دانلود مقاله نقش خلاقیت در شکوفائی سازمان در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله نقش خلاقیت در شکوفائی سازمان در فایل ورد (word) دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله نقش خلاقیت در شکوفائی سازمان در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله نقش خلاقیت در شکوفائی سازمان در فایل ورد (word)

چکیده 
مقدمه ای بر توانمند سازی کارکنان : 
اهمیت و ضرورت توانمند سازی کارکنان در سازمان ها: 
تعاریف مختلف از توانمند سازی : 
عوامل موثر در فرآیند توانمند سازی کارکنان : 
دستاوردهای حاصل از اجرای توانمند سازی در سازمان : 
موانع موجود در سازمان ها جهت اجرای توانمند سازی :    
حاکم بودن ساختار رسمی و سلسله مراتبی 
فنون و ابزارهای خلق توانمندی در سازمان ها : 
نتیجه گیری 
منابع   

چکیده

یکی از مشکلات سازمانی ما عدم خلاقیت و نواوری آنها می باشد که پژوهش حاضر ضمن توجه به این مسئله‘سعی کرده رابطه بین فرهنگ حاکم بر سازمانهای دولتی و خلاقیت و نوآوری را در سطح سازمانهای دولتی استان زنجان مورد بررسی قرار دهد.جهت دستیابی به این هدف فرضیات پژوهش به صورت زیر تعریف شده اند. فرضیه اهم: فرهنگ سازمانی بر روی خلاقیت سازمانی اثر دارد فرضیات فرعی: -در فرهنگ عقلایی خلاقیت سازمانی با لاتر است -در فرهنگ سازمانی سلسله مراتبی خلاقیت سازمانی پا یین تر است. -در فرهنگ مشارکتی خلاقیت سازمانی از عقلایی بالاتر است -در فرهنگ ایدئولوژیکی خلاقیت سازمانی از فرهنگ سلسله مراتبی بالاتر و از فرهنگ عقلائی پایین تر است در فرضیات فوق فرهنگ سازمانی متغیر مستقل و خلاقیت سازمانی به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است که جهت اندازه گیری فرهنگ سازمانی از یک پرسشنامه 33 سئوالی(پرسشنامه شماره1) و برای اندازه گیری خلاقیت سازمانی از یک پرسشنامه 21 سئوالی(پرسشنامه شماره2) استفاده شده است. این دو پرسشنامه از لحاظ پایائی و روائی بطور مکررمورد ارزیابی قرار گرفته ودر نهایت به عنوان یک ابذار قابل قبول جهت اندازه گیری متغییر ها در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته اند.پرسشنامه های مزبور در دو مرحله بین افراد جامعه آماری توزیع شده اند. در ابتدا جهت شناسائی فرهنگ سازمانی حاکم بر سازمانها پرسشنامه شماره 1 توزیع شد که بعد از مرحله شناسایی فرهنگ سازمانی در مرحله دوم جهت بررسی رابطه بین فرهنگ و خلاقیت از پرسشنامه شماره 2 استفاده گردیده است. با استفاده از نتایج پرسشنامه های جمع آوری شده و همچنین با استفاده از تکنیک های مصاحبه و مشاهده جهت محک زدن فرضیه اهم ‘ با استفاده از نرم افزار minitab8 اقدام به تجزیه و تحلیل واریانس شد که در سطح اطمینان 99% این فرضیه مورد پذیرش واقع شد از طریق تجزیه و تحلیل نتایج بدست آمده بوسیله نرم افزار mstat c وآزمون چند دامنه ای دانکن فرضیات فرعی پژوهشت تایید گردید.در نهایت نتایج بدست آمده از این پژوهش به صورت خلاصه به شرح زیر می باشد. -بین فرهنگ و خلاقیت سازمان رابطه وجود دارد -رابطه بین فرهنگ و خلاقیت سازمان یک رابطه همبستگی می باشد -فرهنگ سازمان یک پارامتر عمده در ایجاد خلاقیت سازمان می باشد -رابطه بین فرهنگ سازمانی و خلاقیت سازمان خطی می باشد. به عبارت دیگر از طریق تنظیم فرهنگ یک سازمان می توان خلاقیت آن سازمان را افزایش ویا کاهش داد. -هر مقدار فرهنگ یک سازمان به فرهنگ مشارکتی نزدیکتر باشد خلاقیت آن سازمان بالاتر و هر مقدار فرهنگ یک سازمانی به فرهنگ سلسله مراتبی نزدیکتر باشد خلاقیت آن سازمان پایین تر خواهد بود. بنا براین با توجه به یافته های این تحقیق در سطح سازمانهای دولتی استان زنجان و با در نظر گرفتن اینکه هر مقدار فرهنگ سازمانی به فرهنگ مشارکتی نزدیکتر باشد خلاقیت آن سازمان بالاتر است.پیشنهاداتی جهت کسب خلاقیت سازمانی بالاتر ارائه شده است.این پیشنهادات جهت دستیابی به فرهنگ مشارکتی و افزایش خلاقیت عنوان شده است

مقدمه ای بر توانمند سازی کارکنان

 توانمند سازی کارکنان یکی از تکنیکهای موثر برای افزایش بهره وری کارکنان و استفاده بهینه از ظرفیت و توانائیهای فردی و گروهی آنها در راستای اهداف سازمانی است

توانمندی فرآیندی است که در آن از طریق توسعه و گسترش نفوذ و قابلیت افراد و تیم ها به بهبود و بهسازی مستمر عملکرد کمک می شود .به عبارت دیگر توانمند سازی یک راهبرد توسعه و شکوفائی سازمان است

اهمیت و ضرورت توانمند سازی کارکنان در سازمان ها

 سازمانهان های امروز تحت تآثیر عواملی از قبیل افزایش رقابت جهانی ، دگرگونیهای ناگهانی ، نیاز به کیفیت و خدمات پس از فروش و وجود منابع محدود و ;;. زیر فشارهای زیادی قرار دارند . پس از سالهای زیادی تجربه ، دنیا به این نتیجه رسیده است که اگر سازمانی بخواهد در اقتصاد و امور کاری خود پیشتاز باشد و در عرصه رقابت عقب نماند باید از نیروی انسانی متخصص ، خلاق و با انگیزه بالا برخوردار باشد . منابع انسانی اساس ثروت واقعی یک سازمان را تشکیل می دهند . بین سرمایه انسانی و بهره وری در سازمانها رابطه ای مستقیم وجود دارد . از دغدغه های مهم بنگاههای اقتصادی موفق جهان ، گرد آوری سرمایه انسانی فرهیخته و خردورزی است که قادر به ایجاد تحول در سازمانی که به آن متعلقند ، باشند . یک سازمان موفق مجموعه ای است مرکب از انسانهائی با فرهنگ سازمانی ، اندیشه و اهدافی مشترک که با کار گروهی در نظام انعطاف پذیری سازمان ، تجارب و دانش خود را با عشق به پیشرفت روز افزون سازمان در اختیار مدیریت خود قرار می دهند .بنابراین هر فرد نسبت به سازمان و وظیفه ای که انجام می دهد ، احساس مالکیت خواهد کرد . استفاده از توانائیهای بالقوه منابع انسانی برای هر سازمانی مزیتی بزرگ به شمار می رود . در بهره وری فردی ، سازمان از مجموعه استعداد ها و توانائیهای بالقوه فرد به منظور پیشرفت سازمان استفاده می کند و با بالفعل در آوردن نیروهای بالقوه و استعدادهای شگرف در جهت سازندگی موجب پیشرفت فرد و همسوئی با سازمان خواهد شد . بنابراین لازمه دستیابی به هدف های سازمان ، مدیریت موثر این منابع با ارزش است . در این راستا رشد ، پیشرفت ، شکوفائی و ارتقای توانمندیهای کارکنان که در سالیان اخیر تحت عنوان توانمند سازی کارکنان مورد توجه صاحبنظران و کارشناسان مدیریت منابع انسانی واقع شده است . همانگونه که سازمان ها به مقابله با چالشهای سازمانی برمی خیزند و بهبود مستمر را در اولویت قرار داده اند ، نیاز بیشتری به حمایت و تعهد کارکنان و در گیر کردن آنها در کار احساس می شود . توانمند سازی تکنیکی نوین و موثر در جهت ارتقای بهره وری سازمان به وسیله بهره گیری از توان کارکنان است . کارکنان به واسطه دانش ، تجربه و انگیزه خود صاحب قدرت نهفته هستند و در واقع توانمند سازی آزاد کردن این قدرت است . این تکنیک ظرفیتهای بالقوه ای که برای بهره برداری از سرچشمه توانائی انسانی که از آن استفاده کامل نمی شود ، در اختیار می گذارد و در یک محیط سالم سازمانی روشی متعادل را در بین اعمال کنترل کامل از سوی مدیریت و آزادی عمل کامل کارکنان پیشنهاد می کند

در بحث توانمند سازی مسائلی از این قبیل مورد بررسی قرار می گیرد که جو مدیریتی و فضای سازمان برای کارکنان چگونه است ؟ مدیریت سازمان آیا امکان بروز عقاید و افکار را به کارکنان خود می دهد ؟ آیا سیستم تشویق و تنبیه عادلانه در سازمان وجود دارد ؟ میزان مشارکت در سازمان چقدر است ؟ مدیران تا چه اندازه محیط را برای کار جذاب نموده اند ؟

امروزه مزیتی که سازمان ها برای پیشی گرفتن از یکدیگر دارند نه در بکار گیری فن آوری جدید ، بلکه در بالا بودن اعتماد به نفس و میزان تعهد کارکنان به اهداف سازمانی نهفته است . برای گذر از مرحله های گوناگون ، سازمان ها باید خود را با موقعیتهای مختلف سازگار کنند و روشهای جدیدی را فرا گیرند . در این صورت باید به شناسائی مواردی که می تواند در سازندگی محیط کار توانمند و موثر باشد ، برسند . در سازمان های نو کارکنان نه تنها برای انجام وظیفه ای که به عهده دارند ، بلکه برای بهبود کارکرد کل سازمان احساس مسئولیت می کنند . آنها برای افزایش مستمر عملکرد بهره وری به گونه ای فعال با یکدیگر به کار می پردازند

تعاریف مختلف از توانمند سازی

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق عوامل موثر بر گسترش روحیه خدمتگذاری در جامعه در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق عوامل موثر بر گسترش روحیه خدمتگذاری در جامعه در فایل ورد (word) دارای 170 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق عوامل موثر بر گسترش روحیه خدمتگذاری در جامعه در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود تحقیق عوامل موثر بر گسترش روحیه خدمتگذاری در جامعه در فایل ورد (word)

خدمتگذاری
مفهوم خدمتگذاری
خدمتگذاری از دیدگاه اسلام و ائمه
محدوده خدمت
جلوه های خدمتگذاری
الف . سودمندی و نفع رسانی
ب : برآوردن نیاز
ج . یاری به دیگران
بر و احسان
انگیزه ها در خدمتگذاری
آفات خدمتگذاری
الف) منت و آزار
ب ) ریا و شهرت طلبی
ج) زیاده روی
حکومت و خدمت
عوامل موثر در ایجاد روحیه خدمتگذاری
الف ) تبلبغات
ب)ضرورت تشویق وتنبیه
ج)انتخاب کارگزاران صالح
د) ایجاد جواعتماد وامنیت
روحانیان و خدمتگزاری
درنگی درمفهوم خدمت
اخلاص
پرهیز از اذیت
خدمت د رحد توان
نابودی نعمت
مرز خدت
آثار خدمت رسانی
رضایت اللهی
برتری بر عابد نتیجه خدمت عقیدتی
نهضت خدمت رسانی به مردم
ضرورت ارج نهادن به مردم
دولت خدمتگزار مردم
گزینش خدمتگزار
خدمتگزاری با انگیزه الهی
دولت و خدمتگزاری به محرومان
خدمت رسانی به شهید و خانواده شهید
ارزش خدمت به خلق
شرط پشتیبانی ملت
رفتار خداپسنداناه با مردم
جهت خدمتگزاری ها
صمیمی بودن با مردم
رمز عدم شکست
حفظ نظام اسلامی
خدمت به مستضعفان
تزکیه نفس، بستر خدمتگزاری
دعا و توسل پشتوانه خدمت رسانی
شاخصه های خدمتگزاران
ایمان، سرمایه خدمت رسانی
ضرورت هماهنگی نهادها
خدمت به مردم، افتخاری بزرگ
ضرورت پر کردن شکاف های اقتصادی
ضرورت ایجاد فضای آرام
اولویت های خدمت رسانی به مردم
کار برای مردم، فلسفه مسوولیت پذیری
ضرورت رسیدگی به وضع معیشت مردم
تأمین روحیه انقلابی در کنار سازندگی
رمز پیروزی در خدمت رسانی
ملاک گزینش خدمتگزاران
کنترل و نظارت بر خدمتگزاران
در نظر گرفتن رضای خدا
عدالت، مبنای خدمت رسانی
هشدار به خدتمگزاران
اصلاحات حقیقی
سرمشق بودن خدمتگزاران در زهد
هم دلی و وحدت خدمتگزاران
پرهیز از تجمل، شرط خدمت رسانی
پیش نیاز های تحول اداری
مردم سالاری دینی
الف) روش شناسی
ب) ابعاد مردم سالاری دینی
اول) بعد تاسیسی
دوم) بعد تحلیلی
ج)اصول «مردم سالاری دینی»
اصل اول) رضایت مردم
1- خدمتگزاری به مردم
2- خلوص در خدمتگزاری
اصل دوم) ارزش مداری
اصل سوم)حق مداری
اصل چهارم) قانون محوری
فرهنگ خدمت و احسان
همدردی با مردم
توفیق خدمت
رمز و راز محبوبیت
نیکی به دیگرن یابه خویش؟
گستره میدان خدمت
چگونه خدمت گذار خوبی برای جامعه باشیم؟
اسلام و خدمتگزاری
آسودگان روز قیامت
اثر خدمت به دیگران
خدمت رسانی، عامل پیوند با ولایت
شیوه صحیح خدمت گزاری
وظیفه خدمت رسانی
دست آوردهای کارگشایی
خدمت رسانی و تداوم زندگی اجتماعی
اسلام آیین اجتماعی
ویژگی های رهبر خدمتگزار
قابلیت اعتماد اعتبار قابلیت شایستگی
دیدگاه رهبر در مورد خدمتگزاری
وظیفه دولت و مسئولین در گسترش فرهنگ خدمتگزاری
عوامل موثر بر وجداون کار
نقش رسانه ها در خدمتگزاری
منابع و ماخذ

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود تحقیق عوامل موثر بر گسترش روحیه خدمتگذاری در جامعه در فایل ورد (word)

پیرمحمدی، عنایت، خدمتگزاری (1385) ،
عابدی،محمد، درنگی در مفهوم خدمت (1380)،
سیدی نژاد، میرصادق، نهضت خدمت رسانی به مردم (1383)،
صدیقی، علی، انگیزه های خدمتگزاری (1385)،
جعفری، محمد، پیش نیاز تحول اداری (1381)
محدثی، جواد، فرهنگ خدمت و احسان (1381) ،
صدیقی، علی و عبادت ، خدمت به خلق (1385)،
پوراکبر، حسن، ویژگی های رهبر خدمتگزاری (1384)
ملک نیا، عبدالرضا، خدمتگزاری در سیره و سنت امام حسین
صبوری، منوچهر، کتاب بروکراسی مدرن ایران (1380)، تهران

خدمتگذاری

انسان موجودی اجتماعی است و در جمع ، استعدادش شکوفا می گردد انسان ها ، همانند سنگ هایی نیستند از یکدیگر بی خبر و باهم بی ارتباط بلکه مانند حلقات یک زنجیره اند که حیات و قوامشان در گرو پیوستگی و وابستگی است . به همین جهت ، در فرهنگ بشری ، همواره به این مسئله توجه گردیده و به تعبیرهای گوناگون ، جامعه ی انسانی به این سو فرا خوانده شده است و اندیشه وران و مصلحان ، با بیان و قلم ، مردم را به تعاطف ، تعاضد ، همدلی و خدمت رسانی دعوت کرده و آن را از مقومات جامعه و اجتماع برشمرده اند . ادیان الهی ، که بر اساس ارزشهای فطری و واقعی استوارند ، به این امر عنایت کرده و نقش اساسی را در ایسجاد و تقویت این روحیه داشته اند و پیامبران . آورندگان پیام الهی ، در راس خدمتگذاران بشری بوده اند

در فرهنگ و معارف اسلامی ، به این صفت و عمل شایسته سفارش فراوان شده است . در این دین برزگ ، ارزشمند ترین مردم ، سودمندترین آنان است

خیرالناس انفعهم للناس 1 .بگیرد

برای روشن شدن ابعاد و زویای موضوع ، بحث را در چند محور پی می گیریم

مفهوم خدمتگذاری

خدمتگذاری ، مفهوم وسیع و گسترده ای دارد . این واژه ، تمام فعالیت های مثبت و مفید انسانها را در زمینه های : اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی ، فرهنگی و معنوی شامل می شود . این نکته را یادآورمی شویم که : {خدمتگذاری} غیر از {انجام وظیفه} است . برای روشنی و وضوح معنای خدمتگذاری ، لازم است ، مرز این دو مشخص شود

1-     کسی که مسوولیتی بر دوش دارد ، چه در بعد معنوی و چه در بعد مادی ، و درازای کار مزد دریافت می کند . خدمتگذار نیست گر چه نتیجه تلاش او در راستای خدمت به خلق قرار می گیرد . خدمتگذار ، واژه ای است که با چگونگی عمل و نیت فرد ارتباط دارد

البته اگر شخصی در انجام وظیفه اش کوتاهی نکرد و آن را به بهترین وجه انجام داد و علاوه ، هم و غم خویش را در رفع نارسائی های زندگی مردم قرار داد و تابع یکسری مقررات خشک و دست و پاگیرداری نبود ، نام خدمتگذار ، بر او زیبنده و شایسته خواهد بود . بنابراین ، هر خدمتگذار مالا به جامعه خدمت می کند ولی هر خدمتی خدمتگذاری نیست

2-     معلمی که علاوه بر انجام دقیق وظایف ، برای رشد و شکوفایی شاگردان ، دل می سوزاند ، عالمی که علاوه بر تبیین احکام دین ،‌در امور خیر و مسائل زندگی مردم پیشگام است و با مبارزات و فداکاری هایش ، از اذت های زندگی چشم می پوشد ، متمکنی که علاوه بر انجام وظایف شرعی ، با اموال و دارائیش بانی مراکز سودمند می گردد . به نیازمنندان امداد می رساند و بالاخره آن بسیجی که از ناموس و ارزش های دینی ، عاشقانه به دفاع بر می خیزد ، همه از نمونه های بارز خدمتگذاری بیشمارند . بدینسان می یابیم که در مفهوم خدمتگذاری ، گذشت ، فداکاری ، ایثار ، تمل سختی و ناگواری و احساس همبستگی به همنوعان نهفته است . با توجه به وسعتو گستردگی معنای خدمتگذاری ، می توان آن را به دو بخش تقسیم کرد

1-   خدمت های مادی

2-   خدمت های معنوی

تاسیس مدارس و موسسات ، مراکز امداد تلاش هایی از قبیل : امدادرسانی ، ساختن مدرسه ، دانشگاه ، مسجد ، پاک ، ورزشگاه و ; از مقوله خدمات مادی است

خدماتی مانند : تعلیم ، ارشاد ، پاسداری از عقیده و اخلاق مردم ، تبلیغ از ارزشهای دینی ، ستیز با متجاوزان ، کوشش در راه استقلال و عزت و بالاخره فداکاری و فدا شدن در راه ایمان و عقیده از جمله خدمت های معنوی شمرده می شوند

اینک که مقصود ما از به کاربردن وتژه خدمتگذاری ، در این مقاله ، بیان شد ، اشارتی خواهیم داشت به ارزش و اهمیت خدمتگذاری و برخی از جوله های آن

خدمتگذاری از دیدگاه اسلام و ائمه

اسلام ، در برنامه ها و تعالیم ، بر آن است که : جمع اندیشی و جمع زیستی سازگار و با هدف را در پیروان خویش ، ایجاد و تقویت کند و به گونه ای که مردمان را { عیال خدا} بیند . در جهان بینی اسلام ، از یک طرف ، مسئله خدمت به خلق مقدمه قرب الهی و نوعی عبادت تلقی شده است و از دیگر سوی ، به هر اندازه که انسان ذز بعد شناخت و معرفت حق تعالی رشد و تکامل پیدا کند ، در خدمت به مردم ، بیشتر عشق می ورزد زیرا شیفته حق ، خدمت به خلق را جدای از بندگی خالق نمی بیند به همین جهت ، در انسان های متعای و فرزانه و آشنایان به جهان بینی اسلامی ، حس نوعدوستی و خدمت به خلق و جامعه ، بیشتر به چشم می خورد

پیامبر اکرم (ص) سودمندی و خدمت به مردم را در کنار ایمان به خداوند ، معبار و ملاک ارزشمندی انسان دانسته و می فرماید

خصلتان لیس فوقهما من البر شیء : الایمان بالله و النفع لعبادات

الله 3 ;

ایمان به خدا و نفع رساندن به بندگان او ، دو خصلت نیک است که برتر از آن چیزی نیست

از این بیان استفاده می شود که اگر عشق و سوز به مردم ، که نمودار محبت به پروردگار است ، برروح آدمی حاکم گردد و با ایمان و اعتقاد به خداوند در آمیزد ، انسان خدمتگذار و پر تلاش می سازد که هیچ گاه از خدمت به دیگران غفلت نمی ورزد که بفرموده رسول خدا (ص) مسلمانی غیر از خدمت به دیگران غفلت نمی ورزد که به فرموده رسول خدا (ص) مسلمانی غیر از خدمت به برادران مسلم و اهتمام در رفع مشکلات آنان نیست

من اصبح و لم بهتهم بامور المسلمین فلیس بمسلم

در برخی از روایات ، خدمتگذاری یکی از ویژگی ها و مشخصه های اصلی مومنان دانسته شده است : یکی از راویان می گوید : از امام صادق(ع) شنیدم که فرمود

المومنون خدم بعضهم لبعض . قلت : و کیف یکون خدما بعضهم لبعض

قال : یفید بعضهم یعضا

امام صادق (ع) فرمود : مومنان خدمتگذار یکدیگرند . گفتم چگونه ؟ فرمود : به یکدیگر فایده و سود می رسانند

این ها و صدها نمونه دیگر از تعالیم دینی در این زمینه ، نشان دهنده پیوندی تنگاتنگ بین ایمان و خدمتگذاری است

آنان که خود را مومن می پندارند و به پندار خود ، برای قرب به خدا ، عزلت می گزینند و از مسئولیت های اجتماعی رو برمی تابانند ، با روح تعالیم اسلام بیگانه و در پیشگاه حق ، عذری نخواهند داشت

امام خمینی ، رحمه الله علیه ، که خود اسوه ایمان به خدا و خدمت به خلق بود ، در دستور العملی به رزندشان ، چنین می نگارند

( پسرم !; آنچه گفتم بدان معنی نیست که خود را از خدمت به جامعه کنار کشی و گوشه گیر و کل بر خلق الله باشی که این از صفات جاهلان کتنسک است . با درویشان دکان دار; پسرم ! از زیر مسئوولیت انسانی که خدمت به حق در صورت خدمت به خلق است نشانه خالی مکن که تاخت و تاز شیطان در این میدان ، کمتر از تاخت و تاز در بین مسئولین و دست اندرکاران نیست )

محدوده خدمت

ممکن است این سوال پیش بیاید که آیا خدمت ، مطلقا ، ارزش ذاتی دارد ؟ در هر جا و به هر کس که خدمت بشود پسندیده و مورد ستایش است ؟ یا خدمت مسلمانان به یکدیگر ، در جامعه اسلامی است که دارای ارزش و اهمیت است ؟

از نظر اسلام ، خدمت به مردم به تعبیر روایات (ناس) ، عملی است مطلوب و شایسته . پیامبر اکرم (ص) فرمود

راس العقل بعد الدین انوددال الناس و اصطناع الخیر الی کل بر

و فاجر

پس از ایمان به خداوند ، سرآمد تمام اعمال عاقلانه ، بشر دوستی و نیک به مردم  است چه خوب و درستکار باشند و چه فاسق و گناهکار

آنان که بسان خورشید بر نیک و بد می تابند و بخل و امساکی در این جهت ندارند ، بی شک خدمتگذار بشرند و از پاداش خداوند نیز بهرمند

امام موسی بن جعفر(ع) فرمود

ان الله عبدافی الارض یسعون فی حوائج الناس هم الامومنون یوم

القیامه

خدا را در زمین بندگانی است که در برآوردن نیازمندیهای مردم تلاش می کنند . ایشان ، در قیامت در امنیت و امان قرار دارند

این گونه روایات ، خدمت را ، مطلقا ، ارزش دانسته و محدودیتی در آن قائل نشده است روایات فراوان دیگری نیز داریم که در آن ها قید خدمت به مومن آورده شده که به برخی از آنها اشاره خواهیم کرد . از مجموع این دو گروه از روایات چنین به دست آید که خدمت رسانی مسئله ای است که دارای ارزش ذاتی و همانگونه که خدمت به مومن از ارزش والایی برخودار است ، خدمت به غیر مومن نیز ارزش است

جلوه های خدمتگذاری

خدمتگذاری با عناوین و تعبیرات گوناگون در منابع دینی ، مورد ترغیب و تشویق قرار گرفته است که هر کدام به گونه ای مسوله خدمت به مردم را در ابعاد مختلف ، مطرح می سازد ، که در مجموع ، همه ، جلوه های یک حقیقتند . در این باره ، به ذکر چند عنوان اشاره می کنیم و یادآور می شویم که : ذکر این عناوین ، جدای از یکدیگر ، به معنای استقلال و عدم تداخل آنها نخواهند بود

الف . سودمندی و نفع رسانی

در بسیاری از روایات ، خدمت به خلق و سودرسانی به آنان ، عامل ارزشمندی انسان ، به شمار آمده است و پیامیر اکرم (ص) ، در پاسخ این سوال که محبوبترین افراد ، پیش خداوند چه کسانی هستند ؟ فرمود ؟

انفع الناس للناس

یا در وصف مومن می فرماید

مثل المومنون مثل النخله ما اخذت منها من شی نفعک

شخص یا ایمان ، همانند درخت خرمااست که هر چه از آن برگیزی سودمند و مورد استفاده است

از آنجا که انسان با ایمان ، براساس حق و حقیقت زندگی می کند ، نمی تواند جز نفع رسانی ، روش دیگری را پیش گیرد . نفع رسانی جزء مقومات ایمان او به شمار می آید از این رو ، قرآن مجید (حق) و طرفدارانش را ، از آن نظر که نافع و سودمندند برای دیگران ، جاوید و ماندگار خوانده است

; و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض 11

بنابراین ، سراپای زندگی انسان معتقد به خدا و روز واپسین را این ویژگی تشکیل می دهد که در هر موقعیتی قرار بگیرد و به هر دریچه ای که رسد برای مردم و در خدمت آنا است . امام صادق(ع) در ذیل آیه شریفه

( وجعلنی مبارکا اینما منت ) 12 فرمد : (ای نفعا) 13 !

بدینسان می ابیم که مومن ، انسانی است مبارک ، برخیز و پرسود برای دیگران و لازمه خصلت ، خدمتگذاری وی نسبت به همنوعان است

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله مفهوم ، مبانی ،اصول و فلسفه خدمت سربازی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله مفهوم ، مبانی ،اصول و فلسفه خدمت سربازی در فایل ورد (word) دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله مفهوم ، مبانی ،اصول و فلسفه خدمت سربازی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله مفهوم ، مبانی ،اصول و فلسفه خدمت سربازی در فایل ورد (word)

چکیده 
مقدمه  
خدمت سربازی در آموزه‌های دینی 
پیشینه و تاریخچه خدمت سربازی در ایران و جهان 
الف- کشورهایی که سربازی اجباری ندارند.(123 کشور، 61%) 
ب ـ کشورهایی که سربازی اجباری یک سال و یا کمتر دارند. (24 کشور، 11%) 
ج-کشورهایی که صرفا در امور مدنی یا به صورت نظامی غیر مسلح سربازی دارند.(7 کشور، 4%) 
د- کشورهای که سربازی انتخابی دارند.(14 کشور، 7%) 
ه- اسامی کشورهایی که از ترکیب نیروهای داوطلب و اجباری استفاده می کنند. (15 کشور،8% ) 
و- کشورهایی که سربازی اجباری بیش از یک سال، غیر انتخابی و همراه با به کار گیری در امور عملیاتی نظامی دارند. (17 کشور،9%) 
فلسفه و ضرورت سربازی 
عرصه های خدمتی سربازان 
تاریخچه سربازی در ایران 
اجباری‌شدن سربازی در ایران 
شیوه های سربازی در دنیا 
نتیجه گیری 
منابع و مآخذ 

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله مفهوم ، مبانی ،اصول و فلسفه خدمت سربازی در فایل ورد (word)

کتاب:مدیریت فرهنگی سربازان،(بهار1384)، خدمت نظام وظیفه وفرهنگ سربازی در کشورهای جهان،تهران،معاونت فرهنگی ستادمشترک سپاه(جلد1و2)

مجله:مهدی نظر پور(بهار1386)،اتحاد ملی انسجام اسلامی،شماره

چکیده

هـر حـکـومـت و دولتی برای حفظ استقلال ، امنیت و تمامیت ارضی خود نیاز به نیروی مسلح قـوی ، مـقـتـدر و سـازمـان یـافـته دارد. جمهوری اسلامی ایران نیز پس از استقرار، برای تـداوم خـود و دفـع تهدیدات داخلی و خارجی ، نیروهای مسلحی را فراهم نموده است که از جمله آنها، ستاد فرماندهی کل قوا، ارتش جمهوری اسلامی ، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ، نیروی انتظامی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح می باشند. مطالب مربوط به نیروهای مسلح در قانون اساسی ، قوانین عادی و آئین نامه انضباطی ، به دو دسته تقسیم مـی شـونـد: دسـتـه اول مـطـالب اخـتـصـاصـی هـر یـک از آنـهـا و دسـتـه دوم ، اصـول ، مـبـانـی و کـلّیـات اسـت کـه شـامـل هـمـه آنـهـا مـی شـود. از جـمـله ایـن اصـول ، ویـژگـیـهـای کـلی و اسـاسـی آنـهـا، مـسـئولیـت و وظـایـف فـردی ، اصـول شرافت سربازی ، اصول فرماندهی و سلسله مراتب ، وظایف عمومی فرماندهان ، رؤ سـا و مـدیـران و وظـایـف پـرسنل و فرمانده در رزم است که مقاله درصدد تبیین آنها می باشد

واژهای کلیدی:خدمت سربازی در جهان،تاریخچه سربازی در ایران، فلسفه خدمت سربازی

 


1- مقدمه :

جـوامـع انسانی برای حفظ حکومت ، استقلال و تمامیت ارضی و تاءمین امنیت خود ناگزیر از فـراهم نمودن نیروی نظامی هستند. استقلال و امنیت هر کشور و دولت اعم از داخلی و خارجی نیز در پرتو قدرت و توان نظامی تاءمین می گردد. مقابله با مهاجمان خارجی یا کسانی کـه در داخـل کـشـور بـا نـقـض قـوانـیـن ، امـنـیـت اجـتـمـاعـی را مـخـتـل مـی کـنند، جز با توان نظامی حل نمی شود. از این رو کشورهای مختلف بدین منظور تشکیل و سازماندهی نیروهای مسلح خود را در راستای دفع خطرهای خارجی و داخلی طراحی مـی کـنـنـد و بـا تـشـکـیـل سـازمـانها و نهادهای نظامی خاص ، افراد کارآمد و توانا را به استخدام در می آورند

     در نـظـام جـمـهوری اسلامی ایران ، موضوع نیروهای مسلح از نظر اعتقادی نیز مورد توجه قـرار گـرفـتـه است ؛ زیرا مبنای حکومت ایران ، اعتقادات اسلامی است و یکی از تفاوتهای اسـاسـی حـکـومـت اسلامی با سایر نظامهای سیاسی ، امور نظامی آن است . دیدگاه اسلام نـسـبت به دفاع و جهاد، زیربنای ساختار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است . بر اسـاس عقاید اسلام ، امور نظامی منحصر به ارگان و یا افراد خاصی نیست ، بلکه عموم مـردم وظیفه دارند برای حفظ و حراست از اسلام و مرزهای حکومت اسلامی بکوشند. در حالی کـه در غـالب کـشـورهـا ایـن امر به عنوان شغل برای گروهی از مردم یا با دیدی آرمانی تـر، بـه عـنـوان یـک امـر مـلی و با انگیزه میهن پرستی و وطن دوستی تلقی می شود، در اسلام از منظری بالاتر و والاتر به عنوان یک وظیفه الهی محسوب می گردد

     قـرآن مـجـیـد، ارزش والای جهاد در راه خدا را در آیات فراوانی بیان نموده است که به یک مورد آن اشاره می شود

وَفَضَّلَ اللّهُ الُمجَاهِدِینَ عَلَی القَاعِدِینَ اءجْرا عَظِیما. (نساء: 95 (

و خداوند، مجاهدان را بر نشستگان ، با پاداش عظیمی برتری بخشیده است

خدمت سربازی در آموزه‌های دینی

همان گونه که می دانید، مسئل جهاد و دفاع در زمان پیامبر اسلام(ص) و امامانی که علاوه بر امامت، عهدار حکومت نیز بودند -مانند امام علی و امام حسن(ع)- امری واجب بوده و مختص به زمان خاص، یا افراد خاص نمی شد. به بیان دیگر، در آن زمان هرگاه که اسلام و سرزمین اسلامی مورد تعرض و هجوم کفار و مخالفان واقع می شد، بر تمام مسلمانان دفاع در برابر تجاوز بی گانگان واجب بود و مردم نیز وظیف خود می دانستند تا از دین و ناموس خود دفاع کنند، و این کار را می کردند. اما در زمان صلح هر فردی مشغول کار خود می شد

     مرابطه و نگهداری از مرزها، همچنین تأمین امنیت شهرها از اموری اختیاری و مستحب بود، و معمولاً مشکلی از این جهت به وجود نمی آمد

     در صدر اسلام، اگر چه نبرد و دفاع معمولاً هزینه های سنگینی بر حکومت اسلامی تحمیل نمی کرد، اما همان مقدار مخارج اولی جهاد نیز بر عهد مجاهدان و مسلمانان بود و حکومت اسلامی هر زمان که از لحاظ اقتصادی در تنگنا واقع می شد، کمک هایی از مردم و مجاهدان می گرفت

     با توجه به این مسئله، مسلمانان در زمان حکومت پیامبر(ص) و امام(ع) همواره برای دفاع از سرزمین های اسلامی آماده بودند، و امروزه نیز چنین است. چنان که در زمان هشت سال دفاع مقدس شاهد بودیم که مردم از تمام قشرها، دفاع از میهن اسلامی را بر خود لازم می دانستند و عاشقانه با جان و مال از اسلام و کشور دفاع می کردند، خدمت سربازی نیز تنها بخشی از آن محسوب می شد

     شایان توجه است که خدمت سربازی به صورت کنونی به مدت دو سال یا کمتر، از موضوعات جدید است؛ چراکه اساساً حفاظت از مرزها به شکل کنونی در گذشت نه چندان دور مطرح نبوده، تا چه رسد به هزار و چهار صد سال قبل؛ زیرا با پیشرفت مسائل حکومتی، شیوه حکومت داری و تقسیمات جغرافیایی، بدیهی است که ارتش و نیروهای امنیتی به شیوه کنونی عرف بسیاری از کشورها شده است. و این نوع سربازی را قوانین کشورها تعیین می کند. البته، قانون خدمت سربازی منطقی و معقول نیز می باشد. طبیعی است که شرع اسلام نیز با این نوع قوانین مخالفتی ندارد؛ چرا که در این قانون نه کسی مورد ظلم قرار می گیرد و نه تبعیضی صورت می گیرد و; این قانون نیز مانند قانون مالیات، یا قوانین شهرداری است که دولت در قبال خدماتی که به شهروندان ارائه می کند، از آنها عوارض و مالیات می گیرد. خدمت سربازی نیز به نوعی می تواند مالیات محسوب شود. یک مرد که می خواهد در این مملکت زندگی کند، خانواده تشکیل دهد، از امکانات و سرمایه های ملی استفاده کند، امنیتش حفظ باشد و در یک فضای امن به کار و زندگی بپردازد، قانون می گوید چنین فردی در صورت سلامت جسمی و روانی، موظف است دو سال از عمرش را در جهت تأمین امنیت کشورش در قالب خدمت سربازی سپری کند. البته، گفتنی است که خدمت سربازی الزاماً به معنای حضور در مرزها نیست، بلکه بستگی به تخصص سرباز دارد، تا چه تخصصی داشته باشد و در چه جایگاهی بکار گرفته شود

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله آسیب شناسی اجتماعی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله آسیب شناسی اجتماعی در فایل ورد (word) دارای 42 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله آسیب شناسی اجتماعی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله آسیب شناسی اجتماعی در فایل ورد (word)

آسیب شناسی اجتماعی چیست ؟
هدفها و مقاصد آسیب شناسی اجتماعی
فرهنگ
ویژگیهای فرهنگ
ضربه فرهنگی
عناصر اساسی فرهنگ
هنجارهای اجتماعی
انواع هنجارها
هنجارها و نوع مجازات
تعریف کجروی اجتماعی
ملاکهای تشخیصی کجرویهای اجتماعی
انواع کجرویهای اجتماعی
عوامل موثر در کجرویهای اجتماعی
خانواده
مدرسه
گروه همسالان
بنیانهای اجتماعی کجرویها
ناسازگاری جامعه با ارگانیسم انسانی
ناسازیهای درونی جامعه
نظریه های جامعه شناختی کجرویها
تعریف کنترل اجتماعی
نظریه کنترل اجتماعی
نظم وکنترل اجتماعی
سرقت
تعریف سرقت
علل و انگیزه های سرقت
علل و انگیزه های روانی – عاطفی سرقت
علل اجتماعی – اقتصادی سرقت
نگاهی به سرقت در ایران
اعتیاد چیست ؟ معتاد کیست ؟

آسیب شناسی اجتماعی چیست ؟

آسیب شناسی اجتماعی مفهوم جدیدی است که از علوم زیستی گرفته شده و مبتنی بر تشابهی است که دانشمندان بین بیماریهای عضوی و آسیبهای اجتماعی (کجرویها ) قائل می شوند . در واقع ، با شکل گیری و رشد جامعه شناسی در قرن نوزدهم میلادی ، بهره گیری از علوم مختلف برای بیان فرایند های اجتماعی نیز معمول گردید و در نتیجه بسیاری از اصطلاحها و واژه های رایج در علوم دیگر چون زیست شناسی ، علوم پزشکی ، زمین شناسی و مانند ان در جامعه شناسی نیز به کار گرفته شد که از جمله می توان” آسیب شناسی اجتماعی” را نام برد

هدفها و مقاصد آسیب شناسی اجتماعی

هدفها و مقاصد آسیب شناسی اجتماعی را می توان به شرح زیر طبقه بندی کرد

مطالعه و شناخت آسیب های اجتماعی و علل و انگیزه های پیدایی آنها ، زیرا تشخیص درست دردها ، نخستین شرط چاره جویی و بیش از نیمی از درمان است ، درد تشخیص نا داده را درمان نتوان کرد . بی شک هرگونه ساختن بدون شناختن ، تیر در تاریکی رها کردن است 

پیشگیری از وقوع انحرافات اجتماعی و جرم در جامعه به منظور بهسازی محیط زندگی جمعی و خانوادگی . ازآنجا که پیشگیری همواره ساده تر ، علمی تر و کم هزینه تر از درمان است ، دارای اهمیت بسیار می باشد

درمان کجروان اجتماعی با بکار گیری روشهای علمی و استفاده از شیوه های مناسب برای قطع ریشه ها و انگیزه های این کجرویها

تداوم درمان برای پیشگیری و جلوگیری از بازگشت مجدد انحرافات اجتماعی وم بررسی شیوه های باز پذیری اجتماعی کجروان

در واقع ، آسیب شناسی اجتماعی خاستگاه اختلالها ، بی نظمی ها و نا بسامانیهای اجتماعی است . اگر در جامعه ای هنجارها مراعات نشود ، کجروی پدید می آید و رفتار آسیب می بیند . مطالعه علمی این گونه نابسامانیها و ناسازیها را در جامعه انسانی آسیب شناسی اجتماعی می گویند

فرهنگ

انسانها به کمک نیروی اندیشه ، بر خلاف دیگر جانداران خود را از تسلیم و وابستگی بی قید و شرط به طبیعت برهانند و برای مبارزه و تسلط بر آن ، راهها و روشها  ومسایلی را اختراع کنند که به مجموعه آنها ”فرهنگ ” گویند . فرهنگ مجموعه پاسخهای انسان به پرسشها و نیازهای گوناگون ناشی از ضروریات زندگی در طبیعت و در جامعه است . تایلورفرهنگ را حاصل رفتار و کردار انسانهایی می داند که دار جامعه زندگی می کنند . به بیان دیگر ، فرهنگ شیوه کلی زندگی در هر جامعه است

از آنجا که فرهنگ ، قوام دهنده و نظام بخش کارکردها و ساختارهای اجتماعی است و     رفتار هر یک از افراد جامعه از آن تاثیر می پذیرد ، بنابراین باید با دقت مورد بررسی قرار گیرد تا از آن بتوان به تبیین رفتار فردی و گروهی در جامعه پرداخت

ویژگیهای فرهنگ

فرهنگ دارای ویژگیهایی چند است

انتقال پذیری : یعنی فرهنگ فرایندی است که از طریق آموزش از نسلی به نسل بعدی انتقال می یابد ، ادامه پیدا می کند و دگرگون می شود . فرهنگ با انتقال تجربه ها ، الگوها و قالبهای رفتاری را در ذهن افراد جامعه ، حک می کند و زمانی این قالبها حک شد ، آثار تجربه ها ، عمیق و مداوم و مستعمر می شوند . فرایند حک کردن ، از طریق جامعه پذیری ، فرهنگ پذیری و یاد گیری انجام می شود

آموختنی : فرهنگ را می توان به عنوان مجموع ویژگیهای رفتاری و اکتسابی افراد یک جامعه تعریف کرد . واژه تعیین کننده در این تعریف ، همان واژه اکتسابی است که فرهنگ را از رفتاری که نتیجه وراثت زیست شناختی است ، متمایز می سازد

 همگانی : بدین معنی که فرهنگ دستاورد فردی نیست ، بلکه مجموعه ای از افراد در پیدایی آن شریک و سهیمند

وسیله ای برای کنترل و نظم اجتماعی : از آنجا که افراد ، شیوه های رفتاری و الگوهای فرهنگی جامعه را چه به صورت سطحی ( جامعه پذیری ) و چه به صورت عمقی  ( فرهنگ پذیری ) یاد می گیرند ، فرهنگ وسیله ای است که رفتار و تمایلات و کردار آنان را یکنواخت می کند و از طریق مجازاتهایی که اعمال می کند ، باعث کنترل و ایجاد نظم در جامعه می شود . فرهنگ پذیری وقتی در شرایط استعماری – هنگامی که یک فرهنگ مورد تهاجم واقع می شود و فرهنگ غالب سعی در انهدام ارزشهای اجتماعی و رد حیات سنتی داشته باشد – ( فرهنگ زدایی ) قرار بگیرد ، آسیب شناختی به خود می گیرد . ویلیام ریورس (1922) می نویسد : در اثر تضاد میان فرهنگ غربی ( فرهنگ غالب ) و فرهنگ بومی در برخی از قبایلی که در حالت بدوی زندگی می کنند ( فرهنگ مغلوب ) ، ” لذت زندگی از میان رفته است ” . به این اعتبار ” فرهنگ زدایی ” که بر اثر آن فرد فاقد هنجارهای قابل استناد برای رفتار خویش می گردد ، منجر به بروز برخی ناسازیها و دشواریهای اجتماعی مانند : الکلیسم ، اعتیاد به مواد مخدر ، رشد فحشا ، افزایش جرمهای مختلف ، خود کشی و مانند آن خواهد شد

ضربه فرهنگی

هنگامی که یک فرد در یک محیط فرهنگی بیگانه و در میان مردمی قرار می گیرد که در باورهای بنیادی آنها سهیم نیست ، دچار ضربه فرهنگی می شود ( کوئن ،1370 : 43). مثلا اگر یک ایرانی را به جزیره دور افتاده ای در اقیانوس آرام در میان قبیله ای ببرند ، جایی که شکار انسان برای آنها امری معمولی است ، به درستی دچار ضربه فرهنگی می شود ، زیرا زندگی این قبایل با شیوه زندگی او بسیار متفاوت است

عناصر اساسی فرهنگ

مفهوم وسیع و گسترده فرهنگ که شیوه های کلی زندگی مردم در هر جامعه است ، به طور مشخص از اجزا و عناصر متفاوتی که در عین حال به هم مربوطند ، تشکیل شده است . ما در اینجا برای روشنتر شدن موضوع به دو بخش مهم فرهنگ – ارزشها و هنجارها – اشاره می کنیم

هنجارهای اجتماعی

هنجارهای اجتماعی ، شیوه های رفتاری معینی هستند که بر اساس ارزشهای اجتماعی جامعه شکل می گیرند و با رعایت آنهاست که جامعه نظام پیدا می کند . در اصطلاح جامعه شناسی هنجارها را ”الگوهای استاندارد شده رفتار و کردار” می گویند ، این الگوها نشان دهنده رفتار ایده آل یا مطلوب افرادجامعه است.  مقررات رسمی ، قوانین ، احکام فقهی و شرعی ، آداب و رسوم ، شیوه های قومی و نظایر آن از جمله هنجارهای جامعه به شمار می روند

هنجارهای اجتماعی راهنماهای آشکاری هستند که به یک مردم جامعه می گویند چگونه باید در شرایط خاص رفتار کنند . در واقع ، هنجارهای اجتماعی تعیین می کنند چه باید بگوید و از گفتن چه چیزهایی اجتناب ورزد . باید چگونه بیندیشد و چگونه رفتار کند ، چه اعمالی را انجام دهد و از انجام کدام اعمال دوری گزیند و به همین دلیل هر کس می کوشد تا رفتار خود را با هنجارهای اجتماعی سازگار کند تا جامعه او را به عضویت خود بپذیرد . بنابراین ، هنجارهای اجتماعی برای اعضای جامعه مشخص می سازند که در یک موقعیت اجتماعی چه نوع رفتاری را باید در پیش گیرند و از چه نوع رفتار پرهیز کنند . به عنوان مثال : هنجارهای ممنوع ، عملی را که فرد مجاز به انجام آنها نیست مشخص می کند . مثلا” به فرد گفته می شود که دزدی ، آدمکشی و وارد آوردن خسارات مالی و جانی به دیگران اجتناب کند و هنجارهای مجاز ، رفتارهایی را مشخص می کند که از فرد انتظار می رود در موقعیت معین ، آن را انجام دهد ، مثلا از فرد انتظار می رود که به موقع مالیات خود را بپردازد ، قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت کند و لباس مناسبی بپوشد

انواع هنجارها

پاره ای از مهمترین هنجارهای اجتماعی را می توان به شرح زیر گروهبندی کرد

1هنجارهای دینی : هنجارهای دینی معلول آموزش دینی هر جامعه مفروض است . برای مثال ، فقه و شرع مقدس اسلام که ازتعالیم دینی اسلام سرچشمه گرفته است ، در طول قرنها به وسیله مجتهدان و اندیشمندان دینی تنظیم تدوین شده و تنها مرجع داوری در کارها و مهمترین هنجارها در ایران است

آسیب شناسی را باید با توجه به هنجارهای دینی مطالعه کرد : زیرا با پژوهشهایی که به عمل آمده است ، بین نوع آسیبهای اجتماعی و باور های دینی رابطه نزدیک وجود دارد . مثلا معلوم شده است که نرخ خودکشی در کشور های اسلامی بسیار کمتر از دیگر کشور ها است ، زیرا خود کشی در این دین تحریم شده است

2هنجارهای رسمی : هنجارهای رسمی  مشتمل بر قوانین تشکیلاتی ، اداری و مالی کشور و واحد ها و مؤسسه های تابعه است ، مانند: قانون اساسی ، قانون مدنی ، قوانین حقوقی و جزایی. هنجارهای رسمی به وسیله نمایندگان مجلس وضع می شود و بخش اعظم کارهای اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و اداری و سازمانی بر اساس آن انجام می گیرد و سازمانهای قضایی و نیروهای انتظامی برای نظارت بر اجرای آنها به وجود آمده اند

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق بررسی جامعه شناختی مشکلات و موانع ازدواج جوانان 29در20 سال در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق بررسی جامعه شناختی مشکلات و موانع ازدواج جوانان 29در20 سال در فایل ورد (word) دارای 110 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق بررسی جامعه شناختی مشکلات و موانع ازدواج جوانان 29در20 سال در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود تحقیق بررسی جامعه شناختی مشکلات و موانع ازدواج جوانان 29در20 سال در فایل ورد (word)

فصل اول  
کلیات تحقیق  
1-1-بیان مسئله  
1-2 – اهمیت و ضرورت تحقیق  
1-3- اهداف تحقیق  
1-3-1- هدف اصلی ( کلی )  
1-3-2- اهداف جزئی  
1-4- کاربرد نتایج تحقیق  
1-5- فرضیات تحقیق  
1-5-1- فرضیه کلی:  
1-5-2-فرضیات جزئی:  
1-6- روش تحقیق  
1-7- جامعه مورد مطالعه  
1-8- محدودیتهای تحقیق  
فصل دوم  
ادیبات تحقیق  
2-1- مفاهیم  
2-1-1-اهمیت ازدواج از دیدگاه اسلام:  
2-1-2- انگیزه های اصیل ازدواج از دیدگاه اسلام  
2-2-واکنش و هوشیاری نسبت به ازدواج  
2-3- بررسی نهاد و انواع خانواده  
2-3-1-نهاد خانواده  
2-3-2- ازدواج و همسر گزینی  
2-3-3- نقش خانواده در انتخاب همسر  
2-4- آثار و نتایج ازدواج  
2-5- انواع و صور ازدواج و همسر گزینی  
2-6- عوامل مؤثر بر انتخاب همسر  
2-7- انواع همسان همسری  
2-8- ازدواج، جوانان و والدین  
2-9- عوامل تأثیرگذار بر ازدواج جوانان  
2-9-1- شرایط اجتماعی  
2-10- شناخت مشکلات و موانع موجود بر سر راه ازدواج  
2-10-1- پیوند تأخیر ازدواج  
2-10-2- آسیبهای اجتماعی  
2-11- یافته ها از سه رویکرد زمانی  
2-11- 1- عوامل تعیین کننده موقعیت یا پایگاه اجتماعی  
2-12- پیشینه تحقیق  
2-12-1- پژوهشهای انجام شده پیرامون موضوع ایران  
2-12-2- مطالعات و تحقیقات خارجی پیرامون موضوع  
2-13-1- نظریه مبادله اجتماعی  
2-13-2- نظریه های مکمل  
2-13- نظریه های روانشناسی  
2-13-1- نظریات جامعه شناسی در باب ازدواج و تشکیل خانواده  
3-14- دیدگاه تکامل گرایی در مورد ازدواج و تشکیل خانواده  
3-15- موانع و مشکلات ازدواج و تشکیل خانواده  
فصل سوم  
روش تحقیق  
3-1- نوع روش تحقیق  
3-2- متغیرهای  مستقل و وابسته  
3-3- جامعه آماری و نمونه گیری  
3-4- آزمون های آماری  
فصل چهارم  
یافته های تحقیق  
4-1- مقدمه  
4-2 استخراج داده ها  
4-2-1-بررسی فرضیه 1:رابطه بین اشتغال و ازدواج  
4-2-2- بررسی فرضیه 2:رابطه بین مسکن و ازدواج  
4-2-3-بررسی فرضیه 3:رابطه بین هزینه های ازدواج و ازدواج  
4-2-4- بررسی فرضیه 4:رابطه بین انتظارات و معیارهای انتخاب همسر  
4-2-5- بررسی فرضیه 5:رابطه بین درآمد  و ازدواج جوانان  
4-3-تجزیه و تحلیل دادهها(آمار استنباطی)  
4-4-بررسی فرضیه 1:رابطه بین اشتغال و ازدواج  
4-5-بررسی فرضیه 2:رابطه بین مسکن و ازدواج  
4-6- بررسی فرضیه 3:رابطه بین هزینه های ازدواج و ازدواج  
4-7- بررسی فرضیه 4:رابطه بین انتظارات و معیارهای انتخاب همسر  
4-8- بررسی فرضیه 5:رابطه بین درآمد  ازدواج جوانان  
فصل پنجم  
نتیجه گیری و پیشنهادات  
5-1- نتیجه گیری  
5-2-جمع بندی  
5-3-پیشنهادات  
منابع و ماخذ  
ضمائم  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود تحقیق بررسی جامعه شناختی مشکلات و موانع ازدواج جوانان 29در20 سال در فایل ورد (word)

الف- کتب

1-    احدی، حسن، محسن نیکچهر. (1374). روان شناسی رشد ،چاپ چهارم، نشر بنیاد: تهران

2-    بهشتی، محمد حسین و دیگران، بیتا، شناخت اسلام، دفتر نشر فرهنگ اسلامی تهران

3-    بیرو، آلن (1375). فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمه باقر ساروخانی، چاپ دوم کیهان؛ تهران

4-    جورج، رتیزر .(1383). نظریه جامعه شناسی در دوران معاصر، ترجمه محسن ثلاثی، چاپ دوم، انتشارات علمی تهران

5-    روسو، ژان ژارک (1371) امیل ( آموزش و پرورش) ترجمه منوچهر کیا، چاپ هفتم، گنجینه تهران

6-    روژن باوم، هایدی .( 1376). خانواده به منزله ساختاری در مقابل جامعه ترجمه محمد صادق موسوی، چاپ اول، مرکز نشر دانشگاهی

7-    ساروخانی، باقر. (1375). مقدمه ای بر جامعه شناسی خانواده انتشارات سروش، تهران

8-    سگالین، مارتین .(1370). جامعه شناسی تاریخی خانواده، ترجمه حمید الیاسی، نشر مرکز چاپ اول تهران

9-    سیاسی، علی اکبر. (1371). نظریه های شخصیت، دانشگاه تهران؛ تهران

10-شیخی، محمد تقی.(1380). جامعه شناسی زنان و خانواده، شرکت سهامی انتشار تهران

11- صدیق اورعی، غلامرضا.(1373). جامعه شناسی مسائل اجتماعی، جهاد دانشگاهی

12- صدیق، سروستانی، رحمت الله .(1367). آسیب شناسی اجتماعی، چاپ اول، انتشارات آن؛ تهران

13- عمید، حسن .( 1377) فرهنگ فارسی دو جلدی چاپ دوازدهم، امیر کبیر؛ تهران

14- کاظمی خلخالی،زین العابدین (1385)زناشویی راز خوشبختی، ویراستار مرتضی ادودیان نشر محمد؛ تهران

15- کاتوزیان، ناصر(1371) حقوق مدنی خانواده، جلد اول، چاپ اول، بی جا انتشارات مدرس

16- کلاینبرگ، اتو. (1370). روانشناسی اجتماعی ترجمه علی محمد کاردان، جلد اول، چاپ یازدهم اندیشه؛ تهران

17- کاوه، سعید.(1368). روانشناسی ارتباط دختران و پسران، نشر سخن؛ تهران

18- گری، جان .( 1382). پسران مریخی و دختران ونوسی .مترجم، عادل ابراهیمی، چاپ سوم، نسل نو اندیش؛ تهران

19- مندارس، هاندی. (1349). مبانی جامعه شناسی، ترجمه: باهرپرهام، امیرکبیر؛ تهران

20-میشل، آندره (1352) جامعه شناسی خانواده و ازدواج، ترجمه فرنگیس اردلان، دانشگاه تهران؛ تهران

21- مطهری، مرتضی.(1372). اخلاق جنسی در اسلام و جهان غرب، چاپ هفتم، صدرا؛ تهران

22- وثوقی، منصور و نیک خلق علی اکبر.(1372). مبانی جامعه شناسی، خردمند؛ تهران

ب پایان نامه

1-    ابراهیمی(1374)بررسی موانع و مشکلات اقتصادی و اجتماعی جوانان در کازرون

2-    نظری، هاجر(1389) بررسی جامعه شناسی موانع و مشکلات دختران مجرد شهرکرد

چکیده

موضوع پایان نامه موانع و مشکلات ازدواج جوانان 29-20 در شهر مبارکه می باشد. ازدواج نقش مهمی در زندگی انسان ها دارد و آثار مفیدی بسیاری را در زندگی فردی  و اجتماعی آنها بر جای می­گذارد، اما در سال های اخیر، جوانان در زمینه­ی ازدواج با مشکلات زیادی رو به رو هستید. هدف اصلی در این پایان نامه، بررسی و شناخت موانع و مشکلات ازدواج جوانان می­باشد

انواع مشکلات موانعی که جوانان با آن روبه رو هستند. از بعد اقتصادی شامل : اشتغال و درآمد، مسکن، مراسم و تشریفات ازدواج، مهریه جهیزیه

موانع اجتماعی، فرهنگی، فردی، روانی

عوامل دیگری در بالا رفتن سن ازدواج و تأخیر آن موثرترند که از ان جمله­اند

طولانی شدن دوره تحصیلات، سرگرمی­های خارج از منزل، دگرگون شدن الگوهای ازدواج در جریان توسعه صنعتی و گسترش سرنشینی، گرایش به همان همسری، تغییر در اهداف زناشویی، توقعات فزاینده­ی دختران، عدم امکان شناخت دختر و پسر از یکدیگر، مشاهده اختلاف به زندگی زناشویی والدین و اطرافیان

مقدمه

در سال­های اخیر مسئله ازدواج و تشکیل خانواده برای جوانان به عنوان یکی از مسائل و پدیده های اجتماعی و فرهنگی مطرح شده است. زیرا یک مسئله و مشکل اجتماعی در کشور است. ازدواج به عنوان یک پدیده اجتماعی است که صاحبنظران تعاریف متعددی از آن کرده­اند. کارسون ازدواج را فرآیندی از کنش متقابل بین دو فرد که یک مرد و یک زن که برخی شرایط قانونی را تحقق بخشیده­اند. و مراسمی برای برگزاری زناشویی فرد بر پایه داشته­اند و بطور کلی عمل آنان مورد پذیرش قانون قرار گرفته است، می­داند. در ایران مسئله ازدواج از مسائل اجتماعی و فرهنگی زمان معاصر تلقی می­شود. زیرا به نظر می­رسد و مشکلات، تنگناها و موانع بر سر راه جوانان بر طول سالهای اخیر افزایش یافته است. مشکلات و تنگناهای ازدواج پیچیده و ریشه بر عوامل اقتصادی، اجتماعی، روانی و تفاوت های دو جنس دارد. هدف تحقیق بررسی مشکلات و موانع ازدواج جوانان 29-20 در شهر مبارکه می باشد

روش تحقیق روش پیمایش است. بدلیل این که می­توان نتایج بدست آمده از جامعه نمونه را به کل جامعه اماری تعمیم داد. همچنین برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده می­شود. موانع و تنگناهای ازدواج، بنظر می­رسد در امر ازدواج موانع و مشکلات متعددی وجود دارد که افزایش انتظارات و توقعات گسترش تشریفات ازدواج، تأیید جهیزیه و مهریه بر افزایش منزلت اجتماعی اجتماعی، فقدان فرصت های شغلی مناسب، مسئله مسکن، فقدان وضعیت اقتصادی مناسب، مذهبی بودن، زیبایی، باسواد بودن، تفاهم اخلاقی، اصالت خانوادگی که هر کدام بحث جداگانه­ای را می­طلبد

ازدواج پیمان تعهدی است که در آن زن و مرد یک تعهد قانونی، شرعی و عاطفی پیمان می­بندند تا به تشکیل خانواده در یک زندگی مشترک نیازهای همدیگر را تأمین و نشیب و فرازها و تلخی و شیرینی های زندگی یار همدیگر باشند. با این وجود خانواده سالم، مشروط به برخورداری معماران زوجین آن از سلامت روانی و داشتن رابطه­ای مطلوب با یکدیگر است. در این راستا مطالعه حاضر به بررسی موانع و مشکلات ازدواج جوانان مبارکه می­پردازد و آسیب­ها و موانع اقتصادی، اجتماعی و فردی از دیدگاه جوانان ارزیابی می­شود

1-1-بیان مسئله

بررسی پدیده­های اجتماعی مانند خانواده، ازدواج از جمله مباحث مهم در جامعه شناسی هست و همچنین در جامعه شناسی خانواده به عنوان شاخه­ای از علوم اجتماعی مسائلی چون تغییرات ساختی و کارکردی در این نهاد اجتماعی، نظم ووجود ارزش­ها و هنجارهای حاکم برفضای خانواده، تحولات تاریخی همسر گزینی و عوامل مؤثر برآن، سن و میزان ازدواج، ارتباط ازدواج با متغیرهای مختلف و;.. مورد مطالعه و بررسی قرار می­گیرد. در این میان پدیده ازدواج و عوامل مؤثر بر آن از جمله دغدغه­های جامعه شناسان و محقیقین رشته­های علوم اجتماعی است

ازدواج به عنوان مهم­ترین و عالی­ترین رسم اجتماعی برای دستیابی به نیازهای عاطفی افراد همواره مورد تأیید بوده است دلایل اصلی ازدواج عمدتاًًعشق و محبت، داشتن شریک و همراه در زندگی، ارضای نیازهای عاطفی و روانی و افزایش شادی و خشنودی است

ما در جامعه­ی کنونی شاهد آن هستیم که علی­رغم تبلیغاتی که برای ازدواج صورت می­گیرد موانع و مشکلاتی پیش پای جوانان قرار دارد از جمله با تدریج با افزایش مهریه، تجملات مراسم ازدواج، جهیزیه و انتظاراتی مانند داشتن ماشین ، مسکن ، تحصیلات و ;.. به عنوان پیش شرط­های ازدواج مطرح می­شود

درست است که ازدواج به به طور طبیعی به مجموعه­ای از عوامل بستگی دارد، ولی این عوامل در جامعه ما تحت تأثیر تغییرات و تحولات و اقتصادی، فرهنگی و نوسازی  این مسئله را دچار مشکل ساخته و گاه به صورت معمای لاینحلی در آمده و ازدواج به موقع جوانان را به تأخیر انداخته یا اصولا منتفی می­کند باید توجه داشت برای هر انسان سال­های خاصی موعد گزینش همسر به شمار می­آید چنانچه این سال­ها سپری شدند به همان نسبت نیز شانس زوجیت از دست می­رود

در پی تحولات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سال­های اخیر به ویژه افزایش شهرنشینی و توسعه­ی نسبی و روی آوردن دختران به تحصیلات بالاتر تا کم رنگ شدن آداب و رسوم و سنت­ها هزینه ازدواج و گرانی مسکن و افزایش بیکاری بویژه در میان جوانان سن ازدواج افزایش یافته و میزان­های ازدواج رو به کاهش گذاشته است. این تغییرات مسائل و مشکلات زیادی بدنبال خواهد داشت

1-2 – اهمیت و ضرورت تحقیق

ازدواج واقعه­ای اجتماعی، زیستی و فرهنگی است که به دلیل نقش بنیادین آن در تشکیل خانواده از اهمیت بسزایی برخوردار است، بطوری که پایندگی گروه و زندگانی کمی و کیفی سال­های متوالی به ازدواج بستگی دارد

ازدواج یکی از ارزش­های اجتماعی است که جهت انجام وظایف نهاد خانواده یعنی تولید نسل تربیت و پرورش کودکان، انتقال فرهنگ، رفع نیازهای عاطفی، ایجاد نظم در روابط افرادو ;; شکل گرفته است. ازدواج یکی از وقایع مهم حیاتی در زندگی افراد جامعه محسوب می­شود که از جنبه­های گوناگون دارای اهمیت است. بدون شک ازدواج یکی از مراحل مهم در مسیر تکامل فردی و اجتماعی است که اهمیت آن در مسائل اعتقادی و دینی جایگاه خاصی دارد و توصیه­های اخلاقی در خصوص لزوم اقدام به آن در متون اسلامی دیده می­شود در خصوصیات جامعه­ی کنونی، با توجه به قرار گرفتن در محل انتقالی و تحول ارزش­ها از یک سو ووجود جمعیت جوان کشور که در سن ازدواج قرار دارند از سوی دیگر، برنامه­ریزی های اصولی و صحیح مبتنی بر شناخت وضع موجود را از سیاستگذاران و برنامه­ریزان اجتماعی طلب می­نمایند و این در حالی است که بر اساس تحقیقات انجام شده مشخص گردیده است که 57 %کجروی­ها توسط افراد مجرد انجام می­شود»

 شناخت موانع مشکلات ازدواج قشر جوان و برنامه­ریزی جهت تسهیل ازدواج آنان اقدامی است بسنده و لازم که فواید زیادی برای جامعه دارد که از جمله می­توان به مواردی چون افزایش مشارکت اجتماعی، افزایش هم­بستگی اجتماعی ، ایجاد انگیزه اقتصادی برای کار و تلاش بیشتر در جوانان و کاهش مفاسد اجتماعی در سطح جامعه اشاره شود

1-3- اهداف تحقیق

1-3-1- هدف اصلی ( کلی )

 هدف کلی این تحقیق بررسی جامعه شناختی مشکلات و تنگناهای ازدواج جوانان 20-29 شهرمبارکه، شناخت دلایل و عؤامل مؤثر بر آن، همچنین بررسی عوامل و مسائلی است که موانع و مشکلات را برای ازدواج جوانان بوجود آورده و در سال­های اخیر کاهش میزان ازدواج و تأخیر ازدواج را به دنبال داشته است

1-3-2- اهداف جزئی

1- بررسی نقش تأثیر متغیرهایی چون اشتغال، درآمد، مسکن، جهیزیه، مهریه

2-بررسی نقش نگرش­های زوجین نسبت به سن ازدواج ، افزایش سطح انتظارات زوجین و معیارهای انتخاب همسر

3- بررسی تأثیر افزایش سطح تحصیلات و اشتغال به تحصیل در ازدواج جوانان

4- بررسی نقش آداب و رسوم و سنتهای اجتماعی مربوط به ازدواج و نقش الزامات و هنجارهای اجتماعی مؤثر بر ازدواج جوانان

5- شناخت آسیب­های اجتماعی و روانی، فردی آسیب­های روحی وروانی (افسردگی )، انحرافات جنسی، خودکشی)

1-4- کاربرد نتایج تحقیق

امروزه جوانان برای ازدواج با مشکلات عمده و عدیده­ای روبه رو هستند و هدف اصلی این پژوهش نیز شناسایی این موانع و مشکلات است. شناسایی موانع و مشکلات نسل جوان ، مخصوصا مشکلات مربوط به ازدواج آنان را در برنامه­ریزی­های دقیق و اصولی برای آنان، یاری خواهد داد. شناخت این مشکلات برای برنامه­ریزان و مسئولان کشور به نحو مؤثرتری آنان را در امور تسهیل سازی ازدواج جوانان یاری خواهد نمود. یکی از مراکز اصلی و عمده­ی حل مشکلات ازدواج جوانان، بنیاد ازدواج است. هدف از تأمین بنیاد مذکور صرفنظر از عدم توانایی و محدودیت­های اجرایی آن، برطرف نمودن و حل مشکلات ازدواج بوده است بدیهی است که این امر در صورتی تحقق می­یابد که این بنیادها از مشکلات و موانع ازدواج جوانان، اطلاع کامل و دقیقی داشته باشد. این پژوهش کوشش ناچیزی در جهت شناسایی موانع و مشکلاتی است که سر راه ازدواج جوانان قرار دارد و نتایج آن می­تواند در جهت کمک به ازدواج آنان در احنیار بنیادهای مریوط قرار گیرد، تا آنها بتوانند راه­حل­های عملی و سنجیده برای حل مشکل و مسأله اتخاذ نمایند

ضمن اینکه با شناخت عوامل و دلایل مؤثر بر موانع ازدواج جوانان و تعیین راهکارهای مقابله با آنها می­توان از طریق اطلاع رسانی مناسب و کامل اولاًًآگاهی خانواده ­ها را از این پدیده و اثرات ناشی از آن در بین خانواده و جامعه افزایش داد

ثانیا بسیاری از معضلات و آسیب­های اجتماعی احتمالی که در جامعه فراروی این پدیده است و برای دولت و مردم هزینه­های مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و;;. دارد پیشگیری نمود

1-5- فرضیات تحقیق

1-5-1- فرضیه کلی

بین مسائل اقتصادی ، اجتماعی، فرهنگی، فردی ، روانی و ازدواج رابطه وجود دارد

1-5-2-فرضیات جزئی

1-    بین مشکل اشتغال مناسب برای جوانان و ازدواج رابطه وجود دارد

2-    بین مشکل مسکن و ازدواج رابطه وجود دارد

3-    بین درآمد و ازدواج رابطه وجود دارد

4-    بین هزینه­های ازدواج ( جهیزیه، برگزاری مراسم، مهریه ) و موانع ازدواج رابطه وجود دارد

5-    بین افزایش انتظارات زوجین و معیارهای انتخاب همسر رابطه وجود دارد

1-6- روش تحقیق

عمده تأکید این پژوهش بر استفاده از پیمایش در تحقیقات اجتماعی است تا از این طریق و با تکیه بر فنون خاص تحقیق مثل پرسشنامه بتوان داده­ها و اطلاعات و آمار متناسب با فرضیات و شاخص­های مورد نظر را از جمله آماری کسب نمود و سپس براساس واقعیات و روش­های خاص تحقیق این داده­های آماری جمع شده و نمونه­ها را به کل جامعه آماری تحقیق تعمیم داد و برخی فرضیات و گزارش­های تحقیق را سنجش و ارزیابی نموده رد یا تأیید کرد

روش تحقیق بکار گرفته شده در این پژوهش روش پیمایش Survey است. پس از تهیه­ی نقشه­ی اقدام تهیه­ی پرسشنامه می­کنیم و پرسشنامه را در اختیار پاسخگویان قرار می­دهیم و در نهایت متغیرهای تحقیقی با استفاده از آزمون آماری همبستگی مورد سنجش و ارزیابی قرار می­گیرد

1-7- جامعه مورد مطالعه

جامعه مورد مطالعه این پژوهش جوانان 29-20 شهرستان مبارکه است. جمعیت این شهرستان در طبق آمار سرشماری در سال 1390 برابر 143474است که از این تعداد جمعیت 74893 را برادران و 68581 جمعیت را زنان تشکیل میدهند و 120 نفر را به عنوان حجم نمونه آماری مورد مطالعه قرار داده­ایم

1-8- محدودیت­های تحقیق

1-    درزمینه­ی ازدواج تحقیقاتی که در کشور صورت گرفته است که هرکدام از آنها به نوعی یک یا چند مشکل و مانع را مورد بررسی قرار داده­اند ولی درباره موانع و مشکلات ازدواج به طور جامع کاری انجام نگرفته است

2-    منابع اصلی و عمده تحقیقاتی که در خصوص ازدواج انجام گرفته است عمدتاً پایان­نامه هایی است که در دانشگاه­های کشور نوشته شده است که به علت عدم همکاری بسیاری از این دانشگاه­ها با مراجعین، به تعدادی از این پایان­نامه­ها دسترسی داشتم

3-    برای جامعه آماری آمار، ارقام لازم جهت پژوهش به بعضی از ادارات مراجعه نمودم ولی متأسفانه بعضی از ادارات همکاران چندان مبذولی نداشتند

4-    در نحوه­ی توزیع پرسشنامه­های تحقیق و جمع­آوری آنها نیز دچار مشکلاتی بودم بدین صورت که تعدادی از پاسخگویان از تحویل پرسشنامه یا تکمیل آن خودداری می­کردند

2-1- مفاهیم

2-1-1-اهمیت ازدواج از دیدگاه اسلام

دین اسلام به عنوان کامل­ترین دین به تمام موضوعات بشری پرداخته است و بدیهی است که ازدواج و تشکیل خانواده از این قاعده مستثنی نیست. با تأمل در آیات قرآن و احادیث پیامبر و ائمه به اهمیت آن پی خواهیم برد

اسلام علاقه­ی دو همسر را به یکدیگر از نشانه­های وجود بارز خدا می­بینید و مفاد آیه 21 سوره روم مؤید و مبین همین امر است

«ومن آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمته ان فی ذلک لایات تقوم یتفکرون» «و از نشانه­های خدواند این است که از خود شما برای شما، همسر آفرید ، تا با او آرام بگیرید ومیان شما مهر و محبت قرار داد و این امر برای متفکرین نشانه­ی خدواندی است»(سوره­ی روم، آیه 21)

شهید مطهری نیز در کتاب اخلاق جنسی در اسلام و جهان غرب می­نویسد: هنگامی که می­خوانیم و یا می­شنویم، بعضی از آیین­ها، علاقه­ی جنسی و ازدواج را ذاتا پلید و آرامش جنسی را ( ولو با همسر قانونی و شرعی ) موجب تباهی و سقوط می­دانند دچار تعجب می­شویم (مطهری، مرتضی، 1372: 11 )

پیامبر اسلام می­فرماید: درهای آسمانی چهار موقع گشوده می­شود، هنگام باریدن باران ، وقتی که فرزند بصورت پدر می­نگرد، زمانی که در خانه کعبه را باز می­کنند، و در وقت اجرای عقد نکاح (اشرفی، محمدرضا، 1377:17)

2-1-2- انگیزه­های اصیل ازدواج از دیدگاه اسلام

1-    رسیدن به آرامش روح و تسکین درون ( سوره روم آیه 21)

2-    ایجاد زمینه­­ای برای مودت و رحمت ( سوره­ی روم آیه ­ی 21)

3-    تکمیل ساختمان دین ، پیامبر می­فرماید، «کسی که ازدواج کند به درستی نیمی از ایمان دینی­اش را حفظ نموده است

4-    بقای نسل و جعل لکم من ازواجکم بنین  حفده ( سوره نحل آیه 72) و خدواند از وجود همسرانتان برای شما پسران قرار داد

5-    ارضای نیازهای روحی

6-    پیروی از سنت خدا

7-    زینت شخصیت

2-2-واکنش و هوشیاری نسبت به ازدواج

در این زمینه و تحت این عنوان نظر به احساس مردم به خانواده­ها به ازدواج ، انتخاب همسر، تطبیق پذیری ازدواج، کیفیت و ازدواج سن ایده آل ازدواج، طلاق و اثرات آن، و موضوعاتی نظیر آنها در ارتباط با خانواده مطرح است. مجموعه­این روابط، قراردادها و افعال است که نهاد خانواده را بوجود می­آورد از اینرو خانواده و اعضای بزرگتر آن می­بایست هوشیاری کافی نسبت به این قبیل شاخص­ها داشته باشند در هر عصر و دوره­ای این قبیل شاخص­هاداشته باشند در هرعصر و دوره­ای این قبیل شاخص­ها در معرض تغییرات هستند که این تغییرات موجه نیز می­باشند( شیخی، 1327 : 136 )

تفاوت­های دختر و پسر

در طول تاریخ، هرگز پسرها و دخترها تا بدین حد به هم نزدیک نبوده­اند، امروزه پسرها به عشق و مسائل رمانتیک علاقه بیشتری از خود نشان می­دهند و برخی دخترها نیز پا به پای پسرها بیرون از خانه کار می­کنند گرچه بدون شک پسرها و دخترها شباهت­های بیشتری پیدا کرده­اند، اما این هرگز بدین معنا نیست که کاملا یکسان شده­اند یا اینکه باید یکسان و همانند بشوند این تفاوت­های میان پسرها و دخترهاست که آنها را به یکدیگر جذب می­کند وجود این تفاوت­هاست که جنس مخالف را برای ما جذاب و خواستنی می­کند در عین حال این تفاوت­ها هستند که باعث به وجود آمدن بزرگ­ترین مشکلات می­شوند بزرگ­ترین مشکل آن که پسرها و دخترها فکر می­کنند یا انتظار دارند که باید همسرشان مانند خود آنها فکر کنند هنگامی که پسرها و دخترها می­آموزند که تفاوت­هایشان را درک کرده پس محترم بشمارند، عشق فرصت و مجالی می­یابد تا رشد کند. بزرگترین و شایع­ترین شکایت دخترها از پسرها آن است که پسرها هرگز شنونده­های خوبی نیستند . بزرگترین و شایع­ترین شکایت پسرها از دخترها آن است که دخترها همیشه سعی دارند آنها را عوض کنند و تغییر دهند. هنگامی که زن­ها احساس محترم بودن و قابل ارزش بودن می­کنند انگیزه­ی بیشتری پیدا کرده و مقتدرترمی­شوند مردها هنگامی احساس قدرت و توانمندی می­کنند که احساس می­کنند مورد نیاز هستند. همان­گونه که تفاهم و ارتباط مؤثرمهم­ترین جزء از هر رابطه­ای موفق و سالم را تشکیل می­دهد دعوا و مشاجره نیز مخرب­ترین دشمن هر رابطه محسوب می­شود. مردها بیش از هر زمان، هنگامی مستعد دعوا و مشاجره هستند که اشتباهی از آنها سر زده باشد ، یا زنی را که دوستش دارند ناراحت یا عصبی کرده باشند. زن­ها ناخودآگاه، به طور مستقیم ، مبهم و ناواضح از احساسات خود صحبت می­کنند بی­آنکه بخواهند دعوا و مشاجره­ای را با همسرشان آغاز می­کنند. راز موفقیت در توانمند ساختن هر چه بیشتر مردها، آن است هرگز نخواهیم آنها را عوض یا اصلاح کنیم هنگامی که احساسات منفی را سرکوب می­کنید همزمان احساسات مثبت را نیز در خود سرکوب می­کنید. بدین ترتیب عشق میان شما به تدریج می میرد و از میان می­رود و باید برای ابراز احساسات خود وقت کافی اختصاص داد. هنگامی که زن­ها طلب کمک و حمایت بیشتری نمی کنند مردها به اشتباه فرض را براین می­گذارند که حتما ازهمسرشان حمایت کافی کرده­اند. نوشتن احساساتان بر روی کاغذ ابزاری بسیار مؤثر و در عین حال کاملا ضروری است (گری، 1383: 22 )

هماهنگی با فرهنگ خانواده

در اینجا روابط دخترو پسر از دیدگاه آسیب شناسی مورد بررسی قرار می­گیرد این امر به معنای تأیید بعضی از روابط موجود که خارج از هنجارهای اخلاقی، عرفی، خانوادگی و به ویژه دینی است نمی­باشد

البته هر خانواده­ای فرهنگ و هنجارهای خاص خود را دارد که پسران و دختران در هر صورت از الگوهای فرهنگی حاکم بر خانواده­ی خویش پیروی می­نمایند

 البته خانواده­ها تحت شرایط خاص و در سنینی که دختر و پسر به بالندگی لازم رسیده باشد و با توجه به چهارچوب­ها و هنجارهای مورد تأیید خانواده آن را می­پذیرند. اخیرا ازدواج دختران با پسران کوچکتر از خود روز به روز رواج بیشتری پیدا کرده است برای اینکه چنین ازدواج ­هایی با شکست مواجه نشوند باید شرایط زیر در نظر گرفته شود.در وضعیتی که دخترچند سالی از پسر کوچکتر باشد، دختر و پسر بایستی دارای ویژگی­های رفتاری و شخصیتی خاص باشند که مهم­ترین آنها را مطرح می­گردد

الف ) ویژگی­های پسر

پسری که قصد دارد با دختری چند سال بزرگتر از خود مرواده و آشنایی باشد به دلیل اینکه بعضی از این آشنایی­ها و دوستی­ها به ازدواج نیز منجر می­شود لازم است قبل از مرواده و آشنایی نکات زیر را در نظر داشته  باشید

1-    پسر بایستی از رشد و بلوغ فکری و رفتاری لازم برخوردار باشد

2-    در خانواده­ی پسر روابطی سالم برقرار و حاکم باشد

3-    خانواده­ی پسر به ویژه والدین از منطق نسبی ، متعادل  و سازنده برخوردار باشد

4-    چنین پسری بایستی از نوعی فرهیختگی خاصی برخوردار باشد

1-    سن تقویمی:  یا شناسنامه­ای تعداد سال­هایی که از تولد مرد می­گذرد را نشان می­دهد

2-    سن عقلی:  میزان توانایی­های ذهنی فرد را در سن خاص نشان می­دهد

سن تقویمی اکثریت افراد جامعه با سن عقلی­شان برابر است البته سن عقلی میزان هوش فرد را نیز نشان می­دهد سن عقلی بعضی از افراد از سن تقویمی­شان بیشتر است که این افراد را باهوش و نابغه می­نامند همچنین در نسیت محدودی از افراد سن عقلی از سن تقویمی کمتر است که کند ذهن، کم هوش و در موارد شدید کودن نامیده می­شود

3-    سن رفتاری یا عاطفی: این سن نوع رفتاری که شخص در آن سن بایستی داشته باشد را نشان می­دهد(کاوه، 1386: 138 -137)

ب) ویژگی­های دختر

اگرچه پیش شرط­هایی که برای پسر خاطر نشان شد بیشتر و مفصل­تر بود ولی دختری که از پسر بزرگتر است بایستی توانایی خاص را داشته باشد در غیر این صورت با مشکلاتی مواجه خواهد شد

عمده­ترین نکته­ای که می­توان تأکید بسیاری بر آن داشت ، در مورد دختری که با پسربزرگتر است بایستی توانایی خاص را داشته باشد در غیر این صورت با مشکلاتی مواجه خواهد شد

عمده­ترین نکته­ای که می­توان تأکید بسیاری برآن داشت ، در مورد دختری که با پسری کوچکتر از خود آشنا می­شود برخورداری از اعتماد به نفس بالاست ازدواج و ارتباط داشتن دختر با پسری کم سن­تر از خود با توجه به اینکه کمتر اتفاق می­افتد البته همان­طور که خاطر نشان شد تعداد چنین ازدواج­ها بیشتر شده است. چنین اموری در میان مردها انعکاس ، جلب توجه و صحبت کردن­های چندانی را به همراه ندارد ولی در جمع خانم­ها از جلب توجه خاصی برخوردارند به همین جهت لازم است خانمی که اقدام به چنین ازدواجی می­نماید از اعتماد به نفس نسبتا خوبی برخوردار باشد تا بهتر بتواند در میان صحبت­هایی که می­شنود، حرف­هایی که منعکس می­شود از قدرت تحلیل فکری و ذهنی قوی برخوردار باشد زیرا یکی از ویژگی­های افراد با اعتماد به نفس پایین بیش از اندازه، به گفته­های دیگران تأکید داشتن است در این صورت با مشکلات مختلفی مواجه خواهد شد ( کاوه، 1386: 244 )

مهم­ترین نکاتی که یک دختر در ارتباط با یک پسربایستی در نظر بگیرد به شرخ ذیل است

1-سالم بودن از نظررفتاری، عاطفی، شخصیتی

2-داشتن ویژگی­های انسانی و معنوی

3-هم تراز و هم سطح بودن از نظر فکری – فرهنگی – خانوادگی و باورهای مذهبی

4-داشتن خودآگاهی و جامعه آگاهی

5-دارا بودبینش علمی و منطقی

2-3- بررسی نهاد و انواع خانواده

2-3-1-نهاد خانواده

الف) تعریف خانواده

خانواده عبارتست از گروهی از افراد (2 نفر یا بیشتر ) که میان آنها روابط خویشاوندی برقرار است و در مکانی واحد زیست می­کنند. به عبارت دیگر خانواده سازمان یا اجتماعی است که مبتنی بر روابط خویشاوندی ( سببی، نسبی) است (وثوقی و نیک خلق، 1372: 161)

به تعبییر دیگر خانواده متشکل از پدر و مادر و فرزندان است که بر حسب رابطه­ی نسبی ( خونی) یا سببی (زناشویی) در یک مکان واحد زندگی می­کنند

ب) انواع خانواده

خانواده را با توجه به ملاک­های متفاوتی تقسیم بندی کرده­اند که مهمترین آنان به شرح زیر است

–        بر اساس وسعت ابعاد خانواده

1-    خانواده هسته­ای ( مرکب از زن و شوهر و فرزندان ازدواج نکرده­اند )

2-    خانواده گسترده

بر اساس شیوه ازدواج

1-    تک همسری ( ازدواج یک مرد، یک زن )

2-    چند شوهری ( ازدواج یک زن، با چند مرد )

–        بر اساس نحوه انتخاب همسر

1-    درون همسری ( الزام به انتخاب همسر از درون گروه یا طبقه اجتماعی و یا گروه نژادی و مذهبی )

2-    برون همسری ( تأکید بر انتخاب همسر از خارج گروه )

–        بر اساس منشأ و نسبیت

1-    پدر تبار (نسبت فرزندان از طریق مردان تعیین می­شود )

2-    مادر تبار (نسبت فرزندان از طریق زنان تعیین می­شود)

3-    هر دو تبار(  نسبت فرزندان از هر دو سو تعیین می­شود)

–        بر اساس محل اقامت

1-    پدر مکان ( زن پس از ازدواج در خانواده یا محل سکونت مرد اقامت می­کند )

2-    مادر مکان (مرد پس از ازدواج در خانواده یا محل سکونت زن اقامت می­کند)

3-    نو مکان ( مرد وزن پس از ازدواج در مکانی دور از خانواده­های خود اقامت می­کنند)

–        بر اساس شکل خانواده

1-    جهت یابی ( خانواده هایی که کودک در آن به دنیا آمده و رشد می­کند )

2-    فرزندزدایی ( خانواده­هایی که فرد با ازدواج خود آن را تشکیل می­دهد)

بطور کلی می­توان چنین اظهار نظر کرد که شکل خانواده­ها در قدیم بصورت گسترده ، چند همسری، درون همسری، پدر سالار و پدر مکان بوده­اند، در حالیکه در جوامع جدید خصوصا کشورهای صنعتی، توسعه یافته در مراکز شهری بزرگ خانواده­ها عمدتا هسته­ای ، تک همسری، برون همسری، تساوی­گرا و نومکانی هستند

2-3-2- ازدواج و همسر گزینی

2) تعریف ازدواج

متفکران و محققان تعاربف متفاوتی از ازدواج ارائه نموده­اند از جمله « دکتر ساروخانی » ازدواج را اینگونه تعریف نموده است « ازدواج عملی است که پیوند بین دو جنس را بر پایه روابط پایای جنس محسوب می­شود ازدواج مستلزم انعقاد قراردادی اجتماعی است که مشروعیت روابط جسمانی را موجب می­گردد(ساروخانی، 1370: 23 )

کارلسون در اثرش«انطباق پذیری و ارتباط در ازدواج » معتقد است « ازدواج فرآیندی است که از کنش متقابل دو فرد (یک زن و مرد) که برخی شرایط قانونی را تحقق بخشیده­اند و مراسمی جهت برگزاری زناشویی خود برپا داشته­اند و بطور کلی عمل آنان مورد پذیرش قرار گرفته و بدان ازدواج اطلاق شده است ( کارلسون، 1963: 63 )

ب) ویژگی­های ازدواج

روی هم رفته می­توان گفت ازدواج به عنوان ایجاد رابطه و پیوند دارای 5 ویژگی است

1- ارتباط جسمانی و جنسی زن و مرد 2- پیوند دو جنس مخالف 3- پایدار بودن و پایایی روابط ناشی از  ازدواج 4- مورد تصویب قرار گرفتن توسط عرف ، قانون و یا مذهب ( ناشی از قرادادهای اجتماعی ) 5- پیوند بر قرار شده ناشی از ازدواج بین دو فرد ، ارتباط عمیق و تنگاتنگ بین آنان برقرار کرده و تمام شخصیت و وجود فرد را درگیر زندگی خانوادگی می­گرداند در حالیکه افراد به هنگام عضویت در سایر گروه­های اجتماعی بخشی از شخصیت­ ووجود فرد را درگیر آنها می­کنند ( ساروخانی ، 1370: 23)

ج) اهمیت ازدواج

به جرأت می­توان گفت که، گزینش همسر و ازدواج مهم­ترین انتخاب زندگی اکثر افراد جامعه به شمار می­آید چرا که زندگی زوجین و میزان سعادت و خوشبختی مادی و معنوی آنها و فرزندانشان در گرو و گزینش صحیح همسر و ازدواجی مناسب است، ضمن اینکه فرد بعد از ازدواج، خصوصا در جوامع سنتی دارای منزلت و پایگاه اجتماعی ویژه­ای  شده و به دنیای بزرگسالان گام می­نهد به عبارت دیگر ازدواج پلی برای دستیابی به بلوغ اجتماعی است علاوه براین ازدواج از خصوصیات دیگری نیز برخوردار است که آن را نسبت به سایررویدادهای حیاتی متمایز می­سازد

د) ازدواج به عنوان یک مبادله اجتماعی

انسان­ها جهت ادامه­ی حیات اجتماعی خود نیازمند کمک دیگران هستند چرا که یک فرد به تنهایی نمی­تواند تمامی نیازهای زیستی و روانی­اش را برآورده سازد از اینرو برخی ازفلاسفه و اندیشمندان اجتماعی اضطرار و نیاز انسان­ها را عامل اساسی و منشأ زندگی اجتماعی می­دانند. نیاز انسان­ها به یکدیگر ، آنها را به سمت انعقادقرارداد اجتماعی و تقسیم کار میان افراد جامعه سوق داد و بدین ترتیب مبادله کالا و خدمات به عنوان جزء ( لایتجزی) روابط اجتماعی افراد در جامعه آشکار گردید چرا که هر فرد انسانی ناگریز از مصرف کالاها و خدمات مادی و غیر مادی تولید شده و توسط دیگران است و این کار تنها از طریق فرآیند مبادله صورت می­گیرد. یکی از مصادیق کالا، عمل اجتماعی ازدواج است. بدین معنی که ازدواج دو فرد یا دو خانواده یا دو قوم به تبادل ارزش­های خود می­پردازند به تعبیری دیگر ازدواج مجموعه­ای است از پرداخت­های متقابل جنسی، اقتصادی، حقوقی و اجتماعی به نظر « هانری مندراس)  کار اساسی ازدواج آن است که 2 طایفه و یا 2 خانواده را که با هم رابطه­ای ندارند به یکدیگر مربوط کندو در اغلب جوامع تأمین این بستگی میان 2 خانواده به عهده زنان است. زن همچون پیوندی اجتماعی است که طایفه­های متفاوت را در جامعه­ای واحد گرد می­آورد حتی در موارد اضطراری نیز مبادله­ی زنان به  صورت ازدواج تنها راه­حل در حراست از روابط اجتماعی یا التیام بخشیدن به آفات آنان به شمار می­رفته است. در صورتی که در طایفه­ای فردی کشته می­شد طایفه­ قاتل با ارائه­ی زنی، خون­بها می­داد. ( مندراس، 1349: 259)

در ازدواج باید ارزش­های مساوی مبادله گردند و از طرفی خواهان استقلال رأی در انتخاب همسر هستند یافتن افراد همسنگ برای آنان در جامعه دشوارتر از گذشته است که والدین را سهیم می­کرده­اند به تعبیر واضح­ترپسران و  دختران   جوان ممکن است به همدیگر علاقمند باشند اما دارای ارزش­های مساوی براین مبادله نباشند و تلاش کنند تا به ارزش­های مورد نظر دست پیدا کنند که این امر با توجه به مشکلات ساختاری جامعه، که رسیدن به تحصیلات عالی، شغل و مسکن مناسب به راحتی مقدور نیست  مقدار زیادی زمان می­طلبد و معادل همین زمان از دست رفته به سن دختران و پسران افزوده شده و سبب بالا رفتن مشکلات و موانع ازدواج و در مواردی تجرد قطعی آنان را سبب می­شود

2-3-3- نقش خانواده در انتخاب همسر

روی هم رفته دو شیوه اصلی برای گزینش همسر وجود دارد نخستین روش برپایه­ی انتخاب آزادانه دو طرف و مبتنی بر عشق و علاقه دو فرد به یکدیگر است، اما در روش دوم والدین نقش اساسی در انتخاب همسر بازی می­کنند یکی از نقش­ها و وظایف اساسی خانواده ­ها در سال­های نه چندان دور کمک به فرزندان در جهت انتخاب همسر بود که البته امروزه هم در بسیاری از اجتماعات سنتی و روستایی این کارکرد به قوت خود باقی است به عبارت واضح­تر در جوامع سنتی ازدواج فرزندان از وظایف و اختیار بزرگترها بود همان طوری که خانواده گسترده دارای ابعاد تولیدی، مصرفی و رسالت­های سیاسی بوده حق داشت فرزندانش را نیز به زناشویی بسپارد. در این مرحله با جامعه­ی خاص مواجه هستیم که در آن ارزش­های جمعی، اصیل و مرجع شناخته می­شوند و لذا به هنگام ازدواج مصالح جامعه بر خواست و منافع افراد پیشی می­گیرند و از همین روست که ازدواج جوانان همچون ابزاری در خدمت تأمین خواست­های جمعی محسوب می­گردد والدین، ریش سفیدان و بزرگترها به عنوان نمایندگان جامعه عمل می­کنند و سعی در تحقق اهداف جامعه دارند. (ساروخانی،1370: 36)

هنگامی که زوجین براساس توافق والدین و یا سران قوم وقبیله تن به ازدواج می­دهند به مشابه ابزاری برای تحکیم پیوندها روابط اجتماعی محسوب می­گردند در این موقعیت تبادل ارزش­ها در سطح گسترده و اجتماعی صورت می­گیرد و پیوند دو فرد می­تواند پیک صلح و دوستی برای دو قوم و قبیله یا دو خانواده و گروه خویشاوندی باشد. نقش و کمک والدین در انتخاب همسر علاوه بر داشتن کارکرد اجتماعی مهمی انسجام و یکپارچگی کارکرد دیگری نیز در پی داشت و آن تأثیر در سن ازدواج  زوجین بود به عبارت واضحتر در خانواده­های گسترده که عمدتا پدر سالار است جوانان در محیطی از روابط شدید و قوی خانوادگی محصورند و رفتارهای حال و سرنوشت آینده آنها تا حدود زیادی بسته به مصالح خانواده و گروه خویشاوندی است در این خانواده­ها پسران و دختران به فرمان والدین ( مخصوصا پدر خانواده ) گردن نهاده و همسری را که ایشان انتخاب کرده­اند بر می­گزینند. بعد از کمرنگ شدن برخی از کارکردهای خانواده و تبدیل خانواده­های گسترده به خانواده­های هسته­ای بر اثر رشد صنعت و شهرنشینی و تحولات اقتصادی – اجتماعی جدید، وضعیت مذکور تبدیل به حالتی شد که خانواده­ها دیگر توان نگهدای از فرزندان ازدواج کرده را نداشته و از طرفی، فرزندان نیز تمایلی به سکونت در خانواده­ی پدری نداشته مایلند به طور مستقل و دور از قیل و قال خانواده زندگی کنند این امر سبب گردیده است تا جوانانی که به سن بلوغ جسمی و عاطفی رسیده­اند و نیاز به جنس مخالف در آنها برانگیخته شده است توانایی مالی و معشیتی برای تشکیل خانواده نداشته باشند چرا که در جوامع جدید، استخدام شدن در مشاغل موجود عمدتا نیازمند داشتن تحصیلات خاص و نیز گذر از خانه «خدمت نظام وظیفه» هستند. طبعا زمان لازم برای دست­یابی به مدرک تحصیلی دانشگاهی و حتی دبیرستان و گذراندن خدمت سربازی به همراه کمبود مشاغل مناسب با درآمد مکفی، از عوامل اساسی بالارفتن سن ازدواج محسوب می­گردد. بدین معنی که جوانانی که در گذشته قادر بودند تادر سنین 16 تا 18 سالگی ازدواج کنند امروزه برای عبور از تحصیل، سربازی، شغل، مسکن، و;.باید تا سنین بالایی صبر نمایند

2-4- آثار و نتایج ازدواج

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله اخلاق در اجتماع در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله اخلاق در اجتماع در فایل ورد (word) دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله اخلاق در اجتماع در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله اخلاق در اجتماع در فایل ورد (word)

بحران اخلاق در جامعه    
ضرورت پیدایی خلق نیکو در جامعه    
1) ضرورت حفظ حرمت آبروی دیگران    
2) اخلاق انتخاباتی    
حفظ حرمت آبروی دیگران از منظر روایات    
– خیرخواهی و فریادرسی    
– همراهی در لحظات بحرانی    
منابع:    

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله اخلاق در اجتماع در فایل ورد (word)

1-  شرح این ابى الحدید ج 17 ص 65 ـ و ـ فرائد السمطین ج 1 ص ‍
عـلى و حـقـوق بـشـر ج 1 ص 77 جـرج جـرداق ـ و ـ نـهـج البـلاغـه حکمت 322 معجم المفهرس مؤ لّف
2- حکمت 322 نهج البلاغه مجم المفهرس مؤ لّف
3- حکمت 37 نهج البلاغه معجم المفهرس مؤ لّف
4- تاریخ یعقوبى ج 2 ص 29 ـ و ـ الغارات ثقفى ص
5- بـه اعـراب بـادیـه نـشـیـن کـه در آفـتـاب چـهـره شـان سرخ مى شد و ایرانیان که رنگشان سرخ و سفید بود، سرخ پوست مى گفتند
6- کتاب الغارات ثقفى ص 341 ـ و ـ نقش ائمّه در احیاء دین ج 14 علاّمه عسگرى
7- خبر یاد شده در کتاب کافى و وافى و تهذیب و مَن لایحضره الفقیه آمده است
8- شجره طوبى ص 407 ـ و ـ دُرَرُ المطالب
9- کوکب درّى ج 2 ص
10- کوکب درّى ج 2 ص
11- مناقب ابن شهر آشوب
12- بـحـار الانـوار ج 41 ص 220 ـ 221، از بـشـاره المـصـطفى ص 86 ـ و ـ ابن شهر آشـوب آنـرا در مـنـاقـب تـج 2 ص 334 باب اموره مع المرضى و الموتى بطور اختصار نقل کرده است
13- بحار الانوار ج 41 ص 52 ـ و ـ مناقب آل ابیطالب ج 2 ص ‍
14- مناقب ابن شهر آشوب ج 1 ص 366 ـ و ـ بحارالانوار ج 8 ـ و ـ الغارات ج

بحران اخلاق در جامعه

پیامبر بزرگوار اسلام ، 53 سال قبل از هجرت در سال موسوم به عام الفیل  پای به عرصه حیات گذاشت و پس از بلوغ جسمی و فکری کامل ، و سر بلندی در آزمون شدائد ، به مقام نبوّت رسید و همواره حقیقت مبعوث شدن خود را برای کامل کردن مکارم اخلاقی در جامعه معرفی نمود : انّی بُعِثتُ لِاُتَمّمَ مَکارِم الاخلاق

سخن از اخلاق و مبانی اخلاق فردی و اجتماعی در آن فضای وحشیت و نابخردی و ضد اخلاق حاکم بر زندگی اعراب بادیه نشین که هنوز هم ادامه دارد ، سخنی بسیار خردمندانه و سیاستی بسیار داهیانه بود تا پایه های معنوی جامعه بر حول عمود وجود پرخیر و برکت پیامبر خاتم ، ریخته شود و یقیناً خداوند تبارک و تعالی در ادامه رسالت انبیاء که همواره بر اخلاق و رعایت موازین آن در زندگی بشر تاکید داشته است این بار نیز هدف رسالت را تمام کردن حجّت بر مردمان و رهنمون ساختن آنان برای رسیدن به افلاک در مسیر رعایت اخلاق ، معرفی می کند

امروز پس از گذشت بیش از چهارده قرن از ظهور اسلام و سی و دو سال از تشکیل حکومت اسلامی  در ایران باید دید که آیا رسالت نبّوت محمد (ص ) در جغرافیایی همچون ایران که وجودش مرهون خون پاک مجاهدان و آزادگان این آب و خاک برای تکوین اخلاق و جوانمردی در زندگی بوده ، جامه عمل پوشیده یا نه ؟

متاسفانه امروز مبانی اخلاقی با تعبیر خاصّ علمی  و فلسفی ، به شدت در جامعه ایرانی دچار ضعف و پس رفت گردیده است

همه حوزه های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و اداری ، دچار بی اخلاقی یا فساد اخلاقی گردیده و بنیان های اخلاقی جامعه به شدت متزلزل گردیده است

ریا – دروغ – فقر – فساد اداری – غیبت – تهمت – انگ زدن – حسادت – چشم هم چشمی – ارتشا و اختلاس و هزاران هزار درد با درمان دیگر، دامن حوزه های گوناگون فردی و اجتماعی را آلوده کرده است

اگر ایران و ایرانی جماعت ، صاحب تمدن انسانی و پر شکوه چندین هزار ساله است و اگر اسلام عزیز تمام هدفش از ظهور ، تکمیل مکارم اخلاقی در جامعه است ، پس چرا اکنون جامعه ایرانی ما دچار بحران اخلاقی است ؟

شاید تصور کنیم که منظور از بحران اخلاقی ، همان چیز های پیش پا افتاده ای همچون ارتباط غیر همجنس و اعتیاد و قاچاق مواد مخدر و دزدی و ; باشد که البته اینها هم بخشی از بحران معنویت در جامعه می باشند

 امّا همین مسایل و موارد مشابه نیز خود معلول بی اخلاقی در جامعه می باشند نه خود علّت بحران معنوی ! و بی راه نیست که اسلام عزیز مثلاً دروغ را بزرگترین گناه کبیره معرفی می کند چرا که به راستی می داند که زمانی که دروغ در ارکان جامعه و بویژه در بخش های حاکمیتی جامعه و نهاد های مسئول جامعه نفوذ و رسوخ پیدا کرده و مرزهای اخلاقی را یکی پس از دیگری به اضمحلال بکشد ، مولود این بحران معنوی ، تولد فرزندان نا مشروعی همچون اعتیاد – قاچاق – فساد اخلاقی ، دزدی و جرم وجنایت خواهد بود چرا که به مصداق این جمله مشهور از جامعه شناسان : هر جرمی که در جامعه اتفاق می افتد همه آحاد جامعه در وقوع آن جرم مقصّرند بغیر از کسی که خود آن جرم را مرتکب شده است، این یعنی به دنبال معلول رفتن و همه کاسه کوزه ها را بر سر مجرم نریختن

چرا دورتر برویم .  کافی است نهج البلاغه شریف را تورّق کنیم و ما که همه افتخارمان به شیعه علی بودن هست ، دقایقی هم از زندگی مادّی و عفن خود سر بر داریم و به مولا علی اقتدا کنیم که می فرماید : کادَ الفقرُ  اَن یَکونُ کفَراً . یعنی وقتی فقر بعنوان یک عامل و علّت در جامعه ای وجود داشته باشد ، کفر و بی دینی و انکار، در آن جامعه ایجاد خواهد شد

امروز جامعه ایرانی ما شدیداً دچار بحران اخلاقی است . دروغ در تمام ارکان اجتماعی از وجود یک فرد گرفته تا خانواده و مدرسه و اداره و کوچه و برزن و شهر و کشور نفوذ و رسوخ پیدا کرده است

امروز دروغ بعنوان یک واقعیّت و با لباس های به ظاهر توجیه کننده ای همچون مصلحت ، مرزهای حقیقت را نابود ساخته است

امروز سخن از صداقت و سلامت و مردانگی در کلاس درس برای تربیت نسل های آینده بی اثر گشته است . چرا که دانشجو یا دانش آموزی که این سخنان حقیقی را می شنود ، تاثیرات مادّی منفعت طلبانه رعایت نکردن آنها را بعنوان یک واقعیت در جامعه و محیط پیرامون خود می یابد و این اختلاف معنی دار مرز بین حقیقت و واقعیّت ، ساحت مقدس حقیقت را می سوزاند و همه چیز را که از جنس واقعیت باشد جایگزین حقایق ناب می سازد!

امروز دعواهای سیاسی و جنگ بر سر قدرت از پایین ترین رده های حاکمیت در یک روستای کوچک گرفته تا کلّ کشور و پایتخت ایران عزیز ، روز به روز بر بحران معنویت و اخلاق در جامعه دامن می زند و حقیقتاً جا دارد یک انقلاب اخلاقی و فرهنگی رخ  دهد نه از نوع انقلاب فرهنگی که سی و دو سال پیش در جامعه ایران انقلابی روی داد و شاید هم بی توجهی ها به آرمان های مقدس امام راحل ( ره ) مسیر انقلاب فرهنگی را آنچنان به انحراف کشید که امروز پس از سی و سه سال از پیروزی انقلاب اسلامی بجای اینکه شاهد و ناظر آثار ارزشمند این انقلاب فرهنگی باشیم می بینیم که چگونه بنیان های فرهنگی و اخلاقی جامعه در حال نابودی است و شروع  عملی این انقلاب فرهنگی می بایست از دولتمردان و مجلسیان و مسئولان نظام آغاز گردد

توجه به اخلاق اسلامی در عرصه تعاملات اجتماعی نشانه ایمان و اخلاص است

اسلام به پیروان خود سفارش کرده است که از راههای مشروع به مقاصد و اهداف خویش برسند. بنابراین یک مومن ضمن اینکه دارای هدف مقدس است از راههای مشروع نیز استفاده می کند. در این مقاله سعی شده است به اهمیت اخلاق اجتماعی و حفظ حرمت دیگران پرداخته شود

ضرورت پیدایی خلق نیکو در جامعه

رهبر فرزانه انقلاب اسلامی (مدظله) در سخنان نوروزی سال گذشته خویش فرمودند

«جامعه بدون برخورداری افراد از خلقیات نیکو، نمی تواند به هدف های بعثت پیامبر دست پیدا کند، آنچه فرد و جامعه را به مقامات عالی انسانی می رساند اخلاق نیکوست.»

فرهنگ دینی ما مملو از نکات و آموزه های تربیتی و اخلاقی به منظور تربیت انسانها در بعد فردی و ساختن یک جامعه ایده آل در بعد اجتماعی است که اگر به آنها عمل شود، تحقق یک مدینه فاضله دور از دسترس نخواهد بود

اصولاً هدف اصلی از برپایی نظام مقدس اسلامی تربیت انسانها جهت رسیدن به یک زندگی سعادتمند و تبدیل شدن جامعه به یک امت نمونه بوده است. ترویج و نهادینه کردن مکارم اخلاق و فضیلت ها در جامعه یکی از وظایف مهم حکومت اسلامی بوده همچنانکه پیامبر گرامی اسلام(ص) و سایر پیامبران الهی برای تربیت نفوس و گسترش و حاکم نمودن اخلاق و فضیلت ها در جوامع مبعوث شده اند

یکی از تفاوت های اصلی این نظام با سایر نظام های حاکم بر جهان در تکریم انسانها و حرمت قایل شدن برای ارزش های انسانی است. جمله معروف شهید بزرگوار مدرس که فرمود سیاست ما عین دیانت ماست ناظر به همین امر است. در نظام اسلامی هیچگاه هدف وسیله را توجیه نمی کند و بدین جهت دروغ، تهمت، افتراء، تحقیر، توهین و تجاوز به آبرو و حیثیت دیگران برای رسیدن به هدف در این نظام جایی نمی تواند داشته باشد

نظام جمهوری اسلامی یک لفظ نیست، جمهوری اسلامی به در و دیوار و داشتن یک ساختار نیست. تحقق عملی و عینی نظام جمهوری اسلامی زمانی است که همه ارزش ها و فضیلت های این نظام که برگرفته از مکتب انسان ساز اسلام است در کردار، گفتار و رفتار یکایک افراد جامعه اعم از مسئولان و مردم تبلور و ظهور و بروز پیدا نماید و این امر با شعار محقق نمی شود بلکه این مهم فقط با تمرین و مجاهدت قابل تحقق است. رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله) در این رابطه می فرمایند: ما به این احتیاج داریم، ما باید در دل خود خلقیات اسلامی را روز به روز پرورش دهیم، برای اینکه اخلاق در جامعه استقرار پیدا کند دو چیز لازم است

1) ضرورت حفظ حرمت آبروی دیگران

یکی از آموزه های مهم تربیتی که مورد تاکید مکتب انسان ساز اسلام قرار دارد ضرورت حرمت آبروی دیگران است. این موضوع آنقدر مهم است که تجاوز به آبروی دیگران جزء بزرگترین گناهان محسوب شده و از طرف خداوند وعده عذاب الیم داده شده است. در این آیین گناه تجاوز به آبروی مسلمان از گناه زنای با محارم بالاتر است. در این مکتب آبروی مسلمان همچون مال و خون او بر مسلمانان دیگر حرام شمرده شده است. طبق تعالیم دینی اسلام نزدیکترین وضعی که بنده به کفر پیدا می کند آن است که با فردی برادر دینی باشد و لغزش ها و خطاهای او را شماره کند تا روزی او را به آنها سرزنش نماید

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی و شناخت عوامل مؤثر بلوغ اجتماعی در بین نوجوانان در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی و شناخت عوامل مؤثر بلوغ اجتماعی در بین نوجوانان در فایل ورد (word) دارای 86 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی و شناخت عوامل مؤثر بلوغ اجتماعی در بین نوجوانان در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود بررسی و شناخت عوامل مؤثر بلوغ اجتماعی در بین نوجوانان در فایل ورد (word)

فصل اول-مقدمه
بیان مسئله
«اهداف تحقیق»
ضرورت و اهمیت تحقیق
فرضیات یا سوالات اساسی
تعاریف
فصل دوم-مقدمه
1- اجتماعی شدن ( Socialization )
2- مفهوم و نشانه های رشد و بلوغ اجتماعی (Social development)
1-3- مفهوم نوجوانی (youth)
2-3- مراحل نوجوانی
1- شروع یا مرحله فاصله گرفتن نوجوان از وضعیت پیشین (12-14 سالگی)
2-مرحله جدایی برای تدارک استقلال (15-17 سالگی)
3-مرحله نهایی یا مرحله ورود مجدد در مناسبات اجتماعی به صورت بزرگسال (18 تا 20)
3-3- خصایص و ویژگی های نوجوانی
4-3- خصایص اجتماعی دوره نوجوانی
5-3- روابط نوجوان و خانواده
6-3- طبقه اقتصادی- اجتماعی خانواده و رشد اجتماعی
4- مروری برتحقیقات موجود درمورد اجتماعی شدن و رشد اجتماعی
5- سازگاری (Agreement)
1-6- رشد هویت (Identity development)
2-6- عوامل مؤثر بر شکل گیری هویت
3-6- نظریه اریکسون در باره رشد روانی- اجتماعی
1-7- جامعه پذیری (Socialisation)
2-7- موانع جامع پذیری بهنجار
1-8- فرهنگ پذیری (Acculturation)
2-8- هویت فرهنگی
3-8- خصوصیات فرهنگ پذیری
4-8- فرهنگ پذیری در عصر حاضر
1-9- نقش اجتماعی (Social role)
2-9- انواع نقش ها
3-9- نقش و شخصیت اجتماعی
4-9- نقش اجتماعی و پایگاه اجتماعی
5-9- نقش های انتظاری و نقش های واقعی
6-9- تصویب و تأئید اجتماعی نقش ها
7-9- نقش کلیدی
8-9- نقش کلی
10- چهارچوب نظری
نظریه یادگیری اجتماعی (باندورا)
فصل سوم-مقدمه
جامع آماری
حجم نمونه و روش نمونه گیری
ابزار اندازه گیری (ابزار سازی)
طیف گرایشات کاملاً بلوغ یافته (مثبت)
روش جمع آوری اطلاعات
روش تجزیه و تحلیل (آماری) اطلاعات

مقدمه

بلوغ اجتماعی از آن جهت که قالب و سازنده‌ی شخصیت انسان برای پذیرفته شدن و مقبول بودن است و مرحله‌ای می‌باشد که با توجه به آن شخصیت و اعتبار فرد ارزش‌گذاری می‌شود دارای اهمیت فراوانی است

بلوغ اجتماعی و تأثیر عوامل مؤثر بر آن در نوجوانی، با توجه به اهمیت نوجوانی از نظر استقلال‌یابی، هویت‌یابی و خطرپذیری به این علت که می‌تواند چشم‌اندازی را ترسیم کند تا با ارزش بخشیدن و آگاهی دادن نسبت به این عوامل بتوان از خطرات و موانع عدم بلوغ اجتماعی کاست؛ مهم و دارای تأمل و تفکر است

در این پژوهش سعی شده است برخی از این عوامل تأثیرگذار مورد بررسی قرار بگیرد

این پژوهش در پنج فصل تنظیم گردیده است که مباحث زیر را مورد بررسی قرار داده است

فصل اول: کلیات پژوهش، فصل دوم: شرح برخی از مفاهیم مرتبط با بلوغ اجتماعی و نوجوانی، فصل سوم: روش پژوهش، فصل چهارم، جداول و داده‌های آماری و فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

مقولات و مباحث مربوط به بلوغ اجتماعی و نوجوانی در این پژوهش را مسلماً نمی‌توان محدود به این مختصر دانست، آنچه در این پژوهش آمده تنها قطره ای است از اقیانوس گرچه هنوز در باب بلوغ اجتماعی و نوجوانی بسیار جای سخن است، با این امید که بی‌فایده نباشد

بیان مسئله

نوجوانی دورانی حساس، پرتنش و سرشار از فراز و نشیب است؛ گذرگاهی از کودکی به سوی بزرگسالی، مملو از ترس و امید، خوشحالی و غم و پر از تعارض و تناقض می‌باشد. دوره‌ای است که فرد به الگوپذیری از فرهنگ و جامعه می‌پردازد

پایه‌ها و ریشه‌های بلوغ اجتماعی در نوجوانی کاشته می‌شود و همراه با رشد انسان تکامل می‌یابد. بلوغ اجتماعی مرحله‌ای است که فرد احساس هویت می‌کند و خود را دارای اعتبار و شخصیت می‌داند، می‌تواند با دیگران تعامل سازگار برقرار کند، به استقلال و خودکفایی برسد، وارد داد و ستدهای مالی و دارای شغل شود، هنجارها و ارزش‌های جامعه در او درونی شده باشد و نقش‌های متناسب با این هنجارها و ارزش‌ها را بپذیرد

در صورتی که تمام عوامل تأثیرگذار بلوغ اجتماعی نظیر: خانواده، اجتماع، آموزش و پرورش فرهنگ، گروه همسالان و; در نوجوانی به طور متعارف و بی‌هیچ خلل و مشکلی برای فرد مهیّا باشد، می‌توان انتظار داشت متقارن با پایان دوره نوجوانی به طور نسبی فرد دارای بلوغ اجتماعی شده باشد

فرد بالغ سهم خود را در روش و منش زندگی باور و در رفتارهای خود احساس مسئولیت دارد، مفهوم زندگی اجتماعی و نقش اجتماعی را درمی‌یابد و از خودمحوری و «من‌فردی» گذر کرده و «من جمعی» در او شکل می‌گیرد

فردی که بلوغ یافته باشد از نظر روانشناختی متعادل و سازگار بوده و برای پذیرش و قبول مسئولیت‌ها در جوانی و نیز داشتن شغل آماده خواهد بود

شخصی که از نظر اجتماعی به بلوغ رسیده باشد توانایی بهتری در حل مسائل خود دارد و انتظار موفقیت‌ در کارهایش بیشتر خواهد بود

عدم طی شدن موفق بلوغ اجتماعی فرد را دچار احساس سردرگمی، بی‌هویتی، ناسازگاری، نارضایتی از خود، افسردگی و عدم اعتماد به نفس می‌کند

خانواده عنصری مهم و حیاتی در نوجوانی و بلوغ اجتماعی می‌باشد و می‌تواند پایگاه محکمی برای نوجوان باشد. گروه همسالان نیز به علت همانندسازی‌های نوجوان و اینکه بیشتر وقت وی با همسالان در مدرسه گذرانده می‌شود مهم جلوه می‌کند

با توجه به اهمیت ویژه‌ای که نوجوانی برای خودکفایی، استقلال و پذیرش مسئولیت در جوانی دارد و با درنظر گرفتن این مطلب که بیشتر مشکلات و معضلات جوانان که به شکل مانع در راه موفقیت آنها ظهور می‌کند ریشه در نوجوانی و بلوغ اجتماعی آنان دارد این موضوع به عنوان موضوع پژوهش انتخاب شود

محقق درنظر دارد در حوزه روانشناسی اجتماعی و با استفاده از نظریه یادگیری اجتماعی «بندورا» تأثیر عوامل محیطی بلوغ اجتماعی را در نوجوانان مورد تحقیق و پژوهش قرار دهد

«اهداف تحقیق»

الف) هدف کلی:

 بررسی و شناخت عوامل مؤثر بلوغ اجتماعی در بین نوجوانان دختر منطقه 2 به منظور تقویت عوامل مؤثر بلوغ اجتماعی در نوجوانی

ب) اهداف جزیی:

1 ـ بررسی و شناخت عوامل اجتماعی مرتبط با بلوغ اجتماعی

2 ـ بررسی و شناخت عوامل فرهنگی مرتبط با بلوغ اجتماعی

3 ـ بررسی و شناخت عوامل روانشناختی مرتبط با بلوغ اجتماعی

ضرورت و اهمیت تحقیق

با توجه به اینکه ایران کشوری دارای بافت اجتماعی جوان است و اکثریت هرم سنی را جوانان و نوجوانان تشکیل داده‌اند و با عنایت به این مطلب که مشکلات جوانی اغلب ریشه در خوب طی نشدن مسیر نوجوانی دارد اهمیت بلوغ اجتماعی مطرح می‌شود زیرا شکل‌گیری هویت و انسجام شخصیت فرد که از موضوعات اساسی و مهم بلوغ اجتماعی است در نوجوانی آغاز می‌شود

انتظار می‌رود یک فرد بالغ بعد از اتمام نوجوانی از نظر اجتماعی تا حدودی به استقلال و خودکفایی رسیده باشد که بتواند امور مربوط به خود را سرپرستی و اداره نماید

بلوغ اجتماعی یک روند و فرآیند است که اگرچه در طول حیات آدمی وجود دارد و با رشد انسان تکامل می‌یابد دارای فراز و فرودهایی است که در نوجوانی اهمیت بسیاری دارد

نوجوان در این دوران به دنبال تجربه کردن و فراگیری محیط اطرافش است و کمک والدین را خیلی پذیرا نیست می‌خواهد بیاموزد، تجربه کند و احساس کند که می‌تواند، از آنجا که خانواده اولین نهادی است که فردالگوپذیری را در آن آغاز می‌کند رکن مهمی در بلوغ اجتماعی محسوب می‌شود. خانواده در بلوغ اجتماعی و در دوران حساس نوجوانی می‌تواند با درایت، آگاهی صبر و آرامش کوره‌راه‌های این مسیر پرتعارض را هدایت کند و از این طریق عزت‌نفس، تحمل، شهامت رویارویی با مسائل و اعتماد به نفس را در آنها تقویت کند

عوامل دیگری نظیر گروه همسالان، رسانه‌ها، آموزش و پرورش و;.در بلوغ اجتماعی حائز اهمیت است و با توجه کردن به آنها از طریق فرهنگ‌سازی و اشاعه آن می‌توان درگذار از نوجوانی به جوانی و بلوغ اجتماعی مؤثر بود

فرضیات یا سوالات اساسی

ـ به نظر می‌رسد بین تحصیلات فرد و بلوغ اجتماعی رابطه وجود داشته باشد

ـ به نظر می‌رسد بین تحصیلات پدر و بلوغ اجتماعی رابطه وجود داشته باشد

ـ به نظر می‌رسد بین تحصیلات مادر و بلوغ اجتماعی رابطه وجود داشته باشد

ـ به نظر می‌رسد بین شغل پدر  و بلوغ اجتماعی رابطه وجود داشته باشد

ـ به نظر می‌رسد بین درآمد خانواده و بلوغ اجتماعی رابطه وجود داشته باشد

ـ به نظر می‌رسد بین رشته تحصیلی فرد و بلوغ اجتماعی رابطه وجود داشته باشد

ـ به نظر می‌رسد بین سن فرد و بلوغ اجتماعی رابطه وجود داشته باشد

ـ به نظر می‌رسد بین گروه همسالان و بلوغ اجتماعی رابطه وجود داشته باشد

ـ به نظر می‌رسد بین سلامت جسمی فرد و بلوغ اجتماعی رابطه وجود داشته باشد

ـ به نظر می‌رسد بین نوع مدرسه و بلوغ اجتماعی رابطه وجود داشته باشد

ـ به نظر می‌رسد بین تعداد افراد خانواده و بلوغ اجتماعی رابطه وجود داشته باشد

ـ به نظر می‌رسد بین عضویت در گروه‌های اجتماعی و بلوغ اجتماعی رابطه وجود داشته باشد

ـ به نظر می‌رسد بین ساعات تماشای تلویزیون و بلوغ اجتماعی رابطه وجود داشته باشد

ـ به نظر می‌رسد بین مطالعه و بلوغ اجتماعی رابطه وجود داشته باشد

ـ به نظر می‌رسد بین رفتن به سینما و بلوغ اجتماعی رابطه وجود داشته باشد

ـ به نظر می‌رسد بین استفاده از اینترنت و بلوغ اجتماعی رابطه وجود داشته باشد

ـ به نظر می‌رسد بین آداب و رسوم و بلوغ اجتماعی رابطه وجود داشته باشد

ـ به نظر می رسد بین نوجوانی و بلوغ اجتماعی رابطه وجود داشته باشد


تعاریف

سن: منظور از سن عمر و سال‌هایی است که از زمان تولد فرد می‌گذرد و با معرف‌هایی نظیر روز، ماه، سال و مانند آن شناخته می‌شود که در اینجا منظور محقق سال است و از سه طبقه ذیل خارج نمی‌باشد

1) کمتر از 16 سال             2) از 16 تا 17 سال             3) بیشتر از 17 سال

خانواده: گروهی از افراد است که با پیوندهای خونی، ازدواج و یا فرزندخواندگی با یکدیگر مربوط بوده، یک واحد اقتصادی را تشکیل دهند و بنیادی‌ترین نهاد اجتماعی است و با معرف‌هایی نظیر تعداد اعضای خانواده، نقش اعضای خانواده و نظایر آن شناخته می‌شود که در اینجا منظور محقق تعداد اعضای خانواده است که از سه طبقه ذیل خارج نمی‌باشد

1) کمتر از 4 نفر                 2) از 4 تا 6 نفر                   3) بیشتر از 6 نفر

تحصیلات: منظور آموزش و یادگیری به صورت آکادمیک و مرحله به مرحله می‌باشد و با معرف‌هایی نظیر نوع مدرک، سطح مدرک و نظایر آن شناخته می‌شود که در اینجا منظور محقق سطح مدرک است و از سه طبقه ذیل خارج نمی‌باشد

1) کمتر از دیپلم                 2) از دیپلم تا لیسانس          3) از لیسانس به بالا

درآمدخانواده: منظور مجموع دارایی‌های مالی خانواده در ماه است که با معرف‌هایی نظیر مقدار درآمد، نوع درآمد، زمان درآمد و نظایر آن شناخته می‌شود که در اینجا منظور محقق مقدار درآمد می‌باشد که از سه طبقه ذیل خارج نیست

1) کمتر از 150 هزارتومان             2) از 150 تا 250 هزارتومان
3) بیشتر از 250 هزار تومان

شغل: منظور عمل و کاری است که در ازای انجام آن مزد دریافت می‌شود و با معرف‌هایی نظیر، نوع شغل، ساعت انجام شغل و نظایر آن شناخته می‌شود که در اینجا منظور محقق نوع شغل است که از سه طبقه ذیل خارج نمی‌باشد

1) آزاد                                       2) دولتی                                    3) سایر

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسی ناسازگاری کودکان پیش‌دبستانی دارای مادر شاغل و خانه‌دار در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله بررسی ناسازگاری کودکان پیش‌دبستانی دارای مادر شاغل و خانه‌دار در فایل ورد (word) دارای 60 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی ناسازگاری کودکان پیش‌دبستانی دارای مادر شاغل و خانه‌دار در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله بررسی ناسازگاری کودکان پیش‌دبستانی دارای مادر شاغل و خانه‌دار در فایل ورد (word)

چکیده
مقدمه
فصل اول ـ موضوع تحقیق
بیان مسئله
ضرورت و اهمیت تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیه‌های تحقیق
متغیر تحقیق
–    تعریف نظری متغیر
–    تعریف عملیاتی متغیر
فصل دوم ـ چارچوب نظری تحقیق
–    سازگاری
–    اهمیت مادر در روابط متقابل مادر و کودک
–    ناسازگاری
–    عوامل موثر در پیدایش ناسازگاری
–    طبقه‌بندی کودکان و نوجوانان ناسازگار
–    ناسازگاری از دیدگاه مکاتب
–    ناسازگاری در اثر نوروزها
–    اختلالات خواب
–    اختلالات گوارشی
ناسازگاری در اثر سایکوپاتهای زودرس
ناسازگاریهای کودکان و نوجوانان در اثر سایکوزها
–    تفاوتهای مربوط به جنسیت در اختلالات رفتاری
–    اختلالات رفتاری کودکان بر حسب سن آنها
پیشینه تحقیق
فصل سوم ـ روش تحقیق
جامعه پژوهشی
نمونه و روش نمونه‌گیری
ابزار پژوهش
روش اجرا
روش تحلیل داده‌ها
فصل چهارم ـ نتایج تحقیق
فصل پنجم ـ بحث و نتیجه‌گیری
کودکان دارای مادران شاغل و خانه‌دار
ناسازگاری در کودکان دختر و پسر
محدودیت‌ها
پیشنهادات
منابع
پیوستها

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله بررسی ناسازگاری کودکان پیش‌دبستانی دارای مادر شاغل و خانه‌دار در فایل ورد (word)

 1-  ابراهیمی ، عصمت ـ بررسی تأثیر اشتغال مادر بر سازگاری اجتماعی دخترا در شهر تهران ـ پایان نامه کارشناسی ارشد ـ دانشگاه علوم تربیتی ـ سال 1372

2-  اتکینسون و دیگران ـ زمینه روان‌شناسی جلد اول . براهنی محمد تقی و دیگران (مترجم) تهران ـ انتشارات رشد ـ چاپ سوم 1368

3-  احمدی ، عبدالجواد ـ بررسی عوامل مؤثر بر سازگاری پسران دوره ابتدایی، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس 1369

4-    ادیبی ، عبدالعبود ـ نظریه‌های جامع‌شناسی تهران انتشارات جامعه 1358

5-  اسلامبولچی مقدم ، علی ـ بررسی علل ناسازگاری نزد دانش‌آموزان دوره ابتدایی ـ پایان نامه کارشناسی ارشد ـ دانشگاه تهران سال 1370

6-    الینگورث ، رونالد ـ کودک و مدرسه ـ نوابی ‌نژاد ، شکوه (مترجم) ـ تهران انتشارات رشد 1368

7-    بالبی ، جان ـ روان‌شناسی کودک ـ مشفقیان ، حسین (مترجم) تهران ـ انتشارات عارف 1359

8-    پارسا، محمد ـ روان‌شناسی رشد کودک و نوجوان ـ انتشارات بعثت ـ چاپ سوم ـ 1371

9-    تاواراس پاس ، ماریلیا ـ تاثیر بودن مادر روی فرزندان ، پایان نامه کارشناسی ارشد تهران 1353

10-دبس ، موریس ـ مراحل تربیت ـ کاردان ، علیمحمد (مترجم) تهران ـ 1353

11- راجرز ، دروتی ـ روانشناسی کودک ـ جلد دوم ـ سروری ، محمد حسین (مترجم)

12- روحانی ، عباسعلی ـ کودک از آغاز تا کودکستان ـ چاپ هنربخش ـ 1343

13-شعاری‌نژاد ، علی‌اکبر ـ روان‌شناسی رشد ـ تهران ـ انتشارات رشد ـ 1364

14- شیخاوندی ـ آسیب‌شناسی

15-شیولسون ، ریچارد ـ استدلال آماری در علوم رفتاری ـ جلد دوم ـ کیامنش ، علیرضا (مترجم) تهران ـ انتشارات جهاد دانشگاهی ـ 1370

16- عظیمی سیروس ـ روانش‌شناسی کودک ـ تهران ـ انتشارات دهخدا ـ چاپ دوم ـ 1363

17- عنایت ، حلیمه ـ تاثیر اشتغال گروهی از مادران بر مراقبت از کودکان در شهر شیراز ـ مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز ، دوره هفتم ـ شماره اول و دوم ـ پاییز 1370 و بهار 1371

18- قاسمی ، احمد ـ نقش حساس خانواده در تربیت کودک ـ مجله مکتب جام ـ شماره 56 ـ 1357

19- کرین ، ویلیام ـ سی‌پیشگامان روان‌شناسی رشد ـ فدائی ، فربد (مترجم) تهران ـ مؤسسه اطلاعات ـ چاپ اول 1367

20- ماسن ، پاول هنری ـ رشد روانی کودک ـ وهاب‌زاده ـ حسین (مترجم ) تهران ـ انتشارات زوار ـ چاپ دوم 1367

21- مان ، نرمان ـ اصول روان‌شناسی ـ ساعتچی ، محمود (مترجم) تهران ـ انتشارات امیرکبیر ـ چاپ هشتم 1364

22- موئل ـ بیداری وجدان درکودک ناسازگار ـ سجاع رضوی محمدرضا (مترجم) ، انتشارات آستان قدس رضوی 1367

23- میرزا جانی ، حسین ـ بررسی اختلافات رفتاری در فرزندان مادران خانه‌دار نسبت به مادران شاغل ـ پایان‌نامه کارشناسی ارشد ـ تهران ـ دانشگاه علوم پزشکی ایران 1368

24- میشل ، آندره ـ جامعه شناسی خانواده و ازدواج ـ تهران دانشکده علوم اجتماعی و تعاون

25- میلانی‌فر ، بهروز ـ روان‌شناسی کودکان و نوجوانان استثنایی ـ تهران ـ انتشارات مدرسه عالی پارس ـ 1372

26- نادری ، عزت‌اله و سیف نراقی ، مریم ـ روشهای تحقیق در علوم انسانی و چگونگی ارزشیابی آنها ـ تهران ـ انتشارات بدر ـ چاپ سوم ـ 1370

27- نادری ، عزت‌اله و دیگران ـ راهنمای علمی فراهم‌سازی طرح تحقیق ـ تهران ـ انتشارات بدر ـ چاپ اول 1369

28- ولی ‌پور ، ایرج ـ روان‌شناسی سازگاری ـ تهران 1360

29- ویگوتسکی ، ل.س. ـ رشد فرآیندهای عالی ذهن ـ منجم ، رویا (مترجم) ـ مرکز فرهنگی هنری اقبال لاهوری 1369

سازگاری

انسان وقتی از نظر رشد اجتماعی رشد یافته محسوب می‌شود که در زمینه مهارتهای اجتماعی به رشد و شکوفایی رسیده باشد یعنی به سطحی از مهارت در روابط اجتماعی دست یافته باشد که بتواند با مردم راحت زندگی کند و سازگاری داشته باشد، شاید بتوان گفت که مهمترین جنبه رشد وجود هر شخص، رشد اجتماعی اوست. معیار اندازه‌گیری رشد اجتماعی هر کس میزان سازگاری [1] او با دیگران است یعنی با دوستان ، معلمان ، افراد خانواده ، بستگان ، همسایگان و حتی افرادیکه برای نخستین بار با آنها برخورد می‌کند. رشد اجتماعی نه تنها در میزان موفقیت کنونی و سازگاری با اطرافیانی که هم با انسان سرو کار دارند، بلکه در موقعیاتهای شغلی و پیشرفتهای آینده نیز مؤثر است

رشد اجتماعی هم مانند رشد جسمی و ذهنی یک کمیت پیوسته است و بتدریج به کمال می‌رسد. یک نوجوان در هر سال به میزان قابل توجهی از هر نظر رشد می‌کند. اما این به آن معنا نیست که همه جنبه‌های رشد او دقیقاً هماهنگ پیش روند. بسیارند افرادی که رشد جسمی آنها چشمگیر است اما رشد ذهنیشان کند است. یا بالعکس ، یا کسانی که از نظر جسمی و ذهنی سرآمد هستند اما هرگز به بلوغ اجتماعی نمی‌رسند

رفتار اجتماعی مناسب و درست بطور طبیعی حاصل نمی‌شود بلکه مثل هر مهارت دیگری باید آموخته شود و مرتباً تکرار و تمرین  گردد و بوسیله افراد با تجربه تصحیح شود. موفقیت در این زمینه بیشتر ازهمه به کوشش و خواست انسان بستگی دارد. عواملی که بطور قطع در آن تأثیر دارند عبارتند از : پدر و مادر و خانواده و دوستان او و ;

سازگاری اجتماعی به عنوان مهمترین نشانه سلامت روان از مباحث مهمی است که توجه جامعه‌شناسان ، روان‌شناسان و روان‌کاوان و بویژه مربیان را در دهه‌های اخیر جلب کرده است. پیش از آنکه روان‌شناسی و روان‌کاوری ، دنیای ناشناخته درون انسان به کاوش بپردازند و پیش از آنکه بهداشت روانی و نقش آن در حفظ سلامت ارتباطهای اجتماعی شناخته شود، اغلب ناسازگاریها و رفتارهای غیراجتماعی و ضداجتماعی به علتهای نامعلوم نسبت داده می‌شد و به جای هر نوع درمان و کمکی به فرد، صرفاً از راه مجازاتهای غیرعادلانه ظلمی مضاعف بر او روا می‌داشتند. تردیدی نیست که انواع بزهکاریها و جرایم اجتماعی ریشه در نابسامانیهای روانی دارد که آن نیز اگر علل بیولوژیک نداشته باشد معلول محیط ناسالم اجتماعی است

مطالعه نهاد خانواده و بررسی تغییر و تحولات آن از جمله مسائلی است که طی قرون و اعصار مورد توجه محققان و عالمان بوده و در دهه‌های اخیر نیز از دید دو مکتب کارکرد گرای‌ساختی و کنش متقابل گرای نمادی برکنار نبوده است

مکتب گارکردگرای ساختی [2] معتقد است که اجزاء متشکل یک نظام اجتماعی مرتبط با هم و وابسته به یکدیگرند و عملکرد هر یک از اجزاء دوام و بقای جامعه را موجب می‌شود. در این دیدگاه خانواده سازمانی است اجتماعی و متشکل از افرادی که در رابطه با یکدیگرند. این سازمان کارکردهایی دارد که به بقای نظام اجتماعی کمک می‌کند ( ادیبی ، 1358)

بارسنز که یکی از طرفداران این مکتب است اعتقاد دارد که جوامع انسانی به سمت و سویی حرکت می‌کنند که در آن خانواده دارای 2 کارکرد اساسی است. که یکی اجتماعی کردن کودکان بدانسان که بتوانند به عضویت جامعه‌ای که در آن به دنیا آمده‌اند، درآیند. و دیگری تثبیت شخصیت افرادی که بتوانند به صورت افراد بزرگسال در جامعه ایفای نقش کنند( میشل ، 1354)

نظریه کنش متقابل گرای‌نمادی [3] نیز خانواده را با توجه به نقش و اهمیت آن در جریان اجتماعی‌ شدن مورد مطالعه قرار داده است. اگر اجتماعی شدن را با جریانی که طی آن انسان با الگوهای فرهنگی جامعه یا گروه خود می‌آموزد و آنها را بعنوان جزئی از نظام رفتاری خویش قرار می‌دهد تقویت کنیم، در این صورت فرد برای آنکه بتواند با افراد دیگر جامعه رابطه ارگانیک برقرار کند، لازم است تا نقشهای اجتماعی گوناگون را فراگیرد، این فراگیری از طریق کنش متقابل با دیگران صورت می‌گیرد

در اجتماعی شدن کودک چند عامل مؤثرند که اولین و مهمترین آن خانواده می‌باشد

صاحبنظران بر این باورند که از بین اعضای خانواده در تربیت و ایجاد ساختار شخصیت طفل، مادر از نقش حساس و ظریفتری برخوردار است، علت این امر شاید این باشد که از همان ابتدای تولد طفل بیشترین کنش و واکنشهای عاطفی خود را با مادر برقرار می‌کند. در واقع هسته اصلی احساس امنیت و اعتماد و عدم امنیت و بی‌اعتمادی در کودک از رابطه اولیه وی و مادرش سرچشمه می‌گیرد. در صورتی که این رابطه ناسالم و نادرست باشد احساس ناامنی و عدم اعتماد بر زندگی او سایه می‌افکند. بی‌توجهی طولانی، بدرفتاری و محرومیت از محبت در ابتدای زندگی منجر به ناسازگاریهای موقت و گاهاً طولانی در کودک می‌شود. (ماسن ، مترجم یاسائی و همکاران ، 1367) سازگاری مسئله‌ای است که مخصوص انسان نمی‌باشد. هر موجود زنده‌ای به فراخور حال خود و به اقتضای طبیعت و مرحله تکاملی که بدان دست یافته است ، ناچار است به طریقی که متضمن حفظ حیات و بقای اوست ، خود را با محیط پیرامونش ساگار کند. به دلیل اینکه در فرایند سازگاری وجوه اشتراک زیادی بین انسان و حیوان وجود دارد، بخش عمده‌ای از دانش‌ها درباره فرایند سازگاری در انسان به تحقیقاتی که درباره حیوانات به عمل آمده است ، مبتنی می‌باشد

هر چه از نردبان تکامل بالاتر می‌رویم قابلیت انعطاف و یادگیری در موجودات زنده بارزتر می‌شود. حیوانات پست عمدتاً به اتکال غرایز و مکانیزمهای رفتاری ذاتی با محیط خود سازگاری پیدا می‌کنند. ولی در انسان انعطاف‌پذیری، قدرت تفکر و یادگیری ، واکنش‌های غریزی او را کاملاً تحت‌الشعاع قرار داده است. انسان باید به استثنای وانشهای بازتابی اولیه همه چیز را بیاموزد. بویژه اعمال و رفتاری که وی را در سازگاری با محیط اجتماعی به کار خواهد آمد ( والی‌پور ، 1367) انسان در بسیاری از شئون زندگی اجتماعی خود با سایر افراد جامعه در رابطه و فعل و انفعال مداوم قرار دارد. او باید برای ادامه حیات و تأمین حوائج خود به زندگی گروهی تن دردهد و با دیگران برای رسیدن به هدفهای مشترک تشریک مساعی کند. در چنین شرایط و در رابطه با سایر افراد جامعه است که هر کس ناگزیر باید به نوعی سازگاری رضایت‌بخش دست یابد و به همین دلیل است که مشکلات و موانع سازگاری آدمی از حیات اجتماعی او مایه می‌گیرد. بدینسان مفهوم سازگاری از نظر آدمی یعنی سازگری اجتماعی ، حتی برای ارضاء نیازهای زیستی، انسان خود را با وضع اجتماعی و شرایطی که ساخته ، دست انسان است روبه‌رو می‌بیند. مقررات، توقعات ، معتقدات ، ارزشها ، رقابتها ، همکاریها ، کارشکنی‌ها ، موانع و عوامل و واقعیاتی از این نوع که او را در راه تأمین خواسته‌هایش هیچگاه تنها نخواهد گذاشت

گرچه بدرستی بین سازگاری و ناسازگاری حد و مرز مشخص و معینی نمی‌توان یافت و حالات بینابین این دو حالت بسیار زیاد است . فرایند سازگاری و ناسازگاری را باید خط پیوسته طولانی و مدرج تجسم نمود که هر نقطه‌ آن در جدایی از سازگاری را بیان می‌کندو در این خط مفروض از ناسازگاری مطلق شروع نمود. و درجات میانه‌ای از آن و سپس در پایان خط به سازگاری کامل با محیط می‌رسیم که مقصود و غایت زندگی همه افراد بشر است. با توسعه شهرنشینی و ازدیاد جمعیت و پیچیدگی شرایط زندگی، مسئله ناسازگاری ابعاد وسیع‌تری به خود گرفته است ( والی ‌پور ، 1363)

مان [4] ( ساعتچی ، 1364) سازگاری را تطبیق یا وفق دادن شخص نسبت به محیط می‌گوید آن دسته از پاسخهای موجود زنده که باعث سازگاری مؤثر و هماهنگ او با موقعیتی که با آن قرار گرفته است ، می‌شود . ( ساعتچی ، 1356)

 شعاری نژاد ،( 1364) می‌گوید : سازگاری عبارت است از

1-    عمل برقراری یک رابطه روان‌شناختی رضایت‌بخش میان خود و محیط،

2-    عمل پذیرش رفتار و کردار مناسب و موافق محیط و تغییرات محیطی ،

3-    سازگاری موجود زنده با تحریکات درونی و بیرونی

راجرز سازگاری را اینگونه تعریف می‌کند : منظور از سازگاری انطباق متوالی با تغییرات و ایجاد ارتباط بین خود و محیط با نحوی است که حداکثر خویشتن سازی را همراه با رفاه اجتماعی ضمن رعایت حقوق خارجی امکان‌پذیر می‌سازد. به این ترتیب سازگاری به معنی همرنگ شدن با جماعت نیست، سازگاری به معنی شناخت این حقیقت است که هر فرد باید هدفهای خود را با توجه به چارچوبهای اجتماعی و فرهنگی تعقیب نماید (سروری ، 1357)

روان‌شناسان بطور سنتی سازگاری فرد را در برابر محیط مورد توجه قرار داده‌اند و ویژگیهایی از شخصیت را بهنجار کرده‌اند که به فرد کمک می‌کند که خود ار با جهان پیرامون خویش سازگار نماید. روان‌شناسان بسیاری معتقدند که اگر اصلاح سازگاری در معنی همنوایی با اعمال و اندیشه‌های دیگران تلقی شود ، در اینصورت چنان باری از تلویحات منفی را خواهد دشات که دیگران نمی‌توانند توصیفی از شخصیت سالم به دست دهند. آنان بیشتر به ویژگیهای مثبتی مانند فردیت ، آفرینندگی و شکوفایی استعدادهای بالقوه تأکید دارند

در تعریف شخصیت بهنجار نیز اتفاق نظر وجود دارد اما اکثر روان‌شناسان ویژگیهای زیر را نمودار بهزیستی عاطفی می‌دانند

کارآمدی و ادراک ، خودشناسی ، توانایی در کنترل اختیاری رفتار، عزت نفس ، پذیرش ، توانایی در برقراری روابط محبت‌آمیز و باروری ( اتکینسون و دیگران ، مترجم براهنی و همکاران ، جلد اول ، 1368)

سازگاری اهرمی نسبی است . انسانها به درجات مختلف در سازگاری دست می‌یابند. اگر می‌توانستیم بر پایه ضوابط معتبر علمی درجه سازگاری افراد جامعه را اندازه‌گیری و سپس در یک منحنی توزیع پیاده کنیم به احتمال قوی منحنی طبیعی بدست می‌آوریم. به این ترتیب که در یک طرف منحنی اقلیت کوچکی خیلی ناسازگار و در طرف دیگر منحنی اقلیت خیلی سازگار وجود خواهد داشت و در میان آن دو گروه اکثریت کم و بیش سازگار، بنابراین می‌توان گفت که حد و مرز مشخصی به طور مطلق ناسازگاری را از سازگاری جدا نمی‌کند (والی‌پور ، 1363)

لااقل دو مفهوم را می‌توان با عبارت ناسازگاری مرتبط ساخت. یک معنا اساساً یک مفهوم اجتماعی است. فردی سازگار نیست که نتواند بطور مناسبی در محیط معلومی تعامل کند. در معنای دیگر یک فرد را هنگامی ناسازگار تعریف می‌کنند که نتواند ارضای احتیاج کند حتی اگر رفتار او برای جامعه‌اش مناسب باشد ( مکدانلد[5] ، مترجم سروری ، 1355)

اهمیت مادر در روابط متقابل مادر و کودک

نخستین تماسهای جسمی و روحی کودک با فردی است که در دوران شیرخوارگی مراقبت از او را بعهده می‌گیرد و این فرد معمولاً مادر است، روشی که مادران در پاسخگویی به نیازهای نوزادان اتخاذ می‌کنند متفاوت است، و ممکن است صبورانه و گرم ، تند و خشن و عاری از حساسیت و بی‌تفاوتی باشد. از دیدگاه علم تربیت، برخوردهای اولیه مادر و کودک به هر کیفیتی که باشد نقطه‌ای است که تولد روانی کودک از آنجا آغاز می‌شود ( کارامل [6] ، 1984). اگر مادر، فردی خونسرد و بی‌قید و بند یا بی‌ترحم باشد ممکن است کودک را به واکنشهای شدید وادارد و او را موجودی خودخواه و سنگدل و غیرقابل اعتماد به شمار آورد

شواهد ثابت کرده است که ارتباط میان مادر و فرزند نه تنها از زمان تولد بلکه حتی پیش از آن نیز اثر مهمی در رشد روانی کودک دارد. شخصیت مادر و نگرش او نسبت به کودک نیز اهمیت خاصی دارد. بعضی از روان‌شناسان معتقدند که میان مادرانی که از پستان خود به فرزندانشان شیر می‌دهند مهر مادر و فرزندی بیشتر وجود دارد تا مادرانی که چنین نمی‌کنند. برخی دیگر معتقدند که نگرش گرم و سرد مادر نسبت به کودک موجب سازگاری و ناسازگاری کودک در آینده می‌شود. بررسیها نشان می‌دهد که مادرانی که برای مدت طولانی با گرمی و محبت به پسرانشان از پستان خود شیر داده‌اند بیش از همه فرزندان سازگار داشته‌اند اما دختران در همین شرایط سازگار نسبی داشته‌اند و پسران و دخترانی که از پستان مادر سرد و کم محبت شیر خورده‌اند اغلب دارای مشکلات رفتاری بوده‌اند( پارسا ، 1371). به اعتقاد بالبی [7] کنش متقابل بین مادر و فرزند نوعی بستگی عاطفی بوجود می‌آورد که این ارتباط عاطفی باعث می‌شود که طفل به دنبال آسایش حاصل از وجود مادر باشد. این تعاملهای بین مادر و کودک سرمایه‌ای از امنیت عاطفی را برای کودک فراهم می‌کند که بنیان روابط آینده او با دیگران و با والدیناشان را پایه‌ریزی می‌کند ( مشفقیان ، 1359)

بالبی نیز معتقد است که نبودن کنشهای متقابل مادر و کودک در اثر جدائیهای طولانی مخصوصاً در سه سال اول زندگی اثر خاص روی شخصیت طفل می‌گذارد. اینگونه اطفال از نظر عاطفی گوشه‌گیر و درخودفرورفته هستند و نمی‌توانند پیوندهای دوستی با بچه‌های دیگر یا با افراد بالغ بوجود آورند در نتیجه از لذت دوستی واقعی محروم می‌باشند، تصور می‌رود که این امر بیش از هر چیز دیگر علت سخت‌جوشی اینگونه کودکان باشد. (مشفقیان 1359) ” به اعتقاد اریکسون اولین کنشهای متقابل مادر و کودک رشد اعتماد یا بی‌اعتمادی کودک  را در جهان بنیان می‌نهد، تجارب مثبت و ارضاءکننده کودک با مادرش او را به اعتماد به مادر و سپس از طریق تعمیم به اعماد به دیگران منتهی می‌سازد

در گذشته روان‌شناسان تصور می‌کردند که وابستگی طفل به مادرش از آن روست که مادر به عنوان منبع تغذیه یکی از اساسی‌ترین نیازهای کودک را تامین می‌کند. اما این نظریه پاسخگوی برخی از واقعیات نبود، برای مثال جوجه‌ها و اردکها اگر چه از بدو تولد خودشان غذای خود را تأمین می‌کنند اما به دنبال مار خود راه می‌روند و وقت زیادی را کنار او صرف می‌کنند. آرامشی را که آنها از بودن در کنار مادرشان حس می‌کنند نمی‌توانند صرفاً از نقش مادر در تغذیه آنها سرچشمه بگیرد. آزمایشات مارگارت هارلون نشان داد که بچه میمون اگر چه از مادر سیمی تغذیه می‌کرد اما در هنگام ترس و احساس ناامنی به سوی مارد پارچه‌ای پناه می‌برد و این نشا‌دهنده آن است که دروابستگی کودک به مادر چیزی بیش از نیاز به غذا درکار است (یاسائی ، 1367)

تعامل میان مادر و کودک بر رشد زبان و پاسخگویی کودک نیز تأثیر دارد . در تحقیقی که  بر روی کودکان پرورشگاهی قبل از آغاز سخن گفتن بیش از کودکان عادی گریه می‌کنند ولی از بوجود آوردن صداهایی که سایر کودکان درمی‌آورند ، عاجز و ناتوانند. این ناتوانی انها حتی در مقایسه با کودکان متعلق به فقیرترین خانواده‌ها نیز مشهود است

محققان مهمترین علت این پس‌ماندگی را عدم رابطه نزدیک بین مادر و کودک دانسته‌اند به همان اندازه که ارتباط صحیح بین مادر و کودک اثر سازنده در رشد و سخنگویی کودک دارد. رابطه غلط و رفتار نادرست مادر نیز اثرات نامطلوبی بر فرزند دارد. مادری که کودک خود را لوس می‌کند و در هنگام صحبت کردن با او کلمات و جملات را مانند او کودکانه و با لحنی غلط به کار می‌برد، نه تنها باعث می‌شود که فرزندش در رشد تکلم عقب بماند بلگه امکان پیدایش نارسائی‌های زبانی از جمله لکنت زبان را در کودک فراهم می‌کند ( روحانی ، 1343). فقر اقتصادی مهمترین عامل در برقراری روابط غلط میان والدین و کودک است. فشارهای زندگی روزانه در خانواده‌های فقیر روابط مادر و کودک را تحت تاثیر قرار می‌دهد. فقر و شلوغی خانه موجب می‌شود که هیچ کودکی کانون توجه قرار نگیرد. عده کودکان بیش از آن است که پدر و مادر وقت رسیدگی به همه آنها را داشته باشد. حتی می‌توان ادعا کرد که شکست در مدرسه هم در روابط مادر و فرزندی نهفته است ( هارلوک [8] ، 1983)

تحقیقات نشان می‌دهد که ترس کودکان از رفتن به مدرسه نیز بیشتر از کنش و واکنشهای مادر ـ کودک ناشی می‌شود. برای بسیاری از کودکان ورود  به مدرسه همراه با جدایی از مادر در محیط گرم خانواده ، ناراحت کننده و اضطراب‌آور است. این امر در بین دختران شیوع بیشتری دارد. واکنش مادران در قبال چنین رفتاری حائز اهمیت است مادرانی که کودکانشان حکایت افراطی داشتند و مدرسه رفتن  را مترادف افزایش خطرات می‌دانستند، ترس کودک از مدرسه رفتن را تشدید می‌کردند. علت این امر که دختران در مقایسه با پسران بیشتر واکنشهای ترس از مدرسه را نشان می‌دهند، شاید این باشد که در دختران تمایلات اتکایی بیشتر توسط مادران ایجاد شده باشد ( عظیمی ، 1363)

ناسازگاری

کودکان ناسازگار[9] به افرادی اطلاق می‌شود که معمولاً از هوش عادی یا حتی از ضریب هوشی بالاتر برخوردارند ولی دارای رفتار غیرعادی و نابهنجار و یا به اصطلاح مبتلا به اختلالات رفتاری می‌باشند. بعضی از این کودکان را کودکان دشوار می‌گویند که بنظر می‌رسد اصطلاح مناسبی باشد زیرا

1-    تماس، برخورد و معاشرت با این قبیل افراد و تحمل رفتارشان برای اطرافیان دشوار است

2-    پیروی از مقررات و احترام به قوانین متداول اجتماعی برای خود این افراد دشوار است

3-  تربیت و آموزش و پرورش آنان برای والدین آموزگاران ، مربیان مسئله دشواری را با مقایسه با دیگران ایجاد می‌کند

4-  از لحاظ روان‌شناسی و روانپزشکی تشخیص ماهیت و علت این ناسازگاریها دشوار است و بالنتیجه درمان این کودکان دشواریهای زیادی را پیش ‌می‌آورد

پس کودکان دشوار افرادی از اجتماع هستند که دچار اختلالات رفتاری هستند و رفتارشان برای خود و اطرافیان مشکلات زیادی ایجاد می‌کند. این افراد کسانی هستند که مشکل تربیتی برای پدر و مادر و اولیاء مدرسه و مسئلهی برای پلیس و دستگاههای قضایی ایجاد می‌کنند. دشواری این کودکان از شیطنت‌های ساده شروع شده و به انواع بزهکاریها منتهی می‌گردد ( میلانی فر ، 1372)

عوامل موثر در پیدایش ناسازگاری در کودکان:

1-  عوامل پزشکی : اختلالات روانی ممکن است بعلت احساس محرومیت و وازدگی متاثر از عوامل جسمی مانند نقس یکی از حواس پنجگانه باشد. مثلاً اختلالات بینایی و شنوایی تا موقعی که پی بوجود آنها نبرده‌اند ممکن است م.جب مسائل ناراحت‌کننده‌ای شود بخصوص که اولیا نسبت به اشتباهات ناشی از نقص سخت‌گیر باشند، کم‌هوشی و اختلالات مغزی موجب می‌شود که کودک نتواند آنچه که پدر و مادری ازوی انتظار دارند یاد بگیرد. ناتواناییهای جسمی بعلت محدود کردن دامنه فعالیت کودک در رسیدن به هدف باعث سوق دادن او بطرف ناسازگاری می‌شود. مثلاً پسری که نمی‌تواند مانند سایرین در بازیها شرکت کند و یا دختر بزرگی که قادر به جلب توجه مردان و یا احیاناً رقابت با سایر دختران نیست به علت شکست و ناکامیهای پی‌درپی خواهی‌نخواهی ناسازگاری پیشه می‌کند

2-  عوامل تربیتی و اختلالات عاطفی هیجانی : این دسته شامل شایع‌ترین علل اختلالات کودکان است با توجه به نظریات روانکاوان ، مکتب اصالت رفتار و سایر فرضیه‌ها در رشد و تکامل شخصیت، چگونگی روابط اولیه کودک با اعضای خانواده و بخصوص مادر از اساسی‌ترین عوامل رشد شخصیت شناخته شده است. هرگاه دراین روابط عاطفی اختلال حاصل شود باعث بهم خوردن امنیت عاطفی کودک می‌شود که آثار آن در رفتار کودکان منعکس می‌گردد. وقایع ترسناک و دردناک حوادث ناگوار خانوادگی اکثراً موجب اختلالات عاطفی و هیجانی کودک می‌شوند . کودکان در میزان آسیب‌پذیری نسبت به حوادث ناگوار متفاوت هستند و این تفاوت بعلت اختلاف در سرشت، خلق و خوی ، رشد عاطفی و میزان پختگی آنها می‌باشد. عوامل مختلف ممکن است در میزان احساسات امنیت طفل تاثیر کند. برخورداری پدر و مادر با کودک، وضع بهداشت روانی و جسمی پدر و مادر شرایط اقتصادی و اجتماعی خانواده همه اهمیت اساسی دارند. مثلاً اگر مادری بعلت یک زایمان دچار افسردگی زایمان شود کودک نیز ممکن است به نوبه خود دچار افسردگی شده و از خوردن غذا خودداری کند و خواب ناراحت داشته باشد. مادری که تعداد زیادی فرزند دارد و در عین حال کار هم می‌کند ممکن است نتواند برای ایمنی کامل کودک عواطف لازم را نشان بدهد. خانه درهم و مشوش بخصوص برای کودک زیان‌آور است. اگر خانه بعلت درگیری و جدال، خشونت ، کنش و مشاجره بین پدر و مادر و یا طلاق و غیاب آنان ناامن باشد قطعی است که کودک حق دارد فکر کند دنیای خارج ناامن و پرخطر است در کشور ما ازدواج‌های پی‌درپی و پیش‌رس ، کمی یا فقدان تجربه و آمادگی برای قبول مسئولیت زندگی، تعدد فرزندان ، فقر و نادانی والدین ، فقدان وسایل بهداشتی و مضیقه‌های مالی ، از علل عمده بشمار می‌روند

متاسفانه وضع کودکان ما در ایران مخصوصاً در بحبوحه بلوغ طوری است که بقول بعضی از نویسندگان باید آنها را کودکان از یاد رفته نام نهاد. غالب پدران و مادران وظیفه خود را نسبت به اطفال خویش فقط محدود به تأمین وسایل اولیه زندگی آنها مانند خوراک و پوشاک می‌دانند و کمتر پدری یافت می‌شود که با روحیه فرزند خود آشنایی داشته باشد. نوع فیلم یا کتاب خوشایند طفل خود را بداند ، که کودکش اوقات بیکاریش را چگونه می‌گذراند . در راه مدرسه چه کار می‌کند و چه نگرانیها و سرگرمیهایی دارد. برت [10] ، میلانی فر ، (1372) در مطالعه و تحقیقات خود در دویست جوان بزهکار و مقایسه آن با چهار صد جوان سالم و درستکار که در یک خیابان زندگی می‌کردند و به یک مدرسه می‌رفتند متوجه شد که انضباط ناقص در خانواده ، نااستواری عمومی عاطفی ، سابقه تبهکاری و جنایت در خانواده و بالاخره کودنی و نارسایی رشد هوشی کودکان با بزهکاری ارتباط بیشتری دارند و تقریباً همیشه چندین عامل در مستور نمودن کودک به ارتکاب تبهکاری مؤثرند اگر چه اغلب اثر یک عامل شدیدتر و نمایان‌تر است

بالبی تحقیقات و مطالعات خود را در زندانیان و بزهکاران جوان انجام داده و عقیده دارد که مجرم واقعی در طول پنج سال اول زندگیش مورد پذیرش مهر و محبت والدین قرار نگرفته ، مدتی طولانی از آنها جدا بوده و یا در دامن نامادری پرورش یافته است. از این‌رو بالبی به این مادران اصطلاح، مادران بی‌عاطفه، که افراد مجرم و بزهکار می‌پرورانند ، داده است. قطع ارتباط مادر بسیار مهم است بخصوص اگر بصورتی درآید که عواطف شخصی دیگری جانشین آن نشود ( میلانی‌فر ، 1372)

فقدان مادر را در مرحله اول کودکی و فقدان پدر را در مرحله دوم کودکی مهمتر باید شمرد. زیرا همبستگی و احتیاج کودک در دوره اول به مادر و وجود پدر بعنوان مظهر قدرت که نمونه و الگو قرار می‌گیرد در دوره دوم کودکی مهم می‌باشد

3-  عوامل ارثی : مسلماً همانطوری که گفته شد ارث در میزان آسیب‌پذیری کودک تأثیر دارد و در این زمینه احتیاج بمطالعات بیشتری داریم. کودک پاره‌ای از خصایص والدین را بارث می‌برد و مسلماً استعداد این را خواهد داشت که روزی مانند والدین خود به اختلالات رفتاری مبتلا شود. از نظر روانشناسی افراد مجرم حتی تا 50% موارد خصایص اجداد خود را دارا می‌گردند

مسلم است که ما رفتار و اعمال بزهکارانه را به ارث نمی‌بریم و آنچه به ارث می‌بریم ساختمان بدنی، مزاج و گرایش به انجام عمل در راهی خاص و آمادگی شخصی برای رفتار بزهکارانه است. این آمادگی سرشتی در اثر برخورد با عوامل محیطی نامناسب بارز و ظاهر می‌گردند و از اینجاست که اثرات متقابل و مکمل عواملی مانند نیروهای بیولوژیکی و اجتماعی در ناسازگاری معلوم می‌گردد

4-  عوامل محیطی و اجتماعی : علت روز‌افزون ناسازگاریهای کودکان و نوجوانان را در سالهای اخیر کاهش انحطاط ارزشهای اخلاقی ، تغییرات سریع اجتماعی و پیچیدگیهای بسیار شدید زندگی که برای کودک قابل فهم نیست می‌دانند

صرف نظر از محیط خانواده ، مدرسه و اجتماع یکی از عوامل اجتماعی که ذکرش بنظر لازم می‌رسد اثر عوامل ارتباط جمعی است. سینما ، تلویزیون ، رادیو ، تئاتر و مطبوعات هر کدام سهم بسزایی در ناسازگاری و رفتارهای غیراجتماعی و حتی ارتکاب جرم دارند. همانطور که از طرق ارتباط جمعی می‌توان به بهبود وضع اخلاقی و اجتماعی و بالا بردن سطح فکر و دید مردم کمک قابل توجهی نمود همانطور هم می‌توان در خراب کردن وضع اخلاقی توده مردم و کودکان قدم برداشت (میلانی‌فر ، 1372)

طبقه‌بندی کودکان و نوجوانان ناسازگار

طبقه‌بندی کودکان ناسازگار مسئله بسیار دشواری است زیرا

1-    متفاوت بودن علل ناسازگاریها

2-    زیادی تعداد ناسازگاریها

3-    تفاوت کیفیت شروع ، رشد و پیشرفت آنها

4-    اختلاف درجه شدت و حدت علائم آنها

5-    درجه درمان پذیری ‌آنها

اینها از جمله عواملی هستند که تقسیم‌بندی این کودکان و نوجوانان را دشوار می‌کند و بهمین جهت روانپزشکان و متخصصان طبقه‌بندی متفاوتی را پیشنهاد کرده‌اند بنابر آنچه گفته شدن اختلالات عاطفی هیجانی و بیماریهای روانی در کودک بصورت اختلالات رفتاری در می‌آید و اگر ادامه یابد مانع رشد طبیعی شده و یا آن را به تأخیر می‌اندازد. در کودکانی که سن بیشتری دارند، این اختلالات می‌تواند در حافظه ، تمرکز حواس و فعالیتهای فکری و تجمسی مؤثر باشند. در این حالت کودک نمی‌تواند تکالیف مدرسه را در سطحی انجام دهد که مورد رضایت اولیاء مدرسه باشد. مهارتهای کسب شده تدریجی مانند کنترل ادرار در شب ممکن است بهمین علت از بین برود و کودک از نظر رفتاری دچار انحطاط شود ( میلانی‌فر ، 1372)

ناسازگاری از دیدگاه مکاتب

[1] – Adjustment

[2] – Structural Functionalism

[3] – Symbolic Interaction

[4] – Mun

[5] – Mcdonald

[6] – Karmel

[7] – Bawlby

[8] – Hurlock

[9] – Maladjusted childern

[10] – Burt

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله روابط زناشویی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله روابط زناشویی در فایل ورد (word) دارای 28 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله روابط زناشویی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله روابط زناشویی در فایل ورد (word)

مقدمه

فصل اول: روابط زناشویی

راه حل های مختلف

بازآموزی درس مهر و عشق

روابط سرشار

نشانه های خطر

فصل دوم: عشق کافی نیست

کنارگیری از عشق

فصل سوم: قوانین واقعی برای یافتن رابطه ی مبتنی بر عشق

قانون1: با مردان همان گونه رفتار کنید که میل دارید آنها با شما رفتار کنند

قانون 2: به خاطر داشته باشید که مردان به اندازه شما نیازمند عشق و حماییتند

قانون 3: از مردانی که قوانین واقعی را دوست ندارند دوری کنید

قانون 4: مردان را بازی ندهید

قانون 5: خودتان باشید

قانون 6: اگر کسی را دوست دارید، به او بگویید

قانون 7: قبل از اینکه درگیر مسایل عاطفی شوید ، سئوالات خود را بپرسید

قانون 8: با مردانی که کاملاً در دسترس نیستند ، ارتباط برقرار نکنید

قانون 9: در جستجوی مردی با هویت مناسب باشید

قانون 10: به علایم هشدار دهنده مشکلات احتمالی توجه کنید

قانون 11: میزان علاقه ی خود را بسنجید، نه مقدار پول او را

قانون 12: منصف باشید، از دورویی پرهیز کنید

قانون 13: عاشق نیروهای نهفته مرد نشوید

قانون 14: با احساسات خود صادق باشید

قانون 15: جذاب ترین مشخصه ی خود، یعنی طرز فکرتان را آشکار کنید

قانون 16: از لحاظ عاطفی سخاوتمند باشید، خساست به خرج ندهید

قانون 17: قبل از این که با کسی روابط زناشویی داشته باشید سعی کنید از لحاظ عاطفی با او صمیمی شوید

قانون 18: ارزش خودتان را آنقدر پایین نیاورید که مانند شیء با شما رفتار کنند

قانون 19: حتی در خصوصی ترین لحظات از قوانین واقعی ؟ نکنید

قانون 20: اطمینان حاصل کنید که روابط شما از چهار مرحله تعهد می گذرد

قانون 21: تعهدات عاطفی، از حلقه نامزدی با ارزش ترند

قانون 22: هرگز مرد را برای متعهد کردن به کاری ، تحت فشار قرار ندهید

قانون 23: صبور باشید و قوانین واقعی را جایگزین قوانین کهنه و قدیمی گذشته گان کنید

قانون 24: عاقلانه تصمیم بگیریدع نه از روی احساس

قانون 25: قوانین واقعی را در همه روابط خود با دیگران به کار ببرید

فصل چهارم: نامه عاشقانه

چه وقت نامه عاشقانه بنویسیم؟

نیاز به نوشتن نامه عاشقانه

تدثیر و فایده نامه عاشقانه

رمز خود یاری

فصل پنجم: چگونه درخواست حمایت کنیم و از آن برخوردار شویم.

چرا زن درخواست حمایت نمی کند؟

نکاتی در مورد انگیزه دادن به مرد

روابط خوب و سالم

چرا مردان تا این اندازه حساس هستند؟

فصل ششم: حفظ جدانلود ر

در انتظار واکنش همسرتان باشید

ماهمه از رویدادهای عاشقانه لذت می بریم

اعتیاد به عشق و وابستگی

افراد سالم نیز نیازمند مشاوره هستند

کتابنامه

 فصل اول

روابط زناشویی

عاشق شدن ساده است، اما عاشق باقی ماندن به مراتب دشوارتر است، همه ما خواهان عشق پردوام هستیم. همه ما می خواهیم شاد زندگی کنیم. کسی نیست که به عمد عاشق بشود و برنامه جدایی را هم طراحی کند. اوا در عمل این اتفاق می افتد وقتی این اتفاق افتاد، آزار می دهد. در آمریکا از هر دو ازدواج یکی به طلاق می انجامد و از جمله زوجهایی که با هم می مانند درصد قابل ملاحظه ای از زندگی کردن با یکدیگر خشنود نیستند و اینها آمار خوشایندی نیست. پیامی دارند. می گویند اگر قصد ازدواج دارید بدانید که ممکن است ازدواجتان به شکست بینجامد. البته هیچ کس حاضر نیست در کاری که امکان 50 درصد شکست وجود دارد سرمایه گذاری بکند. با این حال اتفاقی است که می افتد. البته هیچ تضمینی قطعی وجود ندارد که ازدواجی صد در صد برای همیشه دوام بیاورد اما می توانید مهر و محبت میان خود و همسرتان را حفظ کنید

بعضی ها به ظاهر زندگی زناشویی خوبی دارند اما در  واقع مهر و محبت از میانشان رخت بربسته است

بسیاری از زوج ها در کنار هم زندگی می کنند و حال آنکه مهر و عشق از میانشان رخته است. اینها منزوی ترین اشخاص هستند1

راه حل های مختلف:

اغلب اشخاص نمی دانند که چگونه مسائل زناشویی خود را حل کنند و به همین دلیل روش های مختلفی را بر می گزینند در راه حل نخست مشکلات را ندیده می گیرند و دل به این می بندند که این مشکلات به خودی خود بر طرف شوند بعضی دیگر در مقام توجیه می گویند، رابطه زناشویی صد در صد بی عیب و نقص وجود خارجی ندارد. توقع بیشتر داشتن غیر واقع ؟ و بی توجهی به حقایق است. جمعی دیگر همه تقصیرها را به گردن همسرشان می اندازند و چه بسا با همسرشان متارکه می کنند و چون تن به ازدواج مجدد می دهند می بینند با همان مشکلات قبلی رو به رو می شوند

یکی از راه های برخورد با مسائل زناشویی این است  که تقصیر را به گردن همسرمان بیندازیم

بسیاری از ازدواج ها در مقطعی از زندگی مشترک خود به این نتیجه می رسند که همسرشان را دوست ندارند. در این میان دوستان ، بستگان و حتی روان شناسان به آنها می گویند:«بالغانه فکر کن. به واقعیت ها توجه داشته باش. عشق شاعرانه نمی تواند ادامه دار باشد.» اما این دوست نیست. بر خلاف باورهای رایج، عشق شاعرانه هم می تواند پر دوام باشد. شعله های عشق و مهر و محبت می تواند هم چنان سرکش باشد و بر روشنی آن افزوده گردد.1

 باز آموزی درس مهر و عشق

اگر می خواهید در مقایسه با پدر و مادرتان زندگی زناشویی بهتری داشته باشید، اگر می خواهید مهر و عشق به زندگی شما حاکم شود، باید به خود زحمت بدهید و روی آن کار کنید. به خود بگویدید که باید در زمینه مهر و عشق آموزش بیشتری داشته باشید، بدانید که این تنها شما نیستید که به این آموزش احتیاج دارید. وقتی به اطراف خود نگاه می کنید، می بینید که افراد بسیار به این بازآموزی نیاز دارند. غرور را کنار بگذارید ، نیاز به صمیمیت بیشتر، قدردانی و مهر و عشق بیشتر را بپذیرید

ساده ترین راه آموختن این است که وانمود کنید در این زمینه چیزی نمی دانید. در نقش یک مبتدی ظاهر شوید. غنا بخشیدن به زندگی زناشویی به نظر اسرار آمیز می رسد، به نظر می رسد که درک کردنش دشوار است، مگر اینکه روی آن تمرین کنید و به احاطه لازم برسید. غنی ساختن و سرشار نمودن زندگی زناشویی موضوعی فرا گرفتنی است.2

روابط سرشار

همه ما دانسته یا نادانسته برآنیم که زندگی زناشویی خود را غنا بیشتری ببخشیم. در پس زمینه ذهن همه اشخاص ، دوست داشتن و مورد مهر و عشق واقع شدن نهفته است. در پس هر انگیزه و هر رفتار ، میل مورد عشق و مهر واقع شدن ، میل به قدردانی و میل به سهیم شدن مهر و محبت خود با دیگران نهفته است

صحبت کردن درباره مهر و عشق و اینکه بگوییم همه در این زمینه قصد دارند کافی نیست. پس از ساله مشاوره با زوجهایی که در روابط خود با مشکل رو به رو بودند به این نتیجه می رسیم که در اغلب موارد تقصیری متوجه اشخاص نیست، بلکه در روشی که آنها برای سرشار شدن زندگی زناشویی شان استفاده می کردند اشکالاتی وجود دارد

بسیاری از زوجها تصمیم می گیرند که روابط زناشویی خود را بهبود بخشند اما مأیوس می شوند. دلیل ناکامی آنها این است که از مهارت های ارتباطی مؤثر بی بهره و آنها را نیاموخته اند. هر چه می خواهند روابط خود را مستحکم تر کنند. ناموفق تر ظاهر می گردند. در نتیجه این مسائل نادیده انگاشته شده روی هم انباشته می شود

برای ایجاد مهر و عشق در زندگی زناشویی نیازی به تغییر دادن خود نیست، نیازی به تغییر دادن دیگران نیست. در واقع این تغییر خود به خود اتفاق می افتد. هر چه بیشتر برای تغیرر دادن رفتار خود تلاش کنید، بیشتر از خویشِ واقعی خویش دور می شوید. اشکالی در تغییر دادن خود وجود ندارد مگر اینکه میان شما و خویش واقعی تان فاصله بیندازد. اگر تقصیر با انگیزه عداوت و در حق همراه باشد، مهر و عشقی تولید نمی شود ممکن است توانمند تر و یا حتی شغل بهتری و دوستان جدیدی پیدا کنید. اما خود را بیشتر دوست نخواهید داشت.1

 نشانه های خطر

به این نتیجه رسیده ایم که در هر ازدواجی وقتی روابط احساسی ضعیف می شود، چهار علامت خطر وجود دارد که خبر از کاهش مهر و عشق می دهد. اگر می خواهید با از دست دادن احساس عشق در ازدواج خود رو به رو نشوید، اگر می خواهید شور و شوق را در خود زنده نگه دارید، مواظب این چهار علامت خطر باشید:2

1- مقاومت              2- رنجش               3- بی اعتنایی                  4- سرکوب

1- مقاومت: در هر ارتباط طبیعی انسانی تا حدودی مقاومت میان زن و شوهر وجود دارد. مقاومت زمانی آغاز می شود که احساس می کنید در برابر رفتار، گفتار یا احساس همسرتان مقاومت می کنید. ابتدا در ذهن خود رفتار، گفتار یا احساس او را مورد انتظار قرار می دهید و سپس احساس می کنید که می خواهید کمی از او فاصله بگیرید. به عنوان مثال: به اتفاق همسر خود در یک مهمانی شرکت کرده اید و به روال همیشه داستانی را که معمولاً در مهمانیها تعریف می کند برای مهمانان شروع به شرح دادن می کند و شما با خود می گویید: «اَه، نه باز هم داستان قدیمی» و یا همسرتان از شما می خواهد قبضی را در بانک بپردازید و شما احساس می کنید به انجام این کار رغبت چندانی ندارید. اغلب اشخاص این مقاومت را ندیده می گیرند و وانمود می کنند که مقاومتی وجود ندارد

اگر حقیقت احساس مقاومت خود را با همسرتان در میان نگذارید و آن را حل و فصل نکنید، این تفاوتهای جزئی روی هم انباشته می شوند و علامت دوم خطر یعنی تولید رَنجش می کنید

نشانه آغاز مقاومت این است که احساس می کنید از رفتار ، گفتار یا احساس همسرتان راضی نیستید.

2- رنجش: مقاومت فعال تری است. نوعی احساس بد شدید و سرزنش همسر به خاطر کاری است که او انجام می دهد. در این شرایط از رفتار همسرتان بی اندازه ناراحت می شوید

رنجش اغلب با تجربه خشم و تنش همراه است. به لحاظ احساسی از همسرتان جدا می شوید. خشم ، ناراحتی ، حساسیت و تنفّر جملگی نشانه های خطر دوم یعنی رنجش هستند

3- بی اعتنایی: زمانی صورت خارجی پیدا می کند که مقاومت و رنجش به حدی می رسد که نمی توانید به لحاظ احساسی با همسرتان ارتباط برقرار کنید و به همین دلیل از او کنار می کشید. ممکن است بگویید: دیگر نمی خواهیم در این باره حرف بزنم. ممکن است اتاق را ترک کنید، ممکن است با خشم از خانه بیرون بروید و یا به همسر خود توجه و اعتنا نکنید و به طور کلی لب به گفتگو با او باز نکنید. نشانه های بی اعتنایی عبارتند از : بی علاقه بودن به قرار گرفتن در کنار همسر، نقطه مقابل او صحبت کردن و غیره. بی اعتنایی نتیجه روی هم انباشت شدن رنجهاست. اگر احساس بی اعتنایی خود را با همسرتان در میان نگذارید و به حل و فصل آنها اقدام نکنید، بی اعتنایی روی هم انباشت می شود و به سطح بعدی جدایی یعنی سرکوب و فرو نشانی می انجامد

4- سرکوب: از سایر زنگ ها خطرناک است، زمانی اتفاق می افتد که شما به قدری از مقاومت کردن ، رنجش به دل گرفتن و بی اعتنایی کردن خسته اید که به خاطر خانواده همه احساسات منفی را در خود سرکوب می کنید. سرکوب حالتی از کرختی احساسی است. خود را در لمس احساساتتان کرخت می کنید تا راحت باشید. این کرختی به بقیه ی زندگی شما سرایت می کند. زندگی برایتان ملال انگیز می شود. اغلب اوقات احساس خستگی می کنید. نکته خطرناک این است که زن و شوهری به قدری احساسات خود را سرکوب کرده اند که احساس می کنند کمترین مسئله را با هم دارند. آنها یکدیگر را مجاب کرده اند که شاد و خوشحالند

یکی از دلایل سرکوب احساسات، این عواطف و احساسات شما با تصویر ذهنیتان ناسازکاری دارده به سرکوب آنها می پردازید اشخاص معمولاً احساساتی را ابراز می کنند که در ابرازش راحت باشند

رابطه صمیمانه موقیعت مطلوبی برای التیام احساسات سرکوب شده است

فصل دوم: عشق کافی نیست

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق بررسی میزان امید به آینده شغلی دانشجویان در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق بررسی میزان امید به آینده شغلی دانشجویان در فایل ورد (word) دارای 75 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق بررسی میزان امید به آینده شغلی دانشجویان در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود تحقیق بررسی میزان امید به آینده شغلی دانشجویان در فایل ورد (word)

چکیده  الف
فصل اول: کلیات پژوهش
مقدمه 
بیان مسئله 
اهمیت پژوهش  
ضرورت پژوهش 
اهداف پژوهشی  
سوالات تحقیق  
فرضیه های تحقیق  
تعریف واژگان کلیدی 
تعاریف مفهومی 
تعاریف عملیاتی 
فصل دوم : ادبیات و پیشینه پژوهش
ادبیات تحقیق 
شاخص امید به زندگی  
شاخص اقتصادی امید به آینده 
عوامل عینی تیرگی آینده 
اثرات فقدان امید به آینده 
نگاهی به آینده  
آینده نگری و مفاهیم متعدد آن  
امیدآفرینی در بین دانشجویان  
اندیشه صاحبنظران راجع به امید به آینده  
دیدگاهها ومکاتب فکری  
برآوردهای آینده بینان  
نگرانی از شغل آینده وبیکاری  
تاریخچه  
پیشینه تحقیق  
نمونه تحقیقات گذشته با موضوع امید به آینده شغلی   
پسران آینده‌نگرتر از دختران 
نتایج پژوهش 
روش مورد استفاده در این پژوهش 
فصل سوم : روش اجرای پژوهش
روش اجرای پژوهش 
جامعه آماری  
روش نمونه گیری  
حجم نمونه 
ابزار اندازه گیری  
چگونگی تجزیه و تحلیل اطلاعات 
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه 
تجزیه و تحلیل اطلاعات 
فرضیه اول : توصیف مشخصات پاسخگویان 
فرضیه دوم : توصیف داده ها بر اساس فرضیات 
فرضیه سوم : برنامه ریزی های دولت 
فرضیه چهارم : عوامل شخصی 
اثبات فرضیات 
فرضیه اول 
فرضیه دوم 
فرضیه سوم 
فرضیه چهارم 
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
مقدمه  
بحث و نتیجه گیری(فرضیات)  
راهکارها وپیشنهادات 
محدودیتهای تحقیق 
منابع و مأخذ  

فهرست جداول
شماره                       عنوان   صفحه
جدول شماره 1-4 توصیف پاسخگویان بر اساس جنس 
جدول شماره 2-4 توصیف پاسخگویان بر اساس سن 
جدول شماره 3-4 توصیف پاسخگویان بر اساس وضعیت تأهل 
جدول شماره4-4 توصیف پاسخگویان بر اساس رشته تحصیلی 
جدول شماره 5-4 توصیف پاسخگویان بر اساس وضعیت اشتغال 
جدول شماره 6-4 توصیف پاسخگویان بر اساس سطح درآمد 
جدول شماره 7-4 توصیف فراوانی داده ها ( بر حسب درصد ) 
جدول شماره 8-4 توصیف فراوانی داده ها ( بر حسب درصد ) 
جدول شماره 9-4 توصیف فرضیه فراوانی داده ها ( بر حسب درصد ) 
جدول شماره 10-4 توصیف فرضیه فراوانی داده ها ( بر حسب درصد ) 
جدول شماره 1-4 تعیین ضریب همبستگی بین عوامل اقتصادی و آینده شغلی 
جدول شماره 2-4 تعین ضریب همبستگی بین کسب پایگاه اجتماعی و امید به آینده شغلی 
جدول  شماره 3-4 تعیین ضریب همبستگی بین برنامه ریزی دولت و امید به آینده شغلی 
جدول  شماره 4-4 تعیین ضریب همبستگی بین عوامل شخصی و امید به آینده شغلی 

فهرست نمودارها
شماره                        عنوان   صفحه
نمودار 1-4 توصیف پاسخگویان بر اساس جنس 
نمودار 2-4 تعداد پاسخگویان بر اساس سن و به تفکیک جنس 
نمودار 3-4 تعداد پاسخگویان بر اساس وضعیت تأهل و به تفکیک جنس 
نمودار 4-4 تعداد پاسخگویان بر اساس رشته تحصیلی و به تفکیک جنس 
نمودار 5-4 تعداد پاسخگویان بر اساس وضعیت اشتغال و به تفکیک جنس 
نمودار 6-4 تعداد پاسخگویان بر اساس میزان درآمد و به تفکیک جنس 
نمودار 7-4 توصیف فراوانی داده ها ( بر حسب درصد ) بر اساس فرضیه اول (عوامل اقتصادی) 
نمودار  8-4 توصیف فراوانی داده ها (بر حسب درصد ) براساس فرضیه دوم (عوامل اجتماعی) 
نمودار 9-4 توصیف فرضیه فراوانی داده ها ( بر حسب درصد) بر اساس فرضیه سوم (برنامه ریزی و قانونگذاریهای دولت) 
نمودار10-4 توصیف فراوانی داده ها (برحسب درصد) براساس فرضیه چهارم (عوامل شخصی) 

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود تحقیق بررسی میزان امید به آینده شغلی دانشجویان در فایل ورد (word)

1   اعرجی، شرف الدین. پیشگویی‌های نوستراداموس، مترجم:یوسف عزیزی، تحقیق و ویرایش نهایی: رضا حریری، حروفچینی و صفحه آرایی: بیتا کاشانی، انتشارات هاد، چاپ: سوم بهار 1376
2   بهشتی، محمدباقر. تحلیل اشتغال و بیکاری و ارایه راه حل مناسب ، دانشگاه تبریز، سال1378
3  حسینی نسب ، داود. بررسی کارایی رشته های مختلف تحصیلی ، فصلنامه تعلیم و تربیت ، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزش وزارت آموزش و پرورش ، شماره2، سال هشتم ، شماره مسلسل30، تهران (1371)
4   دبلیو، رابرت لاندین. نظریه‌ها و نظامهای روان شناسی (ویرایش پنجم) ، مترجم: یحیی سید محمدی ، ناشر: موسسه نشر ویرایش ، نوبت چاپ: اول پاییز 1378
5   ساعتچی، محمود. نظریه پردازان و نظریه‌ها در روان شناسی، لیتوگرافی صدف ، چاپخانه مهارت، تابستان 1377
6  ستوده ، هدایت اله. روانشناسی اجتماعی ، تهران ، آوای نور، سال1381
7   سحابی، عزت الله. دغدغه‌های فردای ایران (مجموعه سرمقاله‌های ایران فردا) ناشر: شرکت انتشارات قلم، چاپ معراج، سال1380
8   سوون، توماس. فرهنگ اصطلاحات اجتماعی و اقتصادی، ترجمه و تالیف: م- آزاده، انتشارات مازیار، زمستان 1354
9   صفاری، مهدی. مقدمات آمار در علوم اجتماعی(رشته علوم اجتماعی)، طراحی و صفحه آرایی: مدیریت تدوین، لیتوگرافی- چاپ و صحافی: چاپخانه دانشگاه پیام نور، چاپ اول فروردین 1371 ، چاپ پنجم. شهریور 1379
10   کسمایی، علی اکبر.جهان امروزوفردا، حروفچینی، چاپ و صحافی: موسسه اطلاعات، چاپ اول
11   گنجی ، حمزه. روانشناسی کار. تهران ، ارسباران، سال 1382
12   گوله، جولیوس. کولب، ویلیام ل ، فرهنگ علوم اجتماعی ، ویراستار محمد جواد زاهدی مازندرانی، انتشارات مازیار، تهران چاپ گلشن ، سال 1376
13   معین، محمد. فرهنگ فارسی، استاد دانشگاه تهران، جلد دوم، د –کارنامه، تهران ،
سال 1343
14   معین، محمد. فرهنگ فارسی، استاد دانشگاه تهران، موسسه انتشارات امیرکبیر وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی، تهران ، سال 1364
15   منصور، جهانگیر. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، چاپ 39 آگاه ، تهران ، سال1384
16  نائلی ، محمدعلی. انگیزش در سازمان هاف دانشگاه شهید چمران ، اهواز، سال1316
17  نراقی،احسان. ما وجهان امروز (برگزیده مقالات)، به کوشش علی دهباش، چاپ مهارت، تهران 1378
18  نصیر زاده بیرامی، اشراف. سنجش میزان امیدواری دانشجویان علوم انسانی و اجتماعی به اشتغال در آینده و عوامل موثر بر این میزان ، رساله کارشناسی ، دانشکده علوم انسانی ، دانشگاه تبریز، سال1379

چکیده

موضوع پژوهش بررسی میزان امید به آیده شغلی دانشجویان دانشگاه پیام نور شهر اصفهان می باشد

روش پژوهش با توجه به نوع موضوع توصیفی – پیمایشی می باشد

جامعه آماری در این پژوهش حدودا تعداد 2400 نفر از دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان می باشد

روش نمونه گیری در این پژوهش تصادفی بوده و تعداد 100 نفر از جامعه آماری به عنوان حجم نمونه انتخاب گردیده و پرسشنامه بین آنان توزیع شده است

ابزار اندازه گیری پرسشنامه بوده که شامل 26 سوال و 4 ضمیمه می باشد

اطلاعات تجزیه و تحلیل شده این پژوهش به وسیله نرم افزار آماری SPSS و شامل سه بخش می باشد. بخش اول یافته های پژوهش ، بخش دوم توصیف داده ها و بر اساس فرضیات که با کشیدن نمودار جداول مشخص کننده فرضیات می باشد و بخش سوم که شامل اثبات فرضیات می باشد

به فرضیات و نتایج آن در ذیل اشاره گردیده است

فرضیه اول

بین درآمد شغلی و امید به آینده شغلی دانشجویان دانشگاه پیام نور شهر اصفهان در سال تحصیلی 88-87 رابطه وجود دارد که با توجه به آزمون به عمل آمده مقدار p جدول که بیشتر از 5% است نشان می دهد که فرضیه در سطح Hi به اثبات می رسد و سطح H0 رد می شود. پس بین دیدگاه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور در میزان تأثیر عوامل اقتصادی بر امید به آینده تفاوت معنا داری وجود ندارد

فرضیه دوم

بین کسب موقعیت اجتماعی و امید به آینده شغلی دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان در سال تحصیلی 88-87 رابطه وجود دارد که با توجه به آزمون به عمل آمده مقدار p کمی بیشتر از 5% است. نشان می دهد که بین دیدگاه دانشجویان دختر و پسر در تأثیر کسب موقعیت اجتماعی بر امید به آینده شغلی تفاوت معنا دار آماری وجود ندارد . با این تفسیر فرضیه Hi را تأیید می کنیم

فرضیه سوم

بین تأثیر برنامه ریزی دولت و امید به آینده شغلی دانشجویان دانشگاه پیام نور اصفهان در سال تحصیلی 88-87 رابطه وجود دارد.که با توجه به آزمون به عمل آمده مقدار p جدول 5% است. نشان می دهد که بین دانشجویان تأثیر برنامه ریزی دولت بر امید به آینده شغلی تفاوت معنی دار آماری وجود ندارد با این تفسیر فرضیه Hi را تأیید می کنیم

فرضیه چهارم

بین تأثیر عوامل شخصی بر امید به آینده شغلی دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان در سال تحصیلی 88-87 رابطه وجود دارد که با توجه به آزمون به عمل آمده مقدار P جدول که بیشتر از 5% است نشان می دهد که بین دانشجویان در میزان تأثیر عوامل شخصی بر امید به آینده شغلی تفاوت معنادار آماری وجود ندارد. با این تفسیر فرضیه Hi را تأیید می کنیم

و در پی این فرضیات پرسشنامه ای ( با پایائی 82 % ) با چهار بخش و هر بخش با تعدادی سوال جهت بررسی نظرات برخی از دانشجویان مطرح شد که فرضیه اول شامل 7 سوال ، فرضیه دوم شامل 8 سوال ، فرضیه سوم شامل 6 سوال و فرضیه چهارم شامل 5 سوال می باشد

پس از طی مراحل آمارگیری و اثبات فرضیات که در فصل چهارم این پژوهش با عنوان تجزیه و تحلیل داده ها بیان شده است ، از بین 4 فرضیه هیچ کدام مورد تأئید قرار نگرفته است

و فصل پنجم که با عنوان بحث و نتیجه گیری به رشته تحریر در آمده است خود شامل نتیجه گیری ، ایراد مشکلات و در میان گذاشتن پیشنهاداتی در رابطه با موضوع تحقیق آورده شده است

مقدمه

پروردگار از همان لحظه خلقت انسانها را اشرف مخلوقات خود بر روی زمین قرار داد و انسانهایی را از میان بندگانش انتخاب نمود که بتواند آموزش های لازم را برای هدایت و راهنمایی بندگان خود بر روی زمین اجرا نمایند هر انسانی از لحظه تولد نیاز به آموزش و تربیت دارد این آموزش ها از تولد شروع می شود تا کودک بتواند خود را با محیط اطراف خود سازگار نماید. اولین و مهم ترین بخش آموزش ها در خانواده ها صورت می گیرد که ابتدایی ترین این آموزش ها آموختن زبان مادری به کودک می باشد بعد مراحل تربیت رفته رفته با سن کودک پیشرفته تر می گردد که شامل توقعاتی است که پدر و مادر از فرزند خویش دارند تا به سنی برسد که بتواند روی پای خود بایستد و درک و توانایی ذهنی خود را گسترش داده و به مرحله خلاقیت ذهنی و بلوغ فکری برسد

آموزش نیاز هر کشوری است که با توجه به فرهنگ و نیاز جامعه برای افراد جامعه توسط برنامه ریزان تعیین می گردد همان طور که انسان نیازهای فیزیولوژیکی و عاطفی و اجتماعی و غیره را دارد نیاز به آموزش فیزیکی از نیازهای اساسی هر فرد می باشد که توسط سازمانی به نام آموزش و پرورش برآورده می گردد

آموزش و پرورش یکی از مراکزی است که می تواند کودک را در آن به توانایی آموختن و پرورش ذهنی خود برساند در آموزش و پرورش نیز مراحلی وجود دارد که فرد را به سوی دانشگاه ها و موسسات آموزشی می کشاند و بعد روانه بازار کار می نماید. در این نظام آموزشی که به صورت مرحله ای می باشد فرد را به سوی مقاطع مختلف تحصیلی و سپس به مدارج عالی علمی دانشگاهی هدایت می نماید که در دانشگاه و نیز آموزش ها رنگ کلیدی تر و تخصصی تر به خود می گیرد تا در پایان تحصیلات خود در دانشگاه بتواند فرد را وارد جامعه نماید و شروع به کار کند که هم بتواند نیازهای اجتماعی و اقتصادی خود و هم نیاز جامعه را بر آورد سازد.

 

بیان مساله

از دیدگاه برنامه ریزان اقتصادی اوضاع و احوال آموزش از جهات کاملاً متفاوتی مورد انتقاد است. به این معنی که توسعه آموزش و کیفیت کار آن با نیازهای اقتصادی و تقاضاهای اجتماعی از در ناهماهنگی درآمده و گسترش کمی آموزش که بیشتر بر ملاحظات سیاسی متکی بود کمتر رابطه ای با نیازها و امکانات اقتصادی داشته و جامعه را در محدوده مشکلات اقتصادی و اجتماعی جدید قرار داده است. پیدایش این تضاد در بطن جامعه از شیوه عدم تجانس استراتژی های اقتصادی و اجتماعی از یک سو و آموزش از سوی دیگر است. این تضاد مشخصه های متعددی دارد که از میان آن ها بیکاری جوانان، بخصوص بیکاری فزایند فارغ التحصیلان دانشگاهی به نحو خاصی جلب نظر می کند.(قریشی راد، فخرالسادات. 1387، ص48-47)

این امر قبل از هر چیز نمایانگر این واقعیت است که دانشگاه ها وظایف خود را در زمینه آماده ساختن فرد برای احراز شغل به خوبی انجام نمی دهند. بنحوی که هم اکنون می بینیم فارغ التحصیلان دانشگاهی با مشکلات جدی در زمینه پیدا کردن شغل رو برو هستند. در تشریح مکانیسم این وضع پیچیده کارشناسان امور اقتصادی وسایل آموزشی از اصطلاح رکود تورمی آموزش کمک می گیرند. رکود اشتغال و تورم آموزشی را باید در ورشکستگی تکنیک های برنامه ریزی انسانی، نظام آموزشی و رکود اقتصادی که در آن تقاضای شغل بیش از عرضه آن است، جستجو کرد که نتیجه این عدم تعادل به صورت بیماری پنهان و آشکار ظاهر می شود. (نصیر زاده، بیژن. 1379 ، ص78)

اگر دیدگاه انتقادی اقتصاد را از اوضاع آموزشی عمیق تر مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهیم به این نتیجه دست می یابیم که نسبی بودن کیفیت آموزش از یکسو و بالا بردن سطح هزینه های آموزش دانشگاه نتایج رضایت بخشی در زمینه توسعه اقتصادی به دست نداده اند. بیش از نیمی از افراد که وارد دانشگاه می شوند نمی توانند تخصصی را که مبتنی بر نیازهای نوین جامعه باشد فراگیرند، در نتیجه پس از فراغت از تحصیل نمی توانند شغل مناسب و فراخور خویش پیدا کنند، و جز کسب مدارک عالیه انگیزه دیگری ندارند. (داداشی پور، میثم. 1355،ص20)

کار و تلاش بخش مهمی از شخصیت انسان ها است. اهمیت اشتغال و بحث و بررسی در این زمینه را می توان از اصول قانون اساسی به سهولت استنباط نمود. به موجب اصل 28 و بند دوم اصل 43 قانون اساسی ایجاد اشتغال کامل یکی از هدف ها و جهت گیری های توسعه بیان شده است. (اعظمی، منصور. 1384،ص91)

اصول مزبور تا حدودی سیاست اشتغال کشور را تدوین کرده است و تصمیم گیرندگان و سیاستگزاران کشور را ملزم ساخته که به شناسایی عوامل موثر در عرضه و تقاضای نیروی کار به منظور ایجاد توازن کمی و کیفی مساله اشتغال بپردازد. ایجاد اشتغال کامل خود یکی از عوامل زمینه ساز تحقق هدف های دیگر نظیر رفع فقیر، تامین بهداشت، آموزشی و مسکن می باشد. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه امکان اشتغال به کار و شرایط مادی را برای احراز شغل برای تمامی فارغ التحصیلان فراهم نماید

اشتغال و بیکاری یکی از مسایل مهم و اساسی جامعه در حال توسعه ایران است. آمارها نشان می دهد در دهه 75-65 نظام آموزش عالی ایران دو برابر پنجاه سال گذشته دانشجو تربیت کرده، طی همین دهه تعداد دانشجویان در بخش دولتی کشور معادل 245 درصد و دانشجویان دانشگاه آزاد سالانه برابر 43 درصد افزایش داشته است. از اینرو کشور همه همه ساله با دانش آموخته عالی بیکار بسیاری روبروست به نحوی که در سال 1387 نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاه ها رقم 7/85 درصد را نشان می دهد. (نصیرزاده، بهرامی.1379، ص120)

هرزبرگ[1] معتقد است که انگیزش شغلی تحت تاثیر عوامل درونی و خارجی می باشد عوامل انگیزش درونی از انجام کار ناشی شود و موجب رضایتمندی فردی شوند مثل موفقیت، پیشرفت، قدردانی و ماهیت کار و عوامل خارجی عمدتاً با محیط و زمینه شغل ارتباط دارد و شامل خط مشی و مقررات و شرایط محیط کار، حقوق، دستمزد و امنیت شغلی می شود

مشکل جدی نظام آموزشی و پرورشی این است که تعداد زیادی از فارغ التحصیلان نمی توانند مشاغل مناسبی را به دست آورند حتی تعداد چشمگیری از آنان بیکار می مانند و بر جمعیت بیکار افزوده می شود. جوانان ما برای ورود به دانشگاه ها با توجه به رشته های مختلف دانشگاهی که وجود دارد. مجبور به انتخاب رشته هایی می شوند که مورد علاقه آنان نیست و معیار انتخاب رشته بر پایه مدرک تحصیلی و یا داشتن کار در جامعه است بدین دلیل مجبور به ادامه تحصیل در رشته ای می شوند که مورد علاقه آنان نیست و مجبور از علاقه خود چشم پوشی نموده در نتیجه امید به آینده شغلی خود را از دست می دهند

در این پژوهش بر آن شده ایم تا موضوع میزان امید به آینده شغلی دانشجویان دنشگاه پیام نور اصفهان در سال تحصیلی 88-87 را مورد بررسی قرار دهیم

اهمیت پژوهش

علت این که چرا محقق این موضوع را انتخاب نموده این است که با توجه به بحران بیکاری که هر ساله بر جمعیت بیکاران کشور افزوده می شود و با توجه به تعداد دانشگاه ها از جمله دولتی، آزاد، پیام نور، غیرانتفاعی، شبانه و تربیت معلم و همچنین نیاز جامعه به نیروی کار باعث شده محقق به این فکر بیفتد که عرضه نیروی کار که از طریق دانشگاه های مربوطه که ساله چندین هزار فارغ التحصیل می شوند و تقاضای کم نیروی فعال و تحصیل کرده به کار این موضوع مهم می آید و با توجه به ارزش مدرک تحصیلی که هر دانشگاه به دانشجویان خود می دهد و جامعه نیز همه مدارک دانشگاه ها را نمی پذیرد و اندکی از آنها را به استخدام در می آورد به نظر مهم می آید

کار و تلاش بخش مهمی از شخصیت انسان ها است. اهمیت اشتغال و بحث و بررسی در این ریشه را می توان از اصول قانون اساسی به سهولت استنباط نمود. به موجب اصل 28 و بند دوم اصل 43 قانون اساسی ایجاد اشتغال کامل یکی از هدف ها و جهت گیری های توسعه بیان شده است اصول مزبور تا حدودی سیاست اشتغال کشور را تدوین کرده است و تصمیم گیرندگان و سیاستگزاران کشور را ملزم ساخته که به شناسایی عوامل موثر در عرضه و تقاضای نیروی کار به منظور ایجاد توازن کمی و کیفی مساله اشتغال بپردازد. ایجاد اشتغال کامل خود یکی از عوامل زمینه ساز تحقق هدف های دیگر نظیر رفع فقر، تامین بهداشت، آموزش و مسکن می باشد. (منصور، جهانگیر. سال1384، ص65)

 

ضرورت پژوهش

این است که جامعه ای که فاقد این امید باشد تاثیرات ناخوشایندی روی افراد آن جامعه و بالاخص قشر جوان و دانشجویان آن جامعه خواهد داشت. نگرانی، اضطراب ، تلاش کردن برای زندگی، ترک علایق اجتماعی و غرقه شدن در سرگرمیهای غیر مفید و غیره از نمونه های آن است و شرایط سقوط آن جامعه را فراهم می سازد و باعث مهاجرت افراد متخصص و فرار مغزها از کشور خواهد شد. انسان بر حسب ساختمان وجودی خود نمی تواند نسبت به آینده خود بی تفاوت باشد ولی وقتی که جامعه آینده روشن و مطمئنی داشته باشد فرد امید به آینده اش را از دست نمی دهد و برای رسیدن به اهدافش تلاش می کند. بنابراین اگر مسئولان مربوطه با به وجود آوردن امکانات شغلی برای فارغ التحصیلان دانشگاهی آینده شغلی آنان راتضمین کنند امید به آینده شغلی را در دانشجویان افزایش می یابد. (گنجی، حمزه.سال 1386،ص20).

 

اهداف پژوهشی

اهداف کلی:

بررسی میزان امید به آینده شغلی دانشجویان دانشگاه پیام نور شهر اصفهان می باشد

اهداف جزئی:

–  بررسی میزان امید به آینده شغلی دانشجویان پیام نور با میزان درآمد شغل آینده

–  بررسی میزان امید به آینده شغلی دانشجویان پیام نور با میزان پایگاه اجتماعی

–  بررسی میزان امید به آینده شغلی دانشجویان پیام نور باتوجه به برنامه ریزیهای دولت

–  بررسی میزان امید به آینده شغلی دانشجویان پیام نور با میزان علاقه به رشته تحصیلی

سوالات تحقیق

سوال1- چه رابطه ای بین درآمد شغلی و امید به آینده شغلی دانشجویان دانشگاه پیام نور شهر اصفهان در سال تحصیلی 88-87 وجود دارد؟

سوال2- چه رابطه ای بین پایگاه اجتماعی و امید به آینده شغلی دانشجویان دانشگاه پیام نور شهر اصفهان در سال تحصیلی 88-87 وجود دارد؟

سوال3- چه رابطه ای بین برنامه ریزی دولت و امید به آینده شغلی دانشجویان دانشگاه پیام نور شهر اصفهان در سال تحصیلی 88-87 وجود دارد؟

سوال4- چه رابطه ای بین علاقه به رشته تحصیلی و امید به آینده شغلی دانشجویان دانشگاه پیام نور شهر اصفهان در سال تحصیلی 88-87 وجود دارد؟

فرضیه های تحقیق

فرضیه1- بین درآمد شغلی و امید به آینده شغلی دانشجویان دانشگاه پیام نور شهر اصفهان در سال تحصیلی 88-87 رابطه وجود دارد

فرضیه 2- کسب پایگاه اجتماعی و امید به آینده شغلی دانشجویان دانشگاه پیام نور شهر اصفهان در سال تحصیلی 88-87 رابطه وجود دارد

فرضیه 3- بین برنامه ریزی دولت و امید به آینده شغلی دانشجویان دانشگاه پیام نور شهر اصفهان در سال تحصیلی 88-87 رابطه وجود دارد

فرضیه 4- بین علاقه به رشته تحصیلی و امید به آینده شغلی دانشجویان دانشگاه پیام نور شهر اصفهان در سال تحصیلی 88-87 رابطه وجود دارد

 

تعاریف لغوی (کلید واژه ها)

میزان: مقیاس و مقدار هر چیز، حد، قدر، پیمایش، قسم، مقدار، قد (دهخدا، علی اکبر. ص19421)

امید: آرزو، اصل، امله، ترجی، ارتجاء، ترجیه، آرمان (دهخدا، علی اکبر. ص2904)

شغل: پیشه، کار، صنعتگر، صنعتکار، استادکار، پیشه ور، پیشه گر (دهخدا، علی اکبر. ص12625)

دانشجو: علم جوینده،  طالب علم، جویای فضل و معرفت،  شاگرد مدارس عالی،  محصل دانشگاه ها (دهخدا، علی اکبر. ص9120)

دانشگاه: جای تعلیم، محل آموزش، مدرسه عالی وسیع شامل چند دانشکده و موسسه،  مجموعه مدارس عالی،  دارالفنون، دارالعلوم (دهخدا، علی اکبر. ص9121)

تعاریف مفهومی

امید به آینده: یک رشته افکار مثبت به دلیل ارضای برخی از نیازهای انسان نسبت به گذراندن زندگی که در آینده و برای شخص رخ می دهد. (جولیوس گوته- ویلیام ال.کولب- ویراستار: محمد جواد زاهدی مازندرانی.)

کیفیت زندگی شغل: عبارت است از تصور و طرز تلقی افراد از کیفیت زندگی به طور اخص و به تعبیر دیگر کیفیت زندگی برای هر فرد با گروهی از افراد با فرهنگ و طرز تلقی مشابه به ویژگی خاص خود را دارد و به طور کلی کیفیت زندگی شغلی به معنی تصورات ذهنی و ادراک و برداشتهای کارکنان یک سازمان است که مطلوبیت فیزیکی و روانی محیط کار خود را در آن سازمان دارد (توسامی- سوون- ترجمه و تالیف م.آزاد)

روابط اجتماعی: یعنی فرد در زندگی خود تا چه اندازه با دیگران در ارتباط و تعامل است. این متغیر از تئوری اجتماعی میلر استخراج شده است که با دو معرف سنجیده می شود

1 ارتباط و تعامل با دیگران

2 تمایل به شرکت در کارهای گروهی

تعاریف عملیاتی

1- امید به آینده: با استفاده از پرسشنامه که توسط محقق از قبل ساخته شده است که شامل 7 سوال است که پرسش ها شامل عوامل اقتصادی که نقش تاثیر گذار بر امید به آینده و شغل دانشجویان می باشد را بررسی می نماید

2- کیفیت زندگی شغل : آینده شغلی ارزیابی فرد با استفاده از پرسشنامه که توسط محقق از قبل ساخته شده است که شامل 8 سوال می باشد که فرد تا چه حد عوامل اجتماعی بر امید به آینده و شغلی خود تاثیر دارد و با استفاده از این پرسشنامه توان ارزیابی فرد نسبت به تجربه گذشته آن و اینکه انتخاب همین شغل در آینده نیز وجود دارد بطور کامل مور سنجش و بررسی قرار می دهد

1Harz barg –

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید