دانلود فایل آموزش عربی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود فایل آموزش عربی در فایل ورد (word) دارای 148 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود فایل آموزش عربی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود فایل آموزش عربی در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود فایل آموزش عربی در فایل ورد (word) :

آموزش عربی 138 ص

بسمه‌تعالی

قواعد زبان عربی صرف (تجزیه ساختمان هر كلمه) فعل

اسم

حرف

نحو(نقش هر كلمه در جمله) انواع اعراب

اعراب فعل مضارع

مرفوعات

منصوبات

مجرورات

توابع

اعداد

(تحلیل صرفی فعل )

1) فعل از نظر زمان و صیغه ماضی ماضی ساده

ماضی نقلی

ماضی بعید

نهی

جحد

ماضی استمراری

غایب و متكلم

مخاطب

مضارع

امر

مستقبل

2) فعل از نظر تعداد حروف ثلاثی مجرد مزید

رباعی مجرد مزید

3) فعل از نظر كیفیت حروف صحیح 1- سالم 2- مهموز 3- مضاعف

معتل 1 – مثال 2 – اجوف 3 – ناقص 4 – لفیف

4) فعل از نظر داشتن مفعول‌به 1 – لازم 2 – متعدی

5) فعل از نظر داشتن فاعل 1-معلوم 2- مجهول ( فاعل ندارد)

6) فعل از نظر تغییرات حرف آخر 1 -معرب 2- مبنی

جدول صرف افعال ماضی و مضارع با تعیین شناسه و

شماره صیغه

صیغه فعل

ضمیر منفصل رفعی

صرف ماضی ذَهَبَ

شناسه ضمیر متصل رفعی

صرف مضارع یَذهَبُ

شناسه

1

للغائب= مفرد مذكر غایب

هُوَ

ذَهَبَ

رفت یك مرد

( هُوَ مستتر)

یُذْهَبُ

می‌رود

( هُوَ مستتر)

2

للغائبَیْنِ = مثنی مذكر غایب

هُما

ذَهَبا

رفتند دو مرد

ا

یَذْهبان(5)

می‌روند

ا

3

للغائبینَ = جمع مذكر غایب

هُم

ذَهَبوا (1)

رفتند مردان

و

یَذْهَبون

می‌روند

و

4

للغائبه= مفرد مونث غایب

هَی

ذَهَبُت (2)

رفت یك زن

( هی مستتر)

تَذَهَبُ

می‌رود

( هی مستتر)

5

للغائبَتَیْنِ = مثنی مونث غایب

هُما

ذَهَبْتُا

رفتند دو زن

ا

تَذْهَبان

می‌روند

ا

6

للغائباتِ = جمع مونث غایب

هُنَّ

ذَهَبْنَ(3)

رفتند زنان

ن

یَذْهَبْنَ

می‌روند

ن

7

للمخاطب= مفرد مذكر مخاطب

اَنْتَ

ذَهَبْتَ

رفتی تو یك مرد

ت

تَذْهَبَ

می‌روی

( اَنْتَ مستتر)

8

للمخاطَبَیْنِ = مثنی مذكر مخاطب

اَنْتُما

ذَهَبْتُما

رفتند شما دو مرد

تُما

تَذْهَبان

می‌روید

ا

9

للمخاطبینَ = جمع مذكر مخاطب

اَنْتُم

ذَهَبْتُم

رفتند شما مردان

تُمْ

تَذْهَبون

می‌روید

و

10

للمخاطبهِ= مفرد مونث مخاطب

اَنْتَ

ذَهَبْتَ

رفتی تو یك زن

ت

تَذْهَبینَ

می‌روید

ا

11

للمخاطَبَتَیْنِ = مثنی مونث مخاطب

اَنْتُما

ذَهَبْتٌما

رفتید شما دو زن

تُما

تَذْهَبان

می‌روید

ا

12

للمخاطبات= جمع مونث مخاطب

اَنْتُنَّ

ذَهَبْتُنَّ

رفتید شما زنان

تَنَّ

تَذّهَبْنَّ

می‌روید

ن

13

للمتكلم وحده = متكلم وحده( مفرد مذكر و مونث)

اَنا

ذَهَبْتُ

رفتم

ت

اَذْهَبُ

می‌روم

( اَنَا مستتر)

14

للمتكلم مع‌الغیر = ( مثنی جمع مذكر و مونث)

نَحْنٌ

ذَهَبْنا

رفتیم

نا

نَذْهَبُ

می‌رویم

(نَحْنُ مستتر)

نكات مهم:

1 – الفی كه پس از (و) جمع مذكر می‌آید فقط جنبه تزئین فعل را دارد و جزء ضمیر متصل رفعی نمی‌باشد.

2 – (ت) تأنیث نشانه مؤنث بودن فعل است و جزء ضمیر متصل رفعی نمی‌باشد.

3 – در صرف فعل ماضی از صیغه (6) تا آخر، لام الفعل ساكن می‌باشد.

4 – هر گاه فعلی به ضمیر(ی) متكلم وحده اضافه شود به (ن) وقایه نیاز دارد، مثل: ضَربَنی : مرا زد (ن) وقایه

5 – (ن) در آخر فعل مضارع نشانه رفع فعل مضارع است و ضمیر فاعل نمی‌باشد .

ماضی منفی: ما نافیه + ماضی ما ذَهَب : نرفت

مضارع منفی: لا یا ما نافیه + مضارع لا یَذْهَبُ : نمی‌رود ما یَخْدعونَ: فریب نمی‌دهند.

J نمونه تست فعل ماضی و مضارع:

1 – كدام گزینه برای عبارت « هُنَّ معلماتٌ مهذّباتٌ …….. التلمیذات» مناسب است ؟ ( آزاد پزشكی 75)

1) تُرشدینَ 2) یُرِشْدنَ 3) یُرْشِدُ 4) تُرْشِدْنَ

2 – ما هِیَ صیغه « تُریدنَ» (‌آزاد پزشكی 75)

1) للغائبات 2) للمخاطبه 3) للمخاطباتِ 4) للغائبهِ

3 – كدام صیغه بعد از « الطالباتُ … » صحیح است ؟ ( سراسری ریاضی 68)

1) جَلَسَتْ 2) جَلَسَتا 3) جَلَسْنَ 4) جَلَسوا

4 – فعل مناسب برای عبارت « سَمِعْتُ رجالاً … مِنْ یوسف» كدام است ؟ ( سراسری ریاضی 71)

1) تَتَحَدَّثون 2) یَتَحَدَّثونَ 3) یَتَحَدَّثُ 4) تَتَحَدَّثُ

5 – (ن) در كدام صیغه ضمیر است؟ ( آزاد زبان 73)

1) یُجاهِدْنَ 2) یُجاهدونَ 3) تُجاهدینَ 4) تُجاهِدانِ

ماضی نقلی: قَدْ + ماضی قَدْ ذَهَبَ : رفته است .

ماضی بعید: كان + قَدْ + ماضی كان قَده ذَهَبَ : رفته بود.

ماضی استمراری: كانَ + مضارع كانَ یَذْهَبُ : می‌رفت .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید