دانلود پرسشنامه فاصله قدرت در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود پرسشنامه فاصله قدرت در فایل ورد (word) دارای 2 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پرسشنامه فاصله قدرت در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود پرسشنامه فاصله قدرت در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود پرسشنامه فاصله قدرت در فایل ورد (word) :

دانلود پرسشنامه فاصله قدرت در فایل ورد (word)

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) :

تعداد گویه ها :

تعداد مولفه :

روایی و پایایی : دارد

نحوه نمره گذاری : دارد

منبع : دارد

نوع فایل : ورد word وقابل ویرایش

تعداد صفحات : صفحه

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) :
تعداد گویه ها : 27
تعداد مولفه : ندارد
روایی و پایایی : ندارد
نحوه نمره گذاری : ندارد
منبع : دارد
نوع فایل : ورد word وقابل ویرایش
تعداد صفحات : 2 صفحه

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پرسشنامه اثربخشی سازمانی هوی و همکاران در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود پرسشنامه اثربخشی سازمانی هوی و همکاران در فایل ورد (word) دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پرسشنامه اثربخشی سازمانی هوی و همکاران در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

پرسشنامه اثربخشی سازمانی هوی و همکاران

برای اثربخشی سازمانی از پرسشنامه‌ای که ساخته هوی و همکارانش (2009) است، جهت تعیین میزان نگرش کارکنان از اثربخشی، استفاده شد. این پرسشنامه دارای 8 سؤال که موارد 5 گانه کمیت و کیفیت محصول، کارایی، قابلیت سازگاری و قابلیت انعطاف را می‌سنجد و طیف 6 نمره‌ای لیکرت از کاملاً موافق تا کاملاً مخالف است. به‌طوری که برای پاسخ کاملاً موافق نمره (6) و برای پاسخ کاملاً مخالف، نمره (1) نمره‌گذاری شده است (جدول 3-4). نمره بالاتر نشان دهنده اثربخشی بیشتر است. این پرسشنامه توسط محقق ترجمه شده است و لازم به ذکر است این پرسشنامه نگرش کارکنان نسبت به اثربخشی سازمانی را می‌سنجد. به طور کلی موارد 5 گانه اثربخشی سازمانی و نمونه سؤالات‌ مربوط به آنها در جدول 3-5 بیان شده است

روایی پرسشنامه

و روایی پرسشنامه اثربخشی سازمانی از طریق ارزیابی‌های کارشناسان (هوی و فرگوسن[1]، 1985) تایید گردیده است و پایایی آن از طریق استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بین 87/0 تا 89/0 بدست آمده است که نشان دهنده ویژگی اعتبار ابزار است. محقق در این تحقیق به سنجش پایایی پرسشنامه‌ی اثربخشی سازمانی از طریق آلفای کرونباخ اقدام نمود که عدد 87/0 به دست آمد، همچنین به منظور بررسی روایی سازه پرسشنامه در این پژوهش از روش تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد

ابتدا در مورد قابلیت 8 ماده پرسشنامه سازمان اثربخش، برای تحلیل عاملی، از آزمون KMO[2] استفاده شد که ضریب به‌دست آمده رضایت‌بخش بود (86/0 = KMO). همچنین نتیجه آزمون کرویت بارتلت در سطح 0001/0 < P معنی‌دار بود (34/563 = خی دو[3]). برای تحلیل عاملی از روش مؤلفه‌های اصلی، با استفاده از چرخش متعامد از نوع واریماکس [4]استفاده شد. جدول 3-7 اطلاعات مربوط به عامل استخراج شده را دربر دارد

[1].  Hoy & Ferguson

[2]. kaiser mayer olkin

[3]. chi square

[4]. varimax

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پرسشنامه خود آسیب رسانی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود پرسشنامه خود آسیب رسانی در فایل ورد (word) دارای 2 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پرسشنامه خود آسیب رسانی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

پرسشنامه خود آسیب رسانی

این ابزار توسط سانسون و همکاران در سال 1998 ساخته شده و از 22 سوال تشکیل شده است که رفتارهای خود آسیب رسانی مستقیم و غیرمستقیم را مورد بررسی قرار می دهد. این ابزار رفتارهای خود آسیب رسانی مستقیم(یعنی بریدن، سوزاندن، اقدام به خودکشی و;.) که توام با آسیب فوری به بافت هستند را به همراه رفتارهای خود آسیب رسانی غیر مستقیم (یعنی سوء مصرف داروهای غیر قانونی، رانندگی پرخطر ، رفتارهای جنسی پر خطرو;) را مورد سنجش قرار می دهد. نمره بالا نشان دهنده شدت و فراوانی بیشتر رفتارهای خود آسیب رسانی است. نمره گذاری به صورت بلی/ خیر است. مطالعات مختلف از روایی و پایایی این ابزار حمایت کرده اند (سانسون و همکاران،1996). در چندین پژوهش تا کنون از این ابزار برای اندازه گیری خودآسیب رسانی مستقیم و غیر مستقیم استفاده شده است و شواهد درباره ویژگی های روانسنجی آن قابل قبول بوده است (گیلبرت و همکاران،2011؛ جرمین و هولی،2012)

 

سیاهه رفتارهای آسیبی

راهنمایی:لطفاً هر یک از سوالات زیر را بخوانید و با بلی/ خیر جواب دهید. پاسخ بلی را فقط به مواردی بدهید که شما به صورت عمدی یا هدفمند به خودتان آسیب رسانده­اید ولی انگیزه تان خودکشی نبوده است

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پرسشنامه نارسایی هیجانی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود پرسشنامه نارسایی هیجانی در فایل ورد (word) دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پرسشنامه نارسایی هیجانی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

پرسشنامه نارسایی هیجانی

پرسشنامه نارسایی هیجانی تورنتو مخصوص کودکان و نوجوانان از نسخه اصلی پرسشنامه نارسایی هیجانی بزرگسالان گرفته شده و توسط ریف ، استروالد و نزوگت (2005) ساخته شده است. این پرسشنامه 20 سوال دارد که با مقیاس لیکرت سه درجه ای (کاملا، تا حدودی و به هیچ وجه ) پاسخ داده می شود و سه عامل ناتوانی در شناسایی احساسات، ناتوانی در توصیف احساسات و سبک تفکر عینی را مورد ارزیابی قرار می دهد

ناتوانی در شناسایی احساسات: 1، 3، 6، 7، 9، 13، 14  نمره این خرده مقیاس بین 21-7 می­باشد

ناتوانی در بیان احساسات: 2، 4، 11، 12، 17  نمره این خرده مقیاس بین 15-5 می­باشد

سبک تفکر عینی: 5، 8، 10، 15، 16، 18، 19، 20  نمره این خرده مقیاس بین 24-8 می­باشد

در این مقیاس سؤال­های 4، 10، 18 و 19 به صورت معکوس نمره گذاری می­شود

پایایی و روایی

روایی همزمان مقیاس نارسایی هیجانی بر حسب همبستگی بین زیرمقیاس­های این آزمون و مقیاس­های هوش هیجانی، بهزیستی روانشناختی و درماندگی روانشناختی بررسی و مورد تأیید قرار گرفت. نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین نمره آزمودنی­ها در مقیاس نارسایی هیجانی کل با هوش هیجانی (001/0 P<، 80/0-=r)، بهزیستی روانشناختی (001/0 P<، 78/0-=r) و درمانگی روانشناختی (001/0 P<، 44/0-=r)، همبستگی معنادار وجود دارد. ضرایب همبستگی بین زیرمقیاس­های نارسایی هیجانی و متغیرهای فوق نیز معنادار بود. نتایج تحلیل عاملی تأییدی نیز وجود سه عامل دشواری در شناسایی احساسات، دشواری در توصیف احساسات و تفکر عینی را در سه نسخه فارسی مقیاس نارسایی هیجانی تأیید کردند (بشارت، 2007)

ضریب آلفای کرونباخ این مقیاس 75/0 بدست آمده است.ضریب همبستگی خرده مقیاس این آزمون با چک لیست نشانه های روانی از 07/0 تا 48/0 گزارش شده است. ابوالقاسمی، حرفتی و رضایی (1390) در پژوهشی همبستگی مقیاس نارسایی هیجانی را با مقیاس آزار روانی (34/0-=r) و غفلت روانی (20/0-=r) معنی دار بدست آوردند (01/0>p). پژوهشگر پایایی پرسشنامه را با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 83/0 بدست آورده است

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پرسشنامه سازگاری زن و شوهر اسپنیر DAS 1976 در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود پرسشنامه سازگاری زن و شوهر اسپنیر DAS 1976 در فایل ورد (word) دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پرسشنامه سازگاری زن و شوهر اسپنیر DAS 1976 در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود پرسشنامه سازگاری زن و شوهر اسپنیر DAS 1976 در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود پرسشنامه سازگاری زن و شوهر اسپنیر DAS 1976 در فایل ورد (word) :

پرسشنامه سازگاری زن و شوهر اسپنیر DAS 1976

منبع

Sanaii, B. Marriage and Family Assessment Scales.Tehran: Besat: 1995.[In Persian].

Sanai Zaker B. Marriage and family scales. 3th ed. Tehran: Besat ; 2008.P.37-42 [Persian]

Yarmohammadian A , Bonakdarehashemi N , Asgari K. The effect of emotional intelligence and life skills training on marital adjustment of young couples. Knowledge and Research in Applied Psychology 2010; 12(2):3-12. [Persian].

Molazadeh J , Mansour M, Ezheyi J , Kiamanesh A. Confronting styles and marital adjustment in Shahed children. Journal of Psychology 2002; 3:255-275. [In Persian].

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پرسشنامه باورهای غیر منطقی جونز – 100 ماده ای (1968) در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود پرسشنامه باورهای غیر منطقی جونز – 100 ماده ای (1968) در فایل ورد (word) دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پرسشنامه باورهای غیر منطقی جونز – 100 ماده ای (1968) در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود پرسشنامه باورهای غیر منطقی جونز – 100 ماده ای (1968) در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود پرسشنامه باورهای غیر منطقی جونز – 100 ماده ای (1968) در فایل ورد (word) :

پرسشنامه باورهای غیر منطقی جونز – 100 ماده ای (1968)

منابع:

Jones, R.G.(1968). A factorial measure of Ellis “irrational belief system, with personality and maladjustment correlations. Dissertation Abstracts International, 29, 4379B—4380B.(University Microfilms No. 69-6443

تقی پور.منوچهر، بررسی و مقایسه باورهای غیر منطقی در اختلالات روان تنی با افراد بهنجار. کارشناسی ارشد مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی1377

ساعتچی، محمود . کامکاری، کامبیز، عسکریان، مهناز . آزمونهای روان شناختی . نشر ویرایش . 1389

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تست بیش فعالی کودکان (ویژه روانشناس) در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تست بیش فعالی کودکان (ویژه روانشناس) در فایل ورد (word) دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تست بیش فعالی کودکان (ویژه روانشناس) در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تست بیش فعالی کودکان (ویژه روانشناس) در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تست بیش فعالی کودکان (ویژه روانشناس) در فایل ورد (word) :

دانلود تست بیش فعالی کودکان (ویژه روانشناس) در فایل ورد (word)

پرسشنامه بیش فعالی کودکان ویژه روانشناس

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) :
تعداد گویه ها : 12
تعداد مولفه : مولفه ندارد
روایی و پایایی : ندارد
نحوه نمره گذاری : ندارد
منبع : ندارد
نوع فایل : ورد word وقابل ویرایش
تعداد صفحات : 1 صفحه

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پرسشنامه باورهای غیر منطقی جونز در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل (با پسوند) zip ارائه میگردد

پرسشنامه باورهای غیر منطقی جونز

دانلود پرسشنامه باورهای غیر منطقی جونز در فایل ورد (word) شامل سه بخش فرم داده خام، گزارش نتایج و پردازش اطلاعات می باشد که دریک فایل اکسل و توضیحاتی دریک فایل ورد آماده شده است و در ادامه بخشی از توضیحات آن را قرار داده ایم.

.

مقدمه:

این پرسشنامه شامل جملاتی درباره باورها و احساسات شما نسبت به چیزهای مختلف است که ممکن است شما با آنها مواق یا مخالف باشید. توجه داشته باشید که در این پرسشنامه جواب صحیح یا غلط وجود ندارد ، لازم نیست ذرباره هر جمله زیاد فکر کنید . سریع علامت بزنید و به سراغ جمله بعد بروید . سعی کنید حتی الامکان از پاسخ به مورد ” نه موافق ” و ” نه مخالف” خودداری کنید. با توجه به مقیاس زیر پاسخ خود را انتخاب کنید.

دانلود پرسشنامه باورهای غیر منطقی جونز در فایل ورد (word)
فهرست:

فرم داده خام

گزارش نتایج

پردازش اطلاعات

عنوان: دانلود پرسشنامه باورهای غیر منطقی جونز در فایل ورد (word)

فرمت: اکسل

تعداد صفحات: صفحه اکسل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پرسشنامه وابستگی به دیگران IDI هرشفیلد و همکاران 1977 در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود پرسشنامه وابستگی به دیگران IDI هرشفیلد و همکاران 1977 در فایل ورد (word) دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پرسشنامه وابستگی به دیگران IDI هرشفیلد و همکاران 1977 در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود پرسشنامه وابستگی به دیگران IDI هرشفیلد و همکاران 1977 در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود پرسشنامه وابستگی به دیگران IDI هرشفیلد و همکاران 1977 در فایل ورد (word) :

پرسشنامه وابستگی به دیگران IDI هرشفیلد و همکاران 1977

توضیح :

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) :

تعداد گویه ها :

تعداد مولفه :

روایی و پایایی :

نحوه نمره گذاری :

منبع :

نوع فایل : ورد word وقابل ویرایش

تعداد صفحات :

توضیح :
«پرسشنامه وابستگی به دیگران» یک ابزار 48 سوالی است که برای سنجیدن افکار، و احساسهای مربوط به نیاز به مراود نزدیک با اشخاص ارزشمند است. مبنای نظری «پرسشنامه وابستگی» آمیزه ای از نظریه های روان تحلیلی، یادگیری اجتماعی، و دلبستگی دربار اهمیت وابستگی شدید در اختلافات عاطفی و رفتاری است. مقیاس 48 سوالی با استفاده از تحلیلی عاملی 98 سوال اولیه ساخته شده است.

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) :

تعداد گویه ها : 48
تعداد مولفه : 3 ( اتکاء عاطفی به دیگران و فقدان اعتماد به خود و تایید خود مختاری )
روایی و پایایی : دارد
نحوه نمره گذاری : دارد
منبع : دارد
نوع فایل : ورد word وقابل ویرایش
تعداد صفحات : 5

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید