دانلود فایل نظریه درماندگی آموخته شده در بین دانشجویان در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود فایل نظریه درماندگی آموخته شده در بین دانشجویان در فایل ورد (word) دارای 143 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود فایل نظریه درماندگی آموخته شده در بین دانشجویان در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود فایل نظریه درماندگی آموخته شده در بین دانشجویان در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود فایل نظریه درماندگی آموخته شده در بین دانشجویان در فایل ورد (word) :

دانلود فایل نظریه درماندگی آموخته شده در بین دانشجویان در فایل ورد (word)

مقدمه:

از میان اختلالات روانی شاید بتوان گفت كه افسردگی یكی از شایعترین اختلالات جوامع امروزی می‌باشد كه انسانهای زیادی از آن رنج می‌برند هر انسانی ممكن است در دوره ای از زندگی خود آن را تجربه كند طوری كه امروزه آن را سرماخوردگی روانی می‌نامند . اختلالاتی كه این بیماری در زندگی روزمره ایجاد می‌كند بر كسی پوشیده نیست. گستره بیماری طوری می‌باشد كه تمام حیطه های كاركردی شغلی ، خانوادگی و اجتماعی را مختل می‌كند. تا اواسط قرن حاضر اطلاعات اندكی در رابطه با افسردگی در دسترس بود و فایلات محدودی در جهت شناسایی آن به عمل آمده بود و تبیین و توصیف آن همواره در چهارچوب پزشكی و مدل تك‌عاملی صورت می‌گرفت. اما امروزه شاهد تغییراتی در نحوه نگرش به این بیماری از لحاظ سبب شناسی ، سیر شكل گیری و درمان آن هستیم نتیجه این تغیرات دگرگونیهای مختلفی بود كه عمدتاً در عرصه روان شناسی مرضی، روان شناسی تجربی و روان شناسی شناختی پدید آمد و به دنبال همین دگرگونی ها بود كه نظریه پردازان به بررسی ابعاد این بیماری پرداختند و مكاتب مختلف و درمان های متعددی شكل گرفت . از بین این مكاتب روانشناسی شاید بتوان گفت كه مكتب شناختی پیشرفت قابل ملاحظه‌ای را در سبب شناسی و درمان اختلالات خلقی داشته است اخیراً افسردگی به عنوان یك اختلال شناختی مطرح شده است همچنین برخی از نظریه پردازان اعتقاد دارند كه بهتر است علایم مرضی افسردگی را به حساب اسنادهای علی كه درباره حوادث زندگی توسط بیماران افسرده ارائه می‌شود،‌ گذاشته شود. نظریه درماندگی آموخته شده یكی از نظریات نسبتاً جدیدی است كه در این زمینه به فایلات روان شناختی وسیعی میدان داده است این نظریه حوزه رفتاری ـ شناختی را به هم ربط می‌دهد به عقیده سلیگمن درماندگی آموخته شده در انسان ها می‌تواند به صورت افسردگی تجربه شود و این هنگامی‌است كه شخص بر این باور باشد كه كنترلی بر مسیر رویدادهای زندگی ندارد.

بنا به گفته كلب و فرای ( نقل از سیف ، 1380) یادگیرنده ای كه شیوه یادگیری تجربه عینی دارد از تجارب خاص می‌آموزد ، با دیگران ارتباط برقرار می‌نماید و نسبت به احساس خود و افراد دیگر حساس است. شخص دارای شیوه مفهوم سازی انتزاعی بر تحلیل منطقی از اندیشه ها تاكید می‌ورزد دركارهای خود طرح ریزی نظامدار را به كار می‌بندد و با توجه به درك و فهم اندیشه مندانه از امور عمل می‌كند، شیوه آزمایشگری فعال شامل توانایی انجام دادن امور، خطر كردن و تاثیر گذاشتن بر دیگران از راه عمل كردن است و سرانجام اینكه شیوه مشاهده‌تاملی بر مشاهده دقیق پیش از داوری دیدن امور از زوایای مختلف و جستجو برای كسب معانی امور استوار است. تفكر همگرا از دو شیوه یا دومرحله یادگیری مفهوم سازی انتزاعی و آزمایشگری فعال تشكیل می‌شود. افراد دارای این سبك یادگیری در یافتن موارد استفاده عملی برای اندیشه ها و نظریه‌ها كارآمدند و به سخن دیگر كسانی كه از این سبك یادگیری بهره مند ند در حل مسائل و تصمیم‌گیری بر اساس راه حل هایی كه برای مسائل می‌یابند توانا هستند سبك یادگیری واگرا از تركیب تجربه عینی و مشاهده‌ تاملی حاصل می‌شود و افراد دارای این سبك یادگیری موقعیت های عینی را از زوایای مختلف می‌بینند. رویكرد آنان نسبت به موقعیت مشاهده كردن است تا عمل كردن این گونه افراد از قدرت تخیل و احساس برخوردارند سبك یادگیری جذب كننده از تركیب مفهوم سازی انتزاعی و مشاهده تاملی به دست می‌آید افراد دارای این سبك یادگیری در كسب و درك اطلاعات گسترده و تبدیل آن صورتی خلاصه ، دقیق و منطقی توانا هستند سبك انطباق یابنده از اجتماع دو شیوه یادگیری تجربه عینی و آزمایشگری فعالی به دست می‌آید افراد دارای این سبك از تجارب دست اول می‌آموزند و از اجرای نقشه و درگیر شدن با اعمال چالش انگیز لذت می‌برند. این افراد بیشتر از آنكه به تحلیل های منطقی بپردازند. امور محسوس ترجیحی می‌دهند

نظریه یادگیری

نظریه پردازان یادگیری معتقدند كه اختلالات روانی به طور كلی بر اثر آموختن پاسخ های ناكافی برای روبرو شدن با مسائل زندگی و نیاموختن پاسخ های لازم برای حل مشكلات زندگی به وجود می‌آیند. علت اصلی بیماری افسردگی در انسان، كاهش تقویت[1] و فعالیت فرد است. ( شاملو، 1382).

این نظریه‌پردازان معتقدندكه انسان هنگامی‌كه دچار اختلالات عاطفی به ویژه افسردگی می‌شود كه در زمان یادگیری مراحل زیر طی شود:

1ـ وقتی كه رفتار فرد از جانب محیط تقویت و تشویق نمی‌شود.

2ـ به علت این عدم تشویق و تقویت كمیت رفتار و فعالیت فرد به نحو چشمگیری كاهش می‌یابد و این امر خود را باز هم از تقویت و تشویق می‌كاهد.

3ـ مقدار تقویت و تشویقی كه فرد در برابر پاسخ های خود دریافت می‌كند تابع عوامل زیر هستند:

الف ـ خصوصیات فرد ( مانند سن، جنس، زیبائی، زشتی و مانند آن از نظر دیگران).

ب ـ نوع محیطی كه در حال حاضر، شخص در آن زندگی می‌كند مانند خانه، زندان بیمارستان و مانند آن

ت ـ استعداد ها و امكانات فردی برای به دست آوردن ،‌تقویت و تائید محیط ،‌مانند هوش شغل، سواد، قدرت جسمی‌امكانات مالی ، قدرت سازگاری و مانند آن ( شاملو، 1382).

گرچه پاره ای از افراد می‌توانند با كمبود تقویت به خوبی مقابله كنند و خلاء ناشی از این دگرگونیها را با انواع پاداش ها یا ارضاهای دیگر جبران نمایند اما گروهی دیگر كه این توانایی را ندارند دچار دلسردی و یاس می‌شوند و در اتخاذ رفتارهای سازنده ناتوانند. بر اثر كاهش سطح فعالیت تقویتهای مثبت نیز بیشتر كاهش می‌یابند و همین امر باز هم رفتارهای مثبت كمتری را در پی دارد و بدین ترتیب فرد به سوی افسردگی گام بر می‌داد

به منظور بررسی تاثیر تقویت های اجتماعی در ایجاد افسردگی فایلات متعددی انجام شده و نشان داده اند كه از یكسو فراوانی تقویتهای رفتاری در افراد افسرده كمتر از گروه كنترل یعنی افراد غیر افسرده است و از سوی دیگر فراوانی تقویتهای مثبت به موازات بهبود بالینی، افزایش می‌یابد ( دادستان، 1379).


[1] . Reinforcement

اهداف طرح

1ـ اهداف كلی: هر چند كه نظریه اسناد در آغاز اختصاص به افسردگی داشت اما دامنه آن روز به روز گسترده تر شده و موضوعات بیشتری را در بر گرفته است، به گونه ای كه بعد از گذشت سه دهه از عمر آن موضوعات دیگری از قبیل موقعیت شغلی زوجین ،‌تندرستی و حتی مرگ نیز در این زمینه مورد فایل و بررسی قرار گرفته است فایل حاضر می‌تواند گامی‌مقدماتی در جهت گسترش زمینه‌های فایل در این موقعیت‌ها باشد.

هدف كلی طرح: آزمون نظریه درماندگی آموخته شده در بین دانشجویان می‌باشد بدین معنی كه آیا دانشجویان افسرده از الگوی درماندگی آموخته شده در برخورد با رویدادها تبعیت می‌كنند یا نه؟

2_ اهداف جزئی و كاربردی

مشخص كردن سبك اسناد دانشجویان افسرده و كمك به روان‌درمانی این اختلال از طریق فرایند بازآموزی سبك اسناد نمی‌تواند یكی از اهداف این طرح باشد نتایج می‌تواند در رابطه با تعلیم و تربیت و آموزش خانواده موثر باشد با توجه به این امر كه شكست مداوم می‌تواند در رشد سبك اسنادی ناجور و متعاقب آن بروز رفتارها و عواطف ناخوشایند موثر باشند می‌توان فرزندان و دانش آموزان را به نحوی تربیت كرد كه پیامد های رفتاری خود را به نوعی تبیین كنند كه در جهت رشد و سلامت رفتاری و عاطفی خود گام بردارند و از اسنادهای ناجور اجتناب كنند. اگر چه دانشجویان در مقطعی از سن خود قرار دارند كه ممكن است سبك های اسنادی در آن شكل گرفته باشد اما هر فردی می‌تواند با آگاهی از نحوه اسنادی خویش در جهت تغیر اسنادهای نامطلوب خود، اقدام كند.

سوالها و فرضیات فایل

سوالات:

1ـ آیا تفاوتی بین اسناد دانشجویان افسرده و اسناد دانشجویان عادی برای رویدادهای منفی و مثبت وجود دارد؟

2ـ آیا دانشجویان افسرده بیشتر از سبك های تفكر همگرا برای یادگیری های خود استفاده می‌كنند؟

3ـ آیا دانشجویانی كه تفكر همگرا دارند در مقایسه با دانشجویانی كه تفكر واگرا دارند از اسنادهای درونی پایدار و كلی برای حوادث بد بیشتر استفاده می‌كنند؟

فرضیات :

1ـ اسناد دانشجویان افسرده در مقایسه با اسناد دانشجویان عادی برای رویدادهای منفی به طور معنی داری درونی تر است.

2ـ اسناد دانشجویان افسرده در مقایسه با اسناد دانشجویان عادی برای رویدادهای منفی به طور معنی داری كلی تر است.

3ـ اسناد دانشجویان افسرده در مقایسه با اسناد دانشجویان عادی برای رویدادهای منفی به طور معنی داری پایدار تر است.

4ـاسناد دانشجویان افسرده در مقایسه با اسناد دانشجویان عادی برای رویدادهای مثبت به طور معنی داری بیرونی تر است.

5ـ اسناد دانشجویان افسرده در مقایسه با اسناد دانشجویان عادی برای رویدادهای مثبت به طور معنی داری اختصاصی تر است.

6ـ اسناد دانشجویان افسرده در مقایسه با اسناد دانشجویان عادی برای رویدادهای مثبت به طور معنی داری ناپایدارتر است.

7ـ دانشجویان افسرده در مقایسه با دانشجویان عادی بیشتر از تفكر همگرا استفاده می‌كنند.

8ـ دانشجویان عادی در مقایسه با دانشجویان افسرده بیشتر از تفكر واگرا استفاده می‌كنند.

9ـ دانشجویان دارای تفكر همگرا در مقایسه با دانشجویان دارای تفكر واگرا از اسنادهای درونی، پایدار و كلی برای حوادث بد استفاده میکنند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی كنوانسیون رفع همه اشكال تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی كنوانسیون رفع همه اشكال تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی در فایل ورد (word) دارای 323 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی كنوانسیون رفع همه اشكال تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود بررسی كنوانسیون رفع همه اشكال تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسی كنوانسیون رفع همه اشكال تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی در فایل ورد (word) :

دانلود بررسی كنوانسیون رفع همه اشكال تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی در فایل ورد (word)

چكیده

در این مجموعه تلاش بر آن بود تا ضمن یك بررسی اجمالی نخست عدم صلاحیت انسان برای وضع قوانین عام و جهان شمول بررسی شود با این بیان كه:

ادیان الهی قائل هستند، تشریع و قانون گذاری باید از سوی كسی انجام بگیرد كه آفرینش و تكوین از سوی او انجام گرفته است. البته ممكن است خداوند متعال به افراد محدودی و در قلمروهای محدودی، حق قانون گذاری را تفویض نماید، پیامبر و ائمه اطهار علیهم السلام از جمله آن افراد هستند. از آنجا كه قواعد حقوقی اسلام مبتنی بر واقعیات هستند و این واقعیات واجد ابعاد گوناگون دنیوی و اخروی، مادی و معنوی و ثابت و متغیر می باشند. بدیهی است كه واگذاری حق قانون گذاری به انسان در ابعاد آن جهانی و ثابت و جاوید به دلیل عدم اطلاع و علم بشر منطقی به نظر نمی‌رسد ولی از آنجا كه موضوعات متحول و متغیر در طول زمان بوجود می آیند، وضع قوانین ثابت برای آن موضوعات متغیر امكان ندارد، اختیار وضع قانون در این موارد به انسان واگذار شده است تا متناسب با موضوع و در راستای فلسفه اصلی احكام الهی به وضع قانون مبادرت ورزد.

در خصوص قوانین جمهوری اسلامی ایران باید گفته شود كه ‌آنها نیز برگرفته از فقه اسلامی است. در اصل چهارم قانون اساسی تصریح شده كه كلیه قوانین و مقررات مدنی، جزئی، مالی، اقتصادی،… باید براساس موازین اسلامی باشد.

بنابراین برای پذیرفتن هر قانون جدیدی (حتی در قالب پذیرش معاهده های بین‌المللی) باید آن قوانین جدید را بر موازین اسلامی عرضه كرده و در صورت تعارض با قواعد فقهی اسلامی به كناری گذاشته شوند.

(كنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان) یك معاهده بین‌المللی است كه سازمان ملل برای الحاق دولتها، آن پافشاری و اصرار زیادی كرده است.

در صورت الحاق دولتها به كنوانسیون، قوانین داخلی آنها تحت الشعاع قرار می‌گیرد و دولتها متعهد می شوند قوانین خود را تغییر دهند.

مهمترین بخش این نوشتار بررسی تطبیقی كنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان با قوانین مدنی است برای انجام این مهم مواد كنوانسیون تشریح وتحلیل شد و مواد مندرج در آن با قوانین و مقررات حاكم بر كشورمان مقایسه شد تا از این رهگذر، قواعد مشابه، قواعد معارض و قواعد ترجیحی شناسایی شود. با بررسی مواد مشخص شد مهم ترین نكته ای كه در كنوانسیون مورد عنایت قرار گرفته مسئله «تساوی حقوق زن و مرد» است. به این معنی كه مصوبات كنوانسیون با پذیرش تفاوتهای طبیعی میان زن و مرد، بر عدم دخالت این تفاوتها در قانون گذاری تاكید كرده و تنها راه ایجاد رفاه آسایش، آزادی و كرامت انسانی برای زنان را تساوی حقوقی آنها با مردان می داند.

در حالیكه آنچه از نظر اسلام مطرح است عدالت است نه تساوی. زن و مرد بدلیل جنسیت متفاوتشان باید دارای حقوق متفاوت نیز باشند كه آن حقوق متناسب با ویژگی‌های هر كدام وضع شده است.

علاوه بر مغایرت روح كلی حاكم بر كنوانسیون روح حاكم بر قوانین اسلامی (عدالت در حقوق نه تساوی حقوق) مغایرت در بعضی از مفاد كنوانسیون نیز ملاحظه می شود كه بطور مفصل توضیح داده شد.

با عنایت به وجود مغایرت های مطروحه میان مفاد كنوانسیون و قوانین داخلی كه ملهم از شرع مقدس است و بر طبق موازین و براساس اصول احكام اسلامی وضع شده، تصمیم گیری در مورد الحاق به كنوانسیون مزبور باید با دقتی هرچه تمامتر صورت گیرد. تذكر این نكته ضروری است كه:

هرچند دولت ایران می تواند درهر معاهده بین‌المللی از «حق شرط» استفاده نماید اما بنا بر حقوق معاهدات و نیز مفاد همین كنوانسیون (ماده 28) تنها شرطی معتبر است كه مغایر با مفاد كنوانسیون نباشد.

وجود دو جنس در صحنه خلقت امری انكار ناپذیر است، همانطور كه وجود ظلم مضاعف و تاریخی به یكی از این دو، یعنی زنان، حقیقتی غیر قابل تردید می باشد. این اسناد با پشتوانه حضور طیف عظیمی از زنان جهان خواستار آنند كه به این واقعیتهای تلخ خاتمه دهند. از جمله این اسناد، كنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان سازمان ملل متحد (1979) است، كه نگارنده در یك نگاه اجمالی آن را در ترازوی نقد گذاشته است.

به موجب منشور سازمان ملل متحد « تشویق و ترغیب دولتها به احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی بدون هر گونه تبعیض» از مهمترین اهداف این سازمان است. در این راستا، سازمان ملل اقدام به تدوین میثاق هایی نموده تا ضمن تفسیر اعلامیه حقوق بشر،‌تأمین آن را وظیفه دولتها قرار داده و به تعبیر بهتر،‌تأمین حقوق بشر را جهانی نماید.

در زمینه حقوق زن نیز پس از تلاش هایی چند سرانجام مجمع عمومی در 18 دسامبر 1979 كنوانسیون رفع همه اشكال تبعبض علیه زنان را تصویب كرد. كنوانسیونی كه حاصل سی سال كار «كنوانسیون مقام زن» است. از آن زمان تا كنون به اصرار و پافشاری سازمان ملل ، كشورهای بسیاری به این مقاوله نامه (كنوانسیون) ملحق شده اند. علیرغم تأكید دبیر كل سازمان ملل بر الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به این كنوانسیون ،‌بدلیل مغایرت موارد متعددی از آن با موازین شرعی و قوانین داخلی، تاكنون الحاق به آن عملی نشده و این مسئله در حال بررسی است.

نظرات متفاوتی كه پیرامون این موضوع وجود دارد عبارتند از: الحاق مطلق، الحاق مشروط (با شرط كلی، با شرط جزئی و ذكر موارد مشروط همراه با اعلامیه تفسیری) و عدم الحاق.

با عنایت به مطالب فوق ، این بحث قابل طرح است كه دولت جمهوری اسلامی ایران در مورد این سند چه نظری دارد؟ آیا ضوابط و معیارهای مندرج در آن را می پذیرد؟ آیا قصد الحاق به كنوانسیون را دارد؟ آیا از نظر قانونی و شرعی كه مبنای كلیه قوانین و مقررات اسلامی است مغایرتی وجود دارد؟ پذیرش یا عدم پذیرش كنوانسیون بر چه استدلالی مبتنی است؟ و…

هر چند كنوانسیون نیازمند ارزیابی همه جانبه ای از ابعاد مختلف فرهنگی ، اجتماعی، سیاسی، حقوقی و … است اما برای پاسخ به سؤالات فوق ، ارزیابی حقوقی كنوانسیون ضروری به نظر می رسد.

در این نوشتار سعی شده است تا ضمن تحلیل مستدل و منطقی محتوای كنوانسیون،‌مطابقت آن با قوانین جمهوری اسلامی ایران نیز انجام شود. از آنجا كه قوانین مدنی جمهوری اسلامی ایران بر گرفته از نظر مشهور فقهای امامیه است در این رساله به تعارض مواد كنوانسیون با قوانین مدنی بسنده می شود.

این رساله دارای چهاربخش می باشد، بخش اول (كلیات) 6 فصل دارد.

كلیاتی كه به بحث مربوط می شود بطور مختصر عنوان كرده و در فصل چهارم مواد كنوانسیون بطور اجمال بررسی شده و در فصل پنجم شعار محوری كنوانسیون یا در واقع هدف اصلی كنوانسیون (تساوی زن و مرد) مورد نقد و بررسی قرار گرفته و دیدگاه اسلام نسبت به زن و جایگاه واقعی او بررسی شده است در بخش دوم مواد كنوانسیون ذكر شده و در مواردی كه با قوانین مدنی در تعارض بوده بررسی تطبیقی به عمل آمده و آنجا كه قوانین مدنی بر مواد كنوانسیون ارجحیت داشته نیز تذكر داده شده است.

در اثنای بررسی مواد كنوانسیون در برخی موارد كلیدی دیدگاه اسلام بطور مختصر بیان شده است مانند : اشتغال از منظر اسلام، حرمت تبرج، اهمیت خانواده و…

بخش سوم دارای سه فصل می باشد كه در فصل اول حق شرط از منابع معتبر تعریف شده است.

در فصل دوم ، حق شرط در كنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان بررسی شده و شروط ممكن نیز ذكر شده است.

در بخش چهارم سیر الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران و موضع گیری آن بررسی شده در دو فصل، كه فصل اول گزینه هایی كه مقابل دولت ایران قرار دارد شمرده و در فصل دوم سیر تصمیمات دولتمردان بررسی شده است.

و در فصل سوم پیشنهاداتی برای رفع مشكلات زنان در دو بعد داخلی و خارجی مطرح شده است.

دانلود بررسی كنوانسیون رفع همه اشكال تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی در فایل ورد (word)
فهرست موضوعات

عنوان صفحه

مقدمه

بخش اول كلیات

فصل اول- ضرورت وجود قانون در جامعه…… 2

الف- عدم صلاحیت كافی انسان برای قانون گذاری 5

ب- صلاحیت انحصاری خداوند برای قانون گذاری. 6

ج- نقش انسان در قانون گذاری………… 7

1- در قوانین ثابت و پایدار……….. 8

2- در قوانین متغیر و دائمی……….. 9

فصل دوم- جایگزینی حقوق بشر بجای قانون اساسی داخلی و فقه 11

فصل سوم- تاریخچه تدوین كنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان 15

فصل چهارم- اشاره ای اجمالی به مواد كنوانسیون 21

فصل پنجم- تساوی زن و مرد، شعار محوری كنوانسیون 25

فصل ششم- دیدگاه اسلام نسبت به شعار محوری كنوانسیون

1- واژه شناسی عدالت………………. 29

2- مقام زن در جهان بینی اسلام……….. 31

3- تفاوت زن و مرد در قانون خلقت…….. 39

4- تفاوت زن و مرد در حقوق………….. 42

5- فلسفه تفاوت های حقوقی در اسلام…….. 43

بخش دوم- بررسی تطبیقی مواد كنوانسیون با قوانین داخلی

ماده1……………………………… 48

– بررسی حقوق زن در قانون اساسی……… 50

ماده 2…………………………. 52

الف- تعارض این ماده با قانون اساسی…… 54

ب- تعارف این ماده با قوانین كیفری……. 55

1- اشتراكهای زن و مرد در مجازات……. 55

2- تفاوتهای زن و مرد در مجازات…….. 59

3- تفاوتهای زن و مرد در اثبات جرم….. 61

ج- توضیحی راجع به تفاوت دیه زن و مرد…. 67

ماده 3…………………………. 70

ماده 4…………………………. 71

– تدابیر حمایتی مذكور در قوانین مدنی…. 72

ماده 5…………………………. 74

– تعارض با عرف جامعه……………… 75

ماده 6…………………………. 77

– حرمت تبرج از دیدگاه اسلام…………. 80

ماده 7…………………………………… 81

1- امامت و رهبری………………… 83

2- قضاوت………………………. 84

3- مرجعیت……………………… 85

ماده 8…………………………. 87

ماده 9…………………………. 97

1- تابعیت ایرانی زنان…………….. 88

2- تابعیت خارجی زنان……………… 89

ماده 10………………………… 91

ماده 11………………………… 94

1- حق اشتغال به كار در قانون اساسی…… 97

2- حق انتخاب شغل در قانون اساسی…….. 97

3- حقوق زنان شاغل در قوانین ایران……. 98

4- ایجاد فرصتهای شغلی یكسان برای زن و مرد 103

5- زنان و اشتغال از دیدگاه اسلام…….. 104

ماده 12………………………… 112

ماده 15………………………… 113

ماده 16……………………………… 116

1- اهمیت خانواده از دیدگاه اسلام…….. 118

2- اهداف تشكیل خانواده……………. 120

3- تعارض این ماده با قوانین مدنی…….. 123

الف- حق‌یكسان برای انعقاد عقدازدواج حكمت ازدواج مومن با مومنه 124

ب- حق برابر در انتخاب آزادانه همسر…… 126

ج- حقوق و مسئولیتها در خلال ازدواج و در انحلال ازدواج 127

1- حقوق و مسئولیتها در خلال ازدواج. 127

2- حقوق و مسئولیتها در انحلال ازدواج….. 141

بخش سوم- بررسی حق شرط

مقدمه………………………………. 146

فصل اول- تعریف حق شرط……………. 147

فصل دوم- بررسی حق شرط در كنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان 149

فصل سوم- تعیین مطابقت شرط با موضوع و هدف معاهده 151

بخش چهارم- بررسی الحاق جمهوری اسلامی ایران

مقدمه…………………………… 154

فصل اول- گزینه های پیش روی جمهوری اسلامی ایران 155

فصل دوم- سیر تصمیمات دولت جمهوری اسلامی ایران 159

فصل سوم- نظر برخی از فقها در رابطه با الحاق 160

فصل چهارم- ارائه پیشنهاد……………. 162

1- در بعد جهانی………………… 162

2- در بعد داخلی………………… 164

چكیده…………………………..

دانلود بررسی كنوانسیون رفع همه اشكال تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی در فایل ورد (word)
فهرست منابع

الف- فارسی

ب- عربی

ج- انگلیسی

د- مقالات و نشریات

متن انگلیسی چكیده

ضمائم

ضمیمه شماره 1- بررسی برخی شروط كشورهای عضو كنوانسیون

ضمیمه شماره 2- متن كنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان

ضمیمه شماره 3- متن اعلامیه جهانی حقوق بشر

=============================

فصل اول- ضرورت وجود قانون در جامعه

«برای اثبات ضرورت وجود نظام قانونی در هر جامعه، از دو مقدمه بهره می‌گیریم:

اول- ضرورت عقلی زندگی اجتماعی بشر

در باب منشا پیدایش جامعه و زندگی اجتماعی در میان فیلسوفان و اندیشمندان اختلاف فراوانی بروز كرده است و توافقی صورت نپذیرفته است به اعتقاد ما، هم در پیدایش جامعه و هم در دوام و استمرار آن، عامل طبیعی و غریزی و عامل عقلانی با هم تأثیر داشته‌اند، زندگی اجتماعی آن ضرورتی را كه برای موریانه‌ها یا زنبوران عسل دارد برای انسانها ندارد. یعنی چنان نیست كه انسان نتواند به تنهایی زندگی كند. البته عوامل طبیعی و غریزی در گرایش به زندگی جمعی و پیدایش جامعه انسانی تأثیر فراوان دارند اما این تأثیر به حدی نیست كه جایی برای آزادی اراده و انتخاب انسان باقی نماند، بنابراین، انسان با اختیار خود زندگی جمعی را بر می‌گزیند و عامل عقلانی، در گزینش وی دخالت دارد. اگر انسان به تنهایی روزگار بگذراند، همه مصالحش حاصل نمی‌شود و اگر بعضی از افراد بتوانند بخشی از مصالح خویش را خودشان تحصیل كنند، باز این كار برای همگان میسر نیست، پس برای این كه انسان هر چه بیشتر به كمال خود برسد باید زندگی اجتماعی داشته باشد.

دوم- وجود اختلافات در زندگی اجتماعی

انسان كه برای تأمین هر چه بیشتر و بهتر مصالح خود به زندگی اجتماعی روی می‌آورد در اولین مراحل زندگی جمعی با یك مشكل اساسی مواجه می‌شود كه می‌تواند همه فواید زندگی اجتماعی را از بین ببرد و آن تزاحم خواسته‌ها و درگیری در مورد چگونگی تأمین نیازها و بهره‌برداری از مواهب زندگی جمعی است. وجود نیازهای مشترك از یك سو و محدودیت اشیاء و كالاهای مورد نیاز خواه ناخواه به اختلاف می‌انجامد، اختلاف در این كه از فلان شیء چه كسی، چه قدر و چگونه استفاده كند. در چنین شرایطی است كه قدرت وجود قانون به منظور تعیین حق و تكلیف انسانها در زندگی اجتماعی اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد. به همین دلیل است كه در ابتدایی‌ترین جوامع انسانی نیز ضوابط و مقرراتی هر چند ساده و ابتدایی وجود داشته است و انسانها خود را ملزم به اطاعت از آنها می‌دانسته‌اند و تخلف از آنها عواقب سختی را به دنبال داشته است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود شیوه‎های مدیریت كلاس و مهارت‎های ارتباط با دانش‎آموز در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود شیوه‎های مدیریت كلاس و مهارت‎های ارتباط با دانش‎آموز در فایل ورد (word) دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود شیوه‎های مدیریت كلاس و مهارت‎های ارتباط با دانش‎آموز در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود شیوه‎های مدیریت كلاس و مهارت‎های ارتباط با دانش‎آموز در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود شیوه‎های مدیریت كلاس و مهارت‎های ارتباط با دانش‎آموز در فایل ورد (word) :

شیوه‎های مدیریت كلاس و مهارت‎های ارتباط با دانش‎آموز

چكیده

مسأله مدیریت كلاس از دیرباز به مثابه پیچیده‎‎ترین موضوع شناخته شده است، تشكیل و اداره‎ی كلاس درس با 30 نفر دانش‎آموز یا بیشتر از وقت گیرترین و حساس‎ترین فعالیت‎های حرفه‎ای یك معلم می‎باشد. دلیل این پیچیدگی را می‎توان تغییرات و تحولات و تفاوت‎های فردی هر یك از فراگیران دانست، اما آیا جادوی خاصی وجود دارد كه بعضی از معلمان را قادر می‎سازد تا به محض رسیدن آشوب را آرام سازند و با یك نگاه بدرفتاری را فرونشانند و كلاس را با كار مثبت و با برنامه‎های شاد فعال نمایند؟

مطالعاتی كه درباره مدیریت كلاس صورت گرفته به مهارت‎های خاصی كه معلمان كارآمد از خود نشان داده‎اند توجه دارد. اهمیت سازماندهی كلاس و برنامه‎ریزی در تدریس بیشتر از اهمیت مدیریت كلاس نیست، رعایت اصول مدیریت و در نظر گرفتن قوانین مشخص، ایجاد رابطه‎ی مناسب با فراگیران، توجه به تفاوت‎های فردی آنان و تدریس فعال و … از نكات مهم در اداره كلاس می‎باشد.

مدیریت كلاس و آموزش بدون ایجاد رابطه با فراگیران معنایی ندارد، معلمان در همان آغاز كار خود پی می‎برند كه نحوه‎ی برقراری ارتباط با دانش‎آموزان بسیار اهمیت دارد ولازم است مربیان به تأثیر نوع ارتباط خود بر شكل گیری گرایش‎های انگیزشی دانش‎آموزان توجه زیادی نمایند. بطور كلی مدیریت كلاس را می‎توان تهیه تداركات و اتخاذ شیوه‎های لازم برای ایجاد و حفظ محیط اثر بخش دانست.

مقدمه

یكی از عمده‎‎ترین مسائلی كه از دیرباز در امر تعلیم و تربیت مهم به نظر می‎رسد، مدیریت كلاس و راه‎های برقراری ارتباط با دانش‎آموزان می‎باشد. مدیریت كلاس درس، اداره‎ی دانش‎آموزان از طریق به كارگیری كاركردهای مدیریت آموزشی: یعنی برنامه‎ریزی، سازماندهی، هدایت و رهبری، نظارت وكنترل وارزشیابی جهت تحقق اهداف آموزش می‎باشد. فراگیران دارای تفاوت‎های فردی زیادی هستند. معلم باید با شناخت علایق و استعدادها با دانش‎آموزان ارتباط برقرار نماید در اداره‌‎ی كلاس موفق باشد. در این سعی شده است شیوه ‎های مدیریت كلاس و راه‎های برقراری با فراگیران مورد بررسی قرار گیرد، زیرا همه‎ی جوامع انسانی انتظار دارند كه مدرسه در كودكان آنان تغییرات مثبتی ایجاد نماید تا آنها قدرت استدلال، نقادی و حضور در جامعه را پیدا نمایند. بنابراین معلم به مثابه برنامه‎ریز نظام كلاس درس باید با توانایی، دانایی و خلاقیت خاص خود فراگیران را یاری دهد تا در امور مختلف زندگی موفق باشند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی تأثیر بدرفتاری والدین بر عزت نفس دانش آموزان در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد

 دانلود بررسی تأثیر بدرفتاری والدین بر عزت نفس دانش آموزان در فایل ورد (word) دارای 96 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پی دی اف دانلود بررسی تأثیر بدرفتاری والدین بر عزت نفس دانش آموزان در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي دانلود بررسی تأثیر بدرفتاری والدین بر عزت نفس دانش آموزان در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسی تأثیر بدرفتاری والدین بر عزت نفس دانش آموزان در فایل ورد (word) :

دانلود بررسی تأثیر بدرفتاری والدین بر عزت نفس دانش آموزان در فایل ورد (word)

در 96 صفحه ورد قایل ویرایش آماده ارائه با فرمت doc

مقدمه

مطالعه پیرامون نحوه رفتار والدین و ویژگیهای فرزندان موضوع بسیاری از فایلات علمی در كشورهای مختلف جهان بوده است از جمله موارد مهم و اساسی در این فایل ویژگی عزت نفس كودكان در رابطه با بدرفتاری والدین آنها است.

بدون تردید خانواده عمده‎ترین و مؤثرترین نقش را در فرایند شكل‎گیری شخصیت برای ایجاد حس عزت نفس در كودكان دارد. در خانواده‎ای كه صمیمیت، محبت، مهربانی وجود دارد كودك می‎تواند هم عزت نفس بالایی داشته باشد و هم تغییرات مطلوب در شخصیت او ایجاد گردد. از یك سو كودك می‎تواند با اطمینان به شخصیت خود با مشكلات روبرو شود و از سوی دیگر، بدون داشتن اضطراب و تشویش رفتارهای نامناسب خود را مورد تردید قرار داده و سعی می‎كند آنها را به نحو مطلوب تغییر دهد. شكل‎گیری بنیادین عزت نفس در كودكان متأثر از فضای كلی خانواده است.

می‎دانیم كه اگر گویا فضای كل خانواده هر حركت و رفتار كودك را علی‎رغم نادرست بودن پذیرا باشند، كودك به احتمال زیاد دچار اختلال رفتار می‎گردد زیرا تفاوت بین رفتارهای درست و غلط را نمی‎داند و از دیگران نیز انتظار دارد كه همچون مادر و پدر هرگونه رفتار او را به گرمی و صمیمیت بپذیرد و چون چنین چیزی مقدور نیست مشكلات و درگیری‎های اجتماعی او آغاز می‎گردد. در نقطه مقابل خانواده‎هایی وجود دارند كه رفتارهای كودك را نمی‎پذیرند و در حقیقت دائماً در حال طرد كودك خود هستند در چنین فضای خانوادگی كودك نمی‎داند چه چیزی باعث قبول و تشویق از طرف دیگران می‎گردد و كودك در هر امری دچار بلاتكلیفی است.

عزت نفس مبتنی بر ارزیابی قضاوتهایی است كه شخص درباره خصوصیات خود به عمل می‎آورد. روانشناسان و جامعه‎شناسان عزت نفس را از شخصیت و هسته مركزی سازگاری اجتماعی می‎دانند «اسلامی نسب، 1373».

دانلود بررسی تأثیر بدرفتاری والدین بر عزت نفس دانش آموزان در فایل ورد (word)
فهرست مطالب

فصــل اول

كلیات

1- مقدمه

2- بیان مسأله

3- اهمیت و ضرورت مسأله

4- اهداف فایل

5- سؤالات و فرضیات فایل

6- روش فایل

7- تعریف واژه‎ها و اصطلاحات

فصــل دوم

ادبیات فایل

مقدمه

الف: پیشینه نظری فایل

ب: فایلات انجام شده در ایران و خارج از آن

فصــل سوم

روش فایل

1- مقدمه

2- روش فایل

3- جامعه و نمونه

4- روش نمونه‎گیری

5- ابزار اندازه‎گیری

6- چگونگی گردآوری داده‎ها

7- روش آماری

فصــل چهارم

یافته و نتایج فایل

مقدمه

یافته‎ها

فصــل پنجم

بحث یافته‎ها و تجزیه و تحلیل آنها

دانلود بررسی تأثیر بدرفتاری والدین بر عزت نفس دانش آموزان در فایل ورد (word)
فهرست منابع و ضمائم

ضمیمه الف

دانلود بررسی تأثیر بدرفتاری والدین بر عزت نفس دانش آموزان در فایل ورد (word)
فهرست منابع

ضمیمه ب

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی رابطه پرخاشگری و پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان مقطع ابتدایی به جز مقطع اول دبستان شهرقزوین در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی رابطه پرخاشگری و پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان مقطع ابتدایی به جز مقطع اول دبستان شهرقزوین در فایل ورد (word) دارای 111 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی رابطه پرخاشگری و پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان مقطع ابتدایی به جز مقطع اول دبستان شهرقزوین در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود بررسی رابطه پرخاشگری و پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان مقطع ابتدایی به جز مقطع اول دبستان شهرقزوین در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسی رابطه پرخاشگری و پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان مقطع ابتدایی به جز مقطع اول دبستان شهرقزوین در فایل ورد (word) :

بررسی رابطه پرخاشگری و پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان مقطع ابتدایی به جز مقطع اول دبستان شهرقزوین

چكیده

هدف از فایل حاضر بررسی رابطه پرخاشگری والدین و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی به جز مقطع اول دبسیتان شهرستان قزوین است كه فرضیه های عنوان شده عبارتند از اینكه بین پرخاشگری والدین و پیشرفت تحصیلی رابطه وجود دارد و همین طور بین پرخاشگری دانش آموزان ضعیف و دانش آموزان ممتاز تفاوت وجود دارد و همین بین پرخاشگری مقاطع دوم و چهارو سوم و پنجم تفاوت وجود دارد كه جامعه مورد مطالعه عبارتند از دانش آموزان مقطع ابتدایی به جز مقطع اول دبستان است كه 90 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده و جهت سنجش فرضیه ها از روش آماری t متغییر مستقل و ضریب بهم بستگی استفاده گردیده كه نتایج بدست آمده حاكی از آن است كه بین پرخاشگری والدین و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابه معنی داری وجود دارد و همین طور بین پرخاشگری دانش آموزان در مقاطع مختلف تحصیلی تفاوت وجود ندارد.

مقدمه

هر كودكی وقتی بداند كه والدین او به آنچه می گویند عمل می كنند بهتر رفتار خواهد كرد . رفتار به خصوصی كه انجام آن مجاز نیست باید با ترتیب به خصوصی دنبال شود مقررات شما باید روشن و فهم آنها ساده باشد .در این صورت كودك شما می داند كه توقعات شما چیست و چه مقرر شده است شما تا به حال روی مقررات اولیه مصمم شده اید و آنها را با سادگی و واقع بینی با طفل خود در میان گذاشته اید . قانون تازه ای در خانه مقرر شده است از حالا به بعد تو اجازه نداری كه كسی را كتك بزنی و اگر این كار را تكرار كنی با حبس شدن در اتاقت مجازات خواهی شد كه پرخاشگری یكی از پدیده های مهم روانی – اجتماعی است كه قسمت اعظم تاریخ مدون انسان پیرامون آن رقم خورده است . برخی سپده دم تاریخ را با بیان قتل هابیل آلوده به پرخاشگری و خشونت می دانند . كواكسلی بر اساس فایلهای انجام شده خود می نویسد : از 5600 سال قبل تا امروز بشر فقط 292 سال در صلح و صفا گذرانیده و بقیه را در جنگ و ستیز بوده است . پرخاشگری را رفتاری تعریف كرده اند كه هدف آن صدمه زدن به خود یادگیری باشد آنچه در این تعریف حائز اهمیت است ، قصد و نیت رفتار كننده است : یعنی آسیب رسانیدن تصادفی به شخص دیگر پرخاشگری نیست مثلاً اگر توپ فوتبال سهواً به بازیكن دیگر اصابت كند ، پرخاشگری نیست اما اگر فردی مخصوصاً بازیكنان را با پا بزند، هل بدهد ، تنه بزند و یا فحاشی كند ، پرخاشگری است . قدیمی ترین علت شناخته شده برای پرخاشگری حول محور این نظریه می چرخد كه انساتها از نظر ماهیت زیست شناختی برای پرخاشگر برنامه ریزی شده اند و نخستین و معروفترین نظریه در این باره مربوط به زیگموند فروید را می توان نام برد فروید كلیه اعمال آدمی را با دو غریزه زندگی و مرگ تحلیل می كند و می گوید غریزه مرگ هم باید به شكلی تخلیه شود ( ستوده – 221 سال 385 )

علل شخصیتی

برخی اشخاص بیشتر از افراد دیگر واكنش خشم را بروز می دهند . از این رو روانشناسان معتقدند كه خشم می تواند ریشه در شكل گیری خاص شخصیت افراد داشته باشد . اشخاصی كه از حساسیت های بالاتری برخوردارند و به اصطلاح زود رنج اند ، طبیعتاً بیشتر خشمگین می شوند. بنابراین در این حالت باید به درمان حساسیت شخص پرداخت . همچنین افرادی كه در درجه اضطراب بالایی دارند بیشتر عصبانی می شوند .

عجز ( Frustration ) : عجز یكی دیگر از عوامل رایج شكل گیری خشم است . هنگامی كه به صورت مرتب موانعی غیر قابل عبور در مسیر حركت مان ایجاد می شود به گونه ای كه دیگر قادر به برطرف كردن آنها نیستیم خشمگین می شویم . بنابراین در این حالت باید به چاره جویی چگونگی برخورد خود با این عوامل بپردازیم زیرا كه خشم ما در واقع نه علت بلكه معلوم این عوامل است .

بی عدالتی : پر واضح است كه نمایش ظلم ، استثمار و پایمال كردن حقوق انسان ها ، خشم ما را بر می انگیزد .

روابط جریحه دار شده : بخش عمده ای از خشم ، ریشه در روابط آسیب دیده ما با دیگران دارد . برای درمان خشم باید آن روابط اصلاح گردند.

تظاهرات خشم

به هنگام عصبانی شدن ، چهره بر افروخته می شود و فركانس گفتار تغییر می كند . گاه نفس های شخص تندتر می شود . كلام فرد عصبانی به وضوح قابل تشخیص است . اگر این تجلیات جزء مظاهر طبیعی خشم باشند ، می توان به تجلیاتی اشاره كرد كه در ظاهر قابل تشخیص نیستند اما در واقع موید خشم شخص اند . از جمله این عوامل می توان به غیبت كردن اشاره كرد . غیبت را می توان انتقامی ظریف و زیركانه دانست كه ریشه در خشم فرو خورده فرد دارد . زمانی كه نمی توانیم آشكارا ناراحتی خود را به دلایل گوناگون ابراز كنیم ، به غیبت متوسل شویم . در واقع غیبت می تواند ابزار ابراز خشم ما باشد . گاه نیز خشم خود را با بیان شوخی ها و جوك هایی ابراز می كنیم كه در آنها فرد مورد خشم ما به باد تمسخر گرفته می شود. همانگونه كه گفته شد این نوع تظاهرات در وهله اول از دید دیگران معرف خشم نیستند اما به واقع طرق متفاوت ابراز عصبانیت ما هستند.

عملكردهای رایج پیرامون خشم

انكار : بسیار دیده شده است كه اشخاص عصبانی خود هستند . این واكنش گرچه ظاهراً گاه خبر از تعادل عاطفی ما در مقابل دیگران می دهد اما معرف حقیقیت نیست و توسل دائم به آن می تواند صدمات بسیاری به ما وارد كند. خشم فرو خورده می تواند به زخم معده ، فشار خون بالا ، ترس و اضطراب شدید و گاه حملات قلبی منجر شود.

علل بروز پرخاشگری

پرخاشگری كودكان و نوجوانان در نهاد خانواده ، علل و انگیزه هایی دارد كه به طور اجمال می توان به موارد زیر اشاره كرد :

1- خشونت خانوادگی : امروز تجربیات و مشاهدات عینی از ظهور و شیوع پدیده به تبع شدت گستره و مداومت آن از آشفتگی های عاطفی و روانی اعضای خانواده حكایت دارد . كودكانی كه در خانواده شاهد خشونت اند استفاده از این پدیده را برای رفع اختلاف ها مقبول تلقی می كنند . در جریان یك رشته بررسی كودكان الگوی زنده ای را دیدند كه نسبت به یك خرس عروسكی پرخاشگری می كرد . سپس شرایط مهیا شد تا با خرس بازی كنند . كودكان هر چیزی را كه مشاهده می كردند با آن خرس انجام می دادند اگر رفتار پرخاشگرانه را شاهد بودند پرخاشگری می كردند و اعمال مثبت و سازنده ای می دیدند همان اعمال را تقلید می كردند بنابراین در خانواده هایی كه یكی از والدین یا هر دو خشونت طلب و پرخاشگر باشند كودكان مخصوصاً ضسرها ، پرخاشگر بار می آیند[1]

2- گسستگی كانون خانواده

از دیگر مولفه های مهم در ایجاد پرخاشگری فرزندان ، گسسته شدن پیوندهای عاطفی میان اعضای خانواده است . وجود درگیری و نزاع در محیط خانواده سبب می شود كه كودك امنیت خود را از دست رفته ببیند.[2]هم چنین در بسیاری از خانواده ها پدر و مادر حضور فیزیكی دارند ، اما متاسفانه حضور واقعی آنان برای فرزندان به دلایلی محسوس نیست . در برخی خانواده ها نیز پدر و مادر یا هر دو به عللی همچون : طلاق ، مرگ و میر و … نه حضور ظاهری دارند و نه حضور واقعی . فایلات نشان داده است كه در صورت مرگ پدر در سنین كودكی فرزند و نبودن الگوی همانند سازی برای پسران میزان پرخاشگری آنان در حد بالایی افزایش می یابد . 75 درصد از پسران پرخشگر از وجود پدر محروم بوده یا الگوی فردی برای یادگیری نداشته اند .[3]


[1] -كاپلان ، 1381 ، فیروز بخت ، ص 727 [2] – قائمی ف 1373 ، ص 299 [3] – فرقانی رئیسی ، 1382 ، ص 86

دانلود بررسی رابطه پرخاشگری و پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان مقطع ابتدایی به جز مقطع اول دبستان شهرقزوین در فایل ورد (word)
فهرست

عنوان صفحه

چكیده

فصل اول(كلیات فایل)

مقدمه 2

بیان مسأله 3

اهمیت و ضرورت 4

اهداف فایل 5

فرضیه فایل 6

فصل دوم(پیشینه و ادبیات فایل)

مقدمه فصل دوم 9

تعریف خشم 10

علل و ریشه های خشم 11

علل شخصیتی 13

تظاهرات خشم 14

عملكردهای رایج پیرامون خشم 15

علل بروز پرخاشگری 16

والدین و كودكان پرخاشگر 23

تربیت منفی والدین 26

تربیت مثبت والدین 27

راه كارهای مناسب خشم 30

نتیجه گیری 33

عوامل موثر بر پرخاشگری 34

عوامل اجتماعی 36

عصبانیت 38

احساس گناه 38

بی كفایتی 40

غمزدگی و افسردگی، قربانی بودن 41

احساس در دام بودن 42

مجازات نمادین 44

مقررات و انتظارات را مشخص و روشن بیان كنید 45

چگونه تنبیه كنید 46

با طفل جر و بحث نكنید و چانه نزنید 47

جدی باشید 49

زیاده از حد گوش نكنید 50

منطقی باشید 52

روشهای مجازات 53

تعریف پرخاشگری 58

انواع پرخاشگری 60

علل و انگیزه های پرخاشگری 63

كروموزومهای جنسی و پرخاشگری 66

بلوغ جنسی و پرخاشگری 67

درستی و نادرستی نظریه ناكامی- پرخاشگری 70

نقش رسانه های گروهی و فبلمهای تلویزیونی در آموزش پرخاشگری 78

كنترل پرخاشگری 81

فصل سوم(روش فایل)

جامعه مورد مطالعه 86

حجم نمونه 86

روش نمونه گیری 86

ابزار اندازه گیری 87

روش آماری مربوط به زمینه 88

روش فایل 88

فصل چهارم(یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه 90

جدول نمرات خام آزمودنی ها ازآزمون پرخاشگری معدلی 91

جدول بررسی رابطه بین پرخاشگری والدین و پیشرفت تحصیلی 93

جدول مقایسه پرخاشگری در بین دانش آموزان دوم و پنجم ابتدایی 94

جدول مقایسه پرخاشگری در بین دانش آموزان سوم و چهارم ابتدایی 95

جدول مقایسه پرخاشگری در بین دانش آموزان ممتاز و ضعیف 96

فصل پنجم(بحث و نتیجه گیری)

بحث و نتیجه گیری 98

محدودیت ها 101

پیشنهادات 102

منابع و مآخذ 103

ضمائم

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی رابطه بین باورهای مذهبی و سلامت روان با اندیشه پردازی خودکشی در بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه ازاد واحد خمینی شهر در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی رابطه بین باورهای مذهبی و سلامت روان با اندیشه پردازی خودکشی در بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه ازاد واحد خمینی شهر در فایل ورد (word) دارای 183 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی رابطه بین باورهای مذهبی و سلامت روان با اندیشه پردازی خودکشی در بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه ازاد واحد خمینی شهر در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود بررسی رابطه بین باورهای مذهبی و سلامت روان با اندیشه پردازی خودکشی در بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه ازاد واحد خمینی شهر در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسی رابطه بین باورهای مذهبی و سلامت روان با اندیشه پردازی خودکشی در بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه ازاد واحد خمینی شهر در فایل ورد (word) :

کارشناسی

دانلود بررسی رابطه بین باورهای مذهبی و سلامت روان با اندیشه پردازی خودکشی در بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه ازاد واحد خمینی شهر در فایل ورد (word)

در گلستانه دشتهایی چه فراخ کوههایی چه بلند در گلستانه چو بوی علفی می امد

من در این ابادی، پی چیزی میگشتم: پی خوابی شاید، پی نوری ، ریگی، لبخندی.

پشت تبریزی ها ، غفلت پاکی بود؛ که صدایم میزد.

پای نیزارم ماندم، باد می امد، گوش دادم: چه کسی با من، حرف میزد؟

سوسماری می لغزید. راه افتادم. یونجه زاری سر راه، بعد جالیز خیار، بوته های گل رنگ.

و فراموشی خاک. لب ابی ، گیوه ها را کندم ، و نشستم ، پاها در اب:

من چه سبزم امروز. و چه اندازه تنم هشیار است. نکند اندوهی، سر رسد از پس کوه.

چه کسی پشت درختان است؟ هیچ ، میچرد گاوی در گرد. ظهر تابستان است.

سایه ها میدانند، که چه تابستانی است. سایه هایی بی لک، گوشه ای روشن و پاک،

کودکان احساس؛ جاری بازی اینجاست. زندگی خالی نیست:

مهربانی هست، سیب هست ، ایمان هست.

اری، تا شقایق هست، زندگی باید کرد.

این فایل با هدف تعیین رابطه بین باورهای مذهبی و سلامت روان با اندیشه پردازی خودکشی در میان

دانشجویان دختر و پسر دانشگاه ازاد خمینی شهر صورت گرفت .در فصل اول که کلیات فایل را

شامل میشد به مقدمه ای پرداختیم تا موضوع بیشتر جا بیفتد و در ادامه به بیان مسئله، اهمیت فایل ،

اهداف کلی و جزئی ، فرضیه های فایل و تعاریف نظری و عملیاتی پرداختیم .

فصل دوم که فصلی حجیم از نظر مطالب بود را با اطلاعاتی در مورد بهداشت روانی اغاز کردیم.

معیارها ، تعریف، ویژگی افراد سالم و فایلات انجمن بهداشت روانی را توضیح دادیم تا اینکه به

دیدگاههایی رسیدیم که در مورد بهداشت روانی توضیحات عالمانه ای داده بودند . نقش بیماریهای روانی

و علل و عوامل روانی ای که باعث میشوند افراد دست به خودکشی بزنند را مطرح کردیم.

باورهای دینی مورد بعدی بود که میبایست به ان میپرداختیم . تعریف دین، مذهبی بودن و سلامت روان،

نظریه ها ی روانشناسی دین(نظریات افراد صاحب نظر در زمینه روانشناسی ) و عوامل مختلفی که

روی دینداری تاثیر میگذارند از مباحث مهم این قسمت بودند. پس از ان به دیدگاه دورکیم که صاحبنظر

خودکشی بود پرداختیم. از دیگر مباحثی که اشاره شد : خصوصیات مشترک خودکشی ها، طبقه بندی

خودکشی، رفتارهای قبل از خودکشی، طبقه بندی دورکیم و جامعه شناسان از خودکشی، علل خودکشی،

رویکردهای مختلف، تاثیرات موارد مختلف روی خودکشی و خودکشی در ایین های مختلف و حقوق

ایران. پس از این مطالب سعی کریدم اطلاعاتی در حیطه ی پیشگیری را بیان نماییم.در اینجا فصل دو

به پایان رسید.

دانلود بررسی رابطه بین باورهای مذهبی و سلامت روان با اندیشه پردازی خودکشی در بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه ازاد واحد خمینی شهر در فایل ورد (word)
فهرست مطالب

عنوان

پیشگفتار…………………………………………………………………………………………..1

فصل اول: کلیات فایل……………………………………………………………………………3

مقدمه………………………………………………………………………………………………4

بیان مسئله………………………………………………………………………………………….8

اهمیت فایل………………………………………………………………………………………11

اهداف فایل(کلی و جزئی)………………………………………………………………………..12

فرضیه های فایل…………………………………………………………………………………13

تعریف اصطلاحات و واژه ها……………………………………………………………………..14

تعاریف نظری متغیرها…………………………………………………………………………….14

تعریف عملیاتی…………………………………………………………………………………….17

فصل دوم(ادبیات فایل)……………………………………………………………………………19

بهداشت روانی……………………………………………………………………………………..20

معیارهای سلامت روان…………………………………………………………………………….21

تعریف سلامت روان……………………………………………………………………………….22

ویژگی افراد سالم از دیدگاههای مختلف…………………………………………………………….25

فایلات انجمن ملی بهداشت………………………………………………………………………..26

دیدگاه روانپزشکی…………………………………………………………………………………27

دیدگاه روان تحلیلی………………………………………………………………………………..27

دیدگاه رفتارگرایی…………………………………………………………………………………33

دیدگاه انسان گرایی………………………………………………………………………………..34

دیدگاه هستی گرایی………………………………………………………………………………..37

دیدگاه شناختی……………………………………………………………………………………..38

دیدگاه بوم شناسی………………………………………………………………………………….40

بررسی خودکشی در بیماران روانی……………………………………………………………….41

افسردگی…………………………………………………………………………………………..42

اسکیزوفرنیا……………………………………………………………………………………….42

اختلالات شخصیت…………………………………………………………………………………43

اختلالات اضطرابی………………………………………………………………………………..44

صرع………………………………………………………………………………………………44

سوء مصرف مواد………………………………………………………………………………….45

خودکشی و حالات روانپریشی………………………………………………………………………46

خودکشی ناشی از ابتلا به مالیخولیا…………………………………………………………………48

خودکشی مالیخولیایی ناشی از حزن و اندوه…………………………………………………………49

خودکشی ناشی از وسوسه…………………………………………………………………………..50

خودکشی ناشی از انگیزه انی یا غیر ارادی…………………………………………………………50

اندیشه پردازی خودکشی و عمل به مناسک دینی در بیماران افسرده………………………………..53

علل و عوامل گرایش به خودکشی در دگرجنس خواهان……………………………………………54

باورهای دین و مذهب و تعاریف ان……………………………………………………………….55

تعریف دین………………………………………………………………………………………..55

مذهبی بودن و سلامت روان………………………………………………………………………59

نظریه ها و نظریه پردازان در روانشناسی دین……………………………………………………61

ویلیام جیمز………………………………………………………………………………………..61

زیگموند فروید…………………………………………………………………………………….61

کارل یونگ……………………………………………………………………………………….62

گوردون الپورت…………………………………………………………………………………..63

الفورد ادلر………………………………………………………………………………………..65

نظریات الن و اسپیکا……………………………………………………………………………..66

نظریه بیتسن ، شون رادوونتیس…………………………………………………………………..66

عوامل موثر بر دیندار بودن………………………………………………………………………67

عوامل اجتماعی…………………………………………………………………………………..68

عوامل فردی………………………………………………………………………………………69

دیدگاه دورکیم در خودکشی و نقش مذهب………………………………………………………….70

دورکیم،مذهب و تغییر فرهنگی……………………………………………………………………70

تعریف خودکشی…………………………………………………………………………………..73

سابقه ی تاریخی خودکشی…………………………………………………………………………74

مختصری از تاریخچه ی خودکشی ……………………………………………………………….75

چرا خودکشی میکنیم؟……………………………………………………………………………..79

خصوصیات مشترک خودکشی ها…………………………………………………………………81

شیوه های خودکشی……………………………………………………………………………….85

86…………………………………………………………………انواع خودکشی

طبقه بندی دورکیم از خودکشی ……………………………………………………………………86

طبقه بندی جامعه شناسان از خودکشی……………………………………………………………..90

رفتارهای قبل از خودکشی…………………………………………………………………………93

شاخص های مهم رفتاری قبل از خودکشی…………………………………………………………94

مفاهیمی حول محور خودکشی……………………………………………………………………..96

علل و انگیزه های خودکشی………………………………………………………………………101

علل خودکشی…………………………………………………………………………………….108

تاثیر از دست دادن عزیزان روی خودکشی………………………………………………………110

………………………………………………110 تاثیر کاهش فعالیت سروتونین مغزی روی خودکشی

تاثیر ژن ها در خودکشی………………………………………………………………………….111

زنان و خودکشی………………………………………………………………………………….112

بررسی موردی علل خودکشی زنان ایلام…………………………………………………………113

مبانی نظری اندیشه خودکشی…………………………………………………………………….114

رویکرد روانشناختی……………………………………………………………………………..114

رویکرد روانکاوی……………………………………………………………………………….115

رویکرد جامعه شناختی…………………………………………………………………………..117

رویکرد زیست شناسی……………………………………………………………………………119

خودکشی دانشجویان………………………………………………………………………………121

مبانی حقوقی و قانونی خودکشی………………………………………………………………….121

بحثی تطبیقی راجع به خودکشی…………………………………………………………………..121

خودکشی در ایین مسیحیت……………………………………………………………………….121

خودکشی در حقوق روم………………………………………………………………………….122

خودکشی در حقوق فرانسه……………………………………………………………………….122

خودکشی در حقوق کشورهای انگلوساکسون……………………………………………………..123

خودکشی در حقوق ایران………………………………………………………………………124

خودکشی در قانون جزای ایران……………………………………………………………….125

افسانه ها و واقعیتها درباره ی خودکشی……………………………………………………….126

استراتژیهای پیشگیری از خودکشی با تمرکر بر محیط های اموزشی………………………….129

هشت استراتژی مختلف برای پیشگیری از خودکشی…………………………………………..129

مداخلات و حمایت های حرفه ای………………………………………………………………131

اصول و پیش شرط های کلی…………………………………………………………………..131

خطوط کلی…………………………………………………………………………………….133

شیوه های برنامه ریزی قبل از بحران………………………………………………………….133

رویکردی به نجات یافتگان از خودکشی………………………………………………………..134

کمک به بازماندگان…………………………………………………………………………….135

پیشنهاداتی برای کمک به بازماندگان……………………………………………………………137

مکان های پرخطر……………………………………………………………………………..138

فصل سوم:روش فایل…………………………………………………………………………140

مقدمه…………………………………………………………………………………………..141

جامعه اماری و نمونه اماری……………………………………………………………………142

وسایل و تکنیک های جمع اوری اطلاعات……………………………………………………..142

پرسشنامه ی باورهای مذهبی…………………………………………………………………..142

پرسشنامه ی سلامت روان……………………………………………………………………..143

پرسشنامه ی سنجش افکار خودکشی بک……………………………………………………….143

روش فایل……………………………………………………………………………………144

محدودیت فایل………………………………………………………………………………..144

فصل چهارم:تجزیه وتحلیل داده ها……………………………………………………………..145

یافته های فایل………………………………………………………………………………..146

جدول4-1:توزیع دانشجویان بر حسب جنسیت………………………………………………….146

نتایج جدول 4-1 و نمودار 4-1………………………………………………………………..146

جدول4-2: توزیع دانشجویان بر حسب وضعیت تاهل………………………………………….147

نتایج جدول 4-2 و نمودار ان………………………………………………………………….147

جدول 4-3: توزیع دانشجویان بر حسب وضعیت اقتصادی…………………………………….148

نتایج جدول 4-3 و نمودار ان………………………………………………………………….148

یافته های مربوط به فرضیه های فایل……………………………………………………….149

یافته های مربوط به فرضیه 1………………………………………………………………..149

جدول4-4:ضریب همبستگی مربوط به فرضیه ی اول………………………………………..149

یافته های مربوط به فرضیه 2………………………………………………………………..150

جدول 4-5 :ضریب همبستگی مربوط به فرضیه دوم…………………………………………150

یافته های مربوط به فرضیه 3 ……………………………………………………………….150

جدول4-6:ضریب همبستگی مربوط به فرضیه سوم………………………………………….150

یافته های مربوط به فرضیه 4……………………………………………………………….151

جدول4-7:ضریب همبستگی مربوط به فرضیه چهارم……………………………………….151

یافته های مربوط به فرضیه 5……………………………………………………………….152

جدول4-8: ضریب همبستگی مربوط به فرضیه پنجم………………………………………..152

یافته های مربوط به فرضیه 6………………………………………………………………152

جدول4-9: ضریب همبستگی مربوط به فرضیه ششم……………………………………….152

یافته های مربوط به فرضیه 7………………………………………………………………153

جدول 4-10:ضرب همبستگی مربوط به فرضیه هفتم……………………………………..153

یافته های مربوط به فرضیه 8…………………………………………………………….153

جدول 4-11:ضریب همبستگی مربوط به فرضیه هشتم……………………………………153

یافته های مربوط به فرضیه 9…………………………………………………………….154

جدول 4-12:ضریب همبستگی مربوط به فرضیه نهم……………………………………..154

یافته های مربوط به فرضیه 10……………………………………………………………154

جدول 4-13:ضریب همبستگی مربوط به فرضیه دهم……………………………………..154

نمودار 4-4 مقایسه میانگین نمره باورهای مذهبی در دانشجویان دختر و پسر……………..155

یافته های مربوط به فرضیه 11……………………………………………………………156

جدول 4-14: ضریب همبستگی مربوط به فرضیه یازدهم………………………………….156

نمودار 4-5:مقایسه میانگین نمره سلامت روان دانشجویان دختر و پسر……………………156

یافته های مربوط به فرضیه 12……………………………………………………………156

جدول 4-15: ضریب همبستگی مربوط به فرضیه دوازدهم………………………………..157

نمودار 4-6: مقایسه میانگین نمره خودکشی در دانشجویان دختر و پسر……………………157

فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………….158

بررسی فرضیات و نتایج یافته ها………………………………………………………….159

فرضیه اول: بین باورهای مذهبی و اندیشه پردازی خودکشی دانشجویان دختر و دانشجویان پسر رابطه

ی منفی معناداری وجود دارد…………………………………………………………….159

فرضیه دوم: بین باورهای مذهبی و اندیشه پردازی خودکشی دانشجویان دختر رابطه ی منفی معناداری

وجود دارد………………………………………………………………………………..159

فرضیه سوم:بین باورهای مذهبی و اندیشه پردازی خودکشی در دانشجویان پسر رابطه ی منفی معناداری

وجود دارد………………………………………………………………………………..160

فرضیه چهارم: بین سلامت روان و اندیشه پردازی خودکشی در دانشجویان دختر و پسر رابطه ی منفی

معناداری وجود دارد……………………………………………………………………..160

فرضیه پنجم: بین سلامت روان و اندیشه پردازی خودکشی دانشجویان دختر رابطه ی منفی معناداری

وجود دارد……………………………………………………………………………….161

فرضیه ششم: بین سلامت روان و اندیشه پردازی خودکشی دانشجویان پسر رابطه ی منفی معناداری

وجود دارد……………………………………………………………………………….161

فرضیه هفتم: بین سلامت روان و باورهای مذهبی دانشجویان پسر و دختر رابطه ی مثبت معناداری

وجود دارد……………………………………………………………………………….161

فرضیه هشتم: بین سلامت روان و باورهای مذهبی دانشجویان دختر رابطه ی مثبت معناداری

وجود دارد……………………………………………………………………………….162

فرضیه نهم: بین سلامت روان و باورهای مذهبی دانشجویان پسر رابطه ی مثبت معناداری

وجود دارد……………………………………………………………………………….162

فرضیه دهم: بین باورهای مذهبی دانشجویان دختر و دانشجویان پسر تفاوت معناداری

وجود دارد………………………………………………………………………………162

فرضیه یازدهم: بین سلامت روان دانشجویان دختر و دانشجویان پسر تفاوت معناداری وجود

دارد……………………………………………………………………………………163

فرضیه دوازدهم: بین اندیشه پردازی خودکشی دانشجویان دختر و دانشجویان پسر تفاوت

معناداری وجود دارد…………………………………………………………………..163

محدودیت های فایل………………………………………………………………….164

پیشنهادات……………………………………………………………………………..165

پیوست(پرسشنامه)…………………………………………………………………….168

پرسشنامه باورهای مذهبی…………………………………………………………….169

پرسشنامه سلامت روان………………………………………………………………172

پرسشنامه اندیشه پردازی خودکشی…………………………………………………..173

منابع و ماخذ…………………………………………………………………………177

منابع فارسی…………………………………………………………………………178

منابع لاتین…………………………………………………………………………..182

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود فشار روانی بعد از حادثه یا پی تی اس دی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد

 دانلود فشار روانی بعد از حادثه یا پی تی اس دی در فایل ورد (word) دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پی دی اف دانلود فشار روانی بعد از حادثه یا پی تی اس دی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي دانلود فشار روانی بعد از حادثه یا پی تی اس دی در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود فشار روانی بعد از حادثه یا پی تی اس دی در فایل ورد (word) :

دانلود دانلود فشار روانی بعد از حادثه یا پی تی اس دی در فایل ورد (word)

.بصورت فایل ورد قابل ویرایش و آماده ارائه

Definition PTSD :

اختلال فشار روانی بعد از حادثه را گویند

(پی تی اس دی) از معدود اختلالات روانپزشکی است که بر اساس علت تعریف شده است.

در واقع بدون وجود استرسور یا آسیب این اختلال نمی تواند ایجاد شود.بهرحال واقعه آسیب زا به تنهایی جهت تشخیص،کفایت نمی کند و بسیاری از مردمی که تحت استرس قرار می گیرند،به این اختلال مبتلا نمی شوند.احتمالاً تعاملی بین حادثه و قربانی وجود دارد.

علائم پی تی اس تی بااهمیت و معنایی که فرد برای عامل فشارزا قائل است؛یعنی،آنرا برای خود خطرناک احساس کندرابطه ی زیادی دارد.بین شدت استرسور و علائم پی تی اس دی ارتباط مستقیمی وجود ندارد.افرادی در معرض خطر ابتلاهستند که ترسو باشند،احساس عدم حمایت می کنند،بسیار خجولند یا احساس گناه زیادی دارند.

پی تی اس دی را باید بادرنظر گرفتن عوامل زیست شناختی قبلی،عوامل روانی ـ اجتماعی قبل از آسیب،خصوصیات عامل استرس زا،زمان و مکان حادثه،ویژگی های موقعیتی و شخصیتی و شرایط بعد از آسیب مورد برسی قرارداد.بعلاوه معنای ذهنی عامل استرس زا نیز اهمیت دارد.بازمانده های یک سانحه ممکن است احساس گناه کنند و این مسئله می تواند آنها را نسبت به ابتلا به افسردگی و پی تی اس دی مستعد کرده یا آن را تشدید کند.

اختلال استرس پس از سانحه معمولاً مدتی پس از ضربه ظاهر می شود.این فاصله ممکن است به کوتاهی یک هفته یا به بلندی سی سال باشد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی میزان افسردگی امدادگران مرد جمعیت هلال احمر در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی میزان افسردگی امدادگران مرد جمعیت هلال احمر در فایل ورد (word) دارای 103 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی میزان افسردگی امدادگران مرد جمعیت هلال احمر در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود بررسی میزان افسردگی امدادگران مرد جمعیت هلال احمر در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسی میزان افسردگی امدادگران مرد جمعیت هلال احمر در فایل ورد (word) :

دانلود بررسی میزان افسردگی امدادگران مرد جمعیت هلال احمر در فایل ورد (word)

فصل اول1

مقدمه2

بیان مسئله4

اهمیت و ضرورت كار5

فرضیه فایل5

تعریف نظری6

تعریف عملیاتی7

فصل دوم : سابقه فایل8

استرس و سندرم فرسودگی9

افسردگی10

افسردگی زیست – شیمیایی12

افسردگی واكنشی14

مدل سلیه از استرس16

افسردگی16

سرزنش خود17

نومیدی18

ترحم به خود 19

معضل افسردگی واقعاً تا چه حد جدی است20

نظریه روانكاوی21

نظریه های یادگیری23

رویكرد شناختی24

تعریف24

افسردگی واكنشی 26

افسردگی درون زاد27

افسردگی روان زاد28

تشخیص و سنجش افسردگی29

اختلال افسردگی عمده30

اختلال افسرده خلقی31

علایم افسردگی33

چگونگی مقابله با افسردگی 34

روش های درمان افسردگی35

روش بازسازی شناختی برای درمان افراد افسرده36

روش دو ستونی36

درمان كوتاه مدت38

مشاوره و روان درمانی گروهی39

چه عوامل روانی- اجتماعی در افسردگی دخیل هستند39

چگونه كسی می تواند بفهمد آیا افسرده است یا خیر40

خسارت استرس42

روند استرس43

نشانه های هیجانی افسردگی44

به هنگام افسردگی چه كاری باید انجام دهیم47

دیدگاههای نظری درباره افسردگی 49

تعریف امدادگر53

خصوصیات یا ویژگیهای امدادگر53

تعریف كمكهای اولیه و امداد 54

هدف ما از كمكهای اولیه54

تعریف عملیات نجات55

تعریف دیگر امدادگر55

تعریف كمك های اولیه55

بقیه ویژگی های یك امدادگر55

حفظ آرامش در ارائه كمكهای اولیه56

وظایف امدادگر58

نحوه مراقبت از خود59

كنترل استرس59

واكنش به استرسها59

واكنش های دیررس60

واكنش های شدید61

مروری بر سابقه پیشینه فایل62

فصل سوم: طرح فایل70

طرح فایل 71

جامعه فایل72

نمونه فایل72

روش نمونه گیری73

ابزار فایل و روش جمع آوری اطلاعات74

روش آماری75

فصل چهارم: آمار76

مقدمه77

آمار توصیفی91

آمار استنباطی93

فرض صفر93

فرض خلاف93

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری94

بحث و نتیجه گیری95

محدودیت های فایل 97

پیشنهادات98

منابع و مآخذ99

پیوست103

چكیده فایل :

موضوع فایل حاضر بررسی بین میزان افسردگی امدادگران مرد هلال احمر شهرستان كرج با سابقه فعالیت امدادی آنهاست كه بدین منظور 25 امدادگری كه بیش از 4 سال سابقه فعالیت داشتند و 25 امدادگری كه كمتر از4 سال سابقه فعالیت داشتند به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب و افسردگی آنها با پرسشنامه افسردگی بك سنجیده شد و در این فایل یك فرضیه شكل گرفت : میزان افسردگی در امدادگران مردی كه بیش از چهار سال سابقه در فعالیت امدادی دارند بیشتر از افسردگی امدادگران مردی است كه كمتر از چهار سال سابقه در فعالیت امدادی دارند.

برای بررسی فرضیه فوق از آزمون t استیودنت استفاده شد و چون t بدست آمده (917%) در سطح (05%) و (01%) كوچكتر از t جدول است بنابراین فرضیه فوق رد و فرضیه صفر تایید می‌شود و این نتیجه بدست آمد كه بین میزان افسردگی امدادگرانی كه بیش از چهار سال سابقه دارند با امدادگرانی كه كمتر از چهار سال سابقه دارند تفاوت معنا دار وجود ندارد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی میزان افکار اضطرابی در سخنرانی (گفتار) دانشجویان محقق اردبیلی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد

 دانلود بررسی میزان افکار اضطرابی در سخنرانی (گفتار) دانشجویان محقق اردبیلی در فایل ورد (word) دارای 73 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پی دی اف دانلود بررسی میزان افکار اضطرابی در سخنرانی (گفتار) دانشجویان محقق اردبیلی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي دانلود بررسی میزان افکار اضطرابی در سخنرانی (گفتار) دانشجویان محقق اردبیلی در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسی میزان افکار اضطرابی در سخنرانی (گفتار) دانشجویان محقق اردبیلی در فایل ورد (word) :

دانلود بررسی میزان افکار اضطرابی در سخنرانی (گفتار) دانشجویان محقق اردبیلی در فایل ورد (word)

دانلود کارشناسی دانلود بررسی میزان افکار اضطرابی در سخنرانی (گفتار) دانشجویان محقق اردبیلی در فایل ورد (word)

در 73 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

دانلود بررسی میزان افکار اضطرابی در سخنرانی (گفتار) دانشجویان محقق اردبیلی در فایل ورد (word)
فهرست مطالب:

فصل اول

کلیات فایل

فصل دوم

مبانی نظری و پیشینه فایل

فصل سوم

مواد و روش ها

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده ها

فصل پنجم

نتیجه گیری و پیشنهادات

منابع

مقدمه

اضطراب عبارت است از یک احساس منتشر نا خوشایند و مهم و دلواپسی با منشاّ ناشناخته که به فرد دست می دهد و شامل عدم اطمینان ، درماندگی و برانگیختگی فیزیولوژی است. وقوع مجدد موقعیت هایی که قبلاِّ استرس زا بوده اند یا طی آنها به فرد آسیب رسیده است باعث اضطراب در افراد می شود همه انسانها در زندگی دچار اضطراب می شوند. ولی اضطراب مزمن و شدید غیرعادی و مشکل ساز است. فایلات و بررسی ها نشان می دهند که اضطراب در خانم ها ، طبقات کم درآمد و افراد میانسال و سال خورده بیشتر دیده می شود.

هیلگارد اضطراب را اینگونه تعریف می کند: حالت نگرانی و دلشوره که با ترس پیوند دارد و پر اضطراب را چنین تعریف می کند: اضطراب معمولاً به یک حالت هیجانی ناخوشایند و مهم اطلاق می شود که با پریشانی ، هراس ، تشویش همراه است.

بیان مسئله :

اضطراب در دنیای مدرن و پیشرفته ی امروزی واژه جدید و ناشناخته ای نیست اکثریت افراد آگاهی هایی جزیی در مورد واژه ی اضطراب دارند و دردسرهای زندگی ماشینی و مدرن روز به روز به این مشکلات دامن می زند. با یک مقایسه سطحی متوجه می شویم هر اندازه ساختارهای اجتماعی از هم گسسته می شود و روابط عاطفی بین انسان ها سردتر می شود به همان اندازه سلامت روانی افراد جامعه به خطر می افتد و این مخاطرات شکل حادتر اضطراب را بوجود می آورد. (گنجی و همکاران، 1387).

اثبات این نکته که تشدید اضطراب و افسردگی می تواند آسیب های جدی به سلامت جسمی افراد وارد نماید جواب بسیاری از معادلات مجهول علم پزشکی و البته به روان پزشکی را به دست می دهد. (گنجی و همکاران، 1387).

در حقیقت انسان محور توسعه است و سلامت انسان راز و رمز توسعه به حساب می آید برای بسیاری از متخصصان سلامت ، سلامت روان ، در حوزه های بسیار مورد توجه است (کیت تودور) از نگاهی دیگر ارزشی تامینی و ارتقاء سلامت روان چنان است که در سوره مبارکه مائده آمده است «هر کسی نفسی را به زندگی برگرداند مثل آن است که به همه آدمیان حیات بخشیده است» این نکته قابل تامل است که در نگاه دینی حیات فقط حیات جسمی نیست و آن چیزی که گمان می رود در کلمه حیات آیه شریفه مستتر می باشد نگاه روحی و جسمی توأمان است. حال با نگاهی به مطالب فوق اهمیت سلامت روان و تاثیر اضطراب در به مخاطره انداختن این مهم : جایگاه فایلات بسیاری با اهمیت به نظر می آید. (گنجی و همکاران، 1387).

فایلی که ما با توجه به گفته ها بدان رسیدیم «دانلود بررسی میزان افکار اضطرابی در سخنرانی (گفتار) دانشجویان محقق اردبیلی در فایل ورد (word)».

در فایلاتمان سعی می کنیم که به چند سوال پاسخ دهیم که :

الف) میزان اضطراب در بین دانشجویان پسر بیشتر است یا دانشجویان دختر؟

ب) دانشجویان از نظر افکار اضطرابی در چه وضعیتی قرار دارند؟

ج) آیا رابطه بین افکار اضطرابی و عملکرد تحصیلی رابطه وجود دارد؟

اهداف فایل

اهداف کلی :

هدف از اجرای این فایل «دانلود بررسی میزان افکار اضطرابی در سخنرانی (گفتار) دانشجویان محقق اردبیلی در فایل ورد (word)» می باشد.

اهداف جزئی:

1- بررسی میزان افکار اضطرابی در بین دانشجویان

2- مقایسه افکار اضطرابی در بین دانشجویان دختر و پسر

3- رابطه بین افکار اضطرابی و عملکرد تحصیلی

فرضیه های فایل :

1- بین میزان افکار اضطرابی و عملکرد تحصیلی در بین دانشجویان رابطه معناداری وجود دارد.

2- بین رابطه بین افکار اضطرابی و سخنرانی در بین دانشجویان دختر و پسر تفاوت معناداری وجود دارد.

اهمیت و ضرورت فایل :

طبق نظر کارشناسان سازمان جهانی بهداشت بیش از 1500 میلیون از جمعیت جهان از اختلالات عصبی و روانی اجتماعی رنج می برند (حسینی، 1390) و نزدیک به 20 درصد از کل مراجعان مراکز بهداشت عمومی در جهان را تشکیل می دهند (سارتور پوس به نقل از یعقوبی، 1374) پیچیدگی عصر حاضر باعث شده انسان به طور مداوم در برابر ناملایمات از خود ناسازگاری نشان دهد و اضطراب یکی از شایع ترین اختلالاتی است که در مقابل ناسازگاری ها بروز می کند (گنجی و همکاران، 1387).

تمام مباحثی که در قبل مطرح کردیم و نگاهی به کارکرد سلامت روان که در واقع زمینه رشد مهارتهای فکری و ارتباطی را فراهم می کند و باعث رشد عاطفی و انعطاف پذیری و عزت نفس آدمی می شود و عملکرد موفقیت آمیز کارکردهای ذهنی در نتیجه انجام فعالیتهای سازنده، داشتن روابط مناسب با دیگران ، توانایی سازگاری با تغییرات و رویارویی موثر با حوادث ناگوار زندگی هم از پیامدهای داشتن سلامت روانی محسوب می شود از یک سو و از سوی دیگر تاثیر اضطراب منفی به عنوان یکی از عوامل موثر بر سلامت روانی و دقت در این مبحث که در جامعه ما به کراهت جملاتی در این موضوع مطرح می شود که دانشجویان از اضطرابهای گوناگونی بهره مندند و در سلامتی روانی آنها خدشه ای مشاهده می شود، ضرورت و اهمیت فایلی با عنوان ما را بیشتر نمایان می کند. (گنجی و همکاران، 1387).

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی رابطه اضطراب و بهداشت روانی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی رابطه اضطراب و بهداشت روانی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در فایل ورد (word) دارای 112 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی رابطه اضطراب و بهداشت روانی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود بررسی رابطه اضطراب و بهداشت روانی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسی رابطه اضطراب و بهداشت روانی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در فایل ورد (word) :

کارشناسی روانشناسی بالینی

دانلود بررسی رابطه اضطراب و بهداشت روانی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در فایل ورد (word) اردبیل

مقدمه

بهداشت روان یک زمینه تخصصی در محدوده ی روان پزشکی است و هدف آن ایجاد سلامت روانی به وسیله پیشگیری از ابتلاء به بیماری روانی، کنترل عوامل موثر در بروز بیماری های روانی، تشخیص زودرس بیماری های روانی، پیشگیری از عوامل ناشی از برگشت بیماری های روانی و ایجاد محیط سالم برای برقراری روابط صحیح انسانی است برای بهزیستی، رفاه اجتماعی و سازش منطقی با پیامدهای زندگی.

بهداشت روانی ، روان پزشکی پیش گیر ، بهداشت روانی اجتماعی و یا روان پزشکی اجتماعی به کلیه روشهایی اطلاق می شود که برای جلوگیری از ابتلاء به درمان بیماری های روانی و توان بخشی بیماری های روانی به کار می رود.

اضطراب عبارت است از یک احساس منتشر نا خوشایند و مهم و دلواپسی با منشاّ ناشناخته که به فرد دست می دهد و شامل عدم اطمینان ، درماندگی و برانگیختگی فیزیولوژی است. وقوع مجدد موقعیت هایی که قبلاِّ استرس زا بوده اند یا طی آنها به فرد آسیب رسیده است باعث اضطراب در افراد می شود همه انسانها در زندگی دچار اضطراب می شوند. ولی اضطراب مزمن و شدید غیرعادی و مشکل ساز است. فایلات و بررسی ها نشان می دهند که اضطراب در خانم ها ، طبقات کم درآمد و افراد میانسال و سال خورده بیشتر دیده می شود.

هیلگارد اضطراب را اینگونه تعریف می کند: حالت نگرانی و دلشوره که با ترس پیوند دارد و پر اضطراب را چنین تعریف می کند: اضطراب معمولاِّّّّّّّّّّّّ به یک حالت هیجانی ناخوشایند و مهم اطلاق می شود که با پریشانی ، هراس ، تشویش همراه است.

دانلود بررسی رابطه اضطراب و بهداشت روانی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در فایل ورد (word)
فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه 10

بیان مسئله 11

اهداف فایل 12

اهداف جزئی 13

فرضیه های فایل 13

اهمیت و ضرورت فایل 13

تعاریف عملیاتی متغییرها 15

(سلامت روان) بهداشت روانی 16

دانشجویان 17

مقدمه 19

تعریف ابعاد و اهمیت بهداشت روانی 19

مفهوم سلامت روانی از دیدگاه نظریه های مختلف 21

تاریخچه 27

اهداف بهداشت روانی 29

استرس و بهداشت روانی 32

تعریف استرس 32

اثرات جسمانی فشار روانی 33

استرس شغلی 34

اصول تکاملی بهداشت روانی در مکتب اسلام 36

زاهنمای کلی در مورد طبقه بندی اصول رشد 37

به خود ایمان و اعتقاد داشتن 38

تعریف اضطراب 40

تعریف عملیات اضطراب 40

اضطراب را می توان به درجاتی تقسیم کرد 41

تفکیک ترس از اضطراب 42

علائم اضطراب 44

علل اضطراب 48

انواع اضطراب 49

فوبی 53

2) فوبی خاص 53

3) فوبی اجتماعی 54

4) اختلال وسواسی – جبری 54

5) اختلال است پس از سانحه 55

6) اختلال اضطراب منتشر GAD 56

نظریه های اضطراب 58

نظریه زیست شناختی 59

درمان های دارویی 61

بنزودیازپین ها 61

بوسپیرون 62

نظریه شناختی 62

نظریه رفتاری 66

نظریه روانکاوی 67

کنارآمدن با اضطراب 69

رفتار درمانی 73

حساسیت زدایی منظم 74

جرات آموزی 75

درمان شناختی – رفتاری 75

درمان منطقی – هیجانی 77

فایلات انجام شده در خارج از کشور – سلامت روان 79

فایلات انجام شده در داخل و خارج از کشور در مورد اضطراب 81

روش فایل 83

جامعه آماری 84

روش نمونه گیری 85

حجم نمونه 85

نحوه جمع آوری داده ها 85

آزمون اضطراب بک 85

پرسشنامه سلامت عمومی 86

آمار توصیفی 90

آمار استنباطی 100

نتیجه گیری 107

محدودیت فایلی 110

پیشنهادات 110

منابع و ماخذ 113

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید