دانلود رابطه ی سبک های یادگیری با اعتیاد به اینترنت در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود رابطه ی سبک های یادگیری با اعتیاد به اینترنت در فایل ورد (word) دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود رابطه ی سبک های یادگیری با اعتیاد به اینترنت در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود رابطه ی سبک های یادگیری با اعتیاد به اینترنت در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود رابطه ی سبک های یادگیری با اعتیاد به اینترنت در فایل ورد (word) :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي، مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

هدف: هدف تحقیق حاضر تعیین رابطه سبک های یادگیری با اعتیاد به اینترنت دانش آموزان دختر دوره متوسطه اول شهر تهران سال تحصیلی 1394 – 1395 بود. روش: حجم نمونه طبق فرمول کوکران ، 200 نفر با بهره گیری از روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب گردید. جهت جمع آوری داده ها در این پژوهش از دو ابزار اندازه گیری شامل پرسشنامه ی استاندارد سبک های یادگیری کلب(1999) و پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ(1988 )استفاده شد. این پژوهش غیر آزمایشی از نوع همبستگی بود. جهت تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی (رگرسیون چند متغییره )استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان دادکه سبک همگرا منجر به افزایش اعتیاد به اینترنت دانش آموزان می شود و این تاثیر معنادار است .(p<0/05) ولی سبک واگرا منجر به کاهش اعتیاد به اینترنت دانش آموزان می شود و این کاهش هم معنادار است .(p<0/05) ولی سبک جذب کننده و سبک انطباق یابنده منجر به کاهش اعتیاد دانش آموزان به اینترنت می شود . نتیجه گیری: بنابر این نتیجه می شود که سبک واگرا به عنوان یک عامل بازدارنده منجر به کاهش استفاده از اینترنت می-شود.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید