دانلود اعتباریابی پرسشنامه هوش هیجانی در یک جمعیت دانش آموزی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود اعتباریابی پرسشنامه هوش هیجانی در یک جمعیت دانش آموزی در فایل ورد (word) دارای 90 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود اعتباریابی پرسشنامه هوش هیجانی در یک جمعیت دانش آموزی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

چكیده

در دهه های اخیر ابعاد جدیدی از هوش به عنوان یكی از توانائیهای شناختی انسان شناسایی و مطرح شده است. یكی از مؤلفه های جدید هوش كه توجه شایانی را به خود جلب كرده و پژوهشهای مختلفی را رقم زده است “هوش هیجانی” است كه براساس سوابق موجود نخستین بار توسط داروین (1837) مطرح شده است. پس از بررسی های مختلف، جهت سنجش و راه اندازی این نوع هوش ، بار – اون (1988) پرسشنامه ای 117 ماده ای با مقیاس لیكرت تهیه كرده و این ابزار در تحقیقات مختلف مورد استفاده واقع شده است. به موازات معرفی این آزمون، مطالعات مختلف اعتباریابی این پرسشنامه در جوامع مختلف انجام شده است كه شاخص ترین آن مطالعه اعتباریابی سموعی (1382) بوده كه پس از بررسی های مختلف روان سنجی روی مواد پرسشنامه و بررسی روایی سازه آن، تعداد عباراتهای پرسشنامه به 90 سؤال و تحت 15 عامل تقلیل یافت. جهت بررسی ساختار عاملی پرسشنامه در جمعیت دانش آموزی دوره پیش دانشگاهی ناحیه دو یزد، فرم نود سؤالی این پرسشنامه در جمعیت 500 نفری اجرا و مورد بررسی قرار گرفت. پس از حذف پرسشنامه های ناقص، پاسخهای توصیفی یا عزت كرانه ای، حجم نمونه مورد بررسی به 470 نفر تقیلیل یافت. با بررسی های مختلف كه در فصل چهارم ارائه گردید، اهم نتایج به دست آمده به شرح زیر است:
ماتریس همبستگی عبارات و نمره كل نشان داد همبستگی پاسخ ها با هم نسبتاً پایین بوده و از این میان عبارتهای 1 ، 3 ، 13 ، 59 ، 65 و 88 دارای ضعیف ترین همبستگی درونی بوده است. در بررسی پایایی كل از توان 85/0 به دست آمده كه ضریب بالایی می‌باشد. در این مرحله عبارتهای 1، 3 ، 65 ، 21 ، 54 و 58 دارای همسانی درونی كمتری با سایر سؤالات بوده و از ادامه تحلیل حذف شدند. نتایج به دست آمده از تحلیل پایایی درونی خرده مقیاسها، ضرایب به دست آمده بین مقادیر 37/0 تا 64/0 متغیر می باشد. درمقایسه با نتایج تحلیل سموعی (1382)، برخی عبارات از مقیاسهای حل مسأله، استقلال، خودشكوفایی، خودآگاهی هیجانی، خوشبینی، مسئولیت پذیری اجتماعی و همدلی حذف شده است. پس از این، همبستگی همه خرده مقیاسها با نمره كل پرسشنامه دارای ضریب معناداری بوده است. در مرحله پایایی اعتباریابی آزمون ، پس از حذف سؤالات شماره های 1 ، 3 ، 13 ، 59 ، 65 ، 88 ، 21 ، 54 و 58 كه از مراحل قبلی حذف شده است،‌جهت بررسی روایی سازه از تحلیل مؤلفه های اصلی و چرخش واریماكس استفاده شد كه به دلیل همبستگی درونی ضعیف عبارتها و عدم همگرایی بین آنها جهت قرارگرفتن در عوامل مختلف، حتی پس از چرخش، برنامه SPSS از بارگذاری عبارتها تحت عوامل مختلف ناكام ماند كه دلایل روشن شناختی مختلفی برای آن در فصل چهارم ارائه شده است.

مقدمه

سالها تصور میشد كه هوش افراد ، موفقیت آنان را در زندگی تعیین می كند، مدارس برای ثبت نام دانش آموزان در برنامه های مختلف و همچنین شركتها و كارفرما پایان برای انتخاب افراد، از آزمون هوش استفاده می كردند. ولی در ده سال اخیر، محققان دریافته اند كه هوش بهر، تنها شاخص موفقیت افراد نیست. اكنون هوش هیجانی  است كه بعنوان شاخص دیگر موفقیت افراد محسوب می شود. (سموعی،1382).
هوش هیجانی، نوع دیگر باهوش بودن است و شامل درك احساسات خود، برای تصمیم گیری مناسب در زندگی است. هوش هیجانی توانایی كنترل حالتهای اضطراب آور و كنترل واكنش هاست. این به معنی پر انگیزه و امیدوار بودن به كار و رسیدن به اهداف است. بطور كلی، هوش هیجانی یك مهارت اجتماعی است، و شامل همكاری با سایر مردم، كاربرد احساسات در روابط و توانایی رهبری سایر افراد می باشد. (گلمن،1999) .
هم چنین هوش هیجانی، در موفقیت زندگی فردی و اجتماعی انسانها اهمیت دارد. موفقیتهای زندگی حرفه ای 20 درصد به بهره هوشی و 80 درصد به هوش هیجانی بستگی دارد. ( كاظمی، 1385).
لذا یكی از هدفهای عهده هر علم اندازه گیری پدیده های مورد نظر دادن جنبه كمی به آنهاست. وقتی پدیده ای را با اعداد و ارقام نشان میدهم براحتی می توانیم آن را طبقه بندی و قوانینی درباره آن وضع كنیم كه در علم روانشناسی اصطلاحاً روان سنجی نامیده می شود. یعنی بهره گیری از آزمونهای روانی برای اندازه گیری تواناییهای ذهنی. (فرجیان1375، گنجی 1370).
به علاوه با ارزیابی هوش هیجانی میتوان میزان موفقیتهای فرد را در زندگی فردی و اجتماعی پیش بینی كرد. (قمرانی و جعفری 1383).
بنابراین با توجه به اهمیت هوش هیجانی در زندگی لزوم دسترسی به ابزار سنجش مناسب در این زمینه وجود دارد كه متناسب با فرهنگ و جامعه ایرانی قابل كاربرد باشد. در این زمینه ضمن جستجو در منابع اطلاعاتی پرسشنامه هوش هیجانی بار- اُن  به دلیل جامعیت و سادگی انتخاب گردید.
بیان مسأله
با توجه به اینكه هوش هیجانی بر سلامت حافظه و نیروی عقل، ادراك، معنا بخشی  تجربه ها، داوری صحیح، تصمیم گیری مناسب و رشد روانی- اجتماعی فرد تأثیر چشمگیر میگذارد، لذا افرادی كه دارای هوش هیجانی بالایی هستند قدرت بیشتری برای سازگاری با مسائل جدید روزانه دارند. هم چنین هوش هیجانی بالا با برون گرایی، انعطاف پذیری، دلپذیر و با توان بودن، هماهنگ كردن احساسات مختلف، شناسایی این احساسات و تأثیر آنها بر مغز و رفتار همبستگی دارد. در مقابل هوش هیجانی پایین با رفتارهای مسئله ساز درونی، سطح پایین همدلی، ناتوانی در تنظیم خلق و خو، افسرده خویی، اعتیاد به الكل و مواد مخدر، انحرافات جنسی، تخریب دارایی، دزدی و پرخاشگری همراه است. ( قمرانی و جعفری، 1383).
بنابراین هوش هیجانی دارای ابعاد و مؤلفه هایی كه ممكن است فرهنگ بسته باشد. به عبارتی تحت تأثیر الگوها و باورهای فردی و جمعی گروههای اجتماعی مختلف، معانی و تعابیر مختلفی از آن استنباط شود. به علاوه هر مشاور و روانشناس بالینی باید با روشهای انتخاب، اجرا، تفسیر نتایج آزمون ها آشنا باشد. اگر آزمون بطور صحیح انتخاب، اجرا و تفسیر شود، می تواند به یافتن راه حلی برای مشكل مراجع، كمك كند. در غیر اینصورت نتیجه ای جز اتلاف وقت و گمراهی مشاور در كمك به مراجع نخواهد داشت. (شفیع آبادی، 1370).

فهرست مطالب

فصل اول: طرح تحقیق
مقدمه    4
بیان مسأله    5
اهمیت و ضرورت تحقیق    6
اهداف پژوهش    7
– هدف كلی    7
– اهداف جزئی    7
سؤالات پژوهش    7
فرضیه های پژوهش    8
تعریف متغیر    8
– تعریف نظری    8
– تعریف عملیاتی    8
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
مقدمه    10
بخش اول: سوابق نظری    10
تاریخچه طرح هوش هیجانی    10
تعاریف هوش هیجانی    13
خصایصی كه هوش عاطفی را می سازند    14
گستره هوش هیجانی    15
هوش هیجانی و توانایی شغلی    15
هوش هیجانی و موفقیت زناشویی    16
هوش هیجانی و اختلال های روانی    16
هوش هیجانی و حافظه    17
هوش هیجانی و آینده    17
آموزش و پرورش و افزایش هوش هیجانی    17
نقش مدرسه در پرورش هوش هیجانی    19
هوش هیجانی از دیدگاه بار-اُن    20
مشخصات هوش هیجانی بار- اُن    21
حیطه های پرسشنامه هوش عاطفی بار-اُن    22
نحوه نمره گذاری پرسشنامه    23
معرفی سئوالات مربوط به هر مقیاس    24
كلید نمره گذاری آزمون هیجان بهر بار-اُن    25
ارزیابی پرسشنامه هوش عاطفی بار-اُن    26
لزوم هنجاریابی پرسشنامه هوش عاطفی بار-اُن    26
بخش دوم: سوابق پژوهشی    27
پژوهش های خارجی    27
پژوهش های داخلی    33
فصل سوم: روش شناختی تحقیق
مقدمه    40
روش تحقیق    40
جامعه تحقیق    40
نمونه تحقیق    40
روش نمونه گیری    41
ابزار پژوهش    41
روش اجرای تحقیق    42
روش های تجزیه و تحلیل داده ها    42
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه    45
1- ماتریس همبستگی سئوالات آزمون با هم و با نمره كل    46
2- ماتریس همبستگی خرده مقیاس ها قبل از تحلیل    46
3- محاسبه پایایی كل آزمون    51
4- تحلیل پایایی درونی مقیاس های پرسشنامه هوش هیجانی    52
5- شاخص های توصیفی خرده مقیاس ها و میانگین كل هوش هیجانی    53
6- ماتریس همبستگی كل خرده مقیاس ها با هم و با نمره كل    54
7- تحلیل عوامل به روش مؤلفه های اصلی و چرخش واریماكس    54
فرضیه های تحقیق    55
نتیجه نهایی تحلیل پرسشنامه    57
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
مقدمه    59
مروری بر تحقیق    59
بحث و نتیجه گیری    60
پیشنهادات تحقیق    61
– پیشنهاد به والدین    61
– پیشنهاد به دانش آموزان    62
– پیشنهاد به معلمان    62
– پیشنهاد به مسئولین آموزش و پرورش    62
– پیشنهاد برای تحقیقات آینده    63
محدودیت های تحقیق    63
– محدودیت های تحت كنترل پژوهشگر    63
– محدودیت های خارج از كنترل پژوهشگر    64
منابع و مآخذ    65
منابع فارسی    65
منابع انگلیسی    70
منابع اینترنتی    71
ضمائم    72
معرفی نامه از دانشگاه   
معرفی نامه از آموزش و پرورش   
نمونه ای از پرسشنامه   
نمونه ای از پاسخنامه   
جدول ها و نمودارهای تحقیق   
– ماتریس همبستگی سئوالات آزمون با هم و با نمره كل   
– ماتریس همبستگی خرده مقیاس ها قبل از تحلیل   
– محاسبه پایایی كل آزمون   
– تحلیل پایایی درونی مقیاس های پرسشنامه هوش هیجانی   
– شاخص های توصیفی خرده مقیاس ها و میانگین كل هوش هیجانی   
– ماتریس همبستگی كل خرده مقیاس ها با هم و با نمره كل   
– تحلیل عوامل به روش مؤلفه های اصلی و چرخش واریماكس   
– خلاصه مطالعه سموعی 1382   
مقالات انگلیسی   

منابع و مآخذ

1- آقایار، سیروس. شریفی درآمدی، پرویز، (1385) هوش هیجانی و كاربرد هوش در قلمرو هیجان، انتشارات سپاهان.
2- ابراهیمی، بهمن. بی تا، اینترنت.
3- اسدی، جوانشیر، (1382) بررسی رابطه هوش هیجانی با فرسودگی شغلی و سلامت روان كاركنان ایران خودرو، پایان نامه كارشناسی ارشد، رشته روانشناسی عمومی، دانشگاه علامه طباطبایی.
4- اسماعیلی، معصومه، (1383) بررسی تأثیر آموزش مولفه های هوش هیجانی بر افزایش سلامت روانی، پایان نامه دكتری تخصصی در رشته مشاوره، دانشگاه علامه طباطبایی.
5- اعتصامی، (1382) مقایسه نقشهای جنسیتی زنانه، مردانه، آندروژن و رابطه آنها با هوش هیجانی در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان.
6- اكبرزاده، نسرین، (1383) هوش هیجانی، تهران، انتشارات فارابی.
7- پزشكی، بهناز، (1383) بررسی و مقایسه هوش هیجانی در دختران كم بینا و بینای مقطع متوسطه شهر تهران پایان نامه كارشناسی ارشد.
8- ترابی، منوچهر، (1382) بررسی رابطه هوش هیجانی و عملكرد مدیران میانی گروه هتلهای هما، پایان نامه كارشناسی ارشد، رشته روانشناسی عمومی دانشگاه علامه طباطبایی.
9- تیرگری، عبدالحكیم. اصغرنژاد، فرید. بیان زاده، سید اكبر. عابدین، علیرضا، (1383) مقایسه سطوح هوش هیجانی و رضامندی زناشویی و رابطه ساختاری آنها در زوجین ناسازگار و سازگار شهرستان ساری، مجله روانشناسی.
10- جلالی، سید احمد، (1381) هوش هیجانی، فصلنامه تعلیم و تربیت سال هیجدهم شماره 2و1.
11- حامدی، رباب، (1382) مقاله: هوش هیجانی، اینترنت.
12- حسینی حسین آبادی، فاطمه، (1383) درباره هوش هیجانی چه میدانید؟، روزنامه همشهری.
13- حكیم جوادی، منصور. اژه ای، جواد، (1383) بررسی رابطه كیفیت دلبستگی و هوش هیجانی در دانش آموزان تیز هوش و عادی، مجله روانشناسی.
14- خدا پناهی، محمدكریم، (1385) انگیزش و هیجان، انتشارات سمت.
15- خشنودی فر، مهرنوش، (1384) هوش هیجانی و تعلیم و تربیت، فصلنامه نو اندیش، شماره چهارم.
16- دهشیری، غلامرضا، (1381) هنجار یابی پرسشنامه بهر هیجانی بار- اُن
(EQ-l) در بین دانشجویان دانشگاه تهران و بررسی ساختار عاملی آن، پایان نامه كارشناسی ارشد رشته سنجش و اندازه گیری، دانشگاه علامه طباطبایی.
17- دهشیری، غلامرضا، (1383) رابطه هوش هیجانی و مدیریت زمان با استرس شغلی معلمان مقطع متوسطه شهرستان یزد، مركز تحقیقات آموزش و پرورش استان یزد.
18- ذراتی، ایران. رامین یزدی، امیر. آزاد فلاح، پرویز، (1385) بررسی رابطه هوش هیجانی با سبكهای دلبستگی، مجله روانشناسی.
19- رستمی، نادیا، (1384) بررسی رابطه وضعیت مذهبی هوش هیجانی در دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی شهر تهران در سال تحصیلی 84-1383. مجله روانشناسی.
20- رشتی، مریم، (1385) بررسی رابطه هوش هیجانی با محبوبیت اجتماعی در دانش آموزان دختر و پیش دانشگاهی ناحیه یك آموزش و پرورش یزد، پایان نامه كارشناسی.
21- رضوی، سید حسین، (1384) رابطه هوش هیجانی با رضایت شغلی معلمان زن و مرد، پایان نامه كارشناسی ارشد رشته روانشناسی مشاوره، شهرستان شورای تحقیقات و آموزش و پرورش استان یزد.
22-رضوی ، سید حسین، (1384) بررسی رابطه هوش هیجانی با رضایت شغلی معلمان زن و مرد شهرستان یزد پایان نامه كارشناسی ارشد رشته روانشناسی مشاوره.
23- زارع، محسن، (1380) مطالعه سهم هوش هیجانی در موفقیت تحصیلی، پایان نامه كارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی انستیتو روان پزشكی.
24- سموعی، راحله، (1382) هنجاریابی پرسشنامه هوش هیجانی بار- اُن بر روی دانشجویان دانشگاه اصفهان، پایان نامه كارشناسی ارشد رشته سنجش و اندازه گیری.
25- سیاروچی، ژوزف. فورگاس، ژوزف. مایر، جان، (1383) هوش عاطفی و زندگی روز‌مره، ترجمه: اصغر نوری امام زاده ای، حبیب الله نصیری. تهران، شهریار.
26- شاره، حسین. اصغر نژاد. یزدان دوست. طباطبایی (1385)بررسی ارتباط مولفه های هوش هیجانی در سبك فرار از منزل در دختران نوجوان مشهد، اینترنت.
27- شولتر، داون، (1378) نظریه های شخصیت، ترجمه: یوسف كریمی، فرهاد جمهری و همكاران، تهران انتشارات ارسباران.
28- عبدی، حمزه، (1384) مقاله هوش هیجانی نشریه ماهنامه آموزشی- تربیتی پیوند شماره 314.
29- فرجیان، علی محمد، ( 1375) نرم یابی مقیاس 3 آزمون هوش كتل در استان یزد، پایان نامه كارشناسی ارشد رشته سنجش و اندازه گیری.
30- فرقدانی، آزاده، (1383) بررسی رابطه هوش هیجانی و سازگاری اجتماعی دانشجویان دختر و دوره كارشناسی دانشكده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی.
31- قمرانی، امیر. جعفری، حمید رضا، ( 1383) مقاله: درآمدی بر هوش هیجانی و نابینایی، اینترنت.
32- كاظمی، حسین، (1385) مقاله: نقش هوش هیجانی در موفقیتهای زندگی، ماهنامه آموزش تربیتی پیوند، شماره 318.
33- كدیور، پروین، (1379) روانشناسی تربیتی، تهران، انتشارات سمت.
34- كرتیس، آنتونی جی،(1382) روانشناسی سلامت، ترجمه: دكتر علی فتحی آشتیانی و هادی عظیمی آشتیانی.
35- كیا سالار، سعید، بی تا، اینترنت.
36- گلمن، دانیل، (1379) هوش عاطفی (چاپ اول)، ترجمه: حمید رضا بلوچ، تهران: جیحون.
37- گلمن، دانیل، (1380) هوش هیجانی، ترجمه: نسرین پارسا. تهران : رشد.
38-گنجی، حمزه، (1370) آزمونهای روانی، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوی.
39- لواسانی، فتحعلی، (1383) مهارتهای زندگی ( جزوه چاپ نشده) معاونت امور فرهنگی و پیشگیری سازمان بهزیستی كشور، ماهنامه آموزشی- تربیتی پیوند شماره 318.
40- مارانی، مرضیه، (1382) هنجار یابی پرسشنامه ویژگیهای هوش عاطفی در بین دانشجویان و دانش آموزان دبیرستان شهر اصفهان، پایان نامه كارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی و روانشناسی.
41- مختاری پور، مرضیه، (1381) مدیریت و رهبری با هوش هیجانی، ماهنامه علمی آموزش در زمینه مدیریت (تدبیر) سال 16 شماره 165.
42- مقنی زاده، محمد حسن، (1381) ارتقاء فرهنگ مدرسه بنیادی برای اصلاح مدرسه، سال هیجدهم شماره 3.
43- منصوری، بهزاد، (1380) هنجاریابی آزمون هوش هیجانی بار- اُن برای دانشجویان دوره كارشناسی ارشد دانشگاههای دولتی مستقر در شهر تهران پایان نامه كارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
44- نگه دار، طیبه، (1385) بررسی رابطه هوش هیجانی و رضایت زناشویی در زوجین جوان استان یزد، پایان نامه كارشناسی.
45- نیك پور، ریحانه، (1383) مهارتهای زندگی آشنایی با برنامه آموزشی، انتشارات معاونت امور فرهنگی و پیگیری سازمان بهزیستی كشور.
 
منابع انگلیسی

1- Bar-On,R. (1997). Emontional Quotient Inventory (EQ-i): Technical manual.Multi- Health System.
2- Bar-On,R. (2000) Emontional and social intelligence: Insights from the Emontional Inventory (EQ-i). In R. Bar-On and J.D.A. Parker (Eds), Handbook of Emontional Franceisco: Jossey- Bass.
3- Bar-On,R., Brown, J.M.Kirkcaldy, B.D.  & Thome, E.P. (2000). Emontional implications for occupational stress; An application of the Emotional Quotient Personality & Individual Differences, 28(6),1107-1118.
4- Bar-On,R. Parker J.D.A. (2000). Emontional Quotient Inventory: Youth Technival Manual. Toronto, Canada: Multi-Health System.
5- Bar-On,R. & Handley, R. (2003). The Bar-On EQ-360: Technical manual. Toronto, canada: Multi- Health System.
6- Bar-On,R. (2006). The Bar-On Model of emotional-social intelligence (ESI). Psicothema, 18, supl., 13-25.
 
منابع اینترنتی
www. Parsei. com
www.hamshari. org
www. Sid. il
مركز ارتباطات و مدارك علمی ایران                     www.irandoc. Ae.ir
دانشگاه تهران                                        www.UT.ac.ir
دانشگاه اصفهان                                       www.Tesis.Ui.ac.ir
دانشگاه شیراز                                   www. Shirazu. ac. ir
www. CASEL. org.
سایت بهداشت روانی                            www.divinepsy chology. ory
www.ravantajhiz.ir
www.apa.org/journals/
www.articelefind.com
http://eqi.org/real-ei.htm
http://www.reuvenbaron.org
http:www.eiconsortium.org/measures/mscit.htm
http:www.reuvenbaron.org/bar-on-model/essey.php?!

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پاورپوینت پژوهشهای نظری و کاربردی گروه در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 دانلود پاورپوینت پژوهشهای نظری و کاربردی گروه در فایل ورد (word) دارای 42 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت دانلود پاورپوینت پژوهشهای نظری و کاربردی گروه در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي دانلود پاورپوینت پژوهشهای نظری و کاربردی گروه در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود پاورپوینت پژوهشهای نظری و کاربردی گروه در فایل ورد (word) :

دانلود پاورپوینت پژوهشهای نظری و کاربردی گروه در فایل ورد (word)

دانلود پاورپوینت پژوهشهای نظری و کاربردی گروه در فایل ورد (word) شامل 42 اسلاید است و برای دانشجویان روانشناسی در درس

روانشناسی پویایی گروه کاربرد دارد . در ادامه ابتدا بخشی از متن این پاورپوینت را برای شما آورده ایم ، سپس

دانلود پاورپوینت پژوهشهای نظری و کاربردی گروه در فایل ورد (word)
فهرست مطالب و در انتها تصویری از پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت را برای شما قرار داده ایم تا بتوانید

جزئیات آن را مشاهده کنید و در صورت تمایل در ادامه مطلب آن را دانلود نمایید .

پژوهشهای نظری و کاربردی گروه

تعریف

از نظر استوارت ازکمپ: روانشناسی کاربردی را به عنوان کاربرد روشها،نظریه ها، اصول یا یافته های

پژوهشی روانشناسی اجتماعی در درک یا حل مشکلات اجتماعی تعریف می کند.

اهداف روانشناسی و فرآیند گروهی

) مشخص کردن اصول کلی ناظر بر رفتار،باتوجه به تفاوتهای فردی و شرایط محیطی
) تاثیر عوامل ارثی و محیطی بطور جداگانه یا متقابل در ایجاد رفتار

) روشن کردن نیازها و امکانات افراد از نظر رشد بدنی،هیجانی،اجتماعی،عقلی و فکری
) معین کردن حدود،مسیر رشد و پیشرفت و انواع استعدادهای ذاتی و اکتسابی افراد

زمینه های نظری پژوهش

داچ و کراس: نظریه قالبی است که از آن بهره می گیریم تا جهان مشاهده را بفهمیم،آن را شرح دهیم،پیش بینی کنیم و بر آن اثر بگذاریم.

و ….

دانلود پاورپوینت پژوهشهای نظری و کاربردی گروه در فایل ورد (word)
فهرست مطالب

تعریف

اهداف روانشناسی و فرآیند گروهی

زمینه های نظری پژوهش

انواع نظریه

سوابق تجربی و زمینه های کاربردی

پایان

عنوان : پژوهشهای نظری و کاربردی گروه

فرمت : پاورپوینت

حجم : 5.05 مگابایت

تعداد صفحات : 42

پیش نمایش تمام صفحات پاورپوینت

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود چگونه با پرخاشگری کودک برخورد کنیم در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود چگونه با پرخاشگری کودک برخورد کنیم در فایل ورد (word) دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود چگونه با پرخاشگری کودک برخورد کنیم در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود چگونه با پرخاشگری کودک برخورد کنیم در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود چگونه با پرخاشگری کودک برخورد کنیم در فایل ورد (word) :

دانلود چگونه با پرخاشگری کودک برخورد کنیم در فایل ورد (word)

پرخاشگری کودک برای والدین کودک، یکی از استرس زاترین و نگران کننده ترین مسائلی است که با آن سروکار داریم.

بنابر روانشناسی ، پرخاشگری کودک تنها به علت نافرمانی و از روی عمد نیست. جیغ و داد کردن معمولا نشانه ی عصبانیت و برآشفتن کودکان است در هنگامی که کلمه ای برای بیان آنچه که آزارشان می دهد در دست ندارند. بنابراین خونسرد بودن و یادگیری اینکه واقعا چه چیزهایی کودکتان را آشفته می کند، به شما کمک می کند کنترل اوضاع را سریعا و به شکلی موثر در دست بگیرید.

خونسردی خود را حفظ کنید تا بتوانید پرخاشگری کودک را به خوبی کنترل نمایید

اشتباه ترین کاری که والدین در برابر پرخاشگری کودک می توانند نشان بدهند، این است که خودشان هم پرخاشگری کنند. کودک، به ویژه موقع کج خلقی، احتیاج به رفتار آرام کننده دارد و اگر شما نتوانید این را برای او مهیا کنید، نباید انتظار داشته باشید که آن ها آرام بگیرند. نفس عمیق بکشید و پیش از این که تصمیم به واکنش بگیرید کمی حوصله کنید.

دانلود چگونه با پرخاشگری کودک برخورد کنیم در فایل ورد (word)

پرخاشگری کودک برای والدین کودک، یکی از استرس زاترین و نگران کننده ترین مسائلی است که با آن سروکار داریم.بنابر روانشناسی ، پرخاشگری کودک تنها به علت نافرمانی و از روی عمد نیست. جیغ و داد کردن معمولا نشانه ی عصبانیت و برآشفتن کودکان است در هنگامی که کلمه ای برای بیان آنچه که آزارشان می دهد در دست ندارند.

بنابراین خونسرد بودن و یادگیری اینکه واقعا چه چیزهایی کودکتان را آشفته می کند، به شما کمک می کند کنترل اوضاع را سریعا و به شکلی موثر در دست بگیرید.خونسردی خود را حفظ کنید تا بتوانید پرخاشگری کودک را به خوبی کنترل نماییداشتباه ترین کاری که والدین در برابر پرخاشگری کودک می توانند نشان بدهند، این است که خودشان هم پرخاشگری کنند. کودک، به ویژه موقع کج خلقی، احتیاج به رفتار آرام کننده دارد و اگر شما نتوانید این را برای او مهیا کنید، نباید انتظار داشته باشید که آن ها آرام بگیرند. نفس عمیق بکشید و پیش از این که تصمیم به واکنش بگیرید کمی حوصله کنید.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پاورپوینت اختلالات اضطرابی و درمان آنها در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 دانلود پاورپوینت اختلالات اضطرابی و درمان آنها در فایل ورد (word) دارای 27 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت دانلود پاورپوینت اختلالات اضطرابی و درمان آنها در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي دانلود پاورپوینت اختلالات اضطرابی و درمان آنها در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود پاورپوینت اختلالات اضطرابی و درمان آنها در فایل ورد (word) :

دانلود پاورپوینت اختلالات اضطرابی و درمان آنها در فایل ورد (word)

اضطراب چیست؟ انواع، دلایل، پیشگیری و درمان آن

اضطراب احساسی طبیعی در انسان هاست، که هرکسی در شرایطی از زندگی آن را تجربه می کند. خیلی از افراد زمانیکه در کار دچار مشکل شده، قبل از امتحان دادن و یا قبل از گرفتن تصمیم های حساس عصبی و مضطرب می شوند. بااینحال افراد مبتلا به اختلالات اضطراب ترس غیرمنطقی و نگرانی بیش از حد نسبت به شرایط روزمره دارند. این احساسات باعث اختلال در زندگی روزمره شده، بسختی کنترل می شوند و برای مدت طولانی باقی می مانند. اضطراب ممکن است از کودکی در افراد ظاهر شده و تا بزرگسالی آنها ادامه یابد.

انواع مختلفی از اختلالات اضطراب وجود داشته که بعضی از آنها اختلال هراس و ترس، اختلال وسواس جبری، اختلال تنش‌زای پس از رویداد، اختلال اضطراب اجتماعی، فوبیا و اختلال اضطراب فراگیر یا منتشر می باشند.

درمان اضطراب شامل نوعی روان درمانی که به شما یاد می دهد به چطر موقعیت های چالش برانگیز را نوعی دیگر دیده و به آن پاسخ دهید، تغییرات سبک زندگی و اگر لازم بود درمان دارویی می شود. بعضی اوقات اضطراب ناشی از بیماری دیگری بوده و برای درمان اضطراب باید آن بیماری را درمان کرد.

بدون توجه به اینکه شما مبتلا به کدام نوع اضطراب هستید، بدانید که درمان بشما کمک می کند.
انواع اختلال اضطراب کدام‌اند؟

چندین نوع شناخته شده اختلال اضطراب وجود دارند، که بعضی از آنها شامل:

اختلال هراس (Panic disorder) – این افراد دچار حملات اضطرابی ناگهانی می‌شوند که معمولاً چند دقیقه یا گاهی بیشتر به طول می‌انجامد. این حملات بسیار اتفاقی بوده و طوری رخ می‌دهند که عامل تحریک‌کننده اصلی مشخص نیست. افراد مبتلا به این نوع اضطراب اغلب جوان هستند. احساس تنگی و فشردگی در قفسه سینه، تپش شدید قلب، عرق کردن، لرزش، گیجی، احساس از دست‌دادن تعادل،… از علایم آن هستند، ولی این علایم آنقدر گسترده هستند که افراد فکر می‌کنند دچار سکته قلبی شده‌اند و می‌ترسند که بمیرند.
اختلال وسواس جبری (OCD) – در این حالت فرد افکار یا اعمالی را برخلاف میل خود تکرار می‌کند. این بیماری می‌تواند به صورت وسواس فکری یا وسواس عملی یا هر دو در فرد ظاهر شود. در وسواس فکری، فرد قادر نیست فکر، احساس یا عقیده‌ای تکراری و مزاحم را از ذهن خود بیرون کند. افکار وسواسی می‌توانند بسیار ناراحت کننده، وحشت‌آور یا وحشیانه باشد. افکار وسواسی می‌توانند باعث شوند که فرد به سمت عادات وسواسی گرایش پیدا کند، یعنی عمل یا اعمالی را به طور مکرر انجام دهد (وسواس عملی). مانند شستن مکرر دست‌ها، بالا کشیدن بینی،… اعمال وسواسی هیچ‌گونه توجیه منطقی ندارند.
اختلال تنش‌زای پس از رویداد (PTSD) – اختلال تنش‌زای پس از رویداد را به نام سندرم موج انفجار نیز می‌شناسند. این حالت مربوط می‌شود به حادثه‌ای (از قبیل جنگ، تصادفات شدید، سوانح طبیعی،…) که با استرس شدید هیجانی همراه است و شدت آن می‌تواند به هر کسی آسیب برساند. یک‌ دوم افرادی که دچار چنین استرس شدیدی می‌شوند علایم مربوط به آن را (مانند خوابهای تکراری، خاطراتی مبهم ولی فراگیرنده، از دست رفتن تعادل و پرخاشگری شدید،…) پس از گذشت حدود سه ماه از دست می‌دهند. هرچه اقدام‌های لازم برای درمان زودتر انجام گیرد، احتمال ابتلا به اختلال استرس پس از سانحه کمتر می‌شود. در صورتی که این حالت بیش از چند ماه طول بکشد، احتمال این که تا آخر عمر با فرد باقی بماند بسیار زیاد می‌شود.
اختلال اضطراب اجتماعی – این نوع ترس در اواخر کودکی یا اوایل نوجوانی شروع می‌شود و ترس و شرمساری از اشتباه کردن، صحبت کردن در جمع، غذا خوردن، سرخ شدن یا لرزش صدا و… در برابر جمع است و و با خجالت ساده تفاوت دارد. این حالت اضطراب مانع شناخت افراد جدید می‌شود و فرد را به انزوا و گوشه‌گیری می‌کشاند.
اختلال اضطراب فراگیر یا منتشر – این حالت در افرادی دیده می‌شود که به‌طور مداوم نگران وقوع اتفاقی هستند. موضوع این نگرانی‌ها می‌تواند بسیار متنوع باشد: نگرانی از بیمار شدن فرزندان، نگرانی از مرگ یکی از آشنایان، نگرانی از ته‌گرفتن غذا،… این حالت به مرحله مقاومت استرس شباهت دارد و خطر چندانی ندارد. از علایم آن می‌توان تپش قلب، بی‌قراری، خستگی، بی‌خوابی، تنگی نفس، اختلال در تمرکز و حافظه را نام برد.
ترس های خاص (Specific phobias) – ترس‌های خاص شایع‌ترین نوع ترس مرضی است که طی آن فرد از مواجهه با بعضی موقعیت‌ها، فعالیت‌ها یا اشیاء اجتناب می‌کند، مانند بعضی از حیوانات (عنکبوت، موش، مارمولک،…)، بلندی، دریا، خون، مرگ،… هر چیزی می‌تواند باعث این نوع اضطراب (که خطر خاصی به دنبال ندارد) بشود. ترس از مکان‌های بسته، ترس از اجتماع و ترس از مکانهای باز (که افراد مبتلا به آن از حضور در فضای باز و پر ازدحام و شلوغ و خروج از محیط منزل خودداری می‌کنند. این اختلال معمولاً در نوجوانی شروع می‌شود، ولی سابقه آن می‌تواند به دوران کودکی و تجربه اضطراب جدایی در آن زمان برگردد.) از این نوع اضطراب هستند.

علایم ابتلا به اضطراب

علایم و نشانه های ابتلا به اختلالات اضطرابی بسته به نوع اختلال متفاوت است، بااینحال عموما شامل برخی از موارد زیر می شود:

احساس هراس، ترس و تشویش
افکار وسواسی غیرقابل کنترل
بیادآوری مکرر تجربیات ناراحت کننده
کابوس های شبانه
احساس ناتوانی
رفتارهای تشریفاتی، مانند شستن مکرر دست
دست های (پاها) سرد و یا عرق کرده
تنگی نفس
تپش قلب
ناتوانی در آرام بودن و لرزش
خشکی دهان
بی حسی و یا سوزن سوزن شدن دست ها و یا پاها
تهوع
تنش عضلانی
سرگیجه
تنفس عمیق و سریع
احساس خستگی یا ضعف

شما باید زمانیکه احساس می کنید زیادی نگرانید، احساس افسردگی می کنید، فکر می کنید اضطرابتان با بیماری مرتبط است و یا بخودکشی فکر می کنید، به پزشک مراجعه نمایید.
دلایل ابتلا به اختلال اضطراب

دلیل اصلی اختلالات اضطرابی هنوز معلوم نیست، با این حال اختلالات اضطرابی همانند سایر بیماری های ذهنی حاصل ضعف شخصی، نقص شخصیت و یا تربیت نامناسب فردنمی باشد. هرچه دانشمندان بیشتر برروی بیماری های ذهنی تحقیق می کنند، واضح تر می شود که خیلی از اختلالات ذهنی و روانی ناشی از ترکیب عواملی همچون تغییر در فشار و استرس مغز و محیط است.

مانند سایر بیماری های مغزی، اختلال اضطراب نیز ممکن است بدلیل مشکلات عملکرد مغز در زمینه های ترس و احساسات باشد. استرس زیاد و عوامل دیگر می تواند باعث ابتلای افراد به اضطراب گردد.
عواملی که خطر اضطراب را افزایش می دهند؟

عوامل زیر خطر ابتلای شما به اختلالات اضطرابی را افزایش می دهد:

زن بودن – زنان بیشتری از مردان با ابتلا به این بیماری شناسایی شده‌اند.
رویدادهای کودکی – کودکانی که تحت تجاوز قرار گرفته اند ضربه های روحی دیده‌اند و یا شاهد وقایع ناراحت کننده بوده‌اند، بیشتر در خطر ابتلا به اختلال اضطراب می باشند.
استرس ناشی از یک بیماری – ابتلا به بیماری خاص و یا جدی باعث نگرانی شدید در رابطه با مواردی همچون درمان و یا آینده تان می شود.
جمع شدن استرس – واقعه ای بزرگ و یا کم کم جمع شدن استرس های کوچک زندگی می تواند محرک ابتلا به استرس باشد. (برای مثال نگرانی همیشگی برای وضعیت مالی و یا مرگ عزیزان)
خصوصیات شخصیتی – افرادیکه خصوصیات شخصیتی خاصی داشته بیشتر از دیگران در خطر ابتلا به اضطراب هستند.
سابقه خانوادگی اضطراب – افرادیکه در خانواده شان سابقه اختلال اضطراب دارند، بیشتر از دیگران در خطر ابتلا به اضطراب می باشند.
موادمخدر و الکل – مصرف و یا سوءمصرف مواد مخدر و الکل می تواند باعث بدتر شدن اضطراب شود.

عوارض ابتلا به اختلال اضطراب

ابتلا به اضطراب می تواند باعث ابتلا به سایر بیماری های ذهنی و یا درصورت ابتلا بدتر شدن آنها گردد، این بیماری های شامل:

افسردگی (که اغلب با اختلال اضطراب رخ می دهد)
اعتیاد به موادمخدر
سردرد
دندان قروچه
مشکلات روده ها و دستگاه گوارش

درمان اضطراب

دو درمان اصلی برای اختلالات اضطراب رفتار درمانی (روان درمانی) و درمان دارویی بوده و معمولا بیشترین تاثیر را ترکیب هردو این درمان ها در پی دارد. برای یافتن بهترین شیوه درمان برای شما ممکن است پزشک مجبور به آزمایش چندین شیوه درمانی برروی شما گردد.
روان درمانی

این نوع درمان که به رفتار درمانی، گفتار درمانی و یا مشاوره روانی معروف است شامل صحبت با یک روانشناس و یا روانپزشک برای کمک به شما در کاهش اضطراب تان، می شود.

درمان رفتار شناختی یکی از موثرترین شکل های روان درمانی برای درمان اختلالات اضطراب می باشد. در طی این درمان شما می توانید فعالیت هایی ه بدلیل اضطراب رها کرده اید را دوباره شروع کرده و کم کم اضطراب شما شروع به بهبود نماید.
درمان دارویی

پزشکان از داروهای ضدافسردگی و کاهش دهنده اضطراب برای درمان این مشکل استفاده می نمایند.
درمان خانگی اضطراب

هرچند بیشتر افراد مبتلا به اختلالات اضطراب برای درمان و کنترل مشکل نیاز به روان درمانی و دارو دارند، تغییرات در سبک زندگی نیز می تواند برای آنها مفید و سودمند باشد. این تغییرات شامل:

عبادت و رابطه معنوی.
افزایش فعالیت جسمانی و ورزش.
اجتناب از مصرف الکل و موادمخدر.
ترک سیگار و کاهش مصرف کافئین و یا عدم مصرف آن.
استفاده از تکنیک های ریلکسیشن همچون مدیتیشن و یوگا.
خواب کافی و آرامش بخش.
رژیم غذایی سالم و مناسب.

پیشگیری از اضطراب

راهی برای پیش بینی دلایلی که باعث اضطراب شما می شود وجود ندارد. اما با رعایت موارد زیر شدت عوامل اضطراب زا را می توانید برروی خود کاهش دهید:

مصرف محصولات حاوی کافئین همچون قهوه، چای، نوشابه، شکلات و … را کاهش داده و متوقف کنید.
از مصرف الکل و مواد مخدر اجتناب نمایید.
زمانیکه حادثه ای ناراحت کننده برای شما اتفاق افتاد، قبل از اینکه تاثیرش برروی شما بیشتر شده و درمانش سخت تر شود، به پزشک مراجعه نمایید.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پژوهش بررسی رابطه بین اضطراب و تیپ های شخصیتی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود پژوهش بررسی رابطه بین اضطراب و تیپ های شخصیتی در فایل ورد (word) دارای 153 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پژوهش بررسی رابطه بین اضطراب و تیپ های شخصیتی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود پژوهش بررسی رابطه بین اضطراب و تیپ های شخصیتی در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود پژوهش بررسی رابطه بین اضطراب و تیپ های شخصیتی در فایل ورد (word) :

دانلود پژوهش بررسی رابطه بین اضطراب و تیپ های شخصیتی در فایل ورد (word) دانشجویان دختر

چکیده:

در این پژوهش رابط بین اضطراب و تیپ­های شخصیتی درون گرا و برون گرا مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور 50 نفر از بین دانشجویان دختر رشت مشاوره و راهنمایی، ورودی 84 ، مقطع کارشناسی، دانشکد روانشناسی و علوم اجتماعی، مجتمع ولیعصر، واحد تهران مرکز به عنوان گروه نمونه به روش تصادفی انتخاب گردید.

ابزار پژوهش در مورد اضطراب دانشجویان، پرسشنام اضطراب کتل است و در مورد تیپ­های شخصیتی دانشجویان، مقیاس درونگرایی- برونگرایی میشل گوکلن است.

فرضی اصلی پژوهش این بود که بین اضطراب و تیپ­ درونگرا ، برونگرا و میانگرا رابط معنی داری وجود دارد و با توجه به روش همبستگی پیرسون و آزمون توکی مشخص شد که بین اضطراب و ویژگی های شخصیتی ( درونگرا- برونگرا- میانگرا) رابطه معناداری وجود دارد.

اصطلاعات کلیدی: اضطراب، درونگرایی، برونگرایی

دانلود پژوهش بررسی رابطه بین اضطراب و تیپ های شخصیتی در فایل ورد (word)
فهرست مطالب

عنوان صفحه

پشگفتار……………………………………………………………………………………………… 1

چکیده………………………………………………………………………………………………… 3

فصل اول : طرح تحقیق

مقدمه…………………………………………………………………………………………………. 5

بیان مسئله………………………………………………………………………………………….. 6

ضرورت و اهمیت پژوهش………………………………………………………………….. 8

موضوع تحقیق…………………………………………………………………………………… 10

تعریف موضوع تحقیق………………………………………………………………………… 10

هدف کلی……………………………………………………………………………………………. 10

اهداف فرعی……………………………………………………………………………………….. 10

فرضیه کلی…………………………………………………………………………………………. 11

فرضیات فرعی……………………………………………………………………………………. 11

متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………. 11

محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………. 11

محیط پژوهش……………………………………………………………………………………. 12

تعریف اصطلاحات و واژه ها………………………………………………………………. 12

تعریف اصطلاحات تخصصی………………………………………………………………. 14

تعریف عملیاتی……………………………………………………………………………………. 15

فصل دوم : پیشینه تحقیق

مقدمه…………………………………………………………………………………………………. 19

اضطراب…………………………………………………………………………………………….. 19

تعریف اضطراب ، جنبه ها و جلوه های مختلف آن……………………………….. 21

اضطراب به عنوان پاسخ آموخته شده…………………………………………………. 26

اضطراب در معنای نداشتن کنترل………………………………………………………… 27

کنار آمدن با اضطراب…………………………………………………………………………. 28

شخصیت مضطرب……………………………………………………………………………… 29

اضطراب بنیادی : شالوده روان رنجوری…………………………………………….. 31

نظریه های اضطراب……………………………………………………………………………. 35

1- نظریه روانکاوی (فروید)………………………………………………………………… 35

انواع اضطراب…………………………………………………………………………………….. 37

مکانیزمهای دفاعی علیه اضطراب…………………………………………………………. 40

سرکوبی…………………………………………………………………………………………….. 41

انکار…………………………………………………………………………………………………… 42

واکنش وارونه……………………………………………………………………………………. 43

فرافکنی………………………………………………………………………………………………. 43

واپس روی………………………………………………………………………………………… 44

دلیل تراشی………………………………………………………………………………………… 44

جابجایی…………………………………………………………………………………………….. 45

والایش………………………………………………………………………………………………. 46

2- نظریه روانشناسی فردی (آدلر)………………………………………………………. 48

3- نظریه درمان عقلانی- عاطفی (الیس)………………………………………………… 51

4- نظریه درمان مراجع محوری (راجرز)……………………………………………… 51

5- نظریه روان درمانی گشتالت (پرز)…………………………………………………… 52

6- نظریه واقعیت درمانی (گلاسر)………………………………………………………… 54

7- نظریه رفتار درمانی……………………………………………………………………….. 55

عوامل کاهش اضطراب ……………………………………………………………………….. 57

شخصیت چیست؟………………………………………………………………………………. 67

بررسی شخصیت……………………………………………………………………………….. 69

اصول شخصیت شناسی…………………………………………………………………….. 71

تاثیر عوامل زیستی بر شخصیت…………………………………………………………. 73

تشابه شخصیت در دوقلوها………………………………………………………………… 73

نظریه های شخصیت…………………………………………………………………………… 76

1- نظریه کارل یونگ…………………………………………………………………………… 76

نگرش ها : برونگرایی و درونگرایی …………………………………………………….. 77

کارکردهای روان شناختی…………………………………………………………………… 78

تیپ های روان شناختی (درونگرا و برونگرا)………………………………………… 80

ویژگی شخصیتی برونگرا…………………………………………………………………… 83

ویژگی شخصیتی درونگرا…………………………………………………………………… 84

ناهشیار شخصی………………………………………………………………………………… 85

عقده ها………………………………………………………………………………………………. 86

ناهشیار جمعی……………………………………………………………………………………. 87

پژوهش در نظریه یونگ………………………………………………………………………. 89

تیپ های روان شناختی (درونگرا و برونگرا)………………………………………… 89

2- نظریه هانس آیزنک………………………………………………………………………… 93

ابعاد شخصیت : برونگرایی ، روان رنجور خویی و روان پریش خویی…. 93

برونگرایی………………………………………………………………………………………….. 96

روان رنجور خویی…………………………………………………………………………….. 98

روان پریش خویی………………………………………………………………………………. 99

نقش اصلی وراثت………………………………………………………………………………. 100

رابرت مک کری و پل کاستا : مدل پنج عاملی………………………………………… 101

ثبات عوامل………………………………………………………………………………………… 103

همبستگی هیجانی و رفتاری………………………………………………………………… 104

3- نظریه روانکاوی (فروید)………………………………………………………………… 106

الف- دیدگاه ساختی شخصیت…………………………………………………………….. 106

نهاد……………………………………………………………………………………………………. 106

خود…………………………………………………………………………………………………… 107

فراخود………………………………………………………………………………………………. 108

ب- شخصیت به مثابه ی فرایندی پویا………………………………………………… 109

ج- شخصیت به مثابه فرایند تکاملی……………………………………………………… 110

د- دیدگاه جبری رشد شخصیت………………………………………………………… 111

4- نظریه روانشناسی فرد (آدلر)………………………………………………………….. 112

5- نظریه روان درمانی گشتالت (پرز)…………………………………………………… 115

6- نظریه درمان مبتنی بر تحلیل محاوره ای (برن)……………………………….. 116

7- نظریه واقعیت درمانی (گلاسر)………………………………………………………… 118

8- نظریه رفتار درمانی……………………………………………………………………….. 119

فصل سوم : روش تحقیق

جامعه آماری ، نمونه و روش اندازه گیری…………………………………………… 122

ابزار جمع آوری اطلاعات و ویژگی های آن…………………………………………. 122

ویژگی های ابزار پژوهش…………………………………………………………………… 123

پرسشنامه مقیاس اضطراب کتل…………………………………………………………… 123

میدان کاربرد آزمون…………………………………………………………………………… 123

پژوهش های مربوط به توصیف ماهیت و اعتبار یا درستی مقیاس اضطرا ب 126

الف- تحول هوشیاری نسبت به خود…………………………………………………… 131

ب- نیروی من…………………………………………………………………………………….. 131

ج- گرایش پارانویایی………………………………………………………………………….. 132

د- گرایش به گنهکاری………………………………………………………………………… 132

هـ- تنش ارگی……………………………………………………………………………………. 133

نکاتی درباره اجرای تست…………………………………………………………………… 133

دستور اجرای پرسشنامه……………………………………………………………………. 134

روش تصحیح و نمره گذاری………………………………………………………………. 136

پرسشنامه مقیاس درونگرایی- برونگرایی میشل گوکلن ……………………….. 140

دستور اجرای پرسشنامه……………………………………………………………………. 140

روش تصحیح و نمره گذاری ……………………………………………………………… 141

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………………….. 145

فصل پنجم: جمع بندی و نتیجه گیری تحقیق

خلاصه تحقیق …………………………………………………………………………………… 150

تحلیل نتایج…………………………………………………………………………………………. 150

پیشنهادات………………………………………………………………………………………….. 151

منابع و ماخذ ……………………………………………………………………………………… 152

پیوست ها …………………………………………………………………………………………. 153

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بهداشت روان در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله بهداشت روان در فایل ورد (word) دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بهداشت روان در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله بهداشت روان در فایل ورد (word)

مقدمه

تاریخچه

تعریف بهداشت روان

تعریف سازمان جهانی

ویژگی های افرادی که از نظر روانی سالم هستند

چند نشانه هشدار دهنده برای ضعف روانی

جمعیت های آسیب پذیر (High Risk) در بهداشت روان

اهمیت بهداشت روان

علل افزایش شیوع بیماری های روانی

انواع بیماری های روانی

1 ـ بیماری های عمده یا روان پریشی (Psychosis) 

2 ـ بیماری های غیر عمده

علل بیماری های روانی

سایر عوامل محیطی

حوادث و تصادفات

نقش مذهب

اولویّت های بهداشت روانی

1ـ افسردگی

2ـ اسکیزوفرنی12

3 ـ زوال عقل (دمانس)

4 ـ عقب ماندگی ذهنی

5 ـ صرع

6ـ خودکشی

اهداف بهداشت روان

1 ـ خدماتی

2 ـ آموزشی

3 ـ پژوهشی

4 ـ طرح و برنامه ریزی بهداشتی

پیشگیری از بیماری های روانی

1-پیشگیری اوّلیه (سطح اوّل)

اهداف فوق از راه های زیر قابل حصول است

2ـ پیشگیری ثانویه (سطح دوّم)

اهداف فوق از طریق زیر قابل حصول می باشد

3 ـ پیشگیری ثالثیه (سطح سوّم)

برنامه کشوری بهداشت روان

پزشکان عمومی و مسأله بهداشت روان

منابع

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله بهداشت روان در فایل ورد (word)

1 ـ طرح کشوری بهداشت روانی 1367، اداره کل مبارزه با بیماری‌ها، وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکی

2 ـ   سیمای سلامت روان در جمهوری اسلامی ایران، 1380، دکتر نوربالا و همکاران

 3 ـ طرح بهداشت روان مناطق شهری، تهیه شده توسط گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی  اصفهان

 4 ـ کتاب بهداشت روانی، دکتر بهروز میلانی فر، 1370،نشر قومس، تهران

تاریخچه

در حقیقت بهداشت روان را می‌توان یکی از قدیمی ترین موضوعات به شمار آورد. زیرا بیماری های روانی از زمان های قدیم وجود داشته, بطوریکه  بقراط در حدود 400 سال قبل از میلاد عقیده داشته که بیماران روانی را مانند بیماری جسمی باید درمان کرد. تقریبا از سال 1930 یعنی بعد از تشکیل اوّلین کنگره بین المللی بهداشت روان بود که این رشته بصورت جزئی از علوم پزشکی درآمد و سازمان های روانپزشکی و مراکز پیشگیری در کشورهای مترقی یکی بعد از دیگری فعالیت خود را شروع کردند

در سال 1930 اوّلین کنگره بین المللی بهداشت روان با شرکت نمایندگان پنجاه کشور در واشنگتن تشکیل شد و مشکلات روانی کشورها و مسائلی از قبیل تاسیس بیمارستان ها, مراکز درمان سرپائی, مراکز کودکان عقب مانده ذهنی و نظایر آن مورد مطالعه قرار گرفت. ولی در 18 سال بعد یعنی در سال 1948 در سومین کنگره بین المللی بهداشت روان که در لندن تشکیل شد اساس فدراسیون جهانی بهداشت روان بنیان گذاری شد و در همان سال این فدراسیون به عضویت رسمی سازمان یونسکو و سازمان بهداشت جهانی درآمد بطوریکه سازمان جهانی بهداشت در ژنو نقش رهبری رسمی فدراسیون جهانی بهداشت روان را به عهده گرفت. از آن تاریخ به بعد هر سال یک جلسه بین المللی و هر چهار سال یکبار کنگره جهانی تشکیل شده و می شود. در نتیجه تلاش و کوشش های پیگیر روز 18 فروردین مطابق با هفتم آوریل روز جهانی بهداشت اعلام گردیده در سراسر جهان مسائل بهداشتی کشورها مورد بررسی قرار می‌گیرد. از مسئولین بهداشتی کشورهای مختلف خواسته شده تا برنامه های بهداشت روانی را جزء برنامه های بهداشت عمومی قرار دهند

در کشور ایران نیز علیرغم آنکه از زمان محمدبن زکریای رازی و بعد, ابوعلی سینا به بیماران روانی (دیوانگان آن زمان) توجه داشته و برای آنها از دستورات مختلف داروئی و روش‌های گوناگونی همچون تلقین استفاده می‌کردند, ولی بطور رسمی در سال 1336 برنامه های روانشناسی و بهداشت روان از رادیوی ایران آغاز شد و در سال 1338 اداره بهداشت روانی در اداره کلّ بهداشت وزارت بهداری وقت، تشکیل گردید. اگرچه از سال 1319 تدریس بیماری های روانپزشکی دانشگاه تهران آغاز شده بود با قبول استراتژی P.H.C توسط جمهوری اسلامی ایران و ایجاد شبکه های بهداشتی درمانی, در کشور, موضوع بهداشت روان به منزله جزء نهم خدمات اوّلیه بهداشتی پذیرفته شد و در حال حاضر نیز از موضوعات بسیار ضروری در کشور, مورد توجه قرار دارد


تعریف بهداشت روان

بهداشت روان علمی است برای بهتر زیستن و رفاه اجتماعی که تمام زوایای زندگی از اوّلین لحظات حیات جنینی تا مرگ اعم از زندگی داخل رحمی, نوزادی, کودکی تا نوجوانی, بزرگسالی و پیری را در بر می‌گیرد. بهداشت روان، دانش و هنری است که به افراد کمک می‌کند تا با ایجاد روش هایی صحیح از لحاظ روانی و عاطفی بتوانند با محیط خود سازگاری نموده و راه حل های مطلوب تری را برای حل مشکلاتشان انتخاب نمایند

تعریف سازمان جهانی

بهداشت روان، عبارتست از: قابلیت ارتباط موزون و هماهنگ با دیگران, تغییر و اصلاح محیط فردی و اجتماعی و حل تضادها و تمایلات شخصی به طور منطقی, عادلانه و مناسب. نتیجه آنکه مفهوم بهداشت روانی عبارت خواهد بود از تامین رشد و سلامت روانی فردی و اجتماعی، پیشگیری از ابتلاء به اختلال روانی, درمان مناسب و بازتوانی آن

ویژگی های افرادی که از نظر روانی سالم هستند

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود عوامل موثر در شکوفایی خلاقیت دانش آموزان پسر مقطع متوسطه در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود عوامل موثر در شکوفایی خلاقیت دانش آموزان پسر مقطع متوسطه در فایل ورد (word) دارای 55 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود عوامل موثر در شکوفایی خلاقیت دانش آموزان پسر مقطع متوسطه در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود عوامل موثر در شکوفایی خلاقیت دانش آموزان پسر مقطع متوسطه در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود عوامل موثر در شکوفایی خلاقیت دانش آموزان پسر مقطع متوسطه در فایل ورد (word) :

دانلود عوامل موثر در شکوفایی خلاقیت دانش آموزان پسر مقطع متوسطه در فایل ورد (word)

مقدمه

خلاقیت یکی از مفاهیم بحث برانگیز در حوزه روان شناسی به شمار می رود و در عصر حاضر مورد اقبال و نظر قرار گرفته است، بی شک در جهان فوق صنعتی امروز خلاقیت یکی از تکنیک های مهم و دستیابی به اکتشافات، اختراعات و پیشرفتهای علمی، فنی و هنری تلقی می شود. شاید بدین دلیل است که این قریحه در دوران کودکی بسیار مورد آموزش و حمایت قرار می گیرد(شکرکن،1373)

اگر لحظه ای به جهان پهناوری که در آن به سر می بریم بیاندیشید با نگاهی دقیق تر و عمیق تر ، به نشانه های بسیاری از تنوع خواهیم رسید. انسانها، حیوانات، گیاهان، آسمان و ستارگان، اعماق نا مکشوف، شب و روز ، کوه ها و صخره ها، فصول مختلف و صدها نمونه دیگر نشانه هایی از تنوعی عظیم در عالم هستی است، بدون شک این تنوع ریشه در آفرینندگی خالق جهان دارد به تعبیر دیگر خداوند اولین خلاق جهان است و خلاقیت او تنوع و زیبایی مسحور کننده ای را در جهان نهاده است. انسان نیز به عنوان کامل ترین و عالی ترین مخلوق الهی و جانشین خالق، تنها متفکر خلاق در چرخه مخلوقات به شمار می رود البته نه به تمامی و کمال همچون خالق خود، اما او نیز به میزانی تحسین برانگیز به ابداع و آفرینش و خلق زیبایی های هنری، صنعتی و علمی همت می گمارد.آزاد کردن نیروهای مردم و قدرت خلاق آنان سرلوحه دورنمای آینده ای است که در برابر تکامل تعلیم و تربیت در جهان فردا گسترده است.در آشنایی کودک به زندگی جمعی و فرهنگ جامعه خانواده نقش مؤثری را اجرا می نماید موقعیت جو عاطفی، وضع اقتصادی، افکار، عقاید ،آداب و رسوم ایده آلها و آرزوهای والدین و سطح تربیت آنها در طرز رفتار کودکان نفوذ فراوان دارد و به این ترتیب خانواده جایی است که برای نخستین بار خود را می بینیم و صمیمیت و احساس را درک می کنیم و می آموزیم که احساس چیست و چگونه می توانیم آن را ابراز کنیم پدر و مادر هستند که احساسات قابل قبول را مشخص می سازند. عامل دیگر از شروع قرن بیست و یکم تا به حال که جو عاطفی خانواده نیز بر روی آن تأثیر می گذارد خلاقیت یک بشر است که یکی از اهداف مهم آموزش و پرورش می باشد که متأسفانه به مسئله خلاقیت به صورت بنیادی و ریشه ای پرداخته نشده است و به رشد و شکوفایی آن اهمیت داده نمی شود در صورتیکه بایستی به خلاقیت و نوآوری که نیاز فعلی بشر می باشد توجه کلی کرد(سلیمان نژاد،1371).

بیان مسئله

به طور کلی ما در کلیه این تحقیق با دو نوع خانواده سر و کار داریم که نوع اول با نام خانواده های آسیب زا یا الگوی خانوادگی آسیب زا معرفی می شود که شکل ارتباط را در آن می توان به صورت بسته یا مستبد نشان داد که تصمیم گیرنده در آن خانواده به جای فرد می باشد، بدون شک نقض عوامل خانوادگی در آسیب رسانی به خلاقیت چنان بزرگ و شگرف است که می توان آن را عامل زمینه ساز برای تأثیر سایر الگوها(فردی، آموزشگاهی، اجتماعی) تلقی کرد، بسیاری از آسیب های جدی که بر تفکر فرد و شخصیت خلاق وارد می شود معمولاً از رفتارها، موضع گیریها و برخوردهای احتمالی نزدیکان با فرد خلاق ناشی می شود انسانها بخش بزرگ و پراهمیتی از چرخه رشد و تحول خویش را در فضای فرهنگی و تربیتی خانواده می گذرانند بنابراین طبیعی است که عمیقاً تحت تأثیر آنچه در درون خانواده آسیب زا باشد، زمینه های شکوفایی تفکر و شخصیت خلاق شدیداً صدمه خواهد دید، و نوع دوم جزو خانواده هایی است که با عنوان خانواده های زمینه ساز معرفی می شود که شکل ارتباط در آن را می توان به صورت آزاد منشانه یا همان دموکراتیک نشان داد که تصمیم گیرنده در آن خود فرد علاوه بر خانواده می باشد و همچنان فرد در مسائل شخصی و عمومی خانواده حق اظهار نظر را دارد. خانواده در مهیا ساختن بسترهای رشد و پرورش خلاقیت نقش مهمی بازی می کند؛ زیرا خلاقیت انسان تا حد زیادی وابسته به خانواده است این وابستگی باعث می شود بخش مهمی از عکس العملها، مهارت ها و تواناییهای فرزندان عمیقاً از نظام تربیتی و آموزشی خانواده متأثر شود، شاید آنقدر که بتوان گفت حتی الگوهای فردی زمینه ساز نیز تا حد زیادی بر نظام پرورشی و تربیتی(سازنده و مولد) خانواده تکیه می زند، خلاقیت در این تحقیق بدین گونه تعریف می شود فرد در راستای خلاقیتهای بالقوه خود به بالفعل برسد و به درستی تواناییهایش را شناخته و در رسیدن به اهدافش از آنها استفاده کند، از چشم انداز روانشناسی نیز خلاقیت مفهوم یا پدیده ای یگانه و بدیع فرض شده است با این تأکید که خلاقیت یک فرآیند روانی است، فرآیندی که به خلق کردن، ایده پروری، مفهوم سازی، ارایه اشکال هنری و علمی یا تولیدات صنعتی منجر می شود بنابراین خلاقیت یک فرآیند روانی تصور می شود که یکتا و یگانه بوده و خاصیتی ابداعی دارد. با توجه به اهمیتی که در مورد خانواده و نقش آن در خلاق بودن یا نبودن فرزندان گفته شد پژوهشگران تأکید زیادی بر شناسایی تأثیرات محیط خانواده در میزان خلاقیت نشان می دهند که از جمله این تأثیرات می توان به جو عاطفی خانواده، شیوه های تربیتی و نگرشهای تربیتی اشاره کرد.(علیرضا پیر خائفی 1387)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله مقایسه سلامت عمومی حافظان قرآن و غیرحافظان در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله مقایسه سلامت عمومی حافظان قرآن و غیرحافظان در فایل ورد (word) دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله مقایسه سلامت عمومی حافظان قرآن و غیرحافظان در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله مقایسه سلامت عمومی حافظان قرآن و غیرحافظان در فایل ورد (word)

چکیده  
مقدمه  
بیان مسئله  
اهداف پژوهش  
هدف اصلی  
اهداف فرعی  
فرضیه پژوهش  
جامعه آماری  
حجم نمونه و روش نمونه‌گیری  
ابزار پژوهش  
اعتبار و پایایی پرسش‌نامه  
روش‌های آماری جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها  
نتیجه‌گیری  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله مقایسه سلامت عمومی حافظان قرآن و غیرحافظان در فایل ورد (word)

ـ آل‌اسحاق، محمد، اسلام و روان‌شناسی، قم، نویسنده، 1369

ـ کلینی، محمدبن یعقوب، اصول کافی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، بی‌تا، ج 1 و2

ـ پرهیزکار، شهریار، چگونه قران را حفظ کنیم، ناشر، نمایندگی ولی فقیه در نیروی مقاومت بسیج، 1371

ـ سارافینو، ادوارد، روان‌شناسی سلامت، تهران، رشد، 1940

ـ شفیعی مازندرانی، سید محمد، سرچشمه‌های آرامش در روان‌شناسی اسلامی، محل نشر؟؟؟، عطرآگین، 1384

ـ شهیدی، شهریار، اصول و مبانی بهداشت روانی، تهران، سمت، 1381

ـ طاهری، حبیب الله، نقش باورهای دینی در رفع نگرانی‌ها، قم، آستانه مقدس، 1386

ـ تمیمی آمدی، عبدالواحدبن محمد، غررالحکم و دررالکلم، تهران، دانشگاه تهران، 1366 ه

ـ میلانی‌فر، بهروز، بهداشت روانی، تهران، قومس، چاپ سوم، 1373

ـ نجاتی، محمدعثمان، قرآن و روان‌شناسی، ترجمه عباس عرب، مشهد، آستان قدس رضوی، چاپ چهارم، 1374

چکیده

سلامت عمومی انسان‌ها همواره از موضوعات بسیار مهمی جوامع انسانی بوده است؛ در این مقاله به بررسی و مقایسه سلامت عمومی در بین دو گروه حافظ قرآن کریم و غیرحافظ پرداخته‌ایم. فرضیه پژوهش عبارت است از اینکه حفظ قرآن کریم می‌تواند موجب افزایش سطح سلامت عمومی جوانان گردد. بدین منظور، نمونه‌ای به حجم 103 نفر در سنین 17 تا 27 ساله شهرستان قم، انتخاب و آزمون سلامت عمومی 28 سؤالی (GHQ) مشتمل بر 4 مقیاس فرعی روی آنها اجرا گردید. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از فن آماری t دو گروه مستقل استفاده شد. نتایج حاکی از آن است که تفاوت معناداری بین دو گروه در سطح 01/0= مشاهده گردید. با 99% اطمینان می‌توان گفت: که حافظان قرآن نسبت به جوانان غیرحافظ در هر 4 مقیاس و در کل، از سطح سلامت عمومی بالاتری برخوردارند

کلید واژه‌ها: سلامت عمومی، علائم جسمانی، اضطراب و اختلال خواب، کنش اجتماعی، افسردگی، حفظ قرآن

 

مقدمه

برای آنکه جامعه‌ای سالم و کارآمد داشته باشیم تا انسان‌ها در آن سر شار از شور و نشاط، همراه با انگیزه و هدف در زندگی باشند و پویایی فردای فرزندان و جامعه خود را بسازند، فراهم‌آوردن امکاناتِ لازم و ایجاد زمینه‌ای مناسب بر این‌گونه سازندگی‌ها، مستلزم به وجودآوردن فضایی سالم و عاری از هرگونه مشکلات جدی رفتاری است که در آن انسان‌ها بتوانند با فکری آسوده و خلاقیت در خور توجه، سازنده زندگی حال و آینده خود باشند، ولی متأسفانه در طول قرن بیستم، انسان از نظر شیوه زندگی، روابط اجتماعی و مسائل بهداشتی و پزشکی، بیش از تمام تاریخ دستخوش دگرگونی شده است.1 تلاش شتابزده برای صنعتی‌شدن و گسترش سریع شهرنشینی و زندگی ماشینی، که لازمه آن قبول شیوه‌های نوین برای زندگی است، اثر معکوس بر سلامت انسان گذاشته و مسائل بهداشتی تازه‌ای را به بار آورده است. اوضاع اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی نابسامان جهان و بار مشکلات اجتماعی، محیطی و روانی، واکنش‌های بیمارگونه بسیاری را در افراد و جوامع به وجود آورده که خود سبب وخیم‌شدن اوضاع و نامساعدشدن شرایط محیط زیست شده است.2 این عامل، توجه ویژه روان‌شناسان به این‌گونه مشکلات و راه‌حل‌های آنها را به خود جلب کرده و موجب شده رشد و پیشرفت علمی ـ صنعتی را در کنار بهبودبخشیدن به زندگی انسان، مد نظر قرار دهند؛ به عبارت دیگر، علاقه روزافزون روان‌شناسان به این‌گونه مسائل موجب شده است دانش انسان در مورد افراد، به ویژه کسانی که دچار مشکلات روانی هستند، به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش یابد.3

سازمان بهداشت جهانی4 در مقدمه پروژه 2000 که طی آن، برنامه وسیع بهداشتی را برای کشورهای در حال توسعه در نظر گرفته، سلامتی را از چهار بعد اساسی، یعنی ابعاد جسمانی، روانی، اجتماعی و معنوی مورد بررسی قرار داده است. تأکید بر بعد چهارم، یعنی معنویت، نمایانگر آگاهی مسئولان و متخصصان بهداشت روانی و تأکید بر اهمیت مذهب و معنویت در زندگی امروزی افراد جامعه است؛5 هرچند بیشتر جوامع بشری (چه در زمان قدیم و چه در زمان معاصر) تأثیر مذهب همراه با چهار نهاد اساسی دیگر (خانواده، مدرسه، اجتماع و همگنان) را در شکل‌گیری شخصیت و روان انسان‌ها حتمی دانسته و شناخت این عوامل، بخصوص در رابطه با سلامت روان را امری ضروری می‌دانستند.6 از این‌رو، بر اساس ضرورت ناشی ازشناخت اثرات آن، مطالعات بی‌شماری در این خصوص صورت گرفته که یکی از قدیمی‌ترین آنها، ارتباط بین سلامت جسمی و رفتن به کلیسا، از سوی کامستوک7 و پارتریج8 با استفاده از میزان مرگ و میر در نمونه‌ای بزرگ بوده که نتایج آن در جدول 1-1 آمده است.9

جدول (1ـ1): میزان مرگ و میر افرادی که به صورت منظم به کلیسا می‌روند (در هر هزار نفر)

کمتر از یک بار در هفته

یک بار در هفته یا بیشتر

بیماری قلبی (5 سال)

آمفیزم (3 سال)

سیروز (3 سال)

سرطان راست روده (5 سال)

خودکشی (6 سال)

همچنین مطالعه مک دنالد لوکت10 که در اواخر دهه 70 انجام گرفته است، ارتباط بین تعلق دینی و تشخیص‌های مطروحه11 در میان 7050 بیمار با گرایش‌های دینی متفاوت را مورد پژوهش قرار داده است. نتیجه به دست آمده نشان داد که: در میان پروتستان‌های غیرافراطی، درصد بالای واکنش انطباقی در کودکی و اختلال افسردگی و اختلال شخصیت وسواس- جبری در بزرگسالی بیشتر است. در پژوهش کوئینگ و همکارانش نیز این یافته تأیید شده است؛ چرا که پروتستان‌های افراطی کمترین میزان افسردگی را تجربه کرده بودند

یکی از امتیازات مهم مکتب حیات‌بخش اسلام، جامعیت آن و در نظرگرفتن همه ابعاد انسانی است. از تعالیم برجسته این مکتب الهی، توجه فوق‌العاده آن به پژوهش، تربیت، بهداشت و سلامت روح و جسم انسان است.12 در قرآن آیات بسیاری وجود دارد که فطرت وجودی انسان و حالات گوناگون روان او را متذکر شده و علل انحراف، بیماری و همچنین راه‌های تهذیب، تربیت و معالجه روان انسان را به طور جامع نشان داده است. ما می‌توانیم به کمک حقایقی که در قرآن، درباره انسان و صفات و حالات گوناگون روانی او آمده است، به خوبی شخصیت انسانی خویش را رشد داده، انگیزه‌های اصلی محرکِ رفتار انسان و عواملی را که در هماهنگ‌کردن شخصیت و ایجاد بهداشت روانی او تأثیر به سزایی دارند، دریابیم.13

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مبانی و پیشینه نظری سبک های حل مسئله در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مبانی و پیشینه نظری سبک های حل مسئله در فایل ورد (word) دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مبانی و پیشینه نظری سبک های حل مسئله در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مبانی و پیشینه نظری سبک های حل مسئله در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مبانی و پیشینه نظری سبک های حل مسئله در فایل ورد (word) :

دانلود مبانی و پیشینه نظری سبک های حل مسئله در فایل ورد (word)

توضیحات: فصل دوم مقاله کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو مقاله

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

سبک های حل مسئله

تعاریف و مفاهیم سبک های حل مسئله

اگرچه تعاریف متعددی از مسئله ارائه شده است ولی اغلب آن ها اشاره می کنند که وقتی فردی چیزی را می خواهد و نمی داند که چگونه آن را بدست آورد، دچار مشکل می شود. بنابراین مشکل یا مسئله را می توان همانند یک خواسته تحقق نیافته ای که شیوه ی تحقق آن باید مشخص شود، مفهوم سازی کرد. این تعریف جامع قادر می سازد تا این مفهوم، مشکلاتی را که ویژه یا عمومی، مثبت یا منفی و عمده یا ناچیز از نظر اهمیت یا گستردگی هستند را در بر بگیرد(حمیدی زاد، 1382).

به طور کلی به کارگیری مدل های حل مسئله در مورد مشکلاتی که عمده و ناچیز، مثبت و منفی و عمومی و ویژه هستند، به طور مساوی موفقیت آمیز خواهد بود، ما بر این مفهوم گسترده تاکیدمی کنیم، زیرا که مشکلات معمولاً به شکل یک چیز عمده، منفی، بیزار کننده و بد در نظر گرفته می شود. چنین درک ناقصی به کارگیری مهارت های اجتماعی انطباقی را که در این بحث ارائه می شود را به طور نامناسبی محدود می کند(زارعان وبخشی رودسری، 1386). برطرف ساختن مشکلات مثبت به اندازه رفع مشکلات منفی اهمیت دارد. درک این نکته که مشکلات می توانند مثبت باشند کمک می کند تا حالت نابهنجاری که به هنگام داشتن یک مشکل احساس می شود از بین برود. حذف قضاوت های ارزشی منفی ممکن است شخص را در پذیرش مشکل یاری نماید. احساس گناه و شرمساری و حالت دفاعی و انکاری را که این قضاوت ها ایجاد می کنند کاهش می یابد. پذیرش وجود مشکلات، پیش در آمد مهمی در حل مسئله موثر می باشد(سروقد ودیانت، 1388).

همه افراد به طور مداوم با مسائل مختلف وتصمیم گیری در مورد چگونگی آن ها روبرو هستند. به لحاظ ماهیت پیچیده و تغییر یابنده جوامع کنونی تمرکز به روی مشکلات و مسائل ریز و درشت فزونی یافته است. بیشتر اوقات فرایند حل مسائل روزمره به قدری خود کار انجام می گیرد که افراد از چگونگی انجام دقیق آن ها مطلع نمی شوند. با وجود این باید به این نکته توجه کرد که بدون توانایی شناسایی مشکلات و رسیدن به راه حل های قابل اجرا، زندگی روزمره مردم از هم پاشیده خواهد شد. حل مسئله دربرگیرنده ی حوزه های عاطفی، شناختی و رفتاری است(شریفی، 1384). افرادی که از توانایی حل مسئله بیشتری برخوردارند، بهتر می توانند با استرس ها و مشکلات زندگی مقابله کنند و آن هایی که حل مسئله را یاد می گیرند احتمالاً به طور موثری با استرس مقابله می کنند و نداشتن قدرت حل مسئله بیشتر با مشکلات روانشناختی و اجتماعی همراه است (قلتاش، صالحی و خادم کشاورز، 1388).

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق شیوه های فرزندپروری در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق شیوه های فرزندپروری در فایل ورد (word) دارای 35 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق شیوه های فرزندپروری در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیق شیوه های فرزندپروری در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق شیوه های فرزندپروری در فایل ورد (word) :

دانلود تحقیق شیوه های فرزندپروری در فایل ورد (word)

خانواده سمبل امنیت و آرامش

در قسمت قبل به مطالب سركوب نیازهای دوران كودكی ، حمایت های افراطی و احساس امنیت و مشاجرات والدین پرداخته شد . اینك در ادامه می خوانیم …

بسیاری از افراد در جامعه ما تربیت فرزند را وظیفه مادر می دانند. گویا این تنها مادر است كه باید خانه داری كند ، وسایل راحتی افراد خانواده را فراهم كند و در برخی موارد حتی بیرون از منزل مشغول به كار باشد و پدر با یك یا دو شیفته كار كردن ، منزل را محل استراحت خود تلقی كرده و می انگارد ورود به منزل به معنای رزرو یك اتاق در هتل است . در این گونه موارد كدبانوی خانه است كه با وجود كار و مشغله فراوان مجبور است فشار بی امانی را تحمل كند . این گونه روابط ( كه این روزها در بسیاری از خانواده ها مرسوم شده است ) از دو جهت به تربیت صحیح و اصولی فرزندان لطمه وارد می كند .

اول این كه كودك هیچ یك از والدین را به اندازه كافی نمی بیند و محبت لازمه را دریافت نمی كند و در نتیجه ی این كمبود محبت ، در بزرگسالی دچار عقده های روانی شده و نمی تواند محبت خود را به دیگران ابراز دارد . ثانیاً مادر در اثر تحمل فشارهای بی امان زندگی ممكن است شكیبایی خود را از دست داده و در برابر شیطنت های كودكان حركات نادرستی از خود بروز دهد ؛ حتی بازی بچه ها را با فریادهای رعدگونه بر هم زده و با تمام این رفتارها ، تنها پرخاشگری را به كودكان خود بیاموزد . ( علاوه بر این كودك ، رفتارهای پدر را الگو قرار داده و در بزرگسالی برای زن و فرزند احترامی قائل نخواهد شد . در نظر او جنس مؤنث تنها برای ایجاد رفاه حال مذكران آفریده شده ، همانطور كه مادرش بود ) از تمام اینها گذشته ، شاید بتوان از كمی ساعات حضور پدر در منزل در دوران كودكی چشم پوشی كرد ؛ اما وقتی فرزند به سن نوجوانی رسید دیگر حضور مادر كافی نیست . در این بُرهه ، احتیاج عاطفی به حضور پدر كاملاً مشهود است . البته واكنش دختران و پسران به عدم حضور پدر متفاوت است . دختران در سن بلوغ به جنس مخالف گرایش پیدا می كنند . آنها چون نیاز به محبت پدرانه را در خانه دریافت نكرده اند ، سعی می كنند چنین محبتی را بیرون از منزل به دست آورند . پسران نیز ممكن است الگوهای نادرستی را برای خود ملاك رفتار مردانه قرار داده و رفتارهای ناسازگارانه ای از خود بروز دهند .

فردی كه از كودكی مورد بی مهری والدین و اطرافیان قرار گیرد الگویی برای ابراز محبت به دیگران را نمی آموزد و نمی تواند عواطف و احساسات خود را به دیگران منتقل كند . حال پسركی را در نظر بگیرید كه در محیط منزل به هر شكلی از عواطف و احساسات پدر محروم است ( پدر حضور فیزیكی و یا عاطفی كمتری در منزل دارد ) . او برای جلب محبت دیگران خصوصاً پدر دست به هر كاری می زند و چون می بیند تنها هنگامی كه مرتكب كار خطایی می شود مورد توجه قرار می گیرد ، پس شروع می كند به واكنش های منفی ، لجاجت ، پرخاشگری ، بد دهنی و در نوجوانی بزهكاری . این ناسازگاری ها زمانی به اوج خود می رسد كه نوجوان اسیر باندهای بزهكارانه شده و با اندكی محبت از طرف آنها ، جذب شخصیت دروغینشان شده، كم كم از پرخاشگری كلامی به قتل ، دزدی ، اعتیاد و دیگر مفاسد اجتماعی كشیده می شود . زیرا انحرافات اخلاقی مثل دایره ای ، تسلسل وار هستند . دزدی به دنبال نیاز ، گاه نیاز در اثر احتیاج به پول برای تهیه مواد مخدر ، اعتیاد در اثر دوستی با دوستان ناباب و….

جامعه

محیط اجتماعی در حد قابل توجهی در چگونگی تكوین شخصیت و زندگی انسان تأثیر دارد ؛ چنانچه كودك در محیط نامناسبی پرورش پیدا كند ، جایی كه پرخاشگری ، اولین و آخرین راه حل هر كاری است . كودك روش زندگی خود را از محیط می آموزد و یاد می گیرد چگونه رفتار كند . كودكی كه در محیطی نامناسب رشد كند یاد می گیرد برای رسیدن به مقصود ، پرخاشگرانه رفتار كند . پس در كودكی تیر و كمان را به عنوان وسیله دفاعی با خود حمل می كند و در نوجوانی چاقو و یا دیگر آلات در دسترس (اسلحه سرد). زیرا محیط زندگی خود را ، محیطی ناامن تلقی می كند و طبیعی است به نوعی از خود دفاع كند و از آنجا كه دفاع منطقی را نیاموخته از همان روش معمول بهره می جوید كه دیگران ( اطرافیانی كه رفتار آنها را برای خود الگو قرار داده ) استفاده می كرده اند .

مسئله وراثت و محیط

بعضی از محققان معتقدند بزهكاری های نوجوانان و حتی بزرگسالان تنها در اثر زیستن در شرایط نامساعد نیست . بلكه تا حدی زمینه ارثی در بروز این مشكلات وجود دارند . این تفكر از فرهنگ های باستانی شروع شده وتا به امروز ادامه یافته است .

آنچه امروزه در یك دید واقع بینانه به اثبات رسیده آن است كه توارث ، عامل مهمی در تعیین چگونگی واكنش شخص در مقابل محیط است ، اما عامل اصلی نیست .

چند توصیه

اصلاح وضعیت اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی خانواده ها گامی است مهم در جهت پیشگیری از بروز اعمال شنیع و جنایتكارانه در افراد جامعه . جامعه شناسان جنایی لوح ضمیر كودك را همچون آئینه ای پاك و شفاف می دانند كه هر گونه نقش نیك و بد را در خود می پذیرد . از آنجا كه خانواده به عنوان ابتدایی ترین محیط رشد و تكامل و والدین اولین الگوهای رفتاری كودك به حساب می آیند و می توانند تأثیر شگرفی در نحوه زندگی و افكار و عقاید فرد به جا بگذارند ، لذا رفتار صحیح خانواده و توجه به شناخت نیازها ، علائق و خواسته های كودك ، بسیار اساسی به نظر می رسد. این اصلاح موقعیت خانواده در درجه اول با آموزش ، میسّر می شود . بسیار مفید است كه برای مادران باردار قبل از تولد نوزاد كلاس های آموزشی جهت رفتار با كودك تشكیل شود . زمانی كه دختران قبل از ازدواج ، آموزش شیرینی پزی و آشپزی را به عنوان نكته ای مثبت برای زندگی می دانند ، آیا تربیت فرزند كه بسیار اساسی تر و حساس تر از این امور است كلاس آموزشی نمی طلبد ؟ معمولاً مراكز بهداشت و تنظیم خانواده در بیمارستان ها ، خصوصیات ظاهری ، قد ، وزن و بیماری های كودكان را كنترل می كنند ؛ چه خوب است اگر در كنار این مراكز بهداشت جسمی ، مكان هایی نیز جهت بهداشت روانی افراد خانواده تشكیل شود تا هرگاه مادران با مشكل تربیتی مواجه شدند از طریق این مكان ها رهنمودهای لازم را دریافت كنند .

نوع فایل:word

سایز :34.2 KB

تعداد صفحه : 35

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید