دانلود فایل رابطه بین خواص مهم كیفی نخ پنبه كارد شده، عیوب نخ و خواص كیی الیاف اندازه گیری شده (HVI) با استفاده از آنالیز كامل رگرسیونی (بررسی م در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود فایل رابطه بین خواص مهم كیفی نخ پنبه كارد شده، عیوب نخ و خواص كیی الیاف اندازه گیری شده (HVI) با استفاده از آنالیز كامل رگرسیونی (بررسی م در فایل ورد (word) دارای 29 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود فایل رابطه بین خواص مهم كیفی نخ پنبه كارد شده، عیوب نخ و خواص كیی الیاف اندازه گیری شده (HVI) با استفاده از آنالیز كامل رگرسیونی (بررسی م در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود فایل رابطه بین خواص مهم كیفی نخ پنبه كارد شده، عیوب نخ و خواص كیی الیاف اندازه گیری شده (HVI) با استفاده از آنالیز كامل رگرسیونی (بررسی م در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود فایل رابطه بین خواص مهم كیفی نخ پنبه كارد شده، عیوب نخ و خواص كیی الیاف اندازه گیری شده (HVI) با استفاده از آنالیز كامل رگرسیونی (بررسی م در فایل ورد (word) :

بررسی رابطه بین خواص مهم كیفی نخ پنبه كارد شده، عیوب نخ و خواص كیی الیاف اندازه گیری شده (HVI) با استفاده از آنالیز كامل رگرسیونی (بررسی مهندسی نخ پنبه كارد شده با استفاده از آنالیز كامل رگرسیونی)

خلاصه:

1- مقدمه

2- مروری بر مطالعات قبلی

3- تئوری [13]

ضرایب رگرسیونی استاندارد شده

4- مواد و روش ها

5- آنالیز آماری

6- بحث و نتیجه گیری

7. منابع

هدف اصلی در این به دست اوردن معادله بهینه بین خواص مهم كیفی نخ با عیوب نخ و خواص الیاف در نخ كارد شده پنبه ای می باشد برای این كار از تجزیه و تحلیل كامل رگرسیونی و استفاده از رگرسیون نیرومند و رگرسیون متعامد و نمودارهای باقیمانده جزئی و تعیین انتخاب متغیر به روش همه رگرسیون های ممكن و آماره Cp مالوس همراه با نرم افزار SAS استفاده گردیده است. برای انجام این كار از 87 نمونه به دست آمده از نتایج آزمایشی مركز بین المللی نساجی آمریكا در تگزاس استفاده گردیده است. برای همه نخ ها از فاكتور تاب یكسان استفاده شده و نمره نخل های 15 تا31 انگلیسی تولید گردیده است، معادلات با تعداد متغیرهای مناسب و محدود و همچنین ترتیب اهمیت آنها، همراه با ضریب همبستگی بسیار خو به دست آمده است.

1- مقدمه

خواص فیزیكی و مكانیكی الیاف ومشخصه های مختلف كیفی نخ در رفتار فرآیندی، راندمان تولید و بالاخره نخ و پارچه تأثیر عمده ای دارد. همچنین تغییرات مشخصه های مهم نخ شامل نمره تاب، استحكام، ازدیاد طول و عیوب نخ مخصوص برای نخ های بریده شده (Stuple) غیرقابل اجتناب است این تغییرات در خصوصیات نخ در طول فرآیند تولید و هم بعد از تولید، باعث مشكلات زیادی می شود. بنابراین ارتباط بین این مشخصات برای جلوگیری از مشكلات مختلف باید به طور واضح مشخص گردد. همچنین پیشگویی مشخصه های مهم كیفی نخ (خواص كششی، پرز وCV% جرمی نخ) از خصوصیات مواد خام، هدف اصلی بسیاری از محققین در دو دهه گذشته بوده است به طور كلی دو روش اصلی، روش های آماری و روش های تحلیلی و تئوریكی در مطالعات گذشته مورد استفاده قرار گرفته است. یكی از روش های مهم استفاده از روش رگرسیون چندمتغیره بوده است و در این سعی گردیده است این ارتباط را به مشخصه های دیگر نخ از جمله عیوب نخ و تعداد الیاف در سطح مقطع نخ نیز گسترش داده و سپس با بررسی كامل رگرسیون و استفاده از روش های آماری دیگر به نتایج دقیق تر و كاربردی تر به دست آید.

2- مروری بر مطالعات قبلی

تا كنون مدل های ریاضی و تحلیلی زیادی برای تخمین استحكام نخ تكی از مشخصه مختلف الیاف و نخ به دست آمده است [1و2و3و4]. هول [5] انواع مطالعات تجربی و ریاضی در ارتباط با استحكام نخ را در بین سال های 1926 تا 1965 انجام داده است هانتر [6] بیشتر از 200 در مورد پیشگویی پارامترهای كیفی نخ بخصوص خواص كششی تا سال 2004 منتشر كرده است.

مشخصه مهم دیگر نخ ازدیاد طول تا حد پارگی است كه این مشخصه نیز روی كارایی نخ‌ها، در دومین پیچی و بافندگی تأثیر می گذارد. ازدیاد طول نخ نیز به خواص الیاف، تاب نخ و نمره نخ بستگی دارد.

اگرچه تعداد مقالات در این زمینه كمتر است ولی مدل های ریاضی توسط اگروال [7]، فردریچ [3] و زرك [8] پیشنهاد شده است. همچنین مدل های آماری توسط هانتر [1] و مدل ANN توسط ماجمدر [9] ارائه شده است.

نایكنواختی نیز فاكتور مهمی در مورد كیفیت نخ و پارچه می باشد، تغییرات تعداد الیاف در سطح مقطع نخ، دلیل اصلی نایكنواختی است. علاوه بر این پارامترهای ماشین، روش ریسندگی، نمره نخ و بعضی مشخصه های الیاف اثر مستقیمی روی نایكنواختی نخ دارند هانتر [1] و اتریج و همكاران [10] چند مدل را برای مشخص كردن نایكنواختی از مشخصه‌های الیاف ارائه نموده اند.

– پرزدهی، یك مشخصه قابل اندازه گیری دیگری از نخ است كه عموماً یك خصوصیت نامطلوب است كه مقالات كمتری در مورد برآورد پرزدهی نخ با استفاده از مشخصه های الیاف تاكنون ارائه گردیده است.

اخیرا كلیك [11] نیز مدل های مختلف رگرسیون چند متغیره خطی را برای تخمین استحكام نخ از مشخصه های دیگر نخ شامل قطر نخ، تغییرات قطر، تاب و تغییرات تاب، نایكنواختی جرمی و نایكنواختی نوری را با ضرایب همبستگی نسبتاً خوب به دست آورده است.

و بالاخره ارن و كادوگلا [12] مدل های آماری برای برآورد خواص كششی، نایكنواخت و پرزدهی نخ از خواص مختلف الیاف (اندازه گیری شده با دستگاهHVI) و خواص نیمچه نخ با استفاده از مدل های رگرسیون و چند متغیره ارائه نموده است.

با توجه به اینكه معادلات مختلفی در مورد خصوصیات نخ ارائه شده است كه گاهی نتایج حتی متضاد هم نیز می باشند و همچنین اهمیت هر كدام از آنها نیز در این مقالات متفاوت می باشد. در این سعی شده است تجزیه و تحلیل كامل آماری همراه با بررسی فرضیات مورد نظر و استفاده از روش های آماری مناسب و نرم افزار پیشرفته SAS، نتایج دقیق تر و كاربردی تر (معادلات بهینه) حاصل گردد. همچنین از مشخصه های دیگر نخ یعنیعیوب نخ (نقاط نازك- كلف و نپ) و تعداد الیاف در سطح مقطع نیز جهت پیشگویی خصوصیات نخ استفاده گردیده است.

3- تئوری [13]

مدل رگرسیونی شامل بیش از یك متغیر مستقل را چندگانه می گویند. شكل ماتریسی آن به صورت ذیل می باشد:

و با فرض اینكه جملات خطا یا باقیمانده دارای خواص زیر باشند.

1-

2- (ثابت)

3- یعنی مستقل باشند.

و برآورد ضرایب با استفاده از روش كمترین مربعات به صورت ذیل خواهد بود.

همچنین باید، رابطه تقریبی خطی بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته وجود داشته باشد، در صورتی كه یك رابطه خطی وجود نداشته باشد معمولاً از تبدیل متغیرها استفاده می گردد تا به یك رابطه خطی تبدیل گردند.

برای آزمون معنی داری هر یك از ضرایب رگرسیونی از توزیعt استفاده می شود. باید توجه كرد كه در حقیقت این یك آزمون جزئی یا حاشیه ای است زیرا ضرایب رگرسیونی به كلیه متغیرهای رگرسیونی دیگر كه در مدل حضور دارند بستگی دارد.

بنابراین آزمونt، سهم تأثیر گذاری Xj به مدل، به شرط موجود بودن دیگر متغیرها در مدل می باشد. اگر ستون های ماتریسX بر هم عمود باشند یعنی ستون های متعامد درX وجود داشته باشد در این صورت می توان سهم تأثیر متغیرهای رگرسیونی را نسبت به مدل بدون هیچ شرطی (موجود بودن متغیرهای دیگر در مدل) اندازه گیری نمود.

ضرایب رگرسیونی استاندارد شده

مقایسه مستقیم ضرایب رگرسیونی با واحدهای مختلف معمولاً مشكل است زیرا بزرگی واحد اندازه گیری متغیر رگرسیونیXj را نمایان و مشخص می كند. در حالت كلی واحدهای ضریب رگرسیونی عبارتند از واحدهایy تقسیم بر واحدهای Xj است بدین علت گاهی كار كردن با متغیرهای رگرسیونی و متغیرهای پاسخ مقیاس سازی شده كه ضرایب بدون بعد را تولید می كنند كمك كننده است. در روش مقیاس سازی معمول كه یكی از روش های مرسوم تر روش مقیاس سازی طول واحد به شرح ذیل است.

در این مقیاس سازی هر متغیر جدید رگرسیونی Wj دارای میانگین صفر و طول یك می‌باشد.

ضرایب مدل جدید كه به صورت بدون عرض از مبدأ است را ضرایب رگرسیونی استاندارد شده می گویند و گاهی به نام ضرایب بتا نیز گفته می شود.

شاخص های رگرسیونی و معیارهای مناسب مدل

ضریب تعیین چند متغیرهR2 به صورت ذیل تعریف می گردد.

در موارد كاربردی از R2 تعدیل شده كه به صورت ذیل استفاده می گردد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پاورپوینت زیبایی‌شناسی و بازتاب آن در فرش دستبافت ایرانی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این پروژه به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 دانلود پاورپوینت زیبایی‌شناسی و بازتاب آن در فرش دستبافت ایرانی در فایل ورد (word) دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت دانلود پاورپوینت زیبایی‌شناسی و بازتاب آن در فرش دستبافت ایرانی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب دانلود پاورپوینت زیبایی‌شناسی و بازتاب آن در فرش دستبافت ایرانی در فایل ورد (word)

چکیده
تعاریف زیبایی
زیبایی از دیدگاه صاحب نظران غربی
زیبایی رنگ
زیبایی ابعاد
نتیجه گیری
منابع

بخشی از منابع و مراجع دانلود پاورپوینت زیبایی‌شناسی و بازتاب آن در فرش دستبافت ایرانی در فایل ورد (word)

نصر، حسین، معرفت و معنویت، 1380، تهران، دفتر پژوهش و نشر سهروردی

شریعتی، علی، هنر، 1361، تهران، اندیشمند

دریایی ، نازیلا، زیبایی‌شناسی در فرش دستبافت ایران، 1386، تهران، مرکز ملی فرش

پازوکی، شهرام، مقوماتی درباره مبادی هنر و زیبایی در اسلام باشاره به مثنوی معنوی، 1384، دانشگاه تهران

عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، 1381، تهران، امیرکبیر

چکیده

هنرها در حیطه فرهنگ و محیط اجتماعی زاییده اندیشه‌اند که در این میان هنر صناعی فرش نیز به همین سان از تمایلات فکری و فرهنگی تأثیر می‌پذیرد

برخی هنرها مانند هنر فرش با پیشینه‌ای دراز، اعصار و قرون متمادی را پشت سر نهاده، همچنان در عرصه‌های زندگی نقش آفرینی می‌کنند. گفتنی است این هنرها از انواع رویکردها و اندیشه‌های مختلف در هر زمان بهره گرفته، یا بر اثر غالب با آیین یا فرهنگی خاص هماهنگ‌اند

زیبایی فرش ایرانی یکی از عواملی است که باعث ماندگاری آن در جهان هنر شده است. شناخت بنیان چنین زیبایی‌هایی، ارزیابی از فرش را هموار کرده و برای این ارزیابی، معیارهای مناسبی به دست می‌دهد. همچنین شناخت و به کارگیری عوامل تأصیرگذار بر مرغوبیت و زیبایی فرش ایرانی، به جاودانگی آن کمک خواهد کرد. از این رو لازم است مجموعه عنصر و عواملی را که باعث زیبایی فرش ایران می‌شود، شناخت و برحسب اولویت، طبقه‌بندی، تعریف و معرفی کرد

همان‌گونه که همه هنرها از اندیشه هنرمندان، فرهنگ و فلسفه دوران خود تأثیر می‌پذیرد، هنر فرش نیز از فضای فکری هنرمندش و از تمایلات و رویکردهای فرهنگی و زیباشناسانه محیطش متأثر می‌گردد. این هنر صناعی به دلیل قدمتی که دارد، عرصه‌های گوناگونی را پشت سر نهاده و با افکار و اندیشه‌های متعددی رو به رو بوده است. زیباشناسی فرش ایران را عمدتاً «نمادگرایی» تحت تأثیر قرار داده است، اما «طبیعت گرایی» در زیباشناسی و طراحی برخی فرش‌ها تأمل برانگیز است

متن اصلی

ذهن انسان امروزی کشش علمی دقیقی دارد و از این نظر، با ذهن انسان جوامع بدوی که کاملاً حسی بود. کاملاً متفاوت است. به همین دلیل باورهای اسطوره‌ای و نمادین در ذهن انسان بدوی قوی بود. نگرش به زیبایی در آن با توجه به ساختار مشترک انسان و طبیعت – که از راه ریاضیات سنجیدنی است معنا می‌شود طبیعت خاستگاه اولیه الهام هنرمند و عامل خیال‌پردازی ذهن و نقش کردن اوست. کافی است در این ارتباط ، هنرمندان زبان برقراری و ایجاد ارتباط را بداند. در آن صورت با درک اشکال طبیعت، نقوش تصویر شده در هستی خود را رقم می‌زند و در این طریقه نقش کردن است که نسبت در نظر گرفته می‌شود و با توجه به آن، آهنگ کار ساخته شده و نقش به وجود می‌آید که نقش چینش اشکال، در راستای فرهنگ تصویری اجتماع است

زیبایی یکی از منازلی است که هنر باید از آن بگذرد و به مرحله متعالی‌تر برسد. در این دیدگاه عقل، زیبایی را ادراک کرده و حس بامعنا بخشی این دریافت، زیبایی را لمس می‌کند

در تفکر اسلامی اصل و اساس زیبایی و زیبایی‌شناسی به خداوند باز می‌گردد. روح و اندیشه هنرمند ایرانی، اسلامی، مذهبی است و چنین باوری در اثر هنری او تجلی می‌یابد. پس باید در نظر داشت که علم و معرفت به هنر و زیبایی در تفکر اسلامی با معنای رایج آن در غرب که از قرن هجده آغاز شد، تفاوت دارد. مبادی هنر و زیبایی در اسلام کاملاً عرفانی و تابع نگرش معنوی مسلمین به حقیقت و هستی و آدمی و عالم است. در این نگرش انسان زیبا آفرین، حقیقت زیبایی خداوند را به تصویر می‌کشد

تعاریف زیبایی

مطابق تعریف فرهنگ فارسی عمید ، «زیبا به معنی زیبنده، نیکو، خوب، خوبرو، خلاف زشت، زیبایی: زیبا بودن، خوبی. زیبایی شناسی : شناختن زیبایی، شناسائی انواع زیبایی‌ها، علمی که درباره زیبایی و احساساتی که از مشاهده زیبایی در انسان پیدا می‌شود، بحث می‌کند و علم الجمال می‌باشد.»

افلاطون زیبا و برداشت انسان را از زیبایی در کیفیت اعمال انسانی یا وجه کاربردی زندگی می‌داند. «هر کاری که به وجه زیبایی انجام داده شود زیباست و اگر به طرز زشتی انجام شود زشت است.»

او ایجاد هماهنگی در بین عناصر را در القا حس زیبایی به آدمی موثر می‌داند : دو چیز که با هم متضاد هستند تا زمانی که این تضاد در بین آنها باقی است نمی‌توانند با هم جور باشند، باید به نوعی متحد شوند تا هماهنگی بوجود آید.»

ایجاد این حس در وجود ما به شناسایی تمایلاتمان کمک می‌کند

او زیبایی را این گونه تعریف می‌کند : «زیبایی همیشه هست نه از بین می‌رود، نه بزرگ‌تر و کوچک‌تر می‌شود. طبیعت آن چنین نیست که از یک لحاظ زیبا باشد و از لحاظ دیگر زشت، یا اکنون زیبا باشد و وقت دیگر زیبا نباشد یا در مقایسه با یک چیز زیبا باشد و در مقایسه با دیگری زشت باشد یا در یک مکان زیبا باشد و در مکانی دیگر زشت. یا به نظر یک عده زیبا و به نظر عده دیگر زشت. زیبایی چیزی اشت که با خود و برای خود، ابدی و مطلق وجود دارد. هر امر زیبا به نحوی از زیبایی بهره‌ای دارد

به راستی هنرمند زیبایی‌شناس ایرانی، عاشق است میل به خوبی دارد و این عشق و خوبی او را به وادی نامحدود هنر آفرینی زیبایی‌ها رهنمون می‌سازد

زیبایی شناسی را می‌توان دانش قوانین عمومی هنر و علم ماهیت آفرینش هنری دانست و هنر می‌تواند کامل‌ترین صورت انعکاس یافته زیبایی از واقعیت باشد

درک زیباشناسانه یک موضوع مرکب است یعنی هم عوامل عاطفی و هم عوامل عقلی در آن دخالت دارند. کانت در کتاب نقد داوری درباره‌ی داوری زیباشناختی بین داوری نقل و داوری موضوعات مطبوع تفاوت می‌گذارد. داوری‌های ذوقی فارغ از تعلقات منفعت طلبانه و داوری مطبوع به بهره‌مندی حواس ظاهری ما مربوط می‌باشند

سخن در این مطلب نهفته است که ما بایستی برای ادراک زیبایی و ملاک‌های تشخیص اثر زیبایی، ویژگی‌های اساسی و مشترکی را در اثر بررسی کرده و بدان قائل باشیم

برای دریافت معیارهای زیباشناختی باید درباره جامعه و زمانه‌ای که اثر هنری در آن آفریده شده است، آگاهی کسب کنیم

دانش زیبایی هنری از نظر گاه متفکرین شرقی و بالاخص اندیشمندان ایرانی و اسلامی با آنچه راجع به زیبایی شناسی موضوعات هنری در غرب وجود دارد، تمایز دارد. در این دیدگاه «هنر مقام ظهور بطون است که در آن حس و زیبایی متحقق می‌شود.»

زیبایی آفرینی زاده‌ی شناخت عمیق معنوی است که هرچند از پایین‌ترین مراتب عشق انسانی در عالم خاکی شروع می‌شود، ولی به عالی‌ترین درجه جذبه‌ی روحانی می‌انجامد و تجلی این شناخت و احوال طریقت، به انکشاف حقیقت در بستر زیبایی ختم می‌شود یعنی اثری هنری که خیره کننده‌ی دیده‌ی آدمیان است

جهان موجود در اثر هنری، جهانی جدا شده از خود آدمی نیست، این جهان با جهان خود او مجاور است و حتی وقتی آدمی به مهم آن می‌رسد ، بر معرفت وجودش نورافکنده می‌شود

زیبایی حقیقت است، حقیقت هستی که خودش را در هنر بر ما نمایان می‌کند و محتوای هستی شناختن هنر یعنی اثری که ارزش حقیقت در آن روشن گردد

تعمق زیباشناسی، متضمن نوعی معنوی‌سازی است. یعنی هنرمند ذهن مخاطبش را به فعالیت وادار می‌کند، فرهنگ توأمان با نگرش زیباشناختی و هنری، تجربیات غنی‌تری از شناخت به انسان عرضه کرده و خاصیت اعتلابخشی دارد

از جمله مباحث مهمی که متفکران دوره‌ی جدید در حوزه‌ی مطالعات زیباشناسی،تاریخ و فلسفه هنر مطرح کرده و بدان دامن زده‌اند، مقوله‌های زیباشناسی- اعم از جمال، جلال، ظرافت، تراژیک، کمیک و زشتی و ماهیت آنها و مناسبت میان آنها بوده است

مفهوم زیباشناسی به رغم اعتبار خاصی که به لحاظ نظری در دوره‌ی جدید به کف آورده،مصون از آسیب و تحریف نبوده است. آسیب‌شناسی مفهومی و تحریف زدایی از آن هرچند در طرح مباحث نظری درباره‌ی تاریخ و فلسفه هنر و فهم ما از ذایقه‌ی زیباشناختی دوره‌ها و فرهنگهای مختلف بسیار مهم است

عالم هنر عالم صورتهاست : البته نه هر صورتی، بلکه صورتهای نمادین و تمثیلی زنده و غنی از بار استحسانی، صورتها و شکلها و مضمونهایی که فرآورده‌ی کنش آزاد و خلاقانه‌ی هستی آدمی و قابلیتهای وجودی اویند. به تعبیرآنری فولسیون، فرمهایی که «زندگی» خاص خود را دارند – البته زندگی نه به مفهوم فیزیکی یا زیست شناختی آن، بلکه به معنای عمیقاً وجودی، معنوی، روحانی و جاودانه. مراد ما نیز از صورتها، شکلها، مضمونها، تمثیلها و تصویرهای زنده در عرصه‌ی هنر و آثار هنری و کنش هنرمندانه‌ی آدمی چیزی بیش از جابه‌جایی و آورد شد و زندگی و زیست‌نامه‌ی صورتها و شکلها، طرحها و نقشها و مضمونهای هنری و زیباشناختی است. صورتهای هنری از آن جهت که رمزی، تمثیلی، طرحی، تصویری‌اند و نقش و نشانی از ادبیت و مراتب متعالی‌تر وجودند، خود نیز بهره‌ای از جاودانگی را هر چند به رمز و تمثیل و اشاره و استعاره بر چهره دارند

این صورتها و شکل‌ها و مضمونها هم فرآورده‌ی کنش و فعل آزاد و خلاقانه‌ی قابلیتهای وجودی آدمی‌اند، و هم محمل انگیزش و منبع الهام و مایه‌ی تحرک و تحولات روحی عمیق در مخاطب. انگیزش ، الهام و هیجاناتی که همیشه بار استحسانی آن بر دیگر جنبه‌ها غلبه دارد

هر دوره‌ای نیز متضمن ذوق هری و ذایقه زیباشناختی خاص خود است. از همین صورتها و شکلها مضامین زنده نمادین و تمثیلی و استحسانی است که معلوم می‌شود آدمی در آن دوره اساساً جهان را چگونه احساس کرده و در آن زیسته و اندیشیده است. این صورتهای زنده به رغم تنوع، تلون، یا رنگارنگی و تفاوت سبکها و سنتها و شیوه‌های بیان، همانند تجربه تاریخی یا اصولاً تاریخ آدمی، از وحدت پیکروار درونی و بنیادین برخوردارند و به تاریخ طبیعی تحول‌پذیر نیستند. به همین علت نیز در هر دوره‌ای که پدیدار و آشکار و بیان شده و در هر یک از «مقوله‌های زیباشناختی» ظهور و تجلی کرده‌اند. فارغ از کهنگی و فرسودگی زمان توانسته‌اند بر احساس، اندیشه، کنشهای ذهنی، حیات معنوی، تمایلات روحی، و عواطف ما اثری جدی و گاه عمیقاً تعیین کننده و تحول‌آفرین بگذارند

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله چاپ سربی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله چاپ سربی در فایل ورد (word) دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله چاپ سربی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله چاپ سربی در فایل ورد (word)

چاپ سربی  
منابع:  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله چاپ سربی در فایل ورد (word)

1 افشار، ایرج. “کتاب‌های چاپ قدیم در ایران و چاپ کتاب‌های فارسی در جهان”. هنر و مردم، 49 (آبان 1345)

2 پولاک، ادوارد یاکوب. ایران و ایرانیان. ترجمه کیکاوس جهانداری. تهران: خوارزمی، 1368؛

3 .”چاپخانه و روزنامه در ایران”. کاوه. دوره دوم، 5 (28 آذر 1290)

4 دوشوز، لسون. “معرفه‌البدایع فی الفنون و الصنایع”. ترجمه عیسی طبیب. تهران: مطبعه شاهنشاهی، 1324؛

 5 محبوبی اردکانی، حسین. تاریخ مؤسسات تمدنی جدید در ایران. تهران: انجمن دانشجویان دانشگاه تهران، 1354؛

 6 محیط طباطبایی، محمد. “اول چاپ سربی و سپس سنگی”. راهنمای کتاب. س. نوزدهم، 1-3 (فروردین ـ خرداد 1355): 208-210؛

 7 مینوی، مجتبی. “اولین کاروان معرفت”. یغما. س. هشتم،

چاپ سربی

این نوع چاپ که به آن چاپ حروفی و چاپ برجسته نیز می‌گویند، از کنار هم نهادن حروف سربی و منعکس ساختن آن بر کاغذ به‌وجود می‌آید. در آغاز ورود فن چاپ به ایران، چاپ سربی را، به اعتبار واژه لاتینی آن، تیپوگرافی  می‌نامیدند. در کتاب معرفه‌البدایع فی‌الفنون و الصنایع چاپ 1324 ق. تیپوگرافی چنین توصیف شده است: “حروفات چاپ را تیپ نامیده و چون عمل چاپ حکم کتابت را دارد لهذا چاپخانه را ]محل [تیپوگرافی (یعنی با تیپ نوشتن) و کارگران را تیپوگراف می‌نامند یعنی حروف‌چین…”. نخستین گام اساسی در پیشرفت فن چاپ، اختراع چاپ با حروف  متحرک فلزی بود که گوتنبرگ آلمانی در سال 1450 م.، صنعت چاپ را از شکل متداول چوبی به‌صورت سربی درآورد. “نخستین کتاب عربی که در جهان چاپ شد قانون ابن‌ماسویه، پزشک معروف ایرانی، در 876 ق./ 1471 م. و کلیات ابن‌سینا در 889 ق./ 1484 م. در شهر ونیز ایتالیا بوده است. نخستین متن فارسی چاپ‌شده در جهان، کتاب مقدس تورات است که به چهار زبان و به خط عبری در سال 953 ق. در استانبول انجام شد. اولین کتابی که به خط فارسی در جهان منتشر گردید کتاب سیرت مسیح است که در سال 1094 ق./ 1639 م. در شهر لیدن هلند طبع شده است (:8 23). ظاهراً قدیمی‌ترین کتاب‌هایی که به زبان فارسی در جهان به طبع رسیده دو کتاب به نام‌های داستان مسیح و داستان سن پیدرو است که هر دو با ترجمه لاتینی در 1094 ق./ 1639 م. در شهر لیدن طبع شده است

در اواسط قرن 11 ق.، در عهد صفویه، گروهی از بازرگانان ایرانی، که از ارامنه اصفهان و ساکن آمستردام بودند، ابتدا حروف زبان ارمنی را تهیه و سپس چاپخانه‌ای را خریداری و وارد جلفای اصفهان کردند. در سفرنامه تاورنیه آمده است که یکی از ارامنه جلفا که یعقوب ژان نام داشت و نجّار بود در 1051 ق./1641 م. چاپخانه‌ای از اروپا خریداری و وارد جلفا کرد که بعضی از دعاها و رسائل و اوراد مذهبی با این دستگاه به‌چاپ رسیده است. پیش از ورود این مطبعه، کتابی در جلفای اصفهان با عنوان حیات اجداد روحانی توسط خاچاطور، خلیفه وقت ارامنه در کلیسای وانک جلفای اصفهان، به‌چاپ رسیده است

نخستین مطبعه سربی در ایران که اقدام به چاپ کتاب با حروف الفبای فارسی و عربی کرد به‌دستور عباس میرزا نایب‌السلطنه و به همّت میرزا زین‌العابدین تبریزی در تبریز دایر شد. رساله جهادیه تألیف میرزا نایب‌السلطنه عیسی قائم‌مقام به‌عنوان نخستین کتاب چاپ سربی، در سال 1233ق. به استادی محمدعلی بن حاجی محمدحسین آشتیانی از شاگردان میرزا زین‌العابدین در مطبعه تبریز به‌چاپ رسیده است

رساله دیگری به نام فتح‌نامه تألیف میرزا ابوالقاسم قائم مقام ثانی (فرزند قائم مقام اول) در همان سال، در مطبعه سربی تبریز به چاپ رسید. این رساله درباره شرح فتوحات عباس میرزا و عهدنامه گلستان (16 ذیقعده 1228 ق./ 12 اکتبر 1813 م.) است

هوتم شیندلر که در سال 1879م. مأمور شد میان تهران و مشهد ارتباط تلگرافی برقرار کند، نسبت به سایر مسائل نیز توجه خاصی داشت؛ از جمله، کتابی درباره مطبعه‌های ایران و کتب چاپ‌شده در فاصله سال‌های 1233 تا 1260 ق. نوشته که در بخش تیپوگرافی آن می‌گوید که در سال 1233 ق. شخصی به نام زین‌العابدین تبریزی تحت حمایت عباس میرزا نایب‌السلطنه مطبعه کوچکی را راه‌اندازی کرد. کتابی به نام فتح‌نامه در آن چاپ شد، و این کتاب نخستین کتابی بود که در ایران به حروف عربی طبع می‌شد. مجتبی مینوی می‌گوید: “نمی‌دانم که رساله جهادیه همان فتح‌نامه است یا کتاب دیگری می‌باشد”

در سال 1240 ق. میرزا زین‌العابدین، که در کار خود خبره و شهره بود، به امر فتحعلی شاه به تهران فراخوانده شد تا، به‌کمک منوچهر خان معتمدالدوله، اولین چاپخانه سربی دارالخلافه طهران را راه‌اندازی کند. در انتهای کتاب مآثرالسلطانیه چاپ سربی سال 1241 ق. اشاره به میرزا زین‌العابدین شده است که در دارالخلافه طهران مشغول انطباع بوده است. نخستین کتابی که در مطبعه طهران به طبع رسید حیاه‌القلوب محمد باقر مجلسی در سال 1240 ق. /1824 م بود

اصفهان، بعد از تبریز و طهران، سومین شهری بود که در زمان حکومت منوچهرخان معتمدالدوله صاحب مطبعه سربی شد. بر طبق کتب موجود، اولین کتابی که در اصفهان چاپ سربی شده رساله حسینیه ترجمه ملاّ ابراهیم گرگین استرآبادی به سال 1246 ق. بوده است

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق فرش اراک در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق فرش اراک در فایل ورد (word) دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق فرش اراک در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیق فرش اراک در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق فرش اراک در فایل ورد (word) :

سوابق قالیبافی در اراک :
همانطور که اشاره شد اراک مابین شهرهایی نظیر قم ، کاشان و اصفهان می باشد بنابر این با توجه به قدمت قالیبافی در این شهرها نمی توان متصور شد که فرش اراک قدمتی کمتر از فرش همسایگان خود داشته باشد . نیز در تاریخ اشاره شده که هنگام عبور شاپور ذوالاکتاف از فراهان در ساروق فرشی به او هدیه داده شده است که مشخصأ نشان دهنده وجود فرشبافی در آن دوران است .
ناصرالدین شاه در سال 1287 ه.ق در سفرنامه خود اشاره به این نکته دارد که اراک دارای تجارت پر رونقی بوده و اکثر در آمد خود را از راه فرش تامین می کندکه نشان دهنده‌ آنست که اراک در آن زمان فرش مرغوبی داشته و نیز از زمانهای پیشتر در آن منطقه رایج بوده است. در واقع از اواسط حکومت ناصرالدین شاه است که فرش اراک حضوری قابل لمس یافته و فرشهای منطقه بعضأ‌ شهرتی جهانی می یابند .
در شهر جدید اراک پس از تاسیس بانیان این شهر به فراخوان صاحبان حرفه و صنایع از نقاط مختلف کشور پرداختند و در صدد کمک و ایجاد تسهیلات برای تولیدات مختلف برآمدند . بر اساس برخی شواهد در تجدید حیات فرش در منطقه ، طراحان و بافندگان کرمانی ، کاشانی و اصفهانی دخالت مستقیم داشتند و آثار حضور طرحهای بومی آن مناطق را در فرشهای اراک می توان پی گرفت .
موقعیت اداری این شهر و قرار گرفتن آن بر سر راههای بازرگانی و تجاری کشور شرایط مناسبی برای استقرار تجار و بازرگانان فراهم آورد .
صادرات فرآورده های اراک برای اولین بار توسط بازرگانان تبریزی در سال 1254 ه.ش در زمان ناصرالدین شاه انجام گرفت .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله الکترواسپینینگ در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله الکترواسپینینگ در فایل ورد (word) دارای 90 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله الکترواسپینینگ در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله الکترواسپینینگ در فایل ورد (word)

پیشگفتار     آ – ت
فصل اول : کابرد نانو تکنولوژی در صنعت نساجی و آشنایی با علم الکترواسپینینگ
کاربرد نانو تکنولوژی در صنعت نساجی     
آشنایی با علم الکترو اسپینینگ     
فصل دوم: آشنایی با ساختار دستگاه الکترواسپینینگ و عوامل تاثیر گذار روی خواص  نانو الیاف تولید شده به روش الکترواسپینینگ
آشنایی با ساختار دستگاه الکترواسپینینگ    
آشنایی با کارکرد دستگاه الکترواسپینینگ    
عوامل تاثیر گذار روی خواص نانو الیاف تولید شده به روش الکترواسپینینگ    
فصل سوم : تولید نانوفیلترها بروش الکترواسپینینگ محلولهای پلیمری
آشنایی باپوشش های دارای منافذ الکتروسپون با کارایی بالاجهت عمل فیلتراسیون    
مقدمه     
محلول های پلیمری به کار رفته در تولید فیلترها به روش الکترواسپینینگ    
دستگاه الکترواسپین و فرآیند    
روش الکترواسپینینگ محلول های پلیمری    
نتایج    
نتیجه گیری     
فصل چهارم : تهیه لایه های الیاف پلی اتیلن اکسید / چیتوسان (chitosan) بوسیله الکترواسپینینگ   و ارزیابی سازگاری زیستی
تهیه لایه های الیاف پلی اتیلن اکسید / چیتوسان (chitosan) بوسیله الکترواسپینینگ (ریسندگی ) و ارزیابی سازگاری زیستی      
روش تهیه لایه های الیاف پلی اتیلن اکسید / چیتوسان (chitosan) بوسیله  الکترواسپینی      
آماده سازی محلول های الکترواسپینی    
الکترواسپینینگ محلول     
نتایج     
انواع حلال های غشاء PEO    
میزان حجم های متفاوت غشاء PEO / Chitosan     
میدان ها الکتریکی مختلف در غشاءچیتوسان / PEO     
کشت سلولی    
نتیجه گیری    
فصل پنجم : تهیه نانولوله های کاربردی در صنعت نساجی با استفاده از روش الکترواسپینینگ
نساجی و نانو لوله های کاربردی     
آینده (الیاف) همراه با توانایی های حسی افزایش یافته     
بر اساس تعداد دیواره ها , نانو تیوب ها می تواند بر 2 فهرست اصلی طبقه بندی شود    
الکترواسپینینگ     
مواد و روش ها    
آماده سازی محلول پلیمر/CNT    
1) پراکنش نانو تیوب ها    
2) انحلال پلیمر     
3) مخلوط پلیمر و محلول نانو تیوب    
الکترواسپینی محلول پلیمر    
پردازش و ویژگی سنسورهای بر اساسCNT    
پردازش الیاف غیر پیچ خورده آمده از الکترواسپینی   
خاصیت الیاف غیر پیچ خورده بدست آمده از الکترواسپینی     
نتیجه گیری    
فصل ششم : آشنایی باالکترواسپینینگ کلاژن
آشنایی باالکترواسپینینگ کلاژن     
مقدمه      
فرآیند الکترواسپینینگ     
روش الکترواسپینینگ کلاژن       
اسکلت هسته     
نتایج     
نتیجه گیری    
فصل هفتم : حفاظت الکترومغناطیسی مس / فولاد ضد زنگ / الیاف پلی آمید  بدست  آمده از الکترواسپینینگ
حفاظت الکترومغناطیسی مس / فولاد ضد زنگ / الیاف پلی آمید بدست آمده از الکترواسپینینگ بصورت کامپوزیت های پلی پروپیلن فشرده     
آشنایی     
مقدمه     
گسترش کامپوزیت های رسانا همراه با خواص ESD  و  EMSE      
مواد     
تولید نخهای هیبرید رسانا برای حلقه های ساخته شده , بوسیله تار و نخ پود تزئین شده     
پارچه های حلقوی – تاری پودی      
ساخت کامپوزیت های فشرده پارجه های حلقوی – تاری پوری      
ارزیابی EMSE با موج ساده     
نتایج     
واریانس یا اختلاف EMSE بوسیله کامپوزیت های رسانای مختلف     
آزمایش ESD همراه با / یا بدون کامپوزیت رسانا    
نتیجه گیری    
منابع و مأخذ      

کاربرد نانو تکنولوژی در صنعت نساجی:

با توجه به پیشرفت روز افزون علم نانو تکنولوژی و گسترش آن در اکثر صنایع ، صنعت نساجی نیز از این اصل جدا نبوده و توانایی خود را برای ظهور در تمامی صنایع همراه با علوم دیگر نشان داده و به پیشرفت های قابل ملاحظه ای در این زمینه دست یافته است

امروزه دانشمندان به فناوری‌های لازم نانو دست یافته‌اند و تولید محصولات مختلف را از طریق این فناوری به حصول رسانده اند، تنها امروزه آنچه کم است تزریق نکردن کالاهای حاصل از این فناوری به بازارهای روزمره مردم عادی در مقیاس زیاد است
اگر این امر صورت بگیرد بی‌شک با وسایلی روبرو می‌شویم که دنیای عادی ما را متحول می‌کند و امکانات بسیار نوینی را در اختیار می‌گیریم. به طور مثال لباس‌های حاصل از مواد نانو متری ،به گونه‌ای است که دیگر لباس نه لک می‌شود نه چروک می‌شود و ضمنا دارای خاصیت تهویه هوا و رطوبت هم خواهد بود

اما سوالی که مطرح است این است که چگونه می توان کاربرد نانو را در صنعت نساجی نشان داد یا به طور واضح تر الیاف نانو به چه روشی در این صنعت گسترده تولید می شود

پاسخ این سوال آسان است و آن عبارت است از علم (( الکترواسپینینگ))

آشنایی با علم الکترو اسپینینگ :

الکترو اسپینینگ (برق ر یسی) و به عبارتی استفاده از نیروی برق برای ریسندگی یکی از روش‌های مهم و گسترده جهت تولید الیاف نانوساختار می‌باشد. در این روش یک محلول پلیمری داخل سرنگ ریخته می‌شود و در فاصله 20 سانتی‌متری از آن، صفحه‌ای فلزی قرار می‌گیرد؛ صفحه به زمین ثابت می‌گردد و سرنگ روی پمپ قرار گرفته و سوزن آن به منبع تغذیه با ولتاژ بالا وصل می‌شود، محلول با دبی پایین به سمت سر سرنگ رفته و هنگامیکه، ولتاژ بین 30-5 کیلووات اعمال می‌شود، قطره به‌صورت جت در آمده، در طول مسیر کشیده می‌شود و پس از تبخیر شدن حلال به صفحه فلزی برخورد می‌کند و سپس به صورت الیاف نانوساختار از صفحه فلزی جمع‌آوری می‌شوند

الیاف نانو ساختار در تمامی علوم و زمینه ها کاربردهای فراوانی دارد مثلاالیاف نانوساختار در فیلتراسیون، نانوکاتالیست‌ها و در مهندسی بافت به‌عنوان داربست برای  رشد سلول مورد استفاده قرار می‌گیرندکه در فصل های ینده به توضیح مفصل آنها می پردازیم
پس از تولید نانوالیاف به روش معمول الکترواسپینینگ، پارامترهای مختلف فرایندی (ولتاژ، دبی محلول و. . .) ، محیطی (دما و رطوبت محیط) و محلول (رسانایی ویسکوزیته و. . .) را بر یکنواختی و قطر آنها بررسی می شودکه هدف، ایجاد شرایطی برای تولید الیاف با یکنواختی زیاد و قطر کم بوده و در این راستا اثر کشش سطحی و رسانایی الکتریکی محلول بر یکنواختی و قطر الیاف به‌طور دقیق مورد مطالعه قرار می گیرد. نتایج حاکی از آن بود که رسانایی الکتریکی محلول اثر بسیار خوبی در یکنواختی الیاف دارد به‌طوری‌که “مثلا اضافه کردن نمک کلرید لیتیم به محلول پلی استایرن در حلال DMF یکنواختی الیاف تولیدی را تا حد قابل توجهی بالا می‌برد، در عین حال قطر الیاف افزایش می‌یابد که با توجه به یکنواختی بالا در محصول به دست آمده در عوض امکان استفاده از محلول با غلظت کمتر فراهم می‌گردد. همچنین با کم کردن کشش سطحی تا حد مشخصی، یکنواختی محصول بالا می‌رود”. هم‌ اکنون تحقیقات وسیعی در زمینه کاربرد این الیاف در مهندسی مواد در حال انجام است

آشنایی با ساختار دستگاه الکترواسپینینگ:

 همان طور که در شکل فوق مشاهده می گردد دستگاه الکترواسپینینگ شامل قسمت های زیر می باشد

 منبع تغذیه با ولتاژ بالا (High voltage power)
پمپ تغذیه محلول الکترواسپینینگ (Pump)
سرنگ تزریق محلول (Syringe)
مو یرگ ظریف یا سوزن تزریق(Capillary Tip)
محلول پلیمری (Polymer solution)
مایع خروجی از سوزن تزریق یا جت (Jet)
حرکت تازیانه ای (مخروطی ) مایع (Taylor cone)
صفحه فلزی ثابت شده به زمین

 

آشنایی با کارکرد دستگاه الکترواسپینینگ :

همان طور که در شکل فوق مشاهده می گردد بار مثبت منبع ولتاژ توسط یک سیم به سرنگ متصل می گردد . سرنگ که با سوزن تزریق در تماس است باعث انتقال این بار به سوزن مربوطه می شود یا به عبارتی بار مثبت منبع ولتاژ به سوزن منتقل می گردد . در انتهای سرنگ پمپ تزریق نصب گردیده است این پمپ وظیفه تزریق مایع الکترواسپینینگ داخل سرنگ  را به سوزن تزریق  دارد

با رسیدن مایع به سوزن ، چون سوزن دارای بار مثبت دریافتی از منبع ولتاژ است مایع نیز دارای بار مثبت می گردد. محلول با دبی پایین به سمت سر سرنگ رفته و هنگامیکه، ولتاژ بین 30-5 کیلووات اعمال می‌شود، قطره به‌صورت جت در آمده ودر ابتدا دارای یک حرکت مستقیم الخط مسباشد اما پس از چند ثانیه درای یک حرکت مخروطی یا به اصطلاح دیگر تازیانه ای می شود ،وچون صفحه فلزی که در فاصله 20cm سوزن قرار دارد به زمین یا بارمنفی منبع تغذیه متصل است باعث کشیده شدن محلول دارای بار مثبت به سمت خود می گردد و به آن یک حرکت مخروطی یا شلاقی را اعمال می کند در حین حرکت به شکل یک لیف ممتد با میدان الکتروستاتیکی کشیده می شود و بوسیله سرعت بخار حلال جامد می شود وپس از برخورد محلول با صفحه فلزی به صورت الیاف نانوساختار از صفحه فلزی جمع‌آوری می‌شوند

عوامل تاثیر گذار روی خواص نانو الیاف تولید شده به روش الکترواسپینینگ :

میزان ولتاژ منبع تغذیه
مقدار حرکت و سرعت پمپ تغذیه
میزان دبی محلول الکترواسپینینگ
میزان قطر سوزن
فاصله بین نوک سوزن و صفحه فلزی
کشش سطحی
رسانایی الکتریکی محلول
شرایط محیطی ( دما ، رطوبت و;)

آشنایی باپوشش های دارای منافذ الکتروسپون با کارایی بالاجهت عمل فیلتراسیون

الیاف با اندازه زیر میکرونی ( که نانو الیاف خوانده می شود) به سادگی به کمک ماشین آلات الکترواسپین از محلولهای پلیمری پلی اتیلن اکساید ، پلی وینیل الکی و پلی آمید- 6 تولید می شوند

الکترواسپین ، قدرتمند ترین ابزار برای نانو الیاف پلیمری جهت پارچه می باشد . به طور مستقیم الیاف هایی که به شکل شبکه الیاف معمولی با میزان بالاتری نسبت به سطح و حجم و اندازه ی منافذ کوچک هستند ، بر روی فیلترهای نبافت میکرو الیاف PET رسوب می کنند . شکل شناسی و توزیع قطری رشته های الکتروسپون بوسیله ی  بررسی هاو تحقیقات SEM مشخص می شود و مقاومت جریان فیلترهای کامپوزیتی تولید شده ، بوسیله ی ابزارهای ارزیابی میزان نفوذپذیری هوا سنجیده می شود. الیاف الکتروسپون دارای دامنه ی قطرهای از حدود 70 الی 500 نانومتر می باشد و از طریق شبکه های نازکی به یکدیگر ازداخل متصل می شوندکه این شبکه ها دارای منافذ بسیار کوچک می باشند. بعد از فرآیند الکترواسپینی ، میزان نفوذپذیری هوای فیلتر ، 6  الی 17 بار کاهش می یابد که این یک تغییر چشمگیری را در مقاومت جریان نشان می دهد که می تواند بوسیله ی ضخامت لایه نانو الیاف و اندازه منفذ کنترل شود

تاثیربالای نانو میکروالیاف فیلترهای کامپوزیتی می تواند در دامنه وسیعی از کاربردها مورداستفاده قرار گیرد که شامل پاکسازی هوا برای اتوماتیک بودن شرایط محیطی یا فیلتراسیون مایع می باشد

مقدمه

تجهیزات فیلتراسیون با فرکانس بالا به طور بزرگی از گسترش فیلتراسیون متوسط ازدو عامل نشأت می گیرد

1-                نسبت سطح به حجم افزایش یافته

2-                اندازه منافذ کاهش یافته

معمولا اندازه منفذ بزرگتر از اندازه ذرات است ،بخصوص در فیلترهای پارچه ای یا نبافت

اینها شامل گردآورنده هایی می شوند که بوسیله 3مکانیزم مختلف از جریان مایع جدا می شوند که عبارتند از  1- قطع کردن اینرسی 2- انتشار براون 3- قطع کردن خط جریان

گسترش های اصلی جدید درتکنولوژی فیلتر با گسترش کاغذ ساخته شده از الیاف شیشه ای دنبال می شود ( فیلتر متوسط عبارت است از یک ورقه ی ساخته شده از الیاف شیشه ای زیرمیکرونی در زمینه الیاف شیشه ای ) در اینچنین مسیر ،کوچکترین الیاف ، اندازه منافذ را کاهش می دهندو سطح خاص افزایش می یابد وبزرگترین الیاف ، مقاومت مکانیکی را باعث می شود . امروزه ، فلسفه مشابهی می تواند بوسیله تولید فیلتر متوسط کامپوزیتی شامل 2 بخش مورد استفاده قرار   گیرد  : 1-  یکی  میکرو الیاف نبافت جفت شده با زیرمیکرون یا نانوالیاف نبافت . 2 – لایه نانو الیافی که خواص فیلتراسیون را تحت تأثیر قرار میدهد که این زیرلایه اجازه استفاده از فیلتر متوسط معمولی ، مجهزبه چین را می دهد

ساده ترین مسیر برای تولید الیاف پلیمری با اندازه ی زیر میکرونی عبارت است از فرآیند الکترواسپینی . فرآیند الکترواسپین حداقل 70 سال عمر دارد اما این روش تنها در سالهای اخیر است که به سرعت گسترش یافته است که به دلیل خواص جالب مواد پلیمری نانو ساختاری می باشد

 دستگاههای اصلی الکترو اسپینی شامل 3 جزء می شوند : یک ژنراتور الکتریکی ( تهیه ولتاژ بالا ) ، رشته باریک فلزی ، و یک گردآورنده ی زمینه ای

پلیمر داخل محلول ، از درون یک رشته ی باریک که به ژنراتور متصل شده عبور می کند و به شکل یک لیف ممتد با میدان الکتروستاتیکی کشیده می شود و بوسیله سرعت بخار حلال جامد می شود و در نهایت بر روی سطح گرد آورنده رسوب می کند . بسیار ی از مطالعات تئوریکی بوسیله مکانیزم پایداری تشکیل لیف ازفرآیند الکترواسپین انجام می شود.بطور خاص این مساله نشان میدهد که هنگامی که نیروهای الکتروستاتیکی بیشتر از نیروی ولتاژ ( فشار ) سطح می باشند ، فوران آغاز می شود . جت آغاز بکار می کند ، بنابراین  قطره در نوک رشته باریک ، بشکل یک مخروط کشیده می شود. مسیر پرتابی جت در ابتدا بصورت یک مسیر مستقیم الخط می باشد ، اما بعد از چند ثانیه از نوک ، جت دارای یک نوع عدم پایداری فعال شاری می باشد و این مسیر پرتابی آن نظیر حرکت تازیانه ،بی نظم  می شود . ( که به  نام عدم پایداری شلاقی  شکل خوانده می شود.) همانطورکه جت کشیده می شودو در هوا طویل می گردد ، بخارهای حلال ، یک رشته ی پلیمری شارژ شده ی پیوسته ای را ترک می کند که بطور تصادفی خودش بر روی صفحه ی فلزی مجموعه قرار می گیرد

نسبت به سایر سیستم های فیلتراسیون مواد الکتروسپون برای بسیاری از دامنه های کاربرد ی از بافته و کامپوزیت فشرده گرفته تا حس گرها و وسایل زیست پزشکی و مواد برای مهندسی بافت ، باند ضخم ، پروتز های پزشکی ،توزیع دارو و ترکیبات داروئی بکار می رود

الکترواسپین بوسیله پارامترهایی قانون مند می شود : ویژگیهای دستگاه ( ولتاژ تهیه شده ، مسافت فعالیت بین نوک و گردآورنده ، میزان جریان محلول ، قطر رأس  )

2- خواص محلول پلیمر ( وزن مولکولی پلیمر ، غلظت ، ویسکوزیته یا گران روی ، رسانایی الکتریکی ، ولتاژ سطحی و فشار بخار حلال )

3- پارامترهای محیطی نظیر درجه ی حرارت ، رطوبت ،تهویه و فشار

دراین روش ، محلول های پلیمری پلی اتیلن اکساید ( PEO) پلی ونیل الکل ( PVA ) و پلی آمید – 6 ( PA6 ) الکتروسپون می شوند و در بالای گرد آورنده ، یک فیلتر معمولی پیچ نخورده الیاف PET در شرایط هوایی مورد استفاده قرارمی گیرند. در نتیجه بر روی سطح فیلتر ، رشد لایه ی نانو الیافی را مشاهده می شود که سبب کنترل مقاومت نسبت به جریان هوای کامپوزیت نانو میکروالیافی می گردد

محلول های پلیمری به کار رفته در تولید فیلترها به روش الکترواسپینینگ:

پلیمرهای بکار رفته جهت تولید فیلترها شامل PEO ()، PVA ، Pay (پلی آمید 6 تجاری) می باشد . PEO در آب تقطیر شده در درجه حرارت محیطی برای حدود 10 ساعت ، PVA در آب داغ (C 90) برای حدود 4 ساعت و Pay در اسید فورمیک %85 در درجه حرارت محیطی برای حدود 10 ساعت به صورت مایع در می آید رسانایی الکتریکی محلول ها بوسیله PC300 یک دستگاه آزمایش کننده چند پارامترس از Eutec ارزیابی می شود . دامنه های غلظت پلیمری وپارامترهای اساسی فرایند (میزان جریان ، ولتاژ و قطر راس )که به طور موفقیت آمیزی بروی سیستم الکترو اسپین مورد استفاده قرار می گیرد در جدول 1 گزارش شده است با توجه به این نتایج برای تولید فیلترهای کامپوزیتی نانو میکرو الیاف با اندازه باریک قطر ، عدم قطره ها یا دانه ها و رسوب یکپارچه الیاف الکتروسپون ، شرایط مورد نظر انتخاب می شود

 دستگاه الکترواسپین و فرآیند :

شکل دستگاه الکترواسپین بصورت سرهم بندی شده در آزمایشگاه   ISMAC – CNR در شکل 2 نشان داده شده است محلول پلیمری (حدود ml 5 )   در سرنگ متصل با رشته باریک که همراه یک نوک فلزی است قرار می گیرد که به طور الکتریکی به ژنراتور دارای فشار (کشش بالا) متصل شده است (30 HVA از الکترونیک B2)

پمپ تحویل (200 KDS از KD علمی) سبب تغذیه میزان جریان فیکس شده از طریق رشته باریک به راس می گردد هنگامی که ولتاژ پایدار بین راس و گردآورنده می رسد ، پمپ تحویل روشن می شود و محلول از طریق رشته باریک برای آغاز فرایند الکترواسپین وارد می شود .هر دو وسیله ژنراتور و پمپ تحویل بوسیله               یک PET – PC پیچ نخورده کنترل می شود که به شکل مربع های حدود cm 15×15  برش خورده است و برروی صفحه آلومینیومی سوراخ شده است و بروی زمینه گردآورنده قرار می گیرد . (یک دیسک فلزی چرخشی با قطر cm 5/5 )

روش الکترواسپینینگ محلول های پلیمری:

 بررسی SEM بوسیله LEO انجام می شود (LEO یا اپتیک های الکترونی لیکا ) ، vpsem 1350 درشتاب ولتاژ kv 15  حدود mm 20 مسافت فعالیت می باشد

نمونه های بروی صفحه آلومینیومی قرار می گیرند که این پایانه ها دارای نوار چسبیده به هر دو طرف می باشد قبل از برش در بخش های عرضی ، نمونه ها در نیتروژن مایع منجمد می شوند

نمونه ها بالایه طلا در آرگون رقیق شده پوشش می یابند که این کار با استفاده از یک پوشش دهنده اسپوتر 550k همراه با جریان mA 20 برای s 180 انجام می شود

نانو الیاف با استفاده از نرم افزار 12/6 v اپراپلوس از اشکال SEM که به طور تصادف از نمونه ها جمع شده بودند با قطرهای 150 برای هر نمونه ارزیابی می شوند

در ادامه میانگین سطح منفذ به طور تقریبی دارای اندازه منفذی بود که ارزیابی سطح بدست آمده از 50 منفذ از هر نمونه از تصاویر SEM با استفاده از نرم افزار 12/6 V اپراپلوس انجام شد . نفوذ پذیری هوا (C 20  ، %65 RH) بوسیله یک آزمایش کننده 20-3300 FX تحت شرایط آزمایشگاهی انجام می گرددو هر مقدار گزارش شده دارای میانگین بدست آمده از 40 آزمایش می باشد و ارزیابی ها مطابق با استاندارد 9237 UHNIENISO انجام می شوند

  نتایج

الکترواسپین محلول های پلیمری

شرایط عملکرد الکترواسپین محلول های PEO ، PVA ، Pay جهت استفاده بافته های نانو الیاف پارچه ای بکار رفته که به طورعمیق مورد بررسی قرار می گیرد و تاثیرات مهمترین پارامترهای این فرایند (ولتاژ تهیه شده غلظت محلول و میزان جریان ) بروی شکل شناسی هسته (تنظیم قطر ، عدم قطره های یا دانه ها و یکپارچگی رسوب) می شود . همانطور که در جدول 1 خلاصه شده است ، نانو فیبر ها الیاف همراه با چندین نقص از محلول PEO w/w %7 تولید می شوند و دارای قطر راسی mm 20% و میزان جریان min / ml 1% ، ولتاژ تهیه شده kv 30-20 (شکل 3)      می با شد

  با افزایش میزان جریان تا min / ml 3%  ولتاژ تهیه شده برای کشش کامل جت ناکافی است و در نتیجه این رشته ها به طور نامنظم ظاهری می شوند این نقص های تیپک  به نام دانه های دارای قطر nm 400  خوانده می شود . میزان های بالاتر جریان (min / ml 5%) باعت می شود که قطرات ماکروسکوپی از رشته باریک در حداکثر ولتاژ (kv 30) و بوسیله ژنراتور ریزش می کنند . الکترواسپین 5% محلول PEO  w/w نانو الیاف منظمی در برخی قطرات از رشته باریک سقوط می کنند با افزایش میزان جریان (min / ml 3%) در طی کشش ناکامی جت ، رشته ها نامنظم می شوند . برای میزان های بالاتر جریان (min / ml 5%)  این فرایند تنها در kv 30 آغاز می شود که در ولتاژ پایین محلول از دانه های میکروسکوپی تولیدی رشته باریک می چکد

محلول های PVA سبب تولید نانو الیاف منظم بدون نقص (شکل 4) در دامنه غلظت 10 الی w/w %15 ، همراه با ولتاژ 20 الی kv 30 می گردد

 شرایط مشابه قطر رشته های PVA بزرگتر از قطر رشته های PEO است با توجه به بدست آمدن رشته های تمبر PVA ، میزان جریان کاهش می یابد ، که سبب افزایش ناپایداری جت می گردد . و سپس تولید زیاد رشته های نامنظم برخلاف آن ، محلول های Pay درپایین ترین میزان جریان ، الکتروسپون هستند (min / ml 003/0 -001/0) این بدلیل رسانایی بالای الکتریکی اسید فرمیک است که به عنوان حلال مورد استفاده قرار می گیرد ، تولید بهترین نانو الیاف بدون نقص (شکل 5) در دامنه وسیع غلظت ها ، همانطور که در جدول 1 گزارش شده است انجام میشود

 همچنین مشاهده می شود که عموما قطر رشته همراه با کاهش میزان جریان یا غلظت پلیمر یا افزایش ولتاژ تهیه شده ، کاهش می یابد همچنین شکل شناسی نانو الیاف بروی پلیمر طبیعت حلال به این صورت است : PVA نسبت به PEO (300-130) در شرایط الکترواسپین مشابه ، اندازه رشته بالاتری (nm 500-300) را داراست که با استفاده از حلال با رسانایی بالاتر (اسید فرمیک برای Pay) رشته های دارای قطر ضعیف تر بدست می آیند

الکترواسپین بروی PET نبافت

محلول های پلیمری شامل الکتروسپون بروی سطح فیلترهای نبافت با شرایط هوایی معمولی می باشد که این فیلترها ازمیکرو الیاف PET ساخته شده اند . شرایط الکترواسپین در جدول 2 گزارش شده است شکل (a) 6 نانو الیاف PEO را نشان می دهد که بروی سطح فیلتر رسوب می کند که به شکل لایه ای با ضخامت حدود    Mm 16 می باشد و در عرض min 20 در kv 30 میزان جریان min / ml 3% تولید می شود . الیاف الکتروسپون که دامنه قطرشان از 190 الی nm 240 می باشد باعث می شود فیلتر دارای یک نفوذ پذیری نهایی هوای m/h 464 باشد که در جدول 2 گزارش شده است ذکر این مسله مهم است که نفوذ پذیری هوای فیلتر معمولی برابر با m/h 2510 است ، مقاومت جریان دینامیک کامپوزیت نانومیکروالیاف ، اغلب بوسیله لایه نازک نانومیکرو الیاف بدست می آید . برای مقایسه ، نمونه دیگری بوسیله الکتروسپون لایه ای در 60 دقیقه در میزان جریان min / ml 1% از محلول مشابه پوشش یافت . در اینچنین مسیری، کیفیت کل تحویل داده شده محلول پلیمر در هر دو آزمایش مشابه بود . (min / ml 1%= min 20 × min / ml 3%) که به هدف ارزیابی تاثیر اندازه نانو لیف بروی نفوذ پذیری هوا می باشد همانطور که انتظار می رفت نانو الیاف بهتری که تولید شدند دارای قطرهای در دامنه nm 180-130 و نفوذ پذیری نهایی هوا تا m/h 153 می باشد . همانطور که در جدول 2 گزارش شده رشته های بهتر ما دارای منافذ کوچکتر هستند

شکل (b ) 6نشان دهنده یک بخش عرضی از نانو الیاف PVA بروی سطح میکرو الیاف PET می باشد الکترو اسپین PVA در شرایط گزارش شده در جدول 2 ، الیاف تولید شده همراه با قطرهای بالای nm 300 منافذ بزرگتر را نشان میدهد ضخامت لایه حدود Mm 13 است و در نتیجه نفوذ پذیری هوا برابر با h/ m 563 می باشد

شکل (c) 6 ، یک لایه الکتروسپونی از نانو الیاف Pay را بروی PET نشان می دهد که عبارت هستند از بهترین الیاف تولید شده در آزمایشات این قطرها کوچکتر از  nm 150 هستند و کوچکترین منافذ را شامل می شوند ، در نهایت ، تاثیر ضخامت لایه نانو لیفی بروی نفوذ پذیری به ارزیابی الکترواسپینی هر دو نمونه Pay برروی فیلتر PET برای 30 و 15 دقیقه ، در شرایط مشابه گزارش شده در جدول 2 پرداخت که سبب بدست آمدن همزمان قطرهای لیف و اندازه منافذ گردید . بنابراین نفوذ پذیری هوا تنها بوسیله ضخامت شبکه تاثیر می پذیرد . همانطور که نشان داده شده است ، مقاومت نهایی جریان کامپوزیت فیلتر بوسیله رسوب در طی زمان کنترل می شود

 نتیجه گیری:

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پایان نامه بررسی و تدوین ویژگیهای کیفی ابریشم مورد استفاده در فرش دستباف در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود پایان نامه بررسی و تدوین ویژگیهای کیفی ابریشم مورد استفاده در فرش دستباف در فایل ورد (word) دارای 115 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پایان نامه بررسی و تدوین ویژگیهای کیفی ابریشم مورد استفاده در فرش دستباف در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پایان نامه بررسی و تدوین ویژگیهای کیفی ابریشم مورد استفاده در فرش دستباف در فایل ورد (word)

چکیده  
فصل اول
سابقه نوغانداری در کشورهای آسیا  
فصل دوم
سابقه نوغانداری در ایران از دوره هخامنشی تا کنون  
فصل سوم
نحوه پرورش کرم ابریشم   
تفریخ تخم نوغان  
مرحله پروش لارو. حرارت و رطوبت،دما،تغذیه،تمیز کردن بستر  
مرحله تنیدن پیله  
برداشت پیله  
فصل چهارم
طبقه انواع نژاد بر اساس مناطق تجاری و بومی  
فصل پنجم
چرخه تولید تخم نوغان  
فصل ششم
بیماریها و آفات کرم ابریشم  
فصل هفتم
واریته های توتهای مختلف  
فصل هشتم
فرآوری پیله (ماده اولیه صنعت ابریشم)  
فصل نهم
بررسی ویژگیهای کیفی ابریشم  
ابریشم پرز  
ابریشم چله  
صمغ گیری ابریشم با مواد گوناگون  
صمغ زدایی در ایران  
فصل دهم
تصاویر  
فصل یازدهم
نتیجه گیری  
منابع و ماخذ  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود پایان نامه بررسی و تدوین ویژگیهای کیفی ابریشم مورد استفاده در فرش دستباف در فایل ورد (word)

نعمت نژاد ، بهرام – پرورش کرم ابریشم و مسایل مهم آزمایشگاهی – ناشر دانشگاه امام رضا (ع) – سال انتشار

شبیریان– علی محمد – پرورش کرم ابریشم – سال انتشار 1373- ناشر شرکت‌سهامی‌کرم ابریشم ایران

شبیریان – علی محمد – تولید تخم نوغان – سال ا نتشار 1373- ناشر شرکت‌سهامی‌کرم ابریشم ایران

اصلانی – عزیز – کرم ابریشم و بیماریهای آن – سال انتشار 1375- ناشر  جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران

خمامی زاده – جعفر– صنعت نوغان در ایران – سال انتشار 1372- ناشر موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی

وزارت کشاورزی – صندوق مطالعاتی توسعه نوغانداری و صنایع ابریشم درایران – ( پیشینه و اهمیت اقتصادی و اجتماعی نوغانداران و صنایع ابریشم ) سال انتشار 1369- ناشر وزارت کشاورزی

وزارت کشاورزی – بررسی خصوصیات گونه  توت وایجاد توتستان – سال انتشار 1369- ناشر وزارت کشاورزی

وزارت کشاورزی – بررسی خصوصیات کرم ا بریشم و نحوه پرورش آن – سال انتشار 1369 – ناشر وزارت کشاورزی

وزارت کشاورزی – بررسی صنایع  ابریشم و شناخت ویژگی های آن _ سال انتشار 1369- ناشر وزارت کشاورزی

دکتر گالراجانی – فرآیند شیمیایی ابریشم – سال انتشار 1369- نشر دهلی نو

چکیده :

ابریشم واژه ای است که جلال و زیبایی را در ذهن تداعی می کند ، ابریشم و بریشم ، حریر ، قز، افریشم و فریشم نیز گفته اند .  در فرهنگ معین  : ابریشم ، ماده ای است که کرم مخصوصی به نام

 ( کرم پیله ) ترشح می کند و با آن لانه ای بیضی شکل برای خود می سازد ، یا رشته تارهایی از تارهای پیله که برای دوختن و بافتن از آن استفاده می شود . در فرهنگ عمید : ابریشم ماده ای است که کرم ابریشم از غده های خود به شکل نخ بسیار نازک ترشح می کند و با آن لانه ای بیضی شکل می سازد که پیله نام دارد ، پیله ها را با بخار آب نرم می کنند تا سررشته ها پیدا شود ، آن گاه رشته ها را به هم تاب می دهند تا به ضخامت معّین برسد . بنا به افسانه ای که قدمت 4600 ساله دارد، یکی از ملکه های چین به نام سی لین شی ضمن گردش درجنگل  متوجه تارهای نازکی شد که به دور شاخ و برگهای درختان توت تنیده شده بود. او با جمع آوری و ریسیدن تارها و بافتن آنها پارچه های نازک و لطیفی تهیه کرد و همین سبب شد تا در حدود سه هزار سال تولید و پارچه آن در انحصار چینی ها باشد و اگر کسی این را فاش می کرد با مجازات مرگ روبرو می شد . با وجود چنین سیاست سخت گیرانه در سال 419 بعد از میلادیک شاهزاده خانم با فرمانروای کشور ختن (ترکستان خاوری امروز ) ازدواج کرد ، وی چون علاقه زیادی به شوهرش داشت بی آنکه از مجازات  مرگ بهراسد مقداری تخم نوغان در گیسوی خود پنهان و به شوهرش تقدیم کرد و به این ترتیب در سرزمین ختن کرم ابریشم متداول شد .بعدها به دلیل طوایف هون ، اهالی ختن ناگزیر به ترک وطن شدند و شماری نیز به ژاپن و برخی به مغولستان و کوه ها مهاجرت کردند . در نتیجه پرورش کرم ابریشم در کشورهای یاد شده آغاز شد و چون ابریشم بسیار گرانبها و  پرارزش بود ، در سال 552 میلادی دو مبلّغ مذهبی که برای اشاعه مسیحیت در نواحی مورد اشاره اقامت گزیده بودند هنگام بازگشت در میان عصای توخالی خود مقداری تخم نوغان پنهان کردند و از طریق ترکستان و ایران به قسطنطنیه رساندند . کسانی که ورود ابریشم را مرتبط با جاده ابریشم می دانند ، معتقدند ابریشم در حدود 330 سال پیش از میلاد از چین به ایران راه یافته و تا مدتی بعد از ظهور اسلام رواج  داشته است . در حقیقت این پدیده اتفاقی به تدریج پایه گذار صنعت پرورش تهیه ابریشم در جهان شد و در حال حاضر بیش از 35 کشور جهان در تولید ابریشم مشارکت دارند

سابقه نوغانداری د رکشورهای آسیا

قاره آسیا دارای قدمت چندین هزار ساله در تولید ابریشم بوده و د رخاور دور کشورهای چین ، ژاپن ، هند و کره پیشرو تولید این محصول در جهان می باشند . در حال حاضر 92 درصد از کل ابریشم جهان در قاره آسیا تولید می شود

سابقه تولید ابریشم در چین

یافته ها  چنین نشان می دهد که چین سرزمین مادری ابریشم می باشد و بر اساس اسناد تاریخی حدود 4600 سال است که به تولید ابریشم اشتغال دارد . از نظر تاریخی ، مهمترین دوره تولید ابریشم در چین 1920 و 1940 بوده است . در آن زمان حدود 20000 تن ابریشم در این کشور تولید و کل صادرات آن حدود 9000 تن بوده است . کیفیت محصولات ابریشمی چین با مدرنیزه کردن مدیریت تجاری و تقویت کنترل کیفی رو به افزایش می باشد . از سال 1980 که کاربرد علوم و تکنولوژی در چین به سرعت پیشرفت نمود  انتقال تکنیک به واحدهای بزرگ تولید ابریشم فزونی گرفت و هم اکنون این واحدها کوشش می کنند که هر چه سریع تر با وضعیت و شرایط جدید تطبیق پیدا کرده و نخ های ابریشمی مرغوب تری تولید نمایند . کل صادرات ابریشم چین درسال 1986 حدود 13/1 میلیارد دلار بود ه که سهم ابریشم خام ، نخهای ابریشمی و پوشاک ابریشمی هر یک 33% محاسبه شده است . بعضی از فرآورده ها بر عرضه فزونی دارد . مردم چین  نسبت دیرینه ای در پوشیدن البسه ابریشم دارند و برای اقلیتی فرآوردهای ابریشمین جزو ضروریات روزانه قرار دارد

سابقه تولید ابریشم در ژاپن

ژاپن کشور بزرگ تولید کننده پیله و ابریشم خام و یکی از مصرف کنندگان وصادرکنندگان عمده ابریشم می باشد . نوغانداری از قرن چهارم میلادی به بعد با آغاز تبادل اقتصادی و فرهنگی با کشورهای چین و کره به ژاپن راه یافت . در فاصله طولانی بین قرون 8 تا 12 میلادی پوشیدن لباس ابریشمی در بین افراد طبقات ژاپن گسترش یافت و موجب بروز رقابتهایی نیز گردید . گسترش مصرف و افزایش تقاضای پارچه های ابریشمی موجب گردید از تولید ابریشم حمایت به عمل آید و همین امر موجب رواج و رونق چشم گیر این صنعت گردید . بر اساس آ مار انجمن ابریشم ژاپن ، مصرف این کشور در سال 2000 کمتر از 600 تن بوده است و درحال حاضر وارد کننده عمده محصولات ابریشمی به شمار می آید

سابقه و تولید ابریشم در کره :

نوغانداری در کره دارای پیشینه طولانی است که شامل تمام مراحل تولید ، ابریشم کشی و عمل آ‌وری ابریشم می باشد . سابقه استفاده از روشهای علمی و تکنیک های نوین پرورش کرم ابریشم در این کشور به دهه 1960 بر می گردد که  تغییرات قابل ملاحظه ای در ساختار این فعالیت به وجود آورد . از آغاز دهه 1960 تا نیمه دهه 1970 صنعت نوغانداری این کشور از رشد قابل ملاحظه ای برخوردار گردیده محور اصلی آن تولید و صادرات ابریشم خام بوده است . تولید ابریشم خام در سال 1996 برابر 146 تن بود و در سال 1999 به 50 تن کاهش یافت . کمبود عرضه داخلی ابریشم  خام و نخ ابریشمی باعث شده است پردازشگران ابریشم در این کشور به جستجوی عرضه کنندگان بالقوه جدید این محصولات بر آیند . صنعت پردازش ابریشم کره با شتاب زیادی در حال پیشرفت است طی سالهای اخیر  ، به ویژه درسال 1999 صنعت پردازش کرم ابریشم کره دارای 18 درصد سهم بازار جهانی پارچه بوده است . این صادرات حدود 2/138 میلیون دلار بوده است . آمار کمیسیون تجاری این کشور نشان دهنده آن است که  جمهوری  کره دارای 11 درصد سهم بازار پارچه های ابریشمی آمریکا در سال 1999 بوده است که ارزش آن (286 تن) حد ود 3/27 میلیون دلار بود . صنعت ابریشم کنونی کره شامل واحدهای تولید نسبتاً بزرگی است که در نتیجه وضعیتی به وجود آمده است که درآن ، حداقل سفارش برای هر کدام از اقلام ابریشمی  ، به مراتب بزرگ تر از مقادیر مشابه در کشورهای رقیب می باشد . کره برای رفع نیازمندیهای صنعت پردازش ابریشم خود ، اقدام به وارد کردن ابریشم می نماید که برای تولید پارچه های ابریشمی به کار برده می شود . تامین کننده اصلی پارچه های ابریشمی بافته شده کره عبارتند از چین ، هنگ کنگ و ایتالیا

پردازشگران ابریشم این کشور  همیشه چشم انتظار منابع تامین کننده اضافی مواد خام هستند . کره در سال 2000 حدود 1700 تن ابریشم خام وارد نمود ه  است . در همین سال صادرات کالاهای ابریشمی به 2100 تن می رسد

سابقه تولید ابریشم در هند

به عقیده مورخین غربی صنعت ابریشم توسط  ختان 240 سال قبل از میلاد مسیح از طریق جا ده ابریشم از چین به هند آورده است . در مورد مبدأ ابریشم هند کرسله در کتا ب «زراعت و پرورش کرم ابریشم » چین اظهار نمود که در هند ابریشم های وحشی موگا ، اری و تازار مدتهای طولانی تولید می شود . ولی هیچ  اشاره صریحی به ابریشم در متون تاریخی هند نگردیده است . صنعت ابریشم در طی دوران مغولها رونق زیادی داشت . کمپانی هند شرقی به این دلیل که ابریشم خام مورد نیاز بافندگی انگلستان را از تولیدات ابریشم هندوستان تهیه می کرد ، به رونق صنعت ابریشم کمک نمود

در سال 1854 که بیماری پبرین تولید ابریشم را در فرانسه و ایتالیا ازبین برد . و آنها ابریشم مورد نیاز خود را از هندوستان تهیه می کردند که باعث ترقی آن کشور شد . امروزه در هندوستان روشهای جدید پرورش کرم ابریشم و استفاده از نژادهای جدید دونسله توسعه یافته و با استفاده از نژادهای دونسله درتولید هیبریدهای چند نسله ، تحول عمده ای در افزایش عملکرد ابریشم به وجود آورده است

درحال حاضر حدود 15 درصد کل تولید انواع ابریشم هند به خارج صادر می گردد . آخرین آمار و ارقام مربوطه به امر صاردات ابریشم هند نشان می دهد که­ میزان ارز آوری صادرات ابریشم به نحو رضایت بخشی در حال افزایش است

 

سابقه نوغانداری و صنایع ابریشم در ایران :

شودزکو معتقد است که قدمت کرم ابریشم در گیلان به زمان بنی اسرائیل می رسد . او انتساب این نظر را به گیلانیها داده و نوشته است که به عقیده گیلانیها این کرمها از جراحت ایوب پیغمبر ، زمانی که مشغول ریاضت بوده خارج شده و از آن برای گیلک ها  باقی مانده اند . به عقیده بسیاری از محققین پرورش تخم نوغان در ایران همزمان با چین شناخته شده و در هر دو کشور قدمتی یکسان داشته است

برای آشنایی با پیشینه ابریشم باستان باید به سراغ جاده ابریشم رفت ، جاده ای که در دوران رونق خود از جنبه های مذهبی و تجاری هر دو برخوردار بود . در متنی که از طرف سازمان یونسکو درباره جاده ابریشم منتشر شده چنین آورده است که جاده ابریشم مجموعه راههای زمینی ، دریایی بوده‌اند که تمدنهای مختلف را به هم مرتبط می ساختند . با وجودی که پیدایش و آغاز این جاده ها درتاریکی زمان گم می شوند لیکن آثار آنها از دوران قبل از میلاد هنوز به جا مانده است . این  جاده‌ها با پیدایش خود کمک شایانی به پیشرفت تمدن انسانی کرده اند

تحول ابریشم در دوران هخامنشیان

درتاریخ اساطیر ایرانی آمده است که جمشید روز نوروز به تخت پادشاهی نشست وگرمابه و کشتی ساخت و کرم و قز و ابریشم و انگور در زمان او پیدا شد ولی عملا ً هیچ گونه نشا نه ای که بتوان به کمک آن وضع ابریشم را در زمان هخامنشی بررسی نمود وجود نداشته و تنها می توان آ ثار ابریشم چین را ملاحظه نمود که از راه جاده ابریشم به ایران رسیده و راهی کشورهای غربی می گردد

تحول ابریشم دردوران اشکانیان

از زمان سقوط هخامنشیان تا آغاز حکومت اشکانیان اطلاعی از وضع ابریشم در دست نیست . درزمان اشکانیان ایران در سرحد خود گمرک خانه هایی داشت که کالاهای صادراتی و وارداتی را در دفاتر ثبت کرده و به وسیله مأموران به مراکز مخصوصی گزارش می کردند . بر اساس این دفاتر مال التجاره ای که در آن زمان به رم می رفت اغلب شامل منسوجات گوناگون ، قالی و قالیچه های ابریشمی  ، پارچه های ابریشمی که از چین می رسید بوده و این پارچه ها مورد علاقه فراوان مردم ثروتمند رم درآن زمان قرارداشت

تحول ابریشم در دوران ساسانیان :

در زمان ساسانیان پارچه های ابریشمی را با ظرافت و زیبایی خاصی می بافتند . نقش و نگار و لطافت آنها درباریان و اشراف را وادار می کرد تا برای دوخت لباسهای خود از این پارچه ها استفاده کنند ، این پارچه ها به شرق نیز صادر می شد. زمان سلطنت انوشیروان را باید دوران پررونق جاده ابریشم دانست ، در ایران از پارچه های نفیس دوره ساسانی هیچ نشانه ای باقی نمانده ولی در پاره‌ای از کشورها قطعاتی از پارچه های آن زمان نگاهداری می شوند . از طرف دیگر وجود قالی ابریشمی زربفت مرصعی که به بهارستان کسری معروف بوده نشانی از اهمیت صنایع قالی بافی ایران در زمان ساسانیان بوده است . با توجه به یافته ها می توان دوران ساسانی را دوره شکوه صنعت ابریشم در ایران دانست

تحول ابریشم پس از ساسانیان تا  عصر مغول :

سقوط امپراطوری عظیم ساسانی گرچه تا حدی در روند و سیر طبیعی ابریشم اثر گذاشت ولی ارزش این کالا همچنان مورد توجه بوده و فرمانروایان چون گذشته جاده ابریشم را مد نظر داشتند . در طی قرون به سبب به دست آوردن نژاد تازه ای از کرم ابریشم تا حد زیادی بهبود حاصل نمود و مارکوپولو از بازرگانان ژن که در دریای خزر کشتیرانی می نمود در این باره گفته است : اخیراً بازرگانان ژن مخصوصاً به این ناحیه (گیلان ) می آیند و ابریشم خام گیله را خریداری و صادر می نمایند . در نوشته هایی درمی یابیم که مردم تبریز از راه بازرگانی و بافندگی ابریشم زندگی خود را می گذرانند

تحول ابریشم از حکومت مغول تا صفویه :

ابریشم در این دوره از صنایع ثروت گرانبها بود . برخی معنقدند که ابریشم در بیشتر مناطق رونق داشته است . ابریشم گیلان ، مازندران ، استرابادی ، دیلمی ، طالشی، ابریشم کناره و مرو شاهجان با توجه به این فهرست می توان دریافت که میزان صادرات ابریشم از شمال ایرا ن و سرزمین های مجاور آن به ایتالیا تا  چه حد از اهمیت برخوردار بوده است

تحول ابریشم در دوران صفویه :

مردم ایران با داشتن امکانات وسیع و فراوان پرورش کرم ابریشم همه وقت این موقعیت را داشتند که بتوانند فصول معینی را در سال به کار تولید ابریشم اختصاص دهند . روستاهای ایران در نواحی ابریشم خیز کشور ، آماده بودند که با فعالیتی درخور توجه بهترین محصول را بدست آورند . در آن زمان ایران توانسته بود بهترین ابریشم خام را به بازارهای جهان عرضه کند . درزمان سلطنت شاه‌عباس کبیر تولید ابریشم راه پیشرفت  را پیمود . راه یافتن مقدار زیادی از ابریشم ایران به بازارهای خارجی و شهرتی که این کالا بدست آ ورد سبب شد که تقاضاهای بیشتری برای خرید آن عرضه گردد . دوران صفویه عصر پررونق ، شکوفایی ابریشم بوده است

تحول ابریشم پس از صفویه تا قاجاریه

طبق گزارش  جوناس هانوی محصول ابریشم گیلان در سال 1744 م . یعنی زمان سلطنت نادرشاه افشار در ایران به میزان زیادی بالا رفت که حد اکثر تقاضای این کالا 15 درصد افزایش یافت . با توجه به اطلاعاتی که تا کنون بدست آمده می توان دریافت که اوج شکوفایی محصول ابریشم این دوره باید درسال 1669 م . حدود 900/1 تن باشد که گیلان به تنهایی در این سال 260- 4 تن محصول ابریشم تولید نموده است بعد ها این محصول با کاهش فاحشی روبرو گردید

 تحول ابریشم درعصر قاجار

دراوایل عصر قاجار ، افزایش قیمت ابریشم در بازارهای اروپا موجب رونق بیشتر تولید ابریشم در ایران گردید  متأسفانه در سالهای بعد دو اتفاق مهم صنعت پرورش کرم ابریشم را مختل ساخت که از تولید ابریشم ایران بی تأثیر نبود . بروز بیماری پبرین این آفت که مانند لکه روغن به سرعت پخش می شد. زمانی که مراکز صنعت نوغان اروپا یکی پس از دیگری در معرض خطر پبرین قرار گرفتند ، پرورش دهندگان ابریشم چون دیگر قادر به تولید تخم سالم نبودند ناگزیر شدند تخم نوغان را از کشورهای دیگر وارد کنند و مقدار زیادی از احتیاجات خود را از ایران تأمین نمایند . عده ای از بازرگانان فرانسه و ایتالیا که برای خرید تخم نوغان به گیلان آمده بودند متذکر شدند که احتمالاً این بیماری از سال 1858 در این سرزمین وجود داشته است ، بدین ترتیب سال به سال پرورش تخم نوغان با مشکلات بیشتری مواجه شد و گیلانی ها ناچار شدند از تخم نوغان ولایات همسایه کمک بگیرند . بنابراین اگر سعی و کوشش دانشمند ارزنده فرانسوی (لویی پاستور ) که عامل این بیماری را در سال1870شناسایی و راه پیشگیری ازآن رابه دنیا اعلام نکرده بود پرورش ابریشم از بین می رفت

نوغانداری بعد از قاجاریه تا آغاز حکومت اسلامی ایران

صنعت نوغان بعد از قاجاریه با نوساناتی به فعالیت خود ادامه داد . در سال 1314 شمسی به دنبال اقداماتی که به عمل آمد اداره کل نوغان به منظور تولید بهیه پیله و توزیع تخم نوغان و خرید پیله تاسیس گردید . در مرداد ماه 1316 کارخانه حریر بافی  چالوس افتتاح شد . از سال 1340 به بعد تعداد میزان مصرف تخم نوغان و تولید پیله تر رو به افزا یش گذاشته و این افزایش زمانی که نژاد تخم نوغان از نژاد بغدادی به نژاد پلی هیبرید تبدیل شد کاملا ً چشمگیر است . در سالهای قبل از انقلاب به سبب افزایش بی رویه قیمت پیله کمتر نوغانداری حاضر به خرید پیله می شد و نوغانداری با افت روبه رو شد . در سال 1325 کارخانه ابریشم کشی رشت تأسیس شد و قسمتی از فعالیت های کارخانه حریر بافی  چالوس به آنجا منتقل شد . سپس شرکت پیله ور تأسیس شد که بعد از اندکی تعطیل شد

نوغانداری از آغاز  انقلاب اسلامی ایران تا کنون

با پیروزی انقلاب اسلامی بار دیگر صنعت نوغانداری احیا شد. شرکت  ابریشم ایران همه ساله بر اساس نیاز و با توجه به تولیدات داخلی نسبت به ورود تخم نوغان هیبرید از کشورهای ژاپن و کره جنوبی توزیع آنها بین نوغانداران اقدام می نماید و تخم نوغانهایی نیز در ایران تولید می کند که معمولاً از انواع هیبرید و F می باشند . در حال حاضر نیز مرکز تحقیقات کرم ابریشم درپسی خان رشت جهت اصلاح نژاد کرم ابریشم ، کلیه نیازهای تخم نوغان کشور را تأمین می کند . کارخانه ابریشم کشی صومعه سرا رشت 3 سال است که به صورت خصوصی فعالیت می کند


نحوه پرورش کرم ابریشم

کرم ابریشم به منظور تولید پیله پرورش داده می شود و اهداف استفاده از پیله ها ، روش نگهداری کرم ابریشم را مشخص می نماید . از پیله ها جهت ابریشم کشی یا خارج کردن پروانه برا ی تخم‌ریزی استفاده می شود . برای تولید الیاف مناسب از نظر طول ظرافت تار ، توان ابریشم کشی و دستیابی به این اهداف نکات زیر ضروری است

–        انتخاب تخم نوغان مرغوب

–        ایجاد شرایط محیطی لازم برای رشد و پرورش کرم ابریشم

–        انتخاب برگ توت با کیفیت مناسب

–        پیشگیری و کنترل امراض و آفات

–        نگهداری کرم ابریشم درچهار مرحله می باشد :

 1- تفریخ[1] تخم نوغان                        2- مرحله پرورش لارو ابریشم

3- مرحله تنیدن پیله                       4- مرحله برداشت پیله ها

1- تفریخ تخم نوغان

    برای تکامل رشد تخم نوغان و خارج شدن لارو آنها را در اطاق تفریخ قرار داده و باید در رطوبت و نور و محیط مناسب نگهداری شوند . هدف از تفریخ فقط بیرون آوردن کرم ابریشم از تخم به هر شکل نمی باشد ، بلکه هدف ایجاد شرایط مناسبی است که به وسیله آن تقریباً همه کرمها  به طور همزمان ، یکنواخت و با قدرت کافی از تخمها خارج گردند . زمان مناسب این کار حدود 12-13 روز از زمان خروج تخم نوغانها از سردخانه می باشد . جهت هماهنگی بیشتر در تفریخ تا مرحله قبل از تغییر رنگ کامل تخم نوغان در نور طبیعی ( 18 ساعت نور و 6 ساعت تاریکی ) قرار گرفته و پس از تغییر رنگ ، تخم نوغانها 2 روز در تاریکی کامل قرار گرفته و پس از طی مراحل به منظور درآمدن لاروها از تخم لازم است به مدت 2 الی 4 ساعت تخم ها را در معرض نور قرار داده تا کاملاً تفریخ شوند

روشهای تفریخ

                 1 – روش تفریخ معمولی         2- روش با استفاده از تاریکی

 روش تفریخ معمولی

       تخم های مورد استفاده از نوع یک نسله و دو نسله را از سردخانه خارج و به مدت 3 روز در حرارت 15 درجه سانتیگراد نگهداری می کنند سپس درجه حرارت را به 18 الی 20 درجه و به مدت 2 روز درحرارت 23 و 24 درجه دما را رسانده و تا خروج لاروها درجه حرارت اتاق را در همین دما ثابت نگه می دارند . در این روش با جلوگیری از افزایش درجه حرارت نهایی سرعت رشد جنین افزایش می یابد . چنانچه تخم های مورد استفاده به گونه ای باشند که نیاز به شوک مصنوعی داشته باشند در درجه حرارت بین 23 تا 25 تا پایان مرحله خروج لارو نگهداری می‌شوند . یکی از عیوب این روش احتمال عدم هماهنگی لاروها از تخم ها می باشد که موجب بروز اشکالات در مراحل بعدی می شود

 2- روش تفریخ با استفاده از تاریکی

در این روش تخم های یک نسله و دونسله را به مدت 15 روز در حرارت 15 درجه قرار می دهند و سپس به دمای 25 درجه می رسا نند . در این روش وقتی تخم ها به مرحله رنگی شدن رسید آنها را در اتاق تاریک می گذارند ، این مرحله باعث می شود که جنین در تاریکی به صورت کندتر رشد کند پس از پایان تاریک اتاق را به مدت 4 الی 5 ساعت روشنایی می دهند سپس با دادن نور تمام کرمها به طور یکنواخت از پوسته خود خارج و آماده تغذیه می شوند

تشخیص تخم نوغان مرغوب و نامرغوب

تخمی که سیاه رنگ باشد         لاروبیرون نیامده است

تخمی که سفید رنگ باشد        لارو بیرون آمده است

تخمی که زرد رنگ باشد          پوک است

 

مرحله پرورش لارو

از نکات مهم این دوران رطوبت ، دمای مناسب ، تغذیه و تمیز کردن بستر می باشد .لارو را در فضایی به نام خوانچه[2] نگهداری می کنند و کف آن را با کاغذهای مومی پوشا نده اند تا به راحتی بستر را تمیز کنند این کار برای جلوگیری از خشک شدن برگها می باشد

تنظیم حرارت و رطوبت

کنترل حرارت و رطوبت در زمان کرم جوان حائز اهمیت بوده و روزانه چندین  بار باید انجام گیرد . بهترین مواقع کنترل حرارت و رطوبت صبح زود قبل از تغذیه ، دو ساعت پس ار تغذیه اول ، قبل از تغذیه دوم ، سر ساعت قبل از تغذیه سوم و یک تا دو ساعت بعد از تغذیه سوم می‌باشد . کنترل حرارت و رطوبت با استفاده از حرارت و رطوبت سنج ها می باشد

رطوبت دمای مناسب

در طول سنین اول و دوم حرارت بین 26-25 درجه و رطوبت بین 85-80 درصد و در طول سن سوم حرارت 25-24 درجه ورطوبت 80-75 درصد می باشد .در زمان خواب رطوبت محیط را کاهش داده و برای خشک نگه داشتن بستر پوست اندازی راحتتر و زمان پرورش یکنواخت  از آهک برای ضد عفونی کردن پاشیدن روی لارو استفاده می شود

تغذیه

کرم  ابریشم در سنین اولیه در مقابل رطوبت و حرارت بالا مقاوم بوده ولی نسبت به کیفیت برگهای مورد تغذیه ، نظافت ، بهداشت ، میزان تغذیه حساس بوده و در صورت عدم رعایت دقت باعث زیان فراوان خواهد شد

کرم جوان

[1] -خارج شدن کرم ها از تخم نوغان

[2] -محل نگهداری کرمهای ابریشم

[3] -جایگاه تنیدن پیله

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق تکنولوژی اندازه گیری زیردست پارچه جهت تعیین کیفیت پارچه در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق تکنولوژی اندازه گیری زیردست پارچه جهت تعیین کیفیت پارچه در فایل ورد (word) دارای 42 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق تکنولوژی اندازه گیری زیردست پارچه جهت تعیین کیفیت پارچه در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیق تکنولوژی اندازه گیری زیردست پارچه جهت تعیین کیفیت پارچه در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق تکنولوژی اندازه گیری زیردست پارچه جهت تعیین کیفیت پارچه در فایل ورد (word) :

فصل اول : تکنولوژی اندازه گیری زیردست پارچه

وضعیت کنونی و ظرفیتهای بالقو آینده
چکیده :
توسع روزافزون منسوجات و صنایع بافندگی به کاربرد موفقیت آمیز روشهای معتبر عینی برای تعیین مشخصات ، پیش بینی و کنترل کیفیت عملکرد پارچه ها وابسته است . در ده گذشته نمونه های متعددی از طرح و توسع پارچه همراه با تولید و کنترل کیفیت فرآیند منسوجات و تهی پارچه بصورت تکنولوژی اندازه گیری عینی کیفیت پارچه شاهد بوده ایم . خصوصیات کیفی و میزان کارایی و عملکرد پارچه ها به تنش مکانیکی پائین و خواص ابعاد و سطح آنها وابسته است . خطاهای آزمایشی مربوط به اندازه گیری این خواص خیلی کمتر از خطاهای ظاهری مربوط به کیفیت پارچه می باشد ، به ویژه اندازه گیریهایی که توسط افراد انجام می شود.
ما می توانیم مفهوم اندازه گیری عینی پارچه را جهت تعیین کیفیت پارچه ، قابلیت تهیه لباس و دوام آن به صورت یک امر ضروری و پارامترهای قابل اندازه گیری توسط دستگاههای آزمایشی تعریف کنیم . بنابراین تکنولوژی اندازه گیری عینی پارچه نشان بارزی از کیفیت پارچه و قابلیت استفاده آن برای لباس و دوام آن می باشد و این نشان می دهد که دو پارچه هیچ وقت کاملاً شبیه هم نیستند و از لحاظ خصوصیات با یکدیگر فرق دارند . تکنولوژی اندازه گیری خصوصیات عینی پارچه عامل مهمی برای روشهای علمی و مهندسی تعیین خصوصیات پارچه و طرح و فرآیند کنترل آن می باشد . مهمترین نتیج استفاده از تکنولوژی اندازه گیری خصوصیات عینی پارچه ، ایجاد و توسعه رابطه بین بخشهای مختلف صنایع نساجی و پوشاک و گروههای تحقیق و توسعه با سایر بخشهای صنایع می باشد. برای مثال تولیدکنندگان پارچه ، فروشندگان ، بازرگانان و سازندگان ماشین آلات که به نحوی در ارتباط با پارچه و منسوجات هستند .

مقدمه :
صنایع نساجی و پوشاک همواره به صورت سنتی ارزیابی ظاهری از کیفیت پارچه انجام می داده اند که صرفاً برپای قضاوت فردی بوده است. نشان داده شده است که با وجود اینکه قضاوتهای هر کشور دربار خصوصیات زیردست پارچه یک ایده و طرز تفکر مشترکی می باشد ، امکان اینکه قضاوت فردی بتواند کیفیت یک پارچ ویژه را ارزیابی کند وجود ندارد و چنین قضاوتی اشتباهات زیادی را در بر خواهد داشت . با این حال چنین وضعیتی ( قضاوت فردی ) در بیشتر فعالیتها و معاملات صنعتی و تجاری زیاد به چشم می خورد و شرایطی پیش می آید که افراد مجبور هستند در مورد کیفیت پارچه به قضاوت سطحی و ظاهری متکی باشند .
نظریه و طرز تفکر پیچید قضاوت در مورد زیردست پارچه می تواند به صورت واکنش بین خصوصیات کیفی ساد پارچه مانند نرمی و صافی ، براقیت ، استحکام ، پُری و پیچیدگی ( تجعد ) آنالیز گردد .
یک لیست از واژه های توصیفی برای کیفیت پارچه از زبان ژاپنی ترجمه شده است که عبارات اولیه ای در مورد بیان ویژگی های پارچه می باشد در جدول 1 آمده است و همچنین خصوصیات دوقطبی پارچه که به کمیت اجرائی اندازه گیری عینی پارچه پشمی در استرالیا مربوط است در جدول 2 ارائه شده است .

جدول 1 – واژه های توصیف کنند پارچه ( ترجمه شده از عبارات اولی ژاپنی )

محکم بودن
براقیت
پُری
مجعد شدن
سختی

جدول 2- خصوصیات دوقطبی پارچه ( کمیته اندازه گیری یا سنجش عینی پارچ پشمی استرالیائی )

قابل کش آمدن – غیرقابل کش آمدن
انعطاف پذیر – شُل و غیرقابل انعطاف
محکم – نرم و تغییر پذیر
ضخیم – نازک
صاف – زبر
گرم – سرد

کیفیت و مشخصات کاری و عملکرد پارچه به خصوصیات تنش مکانیکی پائین و خواص سطحی و غیر ابعادی آن مربوط است که در جدول 3 همراه با نیروی کششی ، پارگی ، خمش ، فشردگی ، اصطکاک سطحی و حالت کش آمدگی بیان شده است .

جدول 3 – خصوصیات تنش مکانیکی پائین ، سطحی و ابعادی پارچه

کشش
برش
خمش
فشردگی جانبی
فشردگی در سطح/ پیچش
اصطکاک سطحی/ زبری
انبساط رطوبتی
رهایی از آبرفتگی

ویژگی های خاص
– دقت اندازه گیری خیلی بیشتر از ارزیابی ظاهری کیفیت پارچه می باشد .
– روش های موجود اندازه گیری تثبیت شده
– به راحتی قابل ذخیره سازی در کامپیوتر است
– ارتباط با بخش صنایع نسبتاً ساده تر است
– می تواند پایه و اساسی باشد برای
– نوآوری در محصول
– تضمین کیفیت
– کنترل کیفیت
در ساخت پارچه و منسوجات

اصول و روشهای اندازه گیری خواص مکانیکی پارچه بصورت منطقی قابل انجام است . اطلاعات در این زمینه می تواند به مانند زبان کیفیت باشد که به راحتی توسط صنایع نساجی و پوشاک قابل درک باشد و نیز می تواند به ایجاد استانداردهای کیفی عینی بر اساس اصول مهندسی و علمی مدرن کمک نماید .

مفهوم اندازه گیری عینی پارچه

در اینجا برای اندازه گیری عینی پارچه ، یکسری از پارامترهای قابل اندازه گیری سودمند را بیان می کنیم که توسط آن کیفیت پارچه ، قابلیت دوزندگی ( دوخت و دوز ) و رفتار ( عملکرد ) پارچه مشخص می شود . در این روش ، تکنولوژی اندازه گیری عینی پارچه ، شاخصهایی همانند اثر انگشت از کیفیت پارچه ، قابلیت دوزندگی و رفتار ( عملکرد ) پارچه مشخص می کند که این امر نشان می دهد که بطور کلی هر دو نمونه پارچه حداقل در تعدادی از خصوصیات قابل اندازه گیری عینی با هم تفاوت دارند .
تکنولوژی اندازه گیری عینی پارچه ، راهکاری برای اصول علمی و مهندسی مورد استفاده در موارد زیر پیش بینی می کند :

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله کاربرد RFID در صنعت فرش دستباف ایرانی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله کاربرد RFID در صنعت فرش دستباف ایرانی در فایل ورد (word) دارای 27 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله کاربرد RFID در صنعت فرش دستباف ایرانی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله کاربرد RFID در صنعت فرش دستباف ایرانی در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله کاربرد RFID در صنعت فرش دستباف ایرانی در فایل ورد (word) :

در حال حاضر اخباری مبنی بر کپی‌برداری از نقشه‌های ایرانی، شیوه تهیه رنگ طبیعی و نحوه نصب دار قالی به شیوه ایرانی در خارج از کشور شنیده می‌شود. با توجه به نوساناتی که در فرش ایرانی به وجود آمده است، کشورهای خارجی از این فرصت استفاده کرده و شروع به تولید و فروش فرشهایی به نام فرش ایرانی کرده‌اند و نامرغوبی فرشهای تولید شده توسط این کشورها و نسبت دادن آن به ایران، اعتبار فرش کشورمان را خدشه‌دار کرده است. همچنین جذب استادکاران ایرانی در کارگاههای تولید فرش خارجی، زمینه دیگری را فراهم کرده که پای فرش ایرانی در خارج از کشور باز شود. از طرفی بهتر است در اینجا نگاهی به موقعیت ایران در بازار جهانی فرش کرد. یکی از اقلام مهم کالاهای غیرنفتی قابل صدور کشورمان فرش دستباف است. در این مقاله با بهره گیری از تکنولوژی RFID و شماره سریال های GTINو SSCC قابلیت شناسایی منحصر بفرد را برای هر فرش دستباف فراهم کرده و ویژگی های هر سیستم کدینگ را بطور جداگانه بیان می داریم.
فرش دستباف از جمله محصولاتی است که ارزش افزوده فراوانی دارد و منشاء کسب درآمد ارزی قابل توجهی است. با توجه به اینکه تأمین مواد اولیه مورد نیاز فرش، کمترین هزینه ارزی را متوجه اقتصاد کشور می‌کند و همچنین موجبات اشتغالزایی زیاد برای کشور بوده و تقریباً یک سوم نیروی کار فعال کشور در این بخش اشتغال دارند، این محصول مقام اول صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده است.میزان صادرات فرش از حیث مقدار در سال 1360 برابر با 713 هزار متر مربع بوده است که در سال 82 به 3/6696 هزار متر مربع رسید که این خود نشان‌دهنده 2/839 درصد رشد صادرات فرش دستباف از نظر مقدار نسبت به سال 1360 می‌باشد که کمترین مقدار آن مربوط به سال 61 با 342 هزار متر مربع و بیشترین مقدار آن مربوط به سال 73 با 14743 هزار متر مربع می‌باشد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله رایگان احیای فرش های کهنه در ترکیه در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله رایگان احیای فرش های کهنه در ترکیه در فایل ورد (word) دارای 3 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله رایگان احیای فرش های کهنه در ترکیه در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله رایگان احیای فرش های کهنه در ترکیه در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله رایگان احیای فرش های کهنه در ترکیه در فایل ورد (word) :

شرکت حراج ITKIB نقش فعالی در شتاب بخشیدن به تصویب سیستمی داشته که اداره کل واردات در معاونت تجارت خارجی اجرا نمود تا از تاخیرهایی که در اثر واردات فرش کهنه بوجود می¬آید جلوگیری شود. مدارکی که تا بحال مورد توجه قرار نگرفته و به کار گرفته نشده بودند، در ژانویه 2005 پس از مشاوره با شرکت حراج ITKIB و پیگیری¬های لازم به تصویب رسیدند. از آنجا که تولید فرش دستباف در ترکیه به علت افزایش هزینه دستمزد کاهش یافت، ترکیه تصمیم به ارتقای ارزش دانش خود در فرش به شیوه¬های متفاوت گرفت. در حالی که برخی از شرکت¬های فعال در بخش فرش از این دانش در تولید جهانی فرش و تجارت بین¬المللی بهره گرفتند، برخی دیگر روی احیای فرش¬های کهنه متمرکز شدند. رفوی فرش که در کشورهای غربی کاملا مورد توجه است، یک فعالیت اقتصادی قابل توجهی را نوید می¬دهد. در حدود 4 تا 5 هزار نفر در این شغل در مناطق استانبول و کونیا-سلطانیه شاغل هستند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید