دانلود بررسی نقش تلفن همراه و تاثیرات آن بر وضعیت فرهنگیدرارتباطی دانشجویان رشته ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز مجتمع ولیعصر در سال تحصیلی 86در در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی نقش تلفن همراه و تاثیرات آن بر وضعیت فرهنگیدرارتباطی دانشجویان رشته ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز مجتمع ولیعصر در سال تحصیلی 86در در فایل ورد (word) دارای 242 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی نقش تلفن همراه و تاثیرات آن بر وضعیت فرهنگیدرارتباطی دانشجویان رشته ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز مجتمع ولیعصر در سال تحصیلی 86در در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود بررسی نقش تلفن همراه و تاثیرات آن بر وضعیت فرهنگیدرارتباطی دانشجویان رشته ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز مجتمع ولیعصر در سال تحصیلی 86در در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسی نقش تلفن همراه و تاثیرات آن بر وضعیت فرهنگیدرارتباطی دانشجویان رشته ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز مجتمع ولیعصر در سال تحصیلی 86در در فایل ورد (word) :

دانلود بررسی نقش تلفن همراه و تاثیرات آن بر وضعیت فرهنگیدرارتباطی دانشجویان رشته ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز مجتمع ولیعصر در سال تحصیلی 86در در فایل ورد (word)
فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه ………………………………………………..……………………1

بیان مسئله ………………………………………….….……………………2

اهمیت و ضرورت تحقیق ………………………….….….……………………6

اهداف تحقیق ……………………………………….….……….……………9

سوالات تحقیق ……………………………………………………………..10

فرضیات تحقیق …………………………………………………….………12

تعاریف واژگان …………………………………………………….………13

فصل دوم: مروری بر ادبیات نظری تحقیق

مقدمه ……………………………………………………………………..……………20

درآمدی بر مطالعات انجام شده در باب حوزه تحقیق ………………….…………..……………..21

درآمدی بر نظریات، تئوری ها و اندیشه ها ……………………….………….…..…………….45

تاریخچه ای از نخستین اندیشه های جامعه شناختی ارتباطات ………….…….……..………………45

نظریه های رسانه شناسی: اینیس و مک لوهان …………………..……….……..………………49

نظریات مکتب شیکاگو: لاسول، لازارسفلد (مرتون ) و لوین ………….…………..………..………52

ارتباطات جمعی و فرهنگ ………………………………………………..……..…….…….56

به سوی تعریف فرهنگ …………………………………………………….……….………58

مشخصات فرهنگ ………………………………………………………….…….…….…59

تکنولوژی ارتباطات و فرهنگ ……………………………………………..…………..….… 59

دیدگاه مک لوهان در مورد تحول فرهنگی …………………………………..…………….……60

جنبه های جامعه شناختی تلفن همراه …………………………………………………………61

استفاده کنندگان تلفن همراه در ایران …………………………………………………….……62

تلفن همراه و فاصله میان زمان – مکان …………………………………..……………………64

مصرف تظاهری تلفن همراه ……………………………………………..………………….67

متنی کردن، زبان و کد اجتماعی ……………………………………………………………70

اقتصاد صنعت تلفن همراه در ایران ………………………………………….………………75

تلفن همراه، عدم قطعیت و اعتماد ………………………………………….…………………77

تلفن همراه، سبک زندگی و آینده ……………………………………………………………78

موبایل، هویت فردی و فردگرایی ………………………………………..……………………82

تلفن همراه، دسترسی فوری و فرهنگ فوری ……………………………………………………86

موبایل به عنوان تکنولوژی فردی و خصوصی …………………………….……………….…….87

موبایل، تکنولوژی شخصی و اطلاعات شخصی ………………………….…………………………87

تفسیر نسبی از ابعاد شخصی موبایل ……………………………….…………………………88

موبایل، فردیت، دوستان و خانواده ……………………………………………………………89

موبایل، ابعاد فردی و عمومی: ضرورت ها و محدودیت های اجتماعی ………………………………90

فصل سوم: روش

روش تحقیق …………………………………………………………………………….94

ابزار گردآوری داده ها ……………………………………………………………………95

پایایی ابزار ………………………………………………………………………………95

شیوه اجرای پرسشنامه ……………………………………………………………………97

جامعه، نمونه و روش نمونه گیری ……………………………………………………..……97

شیوه تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………………….…98

فصل چهارم: یافته های تحقیق

یافته های توصیفی ………………………………………………………………..……100

یافته های مبتنی بر سوالات تحقیق ………………………………………………………..107

یافته های مبتنی بر فرضیات تحقیق ……………………………………………………….128

فصل پنجم: نتیجه گیری

مقدمه ……………………………………………………………….………………..140

نتایج تحقیق ………………………………………………………….…………………142

بحث …………………………………………………………………………………147

پیشنهادات تحقیق ……………………………………………………………………….153

محدودیتهای تحقیق ………………………………………………………………………154

منابع و مآخذ …………………………………………………………………………

فصل اول:

کلیات تحقیق

– مقدمه

– بیان مسأله

– اهمیت و ضرورت تحقیق

– اهداف تحقیق

– سوالات تحقیق

– فرضیات تحقیق

– تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق

مقدمه:

در هزاره سوم كه عصر ارتباطات و اطلاعات می‌باشد محدودكردن انسانها جایگاهی ندارد. به دلیل وجود مركزی بر انتقال كدهای مخابراتی میان فرستنده پیام و گیرنده پیام ، با توجه به محدودیتی که در پی دارد متخصصان علم ارتباطات را به تفكر دستیابی به وسیله‌ای كاراتر واداشت تا مسأله عمده كه از نظر كارشناسان علم مخابرات حذف قید مكان بودرا تأمین نماید. پیشرفت جوامع به جایی رسیده است كه انسان مجهز به یك وسیله ارتباطی بدون سیم ، آزادانه در حال تحرك بتواند ارتباط داشته باشد. این تكنولوژی كه تلفن همراه یا موبایل نامیده می شود، علاوه بر اینكه آسایش، آرامش خیال، سهولت برقراری ارتباط بدون قید زمان و مكان را فراهم آورده است تأثیرات خاص فرهنگی، رفتاری و اجتماعی شگرف مثل سایر تكنولوژیهای مدرن را در كاربران به وجود آورده است. امروزه فردگرایی پدیده‌ای است كه محصول تكنولوژیهای فردی مانند تلفن همراه است. انتخابگری فردی و ارتباطی غیرصمیمانه، رفتار اكتسابی غیرعقلایی از اثرات این تكنولوژیها می‌باشد كه در جامعه ما نیز مشاهده می‌شود.

اساساً انتقال پیام كه به وسیله تلفن همراه و یا تلفن ثابت در حال حاضر صورت می‌گیرد و برتری تلفن همراه با توجه به اینكه محدودیت مكانی ندارد حائز اهمیت می‌باشد و این برتری شرایطی را فراهم می‌سازد كه تلفن‌های ثابت در جهان پیشرفته آینده توانایی رقابت با تلفن همراه را نخواهند داشت چون محدودیت مكانی، آلودگی محیط زیست، هزینه‌های اصطكاك و نگهداری عواملی هستند كه از كارایی تلفن ثابت كم می‌كند، در حالی كه تلفن همراه با مزایایی زیادی كه دارد شاخصهایی نیز در جوامع توسعه یافته در امر اقتصاد و فرهنگ ارتباطی انسانها به شمار می‌رود. این وسیله ارتباطی با قابلیتهای فراوانی كه از نظر برقراری ارتباط بین افراد جامعه دارد، مثل صنعت چاپ كه در قرن شانزدهم انقلابی بزرگ در سرنوشت بشریت به وجود آورد، در هزاره سوم ایفاء نقش می‌كند.

بیان مسأله:

زندگی بشر متحول گشته و عصر تازه آغاز شده است. در این عرصه جدید هر كشوری و یا فردی به اطلاعات و ارتباطات جهانی سریعتر دست یابد قطعاً موفق‌تر خواهد بود لذا کشورمان از كاروان نوآوریهای ارتباطی كه از سالها قبل به كشورهای پیشرفته رسیده و باعث توسعه بیشتر آنها گردیده بود، عقب نمی‌ماند.

در سال 1994 میلادی دانش نوین فن‌آوری مخابرات راه خود را طی كرده و در قالب تلفن همراه در دسترس مردم كشور ما نیز قرار گرفت. شبكه ارتباطات سیار در این 14 سال كه با الگوی رشد دولتی اداره می‌شود دستخوش تغییرات زیادی شده است. هم‌اكنون در ایران دو اپراتور و یك نیم‌اپراتور وجود دارد كه در سطح كل كشور فعالیت می‌كند، البته اپراتورهای منطقه‌ای دیگر هم در شهرهای كیش و اصفهان موجودند كه در مجموع هشت سرویس دهنده ارتباط سیار در كشور به فعالیت مشغول هستند كه شامل:

1- تلفن همراه دولتی(همراه اول) 2- تلفن همراه اعتباری خصوصی تالیا 3- تلفن همراه ایرانسل كه اپراتور دوم نامیده می‌شود 4- تلفن همراه كیش 5- تلفن همراه اعتباری اصفهان 6- تلفن همراه ماهوارئی یا كوثر 7- تلفن بی‌سیم 8- تلفن بی‌سیم باند شهروندی

گستردگی سه شبكه اول، دوم و سوم بیشتر می‌باشد و عمده فعالیتهای تلفن همراه به عهده این سه شركت مذكور است.شبكه‌ها كه محل اتصال كاربران با دنیایی بیرون هستند ، سازمانهایی هستند كه وظیفه ایجاد بستر سخت‌افزاری و نرم‌افزاری را به عهده دارند كه در نهایت به برقراری ارتباط كاربران شبكه می‌پردازند و توانایی حوزه ICT یعنی مركز تكنولوژی اطلاعاتی را به نمایش می‌گذارند.

منظور از تحقیق حاضر بررسی و كنكاش پیرامون لیستهای فنی و سخت‌افزاری تلفن همراه نیست بلكه این تحقیق تأثیرگذاری و دگرگونی كه این تكنولوژی جدیدبا قابلیتها و تواناییهای زیادی كه دارد و چگونه بر فرهنگ ارتباطی جامعه سنتی و رفتار اخلاق كاربران اثر می‌گذارد مورد مطالعه قرار می‌دهد و تواناییها و قابلیتهای بسیاری كه نظیر SMS,VMS,IMS,QPRS و Emale و سایر فن‌آوریها كه در آینده پدید خواهد آمد و بر ار تباطات اثر خواهد گذاشت را ارزیابی می‌كند. اگر به اثرات و تغییرات رفتاری و ارتباطی كه تلفن همراه در جامعه ما به وجود آورده است دقت كنیم مشاهده خواهیم كرد.در این چند سال اخیر تغییرات فراوانی در زندگی كاربران به وجود آمده است كه به چهار دیدگاه می‌توان طبقه‌بندی كرد.

1- تأثیرگذاری تلفن همراه بر نقش فرد در اجتماع 2- تعامل فرد با اجتماع 3- سطح كنش فردی در زندگی خصوصی 4- سطح كنش اجتماعی افراد در محیط‌های عمومی. در هر مرور ملاحظه می‌گردد كه چگونه رقابتهای صنعتی در حوزه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات موجب بروز خلاقیتهایی می‌شود كه به نوبه خود یكی از این چهار نوع تأثیرگذاری تلفن همراه را پدید می‌آورند، باعث تغییرات ژرفی در فرهنگ ارتباطی و اطلاعاتی در زندگی بشر می‌شوند. با توجه به ویژگیهای خاص این وسیله ارتباطی نوین تحقیق حاضر سعی دارد به معرفی این پدیده جدید پرداخته بازتابهای منفی و مثبتی كه در ارتباط با چهار ویژگی خاص این وسیله ارتباطی مورد نظر دارد بررسی نماید.

تلفن همراه به فرد ارتباط گسترده با حق انتخاب را می‌دهد و نوعی رفتار فردگرایی در كاربران كه با گزینش مخاطب كه اساس ارتباط را ناهماهنگ و مشكل می‌سازد، به وجود می‌آورد.البته مزایا و محاسن این وسیله ارتباطی را نباید فراموش كرد در جوامع گسترده و شهرهای بزرگ مثل تهران كه مردم با مشكلات زیادی مانند ترافیك، کمبود وقت، بعد مسافت وکمبود انرژی مواجه هستند، كه امكان ارتباط چهره به چهره مشكل هست ،كارایی تلفن همراه بی‌نظیر است و روانشناسان اجتماعی معتقد هستند علت افزایش تمایل به تلفن همراه در جامعه ،اضطراب ناشی از عدم امنیت است. بدین معنی كه افراد در سنین مختلف همواره از آینده خود نگران و بی‌اطلاع هستند وبا این وسیله خود را درگیر می‌كنند. مثلاً جوانی كه ارتباط با اعضاء خانواده برای او كافی و مطلوب نیست احتیاج به معاشرت با دوستان و همسالان خود دارد .تلفن همراه را وسیله معاشرت خود با دیگران می‌داند اگر همین فرد تلفن همراه نداشته باشد برای برقراری ارتباط یا به صورت حضوری و یا ، تلفن ثابت مجبور است ارتباط برقرار كند و هر دو مورد فرد را محدود می‌كند و زندگی‌اش را مختل می‌سازد و موجب خودگشایی فرد می‌گردد.

بنابراین تلفن همراه به كمك او می‌آید طوری كه ارتباطاتش تحت كنترل نیست و استقلال ارتباطی دارد. اگر این استقلال ارتباطی را خوب مدیریت کند كم كم به ارتباطات موفق روی می‌آورد و شخصیتش شكل می‌گردد. تلفن همراه با تكیه بر فرد ، فرهنگ خاص خود را به كاربر دیكته می‌كند اگر فرد در گذشته می‌بایست در میان جمع می‌بود تا تنهایی را حس نكند و برای پذیرفته شدن در گروه ارزشها و هنجارهای آنها را قبول می‌كرد، امروزه می‌تواند بدون توجه به هنجارهای گروهی و بی‌اعتنا به برخوردهای جمعی، فرهنگ فردگرایی خود را تقویت كند. پدیده فردگرایی كه محصول تحولات مربوطه به حوزه فهم، تجربه اجتماعی و توسعه تكنولوژیهای ارتباطی است. به نظر می‌رسد همه صنایع ارتباطی قبلی ضمن فردی بودن، به حوزه فرد استقلال نمی‌بخشید و بستر توسعه فردی را فراهم نمی‌كرده است .اما تلفن همراه مهمترین تكنولوژی فردی است كه ضمن ایجاد خلوت مستقل فردی رابطه اجتماعی فرد را در یك بستر شبکه ای معنادار كرده است. و به عنوان ابزاری ارتباطی مطرح است كه ظرفیتهای رو به توسعه آن این وسیله را تبدیل به ظرفتیهای كامپیوتری و چندرسانه‌ای (مولتی مدیا) كرده است. با این نگاه تلفن همراه تكنولوژی فردی محسوب می‌شود كه حوزه استقلال جدیدی از فردگرایی را فراهم می‌سازد و رفتارهای فردی را در مقایسه با رفتارهای جمعی و یا چهره به چهره تغیر داده و تأثیرات خاصی از قبیل بی‌تفاوتی، غیرصمیمانه بودن و غیرمحترمانه رفتاركردن را در پی دارد و نوعی زندگی مدرن را برای كار بران فراهم می‌سازد ، به طوری كه كار بر اساس منفك شدن از جامعه را حس می‌كند و حالت برتری‌جویی و اقتدار نزد خود احساس می‌كند.البته فردگرایی غیرعقلانی كه در كشورهای جهان سوم و در حال توسعه در اثر نفوذ تكنولوژیهای بدون زیرساخت در این جوامع به وجود آمده است با فردگرایی عقلانی كه احترام به حقوق دیگران و احترام به آزادی و دمكراسی در كشورهای پیشرفته و توسعه یافته تفاوت دارد.

لذا با توجه به مباحث مطرح شده در تحقیق حاضر به بررسی نقش تلفن همراه و تأثیرگذاری آن در وضعیت فرهنگی ارتباطی كاربران بین دانشجویان رشته ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مركز مجتمع دانشگاه ولیعصر می‌پردازد.

اهمیت و ضرورت تحقیق:

عصر ارتباطات كه ما انسانها در آن زندگی می‌كنیم، نیاز به داشتن یك وسیله ارتباطی دارد، كه از نظر مشخصات مثل : وزن، حجم، زیبایی، كارایی و تأثیرگذاری در رفتار كاربران در شأن انسان پیشرفته امروزی بوده و بدون ایجاد محدودیت و تأثیرات ناب هنجار فرهنگی و ارتباطی بتواند نیازهای جامعه بشری را سریعاً بدون فوت وقت با صرف كمترین هزینه و انرژی و ایجاد بیشترین روابط انسانی اصولی برآورده نماید.

تلفن همراه وسیله ایده‌آلی است كه تمام مشخصات فوق را دارا می‌باشد. دستیابی به تكنولوژی‌های جدید ارتباطی برای كشور و مردم ما ضرورت، گریزناپذیر می‌باشد. بخصوص كشور پهناور ایران و شهرهای نظیر تهران ، که در آن ارتباط چهره به چهره به علت وجود عوامل مختلف از قبیل بعد مكان، محدودیت زمان و مشكلات ایاب و ذهاب و سایر عوامل مادی آسان نمی‌باشد. تلفن همراه به عنوان وسیله ارتباطی كه در حال حاضر حدود 21 میلیون كاربر ر ا زیر پوشش دارد. جزء ملزومات زندگی می‌باشدو كلیه امكانات مورد نیاز انسان را از نظر فنی و كاربردی برای تسهیل زندگی دارا می‌باشد و هم‌ردیف صنعت چاپ كه در قرن 17 باعث تحول و پیشرفت بشریت گردید تلفن همراه نیز در قرن 21 موجب انقلاب ارتباطی گردیده است. ورود تلفن همراه به عرصه ارتباطات جهانی، كم و كیف زندگی بشر را به نحوی قابل لمس تحت تأثیر امكانات و قابلیت‌های خود قرار داد. تا جایی كه متناسب با فراگیری و افزایش ضریب نفوذ آن سطح و كیفیت دسترسی افراد به ارتباطات و سرعت برقراری ارتباط آنها نیز افزایش یافت. مزیت دیگری كه این پدیده به كاربران خود ارائه می‌كند و موجب می‌شود تا در هر مكان جغرافیایی و هر زمان در دسترس باشند، قابلیت نامحدود بودن بعد مكانی این ابزار ارتباطی است.

اما اثرات این پدیده جدید بر زندگی بشر امروز به همین جا ختم نمی‌شود و می‌تواند در ابعاد وسیع و در عین حال متفاوتی بروز نماید این اثرات در دو دسته مشخص فناوری شبكه تلفن همراه و فناوری ساخت گوشی تلفن همراه قابل بررسی و تحقیق هستند.

گروه نخست اثرات ناشی از تلفن همراه بر زندگی انسان، که به فناوری شبكه تلفن همراه و قابلیت‌ها و امكانات قابل عرضه بر روی بستر آن برمی‌گردد. قابلیت‌هایی كه باعث می‌شوند تا سطح كیفیت و سرعت دسترسی افراد به انواع ارتباطات افزایش یابد به عنوان نمونه ارائه خدمات، نظیر سرویس پیام كوتاه به اندازه‌ای بر روابط عمومی، اجتماعی، اقتصادی، رفتاری و حتی فرهنگی جوامع تأثیرگذار بوده كه در حاشیه خود ، فرهنگ و ادبیات مستقلی را ایجاد كرده است، این اثرات در مورد سایر خدمات تلفن همراه مانند سرویس چند رسانه‌ای[1] و سرویس موقعیت‌یابی مكان مبتنی بر فناوری[2] و دستیابی تمام وقت به اینترنت و سرویس[3] و پخش برنامه‌های تلویزیونی اخبار بورس و تازه‌ترین تحولات ارز، دسترسی به شبكه اینترنت و سایر رسانه‌ها نیز مصداق دارد. كه البته به دلیل عدم ارائه تمام اینها در ایران مصادیق بارز و مشخصی از اثرات چند جانبه آنها در كشور هنوز نمی‌توان ارائه كرد.

دسته دوم این تأثیرات را می‌توان در فناوری ساخت گوشی جست‌وجو كرد فناوری كه در حاشیه خود بازار عظیم با گردش مالی بالا ایجاد كرده است. در عین حال تحولات فناوری این صنعت موجب شده تا كاربران تلفن همراه هر روز بیشتر از روز قبل به این همراه كوچك نیازمند شده و آن را به عنوان بخشی لاینفك از زندگی روزانه خود بپذیرند. بدیهی است حجم و ابعاد این تأثیرات به موازات رشد و توسعه شبكه تلفن همراه و همچنین تحولات صنعت گوشی همراه، افزایش یافته و دامنه وسیع‌تر از زندگی انسان را در برمی‌گیرد. این موضوع به اندازه‌ای حائز اهمیت است كه برخی نظریه‌پردازان علوم ارتباطات بر این باورند كه تلفن همراه عادات و رفتارهای ارتباطی نسل كاربران خود را متحول كرده و معتقدند تلفن همراه می‌رود تا در كنار سایر فناوریهای ارتباطی نسل بشر را با تغییرات و تحولات بنیادی روبرو كند به طوری كه این وسیله ارتباطی معجزه‌گر رسالت خود را در اثبات دهكده جهانی به خوبی ایفا می‌نماید و امكان تماس با تمام افراد روی زمین با سرعت بسیار بالا راممكن می‌سازد و گفته آقای مك لوهان نظریه‌پرداز بزرگ ارتباطات را ثابت می‌كند. با توجه به قدرت و پتانسیلی كه این وسیله ارتباطی دارد هنوز به طور جدی با بررسی و كنكاش در جامعه ما روبرو نشده است و اثرات رفتاری روانی، ارتباطی و به طور كلی فرهنگی آن ناشناخته مانده است كه یكی از ضرور‌ی‌ترین وظایف پژوهشگران و دانشجویان ایجاب می‌كند در باره این وسیله ارتباطی تحقیقات بیشتری به عمل آورند تا از این طریق به توسعه هدفمند این وسیله ارتباط كمك نمایند.

اهداف تحقیق:

هدف کلی:

بررسی نقش تلفن همراه و تاثیرات آن بر وضعیت فرهنگی ارتباطی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز رشته ارتباطات مجتمع ولیعصر (عج).

اهداف جزیی:

– بررسی رابطه بین شیو های برقراری ارتباط با دیگران و افزایش میزان اطلاعات محیطی کاربران.

– بررسی میزان استفاده از تلفن همراه و رابطه آن با افزایش میزان اطلاعات محیطی کاربران.

– بررسی میزان تاثیر تلفن همراه بر اقشار جامعه.

– بررسی تاثیر میزان استفاده از تلفن همراه بر روابط انسانی و خصوصی کاربران.

– بررسی رابطه میزان استفاده از تلفن همراه با نوع فرهنگ ارتباطی کاربران.

– بررسی تاثیر تلفن همراه بر میزان گرایش به برقراری رابطه با جنس مخالف.

– بررسی تاثیر تلفن همراه در پیدایش نوع فرهنگ ارتباطی.

– بررسی تاثیر قابلیتهای فنی و ارتباطی تلفن همراه بر فرهنگ ارتباطی کاربران.

– بررسی رابطه بین میزان استفاده از تلفن همراه و اجتماع گریزی.

سوالات تحقیق:

1-در برقراری ارتباط با دیگران ازکدامیک از موارد تلفن همراه، تلفن ثابت و گفتگوی حضوری استفاده می کنید؟

2- افرادی که با شما ارتباط برقرار می کنند از کدامیک از موارد تلفن همراه، تلفن ثابت و گفتگوی حضوری استفاده می کنند؟

3- تلفن همراه بیشتر بر روی کدام قشر جامعه تاثیر دارد؟

4- با کدام وسیله حریم خصوصی صحبت هایتان بیشتر حفظ می شود؟

5- استفاده از تلفن همراه چه تاثیری بر روابط انسانی کاربران دارد؟

6- استفاده از تلفن همراه چه تاثیری بر روابط خصوصی کاربران دارد؟

6- بیشترین تاثر گذاری تلفن همراه بر کاربران کدام موارد است؟

7- آیا تلفن همراه موجب همبستگی بین افراد خانواده می شود؟

8- آیا استفاده از تلفن همراه تاثیر در تمایل به برقراری رابطه با جنس مخالف دارد؟

9-تلفن همراه در چه زمینه ها تاثیر نامطلوب بر جامعه دارد؟

10- آیا قابلیت های ارتباطی تلفن همراه مثلSMS، MMS، IMS،GPRS و غیره بر فرهنگ ارتباطی کاربران تاثیر دارد؟

11- محتوای SMS هایی که دریافت یا ارسال می کنید بیشتر در بردارنده چه محتوایی هستند؟

12- آیا قابلیت نوشتاری SMS تلفن همراه باعث تاثیر در ادبیات نوشتار زبان فارسی در بین کاربران شده است؟

13- آیا استفاده از تلفن همراه با عث افزایش اطلاعات کاربران از محیط اجتماعی می شود؟

14-به چه میزان از سیتم نشانه گذاری زنگها یا نقش تصاویر برای ارتباط با افراد خاص در تلفن همراه استفاده می شود؟

15-آیا تلفن همراه سبب تقویت اجتماع گریزی در میان کاربران می شود؟

16- آیا امکان جمع آوری تلفن ثابت به علت محدودیت مکانی آن در آینده وجود دارد؟

17-آیا تکنولوژی تلفن همراه مانند سایر تکنولوژیهای ارتباطی به برقراری آزادی و دموکراسی در اجتماع کمک کرده است؟

18- تلفن همراه چه نقشی در زندگی روزمره کاربران دارد؟

19-روزانه چه میزان از تلفن همراه استفاده می کنید؟

فرضیات تحقیق:

1- بین میزان استفاده از تلفن همراه و ارتباطات انسانی رابطه معنی دار وجود دارد

2- بین میزان استفاده از تلفن همراه و ارتباطات خصوصی رابطه معنی دار وجود دارد

3- بین میزان استفاده از تلفن همراه و تمایل به فرد گرایی رابطه معنی دار وجود دارد.

4- بین میزان استفاده از تلفن همراه و تمایل به اجتماع گریزی کاربران رابطه معنادار وجود دارد.

5- بین میزان استفاده از تلفن همراه و افزایش میزان اطلاعات کاربران از محیط اجتماع رابطه معنادار وجود دارد.

6- بین میزان استفاده از تلفن همراه و افزایش تمایل به برقراری ارتباط با جنس مخالف رابطه معنادار وجود دارد.

تعاریف واژگان:

متغیر مستقل در این تحقیق میزان استفاده از تلفن همراه است و متغیرهای وابسته عبارتند از:

فرهنگ فردگرایی،افزایش اطلاعات روز كاربران، تمایل کاربران به روابط نابهنجار، تمایل كاربران به برقراری رابطه با جنس مخالف ، تاثیر بر روابط انسانی و خصوصی کاربران ، فرهنگ ارتباطی و اجتماع گریزی در کاربران.

تلفن ثابت :دستگاهی است كه به وسیله آن می‌توان اصوات مكالمات را از مسافت دور با رشته سیم انتقال داد و نیاز به مكان ثابتی دارد و قابل تحرك و جابه‌جایی به علت محدودیت اتصال به سیم ندارد.

تلفن همراه :معادل واژه انگلیسی كلید Mobile می‌باشد در فارسی تلفن سیار یا تلفن همراه نامیده می‌شود تمام اعمال و قابلیت‌های یك تلفن دیجیتالی معمولی را بدون وابستگی به مكان ثابتی به شكل متحرك و سیار دارد.

ارتباط:عبارت است از فراگرد انتقال پیام از سوی فرستنده برای گیرنده،مشروط بر آنکه در گیرنده پیام ،مشابهت معنی با معنی مورد نظر فرستنده پیام ایجاد شود.(محسنیان راد،1378:ص57).

فرهنگ:این واژه به مفهوم بارآوردن و پرورش دادن از كاشتن گرفته شده است. فرهنگ در لغت به معنی مجموعه آداب و رسوم، مجموعه علوم، معارف و هنرهای یك قوم به كار رفته است در فرهنگ عمید نیز كلمه فرهنگ به معنی دانش، علم، معرفت، تعلیم و تربیت آثار علمی و ادبی یك قوم، یك ملت به كار رفته است.

فردگرایی:افرادی كه انسجام كمتر با دیگران دارند و اهداف گروهی مدنظر آنها نیست افراد فردگرا متظاهر به تشخص هستند به مسائل همچون جای زندگی یا ماشینی كه سوار می‌شوند یا شغلی كه در اختیار دارند توجه خاص دارند فرهنگ افراد فردگرا سرد و بی‌روح است. نسبت به سنتهای بی‌تفاوت می‌باشند. افراد فردگرا به دستاوردهای اجتماعی و جایگاه اجتماعی خود و افراد بیشتر از نام خانواده و آداب رسوم و سنت‌های موجود در جامعه توجه دارند. افراد فردگرا بی‌اعتنا به سنت‌ها و فرهنگهای گذشتگان می‌باشند به راحتی فرهنگهای سایر جوامع را پذیرا هستند موافق مدرنیته بوده و مصرف‌گرا می‌باشند و ارزش فرهنگی جوامع سنتی در نظر آنها بی‌رنگ می‌باشد. شاخص‌هایی خاص مثل خودمحوری، استقلال – انتخابگری و در نهایت خودخواهی و خودبزرگ‌بینی را از خود بروز می‌دهند.

روابط نابهنجار : ایجاد مزاحمت برای دیگران – بالا رفتن آمار تصادفات رانندگی – عدم رعایت حقوق دیگران در اماكن عمومی – عدم رعایت نزاكت و ادب – به هم ریختگی ادبیات كشور – تسهیل در ارتكاب انواع جرایم- ترویج فرهنگ سرگرمی بیش از اندازه- ترویج و گسترش جوكهای غیراخلاقی- استفاده از الفاظ و كلمات خارج از دستور و قواعد زبان فارسی- استفاده از البسه و آرایش غیرمتعارف زننده كه جلب توجه عموم را برمی‌انگیزد.

اجتماعی : به معنای منسوب به اجتماع، كاری كه مربوط به گروهی باشد كه با هم زندگی می‌كنند كاری كه به اجتماع و همگان بستگی داشته مانند مؤسسات فرهنگی و غیره.

خودمحوری : كسی كه تصمیمات را شخصاً اتخاذ می‌كند و در امور سعی در حالت فرماندهی قرار گرفتن را می‌خواهد و دوست دارد كه تمام امور زیر نظر او بوده و نسبت به تقسیم كار توجهی ندارد- خودمختار بودن در انجام وظایف را مد نظر دارد- تخصص را قبول ندارد.

انتخابگری : با سلیقه و برداشت شخصی خود نسبت به انتخاب مسائل و اشیاء و امور اقدام می‌نماید به مشاوره و نظرات دیگران در انتخاب هرچیز بی‌علاقه می‌باشد.

Bluetooth :
نوعی شبکه بی سیم در محدوده شخصی (Wireless Personal Area Network) که امکان اتصال تلفنهای همراه ، کامپیوترها و سایر وسایل الکترونیکی را در فواصل نسبتا کوتاه بدون استفاده از سیم و از طریق فرکانس های رادیویی (با توان پایین) میسر می سازد .

Dual-Band :
گوشی هایی که امکان استفاده از دو باند فرکانسی مختلف را مهیا می سازند . در اروپا و خاورمیانه Dual-Band به معنای گوشی هایی است که از فرکانس های GSM900/GSM1800 پشتیبانی می کنند و در ایالات متحده به معنای گوشی هایی است که از فرکانس های SM850/GSM1800 و یا ترکیب دو باند فرکانسی دیگر پیشتیبانی می کنند .

EDGE :
مخفف کلمه Enhanced Data rates for Global Evolution می باشد . این تکنولوژی به طور مشترک توسط مجامع جهانی GSM و TDMA معرفی شده است و امکان انتقال صوت ، دیتا و تصویر با سرعت 384 کیلوبیت در ثانیه را در تلفن های همراه مهیا می سازد (عملا سریعترین سیستم انتقال داده در سرویس های مخابراتی) . EDGE بر پایه استاندارد های GSM بنا نهاده شده و از شیوه های تقسیم بندی پهنای باند در TDMA بهره می گیرد .
EMS :
مخفف عبارت Enhanced Messaging Service است . ساختاری برای توسعه SMS می باشد که ارسال ترکیبی از ملودی های ساده (مونوفونیک) ، تصاویر (به صورت پیکسلی یا همان Picture Message) ، اصوات ، تصاویر متحرک و متن قالب بندی شده (تغییر سایز حروف ، یا ایتالیک و بولد کردن آنها) به گوشی های دیگری که دارای قابلیت EMS هستند را ممکن می سازد .

GPRS :
مخفف عبارت General Packet Radio Service می باشد . نوعی تکنولوژی بی سیم که امکان ارتباط پرسرعت اینترنتی و انواع دیگری از ارتباطات اطلاعاتی را مهیا می سازد . در ساختار GPRS اطلاعات به صورت بسته های دیتا در آمده و منتقل می گردند . سیستم GPRS به طور موازی با GSM کار خواهد کرد بنابراین در حین ارتباط اینترنتی از طریق گوشی تان ، به هیچ وجه خط تلفن اشغال نخواهد بود . در این سیستم هزینه ها بر اساس حجم اطلاعات رد و بدل شده محاسبه می گردند (بر حسب کیلوبایت) و مدت زمان ارتباط شما هیچ تاثیری بر افزایش هزینه ها ندارد . قبل از بوجود آمدن GPRS ، برای ارتباط اینترنتی می بایست از طریق شبکه GSM با ISP ها تماس گرفته می شد که هزینه های سنگینی برای کاربران در بر داشت و ضمنا حداکثر سرعت ارتباطی 9.6 کیلوبیت در ثانیه میسر بود . اما GPRS از لحاظ تئوری می تواند سرعتی معادل 115 کیلوبیت در ثانیه را برای شما مهیا سازد (البته در دنیای واقعی این سرعت بین 30 تا 40 کیلوبیت در ثانیه خواهد بود) . GPRS عملا به عنوان نسل 2.5 یا 2.5G در تلفن های همراه شناخته می شود .
GPS :
مخفف عبارت Global Positioning System می باشد . این سیستم که نخستین بار در ارتش آمریکا طراحی و به کار گرفته شد ، از طریق 3 ماهواره مخصوص موقعیت شما در کره زمین (طول و عرض جغرافیایی) را مشخص می کند . چند سال پیش ماهواره چهارمی در مدار زمین قرار گرفت که امکان تشخیص ارتفاع از سطح دریا را نیز برای گیرنده های GPS مهیا می سازد . هم اکنون دستگاههای گیرنده GPS قابل حمل (در ابعاد کامپیوترهای جیبی) در بازار موجودند . شما می توانید با اضافه کردن یک کارت مخصوص به اسلات CF در کامپیوتر جیبی (PDA) خود ، از GPS استفاده کرده و در هر جا که هستید موقعیت خود را بر روی نقشه های از پیش آماده بر روی صفحه نمایش PDA بیابید . به خاطر هزینه بالایی که افزودن GPS به تلفن های همراه در بردارد ، تاکنون تنها در چند مدل از گوشی های رده بالای شرکت موتورولا (مثل A1000 و A925) این امکان گنجانده شده است .

GSM :
مخفف عبارت Global System for Mobile communications می باشد . GSM استاندارد بین المللی سیگنال های رادیویی دیجیتال است که توسط انستیتو استانداردهای ارتباط از راه دور اروپا ، بنیانگذاری شده است . GSM اکنون به عنوان شبکه مخابراتی نسل دوم تلفن های همراه در اکثر نقاط جهان از جمله ایران مورد استفاده قرار می گیرد .

LCD :
مخفف عبارت Liquid Crystal Display می باشد . صفحات نمایش LCD از دو صفحه پولاریزه شده تشکیل شده اند که میان آنها توسط یک محلول کریستال مایع پر شده است . با عبور جریان الکتریکی درون محلول ، کریستال ها هم جهت می گردند و نور از آنها عبور نخواهد کرد . LCD های تک رنگ هم نور پشت صفحه و هم یک صفحه منعکس کننده (Reflective) دارند که باعث می شود هم در تاریکی و هم در نور روشن به خوبی دیده شوند . LCD های رنگی با تکنولوژی های مختلفی همچون STN ، TFT و TFD به بازار عرضه شده اند .

MMS :
مخفف عبارت Multimedia Messaging System است . MMS در واقع ساختار توسعه یافته SMS و EMS می باشد . بعد از بوجود آمدن و فعال شدن سیستم های مخابراتی چون GPRS ، HSCSD ، EDGE و UMTS به خاطر سرعت بالای انتقال داده ها در این سیستم ها ، زمینه مناسب برای بوجود آمدن MMS ایجاد گشت . یک پیغام مالتی مدیا (MMS) می تواند حاوی متن ، عکس ، صوت و یا حتی کلیپ های کوتاه ویدیویی باشد .

OLED :
مخفف عبارت Organic Light-Emitting Diode می باشد . OLED در حقیقت نسل آینده صفحات نمایش خواهد بود . این صفحات شامل مجموعه ای از نقاط کوچک از جنس پلیمر ارگانیک خاصی هستند که بنا به میزان ولتاژی که به آنها داده می شود ، رنگهای مختلف را به نمایش می گذارند . ویژگی منحصر به فرد صفحات نمایش OLED این است که با هر زاویه ای به این صفحات بنگرید ، تصویر را با وضوح کامل خواهید دید (بر خلاف صفحات TFT و STN) . اکنون این تکنولوژی به طور آزمایشی در گوشی سامسونگ X120 ، صفحه نمایش خارجی برخی مدلهای تاشوی سامسونگ و نیز در نمونه آزمایشی گوشی PDD Helix استفاده شده است . صفحات نمایش OLED دارای وزن کمتر ، ضخامت کمتر ، نور روشن تر ، قیمت پایین تر و مصرف انرژی بسیار پایین تر از سایر انواع صفحه نمایش می باشند .

PolyphonicRingtones :
زنگهای پلی فونیک در گوشی های موبایل امکان پخش چندین اکتاو را به طور همزمان توسط گوشی ممکن می سازند . این ویژگی حالت طبیعی تر و واقعی تری به ملودی ها خواهد داد .

SMS :
مخفف عبارت Short Message Service است . امکانی که به کاربران اجازه فرستادن و دریافت پیغام های کوتاه متنی (حداکثر تا 160 کاراکتر) را می دهد

WAP :
Wirless Application Protocol یا پروتکل اپلیکیشن های بی سیم همانگونه که از نامش پیداست بستری برای فراهم آوردن ارتباطات سیار تحت شبکه می باشد. زبان متناظر Wap اختصارا WML یا Wireless Mark Up Language نامیده می شود. این امکانات برای اتصال به اینترنت از طریق گوشی موبایل را فراهم میکند .

WCDMA :
مخفف عبارت Wideband Code Division Multiple Access می باشد . WCDMA یکی از استانداردهای تایید شده برای تلفن های همراه نسل سوم (3G) است از یک فرکانس 5 مگاهرتزی برای انتقال صوت و دیتا (با هم) استفاده می کند . این تکنولوژی سرعتهای انتقال داده از 144 کیلوبیت در ثانیه تا 2 مگابایت در ثانیه را فراهم می آورد .


فصل دوم:

مروری بر ادبیات نظری تحقیق

الف – درآمدی بر مطالعات انجام شده در باب حوزه تحقیق

ب – درآمدی بر نظریات ، تئوریها و اندیشه ها

ت – جنبه های جامعه شناختی تلفن همراه

مقدمه:

در فرهنگ لغت وبستر، واژه ارتباط با معادل هایی نظیر رساندن،بخشیدن، انتقال دادن، آگاه ساختن، مکالمه و مراوده داشتن، معنا شده است.فرهنگ فارسی معین، ارتباط را به معنی ربط دادن، بستن، پیوند، و … به کار برده است.

ارسطو فیلسوف یونانی اولین دانشمند شناخته شده ای است که 2300 سال پیش نخستین بار در زمینه ارتباطات سخن گفته است. او در کتاب مطالعه معانی بیان که معمولا آن را مترادف ارتباط می دانند، در تعریف ارتباط می نویسد: ارتباط عبارت است از جستجو برای دست یافتن به کلیه وسایل و امکانات موجود برای ترغیب و اقناع دیگران.(آذری، 1384:31)

در تعریف ارتباط اندیشمندان تاکیدات گوناگونی به کار برده اند. گروهی از اندیشمندان در تعریف بر ترغیب و اقناع یا همانندی و اشتراک فکر با ابعاد گسترده تر و به صورت تاثیر مطرح کرده اند.عده ای بر پاسخ و بازتاب تاکید بیشتری کرده اند. عده دیگری از اندیشمندان بر عنصر پیام تاکید کرده اند.در تاریخ اندیشه های ارتباطاتی، مکاتب و نظریات گوناگونی مطرح شده است. پس از ارائه تاریخچه کوتاهی از شکل گیری و گسترش اندیشه ها به ارائه برخی از موثرترین صاحب نظران برخی دیدگاه ها می پردازیم.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود دستیابی به وجود یا عدم وجود رابطه بین باورها و رفتارهای دینی بینندگان تلویزیون با كمیت تماشای برنامه ها و نوع برنامه های انتخابی و هدف آنان از تماشای در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود دستیابی به وجود یا عدم وجود رابطه بین باورها و رفتارهای دینی بینندگان تلویزیون با كمیت تماشای برنامه ها و نوع برنامه های انتخابی و هدف آنان از تماشای در فایل ورد (word) دارای 75 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود دستیابی به وجود یا عدم وجود رابطه بین باورها و رفتارهای دینی بینندگان تلویزیون با كمیت تماشای برنامه ها و نوع برنامه های انتخابی و هدف آنان از تماشای در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود دستیابی به وجود یا عدم وجود رابطه بین باورها و رفتارهای دینی بینندگان تلویزیون با كمیت تماشای برنامه ها و نوع برنامه های انتخابی و هدف آنان از تماشای در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود دستیابی به وجود یا عدم وجود رابطه بین باورها و رفتارهای دینی بینندگان تلویزیون با كمیت تماشای برنامه ها و نوع برنامه های انتخابی و هدف آنان از تماشای در فایل ورد (word) :

× مقدمه

× بیان مسئله

× اهمیت موضوع

× ضرورت تحقیق

× اهداف تحقیق

× سئوالات تحقیق

× فرضیات

× تعاریف مفهوم

× دانلود دستیابی به وجود یا عدم وجود رابطه بین باورها و رفتارهای دینی بینندگان تلویزیون با كمیت تماشای برنامه ها و نوع برنامه های انتخابی و هدف آنان از تماشای در فایل ورد (word)
فهرست منابع و مأخذ

مقدمـه :

باورها و ارزشها به فرهنگ كلی و جامعه مفهوم و معنی می بخشد. وقتی مسئله قضاوت و ارزشیابی جامعه مطرح می شود عملاً با مفهوم مقایسه میان بهتر و بدتر سر و كار خواهیم داشت . در واقع باورها و ارزشها ی هر جامعه معرف شخصیت و هویت اجتماعی ، فرهنگی افراد و حتی جوامع هستند ، چرا كه خصیصه ” انسان ” داشتن نظامی از باورها ، هنجارها و ارزشهاست. این نظام باورها است كه مقررات و قوانین جامعه حول آن شكل می گیرد. به تعبیری نه فقط حیات اجتماعی و سالم انسانها نیازمند داشتن مجموعه ای از باورها و نظام های ارزش است ، بلكه تداوم زیست معنی دار و با هدف انسانها ” تعالی و كمال‌” جز با برپایی و اقامه نظام ازشی میسر نیست.

در نظام اجتماعی ایران كه متكی به باورهای اسلامی است توجه به باورهای مذهبی افراد جامعه حائز اهمیت است.

جامعه بشری همواره جهت حفظ و استمرار و صیانت از ” انسانیت” خویش نیازمند داشتن پروراندن نظام های باورهای مذهبی است. امروز بر همه انسانهای اهل شعور و منطق اثبات شده كه ارزشها و هنجارهای دینی است كه همواره انسجام بخش حیات جامعه انسانها است و تنظیم كننده روابط اجتماعی و حدود و شعور مقررات هر جامعه و اجتماع انسانی است.

از این روست كه ” سوروكین” جامعه شناس شهیر از نظام باورهای دینی به عنوان دم مسیحایی یاد می كند، كه می تواند آخرین پناهگاه برای بشر باشد.

(گرامی – عبدالرحیم- جامعه شناسی ادیان – تبیان – تهران 79 )

در جامعه ایران نیز همچنانكه داده های تجربی نشان داده است ، همه اقشار جامعه ، اعم از پیر و جوان همچنان به باورهای مذهبی خود معتقد هستند و عاملی كه از همه بیشتر می تواند بر این باورهای مذهبی تأثیر داشته باشد نقش تلویزیون و رسانه ها در این امر است. در ایران معمولاً اعضای خانواده با هم به تماشای تلویزیون می پردازند و تلویزیون همواره با این معضل روبرو بوده است كه چگونه می توان ارزشهای فرهنگ سنتی را با رسانه های مدرن معاصر تركیب كرد تا هم جذابیت آنها محفوظ بماند و هم اثر جاذبه خود را از دست ندهد.

موضوع بحث این تحقیق بررسی رابطه تماشای تلویزیون با باورهای مذهبی مخاطبان است به بررسی میزان باورهای مذهبی مخاطبان و تأثیر تأتر تلویزیون بر آن می پردازیم.

بیان مسئله‌ :

طی سالهای اخیر ساختار اجتماعی و اقتصادی كشورهای اسلامی و از جمله ایران دگرگون و تا حدی مدرن شده است. با وجود این، مسلمانان هنوز برای محترم داشتن دستورهای خداوند و آموزه های قرآن اهمیت زیادی قائل هستند. مسلمانان نشان داده اند كه تا حد زیادی توانسته اند انگیزه های دینی خود را در دنیای مدرن حفظ كنند . دنیایی كه مشاهده گسترش روز افزون مطالعات رسانه ای و تأثیریافته های آن در عرصه های متفاوت زندگی بشر از جمله اعتقادات و باورها است و اگر نگوئیم كه سرنوشت جوامع انسانی و افكار عمومی یكسره در اختیار نگاههای عظیم خبررسانی و اطلاع رسانی است ، دست كم باید بپذیریم كه متولیان رسانه های گوناگون توانسته اند تا حد زیادی واقعیات را آنگونه كه همسو با منافع و اهداف آنان است نمایش دهند. امروزه امكان استفاده جهانی از رسانه ها باعث شده است كه مخاطب بنا به دلایل شخصی و اجتماعی به سوی استفاده از رسانه ای خاص گرایش یابد و انگیزه اصلی وی كه دستیابی به رضایت شخصی ناشی از انتخاب رسانه و بهره گیری از آن است ، جایگزین ارتباط یكسویه سابق شود. بر این اساس ، سلیقه و انتخاب مصرف كننده رسانه در تنظیم محتوای پیام ها اثر می گذارد.

(سعیدیان- ایما- نگاهی نو به مفهوم مخاطب – انتشارات سروش – سال بیستم – تهران)

آگاهی از انگیزه ها و انتظارات بینندگان و مخاطبان برنامه ها ، عامل مهمی در موفقیت سیاستگذاران و برنامه ریزان تلویزیون در زمینه كسب رضایت مخاطبان است.

بنابراین با توجه به تأثیر روزافزون رسانه های رقیب در القای ارزش ها و افكار جدید و تغییر نگرش و رفتارها و باورهای مذهبی و نیز تحول نیازها و انتظارات مخاطبان و همچنین تعدد و تنوع شبكه های تلویزیونی ، برنامه سازی و برنامه ریزی جهت تقویت نگرش ها و باورها و بررسی رابطه تماشای تلویزیون با باورهای مذهبی مخاطبان امری است ضروری كه خود مستلزم آگاهی از ارتباط میان میزان تماشای برنامه های تلویزیون و نوع برنامه های منتخب از سوی مخاطبان با باورهای مذهبی مخاطبان است.

براین اساس، در پژوهش حاضر به بررسی رابطه میان باورهای مذهبی مخاطبان با میزان ساعات تماشا و نوع برنامه های منتخب آنان پرداخته ایم.

اهمیت تحقیق :

با گسترش ارتباطات در سطح جهان و نزدیك شدن فرهنگ هابه یكدیگر ، نوعی همرنگی و همزیستی در نگرش و باورهای مذهبی و سیاسی افراد به چشم می خورد و این امر حتی در جامعه اسلامی ما به ویژه در میان جوانان به نحو چشمگیری ملاحظه می شود.

امروز تحقیقات انجام گرفته حاكی از تغییر ساخت نگرش و باورهای مذهبی مخاطبان جامعه و تمایل بیشتر آنان به استفاده از رسانه های غیررسمی است كه مستقیماً سنگر مذهب را مورد تهاجم خویش قرار داده اند. در چنین اوضاعی توجه جدی به برنامه های صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران جهت شناخت سلیقه ها و تقویت نگرشها و باورهای دینی مخاطبان حائز اهمیت است.

تلویزیون به عنوان وسیله اثر بخش در گسترش اسلام و انتقال فرهنگ ، به خوبی در قانون اساسی مورد تأكید قرار نگرفته است، از این رو هر گونه تولید و برنامه سازی تلویزیونی مستلزم رعایت اصول دینی و اخلاقی است. از این نظر تلویزیون در ایران منحصر به فرد است . زیرا كه این رسانه از یك سو می كوشد تا با الزامات تكنولوژیك سازمانی و برنامه سازی كنار آید و از سوی دیگر مسئولیت تطابق برنامه ها و قالب های برنامه ریزی را با موازین اخلاقی برعهده گیرد.

(مولانا- حمید- ” چگونه تلویزیون در ایران اسلامی شد” – انتشارات سروش ، سال بیست و دوم – شماره 1026)

ضرورت تحقیق :

با هجوم روز افزون رسانه های رقیب و شبكه فارسی زبان خارج از كشور و كوشش آنها در القای ارزش ها و افكار جدید و تغییر نگرشها و رفتارها و باورهای مذهبی و نیز تحول نیازها و انتظارات مخاطبان ، شناخت سلایق و نوع برنامه مورد انتخابی آنها و همچنین ساعات تماشای تلویزیون از سوی آنها برای برنامه ریزی در جهت برنامه های مطلوب ضرورت این تحقیق را مشخص می كند.

اهداف تحقیق :

هدف كمی تحقیق، عبارت است از دانلود دستیابی به وجود یا عدم وجود رابطه بین باورها و رفتارهای دینی بینندگان تلویزیون با كمیت تماشای برنامه ها و نوع برنامه های انتخابی و هدف آنان از تماشای در فایل ورد (word) برنامه ها.

اهداف جزئی شامل وجود تفاوت در خصوص متغیر مؤلفه باورهای مذهبی با توجه به متغیرهای جنس ، سن و تحصیلات و درآمد و … مخاطبان است.

سؤالات تحقیق :

– مفهوم باورهای مذهبی چیست ؟

– مفهوم برنامه های تلویزیونی چیست ؟

– رابطه بین ساعات تماشای تلویزیون با باورهای مذهبی مخاطبان چیست‌؟

– رابطه بین نوع برنامه انتخابی با باورهای مذهبی مخاطبان چیست ؟

– رابطه بین قالب برنامه با باورهای مذهبی مخاطبان چیست ؟

– وضع موجود نظام باورهای مذهبی مردم چگونه است ؟

فرضیـات :

– به نظر می رسد بین ساعات تماشای برنامه های تلویزیون با باورهای مذهبی مخاطبان رابطه وجود دارد.

– به نظر می رسد بین باورهای دینی مخاطبان و نوع برنامه ای كه انتخاب
می كنند رابطه وجود دارد.

– به نظر می رسد بین باورهای دینی مخاطبان و هدف آنان از تماشای برنامه های تلویزیون رابطه وجود دارد.

تعاریف مفهومی :

«مقدمه»

باورها به صورت طیف گسترده ای بنیان رفتار و حركات انسانی را تشكیل می دهند، منظومه باورهای انسان كه هنوز به صورت كامل شناخته نشده اند توسط ” میلتون روكیج” مورد بحث و علاقه قرار گرفته و در این بین 5 دسته باور مورد شناسایی و تبیین قرار گرفته اند كه از باورهای عینی و مركزی شروع (نوع A) و تا باورهای بدون عواقب نوع(E ) ادامه دارد كه بر حسب نوع از بار اهمیتی گوناگون برخوردارند، تغییر در باورهای انسان دارای فرآیند خاصی است كه مشخص می شود چه میزان چالش لازم است كه بتوان هر باور را در یكی از تقسیم بندی های باوری دچار تزلزل یا تغییر كرد، ” به طور كمی یك باور (اعتقاد) هر جمله ساده اخباری است كه می توان از آنچه فرد می گوید یا انجام می دهد آن را استنباط كرد و می توان به راحتی با عبارت ” من اعقاد دارم كه … ” بیان نمود.

بنابراین ، باورها ، تمام اعتقادات و آمادگی های ذهنی قبلی برای عمل هستند و هر اعتقاد دارای 3 جزء شناختی ، احساسی و رفتاری است.

باورها و ارزشها به فرهنگ كمی و جامعه مفهوم و معنی می بخشد. در واقع باورها و ارزشهای هر جامعه معرف شخصیت و هویت اجتماعی- فرهنگی افراد و حتی جوامع هستند. چرا كه خصیصه انسان داشتن نظامی از باورها و ارزشها است.

مفهوم باورهای مذهبی :

باور دینی اعتقادی است كه فرد یا گروهی در مورد موضوعات دینی دارا هستند به طوریكه این عقاید بر قضاوت های ارزشی یا استدلال و دلایل منطقی متكی است.

(گرامی – عبدالرحیم – جامعه شناسی ادیان – تبیان – تهران – 79)

مفهوم برنامه های تلویزیون :

تلویزیون یك ابزار مخابراتی برای ارسال و دریافت عكس های متحرك و صدا از یك فاصله دور می باشد. این لغت به تمام بخش های تلویزیون ، برنامه های تلویزیون و پخش آن اشاره می كند.

كلمه تلویزیون یك كلمه دو قسمتی است كه از زبان یونانی و لاتین می آید. تل در یونانی به معنای دور در حالیكه ویزیون كه از زبان لاتین ویزیو می آید به معنای دیدن یا بینایی می باشد.

منظور از برنامه های تلویزیونی تمامی برنامه هایی است كه توسط گروههای دینی ، اجتماعی ، فرهنگی ، تفریحی ، ورزشی و … در شبكه های مختلف تولید و پخش می شود.

قالب های برنامه ای :

انواع و اقسام برنامه های تولید شبكه ها كه در زمینه ها و
قالب های ، فیلم و سریال ، جنگ و برنامه های شاد خبر ، گزارش و مصاحبه ، موسیقی و تصویر ، دكلمه و پیام های كوتاه ، كارتون ، تبلیغات و غیره از شبكه های مختلف تولید و پخش می شوند.

انواع برنامه :

انواع برنامه های تولیدی شبكه ها در زمینه های علمی و آموزشی ، خانوادگی ، اجتماعی و فرهنگی ، اخلاقی و فرهنگی ، اخلاقی و مذهبی ، ورزشی ، سیاسی ، اقتصادی ، تاریخی ، بهداشت و ایمنی ، هنر و ادب ، پلیسی و جنایی و غیره كه از نظر نوع با هم متفاوتند.

منابع و مأخذ این فصل به ترتیب كاربرد :

1) گرامی – عبدالرحیم – جامعه شناسی ادیان – تبیان – 79

2) سعیدیان – ایما – نگاهی نو به مفهوم مخاطب – انتشارات سروش – سال بیستم – تهران

3) مولانا – حمید ” چگونه تلویزیون در ایران اسلامی شد ” – سروش – سال بیستم و دوم – شماره 1026

4) گرامی – عبدالرحیم – جامعه شناسی ادیان – تبیان – 79

× سوابق نظری موضوع

  • o مقدمه
  • o تاریخچه
  • o مبانی نظری

× سوابق تجربی

× دانلود دستیابی به وجود یا عدم وجود رابطه بین باورها و رفتارهای دینی بینندگان تلویزیون با كمیت تماشای برنامه ها و نوع برنامه های انتخابی و هدف آنان از تماشای در فایل ورد (word)
فهرست منابع و مأخذ

پیشینه نظری موضوع :

«مقدمه »

یكی از مشخصات برجسته دوران ما مقامی است كه وسایل ارتباط جمعی در زندگی اجتماعی و سیاسی و فرهنگی ملل بدست آورده اند. مارشال مك لوهان معتقد است كه اگر دوران فن آوری یك دوران مصنوع فكر و عمل انسان است می توان گفت كه انسان هر عصر به سهم خود مصنوع فن آوری زمان خود است.

(ساروخانی- باقر “جامعه شناسی ارتباطات “تهران 71 ) انتشارات اطلاعات نقش تلویزیون در شكل دهی رفتارها و باورهای مردمی به علت جنبه های شنیداری و دیداری و حركتی آن دارای ویژگی های خاص است و به دلیل همین ویژگی ها و تأثیرات عمیقی كه این رسانه می تواند به افراد جامعه به خصوص جوانان و نوجوانان داشته باشد ، حساسیت داشتن جامعه به محتوای پیام های ارائه شده از طریق این رسانه ضرورت پیدا می كند. نتایج تجربیات كه بتازگی انجام شده حاكی از آن است كه تأثیر رسانه های گروهی و به خصوص تلویزیون بر مردم به منزله مسمومیتی شبیه مسمومیت مواد مخدر است و یكی از روانشناسان مدعی است كه تلویزیون مانند مواد مخدر پاره ای از اختلاف ها را می پوشاند و از بروز آنها جلوگیری می كند .

(شرایر- شروان – نیروی پیام – ترجمه سروش حبیبی – تهران 71)

در بحث از آثار وسایل ارتباط جمعی از جمله تلویزیون ، دو دیدگاه افراطی و یك دیدگاه معتدل به چشم می خورد برخی مانند مك لوهان معتقدند كه وسایل ارتباط جمعی دارای چنان قدرتی هستند كه می توانند برای نخستین بار نسلی تازه در تاریخ انسان پدید آورند. به نظر وی تلویزیون یك وسیله ارتباطی سرد به شمار می آید كه می تواند موجبات مشاركت انسانی را فراهم كند.

تاریخچه باورهای مذهبی:

دین و باورهای مذهبی یكی از اساسی ترین و مهمترین نهادهایی است كه جامعه بشری به خود دیده است به طوریكه هیچگاه بشر خارج از این پدیده زیست نكرده و دامن از آن بر نكشیده.

به گفته پلوتارك اگر به صحنه گیتی نظری بیافكنیم، بسیاری از محل ، اماكن را خواهید دید كه در آنجا نه آبادیست نه علم و نه دولت ، اما یكجا كه خدا نباشد و باور مذهبی نمی توان پیدا نمود.

(كوزر – لوئین – جامعه شناسی معرفت : به ترجمه سعید سبزیان – نامه علوم اجتماعی 73 )

در واقع هیچ فرهنگی در گذشته یافته نمی شود كه دین در آن جایی نداشته باشد و هیچ كس فكر نمی كند كه در آینده نیز فرهنگی غیر از این بتواند به وجود آید . مطالعه انسان فهم و درك این نكته را برای ما ممكن می سازد كه نیاز به یك نظام مشترك جهت گیری و باوری و مرجع اعتقاد دارای ریشه عمیق در شرایط زیستی انسان است.

(فرم – اریك – روانكاری و دین – به ترجمه آرسن نظریان – انتشارات مروارید – چاپ اول – 82)

به زعم یونگ ” دین حالتی خاص از روح انسان است كه بر طبق معنی اصلی كلمه دین و باور مذهبی به این عبارت تعریف می شود ، بعضی از عوامل مؤثر كه بشر عنوان ” قدرت قاهره ” را به آن اطلاق می كند و آنها را به صورت ارواح ، شیاطین ، خدایان، قوانین ، صور مثالی ، كمال مطلوب و غیره تجسم می كند.

(یونگ – كارل گوستاور – روانشناسی و دین – ترجمه فواد روحانی – انتشارات علمی و فرهنگی چاپ سوم – 82)

استعمال كلمه دین و باور مذهبی ، اعتقاد به ملك معینی را در نظر ندارد . اما هر ملكی در اصل از یك طرف به احساس مستقیم كیفیت قدسی و نورانی متكی است و از طرف دیگر به ایمان یعنی وفاداری به اعتقاد و تأثیر عوامل قدسی و نورانی و تغییراتی كه در وجدان انسان از آن تأثیر حاصل می شود.

به نظر فروید منشاء دین و باور مذهبی ناتوانی انسان در مقابله با نیروهای طبیعت در بیرون از خود و نیروهای غریزی درون خویش است . به نظر او دین در مراحل ابتدایی و اولیه تكامل انسان به وجود آمده یعنی زمانی كه هنوز بشر از عقل و دانش كافی برخوردار نبوده و قادر به استفاده از خرد خود در مقابله با این نیروهای بیرونی و درونی نبوده است . در نتیجه به جای مقابله با‌ آنها و استفاده از خرد از “ضد انفعالات ” و دیگر باورهای احساسی و عاطفی كمك گرفته و در این فراگیر چیزی را در خود پرورش می دهد كه فروید آن را ” توهم ” می نامد .

بنابراین نتیجه می گیریم مذهب و باور مذهبی از همان ابتدای تاریخ بشر همیشه همراه و همگام انسان بوده و موجبات اعتلای روانی و تكامل و آرامش و تعالی انسان شده است.

تاریخچه تلویزیون :

«مقدمه »

تلویزیون یک ابزار مخابراتی برای ارسال و دریافت عکسهای متحرک و صدا از یک فاصله دور می باشد . این لغت به تمام بخشهای تلویزیون ، برنامه های تلویزیون و پخش آنها اشاره می کند . کلمه تلویزیون یک کلمه دو قسمتی است که از زبان یونانی و لاتین می آید . تل در یونانی به معنای دور در حالی که ویزیون که از زبان لاتین ویزیو می آید به معنای دیدن یا بینایی می باشد .

پیشرفت تکنولوژی را می توانیم به دو قسمت تقسیم کنیم : اول پیشرفت و توسعه وابسته به مسائل مکانیکی و الکترونیکی و دیگری که به الکترونیک وابسته بود . تمام تلویزیونهای مدرن از قسمت دوم هستند ، ولی این غیر ممکن است که بدون کشفیات و بینش از سیستمهای مکانیکی بتوانیم سر در بیاوریم .

تلویزیون الکترومکانیکی :

پول گوتلیپ نیپ کوو به اولین تلویزیون الکترومکانیکی در سال 1884 م امتیاز داد . مردم بر این عقیده اند که او هرگز نتوانست نمونه اصلی را طراحی کند . تا سال 1907 م که نمونه اصلی آن بطور آزمایشی طراحی شد . در سال 1907-1910م ، بوریس روسینگ و دانش آموزش ولادیمیر زوریکین یک سیستم تلویزیونی را نشان داد که از یک جستجوگر آینه ای مکانیکی در نمایشگر و لیوب براون الکترونیکی در دریافت کننده استفاده می کردند . روسینگ در مدت انقلاب بولشویک 1917 م ناپدید شد ، ولی زوریکین بعداً برای RAC کار می کرد تا یک تلویزیون الکترونیکی بسازد ، طراحی آن نتیجتا حق انحصاری و امتیاز را توسط فیلوتیلورفرنس فورس به او دادند . یک تلویزیون مشابه نیمه مکانیکی برای اولین بار در لندن نشان داده شد ، در فوریه 1924 توسط ژان لوجی بیرد با تصویر فلیکس گربه و تصویر متحرک بیرد در30 اکتبر 1925م ، نشان داده شد. سیستم بیرد نتیجتاً توسط شرکت BBC دوباره بازسازی شد .

تلویزیون الکترونیکی :

با وجود اینکه نیپ کوف ، روسینگ ، بیرد خیلی خارق العاده بود . قسمت کمی از تکنولوژی آنها در تلویزیون امروزی کاربرد داشت . در سال 1934 ، تمام سیستمهای تلویزیونی الکترومکانیکی دیگر خارج از مد شده بود . کمپل سوینتون یک نامه به مجله طبیعت در 18 ژوئن 1908م نوشت که در آن استفاده از اشعه کاتدی در تلویزیون الکتریکی که توسط کارل فردیناند براون اختراع شده بود را شرح داد . او نظریه داد که از پرتو الکترون هم در دوربین و هم در دریافت کننده استفاده شود ، که می تواند بصورت الکترونیکی بچرخد و تصاویر متحرک تولید کند . او سخنرانی در رابطه با موضوعی در سال 1911م داشت و یک نمودار را نشان داد که هیچ کس ، حتی سوینتون ، نتوانست طرح او را بفهمد ، سیستم او هیچ وقت ساخته نشد .

سیستم تمام الکترونیک اولین بار توسط فیلوتیلور فرانس وورس در پائیز سال 1927م نمایش داده شد . فرانس وورس مزرعه مورمون پسری از ایداهو ، او اولین بار در سن 14 سالگی این سیستم را در نظر داشت . اولین ایده را با معلم شیمی دبیرستانش بحث می کرد ، کسی که فکر می کرد که آن بدون دلیل کار نمی کند (فرانس وورس بعدا به معلمش ثابت کرد ژاستین تال من که یک کلید بر روی اختراعش قرار داد) او به دنبال ایده خود در آکادمی جوانان بریگهام (جدیداٌ دانشگاه جوانان بریگهام) بود .

در سن 21 سالگی ، او یک سیستم کاربر را در لابراتور شخصی اش در سان فرانسیسکو نشان داد . تمام تلویزیونهای امروزی بطور مستقیم از طراحی او پیروی می کنند . ولادیمیر زوریکین بخاطر اختراع مفیدش ایکونوسکوپ در سال 1923 و اختراع کینسکوپ در سال 1929 بعنوان پدر تلویزیون الکترونیکی شناخته می شود . طراحی او جزء اولینهایی بود که سیستم تلویزیون را نشان می داد . کار قبلی او با روسینگ بر روی تلویزیون الکترومکانیکی به او آموخت که چگونه یک سیستم تولید کنند ، ولی ادعای او و (RCA) که این اختراع اصلی آنها بود به سه دلیل بیهوده به حساب می آید :

امتیاز 1923 زوریکین یک طرح ناتمام را نشان داد ، ناتوان در کاری که می خواست انجام دهد (تا سال 1923 طول کشید تا زوریکین توانست طرح کاری خود را کسب کند .)

درخواست نامه امتیاز سال 1923 تا سال 1938 قبول نشد و بطور جدی مورد قبول واقع نشده بود .

دادگاه دریافت که RAC امتیاز طرح تلویزیونی که توسط فیلو تیلور فرانس وورس داده شد را نقض کرد . اختلاف در این بود که آیا اولین بار فرانس وورس بود یا زوریکین که تلویزیون امروزه را اختراع کرد . بعضی از اینها ادعا دارند وقتی که فرانس وورس برای اولین بار می خواست آن را بسازد ، این RAC بود که اولین بار به خرید و فروش تلویزیون می پرداخت و کارمندان RAC بودند که تاریخ اختراع تلویزیون را نوشتند . با این وجود فرانس وورس جنگ قانونی در برابر این مسئله را برد ، او هرگز قادر نبود تا سرمایه گذاری تمام و کامل روی اختراعش بکند

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید