دانلود حرکات اصح در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود حرکات اصح در فایل ورد (word) دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود حرکات اصح در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود حرکات اصح در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود حرکات اصح در فایل ورد (word) :

حرکات اصح

مقدمه

بررس ها و تحقیقات نشان دهنده وجود تغییر شکلها بدن بین دانش آموزان م باشد .

این تغییر شکل ها که معموً شدید نیست با تمرین یک سر حرکات ساده قابل اصح خواهد بود. در کشورها پیشرفته به مسایل مربوط به وضعیت بدن صحیح در بین کودکان مدرسه ا توجه زیاد م شود . به عنوان مثال، در بین دانش آموزان یک از شهرها دانمارک در طول دوره پنج ساله نود درس مختصر در رابطه با وضعیت نشستن آموزش داده م شود و بدین ترتیب، کودک هم زمان با تحصیل یاد م گیرد چگونه وضعیت صحیح بدن را حفظ نماید تا از وارد آمدن فشار رو مفاصل عضت و لیگامنت ها جلوگیرکند این تدبیر عوارض وضعیت ها نادرست نظیر درد، کاهش انعطاف پذیر، کاهش میزان تحرک، ناراحتها قلب و تنفس و آرتروز زودرس را نیز از بین برده و فرد سالها متماد بدون مشکل جسمان زندگ خواهد کرد . به امید روز که آموزش صحیح نشستن در کنار بقیه دروس در کشورما نیز اجرا گردد.

خوابیدن افراد حدود هشت ساعت از شبانه روز را در حالتخوابیده به سر م برند و این زمان در مورد کودکان بیشتر است اگر فرد وضعیت صحیح در هنگام خواب نداشته باشد فشارها زیاد رو مفاصل و عضت او وارد خواهد شد و چه بسا زمینه ساز تغییر شکل نیز بشود .

وضعیت ها نادرست خوابیدن خوابیدن رو شکم این گونه خوابیدن موجب افزایش قوس کمر و اختل در تنفس م شود . فرد مجبور است که صورت خود را به یک سمت بچرخاند و عضت یک سمتگردن در حالت کشیده و سمت دیگردر حالت کوتاه شده قرار م گیرند اگر فرد بفاصله بعد از خوردن غذا بخوابد و خوابیدن او رو به شکم باشد این شیوه خوابیدن م تواند در هضم غذا اشکات به وجود آورد بسیار از افراد خوابیدن رو به شکم را از عوامل ایجاد کننده درد گردن، ب حس دست، سر درد و سرگیجه م دانند.

خوابیدن به پهلو در صورت که فرد رو سطح نرم بخوابد بدن در داخل آن سطح نرم فرو م رود و در طول خواب در یک وضعیت نادرست قرار م گیرد تکراراین حات میتواند دردها عضن و مفاصل را به دنبال داشته باشد ومنجر به بروز تغیرشکل در ستون فقرات میشود . همچنین استفاده از بالش کوتاه و یا بلند هم عوارض مشابه را به دنبال خواهد داشت. خولبیدن به پشت اگر فرد رو سطح کامً سفت یا نرم و یا از بالش بلند استفاده کند با ناراحت ها عضن و مفصل به ویژه در ناحیه گردن مواجه خواهد شد.وضعیت درست خوابیدن توصیه م شود که از تختخوابها خوب استفاده بنابراین موارد زیر را م توان توصیه کرد :

.1 اگر تختخواب تشک فنر دارد بهتر است که آ ن تشک رو یک سطح چوب قرار گیرد زیرا ماهیت فنرها طور است که به مرور زمان شل

م شوند و رو تشک فرو رفتگ به وجود م آورند و به همین علت باید همواره آنها را بازرس کرد .

.2 تختخوابها باید مطابق با قوسها بدن ساخته شوند و در صورت لزوم باید از حمایت کننده های نظیر بالش استفاده کرد افراد که رو زمین میخوابند بهتر است از دو عدد پتو استفاده کنند و رو زمین سفت نخوابندو بالش مورد استفاده بایست نرم باشد

نوع فایل: word

سایز: 169 KB

تعداد صفحه: 15

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تربیت بدنی وناهنجاریهای بدنی برگشت پذیردانش آموزان در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تربیت بدنی وناهنجاریهای بدنی برگشت پذیردانش آموزان در فایل ورد (word) دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تربیت بدنی وناهنجاریهای بدنی برگشت پذیردانش آموزان در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تربیت بدنی وناهنجاریهای بدنی برگشت پذیردانش آموزان در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تربیت بدنی وناهنجاریهای بدنی برگشت پذیردانش آموزان در فایل ورد (word) :

دانلود تربیت بدنی وناهنجاریهای بدنی برگشت پذیردانش آموزان در فایل ورد (word)

دانلود تربیت بدنی وناهنجاریهای بدنی برگشت پذیردانش آموزان در فایل ورد (word)
فهرست

عنوان صفحه

مقدمه 1

توصیف وضع موجود 2

گردآوری داده ها وشواهد (1) 3-2

تجزیه وتحلیل داده ها 4-3

فرضیه سازی ، راه حلها وانتخاب راه حل پیشنهادی 6-5

اجرا، تغییر، اقدام یا عمل (1) و(2) 9-6

شواهد (2) 10-9

اعتباربخشی ونتیجه گیری 11-10

پیشنهادات 12

منابع ومآخذ 13

پیوست

مقدمه

تربیت بدنی دارای حیطه وسیعی می باشد كه یكی ازحیطه های آن ، كه درارتباط با مبتلایان به ضعفهای بدنی وعوارض جسمی وحركتی می باشد، حركات اصلاحی نام دارد.

باتوجه به گسترش زندگی شهر نشینی وصنعتی شدن جوامع بشری به همان نسبت نیزاز میزان وشدت حركات بدنی كاسته شده است كه درنهایت شاهد انواع عوارض واختلالات بخاطر فقر حركتی می باشیم .

كودكان ونوجوانان به علت عدم برخورداری از شرایط مناسب بهداشتی ، زیستی ،تغذیه ا ی وجوی و …. درطول دوران رشد خود دچارضعفهای عضلانی واستخوانی می شوند كه دراثر كم تحركی وبی توجهی به رشد می باشد وبدین ترتیب سلامت جسمی وروحی آنها دچار اختلال می گردد كه بارعایت اصول علمی وانجام تمرینات مناسب می توان ازبروز عوارض واختلالات مختلف پیشگیری نمود.

كاربرد حركات اصلاحی ( كه به تمرین های خاص ، اصلاح ، تفسیر، كاربرد یا تفسیر ساختمان تأكید دارد ) برای تمامی اقشار جامعه می باشد . یعنی تمامی گروههای مختلف درسطح جامعه ازنظر مشاغل وحرفه های مختلف وسنین متفاوت را دربرمی گیرد واین وسعت كاربرد حركات اصلاحی درجامعه نشانگر توانمندی رشته تربیت بدنی می باشد.

توصیف وضع موجود

توصیف وضع موجود این پژوهش درمورد عارضه پشت گرد یا كیفوزیس است كه وضع موجود مطلوب نیست . نام دیگر این عارضه گوژپشتی است .

دراین عارضه سر شخص تمایل به جلودارد. انحنای كمری صاف شده وبرانحنای پشتی افزوده شده است . مجموعه این عوامل باعث اختلال دروضعیت تنفس راحت وطبیعی فرد شده است .

عضلات بخش خلفی پشت كشیده شده كه باعث افزایش انحنای ستون مهره های پشت می شود. اگر خط مستقیمی از نرمی لاله گوش فرد به وسط شانه او رسم كنیم واین خط راتا پایین ادامه بدهیم بدن او را به دو قسمت كرده ایم (مساوی ) درفردی كه این عارضه را دارد قسمت پشتی اوبیشتر از قسمت جلو سینه اوست .( دوقسمت جلویی وعقبی ).

شانه های فرد جلوآمده وقفسه سینه اوصاف شده است وكتف ها از یكدیگر دور شده ووجود یك حالت قوز درپشت دیده می شود.

( خط مستقیمی كه از لاله گوش فرد به پایین كشیده می شود خط شاقولی نامیده می شود) .

نوع فایل: word

سایز:814 KB

تعداد صفحه:24

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پایان نامه اصول بیومکانیکی آسیب های بافت نرم در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود پایان نامه اصول بیومکانیکی آسیب های بافت نرم در فایل ورد (word) دارای 108 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پایان نامه اصول بیومکانیکی آسیب های بافت نرم در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پایان نامه اصول بیومکانیکی آسیب های بافت نرم در فایل ورد (word)

فصل اول : اصول بیو مکانیکی آسیبهای بافت نرم            
اصول بیو مکانیک          
آسیبهای حاد باقت نرم          
آسیب های مزمن بافت نرم      
فصل دوم : پاسخ به آسیب     
آسیبهای حاد رباط         
آسیب های حاد تاندن          
آسیبهای حاد عضله              
آسیبهای غضروف         
آسیبهای مزمن             
فصل سوم : اصول پایه درمان و پیشگیری از آسیبهای بافت نرم    .. 
آسیبهای حاد رباط         
آسیبهای حاد تاندون           
آسیبهای حاد عضله              
آسیبهای حاد غضروف        
آسیبهای مزمن             
فصل چهارم : آسیبهای آرنج        
آناتومی              
تاریخچه و معاینه فیزیکی      
آسیبهای حاد آرنج        
آسیبهای مزمن آرنج             
توانبخشی          
تشخیص افتراقی درد آرنج     
فصل پنجم : آسیبهای مچ دست و دست             
آناتومی                 
آسیبهای تاندومی        
آسیبهای مفصل و رباط             
شکستگیها           
آسیبهای مزمن ناشی از استفاده مفرط                  
نوروپاتی ناشی از به دام افتادن عصب               
تشخیص افتراقی دردهای مچ دست و دست             
منابع

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پایان نامه اصول بیومکانیکی آسیب های بافت نرم در فایل ورد (word)

پیشگیری ودرمان آسیب های ورزشی – ترجمه دکتر رضا قراخانلو – وزارت فرهنگ وارشاد – چاپ اول –

راهنمای کامل آسیب های ورزشی – ترجمه مقصود پیری – موسسه نشر علم وحرکت – چاپ سوم –

راهنمای کامل آسیب شناسی ورزشی – ترجمه دکتر مهرداد فتحی – آستان قدس رضوی – چاپ چهارم –

فیزیولوژی پزشکی گایتون – ترجمه احمد رضا نیاورانی – نشر طبیب – چاپ دوم –

راهنمای بیومکانیک وآسیب شناسی ورزشی – ترجمه دکتر شهرام فرحزاده – انتشارات مبتکران – چاپ اول –

آسیب های بافت نرم درورزش – تالیف برگوئن اگرین – به نشر – چاپ اول –

فصل اول

اصول بیومکانیکی آسیبهای بافت نرم

سیستم اسکلتی – عضلانی در طی فعالیتهای طبیعی روزمره همواره تحت فشارهای مکانیکی می باشد. در فردی که از هر لحاظ سالم است ، این فشارها به طور طبیعی منجر به آسیب نمی شوند. این فشارهای مکانیکی حین ورزش تغییرات زیادی می کنند. این تغییرات ممکن است در شدت ، جهت ، و مدت زمان فشار باشد. هر یک از این تغییرات به تنهایی یا به صورت ترکیبی می توانند در سیستم اسکلتی – عضلانی نقص به وجود آورد. اگر شدت ، جهت و مدت فشارهای مکانیکی شناخته شده باشند ، معمولا بسیاری از ویژگیهای آسیب را می توان پیش بینی کرد. بنابراین ، برای درک بهتر آسیبهای بافت نرم ، شناخت قوانین بیومکانیکی بسیار اهمیت دارد. همچنین درک ساز و کار آسیب می تواند فرد درمانگر را در تصمیم گیری برای چگونگی درمان و بازتوانی کمک کند. این کار منجر به افزایش درمانهای علتی نسبت به درمانهای تجربی می شود. سرانجام ، این دانش می تواند به پیشگیری از وقوع دوباره یک آسیب یا آسیبهای مشابه در سایر ورزشکارانی که در آن رشته ورزشی فعالیت می کنند ، کمک کند

اصول بیومکانیک

برای فهمیدن ادبیات بیومکانیک ، برداشت صحیح و یکسان از واژه هایی که زیاد استفاده می شوند ، بسیار اهمیت دارد. نیروها ممکن است از طریق ورود یک بار خارجی به بدن ، روی بدن اعمال شوند. سایر انواع بارهای خارجی کمتر دیده می شوند ولی به همان اندازه اهمیت دارند. فرود پا بر روی زمین در حین دویدن نیز نیروی خارجی روی بدن اعمال می کند. اگر زمین پا را به طرف عقب پس نمی زد ، پا به درون زمین فرو می رفت. به هر حال ، به طور معمول نیروی واکنش زمین به عنوان یک نیروی خارجی از وقوع این حادثه جلوگیری می کند. علاوه بر نیروهای خارجی ، نیروهای داخلی زیادی تولید می شوند. برای این که مفصلها هنگام دویدن یا پریدن استوار و با ثبات باشند ، عضلات باید به طور فعال منقبض شوند. انقباض فعال نه تنها به عنوان نیروی محرکه بلکه برای کاستن از سرعت و جذب شوک نیز مورد نیاز است. این انقباض ها موجب تولید نیروهای داخلی می شوند. اگر همه نیروهای داخلی و خارجی را با هم درنظر بگیریم ، بسیاری از رباطها ، تاندونها و عضلات باید نیروهایی را تحمل کنند که مقدار آنها بیش از 2 یا 3 برابر وزن شخص است

زمانی که یک نیرو یا بار داخلی یا خارجی روی بدن یا قسمتی از بدن اعمال می شود ، در صورتی قادر به ایجاد حرکت می شود که در حالت تعادل با سایر نیروهای مخالف نباشد. طبق اصطلاحات بیومکانیکی ، دو نوع حرکت ممکن است رخ دهد. حرکت می تواند انتقالی باشد ؛ به شرطی که فقط یک نیروی عامل – که در جهت انتقال اعمال می شود – وجود داشته باشد. حرکت چرخشی زمانی ایجاد می شود که دو نیرو با جهت مخالف ولی موازی با یکدیگر به قسمتهای مختلفی از بدن اعمال شوند. در بدن ، حرکتها اغلب بسیار پیچیده و ترکیبی از انتقال و چرخش می باشند

هنگامی که یک نیرو به بدن یا عضوی از آن وارد می شود و توسط یک نیروی مساوی با آن مقابله می گردد ، حرکت به وجود نخواهد آمد. با این حال ، بدن یا آن قسمت از بدن این نیروها را متحمل خواهند شد چرا که حرکت مهار شده است. در این وضعیت ، سه نوع نیرو را می توان شرح داد. اگر جهت نیروهای مخالف به سمت یکدیگر باشد ، به آنها نیروهای فضاری یا فشارنده گفته می شود. اگر نیروها در جهت دور شدن از یکدیگر باشند ، آنها نیروهای کششی هستند. و آخر ، اگر نیروها چرخشی و در جهت مخالف هم باشند ، به آنها نیروهای برشی گفته می شود

برای توصیف موقعیت و حرکت مفصلها یا اندامها معمولا از اصطلاحات تشریحی متعددی استفاده می شود (شکل 1-1). قبل از هر چیز ، به سمت جلو بدن ، قدامی و به سمت پشت ، خلفی گفته می شود. به بالا ، فوقانی یا جمجمه ای گفته می شود ، در حالی که به پایین ، تحتانی یا دمی می گویند. داخلی برای توصیف قسمتهای درونی (به سمت خط میانی) ، و جانبی یا کناری برای سمت خارجی (دور شدن از خط میانی) استفاده می شود. تاشدن و باز شدن به ترتیب یک حرکت چرخشی از خلف به قدام و برعکس است. چرخش به داخل یک نوع حرکت چرخشی است که در آن انتهایی ترین قسمت یک عضو بدن به سمت خط میانی بدن می پیچد. واژه چرخش به خارج ، حرکتی را که در جهت عکس آن است ، توصیف می کند

والگوس یا دور کردن به معنای تشکیل زاویه یا حرکت انتقالی انتهایی ترین قسمت یک عضو است که در جهت دور شدن از خط میانی می باشد. برعکس آنها ، واروس یا نزدیک کردن ، حرکت به سمت خط میانی است. سرانجام ، حرکت انتقالی را با جهت حرکت نیز می توان توصیف کرد ؛ به عنوان مثال ، انتقال قدامی یا داخلی

برای این که نیروها و بارها استاندارد و قابل مقایسه با سایر موقعیتها باشند ، آنها را معمولا تحت عنوان فشار مطرح می کنند. استاندارد کردن معمولا با محاسبه نیرو بر حسب واحد انجام می گیرد. این واحد به عنوان مثال می تواند سطحی که نیرو روی آن اعمال می گردد ، باشد. در این روش ، کوچک یا بزرگ بودن شخص مورد ارزیابی دیگر اهمیتی نخواهد داشت ، و عدد به دست آمده را می توان با سایر اندازه ها مقایسه نمود

یکی از ویژگی های منحصر به فرد بافت های نرم در پاسخ به نیروهای مکانیکی ، توانایی آنها در تغییر شکل یافتن است. در واقع ، استخوان و موادی نظیر فلزات تغییر شکل آشکاری پیدا نمی کنند مگر این که تخریب شوند. هر سه نیروی کششی ، فشاری و برشی در درجه اول باعث تغییر شکل عضله ، تاندون ، رباط ، و با احتمال کمتر غضروف می شوند. گفته می شود که این ساختمانها دارای رفتار ویسکوالاستیک هستند. مقدار تغییر شکل را می توان از روی تغییرات طول یا حجم اندازه گیری کرد. همان طور که برای استاندارد شدن نیرو یا بار از آنها تحت عنوان فشار نام می بریم ، تغییر شکل را نیز می توان تحت عنوان کششش استاندارد کرد. این کار با محاسبه تغییر شکل بر حسب واحد انجام می گیرد. این واحد معمولا طول یا حجم اولیه است

اگر در یک نمودار فشار را در مقابل کشش ترسم کنیم ، منحنی فشار – کشش به دست می آید که رفتار ویسکوالاستیکی یک ماده را نشان می دهد (شکل 1-2). اگر نیروهای تغییر شکل دهنده بیش از حد نباشند ، تغییر شکل در یک حد مشخصی متوقف می شوند ، و اگر این نیروها قطع شوند ، آن جسم یا عضو به شکل اولیه خود برخواهد گشت بدون اینکه هیچ گونه آثاری از آسیب یا تخریب در آن باقی مانده باشد. تغییر شکل بدون ایجاد آسیب را تغییر شکل الاستیک یا کشسان می گویند ، که معادل اولین قسمت خطی در منحنی فشار – کشش است. کشیدن یک تاندون تا زمینی که الگوی چین دار آن صاف شود ، مثال خوبی برای تغییر شکل الاستیکی است. قطع نیروهای کششی موجب بازگشت الگوی چین دار می شود. اگر نیروهای تغییر شکل دهنده خیلی شدید باشند ، آسیب ساختمانی ایجاد می شود. این آسیب زمانی محرز می شود که ساختمان مذکور با قطع نیروها به شکل اولیه خود بازنگردد به این حالت تغییر شکل پلاستیکی می گویند

اگر افزایش نیروها ادامه پیدا کند عاقبت ناتوانی کامل رخ می دهد ؛ مانند پارگی یک رباط. در این مرحله به نقطه نهایی تسلیم رسیده است. در این وضعیت تأثیر نیروهای تغییر شکل دهنده رها و فشار دوباره صفر خواهد شد

آسیبهای حاد بافت نرم

در بیشتر آسیبهای حاد ، بافت درگیر قبل از آسیب دیدگی سالم است. نیروهای خارجی نظیر تصادم و افتادنها مسؤول بیشتر آسبهای حاد هستند. در این مبحث ، ویژگی های بیومکانیکی بیشتر آسیبهای حاد بافت نرم داده خواهد شد

پارگیهای حاد رباط

همان طور که در فصل یک توضیح داده شد ، ثبات مفصلی بیشتر توسط رباطها ایجاد می شود. به همین دلیل ، رباطها بیشتر در معرض کشش یا نیروهای کششی قرار دارند. اگر مفصل در یک دامنه حرکت بیش از حد یا غیر طبیعی به حرکت درآید ، رباطها سفت شده ، حرکت را مهار می کنند. چیزی که از آن به عنوان حرکت غیر طبیعی یا بیش از حد نام می بریم فقط خاص مفصلهاست. اصولا حرکتهای آناتومیکی در چهار صفحه انجام می شود که شامل تا و باز شدن ، گردش به داخل و به خارج ، انتقال ، و دور و نزدیک شدن است. دور و نزدیک شدن می تواند شبیه به حرکت والگوس و واروس باشد. هر نوع انتقال خیلی زیاد در بیشتر مفصلها ، اغلب یک حرکت غیر طبیعی به شمار می آید. در مفصلهای لولایی ، به طور کلی خم و راست شدن تنها حرکت طبیعی می باشد. درحالی که در مفصلهای کروی شکل چرخش و دور شدن – نزدیک شدن نیز قابل اجراست

در بیشتر مفصلها رباطهای متعددی وجود دارد که هرکدام از آنها مهار کننده اصلی یکی از حرکتهای غیر طبیعی می باشند. به طور معمول ، موقعیت هر رباط به گونه ای است که می تواند حرکت غیر طبیعی در یک و گاهی در دو جهت را به خوبی مهار کند ؛ به عنوان مثال ، در مفصل زانو رباط متقاطع قدامی (ACL) تثبیت کننده اصلی در برابر حرکت استخوان درشت نی به سمت جلو روی استخوان ران (انتقال قدامی) است. ACL کمی به استوار بودن در برابر نیروهای والگوس نیز کمک می کند به شرطی که رباط طرفی داخلی که تثبیت کننده اصلی در مقابل نیروهای والگوس است ، قبلا پاره شده باشد. بنابراین ، ACL به عنوان یکی از تثبیت کننده های ثانوی در مقابل نیروهای والگوس به شمار می آید

رباطها می توانند بدون آن که آسیبی ببینند به مقدار زیادی کشیده شوند. این تغییر شکل الاستیکی به طور معمول بیشتر از 5 تا 10% طول اولیه نیست. اگر کشش بیش از این مقدارباشد ، رباط ابتدا آسیبی از نوع تغییر شکل پلاستیکی پیدا می کند (بحث مربوط به اصول بیومکانیکی در بالا را نگاه کنید). وقوع تغییر شکل پلاستیکی به چندین علمل بستگی دارد. شدت نیروی آسیب رسان و قدرت رباط از عوامل اصلی در تعیین میزان آسیب هستند. سرعت نیروی اعمال شده یکی از عوامل نامشهود است. اگر رباط به آرامی کشیده شود ، معمولا می تواند انرژی زیادی را قبل از ناتوان شدن جذب کند. برعکس ، اگر رباط با سرعت زیاد کشیده شود ، شکنندگی آن بیشتر شده و با جذب نیروی کمتری ناتوان می شود. قدرت رباط هم یک عامل ثابت نیست . از یک طرف ، رباط در اثر افزایش سن و بی حرکتی به طور قابل ملاحظه ای ضعیف می شود – به ویژه در محل چسبندگی خود به استخوان. از طرف دیگر ، تمرینهای ورزشی منظم می تواند رباطهایی بسیار قوی را پدید آورد

اگر رباط فقط آن قدر کشیده شود که به ناحیه پلاستیکی برسد ، هنگام معاینه بالینی در واقع هیچ گونه بی ثباتی مفصلی مشاهده نخواهد شد. ولی هنگام معاینه بالینی رباط به روش تحت فشار ، بیمار دچار درد خواهد شد. این معاینه از طریق وارد کردن فشار دست بر روی مفصل – که موجب سفت و کشیده رباط می گردد – انجام می شود. طبق اصطلاحات بالینی ، این حالت را پارگی درجه یک رباط می گویند. اگر رباط به حدی کشیده شود که از یک طرف به طور کامل در منطقه تغییر شکل پلاستیکی قرار بگیرد ولی هنوز به نقطه تسلیم نهایی نرسیده باشد ، در معاینه فیزیکی تحت فشار ، مقدار معینی بی ثباتی مفصلی دیده خواهد شد. با این حال ، یک «نقطه پایان» برای بی ثباتی ظاهر می شود که در واقع مربوط به سفت شدن باقی مانده رباط است. تشخیص این مرحله ، پارگی درجه دو رباط است. اگر آسیب و تغییر شکل رباط از نقطه تسلیم فراتر رود ، دیگر هنگام معاینه نقطه پایانی ظاهر نخواهد شد. این حالت ، پارگی درجه سه رباط است. تشخیص پارگی درجه سه زمانی گذاشته می شود که در صورت اعمال فشار روی رباط درگیر – به عنوان مثال در مفصل زانو – هیچ عامل مهار کننده ای در زانو احساس نشود. به طور کلی ، تعیین درجه آسیب رباط مفاهیم مهمی را در رابطه با پیش آگهی و درمان رباط آسیب دیده دربر دارد. در بخش دوم این کتاب ، معاینه تحت فشار هر مفصل را به طور جداگانه شرح خواهیم داد

آسیبهای تاندون

رفتار بیومکانیکی تاندونها شبیه رباطهاست. انقباضهای عضلانی عمدتا باعث کشیده شدن تاندونها یا اعمال نیروهای کششی روی آنها خواهند شد. به طور معمول ، نیروی عضلات تاندون را به حدی می کشد که کاملا در منطقه تغییر شکل الاستیکی باقی می ماند. در این منطقه ، فقط مقدار کمی کشش رخ می دهد. اگر مقدار کشش خیلی زیاد باشد ، عضله نمی تواند مفصلها را به طور مؤثری به حرکت درآورد. نیروی عضلات در این حالت به طرزی بیهوده برای کشیدن تاندونها به هدر خواهد رفت. پارگی تاندونهای سالم و طبیعی بسیار نادر است زیرا نیروهای عضلانی طبیعی قتدر به کشیدن تاندونهای خوش ساخت تا محدوده تغییر شکل پلاستیکی نمی باشد. بنابراین ، پارگی تاندون نیاز به وجود شرایط خاصی دارد. شایعترین وضعیت ، ضعف قبلی تاندون است. تاندونیت مزمن گاهی تاندون را آن قدر ضعیف می کند که با انقباض ناگهانی عضله پاره می شود

یک نیروی مخالف (آنتاگونیست) همزمان نیز می تواند یک آسیب تاندونی به وجود آورد ؛ به عنوان مثال ، این حالت زمانی ممکن است رخ دهد که عضله چهار سر ران در حال بازکردن زانوست ولی بازیکن حریف به زور آن را تا می کند. نیروی مخالف ممکن است یک نیروی داخلی باشد که توسط گروه عضلات مخالف تولید می شود. گروه عضلات مخالف می توانند به طور ناگهانی بر یک عضله در حال انقباض غلبه کرده ، منجر به آسیب دیدگی شوند

یک آسیب حاد تاندونی تمایل دارد که یک پدیده همه یا هیچ باشد. فقط پارگیهای کامل آشکار خواهند شد زیرا عملکرد عضله مربوط در این نوع پارگیها از بین خواهد رفت. تشخیص پارگیهای ناقص ، مانند پارگی درجه 1 و 2 تاندون ، اگر غیر ممکن نباشد ، بسیار مشکل است

پارگی حاد عضله

عضله هنگام انقباض مقدار معینی تانسیون داخلی تولید می کند. میزان تانسیون تولید شده را می توان از روی مقدار کشیده شدن عضله تخمین زد(1-3). اگر عضله خیلی کوتاه یا خیلی دراز شده باشد ، نیروی انقباضی زیادی نمی تواند تولید کند. در حالت استراحت یا طول طبیعی ، عضله می تواند بیشترین تانسیون یا نیروی انقباضی خود را تولید کند. کشیده شدن بیش از این حد باعث افت در نیروی انقباضی می شود ولی تانسیون انفعالی[1] را افزایش می دهد ، که ناشی از کشیده شدن شبکه بافت همبندی است. بنابراین کشش بی وقفه عضله موجب افزایش تانسیون کلی در عضله خواهد شد. کشش مداوم عاقبت عضله را پاره خواهد کرد

اگر عضله به طور همزمان منقبض و کشیده شود ، ممکن است آسیبهایی نظیر پارگی عضله به وجود آید. کشیدگی می تواند توسط عضلات آنتاگونیست مخالف نیز ایجاد شود. همانند آسیبهای تاندون ، اگر عضله به طور همزمان توسط یک نیروی خارجی مانند بازیکن حریف یا نیروی واکنش زمین هنگام زمین خوردن ، کشیده شود ، نیروها نیز افزالیش می یابند. این نیروها ممکن است برای ایجاد یک تغییر شکل پلاستیکی دائمی در عضله کافی باشند. این نوع آسیبها در قسمتهای خاصی از عضله ایجاد می شوند. پیوندگاه تاندون – عضله شایعنرین محلی است که آسیب ناشی از تغییر شکل پلاستیکی در آن جا رخ می دهد. دقیقا مشخص نشده که چرا این ناحیه ضعیف ترین اتصال در مجموعه عضله – تاندون است

مانند آسیبهای رباط ، پارگی عضله به سه درجه تقسیم بندی می شود. پارگی درجه 1 آسیبی است که فقط شامل کشیدگی خفیف عضله بدون از هم گسیختگی واضح آن باشد.پارگی درجه 2 پارگی ناقص است ، در حالی که درجه 3 به معنی پارگی کامل عضله می باشد. عملکرد عضله فقط در پارگی درجه 3 به طور کامل از بین می رود

آسیب های مزمن بافت نرم

[1] . Passive tension

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله فواید ورزش شنا در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله فواید ورزش شنا در فایل ورد (word) دارای 33 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله فواید ورزش شنا در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله فواید ورزش شنا در فایل ورد (word)

تاریخچه :  
رسیدن به آمادگی قلبی عروقی  
ایجاد توده عضلانی  
یک جایگزین به هنگام آسیب دیدگی  
رویدادی خانوادگی  
سوزاندن کالری  
آموزش گام به گام ورزش شنا  
آموزش شنا از مقدماتی تا حرفه ای :  
فوائد ورزش شنا :  
تاثیر شنا بر سلامتی  
ورزش شنا در زنان و جلوگیری از آسیب های احتمالی آن  
ارتفاع قد ووزن شیرجه رونده وزاویه شیرجه نسبت به سطح آب .  
فواید ورزش شنا  
ورزش شنا راهی برای چربی سوزی و تناسب اندام  
انواع حرکات  
فواید شنا کردن:  
تجهیزات.  
محل های شنا:  
شنا برای درمان بیماری ها:  
شنا کنید تا خوش هیکل تر شوید:  
مزایای ورزش شنا  
راهنمای ورزش شنا  
مزایای ورزش شنا  
فواید ورزش شنا  
تمرینات سرعتی شنا و تغییرات فیزیولوژیکی حاصل از آن:  
منابع تحقیق :  

تاریخچه

از آنجا که بخش وسیعی از سطح کره زمین با آب پوشیده ، بشر از ابتدا نسبت به شیوه های استفاده از آب و چیر ه شدن بر آن کنجکاو بوده است
توجه انسان به شنا و آموختن فن شنا وری، بی تردید از زمانی آغاز شده که انسانهای نخستین از غارها بیرون آمده و در کنار رودها و دریا ها سکونت گزیدند

بشر اولیه که می بایست در همه حال با عوامل طبیعی در مبارزه باشد، شنا را هم به ناچار و از روی نیاز آموخت تا بدینوسلیه بتواند از آبها و آبگیرها به سلامت بگذرد، بنابراین در مراحل اولیه، شنا نه انگیزه ورزش و تفریح ، بلکه برای رهایی از چنگال امواج و نجات جان بوده است
به درستی دانسته نیست و نمی توان گفت: که انسانهای اولیه چگونه شنا می کردند. اما چون بیشتر جانوران به طور طبیعی شنا کردن می دانند به یقین می توان گفت که بشر اولیه شنا کردن را از حیوانات آموخته و با دقت در طرز دست وپا زدن جانوران در آ ب از آ نها تقلید کرده است. این گونه شنا ، که به صورت مداوم چهار دست و پا در آب است البته سرعت چندانی ندارد ولی همین اندازه که شناگر را در آب غوطه ور نگه می داشت کافی بود. به این ترتیب شنا کردن تبدیل به یک نیاز اصلی برای مردمان کنار رودها و دریاچه ها و دریا ها شد و به تدریج ، ارتشهای دوران باستان هم که برای خود نیروی دریایی بوجود آورده بودند، فن شنا را به ملوانان خود آموزش دادند تا هنگام غرق شدن کشتی، بتوانند خود را نجات دهند
با توجه به مدارکی که از تمدنهای مصر باستان، کلده، آشور در دست است به خوبی معلوم می شود که آن مردمان به فن شنا آشنا بوده و می توانسته اند در رودهای نیل، دجله، فرات شنا کنند
در تمدنهای دوم و یونان باستان، شنا کردن یکی از تعلیمات اصلی سربازان بوده است. از ویرانه های شهر باستانی پمپی، نقش و نگارهایی کنده شده بر سنگ بدست آمده که آدمیان را در حال غوطه وری در آب نشان می دهد. با این همه، دلیلی در دست نیست که بتوان گفت شنا یکی از مسابقات بازیهای المپیک باستان بوده است

در ژاپن، که مجمع الجزایر است و دریا نقشی حیاتی در زندگی مردمان دارد، شنا کرن (به ویژه برای ماهیگیری) امری طبیعی بوده است. به صورت ورزش و رقابت هم شنا در ژاپن سابقه ای طولانی دارد در سال 1603 میلادی، به فرمان امپراتور ژاپن شنا در مدارس آن کشور اجباری شد و حتی مسابقه ای هم برای آن به وجود آمد

در هر حال با توجه به مدارک تاریخی میتوان گفت که انسان حدود دو هزار سال است که به فن شنا آشنا شده است و آن را اجرا کرده است. اما در قرون وسطی که بیماریهای مهلک و مسری و با و طاعون در میان مردم افتاد و در اروپا چندین بار قربانیان زیاد گرفت چون اعتقاد بر این بود که بیماریها از طریق آب و شناوری در آبگیر ها شایع می شود. پس شنا را ممنوع کردند و این ترس تا حدود قرن شانزده همچنان در مردم بود

از قرن 16 به بعد کم کم سخن از شنا و فنون آب به میان آمد حتی نوشته هایی در باره فواید شنا و طرز دست و پا زدن در آب منتشر شد. اولین کتاب در این باره توسط توسط معلمی بنام «نیکلاس واین من» در کشور آلمان در سال 1538 میلادی نوشته شد

پس از آن «ادوارد دیگی» در سال 1587 کتابی به زبان لاتین در آموزش فن شنا و فواید آن نوشت که این کتاب در سال 1595 به زبان انگلیسی ترجمه و منتشر شد

بعدها در سال 1696 هم یک فرانسوی به نام تیونت کتابی نوشت تحت عنوان هنر شنا که در آن نوعی شنا شبیه شنای قورباغه را مورد بحث و آموزش قرار می داد

انتشار این گونه کتابها و علاقه ای که بطور طبیعی در انسان نسبت به آب بازی و آب تنی هست، سرانجام سبب شد که شنا بار دیگر در اروپا رونق بگیرد و زنده شود

نخستین استخر در سال 1828 در شهر لیورپول (انگلستان) به وجود آمد. به زودی ساختن استخر در دیگر شهرهای انگلستان مخصوصاَ لندن آغاز شد. تا جایی که در سال 1837 فقط در شهر لندن شش استخر شنا وجود داشت

لندن را باید نخستین شهر جهان به حساب آورد که شنا را به صورت ورزش مورد توجه قرار داد و برای آن مسابقاتی به راه انداخت. در سالهای دهه 1860 چندین مسابقه میان شناگران باشگاههای شنای لندن برگزار شد اما نخستین مسابقه ی شنای مدرن در استرالیا ترتیب یافت. این مسابقه در ماه فوریه سال 1864 در شهر سیدنی صورت گرفت که در آن شناگری به نام ردموند توانست 440 یارد (کمی بیشتر از 400 متر) را در 8 دقیقه و 43 ثانیه بپیماید

در قرن نوزدهم لندن همچنان پیشتاز ورزش در جهان بود در سال 1869 اتحادیه شنای لندن تاسیس شد که بر مسابقات شنا نظارت می کرد و برای آن قوانین و مقررات خاصی می نوشت در این سالها جز شنای قورباغه شنای دیگری را شناگران نمی دانستند تا آنکه شنای پهلو ابداع شد که هیجان بسیاری را در استخرهای آن روزگار برپا کرد. در شنای پهلو، سر به طرف پاها می چرخید و یک دست کوتاهتر از دست دیگر زده می شود. در شنای پهلو به تدریج اصلاحاتی صورت گرفت که مهمترین آن حرکت قیچی پاها بود شناگری انگلیسی به نام کول در سال 1871 موفق شد به کمک این نوع شنا (که دیگر شنای انگلیسی نامیده می شد) مسافت صد متر (915) را در یک دقیقه و 15 ثانیه شنا کند)مسابقات شنا، در مسافتهای گوناگون و به شیوه های مختلف برگزار می شود

شنا در دل تابستان و به خصوص در آب‌های سرد چشمه‌سارها و رودخانه‌ها، انرژی‌زا، لذت‌بخش، آرام‌بخش، شادی‌آور و مسکن و مقوّی اعصاب است؛ و بدن را در برابر بیماری‌ها بیمه می‌کند. «کسی که در تابستان در میان چشمه‌ها و آب‌های سرد شنا می‌کند، و بعداً از حرارت و نور خورشید فروزان بهره‌مند می‌شود، بدنش در مقابل تغییر هوا بیمه می‌شود و یک نوع مصونیّت پیدا می‌کند که در فصل زمستان از سرماخوردگی‌های پی‌درپی راحت و آسوده باشد. آب سرد، مقوی اعصاب کوفته است، و شنا مخصوصاً در آب سرد، خود مقوّی دیگری است؛ زیرا به واسطه حرکات دست و پا و تنفس عمیق که توأم با لذت و نشاط است، اعصاب و عضلات تمدید نیرو می‌کند

در میان ورزش‌های متداول دنیا که از ورزش‌های سنتی و قدیمی به شمار می‌رود، و در دین مقدس اسلام هم بر یادگیری و اهتمام به آن تأکید فراوان شده، ورزش شنا است. یادگرفتن شنا، در مکتب فطری و انسان‌ساز اسلام مستحب بوده و تا اندازه‌ای به آن اهمیت داده شده است، که تعلیم دادن آن از یکی از حقوق فرزندان بر عهده والدین قرار داده شده است

 پیامبر اکرم(صلّی‌الله‌علیه‌وآله) در این باره می‌فرماید: «عَلِّمُوا أَبنائَکُم السِّباحَهَ و الرَّمْیَ، حَقُّ الوَلَدِ علی الوالدِ أن یُعَلِّمَهُ الکتابهَ و السِّباحهَ و الرِّمایهَ»[2]؛ «به فرزندانتان شنا و تیراندازی یاد بدهید؛ این حق فرزند بر پدر است که به او خواندن و نوشتن، شنا کردن و تیراندازی کردن تعلیم دهد.»

 شنا (سِباحه) از واژه‌های زیبا در فرهنگ اسلامی و یادآور پاکی، قداست، عظمت، نیرومندی، تحرک، پویایی

این‌که در فرهنگ اسلامی «سباحه» با واژه‌های قرآنی سبحان، یسبح، تسبیح و امثال آن هم‌ریشه است، بسیار جالب توجه است. «السُبْحَه»: به معنای دعا کردن، و «تسبیح»: به معنای پاک و منزّه دانستن می‌باشد. و «سبحات وجه الله» انوار الهی و جلال و عظمت پروردگار است که مورد تقدیس و تکریم واقع می‌شود. «سابح» به معنی شناگر است، که برای فرشته، ستاره و اسب به منزله این که به نوعی شنا می‌کنند، به کار می‌رود.[4]

دنیای امروز به شنا اهمیت فوق‌العاده‌ای قایل است، و از آن به عنوان ورزشی مادر استفاده می‌کند. این رشته ورزشی با توجه به آثار بسیار مهمی که در آمادگی جسمانی، شفا‌بخشی و نشاط‌بخشی از خود به یادگار می‌گذارد، آموزش آن از نیازهای اساسی برای هر شخص می‌باشد، که باید جزو آموزش‌های لازم برای زندگی به خصوص در سنین اولیه به کودکان باشد. شنا از جمله ورزش‌های مفیدی است که اگر در سنین پایین شروع شود، فرد در آینده از وضعیت فیزیکی، قلبی ـ عروقی، ذهنی و مهارت‌های اجتماعی بالایی برخوردار خواهد بود

دنیای امروز به شنا اهمیت فوق‌العاده‌ای قایل است، و از آن به عنوان ورزشی مادر استفاده می‌کند. این رشته ورزشی با توجه به آثار بسیار مهمی که در آمادگی جسمانی، شفا‌بخشی و نشاط‌بخشی از خود به یادگار می‌گذارد، آموزش آن از نیازهای اساسی برای هر شخص می‌باشد، که باید جزو آموزش‌های لازم برای زندگی به خصوص در سنین اولیه به کودکان باشد. شنا از جمله ورزش‌های مفیدی است که اگر در سنین پایین شروع شود، فرد در آینده از وضعیت فیزیکی، قلبی ـ عروقی، ذهنی و مهارت‌های اجتماعی بالایی برخوردار خواهد بود

شنا کاملترین نوع از ورزش‌های هوازی است، که به عقیده بسیاری از پزشکان و متخصصین توان‌بخشی، اکسیژن بیشتر و مطلوبتری را به ارگانیسم منتقل می‌کند؛ تمامی اندام و عضلات بدن را به شکل مناسبی به کار می‌گیرد؛ و دستگاه‌های قلب و عروق، تنفس و اعصاب را تقویت می‌کند، و اثر نامطلوبی بر روی بدن نمی‌گذارد.</h2>

شنا از جمله ورزش‌های باارزش است که حتی افرادی که دچار نقص عضو و معلولیت هستند، می‌توانند از آن علاوه بر لذت‌جویی، در جهت کسب سلامتی و تندرستی جسمی استفاده نمایند. این‌گونه افراد، به خصوص کسانی که از ناحیه پا معلول هستند، می‌توانند بی‌آنکه به پاهای خود احتیاج داشته باشند، به راحتی شنا کنند

تقویت‌کننده روح و جسم

شنا یک فعالیت طبیعی است، که هم برای تفریح و سرگرمی، هم برای نیرومندی و تندرستی بدن و هم برای آرامش اعصاب و روان می‌باشد. از لحاظ تناسب، شنا هر دو مزایای جسمانی و روحانی را دارا می‌باشد. شاهکارهایی که شنا کردن در جسم و روان انسان از خود بر جای می‌گذارد، قابل شمارش نیست. این نوع ورزش بهترین نوعی است که تقریباً تمام خصوصیاتی را که در تأمین سلامتی و تندرستی و بهداشت روانی برای ورزش وجود دارد، دارا می‌باشد. </h2>

از شنا تفریحی گرفته تا شنای قهرمانی، شنا خیلی راحت بدن را از نظر جسمی به سطح مطلوبی رسانده، و تمام اندام و عضلات بدن را نیرومند می‌کند. این ورزش به علت اینکه ترکیبی از حرکات متفاوت است و هماهنگی بین آنها نیز رعایت می‌شود، باعث می‌شود که ماهیچه‌ها به صورت متعادل رشد کنند، و در نتیجه شنا‌گر از اندامی زیبا و طبیعی برخوردار باشد. شنا همچنین مقدار جنبش‌پذیری مفاصل بدن را افزایش می‌دهد، و مقاومتی که آب ایجاد می‌کند، باعث قدرت، نرمی و انعطاف‌پذیری بیشتر، به خصوص در مفاصل بزرگ مثل مفاصل گردن، شانه و کشاله ران می‌شود. چون آب اصولاً فشارناپذیر است، با ایجاد تورم به ساخت و حالت بافت‌های بدن کمک می‌کند.[5] و به خاطر همین دلیل‌ها است که شناگران از جسمی پویا و پوستی باطراوت برخوردار می‌باشند

ورزش شنا تأثیر مثبتی در حالت‌های روحی ـ روانی و کاهش اضطراب در افراد عادی دارد. و اعصاب را در برابر هیجان و استرس مقاوم می‌کند. مشاهده شده است که بعد از این ورزش، شناگران به طور قابل ملاحظه‌ای کمتر عصبانی، افسرده، خشمگین و هیجان‌زده می‌شوند. (برگر[6] و اوئن[7]، 1983) شنا بهترین ورزشی است که باعث اعتماد به نفس می‌شود. و خلاقیت انسان را رشد می‌دهد. تونی بوزان نویسنده کتاب «هوش خلاق» می‌گوید: ورزش‌هایی که در یک مسافت طولانی انجام می‌گیرند، مانند قایقرانی، پیاده‌روی و شنا به ویژه برای خلاقیت مفید هستند؛ زیرا در هنگام انجام آنها مغز آزاد گذاشته می‌شود. احتمالاً ورزش در حالی که شما در وضعیتی قرار گرفته‌اید که از قیود گوناگون فراغت یافته، کسب آرامش نموده و تنها هستید، بیشترین سود را عاید شما خواهد ساخت.»

از دیگر فواید شنا، مزایای درمانی ‌آن است؛ شنای اصولی و متعادل در درمان آرتریت، آرتروز، کمردرد، چاقی، فشار خون و آسم، و تسکین دردهای استخوانی و عضلانی نقش مؤثری دارد

تمرینات آبی باعث افزایش جریان خون سطحی، به ویژه در عضلات و نرمی آنها می‌شود، و دردهای عضلانی را تسکین می‌دهد. زمانی که بیمار در آب قرار می‌گیرد، میزان فشاری که بر روی مفاصل وارد می‌شود کاهش یافته، و با حرکات و تمریناتی که داخل آب انجام می‌دهد، به نحوی ماهیچه‌ها تقویت یافته، و این تقویت باعث می‌شود تا فشار بر روی فضای دیسک و مفاصل کاهش یابد. این کاهش فشار کمکی است برای مبتلایان به آرتروز زانو که غضروف اصلی آنان تخریب شده است؛ این‌گونه بیمار‌ها باید بدون خم کردن زانو، با تقویت ماهیچه‌های اطراف و سفت کردن عضلات چهارسر ران، عضلات دوطرف زانو را تقویت ‌کنند. شنا همچنین تراکم استخوان‌ها را افزایش می‌دهد. در نتیجه کسانی که به ورزش‌های آبی روی می‌آورند، نه تنها عضلات ناحیه شکم خود را نیز تقویت می‌کنند، بلکه موجب می‌شوند از بروز افتادگی شکم که از دلایل اصلی کمر‌درد است، ممانعت به عمل آید. اما از آنجایی که شنا در استحکام استخوان نقشی ندارد، مبتلایان به پوکی استخوان باید از شنا کردن زیاد و سنگین پرهیز کنند

شنا موجب بهبودی سیستم تنفسی شده و رطوبت و پاکی‌ای که در هوای محیط‌ آبی وجود دارد، می‌تواند به بهبود آسم کمک کند. ورزش‌های آبی همچنین باعث افزایش متابولیسم عمومی می‌شوند. افزایش سوخت‌ و ساز در درمان چاقی[9] و پیشگیری از دیابت نوع دوم مؤثر است. این نوع دیابت در افراد مسن و چاقی که از تحرک بدنی کمتری برخوردارند و حساسیت گیرنده‌های انسولینی در سلول‌های آن کاهش می‌یابد، بیشتر است. هنگام شنا کردن، سوخت و ساز گلوکز خون به راحتی صورت گرفته و گلیکوژن ذخیره شده در عضلات به مصرف می‌رسد. </h2>

شنا همچنین باعث کاهش حساسیت پایانه‌های اعصاب حسی شده، ریلکس عمومی عضلات را فراهم می‌کند و استرس را کاهش می‌دهد. از تأثیرات مهم آن، حفظ یا بازگشت تعادل جسمی و روانی به ارگانیزم است. کسب تعادل در حیات بشری خیلی ضروری است؛ و در نتیجه آن است که انسان سلامتی و مزاج طبیعی خود را به دست آورده و احساس آرامش و سرخوشی می‌کند.</h2>

شنا یک ورزش همه‌‌جانبه و بسیار عالی است، و یک فعالیت طبیعی و اجتماعی است؛ و نه تنها موجب تقویت جسم و روان انسان می‌گردد، بلکه روح مذهبی و معنوی انسان را نیز قوی‌تر می‌کند. وقتی که شناگری در دل رودخانه یا دریایی مشغول شنا کردن است، خودش را می‌بیند و خدایش را، احساس می‌کند در دنیای دیگری است؛ چرا که در آن لحظه از هر قید و بندی رها و تنها است؛ و فکرش آزاد و آسوده است. و اگر احساس خطری کند، یاریگرش را فقط خدا می‌بیند و با او با خلوص نیت به نجوا می‌نشیند.</h2>

تمامی آثار و فوایدی که شنا دارد، بیشتر از همه مدیون آب است. و خیلی از اثرات جسمی و روانی که در فصل‌های گذشته برای آب بیان شد، به نوعی در اثرگذاری شنا به جسم و روح انسان دخیل می‌باشند. به عنوان نمونه، چون آب و الکترولیت‌های آن در حال تعادل هستند، تمام سیستم‌های بدن و الکترولیت‌های آن را با اثر کردن در الکترون‌های ین‌های سدیم و پتاسیم سلول‌ها، به حالت تعادل می‌آورد

به تمام کسانی که علاقه‌مند به بهبود وضعیت روحی و جسمانی خود می‌باشند، صرف‌نظر از سن، سابقه آمادگی جسمانی و یا هر بیماری که داشته باشند، حتی اگر تا به حال شنا کردن را تجربه نکرده‌اند، این ورزش شفا‌بخش توصیه می‌شود. تمامی آنانی که از این موهبت آب استقبال کنند، آثار آن را ظرف چند هفته مشاهده خواهند نمود!

  دلایل زیادی برای شنا کردن هست. در اینجا تعدادی از آنها را ذکر می‌کنیم تا انگیزه شما بیشتر شود. هنگام شنا هیچ نوع فشاری از طرف زمین وجود ندارد که این امر مفاصل را از فشار و کشیدگی به دور نگاه می‌دارد. در واقع، بنیاد آرتروز  شنا و فعالیت‌های آبی را به این دلیل قویا توصیه می‌کند. کلاس‌های آیروبیک آبی به این دلیل هم خوب هستند، چون با وجود اینکه می‌پرید و به کف استخر می‌خورید، آن‌را با فشار کمتری انجام می‌دهید برای اینکه در آب شناور هستید. و دیگر اینکه در زمان کلاس آیروبیک آبی اگر وسیله ای برای شناور ماندن (مثل جلیقه ) داشته باشید، فشار وارده کمتر هم می‌شود

رسیدن به آمادگی قلبی عروقی

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پاورپوینت اسپانسورهای المپیک بیجینگ 2008 در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 دانلود پاورپوینت اسپانسورهای المپیک بیجینگ 2008 در فایل ورد (word) دارای 47 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت دانلود پاورپوینت اسپانسورهای المپیک بیجینگ 2008 در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي دانلود پاورپوینت اسپانسورهای المپیک بیجینگ 2008 در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود پاورپوینت اسپانسورهای المپیک بیجینگ 2008 در فایل ورد (word) :

دانلود پاورپوینت اسپانسورهای المپیک بیجینگ 2008 در فایل ورد (word) در 47 اسلاید قابل ویرایش با فرمت pptx

کمکهایTOP به کمیته ملی المپیک

تمام کمیته های ملی المپیک فعال سراسر جهان سرمایه ای (وجه ی) از طریق برنامه TOPدریافت می کند.

کمیته ملی آمریکا سرانه ای جداگانه از برنامهTOP دارد.

IOCتقریبا 40%از درآمد برنامهTOPرا برای همه کمیته های ملی المپیک شرکت کننده پیش بینی کرده است.

جی ای

تولید انحصاری:خدمات انتخابی (انرژی،پزشکی ،حمل و نقل،زیر ساخت بنایی،هواپیمایی ،ریلی،…)

تاریخ پیوستن به برنامه : TOP2005((TOPVI

تولیدات و خدمات رسمی GEبه المپیک

سیستم تولید وتوزیع انرژی

خدمات پزشکی :تجهیزات ماورا صوتی MRI,

سیستم و تجهیزات امنیتی

سیستم و لوازم برق و روشنایی

موتورهای هواپیما

سیستم حمل و نقل ریلی

خدمات و تسهیلات تصفیه آب

مدیریت حمل و نقل و تجهیزات

شبکه خبر رسانی NBC

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پاورپوینت بدنسازی (فیتنس) در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 دانلود پاورپوینت بدنسازی (فیتنس) در فایل ورد (word) دارای 99 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت دانلود پاورپوینت بدنسازی (فیتنس) در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي دانلود پاورپوینت بدنسازی (فیتنس) در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود پاورپوینت بدنسازی (فیتنس) در فایل ورد (word) :

دانلود پاورپوینت بدنسازی (فیتنس) در فایل ورد (word)

دانلود پاورپوینت بدنسازی (فیتنس) در فایل ورد (word) شامل 99 اسلاید می باشد. در ادامه بخشی از متن این پاورپوینت و دانلود پاورپوینت بدنسازی (فیتنس) در فایل ورد (word)
فهرست آن را برای شما قرار داده ایم و در انتها نیز تصویری از پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت را برای شما قرار داده ایم تا بتوانید جزییات آن را مشاهده نمایید و در صورت تمایل به داشتن این پاورپوینت ، اقدام به خرید آن نمایید.

.
مقدمه:

این روزها ورزش فیتنس در بین جوانان از جایگاه ویژه ای برخوردار است .و رسیدن به یک اندام زیبا و متعادل از هدف هایی است که اکثر مردم به دنبال آن هستند.
مهم ترین چیزی که قبل هر اقدامی برای رسیدن به هدف باید به آن توجه کرد ، دانستن تعریف درست از ورزشی است که می خواهیم انجام دهیم تا متناسب با شرایط فیزیکی و روحی خود آن را انتخاب کنیم. و بعد از آن داشتن انگیزه و یک برنامه فیتنس صحیح به ادامه مسیر کمک می کند.فیتنس از ورزش های پر طرفداری است که عموما با بدنسازی اشتباه گرفته می شود. و ندانستن تفاوت های فیتنس و بدنسازی و انتخاب نادرست نتایج خوبی را به همراه ندارد.

.

دانلود پاورپوینت بدنسازی (فیتنس) در فایل ورد (word)
فهرست:

تمرینات شکمی
تمرینات شانه
تمرینات گردن
تمرینات پشت
تمرینات سینه
تمرینات پشت بازو
تمرینات جلو بازو
تمرینات کول
تمرینات ساق پا
تمرینات پشت پا
تمرینات چهار سر
تمرینات ساعد

.

عنوان: بدنسازی (فیتنس)

فرمت: پاورپوینت

تعداد صفحات: 99 اسلاید

.

تصویر پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت:

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق بررسی تأثیر دو نوع برنامه گرم کردن منتخب 10 و 15 دقیقه ای بر غلظت اسید لاکتیک خون آزمودنی ها در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق بررسی تأثیر دو نوع برنامه گرم کردن منتخب 10 و 15 دقیقه ای بر غلظت اسید لاکتیک خون آزمودنی ها در فایل ورد (word) دارای 59 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق بررسی تأثیر دو نوع برنامه گرم کردن منتخب 10 و 15 دقیقه ای بر غلظت اسید لاکتیک خون آزمودنی ها در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود تحقیق بررسی تأثیر دو نوع برنامه گرم کردن منتخب 10 و 15 دقیقه ای بر غلظت اسید لاکتیک خون آزمودنی ها در فایل ورد (word)

چکیده  
مقدمه  
روش شناسی:  
روش اجرای گرم کردن :  
نحوه ی کنترل تواتر قلب :  
نحوه اندازه گیری غلظت اسید لاکتیک خون :  
یافته ها :  
بحث و نتیجه گیری :  
نتیجه گیری نهایی  
مقدمه  وپیشینه علمی  
روش ابزار  
نتایج  
بحث و بررسی  
نتیجه گیری نهایی  
ورزش چگونه سلامتی کودکان را بهبود می بخشد؟  
تأثیر تمرین بر استخوان سازی  
تأثیر تمرین بر قلب عروق  
عوامل مؤثـر بر آمادگی جسمانی کودکان و بزرگسالان  
مقـدمه  
مقایسـه آمادگی جسمانی امروزی کودکان نسبت به گذشتـه  
چرا کودکان امروز چاق تر از کودکان گذشتـه اند؟  
تأثیـر بلوغ بر تنـدرستی و فعالیت جسمانی  
تأثیـر بلـوغ بر ترکیب بدنی  
تأثیـر بلوغ بر قدرت و استقامت عضلانی  
تأثیـر بلوغ بر فعالیت هـوازی (استقامت)  
تأثیـر فعالیت جسمانی بر آمادگی جسمانی کودکان  
تأثیـر وراثت بر کارایی آمادگی جسمانی در کودکان  
تأثیر فاکتـورهای دیگر بر آمادگی جسمانی  
تأثیـر چاقی بر آمادگی جسمانی  
تأثیر ترکیب بدنی بر آمادگی جسمانی و تندرستی  
تغییر خصوصیات فعالیتی دانش آموزان هماننـد بلوغ آنها.  
منابع و مأخذ  
منابع فارسی  
منابع لاتین  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود تحقیق بررسی تأثیر دو نوع برنامه گرم کردن منتخب 10 و 15 دقیقه ای بر غلظت اسید لاکتیک خون آزمودنی ها در فایل ورد (word)

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود تحقیق بررسی تأثیر دو نوع برنامه گرم کردن منتخب 10 و 15 دقیقه ای بر غلظت اسید لاکتیک خون آزمودنی ها در فایل ورد (word)

1-  پولارک – ویلمور، ترجمه : ناظم ، فرزاد ، 1379 فیزیولوژی ورزشی بالینی و چاپ اول، انتشارات دانشگاه بوعلی سینا

2-  تامس دبلیو، رولند، ترجمه : گائینی، عباس علی . 1379 فیزیولوژی ورزشی دوران رشد. چاپ اول، انتشارات مؤسسه دانش افروز

3-   تقی منش، طویس، 1366 تربیت بدنی و بازپروری. مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی

4-   جک اچ ویلمور، دیوید ال کاستیل. ترجمه : معینی، ضیاء 1375 . فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی. چاپ اول

5-  سازاوار، اکبر، 1379 سنجش اعتبار آزمون هوازی بیشینه شاتل ران و پایایی دستگاه الکتریکی طراحی شده (SH.R) . پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بو علی سینا

6-   فتوح آبادی، رضا.1376 پایان نامه دوره کارشناسی ارشد . دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

7-   eElain – Lralin ترجمه : جغتایی ، محمد . 1376 کودکان با فلج مغزی. دانشگاه علوم بهزیستی تهران

8-  بلخاری – حسن، گفت و گوی اینترنت نفی و نقد ، آبان 81، قم مرکز فرهنگی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها ، ص 12

9-   ملکی – حسن ، قائم مقام وزیر آموزش و پرورش ، 25/2/872، تهران، همایش روز جهانی خانواده

10-آرزمی – سرساری، یدالله ، مدیر کل تغذیه و بهداشت مدارس، انتشارات تربیت ، مقاله علمی، ص 3، سال 76

11-میرصفایی – سید علی ، آموزش و پرورش زرین شهر، دایره تربیت بدنی، مقاله معجزه گر قرن بیستم، سال 73، ص 14

12- احمدی – معصومه ، فناوری اطلاعات و افت تحصیلی، آموزش و پرورش منطقه 3، تهران ، ص 20، سال 82

13- امینی صارمی – نوذر، انحرافهای اجتماعی و خرده فرهنگهای معارفی، دانشگاه علوم انتظامی، ناجا، تهران، ص 115

14- خانواده وپیامدهای فناوری اطلاعات – روز جهانی خانواده، انتشارات انجمن اولیاء و مربیان، شماره 157، سال 81

15- کردبچه، قاسم ، عضو هیئتع علمی دانشگاه علم و صنعت ایران، ص 35، مجله ورزش و ارزش، شماره 125، مهندسی ورزش رفتار

16- اتقیا – ناهید ، اهمیت و ضرورت تربیت بدنی در مقطع ابتدائی، ص 263، سمپوزیوم جایگاه تربیت در آموزش و پرورش، سال 71، انتشارات تربیت

17- امید – رسول، تکنولوژی آموزش، انتشارات فرانکلین، ص 27، صال 81

18- تربیت بدنی عمومی، دکتر مهدی نماز زاده، دکتر بهمن سلحشور، با تلخیص و خلاصه

19- نیرو و نشاط ، مجله، دفتر شماره پنج، پائیز سال 62، اداره کل تربیت بدنی آموزش و پرورش

20 فصلنامه ورزشی، شماره 2 ، پائیز 66، ص 15

21- مبانی تربیت بدنی، آموزش و پرورش، معاونت پرورشی و تربیت بدنی
22- ارزش و ورزش، دکتر منصور اشرفی، سال 79، اداره کل تربیت بدنی آموزش و پرورش


بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود تحقیق بررسی تأثیر دو نوع برنامه گرم کردن منتخب 10 و 15 دقیقه ای بر غلظت اسید لاکتیک خون آزمودنی ها در فایل ورد (word)

23 ACSM’S Guidelines for Exerisc testing and prescriptional 6 th edi American college of sport medicine 2000 . lippincott Williams & wikins pub

24. Bar – or – o 1986 . Phtophysiological factors which limit the exercise capacity of the sick child . Med Sci sports exercise

25. Cooke , C . B . , Mconagh , M / J . N . , Kevill , A . 1991 . Effects of load on oxygen intake intrained boys and men during treadmill runnig . I . Applied physiol , 71 : 1237 – 44

26 Current com , ent ore official statement . By American collge of sport medicine concerning topics of to the public at – lorg

27. David , R . Lamb , PH . D . Exercise physiol laboratory . 1996 . Sport and exercise science institute

28. Degroots , Veeger , DH . 2002 . Wheel chair propulsion technique and mechanical efficiency after 3 week of practice . Med Sci . Sport . 2002 May 34(5) : 756 – 66

29 Gaesser , G . A  . and brooks . G . A . 1975 . Muscular efficiency during steady or ate exercise : Effect of speed and work. J . Apple . physiol . 38 : 1132 – 1139

30 Holliday , M . A ; potter , D . J . Arrab , A . Bearg , S . 1984 . The relation of metabolic – rate to body weight and orang size . Rediat Res . 1 : 185 – 195

31 Kang , J . Robertson , RJ . 1997 May . Metabolic efficiency during arm and leg exercise at the same relative intensitic . med Sci . Sports exercise , 29 (3) : 377-

32. Karlman , Wasserman , James , Hansen Darryl , Y . Sue Richard Cassaburi Braing J . Whipp Principles of exercise terting and interpretation . Department of medicine Harbor – Ucla Medical center Torrance , California

33.  Kleiber , M . 1975 . The frie of life . An introduction to animal energetics . Kreiger . New York

34. Lawrence , A . Colding . 2000 . YMCA fitness testing and assessment manual . 4 th Ed . Human kinetic publishing

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیر دو نوع برنامه گرم کردن منتخب 10 و 15 دقیقه ای بر غلظت اسید لاکتیک خون آزمودنی ها به دنبال یک فعالیت شدید بیشینه بود. به همین منظور، تعداد 252 نفر از دانشجویان پسر رشته تربیت بدنی و علوم ورزشاز بین دانشجویان دانشکده مذکور با استفاده از آزمون بروس انتخاب و سپس به طور تصادفی به گروه 11 نفره تقسیم شدند. برنامه گرم کردن 10 دقیقه و گرم کردن 15 دقیقه ای بود. فعالیت شدید بیشینه نیز یک فعالیت شدید کوتاه مدت با نام آزمون کاتینگهام و فالکنر بود. تواتر قلبی و غلظت اسیدلاکتیک خون آزمودنی های دو گروه به وسیله دستگاه لاکتومتر دستی از انگشت اشاره دست و دستگاه پالس متر در سه مرحله استراحت، بعد از گرم کردن و بعد از فعالیت شدید بیشینه اندازه گیری و ثبت می شود. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه های تحقیق از آمار توصیفی و استنباطی و آزمون تی استودنت گروه های همبسته و غیر همبسته استفاده گردید. (P-Value کمتر از 5%) تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان داد تفاوت معنی داری در غلظت اسید لاکتیک خون آزمودنی ها پس از دو برنامه گرم کردن مشاهده نشد (193/0 = P ) ، متعاقب یک فعالیت شدید بیشینه تفاوت معنی داری در غلظت اسید لاکتیک خون دو گروه مشاهده نشد، اما یک برنامه منتخب 10 دقیقه ای هم چنین یک برنامه گرم کردن 15 دقیقه ای باعث افزایش معنی داری در غلظت اسید لاکتیک متعاقب یک فعالیت شدید در مقایسه با پس از گرم کردن در آزمون های دو گروه مشاهده نشد (00/0 = p ) . دو برنامه گرم کردن 10 و 15 دقیقه ای باعث افزایش معنی دار تواتر قلبی آزمودنی ها نسبت به حالت استراحت شدند (00/0 = p ) ، تفاوتی بین تواتر قلبی دو گروه پس از گرم کردن و بعد از فعالیت شدید مشاهده نگردید. (83/0 = p و 146/0 = p)


مقدمه

فرآیند آمادگی جسمانی روانی برای یک مسابقه و یا تمرین ، از موارد مهمی است که دانشمندان علوم ورزشی زیاد به آن پرداخته اند. گرچه مدت مدیدی است که ورزشکاران توصیه می شود قبل شروع یک جلسه تمرین سنگین و یا مسابقه دقایقی را به تمرینات مقدماتی یا گرم کردن بپردازند، ولی نتایج برخی از تحقیقات که تفاوتی در عملکرد ورزشکاران بعد از گرم کردن نشان نداده اند، باعث شده در مورد ضرورت شدت و مدت فعالیتها مقدماتی اتفاق نظر کلی وجود داشته باشد(1) . اما با توجه به اتفاق نظر در مورد آثار مثبت گرم کردن، امروزه تقریباً ورزشکاران گرم کردن را بخشی از تمرین و یا مسابقه قرار داده اند و مربیان نیز نسبت به این مسئله تأکید بسیار دارند. آثار مثبت گرم کردن می تواند شامل بهبود عملکرد ورزشکار، پیشگیری از آسیب های ناشی از فعالیت، تأثیرات فیزیولوژیک و آثار روانی باشد. گرم کردن نه تنها به اجرای فعالیت آنها کمک می کند بلکه از آسیب دیدگی حین فعالیت جلوگیری می کند. نکته دیگر متغیرهائی هستند که گرم کردن را تحت تأثیر قرار می دهند. مدت زمان گرم کردن شدت گرم کردن، محتوای برنامه، فاصله زمانی آن تا فعالیت اصلی، متغیرهایی هستند که می توانند با توجه به ویژگی های ورزشکا، نوع و ماهیت رشته ورزشی مورد نظر، شرایط آب و هوائی، درجه حرارت محیط و هدف های جلسه تمرین یا مسابقه تغییر کنند.(3) در رابطه با مدت و شدت گرم کردن که تحقیق حاضر با تأکید بر آن صورت گرفته است گفته شده، تمرینات گرم کردن باید در حدی باشد که درجه حرارت عمقی و عمومی بافت ها و عضلات را افزایش دهند، مشروط بر این که موجب خستگی ورزشکار نشود. زیرا هدف از تمرینات مقدماتی، آماده کردن ورزشکار برای اجرای فعالیت ورزشی شدیدتر و سنگین تنر است. شدت و مدت گرم کردن باید نسبت به نوع رشته ورزشی و سطح آمادگی ورزشکار تنظیم شود. به عبارت دیگر، شدت و مدت گرم کردن متناسب با اینکه فعالیت ورزشی کدام سیستم تأمین انرژی را بیشتر درگیر خواهد کرد، تنظیم می گردد

گروه بزرگی از فعالیت های ورزشی فعالیت های هستند که در کوتاه مدت و یا حداکثر شدت انجام می شوند. طبق تعریف تأمین انرژی در این دسته از طریق گلیکولیز بی هوازی می باشد که در آن اسید لاکتیک تولید می شود. اسید لاکتیک حاصل تجزیه شده و تبدیل به لاکتات می شود. تجزیه اسید لاکتیک موجب تجمع یونهای هیدروژن در سلولهای عضلانی می شود. تجمع یونهای هیدروژن موجب اسید شدن عضله و ایجاد حالتی به نام اسیدوز می شود. اخیراً رابطه ای بین تجمع اسید لاکتیک درون عضله و نزول اوج تنش مورد تأیید قرار گرفته است

این تأثیر مربوط به افزایش اسید لاکتیک و متعاقب آن تراکم یون هیدروژن و کاهش (PH) می باشد. از این رو افزایش تراکم هیدروژن مرحله اتصال القائی را با کاهش مقدار (Ca++ – ترپونین) آزاد شده از شبکه سارکوپلاسمی و مداخله در ظرفیت بهم  پیوستگی (a++  ) – ترپونین) به تعویق می اندازد. از سوی دیگر، افزایش در تراکم (H+) نیز از فعالیت آنزیم فسفرفروکتوکیناز (PFK) (آنزیمی کلیدی در گلیکولیزبی هوازی جلوگیری به عمل می آورد. این عامل بازدارنده سبب کندی مراحل گلیکولیز شده و لذا میزان دسترسی به (ATP) را کاهش می دهد. از طرفی، افزایش غلظت یونهای هیدروژن (H+) به منزله عامل دیگر تنظیم کننده رفتار میوفیبریل مطرح است. با اجرای ورزش سنگین با شدت بیشتر از 80 درصد حداکثر اکسیژن مصرفی، بیشتر یونهای (H+) که در مسیر هیدرولیز (ATP) و فرآیند گلیکولیز تولید می شود مقدار (PH) را از مقدار 4/7 به سطح 2/6 کاهش می دهد. از این رو، اوج نیروی ایزومتریک و حداکثر سرعت کوتاه شدن کارهای عضله اسکلتی در ارزش های پایین تر (PH) به طور قابل ملاحظه ی کاهش می یابند. حال، سوالی که می تواند طرح شود این است که شدت و مدت گرم کردن قبل از چنین فعالیت های چگونه تنظیم گردد که ضمن کسب نتیجه مطلوب، موجب افزایش بیش از حد اسید لاکتیک خون نگردد. در همین رابطه تحقیقات انجام گرفته نشان می دهد که گرم کردن باعث افزایش لاکتاب خون می باشد. اما این میزان پس از فعالیت اصلی پایین تر از گروه گواه است. اگر چه، در تحقیق دیگری، اثرات 10 دقیقه گرم کردن بر آستانه بی هوازی افراد می گردد، ولی تغییر خاصی روی بازده کار و حداکثر تحمل غلظت لاکتاب خون سرخرگی نداشت. هم چنین، یک برنامه گرم کردن با شدت متوسط و کوتاه مدت در مقایسه با حالات تعریفی بدون گرم کردن و گرم کردن با شدت بالا مفید می باشد و گرم کردن بالای آستانه لاکتات، نسبت به برنامه های گرم کردن زیر آستانه لاکتات، موجب بازده کار بیشتر شد. با توجه به این که در بین متخصصان این رشته اتفاق نظر کلی در مورد اثرات شدت و مدت گرم کردن بر تغییرات غلظت اسید لاکتیک خون ورزشکاران به خصوص در فعالیت های  شدید کوتاه مدت وجود ندارد و به منظور پژوهش بیشتر در این زمینه، تحقیق حاضر با هدف به پاسخ به این پرسش انجام می شود که آیا بین دو برنامه منتخب 10 و 15 دقیقه ای از نظر تغییر در سطح اسید لاکتیک خون ورزشکاران بعد از گرم کردن و متعاقب یک فعالیت شدید بیشینه درمانده ساز، تفاوت معنی داری وجود دارد؟

روش شناسی

روش تحقیق از نوع نیمه تجربی به صورت پیش آزمون، پس آزمون ، در دو گروه طی سه مرحله استراحت، بعد از گرم کردن و بعد از فعالیت شدید بیشینه بود. برای این منظور از بین دانشجویان رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران با استفاده از آزمون هفت مرحله ای بروس به منظور همگن نمودن افراد از نظر آمادگی جسمانی تعداد 22 نفر را که موفق به انجام 6 مرحله از این آزمون شدند انتخاب و سپس به طور تصادفی به دو گروه 11 نفره تقسیم شدند. در روز آزمون ابتدا قد، وزن، فشار خون، ضربان قلب استراحتی و میزان اسید لاکتیک پایه افراد دو گروه اندازه گیری و ثبت شد. سپس برنامه گرم کردن منتخب 10 دقیقه ای توسط افراد گروه یک و برنامه 15 دقیقه ای توسط افراد گروه دوم با راهنمایی محقق اجرا شد. بلافاصله غلظت اسید لاکتیک و تواتر قلبی افراد اندازه گیری شد. بعد از حدود یک دقیقه استراحت، آزمودنی ها بر روی نوار گردان یک فعالیت بیشینه به نام آزمون کانینکهام و فالکنر را تا حد درمانگی انجام دادند. مجدداً پس از اتمام این آزمون ضربان قلب و غلظت اسید لاکتیک آنها اندازه گیری شد، و زمان اجرای این آزمون برای هر نفر ثبت گردید

روش اجرای آزمون بروس

این آزمون از معتبرترین پروتکل ها برای اندازه گیری حداکثر اکسیژن مصرفی است که روی نوار گردان در هفت مرحله پیوسته انجام می شود

در این تحقیق برای همگن نمودن افراد از جامعه دانشجویان تربیت بدنی تعداد 22 نفر که موفق به عبور از مرحله ششم این آزمون شدند، انتخاب گردیدند

روش اجرای گرم کردن

برنامه گرم کردن 10 دقیقه ای : شامل 3 دقیقه حرکات کششی، 3 دقیقه حرکات چرخشی 410 دقیقه گرم کردن روی نوار گردان با شیب صفر درجه و سرعت 100 متر در دقیقه (6 کیلومتر در ساعت) بود. برنامه گرم کردن 15 دقیقه: شامل 4 دقیقه حرکات کششی، 4 دقیقه حرکات چرخشی، 7 دقیقه دویدن روی نوار گردان با سرعت 100 متر در دقیقه (شش کیلومتر در ساعت) بود

نحوه ی کنترل تواتر قلب

تواتر قلبی افراد در سه مرحله استراحت، بلافاصله بعد از گرم کردن و بلافاصله بعد از فعالیت اصلی توسط پالس متر کنترل از راه دور اندازه گیری و ثبت شد

نحوه اندازه گیری غلظت اسید لاکتیک خون

غلظت اسید لاکتیک خون افراد در سه مرحله استراحت، بعد از گرم کردن و بعد از فعالیت شدید بیشینه با استفاده از دستگاه لاکتومتر دستی انجام شد. این دستگاه از طریق اسپکتر و فتومتری آنزیمی میزان غلظت لاکتات خون را به واحد میلی مول در لیتر نمایش می دهد

روش اجرای آزمون کانینگهام و فالکتر (76/0 تا 91/0 = r )

از این آزمون به عنوان یک فعالیت شدید بیشینه استفاده گردید. این آزمون در زمره فعالیت های بسیار شدید کوتاه مدت درمانده ساز شناخته شده است که روی نوار گردان انجام با سرعت 8 مایل در ساعت (2/12 کیلومتر در ساعت) با شیب 20% است. زمان رکورد آزمودنی ها در لحظه قطع فعالیت توسط خود فرد در حالت درماندگی ثبت می شود. هم چنین می توان لاکتات خون آزمودنی ها را پس اتمام فعالیت اندازه گیری کرد. در این تحقیق افراد یک دقیقه پس از گرم کردن این فعالیت را انجام دادند

تحلیل آماری : اطلاعات خام به دست آمده با استفاده از روش های آماری توصیفی و استنباطی شامل جدول، میانگین، انحراف، استاندارد و آزمودنی «تی استودنت» گروه های همبسته و مستقل، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار SPSS صورت گرفت برای رویا قبول فرضیه های تحقیق سطح (5% = a ) در نظر گرفته شد

یافته ها

یافته های تحقیق نشان می دهد که میانگین و انحراف استاندارد ضربان قلب در سه مرحله استراحت، بعد از گرم کردن و پس از فعالیت شدید بیشینه در گروه تجربی اول (10 دقیقه گرم کردن) به ترتیب (95/685 ، 86/1316 / 116، 19/10 ± 91/177) ضربه در دقیقه بوده، در حالی که متوسط تواتر قلبی در گروه تجربی دوم (15 دقیقه گرم کردن) به ترتیب (62/6 ± 55/9 ، 72/13 ± 45/117 و 02/8 ± 82/183) بوده است

همچنین میزان غلظت لاکتات خون گروه یک در سه مرحله به ترتیب (76/0 ± 30/3 ، 78/0 ± 58/4 و 94/1 ± 54/9 میلی مول در لیتر خون) و در گروه دوم (72/0 ± 07/3 ، 92/0 ± 07/5 و 16/1 ± 36/8) بود. با توجه به یافته های فوق و در آزمون فرضیه های تحقیق می توان گفت تفاوت معنی داری بین میزان غلظت لاکتات خون متعاقب دو برنامه منتخب گرم کردن 10 و 15 دقیقه ای مشاهده نشد (193/0 = p ) . بین میزان غلظت لاکتات خون دو گروه متعاقب یک فعالیت شدید بیشینه درمانده ساز معنی داری مشاهده نگردید. لاکتات خون و تواتر قلبی پس از هر دو برنامه گرم کردن 10 و 15 دقیقه ای افزایش معنی داری نشان داد (00/0 = p ) هم چنین، میزان غلظت لاکتات خون گروه (1) در سه مرحله به ترتیب (76/0 ±  30/3 ، 78/0 ± 58/4 ، 94/1 ±54/9 میلی مول در دسی لیتر خون و در گروه (2) (72/0 ± 07/3 ، 92/0 ±07/5 ، 16/1 ± 36/8 میلی مول در لیتر خون ) بود

بحث و نتیجه گیری

در تحقیقات انجام شده درباره تأثیر بنرامه های مختلف گرم کردن بر تغییرات اسید لاکتیک آزمودنی ها، گزارش های متفاوتی ارائه شده، به طوری که بعضی افزایش این عامل را به دنبال فعالیت های گرم کردن (رابرت  و همکارانش 1990) و برخی بدون تغییر یا تغییرات اندک اسید لاکتیک را پس از فعالیت های گرم کردن (بلاک 1981) گزارش کرده اند. همچنین، برخی دیگر کاهش اسید لاکتیک را متعاقب تشریفاتی که قبل از شروع فعالیت های گرم کردن صورت گرفته، گزارش کرده اند. با وجود این نکته قابل توجهی، تغییرات هرچند اندک اسید لاکتیک و تأثیر برنامه های مختلف گرم کردن بر آن بوده است. یافته های تحقیق حاضر نیز نشان می دهد که برنامه های گرم کردن 10 و 15 دقیقه ای ، موجب افزایش معنی دار غلظت اسید لاکتیک خون آزمودنی ها نسبت به غلظت آن در حال استراحت شده است.در این باژ مک کنا و همکارانش به مطالعه آثار برنامه های مختلف گرم کردن پس از یک آزمون 10 ثانیه ای پر فشار بر حداکثر توان بی اسید لاکتیک وظ رفیت کار بی اسید لاکتیک پرداختند. با وجود آنکه برنامه گرم کردن آنها 5 دقیقه و با شدت متغیر بود. آنها به این نتیجه رسیدند که فعالیت گرم کردن آنها 5 دقیقه و با شدت متغیر بود. آنها به این نتیجه رسیدند که فعالیت گرم کردن به طور معنی داری هر دو متغیر فوق را توسعه می دهد. به علاوه روبرگز و همکارانش آثار گرم کردن را بر گازهای خونی، لاکتات و پایه اسیدی خون ورزشکاران پس از یک شنای 200 متری در دو گروه با یک  گرم کردن منتخب بدون گرم کردن اندازه گیری کردند و به این نتیجه رسیدند که لاکتات خون در گروه کرم گردن افزایش داشته است. آنها یا دوری کردند که هرچند در مدت گرم کردن ، افزایش La خون مشاهده شد، اما سبب شد که این میزان پس از فعالیت اصلی و در دوره بازیافت در گروهی که برنامه گرم کردن نداشتند، پایین تر باشد. این نتایج نشان می دهد که انجام برنامه گرم کردن می تواند به هم ریختگی در تعادل پایه اسیدی را کاهش دهد. بلاک نیز به بررسی آثار 10 دقیقه گرم کردن بر اکسیژن مصرفی بیشینه (VO2Max) و آستانه بی هوازی دانشجویان تربیت بدنی پس از آزمون (Bachi) به عنوان فعالیت اصلی پرداخت و به این نتیجه رسید که هر دو متغیر بسیار تغییر یافته اند، هرچند تغییر خاصی در بازده کار و حداکثر (La) خون سرخرگی مشاهده نشد. چنانچه دیدیم هر دو برنامه گرم کردن منتخب 10 و 15 دقیقه ای بر میزان لاکتات خون آزمودنی های دو گروه اثر معنی دار داشتند. به عبارت دیگر، هر دو برنامه 10 و 15 دقیقه باعث افزایش معنی دار لاکتات خون افراد گردیده اما بین دو گروه در افزایش لاکتات پس از گرم کردن 10 و 15 دقیقه ای تفاوت معنی داری مشاهده نشد. هرچند بعد از گرم کردن 15 دقیقه ای افزایش بیش تر در میزان اسید لاکتیک خون مشاهده گردید که البته این تفاوت به لحاظ آماری معنی دار نبود. هم چنین بعد از فعالیت شدید بیشینه در گروه 15 دقیقه ای، افزایش کمتری در غلظت اسید لاکتیک خون نسبت به گروه 10 دقیقه ای مشاهده شد که البته این تفاوت نیز در سطح 5% = a معنی دار نبود، اما با استفاده از رابطه درصد پیشرفت بین دو گروه از اندازه گیری های تکراری (100× = درصد پیشرفت) مشاهده می شود. که غلظت لاکتات خون در آزمودنی های گروه اول بعد از ده دقیقه گرم کردن 38 درصد و بعد از فعالیت شدید بیشینه 108 درصد افزایش یافته است. اما در گروه دوم بعد از 15 دقیقه گرم کردن نسبت به سطح استراحت 65 درصد و بعد از فعالیت شدید بیشینه نیز آزمودنی های دو گروه در دو مرحله می توان گفت هر چند بعد از 15 دقیقه گرم کردن افزایش بیشتری در میزان لاکتات خون نسبت به 10 دقیقه گرم کردن مشاهده شد، اما این نسبت بعد از فعالیت شدید بیشینه معکوس و کم.تر است. این یافته با نتیجه تحقیق روبرگز و همکارانش همخوانی دارد. نتایج تحقیق آنها نشان داد که تمرینات گرم کردن مناسب می تواند نوسان تعادل پایه اسیدی خون را کاهش دهد

یکی دیگر از یافته های این تحقیق، افزایش معنی دار ضربان قلب آزمودنی های دو گروه پس از اجرای برنامه گرم کردن 10 و 15 دقیقه ای است با نگاهی به میانگین سنی دو گروه و محاسبه ضربان قلب بیشینه آنها، به این ترتیب که شدت دو نوع برنامه گرم کردن فوق، معادل 58 درصد ضربان قلب بیشینه بوده است . از طرفی در تحقیقی که لوپزوابل (1979) انجام دادند، سه برنامه گرم کردن با شدت های 50، 60 و 85 درصد ضربان قلب بیشینه همراه با 5 دقیقه استراحت اجرا شد. آنها سرانجام به این نتیجه رسیدند که اجرای برنامه گرم کردن با 60 و 85 درصد ضربان قلب بیشینه نسبت به 50 درصد ضربان بیشینه، تأثیر بهتری داشته است. هرچند آنها تأثیر برنامه گرم کردن را بر رکورد دوچرخه سواری استقامتی بررسی کردند، ولی ملاحظه می شود که ضربان قلب به دست آمده در پژوهش حاضر به نتیجه حاصل از تحقیق لوپزوابل (60 درصد ضربان قلب بیشینه) نزدیکر تر است. هرچند تفاوت تواتر قلبی در گروه بعد از گرم کردن و فعالیت شدید پیشینه معنی دار نبوده، اما با استفاده از رابطه درصد پیشرفت، یک افزایش 56 درصدی در ضربان قلب گروه دوم نسبت به افزایش 53 درصدی در ضربان قلب گروه اول بعد از فعالیت شدید مشاهده می شود بنابراین می توان گفت برنامه 15 دقیقه گرم کردن ضمن رسیدن به ضربان قلب بالاتر پس از فعالیت شدید بیشینه باعث تجمع اسید لاکتیک کمتری نسبت به برنامه 10 دقیقه گرم کردن می شود که این می تواند به سبب تحریک سیستم گلیکولیزی بی هوازی و مجال برای دفع بیشتر اسید لاکتیک از عضلات به خون باشد


نتیجه گیری نهایی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود ورزش و تربیت ذهنی (روانی) در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود ورزش و تربیت ذهنی (روانی) در فایل ورد (word) دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود ورزش و تربیت ذهنی (روانی) در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود ورزش و تربیت ذهنی (روانی) در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود ورزش و تربیت ذهنی (روانی) در فایل ورد (word) :

دانلود ورزش و تربیت ذهنی (روانی) در فایل ورد (word)

میلیون ها ورزشكار ساعت ها به تمرین ورزش های انفرادی می پردازند . آن ها تكنیك ها ی مختلفی را آزمایش و تجربه می كنند ، مكمل های پیشرفته را امتحان می كنند و حتی از متخصصین آموزش دیده برای رسیدن به اهداف مورد نظرشان استفاده می كنند . در تجربه های شخصی ام با افراد زیادی روبرو زیادی روبرو شده ام كه مطمئن اند كه فقط برای تمرین های ورزشی متراكم ساخته نشده اند .

با این گفته ، خیلی فكر كردم كه این افراد و در كجا مانع و سد را پیشرفت می شوند .

كمبود آمادگی ذهنی این را می دانم چون چندی پیش خویش را در چنین وضعیتی یافتم كه منجر به صرف وقت برای خود اندیشی و تعیین راه فراری از ركود و نقصان كه در آن گیر كرده بودم شد . من ادعا نمی كنم كه دكترای آموزش ورزش دارم ، اما تحقیق و مهارت های فراوان به من ثابت كرده كه آموزش همراه با تفكر و تامل نیمی از مبارزه است و مهم نیست در چه ورزشی می خواهید تجربه پیدا كنید .

خود انگیزی

یكی از ابعاد كلیدی آمادگی روانی صحیح از درون انسان ناشی می شود . بدون توانایی تحریك خود برای انجام یك كار خاص ، بهبود رو به پیشرفت در آن غیر ممكن است كه در تمامی ابعاد زندگی مصداق دارد . مثلاً اگر می خواهید یك NFL linebacker شوید و در حال تماشای فوتبال در بعد از ظهر یك شنبه هستید ، نمی توانید در افكار خود براحتی تصمیم بگیرید .

مهم است كه بتوانید روش هایی برای انگیزه یك تمرین یا یك كار ایجاد كنید . مطمئناً اگر با افراد زیادی كه می خواهید آن ها را تحت تاثیر خود قرار دهید این تمرینات را انجام دهید به آسانی به نتیجه می رسید . البته ، آنچه در واقع یك ورزشكار با انگیزه را از دیگران جدا می سازد این است كه در حالیكه احساس خوبی ندارند به پیشرفت و بهبود خود می پردازند ، برخاستن در هوایf ْ10 ، دویدن یا قدم زدن و … به عقیده من خود انگیزش و اشتیاق به همراه همدیگر در تمرین و یادگیری موثراند . پس قبل از این كه زمان و هزینه زیادی را برای آموزش یك رشته ورزشی صرف كنید از خود بپرسید آیا این همان چیزی است كه واقعاً بدنبال آن هستم آیا می توانم خود را برای موفقیت 110% آماده سازم و آیا انگیزه دارم ؟ اگر جواب هر دو سئوال مثبت است پس بدنبال آن بروید . هیچگاه شك نكنید ، مثبت اندیشی باشید و پافشاری كنید ، هر انتخابی كه كنید یك قدم به سوی دستیابی به اهدافتان برداشته اید . تنها كسی كه می تواند مانع پیشرفتتان شود خود شمایید .

چند منبع رایج برای انگیزه :

وقتی تمرین می كنید به اهدافتان بندیشید . حالا تصور كنید به هدفتان رسیده اید ، چه احساسی دارید هر ذره انرژی مازاد كه بگذارید ، آن را از دست خواهید داد .

وقتی تمرین می كنید به آنچه كه خواهان رسیدن به آن نیستید فكر كنید . این تقویت منفی واقعاً می تواند در افزایش حجم كار موثر باشد . مثلاً كسی كه از افزایش وزنی كه در گذشته داشته رهایی یافته است مدام با این واقعیت كه دیگر نمی خواهد به روز های گذشته باز گردد تحریك می شود .

تصور ذهنی

این مفهوم اولین بار توسط پدرم به من ارائه شد ، كه تجربه زیادی در مسابقات بسكتبال ، فوتبال و هاكی در طی سالهای متمادی داشت . وقتی در مورد این موضوع با دوستانم صحبت می كنم آن ها می خندند اما باید بگویم اگر روی این متد یك سال یا بیشتر كار شود تاثیر آن دیده می شود . كاری كه باید كرد این است كه قبل از وقوع یك اتفاق آن را در ذهن خود مجسم كنیم . مثل تصئر برنده شدن مسابقه قبل از هشدار توسط میشل جردن . و این مثالها باز هم وجود دارند اما این حقیقت كه تصور ذهنی ناخود آگاهانه می تواند شما را برای موفقیت های غیر منتظره آتی آماده سازد همچنان استوار باقی می ماند . حالا ، بطور آشكار ما گلف باز با بسكتبالیست ها ی حرفه ای نیستیم اما این مفهوم در تمرینات ویژه ورزشی كاربرد دارد .

نوع فایل: word

سایز:28.6 KB

تعداد صفحه:19

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پاورپوینت تاسیسات وتجهیزات استخر شنا در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 دانلود پاورپوینت تاسیسات وتجهیزات استخر شنا در فایل ورد (word) دارای 43 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت دانلود پاورپوینت تاسیسات وتجهیزات استخر شنا در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي دانلود پاورپوینت تاسیسات وتجهیزات استخر شنا در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود پاورپوینت تاسیسات وتجهیزات استخر شنا در فایل ورد (word) :

دانلود پاورپوینت تاسیسات وتجهیزات استخر شنا در فایل ورد (word) در 43 اسلاید قابل ویرایش با فرمت pptx

فضاهای جنبی مورد نیاز در ساختن استخر

استخر

اتاقهای سونا و جكوزی

جایگاه تماشاچیان

موتور خانه

فضای سرویسها، دوش ها و رختکن ها

فضای استراحت و تجدید قوا

فضای آفتابگیری در استخرهای روباز

فضای اداری و تجهیزات ارتباط جمعی

اتاقهای كمك اولیه و استقرار پزشكان

تاسیسات عمومی استخر شامل دیگ های آبگرم و منابع است. استخرهای تجاری عموماً شامل دوشها, اتاقهای سونا و جكوزی می باشد. عموماً در این موارد از سیستم و تجهیزات مستقلی نظیر دیگ بخار, مبدل و … استفاده می شود

موتورخانه استخر شامل دستگاههای زیر می باشد

دیگ ابگرم

دیگ بخار

سختی گیر

فیلتر شنی

موگیر

مبدلهای حرارتی

منابع انبساط

منابع كویلر

پمپ

دستگاه تزریق منابع شیمیا یی

دستگاه تصفیه اب: این دستگاه با مكش اب استخر به داخل تصفیه خانه و برگشت ان به داخل استخر باعث تصفیه اب استخر می شود.

در استخرها دستگاه تصفیه اب باید بطور مداوم در حال فعالیت باشد.

دستگاه كلر زنی اتوماتیك: این دستگاه اب استخر را بر طبق برنامه داده شده اب استخر را كلر زنی می كنند.

كلر آزاد باقیمانده استخر حداقل 2-5/1 میلی گرم در آب باشد مقادیر كمتر از این میزان ممكن است عواملی از قبیل كریپتوسپوریدیوم را از بین نبرد.

اصول كلی در ساخت استخر

تعداد شناگران در استخر

تعداد شناگران بایستی متناسب با وسعت استخر باشد. معمولاً برای هر یک نفر 3 متر مکعب و یا 2 متر مربع در نظر گرفته می شود.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق فوتبال در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق فوتبال در فایل ورد (word) دارای 30 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق فوتبال در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیق فوتبال در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق فوتبال در فایل ورد (word) :

دانلود تحقیق فوتبال در فایل ورد (word)

دانلود تحقیق فوتبال در فایل ورد (word)
فهرست مطالب

عنوان صفحه

قانون اول 5

قانون دوم 8

قانون سوم 1

قانون چهارم 14

قانون پنجم 16

قانون ششم 19

قانون هفتم 21

قانون هشتم 23

قانون نهم 26

قانون دهم 27

قانون یازدهم 28

قانون اول :

(( زمین ))

زمین باید به شكل مستطیل در ابعاد ذیل باشد و طول حداقل 90 متر و حداكثر 120 متر و عرض حداقل 45 متر و حداكثر 90 متر و در مسابقات بین المللی طول حداقل 100 و حداكثر 110 متر و عرض حداقل 64 و حداكثر 75 متر . عرض تمام خط ها و قطر تیر دروازه باید 12 سانتی متر باشد .

دروازه ها :

از ارتفاع 44/2 از لبه پایین تیر دروازه عرض 32/7 از لبه داخلی تیر

دروازه :

1- محوطه دروازه بان از هر تیر به طرفین به فاصله 5/5 متر و به طرف زمین نیز 5/5 متر

2- محوطه جریمه 5/16 متر از تیر دروازه به طرف گوشه ها و 5/16 متر به طرف زمین و بوسیله خطی موازی خط دروازه مركز بین دو تیر عمودی

3- نقطه پنالتی با فاصله 11 متر از خط دروازه مركز بین دو تیر عمودی

4- قوس پشت محوطه جریمه با شعاع 15/9 از نقطه پنالتی جهت رعایت كردن فاصله 15/9 از نقطه پنالتی هنگام ضربه پنالتی .

5- دایره وسط زمین به شعاع 15/9 از نقطه وسط و مركز زمین جهت رعایت فاصله هنگام ضربه شروع .

نوع فایل: word

سایز:12.9 KB

تعداد صفحه:30

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید