دانلود مطالعه تطبیقی اثرات كیفیت زندگی كاری بر مدیریت ارتباط با مشتری در بانك های دولتی و خصوصی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مطالعه تطبیقی اثرات كیفیت زندگی كاری بر مدیریت ارتباط با مشتری در بانك های دولتی و خصوصی در فایل ورد (word) دارای 107 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مطالعه تطبیقی اثرات كیفیت زندگی كاری بر مدیریت ارتباط با مشتری در بانك های دولتی و خصوصی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مطالعه تطبیقی اثرات كیفیت زندگی كاری بر مدیریت ارتباط با مشتری در بانك های دولتی و خصوصی در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مطالعه تطبیقی اثرات كیفیت زندگی كاری بر مدیریت ارتباط با مشتری در بانك های دولتی و خصوصی در فایل ورد (word) :

هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر کیفیت زندگی کاری بر مدیریت ارتباط با مشتری در بانک های خصوصی و دولتی می باشد. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی است که جهت جمع آوری اطلاعات مورد نیاز برای تدوین پیشینه تحقیق و مبانی نظری آن از روش کتابخانه ای استفاده گردیده است. جامعه ی آماری این پژوهش کلیه کارمندان بانک ملی و ملت شهرستان .. است، نمونه مورد نظر برای این پژوهش از طریق فرمول کوکران 300 نفر به دست آمد که از هر بانک 150نفر به طور تصادفی برای نمونه انتخاب گردید و پرسشنامه ها بر روی آزمودنی ها اجرا شد.در این تحقیق نُه فرضیه مورد بررسی قرار گرفت که شامل یک فرضیه اصلی که به بررسی تاثیر کیفیت زندگی کاری بر مدیریت ارتباط با مشتری در بانک های خصوصی و دولتی پرداخته و هشت فرضیه فرعی که به بررسی تاثیر ابعادکیفیت زندگی کاری که شامل : پرداخت منصفانه، مزان قانون گرا، مزان تأمن فرصت رشد برای کارکنان، امکان توسعه قابلتهای فردی، محطکاری امن و بهداشت، فضایکل زندگکارکنان، کپارچگ و انسجام اجتماع و وابستگ اجتماع زندگکاری است؛ بر مدیریت ارتباط با مشتری بین بانک های ملی وملت پرداخته شده است . تحلیل داده ها نشان داد با توجه به مقادیر به دست آمده از آزمون های آماری انجام شده بر روی متغیرها کلیه فرضیات تحقیق تایید شده و علاوه بر اینکه کیفیت زندگی کاری و ابعاد آن بر مدیریت ارتباط با مشتری تاثیر معناداری دارد این تاثیر بین بانک های ملی و ملت متفاوت است و تاثیر بانک ملی بیشتر از بانک ملت است.

دانلود مطالعه تطبیقی اثرات كیفیت زندگی كاری بر مدیریت ارتباط با مشتری در بانك های دولتی و خصوصی در فایل ورد (word)
فهرست مطالب

چكیده. 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه. 3

1-2- بیان مساله. 4

1-3- ضرورت و اهمیت… 6

1-4- اهداف تحقیق.. 8

1-4-1- هدف اصلی.. 8

1-4-2- اهداف فرعی.. 8

1-5- فرضیات تحقیق.. 8

1-5-1- فرضیه اصلی.. 8

1-5-2- فرضیات فرعی.. 8

1-6- قلمرو تحقیق.. 9

1-6-1- قلمرو مکانی.. 9

1-6-2- قلمرو زمانی.. 9

1-6-3- قلمرو موضوعی.. 9

1-7- روش کار. 9

1-7-1- روش تحقیق.. 9

1-7-2- روش گردآوری اطلاعات… 10

1-8- تعریف عملیاتی و نظری متغیرها10

1-8-1- کیفیت زندگی کاری کارکنان.. 10

1-8-2- مدیریت ارتباط با مشتری.. 10

1-9- استفاده کنندگان از نتایج تحقیق.. 10

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

2-1- بخش اول: ادبیات تحقیق… 12

2-1-1- مفهوم وتعارف كیفیت زندگ کاری.. 12

2-1-2- تارخچه كیفیت زندگ کاری.. 14

2-1-3- روکرد های كیفیت زندگ کاری.. 15

2-1-4- اهداف كیفیت زندگ کاری.. 19

2-1-5- تعابیر نون كیفیت زندگ کاری.. 19

2-1-5-1- مدرت كیفیت فراگیر. 20

2-1-5-2- توانمند سازی کارکنان.. 20

2-1-5-3- مهندس مجدد(باز مهندس)سازمان.. 21

2-1-6- شاخص های كیفیت زندگ کاری.. 21

2-1-7- مؤلفه های كیفیت زندگ زندگ کاری والتون.. 21

2-1-7-1-پرداخت منصفانه وکاف.. 22

2-1-7-2-محیط کار امن وبهداشت.. 22

2-1-7-3-تامین فرصت رشد و امنیت مداوم. 23

2-1-7-4- وابستگ اجتماع زندگ کاری.. 23

2-1-7-5- فضای کل زندگ.. 24

2-1-7-6- کپارچگ وانسجام اجتماع در سازمان.. 24

2-1-7-7- قانون گرا در سازمان.. 24

2-1-7-8- توسعه قابلیت های انسان.. 25

2-1-8- راهبرد های بهبود كیفیت زندگ کاری.. 25

2-1-8-1- انسان تر کردن کار. 25

2-1-8-2- طراح شغل.. 25

2-2- بخش دوم: مبان نظری… 28

2-2-1- مدرت ارتباط با مشتری.. 28

2-2-2- پیشینه و سیر تکامل مدرت ارتباط با مشتری.. 29

2-2-2-1- پیش از مرحله تجارت اكترونیك….. 29

2-2-2-2- دوره پیش از کسب و کار الكترونیك….. 30

2-2-2-3- مرحله رشد كسب و كار الكترونیك….. 30

2-2-3- تعاریف مدیریت ارتباط با مشتری.. 30

2-2-3-1- تعرف مدرت ارتباط الکترونک با مشتری(ECRM). 31

2-2-3-2- مدرت ارتباط کپارچه با مشتری( ICRM). 31

2-2-4- مفهوم جدد خدمت به مشتران.. 32

2-2-5- اهدافCRM… 32

2-2-5-1- اهدافCRM از ددگاه بارنت… 32

2-2-5-2- اهداف CRM از نقطه نظر نول.. 33

2-2-5-3- اهدافCRM از نظر سوفت… 33

2-2-5-4- اهدافCRM از ددگاه گالبرث و راجرز. 34

2-2-5-5- اهدافCRM از نقطه نظر کاکوتا و رابنسون.. 34

2-2-6- ددگاه های مختلف در مورد مدرت ارتباط با مشتری.. 34

2-2-6-1- ددگاه اول: تلق CRM به عنوان ک فرآند.. 34

2-2-6-2- ددگاه دوم: تلق CRM به عنوان ک استراتژی.. 35

2-2-6-3- ددگاه سوم: تلق CRM به عنوان ک فلسفه. 35

2-2-6-4- ددگاه چهارم: تلق CRM به عنوان ک توانمندی.. 36

2-2-6-5- ددگاه پنجم: تلق CRM به عنوان تکنولوژی.. 36

2-2-7- مزاای مدرت ارتباط با مشتری.. 37

2-2-8- چالش های اجرا CRM… 38

2-2-8-1- هزنه راه اندازی اولیه. 39

2-2-8-2- ابزارهای کاربردی کپارچه. 39

2-2-8-3- همکاری بخش های مختلف…. 39

2-2-9- اندازه گری رضات مشتری.. 40

2-3- بخش سوم: بررس پژوهش های انجام شده پرامون موضوع.. 41

2-3-1- پژوهش های انجام شده در خارج از کشور. 41

2-3-2- پژوهش های انجام شده پرامون موضوع در داخل از کشور. 43

2-4- جمع بندی پاه های تجرب.. 47

2- 5 – مدل تحلل پژوهش…. 47

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3-1- مقدمه. 49

3-2- روش پژوهش…. 49

3-3 جامعه آماری.. 50

3-4- نمونه آماری.. 50

3-5- ابزار جمع آوری اطلاعات… 51

3-6- روایی و پایایی پرسشنامه. 52

3-6-1- تعیین اعتبار( روایی)پرسشنامه. 52

3-6-2- تعیین پایایی( قابلیت اعتماد)پرسشنامه. 53

3-7- تجزیه و تحلیل آماری.. 54

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش

4-1- مقدمه. 56

4-2- آمار توصیفی.. 56

4-2-1- جنسیت… 56

4-2-2- وضعیت تأهل.. 57

4-2-3- سن.. 58

4-2-4- سابقه کار. 59

4-2-5- نام بانک….. 60

4-2-6- میزان تحصیلات… 61

4-2-7- توصیف گویه های مربوط به بعد کیفیت زندگی کاری.. 62

4-2-8- توصیف گویه های مربوط به بعد مدیریت ارتباط با مشتری.. 64

4-3- تبیین دو متغیره رابطه بین متغیرها و شاخص ها66

4-3-1- سنجش فرضیه های اصلی تحقیق.. 66

4-3-2- سنجش فرضیه های فرعی تحقیق.. 68

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه. 82

5-2- نتایج استنباطی ( نقد و بررسی فرضیات). 82

5-2-1- فرضیه های فرعی.. 83

5-3- پیشنهادات… 86

5-3-1- پیشنهادات برای سازمان :86

5-3-2- پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 87

5-4- محدودیت های پژوهش…. 88

ضمائم: پرسشنامه. 89

منابع. 92

منابع فارسی.. 92

منابع لاتین :94

دانلود مطالعه تطبیقی اثرات كیفیت زندگی كاری بر مدیریت ارتباط با مشتری در بانك های دولتی و خصوصی در فایل ورد (word)
فهرست جداول

جدول 1- توزیع فراوانی جمعیت نمونه بر حسب جنس…. 56

جدول 2- توزیع فراوانی جمعیت نمونه بر حسب وضعیت تأهل.. 57

جدول 3- توزیع فراوانی جمعیت نمونه برحسب سن.. 58

جدول 4- توزیع فراوانی جمعیت نمونه برحسب سن.. 58

جدول 5- توزیع فراوانی جمعیت نمونه برحسب سابقه کار. 59

جدول 6- توزیع فراوانی جمعیت نمونه برحسب سابقه کار. 59

جدول 7- توزیع فراوانی جمعیت نمونه بر حسب نام بانک….. 60

جدول8- توزیع فراوانی جمعیت نمونه بر حسب میزان تحصیلات… 61

جدول 9- توزیع فراوانی جمعیت نمونه برحسب کیفیت زندگی کاری.. 62

جدول 10- توزیع فراوانی جمعیت نمونه برحسب کیفیت زندگی کاری.. 63

جدول 11- توزیع فراوانی جمعیت نمونه برحسب مدیریت ارتباط با مشتری.. 64

جدول 12- توزیع فراوانی جمعیت نمونه برحسب مدیریت ارتباط با مشتری.. 64

جدول 13- برازش مدل رگرسیونی بین کیفیت زندگی کاری و مدیریت ارتباط با مشتری.. 66

جدول 14- معنی دار بودن رگرسیون بوسیله آزمون F. 67

جدول 15- محاسبه معادله رگرسیون دو متغیر. 67

جدول 16- برازش مدل رگرسیونی بین پرداخت منصفانه و مدیریت ارتباط با مشتری.. 68

جدول 17- معنی دار بودن رگرسیون بوسیله آزمون F. 68

جدول 18- محاسبه معادله رگرسیون دو متغیر. 69

جدول 19- برازش مدل رگرسیونی بین میزان قانونگرا در سازمان و مدیریت ارتباط با مشتری.. 69

جدول 20- معنی دار بودن رگرسیون بوسیله آزمون F. 70

جدول 21- محاسبه معادله رگرسیون دو متغیر. 70

جدول 22- برازش مدل رگرسیونی بین میزان تامین فرصت رشد برای کارکنان و مدیریت ارتباط با مشتری.. 71

جدول 23- معنی دار بودن رگرسیون بوسیله آزمون F. 71

جدول 24- محاسبه معادله رگرسیون دو متغیر. 72

جدول 25- برازش مدل رگرسیونی بین امکان توسعه قابلیتهای فردی برای کارکنان و مدیریت ارتباط با مشتری.. 72

جدول 26- معنی دار بودن رگرسیون بوسیله آزمون F. 73

جدول 27- محاسبه معادله رگرسیون دو متغیر. 73

جدول 28- برازش مدل رگرسیونی بین محیطکاری امن و بهداشت و مدیریت ارتباط با مشتری.. 74

جدول 29- معنی دار بودن رگرسیون بوسیله آزمون F. 75

جدول 30- محاسبه معادله رگرسیون دو متغیر. 75

جدول 31- برازش مدل رگرسیونی بین وابستگ اجتماع زندگکاری و مدیریت ارتباط با مشتری.. 76

جدول 32- معنی دار بودن رگرسیون بوسیله آزمون F. 76

جدول 33- محاسبه معادله رگرسیون دو متغیر. 77

جدول 34- برازش مدل رگرسیونی بین کپارچگ و انسجام اجتماع و مدیریت ارتباط با مشتری.. 77

جدول 35- معنی دار بودن رگرسیون بوسیله آزمون F. 78

جدول 36- محاسبه معادله رگرسیون دو متغیر. 78

جدول 37- برازش مدل رگرسیونی بین فضایکل زندگکارکنان و مدیریت ارتباط با مشتری.. 79

جدول 38- معنی دار بودن رگرسیون بوسیله آزمون F. 79

جدول 39- محاسبه معادله رگرسیون دو متغیر. 80

دانلود مطالعه تطبیقی اثرات كیفیت زندگی كاری بر مدیریت ارتباط با مشتری در بانك های دولتی و خصوصی در فایل ورد (word)
فهرست نمودارها

نمودار شماره 1- توزیع فراوانی جمعیت نمونه بر حسب جنس…. 56

نمودار شماره 2- توزیع فراوانی جمعیت نمونه بر حسب وضعیت تأهل.. 57

نمودار شماره 3- توزیع فراوانی جمعیت نمونه بر حسب سن.. 58

نمودار شماره 4- توزیع فراوانی جمعیت نمونه بر حسب سابقه کار. 59

نمودار شماره 5- توزیع فراوانی جمعیت نمونه بر حسب نام بانک….. 60

نمودار شماره 6- توزیع فراوانی جمعیت نمونه بر حسب میزان تحصیلات… 61

نمودار شماره 7- توزیع فراوانی جمعیت نمونه برحسب کیفیت زندگی کاری.. 63

نمودار شماره 8- توزیع فراوانی جمعیت نمونه برحسب مدیریت ارتباط با مشتری.. 65

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله ارتباط و راه‌های نفوذ در دیگران در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله ارتباط و راه‌های نفوذ در دیگران در فایل ورد (word) دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله ارتباط و راه‌های نفوذ در دیگران در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله ارتباط و راه‌های نفوذ در دیگران در فایل ورد (word)

مقدمه
تعریف ارتباط
ویژگی های ارتباط زبان تن + زبان کلامی
ارتباط کامل
زبان تن
ارتباط کلامی
ارتباط خوب
ارتباط بد
نفوذ در دیگران
نتیجه گیری
منابع و مآخذ

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله ارتباط و راه‌های نفوذ در دیگران در فایل ورد (word)

1) ارتباط میان فردی (مهارتهای اجتماعی در ارتباطات میان فردی)، نوشته اون هارجی ـ کرستین ساندوز ـ دیوید دیکسون ـ جوردنه تاتون، ترجمه مهرداد فیروز بخت – خشایار بیگی، تهران، انتشارات رشد، چاپ دوم،‌
2) مهارت‌های گفت و گو، نوشته دون گابور، ترجمه مهدی قراچه داغی، تهران، انتشارت پیک بهار ‏،1381‏
3) از حال بد به حال خوب، نوشته دیوید برنز،‌ ترجمه مهدی قراچه داغی، تهران، آسیم،
4) بسوی کامیابی (1)،‌ نویسنده: آنتونی رابینز،‌ ترجمه: مهدی مجردزاده کرمانی، تهران، موسسه فرهنگی راه بین، چاپ سوم،

مقدمه

دیگران بزرگترین سرمایه و منبع قدرت ما هستند. راه استفاده از آن منبع، برقراری رابطه صحیح است. چنانچه این رابطه را برقرار کنیم هم نیاز دیگران را بر آورده کرده ایم که ما را در حل مسائل یاری می دهند وهم نیاز خود را. پس قدرت ایجاد رابطه صحیح یکی از مهارت هایی  است که افراد باید داشته باشند[1]. یعنی اگر بخواهیم یک دوست خوب، معلم خوب با پدر و مادر خوب و از همه مهمتر یک مشاور خوب و صمیمی باشیم به این مهارت نیاز داریم و باید بتوانیم رابطه صحیح برقرار کنیم. اما ارتباط چیست؟ عده ای از افراد ارتباط را کلمه ای تعریف شده و بی‌نیاز از توضیح می دانند و خود را متخصص ارتباط تلقی می‌کنند. اما اگر ارتباط آنقدر ساده است پس چرا بعضی از زوج ها در برقراری ارتباط موثر بی اطلاعند و یا چرا بعضی خانواده ها به علت عدم ارتباط صمیمی از هم پاشیده شده اند ویا چرا گاهی یک روان پزشک، روان شناس ویا مشاور مراجعان خود را از دست می دهند[2]

 تعریف ارتباط

تعداد کم و معمولاً دونفر هست فرآیندی است که طی آن اطلاعات، معانی، احساسات را از طریق پیام های کلامی و غیر کلامی با دیگران در میان می گذاریم[3]

ویژگی های ارتباطات

1 :  ارتباط یک فرایند است.

ارتباط یک فرایند ارسال و دریافت پیام است برای برقراری ارتباط باید حداقل دو نفر در رویدادهایی مستمد و پویا با هم در گیر شوند و طی آن بر یکدیگر تأثیر و از یکدیگر تأثیر پذیرند

مؤلفه های فرایند ارتباط

الف ) برقرار کنندگان ارتباط:

در هر ارتباطی وجود طرفین ارتباط الزامی است که شامل منبع و گیرنده است وفقط زمانی فرایند ارتباط شروع میشود که منبع پیامی به گیرنده ارسال کند اما ارتباط برقرار کنندگان به طور همزمان هم فرستنده پیام هستند و هم گیرنده آن یعنی شخصی الف: در حین صحبت، اثرات گفتارش را نیز بازبینی می‌کند و در همان حال از شخص ب: اطلاعات می گیرد

ب) پیام:

در واقع همان محتوای ارتباط و گویای منظور ارتباط برقرار کنندگان است

ج) رسانه :

شیوه خاص انتقال پیام است رسانه  نظامی از نمادها یا رمزهاست که می تواند به اشکال مختلف، باشد


[1] . به سوی کامیابی (1)، ص

[2] . همان منبع ، ص

[3] . ارتباط میان فردی، ص 28ـ

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پاور پوینت فرهنگ و شخصیت در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 دانلود پاور پوینت فرهنگ و شخصیت در فایل ورد (word) دارای 47 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت دانلود پاور پوینت فرهنگ و شخصیت در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي دانلود پاور پوینت فرهنگ و شخصیت در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود پاور پوینت فرهنگ و شخصیت در فایل ورد (word) :

دانلود پاور پوینت فرهنگ و شخصیت در فایل ورد (word)

موضوع کنفرانس : فرهنگ و شخصیت استاد ارجمند :

power point
این پاور پوینت دارای 47 اسلاید میباشد
با ظاهری زیبا و متفاوت ، قابل ویرایش ، هر اسلاید طراحی زیبا و جداگانه ای دارد
شامل مطالب زیر
personality are universal.
كشف این حقیقت كه ایا مشخصات خاص شخصیتی درهر فرد می تواند به صورت جامع وكلی باشد.
What is Cultural Personality Psychology
روان شناسی فرهنگی شخصیت چیست؟
Culture: Local within-group similarities and between-group differences of any sort—physical, psychological, behavioral, attitudinal .
فرهنگ: مشابهت های محلی بین چندین گروه وهمچنین تفاوتهای متداول بین چند گروه ازهر نوعی اعم از: جسمی -روان شناسی- رفتاری و نگرشی
Cultural differences also are termed cultural variations.
تفاوتهای بین فرهنگها در اصطلاح به عنوان اختلافات فرهنگی شناخته می شوند.
Cultural personality psychology has three goal .
روان شناسی فرهنگی شخصیت سه هدف مهم دارد:
Three key approaches to the interface of culture and personality: Evoked culture, transmitted culture, cultural universals.
سه روش اصلی مداخله گر بین فرهنگ وشخصیت: فرهنگ فراخوانده شده –انتقال فرهنگها-و جامع بودن فرهنگی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق سلامت عمومی و رضایت شغلی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق سلامت عمومی و رضایت شغلی در فایل ورد (word) دارای 126 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق سلامت عمومی و رضایت شغلی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود تحقیق سلامت عمومی و رضایت شغلی در فایل ورد (word)

مقدمه
تاریخچه گروه بهمن
بخش دوم:‌ جذب نیروی انسانی
مراحل جذب کارکنان
حوزه‌های مرکز بهمن موتور
شرح وظایف حوزه‌های نام برده
2- مدیرت تحقیق و توسعه: پیشرفت و تحقیق با تکنولوژی روز
معاونت توسعه و ساخت
مدیریت منابع انسانی
مدیریت پشتیبانی
«گروه بهمن در یک نگاه (با نیم قرن فعالیت)»
ادبیات و پیشینه تحقیق
بخش اول: سلامت روانی
بهداشت روانی از دیدگاه مکاتب مختلف روان‌شناسی
الف) بهداشت روانی از دیدگاه مکتب زیست‌گرایی
ب) بهداشت روانی از دیدگاه مکتب روان‌کاوی
پ)بهداشت روانی از دیدگاه مکتب رفتارگرایی
ت) بهداشت روانی از دیدگاه مکتب انسان‌گرایی
مفهوم انسان سالم از دیدگاه روان‌شناسان
عوامل مؤثر در تأمین سلامت روانی
الف) نقش خانواده در سلامت روانی
ب) نقش مدرسه در سلامت روانی
پ) نقش خود در سلامت روانی
اهداف بهداشت روانی
ابعاد فعالیت‌های بهداشت روانی
اصول بهداشت روانی
عوامل سازنده ‌مقیاس سلامت عمومی
الف) نشانه‌های جسمانی
ب) اضطراب
پ) کنش اجتماعی
ت) افسردگی
پژوهش‌های انجام یافته در رابطه با مقیاس سلامت عمومی
بخش دوم: رضایت شغلی
مؤلفه‌های عاطفی و شناختی رضایت شغلی
تأثیر خلق و خو
نظریه‌های رضایت شغلی
1- نظریه‌ی کامروائی نیاز
2- نظریه گروه مرجع
3- نظریه مک کللند
4- نظریه‌های مغایرت
5- نظریه تفاوتهای فردی
6- نظریه‌های موازنه
7- نظریه برابری
8- نظریه سه وجهی آلدرفر
9- نظریه ارزشی لاک
10- نظریه سلسله مراتب نیازهای مزلو
11- نظریه سیستمها و رضایت شغلی
12-نظریه دو عاملی رضایت شغلی
ویژگی‌‌های رضایت شغلی
الگوهای رضایت شغلی
ابعاد رضایت شغلی
الف- پرداخت
ب- ارتقاء و پیشرفت
ج- سرپرستی
د- همکاران
هـ – ماهیت شغل
1- تنوع شغل
2- استاندارد و تخصصی کردن وظایف
3- کنترل بر روشها و مراحل انجام کار
4- چالش انگیز بودن شغل
وضوح شغلی
تطابق بین شخصیت و شغل و تأثیر آن بر رضایت شغلی
همبسته‌های خشنودی شغلی: متغیرهای شخصی
الف- سن
ب- سطح تحصیلات،
ج- جنسیت
شاخص و پایمردهای رضایت شغلی و نارضایتی شغلی
رضایت شغلی و عملکرد
1- تأثیر رضایت شغلی بر عملکرد ضعیف است
الف) حفظ عملکرد قبلی
ب) طریقه سازماندهی کارها
ج) وجود ارتباط غیرمستقیم
2- رضایت شغلی غیرمستقیم منجر به عملکرد بهتر می‌شود
3- عملکرد بهتر، منجر به افزایش رضایت شغلی می‌گردد
4- بین رضایت شغلی و عملکرد رابطه متقابل وجود دارد
رضایت شغلی و غیبت
رضایت شغلی و سلامت جسمی و روانی
رضامندی کلی از زندگی
تخلف و رفتارهای ضدتولیدی
ترک خدمت
کارکنان چگونه نارضایتی خود را ابراز می‌کنند؟
خروج (ترک خدمت)
اعتراض
وفاداری (وظیفه شناسی)
سهل‌انگاری
بخش اول : جامعه آماری و گروه نمونه مورد مطالعه
ابزار پژوهش
روش نمره گذاری
بخش دوم: تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده
سن
جنسیت
سابقه کار
تحصیلات
الف) رضایت از کار
ب) رضایت از سرپرستی
ج) رضایت از همکار
د) رضایت از ارتقاء
هـ) رضایت از پرداخت
الف) نشانه های جسمانی ( شکایت جسمی)
ب ) اضطراب
پ ) کنش اجتماعی
ت ) افسردگی

مقدمه

به اعتقاد بسیاری از دانشمندان علوم رفتاری،‌ سازمانها وجه انکارناپذیر دنیای نوین امروز را تشکیل می‌دهند، ماهیت جوامع توسط سازمانها شکل گرفته و آنها نیز به نوبه خود به وسیله دنیای پیرامون و روابط موجود در آن شکل می‌گیرد. گر چه سازمانها به شکلهای مختلف و بر پایه هدفهای گوناگون تأسیس و سازماندهی می‌شود، اما بدون تردید تمامی آنها بر پایه تلاشهای روانی و جسمانی نیروی انسانی که ارکان اصلی آن به حساب می‌آید، اداره و هدایت می‌گردند. از این رو،‌ زندگی افراد در جوامع نوین به شدت تحت نفوذ هستی و رفتار سازمانها قرار دارد، و همین دلیل به تنهایی سعی در شناخت هر چه بیشتر، بهتر و علمی‌تر ماهیت و روابط متقابل آنها و نیروی انسانی را توجیه و ضروری می‌سازد (حیدر علی هومن، 1381)

یکی از هدفهای پیگیر روانشناسی بررسی ماهیت رفتار و روان است. به طور کلی هر موجود زنده‌ای جزء از راه شناخت رفتار و موقعیتهای مختلف شناخته نمی‌شود. چون آدمی مخلوق انگیزه‌ها،‌ کششها و احساس‌های هوشیار و امکانات فطری خویش است و رفتارش هنگامی بهنجار است که موازنه یا تعادلی میان این عوامل برقرار گردد. در واقع تن و روان چنان با هم ارتباط نزدیک دارند که هر دگرگونی در یکی از آنها موجب دگرگونی در دیگری می‌شود. اکثر ناسازگاریهای فکری،‌ عاطفی و اخلاقی بر اثر همین ناراحتیهای روانی ایجاد می‌گردد

رشد و تعالی یک جامعه در گرو تندرستی افراد آن جامعه است و شناسایی عوامل تعیین کننده و مرتبط با آن در جهت سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در سطوح خرد و کلان جامعه نقش مهمی ایفا می‌کند. تأمین سلامتی افراد جامعه از دیدگاه سه بعدی جسمی، روانی و اجتماعی از مسائل اساسی هر کشوری محسوب می‌شود

در این میان به دلیل شیوع بالا و اثرات مخرب بسیار شدید و طولانی اختلالات روانی به خصوص در کشورهای در حال توسعه، لزوم پرداختن به موضوع سلامت روان از اهمیت ویژه برخوردار است. ضرورت توجه به مسائل روانی با پیشرفت و توسعه تکنولوژی و زندگی ماشینی بیشتر نمود پیدا می‌کند

از طرفی طبیعت زندگی انسان با انواع فشارهای روانی مانند محرومیتها، شکستها، کمبودها، حوادث و فجایع طبیعی و غیرطبیعی آمیخته است اما آنچه سلامت روانی و جسمانی او را در معرض خطر قرار می‌دهد شیوه مقابله با این عوامل است. حال اگر بتوان عواملی را که می‌تواند بر سلامت روانی تأثیرگذار بوده- چه مثبت، چه منفی – مورد شناسایی قرار داد،‌ زمینه‌ها و عوامل مناسب را گسترش داده و عوامل آسیب‌زا را کاهش دهیم، می‌توان امیدوار بود که جامعه‌ای با افرادی کارآمد، سرزنده، پویا و سرشار از امید داشته باشیم

از سوی دیگر،‌ یکی از عمده‌ترین و شاید جنجال برانگیز‌ترین (ناگی،‌ 1996) مفاهیمی که از یک طرف تلاشهای نظری و بنیادی بسیاری را به خود معطوف ساخته،‌ و از طرف دگر در تمامی سطوح مدیریت و منابع نیروی انسانی سازمانها اهمیت زیادی پیدا کرده،‌ رضایت شغلی است

این اهمیت از یک سو به دلیل نقشی است که این سازه در پیشرفت و بهبود سازمان و نیز بهداشت و سلامت نیروی کار دارد و از دگر سو، به علت آن است که رضایت شغلی علاوه بر تعاریف و مفهوم پردازیهای متعدد و گاه پیچیده، محل تلاقی و نیز سازه مشترک بسیاری از حوزه‌های علمی مانند آموزش و پرورش،‌ روان‌شناسی، مدیریت،‌ جامعه‌شناسی، اقتصاد و حتی سیاست‌ بوده است. (لاوسون و شن، 1998، به نقل از هومن، 1381)

رضایت شغلی خود تعیین کنده بسیاری از متغیرهای سازمانی است مطالعات متعدد نشان داده است رضایت شغلی از عوامل مهم افزایش بهره‌وری، دلسوزی کارکنان نسبت به سازمان ، تعلق و دلبستگی آنان به محیط کار و افزایش کمیت و کیفیت کار، برقراری روابط خوب و انسانی در محل کار، ایجاد ارتباطات صحیح،‌ بالا بردن روحیه، عشق و علاقه به کار است. تردید نیست که هر سازمان خود یک ارگانیسم منحصر به فرد است و نخستین عامل آن، انسان و توجه به کارکنان است. (هومن، 1381)

سلامت عمومی و رضایت شغلی دو عامل بسیار مهم در هر سازمانی است. توجه به سلامت روانی افراد و رضایت شغلی آنها به عنوان یکی از ارکان پیشرفت جوامع انسانی و عامل حفظ پویایی افراد باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد

اما اینکه چگونه می‌توان این امر مهم را به مرحله اجرا درآورد و این دو عامل مهم را در حد مطلوب در سازمانها برقرار نمود، کاری بسیار دشوار و وظیفه‌ای است بس خطیر که نیاز به تجربه، امکانات، تدابیر خاص و شاید از همه مهمتر ابزاری علمی و معتبر دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی سلامت عمومی و رضایت شغلی در کارشناسان مرکز بهمن موتور اجرا گردیده است


تاریخچه گروه بهمن

گروه بهمن در سال 1331 تحت عنوان شرکت سهامی (ایران خلیج کو) در زمینه نمایندگی امور حمل و نقل دریایی و حق‌العمل کاری نمایندگی تجاری شروع به کار کرد. این شرکت از سال 1338 با اخذ مجوز ساخت از سوی وزارت صنایع معادل اقدام به مونتاژ وانت سه چرخ موسوم به وسپا با ظرفیت 200 کیلوگرم نمود و سپس در سال 1350 با افزایش سرمایه‌، موضوع فعالیت شرکت به ساخت و مونتاژ انواع وانتهای مزدا تبدیل شد و وانت مزدا 1000 با ظرفیت 500 کیلوگرم به مرحله تولید رسید و نام شرکت به کارخانجات اتومبیل‌سازی مزدا تغییر یافت. بعد از آن در سال 1363 وانت مزدا 1600 نیز به تنوع محصولات شرکت اضافه شد و نام شرکت به ایران وانت تبدیل گردید. به منظور استفاده در جنگ تحمیلی در سالهای 1366-1365 شرکت اقدام به مونتاژ وانت مزدا 1800 نمود از سال 1369 تولید وانت مزدا 1000 از برنامه حذف گردید و شرکت با تمام ظرفیت به تولید وانت مزدا 1600 پرداخت از ابتدای سال 1373 و در پی واگذاری سهام به بخش خصوصی، دگرگونی قابل ملاحظه‌ای در روند فعالیت‌های شرکت به وجود آمد بطوری که موضوع فعالیت شرکت شامل افزایش تولید و بهره‌برداری، طراحی و ساخت خودروی دو کابین و آمبولانس 1600، تولید وانت و آمبولانس با موتور  گردید. در تاریخ 28/4/1378 و بر اساس مصوبه مجلس عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام و با تغییر اساسنامه عطف حیات شرکت به منظور ایجاد ملدینگ گروه بهمن شکل گرفت بدین ترتیب، تغییر موضوع فعالیت و ساختار شرکت استراتژی گسترش در زمینه‌های مختلف از جمله تولید سواری مزدا F323 و GLX323 و تولید انواع شاسی و شالی قابل حرکت،‌ تولید قطعات ریخته‌گری، تولید انواع موتورسیکلت و دوچرخه و انجام فعالیتهای بازرگانی و سرمایه‌گذاری در دستور کار قرار گرفت. در سال 1379 فروش شرکت با نرخ رشد تقریباً 50% که بالاترین نرخ رشد طی سه سال اخیر می‌باشد به 456 میلیارد ریال و سود قبل از کسر مالیات با 67% رشد که بالاترین نرخ سود طی 4 سال اخیر می‌باشد به 183 میلیارد ریال افزایش یافت تغییر قابل توجه بود طی سالیان اخیر برآیند استراتژی‌ها و برنامه‌های دقیق نهمین شرکت برتر بورس از لحاظ درجه نقد شوندگی بوده در حالی‌که در سال 78 رتبه 23 را به خود اختصاص داده بود. این امر نشان دهنده استقبال بازار سرمایه از سهام گروه بوده است علاوه بر این سهام گروه در سال 1379 بالغ بر 66% بازدهی نصیب صاحبان خود نموده است و این مسئله در مقایسه با نرخ بازدهی سال 77 و 78 که به ترتیب برابر با 6/25% و 1/54% می‌باشد. نشانگر مدیریت بهینه و نتیجه تغییر استراتژی گروه می‌باشد

شرکت‌های تحت پوشش گروه بهمن عبارتند از: شرکت شاسی‌ساز ایران (10% سهام متعلق به گروه بهمن) شرکت بازرگانی عصر بهمن (100% سهام متعلق به گروه بهمن) شرکت بازرگانی عصر بهمن (100% سهام متعلق به گروه بهمن) شرکت بازرگانی ریسپکت (%49 سهام متعلق به گروه بهمن) شرکت مزدا یدک (%100 متعلق به گروه بهمن) شرکت قند پارس (%12 سهام متعلق به گروه بهمن) شرکت سایپا (%14/43 سهام متعلق به گروه بهمن) ایران دوچرخ (%52 سهام متعلق به گروه بهمن) شرکت سرمایه‌گذاری بهمن (%36 سرمایه متعلق به گروه بهمن). مراکز تحت پوشش گروه بهمن عبارتند از مرکز بهمن موتور مرکز بازرگانی دپارتمان II – آدرس دفتر مرکزی: تهران، میدان فاطمی، خیابان چهلستون، پلاک 4 و آدرس کارخانه: تهران کیلومتر 21 جاده قدیم کرج می‌باشد، تعداد پرسنل فعلی شرکت حدود 1000 نفر و ارزش اسامی سرمایه آن 000/000/000/300 (سیصد میلیارد ریال) و منقسم با 000/000/300 (سیصد میلیون) سهم هزار ریالی است

بخش دوم:‌ جذب نیروی انسانی

مراحل جذب کارکنان

  1)   معرفی به واحد امور اداری جهت استخدام

  2)   بررسی مدارک (تحصیلی، شناسنامه‌ای، سابقه کار و سابقه بیمه و … ) و تشکیل پرونده

  3)   معرفی به واحدهای تقاضا کننده نیرو جهت مصاحبه‌های تخصصی

  4)   دریافت پاسخ از واحدها در مورد افراد معرفی شده

  5)   تکمیل پرونده پزشکی،‌ عدم سوء پیشینه، تأییدیه تحصیلی از واحد آموزش دهنده و …

  6)   صدور کارت کارگزینی برای فرد و تهیه مفاد قرارداد کار و گرفتن امضا از کارکنان استخدام شده

  7)   ارسال قرارداد او به مدیریت منابع انسانی برای امضای نهایی

  8)   تعیین تاریخ شروع به کر از طرف واحد تقاضا کننده و تأیید نهایی آن

  9)   اقدام برای امکانات رفاهی کارکنان (سرویس ایاب و ذهاب دفترچه بیمه، بن غذا، بن … )

10)   وارد شدن نام کارکنان در سیستم کامپیوتری حقوق و دستمزد و اضافه گردیدن به جمع کارکنان

حوزه‌های مرکز بهمن موتور

مرکز بهمن موتور شامل حوزه‌های چون

1- معاونت تولید خودرو

1-   مدیریت خدماتی فنی

2-   مدیریت مهندسی تولید

3-   مدیریت تولید

4-   مدیریت برنامه‌ریزی

2- معاونت تحقق و توسعه

1-   مدیریت محصول

2-   مدیریت مهندسی صنایع

3-   ریاست کنترل پروژه

3-معاونت توسعه و ساخت

1-   مدیریت برنامه‌ریزی و بازرگانی

2-   مدیریت تضمین کیفیت

3-   مدیریت امور مهندسی

4- مدیریت منابع انسانی

1-   ریاست آموزش

2-   ریاست اداری

3-   ریاست امور عمومی

4-   ریاست ایمنی و بهداشت

5- مدیریت پشتیبانی

1-   ریاست امور قراردادها

2-   ریاست امور خیریه

3-   ریاست عمران

6- مدیریت مالی

                             1-ریاست حسابداری صنعتی

                             2- ریاست مالی

7- مدیریت کنترل کیفیت

1-   ریاست تضمین کیفیت

2-   ریاست کنترل مواد ورودی

3-   ریاست کنترل فرآیند وانت

4-   ریاست کنترل آزمایشگاهها

8- مدیریت طرح و برنامه

1-   ریاست واحد سخت‌افزار و نرم‌افزار

2-   مدیریت بهبود روش‌ها

9- مدیریت فروش

1-   ریاست امور نمایندگی‌ها

2-   ریاست مهندسی فروش

شرح وظایف حوزه‌های نام برده

1-1-      حفظ و نگهداری، تعمیرات، دستگاه‌ها و پرس، خطوط ED، وسایل گرمازایی و سرمازایی

ED: (الکترودیپازیشن) فرآیند آسترزایی می‌باشد که از پوسیدگی زود هنگام جلوگیری می‌کند باعث می‌شود که سطح محصول مسطح می‌شود

2-1- مهندسی تولید: ساخت فیکسچر (اسکلتی که فرآیند جوش و نصب قطعات روی یکدیگر را می‌باشد) و نظارت بر چگونگی ساخت قطعات تولیدی داخل، خارج و روند تولید

3-1- مدیر تولید: اهم وظایف نظارت و مهندسی بر چگونگی ساخت و قطعات داخلی، مونتاژ که خود دارای بخشهای چون اتاق‌سازی جلو و عقب، قطعه‌سازی فرآیند مونتاژ سواری، مونتاژ وانت تحت نظارت مدیریت تولید (مونتاژ عملیات تکمیلی)

4-1- مدیریت برنامه‌ریزی توسعه و ساخت: کارهای برنامه‌ریزی و پیش‌بینی قطعات درخواستی و کلاسه (دسته‌بندی داده‌های خود را با معاونت خود برای قطعه‌سازان خارج از کشور تأمین می‌کند.)

2- مدیرت تحقیق و توسعه: پیشرفت و تحقیق با تکنولوژی روز

1-2- مدیریت محصول: تأمین‌کننده قطعات، بررسی قطعات فلزی و پلیمری (قطعات پلاستیکی)

2-2- مهندسی صنایع: تهیه و تنظیم لعات (نقشه سازمانی شرکت) کارسنجی با توجه به واحد کارسنجی که یک قطعه تولیدی از شروع تا خاتمه چه مدتی زمانی را نیاز دارد)

3-2- کنترل پروژه: بررسی پروژه‌های در دست اقدام و پیشنهادات شرکت، مثل پروژه ساخت وانت و کابین چه روندی دارد؟ چه هزینه در بر دارد؟‌ چه زمانی نیاز دارد؟

معاونت توسعه و ساخت

2-3- مدیریت تضمین کیفیت: تضمین کننده قطعات خریداری و در حال خرید را برآورد دارد. سرکشی به سازندگان تا روند تولید آنها را با مدیریت خود تضمین کند که این قطعه مورد تأیید می‌باشد یا خیر؟

3-3- مدیریت امور مهندسی:‌ تأمین‌ کننده قطعات خودرو با سازندگان، بستن قرارداد با سازندگان

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود تحقیق سلامت عمومی و رضایت شغلی در فایل ورد (word)

1-4- آموزش: تهیه و تنظیم نیازسنجی‌ آموزشی با توجه به تهیه فرم‌ها و ارائه خدمات آموزشی با توجه به عنوان شغلی و تخصصی افراد- برگزاری دوره‌های آموزشی (سمینارها، همایش‌ها به روز بودن اطلاعات افراد و افزایش سواد از سطح کارگری تا مدیریت با توجه به نوع شغل، سابقه و نوع سواد

2-4- ریاست اداری: جذب و به کارگیری نیروهای استخدامی جدید و تهیه حقوق و دستمزد افراد،‌ تعیین میزان حقوق دریافتی با توجه به میزان تحصیلات، عنوان شغلی و تنظیم مرخصی روزانه- ثبت و نگهداری این اطلاعات تشکیل پرونده، ارائه خدمات بیمه‌ای

3-4- امور عمومی: تهیه و برآورد نمودن وسایل رفاهی از قبیل سرویس‌های ایاب و ذهاب، تهیه مواد غذایی، رستوران برای پرسنل و …

4-4- ایمنی و بهداشت: شامل بخش اورژانس که کار فوریت‌های پزشکی، سوانح و آسیب‌دیدگی و غیره را انجام می‌دهد و مددکاری (کار امداد و مددجویی و رسیدگی به امور رفاهی و برآورد نمودن نیازهای افرادی که به واحد ایمنی و بهداشت از لحاظ کمک نقدی و غیرنقدی تا فرزندان، مشکلات خانوادگی و … )

مدیریت پشتیبانی

1-5- ریاست امور قراردادها: کار پیمانکاران و جذب نیروی کار و بستن قراردادها و خرید وسایل و تجهیزات برای شرکت

2-5- ریاست امور خیریه: تهیه نمودن وسایل کمک آموزشی، بهداشتی، حفاظتی و … را انجام می‌دهند

3-5- ریاست عمران: نظارت و ساخت کارهای بنایی،‌ تجاری،‌ جدول‌بندی، تیرچه‌سازی، لوله‌کشی و کارهای خدماتی و رفاهی و زیباسازی محوطه و … می‌باشد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی نقش ایثار در منابع اسلامی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی نقش ایثار در منابع اسلامی در فایل ورد (word) دارای 170 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی نقش ایثار در منابع اسلامی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست مطالب
فصل اول: كلیات   
1- مقدمه    
2- بیان مسئله   
2-1 اهمیت و ضرورت مسئله   
3-1 اهداف پژوهش   
4-1 جامعه آماری   
5-1 نمونه و روش نمونه گیری   
6-1 روش تحقیق   
7-1 مراحل اجرای تحقیق   
8-1 مشكلات تحقیق   
9-1 ارائه پیشنهادات   
فصل دوم: ایثار در منابع اسلامی   
2-تعریف ایثار   
1-2 نمونه ای از آیات قرآن كریم درباره ایثار و شهادت   
3-انواع ایثار   
1-3 جهاد   
2-3 شهادت   
3-3 فنای عاشق در معشوق   
4-3 دهش و بخشش   
5-3 انفاق   
6-3 جامعه پزشكی   
4-ایثار پیامبر (ص) و اهل بیت(ع)   
1-4 ایثار پیامبر در راه ترویج اسلام   
1-1-4 ایثار در آئین محمدی (ص) و ائمه اطهار (ع)   
2-1-4 ایثار انصار نسبت به مهاجران   
2-4 ایثار حضرت علی   
3-4 حماسه حسینی       
5 شهادت   
1-5 فلسفه وجودی فرهنگ ایثار و شهادت در مكتب اسلام   
1-1-5 ایثار و شهادت در تاریخ اسلام   
2-5 شهادت طلبی و انتفاضه   
3-5 انگیزه های شهادت طلبی   
4-5 شهادت در دین یهود   
5-5 شهادت در مسیحیت   
6-5 ایثار و شهادت طلبی در تاریخ پر بار انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی   
1-6-5 شهید و شهادت از دیدگاه امام خمینی (ره)   
2-6-5 شهادت در بسته تاریخ از دیدگاه امام خمینی (ره)   
3-6-5 مفهوم و ارزش شهادت از دیدگاه امام خمینی (ره)   
4-6-5 مقام و منزلت شهدا از دیدگاه امام خمینی (ره)   
فصل سوم: تأثیر ایثار در تكامل فرد و اجتماع   
6-تأثیر ایثار در تكامل فرد   
1-6 ایثار و خدا محوری   
2-6 نقش ایثار در رشد و تعالی انسان   
3-6 ایثار و عزت نفس   
4-6 ایثار و توجه به آخرت   
5-6 ایثار و صبوری در برابر ناملایمات   
7- تأثیر ایثار در تكامل اجتماع   
8-ترویج فرهنگ ایثار در حوزه اجتماعی   
1-8 سطح نخست (خانواده)   
2-8 سطح دوم (محیط جغرافیایی)   
3-8-سطح سوم (جامعه)   
9-ترویج ایثار در حوزه فرهنگی   
10-ترویج ایثار در حوزه سیاسی    
11- ترویج ایثار در حوزه اقتصادی   
فصل چهارم: بررسی دیدگاه دانش آموزان در خصوص مفهوم ایثار و تأثیر در تكامل فرد
و اجتماع   
12-جداول و نتایج   
13-نتیجه گیری   
14-فهرست منابع و مآخذ   
15-ضمائم   
1-15 نمونه پرسشنامه   
2-15 نمونه مصاحبه

 

مقدمه:

اكنون كه از پیروزی انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی با عراق سال ها می گذرد، باید ارزش ها و آرمان های اصیل و ارزش های اسلام ناب محمدی (ص) را در جامعه پیدا كنیم كه این امر در زمانی انجام می پذیرد كه فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه پی‌ریزی و نهادینه شود.
اصولاً یكی از مسائل مهم جامعه ای كه مدعی حضور گفتگوی تمدن هاست پی بردن به اصالت تمدن ها و فرهنگ ها و انگیزه خالص و ناب شهدا است. در این عرصه تنها زمینه ای كه از فرهنگ و شهادت داشتیم عنوانی بود كه در طوب زندگی خود در لوح روح خود حك كرده ایم. زمینه ای كه خانواده ها یا شهدا و ایثارگران دارای درك بالاتر و بهتری از آن هستند برای این موضوع ما به كتاب هایی كه فلسفه ایثار و فرهنگ آن را عمیق تر بیان كرده بسیار توجه و اشاره كردیم.
مسئله دیگر كه ما در این مقاله و یا تحقیق آن را مورد توجه قرار دادیم، ارزش هایی بود كه در جوامع و ادیان مختلف برای نامیدن یك فرد به عنوان شهید ملاك قرار می‌گیرد. پس برای این امر ابتدا باید انگیزه های شهادت طلبی را در جوامع مختلف بررسی كردیم.
نتایج این پژوهش به ما كمك می‌كند تا هاله ای از تقدس و معنویت و روح، را فرا گیرد و در درك بهتر فرهنگ ایثار و شهادت ما را یاری دهد.

 

– منابع و مآخذ:
1-بابازاده، علی اكبر، سیمای حكومتی امام علی (ع). قم، انتشارات انصاریان، 1378
2-انصاریان، حسین، دیار عاشقان، جلد هفتم، انتشارات سازمان تبلیغات اسلامی، 1373
3-عمید زنجانی، عباسعلی، انقلاب اسلامی و ریشه های آن، فرهنگ ارشاد اسلامی، 1375
4-دكتر علی شریعتی، هبوط در كویر، چاپ هفتم، انتشارات سبز، 1369
5-استاد شهید مرتضی مطهری، سیری در نهج البلاغه، چاپ دوم، 1354
6-عاملی، جواد، حماسه و عرفان، مركز نشر اسراء، چاپ دوم، 1377
7-منصوری لاریجانی، اسماعیل، زمزم عشق، مؤسسه فرهنگی انتشاراتی آیه، چاپ دوم، 1381
8-علیخانی، علی اكبر، بحرانی مرتضی، شهید و شهادت در ادعیه و زیارت، نشر شاهد، چاپ اول، 1380
9-عباسعلی عمید زنجانی، جهاد از دیدگاه امام علی(ع) در نهج البلاغه، انتشارات سهامی چاپخانه ای وزارت ارشاد اسلامی، بهار 1365
10-جبران خلیل جبران، پیامبر، ترجمه دكتر الهی قمشه ای، انتشارات روزنه، پاییز 1378
11-الاصفهانی الراغب، المفردات فی غریب القرآن، دفتر نشر كتاب، 1404
12-جمال الدین الافریقی المصدری، ابولفضل، لسان العرب (بیروت: دارالصادر)ج 3
13-دبیرخانه شورای هماهنگی و نظارت بر امر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت هم اندیشی فرهنگ ایثار و شهادت چاپ اول، تابستان 1383
منصوری لاریجانی، اسماعیل- عاشقان بی ادعا- انتشارات خادم الرضا (ع)- چاپ اول، تابستان 82
14-شهود، فصل نامه فرهنگی پژوهشی بنیاد شهید انقلاب اسلامی، شماره 3، تابستان 1379
15-شهود، فصل نامه فرهنگی پژوهشی بنیاد شهید انقلاب اسلامی، شماره 6 و 7، بهار و تابستان 1379
16-شهود، فصل نامه فرهنگی پژوهشی بنیاد شهید انقلاب اسلامی، شماره 4، پاییز 1379
17-پیشگامان، ماهنامه فرهنگی-آموزشی سازمان بسیج دانش آموزی، بهمن ماه 1383
چشمه سهرابی، مظفر، زیر نظر علی شكویی، تهران نشر شاهد، 1378
18-لغت نامه خدا
19-صحیفه نور، ج 20
20-صحیفه نور، ج 18
21-جلوه های حكمت، واژه صبر
22-صافی
23-سایت های اینترنتی:
www.isar.com
www.AmrKhaled.Com
www.google.com
www.Andishe.com

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود روانشناسی بالینی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود روانشناسی بالینی در فایل ورد (word) دارای 208 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود روانشناسی بالینی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود روانشناسی بالینی در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود روانشناسی بالینی در فایل ورد (word) :

دانلود روانشناسی بالینی در فایل ورد (word)

فصل اول : کلیات

دانلود روانشناسی بالینی در فایل ورد (word) در گذشته و حال

روشهای مطالعه بیمار یهای روانی موقعی نضج گرفت که مسئله بیماری روانی، از خرافات و عقاید ماوراءالطبیعه مجزا شد.

روا نشناسی مرضی

بشر اولیه، امراض روانی را پدیدهای ماوراءالطبیعه می دانست. رو شهای درمـان ایـن گونـه بیمـاران کـه تصـور مـی شـد

دچار«جن زدگی» و ارواح خبیثه شده باشند، عبارت بود از سوراخ کردن جمجمه به منظـور آزاد کـردن روح پلیـد، و بـه

زنجیربستن، تنبیه جسمی، سوزاندن و انواع شکنجه های دیگر

در قرون ششم و هفتم قبل از میلاد، فیلسوفانی از قبیل طالس، اناکسیمنز، هراکلیتوس، اناکسـاگوراس و دمـاکریتوس در

مورد چگونگی طبیعت بشر و جهان، فرضیاتی عرضه کردند. کمی بعد از آن، بقراط( 460 تا 370 قبل از میلاد) در زمینـه

علم پزشکی تئوری هایی ارائه داد که بسیار نو و پیشرفته بود و بعدها اساس این علم قرار گرفت. بـه نظـر او مرکـز تمـام

فعالیت های بشر مغز است و هرگونه اختلالاتی در آن، سبب بروز امراض روانـی مـی شـود. او عقایـد خرافـی، معجـزات و

مسائل ماوراءالطبیعه را از بیماری مجزا ساخت و حمام، رژیم غذایی، گرفتن خون و موسیقی را علاج بیماریهـای روانـی

دانست. آنچه در نظریات بقراط حایز اهمیت می باشد این است که او بیماری را نه تنها از جنبه آنـاتومی، بلکـه از لحـاظ

عوامل شیمیایی و عاطفی نیز مورد مطالعه و بررسی قرار داد.

پیدایش دانلود روانشناسی بالینی در فایل ورد (word)

در سال 1838 اسکیرول برای اولین بار فرق میان پسیکوز و عقب ماندگی هوشی را مطرح سـاخت. پـیش از ایـن زمـان،

همه به این گونه افراد به چشم دیوانه می نگریستند. در آن زمان، تمایز بین این دو، که یکـی از دسـت رفـتن گنجـایش

هوشی به سبب ابتلا به بیماری روانی و دیگری عدم پیشرفت و تکامل گنجایش های اولیه است، اهمیت بسـزایی داشـت؛

چراکه کشف این موضوع، درمان افراد عقب مانده را از اشخاص مبتلا به پسیکوز جدا کرد.

اسکیرول متوجه شد که عقب ماندگی عقلی، درجات مختلفی دارد؛ البته خود او آنها را فقـط بـه دو دسـته تقسـیم کـرد.

اسکیرول تکلم را بهترین معیار برای تشخیص این گونه افراد دانست.

دانلود روانشناسی بالینی در فایل ورد (word) جدید

در روانشناسی جدید، تأثیر دو عامل را می توان از آغاز نهضت اندازه گیری روانی مشاهده کرد. یکی از این عوامـل، ایجـاد

گروه های حرفه ای و مؤسسات و کلینیک های روانشناسی، و عامل دیگر، تکامل تدریجی وسایل کلینیکی بود. بدون وجود

این دو عامل، پیشرفت قابل ملاحظ هی امروز امکان پذیر نبود.

آزمون هوش

آغاز اندازه گیری دقیق و علمی هوش به وسیله آزمون، از زمان بینه شروع شد. آلفرد بینه اولین آزمون هـوش را در سـال

1905 با کمک همکارش سیمون منتشر کرد. تجدید چاپ آن در سال 1908 صورت گرفـت کـه البتـه کامـل تـر بـود و

2 نظریه«سن روانی» را نیز در بر داشت.

آزمون شخصیت

مشکل اساسی در مورد آزمون های شخصیت، عدم توافق نظری بود که دانشمندان درباره تعریف و ماهیت ایـن پدیـده بـا

یکدیگر داشتند.

در سال 1981 اولین آزمون اندازه گیری حالات عصبی به وسـیله وودورت و آزمـ ونهـای«تحقیـق در ارزش هـا» توسـط

آلپورت ـ ورنون شمنتشر د.

ایجاد کلینی کهای روانشناسی

1 ش در سال 1896 لایتنر ویتمر

روان شناس آمریکایی، کودك عقب مانده ای را در لابواتوار دانشگاه پنسیلوانیا مورد آزمای

روانی قرار داد. درآن سال، ویتمر در انجمن روان شناسان آمریکا، تحقیقات خود را در زمینـه مشـکلات کودکـان و طـرز

تشخیص علمی آن عرضه کرد.

: تست های طبقه بندی شده

همراه با 178سوالات تستی با پاسخنامه

– 1 مورنو چه روشی را برای درمان بیماران روانی ابداع کرده است ؟

-1 تنش زدایی -2 حساسیت زدایی -3 خواب انگیزی -4 روان نمایشگری

– 2 ترس از نشانه مهم کدام اختلال است؟

-1 اضطراب -2 فوبی 3- وسواس 4- همه موارد

– 3 بر ترین روش درمان فوبی کدام است؟

-1 مدل سازی 2- حساسیت زدایی منظم

-3 یادگیری عاملی 4- مواجه سازی ناگهانی

– 4 دام شیوه درمانی رابطه عمیق عاطفی بین مراجع و بیمار برقرار می شود.

-1 روانکاوی فروید 2- رفتار درمانی اسکینر

-3 گشتالت درمانی 4- مراجع محوری راجرز

– 5 روش مواجه سازی محسوب نمی شود؟

-1 ایجاد بینش و بصیرت 2- حساسیت زدایی منظم

-3 غرقه سازی 4- مدل سازی

6 – ویژگیهای اپسی بیش از اندازه عبارت است از :

-1 نداشتن هدفهای جاه طلبی

-2 عدم پای بندی به اصول و قوانین

-3 خارج شدن از راه خویش برای خشنود ساختن دیگران

-4 همه موارد

-7 آدلر ، روان درمانگری های خود بر چه فرآیندی تکیه کرده است؟

-1 جرات دهی -2 بازپروری 3 – تغییر رفتار -4 تنشزدایی «138» مجموعه روانشناسی

-8 در چه موقعی روشهای مبتنی بر شرطی زدایی در درمان تیکها موثر واقع میگردند؟

-1 وقتی با تیکهای مزمن مواجه باشیم . 2- وقتی با تیک های موقت مواجه باشیم.

-3 وقتی با تیک تصریح نشده سرو کار داشته باشیم . -4 وقتی نشانه مرضی به صورت عادت درآمده باشد.

-9 اسکیز برای اولین بار برای درمان روانی چه اصطکاکی بهکار برده است؟

-1 روان تحلیل گری -2 رفتار درمانگری -3 خواب انگیزی -4 تنش زدایی

-10 فرایند تشخیص بر اساس توالی آزمونگری، مصاحبه و مشاهدات نظامـدار در روش راتـر بـرای مشـخص

کردن کدام اختلال مورد استفاده قرار گرفته است؟

-1 اوتیسم 2- ادرار بی اختیاری -3 تیک موقت -4 لکنت زبان

نوع فایل:word

سایز:7.99 mb

تعداد صفحه:208

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود فوبیای خاص در کودکان در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود فوبیای خاص در کودکان در فایل ورد (word) دارای 55 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود فوبیای خاص در کودکان در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود فوبیای خاص در کودکان در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود فوبیای خاص در کودکان در فایل ورد (word) :

دانلود فوبیای خاص در کودکان در فایل ورد (word)

توضیحات محصول :

* خلاصه و چکیده مطالب
شیوه رفتار درمانی یک جلسه ای، یک گونه از درمان رفتار شناختی می باشد که با تلفیفی از تماس فعال، چالشهای ادراکی الگو برداری مشارکتی ، تقویت ( تجدید قوا) عوامل تربیتی و مهارتهای آموزشی در یک الگوی درمانی دقیق ارتقا می یابد. شیوه درمانی به صورتی می باشد که در یک جلسه 3 ساعته به حداکثر خود می رسد . در این مقاله ما کاربرد استعمال ( شیوه درمانی ost برای فوبیای خاص در فرد جوان مورد بررسی قرار می دهیم و بر موضوعات عملی که مرتبط با ost می باشد و استفاده از این شیوه درمانی در یک محیط بالینی تأکید می کنیم . ما همچنین به طور خلاصه نتایج برآیند حاصل از مطالعات درمانی را بررسی می کنیم و دستورالعمل ها و جهت گیریهای آتی برای تحقیقات بالینی و آموزش عملکردهای بالینی را پیشنهاد خواهیم داد. ما در نهایت بدین نتیجه می رسیم که ost یک شیوه درمانی مفید و کارا می باشد.
خلاصه ای از اهم مطالب مهم در این مقاله:
(1) دانلود فوبیای خاص در کودکان در فایل ورد (word)
(2) جزئیات مرتبط با کاربرد درمان درمان برای کودکان
(3) شرح مختصری از شیوه درمانی 0st
(4) قبل از درمان
(5) ارزیابی عملکردی
(6) خانواده و عوامل موثر والدین
(7) دستورالعمل های معقول و دستورالعملهای قبل از درمان
(8) اجرا و هدایت شیوه درمانی ost
(9) الگوی مشارکت
(10) تقویت

تجربه ترس و اضطراب در کودکان طبیعی به نظر می رسد و سلامتی کودک را در طول دوره رشد و رشد عاطفی وی مورد تهدید قرار می دهد. این هیجانات و عواطف می توانند حتی به عنوان رفتاری سازگار با عادات کودک نگریسته شود و آنچه بیشتر مهم می باشند این است که این احساسات و عواطف به نحوی چشمگیر در فرآیند ادراکی تشخیص پیچیده کودک تأثیر بگذارد و فرآیندهای انتزاعی و تخیلی وی را با اختلال مواجه سازد. ترسها در کودک به تدریج از یک حالت موقت و گذرا و ناپایدار به سمت ترسهایی واقعی از حیوانات متمایل می شود و متعاقب آن ، به سمت ترسهای با شدت بیشتر از روند پیشرفت ترس در قابلیت افکار تخیلی کودک مخابره می شود ( ارسال می شود)

WORD نوع فایل:

سایز:90.9Kb

تعداد صفحه:55

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پاورپوینت اختلال سلوک کودکان و نوجوانان در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 دانلود پاورپوینت اختلال سلوک کودکان و نوجوانان در فایل ورد (word) دارای 41 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت دانلود پاورپوینت اختلال سلوک کودکان و نوجوانان در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي دانلود پاورپوینت اختلال سلوک کودکان و نوجوانان در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود پاورپوینت اختلال سلوک کودکان و نوجوانان در فایل ورد (word) :

دانلود پاورپوینت اختلال سلوک کودکان و نوجوانان در فایل ورد (word)

دانلود پاورپوینت اختلال سلوک کودکان و نوجوانان در فایل ورد (word) شامل 41 اسلاید است و برای دانشجویان روانشناسی

در درس روانشناسی مرضی کودک کاربرد دارد . در ادامه ابتدا بخشی از متن این پاورپوینت را برای

شما آورده ایم ، سپس دانلود پاورپوینت اختلال سلوک کودکان و نوجوانان در فایل ورد (word)
فهرست مطالب و در انتها تصویری از پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت را

برای شما قرار داده ایم تا بتوانید جزئیات آن را مشاهده کنید و در صورت تمایل در ادامه مطلب آن را دانلود نمایید .

اختلال سلوک کودکان و نوجوانان

مقدمه

کودکان و نوجوانان در مسیر رشد طبیعی خود ممکن است رفتارهایی از خود نشان دهند که به عنوان رفتار

آزاردهنده دیگران تلقی می شود.مانند دعوا کردن،دروغگویی،دزدی،تخریب اموال؛نافرمانی و نظایر آنها.اما

این رفتار که در مسیر رشد بهنجار کودک شیوع یابند.فقط از زمانی از نظر شدت،تداوم یا فراوانی با بروز عادی

آنها رفتار متفاوت شدند به عنوان اختلال مطرح می کردند. پرخاشگری در کودکان پیش دبستانی از نظر رشدی،

طبیعی و معمولا زود گذر است.در بررسی این وضعیت می بینیم که رفتارهای پرخاشگرانه وسیله ای از زدن،

قاپیدن و… بین 2تا4 سالکی افزایش و در سال های اولیه مدرسه به طرز چشمگیری کاهش می یابد. حتی

به نظر می رسد که برخی از انواع پرخاشگری در سال های پیش دبستانی تظاهرات علاقه اجتماعی هستند

نه قصد خصمانه،چنان که والدروپ و هالورسون( 1972 )رابطه بین پرخاشگری و رفتارهای پیوند جویانه رادر

کودکان 2/5 به دست آوردند.افزون بر این نشان داده شده است که پرخاشگری و و رفتار پیوند جویانه در

سال های پیش از دبستان.

خصوصیات بالینی و تشخیصی

اختلال سلوکی ،اختلال مداوم است که اثر آن بعد از نیز باقی می ماند،کله شقّّی ،خشونت

جسمی یا کلامی،رفتار بی رحمانه،دشمنی،خراب کاری،گستاخی،بی اعتنایی،منفی گرایی

،کج خلقی،ویرانگری،نفاق افکنی،منفی بافی،تندمزاجی،سلطه جویی،مسئولیت ناپذیری،انکار خطا،

خودخواهی ،دیگر آزاری،دروغگویی مستمر،فرار مکرر از خانه و ولگردی،رفتارهای بی مهار جنسی،

استعمال دخانیات و مواد مخدر،مصرف مشروبات الکلی،نزاع جویی و همانند آنها از نشانگان بارز

این اختلال است که با ترکیب های متفاوت ،ولی پیوسته و توأم با احساس عزت نفس پایین نمود می یابند

و ….

دانلود پاورپوینت اختلال سلوک کودکان و نوجوانان در فایل ورد (word)
فهرست مطالب

مقدمه

خصوصیات بالینی و تشخیصی

همه گیر شناسی

سبب شناسی عوامل زیستی

درمان

دارو درمانی

پایان

عنوان : اختلال سلوک کودکان و نوجوانان

فرمت : پاورپوینت

حجم : 2.53 مگابایت

تعداد صفحات : 41

پیش نمایش تمام صفحات پاورپوینت

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پاورپوینت روانشناسی فردنگر آلفرد آدلر در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 دانلود پاورپوینت روانشناسی فردنگر آلفرد آدلر در فایل ورد (word) دارای 53 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت دانلود پاورپوینت روانشناسی فردنگر آلفرد آدلر در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي دانلود پاورپوینت روانشناسی فردنگر آلفرد آدلر در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود پاورپوینت روانشناسی فردنگر آلفرد آدلر در فایل ورد (word) :

پاورپوینت روانشناسی فرد نگر آلفرد آدلر

پاورپوینت روانشناسی فرد نگر آلفرد آدلر شامل 53 اسلاید است و برای دانشجویان روانشناسی کاربرد دارد. در ادامه ابتدا بخشی از متن این پاورپوینت را برای شما آورده ایم ، سپس دانلود پاورپوینت روانشناسی فردنگر آلفرد آدلر در فایل ورد (word)
فهرست مطالب و در انتها تصویری از پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت را برای شما قرار داده ایم تا بتوانید جزئیات آن را مشاهده کنید و در صورت تمایل در ادامه مطلب آن را دانلود نمایید .

مقدمه و شرح حال

ظهور « جامعه شناسی » و « مردم شناسی » در اواخر قرن نوزدهم و گسترش دامنه ی این دو علم جدید مبنای زیستی و فیزیکی روان شناسی و روان کاوی را متزلزل ساخت.
توضیح آنکه علوم « فیزیک » و « زیست شناسی » سده ی نوزدهم که بر اندیشه ی بشر حکومت می کرد « روان شناسی » و « روان کاوی » را نیز تحت تأثیر قرار داد. از این رو شخصیت آدمی ساخته و پرداخته ی غرائز و استعدادهای فطری او از یکسوی، و چگونگی واکنش و سازش اینها در برابر عوامل محیط طبیعی از سوی دیگر، پنداشته می شد و نظریه ی تحول و تکامل داروین ، مبتنی بر تنازع بقا و انتخاب طبیعی، بر روان شناسی و روان کاوی نیز سایه افکنده بود. خلاصه اینکه تحرک شخصیت منحصراً بر مبنای نیازهای زیستی ( بدنی ) و محرکهای خارجی قرار داشت.

جامعه شناسان و مردم شناسان به استناد اطلاعاتی که در نتیجه ی تحقیقات خود به دست آورده بودند مدعی شدند که آدمی بیشتر محصول اجتماعی است که در آن زندگی می کند. یعنی موجودی است بیشتر اجتماعی تا زیستی- چند تن از روان کاوان با اعتراف به اینکه فروید نسبت به عوامل اجتماعی در تشکیل و تحول شخصیت بقدر کافی التفات نداشته است لازم دیدند به روان کاوی صورت تازه ای بدهند. آدلر یکی از معروفترین دانشمندان این گروه است.

آلفرد آدلر نخستین کسی بود که جنبه ی اجتماعی بودن آدمی را خاطرنشان ساخت. او در سال 1870 در شهر وینه ( اطریش ) چشم به جهان گشود و در سال 1937 چشم از جهان فروبست. در آغاز کار با فروید هم فکر بود و در انجمن روان کاوی وینه عضویت و چندی هم ریاست داشت؛ ولی در سال 1911 نظر تازه ی خود را که درباره ی جنسیت با نظر فروید مغایرت داشت به آن انجمن عرضه نمود، و ضمناً ادعا کرد که آدمی حیوانی است پرخاشگر و برای زنده ماندن باید پرخاشگر باشد. چون نتوانست نظر خود را به انجمن بقبولاند از ریاست و از عضویت انجمن کناره گرفت و به کار « روان درمانی » خود ادامه داد و بتدریج پیروانی پیدا کرد و سیستم خود را، در برابر روان کاوی فروید، « روان شناسی فردی » نام گذاشت.

آدلر معتقد بود که احساس های حقارت همیشه به عنوان نیروی برانگیزنده، در رفتار وجود دارند. (( انسان بودن یعنی خود را حقیر احساس کردن)). چون این وضعیت در همه انسانها مشترک است، علامت ضعف یا نابهنجاری نیست. احساسهای حقارت منبع تمام تلاشهای انسان هستند. رشد فرد از جبران، از تلاش های ما برای چیره شدن بر حقارت های واقعی یا خیالی ما ناشی می شود. در طول زندگی خود، با نیاز به جبران کردن این احساس های حقارت و تلاش کردن برای سطوح مراتب بالاتر رشد، تحریک می شویم. این فرایند در کودکی آغاز می شود. کودکان کوچم و درمانده هستند و کاملا به بزرگسالان وابسته اند. کودک در رابطه با افراد بزرگتر و قوی تر پیرامون خود احساس های حقارت را پرورش می دهد. این تجربه به صورت ژنتیکی تعیین نشده، بلکه این شرایط درماندگی و وابستگی به بزرگسالان، حاصل محیط است که برای همه کودکان یکسان است. احساس های حقارت گریز ناپذیرند، ولی از آن مهم تر، ضروری هستند.

عقده حقارت

نا توانی در چیره شدن بر احساس های حقارت، آنها را تشدید می کند و به پرورش عقده حقارت منجر می شود. افرادی که عقده حقارت دارند، در مورد خود نظر مناسبی ندارند و احساس می کنند نمی توانند با ضروریات زندگی کنار بیایند. عقده حقارت می تواند در کودکی از سه منبع سرچشمه بگیرد: حقارت عضوی، لوس کردن و غفلت.

حقارت عضوی. اعضای ناقص بدن شخصیت را از طریق تلاش های فرد برای جبران کردن این نقص یا ضعف، شکل می دهند، درست به همان صورتی که آدلر نرمی استخوان، حقارت عضوی سالهای کودکی خود را جبران کرد.

برای مثال، بچه ای که از لحاظ بدنی ضعیف است، امکان دارد روی این ضعف تمرکز کند و بکوشد توانایی ورزشی برتری را پرورش دهد. نظریه آدلر در راستای شهود شکل گرفت و اطلاعات بدست آمده از بیماران آن را تایید کردند.

لوس کردن، کودک نیز می تواند موجب عقده حقارت شود. کودکان ناز پرورده، کانون توجه خانواده هستند. هر درخواست یا نیاز آنها برآورده می شود و چیزی از آنها دریغ نمی شود. این کودکان تحت چنین شرایطی، فکر می کنند مهم هستند و دیگران باید همیشه تسلیم آنها شوند.

آنها هرگز یاد نگرفته اند برای چیزی که می خواهند صبر کنند و یاد نگرفته اند بر مشکلات غلبه کنندد یا با نیازهای دیگران سازگار شوند. وقتی آنها با موانعی با سر راه خود مواجه می شوند به این باور می رسند که باید نقایص شخصی داشته باشند، بدین ترتیب عقده حقارت ایجاد می شود.

والدین کودکان عفلت شده بی اعتنا یا منخاصم هستند. در نتیجه این کودکان احساس بی ارزشی یا حتی خشم را پرورش می دهند و دیگران را با بی اعتمادی برداشت می کنند.

و …

دانلود پاورپوینت روانشناسی فردنگر آلفرد آدلر در فایل ورد (word)
فهرست مطالب

مقدمه وشرح حال

عقده حقارت

عقده برتری

تلاش برای برتری یا کمال

غایت نگری خیالی

سبک زندگی

نیروی خلاق خود

علاقه اجتماعی

ترتیب تولد

سوال هایی درمورد ماهیت انسان

ارزیابی در نظریه آدلر

خاطرات قدیمی

تحلیل رویا

مقیاس های علاقه اجتماعی

پژوهش درباره نظریه آدلر

پایان

عنوان : روانشناسی فرد نگر آلفرد آدلر

فرمت : پاورپوینت

حجم : 1.49 مگابایت

تعداد صفحات : 53

پیش نمایش تمام صفحات پاورپوینت

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق بررسی نقش هوش هیجانی و مؤلفه‌های آن در رضایت‌مندی زناشویی و مقایشه آن با متغیرهای جمعیت شناختی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق بررسی نقش هوش هیجانی و مؤلفه‌های آن در رضایت‌مندی زناشویی و مقایشه آن با متغیرهای جمعیت شناختی در فایل ورد (word) دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق بررسی نقش هوش هیجانی و مؤلفه‌های آن در رضایت‌مندی زناشویی و مقایشه آن با متغیرهای جمعیت شناختی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود تحقیق بررسی نقش هوش هیجانی و مؤلفه‌های آن در رضایت‌مندی زناشویی و مقایشه آن با متغیرهای جمعیت شناختی در فایل ورد (word)

چکیده  
مقدمه  
تاریخچه هوش هیجانی  
تعریف هوش هیجانی  
هوش هیجانی از دیدگاه اسلام  
تعریف رضایت‌مندی زناشویی  
رضایت‌مندی زناشویی از دیدگاه اسلام  
جامعه آماری  
روش نمونه‌گیری  
هوش هیجانی  
الف) شیوه نمره‌گذاری  
ب) اعتبار55  
ج) روایی59  
رضایت‌مندی زناشویی  
الف) شیوه نمره‌گذاری  
ب) اعتبار  
ج) روایی68  
شیوه اجرا  
یافته‌ها  
نتیجه‌گیری  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود تحقیق بررسی نقش هوش هیجانی و مؤلفه‌های آن در رضایت‌مندی زناشویی و مقایشه آن با متغیرهای جمعیت شناختی در فایل ورد (word)

قرآن‌کریم، ترجمه مهدی الهی‌قمشه‌‌‌ای، تهران، انتشارات مؤسسه کیهان، 1376

ـ احمدی، خدابخش و همکاران، «بررسی تقیدات مذهبی و سازگاری زناشویی»، مجموعه مقالات همایش تقویت نظام خانواده و آسیب‌شناسی آن، ج 1، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی€، 1386

ـ احمدی، زهرا و همکارن، «بررسی اثر‌بخشی شیوه زوج‌درمانی ارتباط شئ کوتاه‌مدت بر الگوهای ارتباطی زوجین»، فصل‌نامه خانواده‌پژوهی ش 6، دور دوم، 1385

ـ اکبر زاده، نسرین، هوش هیجانی در دیدگاه سالوی و دیگران، تهران، فارابی،1383

ـ انصاریان، حسین، نظام خانواده در اسلام، تهران، ام ابیها، 1380

ـ ثنایی، باقر، مقیاس سنجش خانواده و ازدواج، تهران، بعثت، 1379

ـ یزدی جعفر ، حمیده و محمود گلزاری هرسینی، «هوش هیجانی و سازگاری زناشویی در زنان متأهل شاغل آموزش و پرورش»، فصل‌نامه خانواده پژوهی، ش 4، دوره اول، زمستان‌ 1384

ـ جلالی، احمد، «هوش هیجانی»، فصل‌نامه تعلیم و تربیت، ویژه‌نامه ارزش‌یابی تحصیلی ش 69 و70، 1385

ـ حیدری، مجتبی، دینداری و رضامندی خانوادگی، قم، مؤسسه آموزشی وپژوهشی امام خمینی€، 1385

ـ دژگاهی، صغری،« مصاحبه با دانیل گلمن در‌باره هوش هیجانی»، نشریه رشد تکنولوژی آموزشی، ش 7، سال 14، فروردین 1379-1378

ـ سالاری‌فر، محمد‌رضا، خانواده در نگرش اسلام و روان‌شناسی، تهران، سمت، 1385

ـ سالاری‌فر، محمدرضا، درآمدی بر نظام خانواده در اسلام، قم، هاجر، 1385

ـ صالحی فدری، جواد، «رضایت‌مندی‌ زناشویی»، فصل‌نامه تازه‌های روان‌درمانی، سال4، شماره 13 و 14، 1378

ـ فرح‌دوست، فرشته و همکار، «بررسی روابط درون خانواده با تکیه بر موقعیت اجتماعی و فرهنگی در انسجام خانواده‌های شهر تهران در سال 1384»،مجموعه مقالات همایش تقویت نظام خانواده و آسیب‌شناسی آن، ج 1، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی€، 1386

ـ فلسفی، محمدتقی، اخلاق از نظر همزیستی و ارزش‌های انسانی، تهران، هیئت نشر معارف اسلامی، 1359

ـ قائمی، علی، تشکیل خانواده در اسلام، تهران، امیری، 1372

ـ قمرانی، امیر و همکاران، «در‌آمدی بر هوش هیجانی و نابینایی»، نشریه تعلیم و تربیت استثنایی، ش 31، تیرماه 1383

ـ قنبری، نیکزاد و همکاران، «رابطه هوش هیجانی و سبک‌های دلبستگی با احساس غربت»، تازه‌های علوم شناختی، سال 8، شماره1، 1385

ـ کاشفی، مصطفی، ازدواج در اسلام، تهران، کتابخانه طهوری، 1380

ـ کاظمی، حسین، «نقش هوش هیجانی در موفقیت‌های زندگی»، نشریه پیوند، ش 318، 1385

ـ کرمی، ابوالفضل، آشنایی با آزمون‌سازی و آزمون‌های روانی، تهران، روان‌سنجی، 1382

ـ گلمن، دانیل، هوش هیجانی، توانایی‌های محبت کردن و محبت دیدن، ترجمه‌‌ نسرین پارسا، تهران، رشد، 1382

ـ مشکینی اردبیلی، علی، ازدواج در اسلام، ترجمه‌ احمد جنتی، قم، چاپخانه مهر استوار، 1352

ـ مصباح یزدی، محمدتقی، خود‌شناسی برای خود‌سازی، قم، مؤسسه در راه حق، 1370

ـ مطهری، مرتضی، انسان کامل، قم، صدرا،

ـ منصوری، بهزاد، ترجمه و هنجار‌یابی تست سیبریا شرینگ در دانشجویان دانشگاه‌ها‌ دولتی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی تهران،1380

ـ مهانیان خامنه، مهری و همکاران، «بررسی رابطه هوش هیجانی و رضایت زناشویی»، فصل‌نامه روان‌شناسی، سال دهم، ش 3، پاییز، 1385

ـ میر‌احمدی‌زاده، علیرضا و همکاران، «رضایت‌مندی ‌زناشویی و تعیین عوامل تأثیر‌گذار بر آن در شیراز»، مجله اندیشه و رفتار، سال هشتم، ش 4، 1382

ـ هومن، حیدر‌علی، آمار توصیفی در علوم رفتاری، تهران، پارسا، 1375

ـ هومن، حیدر‌علی، ‌شناخت روش علمی در علوم رفتاری، تهران، پارسا،1382

ـ یارمحمدیان، احمد، «رابطه هوش هیجانی و رضایت‌مندی زناشویی»، مجموعه مقالات همایش تقویت نظام خانواده و آسیب‌شناسی آن، ج 1، قم، مؤسسه آموزشی وپژوهشی امام خمینی€، 1386‌

-Colman, Anderw.M, Dictionary of Psychology, Oxford University press,

-Goleman, Daniel, Emotional Intelligence, why it than EQ London, Bloomsbury publishing

-www.parsei.com

-Lewis, Michael, jeanet, M, Haviland, jones, Handbookof Emotion, London, GiLford Preesnewyork,

-Mayer.j, carus.D, D, sallovey.P, Selecting a Mesure of Emotional Intelligence, Hand book of emotionalintelligence, Newyork, Jossey- Bass,

-Schute, N, & Malouff, j, “Emotional intelligence, and interpersonal relation”, The Journal of Social Sychology. N20, P. 443,

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی سهم هوش هیجانی و مؤلفه‌های آن در پیش‌بینی رضایت زناشویی انجام شده است. در این پژوهش، 260 نفر از دانش‌پژوهان مرد 20 تا40 سال به طور تصادفی انتخاب شدند و به پرسش‌نامه هوش هیجانی شرینگ و شاخص رضایت زناشویی هادسون پاسخ دادند. با توجه به توصیفی بودن این پژوهش، برای آزمون فرضیه‌ها، از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. همچنین به دلیل مقایسه و تعیین متغیرهای پیش‌بین در بین گروه‌های سنی، تحصیلی، مدت زمان ازدواج، و سن ازدواج از ضریب رگرسیون، تحلیل واریانس و آزمون t استفاده شد. در میان متغیرهای پژوهش، هوش هیجانی و مهارت اجتماعی، پیش‌بینی‌کننده مناسبی برای رضایت زناشویی بودند. افزایش هوش هیجانی با افزایش مدت زمان ازدواج، سن ازدواج و سطح تحصیل، همچنین افزایش رضایت‌مندی زناشویی با افزایش مدت زمان ازدواج، از دیگر نتایج این پژوهش بود. با توجه به ارتباط بالای هوش هیجانی و مؤلفه‌های آن با رضایت‌مندی زناشویی، مدارس، سازمان‌ها و کلینیک‌های خانواده‌درمانی می‌توانند از این متغیر در بهبود رضایت زناشویی بهره ببرند و به بهتر شدن روابط انسانی کمک کنند

کلید واژه‌ها: هوش هیجانی، خودانگیزی، خودکنترلی، خودآگاهی، مهارت اجتماعی، هوشیاری اجتماعی، رضایت‌مندی زناشویی

 

مقدمه

در میان موجوداتی که روی کره زمین زندگی می‌کنند، انسان از ویژگی‌های منحصر به فردی برخوردار است. این ویژگی‌ها، او را از سایر موجودات روی کره زمین جدا می‌سازد. احساسات، عواطف، هیجان و توانایی قضاوت درباره رفتارهای خود و دیگران، و تصمیم‌گیری بر اساس این قضاوت‌ها، تنها بخشی از این ویژگی‌های خدادادی است که باعث سنگین شدن مسئولیت انسان شده است.(احزاب: 72) انسان‌ها باید با توجه به ارتباطات چهارگانه1 خودشان در جهان هستی، الگوها و سبک‌های ارتباطی مناسب را در خود پرورش دهند. متخصصان علوم مختلف، به‌ویژه روانشناسان، به دنبال ایجاد مفهوم جامعی بودند که در برگیرنده تمام الگوهای ارتباطی و تکنیک‌های پرورش این الگوها در تمام حیطه‌های زندگی بشری‌ـ به‌ویژه زندگی زناشویی‌ـ باشد و بتواند کارایی و توانایی افراد را بالا برده و به بهداشت روانی ایشان کمک کند. نتیجه این تلاش‌ها، منجر به ابداع مفهوم هوش هیجانی شد. به‌تدریج با ایجاد مؤلفه‌ها، ابعاد و ابزار سنجش و کشف مراکزی مانند نئوکرتکس، لیمبیک و بادامه مغز که نقش مهمی را در هیجان داشتند، در این مفهوم تحول شگفت‌انگیزی به وجود آمد و در برابر بهره هوشی (IQ)، بهره هیجانی (EQ) مطرح شد. از امتیاز‌های هوش هیجانی این است که با افزایش سن افزایش پیدا می‌کند؛ در حالی که هوش شناختی چنین امتیازی را ندارد و بخش گسترده‌ای از آن در محدوده سنی خاصی متوقف می‌شود. همچنین هوش هیجانی قابلیت تعلیم و تربیت، ارتقا‌ و مدیریت را دارد و این ویژگی‌، امتیازهای هوش هیجانی را از هوش شناختی جدا می‌سازد

 

تاریخچه هوش هیجانی

هوش هیجانی یکی از مفاهیم ترکیبی است که از دیرباز مورد توجه محققان علوم روان‌شناختی بوده است. تعریف‌ها و توضیح‌های دانشمندانی چون گیلفورد،2گاردنر،3 ثرندایک4 به تعریف امروزی هوش هیجانی نزدیک‌تر است، ولی هوش هیجانی همانند تمام مفاهیم مطرح در علوم، به سمت تخصصی شدن و تکامل پیش رفته است. شاید امروزه بتوان تعریف جامعی را که از ترکیب هوش هیجانی به‌دست می‌آید، ارائه داد؛ در حالی‌که این تعریف را نمی‌توان در دو واژه به‌صورت مستقل پیدا کرد. طی سال‌های متمادی، بهره هوشی یا هوشبر
( (IQ معیاری برای سنجش هوش فردی به شمار می‌آمد و آزمون بهره هوشی تنها شاخصی بود که نشان‌دهنده توانایی یادگیری و میزان موفقیت شخصی محسوب می‌شد. پژوهش‌ها نشان می‌دهد موفقیت‌های زندگی حرفه‌ای، 20 درصد به بهره هوشی(IQ)  و80 درصد به هوش هیجانی(EQ)  بستگی دارد.5

بنابر گفته ای ال ثرندایک، هوشیاری اجتماعی یا توانایی درک دیگران و رفتار معقولانه در روابط انسانی به منزله‌ی بعنوان ابعاد هوش عاطفی، خود یکی از جنبه‌های بهره هوشی افراد محسوب می‌شود. در حالی که دیگر روان‌شناسان آن دوره، در مورد هوشیاری اجتماعی نگاه بدبینانه‌ای داشتند و آن‌ را نوعی مهارت برای فریب دادن دیگران و آلت دست قرار دادن آنها تلقی کردند.6

وکسلر7 در سال 1940، به عناصر شناختی به خوبی عناصر عقلانی اشاره کرد و منظور او از آنها جنبه‌های عاطفی، شخصی و عوامل اجتماعی  بود. در سال 1943 وکسلر به این نکته اشاره کرد که توانایی‌های غیرعقلانی برای پیش‌بینی میزان توانایی فرد در کامیاب شدن، در زندگی او نقش اساسی دارد.8

گارنر در سال 1983، هوش را شامل ابعاد گوناگون زبانی، موسیقیایی، منطقی، ریاضی، جسمی، میان فردی و درون فردی دانست. او وجوه شناختی مختلفی را با عناصری از هوش غیرشناختی یا به گفته خودش«شخصی» ترکیب کرده است. بعد غیرشناختی مورد نظر گاردنر، دو مؤلفه کلی دارد که وی آن‌ها را با عناوین «استعدادهای درون روانی» و «مهارت‌های میان‌فردی» معرفی می‌کند؛ به نظر گاردنر، هوش هیجانی نیز دارای دو مؤلفه است

الف) هوش درون‌فردی: نشان دهنده آگاهی فرد از احساسات و هیجانات خویش، ابراز باورها و احساسات شخصی واحترام به خویش و تشخیص استعداد‌های ذاتی، استقلال عمل در انجام کارهای مورد نظر، و در مجموع میزان کنترل شخص بر هیجان‌ها و احساسات خود است؛

ب) هوش میان‌فردی: به توانایی درک و فهم دیگران اشاره دارد به دنبال آن است که بداند چه چیزهایی انسان‌ها را بر می‌انگیزاند و چگونه می‌توان با آنها همکاری داشت. به نظر گاردنر، احتمالاً فروشندگان، سیاست‌مداران، معلمان، متخصصان بالینی و رهبران مذهبی موفق، هوش میان‌فردی بالایی دارند.9

در سال 1980، رون بارـ آن10 اولین بار مخفف بهره هیجانی یاEQ  را برای این دسته از توانایی‌ها به کار برد و اولین آزمون را در این مورد ساخت.11 بار ـ آن، هوش هیجانی را عامل مهمی در شکوفایی توانایی‌های افراد برای کسب موفقیت در زندگی تلقی می‌کند و آن را با سلامت عاطفی و در مجموع، سلامت روانی مرتبط می‌داند. به عقیده بار ـ آن، هوش شناختی تنها شاخص عمده برای پیش‌بینی موفقیت افراد نیست؛ زیرا بسیاری از افراد هوش شناختی بالایی دارند، ولی در زندگی موفق نیستند.12 رون بار- آن، با طرح الگوی چندعاملی برای هوش هیحانی، آن را مجموعه‌ای از استعداد‌ها و توانایی‌هایی می‌داند که افراد را در جهت سازگاری مؤثر با محیط و کسب موفقیت در زندگی آماده می‌کند؛ این توانایی‌ها در طول زمان تغییر و رشد می یابد با روش‌های آموزشی قابل اصلاح و بهبود است.13

پیتر سالوی14 و جان مایر15 در سال 1990، مفهوم اساسی نظریه خود را برای اولین دفعه با عنوان «هوش هیجانی» به چاپ رساندند.16 سالوی ضمن اختراع اصطلاح «سواد هیجانی»17 به پنج حیطه اشاره کرد که عبارتند از: خودآگاهی(شناخت حالات هیجانی خویش)، اداره کردن هیجان‌ها (مدیریت هیجان‌ها به روش مناسب)، خود انگیزی، کنترل تکانش‌ها (تأخیر در ارضای خواسته‌ها و توان قرار گرفتن در یک وضعیت روانی مطلوب)، تشخیص دادن وضع هیجانی دیگران، همدلی، برقراری­ رابطه با دیگران.18 با وجود اظهارنظرهای مختلف درباره هوش هیجانی، می‌توان گفت سالوی و مایر نخستین تعریف رسمی از هوش هیجانی را در سال 1990 بدین صورت منتشر کردند: «توانایی شناسایی هیجان‌های خود و دیگران و تمایز بین آنها و استفاده از این اطلاعات برای هدایت تفکر و رفتار فرد»‌

تعریف هوش هیجانی

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید