دانلود EFQM پرسشنامه تعالی سازمانی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود EFQM پرسشنامه تعالی سازمانی در فایل ورد (word) دارای 155 سوال می باشد و دارای تنظیمات کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود EFQM پرسشنامه تعالی سازمانی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

پرسشنامه ارزیابی عملكرد دانشگاه¬ها براساس مدل تعالی دانشگاهی EFQM

رهبری

چگونه رهبران دانشگاه چشم انداز و ماموریت دانشگاه را تدوین و زمینه دست¬یابی به آن¬ها را تسهیل می¬کنند، چگونه ارزش¬ها و سیستم¬هایی را که برای موفقیت پایدار دانشگاه لازم است را ایجاد کرده و آن¬ها را با اعمال و رفتارهای مناسب خود اجرا می¬کنند و رهبران دانشگاه چگونه در توسعه و اجرای سیستم مدیریتی دانشگاه مشارکت می¬نمایند.

این بخش فعالیت¬ها ورفتار كلیه رهبران (مدیران) دانشگاه را ارزیابی می¬نماید و نقش مدیران ارشد را در ایجاد اهداف روشن، ارزش¬های كیفی و اغراض دانشگاهی و فراهم آوردن ساختار لازم و نظام مدیریت برای اطمینان از استقرار و اشاعه آن¬ها در سرتاسر دانشگاه ، مورد ارزیابی قرار می¬دهد. این بخش بر مشاركت و اقدام عملی مدیریت ارشد تاكید دارد و نه صدور دستورات شفاهی. همچنین چگونگی انتشار و تقویت اهداف و ارزش¬ها از طریق تمامی مدیران و راه¬های مشاركت فعال آن¬ها در ارتباط با مشتریان و تا?مین¬كنندگان ارزیابی می¬گردد.

راهنمای ارزیابی:
A =    بله، كاملاً تحقق یافته، كاملاً ایجادشده، كاملاً رسمیت یافته
B =    جزئی، بعضی مواقع، به طورجزئی تحقق یافته، به طورجزئی ایجاد شده، به طورجزئی رسمیت یافته
C =    نا چیز، تك، در فاز شروع، در فاز برنامه¬ریزی، غیررسمی
D =    نه، شروع نشده، برنامه¬ریزی نشده

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پرسشنامه استاندارد توانمند سازی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود پرسشنامه استاندارد توانمند سازی در فایل ورد (word) دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پرسشنامه استاندارد توانمند سازی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

پرسشنامه استاندارد توانمند سازی
پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر 5 بعد را مورد بررسی قرار می دهد. پرسشنامه مذکور زیر نظر استاد راهنما تغییراتی داده شده است. مولفه اعتماد حذف شده است و به جای آن مولفه مشارکت با دیگران اضافه شده است. برای این مولفه به کمک استاد راهنما 6 سوال طراحی شده است و به پرسشنامه نهایی اضافه شده است. بنابراین این پرسشنامه در پنج بعد؛ احساس معنی¬داری شغل، احساس شایستگی در شغل، احساس داشتن حق انتخاب، احساس مؤثر بودن و احساس مشارکت با دیگران و در 19 گویه تنظیم شده است.
 مولفه های پرسشنامه
ردیف    مولفه ها    سوالات
1    احساس معنی¬داری در شغل    1-2-3
2    احساس شایستگی در شغل    4-5-6-7
3    احساس داشتن حق انتخاب    8-9-10
4    احساس مؤثر بودن    11-12-13
5    احساس مشارکت با دیگران    14-15-16-17-18-19
تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه
پژوهشگران ،تعاریف گوناگونی از توانمندسازی ارائه کرده اند ، برخی آن را مترادف با قدرت ،غنی سازی شغلی ،مشارکت کارکنان و تفویض اختیار اختیار می دانند و برخی آن را متمایز از آنها ارزیابی می کنند (عبدالهی و نوه ابراهیم ،1386:ص8).
مقیاس  پرسشنامه
این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت (کاملا مخالفم،1؛ مخالفم،2؛ نظری ندارم،3؛موافقم،4؛ کاملا موافقم؛5) می¬باشد.
( توجه مقیاس لیکرت در انتهای پرسشنامه کاملا توضیح داده شده است.)

منابع
عبد الهی ،بیژن ; نوه ابراهیم،عبدالرحیم(1386). توانمندسازی کارکنان کلید طلایی مدیریت منابع انسانی،تهران : نشر ویرایش،چاپ اول.
 عبدالهی ، بیژن(1384 ).توانمندسازی روانشناختی كاركنان : ابعاد و اعتبارسنجی براساس مدل معادلات ساختاری، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی ،شماره 36،بهار و تابستان

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پرسشنامه مدیریت دانش سازمانی و پرسشنامه هوش سازمانی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود پرسشنامه مدیریت دانش سازمانی و پرسشنامه هوش سازمانی در فایل ورد (word) دارای 49 سوال می باشد و دارای تنظیمات کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پرسشنامه مدیریت دانش سازمانی و پرسشنامه هوش سازمانی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

پرسشنامه مدیریت دانش سازمانی 21 سوال و پرسشنامه هوش سازمانی 49سوال

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پرسشنامه مدیریت دانش لاوسون در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود پرسشنامه مدیریت دانش لاوسون در فایل ورد (word) دارای 24 سوال می باشد و دارای تنظیمات کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پرسشنامه مدیریت دانش لاوسون در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

بسمه تعالی
سلامٌ علیکم
با احترام و تحیات الهی و عرض ادب به محضر جنابعالی اینجانب دانشجوی كارشناسی ارشد در حال انجام تحقیقی باعنوان « بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با مدیریت دانش سازمانی» می باشم لذا نیاز مبرم به همكاری صمیمانه و آگاهی از نظرات ارزشمند شما بوسیله این پرسشنامه دارد . خواهشمند است سوالات را به دقت مطالعه نموده، و گزینه مناسب را مشخص كنید. مطمئنا پاسخهای شما کاملا محرمانه بوده و فقط در محاسبات آماری تحقیق، استفاده خواهد شد. قبلاً از التفات ویژه ای که در اختصاص زمان به تکمیل پرسشنامه مبذول می فرمائید کمال امتنان را دارد.
تعاریف واژگان:
مدیریت دانش: بکارگیری موثرتر منابع سازمانی از قبیل کارکنان و … در تحقق اهداف سازمانی می باشد وکاربردآن در سازمانهای امروزی از اهمیت ویژه ای بر خوردار است . سازمانها ایرانی عمدتاٌ به پدیده مدیریت دانش واقفند و تلاشهای برای بکارگیری آن توسط آزمون و خطا انجام می دهند.

اطلاعات مربوط به پرسشنامه
عنوان پرسشنامه:  پرسشنامه مدیریت دانش
طراح : شرون لاوسون ( 2003 )
مشخصات : دارای 24سوال میباشد و براساس مقیاس پنج ارزشی لیکرت  اندازه گیری شده است
روش نمره گذاری: دارای شش خورده مقیاس میباشد
1-دانش افرینی ؛این خورده مقیاس نظر افراد را در مورد دانش افرینی میسنجد و توسط سوالهای (1،2،3،4)اندازه گیری شده است
2-جذب دانش؛این خورده مقیاس نظر افراد را در موردجذب دانش می سنجد و توسط سوالهای (5،6،7،8)اندازه گیری شده است
3-سازماندهی دانش؛این خورده مقیاس نظر افراد را در مورد سازماندهی دانش میسنجد و توسط سوالهای (9،10،11،12) اندازه گیری شده است
4- ذخیره دانش ؛این خورده مقیاس نظر افراد را در مورد ذخیره دانش می سنجد و توسط (13،14،15،16) اندازه گیری شده است
5-انتشار دانش ؛این خورده مقیاس نظر افراد را در مورد انتشار دانش می سنجد و توسط سوالهای (17،18،19،20) اندازه گیری شده است
6-کاربرد دانش ؛این خورده مقیاس نظر افراد را در مورد کاربرد دانش می سنجد و توسط سوالهای (21،22،23،24) اندازه گیری شده است

سلام و احترام به شما محقق گرامی
پرسشنامه فوق توسط لاوسون طراحی شده است  این پرسشنامه استاندارد است با این وجود، برای  تایید روایی آن به رویت اساتید رسانیده شود. و مطمئنا تایید خواهد شد  برای تعیین پایایی هم باید از آزمون  آلفای كرانباخ استفاده کنید که با نرم افزار  SPSS    انجام می شود.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پرسشنامه مقیاس مدیریت مشارکتی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود پرسشنامه مقیاس مدیریت مشارکتی در فایل ورد (word) دارای 28 سوال می باشد و دارای تنظیمات کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پرسشنامه مقیاس مدیریت مشارکتی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

با سلام
پرسش نامه ای را که پیش رو دارید، به منظور انجام یک تحقیق در زمینه مدیریت مشارکتی تنظیم شده است. دقت و توجه شما در پاسخ به سؤالات ضامن موفقیت در رسیدن به نتایج صحیح و علمی خواهد بود.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید