دانلود بررسی طیف نگاری UV, FTIR, IR در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی طیف نگاری UV, FTIR, IR در فایل ورد (word) دارای 49 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی طیف نگاری UV, FTIR, IR در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

طیف نگاری UV, FTIR, IR
موضوعات مورد بررسی در این سمینار، خصوصیات پرتوهای IR,UV و وسایل طیف نگاری است و همچنین كاربرد این پرتوها به عنوان آنالیز سطوح بر روی مواد می باشد.
فصل 1
1-1) خصوصیات و ویژگی های پرتو UV (وراء بنفش)
اشعه واراء بنفش بدسته ای از امواج الكترو مغناطیس اطلاق می شود كه پس از طیف مرئی قرار گرفته و طول موج آن بین A3900-1800 ( و یا 39/0 مو و  0144/0 مو) می باشد. این اشعه قابل رویت نیست ولی از روی خاصیت شیمیایی آن می توان به وجودش پی برد حد اخیر قرار دادی است چون بین اشعه وراء بنفش واشعه ایكس از لحاظ خواص فیزیكی حد فاصل مشخص و واضحی وجود ندارد.
طبق توصیه كنگره كپنهاك (سال 1932) اشعه UV را به سه منطقه تقسیم می كنند.
1-وراء بنفش با طول موج بلند یا وراء بنفش A-این اشعه بین طول موجهای 39/0 و 315/0 مو قرار دارند. نسبت این اشعه در نور آفتاب، قوس الكتریكی ذغال و چراغهای الكتریكی معمولی زیاد است. از نظر بیولوژیك تولید اریتم نمی كند مگر اینكه تابش شدید و طولانی باشد.
2- وراء بنفش با طول موج متوسط یاوراء بنفش B- كه بین طول موجهای 315/0 مو و 28/0 مو واقع شده اند. این اشعه در نور چراغ، بخار جیوه و قوس های الكتریكی با الكترودهای فلزی وجود دارد. تاثیر آنها در پوست شدید است و زودتر از وراء بنفش A، اریتم تولید می كند. پس از برطرف شدن اریتم، به علت پیگمانتاسیون شدید تا مدتی پوست تیره می ماند.
3-وراء بنفش با طول موج كوتاه و یا وراء بنفش C كه شامل طول موج های كوتاهتر از 28/0 مو می باشد و فقط درقوس الكتریكی جیوه وجود دارد. خواص شیمیایی آن خیلی شدید است ولی چون در طبقات سطحی پوست جذب می شود، اریتم و تیرگی پوست در آن خفیف است. اما اثر میكروب كشی آن (باكتریها و مخمرها و غیره) بسیار شدید می باشد.
جذب اشعه وراء بنفش- از شیشه معمولی فقط اشعه وراء بنفش A عبورمیكند در صنعت، شیشه هائی با تركیبات مخصوص می سازند كه تا طول موج 26/0 مو یعنی وراء بنفش A و B و قسمتی ازC نیز ازآنها می گذرد.
آب خالص برای اشعه وراء بنفش شفاف ترین مایعات است وطبقات نازك آن امواج بلندتر از 2/0 مو را از خود عبور می دهند
آلبومین ها بر حسب فرمول شیمیایی خود، طول موج‏های مختلفی را عبور می دهند و دارای نوارهای جذبی مخصوصی هستند كه به تركیب شیمیایی آنها بستگی دارد.
گازها معمولاً برای اشعه برای اشعه وراء بنفش شفاف هستند و طول موجهای بلندتر از 18/0 مو از طبقات نازك هوا بخوبی می گذرند.
اندازه گیری اشعه وراءبنفش
اساس اندازه گیری اشعه وراء بنفش متكی بر خواص فیزیكی و شیمیایی است.
اسباب هائیكه برای اندازه گیری اشعه وراء بنفش وجود داردكه اكتی نومتر (Actinomre) نامیده می شود و به سه دسته تقسیم می گردد.
1-پیل ترموالكتریك
2-اكتی نومتر فیزیكی
3-اكتی نومتر شیمیایی
1-    پیل ترمو الكتریك – اندازه گیری انرژی اشعه مانند اندازه گیری طیف مرئی واشعه زیر قرمز می باشد بدین معنی كه جسمی را كه كلیه اشعه را جذب می كند در معرض تابش اشعه قرار داده و حرارت حاصل را اندازه گیری می كنند.
در عمل این روش در پزشكی نتایج دقیق نمی دهد زیرا اغلب مقدار اشعه وارء بنفش  خیلی كم است درصورتیكه اثر بیولوژیكی آن از اشعه مرئی زیر قرمز زیادتر و مهمتر است. برای اینكه شدت اشعه وراءبنفش به تنهایی اندازه گیری شود كافی است كه ابتدا شدت تمام اشعه منبع نورانی را اندازه گیری نمود و سپس به كمك صافیهای مناسب كه كلیه اشعه وراء بنفش راجذب می نماید، اندازه گیری را تكراركرد. تفاضل این دو مقدار اشعه وراء بنفش را نشان می دهد.
2-اكتی نومتر فیزیكی – مهمترین این نوع اكتی نومترها، سلول فوتو الكتریك است كه تشكیل شده از یك حباب از جنس كوارتز كه به خوبی تخلیه شده است و شامل دو الكترود می باشد. كاتد تشكیل شده از یك رسوب فلزی نازك كه جدار داخلی حباب به غیر از قسمت كوچكی را كه برای ورود نور است می پوشاند. آند در داخل حباب بوده و از یك  حلقه فلزی ساخته شده است. هر گاه بین دو الكترود اختلاف سطحی در حدود صد ولت برقرار نماییم به شرطی كه قطب منفی به رسوب فلزی متصل باشد، و سلول در تاریكی باشد جریانی نمی گذرد ولی اگر به رسوب نور بتابانیم از آن الكترود جدا شده و جریانی كه شدت آن متناسب با شدت نورتابنده است برقرار می شود. بایاد دانست كه شدت این جریان معمولاً خیلی كم است (در حدود میكرو آمپر) و باید آنرا بوسیله لامپ های سه قطبی تقویت نمود.
برای افزایش حساسیت سلول داخل آنرا از گاز بی اثری با فشار كم پر می كنند حساسیت سلول فوتو الكتریك بستگی به جنس فلز داخل حباب كه مورد تابش نور قرار می گیرد، دارد.
امروزه كادمیوم بیش از همه فلزات در اكتی نومترهای بیولوژیك به كار می رود  زیرا این فلز فقط به اشعه وارء بنفش حساس است.
3-اكتی نومتر شیمیایی-املاح نقره در اثر تابش اشعه وراء بنفش احیاء می شود و چون نقره آن آزاد می گردد املاح سیاه رنگ می شود.
اكتی نومتری فوق، اكتی نومتر بوردیه (Bordier) است كه محلول فرو سیانور پتاسیم در نتیجه تابش اشعه وراء بنفش رنگ زرد مایل به آجری پیدا می كند و شدت این رنگ با مقدار اشعه وراء بنفش بستگی دارد. برای این اندازه گیری نوارهای كاغذی را به محلول 20 درصد فرو سیانور دو پتاسیم آغشته می كنند و پس از خشك شدن در معرض تابش اشعه  وراء بنفش قرار میدهند. پس از مقایسه این نوار كاغذی كه رنگین شده است با یك سری نمونه هائیكه قبلاً تهیه و اندازه گیری شده به مقدار تابش اشعه وراء بنفش پی می برند.
خواص فیزیكی و شیمیایی اشعه وراء بنفش
گذشته از خواص مشتركی كه هر اشعه ای دارد و پس از جذب در جسم تبدیل به حرارت میشود اشعه وراء بنفش سه خاصیت مهم دیگر نیز دارد.
1-خاصیت فوتوالكتریك
2-خاصیت فلوئورسانس
3-خاصیت فوتو شیمیایی
1-خاصیت فوتو الكتریك اگر اشعه وراء بنفش به فلزات بتابد از آنها الكترون جدا می كند ولی جدا شدن الكترون در كلیه فلزات به یك اندازه نیست و حساسیت كادمیوم بیش از همه است. مقدار الكترونی كه از فلز جدا می شود متناسب با مقدار انرژی اشعه ایست كه به آن می تابد.
2-خاصیت فلوئورسانس- اگر درمقابل اشعه وراء بنفش اجسامی از قبیل كچ و Colophane و محلول سالیسیلات دو سود و غیره قرار دهند ملاحظه می شود كه هر یك به نسبت جذب اشعه به رنگ های مختلف درخشندگی پیدا می كنند.  امروزه تحقیقات زیادی درباره فلوئور سانس بافت های سالم و بیمار دراثر تابش این اشعه نموده اند كه نتایج مهمی در تشخیص بعضی از بیماریهای پوستی و حتی نسوج سرطانی داشته است. دندانهای سالم در اثر تابش اشعه وراء بنفش (33/0 تا 38/0 مو) رنگ آبی زیبایی پیدا می كند. در صورتیكه دندانهای مرده بدون تغییر رنگ وتاریك باقی می ماند همچنین جلیدیه سالم كه در اثر آب مروارید استحاله نیافته باشد فلوئور سانس آبی ایجاد می كند.
اشعه وراء بنفش به برخی اجسام خاصیت فسفر سانس داده و سبب یونیزاسیون گازها و تخلیه الكتریكی خازنها می شود.(1)
3-خاصیت فوتو شیمیایی – اشعه وراء بنفش باعث فعل و انفعالات شیمیایی می شود و این خاصیت در اشعه با موج كوتاه (3/0 مو) شدید تر است.
منابع طبیعی و مصنوعی اشعه وراء بنفش
 تنها منبع طبیعی اشعه وراء بنفش خورشید است ولی طیف نور خورشید طول موجهای كمتر از 2900 انگستروم ندارد زیرا قبل از رسیدن به زمین در جو صاف می شود و این خود وسیله ای برای حفاظت از خطرات اشعه وراء بنفش می باشد.
همانطور كه گفته شد، مناسب ترین وسهل ترین وسیله تولید اشعه وراء بنفش استفاده از چراغهای بخارجیوه است كه با مصرف كم انرژی الكتریكی مقدار نسبتا زیادی اشعه وراء بنفش تولیدمی كند كه تا وقتی كه چراغ روشن است نورمهتابی از خود پخش می كند كه حاوی مقداری اشعه وراء بنفش است. معمولا این نوع چراغها را داخل نور افكن قرارمی دهند تا اشعه وراء بنفش رادرناحیه مورد درمان متمركز كنند ضمنا قوس الكتریكی بین دو قطعه ذغالی یاجرقه الكتریكی بین دو قطعه فلزی نیز مثل طیف خورشید یك طیف پیوسته است كه شامل اشعه وراء بنفش با طول موج 2700 انگستروم می باشد.
خواص و اثرات بیولوژیك اشعه وراء بنفش (1)
این اشعه در بدن دارای اثرات موضعی و عمومی است. اثر عمومی اشعه در حقیقت نتیجه اثرموضعی آن در پوست است.
اثرات مرئی و موضعی اشعه وراء بنفش دربدن عبارتند از:
اریتم – اریتم یا سرخی پوست كه متعاقب تابش اشعه به بدن ایجاد می شود بستگی به مقدار و طول موج اشعه تابنده دارد و موثرین طول موج در تولید اریتم طول موج 2967 انگستروم است. این دسته اشعه كه از نظر بیولوژی فوق العاده موثر است و حداقل طول موج آن 2800 انگستروم می باشد به اشعه دورنو Dorno معروف است.
شدت سرخی پوست بر حسب مقدار اشعه تابنده متفاوت است، تابش مقداركم اشعه فقط باعث سرخی پوست می شود كه پس از یك دوره نهفته چند ساعته ظاهر می گردد ولی تابش مقدار زیاد آن سبب تاول و ورم پوست شده و اگر مقدار آن خیلی زیاد باشد سوختگی شدید  تولید می كند.
علت اریتم اتسااع رگ های موئین درنتیجه آزاد شدن مواد مشابه هیستامین در اپیدرم است. بدین ترتیب كه تابش اشعه وراء بنفش به بدن و نفوذ آن در طبقات سطحی جلد باعث می شود كه هیسترین موجود درسلولهای پوست تبدیل به هیستامین شود. اثر تسكینی اشعه وراء بنفش دردردهای عصبی نیز نتیجه تاثیر هیستامین است.
تیرگی پوست- متعاقب اریتم تیرگی در پوست ایجاد میشود ولی تیرگی بوسیله اشعه ای كه طور موج آ“ بین 3000 تا 3600 انگسترم است بسیار رایج است
بنابراین طیف نور خورشید كه از حیث اشعه دورنو فقیر است و می تواند تیرگی شدید در پوست ایجاد كند. تكرار تابش اشعه سبب كم شدن حساسیت پوست نسبت به اشعه می گردد بطوری كه برای ایجاد تیرگی باید به تدریج بر مقدار اشعه افزود و از خواص مهم دیگر اشعه وراء بنفش، عوارض قسمت قدامی چشم می باشد.
موارداستعال درمانی اشعه وارء بنفش
یكی از مهمترین اثرات عمومی این اشعه در تبادلات غذایی، بهتر جذب شدن مواد پروتئین، كاهش قند خون و از همه مهمتر تاثیر در تبادلات كلسیم و فسفر است.
افزایش كلیسم و فسفر خون بیماران مبتلا به تتانی و راشیتیسم پس از تابش اشعه وراء بنفش دورنو نشان می دهد كه همراه افزایش كلسیم و فسفر خون مقدار ویتامین D نیز در بدن بالا می رود و بطوریكه ترقی كلیسم و فسفر خون را باید نتیجه تولید ویتامین D دانست.
اشعه وراء بنفش در تعداد گلبولهای قرمز و هموگلوبین خون در دوره سلامتی تغییری نمی دهد ولی در مواقع كم خونی اثر محسوسی در بالابردن مقدار هموگلوبین و عده گلبولهای قرمز خود دارد.
مقاومت عمومی بدن در برابر بیماریهای عفونی پس از درمان با اشعه وراء بنفش زیاد می شود زیرا پوست در ساختن موادیكه موثر در ازدیاد مقاومت هستند،  سهم عمده دارند.
اشعه وراء بنفش در درمان زخم‏های دیر التیام نتیجه مطلوب می دهد و این عمل به علت خاصیت باكتریو استاتیك و افزایش گرردش موضعی خون است.
اشعه وراء بنفش بین طول موجهای 4/0 و 2/0 مو خاصیت میكروب كشی واضحی دارد كه حداكثر آن برای طول موجهای بین 25/0 و 28/0 مو می باشد.از خاصیت میكروب كشی اشعه وراء بنفش در پزشكی زیاد استفاده می كنند و ضد عفونی كردن هوای اطاقهای محروم از نور آفتاب و اطاق عمل و مكانهای سر بسته لامپ مولد اشعه را مدتی روشن می نمایند تا اكسیژن هوا به ازن كه ضد عفونی كننده قوی است تبدیل گردد. در این موارد بیشتر از لامپی كه اشعه با طول مو 25/0 مو  ایجاد می نماید استفاده می شود.
حفاظت در مقابل اشعه وراء بنفش
حفاظت در مقابل اشعه وراء بنفش بسیار آسان است زیرا غالب مواد این اشعه را به آسانی جذب می نمایند مثلا لباس هر قدرهم نازك باشد برای حفظ بدن در مقابل اشعه كافی است.
محافظت چشم قدری مشكل تر است.شیشه های عینك معمولی اشعه كوتاهتر از 3/0 مو را جذب نمی كند ولی امروزه شیشه هایی می سازند كه تمام اشعه وراء بنفش و حتی قسمت كمی از بنفش را جذب می كند. به كار بردن این نوع عینك ها برای كلیه افرادیكه با اشعه وراء بنفش سرو كار دارند اجباری است و باید كارگران جوشكاری و ذوب فلزات و همچنین پزشكان وپرستارانی كه فوترتراپی می كنند و به طور كلی تمام افرادی كه حتی مدت كمی در معرض تابش شدید این اشعه قرار می گیرند در موقع كار از آن استفاده نمایند (2).
2-1) خصوصیات و ویژگی های پرتو IR
این اشعه به منطقه ای از طیف امواج الكترو مغناطیسی اطلاق می شود كه بلافاصله قبل از طیف نور مرئی قرار گرفته و دارای اثر حرارتی می باشد.
منطقه اشعه زیر قرمز بین طول موجهای 8/0 مو كه حد اشعه مرئی است و 343 مو كه جزء امواج هرتز نیز محسوب می شود قرار دارد.
در اشعه زیر قرمز طول موج های كوتاهتر از 5/1 مو از پوست می گذرند و بقیه جذب شده و تولید حرارت می نمایند.
جذب اشعه زیر قرمز
بهتر است كه اشعه زیر قرمز را به دو قسمت تقسیم نمود:
1-شامل اشعه بین 8/0 مو و 4 مو است. می توان این اشعه را توسط انواع صافیها مجزا نمود و مورد مطالعه قرار داد.
2-شامل طول موجهای بلند تر از 4 مو است كه بوسیله اغلب مواد جذب می شوند بخصوص طول موجهای بلندتر از 10 مو بوسیله هوا كاملاً جذب می شود و تحقیق خواص بیولوژیك آن مقدور نیست.

 

منابع و مراجع
1)    كلیات فیزیك پزشكی و بیوفیزیك، تألیف دكتر ابولفضل رسولی و دكتر غلامحسین رهبری از انتشارات شركت سهامی چهر
2)    فیزیك پزشكی، تألیف دكتر نصرا… دكتر ذبیح ا.. عزیزی، انتشارات شركت سهامی چهر
3-Guidelines for Blood – Material Interaction Report of the National Heart , long , and Blood Institute working Group. Chapters Material surface characterization.
4- Spectroscopic Methods in organic chemistry , DUDLEY H. WILLIAMS JAN FLEMING.
5) اسكپتر وسكوپی (طیف سنجی)، تألیف دكتر باقر عسگر اولادی
6) مبانی طیف سنجی مولكولی، تألیف ك . ن . بنول، ترجمه دكتر مسعود حسن پور و دكتر رضا اسلامپور.
7- Jing Xie , Clyde Riley , MUKESH , Krishan Chittur ; BioMaterials , 3609- 3616 , 23 , 2002

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی نقش آب در معماری در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی نقش آب در معماری در فایل ورد (word) دارای 82 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی نقش آب در معماری در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

چکیده
با توجه به شرایط خاص اقلیمی ایران و کمبود منابع آب در بخش عمده ای از این سرزمین موضوع کشف و تأمین آب، جلوگیری از هدر رفتن آن و استفاده حساب شده از این پدیده زندگی بخش و آبادکننده از دورترین زمانها مورد توجه بوده است. در تمامی زمینه ها و نمودهای زندگی مردم این سرزمین، به روشنی می توان نشانی ارجمندی این مائده آسمانی را مشاهده نمود و پیوند ژرف آنرا با تمامی مظاهر فرهنگ، هنر و تمدن مردم این مرز و بوم لمس کرد. معماران و مهندسان ایرانی به پیروی از این فرهنگ عمومی از دیرباز دست به تجربه های چشمگیر و فراموش ناشدنی در زمینه کیفیت حضور اب در معماری، بهینه سازی مصرف آب و… زده اند.
در فصل نخستین، به این موضوع پرداخته شده است و بستر تئوریک پروژه را شکل داده است. علاوه بر این به علت نوع موضوع پروژه در نوشتار دوم این فصل به موضوع فراغت و گذران آن توجه شده است.
در فصل دوم که بستر فیزیکی پروژه است، در ابتدا چند نمونه از آثار معماران ایرانی و ژاپنی در زمینه موضوع پروژه معرفی شده است. پس از این بررسی مختصر در نوشتار دوم و سوم به استانداردها و برنامه فیزیکی پروژه پرداخته شده است.
در فصل سوم به بازشناسی شهر کرج پرداخته شده است. مطالعات بستر کالبدی پروژه بر پایه «طرح جامعه شهرستان کرج» شکل گرفته است. مطالعات مختلف جمعیتی، اقتصادی و توسعه و … به طور خلاصه در این فصل آمده است.
در فصل طراحی معماری نیز نخست، مطالبی در راستای «کانسپت» کلی پروژه و توضیح روند طراحی ارائه شده است و در ادامه، کروکیهای اولیه و سپس نقشه های معماری پروژه آمده  است.
کلید واژه ها:
آب، آناهیتا، معماری ایرانی، باغ ایران، مسکن، آب نما، فراغت، تفریح، باغ، موزه، معماری ژاپن، معبد آب، مشهد، دسترسی، کاربری، ایده، فلسفه طراحی.
پیش گفتار
انسان در طول زمان می زید و آنچه در این راه می اندوزد و می آموزد را، شکل هایی به تدریج ساده تر می بخشد؛ تا مفهوم یا مفهوم های ژرف آن را با روانی بیشتر در دسترس داشته باشد. ایرانیان دست یابی انسان به برتری هایی در جهان معنوی از راه بهره وری از توشه اندوخته ها و  آموخته هایش را، به مثابه پدیده ای دانسته اند، همزاد با انسان و فعال در طول زندگی فردی و اجتماعی وی.
بشر قرنها تلاش کرد، اندیشه نمود، ابزار ساخت، به اکتشاف و اختراع دست زد و حاصل این تجربه ها و دستاوردها راب ه فرزندان خود سپرد و آنان نیز به سهم خویش این میراث را با تغییر و کاستن و افزودن به نسل بعد سپردند و بدین روال هر که آمد بر آن مزید کرد تا بدین غایت رسید و «فرهنگ» هر فرد، جامعه و گروهی چیزی نیست جز همین میراث به جای مانده از پشتیبان.»
فرهنگ تمام حیات اجتماعی انسان را در بر می گیرد، ویل به ندرت خود را آشکارا بر افکار و اعمال او تحمیل می کند. به عبارت دیگر انسان از بدو تولد، رفتار و اعمال قشر و طبقه و اجتماعی را که محل رشد و نمو است می آموزد؛ باقی نمی ماند و مختار است که پا فراتر نهد. بی گمان اگر جز این بود، انسان در محدوده فرهنگ زمان خود می ماند. در واقع، اگر تعریف فرهنگ مزد یک فرد یا جامعه، پویایی در تحریک فکری شناخته شود، عامل های زمان و مکان در آن ملحوظ اند.
فرهنگ معماری نیز به مثابه دیدگاه یا خواستگاهی که آبشخور از فرهنگ دارد و در واقع از مظاعر هر فرهنگ به شمار می آید، در طول زمان دگرگونی و تحول می پذیرد.
امروزه و کمی دقیقتر در سده آخر قرن بیستم، ایدئولوژی متکی بر تکنولوژی با استفاده از ابزارهای خود نظیر رسانه ها، مرزهای فکری و اندیشه ای فرهنگ های مختلف را پشت سر گذارده و آنچه را که خاص جوامع بوده به عام جوامع تبدیل کرده است. امروزه با تکیه بر ابزارهای گوناگون، تغییر فرهنگها مسیری نامتوازن و سرعتی ناخواسته یافته است.
آنچه که از اوایل قرن تا کنون در شهرهای گوناگون کشورمان و طی چند ساله اخیر در روستاهایمان نیز، ساخته می شوند؛ به عنوان دو لحظه جدا از یک پدیده واحد، بیانگر فرهنگ معماری معاصر جامعه امروز ماست. بر این اساس چگونه معماری خواستن و چگونه آن را ساختن به عنوان یک پدیده فرهنگی و تکنولوژیک شکل دهنده فرهنگ معماری امروز ماست.
معمارزی ایران که در بستر فرهنگ و ادب ایرانیان از هزاران سال پیش تا امروز بالندگی و فروغی کم نظیر داشته است، محصول بلافصل اندیشه هایی متعالی در باب معماری و به تبع آن فضای زندگی است که ریشه و نگاهی فراتر از منطق دارند.
معماری کهن ایران و معماری دوره اسلامی تاریخ ایران هرگز به درستی و کمال تحلیل نشده است. سنجش و کاوش در جهت شناخت معماری ایران و زمینه های فیزیکی و متافیزیکی حاکم بر آن می تواند زمینه ساز بستری مناسب در جهت گذر از تکرار و تقلید و رسیدن به آفرینش و بازآفرینی تازه و ناب باشد.
فرهنگ را می توان مجموعه ای از داشته های گونه گون فرض کرد؛ که بی انگیزه هایی خارجی و نیز بی تلاشهای درونی فهم نمی باشند. فرهنگ به مثابه دریای به ظاهر آرامی است با درونی پرماجرا باید از این سرچشمه اصلی حرکت کرد و از آن دور شد و با «نماده ای نو» به آن بازگشت.
فصل یکم
بستر نظری طرح
نوشتار یکم: در باره آب و معماری
نوشتار دوم: در باره فراغت
نوشتار یکم:
در باره آب و معماری ایران
1-آب در معماری ایران باستان
«در آئین های کهن ایرانی به پاکی و پاکیزگی و پرهیز از پلیدی و آلودگی بیش از هر چیز ارج نهاده شده، پلیدی را از اهریمن می دانستند و بریا راه یافتن به پیشگاه اهورای بزرگ می بایست نخست خود را از هرچه آلودگی است؛ پاک کنند.
بیشتر پرستشگاهها یا بر لب چشمه آب برپا شده یا در پیش آن جایی برای شستشو ساخته اند تا ستایشگران پیش از درآمدن به آتشکده دست و روی و دیگر اندامها را بشویند و جامه ای سفید و پاکیزه برتن کنند. در واقع، آب گویی که گذرگاه انسان برای ورود به دنیای دیگر است؛ دنیایی خالص تر که جسم قادر به گذر از آن نیست.»
می توان گفت که بر طبق شواهد موجود، نخستین مراسم نیایش آب در شهر «دور اونتاش» انجام می گرفته است. در مراسم جشنهای مجاری در کنار رودخانه «ایدده» شمای خدایان و الهه ها با حضور شاه و همراهی روحانیون از زیگورات به خانه جشن ها، بیت اکتیو، در کنار رودخانه حمل می شدند. در این مراسم که در فضایی مملو از طراوت و زندگی برپا می شد؛ جریان آب رودخانه تضمینی برای نیرویی تازه بود.
مراسم هخامنشیان در پاسارگاد شباهت زیادی به مراسم عیلامی داشت. شاه، بزرگان سپاه و مردم، آتش را که توسط «مغ»ها حمل می شد؛ به نیایشگاه که در کنار نهر آبی قرار داشت؛ حمل می کردند.
در فارسی کهن طهارت و شستشو را «پادیا» یا «پادیاب» و مکان های مخصوص شستشو را «پادیاو» می گفتند. پادیاو چهار طاقی کوچکی بوده است که جوی آب یا برکه ای در میان و رختکن ها و طاق نماهایی در پیرامون داشته است.
هنگامی که ساسانیان بر سرزمین ایران مسلط شدند، بر تبلیغ و توسعه آیین زرتشتی به عنوان تنها آیین رسمی ایران زمین همت گماردند.
به موجب دستورات کتاب «وندیداد» پیروان آئین زرتشت هر وقت روز بخواهند، می توانند منفرداً به درون آتشکده بروند. آنان قبل از ورود به معبد باید دست و روی خود بشویند. مهمترین زیارت آتشکده در نوروز است. در آن روز زرتشتیان بامدادان بدن را می شویند؛ جامعه نو بر تن میکنند، آن گاه به آتشکده می روند و مراسم نیایش را به جا می آورند.
پادشاهان ساسانی تابستان ها به آتشکده «آذرگشسب» می رفتند و بر آن مکان نذرهایی بس مهم کرده و غنی ترین غنایم جنگی را به آن هدیه می نمودند. آتشکده آذرگشسب درون دژی بنا شده که تا چند سده پیش هنوز در آن زندگی جریان داشته است. جز این آتشکده کاخ ها و خانه هایی نیز در اطراف دریاچه بنا شده بود. این مکان بعدها به «تخت سلیمان» مشهور گشت. تاریخ تخت سلیمان مدتها قبل از دوره ساسانی آغاز می شود، اما این منطقه تا دوران ساسانی که آتشکده بنا شده، از رونق چندان برخوردار نبوده است. این آتشکده در دوران ساسانی یکی از با اهمیت ترین و مهم ترین آتشکده های ایران بوده که همواره به عنوان زیارتگاه مد نظر پادشاهان بوده است. آتشکده آذرگشیب به دلیل دسترسی به دو منبع پرقدر و جاودانه یعنی آب که از چشمه ای بر بالای کوه می جوشید و نفت که پس از گذشت هفتصد سال خاکستری بر جای نمی گذاشت؛ اعتباری خاص یافته بود
آناهیتا
«می ستائیم «آناهیتا» را، ایزد بلندپایه را که در پهنه سپهر جای دارد، که در بستر زمین روان می شود، که نیروی می بخشد تن را، روان را، که جنبش و زندگی می دهد گیتی را، می رویاند گیاه ها و سبزه ها را که بدان گله ها و رمه ها را افزایش می دهد ؛ که خواسته مردمان افزون گردد، که کشور آبادان و نیومند می شود.»
در فلات بلندی به نام ایران زمین که حدود سه چهارم سطح اراضی آن را کویر پوشانده همواره دستیابی به آب شیرین و چشمه های زاینده با مشکل همراه بوده است. میزان بارندگی هم در بیشتر نواحی این سرزمین در حد متوسط 200 میلی متر در سال است که با خشکی و در بیشتر مناطق گزمی هوا همراه است، که زندگی را طاقت فرسا میکند به همین انگیزه ایرانیان در جستجوی راههایی بوده اند که از این مضیقه و تنگنای کم آبی برهند و در تلاش برای یافتن چاره کار به کندن چاه، حفر کهریز و قنات، زدن بند و بالا بردن آب رودخانه و کندن جوی و نهر پرداخته اند.
هستی و زندگی به اب این چشمه ها و قناتها بستگی داشت، که اگر دگرگون و ناپایدار می شدند؛ زندگی در خطر نابودی قرار می گرفت. برای زنده ماندن باید پنجه در پنجه طبیعت خشن و بیرحم افکند، تا از قهر آن در امام ماند یا راه دیگر آن بود که با نیاز و فدیه و قربانی و پرستش عناصر طبیعت از خشم آن آسوده زیست. اندیشیدن به ایزد و الهه ای در خیال و فراهم آوردن مظهری از وی و توسل به قدرت ملایک، تجربه ای بس طولانی در درازنای تاریخ پشت سر نهاده است.
آیینهای پرستش عناصر با ادیان اولیه آریایی وارد سرزمین ایران شد و با ظهور زرتشت به نظم و قانون درآمد و «اوستا» در بیست و یک جلد تدوین شد؛ که مجموعه ای بود از سوردهای یکتاپرستی، نیایش، نماز، مراسم مذهبی و «یشتها» که در توصیف آب و الهه آبها نگاشته شده است. در اوستا نگهبان آب به نامهای ناهید و آناهیتا نایمده شده، که آناهیتا به معنای پاکی و بی عیبی و بنا به متن «آبان یشت» نگهبان آب ورودی مینوی و خیالی است؛ که مظهر تمام آبهای بروی زمین است.
ناهید در «آبان یشت» که از زیباترین و شاعرانه تریت یشتهاست، مظهر تمام آبهاست و برای خشنودی او فدیه ها نثار می شد؛ تا با ازدیاد آب چشمه ها و سرآبها به فرذاوانی بذر و به رشد و نمو گندم و به نبات و گیاه و به گله و رمه بیفزاید و انجام زایش را آسان و برکت و نعمت را فراوان و سرشار کند. ایرانیان به نام ایزد آب «آناهیتا» همانند ایزدان آذر و مهر، پرستشگاههایی برپا می کردند که در آنها اهورای بزرگ و آفریده های نیکش را پرستش می کردند. یکی از این معابد در شهر باستانی «بیشابور» برپا شده است.
بیشابور: بیشابور بر اساس نقشه شهرهای مستطیل شکل هیپورام پس از شهر داریه شکل فیروزآباد و سایر شهرهای اشکانی شکل گرفته است. از بناهای موجود در بافت چنین شهری که بیش از 2 کیلومتر طول و یک کیلومتر پهنا دارد؛ فقط از یک بنای فوق العاده ارزشمند و کتیبه زرتشت نامی آمده است که بدون شک بنایی است منحصر به فرد و با نقش خاص که در بین سایر واحدهای ساختمانی این شهر نظیر ندارد و این تک بنا چیزی نیست جز معبد آناهیتا.
این معبد بنایی است به صورت مکعب به ابعاد 14 متر که سطوح مختلف آن با سنگهای حجاری شده ساخته شده و در اطراف بنا، رواق یا دالانی محاط است که بنای اصلی را از سه طرف در بر گرفته است. معماری این معبد الهام گرفته از سبک بناهای دوره هخامنشی است.
 ساختمان بنا در 6 متری از سطح زمین های اطراف خود در عمق زمین ساخته شده به طوریکه از 14 متر بلندی آن فقط 8 متر آن از فضای بیرونی نمایان بوده و این هم به علت هدایت جریان آب به درون رواقها و صحن داحل معبد بوده است.
در این بنا بازی با آب و نیایش آب بیش از هر چیز مورد توجه بوده و مخصوصاً مهارت های فنی که برای خروجی آب در صحن مرکزی پیش بینی و ساخته شده است، اهمیت این امکان را از نظر مذهبی در اوایل دوره کساسانی نمایان می سازد.
گردش آب در این بنا خود گویای اوج هنر مهندسان و معماران ایرانی است. این معماران اصولی را رعایت کرده اند؛ که حتی المقدور جریان آب در معبد، روان، پاک و پاکیزه باشد؛ یعنی به همان اندازه که آب از سه طرف وارد می شود، از مجاری سه گانه درگاهها به تدریج و به طور غیرمحسوس وارد صحن دیگری می شود و از خروجی وسط بنا که به شکل چاهی در زیر سنگهای کف پوش ساخته و پرداخته شده است، مبه زمین فرو رود.
2-جلوه آب در معماری اسلامی
همانگونه که در ایران باستان استفاده از سنگابهای مذهبی، معابد مهر و ناهید پرستی معمول بوده است؛ نتایج تداوم مقدسات این آیین ها در معماری ایرانی اسلامی نیز چشمگیر می نماید. اصولاً در دین اسلام به آب به عنوان عامل اصلی حیات و مایه پاکی و طهارت توجه خاص و ویژه ای شده است و در جهت چگونگی بهره بردن از این مائده الهی دستورات زیادی آمده است:
(انبیاء 30) (و از آب، هر چیز را زنده گردانیدیم.)
(انفال 11) (خدا بر شما از آسمانی آبی فرستاده تا شما را بوسیله آن تطهیر کند.)
این توجه ویژه باعث و بانی حضور آب در معماری ایرانی اسلامی به شکلی منحصر به فرد و چشمگیر شده است؛ به گونه ای که آب از عناصر جدانشدنی طراحی معماری اسلامی – ایرانی به شمار آمده است. به این ترتیب آب چنان در ساخت و ترکیب بناهای ایرانی وارد شده که عملاً نمی توان آن را از شکل ساخته شده جدا دانست.
آب در جایگاه تزئینی و نمایش خود در مرکز کوشک و باغ ها در میان حیاط مساجد، مدارس و خانه ها ظاهر شده و از جایگاه کاربردی – عملکردی سبب شکل گیری معماری آب انبارها، یخچال ها و … در معماری ایران مرکزی و کویری گشت. بنابراین آب به عنوان عنصری صرفاً نمایشی تجریدی در معماری ایران باستان به عنصری با کارکردهای متفاوت از عملکرد صرف در آب انبارها و یخچالها تا تجرید خالص در باغها و کوشکهای ایرانی – اسلامی تبدیل گشت.
1-2-آب انبار:
سابقه ساخت آب انبارها به چند هزار سال قبل برمی گردد. قدیمی ترین اثر مکشوفه در این ارتباط مخزن آب شهر «دورانتاش» عیلامی در نزدیکی معبد چغازنبیل است، که قدمت آن به قرن 13 ق.م برمی گردد. از دوران حکومت هخامنشیان نیز بقایای آب انبارهای متعدد در تخت جمشید وجود دارد؛ اما آب انبارهایی که هم اکنون برجای مانده همگی مربوط به دوره اسلامی است.
توزیع و پراکندگی آب انبارهای تاریخی ایران متناسب با شرایط اقلیمی نقاط مختلف می باشد. مناطق خشک و حاشیه کویر همانند یزد، از بیشترین آب انبارها برخوردار است و مناطق شمال و شمالر غرب از کمترین تعداد.
نقشه، معماری و تزئینات آب انبارها با توجه به منطقه جغرافیایی، شیوه برداشت آب، ابعاد، ابعاد جانمایی آب انبار در بافت شهری و نیز نوع استفاده متفاوت بوده است. با نگاهی به بافت محلات تاریخی می توان نتیجه گرفت که آب انبارها معمولاً در مجاورت سایر بناهای عمومی و جمعی از جمله مسجد، حسینیه، زیارتگاه و بازار ساخته شده و در واقع یکی از عناصر اصلی تشکیل دهنده مراکز شهری و محله ای بوده است.
آب انبارهای میان راهی نیز اغلب در نزدیکی کاروانسراها و یا در فواصلی معین از راه که تأمین آب آن ممکن بود، ساخته شده اند.
معماری عمده آب انبارها تاریخی ایران متشکل از عناصر زیر است:
سر در، راه پله، پاشیر مخزن و پوشش گنبدی و بادگیر آن.
کیفیت حضور هر یک از این عناصر در معماری آب انبار تابع عوامل گونه گون بوده است.
کیفیت سردر آب انبارها، تابعی از بزرگی و کوچکی آب انبار و نیز موقعیت جانمایی بنا در رابطه با سایر بناهای مراکز شهری بوده تا آنجا که در بعضی از شهرهای حاشیه کویر مرکزی ایران آب انبارهایی با سردرهای ورودی مرتفع و همراه با تزئینات مجلل و جالب توجه به چشم می خورد.
در پشت سر در راه پله ای قرار داشته که عمق آن متناسب با ارتفاع مخزن بوده، تعداد پله های آن گاه به 90 می رسد و شیب راه پله ها نیز نسبتاً زیاد بوده است.
عرض راه پله ها معمولاً زیاد بوده و پوشش راه پله ها با طاق های آهنگ یا استوانه ای و به دو شیوه ضربی و رومی اجرا می شده است. برای تأمین روشنایی داخل راه پله ها روزنه هایی در پئشش آن تعبیه کرده و گاه نیز راه پله از دو قسمت سرپوشیده و سرباز ساخته می شده است.
در انتهای راه پله، محوطه مربع یا چند ضلعی «پاشیر» قرار می گرفت. بخش اصلی آب انبارها مخازن آنهاست که عمدتاً با طرح استوانه ای و یا مخروط ناقص و در مواردی چهارضلعی ساخته شده اند. گنبدها به اشکال نیم کروی تا مخروطی و مخروط پله ای (زینه ای) می باشد.
در تعدادی از آب انبارهای بزرگ که امکان برپایی مخازن استوانه ای و گنبدی بسیار بزرگی وجود نداشته از مخازن چهار ضلعی ستوندار با پوشش طاق و گنبد استفاده کرده اند. پوشش این اب انبارها از بیرون مسطح بوده و این امر امکان ساخت بناهایی را برروی آنها فراهم می ساخته است.
برای خنک نگه داشتن آب و تهویه فضای مخزن اغلب گبادگیرها و هواکش ها در پوشش آن تعبیه می کردند که بهترین نمونه آن امروزه در شهر یزد دیده می شود.
2-2-یخچالها:
در سراسر خطه ایران زمین عموماً و در مناطق گرم و خشک خصوصاً، که داریا تابستانهای داغ با گرمای طاقت فرسا می باشند؛ بناهایی زیبا و بزرگ قرار داشته است، که در قلب تابستانهای داغ و سوزان خنک آب گوارا را به درون خانه ها می کشانده است. در گذشته هر شهر و روستایی معمولاً دارای یک یا چند یخچال بوده که مصرف یخ ساکنان را در فصول گرم تأمین می کرده است.
احداث یخچال منحصر به مناطق کویری نبوده، بلکه در مناطق غرب و شمال غربی نیز یخچالهایی با شکل و فرمی متفاوت مورد استفاده قرار می گرفته است. فن ساختمانی و شیوه معماری در ساختمان یخچالها به گونه ای است که دقت و نکته سنجی سازندگان و معماران این واحدها را به نقاط عمده و مهمی چون عایق کاری بنا، حفظ برودت مناسب جهت نگهداری یخ، مصالح ساختمانی و چگونگی تهیه یخ می رساند.
در ساخت یخچالها در نواحی مختلف ایران سه عنصر تشکیل دهنده یخچال یعنی دیوار سایه انداز، مخزن یخ و حوضچه تولید یخ متناسب با نوع اقلیم، مصالح بومی و … فرمی خاص به خود گرفته است.
عملکرد هر یک از این عناصر در معماری یخچال مشخص است. دیوار سایه انداز دیوار بسیار طویل و بلندی بوده که از مشرق به مغرب کشیده می شده است ارتفاع این دیوار که گاهی تا 15 متر می رسد، در طول روز از تابش آفتاب برروی آبهای منجمد شده در حوضچه های جلوگیری می کند.
حوضچه ها نیز گودال مستطیلی شکلی بوده است که به موازات دیوار سایه انداز و در بخش شمالی آن حفر شده و عمق آن 30 الی 50 سانتیمتر بوده است. و اما مخزن یخ معمولاً در پشت دیوار سایه انداز و در بخش جنوبی آن ساخته می شده و به وسیله یک یا چند مدخل ورودی به بخش شمالی راه می یافته است.
مخازن یخ در نواحی مختلف به شکل های مختلف ساخته شده است. اما مخازن گنبدی شکل در بیشتر نقاط ایران به کار می رفته است. علاوه بر مخازن گنبدی شکل، مخازن تونلی شکل نیز در نواحی غربی و شمال غربی ایران مورد استفاده بوده است.
3-2.پل:
سرزمین ایران از روزگاران گذشته، یکی از کانالهای مهم ارتباطی بین شرق و غرب بوده و همچنین استقرار گروههای مختلف انسانی در جای جای آن، وجود راهها و شاهراه ها را ضروری می ساخته است.
رودخانه ها یکی از موانع مهم راهسازی در دوره های گذشته بوده است. هرچند تعداد رودخانه های دایمی و پرآب ایران چندان قابل توجه نبوده؛ اما وجود رودخانه های فصلی بسیاری که در فصل هایی از سال پرآب و گاه همراه با سیلاب و طغیان بوده، تردد و حمل و نقل را بسیارز مشکل می ساخته است. از پل های ساخته شده در ایران تا قبل از دوره هخامنشی، اطلاعی در دست نیست. از دوره هخامنشی، تنها بقایای پلی در محدوده کاخ ها و باغ های پاسارگاد کشف شده که طول آن 16 متر بوده است. برخلاف دوره های قبل، از پل سازی دوره ساسانی مدارک بیشتری برجای مانده است در این دوره پیشرفت چشمگیری در زمینه پل سازی صورت گرفته و پل هایی ساخته شده که در نوع خود شاهکاری محسوب می شوند. پل بند شوشتر از بهترین های این دوره است.
پس از ساسانیان و در قرون بعغدی و به خصوص در دوره صفوی به جهت گسترش شبکه ها راه ها و اقبال زیادی که متوجه معماری بود، پل سازی از پیشرفت قابل توجهی برخوردار شد. چشمگیرترین آنها، پل خواجو و سی و سه پل است.
پل های ایران به جهت کاربردی بودن و اینکه عموماً آنها را در خارج از شهرها ساخته اند، تزئینات چشمگیری ندارد، به جز در موارد ویژه ای مانند پل خواجو که به جهت موقعیت و کاربرد خاص، از تزئینات قابل توجهی برخوردار است.
3-حضور آب در فضای ایرانی
همراهی آب با معماری ایران پس از اسلام محدود به جنبه های کارکردی آب نماند، بلکه معمار  ایرانی با ذوقی وصف ناپذیر، فضاهای معماری ایراین را چنان با آب و زیبایهای آشکار و نهان آن آمیخت که آب به جزیی جدایی ناپذیر از معماری ایران بدل گشت. آب در معماری ایران به عنوان یکی از عناصر کیفی سازنده فضا به شکلها و فرمهای  گوناگون عرضه شده است. در هر گوشه از فضاهای ایرانی یک یا چند ویژگی آب دست مایه کار معمار بوده و به نمایش درآمده است. موج، فوران، انعکاس و موسیقی آب به معماری ایرانی کیفیتی بخشیده که انکار آن ممکن نیست. اساساً همین ویژگیهاست که معماری منظر ایرانی را با آب عجین ساخته است. آب نما، فواره، آبشار و جوی عناصری هستند که در فضاهای ایرانی کیفیت های گونه گون آب را جلوه می بخشند.
در این بخش به طور خاص به حضور «آب نما» در معماری ایرانی پرداخته می شود و در مباحث باغ سازی ایرانی به سایر عناصر توجه خواهد شد.
آب نما و فضای ایرانی:
گفتیم که در معماری پیش از اسلام حضور آب در معماری ایرانی محدود به جنبه تقدیس و متافیزیکی آب بود. ایرانیان باستان از فرم دایره کامل برای ساخت آب نما استفاده می کردند. بر اساس مدارک برجای مانده، فرم آب نما به صورت دایره ای پله ای بوده که در آن آب نما به صورت دوایر متحدالمرکز ساخته می شده است.
این آب نماها چنانکه پیش از این گفته شد، بیشتر در کنار پرستشگاهها ساخته شده است. بنا بر اظهارات استاد کریم پیرنیا این آب نماها «پادیاو» خوانده می شده است. همین پادیاو پس از اسلام در پیش مساجد به حوض ها تبدیل شد؛ اما با کارکردی متفاوت. علت وجود آب نما در صحن مساجد در ابتدا پاکیزگی و طهارت انسان نمازگذاری است که برای حضور در پیشگاه پروردگار خویش آماده می شود اما فلسفه آب نما تنها محدود به این نکته نیست.
هانری کوربین فیلسوف غربی در کتاب خود از ملامحسن فیض کاشانی چنین نقل می کند: «در این دنیا» تصاویر نمونه است که ارواح، تجسم می یابند و اجسام روحانی می گردند. ظهعور تصاویر در آینه و یا آب شفاف در این دنیا واسطه صورت می گیرد چرا که تمام تصاویری که در آینه ها منعکس می گردند نیز به این دنیا تعلق دارند.» اینجاست که سمبلیسم متافیزیکی عرفان اسلامی از این آب نماها درهای واقعی به سوی سرزمین روح ها می گشاید.
استفاده از آب در عرصه زندگی خصوصی مسلمان ایرانی واجد شرایط گوناگون بوده است. یکی از این شرایط، طاهر بودن آب بوده که بر طبق دستورات فقهی طهور بودن آب دارای شرایطی است. آبی که در جریان باشد و نیز آبی که در حجمی به ابعاد سه وجب و نیم باشد، آب «کر» نامیده می شود و طهور است. همین ویژگی زمینه ساز استفاده از آب نمایا حوض در مسکن ایرانی گشت. حوض یا آب نما به اندازه و شکلهای مختلف به درون حیاط خانه ها راه یافت. این آب نما در امتداد یکی از محورهای اصلی فضای خانه ساخته شده و اطراف استخر نیز شیاری برای هدایت آب اضافی می ساختند.
آب این حوض ها را در فواصل معین از نهرهای روبازی که در خیابانها و کوچه ها جایر بوده، تأمین می کردند. هرگاه ذخیره آب به حد کافی مقدور بوده این حوض ها لبریز از آب شده و پهنه ای نامحدود از سطح آب را به بیننده عرضه می کرد.
در حیاط ایرانی، حوضها به صورت مربع، مستطیل، ستاره ایرانی یا هشت ضلعی منظم ساخته شده و باغچه ها متناسب با فرم حوض در پیرامون آن شکل می گرفتند. تیرگی و انعکاسی آب در استخرهای بزرگ، حیاطهای ایرانی حس مکانی – فضایی خاصی را به مسکن ایرانی بخشیده است.
4-آب و باغ ایرانی
ایرانی ها از گذشته دور به ساختن باغ ها و بوستان ها علاقه خاصی داشته اند. شاید خاطره میهن اصلی و خاستگاه قوم آریایی منشأ این علاقه بوده است. آنها باغچه هایی را که در اطراف بنا می ساختند، «په اره دئسه» می نامیدند. فرمانروایان شهرهذی داخل ایران یا شهرهای فلمرو شاهنشاهی ایران در خارج همه ملزم به ساختن چنین باغچه هایی بوده اند. مثلاً یکی از این پردیس ها در تخت جمشید بوده که خشایار شاه بنا کرده است.
در باغ ایرانی «آب» حیاتی ترین عنصر است چه در شکل ساکن و چه در شکل جاری خود. آب در باغ ایرانی نه نتها به گیاهان حیات می بخشد؛ بلکه آرامش، خنکی و طراوت را در باغ سبب می شود.
زمزمه آب و نغمه پرندگان موسیقی جاوردانه باغ ایرانی است. و از این روست گرایش و تأکید باغسازان ایرانی بر نمایش آب و ایجاد بازیهای نغز با آن.
دکتر محمد کریم پیرنیا در این باره چنین می گوید: «یکی از مشحصه های مهم باغ ایرانی تمایل زیاد به نمایش آب بود؛ چون آب معمولاً خیلی کم و بسیار عزیز بود معمار بازیهای غریبی با آن می کرد. مثلاً در باغ دولت آباد یزد که بنایی در بالای باغ با یک بنا در سمت راست و یک بنا سمت چپ و یک سر در دارد؛ معمار با بازی وصف ناپذیر بارها آب را به درون زمین برده و بیرون آورده است.»
در باغ فین کاشان هم با آب بازیها شده است؛ با آب چشمه ای خیلی قدیمی که بخشاب فوق العاده زیبایی دارد. مقدار اعظم آب این چشمه به باغ فین وارد می شده و سپس از آنجا بیرون یم رفته است. آب ابتدا از یک «شتر گلو» بیرون می آمد و از آنجا در حوضهایی در دو طرف پحش می شد و بعد به آب نماها و جوبهایی می رسید که فواره های متعدد داشتند و بعد از گردش در باغ خارج می شد و به کشتزار می رفت.
حتی در جایی مثل بهشهر هم که آب فراوان بود با آن بازیهای زیبایی کرده اند. در باغ فین و در باغ چهلستون بهشهر، خیابان وسیعی با یک آب نما در وسط آن جای میان کرت نشسته است. گاهی هم به جای آب نما یک استخر بزرگ می ساختند مثل چهلستون اصفهان.»
از سوی دیگر شیب زمین مورد نظر برای ساخت باغ نیز تأثیر بسزایی در فرم استفاده از آب داشته است. اگر زمین باغ مسطح بود، آب نماها خیلی کم شیب بودند، مثل باغ فین کاشان و اگر شیب دار بود، مثل باغ شاهزاده ماهان، آب نماها به صورت آبشار درمی آمدند. در این موارد از سینه کبکی استفاده می کردند که آب را بیشتر نشان می داد. تراش سنگ در سینه کبکی مثل موج طبیعی آب بود. در باغ چهلستون بهشهر و در قدمگاه نیشابور و دولت آباد یزد می توان سینه کبکی ها را دید.
هندسه حاکم بر باغ ایرانی و در نتیجه هندسه شکل گیری حضور آب در باغ ایرانی برخاسته از کیفیات متافیزیکی است. ویکتوریا سکریل وست در مقاله مفصلی که در باره باغهای ایرانی نگاشته به کاسه ای سفالی که بوسیله پرفسور هرتسفلد در ساعده کشف شده اشاره نموده و می نویسد: «در اینجا کاسه ای سفالی بدست آمده که تصور می رود مربوط به دو هزار سال قبل از میلاد باشد و روی آن جویهای متقاطعی ترسیم  شده است، که چهار نقطه باغ را نشان می دهد و در هر قطعه یک درخت و یک پرنده است. و این همان طرح رسمی و عمومی است که ایرانیان از زمان کورش تا به امروز به کار برده اند… و در حقیقت تمام باغهای ایران بر اساس این تقسیم بندی هندسی طرح ریزی شده اند؛ تا جاییکه اینکار به صورت یک کیفیت عرفانی و متافیزیکی درمی آید. از افکار بسیار قدیمی آسیا در تصور عالم، وجود و تقسیم آن به چهار منطقه است که معمولاً چهار رودخانه بزرگ آنها را از هم جدا می کنند.»
پاسارگاد:
کاخهای کورش با ویژگی جدید در معماری چهارنمایی خود به عنوان ساختارهایی با چشم انداز باز گشوده طراحی شده بودند. این بناها دیدگاهی گسترده از تمامی جهات داشته و باغهای بزرگی اطراف آنها را احاطه کرده بودند. با آنچه که بر جای مانده ما هنوز طرح اصلی یکی از قدیمیترین باغهای شکوهمند دوره هخامنشی را در اختیار داریم.
آب نماها: آب نماهای شناخته شده باغ سلطنتی بیش از 1100 متر طول دارد. آب نماهای سنگی را حضوچه های زیبایی همراهی می کنند که معمولاً از سنگهای یکپارچه ای با بیش از یک متر مربع مساحت تراشیده شده اند. هر حوضچه بیش از 50 سانتی متر عمق داشته است.
ساختار این آب نماها در نهایت سادگی است. قطعات سنگهای آهکی که جویها با آن ساخته شده است؛ بدون هیچگونه زیرسازی روی زمین کار گذاشته است. هیچ نوع بست یا اتصالی بکار نرفته در حالی که تمامی ساختار یکپارچه به نظر می رسد و باید توجه داشت که ترازبندی اولیه از دقت اعجاب آوری برخوردار بوده است. در متون باستانی فقط یکبار از وسعت، زیبایی و هوای خنک پاسارگاد، صحبت شده، آنهم در جایی که از باغ پرشکوه اطراف آرامگاه کورش سخن به میان آمده است.
کوشک: باغ سلطنتی با ابعادی در حدود 250 در 300 متر فقط سه راه دسترسی اصلی داشته است:
خود کاخ، کوشک موجود در گوشه شرقی و کوشک ساخته شده در گوشه جنوبی باغ.
کوشک موجود در گوشه جنوبی باغ، با قرار گرفتن در مسیر اختصاصی که شاه بین دو کاخ اصلی خویش می پیموده، باید از اهمیت خاصی برخوردار بوده باشد.
باغ ایرانی تصویری از بهشت:
همه ادیان الهی انسان را موجودی رانده شده از بهشت می دانند و او را به بهشت موعود وعده داده اند.
آب به معنای سرچشمه حیات و گیاهان جلوه های جهان و زیبایی طبیعت اند و باغ در سرزمین گرم و خشک، آیتی از جلوه های جمال خداوند است. با تکیه بر تصاویری که انسان از سرسبزی و خرمی طبیعت دارد. بهشت را در جهان آخرت توصیف نموده است و پس از اسلام معماران مسلمان با عنایت به این توصیف ها بهشت هایی را در این جهان فناپذیر ساخته اند؛ که به راستی تمثیلی از جنت است که در قرآن توصیف شده است.
نقطه اوج تصویری از بهشت در قرآن توصیف شده «جنات تجری من تحتها الانهار» می باشد و به معنی بوستانهایی است که از زیر درختان و قصرهای آن جوی های آب جاری است. در آیه 20 از سوره عنکبوت می خوانیم:
«و کسانی که ایمان آورده و عمل صالح می کنند؛ ما در کاخهای بخشتی منزلشان می دهیم غرفه هایی که از پای آن نهرها جاری است و ایشان همیشه در آن خواهند بود.»
در اکثر باغهای ایرانی جوی آب از طبقه زیرین کوشک سرچشمه می گیرد و پس از ریختن به حوص جلوی عمارت در کل باغ جاری می شود.
جاری شدن آب از جای جای باغ ایرانی و حرکت آن در چهار جهت و چهار جوی تمثیلی از نهر بهشتی است.
کوشک:
عمارت کوشک غالباً ساختمانی برونگرا بوده، در قسمتی از فضای واقع در میان به گونه ای طراحی و ساخته می شد؛ که ساکنان آن بتوانند از بهترین منظر برخوردار شوند. تأمین بهترین منظر ممکن برای فضای کوشک منجر به استفاده از طرحهای چهار صفه ای با نقشه مربع یا هشت ضلعی شد. در بسیاری از کوشک ها یک فضای میانی در وسط و چهار با هشت فضایث جانبی به گونه ای وجود داشت که هر یک از فضاهای جانبی پنجره یا ایوانی به سوی چشم اندازها و مناظر باغ داشت.
اغلب کوشک ها در چهار جبهه اصلی از خصوصیات کالبدی یکسانی برخوردار بودند. در حالی که در بیشتر موارد، جبهه ای که از لحاظ نحوه جهت گیری اقلیمی، دید و منظر، موقعیت و … امتیاز بیشتری داشت؛ به عنوان جبهه اصلی بنا انتخاب می شد. معمولاً در همه باغ های طراحی شده آبگیر یا حوض نیبتاً بزرگ در جلوی ایوان اصلی می ساختند؛ تا ضمن تلطیف کردن هوای محیط بهترین منظر ممکن در باغ را نیز شکل بدهد. سطح کوشک و ایوان آن کمابیش در اغلب باغ های ایرانی بلندتر از سطح زمین باغ ساخته می شد و به این ترتیب افراد در هنگام استقرار در ایوان  یا تالار و اتاق ها به نحو کمناسبی از چشم اندازهای بیرون می توانستند بهره ببرند.
در معماری کوشک باغها حرکت درون به برون به تدریج و با کمال ظرافت صورت می پذیرد؛ به طوریکه نمی توان مرزی بین این دو قائل شد. آب در نهایت لطافت طبیعت را به درون معماری منتقل می کند.
معمولاً اندازه کوشکهای باغها بین 12 تا 20 متر بوده و بزرگترین آنها در مورد کوشکهای مدور، هشت گوش یا مربع به 25 متر هم می رسد.
در باغهای ایرانی علاوه بر عمارت اصلی یا کوشک اصلی بناهای دیگری نیز وجود داشتند. این عمارتها بر حسب نیاز عبارت بودند از: عمارتهای تابستانی – زمستانی، آب انبار، حمام و سایر بناها که در نقاط مختلف برای عملکرد آنها ساخته می شد.
حضور زندگی بخش آب در معماری باغهای ایرانی بیشتر در 4 شکل زیر خلاصه می شود:
1-جوی (نهر)
2-فواره
3-آب نما
1-4:نهر:
تجلی شریان ارتباطی باغ ایرانی به صورت نهر است. در واقع نهرها هم از لحاظ مادی و هم از لحاظ روحی و معنوی ارتباط دهنده هستند. نهرها در کوشک – باغ ها نه تنها طبیعت را با معماری پیوند می زننند،؛ بلکه عناصر مختلف باغ را نیز به هم گره زده و یک نوع وحدت بوجود می آوردند. نهرهای اصلی به عنوان شریانها بروی محورهای مهم ترکیب مجموعه را غنی تر می سازند. جاری شدن آب از جای جای باغ و حرکت آن در چهار جهت و چهار نهر، تمثیلی از چهار نهر بهشتی است که در باغ ایرانی به کار گرفته شده است.
در اکثر باغهای ایرانی جوی آب از طبقه زیرین کوشک سرچشمه می گیرد و پس از ریختن به حوض جلوی عمارت در کل باغ جاری می شود.
2-4: فواره:
آب نماها سطحی را ایجاد می کنند، که موجب ارتقاء کیفیات بصری معماری ایرانی می گردند؛ اما فواره ها در واقع موسیقی فضاها محسوب می شوند.
برای بوجود آوردن مفهوم فوران آب از میان سنگ از فواره های سنگی در وسط حوض ها استفاده شده است. فوران اب بدین ترتیب در میانه حوض تولید صدا و موج می کرده است. ایجاد امواج بر سطح آب از صحنه های بسیار بدیع عالم تذکر است. می دانیم که سطح شفاف آب در آبنماها همچون آیینه نماهای اطراف خود را منعکس می سازد و با موجهای حاصل از فوران آب، همگی این نظام برهم می خورد.
موسیقی فواره نیز به فضای معماری ایرانی کیفیتی خاص می بخشد. این موسیقی می تواند کوتاه و زمزمه گر بوده و مانند موسیقی متن عمل نماید و می تواند با نشاط و پرهیاهو بوده و شادی بخش فضای اطراف شوند.
3-4.آبشار:
شکل باغ در ایران و کیفیت حضور عناصر مختلف در آن از دیرباز تا کنون تابع چند عامل عمده بوده است. از مهمترین این عوامل، ویژگیهای اقلیمی، میزان آب و ویژگیهای محیطی از جمله شیب زمین، کاربرد باغ و … را می توان نام برد.
گونه ای از باغهای ایرانی در زمینهای شیب دار ساخته شده است. در این نوع باغ جویها و مسیرهای اصلی آب به صورت پلکان ساخته می شده که نتیجه آن حضور آب به صورت آبشار در این نوع باغ، است. در واقع با وجود آبشار در مسیر حرکت آب، جریان ملایم آب تبدیل به جریانی پرهیاهو شده که این هیاهو فضای باغ را تسخیر می کند. باغ شاهزاده ماهان، آرامگاه نیشابور و تاج نطنز و … از جمله این باغها است. در این آبشارها معمار ایرانی با کمک گرفتن از چند عنصر ساده سعی داشته که مقدار آب را بیشتر نشان دهد. از جمله این عناصر سنگ «سینه کبکی» است که سنگی تراش داده شده بود و آب را امواج تر نمایش می داد.
4-4.آب نما:
در باغ ایرانی آب نما یا استخر یکی از ضروری ترین عناصر باغ بوده و استخر باغهای قدیمی غالباً عمیق بوده است. این آب نما بیشتر در مقابل کوشک احداث شده و معمولاً بعد اصلی آن در جهت طول ساختمان و به شکلهای مستطیل، مربع و … بوده است. برخلاف نهرها و فواره ها که ذاتاً بر جنبه جنبشی آب اشاره دارند؛ آب نماها عناصر آرامی هستند، که آب حاصل از چرخه آب را جمع آوری می کنند. آبهای راکد به طور طبیعی انعکاس دهنده تصاویر هستند و در واقع با انعکاس مناظر و بناها و نیز آسمان در خود موجب بسط فضای باغ می شوند.
گاهی نیز آب نماها مکمل معماری باغ می شوند و کیفیتی نوین به معماری باغ می بخشند؛ که نمونه بارز آن عمارت چهلستون در اصفهان است.
علاوه بر این، در باغ ایرانی جایگاه حوض و آب نما تنها فضای بیرونی نبوده است. بلکه این آب نما به درون کوشکها نیز راه یافته و لطافت خاصی را به فضای درونی کوشکها بخشیده است. وجود نورگیرهایی بروی درونی کوشکها بخشیده است. وجود نورگیرهایی بروی سقف گنبدی و بر بالای این آب نما کمک می کرد تا صحنه های بدیعی از تابش نور بر سطح آب و تلالوی آن بر روی سقف بوجود آید. گویی نوری که از سطح آب انعکاس می یابد، بروی سقف می رقصد.
5-قنات و فضاهای جمعی و خصوصی
از زمانی که کشاورزی شکل خاصی به خود گرفت، یعنی به شکل یک حرفه خاص و ثابت مربوط به یک قشر از مردم جامعه درآمد؛ سیستمهای مختلف آبیاری مصنوعی به وجود آمد که نمونه های آن در بین النهرین، دره سند و محوطه های باستانی فلات ایران به صورتهای مختلف کانال کشی و نهرهای انحرافی به چشم می خورد. از طرف دیگر در فلات ایران مردم برای داشتن آب کافی و همیشگی، روشهای مختلفی را آزموده اند؛ که پیش از این به برخی از آنها اشاره شد.
«احتمال می رود که اولین بار در نیمه دوم هزاره چهارم قبل از میلاد کشاورزان از وجود جریانات آبهای زیرزمینی آگاهی پیدا کرده و شروع به استفاده از آبهای زیرزمینی کرده باشند. قنات را می توان یکی از گامهای بسیار اساسی بر در پیشبرد کشاورزی و تأمین آب مناطق کویری دانست.»
با توجه به این دو کارکرد قنات، می توان قناتها را به دو دسته قناتهای شهری و قناتهای زراعی تقسیم کرد. قنات شهری آب غیر شرب شهرها را تأمین می کرده است.
1-5.قنات و عرصه های جمعی (بافتهای شهری):
قنات ها از عوامل عمده در شکل گیری بافت محله ای در شهرهای حاشیه کویر ایران بوده است؛ بطوریکه قنات های عبوری یکی از عوامل موثر در مرفولوژی شهر و الگوی مسکن به شمار می رود. از زمانی که اقوام ساکن در حاشیه کویر توانستند به وسیله قنات به آبهای زیرزمینی دست پیدا کنند، بخش داخلی فلات ایران در حاشیه کویر جهت شکل گیری نطفه های جدید شهری مورد توجه قرار گرفت و از زمان حیان شهری خود را آغاز کردند.
پیش از این گفتیم که قناتها به دو دسته عمده شهری و زراعی تقسیم یم شوند. قناتهای شهری مظهر ندارند؛ بلکه هنگام رسیدن به محدوده شهر شاخه شاخه شده و هر خانه دسترسی مستقلی به آن دارد. این شبکه آبرسانی یکی از عوامل شکل دهنده بافت محلات است. به عنوان مثال هرجا مسیر قناتها به هم نزدیکتر بوده محلات نیز مجتمع تر بوده و هرچه قناتها از هم فاصله بیشتری داشتند خانه ها نیز پراکنده تر بوده است…

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود ارمغان های ایران به جهان معماری در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود ارمغان های ایران به جهان معماری در فایل ورد (word) دارای 95 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود ارمغان های ایران به جهان معماری در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : به همراه پروژه یک فایل پاورپوینت دارای 92 اسلاید ارسال خواهد شد

ارمغانهای ایران به جهان معماری
 گنبد 
در سرزمینهای دیگر ( مثلا روم ) شکل نیمکره را برای گنبد بر می گزیدند و چون میانتار رانش بر منحنی آن منطیق نمی شد ناچار بودند که کناله های آن را هرچه سطبر تر کنند تا در برابر رانش سدی باشد . در صورتی که معماران ایرانی نیم دایره ( و اصولا مکان هندسی ) را برای پوشش مناسب نمی دانستند و شکلهایی نظیز تخم مرغی و هلوچینی و بیز را انتخاب می کردند که خود به خود میانتار رانش ببود و این حسن انتخاب ( که بر اصول دقیق ریاضی نهاده بود ) باعث می شد که بتوانند طبره یا ضخامت گنبد را در خاستگاه و پاکار تنها به اندازه یک شانزدهم دهانه بگیرند ( که البته هرچه بالاتر می رفتع نازکتر می شد تا به کلاله می رسید ) .
گنبد های ایرانی بی هیچ چوب بست و قالب ساخته می شده بدین ترتیب که در مرکز محوطه زیر گنبد تیر راست و بلندی را کار می گذاشتند که ارتفاع آن تا نزدیک تیزه گنبد می رسید و پیرامون ان را با چوبهای دیگری مانند پره های چرخ به چنبره گنبد می بستند که تکان نخورد آنگاه در هر دو کانون بیضی ( نیم بیضی ) که باید گنبد زیرین بر آن منطبق باشد دو گلمیخ حلقه دار می کوبیدند و دو سر زنجیری را به حلقه ها متصل می کردند . طول زنجیر به اندازه ای بود کهاگر آن را نصف می کردند به پاکار یا کیز گنبد می رسید بدین ترتیب بنایی که بر پشت گنبد رگها را می چید هر لحظه می توانست با کشیدن زنجیر درستی کار خود را آزمایش کند . دستگاه تیر و زنجیر را روی هم “شاهنگ و هنجار” می گفتند ( یکی از این شاهنگ و هنجارها در گنبدی نیمه کاره در اصفهان یافت شده و برای مطالعه در جای خود نگهداری می شود ). سازنده گنبد با استفاده از این دستگاه و پیمون ها ( مدول و ضابطه ) گنبد زیرین را مانند تاپو می ساخت و بی آنکه نیازی به چوب بست داشته باشد رگهای آن را چرخی روی هم استوار می کرد ( و چون می دانست که در هر نقطه طبره یا ضخامت گنبد چه اندازه است ) در شکرگاه ( زاویه 5/22 درجه ) یک آجر و در میان یک آجر دیگر و در آوارگاه ( 5/ 47درجه) باز هم یک آجر از ضخامت آن می کاست تا به کلاله می رسید و چون در نوک گنبد رگ چین چرخی میسر نبود و آجرها خرد و کوچک می شد ستونکی در قله گنبد می ساخت ( مانند طوقه چاه ) که بتواند گنبد زیرین و همچنین توق یا ماهرخ را به آن متصل کند . گنبد های ایرانی دو پوش است و پوشش زیرین همیشه به شکل نصف تخم مرغ و در گنبد پر دهانه به شکل تاپو های بزرگی است که به ان چیله یا چیلو می گویند . گنبد شکلهای مختلف و متنوعی دارد مانند رک ( مخروطی و هرمی ) ، خاگی  ( تخم مرغی ) ، نار ( پیازی ) و شبدری ، گنبد زیرین بسته به اندازه دهانه با خیزهای مختلف زده می شود ولی همیشه شکل آن تخم مرغی است . قطر گنبد را دهانه و ارتفاع آن را افراز و نسبت افراز ، به دهانه را “خیز” می گوند .
گنبد های قبل از اسلام بیشتر با خیز دو گره در گز ( هر گز مساوی 066/1 متر و شانزده گره است ) و حتی پیش از آن زده می شد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود معرفی و بررسی خودروهای سواری ایرانی از حیث مسائل فنی و ارگونومی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این پروژه به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 دانلود معرفی و بررسی خودروهای سواری ایرانی از حیث مسائل فنی و ارگونومی در فایل ورد (word) دارای 398 صفحه می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت دانلود معرفی و بررسی خودروهای سواری ایرانی از حیث مسائل فنی و ارگونومی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توضیحاتی در مورد پروژه
1- از ارائه اطلاعات در مورد خودروهای که خط تولید آنها مدت زیادی است که متوقف شده و همچنین وانت ها خودداری شده است.
2- اطلاعات و آمار کیفی خودروها در نیمه دوم سال 1385 از سوی سازمان بازرسی منتشر شده است.
3- در خودروسازی هر ایراد یک نمره منفی دارد برای مثال خودروی ریو 122نمره منفی دارد یعنی این خودرو 122 ایراد کوچک و بزرگ دارد.
4- با توجه به نمره منفی خودروها سطح کیفی آنها به ترتیب عبارتست از:
خیلی خوب-خوب-قابل قبول-حداقل قابل قبول
5-  های تولید داخل را از نظر مصرف سوخت برسی کرده و بر طبق مصرف به آنها برچسب می دهد برچسب A بهترین و برچسب G ضعیف ترین است ضمن آنکه تعدادی از خودروها نتوانستند برچسب بگیرندو خارج از محدوده معیار شناخته شدند.
6- موسسه EURO NCAP وظیفه تست تصادف خودروهای تولیدی را به عهده دارد که اطلاعات برخی خودروها مانند پژو 405 به علت قدیمی بودن موجود نیست ولی در سایر موارد سعی شده اطلاعات دقیق و قابل استناد باشد.

توضیحاتی در مورد موسسه EURO NCAP
مخفف European New Car Assessment Programme كه در سال 1997 تاسیس شد. این موسسه وظیفه تست کردن خودروها از نظر ایمنی را دارد(البته بیشتر خودروهای اروپایی)،به این ترتیب که خودروهای تولیدی دنیا به وسیله یک آدمک به عنوان راننده در این مرکز با سرعت  40 Mph(برابر 64 کیلومتر بر ساعت) به یک مانع (این مانع شبیه سازی شده خودروی دیگر است) برخورد می کند و خودرو آسیب می بیند و بر اساس استاندارد های این شرکت به آن امتیاز می دهد که قبلاً در بخش سرنشین جلو بوده ولی اکنون بخش کودک و عابر پیاده نیز به آن اضافه شده است.
بالاترین امتیازهای سرنشین و کودک 5 ستاره می باشد و 4 ستاره در بخش عابران پیاده است.

لازم به ذکر است که بعد از تصادفات انجام شده نقاط بدن آدمک به دقت مورد برسی قرار گرفته و نقاط ضربه خورده آدمک به وسیله علامت های رنگی مشخص می شود تا نشان دهد کدام قسمت از بدن راننده در خودروی مذکور در معرض آسیب بیشتری قرار دارد.

 

منابع و ماخذ

92 شماره مجله ماشین
مجله پیام ایران خودرو
ماهنامه اندیشه گستر سایپا
800 ساعت اینترنت (بیش از 4000 سایت و وبلاگ)
تجربیات عملی زیر نظر آقای مهندس رضا شهری ناصری،  مدیر تعمیرگاه مرکزی پارس سرویس لنگرود
———————————————–
www.wikiproject.ir

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی تحولات نانو تكنولوژی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی تحولات نانو تكنولوژی در فایل ورد (word) دارای 40 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی تحولات نانو تكنولوژی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

مجلس آمریکا و نانوتكنولوژی
18 اکتبر 2002- در تاریخ 17 اکتبر در مجلس نمایندگان آمریکا قانونی تصویب شد که بر اساس آن یک گروه مشاوره صنعتی با همکاری دولت به ارائه راهبردی برای سرمایه¬گذاری در نانوتکنولوژی بپردازند.
مایک هوندا، یکی از این نمایندگان، گفت: “لازم است متخصصین صنعتی و دانشگاهی در کمیته مشاوره نانوتکنولوژی شرکت کنند. این گروه به تعیین سرمایه¬گذاریها و اهداف برنامه پیشگامی ملی نانوتکنولوژی (NNI) در ایالات متحده کمک خواهد نمود.”
این طرح در پاسخ به نگرانی هیات ملی تحقیقات آمریكا در زمینه نقش ضعیف صنعت در سازماندهی این پیشگامی مطرح شد. این برنامه نیازمند همکاری گروه مشاوره جهت تدوین سیاستهای پنج ساله کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در طول دهه آینده می¬باشد. این هیات، گزارش سالانه‌ای از پیشرفت تحقیقات و میزان بودجه سازمانهای دولتی در زمینه نانوتکنولوژی به رئیس جمهور و کنگره تسلیم خواهد کرد.
پیشگامی ملی نانوتکنولوژی ایالات متحده قصد ارائه یك راهبرد ملی جهت افزایش تحقیقات در زمینه نانوتکنولوژی دارد. 30 سازمان دولتی در این پیشگامی شرکت دارند. در اواخر دهه 1990صنایع نیمه هادی و دانشگاه‌های آمریكا با بودجه دولت فدرال به سمت تحقیقات نانوتکنولوژی هدایت شدند.
بنا به اظهارات هوندا: “سیاست گذاریهای نانوتکنولوژی دولت باید اهداف روشنی داشته باشد تا سبب پیشرفت کشور گردد.”
منبع: http://www.eetimes.com
 
آموزش نانوتكنولوژی
1 نوامبر2002-گروه فناوری بن فرانكلین در پنسیلوانیا اعلام كرد كه مبلغ 000/600 دلار از طرف وزارت آموزش ایالات متحده جهت ایجاد یك برنامه آموزش پیوسته نانوتكنولوژی در تعدادی از كالج‌های محلی دریافت كرده است.
این بودجه به موسسه نانوتكنولوژی داده خواهد شدكه در سال 2000 ثبت و مبلغ 5/10 میلیون دلار بودجه از سازمان توسعه فناوری پنسلوانیا برای یك دوره سه ساله دریافت كرد. موسسه نانوتكنولوژی این مبلغ را برای كمك به گسترش یك برنامه آموزش پیوسته نانوتكنولوژی در دانشگاههای پن، دركسل، فیلادلفیا، دلوار و مانتوگومری هزینه می‌كند.
منبع: http://philadelphia.bizjournals.com
 
کنفرانس نانوتکنولوژی ایتالیا؛ فرصتها و پیامدها
18 اکتبر 2002- روز 25 نوامبر کنفرانسی با موضوع نانوتکنولوژی در شهر میلان ایتالیا برگزار شد.
این کنفرانس به بررسی برنامه‌های نانوتکنولوژی در اروپا و خارج از آن و نیز عرصه‌های صنعتی امیدواركننده در زمینه نانوتكنولوژی پرداخت.
همچنین در این همایش چگونگی تحقیقات ایتالیا بررسی خواهد شد و سازمان تحقیقات صنعتی ایتالیا (AIRI)، به ارائه برنامه جدید خود با عنوان Nanotech IT پرداخت.
دربین برنامه‌های کنفرانس، رنزو توملینی از کمیسیون اروپا به بیان خلاصه راهبردهای سازمانی در زمینه نانوتکنولوژی می‌پردازد و هورست ولر از دانشگاه هامبورگ به تاثیر نانوتکنولوژی در آینده تحقیقات در زمینه انرژی نگاهی داشت و کنفرانس با نمایش فیلمی از کمیسیون اروپا در همین زمینه پایان یافت.
منبع: http://www.ekt.gr/news/events/eu/19107.html
 
نانوتكنولوژی در رژیم اسرائیل
28 اكتبر 2002- نانوتكنولوژی رایج‌ترین واژه در بین فناوری‌های برتر روز است كه دامنه كاربردهای آن از ترانزیستورهای رایانه‌ای در ابعاد نانو و وسایل بهداشت و سلامت عمومی تا ماشینهای سنگین و كشفیات فضایی گسترده است.
مجمع علمی و تجاری اسرائیل در این زمینه، در خط مقدم قرار دارد. اسرائیل به كمك یك تیم كه توسط راشف تن از مؤسسه علوم ویزمن رهبری می‌شود، بعنوان یكی از قدرتهای رهبری و هدایت تحقیقات نانوتكنولوژی در جهان شناخته شده است.
تن اعلام كرد: “ورود به این عرصه، مسؤولیتها و تعهدات بزرگی را به دنبال دارد. اما در صورتی كه خود را هم‌سطح با ایده‌های اصلی قرار دهیم، قادر به ساخت وسایل جالبی خواهیم بود.”
كنسرسیوم مگنت
 یك پروژه دولتی با عنوان، مگنت (كه به زبان عبری معادل تحقیقات و توسعه عمومی فناوری می‌باشد) برای سرمایه‌گذاری در نانوتكنولوژی انتخاب شده است و از پیش اقدام به تشكیل كنسرسیومی از شركتهای اسرائیلی علاقه‌مند در این زمینه كرده است.
نیر زالمانو، مدیر توسعه تجاری شركت سل‌ژل، تولیدكننده لوازم آرایشی و كرم‌های ضدآفتاب و رئیس پروژه فوق در توضیح سرمایه‌گذاری راهبردی مگنت چنین گفت: “نانوتكنولوژی فقط یك كلمه رمز است. نكته اصلی، محصول نهایی است و آنچه ما را در این زمینه نسبت به سایر زمینه‌ها رشد می‌دهد آن است كه ما درصدد قبولاندن یك محصول جدید به مردم نیستیم. ما یك شبكه سلولی نسل سوم و یا یك مسیر اطلاعاتی جدید را ایجاد نمی‌كنیم. ما محصولات موجود را ارتقاء می‌دهیم و با شركت‌‌هایی كار می‌كنیم كه درك صحیح و خوبی از نیازهای بازار دارند. به این دلیل است كه ما شانس موفقیت بیشتری در كار داریم.”
كنسرسیوم مگنت، شركتهای بزرگ، متوسط و جدیدالتأسیس در اسرائیل را كه همگی درگیر مسائل مشابهی هستند جمع می‌كند و با برگزاری كنفرانسها و جلسات مقدماتی موجب می‌شود كه گروه‌های تحقیقات و توسعه‌ متفاوت، از اشتباهات و موفقیت‌های یكدیگر درس بگیرند. هنگامیكه همه گروه با یك مشكل مانند اتصال نانوذرات به یكدیگر مواجه می‌شوند می‌توانند ایده‌های بهتر را از یكدیگر بگیرند و سریعتر به راه‌حل دست یابند.
اعضای كنسرسیوم شامل فعالان بین‌المللی مانند ددسی برومید (یك‌ واحد از شركتIsrael chemcals)، شركت صنایعMahteshim-Agan و شركت لوازم آرایشی آهاوا می‌باشند. تبادل نظر بین این تیمها به گسترش ایده‌هایی مانند حشره‌كشهای نانوذره‌ای می‌انجامد كه می‌توانند یك مزرعه را با یك دهم ماده فعالی كه در روش‌های متداول بكار می‌رود، سمپاشی كنند و هزینه‌ها و میزان تخریب محیط را كاهش ‌دهند. نظریه دیگر ماده‌ای ضد حریق است كه از نانوذرات ساخته شده است.
تن گفت: “به هر حال مهمترین تحقیق در صنعت، توسعه روش‌های جدیدتر و بهتر جهت بهبود ساختمان نانوذرات می‌باشد.” در گذشته ذرات از بالا به پایین و با توجه به طرح موردنظر ساخته می‌شدند اما بزودی این روش با روش‌های دقیق ساخت “پایین به بالا” جایگزین خواهد شد كه مواد در این روشها، توسط اتمهای منفرد ساخته می‌شوند. چالش موجود در استفاده از این روشها، رسیدن به خودسامانی می‌باشد كه در آن، مولكولها با یكدیگر تركیب می‌شوند تا ساختار مورد نظر را بسازند. شركت دیگری كه درصدد بهبود این روش‌ها است عضو دیگر كنسرسیوم مگنت با نام نانوپودر است. این شركت، مكانیزم منحصر به فردی را جهت ایجاد پودرهای نانومتری اختراع کرده است، مقوله‌ای كه تنها تعداد محدودی شركت در جهان به آن می‌پردازند. پودرهای فلزی كه برای صنایع بهداشتی و الكترونیك مناسبند، توانایی بهبود كیفیت ابزارآلات و نیز كاهش ابعاد آنها را دارند.
زالمانو بیان كرد: “آنچه ما ایجاد می‌كنیم پایه و بنیانی است كه افراد دیگر در آینده می‌توانند از آن برای نظریه‌های خود استفاده كنند. هنگامیكه این بنیان آماده شود، می‌تواند به عملی ساختن رویاهای شركتهای بزرگی مانند اینتل و شركتهای داروسازی بزرگ جهان كمك كند. ما شرایط لازم جهت تحقق این رویاها را فراهم می‌آوریم.”
بنا به اظهارات زالمانو، بزرگترین مانع محدودكننده اقدامات نانوتكنولوژی در اسرائیل، فناوری نیست بلكه عوامل انسانی می‌باشد. وی بیان داشت: “ما پس از مشاهده كاهش تدریجی مطالعات شیمیایی دریافتیم كه برای استفاده از بودجه‌های تحقیقاتی موجود باید به شیمیدانهای قوی دست یابیم. اسرائیل باید شأن و جایگاه شیمیدانها را افزایش دهد.”
 تن نیز نظر خوش بینانه‌ای از این بخش دارد. وی بیان می‌دارد: “ما هنوز نفوذ اساسی نانوتكنولوژی را مشاهده نكرده‌ایم.” وی پیش‌بینی كرد كه این واقعه در دهه اخیر رخ خواهد داد. وی اظهار داشت “پذیرش زیادی برای دانشمندان نانوتكنولوژی وجود دارد چرا كه ما به زمینه‌‌های تحقیقاتی جدید و مهیج علاقه‌مند هستیم و هنگامی كه نفوذ این علم رخ دهد، اسرائیل جزو پیشقدمان است. كسانی كه اكنون سرمایه‌گذاری می‌كنند همان كسانی هستند كه از این واقعه سود می‌برند.”
منبع: http://www.israel21c.org
 
ساخت نانولوله‌های ویژه در دانشگاه پوردو
    24 اكتبر 2002 – پژوهشگران دانشگاه پوردو با استفاده از یك سیستم اتمی پیچیده‌تر از نانولوله‌های كربنی، روش قابل كنترلی را برای تولید نانولوله‌هایی با تنوع كاربرد فراوان ابداع كرده‌اند. این نانولوله‌ها كه “نانولوله‌های رُزت ” نامیده شده‌اند, از تركیب كربن, نیتروژن, هیدروژن و اكسیژن ساخته می‌شود. این پژوهشگران معتقدند كه این ساختارهای جدید دارای خواص فیزیكی, شیمیایی و الكتریكی منحصر به فردی هستند.
    هیچام فنیری, استاد دانشگاه پوردو می‌گوید: “هم اکنون می¬توان خواص فیزیكی و شیمیایی این نانولوله‌ها را از طریق یك روش جدید اصلاح كرد. شكل خاص این نانولوله‌ها، موجب می¬شود که آنها خواص و رفتارهای زیست تقلیدی مورد نیاز در كاربردهای خاص را داشته باشند.”
    این گروه انحصاری از ساختارهای آلی خودسامان، توسط یك كانال میان تهی كه طول نانولوله را تشكیل می‌دهد، ساخته می‌شوند. برخلاف نانولوله‌های كربنی, قطر داخلی و خارجی آنها قابل تنظیم است. معمولاً كانالهای میان تهی كوچكتر برای جای گرفتن مولكول‌های خاص و ارائه كاربردهای مشخص مناسب‌تر هستند.
رشد هسته
عملیات رشد این ساختار با یك مولكول “بذر” نانولوله شروع می‌شود كه خود را در آب به صورت حلقه‌های كوچكی ساماندهی می‌كند. سپس این حلقه‌ها به صورت لوله به یكدیگر متصل می‌شوند و می¬توانند تا هر طول دلخواه رشد یابند. خودسامانی با كدگذاری لبه‌های این حلقه‌ها صورت می‌گیرد به طوری كه آنها می‌توانند با حلقه‌های دیگر فقط در جهت مناسب پیوند تشكیل دهند. این رُزت‌ها از طرف داخل آبگریز و از طرف خارج آب دوست هستند و برای دور ماندن قسمت داخلی‌شان از آب، به فرم, درمی‌¬آیند. حاصل آن، عملیات¬های خودسامانی است كه با برنامه‌ریزی می‌تواند فقط به یك روش انجام شود.
قابلیتها
فنیری قبلاً از دو مولكول بذر برای مصارف الكترونیكی استفاده كرده بود: یكی برای الكتریسیته كه سیم‌های معمولی را رشد می‌داد و دیگری برای رشد نانولوله‌های نوری جهت فرآوری نور.
    وی می‌گوید: “ما امیدواریم بتوانیم نانولوله‌های خاص بسیاری بسازیم كه برای تولید سیستم‌های حافظه رایانه‌ای جدید, صفحه‌های نمایش بسیار شفاف, حسگرهای زیستی و سیستم‌های دارو‌سازی مفید باشند.”
این نتایج تأیید می‌كند كه نه تنها امكان تولید نانولوله‌هایی در اندازه‌های خاص وجود دارد بلكه می‌توان شكل و تركیب خاصی از آنها را ایجاد نمود كه دارای خواص ویژه‌ای مانند استحكام و هدایت الكتریكی باشد. مثلاً به منظور افزایش استحكام سیم¬های نانومتری می‌توان یك مولكول نایلون را به دیواره‌های خارجی چسباند و در نتیجه یك عایق مستحكم به دور تا دور افزود.
    با آنكه نانولوله‌های فنیری به تشكیل خودشان كمك كنند اما به منظور امتحان كاربردهای خاص هر لوله می‌توان مواد جدیدی را به قسمت خارجی آنها افزود. پس با تصحیح دما, فشار و دیگر فاكتورهای محیطی, این نانولوله‌ها به صورت ساختار مطلوب درمی‌آیند.
    یكی از قابلیت‌های جدید و بسیار جالب توجهی كه توسط این روش بدست آمده است خواصی موسوم به خواص چیروپتیکال  است. نانولوله‌های رُزت می‌توانند همانند مولكول‌های DNA به صورت ساختارهای حلقوی رشد یابند كه با انواع دیگر ساختارهای مشابه مطابقت و هم خوانی داشته باشند. حلقه‌های DNA زوج هستند و هر دو در یك جهت درهم پیچیده شده‌اند. اما فنیری برخلاف روش موجود در طبیعت روشی را برای پیچاندن نانولوله‌ها به سمت چپ یا راست پیدا كرد كه اجازه تولید دو نوع متفاوت از نانولوله‌های دوقلوی غیر همسو را می‌داد.
وی می‌گوید: “ما خواص چیروپتیکال نانولوله‌ها را باكنترل اَبَر مولكول‌های مارپیچی آنها تنظیم می‌كنیم. به همین خاطر با تغییر میزان استفاده از تحریك كننده‌های شیمیایی خارجی كه تشدید كننده  نامیده می‌شوند می‌توان آنها را وادار به چرخش به چپ یا راست كرد.”
طبق اظهارات وی, درست همانند DNA واقعی, یك تشدید كننده هم رفتارهای غالب  و هم رفتارهای بازگشتی  را تحریك می‌كند. نانولوله‌ها ترجیح می‌هند كه به یك تشدید كننده غالب ملحق شوند اما در صورتی كه تشدید كننده‌های آن دارای غلظت كمی باشد, رفتار بازگشتی آن بروز خواهد كرد. فنیری برای ساخت چنین نانولوله‌ای دو راه را ارائه داد, روش بازگشتی كُند یا روش غالب سریع كه “واكنش زنجیره‌ای اَبَرمولكولی” نامیده می‌شود. واكنش‌های زنجیره‌ای اَبَرمولكولی سریعتر از فرآیند خودسامانی با یك عامل تشدید كننده خارجی صورت می‌گیرند.
از زمان كشف نانولوله‌ها در سال 1991 تا به حال, از آنها به عنوان ترانزیستور لوله¬ای توسط شركت IBM , گسیل كننده الكترون برای لوله‌های خلاء میكروسكوپی توسط شركت Agere systems و توسط شركت NEC در باترهای پیل سوختی كه می ‌توانند انرژی یك رایانه دستی را روزها تأمین كنند, استفاده ‌شده است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی روش های تصفیه بیولوژیکی پساب در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی روش های تصفیه بیولوژیکی پساب در فایل ورد (word) دارای 89 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی روش های تصفیه بیولوژیکی پساب در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

چکیده
تصفیه بیولوژیکی پساب کارخانه چوب و کاغذ  
با توجه به آلاینده بودن مواد شیمیایی فاضلاب برای جلوگیری از نشر هرگونه آلودگی از طریق رودخانه ها به بسترهای آبی و جهت جلوگیری از انتقال هرگونه عوامل مسمومیت به آبزیان منطقه و با توجه به این که استفاده از عوامل شیمیایی نظیر لخته سازهای شیمیایی و یا پلیمری بخودی خود موجب افزایش هزینه تصفیه فاضلاب میگردد ،لذا استفاده از فیلترها و رآکتورهای بیولوژیکی پدیده نوینی جهت مقابله با عوامل آلاینده زیست محیطی میباشند . زیرا بازدهی مناسب و کاهش هزینه های مصرف مواد شیمیایی موجب بهبود یافتن روش های تصفیه میگردد .
    اساس کار این روش استفاده از میکروارگانیزمهای بی هوازی ،با بسترلجن فعال جهت هضم و حذف ترکیبات آلاینده آلی فاضلاب میباشد . در این پروژه مطالعاتی در زمینه استفاده از لجن فعال بستر مرداب و حوضچه های ته نشینی جهت کاهش BOD و COD فاضلاب انجام شد . نمونه های مورد آزمایش به مدت 22 روز در کشت بی هوازی مورد آزمایش قرار گرفتند ،نتایج رضایتبخشی حاصل شد گرچه جهت بهبود شرایط بیولوژیکی و زیست محیطی میکروارگانیزمها ،مواد غذایی غنی بمیزان 1/0 درصد استفاده گردید .
    نتایج بدست آمده از بستر مرداب ما را بر آن داشت که نسبت به استفاده از آن در یک برج آکنده جهت کشت ارگانیزم بصورت فیلم برآییم ،تا روند تجزیه ترکیبات آلی را در برج آکنده فوق مورد بررسی قراردهیم . نتایج پژوهشی نشان میدهد ،استفاده از برج اکنده موفقیت های چشمگیری را جهت تصفیه بیولوژیکی كارخانجات چوب و كاغذ به ارمغان خواهد آورد .
    این موضوع ما را بر آن داشت كه آزمایشات مختلفی را با انواع پساب تولید شده در كارخانه چوب و كاغذ به كمك بستر لجن فعال انجام داده و نتایج بدست آمده را مورد بررسی و مقایسه قرار دهیم . در ادامه تحقیقات ،مطالعات انجام شده در مورد تصفیه پساب در دنیا و كارهای انجام شده در این زمینه را مورد بررسی قرار داده و میزان پیشرفت تكنولوژی دنیا و تكنولوژی تصفیه پساب صنایع چوب و كاغذ در كشور ما را مورد ارزیابی قرار می دهیم .
مقدمه
    اهمیت کاغذ و محصولات ساخته شده در دنیای مدرن امروز برای همه معلوم و مشهود است . هیچ محصولی تاکنون به اندازه کاغذ و مشتقات آن در کلیه فعالیتهای بشر امروزی نقش موثر و تداوم بخشی نداشته است . محصولات کاغذ در بایگانی و ذخیره اطلاعات ،تحریر ،چاپ ،هنر ،تبلیغات ،بسته بندی و … به صورت نامحدود بکار گرفته می شود . به همین دلیل شاهد تحقیقات و پیشرفت در تمام زمینه های تکنولوژی تولید خمیر و کاغذ در جهان می باشیم و امروزه کمپانی های بزرگ در این صنعت رقابت تنگاتنگی در رابطه با ارائه محصولات متنوع تر و قابل عرضه تر به بازار مصرف داشته و در عین حال با کم کردن هزینه در مصارف انرژی مواد و نیروی انسانی سعی در دست گرفتن بازار و کنار زدن رقبای دیگر می باشد . علاوه بر اینها صنعت کاغذسازی در ایجاد فرصتهای جدید شغلی و بکارگیری نیروهای مجرب و نیمه مجرب نقش موثری را ایفا می نماید .
    یکی از فاکتورهای شاخص پیشرفت یک کشور مصرف سرانه کاغذ می باشد . برای مثال آمار موجود گویای آن است که کشور آمریکا با مصرف سرانه 226 کیلوگرم بیشترین مصرف و کشور کنیا با مصرف سرانه زیر 1/0 کیلوگرم کمترین مصرف را داشته اند . کشور ما با مصرف سرانه 14 کیلوگرم در ردیف نیمه پایین این جدول قرار دارد .
    همه صنایع ،هم به صورت جامد و هم به صورت مایع ،فاضلاب تولید می کند . بخش مایع این فضولات ،یا فاضلاب اساساً همان آب مصرفی جامعه است که در نتیجه کاربردهای مختلف آلوده شده است . از نظر منابع تولید ،فاضلاب را می توان ترکیبی از مایع یا فضولاتی دانست که توسط آب از مناطق مسکو-نی ،اداری و تاسیسات تجاری و صنعتی حمل شده و ، بر حسب مورد ،با آبهای زیرزمینی ،آبهای سطحی و سیلابها آمیخته است . اگر فاضلاب تصفیه نشده انباشته شود ،تجزیه مواد آلی آن ممکن است منجر به تولید مقدار زیادی گاز-های بدبو شود . علاوه بر آن ،فاضلاب تصفیه نشده معمولاً حاوی میکروارگانیزمهای بیماریزای فراوانی است که در دستگاه گوارش انسان زندگی می کنند و یا در برخی فضولات صنعتی موجودند . فاضلاب ،شامل مواد مغذی نیز هست که می تواند سبب تحریک رشد گیاهان آبزی شود ، وممکن است ترکیبات سمی نیز داشته باشد ،بنابه این دلایل انتقال سریع و بدون دردسر فاضلاب از منابع تولید ،و سپس تصفیه و دفع آن نه فقط مطلوب بلکه در جوامع صنعتی ضروری است .
    فاضلابی که از شهرها و قصبات جمع آوری می شود نهایتاً باید به آبهای موجود و یا به زمین بازگردد . باید در هر حالت به سوال پاسخ داده شود که چه مواد آلوده کننده ای در فاضلاب و به چه مقدار باید حذف شود تا سلامت محیط حفظ گردد ،این عمل مستلزم یررسی شرایط و نیازهای محلی همراه با کاربرد اطلاعات علمی و قضاوت مهندسی بر اساس آخرین تجارب و رعایت شرایط و مقررات ایالتی و کشوری میباشد .
    اگر چه از زمانهای قدیم به جمع آوری آبهای سطحی و زهکشی مبادرت ورزیده شده است ولی جمع آوری فاضلاب به اوایل قرن 18 میلادی مربوط می شود . تصفیه اصولی فاضلاب از اواخر قرن 18 و اوایل قرن 19 میلادی آغاز شد. در نیمه دوم قرن نوزدهم با تکامل تئوری میکروبی توسط Koch و Pasteur  عصر جدیدی در زمینه بهداشت آغاز گشت قبا از این تاریخ اثر آلودگی در ایجاد بیماریها ناشناخته بوده و از علم در حال تکامل میکروب شناسی نیز برای تصفیه فاضلاب کمتر استفاده میشد .
    در اواخر قرن هیـجدهم در آمریکا بخاطر عدم وجود مشکل تخـلیه فاضلابها در آبها (مانند اروپا) و بخاطر وجود زمین های وسیع و مناسب برای تخلیه چندان اهمیتی داده نمیشد . در اوایل قرن نوزدهم توجه به امر بهداشت باعث شد تا نیاز به اتخاذ تصمیمات موثر در زمینه فاضلاب بیشتر احساس شود .
    در طـول 20 تا 30 سال گذشته تعداد صنـایعی که فاضـلابهای خود را در شبـکه فاضلاب خانگی تخلیه می کنند بطور فزاینده ای افزایش یافته است . بخاطر اثرات سمی ناشی از وجود این فاضلابها مسئله اصلی ترکیب فاضلاب صنعتی و فاضلاب خانگی مجدداً مورد ارزیابی قرار گرفته است . در آینده در بسیاری از جوامع این فاضلابها در تاسیسات جداگانه ای تصفیه شده و یا قبل از تخلیه در شبکه فاضلاب شهری به نحوی که اثرات زیان آور خود را از دست دهند ،تحت تصفیه مقدماتی قرار میگیرند .
حفظ و سلامت منابع آبی موجود و استفاده بهینه از آنها سبب شده است که مسئله تصفیه فاضلاب ها ی صنعتی قبل از تخلیه به رودخانه ها بیش از پیش مورد اهمیت قرار گیرد و در این راستا محدودیت قوانین ومقررات محیط زیستی در حال افزایش است .
    حذف آلاینده ها در فاضلاب صنعتی به طور کلی به روشهای فیزیکی ،شیمیایی و بیولوژیکی و یا ادغامی از آنها انجام می پذیرد که در اینصورت به ترتیب به آنها تصفیه مقدماتی ،ثانویه و نهایی اطلاق می گردد . در تصفیه فیزیکی عملیاتی همچون آشغالگیری ،اختلاط و ته نشینی و در تصفیه شیمیایی عملیاتی همچون تزریق مواد شیمیایی ،ضدعفونی کردن و جذب سطحی انجام می شود . در تصفیه بیولوژیکی نیز با ایجاد محیطی مناسب برای رشد و نمو میکروارگانیزمها و فعالیت های بیولوژیکی حذف مواد آلی با قابلیت تجزیه پذیری بیولوژیکی انجام می شود .
    شرایط اقلیمی ،موقعیت جغرافیایی ،پارامترهای کمی – کیفی فاضلاب و مورد استفاده پساب تصفیه شده از عوامل مهم در انتخاب سیستم تصفیه فاضلاب محسوب می شوند . در هنگام احداث تصفیه خانه فاضلاب های صنعتی معیارهایی اساسی می بایست مد نظر قرار گیرند :
– امکان توسعه تصفیه خانه در آینده
– شرایط و ساختمان خاک
– فواصل ساختمان های اداری و مسکونی
– ظاهر محل تصفیه
– توپوگرافی محل
– سیلاب گیری محل تصفیه خانه
– جهت بادهای غالب
– امکان دسترسی به منبع انرژی و آب
– امکان حمل و نقل به تصفیه خانه
– امکان دفع و یا استفاده از پساب تصفیه شده و لجن های حاصله
فصل اول
منابع تولید فاضلاب در صنایع چوب و كاغذ
كارخانجات صنایع چوب و كاغذ به منظور تولید سالیانه چندین هزار تن كاغذ فلوتینگ ،كاغذ روزنامه و چاپ و تحریر دارای واحدهای مختلفی می باشد كه هر واحد به طور مستقل در زمینه تولید فاضلاب نقش دارند كه به طور كلی فاضلابی از این واحد ها تولید میشود كه جهت تصفیه آن نیاز به واحدی در انتهای خط تولید یه نام واحد تصفیه پساب می باشد . در ادامه به منظور آشنایی با فرایند تولید كاغذ به معرفی واحدهای تولید كاغذ می پردازیم :
1.واحد آماده سازی چوب ، تولید و انتقال خرده چوب Wood & Chip Handing
2.واحد تولید خمیر Pulp Plant
3.واحد ماشین كاغذ Paper Machine plant
4.واحد بازیابی و آماده سازی مواد شیمیایی Chemical Recovery , Conversation & prepration
5.واحد تبخیرEvaporation
6.واحد بویلر بازیابی Recovery Boiler
7.واحد تولید هوای فشرده و آب DM
1-1- منابع تولید فاضلاب در کارخانه
درهر صنعتی بدلایل مختلف،زایدات صنعتی چه بصورت مواد جامد و یا بشکل محلول در آب فاضلابهای صنعتی را بوجود میاورند.نشتی پمپها ،سرریز تانکها و آب شستشوو…بوجود آورنده فاضلاب صنایع چوب و کاغذ ایران میباشند. در صنعت کاغذ،مقدار زیادی آب برای شستشوی خمیر استفاده میشود و حاصل کار تولید فاضلاب زیاد است.
1-1- الف – منابع تولید فاضلاب در واحد پخت
1)نشت پمپهای انتقال لیکور سیاه
2)کندانس حاصل از گازهای آلوده قابل چگالش
3)سرریز تانک محلول پخت (لیکور سفید)

1-1- ب – منابع تولید فاضلاب در قسمت آماده سازی خمیر

1)نشت پمپهای انتقال خمیر
2)سرریز مخزن تصفیه
1-1- ج – منابع تولید فاضلاب در واحدهای ماشین کاغذ
1)توری ماشین کاغذ
2)فیلتر خلأ استوانه ای
3)آبگیری توسط پرس نمدی
1-1- د – منابع فاضلاب درواحد بازیابی مواد شیمیایی
1)آبگیری لجن آهک در فیلتر خلأ دورانی
2)فاضلاب حاصل از تبخیر کننده های لیکور سیاه با چگالش آلوده
3)نشت پمپهای لیکور سیاه و لیکور سفید
4)سرریز تانکها
1-1- هـ – منابع دیگر

1)آب خنک سازی دستگاههای موجود درواحد تهیه چیپس و آب محوطه که در کانالهای مخصوص جمع آوری شده و بعنوان آب آبیاری استفاده میشود.
2)در واحد تصفیه آب،فاضلاب حاصل از بازشویی فیلترهای شنی و لجن کلاریفایر وارد کانال فاضلاب قلیایی میشود.
3)در قسمت تصفیه ثانویه آب برای دیگهای بخار،هنگام احیای رزینهای آنیونی و کاتیونی از سود و اسید کلریدریک استفاده میشود که فاضلاب این قسمت نیز وارد کانال فاضلاب قلیایی میشود و چون دایمی نیست موجب ایجادشوکهای شدید PHمیگردد.
1-2- تقسیم بندی انواع فاضلابهای تولید شده در کارخانه چوب وکاعذ
بطور کلی میتوان فاضلابهای تولید شده در کارخانه را به سه دسته تقسیم بندی کرد.
1-2- الف – فاضلاب قلیایی کارخانه
این فاضلاب از قسمتهای پخت و تهیه خمیر و بازیابی مواد شیمیایی بوجود می آید قسمتی از این فاضلاب ناشی از نشت پمپهای مختلف،در طول فرآیند تولید میباشد. این فاضلاب از لحاظ کیفیت دارای غلظتهای متفاوت است.
فاضلابهایی که در طول خط تولید وارد کانال قلیایی میگردند و دارای آلودگی بالایی هستند،عبارتند از:
1)فاضلاب حاصل از نشت پمپهای انتقال دهنده لیکور سفید به برج پخت که فاضلاب این قسمت حاوی محلول سولفید سدیم وسودسوزآور است.
2)فاضلاب حاصل از سرریز تانک تصفیه که این فاضلاب لیکور سیاه رقیق بوده که همراه خود الیاف ریز را وارد کانال قلیایی مینماید.
3)نشت پمپهای لیکور سیاه غلیظ که لیکور را جهت بازیابی به کوره پمپاژ میکند.
4)فاضلاب حاصل از آبگیری لجن آهک
5)فاضلاب ناشی از شستشوی گازهای آلوده مثل مرکاپتانها و هیدروژن سولفوره و دیگر ترکیبات سولفوره که وارد کانال قلیایی میگردد.
6)فاضلاب حاصل از تبخیرکننده ها
7)فاضلاب حاصل از بازشویی
8)رزینهای آنیونی و کاتیونی که به کانال فاضلاب قلیایی وارد میشود.
9)فاضلاب ناشی از نشت پمپهای انتقال لیکور سیاه رقیق
10)سرریز تانک لیکور سفید
1-2- ب – فاضلاب الیافدار کارخانه
این فاضلاب از فرآیندهای شستشوی خمیر،پرسها،خشک کنها و مخازن خمیر تولید میگردد،حاوی مقدار قابل ملاحظه ای الیاف و مواد شیمیایی مثل آلوم،اسید ورزین میباشد.فاضلابهای قلیایی و الیافدار تولید شده در فرآیند توسط کانالهای فرعی به کانال اصلی فاضلاب قلیایی و فاضلاب الیافدار منتقل شده و از طریق این دوکانال به تصفیه خانه فاضلاب هدایت میشوند. دو مرحله پیش تصفیه فیزیکی بصورت آشغالگیر در مسیر این دو فاضلاب قرار گرفته است که تکه کاغذهای پاره شده را از فاضلاب جدا میکند.فاضلاب الیافدار به کلاریفایر هدایت شده و فاضلاب قلیایی به حوض ته نشینی اول منتقل میگردد.
فصل دوم
اصول كلی در تصفیه پساب
2-1- پارامترهای فیزیکی – شیمیایی فاضلابها
غلظت کل جامدات TDS
عبارتست از کل موادی که پس از تبخیر نمونه پساب در درجه حرارت 103 الی 105 در جه سانتیگراد باقی می ماند . کل جامدات به دو دسته کلی جامدات معلق (با قطر حداقل 1 میکرون) و جامدات کلوئیدی و محلول (با قطر کمتر از 1 میکرون) تقسیم می شوند . همچنین دسته بندی های فوق نیز بر اساس فراریت با حرارت دادن نمونه تا 600 درجه سانتیگراد انجام می شود ،بطوری که آنچه در اثر تبخیر باقی می ماند بخش معدنی وآن بخش از جامدات که به شکل گاز از ظرف خارج شده به عنوان بخش آلی محسوب می گردند .
بو
    بو در فاضلابها معمولاً به دلیل تجزیه مواد آلی حاصل می گردد . هر چه فاضلاب بیشتر در شرایط سپتیک قرار داشته باشد ،بوی آن زننده تر است .
رنگ
    معمولاً هر چه فاضلاب کهنه تر باشد رنگ آن تیره تر خواهد بود . وجود مواد آلی گوناگون باعث ایجاد رنگهای متفاوت در فاضلاب می شود .
درجه حرارت
    دمای فاضلابها به دلیل فعل و انفعالات بیوشیمیایی معمولاً کمی بیش از درجه حرارت
 آب مصرف شده می باشند . بر حسب شرایط جغرافیایی ،درجه حرارت متوسط سالیانه فاضلابها حدوداً 10 الی 21 درجه سانتیگراد تخمین زده می شود .
چربی و روغن
    ترکیباتی از الکلها یا گریسرل با اسیدهای چرب می باشند . چربیها ترکیبات
آلی پایدار می باشند که به سختی توسط میکروارگانیزمها تجزیه می شوند و ایجاد لختلال در فعالیت های بیوشیمیایی می کنند .
PH
پارامتر مهمی جهت انجام واکنشهای شیمیایی و بیوشیمیایی محسوب می شود .
BOD 5
    جهت تعیین معیار آلودگی مواد آلی در فاضلابها مورد استفاده قرار می گیرد .
COD
    جهت تعیین معیار آلودگی در فاضلابها مرد استفاده قرار می گیرد . مقدار COD فاضلابها معمولاًبیش از BOD 5 می باشد . زیرا با این پارامتر می توان کل موادی را که هم بصورت شیمیایی و هم بصورت بیوشیمیایی قابل اکسید شدن هستند مورد اندازه گیری نمود .
ترکیبات نیتروژن و فسفر
    وجود مقادیر کافی این ترکیبات جهت انجام واکنشهای بیوشیمیایی و رشد کافی
 میکروارگانیزمها ضروری می باشد .
قلیائیت
    جهت انجام واکنشهای شیمیایی و بیوشیمیایی و نیز کنترل PH فاضلاب غلظت قلیائیت پارامتر کنترل کننده مهمی می باشد .
غلظت مواد سمی
    وجود این مواد واکنشهای بیوشیمیایی را مختل می کند و می بایست قبل از ورود فاضلاب به واحد بیولوژیکی غلظت این مواد تا حد مطلوب و بی خطر برای میکروارگانیزمها کاهش یابند .
اکسیژن محلول
    جهت انجام واکنشهای بیولوژیکی هوازی ،وجود غلظت کافی از اکسیژن محلول در فاضلاب ضروری می باشد
2- 2- تصفیه فیزیکی 
نوعی از تصفیه است که در آن از یک رشته فرآیندهای فیزیکی برای جداسازی مواد معلق موجود در فاضلاب استفاده میشود . این فرآیندهاعموماً عبارتند از : آشغالگیری اختلاط ،انعقاد ،ته نشینی ،شناورسازی و صاف کردن باید توجه داشت که در هر یک از روشهای نامبرده ،کم و بیش تصفیه بیولوژیکی نیز بصورت خود بخود و توأم با تصفیه فیزیکی انجام میگیرد ولی در برابر تصفیه فیزیکی میزان و اثر آن کمتر است .
2-2-الف – آشغالگیرها
    اولین واحد هر تصفیه خانه ای از آشغالگیرها تشکیل شده است .  آشغا-لگیرها اشکال مختلفی همچون لوله های موازی ،صفحات سوراخ دار ،تورهای مشبک و غیره می توانند داشته باشند و جهت محافظت از پمپ ها و تجهیزات مکانیکی واحدهای پایین دست و جلوگیری از مسدود شدن کانالها و لوله ها مورد استفاده قرا می گیرند . آشغالگیرهای میله ای بسیار متداول می باشند و بر حسب فاصله بین میله ها به سه دسته آشغالگیرهای ریز ،متوسط و درشت تقسیم می شوند .
    راندمان حذف اجسام توسط آشغالگیرها بستگی به فاصله میله ها ،نوع آشغالگیر ها و مقدار آن در فاضلاب مورد نظر دارد . در شکل 1 (ضمیمه) میزان حذف متوسط اجسام در مقابل فاصله بین میله مشخص شده است .
2-2- ب – واحد چربی گیری
    هدف از انتخاب این واحد در سیستم تصفیه فاضلاب صنعتی جداسازی چربی و روغن
و مواد شناور از فاز مایع می باشد . روغن و چربیها به دو دسته کلی شناور و با آزاد و امولوسیونی یا محلول تقسیم می شوند . از جمله اثرات منفی حضور چربیها و روغنها در فاضلابها ،می توان به موارد زیر اشاره نمود :
– کاهش سطح مقطع لوله ها و کانالها
– جلوگیری از عبور نور و کاهش سرعت انتقال اکسیژن
– جلوگیری از رشد موجودات آبی همچون ماهیها
– احتمال خطر آتش سوزی در مسیر انتقال
– مزاحمت در فرایندهای تصفیه آب
– ایجاد اشکال در سیستمهای بیولوژیک
– بد منظره نمودن سطح رودخانه ها
روشهای جداسازی و کاهش غلظت روغن و چربیها عموماً عبارتند از :
– جداسازی ثقلی
– شناورسازی با هوای محلول
– انعقاد ،لخته سازی و به دنبال آن شناورسازی یا ته نشینی
– فیلتراسیون
– جذب سطحی توسط کربن فعال
– فرآیندهای غشایی
– تصفیه بیولوژیکی
که با توجه به راندمان حذف ،سه روش اول مصارف زیادی در تصفیه خانه ها دارند . در چربی گیر های ثقلی با ایجاد حالتی لمینار ،روغن و چربیهای آزاد به حالت شناور درآمده و از فاز مایع جدا می شوند .
جدول 2-1:مبانی طراحی چربی گیرهای ثقلی API
عمق (h)    3 –8             ft
عرض (w)    6 –20           ft
عرض / عمق (h / w)    0.3 – 0.6
بار سطحی    0.4 – 1.6     gal / ft2 . min
سرعت افقی حداکثر    3  ft /          min
زمان ماند    45 – 90      min
راندمان حذف    70 – 90       %
در روش جداسازی با هوای محلول ،در ابتدا هوا تحت فشار چندین بار در فاضلاب محلول شده است و سپس با کاهش فشار تا حد فشار اتمسفری ،روغن و چربیهای محلول به همراه حبابهای هوا به حالت شناور در می آیند . در این نوع چربی گیرها تزریق مواد شیمیایی همچون آلوم نقش موثری در جذب بهتر حبابهای هوا و در نتیجه شناورسازی بیشتر روغن و چربیها و نیز کاهش BOD فاضلاب بعهده دارند
شكل 2-1 : نمای كلی از یك واحد چربی گیری
    جدول 2-2 :مبانی طراحی چربی گیر با هوای محلول DAF
نسبت هوا به جامدات (A / S)    0.01 – 0.06
بار سطحی    (2.44-9.76 m3/m2.hr) 1-4 gal / min .ft2
زمان ماند تانک اشباع    2 – 5 min
زمان ماند تانک شناورسازی    20 – 60 min
فشار تانک اشباع    275 – 350  Kpa
راندمان حذف    75 – 95 %
در واحد های بزرگ برای محلول سازی هوا ،بخشی از فاضلاب خروجی در تماس با هوا تحت فشار قرا می گیرد و جریان برگشتی قبل از ورود به تانک شناورسازی با جریان ورودی مخلوط می شود .
2-2- ج – مخازن متعادلساز  
هدف از متعادلسازی ،به حداقل رسانیدن و یا کنترل نوسانات کیفی و کمی فاضلابها جهت ایجاد شرایطی مطلوب برای فرآیند تصفیه می باشد . اندازه و نوع این مخازن بر حسب کمیت و تنوع در جریانهای فاضلاب متغیر خواهد بود .
    وجود این واحد در تصفیه خانه فاضلابهای صنعتی سبب می شود تا علاوه بر حذف یا کاهش شوکهای هیدرولیکی و در نتیجه جلوگیری از اختلال در انجام واکنشهای بیولوژیکی و شیمیایی ،طراحی تصفیه خانه براساس ظرفیت متوسط انجام گیرد . از جمله فواید دیگر مخازن متعادلساز می توان به موارد زیر اشاره نمود :
– امکان تنظیم PH
– امکان تزریق صحیح مواد شیمیایی به دلیل ثابت ماندن دبی
– پیش هوادهی و جلوگیری از انتشار بوهای نامطلوب
– دفع برخی ترکیبات فرار
    مخازن متعادلساز به دو نوع online و offline تقسیم می شوند که در نوع اول تمام فاضلاب در طی زمان مشخصی مخلوط می گردند ولی در نوع دوم بخشی از فاضلاب به این مخازن وارد می گردد . در مواردی که نوسانات و شوکهای سیستم فقط کمی هستند کاربرد مخازن offline اقتصادی تر خواهد بود .
2-3- تصفیه شیمیایی
نوعی از تصفیه است که در آن حذف یا تبدیل عوامل آلوده کننده توسط افزودن مواد شیمیایی و یا سایر واکنشها صورت میپذیرد و یا خصوصیت شیمیایی فاضلاب تغییر داده میشود . فرآیندهای شیمیایی عموماً با فرآیندهای فیزیکی و یا بیولوژیکی همراه هستند و فرآیندهایی همچون انعقاد و لخته سازی ،جذب سطحی و ضدعفونی کنندگی را شامل می شوند .
    در فرآیند انعقاد و لخته سازی به کمک مواد شیمیایی ،مواد معلق سبک و بویژه مواد نیمه محلول و کلوئیدی شکل بصورت لخته ها و قطعات بزرگی درمیآیند و در اثر نیروی ثقل ته نشین می شوند . در این فرآیند تا حدود 90-80 درصد مواد معلق ،70-40 درصد BOD5 ،60-30 درصد COD و 90-80 درصد انواع باکتریها از فاضلاب جدا می شوند . در فرآیند جذب سطحی ،با استفاده از برخی از مواد همچون کربن فعال می توان ذرات معلق و محلول موجود در فاضلاب را جذب نمود . استفاده از اینگونه مواد بویژه برای رنگ زدایی بعضی از انواع پسابها مفید خواهد بود .
    ضدعفونی کنندگی به فرآیندی اطلاق می شود که در آن میکروارگانیزمهای مولد بیماری بواسطه مکانیزم های تخریب دیواره سلولی ،تغییر در قابلیت نفوذ سلولی ،تغییر در ماهیت کلوئیدی پروتوپلاسم و جلوگیری از فعالیت آنزیمها نابود می شوند . استفاده از مواد شیمیایی همچون ترکیبات کلروازن مصارف زیادی در ضدعفونی کنندگی فاضلابها دارند .
    فرآیندهای شیمیایی که در تصفیه خانه ها مورد استفاده قرار می گیرند عموماً شامل مراحل انعقاد ،لخته سازی ،و ته نشینی می باشند لذا در ادامه به بحث در مورد واحدهای مذکور و بررسی انواع منعقدکننده ها پرداخته خواهد شد .
2-3- الف – انعقاد در فرآیندهای شیمیایی و تعیین ماده شیمیایی مناسب
فرآیند انعقاد جهت جداسازی موا دآلاینده در فاضلابها در حالات معلق و یا کلوئیدی مورد استفاده قرار می گیرد . مواد کلوئیدی با اندازه 1-1/0 نانومتر را به دلیل هم بار بودن و دفع یکدیگر نمی توان توسط فرآیندهای فیزیکی از فاضلاب جدا نمود .
    کلوئیدها در اثر وجود نیروهای الکترواستاتیک دافعه در حالت پایدار می باشند و با افزودنکاتیونهایی با عدد والانس بالا می توان با کاهش پتانسیل زتا و خنثی نمودن بار منفی کلوئیدها ،پایداری آنها را از میان برد . ذرات بی بار شده در اثر برخورد و تماس با مواد شیمیایی اضافه شده (منعقد کنندها یا کمک منعقدکنندها) به یکدیگر چسبیده و تشکیل فلوکهایی با وزن مخصوص بیش از آب می دهند و در نتیجه قابلیت ته نشین شدن را به دست می آورند .
    انتخاب ماده منعقدکننده و مواد مناسب دیگر جهت انعقاد و لخته سازی بهتر توسط روش جارتست انجام می گیرد . معمولاً مواد منعقد کننده در محدوده مشخصی از PH عمل می نمایند که می بایست جهت ایجاد شرایط بهینه به آن توجه نمود .
2-3- الف – I – عوامل موثر در انعقاد و لخته سازی

1.PH : هر ماده منعقد کننده در PH مناسبی ایجاد فلوکهای درشت می نماید . PH محیط باید در محدوده های باشد که رسوب ایجاد شده کمترین حلالیت را داشته باشد .
–    درجه حرارت : کاهش درجه حرارت محیط سبب می شود تا تمایل فلوکها برای ته نشین شدن کاهش یابد .
2. نوع مواد و ذرات معلق : انعقاد سازی ذرات رنگ مشکل تر از ذرات کدریت است . آبهایی که از نظر کدریت فقیر ولی از نظر رنگ غنی می باشند تولید لخته های سبک تر می کنند که دیرتر ته نشین می شوند . در این موارد استفاده از مواد کمک منعقدکننده مفید خواهد بود . بطور کلی هرچه کدریت و قلیائیت در پساب بیشتر باشد انعقادسازی راحت تر انجام می شود .
3. مقدار ماده جامد : بطور کلی با افزایش مقدار مهده جامد محلول (TDS) در پساب فرآیند انعقادسازی بهتر انجام می گیرد . با افزایش TDS پساب ،مدت زمان همزدن کمتری برای انعقاد و لخته سازی جهت جلوگیری از پایداری مجدد ذرات ریز نیاز است .
2-3- الف – II – منعقد کننده های متداول
در جدول زیر متداول ترین منعقدکننده ها آورده شده است . همچنین جهت انعقادسازی مطلوب در بسیاری از موارد از مواد اکسیدکننده همچون مشتقات کلر و یا مواد وزین کننده همچون خاک بنتئنیت و کربن غعال (در مواردی که کدورت اولیه پساب کم باشد) بعنوان کمک منعقد کننده استفاده می کنند . پلی الکترولیت ها با زنجیره طولانی مولکولی موارد استفاده فراوانی جهت کمک به ته نشینی بهتر را در تصفیه خانه بعهده دارند .
جدول 2-3 : منعقد کننده های متداول
منعقد کننده ها    محدوده  PH
آلوم    7 – 4
کلرید فریک    بیش از 7
سولفات فرو بهمراه هوادهی    11 – 9
سولفات فریک    11 – 8

2-3- ب – واحد اختلاط سریع و پارامترهای طراحی
   
جهت انجام انعقادسازی کامل ،پراکندگی و پخش یکنواخت مواد منعقد کننده در راکتور ،اختلاط سریع ضروری می باشد . در اینگونه راکتورها عمل اختلاط به گونه ای باید انجام شود که تلاطم کامل بوجود آید . پارامترهای طراحی واحدهای اختلاط سریع ،رمان اختلاط و گرادیان سرعت می باشند . گرادیان سرعت معیاری از سرعت نسبی دو ذره و فاصله بین آنهاست و مفهوم آن بر حسب تحلیل انرژی در واحد حجم بشکل رابطه زیر تعریف می گردد :
G =  (? P / V ) ½
V =  m3  حجم راکتور
? = N.s/m2  ویسکوزیته
P = w       انرژی ورودی
G = s-1   گرادیان سرعت
شكل 2-2 : تانك اختلاط سریع   
تانکهای اختلاط معمولاً در گرادیان بین 55 تا 1000 و زمان ماند 20 ثانیه الی 2 دقیقه طراحی می شوند .
2-3- ج – واحد فلوکولاسیون یا لخته سازی و پارامترهای طراحی   
فلوکولاسیون فرآیندی است که از طریق اختلاط آهسته ،برخورد بین ذرات بی بار شده
از واحد اختلاط سریع ،مهیا شده و ذرات درشت به نام فلوک حاصل می گردند . سرعت فلوکولاسیون تابعی از تعداد ذرات ،حجم مخزن و گرادیان سرعت می باشد . مقادیر کم G با زمانهای ماند کوتاه تولید لخته های کوچک و فشرده و مقادیر بزرگ G با زمانهای ماند طولانی تولید لخته های بزرگتر و سبکتر می نمایند .چون لخته های بزرگ و فشرده در مخازن ته نشینی ،ساده تر حذف می شوند ،تغییر مقدار G در طی عمل فلوکولاسیون می تواند سودمند باشد . فلوکولاتورها معمولاً در گرادیان بین 20 تا 70 و زمان ماند 20 تا 30 دقیقه طراحی می شوند . همچنین جهت محاسبه مساحت پدالهای فلوکولاتور از رابطه زیر استفاده می شود :
P = CD A ? V3 / 2
C =  ضریب دراگ حدوداً 8/1 برای تیغه های مسطح
A = m2  سطح پدالها
? = kg/m3  دانسیته سیال
V = m/s  سرعت نوک پدالها
سرعت نسبی پدالها در سیال ،حدوداً 7/0 تا 8/0نشان داده شده است که سرعت نوک پدالها با مقادیر 6/0 الی 9/0 متر بر ثانیه علاوه بر ایجاد تلاطم کافی برای برخورد بین ذرات ،باعث شکسته شدن فلوکها نیز نمی شود .
2-3- د – مخازن ته نشینی  
هدف از تصفیه بوسیله ته نشینی ،جداسازی جامدات و مواد معلق با قابلیت ته نشینی
مناسب و بطورکلی کاهش غلظت مواد معلق می باشد . جامدات ته نشین شده در قسمت گودتر کف این مخازن (Hopper) توسط نیروی ثقل یا نیروی مکانیکی جمع شده و برای تصفیه بیشتر به واحدهای دیگر انتقال می یابند . مخازن ته نشینی به طور کلی به سه دسته بشرح زیر تقسیم می شوند :
1. مخازن ته نشینی با جریان افقی که در آنها گرادیان سرعت در جهت افقی می باشد .
2. مخازن ته نشینی با تماس لجن که در آنها در اثر عبور فاضلاب از لایه لجنی کف مخزن به سمت بالا و تماس مواد معلق موجود در فاضلاب با لایه لجنی ،بخش عمده ای از مواد معلق در لابه لای لایه لجنی بدام می افتند . این مخازن در شرایط یکسان زمان ماند کمتری نسبت به مخازن نوع اول دارند و عموماً برای لجن های شیمیایی مورد استفاده قرار می گیرند .
– مخازن ته نشینی با سطح شیب دار که در آنها در اثر عبور فاضلاب از میان صفحات شیب دار به سمت بالا با ایجاد شرایط لمینار Laminar و افزایش سطح سرعت ته نشینی افزایش می یابد . بنابراین با نصب صفحات شیب دار در مخازن ته نشینی موجود نیز می توان بار سطحی آنها را افزایش داد .
مخازن ته نشینی به شکلهای مستطیلی ،مربعی و مدور ساخته می شوند . بطور کلی مزایا و معایب مخازن مستطیلی نسبت به مخازن مدور بشرح زیر خلاصه می گردند .
مزایا
– اشغال فضای کمتر در صورت وجود  چند مخزن
– صرفه جویی اقتصادی در صورت وجود چند مخزن به دلیل استفاده از دیواره های مشترک و ساخت ساده تر
– ته نشینی بهتر به دلیل طی مسافتهای بیشتر و اتصال کوتاه تر
– افت فشار کمتر
– مصرف انرژی کمتر برای جمع آوری لجن
– سهولت بیشتر در پوشاندن سطح مخازن و کنترل بهتر بو
معایب
– امکان تشکیل فضاهای مرده
– حساس نسبت به تغییرات جریان
– محدودیت در عریض نمودن بدلیل محدودیت در عرض تجهیزات جمع آوری لجن
– امکان نیاز به سرریزهای چند گانه
– هزینه تعمیر و نگهداری بیشتر تجهیزات جمع آوری لجن مانند زنجیرها و پاروها در نوع مستطیلی  …

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی بکارگیری مدیریت دانش درسطح سازمان ها در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی بکارگیری مدیریت دانش درسطح سازمان ها در فایل ورد (word) دارای 74 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی بکارگیری مدیریت دانش درسطح سازمان ها در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست مطالب
فصل اول
مقدمه 2
بیان مسئله 4
اهمیت و ضرورت پژوهش 6
اهداف تحقیق 8
فرضیه های تحقیق 8
قلمرو مکانی وزمانی تحقیق

تعاریف عملیاتی
فصل دوم
مقدمه 12
مفهوم و تعریف مدیریت دانش 12
چالش‌های مدیریت دانش 14
نیاز به حمایت از دانش ضمنی افراد 15
فرایند مدیریت دانش 17
مؤلفه‌های مدیریت دانش 18
عناصر مدیریت دانش 19
مراحل عملیاتی کردن مدیریت دانش در سازمان 20
عوامل موفقیت مدیریت دانش 22
عوامل عدم موفقیت مدیریت دانش 24
مدل‌های مدیریت دانش 25
اهداف مدیریت دانش 28
فرآیند اجرایی مدیریت دانش در سازمان‌ها

فصل سوم
مقدمه 39
روش تحقیق 40
جامعه آماری 40
نمونه آماری 40
روش نمونه گیری 41
ابزار جمع آوری اطلاعات 41
روش تجزیه و تحلیل داده ها

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها 43
الف) یافته های توصیفی 45
ب)یافته های استنباطی

فصل پنجم
مقدمه 55
بحث و نتیجه گیری 56
پیشنهادات… 58
منابع ومآخذ 59
ضمائم 62

مقدمه:
پس از گذشت چندین سال از شروع مباحث مدیریت دانش، افراد زیادی با توجه به زمینه کاری خود، تعاریف گوناگونی از آن ارایه داده اند اما هنوز تعریف واحدی از مدیریت دانش در مجامع علمی بیان نشده است. یکی از چالشهای اساسی در مدیریت دانش، فهم دقیق مفهوم دانش می باشد. به طور کلی دانش، اطلاعاتی است که فرد در ذهن خود شکل داده است. در واقع مدیریت دانش فرایندی است که سازمانها به واسطه داراییهای عقلانی و منطقی و پایگاه های دانش خود، تولید ارزش می کنند . اغلب تولید ارزش از این داراییها شامل مشخص کردن آنچه کارکنان سازمان میدانند و مهارتهای آنان ، دانش شرکا و یا حتی رقبا برای عملکرد بهتر می باشد. مدیریت دانش رساندن دانش درست به افراد مورد نظر در زمان مورد نظر برای تصمیم گیری و عملکرد بهتر می باشد . دانش نه تنها از مهارتها و اطلاعات کارکنان سازمان، بلکه از عوامل محیطی آن( بازار، رقبا، روند صنعت، مشتریان، محصولات، متدها و روشها و…) نیز کسب می شود. در محیط اقتصاد دانش محور، خلاقیت، کیفیت، سرعت و انتقال دانش ، فاکتورهای مهم و حیاتی محسوب می شوند و سرمایه های عقلانی به معیارهای مهم و حیاتی برای ارزش اقتصادی کمپانی تبدیل شده و امروزه در اکثر سازمانها اولویت مدیریت از مدیریت مالی و منابع به مدیریت دانش تغییر یافته است(ایرانشاهی،1381)

منابع فارسی:
1- ابطحی، سید حسین (1385)، مدیریت منابع انسانی ، کرج؛ مؤسسه تحقیقات وآموزش مدیریت.
2- اوت ، استیون و شفریتز، جی ام ( 1381) ، تئوری های سازمان: اسطوره ها، ترجمه ی علی پارسائیان، تهران؛ انتشارات ترمه.
3- ایران نژاد پاریزی، مهدی (1378) ،روش تحقیق درعلوم اجتماعی ، تهران ؛ نشر مدیران.
4- بلانچارد، کنت ایچ وهرسی، پاول (1378) ، مدیریت رفتارسازمانی ،ترجمه قاسم کبیری، تهران؛ مؤسسه انتشارات جهاد دانشگاهی.
5- حاج کریمی، عباسعلی ورنگریز، حسن، (1379)، مدیریت منابع انسانی،تهران؛ شرکت چاپ ونشربازرگانی.
6- حقیقی،محمد علی (1380) ،مدیریت رفتارسازمانی، تهران؛انتشارات ترمه.
7- خاکی،غلامرضا (1379)، روش تحقیق درمدیریت، تهران؛انتشارات دانشگاه آزاداسلامی.
8- دسلر،گری(1378)، مبانی مدیریت منابع انسانی، ترجمه علی پارسائیان وسیدمحمداعرابی، تهران؛ دفترپژوهشهای فرهنگی.
9- دولان، سیمون ال وشولز، رندال اس(1381)، مدیریت امورکارکنان ومنابع انسانی ، ترجمه محمد علی طوسی و محمد صابئی، تهران؛ مؤسسه ی عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی.
10- رابینز، استیفن پی(1386)، مبانی رفتار سازمانی ، ترجمه ی علی پارسائیان و سید محمد اعرابی، تهران؛ دفتر پژوهش های فرهنگی.
11- رحیمی، غفور(1385)، ارزیابی عملکرد و بهبود مستمر سازمان ، ماهنامه تدبیر شماره 173، صص 48-40 .
12- رضائیان، علی، (1386)، مدیریت رفتار سازمانی ، تهران؛ سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها. ( سمت ).
13- زارعی متین، حسن، (1379) ، مدیریت منابع انسانی، قم؛ مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه ی علمیه ی قم.
14- زاهدی، شمس السادات(1379) ، مدیریت فراملیتی و جهانی نگرش تطبیقی ، تهران؛ سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها ( سمت ) .
15- سعادت، اسفندیار(1381) ، مدیریت منابع انسانی ، تهران؛ سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها ( سمت ) .
16- سکاران، اوما(1384) ، روشهای تحقیق در مدیریت ، ترجمه ی محمد صابئی و محمود شیرازی، تهران؛ مؤسسه ی عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی.
17- سید جوادین، سید رضا(1381) ، مدیریت منابع انسانی و امور کارکنان ، تهران؛ نگاه دانش.
18- سید جوادین، سید رضا(1382) ، مبانی مدیریت منابع انسانی، تهران؛ انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
19- عباس پور، عباس(1384) ، مدیریت منابع انسانی پیشرفته ( رویکردها، فرآیندهاو کارکردها) ، تهران؛ سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت).
20- گریفین، مورهد (1375) ، رفتار سازمانی ، ترجمه ی سید مهدی الوانی و غلامرضا معمار زاده، تهران؛ انتشارات مروارید.
21- میر سپاسی، ناصر(1385) ، مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار، با نگرشی به روند جهانی شدن ، تهران؛ انتشارات میر.
22- یداللهی فارسی، جهانگیر(1384) ، مدیریت و ارزیابی عملکرد کارآفرینی سازمانی، فصلنامه فرهنگ مدیریت، سال سوم، شماره دهم، صص 129-149 .
23-باکینگهام . مارکوس ، کلینتون . دونالد،1383، کشف توانمندیها، ترجمه عبدالرضا رضایی‌نژاد، نشرفرا،
24- بلانچارد.کارلوس. راندولف، 1378، مدیریت تواناسازی کارکنان، ترجمه مهدی ایران‌نژاد پاریزی، نشر مدیران،
25- ابیلی. خدایار،1375، ارزیابی طرحها و برنامه‌های آموزشی برای توسعه، انتشارات موسسه بین‌المللی روشهای آموزشی بزرگسالان،
26- بابایی. علی اکبر و همکاران1381، تواناسازی کارکنان- سرمایه‌گذاری جایگزین، مجله تدبیر، شماره 14،
27- موریس و ویلکاکس1379، ، فن توانمندسازی، ترجمه بدری نیک فطرت و همایون صمدی، نشر یساولی،
www.system.parsiblog.com 28-
www.SYSTEM.PARSIBLOG.com 29-

منابع انگلیسی
1. Acevedo, Vanessa.(2008).” Cultural competence in a group intervention designed for latino patients living with HIV/AIDS”. Health & social work. Vo1. 33 no. 2.Pp 111-120.
2. Ahmad, rusli& ali, nur azman.(2004).”performance appraisal decision in Malaysian public service”. The international journal of public sector management. Vo1. 17 no.1.pp 48-64
3. Allen, jerilynk & carson , kathryna & cooper , lisa & paez, Kathryn. (2008). “provider and cultural competence in a primary car setting “ . social science & medicine (66).pp. 1204-1216.
4. Alon, i&Higgins,j.m.(2005).”Global Leadership Success Through Emotional and Cultural intelligence “. Business horizons (48).pp.501 -512.
5. Anastasia , C . M .(2006). “ Qualitative Research in Cultural intelligence “.
6. Ang , soon & dyne , linn van & koh Christine .(2006).” Personality Correlates of the Four – Factor Model of Cultural intelligence”. Group & Organization Management . vi1. 31 no. 1.pp. 100-123.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی معاملات معارض در حقوق موضوعه در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی معاملات معارض در حقوق موضوعه در فایل ورد (word) دارای 66 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی معاملات معارض در حقوق موضوعه در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود بررسی معاملات معارض در حقوق موضوعه در فایل ورد (word)

فصل اول :کلیات
بیان مسئله 6
اهمیت وضرورت تحقیق 7
تعاریف عملیاتی

فصل دوم: ادبیات وپیشینه تحقیق
بررسی نظام ثبتی ایران 23
اهمیت و اهداف ثبت رسمی 24
وظایف اداره ثبت نسبت به اسناد مالکیت معارض 25
شروع به جرم بزه معامله معارض 27
پیشینه تحقیق29

فصل سوم
روش تحقیق 35
جامعه و نمونه آماری

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود فرآیند تولید كنسرو و رب گوجه فرنگی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود فرآیند تولید كنسرو و رب گوجه فرنگی در فایل ورد (word) دارای 228 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود فرآیند تولید كنسرو و رب گوجه فرنگی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

پیشگفتار:
از ابتدای قرن اخیر تاكنون كنسروسازی صنعتی همواره به عنوان یكی از مهمترین روشهای نگهداری، تبدیل و عرضه مواد غذایی در تمام دنیا مطرح بوده و به احتمال بسیار زیاد در آینده این موقعیت خود را حفظ خواهد نمود علیرغم این واقعیت و با توجه به اینكه در حال حاضر حدود یكصد و پنجاه كارخانه كنسروسازی در كشور مشغول تولید فرآورده های مختلف كنسرو می باشند و با عنایت به گسترش رشته های علوم و صنایع غذائی در دانشگاههای بزرگ كشور تاكنون هیچ مجموعه كاملی در این زمینه به رشته تحریر در نیامده و كتاب موجود هم بیشتر برگردان كتابهای خارجی هستند كه یا در دسته عموم نیستند یا فهم و درك آنها مشكل است و  یا پراكندگی مطالب در آنها موجب شده كه هیچ یك نتوانند به عنوان كتاب درس این رشته معرفی گردند.
مطالب موجود در این پایان نامه به طور عمده بر اساس سر فصلهای كتابهای مختلف صنایع غذائی در دوره های كارشناسی علوم و صنایع غذائی و به منظور معرفی ابعاد مورد نظر به دانشجویان عزیز و پژوهشگران جوان تدوین شده و در تهیه آن از مطالب آموزشی دوره ای كارشناسی ارشد رشته علوم و صنایع غذائی و كتب و مقالات علمی فراوانی كه پاره ای از آنها در  فهرست منابع درج گردیده است.

 

مقدمه:
منشاء اكثر فنون نگهداری مواد غذائی كه امروزه در صنعت كاربرد دارد به قبل از تاریخ و زمانی كه بشر به فكر حفظ غذا برای مواقع قحطی یا بهبود قابلیت خوراكی غذا برآمد برمی گردد. از زمانهای بسیار قدیم بشر پس از برداشت محصول گیاهان مفید بفكر نگهداری محصولات برداشت شده برای روزهای خارج از فصل برداشت بوده تا بتواند به مواد غذائی دسترسی داشته باشد. برای این منظور اولین روشی كه انجام  می داده خشك كردن مواد غذائی در آفتاب بوده است. البته این روش را بشر از طبیعت آموخته كه می توان بوسیله خشك كردن موادغذائی را نگهداری نمود.
بعد از این روش استفاده از دود دادن نیز مورد استفاده قرار گرفته است و در مناطقی هم كه نور خورشید كافی نبوه از آتش استفاده می شده است. بعدها روش نمك زدن را در مورد گوشت بكار برده اند و بیشتر گوشت ماهی را به وسیله نمك زدن نگهداری می كرده اند.
نقل شده است كه سپاهان چنگیز در مواقع جنگ با خود صفحات بسیار نازك گوشت خشك كرده را حمل و از آن در تجدید قوا استفاده می كرده اند.
احتمالاً از زمانی كه بشر پخت غذا را آموخته با فساد مواد غذائی هم روبرو شده سات و همین امر شاید باعث شده كه به فكر جلوگیری از فساد موادغذائی و روشهای صحیح نگهداری آن باشد روشهای نگهدای بوسیله روغن شاید بعد از مرحله‌ نمك زدن باشد از روغن و نمك جهت جلوگیری از فساد و نگهداری گوشت استفاده     می شده است این روش در بعضی از نقاط هنوز هم انجام می شود و اصطلاحاً روش قورمه نام دارد.
عادات و سننن و طریقه زندگی عشایر كه درحال ییلاق و قشلاق هستند ایجاب می كند كه این روش مورد استفاده قرار گیرد.
این روشها ادامه داشتند تا قرن هفدهم میلادی كه نیكلا آپرت Nicola  Appert    كه او را پدر كنسرو می شناسند طریقه نگهداری مواد غذائی در طرف سربسته را كشف كرد.
و نتایج تحقیقات خود را بصورت زیر خلاصه نمود.
1) مواد غذائی را باید در داخل ظروف شیشه ای و یا فلزی مسدود نمایند.
2) مسدود كردن در شیشه باید با دقت بسیار انجام گیرد.
3) مواد غذائی مسدود شده در داخل ظروف كاملاً سربسته را باید مدتهای كوتاه و یا زیاد در آب جوش عقیم نمود.
4) مواد غذائی عقیم شده را باید بعد از مدت مشخص از آب جوش خارج و سرد نمود.
روش آپرت به تدریج توسعه یافت و تكمیل شدو آهن سفید جانشین شیشه شد.
در سال 1814 آلبرت به لندن مسافرت نمود و در آنجا آشپزخانه بزرگی را مشاهده نمود كه كمتر استفاده می شود و از بخار آب برای تهیه غذا استفاده می نمایند. در این موقع به فكر استفاده از اتوكلاو در عقیم كردن موادغذائی افتاد  نتجه كار آپرت كاملاً رضایت بخش بود و انواع مختلف  كنسرو و میوه و گوشت را تهیه و به بازار عرضه نمود.
در سال 1847 بحران بزرگی مواد غذائی را در فرانسه فراگرفت و اكثر قوطی های كنسرو فاسد گردیدند نتیجه این رشد كه در سال 1850 شیمی دان فرانسوی بنام Favre پیشنهاد كرد كه به جای عقیم نمودن بوسیله آب جوش آن را در حمام آب نمك  عقیم نمایند و در نتیجه نقطه جوش بیش از 100 درجه سانتی گراد خواهد بود.
در سال 1851 جانشین Appert  به نام Chevallie  Appert  پیشنهاد كرد كه به جای   آب نمك  بهتر است عمل حرارت دادن و عقیم نمودن را در داخل اتوكلاو انجام دهند و در سال 1852 با استفاده از فشارسنج ایده خود را به مرحله اجرا درآورد.
در سال 1851 Appert  فوت نمود بدون اینكه دیناری برای كفن و دفن خود به جای گذاشته باشد ولی از نتایج شگفت انگیز اختراعش بی نهایت خوشحال بوده بعلت فداكاریهای Appert او را پدر كنسرو می نامند و نگهداری موادغذائی را به وسیله‌ حرارت  Appertisation و آمریكا و انگلستان Appertising می نامند.
در سال 1876 شریور (Shriver) اتوكلاو با بخار تحت فشار را كشف كرد و آن را رتورت نامید. در اوایل قرن بیست قوطی ای حلبی سه تكه به شكل امروزی متداول گشت و در سال 1921 لعاب قوطی كشف شد كه از بسیاری از فسادهای شیمیائی جلوگیری می كرد. بین سالهای 1920 و 1930 مطالعات اساسی بسیاری برای تعیین رابطه دما و زمان برای از بین بردن باكتریها اسپردار انجام شد و دانشمندی آمریكائی توانست با استفاده از اطلاعات جمع آوری شده روی انتقال حرارت در قوطی یك سیستم ریاضی برای تعیین حداقل گرمای لازم برای استریل كدن كامل، تدوین كند.
در جنگ جهانی دوم اطلاعات ما درباره‌ ویتامینها و اثر گرما در ارزش غذائی توسعه پیدا كرد. براساس این قبیل اطلاعات بود كه توانستند غذاهای قوطی شده ای با ارزش غذائی بسیار خوب تهیه كنند. امروز، كه فقط 150 سال از تولید تجارتی غذاهای قوطی شده می گذرد این صنعت به جائی رسیده كه توانسته است هزاران نوع غذای ساده و پخته آماده در اختیار دنیا در اختیار همه افراد بشر قرار دهد و از این راه بزرگترین خدتمت بهداشتی را به بشر ارائه دهد و به لذت زندگی آنها بیفزاید.

تعریف موضوع:
كلمه كنسرو از لغت یونانی Conservar  به معنی حفظ كردن مشتق شده است. به طور كلی كنسرو كردن در صنایع غذائی عبارت است از ایجاد شرایطی كه بتوان تحت آن شرایط محصول مورد نظر را برای مدتهای طولانی حفظ نمود. بنابراین تعریف از كلمه كنسرو باید بتوان برای كلیه روشهایی كه به هر نحو موجب افزایش زمان قابلیت نگهداری محصول می شوند استفاده نمود. اما در ایران از ابتدای كار صنایع قوطی كردن مواد غذائی از كلمه كنسرو برای آن استفاده گردیده و هنوز هم این غلط مصطلح  متداول می باشد.
و از آن به جای معادل Canning  یا Tinning  استفاده می شود.
كنسروسازی روشی است كه با استفاده از حرارت و خروج اكسیژن، موجب مرگ یا عدم رشد میكرو ارگانیزم ها می شود. در این روش ماده غذائی به صورت تجارتی سترون می گردد.
این بدان معناست كه ماده غذائی فاقد میكرو ارگانیزم هائی است كه در شرایط معمولی نگهداری فرآورده قادر به رشد و ایجاد فساد باشند.
علاوه بر این میكرو ارگانیزم های بیماریزای قادر به رشد نیز در این فرآورده ها وجود نخواهد داشت.
اهدافی را كه ما در صنایع كنسرو دنبال می كنیم عبارتند از:
1)    از بین بردن میكرو ارگانیزم ها و عوامل بیولوژیك یاحداقل جلوگیری ازفعالیت آنها
2)     مهار كردن عوامل موثر در فساد شیمیائی و از بین بردن آنزیم ها
3)    بسته بندی مواد غذائی به منظور جلوگیری از فساد فیزیكی و آلودكی مجدد     مواد غذائی

اهمیت موضوع:
یكی از عوامل كارائی انسانی، تأمین غذائی سالم و كافی است به همین جهت تهیه و نگهداری مواد غذائی طبق اصول بهداشتی و فنی از پایه های بهداشت عمومی و پیشگیری از بروز بیماریهای مختلف و جلوگیری از اتلاف مواد غذائی محسوب      می شود.
تاریخ نگهداری مواد غذائی با تاریخ پیدایش انسان و تغذیه وی همراه بوده یكی از بزرگترین مشكلات آكولوژیكی وی را تشكیل می داده است. زیرا بشر به منظور نگهداری مواد غذائی برای سایر فصول همواره با موجودات مزاحمی كه خود را شریك غذای او می دانستند مواجه بوده است.
مسلم است كه روشهای نگهداری اولیه برای برآوردن احتیاجات بشر كافی نبودند. بنابراین گاهگاهی مردم در اثر كمبود مواد غذائی دچار گرسنگی و قحطی های شدید می گردیدند. بنابراین فكر یافتن روشهای مناسبی برای نگهداری مواد غذائی از دیر زمان مورد توجه بشر بوده بخصوص با تحولات چشمگیر در سالهای اخیر و با افزایش سریع جمعیت و پیدایش شهرهای بزرگ و مراكز عظیم تولید مواد غذائی و همگام با پیشرفت علوم و تكنولوژی روشهای مختلف مدرن نگهداری مواد غذائی فاسد شدنی گسترش زیادی یافته است.
صنایع غذائی بخصوص كنسرواسیون امروز علاوه بر اهمیتی كه در اقتصاد ملل دارد وظیفه خطیری را در تغذیه هر ملت و بلكه جامعه بشریت به عهده  دارد لذا آشنائی با اصول تغذیه از جمله نیازهای لازم برای حداكثر استفاده از كلیه منابع غذائی مانند فرآورده های كشاورزی، دامی، دریائی، تك سلولی و نیز فرآورده های فرعی از مواد زائد برای تغذیه دامها می باشد علاوه بر این نباید فراموش كرد كه بشر غذا را تنها برای رفع نیازهای تغذیه ای خود نمی خورد. بلكه لذت بردن از غذاهای متنوع و لذیذ نیز اهمیتی كمتر از تغذیه آن ندارد چرا كه تلاش ما در زندگی برای لذت بردن از آن است و نه زنده بودن تنها به همین علت امروزهن انواع غذاهای متنوعی كه در بازار قابل خریدند به چندین هزار نوع می رسد و هر روزه بر تعداد آنها افزوده می شود و همه اینها برای تأمین بهره و لذت بیشتر از غذا می باشد.
به جمعیت كشور ما با 52 میلیون جمعیت و سرعت رشد 7/3 تا 8/3 درصد روزانه 5500 نفر و سالانه حداقل 2 میلیون نفر افزوده می شود چنانچه روند افزایش با ضریب رشد فعلی ادامه یابد جمعیت در طی 22 سال آینده 2 برابر یعنی 100 میلیون و در 45 سال آینده به 200 میلیون خواهد رسید.
تنها حدود 8/3 میلیون نفر در بخش كشاورزی شاغل بوده عهده دار تأمین نیازمندیهای غذائی جمعیت كشور می باشند این در حالی است كه برای تغذیه جمعیت اضافی اگر مصرف سرانه ثابت نگه داشته شود نیازهای گندم كشور حدود 400 هزار تن، برنج 70 تا 80 هزار تن، قند و شكر 60 تا 75 هزار تن، گوشت سفید و قرمز 45 تا 55 هزار تن و سایر محصولات كشاورزی و دامی بین 520 تا 530 هزار تن خواهد بود و بدین ترتیب تا سال 1385 نیاز كشور به اغلب مواد غذائی بیشتر از دو برابر میزان فعلی خواهد بود.
بنابراین سعی بر این است كه با روشهای مختلف عمر مواد غذائی تهیه شده را  طولانی تر بكنیم كه از آن جمله می توانیم به كنسرواسیون اشاره كنیم و در این روش سعی بر این است كه عوامل آلوده كننده به طور كلی در ماده غذائی از بین برود. به عنوان مثال برای قوطی كردن ابتدا غذا را حرارت می دهیم تا هوای بین سلولی حل شده و خارج شود سپس قوطی را از غذا پركرده و هوای سرد آن را به نحوی خالی می كنیم و آنگاه درب قوطی را تحت خلاء به طور غیر قابل نفوذ بسته و در نهایت آن را استرلیزه می كنیم. به این طریق در عمل اول اكسیژن را كه عامل اكسیداسیون غذا و احیاناً جداره ی قوطی می باشد بیرون رانده ایم و بدین ترتیب با درب بندی از ورود اكسیژن و هوای آلوده و میكروب به داخل قوطی جلوگیری كرده ایم و با استریل و یا پاستوریزه كردن، میكروبها و آنزیمها موجود در غذا را از بین می بریم.
با این روش انتظار می رود كه غذا برای همیشه سالم بماند ولی از آنجائی كه بعضی از فعل و انفعالات شیمیائی به اكسیژن و آنزیم احتیاجی ندارند و به كندی عمل می كنند عمر پیش بینی شده برای قوطی های غذا در حدود دو سال ذكر می گردد.

1-    انتخاب مواد اولیه
1-1- میوه و سبزی
در بسیاری از كشورهای پیشرفته صنعتی برای انتخاب مواد اولیه كنسروها استانداردهای مشخصی وجود دارد كه شامل ویژگیهای مختلفی از قبیل اندازه، رنگ، حالت فیزیكی، بافت  Texture، یكنواختی محصول، شمارش و نوع          میكروارگانیسم های موجود در آنها، نحوه و ظروف بسته بندی و غیره می باشند كه مجموعه ی آنها را Specifications  می نامند.
Specifications  یا به اصطلاح ویژگیهای تعیین شده توسط هر كارخانه كنسروسازی خاص همان واحد بوده و تهیه و اجرای آنها كار ساده ای نیست زیرا مدتها تجربه و وقت لازم است تا بتوان صلاحیت و شرایط كاربرد یك ماده را در صنعت ارزیابی نموده و از آن محصولی خوب و مورد پذیرش همه جانبه به دست آورد، نكته بسیار مهم در این مورد این است كه تحقیقات لازم برای تهیه این نوع مقررات بایستی كاملاً ابتكاری باشند و تقلیدهای كوركورانه از دیگران، دست اندركاران بی تجربه را به جایی نخواهد رساند، زیرا تولیدات كشاورزی از نقطه ای به نقطه دیگر كه دارای شرایط مختلف جوی، آب و خاك می باشند با یكدیگر متفاوت هستند و در مراحل مختلف فرآیند، رفتار و تغییرات گوناگونی از خود نشان می دهند، مثلاً كنسرو نخود فرنگی حاصل از یك منطقه با منطقه دیگر و یا حتی مزرعه ای با مزرعه دیگر در یك منطقه متفاوت است و همچنین فرآورده حاصل از یك مزرعه مشخص در شرایط مختلف كاشت و برداشت از قبیل ابری، بارانی و آفتابی بودن هوا و شرایط داشت و خصوصاً زمان برداشت تا حدی متفاوت است و موجب تغییر ویژگیهای مواد اولیه می شود.
آنها كه دنبال دلایل این اختلافها رفته اند به نكات جالبی برخورد كرده اند و روز به روز اهمیت بیشتری به آنها می دهند و در نتیجه محصولی بهتر و بهتر به بازار عرضه می كنند تا در محیط های پر از رقابتهای فشرده قادر به ادامه كار و فعالیت باشند.
در مورد انتخاب ماده اولیه مهمترین اصل توجه به انتخاب گونه محصول است زیرا گونه ها با واریته ها یا اسپس های مختلف طی مراحل مختلف كنسروسازی دارای رفتارهای گوناگون هستند و در نتیجه فرآورده های با كیفیتهای مختلفی از آنها به دست می آید، به عنوان مثال پاره ای از واریته های سیب در مقابل كمترین مقدار حرارت بافتشان متلاشی می شود، در حالی كه پاره ای دیگر از واریته ها فرآیند حرارتی را به خوبی تحمل می كنند، بدون اینكه تغییرات نامطلوبی در بافت و سایر كیفیات آنها حاصل شود.
به طور كلی در مورد انتخاب گونه های مناسب مواد غذائی برای تولید كنسرو نكات زیر را باید مورد توجه قرار داد.
الف- شناسایی كامل گونه مورد نظر، گونه های مختلف به علت دارا بودن تركیب و حالت فیزیكی متفاوت تأثیر بسیار مهیم در كیفیت فرآورده نهایی دارند و برای هرگونه از محصول فرآیندهای متفاوتی لازم است.
ب- نحوه كاشت، داشت و برداشت محصول، ثابت شده است كه شرایط مختلف كشاورزی در تركیب و در نتیجه در كیفیت محصول تأثیر دارند.چ
از میان عوامل متعدد موثر در این امر نوع كود شیمیایی، نوع زمین، شرایط آب و هوا در درجه اول اهمیت هستند.
پ- درجه خلوص و نوع خالصیها، چه آن دسته كه در مزرعه به محصول اضافه می شوند و چه آنهایی كه در طی مراحل مختلف حمل و نقل و نگهداری در انبار به آن اضافه می گردند در بعضی از كیفیات محصول از قبیل طعم، مزه، رنگ و حتی حالت فیزیكی فرآورده نهایی تأثیر دارند.
ت- وجود مواد افزودنی كشاورزی و صنعتی، از قبیل سموم دفع آفات نباتی و موادی كه به عنوان اصلاح كننده یا نگهدارنده به محصول اضافه می گردند حتی با مقادیر بسیار كم می توانند بر روی محصول نهایی تأثیر بگذارند.
ث- حالت فیزیكی: Texture ، یكنواختی، سفتین نرمی، شكل، اندازه، ویسكوزیته، آسیب دیدگی، شكستگی دانه ها و قطعات ماده خام نیز در كیفیت محصول اثر دارند.
ج- شرایط میكربی، نوع و تعداد میكروارگانیسم های آلوده كننده ماده اولیه به خصوص از نظر میزان پیشرفتگی فساد و تغییرات فیزیكی كه در اثر رشد و نمو و تكثیر آنها در بافت محصول به وجود آمده و متابولیت هایی كه در اثر فعالیت آنها در محصول باقی مانده است.
چ- وضع یا سابقه بهداشتی محصول، از نظر آلودگیهای میكروبی و وجود بقایا و فضولات دستگاه گوارش حشرات و جوندگان، پرندگان و حیوانات اهلی و وحشی و آفت زدگی كه پاره ای از آنها با چشم غیر مسلح قابل تشخیص می باشند و پاره ای دیگر را می توان با انجام آزمایش Filth  شناسایی نمود.
ح- شرایط حمل و نقل و نوع وسیله نقلیه، كه از لحاظ آلودگی محصول در طی حمل و نقل و آسیب های فیزیكی كه طی آن ممكن است به بافت محصول وارد گردد حائز اهمیت است.
خ- شرایط نگهداری در انبارها از نظر، درجه حرارت، زمان، رطوبت نسبی محل، تركیب هوای محل نگهداری كه از عوامل موثر در تشدید تنفس و فع و انفعالات متابولیك هستند.

2-1- فرآورده های دامی
انتخاب مواد اولیه از منشاء دامها، طیور و آبزیان كاری است مشكل، زیرا، از یك طرف این موجودات خود ناقل انگلها و میكروارگانیسم های بیماری زا برای انسان هستند و از طرف دیگر عامل انتقال انواع آلودگیها از محیط زیست و مواد غذائی مصرفی خود به انسانها می باشند، و بنابراین هنگام انتخاب این مواد باید به عوامل زیر توجه كافی مبذول گردد.
الف- در بعضی از دامداریها گاهی برای رشد سریع دامها از هورمونهای مختلف استفاده می كننند كه گاهی ممكن است باقی مانده آنها در فرآورده های دامی از حد مجاز فراتر باشد.
ب- در دامداریها برای درمان بیماریهای دامی از آنتی بیوتیكهای متعدد استفاده        می شود كه تا چند روز پس از درمان با آنتی بیوتیك، مقدار آن در اندامهای مختلف و فرآورده های دامی زیاد است و می تواند سلامت مصرف كننده را به خطر بیاندازد.
پ- گاهی برای جلوگیری از فساد و نگهداری مواد غذایی از آنتی بیوتیك و مواد شیمیایی نگهدارنده استفاده می شود كه باقیمانده آن وارد بدن دامها و از آنجا وارد مواد اولیه و در نهایت غذای مصرفی مردم می شود.
ت- اگر از غذاهای فاسد برای تغذیه دامها استفاده شود یا مواد غذایی دامی در شرایط نامساعد نگهداری شده و آثار فساد آنها هنوز ظاهر نشده باشد، ممكن است مقدار میكوتوكسین ها و سایر سموم میكروبی در غذای دام زیاد شده و در نتیجه سم، وارد غذای دام و از آنجا واردد فرآورده دامی گردد.
ث- در مورد ماهی، آلودگی به اشكال مختلف ممكن است وجود داشته باشد به كرات اتفاق افتاده كه ماهی عوامل آلوده كننده مانند جیوه، سرب، كادمیوم و عوامل مشابه را از محیط زیست خود كسب نموده، مقدار این مواد ممكن است به طور طبیعی در اب پاره ای از دریاها و اقیانوسها زیاد باشد و یا از طریق فاضلابهای صنعتی وارد آب شده باشند كه در این حالات جیوه، سرب، كادمیوم وارد بافتهای گیاهی و حیوانی شده و چون این موجودات منبع غذایی ماهی هستند، فلزان مذكور از این طریق وارد بدن ماهی و از آنجا به طور غیر مستقیم وارد بدن انسان می شوند.
به علاوه بعضی از گونه های ماهی مقادیری سم سنتز كرده و آن را در بافتهای خود ذخیره نموده و از طریق مصرف ماهی سموم وارد غذای انسان می شوند.
و بالاخره اینكه ماهی ممكن است پس از صید در شرایط نامساعد نگهداری شده و به سموم میكروبی آلوده گردد كه در هر حال نوع و میزان آلودگی باید مشخص باشد.
بدیهی است بحث آلودگی میكروبی و شیمیایی فرآورده های دامی بسیار گسترده بوده و از حوصله این بحث خارج است و بنابراین به همین مقدار اندك اكتفا می شود.

3-1- نشاسته در صنایع كنسرو
انواع نشاسته از منابع اولیه مختلف و ویژگیهای متفاوت در كنسروسازی مورد استفاده قرار می گیرد.
نشاسته برای حفظ قوام مواد غذایی و ثبات آنها در طی فرآیند حرارتی در درجات بالا موثر است، همچنین در بهبود كیفیت بافت میوه ها و سبزیها نقش مهمی دارد.
از نشاسته گاهی برا حفظ طعم و مزه محصول نیز استفاده می گردد بدیهی است كه چون نشاسته از منابع مختلف در دسترس صنایع كنسرو می باشد كه ویژگیهای متفاوتی دارند، در انتخاب نشاسته، مورد كاربرد آن باید مشخص باشد.

4-1- استفاده از شكر در كنسروسازی
از شكر برای فرمولاسیون قسمت مایع قوطیهای كمپوت و برای تغییر طعم و مزه آنها استفاده می گردد.
به علاوه شكر موجب تشدید اثر مواد موثر در طعم و بو در محصول می گردد. گاهی
وجود شكر در فومول موجب بهبود رنگ و تردی محصول می شود به عنوان مثال در مورد كمپوت گیلاس و آلبالو كه دارای مقادیری آنتوسیانین هستند، این نقش حائز اهمیت است. در مورد كنسرو سبزیها نیز شكر موجب بهبود طعم و مزه محصول     می گردد.
اما در مورد فرآورده های گوجه فرنگی استفاده از شكر مناسب نیست، زیرا اولاً: در مزه ترش و مطبوع محصول اثر منفی دارد و ثانیاً رشد میكروارگانیسم ها را در طی مراحل بعدی نگهداری تشدید می كند.

5-1- استفاده از نمك در كنسروسازی
از نمك به عنوان چاشنی در اغلب غذاها و خصوصاً فرآورده های گوشتی و سبزیها به منظور افزایش پذیرش آنها توسط مصرف كننده استفاده می شود.
باید توجه داشت كه سه طعم اصلی، شوری، ترشی و شیرینی اثرات مختلفی روی یكدیگر دارند. نمك موجب كاهش ترشی اسیدها و افزایش شیرینی قندها می گردد و بنابراین می توان از آن در فرمولاسیون محصول مورد نظر برای تغییرات و بهبود طعم بهره گیری نمود.
از نمك در فرمولاسیون انواع Brine  مورد مصرف در كنسرو هم استفاده می گردد كه كاربرد آنها به عنوان قسمت مایع قوطیهای كنسرو سبزیها و پاره ای از فرآورده های گوشتی ضروری است.
انواع نمك از معدن یا آب دریا دارای ناخالصیهای متعددی هستند كه برای پاره ای از آنها استانداردها و محدودیتهایی وجود دارد زیرا وجود آنها موجب اثرات نامطلوبی بر روی رنگ یا طعم محصول می گردد به عنوان مثال وجود بیش از 2 پی پی ام مس  و بیش از 2 پی پی ام آهن و جمعاً 5 پی پی ام فلزات سنگین در نمك مورد مصرف در صنایع كنسرو مطلوب نیست.

6-1- اسیدهای آلی
اسیدهای طبیعی مانند اسید تارتاریك، مالیك سیتریك، آب لیموی تازه و اسیدهای حاصل از تخمیر مانند اسید لاكتیك، اسید استیك و اسیدهای معدنی مانند اسید فسفریك و ارتو فسفریك، به اشكال مختلف در كنسروسازی كاربرد دارند و بیشتر برای اعمال یك یا چند كیفیت زیر مصرف می شوند:
–    تعدیل PH  برای انتخاب فرآیند حرارتی.
–    كاهش شیرینی محصول، دادن طعم ترش متعادل به محصول و تشدید‌طعم‌و‌بوی‌آنها
–    شفافیت و پایداری آبمیوه ها، آب سبزیها و فرآورده های تخمیری.
–    از بین بردن یا محدود كردن رشد و نمو و تكثیر میكروارگانیسم ها از طریق كاهش‌PH
–    تثبیت سیستم های كلوئیدی محتوی پكتین، صمغ ها و پروتئین های مختلف.
–    تركیب شدن با فلزات سنگین كه ممكن است طی فرآیند حرارتی موجب تغییرات نامطلوب در رنگ و بو و تیرگی محصول شوند، با استفاده از نقش Chrealate كننده اسیدهای آلی.
–    افزایش اثر بنزوات ها كه گاهی به عنوان ماده نگهدارنده به كار می روند.
الف- اسید سیتریك
بیش از صد سال است كه از این اسید در صنایع غذایی برای مصارف مختلف استفاده می شود. به طور طبیعی در بعضی از میوه ها و سبزی ها وجود دارد، حلالیت خوبی دارد به بهبود طعم محصول كمك می كند و با فلزات ناخواسته در مواد غذایی كمپلكس تشكیل داده از فعالیتهای ناخواسته آنها جلوگیری به عمل می آورد و در واقع عامل Chealate كننده آنها است.
از اسید سیتریك در فرمول انواع سوس سالاد، سوس مایونز و ژله میوه ها استفاده    می شود همچنین از نمك های این اسید در آبمیوه ها و از سیترات سدیم در ژله     میوه ها استفاده می شود، در كنسرو سبزیها به عنوان پایین آورنده PH محیط، در فرآورده های گوجه فرنگی، آب آلو، انجیر و در نوشابه های گازدار به عنوان طعم دهنده از آن استفاده می شود این ماده به طور كلی از تغییرات نامطلوب رنگ و طعم مربوط به یونهای فلزی جلوگیری می كند و اسیدیته محصول را تعدیل می كند.

ب- اسید مالیك
اسید مالیك در بسیاری از صنایع غذایی به عنوان تعدیل كننده PH  محیط به كار     می رود. دارای طعم ملایم بوده و تثبیت كننده طعم و ممانعت كننده از قهوه ای شدن می باشد، اسید مالیك به طور طبیعی در بسیاری از مواد غذائی مانند سیب، آلو، انگور، زردآلو، موز، انواع لوبیا، سیب زمینی، گوجه فرنگی وجود دارد.

پ- اسید فسفریك
اسید فسفریك نوعی اسید معدنی است كه به عنوان قوی ترین عامل اسیدی كننده محیط در صنایع غذایی كاربرد دارد، پایین ترین PH را ایجاد می كند، دارای حلالیت زیادی در آب است، در تولید نوشابه های گازدار برای تعدیل PH  و در روش   پوست گیری میوه ها به وسیله سود به عنوان خنثی كننده سود در سطح میوه ها از آن استفاده می شود به عنوان مثال از نمك سدیم اسیدهای ستیریك، استیك و فسفریك استفاده می گردد كه ضمناً دارای اثر بافری هم هستند.

7-1- سایر مواد اولیه
در پاره ای از كنسروها از انواع چاشنی- طعم دهنده و مواد افزودنی برای اعمال كیفیتهای مختلف استفاده می شود به عنوان مثال از موادی مانند رنگها، مواد ضد كپك، موادحجم دهنده، بافت دهنده، نرم كننده بافت، تقویت كننده ارزش غذایی استفاده   می شود. از تركیبات اسیدگلوتامیك L-Glutamine  Glutamic  Acid  Hydro   Chloride  برای تقویت پروتئینها و بالابردن ارزش بیولوژیكی پروتئینها خصوصاً در موادی كه كنسرو منبع مهمی از پروتئین مصرفی باشد استفاده می شود، به علاوه این ماده موجب تحریك پرزهای چشایی شده و طعم و مزه محصول بهتر حس می شود اما اخیراً     بی ضرر بودن كاربرد این ماده مورد تردید قرار گرفته است.

2-    درجه بندی مواد اولیه
یكنواخت بودن اندازه و شكل قطعات و دانه ها در كنسروسازی حائز اهمیت بسیار زیادی است زیرا در طی عملیات مختلف پركردن در بسته و فرآیند حرارتی نقش مهمی دارد، چون در مرحله پركردن بسته قطعات و دانه های بزرگتر دارای وزن بیشتری هستند و استاندارد وزن بسته رعایت نخواهد شد و در مرحله فرآیند حرارتی، قطعات و دانه های كوچك تر زودتر به درجه حرارت لازم برای فرآیند خواهند رسید و چنانچه پس از این زمان باز هم حرارت ببینند، در اثر حرارت زیاد، بافت آنها متلاشی شده و از ارزش غذایی آنها كاسته می شود در حالی كه در همین زمان و درجه حرارت ممكن است قسمتهای مركزی و عمقی قطعات و دانه های بزرگتر حتی به درجه حرارت لازم برای فرآیند نرسیده و پس از اتمام عملیات، اولاً بافت آنها سفت تر از حد لازم بوده و ثانیاً میكروارگانیسم های موجود در قسمتهای عمقی زنده مانده و پس از سرد كردن بسته ها در مراحل بعدی نگهداری، موجوب فساد محتوی بسته شوند. بدیهی است برای درجه بندی مواد اولیه مختلف، از روشهای مختلفی استفاده می شود. مانند انواع غربال، الك، سرند، استوانه های گردان به اندازه های مختلف. (شكل 2)

3-    تمیز كردن مواد اولیه
سبزیها، میوه ها، غلات و حبوبات و به طور كلی بیشتر مواد اولیه خامی كه برای تولید كنسرو مورد استفاده قرار می گیرند، در مرحله ورود به كارخانه دارای مقادیر زیادی از

انواع ناخالصیها هستند كه قبل از شروع عملیات لازم است آنها را از محصول جدا نمود.
بسته به نوع ماده اولیه و نوع ناخالصیهای موجود، روش های مورد استفاده متفاوت است، اما به طور كلی ناخالصیهای مواد اولیه كنسروسازی عبارتند از تخم علف های هرز، دانه های سایر مواد، باقیمانده های گیاهی مانند گل، برگ، ساقه و ریشه، باقیمانده حیوانی، فضولات حیوانات وحشی و آفات انباری، مواد معدنی مانند گل و لای و گردو خاك، سنگ ریزه ها، قطعات فلزی گوناگون،  پارچه، كاغذ، اشیاء پلاستیك، نخ و غیره، ناخالصیهای فوق، همراه با دانه های  غیریكنواخت، آسیب دیده فیزیكی و بیولوژیكی، در این مرحله بایستی از ماده اولیه جدا شوند كه برای جدا كردن هر یك از آنها روش خاصی لازم است.

4-    آماده كردن ماده اولیه
دانه ها و قطعات تمیز شده و یكدست و یكنواخت در پاره ای از موارد نیاز به      آماده سازی بعدی، شامل جداكردن پوسته، هسته، دم و قسمتهای مغز و غیره دارند.

1-4- جدا كردن پوست میوه
الف- روش دستی، در این روش جدا كردن پوست میوه به وسیله كارگر انجام       می گیرد، این روش دارای دو عیب می باشد: اول اینكه ضایعات ماده اولیه در مقایسه با پاره ای از روشها كه بعداً ذكر خواهد شد بیشتر است و دوم اینكه به نیروی كار زیادی نیازمند است و در مقابل دارای مزایایی هم هست از جمله:
اینكه احتیاج به ابزارهای صنعتی پیچیده ندارد؛ حرارت و مواد قلیایی كه موجب تشدید فعالیت آنزیم های طبیعی موجود در میوه می شوند در آن به كار نمی رود و در نتیجه عمل قهوه ای كمتر اتفاق می افتد، پوست جداشده به علت عدم آلودگی به مواد شیمیایی برای تولید سركه و غذای دام قابل استفاده است، به آب كمتری نیاز است و آب شستشو به علت عدم آلودگی به مواد شیمیایی در قسمتهای دیگر قابل استفاده است.
ب- جدا كردن پوست به وسیله آب داغ یا بخار، به وسیله آب جوش و بجار می توان پوست میوه رسیده را ظرف مدت كوتاهی جدا نمودن برای این منظور میوه را در آب جوش غوطه ور كرده و سپس آن را روی نوار نقاله ریخته به وسیله دست پوست را جدا می كنند.
پ- جدا كردن پوست به وسیله سود داغ Lye- peeling  این روش زمانی بسیار متداول بود، اما امروزه به دلیل مسایل زیست محیطی، كاربرد آن محدود شده است. در این روش جدا كردن پوست میوه به وسیله سود یا پتاس انجام می گیرد نحوه عمل به این ترتیب است كه دیواره سلولی میوه در سود یا پاس داغ حل می شود و جدا می گردد. سرعت عمل بستگی به غلظت سود و درجه حرارت دارد و ضمناً بسته به نوع میوه متفاوت است، مثلاً برای جدا كردن پوست هلو به منظور تولید كنسرو محلول 4% تا 5/1% و زمان تماس حدود 60 دقیقه لازم است كه پس از طی این زمان لازم است میوه را از محلول خارج كرده و وارد محلول 5/0 تا 3% اسید سیتریك نمود اما برای   پوست گیری هلو جهت انجماد و خشك كردن محلو غلیظ تر و حدود 10%  سود و زمان تماس كوتاه حدود 4 دقیقه لازم است درجه حرارت عمل حدود 62 تا 63 درجه سانتیگراد است و پس از ختم عمل لازم است محصول كاملاً شسته شود.
گاهی محلول سود داغ مثلاً10 درجه سانتیگراد با غلظت حدود 4% روی محصول اسپری می شود، در این روش معمولاً قبل از وارد كردن میوه در محلول سود ابتدا آن را وارد آب جوش می كنند تا پوست میوه كمی نرم شود. پوست گیری به وسیله سود برای میوه هایی مانند هلو، گلابی، سیب درختی، سیب زمینی، هویج و غیره به كار    می رود، این روش دارای مزایای زیر است:
–    ضایعات را به حداقل می رساند.
–    از نظر نیروی انسانی مقرون به صرفه است.
–    برای پوست گیری میوه ها در اندازه های مختلف عملی است.
–    برای هر مقدار محصول قابل استفاده است.
–    نیاز به وسایل پیچیده و ارز خارجی ندارد.
–    میوه های پوست گیری شده با این روش آراسته تر به نظر می رسد.
پاره ای از میوه ها و سبزیها در سود گرم با حدود 62-63 درجه پخته می شوند كه در این صورت باید از روش های خاصی استفاده نمود.
ت- پوست گیری به وسیله سود خشك Dry- Caustic  Peeling  در این روش از انرژی مادون قرمز Infra  Red  در حرارت بسیار زیاد استفاده شده محصول مورد نظر مانند سیب زمینی در معرض آن قرار گرفته و به اصطلاح مشروط Condition می شود، سپس محلول غلیظ سود حدود 20% روی آن اسپری می شود، در این روش درجه حرارت سود 76-77 درجه سانتیگراد است و زمان آن حدود 50-100 ثانیه.
سرانجام سیب زمینی از روی دستگاه Rubber  Scrabber  عبور می كند و پوسته آن جدا می شود، بعد از طی مرحله فوق، مقداری آب روی سیب زمینی اسپری می شود.
ث- پوست گیری بوسیله انجماد. فرآیند انجماد، پوست میوه رسیده را سست كرده موجب سهولت جداسازی آن می شود، در این روش میوه مورد نظر را بوسیله انجماد سریع منجمد می كنند تا حدی كه پوست میوه و قسمتی از زیر آن منجمد شود، بعد بسرعت آنرا از حالت انجماد خارج می كنند، گوشت میوه كه منجمد نشده پوست را آزاد می كند، عیب این عمل این است كه در …

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی آهار زنی سطح کاغذ در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی آهار زنی سطح کاغذ در فایل ورد (word) دارای 67 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی آهار زنی سطح کاغذ در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

آهار زنی سطح کاغذ J.ANDERSON
بهترین تعریف از آهاردهی سطح کاغذ، ایجاد مقاومت به جذب یا نفوذ سیالات بویژه آب در آن می باشد. از نظر کاربردی این تعریف به معنای ایجاد مقاومت از طریق بکارگیری مواد شیمیایی در سطح کاغذ یا مقوا پس ازتشکیل می باشد تا افزودن مواد شیمیایی به خمیر کاغذتر.درتکنولوژی مدرن آهار زنی سطحی علاوه بر آبگریزی باعث تثبیت خواص نیز میگردد .                                         
پارامترهای کم اهمیت تری مانند چاپ پذیری، چسب پذیری و قابلیت گذر کاغذ ممکن است در بعضی کاربردها اهمیت بیشتری پیدا کنند. یک تعریف بهتر از ماده آهاردهی سطحی، اصلاح کننده سطحی یا بهبود دهنده سطحی است.
یکی از فاکتورهای شرکت داشته در درون ماشین کاغذ کاربرد سطحی مواد شیمیایی آهاردهی می باشد.
در بعضی از انواع کاغذ به لحاظ خصوصیات کاغذ کاربرد مواد شیمیایی در سطح کاغذ سخت یا غیر ممکن می باشد. تولید افزایش از اندود کردن باعث تشویق برای آهاردهی سطحی شده که استفاده آن برای کنترل مانع گریزی اندود کردن می باشد. تأکید فراوان در بخشها و نیاز به تمیز کردن سیستم پایانه تر باعث ترقی آهاردهی سطحی مدرن شده است. یک تمیز کننده پایانه تر به کنترل بهتر فرآیند ساخت کاغذ اجازه می دهد و باعث صرفه جویی های مالی ذاتی و اساسی می شود. سطح بالای نیاز شیمیایی به اکسیژن ( CO2 ) در پساب کارخانه یک محرک قوی برای افزایش تیمار شیمیایی در سطح کاغذ فراهم می آورد در حالیکه بقاء و حفظ مواد بکار برده شده حدودت 100 درصد می باشد.
حرکت بسوی تیمار سطحی بوسیله پیشرفتهای در کاربرد تجهیزات ممکن شده یا در نهایت تسریع شده است. این بحثها در فصل 2 پوشش داده شده است.
اما فهمیدن تأثیر آنها در استفاده از مواد شیمیایی در سطح کاغذ مهم می باشد. نصب پرس آهاردهی سنجشی تنها برای تیمار سطح جایز شده بلکه ساخته شده ورقه کاغذ تمام شده قرار گیرند.
تعجب آور نیست، با افزایش         فعالیت در سطح کاغذ و همچنین احیا و کوشش بوسیله تهیه کنندگان مواد شیمیایی کاغذ، مواد آهارزنی سطح با خواص ویژه وخصوصیات جابه جایی  و نقل و انتقال خوب در پرس آهاردهی بیافریند. این فصل توسعه مواد شیمیایی آهاردهی سطحی و موقعیت برجسته آنها در تکنولوژی ساخت کاغذ مدرن را تعقیب میکند.
فرایند گرمایی مکانیکی یا گرمایی شیمیایی انجام می شود. تبدیل ممکن است پیوسته یا ناپیوسته باشد و انتخاب به هزینه، وسیکوزینه مواد جامد مورد نیاز وابسته خواهد بود. هر آنچه به عنوان شمالته و فرایند تبدیل انتخاب می شود برای برقراری سازگاری خواص محلول نشاسته پرس آهاردهی برای کاربرد مناسب آهارسطحی مهم است.
نشاسته ها ممکن است همچنین بصورت شیمیایی و بوسیله واکنش گروههایی شیمیایی دیگر برای تبدیل مولکول نشاسته اصلاح بشوند مهمترین نشاسته های مشتق شده رایج اتیل دار شده، استیل دار شده، اکسید شده ، یا در گروههای کاتیونی اضافه شده هستند. نشاسته های استیل شده خوص تشکیل لایه نازک خوب مخصوصی به نشاسته می دهندپیشرفت نشاسته های کاتیونی که آنها پیوندهای یونی با فیبرهای آنیونی و پرکننده ها ( با بار منفی) تشکیل می دهند.
فیبر در طول بازیافت خمیر باقی می مانند گزارش شده بود که در نهایت به 50 درصد کاهش در نیاز بیوشیمیایی به اکسیژن ( BOD ) سبب می شود. تیمار شیمیایی نشاسته وهزینه را افزایش می دهد چنانکه استفاده نشاسته های شیمایی اصلاح شده معمولا بوسیله ارزش اضافه شده به کاغذ بهبود قابلیت گذر ماشین کاغذ یا کاهش تأثیر بارگذاری ها در آب برگشتی تصدیق می شود.
اگرچه نشاسته مهمترین ماده افزودنی رایج در پرس آهاردهی می باشد، آهارسطحی می تواند بدون نشاسته یا با یک عامل دیگر  مثل پلی وینیل الکل، آلژیناتهای سدیم یا کربوکسی متیل سلولز باشد. این مواد انتخاب شده اند. برای ویژگیهای لایه نازک خوب آنها که فیبرها را به در سطح هم پیوند می دهند ساختار کاغذ را پر نگه می دارند. ویژگیهای مهم دیگر تأثیر وسیکوز اصلاح شده آنها ست که در برگیریی مخلوط پرس آهارزنی مؤثر است.
آهار سطحی می تواند همچنین یک قسمت از مخلوط اندود کردن به کاربرده شود پس بطور مؤثر یک پیش برنده پوشش دهی شود. این ممکن است یک راه مناسب برای اضافه کردن آهار درانواع مختلف باشد و محلی که پرس آهارزنی غیره جزا و وجود دارد.
و آهار سطحی سازگار با مخلوط پوشش دهی فراهم شده است اما بطور کلی آهار هنگامیکه در این راه استفاده می شود بی تاثیر است. زیرا به پوشش دهی دراینحالت کمک می کند و برای تاثیر ویژگیهای سطحی در دسترس نیست. مواد شیمیایی خاص می توانند محدوده گسترش مواد شیمیایی را برای کاربردهای مخصوص، سازگار بکنند مثل رنگ کننده ها (فصل 8) وعوامل روشن کننده فلورسنت ( FBAS )(فصل 9) و مواد شیمیایی رمزدار.
آهارهای سطحی یا آبگریزکننده ها می توانند به دسته های زیر تقسیم شوند :
•    تولیدات با پایه روزینی
•    ( AKD ) دیمرهای آلکیل کتن
•    مواد پلیمری مصنوعی
•    و دیگر عوامل
مواد پلیمری مصنوعی مهمترین مواد در آهارزنی سطحی مدرن می باشند. آنها بطور خاص برای کاربرد در سطح توسعه یافته اند و توانایی تولید ویژگیهای تازه در ورقه را دارند.
کاربردهای آهارهای پایانه تر در سطح 7.2.2
پراکنده سازهای روزین کاتیونی و AKD (CAR)  یا تولیدات بر پایه AKD آهارهای پایانه تر هستند  که می توانند همچنین در سطح به کاربرده شوند. مکانیسم آهارزنی CAR در سطح شبیه به آهارزنی در پایانه تر می باشد. کلرید پلی آلومینیوم یا آلوم برای تشکیل لخته های کمپلکس لخته های کمپلکس رزینات آلومینیوم مورد  نیاز است که روی سطح فیبرها ته نشست و رسوب می شوند. این لخته ها درخشک کن ها ذوب می شوند و با یونهای آلومینیوم واکنش بیشتری دهند. هزینه اولسیونهای CAR در مقایسه با مواد پلیمری مصنوعی طرح شده خصوصا برای استفاده در سطح پایین تر است اما موانعی وجود دارند. روزین یک ماده چسبناکی است که باعث بالا رفتن تشکیل رسوب در پرس آهاردهی یا در خشک کن ها می شود. روزین کاتیونی همچنین اگر FBAS در فرمول پرس آهاردهی وجود داشته باشد نامطلوب است. آلوم برای واکنش روزین نیازداشته به یک اثر خاموش کننده روی FBA که برای افزایش سطح ضروری است. اگرچه CAR می تواند مثل یک آهار سطحی مفید فعال شود ویژگیهای سطحی آن محدود به دز مولکول رزین می شود و ممکن نیست درخور انجام نیازهای درجات بالای کاغذ خاص توانا باشد.
AKD همچنین می تواند به کاربرده شود در سطح کاغذ بخوبی پایانه تر اما افزایش سطحی آن محدود به جلوگیری از غبارزایی و لغزندگی می شود. مکانیسم آهارزنی توصیف شده به خوبی در نوشتجات و مستلزم واکنش AKD با سلولز است. برخلاف مواد پلیمری مصنوعی یا CAR، اثر آهارزنی کامل در بعد از خشک کن ها انجام نشده است. به هر حال هنگامیکه آن بهبود یابد یک درجه بالای آبگریزی به سطح می دهد. عامل آهار زنی سطح بوسیله موم طبیعی محدود شده است، آن قابلیت هیدرولیز در دماهای بالا را دارد و باعث به تأخیر انداخته شدن ویژگیهای بهبودی می شود. موم طبیعی یکنواخت که آبگریزی فراهم می کند همچنین باعث کاهش ضریب اصطکاک سطح کاغذ می شود و همچنین می تواند سبب مشکلات لغزندگی نامطلوب در طول تبدیل و چاپ شود. هیدرولیز AKD سخت تر در کاربردهای سطحی ساخته شود زیرا آن به محلول نشاسته اضافه می شود. که در دماهای بالا برای جلوگیری از افت کیفیت محافظت می شود. این به ویسکوزیته نشاسته و پرس آهاردهی تأثیر می گذارد. هیدرولیز AKD خودش را مثل غبارزایی در سطح کاغذ آشکار می سازد، که یک اثر زیان آور روی فرایندهای چاپ زیادی دارد مثل چاپ افست و قابلیت گذر یک فتوکپی. به تأخیر انداختن بهبود می تواند مهاجرت چسب را همراه داشته باشد هنگامیکه آهارزنی سطحی با پوشش دهی پیوسته همراه باشد.
7.2.3 آهارهای سطحی با پلیمرهای مصنوعی
در تکنولوژی آهارزنی سطحی، مهمترین مواد آهاردهی، پلیمرهای مصنوعی هستند.
این مواد مخصوصا برای کاربرد در سطح توسعه یافته اند. آنها را می توان به سه دسته تقسیم کرد :
•    پلیمرهای محلول قابل حل در آب بوسیله تشکیل نمک های آنیونی
•    پلیمرهای امولسیون شامل یک پلیمر آبگریز و نامحلول در آب احاطه شده و بوسیله یک کلوئید محافظت کننده.
•    ریزپردازنده های پلی اورتان.
پلیمرهای محلول از تکنولوژی قدیمی گرفته می شوند که با ورود ساخت کاغذ قلیایی رایج شدند. آنها به طور گسترده تر در آمریکای شمالی و در اروپا برای برطرف کردن مشکلات لغزندگی و ناپایداری همراه با استفاده غلط AKD در پایانه تر است. آنها مرکب از سدیم، آمونیم یا مخلوط نمکهای کوپلیمرهای استیرن آنیدرید مالیک، استرهای آنیدریک مالیک یا اسید آکریلی هستند. استیرن ویژگیهای آبگریزی به پلیمر می دهد و قابلیت حل شدن در آب از پخش نمک آنیونی ترکیبات دیگر کوپلیمر درون محلول حاصل می شود. پلیمرها می توانند بوسیله تغییر استیرن اصلاح شوند :ید مالیک، وزن مولکولی پلیمر، نوع نمک قلیا تشکیل دهنده یا بوسیله نوع الکل و طول زنجیره استر ناشی شده. این پارامترها  می توانند برای کنترل قابلیت حل شدن پلیمر و آبگریزی و توانایی تشکیل لایه نازک استفاده شوند، از این رو آنها یک اثر آهار دهی و تخلخل دارند.
در مقایسه با امولسیونهای اکریلی و ریزپراکنده های پلی اورتان، پلیمرهای محلول نا آبگریز هستند. به اضافه استفاده صابونهای پلیمری را در ماشین کاغذ محدود کرده اند. آنها کلا میزان زیادی کف تولید می کنند. که بایستی بوسیله اضافه کردن کف زدا چک بشوند. به هر حال انتخاب یک نوع کف زدا مهم است که تأثیر زیان آور روی ویژگیهای آهارزنی کوپلیمر نگذارد. کف در پرس آهاردهی و در تانک تغذیه تنها یک مشکل نیست به طوریکه برگیری و پایداری انجام پرس آهاردهی تأثیر می گذارد.
عموما با پلیمرهای محلول نمک آنیونی، پلیمرهای امولسیونی معمولا مرکب از یک کوپلیمر استیرن به سیستم آهاردهی آبگریزی می آورد. بهبود آبگریزی امولسیون بیشتر اوقات است ولی نه همیشه، یک کوپلیمر استراستیرن آکریلی، و آهاردهی سطحی پلیمر امولسیون می تواند با آنیون یا کاتیون باشد. به هر حال آنها متفاوت از پلیمرهای محلول کار می کنند و ویژگیهای ماده فعال سطحی ندارند که باعث تولید سطح های بالای کف بشوند. پلیمرهای امولسیون گروه رایج مهم آهارهای سطحی در اروپا بوده اند و بطور افزایش در آمریکای شمالی استفاده می شوند و بازارهای دیگر با اهداف بالا کاغذ تولید می کنند.
دسته دیگر پلیمرهای مصنوعی استفاده شده بعنوان آهار سطحی با شیمی پلی اورتان پایه ریزی می شود. این مواد ریز پراکنده هایی با ذرات آهار کوچکتر از nm 10 هستند. آنها پلیمرهایی با وزن مولکولی پایین هستند که به گروههای آبگریز وصل می شوند. تغییرات زیادی می تواند در شیمی سیستم شامل وظیفه و پخش گروههای آبگریز ساخته شود اما آنها ویژگیهای سطحی آبگریز بالایی می آفرینند. رفتار ریزپراکنده ها بیشتر شامل شبیه پلیمرهای محلول است تا امولسیون ها.
7.2.4 مواد شیمیایی خاص گوناگون
یک نمونه مواد شیمیایی دیگر وجود دارند که در سطح به کاربرده میشوند. اینها در یک دسته ویژه مواد شیمیای جور در نمی آیند ولی شامل مواد شیمیایی مثل کربنات زیرکونیوم آمونیوم، ترکیبات فلوئوری هستند. استفاده این مواد محدود به کاربردهای خاص می شود. جای plate 5,plate 4, plate 3, plate 2, plate 1
7.3 کارکرد تولیدات
اختلافات مهمی در نحوه کارکرد آهارهای سطحی پلیمری مصنوعی وجود دارند، ویژگیهایی را که به کاغذ و مقوا می دهند، و سازگاریشان وخصوصیات جابه جایی.
7.3.1 پلیمرهای محلول
اینها پلیمرهای باردار آنیونی هستند و در PH پایین نمی توانند استفاده بشوند زیرا گروههای کربوکسیل ایجاد شده که قابلیت حل شدن در آب پلیمر را فراهم می کنند پروتون دار می شوند و قابلیت حل شدن در آب کاهش می یابد. با استفاده از یک نوع کاتیون و از طریق مکانیزم پل زدن، پلیمر باردار آنیونی به سطح فیبر آنیونی متصل می شود همراه با امولسیونهای رزین کاتیونی معمولا از آلوم بعنوان یک کاتیون چند ظرفیتی استفاده می شود کربوکسیل موجود  در نمک پلیمر را جذب کرده و در نهایت پلیمر به سطح کاغذ بچسبد. گروههای استایرن آبگریز بطرف بیرون سطح کاغذ جهت می گیرند و آهارزنی طریق کاهش در مقدار cobb و یا افزایش در مقدار HST ارزیابی می شود.
یک نسبت بالای استیرن در کوپلیمر یک پاسخ آهارزنی بالا می دهد. به اضافه با استفاده گروههای آبگریز، پلیمرهای محلول همچنین توانایی تشکیل لایه نازک را دارند که به تخلخل ورق کاغذ تأثیر می گذارد و می تواند یک افزایش در ضریب اصطکاک در مقایسه با ورق پایه بدهد. وزن مولکولی پلیمر توانایی آهارزنی و ویژگیهای تشکیل لایه نازک را تحت تأثیر قرار می دهد. یک افزایش در درجه پلیمریزاسیون آهارزنی را افزایش می دهد و توانایی تشکیل لایه را بهبود می بخشد. درکوپلیمرهای انیدریداستیرن مالیک وزن مولکولی می تواند همچنین بوسیله تشکیل یک استر با گروه کربونیل از انیدرید مالیک تغییر بکند. نوع کاتیون استفاده شده برای تشکیل نمک نیز ادعا می شود ویژگیهای پلیمر را تحت تأثیر قرار بدهد. نمک آمونیوم پاسخ آهاردهی بهتر می دهد زیرا آن آسانتر پخش می شود اما نمک سدیم توانایی تشکیل لایه نازک پلیمرهای پلی اورتان شامل یک وزن مولکولی پلیمری با استحکام طولانی هستند که دم آبگریز دارند. پلیمر کاتیونی می توان از هر جهت به گروههای آنیونی فیبر بپیوندد ولی پلیمر آنیونی به یک پل کاتیونی نیاز دارد. این پل عموما بوسیله آلوم نشاسته کاتیونی بکار رفته در پایانه تر تشکیل یافته است. یک شکل مهم ساختار پلی اورتان گروههای آبگریز است که می تواند روی محور پلی اورتان آنها بچرخد هنگامیکه گرما در خشک ها به کار برود. گروههای آبگریز روی پلیم با فیبر در صف می شوند و گروههای آبگریز از سطح جهت یابی می کنند، به موجب آن یک درجه بالای آهاردهی نسبت به کوپلیمرهای محلول می دهند. به هر حال، برخلاف AKD، آهاردهی درخشک کن ها توسعه پیدا می کند، ضریب اصطکاک کاهش پیدا نمی کند و پلیمر با غبار زایی هیدرولیز نمی شود. ریزپراکنده های پلی اورتان لایه نازک تشکیل نمی دهند ولی یک فرمی فراهم می کنند، سد آبگریز که مقاومت خوب در برابر PH های بالا دارد. این مناسب می سازد آنها را برای استفاده در کاربردهای پوشش دهی یک طرفه که در بخش آینده بحث شده است. 
7.4 ویژگیهای کاربری
7.4.1 ویژگیهای کاربری عمومی
پرس آهاردهی آخرین فرصت را برای اصلاح کردن خواص شیمیایی کاغذ فراهم می کند و یا آن را برای پوشش دهی آماده می نماید. خواصی که از طریق آهارزنی سطحی ایجاد می شود بسیار مختلف است و به کاربردهای نهایی مورد انتظار برای کاغذ و مقوا بستگی دارد. در بعضی موارد خواص فیزیکی و شیمیایی مورد نیاز بطور دقیق تعریف نشده اند و خواص کاربردی نهایی فقط از طریق یک سری آزمونهای تجربی مانند شناورسازی جوهر یا تولید غبار پس از یک دوره طولانی تعیین می گردند.
مهمترین خواص کاربری که آهارزنی سطحی بایستی ارائه کند شامل یک یا چند مورد زیر خواهد بود :
•    افزایش آبگریزی
•    خواص سد کننده یا تشکیل لایه
•    افزایش مقاومت سطح
•    اصلاح خواص اصطکاکی
•    اصلاح خواص نوری
•    کاهش تخلخل ورقه کاغذ
در آهارزنی سطحی به طور نرمال یک  حمل کننده استفاده می شود، خواص آهار سطحی مورد نظر نیستند و فعل و انفعالاتی اتفاق می افتد. دو خواص مهم آهار سطحی حساس هستند که آبگریزی و تشکیل سد می باشند. در بحث قبلی، گروههای آبگریز مهم که عموما در آهارهای سطحی استفاده می شوند اسیدهای چرب با زنجیره طولانی و گروههای فنیل هستند. اسیدهای چرب با زنجیره طولانی شبیه گروههای آبگریز در AKD پایانه تر می باشد. آنها همچنین در ریزپراکنده های پلی اورتان حاضر هستند که آنها می توانند بچرخند روی پلیمر و درمیان سطح جهت یابی بکنند که در بخش 7.3.3 توضیح داده شد. با پلیمرهای محلول و امولسیون گروههای فنیل از کوپلیمرهای استیرن خاصیت آبگریز کنندگی را می گیرند. در آهارهای با پایه روزین اسید آبیتیک در یک آهارزنی پایانه تر  استفاده می شود. شکل مهم آهار دهی سطحی با پلیمرهای مصنوعی این است که آنها آبگریزی مبرم و آنی با ماندگاری 100% آهار فراهم میکنند.
تشکیل لایه نازک صحیح بوسیله کوپلیمر های شامل گروههای کربوکسیل که قابلیت تشکیل پیوندهای هیدروژنی را دارند توسعه می یابد. به هر حال، یک نوع لایه نازک می تواند همچنین بوسیله پخش یک پلیمر در سرتاسر سطح معرفی بشود که جاری می شود در بعد از خشک کن ها و یک سد برای نفوذ نفت ها و گریس و دیگر مایعات، که همچنین مهاجرت مواد درونی در ورقه را به سطح محدود می کند. در پوشش دهی، بیشتر اوقات هدف جلوگیری از مهاجرت چسب یا میکروکپسول ها در ورقه است.
اما آهارهای سطحی با درجات گسترده تقاضاهای کاربردی برای خواص شیمیایی فیزیکی استفاده می شوند. مثل آبگریزی و تشکیل لایه در توانایی چاپ در کاغذ ظریف، پوشش دهی مایع گریزی و توانایی چسب فوری در الیاف باز یافته
7.4.2 کاغذ ظریف روشن
کاغذ ظریف روشن شامل انواع پوشش دار نشده می باشد که معمولا از الیاف نو و بکر ساخته شده است. یک قسمت بزرگ این قطعه کاغذ قصد بالای کاغذ اداری یا کاغذ کپی است که در یک سلسله کیفیت ها تولید  می شود. شرط های اصلی ورقه ظهور، سفیدی، صافی، توانایی، چاپ، معمولا روی یک عده سیستم های چاپ، و توانایی قابلیت گذر از ماشین های چاپ و فتوکپیها هستند. این شرط ها در سالهای اخیر نیازهای مهم شده اند با تمایل بسوی سفیدی و صافی کاغذ، افزایش چاپ فورانی مرکب، ورود چاپ سریع و ماشین های کپی کننده و در بعضی انواع معمول سازی الیاف بازیافتی در ورقه. در بیشتر فعالیتهای ساخت کاغذ نتایج پایانی معمولا یک سازش یا تمایل خواص و آزمایشات به تولید یک نتیجه پایانی قابل پذیرش است.
آهارزنی سطحی به صورت افزایشی در ترکیب با بعضی آهارزنی داخلی برای انجام خواص کاربری صحیح استفاده می شود. اینها شامل :
•    فتیله گونگی تیره و پرشدگی در چاپ فورانی مرکب ( IJP )
•    ریزش رنگ به رنگ IJP
•    دانستیه چاپ IJP
•    چسبندگی toner برای کپی کننده ها و چاپ کننده های لیزری
•    کرک زایی و غبار زایی در چاپ افست
•    تغذیه کپی کننده های ورق کاغذ
ترکیب کاغذ ظریف از لحاظ پر کننده و نوع فیبر و میزان، آهار داخلی، سیستم ماندگاری و نوع ماشین و غیره گسترده و متنوع است و درباره شرایط مساعد نتیجه کلی گرفتن مشکل است. یک کاغذ ظریف اروپایی ممکن است شامل :
•    یک مخلوط فیبر کوتاه و بلند، بعضی مواقع شامل اکالیپتوس،
•    آهاردهی قلیایی یا خنثی با AKD یا انیدریدساکسینیک آلکنیل ( ASA )
•    15%-20% کربنات کلسیم یا کربنات کلسیم رسوب کننده بعنوان پرکننده
•    عامل سفید کننده فلور سنت ( FBA ) اضافه شده در سطح
•    نشاسته، آهاردهی سطح و کمی نمک اضافه شده در سطح
انتخاب استفاده نشاسته غالبا بوسیله قیمت و فراهم بودن آن تعیین می شود. تبدیل آنزیمی نشاسته ذرت عموما استفاده می شود اگرچه مثالهای کم نشاسته کاتیونی پایین و نشاسته اتوکسیل دار برای استفاده وجود دارند. زیرا یک عامل سفید ساز فلورسنت ( FBA ) معمولا ترجیح داده  می شود تا در مخلوط پرس آهاردهی با یک آهار سطحی آنیونی شامل بشود. در اروپا پلیمرهای امولسیون اکریلی- استیرن بیشتر رایج هستند در آمریکای شمالی انیدریدمالیک- استیرن یا پلیمرهای محلول استیرن آکریلی استفاده می شوند.
یک آهاردهی نمونه برای یک کاغذ ظریف روشن یک مقدار COBB ( 4.5 ) m-2 و 25-20 یا یک مقدار MST ( 80% انعکاس، 1% اسید فرمیک، جوهر سبز نفتل) s 300-200 است. اگرچه مثالهایی می تواند برای ورقه های کم آهار و پر آهار پیدا شود. مقدار MST به اثرهای تیمار سطحی حساس تر است. آهار سطحی معمولا به میزان کم به خاصیت آهاردهی کمک می کند ولی می تواند یک اثر بزرگ روی توانایی چاپ و توانایی قابلیت گذر داشته باشد. در دوره های ساخت کاغذ قراردادی بحث درباره آهارهای سطحی مشکل است.
در این دوره ها نیازها و رفتار سیستم های فورانی مرکب و توضیح دادن آنها مشکل ویژه هستند .این سیستم ها شامل یک تعداد بزرگ قطره ریزهای مرکب قلیایی که به سرعت شروع به سوختن در ورقه کاغذ یا سوبسترا می کنند ، است ( یک قطره ریز هر 30 – 20   ) که نقطه تعریف و کیفیت تصویر تعیین می شود .
مرکب ها بر پایه آب هستند ولی شامل یک سری مواد سطحی برای کنترل خیس کردن ، پخش شدن و نفوذ در ورقه هستند .مرکب ها رایجاً دارای رنگ بازی یا رنگ کاتیونی هستند اما مرکب های سیاه در تعداد کمی از سیستم های چاپ کننده هم اکنون استفاده می شوند . هدف تولید یک تصویر با رنگ های روشن و قوی ( چگالی چاپ بالا ) ، تیزی لبه خوب ( پر شدگی پایین ، فتیله گونگی و پخش رنگ پایین ) حتی توزیع چاپ بطور سنگین ( خال کم ) و مرکب که بطور سریع خشک  شود و به ورقه بعدی مرکب دوانی جلوگیری شود   ( زمان خشک شدن کوتاه ) و حتی به پشت ورقه منتقل نشود ( عبور از ورقه پایین ) . مثالهای این تاثیرات در شکل 703 – 701 و  Plate 2 –Plate1  نشان داده شده است . اضافه بر این بیشتر سیستم های چاپ کننده ، فرمولهای مرکب متفاوت دارند تعجب آور نیست که اندازه گیری های مقدار cobb ، HST  و تخلخل هوای ورقه موفق نشده اند انجام چاپ فورانی مرکب را پیش بینی بکنند.
فعل و انفعالات چاپ کاغذ به طور آشکار کمپلکس هستند و کاملا بدیهی نیست، که میزان بالای تحقیق و توسعه در پیشرفت برای فهمیدن بهتر آنها است و بهبود کیفیت چاپ در حالت فعلی و سیستم های چاپ جدید که هر سال در بازار ظهور یابد. کاربرد نشاسته در سطح معمولا به افزایش چگالی چاپ کمک می کند اما برای چاپ مساعد کافی نیست. یک آهار سطحی مثل یک امولسیون استیرن آکریلی اضافه شده به طور نمونه در 1-kgt5-1 25%-35% امولسیون نمکها روی کاغذ کیفیت چاپ را بوسیه اصلاح تر شدن کاغذ، خواص پهن شدن و جذب بهبود می بخشد. بین انرژی آزاد سطح و زاویه تماس ورقه ارتباط وجود دارد. کمی از تجهیزات اخیرا برای اندازه گیری تغییرات دینامیکی در نفوذ، جذب و زاویه تماس معرفی می شود تا اطلاعات بهتر درباره رفتار چاپ فورانی مرکب بدهند از زمانی که آنها می توانند با مرکب ها استفاده بشوند و برای اندازه گیری تغییرات در خواص در دوره های زمانی خیلی کوتاه توانا هستند.
شکل 1-7
شکل 1-7- پر شدگی متن چاپ فورانی مرکب. (a) تیزی لبه متن تیره خوب و (b) پرشدگی متن
شکل 2-7
شکل 2-7 فتیله گونگی متن چاپ فورانی مرکب. (a) تیزی لبه متن خوب و (b) فتیله گونگی متن
شکل 3-7
شکل 3-7- پشت مرئی چاپ فورانی مرکب: (a) پشت موئی نشدن چاپ و (b) پشت مرئی چاپ بد.
تمایل های آینده انتظار می روند شامل سیستم های چاپ فورانی مرکب برای استفاده های اداره ای و کوچک بشوند. این معنی خواهد داد که زمان خشک کردن کوتاه بحرانی تر خواهد شد. تلاش های زیادی انجام شده اند شامل یک میزان کم (به طور نمونه 2-gm5-3) رنگدانه در مخلوط پرس آهاردهی تا ظرفیت جذب در سطح و افزایش سرعت خشک کردن را افزایش دهد. به هر حال، بوسیله این تیمارها نبایستی چگالی چاپ کاهش یابد.
در شروع این بخش، کاغذ اداری بایستی توانا باشد سیستم های چاپ غیر تماس و تماس بخوبی انجام بدهد. اگر کاغذ توانا نباشد از میان کپی کننده بگذرد یا خواص چسبندگی toner یا چسبندگی نقطه ای و گردی فقیر داشته باشد نمی تواند کیفیت چاپ فورانی مرکب خوب بدهد. Tonerها گردهای خشک شده ای هستند که شامل چسب و رنگدانه (کربن سیاه) می باشند، اگرچه میزان کمی از مواد شیمیایی خاص نیز وجود دارند که برای سیستم چاپ ویژه می باشند. Tonerهای سیاه معمولا شامل یک پلیمراستیرن آکریلی و همچنین یک آهار سطحی استیرن آکریل دار هستند زیرا آن شبیه خواص مواد شیمیایی است و معمولا خواص چسبندگی toner را بهبود می دهد. سه نوع آزمایش رایجا برای ارزیابی چسبندگی toner استفاده می شود. اولین آزمایش یک نوع آزمایش پوست کنی است که در کاغذ چاپ شده با یک جوهر toner (چاپ لیزری یا کپی کننده) استفاده می شود، یک نوع چسب به مناطق چاپ شده به کار برده می شود و در شرایط کنترل شده پوست کنی می کند. نسبت چگالی چاپ بعد از پوست کنی چگالی چاپ اصلی، چگالی چاپ باقیمانده (RPD) است، RPD بالا چسبندگی toner بهتر دارد. در آزمایش دیگر کاغذ چاپ می شود و سپس در یک پاکت نامه گذاشته می شود. پهنا یا عرض پاکت اشاره به چسبندگی toner دارد: هر چقدر پهنا بالاتر باشد چسبندگی toner پایین تر است. آزمایش سوم ساییدگی یک سطح کاغذ در یک زمان و اندازه گرفتن میزان برداشتگی toner یا گرد یا کاهش در چگالی چاپ منطقه چاپ شده می باشد.
یک نگرانی چاپ افست انباشتگی گرد و غبار از ورقه کاغذ روی پوشش پلاستیکی چاپ کننده است. این عمل رضایتبخش نیست. بعد از چاپ کردن تعدادی از ورقه ها با انباشتگی گرد و غبار ضرورتا بایستی چاپ کننده متوقف شود و پوشش پلاستیکی پاک شود. پلیمرهای امولسیون استیرن اکریلی و ریز پراکنده های پلی اورتان هر دو گرد و غبار و کرک زایی را کاهش می دهند.
3-4-7- کاغذ پوشش دار و کاغذهای مخصوص
کاغذهای مخصوص شامل یک دسته وسیع انواع کاغذ گوناگون می شود که بیشتر اوقات از بازار مناسب برخوردار است. یک شکل رایج این نوع کاغذ استفاده آهار سطحی با یک حمل کننده در یک طرف ورقه است. این کارکرد ممکن است با توقف نفوذ ترکیبات مخلوط پوشش دهی گذرنده از میان ورقه باشد. چنانکه در حالت ریز کپسولهای به کار برده شده در مخلوط پوشش دهی در تولید کاغذ کپی بی کاربن، یا توقف چسب گذرنده به طرف معکوس ورقه در نوع یک طرف پوشش دار، آهارزنی سطحی یک تیمار ترجیحی است زیرا آهار در سطح قرار داده می شود در جایی که مورد نیاز است. و تاثیر آهارزنی فورا توسعه می یابد، بر خلاف آهار AKD که نیاز به یک زمان برای بهبود یافتن دارد.
این موضوع در فرآیندهای پوشش دهی حین تولید مهم است زیرا عملیات پوشش دهی مستقیما پس از آهارزنی سطحی انجام می گیرد. در مورد پوشش های با درصد مواد جامد زیاد آهارزنی قبل از عملیات پوشش دهی ضروری است تا از نفوذ آب موجود در ترکیب پوشش دهی به درون کاغذ جلوگیری شود و یک لایه یکنواخت از پوشش روی سطح کاغذ اعمال گردد.
انتخاب آهار سطحی با انجام پوشش دهی خیلی زیاد ارتباط دارد و همچنین با کاربری. اگر آهارزنی خیلی سخت مورد نیاز است (2-gm10< Cobb(g.s))، آهار سطحی پلی اورتان می تواند با خطر غبارزایی همراه با کاربرد AKD در سطح استفاده بشود، این می تواند همچنین باعث تمرکز بالای گروههای آبگریز در سطح بشود. پلی اورتانها همچنین پلیمرهای نرم و خم شو هستند، که اجازه می دهد به آنها در مقابل پارگی و شکستن در طول اتوزنی مقاوم باشند. آنها همچینن به کاربرد PH خیلی بالا روی ورقه مقاوم می باشند، که در بعضی اعمال تکمیلی مهم است مثل توسعه کاغذهای دیازو زیر شرایط قلیایی بالا.
یک مانع سطح آبگریز بالای پلی اورتانها ممکن است این باشد که چسبندگی چسبنها به ورقه را کاهش می دهد. اکریلهای استیرن غیر آبگریز هستند و خواص چسبندگی خوبی دارند. به اضافه ترازهای آهار سطحی در بخش بازار خیلی بزرگ است. اگر تشخیص ویژه داده بشود برای یک آهار سطحی بالاتر، تراز ممکن است در یک بخش ویژه بازار توجیه بشود.
4-4-7- انواع بازیافتی
اینها شامل کاغذ و مقوای ساخته شده از فیبر بازیابی شده می باشد. به مراتب بزرگترین بخش بازار، بخش مقوای کنگره ای و مقوای لاینر است که فیبر مکانیکی، به طور نمونه فیبرهای کنگره ای کهنه با جوهر زدایی یا یک روش پاک کردن وسیع بازیابی می شوند. این معنی می دهد که مقوا بیشتر مواقع تحت شرایط آلوده بوسیله تمرکز بالای زباله آنیونی تولید می شود. در بیشتر موردها ممکن است آهاردهی درونی کاملا بی اثر باشد. خواص مورد نیاز در این بخش معمولا شامل
آبگریزی بلندمدت (عدد کاپ پایین (min30))
چسب پذیری خوب چسبهای گرم، چسبهای سرد یا نوارها
قابلیت چاپ رضایت بخش روی بعضی سطحها
بوسیله شرایط آنیونی غالب آهارهای سطحی کاتیونی معمولا به علت کارایی آهارزنی عالی استفاده می شوند. تولیدات امولسیون استیرن آکریلی کاتیونی رایج هستند، بیشتر اوقات با آلوم یا کلرید پلی آلومینیوم استفاده می کنند.
انواع کاغذهای بازیافتی ممکن است همچنین شامل کاغذهای چاپ و تحریر بازیافتی باشد که در آن فیبرها یک مخلوط انواع مکانیکی و شیمیایی هستند و بعضی جوهرزدایی ممکن است انجام بشود. شخصیت ویژه این نوع سطح بالای نرمه ها در کاغذ یا دوغاب خمیر است و میزان متغیر و نوع پر کننده حاضر است. در این مورد یک آهار سطحی برای بهبود خواص سطحی اساسی است و یک امولسیون استیرین آکریلی یا پلیمر محلول استیرن – انیدرید مالیک ممکن است استفاده بشود.
5-7- اثرات متقابل و مشکلات ممکن
1-5-7- سازگاری مواد شیمیایی در پرس آهار دهی
یک پیش شرط برای کاربرد ماده آهاردهی سطحی در پرس آهارزنی اینست که ماده آهارزنی بایستی برای انجام عملیات مذکور در شرایط مطلوبی باشد. هنگامیکه آهاری به محلول پرس آهاردهی اضافه می شود بایستی با دیگر مواد شیمیایی حاضر ترکیب بشود و یک مخلوط همگنی ایجاد نماید بدون اینکه باعث جداسازی یا رسوب هر یک از اجزاء محلول گردد.
با وجود این عاقلانه این است که به سازگاری آهار سطحی در محلول پرس آهارزنی بوسیله اضافه کردن آهار به یک نمونه کوچک محلول رسیدگی شود تا اینکه در یک سطح بالاتر توقع داشت که در کارخانه استفاده بشود و هر نشانه رسوب و یا ناهمگنی در مخلوط بعد از چندین دقیقه ماندن ملاحظه شود. اگر عدم سازگاری وجود داشته باشد بایستی یا شرایط محلول تغییر یابد، یا یک آهار سطحی مناسب انتخاب شود و یا هر دو انجام شود.
خواص محلول پرس آهارزنی که روی سازگاری آهار سطحی تاثیر می گذارند PH و حضور یونهای فلزی هستند. نمک نشاسته و عامل سفید کننده فلورسانت مواد شیمیایی دیگر حاضر در مخلوط هستند و می توانند در سازگاری و انجام تاثیر بگذارند. طبیعتاً آهارهای سطحی کاتیونی نمی توانند در PH قلیایی یا با FBAS استفاده بشوند. به همین نحو تولیدات آتیونی در PH حساس هستند زیرا آنها بایستی نمک آنیونی باقی بمانند اگر آنها مثل یک آهار سطحی کار می کنند، آنها همچنین به حضور نمک حساس هستند.
2-5-7- کف
کف می تواند در ابعاد زیاد فرآیند ساخت کاغذ تاثیر بگذارد و آهارزنی سطحی استثناء نیست. بعضی از محصولات آهارزنی سطحی ذاتا خواص کف زایی دارند. پلیمرهای محلول ممکن است ملاحظه بشوند همانند صابونهای پلیمرهای و آنها مخصوصا مستعد تولید کف هستند. با افزایش این آهارهای سطحی یک کف زدا به تانک نشاسته یا بستن به پرس آهارزنی معمولا مهم است. کف همچنین می تواند در طول فرآیند بازگرداندن انباشته شود، مخصوصا با بعضی از انواع پمپ، یا اگر به محلول بازگردان اجازه داده بشود به تانک نگهداری از یک تراز بالاتر سطح برگردد. طبیعتاً، مهندس تعداد زیادی از نقاط پتانسیل تولید کف ممکن احتیاط آمیز و با تدبیر است.
3-5-7- آلودگی در سیستم های بسته
در کارخانه های کاغذ با حلقه های آب خیلی بسته، آب آلوده از پایانه تر می تواند بخاطر محلول پرس آهاردهی از طریق بازگرداندن محلول نشاسته در پرس آهاردهی عبور کند. این بیشتر در سیستم های فیبر بازیافتی مورد استفاده مثل کارخانه های ساخت مقوای روکش رایج است. در این موردها رسانایی در آب برگشتی می تواند از انباشتگی زباله آنیونی استخراج شده از فیبر بازیافتی افزایش یابد. آهار زنی درونی ممکن است بی اثر باشد و یک آهار سطحی ضروری است. در بیشتر مواقع یک آهار سطحی کاتیونی توضیح داده می شود بخاطر کارایی آهارزنی بالا، اما با بازگرداندن محلول پرس آهارزنی و آلودگی از پایانه تر کارایی می تواند کاهش یابد. یک زباله آنیونی مثل کلرید پلی آلومینیوم می تواند سودمند باشد برای کاهش انباشتگی کثافات آنیونی و برقراری آهارزنی سطحی خوب.
4-5-7- برگیری پرس آهارزنی
صرف نظر از ساختار شیمیایی مولکول آهار سطحی، کارکرد آهار بوسیله پارامترهایی در پایانه تر، در پرس آهارزنی و در بعد از خشک کن ها و تیمار تکمیلی مورد تاثیر قرار می گیرد. اعمال زیر به برگیری فرمول پرس آهارزنی و محل نهایی آهار سطحی در ورقه تمام شده تاثیر می گذارد:
نوع کاربرد سطحی (پرس آهارزنی انتقال لایه یا پرس آهارزنی puddle)
میزان رطوبت و درجه آهار داخلی ورقه در داخل پرس آهارزنی
دما، ویسکوزیته و تمرکز فرمول بندی پرس آهارزنی، وسعت و اندازه بازگرداندن و تشکیل کف.
شرایط مکانیکی در پرس آهارزنی (برای مثال، فشار شکاف، نوع استوانه) و سرعت ماشین کاغذ.
شرایط در پرس آهارزنی بعد از خشک کن ها(برای مثال زمان خشک کردن و پروفیل دما).
تیمارهای تکمیلی مثل اتوزنی و پوشش دهی برون ماشینی.
میزان کاربرد آهار سطحی در ورقه به یک ترکیب تمرکز آهار سطحی در محلول پرس آهارزنی و برگیری پرس آهارزنی وابسته است. میزان رطوبت ورقه در داخل پرس آهارزنی و سطح پیش آهارزنی قبل از پرس تأثیر زیادی روی برگیری و سطح انجام آهارزنی دارد.
5-5-7- تثبیت و پخش آهار
نه تنها میزان آهار سطحی به کار برده شده مهم است بلکه جایی که روی سطح خاتمه می یابد، نحوه پخش در نشاسته و همچنین نفوذ آهار سطحی در ورقه مهم است. آهارهای سطحی آنیونی بوسیله پیوندهای هیدروژنی یا بوسیله پل های کاتیونی متشکل از آلوم یا پلیمرها به فیبر تثبیت می شوند و همچنین این مکانیک بر پخش تاثیر خواهد داشت. بعضی آهارهای سطحی مثل پلیمرهای محلول خواص فعال سطحی دارند، در حالی که پلیمرهای امولسیون چنین نیستند. خواص فعال سطحی تمایل به کف هستند و همچنین بر پخش آهار سطحی در نشاسته تاثیر می گذارند. پخش آهار سطحی در رو و در داخل ورقه کاغذ موضوع تحقیق رایج است.
6-5-7- تاثیر تیمار تکمیلی
بعد از به کار بردن آهار سطحی در پرس آهارزنی به طور نرمال از میان خشک کن ها می گذرد، این ممکن است بوسیله اتوزنی یا پوشش دهی همراه باشد. رژیم خشک کردن به شکل نهایی آهار سطحی تاثیر می گذارد، و اگر پروفیل یا نوع حرارت دهی نامناسب باشد برای آهار سطحی به کار برده شده می تواند مشکلاتی از تشکیل رسوب در خشک کن ها را بوجود آورد. یک تمرکز زیاد مواد شیمیایی پرس آهارزنی استفاده خواهد شد در یک پرس آهارزنی انتقال لایه و اینها در ورقه نفوذ نخواهند کرد. بیشتر مواقع خشک کن های با تابش زیر قرمز در این مورد استفاده می شوند چون آبی وجود ندارد تا برطرف گردد و خطر تشکیل رسوب وجود ندارد. نقطه نرم کردن آب یا دمای تبدیل شیشه پلیمرهای امولسیون می تواند طبق شرایط خشک کردن اصلاح بشود. برای نمونه، با یک پرس آهارزنی انتقال لایه تیمار یا حرارت دهی تکمیلی تابش زیر قرمز همراه می شود، یک نقطه نرم کردن آب پایین پلیمر ممکن است به افزایش پخش پلیمر در سرتاسر سطح ورقه و دادن یک پوشش بیشتر بوسیله پلیمر ترجیح داده بشود. بر عکس، با یک پرس آهارزنی سنتی یک خشک کن تماسی برای برطرف کردن میزان زیادی از آب حاضر در ورقه همراه می شود ممکن است استفاده نقطه نرم کردن آن پلیمر بالاتر برای اجتناب از خطر تشکیل رسوب در استوانه های خشک کردن بهتر باشد.
برای پلی اورتانها، شرایط خشک کردن به دلایل دیگر مهم هستند. گرمای کافی مورد نیاز است تا اجازه بدهد تا گروههای آبگریز یک سطح بالای آبگریزی را توسعه بدهند. به هر حال، دماهای پایین تر برای پلیمرهای امولسیون معمولا کافی هستند زیرا ذوب نشدن و مکانیسم روان شدن پیچیده و مورد بحث است. در فرآیند اتوزنی یک انرژی زیادی و فشار بالایی به ورقه وارد می شود. نرمی پیلمر مشخص می کند که چطور پلیمر به این شرایط عکس العمل نشان می دهد. پلی اورتانها ملاحظه می شوند که بیشتر پلیمر نرم باشند و غیر مستعد به تغییر از فشار و انرژی به کار برده شده هستند.
7-5-7- آهارزنی متوان شده
در این بخش آهاردهی سطحی زیر ذره بین یا نورافکن گذاشته می شود اما بایستی به یادآوریم که این یکی از گامها است، اگرچه یک چیز مهم در فرایند ساخت کاغذ کل می باشد. خواص نهایی کاغذ و مقوا بوسیله تیمار داده شده در پایانه تر، سطح و در اعمال تکمیلی مورد تاثیر قرار می گیرند. اگرچه آهارزنی سطحی اساساً 100% ماندگاری به کاغذ می دهد ولی اثر تیمار سطحی به خواص کاغذ در هنگام ورود به پرس آهارزنی وابسته است.
جایی که برای کاربری کاغذ توانایی چاپ خوب مورد نیاز است، خواص کاغذ پایه خوب ضروری هستند تا یک محصول تمام شده خوب بدهند. آهاردهی سطحی نبایستی مثل یک معجزه بهبود یا یک راه پوشش دادن به نقصها در پایانه تر ملاحظه بشود.
عمل موثر معمولا شامل یک تعادل بین تیمار سطحی و پایانه تر می شود. ترکیب آهارزنی سطحی و درونی برای تولید خواص کاغذ مناسب در یک سیستم سودآور و تمیز پیشنهاد می شود ]5[.
10- تیمار سطحی کاغذهای تجاری ظریف                   m,WATSON
1-10 – مقدمه
در سالهای اخیر، روشهای سنتی و مواد مصرفی برای تیمار سطحی کاغذهای تجاری (ناب) ملزومات اداری در قبال افزایش تقاضا ها با تکنولوژی نوین روند صعودی داشته اند. برس آهار زنی اشباع چنین کاغذهایی با آهار نشاسته ، نمواد تعدیل و بهبود سطح نرمال می باشد و به طرز شگرفی نهایتاً کاغذ بادوامی با تکنیکهای قدیمی تر چاپ را نظیر لیتوگرافی و  چاپ DotMatrix ارائه می دهد؛ که چاپ  تماسی نامیده می شود.
ولی یکی از پیشرفتهای اصلی برای تأثیر این بخش از ضایع کاغذ در سالهای اخیر، خصوصاً اواسط دهه 1980 ، پیشرفت چاپ کامپیوتری بوده است. این مسئله تغییرات متحول کننده ای را در مسیری که این مستندات تولید می شوند، به ارمغان آورده است .اکنون کارهای چاپی را می توان از طریق تجهیزات مستقر درمنزل بر روی میز کار یا در خانه انجام داد.
اطلاعات دیجیتالی از طریق یک کامپیوتر شخصی، به سرعت و به آسانی، می تواند با استفاده از دستگاه Ubiquitous Laser و یا پرینتی جوهری تبدیل شود که چاپگر های غیر تماسی نام دارند. سوزن دستگاه پرینت با کاغذ تماس حاصل نمی کند از این رو است که واژه غیر تماسی استفاده می شود. نرخ رشد چاپگر های نصب شده و مصرف کاغذهای برش خورده افزایش زیادی داشته اند و موقعیت نشانگر تداوم برای مدتی مدید می باشد.
این تغییرات اصلی در بازار کاغذهای تجاری و اداری معایب مواد و روشهای کاربردی تیمار سطحی به روش سنتی را بر ملا می کند. به بیان کلی، ویژگیهای سطح کاغذ مورد نظر در حد   هر کابرب با پرینت لیزری ، کاملا با مجموعه موارد مورد نظر برای پرینت جوهری تفاوت دارد و لزوما تیمار آهار زنی با نشاسته نیز بهترین نمی باشد. صنعت کاغذ به این تقاضا ها و درخواستها، از طریق کابرد مواد شیمیایی اهار سطحی پیشرفته و با پیگمنتهای بسیار عالی پاسخ داده است. ممکن است که این مواد در پرس آهار یا بطور موثرتری با پوشش دهی یا تکنولوژی پرس ورقه ای به منظور استقرار بیشتر آنها در سطح کاغذ، بکار برده شوند.
2-10 چاپ  غیر تماسی
چاپگرهای لیزری ضرورتاً از همان تکنولوژی دستگاهههای فتوکپی استفاده می کنند، اما تولید اولیه از طریق اطلاعات دیجیتالی نمونه برداری شده و محصول نهایی از روی نمونه اصلی اولیه کپی می شود (شکل 1-10) . یک درام حساس به نور در مقابل صفحه اش با یک طرح مربوط به تصویری که چاپ می شود، شارژ می گردد. نواحی شارژ شده که تصویر مواد را بر می دارند،نامیده می شوند، که از طریق تماس فیزیکی به کاغذ منتقل  می گردند. Toners عموماً از مواد  رزینهای پلی مری گرما نرم و ریزی تشکیل می شوند، بعنوان مثال پلی مری استارین-آکریلیک با مقادیر کمی از مولها، عوامل کنترل و کربن سیاه بعنوان پیگمنت سیاه می گردند. پس از انتقال به کاغذ ، ذرات toner با حرارت دهی تحت فشار توسط استوانه های چرخان گرم بر روی کاغذ تثبیت می شوند. برخی از چاپگرها toner صرفا با فشار حرارت می دهند اما این مورد جزو موارد نادر است. دمای رایج در چاپگرهای لیزری حدود  oc200 می باشد.
2-2-10 – چاپ جوهری فورانی
تا کنون ، سه کلاس مشخص از چاپگر جوهری وجود دارد.
•    قطره ای پیوسته: این چاپگرها اکثرا در موارد کاربردی بسته بندی و برای استحکام پیش برس استفاده می شوند؛ آنها بطور خاص از جوهرهای حلال استفاده می کنند.
•    چاپ جوهر ی جامد :  این چاپگرها در حال حاضر نادر هستند و برای چاپگرهای شخصی ، خصوصا برای کارهای رنگی استفاده می شوند؛…

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید