دانلود فایل اصول و روشهای آبیاری در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود فایل اصول و روشهای آبیاری در فایل ورد (word) دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود فایل اصول و روشهای آبیاری در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود فایل اصول و روشهای آبیاری در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود فایل اصول و روشهای آبیاری در فایل ورد (word) :

دانلود فایل اصول و روشهای آبیاری در فایل ورد (word)

مقدمه :

میزان آب دریافتی سرانه (یك نفر) درسال , مطابق گزارش سازمان ملل در سال 1995 , در ایران 1700 متر مكعب ومیزان آب مصرفی یك نفردر سال 1200 متر مكعب بوده است . ( مصرف آب دربخشهای كشاورزی ( بیشترین مصرف وحدود 70%) – دربخش صنعت ودربخش خانگی(كمترین مصرف وحدود 10%) میباشد . (اصلی ترین منبع تامین آب ایران , نزولأت آسمانی میباشد) .

یكنواخت نبودن توزیع ( از نظرزمانی ومكانی ) باعث كمبود آب در ایران است وهمچنین نداشتن سدهای كافی دلیل دیگر آن میباشد .

در ادامه گزارش ذكر شده آمده است كه در سال 2025 مقدار مصرف سرانه در ایران 1200 ومقدار آب دریافتی نیز 1200 متر مكعب میباشد . ( به دلیل بالأ رفتن فرهنگ مردم وهمچنین افزایش جمعیت ) . درهمین گزارش پیش بینی شده است كه در سال 2050 میلأدی مقدار آب دریافتی 700 و مقدار مصرف سرانه 1200 مترمكعب میباشد . از آن سال به بعد قطعا هر سال مشكل كم آبی خواهیم داشت .

درحال حاضر تلأش میشود تا گیاهانی تو لید گردد كه بتوانند با آب شور تامین گردند, درچنین صورتی مشكل كمبود آب حل خواهد شد .

آبیاری :

در قدیم آبیاری را چنین تعریف میكردند : رساندن آب كافی به خاك به منظور تامین رطوبت مورد نیاز گیاه ,یعنی خاك واسطه ایی بین آب وگیاه است .

نقش خاك : همانند یك ظرف برای رساندن آب به گیاه عمل میكندوعدم وجود خاك یعنی رساندن دایم آب به گیاه . خاك نیاز دایمی گیاه به آب را به نیاز دوره ای تبدیل میكند .

اهداف آبیاری :

1 – تامین رطوبت مورد نیاز برای رشد گیاه .

2 – تامین ذخیره رطوبتی خاك در دوره های خشك .

دربرخی از مناطق آبیاری دیمی صورت میگیرد, اینگونه آبیاری نیاز به آبیاری كمكی دارد . درجایی كه بارندگی كفاف تامین رطوبت گیاه را میكند , اگر به علتی میزان بارندگی كم گردد, باید بایك سیستم موقتی آبیاری زمین تامین گردد .

3 – خنك كردن خاك ومحیط اطراف گیاه وایجادشرایطی مناسب برای رشد بهتر گیاه .

مركز فایلات كشاورزی صفی آباد واقع درشمال خوزستان دریك شرایط مساوی كشت سه نوع آبیاری را مورد آزمایش ونتایج آن را مورد بررسی قرار داد . 1 ) آبیاری قطره ای : این آبیاری توسط دریپر یا به اصطلأح قطره چكان صورت میگیرد . با این روش كمترین آبیاری صورت میگیرد, 2 ) آبیاری بارانی ( مصرف آب در این روش از روش آبیاری قطره ای بیشتر است ) و 3) آبیاری سطحی كه بیشترین مصرف آب را برای تامین نیاز آبی گیاه دارد . نتایج نشان داده است كه آبیاری با آب بارانی باعث رشد , ارتفاع وچتر اندازی بهتر برای گیاه شده است وعملكرد محصول بهتری نیز بدست آمد . دما در قطعه ای كه با روش آبیاری بارانی آبیاری گردیده بود بین 5 تا 12 درجه كاهش داشته ومیزان رطوبت هوا نیز افزایش داشته است . نتیجه : آبیاری با روش بارانی باعث خنك كردن خاك ومحیط اطراف گیاه میشود . ( توجه : این آزمایش نمیتواند نماینده بهترین آبیاری باشدزیرا در یك منطقه مشخص وبا آب وهوایی مشخص امتحان گردیده است ) .

4 – كاهش خطر یخبندان .

در مناطق سرد سیرگاهی درفصل بهار( تشكیل شدن شكوفه وابتدای مرحله زایشی ) یك جبهه هوای سرد وارد منطقه شده ودما را تازیر صفر كاهش میدهد وخسارت زیادی به باغ میوه وارد میكند . از قدیم با راههایی دما را افزایش میدادند وآبیاری یكی از راههایی است كه باعث كاهش خطریخبندان میشود . درباغ میوه این روش با آبیاری بارانی صورت میگیرد . این آبیاری به اندازه ای صورت میگیرد كه آب از برگها وگلها ریزش كند درنتیجه این گونه آبیاری یك لأیه نازك از یخ روی اندامهای مختلف گیاه را می پوشاند ورابطه بین گیاه با دمای محیط قطع میشود ( هرگز به كمتر از صفر درجه نخواهد رسید ) درنتیجه خسارت پیش بینی شده كاهش خواهد یافت . این خصوصیت فقط مخصوص خواص آب میباشد . ( آب تنها ماده ای است كه وقتی یخ میزند , وزن مخصوص آن كم میگردد ) در منطقه خوزستان خطر یخبندان نداریم ولی خطر سرمازدگی وجود دارد . نیشكر به سرما حساس است واگر دما به صفر برسد گیاه نیشكر از شكر درون خودش استفاده میكند . در چنین شرایطی باید مزارع نیشكر غرقآب گردد .

5 – به تاخیر انداختن تشكیل گل در بعضی از گیاهان .

اكثر گیاهان با افزایش دما به گل مینشینند . با آبیاری مرتب چنین گیاهانی , محیط اطراف گیاه خنگ میگردد و گل دهی به تاخیر می افتد .

6 – نرم كردن كلوخه های خاك پس از شخم .

كلوخه ها موانعی هستند برای جوانه زدن بذر , لذا با آبیاری اینگونه كلوخه ها را نرم میكنند .

7 – رقیق كردن غلظت املأح دراطراف ریشه .

اختلأف غلظت مواد داخل با خارج از ریشه باعث حركت مواد به درون ریشه میگردد ( اگر غلظت محلول در خاك كمتر از غلظت محلول در ریشه باشد, حركت مواد از خاك به سمت ریشه خواهد بود ) برای جلوگیری از عكس این عمل , باید آبیاری را بطور مرتب انجام دهیم .

8 – كنترل آفات ودادن كود وسموم همراه با آب آبیاری .

بهترین روش سمپاشی برای گیاهانی كه روی آنها را آفات گرفته است , ادغام سموم با آب وآبیاری به روش بارانی میباشد. كود را هم باید با روش آبیاری قطره ای یا سطحی به خاك اضافه نمود ودردسترس گیاه قرار داد .

دانلود فایل اصول و روشهای آبیاری در فایل ورد (word)
فهرست مطالب درس اصول وروش های آبیاری

شماره صفحه

موضوع

2

مقدمه

3

اهداف آبیاری

7

شبكه های آبیاری

11

فرمول مقاطع كانال

13

معادله مانینگ

14

روشهای توزیع آب

20

روابط آب وخاك

26

طبقه بندی آب درخاك

30

توزیع ریشه درخاك

31

رابطه دارسی

32

نفوذپذیری خاك

39

تبخیر وتعرق

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بخش فشرده که در شرایط مختلف اقیانوسی و باتی متریک در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بخش فشرده که در شرایط مختلف اقیانوسی و باتی متریک در فایل ورد (word) دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بخش فشرده که در شرایط مختلف اقیانوسی و باتی متریک در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود بخش فشرده که در شرایط مختلف اقیانوسی و باتی متریک در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بخش فشرده که در شرایط مختلف اقیانوسی و باتی متریک در فایل ورد (word) :

نمونه

مقدمه

بخش فشرده که در شرایط مختلف اقیانوسی[1] و باتی متریک(ژرفاسنجی)[2] رخ می­دهد و نقش مهمی در ارتباط چینه­نگاری و زیربخش توالی رسوبی، بازی می­کند (Loutitet al.,1988; Kidwell, 1991; G omez & Fernandez-L opez, 1994; Trela, 2005). بخش فشرده مستعد برای توسعه اولیه لیتیفیکاسیون، بیوتورباسیون و مواد معدنی برجازاد می­باشد (گلوکنیتس، فسفوریت) که شناسایی­اش را تسهیل می­کند. آنها به ندرت در توربیدیت گزارش شده، زیرا ویژگی­اش کمتر در محیط های دریایی عمیق آشکار هست و همچنین آنها معمولا توسط جریان توربیدی، فرسوده می­شود. علاوه بر این، مطالعه رسوبات حاشیه رودخانه­ای در رخنمون آشفته با وجود وقوع گستردگی آن در بخش های زلزله خیز و سیستم های مدرن اغلب نادیده گرفته شده است ( سی اف کلارک و پیکرینگ، 1996). رسوبات حاشیه رودخانه اغلب کمتر در معرض ماسه سنگ کانال پر قرار دارد و آنها نیاز رخنمون (نمودار شدن) در مقیاس بزرگ برای ارتباط با جزئیات دارند. به عنوان یک نتیجه، مطالعات بسیار کمی در مورد ادغام توالی کانال پر از شن با رسوبات حاشیه رودخانه­ای همسن آنها وجود دارد (راماچیت و همکاران، 2003). توربیدیت­های دوره در مرکز جنوب پیرنه (شکل 1)، معروف به گروه Hecho (موتی و همکاران، 1972)، یک رخنمون عالی از کمپلکس های کانال حاشیه رودخانه­ای را نشان می­دهد. علاوه بر این، این رسوبات حاوی بستر زرد رنگ مشخص در حاشیه رودخانه یکنواخت با بستر نازک به رنگ آبی مایل به خاکستری است، که یک بستر مشخص کاربردی قابل ردیابی است که می تواند به عنوان خطوط زمانی در قاچ حاشیه رودخانه­ای اجازه باز کردن روابط معماری بین رسوبات حاشیه رودخانه و کانال پر و واحد به تدریج تجزیه شده پیشرفته دلتاهای lowstand می­دهد. هدف اصلی از این مطالعه به دست آوردن داده پتروگرافی و ژئوشیمیایی، رسوب شناسی است که ممکن است ماهیت جسمانی بسترهای زرد را تفسیر کند(از این به بعد به آن YB می­گوییم) که نشان دهنده افق­های فشرده است. هدف دقیق نشان دادن اهمیت YB در مقیاس حوضه در توربیدهای عمیق دریایی و نقش بالقوه آن به عنوان موانع نفوذناپذیر جریان سیال در مشخصات مخزن کانال-حاشیه رودخانه­ای و همچنین یک سطح همبستگی از اهمیت chronostratigraphic در ظاهر یکنواخت توالی توربیدی است.


[1] – oceanographic

[2] – bathymetric

Condensed sections occur in various bathymetric and oceanographic conditions and play an important role in stratigraphic correlation and subdivision of depositional sequences (Loutitet al.,1988; Kidwell, 1991; G omez & Fernandez-L opez, 1994; Trela, 2005). Condensed sections are prone to the development of early lithification, bioturbation and authigenic minerals (glauconite, phosphorite) that facilitate their identification. They are rarely reported in turbidites, because their features are less obvious in deep marine environments and because they are commonly eroded by later turbiditic flows. Moreover, overbank deposits in turbiditic outcrop studied are often overlooked (cf.Clark & Pickering, 1996), despite their widespread occurrence in seismic sections and modern systems. Overbank deposits are often less well-exposed than channel-fill sandstones and they need large-scale outcrops to be correlated in detail. As a consequence, there are very few studies that integrate sandy channelfill successions with their coeval overbank deposits (Remachaet al., 2003). The Eocene turbidites of the south-central Pyrenees (Fig. 1), known as the Hecho Group (Mutti et al.,1972), provide excellent outcrops of channel-overbank complexes. Moreover, these deposits contain distinctive yellowish beds within the monotonous, bluish-grey thin-bedded overbank wedges, which provide very useful traceable marker beds that can be regarded as time lines within overbank wedges allowing to unravel the architectural relationships between the overbank deposits and the channel fill and the early progradational units of lowstand deltas.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی در خصوص مفهوم نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوص در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی در خصوص مفهوم نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوص در فایل ورد (word) دارای 94 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی در خصوص مفهوم نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوص در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود بررسی در خصوص مفهوم نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوص در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسی در خصوص مفهوم نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوص در فایل ورد (word) :

بررسی در خصوص مفهوم نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوص

دیباچه

مفهوم نظم عمومی یكی از مفاهیم مهمی است كه در حقوق و قوانین اغلب كشورهای اروپائی و غیراروپائی پیش‌بینی شده و وجود دارد.

دراروپا نسبت بدان چه از طرف حقوقدانان و چه از طرف دادگاهها توجه فوق‌العاده‌ای مبذول گردیده دانشمندان كشورهای مختلف به خصوص فرانسویان كه خود مبتكر اصطلاح مذكور بوده‌اند در این زمینه بحث مفصل به عمل آورده‌اند و محاكم فرانسه ضمن آراء عدیده از آن استعانت جسته‌اند. این مفهوم همراه با افكار حقوقی فرانسه در قوانین مدنی كشورهای دیگر اروپائی و غیر اروپائی وارد شد وخواه‌ناخواه دامنه مباحثه و گفتگو به میان حقوقدانان غیر فرانسوی نیز كشیده شده ولی بر اثر اختلاف عقاید آراء علما و رویه قضائی ممالك مختلف راجع به این موضوع از یكدیگر فاصله آشكاری گرفته‌اند.

مثلاً دیوان كشور بلژیك با دیوان كشور فرانسه و مقنن آلمانی با مقنن فرانسوی دراین‌باره اختلاف نظرهای بارزی به هم رسانده‌اند با عده‌ای علیرغم دسته دیگر، مفهوم نظم عمومی را جزء یك زائده حقوقی و موجب گمراهی چیز دیگری ندانسته‌اند. نه تنها اصطلاح نظم عمومی در فرانسه و كشورهای مشابه دچار این سرنوشت شده بلكه معادل آن در حقوق انگلیس و آمریكا كه به سیاست عمومی معروف شده نیز به همین سرنوشت دچار گردیده است دانشمندان و قضات انگلیس و آمریكایی مانند فرانسویان درباره نظم عمومی اتفاق نظر ندارند و نوعاً آن را تعریف نشدنی می‌دانند.[1]

نقادیها و گفتگوهای موافق از قلمروحقوق داخلی كشورها گذشته و در محافل بین‌المللی مباحث عمد‌ه‌ای را بوجود آورده است. از نیمه دوم قرن نوزدهم به بعد مساله نظم عمومی مرتباً در كمیته‌ها و مجامع و كنفرانسهای حقوق بین‌الملل خصوصی دقیقاً مورد مطالعه و بحث و انتقاد واقع گردیده و طرحهای مهمی از طرف علمای بزرگ حقوق بین‌الملل تهیه و به معرض شور گذارده شده و گاهی طرحهای مذكور به تصویب مجامع صلاحیتدار نیز رسیده است و دولتهای مختلف در معاهدات و قراردادهای بین‌المللی همیشه به مفهوم نظم عمومی اشاره نموده‌اند. توجه عمیق دانشمندان و مراجع بین‌الملل به جایی رسیده كه دیوان دائمی داوری لاهه چند بار به استناد نظم عمومی آرائی صادر نموده و مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1945 آزادی و اعمال افراد را به نظم عمومی محدود ساخته است.[2]

پس با عنایت به همه این مراتب تردید نمی‌توان داشت كه مفهوم نظم عمومی در حقوق معاصر جنبه جهانی داشته و از واقعیات مسلم حقوقی به شمار می‌آید. هر قدر در اروپا و امریكا به این مفهوم دقیق‌تر شده‌اند در ایران توجهی بدان نكرده‌اند و به حكایت مجموعه‌های رویه قضائی هنوز دادگاهای ایران و حتی دیوان كشور در هیچ قضییه‌ای به نظم عمومی استناد ننموده است. نه فقط در محاكم بلكه در تألیفات حقوقدانان هم كمتر بدان عنایت گردیده و در مواقع ضروری را اشاره ساده‌ای اكتفا شده است. عدم التفات دانشمندان حقوق و قضات كشورما به مفهوم نظم عمومی در قبال علاقه فوق‌العاده حقوقدانان و محاكم خارجی جالب توجه است. هر چند می‌توان گفت كه این عدم توجه تا حد زیادی معلول تازگی مفهوم مزبور در حقوق ایران است. اما به نظر می‌رسد این بی‌اعتنائی علت اصطلاح‌شناسی دارد. اصطلاحات حقوقی هر ملتی میراث مدنیت و مولود حیات اجتماعی آن ملت است و اصطلاحات تقلیدی كه از خارج مانند كالاهای تجارتی وارد حقوق كشوری می‌شود خود به خود جالب توجه و منشاء آثاری نخواهند بود. بلكه باید قبلاً وسیله اهل اصطلاح و نویسندگان حقوقی مورد بحث و انتقاد‌ كافی قرار گرفته و به افكار عمومی عرضه شوند. تا آنكه تدریجاً‌در اذهان جایگیر شده و شكل پذیرند. اصطلاح نظم عمومی شاید به همین سبب تاكنون نتوانسته است چنانچه باید و شاید افكار حقوقدانان ایرانی را به خود معطوف سازد.

راجع به تعریف نظم عمومی و وظیفه‌ای كه در حقوق برای آن وجود دارد اختلاف نظرهائی میان دانشمندان به وجود آمده. آنهائی كه با آزادی فردی بیشتر علاقه‌مندند در تهدید قلمرو و نفوذ آن كوشاترند بعكس كسانی كه به سوسیالیسم متمایل‌ترند برای توسعه حدود آن تعصب بیشتری به خرج داده‌اند.[3] ‌

دانلود بررسی در خصوص مفهوم نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوص در فایل ورد (word)
فهرست مطالب

عنوان صفحه

دیباچه ……………………………………………………………………………………………………. 6

بخش اول: نظم عمومی در حقوق …………………………………………………………….. 11

فصل اول تاریخچه ………………………………………………………………………………….. 12

فصل دوم: مبانی نظم عمومی ………………………………………………………………….. 19

مبحث اول: نفی و اثبات مفهوم نظم عمومی ………………………………………………… 21

فصل سوم: تعریف نظم عمومی ……………………………………………………………….. 24

مبحث اول: نظریه نوعی ……………………………………………………………………………. 24

مبحث دوم: نظریه شخصی ………………………………………………………………………. 25

مبحث سوم: تعریف نظم عمومی در حقوق داخلی ………………………………………… 28

مبحث چهارم: تعریف نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی……………………. 30

فصل چهارم: نسبیت نظم عمومی …………………………………………………………….. 32

مبحث اول: از لحاظ زمان …………………………………………………………………………. 32

مبحث دوم: از لحاظ مكان ………………………………………………………………………… 33

فصل پنجم: منابع نظم عمومی …………………………………………………………………. 35

مبحث اول: منابع مدون نظم عمومی …………………………………………………………… 35

گفتار اول- قانون ……………………………………………………………………………………. 35

الف – مفهوم نظم عمومی مخصوص حقوق خصوصی است………………………….. 35

ب- قوانین محلی یا درون مرزی ………………………………………………………………. 36

ج- همه قوانین راجع به نظم عمومی هستند ………………………………………………… 36

د- نظریه تفكیك قوانین ……………………………………………………………………………. 36

ه- قوانین راجع به نفع عمومی…………………………………………………………………… 36

و- قوانین آمره و ناهیه ……………………………………………………………………………. 37

ز- مفهوم نظم عمومی مخصوص حقوق بین‌الملل خصوصی است…………………. 37

گفتار دوم: قردادها و اساسنامه‌های بین‌المللی …………………………………………….. 37

مبحث دوم: منابع غیر مدون نظم عمومی ……………………………………………………. 39

گفتار اول: اخلاق حسنه ……………………………………………………………………………. 39

گفتار دوم: عرف و عادت …………………………………………………………………………. 39

گفتارسوم: رویه قضائی …………………………………………………………………………… 40

گفتار چهارم: رابطه نظم عمومی و الزام …………………………………………………….. 41

فصل ششم: اقسام نظم عمومی ………………………………………………………………… 44

مبحث اول: از نظر رشته‌های علم حقوق …………………………………………………….. 44

مبحث دوم: از نظر روابط بین‌المللی افراد……………………………………………………. 44

مبحث سوم: از لحاظ حدود تاثیر ………………………………………………………………. 47

مبحث چهارم: از لحاظ انواع قوانین …………………………………………………………… 47

مبحث پنجم: از لحاظ تابعیت ……………………………………………………………………… 48

مبحث ششم: از لحاظ مقامات تعیین كننده……………………………………………………. 49

فصل هفتم: نظم عمومی و اخلاق حسنه …………………………………………………….. 51

مبحث اول: نظریه انفكاك ………………………………………………………………………….. 51

مبحث دوم: نظریه ارتباط‌…………………………………………………………………………… 52

بخش دوم: نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی ………………………………. 54

فصل اول: موقعیت نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی ……………………. 55

نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی ایران…………………………………………… 57

فصل دوم: نظم عمومی و اداره فردی در حقوق بین‌الملل خصوصی ……………. 59

تاثیر اراده خود در حقوق و حدود آن………………………………………………………… 63

الف:‌ در حقوق داخلی ……………………………………………………………………………….. 63

ب: از نظر نظم عمومی …………………………………………………………………………….. 63

فصل سوم: مصایق نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی …………………… 67

مبحث اول: قوانین خارجی ………………………………………………………………………… 67

مبحث دوم: احكام خارجی ………………………………………………………………………… 69

مبحث سوم: اسناد تنظیم شده در خارجه …………………………………………………… 71

مبحث چهارم: حقوق مكتسبه …………………………………………………………………….. 72

فصل چهارم: آثار نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی ……………………… 74

مبحث اول: اثر منفی و مثبت نظم عمومی ……………………………………………………. 74

مبحث دوم: اثر نظم عمومی در مرحله ایجاد حق و اثرگذاری حق………………….. 76

فصل پنجم: شرایط دخالت نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی………… 79

نتیجه‌گیری و پیشنهادات …………………………………………………………………………… 81

منابع …………………………………………………………………………………………….. 86


[1] – حسینعلی درودیان- جزوه حقوق مدنی 3- دانشكده حقوق ص 78و 79

[2] – جمشید ارفع‌نیا- حقوق بین‌الملل خصوصی- تهران- انتشارات عقیق

[3] – دكتر محمد جعفر لنگرودی- ترمینولوژی حقوقی- تهران- گنج دانش- 1372 ص 30و 140

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود جایگاه فیبر و ادوات نوری در شبكه های مخابراتی نسل آینده در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود جایگاه فیبر و ادوات نوری در شبكه های مخابراتی نسل آینده در فایل ورد (word) دارای 38 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود جایگاه فیبر و ادوات نوری در شبكه های مخابراتی نسل آینده در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود جایگاه فیبر و ادوات نوری در شبكه های مخابراتی نسل آینده در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود جایگاه فیبر و ادوات نوری در شبكه های مخابراتی نسل آینده در فایل ورد (word) :

دانلود جایگاه فیبر و ادوات نوری در شبكه های مخابراتی نسل آینده در فایل ورد (word)

– مقدمه

امروزه شبكه‌های عمومی به دلایل متفاوتی ناهمگن هستند. مشتریان به خدماتی همانند صوت داده و ویدئو نیاز دارند و از وسایل متفاوتی نظیر نوت بوك‌ها، PDAها، تلفنهای سلولار، دوربینهای ویدیویی و غیره استفاده می‌شود. بنابراین رنج وسیعی از وسایل سیار و ثابت پدیدار می‌شود.

ازدیدگاه مشتری ناهمگن بودن شبكه غیرقابل درك است. درگذشته شبكه‌های متفاوتی برای پاسخ به این نیازهای متنوع توسط فراهم‌كننده‌های سرویس ساخته شده است كه هر یك برای یك نیاز ویژه بهینه شده بودند. برای مثال PSTN برای خدمات صوتی، شبكه Ip برای خدمات اینترنت (Web) و شبكه داده مبنی بر سوئیچ برای خدمات ATM و Frame relay و هم چنین شبكه‌های ویژه‌ای برای یك كاربرد خاص نظیر كنفرانس ویدیویی طراحی شده بودند [3] [1].

این گزارش براوردی از شبكه‌های نسل آینده، فواید NGN و همچنین نقش مهم تكنولوژی انتقال فیبر نوری را كه اخیراً توسعه داده شده است را ارائه می‌كند. تكنولوژی DWDM دسترسی به NGN را میسر می‌سازد. خدمات NGN مبنی بر سوییچینگ پیشرفته با یك سطح كنترل یكپارچه خواهد بود. در فصل 2 تعریفی از NGN ارائه و معماری و اجزا اصلی آن معرفی می‌شود در فصل سوم اتصالهای متقابل نوری و فوتونی بررسی می‌شود. در فصل چهارم فیبرها و ظرفیت‌ آنها در شبكه NGN، اجزا ارسال سیستم انتقال فیبر نوری و درنهایت برد فیبرهای موجود بررسی می شود. انتخاب معماری شبكه عنوان فصل 5 می‌باشد در این قسمت سه معماری شبكه مختلف معرفی می‌شود شبكه Shared Ip-Only ، شبكه مركب و شبكه فیبر. و در فصل 6 به dark fibre ها پرداخته می‌شود و نگاهی به تكنولوژیهای موجود و آینده، تكنولوژیهای فیبر و سوییچینگ نوری آخرین فصل این گزارش به شمار می‌آید.

دانلود جایگاه فیبر و ادوات نوری در شبكه های مخابراتی نسل آینده در فایل ورد (word)
فهرست مطالب

عنوان ………………………………………………………………………………………………………… صفحه

1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………..

2- بررسی اجمالی NGN………………………………………………………………………………………..

2-1- NGN چیست؟ ……………………………………………………………………………………

2-2- معماری NGN……………………………………………………………………………………..

2-3- اجزا اصلی NGN………………………………………………………………………………….

3- تجهیزات سوییچینگ ……………………………………………………………………………………….

3-1- اتصالهای متقابل نوری …………………………………………………………………………..

3-2- اتصالهای متقابل فوتونی …………………………………………………………………………

4- فیبرها و تجهیزات انتقال …………………………………………………………………………………….

4-1- انواع فیبر و ظرفیت آنها ………………………………………………………………………….

4-2- اجزا ارسال …………………………………………………………………………………………

4-3- برد …………………………………………………………………………………………………..

5- انتخاب معماری شبكه ……………………………………………………………………………………….

5-1- شبكه Shared Ip-only……………………………………………………………………………

5-2- شبكه مركب ……………………………………………………………………………………….

5-3- شبكه فیبر …………………………………………………………………………………………..

6- Dark Fibre……………………………………………………………………………………………………

7- تكنولوژی‌های موجود و آینده …………………………………………………………………………….

7-1- تكنولوژیهای فیبر …………………………………………………………………………………

7-2- سوییچینگ نوری …………………………………………………………………………………

نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………..

پیوست………………………………………………………………………………………………………………

مراجع ……………………………………………………………………………………………………………….

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود عوامل موثر در بهره وری كاركنان كارخانه‌ی آسفالت سازی سازمان مهندسی و عمران شهر تهران در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود عوامل موثر در بهره وری كاركنان كارخانه‌ی آسفالت سازی سازمان مهندسی و عمران شهر تهران در فایل ورد (word) دارای 155 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود عوامل موثر در بهره وری كاركنان كارخانه‌ی آسفالت سازی سازمان مهندسی و عمران شهر تهران در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود عوامل موثر در بهره وری كاركنان كارخانه‌ی آسفالت سازی سازمان مهندسی و عمران شهر تهران در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود عوامل موثر در بهره وری كاركنان كارخانه‌ی آسفالت سازی سازمان مهندسی و عمران شهر تهران در فایل ورد (word) :

عوامل موثر در بهره وری كاركنان كارخانه‌ی آسفالت سازی سازمان مهندسی و عمران شهر تهران

مقدمه

در جهان امروز پیشتاز بودن تنها طریقه‌ی واقعی ادامه‌ی زندگی است و اینجاست كه مفهوم بهره وری هر چه بیشتر نمایان می‌شود كه عبارتست از برنامه‌ریزی، سازماندهی مناسب برای گرفتن بهترین نتیجه از مجموعه‌ی فعالیتها است، ارزش پیدا می‌كند.

چند سالی است كه بحث پیرامون «بهره وری»‌جای خود را در میدان مباحث علمی و اجتماعی كشور باز كرده است.

در صحنه‌ی پر تنش رقابت جهانی و سیر پرشتاب فن آوری،‌اینك سیاست گذاران و مدیران «ارزش بهره وری» را گاه به عنوان ابزار و گاه به عنوان هدف مورد توجه قرار می‌دهند.

اندازه گیری بهره وری یك مكانیزم كنترلی برای مدیریت است و اصولاً سازمانها مكانیزم‌هایی برای كنترل‌ رفتارها، موجودی و كیفیت و … دارند. روش‌های متفاوتی جهت دسته بندی سیستم‌های كنترلی وجود دارد و می‌توان آنها را بر اساس مدیریت منابع مورد استفاده كرد و دسته بندی نمود. كه سیستم‌های كنترل مالی،‌ سیستم‌های كنترل تولید و سیستم‌های كنترل رفتاری مثالهایی از این قبیل هستند.

در همین راستا تصمیم گرفته شد تا با استفاده از روش‌های نمونه گیری و ریاضی میزان عملكرد و كارایی و میزان تولید با توجه به استانداردهای از پیش تعیین شده مورد مقایسه قرار گیرد.

نكته‌ای كه در اینجا لازم به ذكر است این است كه تمام كارخانجات ساخت آسفالت نیاز به بالا بردن سطح كارایی خود هستند و در تلاش هستند سهم بیشتری از بازار رقابتی این صنعت را در دست گیرند.

دانلود عوامل موثر در بهره وری كاركنان كارخانه‌ی آسفالت سازی سازمان مهندسی و عمران شهر تهران در فایل ورد (word)
فهرست

فصل اول

كلیات

1-1 مقدمه

2-1 چكیده

3-1- بیان مسأله

4-1 ضرورت فایل

5-1 جمعیت مورد مطالعه

6-1 حجم نمونه

7-1 مراحل انجام فایل

8-1 موانع موجود در انجام فایل

فصل دوم

ادبیات موضوع فایل

«موضوع فایل»

1-2-1 پیشینه‌ی فایل

1-1-2 تعریف بهره وری

2-1-2 مفهوم بهره وری

3-1-2 هزینه‌های افزایش كیفیت

1-3-2-1 هزینه‌های پیش گیرانه

2-3-1-2 هزینه‌های ناكامس

4-1-2 بهره وری و سودآوری

5-1-2 بهره وری و كیفیت زندگی كار

2-2 ادبیات فایل

1-2-2 سابقه و تاریخچه

2-2-2 تعاریف و مفاهیم اساسی بهره وری

3-2-2 فرهنگ مدیریت

4-2-2 سازمان بین المللی كار ILO

5-2-2 آژانس بهره وری اروپا EPA

6-2-2 مركز بهره وری ژاپن JPC

7-2-2 تاریخچه‌ای از سازمانهای بهره وری در جهان

8-2-2 بهره وری در كشورهای آسیایی

3-2- عوامل موثر در بهره وری و مدل‌های مختلف بهره وری

1-3-2 مدل یكپارچه عوامل بهره وری

2-3-2 مدل پروكوپنكو

2-3-3 مدل سازمان ملی بهره وری ایران با توجه به عوامل موثر

4-2 فایلات انجام گرفته در مورد بهره وری

1-4-2 اهمیت مدیریت و نقش آن در بهره وری در شركت ماشین سازی جابر

2-4-2 بهره وری و سودآوری در شركت زمزم تهران

3-4-2 بهره وری و سازماندهی در هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران

4-4-2 بهره وری و كاهش هزینه‌های تولید، تعمیرات و نگهداری شركت فایلاتی روئیز

5-4-2 بهره وری در صنایع شهید كلاهدوز

6-4-2 بررسی بهره وری راه آهن جمهوری اسلامی ایران

7-4-2 عوامل موثر در بهره وری در شركت تكنوصنایع

8-4-2 عوامل موثر در افزایش بهره وری در صنایع تولیدی كوچك كشور

9-4-2 بررسی بهره وری در شركت بیمه البرز

10-4-2 بهره وری كار

11-4-2 انگیزش و بهره وری در كاركنان

فصل سوم

معرفی كارخانه

1-3 معرفی كارخانه

2-3 وسعت كارخانه

3-3 تعداد كارمندان و كارگران و واحدهای مختلف كارخانه

4-3 محصولات تولیدی كارخانه

1-4-3 آسفالت توپكا Topeka

2-4-3 آسفالت بیندرBinder

3-4-3 آسفالت بلك بیس Black bais

5-3 نمودار تحلیل روند كارخانه

فصل چهارم :

تجزیه و تحلیل آماری

1-4 تجزیه و تحلیل داده‌های آماری

2-4 نتیجه گیری

3-4 پیشنهادات

منابع و مآخذ

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود فایل تفسیر سوره نساء در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود فایل تفسیر سوره نساء در فایل ورد (word) دارای 27 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود فایل تفسیر سوره نساء در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود فایل تفسیر سوره نساء در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود فایل تفسیر سوره نساء در فایل ورد (word) :

دانلود فایل تفسیر سوره نساء در فایل ورد (word)

قسمتی از متن:

آیـه مـى گـویـد: ((افرادى كه بخل مى ورزند و از آنچه خداوند از فضل خود به آنها داده در راه او نـمـى دهـنـد, تـصور نكنند به سود آنهاست , بلكه این كار به زیان آنهاتمام مى شود)) (ولا یحسبن الذین یبخلون بما اتیهم اللّه من فضله هو خیرا لهم ).

((بلكه (برخلاف تصور آنها) این كار به زیان آنها تمام مى شود)) (بل هو شر لهم ).

سـپـس سـرنـوشـت آنـهـا را در رستاخیز, چنین توصیف مى كند: ((به زودى درروز قیامت آنچه (اموالى ) را كه نسبت به آن بخل ورزیدند, همانند طوقى درگردنشان مى افكنند)) (سیطوقون ما بخلوا به یوم القیمه ).

از ایـن جـمـله استفاده مى شود, اموالى كه حقوق واجب آن , پرداخت نشده واجتماع از آن بهره اى نـگـرفته است و تنها در مسیر هوسهاى فردى و گاهى مصارف جنون آمیز به كار گرفته شده و یا بـى دلیل روى هم انباشته گردیده , همانند سایراعمال زشت انسان , در روز رستاخیز طبق قانون ((تجسم اعمال )) تجسم مى یابد و به صورت عذاب دردناكى در خواهد آمد.

سپس آیه اشاره به یك نكته دیگر مى كند, و مى گوید: این اموال چه در راه خدا و بندگان او انفاق شود یا نشود, بالاخره از صاحبان آن جدا خواهد شد ((وخداوند وارث همه میراثهاى زمین و آسمان خواهد بود)) (وللّه میراث السموات والا رض ).

اكـنون كه چنین است چه بهتر كه پیش از جدا شدن از آنها, از بركات معنوى آن بهره مند گردند, نه تنها از حسرت و مسؤولیت آن !.

و در پایان آیه مى فرماید: ((خدا از اعمال شما آگاه است )) (واللّه بما تعملون خبیر).
بـنابراین , اگر بخل بورزید مى داند و اگر در راه كمك به جامعه انسانى از آن استفاده كنید آن را نیز مى داند و به هركس پاداش مناسبى خواهد داد.

(آیـه 181) ـ شان نزول : این آیه و آیه بعد در باره توبیخ و سرزنش یهود نازل شده است پیامبر(ص ) نـامـه اى به یهود ((بنى قینقاع )) نوشت و در طى آن , آنها را به انجام نماز و پرداخت زكات , و دادن قـرض به خدا (منظور از این جمله انفاق در راه خداست كه براى تحریك حداكثر عواطف مردم از آن چنین تعبیر شده است )دعوت نمود.

فـرسـتـاده پیامبر(ص ) به خانه اى كه مركز تدریس مذهبى یهودیان بود وبیت المدارس نام داشت وارد شـد, و نـامـه را به دست ((فنحاص )) دانشمند بزرگ یهود داد, او پس از مطالعه نامه , با لحن استهزا آمیزى گفت : اگر سخنان شما راست باشد, باید گفت : خدا فقیر است و ما غنى و بى نیاز ! زیرا اگر او فقیر نبود, از ما قرض نمى خواست !.

بـه علاوه محمد(ص ) معتقد است , خدا شما را از رباخوارى نهى كرده , در حالى كه خود او در برابر انفاقها به شما و عده ربا و فزونى مى دهد!.

ولى بعدا ((فنحاص )) انكار كرد چنین سخنانى را گفته باشد در این موقع این دو آیه نازل گشت .

تـفسیر: در این آیه مى گوید: ((خدا سخن كفرآمیز آنان (یهود) را كه گفتند:خداوند فقیر است و ما غنى هستیم شنید)) (لقد سمع اللّه قول الذین قالوا ان اللّه فقیرونحن اغنیا).

بـنابراین , انكار آنها بیهوده است , سپس مى گوید: نه تنها سخنان آنها رامى شنویم ((بلكه همه آنها را خواهیم نوشت و (همچنین ) به قتل رسانیدن پیامبران رابه ناحق )) مى نویسیم (سنكتب ما قالوا وقتلهم الا نبیا بغیر حق ).

ثـبـت و حـفـظ اعـمـال آنـها براى این است كه روز رستاخیز آن را در برابر آنها قرارمى دهیم ((و مـى گـویـیـم اكنون نتیجه اعمال خود را به صورت عذاب سوزان بچشید))(ونقول ذوقوا عذاب الحریق ).

(آیه 182)ـ در این آیه مى افزاید: ((این عذاب دردناك (كه هم اكنون , تلخى آن را مى چشید) نتیجه اعـمـال خـود شـمـاست , این شما بودید كه به خود ستم كردید,خدا هرگز به كسى ستم نخواهد كرد)) (ذلك بما قدمت ایدیكم وان اللّه لیس بظلا م للعبید).

اصـولا اگـر امـثـال شـمـا جـنایتكاران , مجازات اعمال خود را نبینید و در ردیف نیكوكاران قرار گیرید, این نهایت ظلم است و اگر خدا, چنین نكند ((ظلا م )) (بسیارظلم كننده ) خواهد بود.
آیـه 183ـ شـان نزول : در مورد نزول این آیه و آیه بعد نقل شده : جمعى ازبزرگان یهود به حضور پـیامبر(ص ) رسیدند و گفتند: تو ادعا مى كنى كه خداوند تو رابه سوى ما فرستاده و كتابى هم بر تـو نـازل كـرده اسـت , در حالى كه خداوند در تورات از ما پیمان گرفته است به كسى كه ادعاى نـبـوت كند, ایمان نیاوریم مگر این كه براى ما حیوانى را قربانى كند و آتش (صاعقه اى ) از آسمان بـیـاید و آن را بسوزاند اگر تو نیزچنین كنى ما به تو ایمان خواهیم آورد, این دو آیه نازل شد و به آنها پاسخ گفت .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود روش های تولید آنزیمی و شیمیایی قند مایع گلوکزی 10 ص + 10اسلاید در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود روش های تولید آنزیمی و شیمیایی قند مایع گلوکزی 10 ص + 10اسلاید در فایل ورد (word) دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود روش های تولید آنزیمی و شیمیایی قند مایع گلوکزی 10 ص + 10اسلاید در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود روش های تولید آنزیمی و شیمیایی قند مایع گلوکزی 10 ص + 10اسلاید در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود روش های تولید آنزیمی و شیمیایی قند مایع گلوکزی 10 ص + 10اسلاید در فایل ورد (word) :

دانلود روش های تولید آنزیمی و شیمیایی قند مایع گلوکزی 10 ص + 10اسلاید در فایل ورد (word)

مقدمه :

تولید صنعتی شربت گلوکز شامل 2 مرحله می باشد : هیدرولیز نشاسته و به دنبال آن تصفیه مواد هیدرولیز شده.

گسترده ترین روش هیدرولیز نشاسته ، استفاده از اسیدهای معدنی در سیستم غیرمداوم است. گرچه امروزه استفاده از آنزیم و تولید مداوم آن نیز کاربرد دارد . تولید شربت گلوکز با آنزیم و یا هیدرولیز دو آنزیمی ، امکان تولید محصولات با ویژگی های متفاوت را فراهم می آورد . تولید مداوم در سیستم های با اتوماسیون بالا نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است . گلوکز تولید شده را می توان به صورت مایع ، بلوری (کریستالی) و خشک به بازار عرضه کرد.

هیدرولیز نشاسته با اسید :

نشاسته از 2 نوع پلیمر تشکیل یافته است : ترکیب خطی آمیلوز و ترکیب انشعابی آمیلوپکتین .

در قسمت خطی نشاسته (آمیلوز) ، واحدهای گلوکز منحصراً توسط پیوندهای گلیکوزیدی(1→4) α بهم متصل شده است . تعداد واحدهای گلوکز ممکن است در نشاسته های مختلف از چندصد تا چندین هزار تغییر کند. در رایجترین نشاسته ها نظیر نشاسته ذرت ، برنج و سیب زمینی قسمت خطی جزء کوچکی بوده و در حدود 30- 17% کل نشاسته را تشکیل می دهد . نشاسته تعدادی از واریته های نخودفرنگی و ذرت نشاسته ای از 75% آمیلوز تشکیل یافته است .

آمیلوپکتین به خاطر وجود پیوندهای(1→6) α در نقاط معین ملکول به صورت انشعابی است . انشعاب ها نسبتاً کوتاه هستند واز 30-20 واحد گلوکز تشکیل شده اند .

هیدرولیز نشاسته با کاتالیست های اسیدی به طور کلی شامل شکست در هر دو انشعاب(1→4) α،(1→6)α برای رسیدن به اجزائی با وزن ملکولی پائین تر است . برای تولید شربت گلوکز هیدرولیز جزئی انجام شده و محصول حاصل شامل مخلوطی از دکستروز و مالتوز می باشد . البته ترکیبات هیدرولیز شده متفاوت بوده و بستگی به واکنش های انجام گرفته دارد . این درجه از هیدرولیز را معادل دکستروز( DE) می گویند .

:DE میزان قندهای احیا شده تولیدی در طی تبدیل نشاسته به شربت نشاسته را می گویند .

به طور کلی نشاسته از آسیاب مرطوب ذرت به دست می آید . مطلوب است که از ناخالصی هایی مانند روغن، پروتئین و فیبر جدا شود . ویژگی های عمومی محلول نشاسته برای تصفیه گلوکز به طور کلی شامل :

25.0

Baume at 15.5

44.4

Starch % by weight

0.34

Total Protein % (DE)

0.02

Soluble Protein%

3.9

pH

0.10

Solubles%

600

Fibre ppm

معایب استفاده از روش اسیدی برای تولید شربت گلوکز :

هیدرولیز اسیدی نشاسته در دماهای بالا انجام شده ، بنابراین منجر به واکنش های جانبی نامطلوب می شود .

  • امکان انجام فرایند برگشت در محیط اسیدی و تولید دی ساکاریدهای برگشتی (مانند ایزومالتوز و جنتیوبیوز) .
  • انجام واکنش میلارد و کاراملیزاسیون و تولید هیدروکسی متیل فورفورال که باعث تیره رنگ شدن شربت می شود .
  • افزایش خاکستر شربت طی خنثی سازی
  • نیاز به دستگاه های مقاوم به خوردگی

اگرچه از نظر تئوری انواع اسیدهای معدنی به عنوان کاتالیست برای هیدرولیز نشاسته مؤثر است ، اما به طور معمول از اسید کلریدریک در این ارتباط استفاده می شود . اسید فسفریک و اسید سولفوریک نیز برای این منظور پیشنهاد شده است ، هرچند استفاده از اسید سولفوریک با آب سخت باعث تیرگی نهایی شربت به علت رسوب سولفات کلسیم می شود .

روش های تولید قند مایع گلوکزی :

  • · هیدرولیز اسیدی به روش غیر مداوم
  • سیستم مداوم هیدرولیز
  • · هیدرولیز اسید – آنزیم
  • · هیدرولیز آنزیم _ آنزیم غیر مداوم

1.هیدرولیز اسیدی به روش غیر مداوم

محلول نشاسته تا PH:1.8-2.0 اسیدی شده و با تزریق بخار زنده به سمت اتوکلاو هدایت می شود . برای ممانعت از تشکیل گلوله های نشاسته ژلاتینه شده شربت باید به آهستگی افزوده شود .برای تولید شربت گلوکز فشار بخار30-35lb و دمای حدود c 136 نیاز است . کل زمان تبدیل در حدود 25 دقیقه بوده ، گرچه شربت گلوکز مدت زمان محدودی در این فشار قرار دارد .

پس از پایان هیدرولیز و رسیدن به DEمورد نظر اسید با کربنات سدیم خنثی می شود . با خنثی شدن اسید توسط کربنات سدیم ، اولاً ادامه فرایند متوقف می شود ، ثانیاً افزایش PH منجر به ته نشینی ناخالصی هایی مانند اسیدهای چرب و پروتئین ها می شود ، که در طی خنثی سازی برای اطمینان از ته نشینی همه پروتئین ها pHبه نقطه ایزوالکتریک پروتئین ها رسانده می شود .

معمول ترین تجهیزات خنثی سازی مجهز به هم زن برای مخلوط کردن شربت با قلیا است و از کربنات سدیم با درجه بومه16 برای تنظیم PH در محدوده 4.9-5.2 استفاده می شود . افزودن کربن فعال نیز برای کمک به فلوکوله شدن ذرات رسوب و در نتیجه انتقال راحت تر آن به فیلترهای جداسازی گاهی قبل از جداسازی شربت ، صورت می گیرد .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود فایل سوسیس های تخمیری در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود فایل سوسیس های تخمیری در فایل ورد (word) دارای 28 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود فایل سوسیس های تخمیری در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود فایل سوسیس های تخمیری در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود فایل سوسیس های تخمیری در فایل ورد (word) :

دانلود فایل سوسیس های تخمیری در فایل ورد (word)

خلاصه

در کشورهای در حال توسعه مثل اردن ، میانگین مصرف سرانه در هر سال kg 1 / 31 می باشد . در اردن بین 2006 و 2008 یک مصرف سرانه 10% فزاینده گوشت و تولیدات گوشتی وجود دارد . این افزایش در مصرف گوشت اساسا به خاطر ارزش تغذیه ای بالایی است که به واسطه گوشت و تولیدات گوشتی به مصرف کنندگان اردنی افزوده می شود .این بررسی کیفیت برخی سوسیس ها مثل مورتدلا ، مورتدلا با زیتون ، مورتدلا با فلفل ، مورتدلا با پسته ، سیلسیسیو ، سوسیس دودی ، سالافی دودی و ترکیب تقریبی و ارزش تغذیه ای را برای مصرف کننده ادنی شرح داد . تحلیل تقریبی مثل درصد کربوهیدرات ، چربی ، پروتئین ، خاکستر ، رطوبت ، و PH سوسیس های محلی اشاره شده به ترتیب 3 / 4 ، 7 / 16 ، 7571 /12 ، 2714 / 2 ، 9429 / 63 ،
3429 / 6 بودند .

مقدمه :

گوشت می تواند به عنوان کل یا بخشی از لاشه بوفالو ، شتر ، احشام ، بز ، خرگوش ، گوسفند ، طیور کشته شده تعریف شود اما شامل تخم مرغ ها یا جنین ها نمی شود . گوشت به عنوان نوع غذایی پر انرژی تصور میشود به خاطر ارزش غذایی اش غذای ارجح و مورد پسندتر باشد . گ.شت به عنوان یک منبع عالی پروتئین و انرژی برای رژیم های روزانه ما تصور می شود و بعد از هضم مواد مغذی عالی ای فراهم می کند . در اکثر کشورها ، مصرف گوشت زمانی که پیشرفت و توسعه اقتصادی بهبود می یابد ، افزایش می یابد . گ.شت یک منبع عالی بسیاری از مواد مغذی به خصوص پروتئین ، ویتامین B ، آهن و زینک می باشد . گوشت به عنوان یک غذای مغذی متراکم به نسبت مقدار کالری ای که دارد ، کمک های تغذیه ای عمده ای برای رژیم شما فراهم می کند . برای مثال سه اونس گوشت گاوکم چربی پخته شده حاوی 195 کالری ،g 25 پروتئین ،
g 9 چربی ، بیش از یک سوم نیاز روزانه شما به زینک و تقریبا 15% نیاز آهن روزانه شما را فراهم می کند . علاوه بر حجم بالای پروتئین ، گوشت یک منبع مهم پروتئین سیار مرغوب را فراهم می کند .

یک سوسیس غذای آماده است که معمولا از چربی حیوانی گوشت خرد شده ، نمک ، ادویه ها ( گاهی اوقات ترکیبات دیگر مثل چاشنی ها ) درست می شود و به طور خاص در یک پوشش بسته می شود . پوست اغلب می تواند از آن برداشته شود ، سوسیس ها می توانند با در نمک خواباندن ، خشک کردن در هوای سرد و دودی کردن حفظ و نگهداری شوند .

سوسیس ها به عنوان تولیدات گوشتی فرآیند شده بسیار رایج و معمول هستند به طوری که از گوشت تعدیل یافته کم ارزش یک محصول با ارزش تولید می شود . افزودنی های غذایی برای تکمیل عملکردهای خاص مثل رنگ دادن ، ضد میکروب ، ضد اکسایش ، حفظ ، مواد مغذی بهبود یافته ، امولسیون فزاینده و طعم تغییر یافته استفاده می شوند .

بسیاری از تولیدات سوسیس که امروزه از آنها بهره مند هستیم در اصل در اروپا توسعه یافتند . نوع سوسیس تولید شده به واسطه تولید کنندگان سوسیس اولیه اروپایی به واسطه خریداران محلی ، در دسترس بودن ادویه ها ، چاشنی ها و آب و هوای منطقه تحت تاثیر واقع می شد . سوسیس های دودی و تازه در مناطقی که دارای آب و هوای سرد بودند به وجود می آمدند در حالی که بسیاری از سوسیس های خشک در مناطق گرم توسعه می یافتند . امروزه پنج طبقه بندی اصلی سوسیس وجود دارد . این ها سوسیس تازه ، سوسیس دودی نپخته ، سوسیس دودی پخته ، سوسیس پخته و سوسیس های خشک و نیمه خشک می باشند .

سوسیس های خشک تولیدات گوشتی ای هستند که می توانند بدون در نظر گرفتن خطر فاسد شدگی میکروبی در دمای اتاق ذخیره شوند .

سوسیس هایی که در نمک خوابانده شده اند ، دودی و پخته شده اند به عنوان سوسیس های دودی پخته طبقه بندی می شوند . این تولیدات ساختار نرم خرد شده یا درشت و ضخیم دارند و در شکل ها و اندازه های بسیار از قطر زیاد تا سوسیس های باریک و بلند عرضه میشوند . وقتی یک بسته از سوسیس های دودی پخته باز شده است ، معمولا می تواند تا هفت روز در یخچال حفظ و نگهداری شود . هر چند این نوع سوسیس آماده خوردن ( RTE ) است اما برخی قبل از مصرف گرم می شوند . فرانکفورتر ، بوبوگنا و کوتوسالامی ، سالامی آلمانی ریز – ضخیم که از گوشت گاو و خوک درست می شوند و با سیر خوشمزه تر می شوند سوسیس های دودی پخته هستند .

سوسیس های پخته می توانند در نمک خوابانده شوند یا نشوند ، با حرارت فرآیند
می شوند و گاهی اوقات دودی می شوند . آنها اغلب حاوی انواع گوشت یا گوشت اعضایی مثل کبد می باشند .

سوسیس های خشک و نیمه خشک در نمک خوابانده می شوند و گاهی اوقات قبل از خشک شدن دودی می گردند . این سوسیس ها به خاطر تخمیر کنترل شده با باکتری یا افزودن اسید طعم تندی دارند . سوسیس های خشک نسبت به سوسیس های نیمه خشک برای دوره زمانی طولانی تری خشک می شوند و معمولا با حرارت فرآیند نمی شوند . سوسیس های خشک بریده نشده باید دریک مکان سرد خشک ذخیره و نگهداری شوند . سوسیس های سفید خشک مثل سوسیس تابستانی ، معمولا با حرارت فرآیند می شوند و باید در یخچال نگهداری شوند .

بیش از 200 نوع سوسیس ، گوشت های ساندویچی ، ژامبون ها و گوشت های کنسرو شده برای مصرف کنندگان موجود می باشد . استفاده از ترکیبات غیر گوشتی یا افزودنی ها انعطاف پذیری مورد نیاز برای توسعه انواع گسترده محصولات را در اختیار صنعت گوشت می گذارد . تمام تولیدات گوشتی کنسرو شده روی برچسب محصول گزارش ترکیبات را دارند . ترکیبات به ترتیب بیشتر بودن دانلود فایل سوسیس های تخمیری در فایل ورد (word)
فهرست می شوند به طوری که ترکیب به موجود با بیشتری مقدار نخست دانلود فایل سوسیس های تخمیری در فایل ورد (word)
فهرست می شود در حالی که ترکیب موجود با کمترین مقدار در آخر است . یک گزارش ترکیب خاص می تواند” گوشت گاو ، گوشت خوک ، آب ، پروتئین گیاهی هیدرولیز شده ، نمک ، دکستروز ، شیره ذرت ، پروتئین شیر هیدرولیز شده ، فسفات سدیم ، ادویه های طبیعی ، طعم دودی ، کربوهیدرات سدیم و نیتریت سدیم ” را دانلود فایل سوسیس های تخمیری در فایل ورد (word)
فهرست کند . هر افزودنی در محصول عملکردهای خاصی دارد .

امروزه دنیا با مشکل ذخیره غذای انبار مواجه است که در کشورهای توسعه نیافته مشکل سوء تغذیه و پیامدهای آن را یک مشکل عمده می سازد .

بین 2006 و 2008 مصرف سرانه گوشت تا 10% افزایش یافت ، مصرف گوشت در کشورهای توسعه یافته که در آن میانگین مصرف سرانه که در هر سال kg 9/82 است بیشترین است . در کشورهای در حال توسعه میانگین مصرف سرانه در هر سال
kg 1/31 است . مردم در دنیا سالانه kg1/42 مصرف می کنند . این فایل به تولیدات گوشتی کنسرو شده در نوشتجات اردن محدود می شود ، فایل برای اطلاعات
تغذیه ای در مورد گوشت و تولیدات گوشتی محلی برخی اطلاعات در مورد ترکیب مواد غذایی را آشکار می کرد . اما هیچ بررسی ای در مورد ارزش تغذیه ای تولیدات گوشتی محلی انجام نشده است .

مواد و روش ها

در این بررسی هفت نوع سوسیس گنجانده شدند ، ترکیب شیمیایی ، پروتئین ، چربی خام و خاکستر طبق AOAC تعیین شدند و حجم کربوهیدرات با تفاوت محاسبه شد.

تحلیل شیمیایی

مقادیر PH : مقادیر تانش سنجی PH با الکترود سوزنی یک PH سنج که مستقیما در نمونه فرو برده می شد ، انجام شد . سه سنجش مستقل روی هر نمونه انجام شد .

رطوبت : یک نمونه با استفاده از کوبش گر خورد شد و برای تعیین حجم رطوبت سوسیس روش کوره اتمسفری استفاده شد .

پروتئین : حجم کلی نیتروژن به واسطه روش ماکروکلدال تعیین شد .

حجم چربی : چربی در سوسیس طبق روش AOAC تعیین شد .

خاکستر : خاکستر در سوسیس طبق تحلیل شیمیایی مواد غذایی پیرسون تعیین شد .

تحلیل آماری آمار تجربی : آمار به دست آمده برای استفاده چشمگیر روش نمونه خطی کلی انجمن SAS ، INC ، CARY ، NC تجزیه تحلیل شدند و نسخه هفت نرم افزار آمریکا 1998 برای تعیین اهمیت بین عملکردهای متفاوت به کاربرده شد .

نتایج و مباحثه

گوشت یک منبع اصلی چند مواد مغذی اصلی است . جدول 1 حجم پروتئین ، چربی ، رطوبت و کربوهیدرات سوسیس ها را نشان می دهد . حجم کمتر پروتئین به خاطر جایگزینی ترکیبات غیر گوشتی است ، چون پروتئین های گوشت نسبتا گران تر از ترکیبات غیر گوشتی می باشند .

جدول 1 تحلیل تقریبی ، نمک ، PH و خاصیت اسیدی سوسیس را نشان می دهد . حجم پروتئین سوسیس وزن آن را % 75/12 می سازد . این نشان می دهد که سوسیس اردنی ها یک منبع خوب از پروتئین بسیار مرغوب است . به چند دلیل آب به بسیاری از تولیدات افزوده می شود . برخی محصولات بدون افزودن آب خشک و بی مزه میباشند . استفاده از آب تردی و آبداری را بهبود می بخشد و هنگام تولید محصول به عنوان یک کمک فرآوری عمل می کند . مقدار آب افزوده شده به محصول به واسطه استانداردهای اردن تنظیم می شود . حجم کلی رطوبت سوسیس 94/63 بود . سوسیس های تازه درصد رطوبت کلی 48/55 را داشتند . یال و آگنیهوتری اشاره کردند که حجم رطوبت سوسیس %7/66 می باشد .

حجم چربی از حداکثر مقدار قید شده در قانون استاندارد اردن تجاوز نمی کرد . در این بررسی حجم چربی 7/16 بود که نسبت به حجم دریافت شده توسط دارماویر و دیگران که %05/17 بود ، کمتر است . سوسیس می تواند حاوی بیش %30 چربی باشد که مقدار حداکثری است که توسط جزئیات استانداردهای اردن مجاز است ، چربی به سوسیس طعم ، ساختار و آبداری و نقشش در امولسیون گوشت را می دهد . حجم کلی پروتئین سوسیس در این بررسی 76/12 بود ، دارماویر پروتئین موجود در سوسیس ها را %36/18 گزارش کرد . حجم خاکستر انواع متفاوت سوسیس های اردن 27/2 بود ، یال و آگینهو تری گزارش کردند که حجم سوسیس کوان %21/2-06/2 بود در حالی که دارماویر گزارش کرد که حجم خاکستر سوسیس دودی کرون %00/3 بود . مقدار PH گوشت گاو بسته به پتانسیل گلیکولیزی در زمان ذبح از 2/7-8/4 متفاوت می باشد اما تغییر معمولی از 0/6-4/5 PH می باشد . PH یک تعیین کننده مهم رشد میکروب است و PH بالا پتانسیل فساد بالا و تاریخ مصرف کوتاه دارد . واکروبتز گزارش کرد که PH نهایی گوشت به خاطر مقاومتش در مقابل فساد چشمگیر است چون اکثر باکتری ها به طور بهینه در PH حدود 7 و نه زیر 4 PH یا بالای 9 PH رشد می کنند . دارماویر و دیگران PH اولیه سوسیس تازه را در این بررسی گزارش کردند .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود فایل آلودگی خاک در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود فایل آلودگی خاک در فایل ورد (word) دارای 27 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود فایل آلودگی خاک در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود فایل آلودگی خاک در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود فایل آلودگی خاک در فایل ورد (word) :

دانلود فایل آلودگی خاک در فایل ورد (word)

هر گونه تغییر در ویژگی های اجزاء متشکله خاک به طوری که استفاده از آن ناممکن گردد و آلودگی خاک نامیده می شود .

اخیرا خارج کردن ضایعات به طریق ایمنی از محیط زیست انسان برای ادامه تمدن به عنوان ضرورت شناخته شده است . برای به حداقل رساندن آلودگی ، ضایعات باید سریعا به چرخه طبیعی خود برگرداننده شوند . خاک یک واسطه برگشت مجدد این ضایعات محسوب میگردد

قابلیت خاک برای جذب سطحی تبادل اکسید کنندگی و رسوب دان مواد به همان اندازه که برای دفع مواد آلوده با ارزش است . برای تغذیه گیاهان نیز اهمیت دارد . آلودگی شیمیایی از یک نظر به معنی انحراف عناصر شیمیایی از چرخه های طبیعی خود است . کربن نیتروژن وفسفات هایی که از زباله ها شهرها به آبهای روان منتقل می شوند در حقیقت از چرخه خاک و گیاه خارج شده اند هنگامی که از هوا و آب به عنوان محل تخلیه فاضلاب هااستفاده

می شود آلودگی ایجاد می گردد.

زیرا آب و هوا می توانند به آهستگی اجزای زباله را به چرخهای طبیعی خود بازگردانند .

از سوی دیگر ذرات خاک با وسعت سطوح و فعالیت های کاتالیز و خود همراه با آب و اکسیژن موجود می توانند آلوده کننده ها را بی اثر . خاک ها زباله و پس مانده را سریعا تجزیه میکنند.

و اجزای آن ها را با چرخه های طبیعی خود باز می گردانند و در نتیجه اختلال و بهم خوردگی محیطی حاصل از فعالیت انسان را به حداقل کاهش می دهند مصرف آب ، چوب ، فلزات ، و سوخت توسط انسان نیز انحراف از چرخه های طبیعی است .

بررسی عمومی :

خاک لایه بسیار نازکی از کره زمین تشکیل می دهد وجود و تغذیه موجودات زنده به آن وابسته است .

خاک از مواد متنوعی نظیر مواد معدنی جامد ، برکیفیت هوا و آب اثر می گذارد و میکرو ارگانیسم ها تعدادی از واکنش های شیمیایی خاک را تشریح میکنند .

شیمی خاک با شیمی کلوئید یعنی با شیمی سطح ذرات جامد – ژئوشیمی حاصلخیزی خاک ، کانی شناسی خاک ، و میکرو بیولوژی خاک با بیوشیمی ارتباط نزدیک دارد .

شیمی خاک مشتمل بر دو شاخه : را شاخه آلی یا بیو شیمی 2 شاخه غیر آلی یا معدنی است یکی از اهداف مهم در فایل های شیمی خاک کمک به شناخت بهتر حاصلخیزی خاک است .

منبع اولیه تغذیه انسان از گیاهان که مواد غذایی خود را از خاکها دریافت می دارند . دومین منبع تغذیه اقیانوس که به عبارتی موجودات دریایی که در نهایت غذای خود را از واکنش بین رسوبات و آب به دست می آوردند .

منبع سوم تغذیه از غذاهای مصنوعی است . از سه منبع فوق گیاهان زراعی ارزانترین وسیله تبدیل انرژی خورشیدی به مواد تامین کننده زندگی انسان به شمار می ایند .

مورد نیاز خود را از o-c-h خاک در تامین تمام عناصر اساسی سهم به سزایی دارد

آب بدست می آوردند .

ترکیبات گیاه و خاک

گیاهان معمولا اجزای کانی خود رااز خاک بدست می آورندبه استثنای نیتروژن که )مستقیما وتوسط برگ ها جذب می شوند SO,NH,NO وگازهای گوگردی(

و همچنین یون های که از گرد و غبارو پاشیدن کود برروی برگهاوارد گیاه می گردند . مقادیر جذب شده فقط در مکانهایی اهمیت پیدا می کند که هوا آلوده است و یا در مزارعی که برای تغذیه گیاهان از روشهای محلول پاشی استفاده می شودتحت شرایط طبیعی عوامل اصلی در قابل جذب بودن عناصر غذایی به وسیله گیاهان عبارتند از :

1/حضور یا غیبت عنصر مورد نظر در محلول خاک

2/ درجه ترکیب و سرعت استخلاص از فاز های جامد خاک

3/ فعالیت میکروارگانیسم های خاک

4/ تفاوت قائل شدن ریشه گیاهان ضمن جذب عناصر غذایی از خاک ، توده ی از خاک یک قالب ماتریسی متشکل از o – si – al – fe است و محتوی مقادیر نسبتا کمی از عناصر اساسی است . این قالب ها از نقطه نظر تغذیه گیاهی ذاتاًً بی اثر است.

خاک و اتمسفر

خاک نقش مهمی را در چرخه ها ی کربن ،نیتروژن و گوگرد به عهده دارد . در این چرخشهای سریع اتمسفر نیز به طور موثر شرکت داده شده است .در چرخه نیتروژن یونهای نیترات و آمونیوم موجود در آب باران توسط ریشه گیاهان و میکروارگانسیم می گردند گازها در اتمسفرn2-no2 جذب می شود و تبدیل به آمینو اسیدهای و یا گازهای

منتشر می شوند.

در شرایط طبیعی هدر رفت گاز نیتروژن تقریباً توسط جذب n2 و تبدیل آن به آمینواسیدها در اثر فعالیت میکروار گانسیم آزادزی وهمزی جبران می گردد.گازها ی دیگر نیتروژن نظیر

NH-NO-NO

نیز توسط خاک دفع یا جذب میشود . واکنش های خاک عوامل مهم تعیین کننده میزان غلظت گازهای کمیاب در اتمسفرند.

اتمسفر با در اختیار قرار دادن اکسیژن و ایجاد فرسایش بادی و تجمع رسوبات توانسته تاثیر مهمی در تحول خاک به جای گذارد.

اهمیت خاک

خاک علاوه بر صفات تغلیظ و تشویق به پلیمر شدن فعالیت های دیگری نیزکه شاید در پیدایش و تکامل حیات اهمیتی شایانی داشته است. انجام داده انداز جمله حفاظت

1)مولکول های آلی از تجزیه شدن توسط پرتو فرا بنفش

2) دراختیار قراردادن فسفاتها و یون های فلزی حد واسط

3) پایین نگاه داشتن پتانسیل اتمسفری آب

4) تامین قابلیت جذب نسبتاً زیاد کاتیون های اصلی در نسبتی مشابه با ترکیات گیاهان و جانوران

5) تامین محلول غنی در کاتیون هاست.

فاز جامد خاک

خاک یک سیستم چند جزئی است و از فازهای جامد – مایع – گاز و موجودات زنده تشکیل می شوند . شیمی خاک به طور اصولی با فازهای جامد و مایع و بر هم کنش آن ها سرو کار دارد . فاز مایع اغلب به نام محلول خاک شناخته می شود . فاز جامد خاک شامل دو جزء غیر آلی و آلی است . اجزای غیر الی از اندازه های بسیار ریز کلوئیدی تا قلوه سنگ های درشت و سنگ ها وتعداد زیادی از کانیها ی اولیه در ثانویه راشامل

می شود .

اجزای آلی بقایای گیاهان و جانواران در مراحل مختلف تجزیه را در بر می گیرد . مقدار اجزای آلی خیلی کمتر از اجزای غیر آلی است .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی براك در پرتو كوبیسم در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی براك در پرتو كوبیسم در فایل ورد (word) دارای 37 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی براك در پرتو كوبیسم در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود بررسی براك در پرتو كوبیسم در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسی براك در پرتو كوبیسم در فایل ورد (word) :

دانلود بررسی براك در پرتو كوبیسم در فایل ورد (word)

قسمتی از متن:

1- تعریف كوبیسم

تجربیات طیبایی شناختی پیشگامان نقاشی سده بیستم بر شالوده دستاوردهای كاوشگران بزرگ اواخر سده نوزدهم استوار شده‌اند. فووها و اكسپرسیونیست‌ها عمدتا راهی را دنبال كردند كه توسط سرا، گوگن،‌و وان گوگ هموار شده بود؛ یعنی راهی كه به رنگ ناب می‌انجامید. اینان از آموزشهای سزان چشم نپوشیدند؛‌وقتی فقط آن بخش از زیبایی شناسی او را تحول بخشیدند كه به بازنمایی ادراك شخصی به وسیله معادلهای رنگی مربوط می‌شد. اینان، به انگارهای سزان درباره فضا و «فرم»‌ علاقه‌ای نشان ندادند. كوبیسم از همین انگارها آغازید. كوبیسم نیز كوششی بود برای انطباق عناصر زیبا نمایی تصویر با نظم مستقل شكلهای رنگین؛ یعنی همان وظیفه‌ای كه برای نظریه پردازان هنر دهه نخست قرن بسیار مبرم می‌نمود. پیكاسو و براك ـ ابتدا جداگانه و سپس همراه با ـ در این زمنیه به راه حل‌هایی تازه رسیدند كه تحت عنوان «كوبیسم»‌نامیده شد. این دو هنرمند، مسئله نمایش سه بعدی فرم (یعنی فضا) با تدبیر و شگردهایی متفاوت با میثاقهای سنت نقاشی اروپایی حل كردند. اما علاوه براین، به نتیجه‌ای كاملا جدید نیز دست یافتند، و آن تبلور بعد چهارم (یعنی زمان) در تصویر بود.

«كوبیست مستقلا به نتایج خود رسدند. كوبیست‌ها در موضوعات خویش، به پیكار اندیشه جدید نیز كه از سده نوزدهم آغاز شده وابداعات فناوری قرن حاضر به آن میدان داده بود، پی برده بودند. همچنین پدیده‌های (بینابینی) علاقه ایشان را به خود جلب كرده بودـ‌ […] كوبیست‌ها نظامی آفریدند كه می‌توانستند به یاری آن،‌ به هم بافتگی پدیده‌ها را از راه تصویر نشان دهند و به این ترتیب،‌ امكان نشان دادن روندها به جای حالتهای ثابت هستی را پدید آورند. كوبیسم هنری است كه به طور كلی با تاثیر متقابل ساختار و حركت، تاثیر متقابل اجسام و فضای اطرافشان، تاثیر متقابل علائم صریح روی تابلو نقاشی و واقعیت دگرگون شونده‌ای كه نشان دهنده آن هستند. منظور كوبیست‌ها از ساختار، فضا، علائم، وروند با منظور فیزیكدانهای هسته‌ای از آنها، كاملا تفاوت دارد. اما تفاوت میان دید كوبیست‌ها و دید یك نقاش بر جسته هلندی سده هفدهم مانند ورمیر نسبت به واقعیت، با تفاوت میان دید فیزیك نوین و دید نیوتنی، شباهتی زیاد دارد: شباهتی بارز و نه فقط جزئی»‌.

اگرمقایسه‌ای از لحاظ چگونگی تحول كوبیسم در كار پیشگامان این مكتب به عمل آید، می‌توان چنین گرفت كه راه حلهای براك و گریس فرد گرایانه و عمدتا زیبایی شناختی است؛ حال آنكه پیكاسو و لژه تجربه‌های كوبیستی را وسیله‌ای برای بیان محتوای انسانی ـ اجتماعی قرار می‌دهند. لیكن دیدگاههای پیكاسو و لژه نیز با هم تفاوت دارند. پیكاسو به درام زندگی امروز می‌پردازد، لژه نقاش آینده است؛ در این معنی كه مخاطبانش راـ اگر شهامت پذیرش اینده را دارا باشند ـ از آینده‌شان مطمئن می‌كند. از اینرو،‌ ژرژ براك (1882-1963) بر خلاف خشونت پیكاسو در عرصه شكل وبیان به شیوه‌ای تغزلی و حتی می‌توان گفت فرانسوی‌تر كار می‌كرد. تاثیر موزون پرده (لوحه رنگی91) بازتابی از ستایشی است كه وی از استادان بزرگ نقاشی تزیینی فرانسه به عمل می‌آوردند؛ یك چنین پرده‌ای، با آنكه تمام ذراتش به روزگار هنرمند تعلق دارند، اگر دریك نگارخانه متعلق به سده هجدهم نصب شود مایه شگفتی نخواهد شد. بیشترین تاثیر كار براك به تسلطش بر طرح دو بعدی بستگی دارد، چون اومعتقد بود كه تابلوی نقاشی یك سطح صاف است و باید همچنان یك سطح صاف بماند واز خط و رنگ و متن باید برای جان دادن به آن استفاده شود. او از مجموعه رنگهای بسیار اندك ولی دارای پیوندهای ظریف با یكدیگر استفاده می‌كرد، به رنگهای خاكستری و سفید ارجحیت می‌داد و غالبا به طرز نامنتظره‌ای به بافتهای تعدیل یافته روی می‌آرود. براك می‌گفت: «هدف نقاشی… نه بازسازی یك واقعیت ضمنی، بلكه ساختن یك واقعیت تصویری است… آنچه را می‌خواهیم بیافرینیم نباید تقلید كنیم. از صورت ظاهر اشیا نباید تقلید كرد، چون صورت ظاهر اشیاء نتیجه خود آنهاست»

2-روش و سبك كار كوبیسم

نام كوبیسم كه برای نخستین بار توسط منتقد هنری لوئیس واكسل در سال 1908 و در بازدید وی از نمایشگاه آثار براك ابداع شد،‌ همچون بساری از اصطلاحاتی از این نوع،‌ جنبه‌ای تمسخر داشت.( Cubesm از واژه cube به معنی مكعب است).

هنرمندان كوبیست به طور كامل از ایده هنر به مثابه تقلید از طبیعت كه از دوره رنسانس به بعد در اروپا رایج بود،‌ جداشدند. پیكاسو و برای اشارات قرار دادی پرسپكتیو و كوتاه نمایی، و نقاشی از مدل را كنار نهادند و تصمیم گرفتند تا حجم پیكره را درسطحی دو بعدی و بدون هیچگونه ایجاد توهم بصری برای خلق تصویری سه بعدی، به نمایش بگذارند. تا آن هنگام هر هنرمندی كه قصد داشت تصویری از اشیاء ‌واقعی نمایش دهد، هدفش این بودكه اشیا را آن گونه كه در خارج موجود بودند به تصویر بكشند ونه آن گونه كه بخشی از آن در لحظه و مكان خاصی حضور می‌یابد. بدین منظور باید به طور همزمان چندین وجه از شی نمایش داده شود. از این رو فرم اشیاء مجددا در یك تركیب بندی فرمی جدید، سامان یافت. بدین مفهوم، ادعا می‌شد كه كوبیسم واقع گرایانه است. اما واقع گرایی آن بیشتر ذهنی بود تا بصری با امپیرسیونیستی. لذا كوبیسم بیشتر رویكردی آگاهانه است تا بصیرتی نا خوآگاهانه.

مهمترین عواملی كه بر ظهور كوبیسم تاثیر بسزایی داشتند،‌ عبارت بودند از تندیس‌های افریقایی و آثار متاخر «سزان»‌ و نیز تابلوی سخت شكن پابلو پیكاسو به نام «دوشیزگان آوینیون» كه مملو از فرمهای زاویه‌دار و مجزا بود. معمولا كوبیسم براك و پیكاسو را به دو مرحله مجزا می‌كنند: مرحله تحلیلی و مرحله تركیبی. مرحله اول كه تا سال 1912 به طول انجامید،‌ فرمها عمدتا به ساختارهای هندسی تجزیه می‌شوند و رنگها به شدت خفه و كاهش می‌یافت ـ‌ غالبا به صورت تك رنگ ـ كه دیگرگسستگی نبود، در مرحله دوم،‌ عناصر رنگ قوی‌تر و پراهمیت‌تر می‌شود و شكلها بیشتر جنبه تزئینی می‌گیرند. و عناصر جدیدی همچون حروف لاتین وكاغذ روزنامه به نقاشی وارد می‌شود. (كلاژ) در این مرحله گریس اهمنیتی همچون براك و پیكاسو دارد. وی رویكردی نظامند و منطقی را جایگزین روشهای غریزی آنها كرد. به كارگیری شیوه كلاژ موجب شد تا تاكید بیشتری بر مسطح بودن سطح تصویر شود. وقوع جنگ جهانی اول به همكاری براك و پیكاسو خاتمه داد، ‌اما آثار آنان اعقاب زیادی یافت. كوبیسم علاوه بر این كه یكی از منشاءها و منابع هنر انتزاعی بدل شد،‌ خود این قابلیت راداشت كه بی نهایت تطبیق یابد و موجب ظهور جنبشهای بیشمار و متنوعی همچون فوتوریسم، اورفیسم،‌ پیوریسم و ورتیسیم شود. از آنجا كه در این سبك تاكید بیشتر بر نمایش ایده است تا نمایش واقعیت خود به یكی از بنیانهای گرایشات زیباشناسی سده بیستم بدل شد.

بسیاری از نقاشان برجسته كوبیست همچنین به «عنوان هنرمندانی برجسته در زمنیه طراحی گرافیك،‌ تصویرگری كتاب شهره هستند. علاوه بر نقاشان،‌ برخی مجسمه‌سازان نیز تحت تاثیر این جنبش آثار برجسته‌ای خلق كردند كه از آن میان می‌توان به اركیپنكو، لیچیتز،‌ زادكین ونیز خود پیكاسو اشاره كرد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید