دانلود تأثیرآموزش بعد اجتماعی طرح کرامت بر افزایش مهارتهای زندگی شهروندی دانش آموزان در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تأثیرآموزش بعد اجتماعی طرح کرامت بر افزایش مهارتهای زندگی شهروندی دانش آموزان در فایل ورد (word) دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تأثیرآموزش بعد اجتماعی طرح کرامت بر افزایش مهارتهای زندگی شهروندی دانش آموزان در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تأثیرآموزش بعد اجتماعی طرح کرامت بر افزایش مهارتهای زندگی شهروندی دانش آموزان در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تأثیرآموزش بعد اجتماعی طرح کرامت بر افزایش مهارتهای زندگی شهروندی دانش آموزان در فایل ورد (word) :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي روانشناسي و علوم تربيتي

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی آموزش بعد مهارت هایاجتماعی طرح کرامت بر افزایش مهارتهای زندگی شهروندی دانشآموزان دختر شهرستان دزفول در سال تحصیلی 94-93 بود. اینپژوهش به صورت نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون وپس آزمون باگروه کنترل و آزمون پیگیری انجام شد. نمونه پژوهش شامل 40دانش آموز پایه سوم دبستان مائده شهر دزفول بود که به صورت غیرتصادفی ودر دسترس به دو گروه کنترل و آزمایش به صورت گمارشتصادفی انتخاب شدند برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه تربیتشهروندی تابش (1391) استفاده شد آموزش مهارتهای زندگی در10 جلسه به مدت دو ماه ارائه گردید. نتایج تحلیل کوواریانس تکمتغیری وچند متغیری نشان داد که آموزش بعد مهارتهای اجتماعیطرح کرامت اثر معناداری بر افزایش مهارتهای زندگی شهروندی دانش آموزان در گروه آزمایشی داشته است. (p0/001). همچنین نتایج این آموزش نشان داد که آموزش بعد اجتماعی طرح کرامت می تواند اثر معناداری بر مؤلفه های تربیت شهروندی (قانون گرایی،روحیه مشارکت جویی، مسئولیت پذیری و اعتماد به نفس) داشته باشد. (p0/001)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید