دانلود کتاب زبان تخصصی مهندسی برق رشته برق قدرت در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد

 دانلود کتاب زبان تخصصی مهندسی برق رشته برق قدرت در فایل ورد (word) دارای 193 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پی دی اف دانلود کتاب زبان تخصصی مهندسی برق رشته برق قدرت در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي دانلود کتاب زبان تخصصی مهندسی برق رشته برق قدرت در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود کتاب زبان تخصصی مهندسی برق رشته برق قدرت در فایل ورد (word) :

توضیحات محصول:

کتاب های خلاصه منابع رشته برق قدرت برای آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد به همراه مجموعه تست ها با پاسخ های تشریحی برای کنکور95

Conventional reliability analyses are normally only concerned with the expected or

average value of the particular measure of reliability. Little consideration has been

given in the past to the variation of that measure about its mean. For example,

when the frequency of failures at a load point is predicted only the average value of

that quantity is typically calculated. The probability that the load point will suffer a

specified number of failures in a year is not normally considered .Similarly, the

expected values of the duration indices are determined but the probabilities of

various durations are not calculated. The mean values are extremely useful and are

the primary indices of load point adequacy. There is, however, an increased

awareness of the need for information related to the variation of the reliability

measures around their means. Probability distributions provide a practical vehicle

to describe the variation of reliability measure about their means. One of the

approaches taken to determine these distributions is to perform probabilistic

simulations of typical radial distribution system. Load point index distributions are

dependent not only on Combinations of component outages but also on system

configurations and restoration activities.

تحلیلهای مرسوم در مورد قابلیت اطمینان در حالت طبیعی بستگی به مقدار متوسط یا مقـدار مـورد انتظـار از انـدازهی

مشخصی از قابلیت اطمینان مورد نظر دارد. در گذشته توجه کمی به تغییر اندازهی مقدار میانگین آن شـده اسـت. بـرای

مثال وقتی فرکانس خرابیها در نقطهی بار تخمین زده میشود، فقط مقدار میانگین مولفهی ذکر شده نوعاً محاسبه می-

شود. احتمال جلوگیری از تعداد مشخصی خطا در طول یک سال توسط نقطه بار عموما در نظر گرفته نمیشود. مشابه بـا

آن، مقدار مورد انتظار در شاخص مدت زمان تعیین میشود ولی احتمال بازههـای مختلـف محاسـبه نمـیشـود. مقـادیر

میانگین به صورت گسترده مفید بوده و نشان دهندهی شاخصهای اولیهی نقطهی بار مناسب هستند.

کفایت Adequacy

دیدگاه Approach

متوسط Average

آگاهی Awareness

ترکیب Combination

مولفه Component

علاقه مند Concerned

پیکر بندی Configuration

مرسوم Conventional

وابسته Dependent

تعیین کردن Determ

مجموعه تست سال های اخیر

Part A: Grammar and Vocabulary

Choose the best answer to each question.

1- Pictures …… with a telescope are inverted.

1) to take 2) taken 3) are taken 4) they took them

2- …… the financial means to remain independent, he decided to seek

employment.

1) Deprived of 2) To be deprived of

3) He was deprived of 4) That he was deprived of

3- They offer many advantages to small business owners …… problematic.

1) it is 2) despite its 3) however it is 4) even though it is

4- They didn’t finish the project in time though they had …… three weeks to it.

1) adhered 2) supplied 3) allocated 4) regarded

5- The man’s bad behaviors often brought him into —- with his colleagues.

1) indulgence 2) conflict 3) aggression 4) participation

6- The scientist …… all of his new ideas in these articles.

1) achieved 2) coincided 3) compelled 4) incorporated

7- With better medicine, we can stop the …… of that disease.

1) exhibition 2) perception 3) proliferation 4) accumulation

8- Planning a meal for 500 people is no …… matter.

Pdfنوع فایل:

سایز: 9.59mb

193: تعداد صفحه

کتاب زبان تخصصی مهندسی برق

توضیحات محصول:

Conventional reliability analyses are normally only concerned with the expected or

average value of the particular measure of reliability. Little consideration has been

given in the past to the variation of that measure about its mean. For example,

when the frequency of failures at a load point is predicted only the average value of

that quantity is typically calculated. The probability that the load point will suffer a

specified number of failures in a year is not normally considered .Similarly, the

expected values of the duration indices are determined but the probabilities of

various durations are not calculated. The mean values are extremely useful and are

the primary indices of load point adequacy. There is, however, an increased

awareness of the need for information related to the variation of the reliability

measures around their means. Probability distributions provide a practical vehicle

to describe the variation of reliability measure about their means. One of the

approaches taken to determine these distributions is to perform probabilistic

simulations of typical radial distribution system. Load point index distributions are

dependent not only on Combinations of component outages but also on system

configurations and restoration activities.

تحلیلهای مرسوم در مورد قابلیت اطمینان در حالت طبیعی بستگی به مقدار متوسط یا مقـدار مـورد انتظـار از انـدازهی

مشخصی از قابلیت اطمینان مورد نظر دارد. در گذشته توجه کمی به تغییر اندازهی مقدار میانگین آن شـده اسـت. بـرای

مثال وقتی فرکانس خرابیها در نقطهی بار تخمین زده میشود، فقط مقدار میانگین مولفهی ذکر شده نوعاً محاسبه می-

شود. احتمال جلوگیری از تعداد مشخصی خطا در طول یک سال توسط نقطه بار عموما در نظر گرفته نمیشود. مشابه بـا

آن، مقدار مورد انتظار در شاخص مدت زمان تعیین میشود ولی احتمال بازههـای مختلـف محاسـبه نمـیشـود. مقـادیر

میانگین به صورت گسترده مفید بوده و نشان دهندهی شاخصهای اولیهی نقطهی بار مناسب هستند.

کفایت Adequacy

دیدگاه Approach

متوسط Average

آگاهی Awareness

ترکیب Combination

مولفه Component

علاقه مند Concerned

پیکر بندی Configuration

مرسوم Conventional

وابسته Dependent

تعیین کردن Determ

مجموعه تست سال های اخیر

Part A: Grammar and Vocabulary

Choose the best answer to each question.

1- Pictures …… with a telescope are inverted.

1) to take 2) taken 3) are taken 4) they took them

2- …… the financial means to remain independent, he decided to seek

employment.

1) Deprived of 2) To be deprived of

3) He was deprived of 4) That he was deprived of

3- They offer many advantages to small business owners …… problematic.

1) it is 2) despite its 3) however it is 4) even though it is

4- They didn’t finish the project in time though they had …… three weeks to it.

1) adhered 2) supplied 3) allocated 4) regarded

5- The man’s bad behaviors often brought him into —- with his colleagues.

1) indulgence 2) conflict 3) aggression 4) participation

6- The scientist …… all of his new ideas in these articles.

1) achieved 2) coincided 3) compelled 4) incorporated

7- With better medicine, we can stop the …… of that disease.

1) exhibition 2) perception 3) proliferation 4) accumulation

8- Planning a meal for 500 people is no …… matter.

Pdfنوع فایل:

سایز: 9.59mb

193: تعداد صفحه

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیقی بر سیستم تحریك و راه انداز ژنراتورهای نوع Ty 10546 در واحدهای گازی نوع V 94در2 در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیقی بر سیستم تحریك و راه انداز ژنراتورهای نوع Ty 10546 در واحدهای گازی نوع V 94در2 در فایل ورد (word) دارای 95 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیقی بر سیستم تحریك و راه انداز ژنراتورهای نوع Ty 10546 در واحدهای گازی نوع V 94در2 در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیقی بر سیستم تحریك و راه انداز ژنراتورهای نوع Ty 10546 در واحدهای گازی نوع V 94در2 در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیقی بر سیستم تحریك و راه انداز ژنراتورهای نوع Ty 10546 در واحدهای گازی نوع V 94در2 در فایل ورد (word) :

دانلود تحقیقی بر سیستم تحریك و راه انداز ژنراتورهای نوع Ty 10546 در واحدهای گازی نوع V 94در2 در فایل ورد (word)

بخش اوّل

ژنراتور

ماشین سنكرون

ماشین سنكرون سه فاز، ماشینی دوار است متشكل از یك استاتور سه فاز كه سیم پیچ شده است و در شكافهای هسته با فواصل یكنواخت چیده شده كه مدار آرمیچری نامیده میشود.یك روتور با میدانی سیم پیچ كه در شكافهای هسته توزیع شده و دریك مدار تك فاز قرار گرفته تحریك نامیده میشود.استاتور و روتور بوسیله فضای هوا (فرمینگ هو) از هم جدا میشوند كه شكاف هوا نامیده میشود. اصل كار براساس پدیده اسنتاج الكترومغناطیسی می باشد. جریان مستقیم كه در میدان تحریك درجریان است، میدانی مغناطیسی ساكنی را تولید میكند. وقتی كه میدان تحریك می چرخد، حوزه مغناطیسی برای استاتور بعنوان یك حوزه مغناطیسی دوار ظاهر میشود كه در سطح تغییر میكند. با بیرون آمدن از قطبهای روتور، جریان (فلو) مغناطیسی، درون دندانه های استاتور جریان می یابد و مدار مغناطیسی بر روی یوغ استاتور بسته میشود.

كنداكتورهای استاتور، روی شیارهای استاتور قرار گرفته اند در عمقی كه یك میدان مغناطیسی متغیر درآن وجود دارد كه ولتاژ القاء شده طبق قانون لنز بدست می آید.فرمول(1-1)

درحالیكه φ فلوی عبوری را نشان می دهد.برای مصارف صنعتی ، تا جایی كه ممكن است ولتاژ باید سینوسی شكل باشد.براین اساس، كارهای ذیل انجام میگیرد 1-توزیع سیم پیچ در شیارهای بیشتری در قطب هر فاز2-.اتصال قسمت اكتیو هر كویل3- در مسیری كوتاهتر از هر قطب.

تعداد قطبهای یك ماشین سنكرون، براساس سرعت مكانیكی و فركانس الكتریكی در ماشینی كه آماده بهره

برداری است تعیین میگردد. سرعت سنكرونی یك ماشین سنكرون، همان سرعت در ماشینهایی میباشد كه بطور نرمال تحت شرایط یكنواخت و بالانس كار میكنند و با این فرمول داده میشود :فرمول (1-2)

در اینجا :

n = سرعت دور موتور در دقیقه

f = فركانس الكتریكی در هرتز

p = تعداد قطبها

بنابراین ماشینهای سنكرون توسط سرعت دواری (ریتینینگ) مشخص میگردند كه وابسته به فركانس شبكه ای است، آنها به هم متصل می باشند و عملا“ ثابت هستند، و سرعت سینكرونیزم نامیده میشوند

. دور نمائی از ژنراتور

ژنراتور كه براساس قرارداد طراحی شده ، ماشینی است دارای سیستم خنك كننده هوا، با یك جفت قطب با روتور سیلندری ، كه تهویه آن بصورت مدار بسته توسط مبدلهای حرارتی هوا به آب انجام میگیرد كه در قسمت پائین پوسته استاتور جای گرفته است. (شكل 1 را ببینید). یك فرورفتگی كوچك به عمق تقریبی هزار میلیمتر مسیر هوای خنك را كامل مینماید. ژنراتور توسط روتور به توربین گازی V94.2 متصل شده است.

استاتور:اجزای اصلی استاتور عبارتند از :

1)پوسته

2)ورقه های هسته شامل سیم پیچ

اتصال قسمتهای انعطاف پذیر هسته استاتوردر پوسته

پوسته:پوسته كه از فولاد ساخته شده ، شیار افقی است كه در بالا و ته به دو نیمه مساوی تقسیم شده است. ورقه های هسته، اولین باندول ایجاد شده است كه در نیمه پائینی پوسته گذاشته میشود و سپس

نیمه بالایی با پیچ روی آن محكم میگردد. هر دو قسمت ، نیروها را به فونداسیون انتقال میدهند و جریان هوای خنك را هدایت میكنند. برای این منظور آخر، سرپوشهایی در انتهای آنها بكار میرود. سرپوش بیرونی ، مدار جریان خنك ژنراتور را از اطراف جدا می سازد، و سرپوش داخلی، محفظه ها را قبل و بعد از فن مجزا میكند (یعنی قبل از مكش و بعد از فشار)

ورقه های هسته شامل تعداد نسبتا“ زیادی بسته های ورقه شده نازكی است كه بوسیله مسیرهای تهویه شعاعی هوا، جدا شده اند و عرض این كانالهای عبور هوا بوسیله فاصله گذار یك قسمتی و نقاط جوشكاری شده به یك قسمت محافظ، معین میگردند. هر ورقه هسته، شامل تلفات كم و غیرجهت دار

می باشد كه اجزای آن از الكتروپلیت هایی كه پوشش سیلیكون ساخته شده . اجزای آنها از رولهای ورقه فولادی هستند كه مارك دار و مشخص هستند. آنها دندانه دار هستند و طرفین این ورقه ها با عایق وارینش پوشش داده شده اند كه عایق وارینش با مقاومت دمای خاصی، از رزین مصنوعی با مواد معدنی ساخته شده است. در نتیجه ، مقاومت مابقی بالایی بین اجزاءنسبت به فرسودگی، بوجود می آید. هسته خودنگهدار، خارج از پوسته قرار دارد، زیگمنتها از یك سو لایه به لایه دیگر ، نیمه نیمه روی هم افتاده اند. اتصال كویلها در پشت هسته به دو منظور بكار رفته : آنها محل دقیق هر ورقه را و اتصال محكـــم به صفحه های پرس شده ای كه به انتهای هر دو چسبیده شده اند را فراهم می آورد. این صفحه ها كه از آلیاژ آلومینیوم آبكاری و سرد شده ساخته شده اند، با وجود آوردن یك پوشش خوب بین ورقه های انتهایی و انتهای

میدان پراكندگی، باعث كم شدن تلفات می شوند. (تلفات را در سطح كمی نگه می دارند). این صفحه های پرسی ، ندرتا“ شكلی به صورت بشقاب دارند و به شكل موثری مانند واشرهای بزرگ عمل میكنند. پرس

انگشتی هایی كه بین صفحه پرس و انتهای صفحــــه جای داده شده اند، فشار اعمال شده را بوسیله صفحه پرس به هسته و خصوصا“ به دندانه های صفحه انتقال می دهند.

اتصال قسمتهای انعطاف پذیر ورقه های هسته:ورقه های هسته در پوسته بصورت فنری مونتاژ شده اند. در چنین حالتی ، بیشتر از لرزشهای هسته به فونداسیون فرستاده نمی شود. بنابراین با بكارگیری دو نقطه آویزان (معلق) هدایت و مستهلك میشود.

سیم پیچ استاتور

سیم پیچ استاتور، متشكل است از سه فاز، دو قطب، نوع رویهم و گام كوتاه.كویلها متشكل هستند از تعدادی استرند (كنداكتور) مسی توپر (جامد). هریك از این استرندها یا پیچكها توسط دو لایه داكرون اپوكسی و فیبرهای شیشه ای عایق بندی شده اند. یك دسته از استرندها (كه كویل را تشكیل میدهد)، بر طبق روش روبل (ترانسپوزه) برای كاهش تلفات جریان چرخشی ، بهم پیچانده شده اند. عایق اصلی سیم پیچ استاتور تشكیل شده از نوار كاغذ میكا كه روی آن از یك لایه فیبر شیشه كه از قبل با رزین اپوكسی خورانده شده، تشكیل شده است. این نوار، بدور یكدسته از استرندها (كویل) پیچانده شده تا عایقی یكدست و یكنواخت را در طول شیارها و سوراخهای انتهای آنها ، ارائه دهد. حبابهای حبس شده هوا كه در خلال نواربندی وارد كویلها شده اند توسط جریان گردشی وكیوم بیرون كشیده میشوند، و بعد با فشار و گرما برای پولیمرایز كردن رزین ها روبرو میشوند. در آخر ، سطح با نوار هادی كامل میشود كه دارای ویژگیهای متفاوتی است در قیمت شیار و در پیشانی كویل، تا حفاظت كرونا مناس و درجه بندی بدست آید.

همچنین عایق بكار رفته شده دراین سیستم كلاس اف( f) می باشد و تحت شرایط بهره برداری ، عایق از خواص پایداری طولانی مدت الكتریكی و مكانیكی قابل توجهی برخورد است. بدنبال جاسازی آنها درون شیارهای استاتور، كویلها بوسیله پكیرهای موجی سمت هادی ، مسدود میشوند، بین ته و بالای كویلها ،

جداكننده ای جاسازی شده كه در جایگاهی مطمئن ، سنسور جهت سنس نمودن درجه حرارت قرار گرفته است. با درمیان قرار دادن نوارهای فنری موج دار شعاعی، گوه ها ، كویلها را درون شیارها می بندند. این مواردآخریك نوار موج دار فنری تشكیل میدهد كه باعث محكم نگهداشتن كویلها در شیارها میشود. سپس كویلها بوسیله جوشكاری خاصی ( كه بریزینگ نامیده میشود) به یكدیگر متصل میشوند و با درپوشهایی كه با خمیر عایق پرشده اند، عایق بندی میشوند. اتصال بین گروههای كویل توسط كویلهای

مسی عایق شده با همان سیستم عایق كردن یك كویل ، صورت میگیرد. ترمینالها از كویلهای مسی مربع شكلی (چهارگوش) هستند، با سوراخهایی برای بستن كابل (یا فلكسیبل) . سیستم عایق بندی كردن، خاصیت دای الكتریك قابل توجهی و حرارت خوبی به سیم پیچ میدهد. دارا بودن این مشخصات ، عمر زیادی را برای سیم پیچ گارانتی میكند. كلیه متریالهای استفاده شده در استاتور، از عایق كلاس F می باشند كه دارای خاصیت شعله نگیر و خود خاموش كن هستند.

روتور

اجزای اصلی روتور عبارتند از :

1-بدنه روتور

2- سیم پیچ روتور

3-سیم پیچ خفه كننده (تضعیف كننده)

4-حلقه های جمع كننده (ریتینینگ رینگ)

5- هواكش ها (فن ها)

بدنه روتور:

از یك فولاد یكپارچه با آلیاژ مرغوب درست شده است و با چكهای لازم و زیادی كه در هنگام ساخت توسط شركت آنسالدو(طراح و سازنده نیروگاه) انجام میگیرد، خواص مغناطیسی ، شیمیائی و مكانیكی این قسمت مهم ماشین (بدنه) معین میگردد. اتصال با توربین، انجام شده است بوسیله ، یك آلیاژ یكپارچه كه

در انتهای شافت قرار گرفته. جهت جاسازی سیم پیچ در بدنه روتور، شیارهای مربع شكلی داخل بدنه روتور برای سیم پیچها مهیا شده است. انتهای شافت یك منفذ محوری هم مركز دارد كه تا بدنه روتور امتداد می یابد و با دو سوراخ جهت اتصال جریان تحریك همراه است.

سیم پیچ روتور: دارای یك مسیر مستقیم خنك كننده است. كه شامل كنداكتورهای توخالی و چهارگوشی است كه از آلیاژ مس با 1/0 درصد نقره برای افزایش توان حرارتی ساخته شده اند. بالا رفتن حرارت هنگام بهره برداری ، باعث انبساط سیم پیچ روتور، بطور متقارن از وسط به طرف انتها به سمت بیرون میشود. كولینگ محوری، در افزایش درجه حرارت در مسیرهای شعاعی درون یك كویل، تفاوتهای اندكی را متضمن میشود به همین دلیل هیچ حركتی از كنداكتور تحت شرایط ثابت و پایدار یا ناپایدار و گذرا اتفاق نمی افتد.

ساختار كل بدنه (مس + عایق) طوری طراحی شده كه تمامی شیارها بعنوان یك واحد ، پرشده و گسترش پیدا میكنند و درمقابل گوه ، می لغزند كه این لغزش با ضریب اصطكاكی پائینی صورت می پذیرد. این عمل به لرزش تحت شرایط بارگیری و بدون بار منتهی میشود.

یك لایه به شكل u كه از ورق پلی آمید درست شده است درشیار بعنوان عایق بكار میرود، عایق سیم پیچ در انتهای سیم پیچ ، از همان متریال ساخته شده است.در شیار از پارچه فایبر گلاسی كه با رزین اپوكسی دار اشباع شده ، استفاده میشود. در انتهای فاصله گذار سیم پیچ ، تكه هایی از پارچه فایبر گلاس كه با رزین

اپوكسی اشباع شده ، استفاده میشود تا كویلها را دقیقا“ با توجه به هریك در جای خود قرار دهد و مسیر هوای خنك را مشخص كند.

همه متریالهای عایقی بكار رفته در روتور از عایق كلاس F می باشند كه همه شعله نگیر و خودخاموش كن هستند.گوه ها كه زبانه ای شكل هستند از آلیاژ مس ، نیكل با قابلیت هدایت بالایی ساخته شده اند و

برای مسدود كردن شیارها مورد استفاده قرار میگیرند، همچنین این گوه ها بخشی از سیم پیچ خفه كننده ( دمپر) هستند، كه در قسمت بعد توضیح داده شد

سیم پیچ خفه كننده: كار فراهم نمودن یك مسیر مقاومت پائین است برای جریانهایی كه بوسیله میدان دوار مربوط به روتور، بوجود می آیند و بدینوسیله باعث جذب جریان مخرب به هنگام ایجاد اتصال كوتاه میشود. سیم پیچ خفه كننده بوسیله گوه های شیار سیم پیچ، شكل گرفته اند كه از آلیاژ مس، نیكل با قابلیت هدایت خوبی ساخته شده اند و هر تكه به تنهایی بدون قطع شدن ، در امتداد طول روتور میباشد. (درطور روتور بطور یكپارچه بهم متصل هستند). درمحل استقرار حقله های جمع كننده ، نیروی گریز از مركز آنها را به یكدیگر می چسباند تا یك قفس خفه كننده كامل تشكیل شود. سیم پیچ خفه كننده برای محافظت از جریانات میدانهای معكوس مناسب میباشد.

حلقه های جمع كننده: روتور كه از فولاد غیرمعناطیسی چدن، باكیفیت بالا ساخته شده اند، انتهای سیم پیچ را درجای خود بطور محكم نگه میدارند و آنها را از تغییر شكل پیدا كردن ناشی از نیروهای گریز از مركز محافظت میكند. حلقه های جمع كننده روی بدنه روتور در یك حالت معلق، ناشی از عملیات حرارتی منقبض و جمع شده اند. آنها درمحور روتور قرار گرفته اند كه بوسیله سیم نیزه ای بر روی دندانه ها قفل شده اند .بدلیل معلق بودنشان ، هیچ نیروی ناشی از انبساط حرارتی و سیم پیچها نمی تواند به شافت انتقال

یابد. در نتیجه این كار ، لرزش روتور از درجه حرارت سیم پیچ تبعیت نمی كند. متریال حقله های جمع كننده درمقابل خوردگی و شكنندگی مقاوم هستند. حلقه های جمع كننده ، اجزایی از ژنراتور هستند كه

بیشترین فشار به آنها وارد میشود، بهمین منظور بوسیله شركت سازنده ژنراتور و كارخانه آنسالدو تست های متعددی انجام میگیرد تا مطمئن شوند كه خواص آنها با مشخصاتشان مطابقت دارند.

هواكشها: در طرفین شافت هواكشهایی وجود دارد كه قسمت میانی هواكش روی سطح شافت جمع (براساس حرارت) شده است. پره های هواكش (فین) از آلیاژ آلومینیوم سخت ساخته شده ، زاویه های آنها برای سرعت چرخشی مناسب است و از طریق پیچ به محل اتصال هواكش ، متصل میگردد و جریان هوا را مطلوب می سازد.

سیستم خنك كننده:

دو هواكش محوری كه با چرخش روتور به حركت در می آیند هوای سیستم خنك كننده را تامین میكنند. دو مسیر پارالل هوای خنك وجود دارد كه هر مدار بوسیله یكی از هواكشهای محوری تغذیه میشود. این مدارهای خنك كننده هوا ، از وسط ژنراتور قرینه هستند.

مسیر هوا خنك كن در استاتور:

برای هر نیمه ژنراتور، چهار محفظه تهویه وجود دارد. یك قسمت هوای خنك مستیقما“ بدرون شكاف موا بین روتور و استاتور فرستاده میشود، دراینجا به هوای خنكی كه از انتهای سیم پیچ روتور بیرون می آید ملحق میشود، با یكدیگر از قسمت شكاف هوا عبور میكنند از داخل مسیرهای شعاعی در ورقه های هسته، و به اولین محفظه پوسته وارد میشود، از آن نقطه هوای گرم به سوی كولرها جریان پیدا میكند و به طرف فن (هواكش) برمیگردد. قسمت دیگر از درون انتهای سیم پیچ (پیشانی سیم پیچ) استاتور به طرف خارج جریان می یابد، ازخلال كانالهای محوری عبور میكند و وارد دومین محفظه پوسته میگردد. درآن نقطه به طرف داخل از طریق مسیرهای شعاعی درورقه های هسته، جریان می یابد، وارد شكاف هوا میشود و به

طرف بالا میرود. یك قسمت به طرف خارج از خلال مسیرهای شعاعی عبور میكند و وارد محفظه شماره 1 پوسته میگردد. قسمت دیگر به طرف مركز ماشین جریان می یابد جایی كه به هوای خنك روتور ملحق میگردد. یك قسمتت هوا از دومین محفظه پوسته ، از طریق كانالهای محوری، به طرف چهارمین محفظه

پوسته هدایت میشود و از آن نقطه در یك سمت شعاعی به طرف شكاف هوا جریان پیدا میكند درجایی كه با هوای خنك روتور درهم ادغام (میكس) میگردند.هوای خنك از محفظه دوم و چهارم پوسته جریان می یابد و هوای خنك روتور از خلال مسیرهای شعاعی بطرف محفظه سوم پوسته بیرون می آید. از آن نقطه هوای گرم از طریق كولرها به عقب جریان می یابد و سپس به طرف فن (هواكش) باز میگردد.

مسیر هوای خنك درروتور: مسیر هوای خنك درروتور ، بواسطه چرخش روتور بوجود می آید. مجریا خروج هوا از مجرای ورود، شعاع بزرگتری دارد، ‌به همین دلیل فشار لازم برای تولید جریان هوا را بوجود می آورد. هوای خنك بین شافت و رینگ مركزی (حلقه مركزی) وارد روتور میشود و به داخل محفظه انتهای سیم پیچ (پیشانی سیم پیچ) جریان می یابد. در مجرای ورود به سمت شیارها ، هوا به درون كنداكتورها وارد میشود و آنجا بدو قسمت جریان پیدا میكند. یك قسمت بدرون كنداكتورها در شیارها ، جریان می یابد و به مركز روتور میرسد. درآنجا بیرون می آید و از طریق سوراخهای شعاعی شیاربندی نشده در كنداكتورها و شكافهای منتهی به گوه ها به شكاف هوا میرسد. دومین قسمت درون كنداكتورها در انتهای سیم پیچ (پیشانی سیم پیچ) جریان می یابد به محورهای قطبها میرسد، از كنداكتورها میگذرد و از طریق شیارهای كوتاه در انتهای بدنه روتور به طرف شكاف هوا بیرون می آید

فیلتر های جبران كننده هوا

در سیستم خنك كننده بسته ، كه توسط فن های طرفین روتور بوجود آمده است، نشتی هوا به بیرون اجتناب ناپذیر است. در انتهای نواحی، جایی كه فشار مضاعف غالب میشود هوا میتواند به طرف بیرون نشت پیدا كند. (درجهت فشار فن). در نواحی، جایی كه وكیوم غالب میشود هوا میتواند به طرف داخل

كشیده شود( درجهت مكش فن) . بهرحال نباید بخاطر جابجایی هوا، مسیر هوا از طریق درزها و تركها وارد ژنراتور شود، ورودی هوای جبرانی بداخل ژنراتور، باید كنترل گردد از طریق دریچه های بخصوصی كه به این منظور فراهم آمده اند. این دریچه ها در نواحی ساخته شده اند كه دارای (مینیمم) حداقل فشار

ثابت می باشد، بطور مثال در نواحی كه هوا سریعا“ به طرف فن جریان پیدا میكند. بمنظور جلوگیری از واردشدن هوا به ژنراتور در زمان جابجایی هوا، دریچه های هوا به فیلترهای مجهز شده اند كه به كاورهای بیرونی متصل شده اند. در بازدیدهای دوره ای تعمیرات، فیلترها باید تمیز شوند و یا بیرون آورده شده و تعویض گردند.

كولرها: مبدلهای حرارتی از نوع سطح میباشند كه برای خنك كردن هوا، در پشت ژنراتور قرا رگرفته اند، در كولرها آب، هوای گرم شده را خنك مینماید. كولرها شامل چهار المنت (عنصر) هستند، آنها در قسمت پائینی پوسته بطور افقی قرار گرفته اند و جریان آب و هوا در كولر بصورت پارالل می باشد. هر المنت از تعداد نسبتا“ زیادی لوله های راست تشكیل شده كه بمنظور تبادل حرارتی، در سطح مجهز به فین هایی (سیمهای نازك) در سطح خارجی میباشند.آب خنك درون لوله ها جریان می یابد و هوای ژنراتور توسط آب از طریق سطح بیرونی خنك میشود. هر دو طرف لوله ها، در محفظه های آب محكم شده اند. محفظه های آب بدو بخش ورودی آب و خروجی آب تقسیم شده است. كه دریك جهت متقابل نسببت به جریان هوا قرار گرفته است.

یاتاقانها: در قسمت انتهایی هر ژنراتور، یك پایه یاتاقان جوشكاری شده وجود دارد. پوششهای یاتاقان كه از نوع پاكتی می باشند و بطور افقی به دو نیمه شده اند، روتور را محافظت میكنند. وقتی روتور می‌چرخد، یك فیلم روغنی كه توسط فشار هیدرولیك (موتور پمپ) تامین مشود با روتورها را مهار میكند و یاتاقان را از سابیدگی محافظت مینماید. فواصل یاتاقانهای نوع ژورنال طوری قرار گرفته اند كه حداقل قابلیت اطمینان بهره برداری را در فضای كم و افت اصطكاك پائین ارائه دهند. دیوارهای یاتاقان از فولاد ساخته

شده اند كه سطح داخل آنها با یك آلیاژ فلز سفید سیار بندی شده است. جهت مركزیابی یاتاقان از چهار صفحه تبدیل كه بدور محیط یاتاقان هستند استفاده میگردد، رینگ یاتاقان در مكان خود توسط درپوش یاتاقان نگه داشته میشود. بمنظور اجتناب از ورود روغن به ماشین، یاتاقانه از پوسته استاتور جدا هستند و

بوسیله دو لایه آب بندی از نوع لایبرنیت آب بندی میشوند.برای جلوگیری از عبور جریان شافت به داخل یاتاقانها، یاتاقان روی پایه غیرمتحرك، دو لایه عایق دارد كه این دو لایه عایق متشكل است از صفحه تبدیلهایی كه متریال عایق بندی دارند و یك لایه بین یاتاپان و رینگ یاتاقان قرار گرفته است.

روغن كاری :از درون سوراخهایی در محفظه یاتاقان و روزنه ورودی جانبی، روغن وارد یاتاقان میشود. از روزنه ورودی روغن، روغن عبور میكند و به ورودی روغن دیواره یاتاقان میرسد. به هر دوسطح خارجی، روغن خارج از یاتاقان ، بر كل محیط شافت جریان می یابد.

كنترل نظارت حرارتی توربین:

درجه حرارت فلز یاتاقان، معیار مناسبی برای نظارت و كنترل كردن بر طرز عمل صحیح یاتاقان.

با استفاده از عناصر اندازه گیری دما، درجه حرارت در نیمه پائین محفظه یاتاقان اندازه گیری میشود. با افزایش درجه حرارت ، سیگنال آلارم و تریپ توربین انجام میگیرد.

رینگهای لغزشی و نگهدارنده های ذغالی :

رینگهای لغزشی و نگهدارنده های ذغالی ، جریان تحریك را از سیستم ساكن و ثابت تحریك به سیم پیچ میدان چرخشی انتقال میدهند. رینگهای لغزشی شیاردار هستند و در قسمت انتهای غیرمتحرك روی یك شافت قرار گرفته اند، یك لایه عایق در شافت تعبیه شده و رینگهای لغزشی درون آن برای قفــــل كردن آنها درمكان خودشان متصل شده اند. نگهدارنده های ذغالی با پوسته با یكدیگر بر روی یك صفحه مونتاژ شده اند. ذغال و رینگهای لغزشی را میتواد از درون پنجره هایی در محفظه مشاهده نمود. ذغالها از گرافیت طبیعی ساخته شده اند و بدون وسایل اتصال هستند (به چیزی متصل نیستند) و نیازی به روغنكاری ندارند

و دركف در نگهدارنده های ذغالی فنری مارپیچی شكلی كه فشار یكنواختی را در سراسر نواحی سابدیه شده تولید میكند، نشانده شده اند. ذغالها را میتوان هنگام بهره برداری بیرون آورد و تعویض كرد. بمنظور سهولت ، نگهدارنده های ذغالی روی دستگاهی با وسیله اتصال دو شاخه ای مونتاژ شده اند. اتصالاتی روی

پایه های (راكر) ذغالی طراحی شده به شیوه ای كه خاصیت قطبی آنها را میتوان معكوس كرد كه نتیجه معكوس نمودن این است كه سابیدگی رینگهای لغزشی غیریكنواخت و نامتناسب نباشد.جهت تهویه و خنك سازی پوسته رینگهای لغزشی ، یك هواكش شعاعی تعبیه شده كه در مداری باز با مكش هوا از زیر، به طرف فیلترهای یك طبقه ای پارچه ای ، بر روی شافت عمل میكند دراین حالت هوا در بالا تخلیه شده . فیلترها تصفیه موثر برای گرفتن مقدار گردو خاك و آلودگی های شیمیائی و یا عوامل محیطی كه ممكن است در شرایط سایت در هوا وجود داشته باشند را فراهم میكند، اختلاف فشار باعث اتصال سویچ و مونیتور میگردد. زمانیكه كلیدهای قطع و وصل اختلاف فشار عمل میكند و همچنین هنگام بازدیدهای دوره ای تعمیرات، فیلترها مورد بازرسی قرار میگیرد.

بهره برداری

این دستورالعملها برای توربوژنراتورهایی كه بكار میروند كه بوسیله هوا خنك میشوند (مثلا“ هسته استاتور، سیم پیچ استاتور، سیم پیچ روتوركه همگی بوسیله هوا خنك میشوند) وشرایط نرمال بهره برداری را تشریح میكنند و نقشه راهنمای اصلی را به هنگام راه اندازی یا تریپ واحد ارائه میدهند آنطور كه از وضعیت غیرنرمال و زیان آور برای راه اندازی اجتناب شود.

بهره برداری كلی

برای بهره برداری صحیح از توربوژنراتور، كاملا“ ضروری است كه از ژنراتور برای بهره برداری در محدوده های نمودار بارگیری قدرت استفاده كنیم زیرا پارامترهای معینی باید طبق وضعیتهای ذیل بكار گرفته شود.

دانلود تحقیقی بر سیستم تحریك و راه انداز ژنراتورهای نوع Ty 10546 در واحدهای گازی نوع V 94در2 در فایل ورد (word)
فهرست

ژنراتور 2

ماشین سنكرون 4-3

دور نمائی از ژنراتور 4

استاتور 4

پوسته 5

سیم پیچ استاتور 6

روتور 7

بدنهء روتور 8

سیم پیچ خفه كننده 9

حلقه های جمع كننده 10-9

هوا كشها 10

سیستم خنك كننده 10

مسیر هوا خنك كن در استاتور 11-10

مسیر هوا خنك كن در روتور 11

فیلترهای جبران كنندهء هوا 12-11

كولرها 12

یاتاقانها 13

روغن كاری 13

كنترل نظارت حرارتی توربین 13

رینگهای لغزشی و نگهدارنده های زغالی 13

بهره برداری 14

بهره برداری كلّی 14

سیم پیچ استاتور 14

روتور 15

هسته استاتور 15

پایداری و تثبیت وضعیت 15

اختلاف انبساط سیم پیچ استاتور و هسته آن 15

لرزشها و ارتعاشات 16

راه اندازی ،بارگیری و تریپ 16

ملاحضات 16

پیش راه اندازی 17

اخطار 17

راه اندازی 18-17

دستور العمل های سنكرون شدن 18

بهره برداری به هنگام پارالل 19

تغییر در بار راكتیو 19

تریپ یا قطع مدار 19

تریپ نرمال 19

تنظیم اتوماتیك ولتاژ 20

تنظیم دستی ولتاژ 20

بهره برداری در فركانس بالا 20

بهره برداری در فركانس كم 20

خروج از حالت سنكرون 21

قطع میدان تحریك 22

صفحه

تریپ همزمان 22

تریپ ژنراتور 22

تریپ كلید اصلی ژنراتور 22

تریپ ترتیبی 22

تریپ دستی 23

برگشت اصلی وتریپ 23

برگشت دستی 23

حفاظت های ژنراتور 24-23

پلاك مشخصات ژنراتور 25-24

تصویر ژنراتور 26

بخش دوّم 27

مقدمه سیستم تحریك 29-28

تحلیل سیستم تحریك 31-30

پل تریستوری 31

ولتاژ ،جریان نامی 32

مقادیر نامی سیستم تحریك 33

مقادیر نامی ترانس تحریك 34

فیوز ها 34

اسنابر 35

كروبار 35

مقاومت تخلیه 36

حفاظت های كانورتر 36

فیوز 36

حفاظت ماكزیمم جریان لحظه ای 36

حفاظت اضافه جریان تأخیری 37

حفاظت جریان نامتعادل 38

قسمت كنترلی 40-39

كارت های سیستم 42-40

دیاگرام تنظیم 42

فاز شیفتر و طراحی آن 43

آتش گیت تریستور ها 46-44

تست تریستور وزوایای آتش آن 47-46

ساختار نرم افزا ر 48-47

توابع رگولاتور 49-48

كنترل ریداندانت 49

پایانهء عیب یابی 50-49

نرم افزار پی سی ترم 51

فشرده ای از سیستم تحریك با شبكه 63-52

تصاویر سیستم تحریك 65-63

بخش سوّم 66

سیستم راه انداز 67

سیستم راه انداز نیروگا ه 69-68

معایب و مزایا 69

مشخّصات سیستم 69

بررسی قسمت های مختلف سیستم 74-70

شرح عملكرد كارت ها 81 -75

مشخصات ترانس سیستم راه انداز 82

نحوهء عملكرد وحلقهء اصلی كنترل در سیستم راه انداز 86-83

حفاظت های داخلی پانل 87

حفاظت های خارجی پانل 87

خطای باس 89

تصاویر 94-90

منابع ومراجع 95

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی برق شرکت گمک ماکارون در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی برق شرکت گمک ماکارون در فایل ورد (word) دارای 61 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی برق شرکت گمک ماکارون در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود بررسی برق شرکت گمک ماکارون در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسی برق شرکت گمک ماکارون در فایل ورد (word) :

دانلود بررسی برق شرکت گمک ماکارون در فایل ورد (word)

فصل اول

مقدمه :

توسعه صنعتی و شكوفایی اقتصادی كشور ، جزء لاینفك یكدیگر خصوصاً در جوامع روبه رشد می باشند . كه در اثر تشكیل كارخانجات ، خصوصاً توسعه شبكه تعاون كشور بوجود خواهد آمد .

جذب نقدینگی در دست مردم از طریق هدایت آن به سمت شركتهای تعاونی تولیدی مهمترین گام در راه خود كفایی یك كشور در حال توسعه می باشد .

تاریخچه :

شركت تعاونی و تولیدی ماكارونی ساقه با نام تجاری گمك ماكارون درسال 1376 در اداره ثبت شهرستان ایذه به ثبت رسیده است كه مدیریت این شركت پس از دو سال موفق به دریافت مجوز ساخت و ساز گردید و در ابتدای سال 79 كار ساخت و ساز را با مشاركت بانك تجارت شروع كرده و در شهریور ماه سال 1382 به صورت آزمایشی تولید خود را آغاز نموده و هم اكنون وارد چرخه تولید شده و در حال توسعه می باشد

هدف از تشكیل این واحد تولیدی ایجاد اشتغال برای جوانان در یك منطقه محروم ، توسعه صنعت كشور در جهت امر خود كفایی ، جذب سرمایه در قالب تشكیل تعاونی و برآورده كردن قسمت كوچكی از نیازهای مصرفی جامعه

شركت تعاونی و تولیدی ساقه (گمك ماكارون ) در ابتدای تأسیس دارای یك خط تولید بوده و هم اكنون با توجه به درخواست نیاز مصرف كنندگان خط تولید به دو عدد رسیده است اكثر كارخانجات تولیدی تازه تأسیس پیشرفت آنان بستگی به گذشت زمان دارد كه هر چه كاركرد كارخانه طولانی تر شود موفقیت آنان از نظر تجاری و اقتصادی بهتر خواهد شد علت آن است كه مارك اجناس تولید شده باید مدت زیادی طول بكشد تا در بین مردم شناخته شود .

تعداد اعضای شركت :

تعداد اعضای شركت 12 نفر می باشند كه شامل مدیر عامل و شامل سهامداران می باشند

تعداد پرسنل شركت :

تعداد پرسنل شركت 14 نفر می باشند كه عبارتند از : 1 نفر مرد و 13 نفر زن

1 نفر مسئول فنی

1 نفر مسئول آزمایشگاه

3 نفر در قسمت تولید

1 نفر در قسمت برش

4 نفر در قسمت بسته بندی

2 نفر درقسمت پرس

1 نفر در قسمت انبار آرد

1 نفر نگهبان

فصل دوم

فصل دوم :

مراحل تولید ماكارانی :

مرحله اول : قسمت انبار

انبار داری ظرفیت 12 تن آرد می باشد و نیز شامل یك الك برقی می باشد كه این الك برقی دارای یك موتور تك فاز با تعدادی چرخدنده می باشد كه باعث لرزش الك می شود و وظیفه ان گرفتن مواد زاید موجود در ارد می باشد سپس آرد وارد سیلو می شود و از آنجا به وسیله مارپیچ هایی كه روی آن قرار دارد وارد دستگاه خمیر گیر می شود .

مرحله دوم قسمت تولید :

این قسمت شامل یك خمیر گیر می باشد كه رنگ مخصوص ماكارونی ( بتا كاروتن ) و آرد گرفته شده از قسمت انبار را با آبی كه از طریق یك پمپ كه به صورت اتوماتیك عمل می كند وارد خمیر گیر می شود مخلوط می شود و به وسیله مار پیچ داخل خمیرگیر به هم می خورد . پس از آماده شدن خمیر از طریق 3 سلیندر كه توسط 3 موتور پر قدرت 3 فاز به چرخش در می آیند و خمیر تولید شده را به سمت قالب های مخصوص هدایت می كند و قبل از خارج شدن خمیر از قالب ها به وسیله پمپ واكیوم هوای خمیر گرفته می شود در نتیجه ما كارانی رنگ زرد به خود گرفته و از قالب ها خارج می شود كه پس از خروج از قالب ها ماكارونی توسط یك قیچی برقی در اندازه های یكسان برش داده می شود و آنها را روی نی های مخصوص می ریزند و نی ها را روی چرخ های حامل می گذارند و وقتی چرخ ها پر شد به داخل گرمخانه می برند قسمت های زائد ماكارونی توسط یك پمپ ( مكش ) كه زیر قیچی برقی قرار دارد به بیرون منتقل می شود .

مرحله سوم گرمخانه ها :

پس از انتقال ماكارونی به گرمخانه ، فن داخل گرمخانه روشن می شود و وقتی ظرفیت داخل گرمخانه ها تكمیل شد به مدت 48 ساعت ماكارونی داخل گرمخانه می ماند تا با استفاده از هوای گرم خشك شود كه این هوای گرم در قسمت سوخت كد شامل یك مشعل می باشد كه سوخت آن گازئیل آب مو جود در دیگ بخار گرم می شود و آب گرم شده توسط لو له های به اتاق های گرم خانه ها منتقل می شود و تبدیل به بخار می شود تو لید می شود و پس از خوشك شدن ما كارانی یك سالن منتقل می شود تا كاملأ سرد شود .

مر حله چهارم : برش و بسته بندی ماكارانی

پس از سرد شدن ما كارانی ،آنهارا به اتاق برش منتقل می كنند كه درآنجا ماكارونی ها را توسط دستگاه برش به اندازهای منا سب برش می زنند و پس به سالن بسته بندی منتقل می كنند و ما كارانی هارا به مقدار تعین شد استاندار درون سلفون های مخصوص می ریزند و سپس به قسمت پرسانتقال داده پرس می شوند و آنها را به صورت بسته های 10تای ویا 20 تایی آماده می كنند سپس در سالن مخصوص انبار می شوند وآماده برای انتقال به با زار و مصرف مشتری می باشد

فصل سوم

فصل سوم

سیستم برق كارخانه :

برق فشار قوی از شبكه به ترانس 3 فاز 100 كیلو وات با جریان 200 آمپر از نوع روغنی وارد می شود . كه این ترانس بروی 2 پایه بتونی از نوع توپر نصب شده است . دلیل استفاده از پایه های بتنی از نوع توپر این است كه این پایه نسبت به پایه های چوبی سنگین تر بوده و از نظر مكانیكی بسیار قوی بوده و عمر طولانی تری دارد . سپس از ترانس 3 فاز و یك نول خارج می شود كه سیم نول آن در درون یك لوله قرار داده و زمین می شود و 3 سیم فاز آن به قسمت تابلو كنتورها داده می شود . تابلو كنتورها شامل 2 كنتور اكتیو و رآكتیو و 3 فاز می باشند و وظیفه آنها اندازه گیری توان حقیقی مشتركین بر حسب كیلو وات ساعت توسط كنتور اكتیو و اندازه گیری بار آكتیو مصرف كنندگان توسط كنتور آكتیو می باشد .

سپس برق 3 فاز از كنتورها وارد جعبه تقسیم می شود . و در جعبه تقسیم منشعب می شود سپس انشعابات آن به قسمت های مختلف كارخانه فرستاده می شود .

از جعبه تقسیم یك انشعاب وارد تابلوی برق قسمت انبار می شود . كه این تابلو شامل یك كلید زبانه ای صفر و یك ( 1- 0) می باشد كه برق اصلی همان قسمت را كنترل می كند و شامل 3 عدد فیوز فشنگی می باشد همراه با تعدادی تر مینال خروجی كه می توان برای كاربردهای مختلف از این ترمینالها انشعاب گرفت علاوه بر این از 3 لامپ سیگنال ( رنگی ) استفاده شده كه هر كدام نشان دهنده درستی یك فاز می باشند تا در صورت معیوب و یا ضعیف بودن هر فاز سریعاً وارد عمل شده رفع عیب نمایند.

یك انشعاب از جعبه تقسیم وارد 3 تابلوی اصلی برق كارخانه می شود كه این انشعاب به 3 قسمت تقسیم می شده و وارد تابلوی اصلی تابلوی خازن و تابلوی كنتاكتور اصلی می شود .

1-تابلوی برق اصلی كه برق ورودی را از ترانس 3 فاز می گیرد .

این تابلو شامل یك كلید 3 فاز كشویی اصلی می باشد كه سر راه مدار قرار دارد . و سر راه هر كدام از سیم های فاز یك فیوز 160آمپری كشابی قرار دارد . این تابلو همچنین شامل آمپر متر ، ولت متر و 3 عدد لامپ سیكنال به رنگ های سبز و زرد و قرمز وجود دارد كه هر كدام نشان دهنده یك فاز از 3 فاز برق می باشند تا درصورت معیوب بودن هر فاز به آسانی عیب را تشخیص داده و آن را رفع نمائیم .

علاوه بر این بروی تابلو كلیدهای اتاقك های گرمخانه كه شمل یك كلید زبانه ای ( 1- 0) می باشد قرار دارند . كلید قسمت تولید و قیچی برش نیز در این قسمت قرار دارد .

2-تابلوی خازن :

تابلوی خازن شامل یك خازن بزرگ می باشد كه وظیفه آن كمك به اصلاح ضریب قدرت مدار شبكه و جلوگیری از نوسانات برق و جلوگیری از صدمه دیدن وسایل برقی مورد استفاده در كارخانه می باشد و نیز شامل یك كنترل فاز می باشد تا زمانی كه برق نوسان پیدا می كند به طور اتوماتیك برق كل مدار قطع می شود

1- تابلوی كنتاكتور اصلی :

این تابلو شامل 2 عدد كنتاكتور 3 فاز قدرت می باشد كه ووظیفه آنها تغییر دادن جهت گردش موتورهای موجود در گرمخانه ها می باشد . این دو كنتاكتور از طریق یك تایمر الكترونیكی فرمان می گیرند . بروی هر موتور یك پروانه (فن ) قرار دارد . برای اینكه ماكارونی ها بهتر خشك شوند هر نیم ساعت یك بار از طریق تایمر الكترونیكی به هر كدام از این كنتاكتور فرمان داده می شود تا جهت گردش موتور عوض شود و در هر بار فرمان 3 دقیقه بین آنها برای خشك شدن موتور حالت STOP گذاشته می شود

علاوه بر این از یك وسیله دیگر به نام كنترل فاز برای حفاظت از این دو كنتاكتور استفاده می كنیم . زیرا این دو كنتاكتور هزینه زیادی داشته لذا لازم است از لحاظ حفاظتی بیشتر مورد توجه قرار گیرد. كنترل فاز از لحاظ ظاهری بسیار شبیه تایمر الكترونیكی بوده ولی از لحاظ كاربرد تفاوت زیادی باهم دارند . وظیفه كنترل فاز قطع مدار در هنگام وجود هر گونه اضافه بار و اتصال كوتاه و یا هر چیزی كه باعث صدمه زدن به مدار برقی می باشد سریعاً عمل كرده و كل برق مدار را قطع می كند .

برق قسمت تولید :

برق از تابلوی اصلی به وسیله یك كابل چهار سیمه ( 3 فاز و یك نول ) گرفته و وارد تابلو گوچكی كه كنار دستگاه تولید قرار گرفته می شود و از تابلو كوچك وارد تابلوی تولید می شود . 3 رشته سیم فاز وارد تابلو تولید می شود كه سر راه هر فاز یك فیوز 120 آمپری كشابی قرار دارد و برق هر رشته فاز تقسیم می شود و سر راه هر انشعاب یك فیوز فشنگی 60آمپری قرار دارد و بعد وارد كنتاكتورهای تابلو می شود . زیر هر كنتاكتور یك بی متا قرار دارد و از بی متال برق گرفته شده و وارد كلید هایی كه روی دستگاه قرار گرفته می شود و در تابلو برق تولید می شود كه قسمتی برای دستگاه قیچی قسمتی برای پمپ و قسمتی برای خمیر دادن كه برق در قسمت خمیر دان به جز كلید روشن و خاموش كردن 2 عدد میكرو سوئیچ نیز قرار گرفته شده برای رعایت ایمنی و تا زمانی كه درهای خمیر دان بسته نشوند خمیر دان روشن نمی شوند .

برق مدار قیچی دستگاه تولید بوسیله 3 عدد فیوز 60 آمپری و یك كنتاكتور و یك بی متال به دینام قیچی می رسد .و برای قیچی كردن ماكارونی های اضافه روی دستگاه تولید یك دینام قرار گرفته كه زمانیكه روشن می شود بوسیله مارپیچی كه به دینام وصل است آرد وارد دستگاه خمیر دان می شود و یك پمپ در دستگاه تولید قرار دارد به نام پمپ وواكیوم كه مدار پمپ واكیوم نیز مانند مدار قیچی می باشد . كار پمپ واكیوم مكیدن هوای خمیر می باشد .

با روشن كردن دستگاه تولید از طریق كلید موجود در تابلو برق تولید دستگاه توسط 3 موتور بزرگ القایی به چرخش درمی آید . با به چرخ در آمدن این موتورها 3 سیلندر كه از طریق یك كوپلینگ ( پیچ و مهره ) كه به سیلندر متصل شده ، سیلندرها را به چرخش در می آورد و همزمان با چرخش سیلندر مخلوط كن خمیر به چرخش در می آید و با درست شدن خمیر ، خمیر از طریق سیلندرها و قالب هایی كه به خمیر شكل می دهند از سه روزنه بیرون می آید كه ماكارونی های تولید شده توسط قیچی برقی برش داده می شود .

برق قسمت گرم خانه :

یك انشعاب از جعبه تقسیم وارد گرمخانه ها می شود . قسمت گرمخانه ها شامل 9 عدد اتاقك می باشد كه هر كدام از این اتاقك ها 2 عدد موتور 3 فاز با قدرت 2 اسب بخار و 1450 دور در دقیقه می باشد . بروی هر موتور یك پروانه بزذگ قرار دارد كه وظیفه آنها به گردش در آوردن هوای گرم درون اتاقك ها برای خشك كردن ماكارونی می باشد . كه این موتور ها علاوه بر حفاظت از طریق تابلوهای برق،خود دارای كلید های مینیاتوری می باشند كه علاوه بر روشن و خاموش كردن موتورها وظیفه حفاظت از آنها را نیز بر عهده دارند .

موتورها درون گرمخانه ها طوری قرار گرفته اند كه جلوی آنها ورقه های فلزی و لوله های بخار قرار دارند و تقریباً مانند رادیات ماشین هستند ولی كار آنها عكس رادیات است و داخل لوله های آب گرم می آید و تبدیل به هوای گرم می شوند . این هوای گرم باید طوری باشد كه ماكارونی ها خمیر نشوند . سپس هوای گرم اضافه باید از گرمخانه ها خارج شود كه این كار از طریق كانال كشی ها و هواكشی های بالا گرمخانه انجام می شوند . برق آن نیز از تابلوی اصلی گرفته شده و به هواكش می رسد و یك كلید سر راه هواكش قرار دارد جهت روش و خاموش كردن هواكش گرمخانه .

برق قسمت برش و بسته بندی و پرس:

برق این قسمت نیز از تابلو اصلی گرفته می شود و وارد تابلو سالن برش می شود كه شامل یك كلید زبانه ای جهت روشن و خاموش كردن مدار و چند عدد ترمینال آزاد و 3 عدد لامپ سیگنال رنگی جهت عیب یابی قسمت برش شامل یك دستگاه برش باقی می باشد كه از طریق یك كلید 3 فاز غلتكی روشن و خاموش می شود و كار آن بدین صورت است بعد از خشك شدن ها كارونی آنها را در یك جعبه مستطیلی شكل قرار می دهند و بعد از روشن كردن دستگاه آنها را به اندازه های دلخواه برش می دهند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی انواع تجهیزات شبکه های برق رسانی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی انواع تجهیزات شبکه های برق رسانی در فایل ورد (word) دارای 151 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی انواع تجهیزات شبکه های برق رسانی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود بررسی انواع تجهیزات شبکه های برق رسانی در فایل ورد (word)

خلاصه گزارش

مقدمه

تاریخچه صنعت برق

فصل اول: آشنایی با پستهای فشار قوی در صنعت برق

مقدمه

(1-1) انواع پست ها از نظر ولتاژ

(1-1-1)پستهای بالابرنده ولتاژ

(2-1-1) پستهای کاهنده ولتاژ یا توزیع

(3-1-1) پستهای کلیدی

(2-1) انواع پستها از نظر قرار گرفتن تجهیزات

(1-2-1) پستهای فضای باز

(2-2-1) پستهای فضای بسته

(3-1) اجزای تشکیل دهنده پستها

(1-3-1) اجزای داخلی

(2-3-1) اجزای محوطه

فصل دوم :  کلیدهای فشار قوی و سکسیونرها

مقدمه

(1-2) انواع کلیدهای فشار قوی

(1-1-2) کلید بدون بار (سکسیونر)

(2-1-2) موارد کاربرد سکسیونر

(3-1-2) انواع مختلف سکسیونر

(1-3-1-2)سکسیونر تیغه ای

(2-3-1-2)سکسیونر کشویی

(3-3-1-2) سکسیونر دورانی

(4-3-1-2) سکسیونر قیچی ای یا پانتوگراف

(2-2) انتخاب سکسیونر از نظر نوع  و مشخصات

(3-2) سکسیونر یا كلید قابل قطع زیر بار

(4-2) كلید قدرت یا دیژنگتور

(5-2) انواع کلیدهای قدرت

(1-5-2) کلید روغنی

(2-5-2) کلید کم حجم روغن

(3-5-2) کلید اکسپانسیون

(4-5-2)  کلید هوایی

(5-5-2) کلید گاز سخت(جامد)

(6-5-2) کلید sf

(7-5-2) کلیدهای خلاء

(6-2) چفت و بست کلید سکسیونر و کلید قدرت (اینترلاک)

(1-6-2) چفت و بست مکانیکی

(2-6-2) چفت و بست الکتریکی

فصل سوم:  ترانسفورماتورهای قدرت ، جریان و ولتاژ و CVT

مقدمه

(1-3) تاریخچه ساخت ترانسفورماتور های قدرت

(2-3) تعریف ترانسفورماتور

(3-3) اساس کار ترانسفورماتور

(4-3)انواع ترانسفورماتور

(5-3)ساختمان ترانسفورماتور

(1-5-3) هسته

(2-5-3) سیم پیچ (بوبین)

(3-5-3) تپ چنجر

(4-5-3) تانک اصلی روغن

(5-5-3) منبع ذخیره روغن

(6-5-3) لوله انفجار

(7-5-3) درجه روغن نما

(8-5-3) شیرها و واشرهای ترانسفورماتور

(9-5-3) جعبه کنترل فرمان ، پنکه ترموستات و غیره

(10-5-3) ترمومتر (نشان دهنده درجه حرارت روغن)

(11-5-3) بوشینگ ها

(6-3) تابلوی مشخصات ترانسفورماتور

(7-3) کار موازی کردن ترانسفورماتور

(8-3) شرط موازی بستن ترانسفورماتور

(9-3) گروه برداری ترانسفورماتور ها

(10-3) روغن ترانسفورماتور

(11-3) ترانسفورماتور ولتاژ یا p.T

(12-3) ترانسفورماتور ولتاژ خازنی یا C.V.T

(13-3) ترانسفورماتور جریان یا C.T

(1-13-3) ترانسفورماتور جریان مخزن دار

(2-13-3) ترانسفورماتور جریان نوع قالبی

فصل چهارم : شینه ها – شینه بندی و کلیدهای کوپلاژ

مقدمه

(1-4) انواع شینه بندی

(1-1-4) شینه بندی ساده

(2-1-4) شینه بندی اصلی  و انتقالی

(3-1-4) شینه بندی دوبل

(4-1-4) شینه بندی 5/1 کلیدی

(5-1-4) شینه بندی دو کلیدی

(6-1-4) شینه بندی حلقوی

(7-1-4) شینه بندی سه کلیدی

(8-1-4) شینه بندی ترکیبی

فصل پنجم : برقگیرها

مقدمه

(1-5) انواع برقگیر از نظر ساختمان و عمل کردشان

(1-1-5) برقگیر جرقه ای

(2-1-5) برقگیر آرماتور

(3-1-5) برقگیر لوله ای

(4-1-5) برقگیر با فنتیل

(2-5) طرز انتخاب و محل نصب برقگیر

(1-2-5) برقگیر نوع پست

(2-2-5) برقگیر نوع خط

(3-2-5) برقگیر نوع توزیع

(3-5) مشخصات برقگیرها

(4-5) محل نصب برقگیر در پست

فصل ششم : زمین کردن پست جهت حفاظت

مقدمه

(1-6) انواع زمین کردن

(1-1-6) زمین کردن حفاظتی

(2-1-6) زمین کردن الکتریکی

(3-1-6) انواع زمین کردن الکتریکی

(1-3-1-6) زمین کردن مستقیم

(2-3-1-6) زمین کردن غیر مستقیم

(3-3-1-6) زمین کردن باز

فصل هفتم: رله ها و لوازم حفاظتی منصوب در سیستم های الکتریکی

(1-7) سیستمهای حفاظتی و اهمیت آن ها

(2-7) کار یک سیستم حفاظتی مطمئن

(3-7) تعریف رله

(4-7) ساختمان و طرز کار رله

(5-7) تغذیه رله ها

(6-7) عواملی که موجب تحریک رله های حفاظتی می شوند

(1-6-7) شدت جریان

(2-6-7) ولتاژ الکتریکی

(3-6-7) فرکانس

(4-6-7) قدرت الکتریکی

(5-6-7) جهت جریان

(7-7) انواع رله ها در یک سیستم حفاظتی

(1-7-7) رله سنجشی

(2-7-7-) رله زمانی

(3-7-7-) رله جهتی

(4-7-7) رله خبر دهنده

(5-7-7) رله های كمكی

(8-7)رله های تحت ولتاژ و بدون ولتاژ

(9-7) طرز قرار گرفتن رله ها در مدار الکتریکی

(1-9-7) رله های اولیه

(2-9-7) رله های ثانویه

(10-7) رله های اصلی  و کمکی

(11-7) رله جریان زیاد

(12-7) رله جریان زیاد تاخیری

(13-7) رله جریان زیاد معکوس

(14-7) رله جهت یاب

(15-7) رله دیستانس

(16-7) رله دیفرانسیل

(17-7) رله R.E.F

(18-7) رله زمین (نوتر)

(19-7) رله اتوریکلوزر

(20-7) رله حفاظت ترانس

(21-7) رله بوخهلتس

(22-7) رله حفاظت خط

فصل هشتم : باتری  ها  و باتری شارژرها

مقدمه

(1-8) ولتاژ باتری

(2-8) ظرفیت باطری

(3-8) طبقه بندی باتریها

(4-8) موارد کاربردی باتریها

(5-8) شارژ باتریها

(1-5-8) شارژ آرام یا آهسته

(2-5-8) شارژ سریع یا تند

(3-5-8) شارژ تدریجی

(6-8) باتریهای شارژ شده خشک

(7-8) نکات ایمنی در مورد باتری

(8-8) بهره برداری و نگهداری از باتری های پستها  و نیروگاهها

(9-8) بازرسی و نگهداری عادی

(1-9-8) بازرسی روزانه در هر شیفت

(2-9-8) بازرسی هفتگی

(3-9-8) بازرسی هر دو ماه یکبار

(4-9-8) بازرسی سالیانه

(10-8) باتری شارژرها

(1-10-8) تعریف کلی

(2-10-8) کاربرد

(3-10-8) موارد استعمال

(4-10-8) شرح کلی دستگاه

(5-10-8) کنترل باتری شارژرها

(6-10-8) طبقه بندی شارژرها

(7-10-8) مسائل عمومی شارژرها

(11-8) اصول کار باتری شارژرها

(1-11-8) مدار پل یکسو کننده

(2-11-8) مدار کنترل کننده

(3-11-8) مدار تغییر دهنده حالت کار شارژر

(4-11-8) مدار حفاظت جریان مستقیم در پستهای فشار قوی

(12-8) قطع جریان مستقیم

(13-8) زمین شدن باتری

(14-8) نرمال نبودن ولتاژ مستقیم

(15-8) قطع جریان متناوب شارژر پست

فصل نهم : مقررات حفاظت استاندارد در حوزه بهره برداری

(1-9) مقررات مربوط به تعویض شیفت

(2-9) مقررات مربوط به ثبت وقایع در دفتر گزارش

(3-9) شرح وظایف اپراتوریست در ارتباط با مرکز دیسپاچینگ

(4-9) دستورالعمل ثابت بهره برداری از شبکه های فوق توزیع کنترل  ولتاژ

(5-9) دستور العمل و عملیات هنگام بی برق شدن پست و نحوه برقدار کردن آن

(6-9) مراقبتهای ظاهری و بازدید

(7-9) نحوه موازی کردن ترانسفورماتورها

(8-9) نحوه ارسال گزارش حوادث به مرکز دیسپاچینگ فوق توزیع

(9-9) وظایف مسئول پست

فصل دهم: مقررات و دستور العمل های ثابت بهره برداری

مقدمه

(1-10) ایجاد محیط ایمن کار برای افراد

1

(2-10) جلوگیری از انرژی دار شدن مجدد دستگاه ها و یا خطوط

(3-10) حفاظت از دستگاه ها و خطوط

(4-10) پایدار نگه داشتن شرایط تضمین شده

(5-10) کارتهای حفاظتی و هشدار دهنده

(1-5-10) کارت حفاظت شخصی

(2-5-10) کارت حفاظت دستگاه

(3-5-10) کارت احتیاط

(6-10)کاربرد فرم های ضمانت نامه

(7-10) فرمهای ضمانت نامه

(1-7-10) صدور فرمهای ضمانت نامه

(2-7-10) فرم درخواست صدور ضمانت نامه

(3-7-10) وظایف تصویب کننده نهایی فرم درخواست صدور ضمانت نامه

(4-7-10) مقررات عمومی درخواست صدور ضمانت نامه

(5-7-10) معتبر کردن فرم ضمانت نامه

(6-7-10) فرم تضمین نامه ایستگاه

(7-7-10) وظایف مسئولان صادر کننده فرم ضمانت نامه

فصل یازدهم: مقررات ایمنی در پستهای انتقال

(1-11) مقررات ایمنی

فصل دوازدهم : حادثه و موارد پیش بینی نشده در پستهای انتقال

فصل سیزدهم  : ارائه پیشنهادات در مورد به حداقل رساندن ضایعات

فصل چهاردهم  : مشخصات پست 63/230کیلوولت فیروزکوه

منابع  و ماخذ

فهرست شكلها

فصل اول

(1-1) پستهای فضای بار

(2-1) پستهای فضای بسته

(3-1) سالن نرمانبلوك

(4-1) بانك خازنی

(5-1) اتاق كنترل

(6-1) باتریخانه

(7-1) شمای تك خطی (یك بی خط – یك بی ترانس)

(8-1) پلان مونتاژ شده بی خط 63 كیلو ولت

(9-1) پلان مونتاژ شده با سبار 63 كیلو ولت

(10-1) پلان مونتاژ شده بی ترانس 63 كیلو ولت و ارتباطات 20 كیلو ولت

(11-1) پلان مونتاژ شده ترانسفورماتور قدرت 20/63 كیلو ولت

(12-1) پلان مونتاژ شده سكسیونر ارتباط 63 كیلو ولت

(13-1) پلان مونتاژ شده سكسیونر ارتباط نوتر ترانس با زمین

فصل دوم

(1-2) سكسیونر تیغه ای

(2-2) سكسیونر دورانی

(3-2) نمایی از سكسیونر قیچی ای

(4-2) نمایی از سكسیونر قیچی ای

(5-2) نمایی از سكسیونر قیچی ای

(6-2) كلید روغنی

(7-2) مقطع كلید كم حجم روغنی

(8-2) كلید SF

(9-2) مكانیزم اینترلاك مكانیكی بین سكسیونر

(10-2) جعبه مكانیزم فرمان سكسیونرهای موتوری و اینترلاك مربوطه

فصل سوم

(1-3) ترانسفورماتور 63/230 كیلو ولت

(2-3) فن های منصوبه بر روی رادیاتور

(3-3) ترمومتر و عنصر حساس به حرارت

(4-3) ترمومترهای منصوبه بر روی ترانسفورماتور

(5-3) ترانسفورماتور ولتاژ خازنی

(6-3) ترانسفورماتور جریان یا T.C

فصل چهارم

(1-4) شینه بندی ساده

(2-4) شینه بندی اصلی  و انتقالی

(3-4) شینه بندی دوبل

(4-4) شینه بندی 5/1 كلیدی

(5-4) شینه بندی دو كلیدی

فصل هفتم

(1-7)دو مدل رله كمكی

(2-7) رله اولیه ماكزیمم جریان

(3-7) تصویر مدار رله دیفرانسیل

(4-7) رله بوخهلتس و نحوه قرار گرفتن آن در ترانسفورماتور

فصل سیزدهم

(1-13) پلان تک خطی پست 230 فیروزکوه

 

مقدمه
جایگزینی روزافزون انرژی الکتریکی به جای سایر منابع انرژی و افزایش مصرف آن در اثر گسترش شهرنشینی و افزایش جمعیت و توسعه واحدهای مختلف صنعتی ، خدماتی تا کشاورزی و برق شدن اکثر لوازم ، لزوم تأمین انرژی درخواستی را ایجاب می نماید .
امروزه تأمین انرژی الکتریکی مورد نیاز مراکز مصرف که معمولاً از مراکز تولید ( نیروگاه ها ) دور    می باشد . به وسیله احداث خطوط و پستها ی انتقال میسر می گردد .
وجود شبکه های سراسری تولید و انتقال انرژی و بهره برداری صحیح از تجهیزات نصب شده در شبکه هاست که منجر به تأمین انرژی الکتریکی مورد نیاز مراکز مصرف می گردد . لذا شبکه های تولید و انتقال انرژی می بایست از توانایی کافی جهت تأمین و تداوم انرژی در هر نقطه از مراکز مصرف برخوردار می باشد .
و این مهم جز به پایداری شبکه امکان پذیر نیست و پستها یکی از مواردی هستند که نقش اساسی در تأمین پایداری شبکه ایفا می کند .
بطوری که انرژی الکتریکی با ولتاژ کمتر از 20 کیلو ولت به وسیله نیروگاه ها تولید و جهت انتقال این انرژی ناچار در چندین مرحله ولتاژ تولید را افزایش و کاهش داده تا به مصرف برسد .

تاریخچه صنعت برق تهران
تقریبا 30 سال پس از اختراع برق توسط ادیسون این صنعت توسط یکی از تجار ایرانی به نام حاج امین الضرب وارد ایران شد .
درسال 1278 هجری شمسی یک دستگاه مولد 400 کیلو واتی در خیابان چراغ برق (امیر کبیر فعلی) نصب گردید و با احداث دو پست ترانسفورماتور یکی در اول خیابان چراغ برق و دیگری در محل فعلی چهار راه سید علی مورد بهره برداری قرار گرفت . امور مربوط به این کارخانه توسط اداره ای به نام روشنایی شهر با 10 نفر کارمند زیر نظر بلدیه (شهرداری) اداره می شد برای اندازه گیری برق مصرفی کنتور وجود نداشت و معمولا برای هر شعله لامپ 60 واتی 30 دینار اخذ می گردید . مامور جمع آوری بهای برق دو نفر بودند  که با مراجعه به محل و بر اساس شعله لامپی که روشن بود فی المجلس بهای برق را محاسبه و وصل می نمودند  .
در سال 1313 کمیسیونی مسئله تامین برق شهر تهران را به صورت اساسی مورد بررسی قرار داد که نتیجه این بررسی با تصویب هیئت دولت اقدام به خرید و نصب کارخانه 6000 کیلوواتی اشکودا با 4 مولد 1500 کیلو واتی  در محل قبلی اداره مرکزی شرکت برق منطقه ای تهران واقع در میدان شهدا گردید و توسط موسسه برق تهران که بعداً به اداره کل برق تغییر نام یافت در سال 1316 مورد بهره برداری قرار گرفت ، لیکن از طرف ساکنین شهر تهران اخذ انشعاب استقبال نگردید به طوریکه در پایان سال 1316 فقط 11 مشترک برق وجود داشت . تبلیغات و واگذاری کنتور مجانی هم موجب گرایش مردم به استفاده از برق نشد و حتی در بعضی موارد از اینکه مقره و سیم به دیوار منازل کوبیده شده بود از طریق عدلیه اقامه دعوا می نمودند که اداره برق مجبور به جمع آوری تعدادی از انشعاب ها گردید . در سال 1318 با شروع جنگ جهانی دوم و رغبتی که مردم برای شنیدن اخبار پیدا کردند ، برای گرفتن برق هجوم آوردند به طوریکه در مدت کوتاهی کلیه نیروی کارخانه به فروش رفت و در پایان سال 1320 تعداد مشترکین به 17368 رسید . در سال 1314 تصمیم به بازرگانی نمودن اداره برق گرفته شد تا به صورت شرکت اداره شود و حتی در 21 مهر ماه همان سال هیئت مدیره شرکت تعیین شد لیکن چندان دوامی نیاورد و بعد از 15 روز به وضع سابق یعنی اداره کل برق برگشت . در سال 1325 اقدام به خرید یک نیروگاه 8000 کیلوواتی شامل 4 توربین 2000 کیلوواتی از شرکت وستینگهاوس گردید این نیروگاهها جنب کارخانه 6000 کیلوواتی اشکودا در محل قبلی اداره مرکزی شرکت برق منطقه ای تهران واقع در میدان شهدا نصب و در سال 1327 مورد بهره برداری قرار گرفت و در سال 1328 اداره کل برق تهران به بنگاه مستقل برق تهران زیر نظر وزارت کشور و شهرداری قرار گرفت . تا سال 1335 علاوه بر واحدهای فوق الذکر دو دستگاه دیزل 1000 کیلوواتی و یک دستگاه دیزل 1900 کیلوواتی از کارخانه نورنبرگ آلمان خریداری و نصب و مورد بهره برداری قرار گرفت از سال 1328 اهمیت برق و علاقه به استفاده آن باعث شد که کارخانه های برق اختصاصی محلی به تدریج در تهران احداث و مورد بهره برداری قرار گیرد و تا سال 1336 تعداد آنها به 32 واحد با قدرتی معادل 40 مگاوات بالغ گردید و تعداد مشترکین آنها به حدود 120 هزار مشترک رسید .
با این حال توسعه سریع استفاده از نیروی برق و عدم جواب گویی نیروی تولیدی کارخانه های برق احداث شده مسئولین امر را به فکر احداث کارخانه های برق جدیدی انداخت و بالاخره با خرید و نصب نیروگاه بخاری بزرگی از شرکت آلستوم با قدرت 50 مگاوات شامل 4 توربین 5/12 مگاواتی در حاشیه شمال غربی تهران ( منطقه طرشت ) گردید .
در سال 1340 نیروگاه سد کرج ( امیرکبیر ) با واحد آبی 45 مگاوتی ( جمعا" 90 مگاوات ) در سال 1328 احداث آن آغاز شده بود ، مورد بهره برداری قرار گرفت و انرژی تولیدی آن با خط 132 کیلوولتی به نیروگاه آلستوم انتقال و در اختیار مصرف کنندگان قرار داده شد .
در سال 1341 پس از بهره برداری از نیروگاه سد سفیدرود که دارای 5 مولد 5/17 مگاواتی بود قسمتی از انرژی تولیدی آن از طریق خط 230 کیلو ولت به تهران انتقال داده شد .
بدین ترتیب برق تهران سعی نمود به تدریج خود را از قید مولدهای پراکنده مؤسسات برق خصوصی منفک و با احداث نیروگاه هایی که ذکر گردید برای تامین برق مشترکین خود تلاش و برنامه ریزی نماید .
در سال 1341 جهت تعیین خط مشی و نظارت بر کار تامین برق و هم چنین ایجاد مؤ سسات دولتی برای این منظور سازمان  برق ایران زیر نظر مدیر عامل سازمان برنامه تاسیس گردید .
در سال 1342 وزارت آب و برق که بعدا" به وزارت نیرو تغییر نام یافت تشکیل شد و بنگاه های برق تهران تحت عنوان سازمان برق تهران زیر نظر وزارتخانه مذکور قرار گرفت و بالاخره در سال 1344 شرکت سهامی برق منطقه ای تهران تاسیس گردید .
در سال 1346 نیروگاه بخاری بعثت ( فرح آباد سابق ) با یک مولد 5/82 مگاواتی توسط شرکت برق منطقه ای تهران مورد بهره برداری قرار گرفت دو سال بعد از بهره برداری از نیروگاه مذکور شرکتی تحت عنوان تولید و انتقال نیرو افزایش تامین نیروگاه و شبکه انتقال تحت مدیریت شرکت برق منطقه ای تهران را به تدریج تحویل گرفت . پس از پیروزی انقلاب اسلامی در راستای سیاست وزارت نیرو و به منظور تسهیل در امر تامین انرژی مورد نیاز هر یک از شرکت های برق منطقه ای مقرر گردید که نیروگاهها و شبکه انتقال موجود در حوزه مدیریت شرکت برق منطقه ای به تدریج از شرکت توانیر جدا و تحت مدیریت این شرکت قرار گیرد و نیز با احداث نیروگاههای بزرگ با متخصصین ایرانی گام مؤثری جهت ارتقاء برق برداشته شد .

مقدمه
جایگزینی روز افزون انرژی الکتریکی به جای سایر منابع انرژی و افزایش مصرف آن در اثر گسترش شهر نشینی ، افزایش جمعیت ، افزایش و توسعه واحدهای مختلف صنعتی ، خدماتی ، کشاورزی و برقی شدن اکثر لوازم ، لزوم تامین انرژی درخواستی را ایجاب می نماید .
در گذشته با ایجاد نیروگاههای کوچک تا حدودی انرژی درخواستی مشتریان همراه با مشکلات فراوان تامین می گردید . امروزه تامین انرژی الکتریکی مورد نیاز مراکز مصرف که معمولا" از مراکز تولید    ( نیروگاهها ) دور می باشد به وسیله احداث خطوط و پست های انتقال میسر می گردد .
مراحلی که طی می شود تا یک نیروگاه ، پست و یا انتقال انرژی به مرحله بهره برداری برسد عبارتست از :
– مطالعات اولیه
– طراحی
– تهیه و نصب و راه اندازی
– و بالاخره بهره برداری
وجود شبکه های سراسری تولید و انتقال انرژی و بهره برداری صحیح از تجهیزات نصب شده در شبکه هاست که منجر به تامین انرژی الکتریکی مورد نیاز مراکز مصرف می گردد ، لذا شبکه تولید و انتقال انرژی می بایست از توانایی کافی جهت تامین و تداوم انرژی در هر نقطه از مراکز مصرف برخوردار باشد ، و این مهم جز به پایداری شبکه امکان پذیر نیست و پست ها یکی از قسمت هایی است که نقش اساسی در تامین پایداری شبکه ایفا می کنند ، به طوریکه انرژی الکتریکی با ولتاژی کمتر از 20 کیلوولت به وسیله نیروگاهها تولید و جهت انتقال این انرژی ناچار در چندین مرحله ولتاژ تولیدی را افزایش و کاهش داده تا به مراکز مصرف برسد تمام این مراحل در پست ها انجام می شود .

( 1 – 1 ) انواع پست ها از نظر ولتاژ :
به طور کلی پست های فشار قوی علاوه بر تبدیل ولتاژ در حفاظت و پایداری شبکه نقش به سزایی دارند ، این پست ها سه گونه اند :
1- پست های بالابرنده ولتاژ که به پست های نیروگاهی معروفند .
2- پست های کاهنده ولتاژ که به پست های توزیع معروفند .
3- پست های کلیدی

( 1 – 1 – 1 ) پست های بالابرنده ولتاژ  step up substation
با توجه به اینکه مراکز مصرف برق با فاصله زیاد از مراكز تولید قرار گرفته اند و انتقال انرژی تولیدی با ولتاژ بالا اقتصادی و میسر است ، لذا اینگونه پست ها را که وظیفه آنها افزایش ولتاژ تولیدی نیروگاهها ست پست های بالا برنده ولتاژ می نامند .
 ( 2 – 1 – 1 ) پست های کاهنده ولتاژ یا توزیع  distribution substations
برای اینکه ولتاژ انتقالی قابل مصرف گردد ناچار می بایست کاهش داده شود ، کاهش ولتاژ از طریق پست های کاهنده ولتاژ میسر می گردد ، لازم به توضیح است که چون کاهش ولتاژ به یکباره اقتصادی نیست لذا در چندین مرحله انجام می گیرد تا بدست مصرف کننده برسد .
( 3 – 1 – 1 )پست های کلیدی      switching substations
در شبکه های انتقال پست هایی احداث و مورد بهره برداری قرار می گیرند که نه افزاینده ولتاژند و نه کاهنده ولتاژ بلکه فقط ارتباط دهنده خطوط شبکه به یکدیگر ند ، این نوع پست ها را پست های کلیدی می نامند .
( 2 – 1 ) انواع پست ها از نظر گرفتن تجهیزات
نحوه قرار گرفتن تجهیزات پست به دو گونه است :
1- پست های فضای باز              outdoor
2 – پست های فضای بسته    Indoor    
 ( 1 – 2 – 1 ) پست های فضای باز     outdoor
  تجهیزات اینگونه پست ها در محوطه باز قرار دارند و سه نوع اند :
  پست های معمولی _ گازی  SF6 _ هوایی
1- در پست های معمولی عایق بین فازها و قسمت های برقدار با زمین هوای آزاد می باشد .
2- در پست های گازی  SF6 تجهیزات برقدار آنها در محفظه هایی فلزی که با گاز  SF6پر شده اند قرار دارند .  
تفاوت این پست ها با پست های معمولی در این است که در پست های معمولی فاصله قسمت های برقدار با زمین به گونه ای در نظر گرفته شده است افرادی که در زیر تاسیسات رفت و آمد می کنند ایمن باشند ،  لیكن در پستهای گازی SF6 چون محفظه های فلزی زمین شده اند و عملا" ولتاژ شان صفر است نیازی به رعایت فاصله نیست ، از طرفی پست های معمولی فضا و زمین بیشتری جهت نصب تجهیزات نیاز دارد لیکن پست های SF6 فضا و زمین کمتری را اشغال می کند .
3- پست های هوایی ، پست هایی هستند که معمولا" در نقاط مختلف شهرها و روستاها روی تیرهای سیمانی و یا چوبی نصب می شوند .

( 2 – 2 – 1 ) پست های فضای بسته     indoor
تجهیزات پست های بسته در سالنهای بزرگ نصب می گردند ، این پست ها نیز به پست های معمولی و یا گازی تقسیم می شوند . نوع دیگری از پست ها نیز وجود دارد که به پست های سیار معروفند .
( Mobile substation ) این نوع پست ها معمولا" با ظرفیت کم و ولتاژ بالا ساخته می شوند و جهت مناطقی مورد استفاده قرار می گیرند که قرار است در آینده پست دائم نصب گردد ، معمولا" این پست ها را زیر خطوط فشار قوی قرار داده و به صورت موقت و به صورت آبه خط ارتباط داده ، مورد بهره برداری قرار می دهند .

( 3 – 1 ) اجزای تشکیل دهنده پست ها :
( 1 – 3 – 1 ) اجزای داخلی :
      الف – فیدرهای 20 کیلو ولت20kv – switch gear
در پست های 20/63 کیلو ولت قسمت توزیع 20 کیلوولت در یک سالن به نام اتاق نرمانبلوک یا سالن 20 کیلو ولت معروف است قرار داشته که شامل : فیدر های ورودی – خروجی – کوپلاژ و خازن می باشند .

1- فیدرهای ورودی 20 کیلوولت    20kv – incoming feeders
ارتباط ثانویه ترانسفورماتور به باسبار 20 کیلو ولت به وسیله یک دیژنگتور صورت گرفته که مجموعه آن اصطلاحا" فیدر  ورودی یا فیدر ترانسفورماتور نامیده شده که ظرفیت آن با توجه به قدرت ترانسفورماتور تعیین می گردد . مثلا" برای یک ترانسفورماتور با قدرت 30 مگاولت آمپر که جریان ثانویه آن حدودا" 1000¬-900 آمپر می باشد دیژنگتور 1250 آمپری در نظر گرفته می شود .
ارتباط این فیدر به ثانویه ترانسفورماتور با کابل 20 کیلوولت و سر کابل های داخلی و خارجی انجام می شود. در طراحی بعضی از فیدرها برای سر کابل های داخلی یک فیدر جداگانه به نام فیدر کابل منظور گردد که به وسیله شینه به دیژنگتور ورودی ارتباط می یابد معمولا" فیدر 20 کیلوولت ورودی هر ترانسفورماتور با دیژنگتور 63 کیلوولت مربوطه لاک الکتریکی داشته و تا زمانی که دیژنگتور 63 کیلوولت مربوط بسته نشود نمی توان دیژنگتور ورودی را وصل نمود .

2- فیدرهای خروجی 20 کیلوولت   20kv – outgoing feeders  
با توجه به پراکنده بودن نقاط مصرف برای انتقال قدرت با ولتاژ 20 کیلوولت از چند فیدر خروجی استفاده شده که از نظر شکل ظاهری شبیه فیدرهای ورودی بوده ولی ظرفیت دیژنگتورهای آن پایین تر از فیدر ورودی می باشد . ( 800 یا 630 آمپری )
3- فیدر کوپلاژ 20 کیلوولت 20kv – coupling feeder       
در طراحی پست های فوق توزیع با توجه به بار مصرفی از دو ترانسفورماتور یا بیشتر استفاده می شود ، در این پست ها در صورت نیاز می توان دو ترانسفورماتور را با هم موازی نمود .
برای این منظور بایستی ثانویه ترانسفورماتورها را با یک دیژنگتور به نام کوپلاژ که ظرفیت آن معادل ظرفیت هر یک از دیژنگتورهای ورودی است ارتباط داد ، هر دیژنگتور کوپلاژ به یک سکسیونر ارتباط یا سلول بالا برنده نیاز دارد . علاوه بر موازی نمودن ترانس ها در زمان سرویس آنها نیز از فیدر کوپلاژ استفاده می گردد .
4- فیدرهای خازن    20kv – capacitor feeders
به منظور تقلیل بار راکتیو معمولا" در طراحی پست های 20/63 کیلوولت خازن منظور گردیده که برای ارتباط آنها به ثانویه ترانسفورماتور از فیدرهای خازن استفاده شده و در مواقعی که بار راکتیو بالا می رود خازن ها را به صورت دستی و یا اتوماتیک در مدار قرار داده از ازدیاد بار راکتیو جلوگیری می نماید .
شکل زیر تصویری از بانک خازنی را نشان میدهد .

ب- تابلوهای کنترل و حفاظت
کلیه تابلوهای کنترل و حفاظت در محلی به نام اتاق فرمان نصب می گردند که اپراتورهای پست به راحتی به آنها تسلط داشته باشند .

1- تابلوی آلارم کلی  Alarm panele  
آلارم های کلی مربوط به تجهیزات پست که از نوع سمعی و بصری است روی این تابلو نصب می باشد ، بدین ترتیب اپراتور با مراجعه به این تابلو متوجه نوع عیب می گردد .
2- تابلوی اندازه گیری Meetering paneles    
این تابلو انرژی مصرفی مربوط به هر یک از ترانسفورماتورها را به وسیله کنتورهایی که روی آن نصب می شوند مشخص می نماید ( البته در حال حاضر کنتورهای قدیمی منسوخ شده و از کنتورهای دیجیتال استفاده می شود ) .
3- تابلوهای کنترل      Control paneles
خطوط ورودی 63 کیلوولت و ترانسفورماتورهای قدرت هر کدام دارای یک تابلو کنترل در اطاق فرمان می باشند و دیژنگتورهای 63 کیلوولت را می توان با کلیدی که روی تابلو نصب شده قطع و وصل نمود . ضمنا" وضعیت سکسیونرها و سایر موارد مربوط به کنترل در روی این تابلو مشخص می باشد .

4- تابلوهای حفاظت       Protection paneles
بی خط 63 کیلوولت و بی ترانسفورماتور 63 کیلوولت هر کدام شامل تابلوی حفاظت می باشند که این تابلوها با توجه به طراحی ساخت و یا نظر سفارش دهنده ممکن است در یک سلول و یا دو سلول مجزا جا سازی شوند .
5- تابلو حفاظت بی خط 63 کیلوولت     63kv – Overhead line bay
این تابلو که کلا" حفاظت خط 63 کیلوولت را به عهده دارد معمولا" شامل رله های دیستانس – جریان زیاد – اتصال زمین اتوریکلوزر و غیره می باشد .
6- تابلو حفاظت بی ترانسفورماتور   Transformer bay  
این تابلو حفاظت بی ترانسفورماتور و تنظیم اتوماتیک ولتاژ ترانسفورماتور را به عهده دارد و معمولا" رله های دیفرانسیل _ جریان زیاد  _ اتصال زمین _ سیستم اتوماتیک ولتاژ و غیره روی این تابلو نصب می شود .
7- تابلو کنترل خازن Capacitor control panele    
برای خازن های نصب شده در پست یک تابلو کنترل در نظر می گیرند که به وسیله آن می توان فیدرهای خازن را به صورت دستی و یا اتوماتیک کنترل نمود .
8- تابلوی کنترل ترانس
به طور کلی هر بی ترانس شامل یک دستگاه تابلو کنترل می باشد که در اتاق فرمان نصب می گردد .
9- تابلوی فشار ضعیف داخلی     AC distribution     AC
برای روشنایی پست و تغذیه دستگاههایی که با ولتاژ متناوب کار می کنند در اطاق کمکی یک یا دو دستگاه تابلو نصب می شود . این تابلوها شامل یک کلید اصلی است که مستقیما" یا به وسیله تابلوی فشار ضعیف خارجی به ترانسفورماتور داخلی ارتباط داده شده است و دارای چندین کلید فرعی برای استفاده روشنایی و تغذیه دستگاهها می باشد .
10- تابلوی توزیع     DC  DC distributions   
برای توزیع ولتاژDC در هر پست یک یا دو دستگاه تابلوی توزیع DC پیش بینی گردیده که در آن یک کلید اصلی ورودی منظور شده و برق  DC به وسیله آن از شارژر به تابلو ارتباط یابد و سپس با کلیدهای ترمیک ( کلید مینیاتوری ) فرعی به هریک از تابلو های حفاظت و کنترل در نظر گرفته شده متصل می گردد ( در حالتی که پست دارای یک شارژر می باشد از یک تابلو و در حالتی که پست دارای دو شارژر می باشد از دو تابلو استفاده می شود ) .
11- باتریخانه  Battery Room  
در پست های فشار قوی دستگاههای حفاظت و کنترل بایستی دائما دارای ولتاژ بوده ، لذا به منظور نیل بدین هدف مجموعه ای باتری پیش بینی گردیده که در صورت قطع برقAC یکسو کننده ها بتوان از این باتری ها جهت تغذیه  DC پست استفاده کرد .

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود بررسی انواع تجهیزات شبکه های برق رسانی در فایل ورد (word)
تجهیزات پستها                             آقایان مهندس رشیدی و نیكبخت
رله و و سایل حفاظتی                     جزوه های آموزشی آگاهان نیرو
مقررات و دستورالعمل                       آقای فرامرز خالویی
و همچنین جزوات و كتابهای آموزشی دانشكده شهید عباسپور

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود آشنایی با تایمر دیجیتالی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود آشنایی با تایمر دیجیتالی در فایل ورد (word) دارای 101 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود آشنایی با تایمر دیجیتالی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود آشنایی با تایمر دیجیتالی در فایل ورد (word)

چکیده

مقدمه

مدارتغذیه

مدار داخلی (۷۸۰۵)

مدار تشخیص قطع و وصل بودن برق شهر

«مدار قدرت»

«مدار سنسور آب»

(ADC0804) IC

«آشنایی با میکروکنترلرها»

۲-۱ اصطلاحات فنی

۳-۱ واحد پردازش مرکزی

حافظه نیمه رسانا : RAM و ROM

گذرگاهها : آدرس ، داده و کنترل

ابزارهای ورودی / خروجی

ابزارهای ذخیره سازی انبوه

ابزارهای رابط با انسان

ابزارهای کنترل / نظارت

برنامه ها : بزرگ و کوچک

میکروها، مینی ها و کامپیوترهای مرکزی

مقایسه ریزپردازنده ها با میکروکنترلرها

معماری سخت افزار

کاربردها

ویژگیهای مجموعه دستورالعمل ها

میکروکنترلر

مزیت ها و معایب

مروری برخانواده MCS-51TM

بررسی اجمالی پایه ها

درگاه

درگاه

درگاه

درگاه

(Program Store Enable) PSEN

(Address Latch Enable) ALE

ورودی های نوسان ساز روی تراشه

اتصالات تغذیه

ساختار درگاه I/O

سازمان حافظه

RAM بیت آدرس پذیر

بانک های ثبات

ثبات های کاربرد خاص

بیت توازن

ثبات B

اشاره گر پشته

اشاره گر داده

ثبات های درگاه سریال

ثبات های وقفه

ثبات کنترل توان

حالت معلق

حالت افت تغذیه

حافظه خارجی

دستیابی به حافظه کد خارجی

دستیابی به حافظه داده خارجی

رمزگشایی آدرس

ثبات های تایمر

ثبات های وقفه

ثبات کنترل توان

اشتراک درفضای حافظه کد و داده خارجی

عملیات راه اندازی مجدد، reset

خروجی آنالوگ

هدف طرح

 

مقدمه:

درعصری كه ما در آن زندگی می كنیم، علم الكترونیك یكی از اساسی ترین و كاربردی¬ترین علومی است كه در تكنولوژی پیشرفته امروزه نقش مهمی را ایفا می كند.
الكترونیك دیجینتال یكی از شاخه های علم الكترونیك است كه منطق زیبای آن انسان را مجذوب خود می كند.
امروزه اكثر سیستمهای الكترونیكی به سمت دیجیتال سوق پیدا كرده است و این امر به علت مزایای زیادی است كه سیستمهای دیجیتال نسبت به مدارهای آنالوگ دارند.
مداری كه ادر این پروژه معرفی می گردد یك مدار فرمان میكرویی است كه به منظور جایگزینی برای نمونه مكانیكی آن طراحی گردیده است.
برای طراحی و ساخت یك تایمر ماشین لباسشویی، قبل از هرچیز باید ماشین لباسشویی، طرزكار و همچنین عملكرد قسمتهای مختلف آن را بشناسیم. برای این منظور در ابتدات به شرح قسمتهای مختلف آن می پردازیم:
اجزای زیر قسمتهای مختلف یك ماشین لباسشویی را تشكیل می دهند:
موتور ، پمپ تخلیه، المنت گرمكن، شیربرقی، اتوماتیك دما، هیدرو سوئیچ و تایمر.
اگر بخواهیم عملكرد ماشین لباسشویی را بطور خلاصه بیان كنیم، به این صورت است كه ابتدا شیرآب (شیربرقی) بازشده و آب مخزن را پر می كند. سپس درصورت نیاز، گرمكن آب مخزن را به گرمای مجاز می رساند. سپس موتور شروع به چرخاندن لباسهای كثیف می كند. سپس پمپ، آب كثیف را از مخزن به بیرون از ماشین پمپ    می كند. این سلسله عملیات ادامه دارد تا در انتها ماشین بطوراتوماتیك خاموش شده و متصدی دستگاه می تواند لباسهای شسته شده را از دستگاه خارج كند. فرمان تمام اجزای فوق را تایمر می دهد. برای آشنایی با تایمر مكانیكی، مختصری درمورد آن توضیح    می دهیم:
این تایمر به ا ین صورت عمل می كند كه یك موتور الكتریكی كوچك، یك محور را توسط چرخ دنده هایی می چرخاند و این محور یك سری دیسك های پلاستیكی هم محور را می چرخاند. این دیسك ها بر روی خود دارای برجستگی هایی است و برروی این برجستگی ها زائده هایی قرار می گیرند كه با چرخیدن دیسك، این زائده ها بالا و پایین رفته و پلاتین هایی را بازوبسته می كنند. و این پلاتین ها نیز به نوبه خود یك سری اتصال های الكتریكی قطع و وصل می شوند كه می توانند به عنوان فرمان های الكتریكی قسمتهای مختلف لباسشویی به كار روند.
 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود شیوه ارائه مطالب ربات ها در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود شیوه ارائه مطالب ربات ها در فایل ورد (word) دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود شیوه ارائه مطالب ربات ها در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود شیوه ارائه مطالب ربات ها در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود شیوه ارائه مطالب ربات ها در فایل ورد (word) :

دانلود شیوه ارائه مطالب ربات ها در فایل ورد (word)

عنوان

1- مقدمه

2- ربوكاپ چیست؟

2-1-مفهوم كلی ربوكاپ

3- هدف نهایی

3-1- رشد و پیشرفت ربوكاپ

3-2- جنبه علمی و كاربردی ربوكاپ

4- لسیبون و محل سابتر

4-1- بانیان ربوكاپ 2004

4-2- بودجه

4-3- نحوه پذیرش در مسابقات ربوكاپ

5- لیگ های ربوكاپ

5-1- لیگ فوتبال

5-2- لیگ شبیه سازی

5-3- لیگ ربات های سایز كوچك

5-4- لیگ ربات های سایز متوسط

5-5- لیگ ربات های چهارپا

5-6- لیگ ربات های شبیه انسان

5-7- ربوكاپ نجات

5-8- ربوكاپ نوجوان

5-8-1- مبارزات ربوكاپ جوان

6- ربوكاپ به راستی یك مسابقه جهانی است

7- خلاصه مطلب

8- نتیجه گیری

9- منابع و مأخذ

دانلود شیوه ارائه مطالب ربات ها در فایل ورد (word)
فهرست شكلها و جداول

مقدمه:

براساس پژوهشی كه سازمان ملل متحد آن را انجام داده است تا سال 2007 ربات ها بیش از گذشته همراه و یار ساكنان در خانه ها خواهند شد.

در عرض سه سال میزان كمك و كارآیی ربات ها در خانه ها در كار نظافت، امنیت و سرگرمی هفت برابر بیشتر و قیمت آنها كمتر می شود و در ضمن باهوش تر هم می شوند.

براساس گزارش سالانه سازمان ملل با موضوع (رباتیك در جهان) سوم از 607 هزار ربات خانگی در سال 2003 خریداری شده اند.

بنابراین گزارش تا پایان سال 2007 تعداد ربات هایی كه در خانه ها به كار گرفته می شوند به 4/1 میلیون می رسد. آنها علاوه بر جارو كردن،‌ كارهایی مثل چمن زنی، تمیز كردن استخر و پاك كردن شیشه را نیز انجام خواهند داد.

ربات ها همچنین در بازی و سرگرم كردن به انسان كمك خواهند كرد تا سال 2007 تعداد ربات های سرگرم كننده و تفریحی تقریباً به دو و نیم میلیون عدد می رسد تعداد این ربات ها در حال حاضر 127 هزار عدد است حدود 692 هزار عدد از ربات های ساخت یكی از شركت های تولید كننده ربات از زمان تولیدشان در سال 1999 توانسته اند برای خودشان خانه ای پیدا كند.

در كنار بازی فوتبال و جنبه تفریحی ربات ها روز به روز كارهای سخت تر و خاص تری را در منزل به عهده می گیرند افزایشی چشمگیر خواهد داشت.

این وظیفه عبارتند از پژوهش های علمی و پزشكی، كارهای دفاعی و كمك به بقای بشر مثل خنثی سازی زمین.

پژوهشگران در سراسر جهان تلاش می كنند تا ربات هایی چندكاره بسازند و بسیاری از آنها هم می كوشند تا سن آنها را با استفاده از هوش مصنوعی باهوش تر خودكارتر كنند.

word: نوع فایل

سایز:22.2 KB

تعداد صفحه:26

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود شبکه GSM در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود شبکه GSM در فایل ورد (word) دارای 205 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود شبکه GSM در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود شبکه GSM در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود شبکه GSM در فایل ورد (word) :

دانلود شبکه GSM در فایل ورد (word)

سیستم GSM از تركیب 3 زیر سیستم اصلی بوجود آمده است :

1-زیر سیستم شبكه

2-زیر سیستم رادیویی

3-زیر سیستم پشتیبانی و نگهداری

در سیستم GSM برای برقراری ارتباطات اپراتورهای شبكه بامنابع مختلف وتجهیزات زیر ساختار سلولی ، نه تنها رابطی هوایی بلكه چندین رابط اصلیدیگر برای مرتبط كردن قسمتهای مختلف این سیستم تعریف

شده است.

دانلود شبکه GSM در فایل ورد (word)
فهرست مطالب

بخش اول مقدمه ای بر ساختار شبکهGSM

1-1:شبکه …………….………………………………………………………..GSM2

:1-1-1زیر سیستم شبكه………….…………………..………………………………3

:1-1-2زیرسیستم رادیویی………………………………..……………………..………4

1-2: معماری شبکه5………………………..……………………..……………………

)MS:1-2-1واحدسیار) …………………………………………………..……………5

6………………………………………….………..…………………….BSS :1-2-2

…………………………………..………………..…………………BTS :1-2-2-16

………………………….………..………………..……………….BSC : 1-2-2-28

) NSS: 1-2-3 زیرسیستم سوئیچینگ و شبکه) ……………….….…….………..…………8

) MSC:1-2-3-1مرکزسوئیچینگ موبایل) …………….…….……..………..…………11

:1-3 مشخصات فرکانسی و نواحی شبکه…………..……………….……………….. GSM11

: 1-3-1مشخصات فرکانسی…………………..…..……….…………..…….…. GSM11

:1-3-2نواحی شبکه…………………………………………………..………………12

: 1-3-2-1سلول……………………………………..……………..………………..12

: 1-3-2-2ناحیه موقعیت……………………………………..………(Location Area)24:1-3-2-3 ناحیه سرویس……………………………………………………..….. MSC24

: 1-3-2-4ناحیه تحت پوشش شبکه…………..……………………………… (PLMN)25

:1-4 مدولاسیوندر………………………………………..………..…………. GSM25

:1-5کانالهای فیزیکی و منطقی در………………………………………..……… GSM26

: 1-5-1کانال فیزیکی و مشخصات آن……………………………………………………26

:1-5-2کانالهای منطقی………………………………………………..……………27

:1-5-2-1کانالهای ترافیکی………….……………………………..………..……….28

: 1-5-2-2کانالهای کنترلی(CCH)……….………….……….…………………….28

:1-5-2-3کانالهای مخابرهای………….………………..……………………..(BCH)28

:1-6انتشار امواج رادیویی………..…………………..…………………..……………29

:1-6-1 پلاریزاسیون………………………….……………………..………………29

:1-6-2انواع انتشار…………………………..……………………..………………30

:1-6-3محاسبه افت مسیر فضای آزاد………………………….………………..………31

: 1-6-4 اثر محیط روی انتشار امواج………….………………………………..………31

:1-5-5مدل هاتا-اکوما را برای انتشار در موبایل……….………………….………………32

1-7: بودجه لینک……….………………………………..………………………..33

: 1-7-1مقدمه…………………………………………..…………………………33

1-7-2بودجه توان درمسیر..……………………………………………… Downlink34

: 1-7-3بودجه توان درمسیر…………………………………………..……… Uplink35

بخش دوم تعریف بهینه سازی و الگوریتم فرآیند بهینه سازی

: 2-1بهینه سازی چیست؟………………………….……………..…………………37

:2-2اهداف بهینه سازی………………………….………………………..…………37

: 2-3دلایل بهینه سازی………………………….……………………..……………38

:2-4الگوریتم بهینه سازی………………………….……………..…………………38

: 2-5مدیریت عملکرد و بهینه سازی………………………….……………..…………41

بخش سوم : پارامترهای GSM درمد Dedicated و Idle

: 3-1پارامتر در شبکه موبایل چیست؟………………………….……………..………..44

: 3-1-1پارامترهای شناسه……………………………………(Identifier Parameter)44

: 3-1-2پارامترهای عملکردی و وظایفی…….……………….…(Functional Parameter)45

: 3-1-3پارامترهای تایمری5…….………………………………… (Timer Parameter)4

: 3-1-4پارامترهای شمارنده………..……………………………(Counter Parameter)46

:3-1-5پارامترهای آستانه……….…………….……………. (Threshold Parameter)46

: 3-1-6پارامترهای اندازهگیری………..…..………………(Measurement Parameter)46

: 3-2پارامترهای شناسه شبکه…….……………….…………………..………..GSM46

: 3-2-1پارامترهای شناسه مشترك…….……………………………………..………..47

: 3-2-1-1شناسه مشترك موبایل بین المللی……………………………………( IMSI )47

: 3-2-1-2شناسه مشترك موبایل موقتی………………………………………( TMSI )47

: 3-2-1-3شماره بین المللی…………………………………………( MSIDN ) MS47

: 3-2-2پارامترهای شناسه تجهیزات……….…………………………………..…………48

: 3-2-2-1شناسه تجهیزات موبایل بین المللی……………………..…………….( IMEI )48

: 3-2-3پارامترهای شناسه مسیریابی مکالمه…………………………………………..…..48

: 3-2-3-1پارامتر………..……………..……………………..……………… LAC 48

3-2-3-2پارامتر………..………………………………..…………………..LAI 48

: 3-2-3-3پارامترشماره مسیریابی مشترك موبایل………………………………..MSRN49

: 3-2-4پارامترهای سلول مشترك…….……………….…………………..…………..49

:3-2-4-1پارامتر شناسه سلول…………………………………………..……………49

: 3-2-5پارامترهای ساختار کانال سلول…………………….…………………..………50

: 3-3عملکرد MS در…….……………….…………………..……….. Idle Mode50

: 3-3-1اطلاعات51 …………………………………………..………………..BCCH

:3-3-2انتخاب سلول…….……………………………Cell Selection /Reselection52

:3-3-3مدیریت موقعیت….………………….……………(Location Management )57

:3-3-3-1الگوریتم مدیریت موقعیت…….………………..…………………..………..57

: 3-3-3-2نواحی موقعیت…………………….…….……………..………….GSM58

:3-3-4درخواستهای…….……………….…………………….Location Update58

: 3-3-5الگوریتم فراخوانی….…………………….………………..…………….…59

:3-3-5-1انواع پیامهای فراخوانی…………………….…………………..…….…….59

: 3-3-5-2فراخوانی و دریافت غیرپیوسته………………….………..( Paging & DRX )60

:3-3-6محاسبات پارامترهای بکارگیری فراخوانی….………………….………….……….61

: 3-3-6-1محاسبه ظرفیت فراخوانی…………………………………….……(Paging)61

3:-3-6-2محاسبه اندازه و ابعاد موردنیاز کانال فراخوانی….…………………..………(PCH)62

:3-3-6-3محاسبه اندازه و ابعاد مورد نیاز کانال….………………….……………..AGCH62

:3-3-7پارامترهای کلیدی فراخوانی…………………………………………..(Paging) 63

:3-3-7-1پارامتر الگوریتم تکرار فراخوانی )پارامتر…..…………………….……….( MSC63

:3-8الگوریتم و پارامترهای دسترسی به شبکه…….………………….…………………..64

:3-8-1توالی دسترسی به شبکه………………………..………………..……………64

….………………………………..……..…………………IMSI Attach: 3-8-264

………………………………………..…………………IMSI Detach : 3-8-365

………………………………………..……………..Location Update : 3-8-465

……….……………………………Cell Measurement And Handover : 3-8-566

: 3-8-6پارامترهای دسترسی به شبکه………………………………………..….………66

:3-8-6-1پارامترهای دسترسی…………………………………………..…….………67

: 3-8-6-2پارامترهای برقراری مکالمه یا اتصال به شبکه……………………………….……..67

:3-8-6-3پارامترهای جدا شدن از شبکه………………..………….………………..……68

:3-9وظایف لیست همسایگی کلی…..……….……………….………….…..………….69

:3-9-1هدف از BA لیستها……..……..………………..……………..…………….69

:3-9-1-1ارسال BA لیست……..……………………..……………..………………69

:3-9-2اندازه گیری های سلولی در مد……..……………………………………..…..Idle70

:3-9-3پارامترهای مرتبط به همسایگی…….……………………..……………..………70

:3-10تنظیم فریم وفقی…….…………….…….…..…………………..……………71

: 3-10-1جلو بردن زمانی……..………………………..…….(TA) Timing Advance71

: 3-10-2رنج سلول گسترده……..………………………..….(Extended Cell Range)72

: 3-10-3پارامترهای کلیدی تنظیم وقفی…………………………….…………..………72

: 3-11اندازه گیری های سلولی در مد اختصاصی……..……………………….…………….73

:3-11-1مقدمه…….………………………..……………………………………..73

: 3-11-2رویه اندازه گیری سلولی در…..………………………….…Dedicated Mode73

:3-12کنترل توان….…………………………..…………..………………………78

:3-12-1دلایل کنترل توان….……………………..……..………………..…………78

:3-12-2وظایف و راهکاره ای کنترل توان…………………………………..…………….78

: 3-12-3کلاس های توان……..………………………….………..…………… GSM79

:3-12-4کنترل توان وفقی……..…………………..……..………………..…………80

:3-12-4-1اجرا کنترل توان وفقی…….…………………………..………..………….80

:3-12-4-2تریگرهای کنترل توان……..…………………………..………..………….82

:3-12-4-3پارامترهای کنترل توان وفقی………..……………………….………..……..84

:3-13انتقال غیرپیوسته….….…………………………..………..……………(DTX)85

:3-14دریافت غیرپیوسته…….…..………………………..………..…………(DRX)86

: 3-15پارامترهای کلیدی کنترل توان………..……………………….………..………..87

: 3-15-1پارامترهای کنترل توان دسترسی شبکه……………………………….…………87

:3-15-2پارامترهای کنترل توان دینامیکی………………………………….………..……88

:3-15-3پارامترهای کنترل………………………………….………..………….DRX89

)Handover : 3-16 دست به دست دادن) …………………………………………..…..90

:3-16-1رویه های………………………………….………..……………. Handover90

:3-16-2انواع………………………………….………..………………. Handover92

Handover : 3-16-2-1 در جهت کیفیت سیگنال………..………………………………92

Handover : 3-16-2-2 درجهت دامنه سیگنال………..………………………………..93

Handover : 3-16-2-3 درجهت تداخل……………………………………………….93

Handover : 3-16-2-4 درجهت…………………………………….. Power Budget93

Handover : 3-16-2-5 درجهت فاصله…………………………………………..……94

: 3-16-3فرآیند….……….………………………………..……………..Handover94

:3-16-3-1سیگنالینگ در فرآیند….……………………………..…………..Handover94

: 3-16-3-2حاشیه اطمینان برای انجام……..….……………………..………Handover95

:3-16-4پارامترهای………………………………..…………..…………Handover96

Handover: 3-16-4-1 درجهت……………………………………..Power Budget97

Handover: 3-16-4-2 درجهت دامنه…………………………………………..…….97

Handover: 3-16-4-3 درجهت کیفیت………….………………………………..…..98

Handover : 3-16-4-4 درجهت تداخل…………………………………………..…..99

Handover : 3-16-4-5 ازنوع Umbrella وپارامترهای آن……………………………….100

بخش چهارم معرفی ویژگیهای GSM وبکارگیری آنها درجهت بهینه سازی

: 4-1پرش فرکانس105….…..………………………….………..…………………………

:4-1-1مفاهیم پرش فرکانسی105……..…………………………..………..……………..

: 4-1-2توالیپرشفرکانسی106……….………………………….………..………………

:4-1-3دلیلبکارگیریپرشفرکانسی107…………………………………..………..…….

:4-1-4بکار گیریپرشفرکانسیدر………..………………………………..…. BTS 108

:4-1-5 ساختار سخت افزاری BTSبرای تکنیک پرش فرکانسی….…………………………108

: 4-1-5-1پرشفرکانسیباندپایه……….……….………………………..…………109

: 4-1-5-2پرشفرکانسیترکیبی……………….………………………..………….110

: 4-1-6بکارگیریپرشفرکانسیدر….…………….……………………………MS112

:4-1-7پارامترهایپرشفرکانسی………………..………………………..…………112

:4-2فیچربالانسترافیکی………………..………………………..……………….113

: 4-2-1فیچر ……………….………………………..……………………….CLS113

: 4-3نیمنرخ……………….……………………..………………..…………..120

بخش پنجممدیریتعملکردشبکه وشاخصهایشبکه

:5-1سیکلمدیریتعملکردشبکهدرفرآیندبهینهسازی…………………..……………..123

: 5-1-1طراحیاولیهشبکهوپیادهسازیآن…………………..……………………..…124

:5-1-2مونیتورکردنشبکه…….………………………………………..…………..124

:5-1-2-1سطوحمختلفبرایمونیتورکردنشبکه……..………….….…………………124

:5-1-2-2معیارهایاندازهگیریعملکردشبکه……..…………….……………………..125

:5-2روشهایاندازهگیریعملکردشبکه………..…………..……………………..……126

: 5-2-1درایوتست…….……………….……………………..……………………..127

: 5-2-2دیتای..…………………..……………………..…………………..OMC129

:5-2-3پروتکلآنالیزر………….…………..……………………..…………………..129

:5-3آنالیزدیتای OMCودیتایدرایوتست……..……………..……………………….129

:5-3-1آنالیزدیتای…..………………..……………………..………………. OMC129

:5-3-2آنالیزدرایوتست….….……………..……………………..…………………130

: 5-4تعریف…..……………….……………………..…………………. BSS KPI131

: 5-4-1درصدموفقیتبرقراریمکالمه…..……………….……………………..….…131

:5-4-2درصدقطعیمکالمه ….…………………..……………………..……………131

:5-4-3درصدموفقیتمکالمه….…….………….……….……………..…………….131

: 5-4-4درصدموفقیتدستبهدستدادنمکالمه….………………..……….…………132

: 5-4-5درصدخطادستبهدستدادنمکالمه…….…………….……….…………….132

:5-4-6درصدانسدادکانالترافیکی……..……………………………………..………132

:5-4-7درصدانسدادکانالسیگنالینگی….………………………………………..……133

5-4-8:درصدقطعیارتباطبراساسافت مسیر رادیویی….………………………………..133

:5-4-9درصدخطاتخصیصکانال ترافیکی.……..………………………..…………..…133

:5-4-10درصدموفقیتتخصیص کانال ترافیکی……..………………………..………….134

بخشششمتعریف مشخصاتشبکهوشناساییمشکلاتشبکه

:6-1مشخصاتشبکه………………………………..…………..……………..…….136

:6-1-1مقدمه………………………………..…………..…………………………136

: 6-1-2پوشش………………………………..…………..……………………. BSS137

:6-1-2-1بالانسسلولها…..……………………..…………………..……………..137:6-1-2-2آرایشوساختارآنتنها………………………………..…………..…………138

:6-1-2-2-1تنظیمآرایشآنتنها………………………………..…………..………….138

:6-1-2-2-2تیلتآنتنها ……….…..…………………..…………..…………………139

:6-1-2-2-3دایورسیتیآنتنها…….…….……………..……..…………..……………140

6-1-2-2-4دایورسیتیمکانی141……..…………………………………..……………….

6-1-2-2-5 دایورسیتیپلاریزاسیون….……….…………………….………..………..141

:6-1-2-3راندمانوعملکردتجهیزات142…………………………………..………..……..

: 6-1-3ظرفیت………………………………….………..……………………..BSS142

:6-1-4کیفیتسرویس ……..………………………….………..………….(QOS)143

:6-2پارامترهایاصلیکیفیتسرویس…………………………………..………..(QOS)143

:6-2-1نرخقطعیمکالمات …………………………………..………..………(DCR)144

:6-2-2بلاکینگ…………………………………..………..………………………144

:6-2-3راندمانترافیکییاارلانگ……….……………………. (Teraffic Throughput) 145

: 6-3شناساییمشکلاتازطریقشاخصهای…………..………………………… KPI146

:6-3-1درصدموفقیتبرقراریمکالمه…………….…………………………. (CSSR) 146

:6-3-1-1عدمدسترسیبه……..……………………………………..……SDCCH 147

: 6-3-1-2خطایتخصیصکانالترافیکی………….…..………(TCH Assign Failure) 147

: 6-3-2درصدبالایقطعیمکالمات ……………….………………………….(DCR ) 148

6-3-2-1:قطعیدرجهتخطای………..………………………………….Handover 148

:6-3-2-2پائینبودنقدرتدامنهوکیفیتسیگنال………….…..………………………. 148

:6-3-2-3تداخلحاصلازنزدیکبودنکانالفرکانسییاهمکانالبودن………………..…….149

:6-3-2-4عدمبالانسترافیک………………..…………………………..……………149

: 6-3-3درصدبالایخطای……………….………………………..(HFR) Handover149

:6-3-3-1تداخلشدیدرویهمسایگییاکمبودکانالدرسلولهمسایه علائم……………….….150

:6-3-3-2مشکلاتپارامترهایدیتابیسی…….….……..………………………………..150

: 6-3-4درصدبالایبلاکینگ….……………………( SDCCH Congestion) SDCCH150

:6-3-5درصدبالایبلاکینگ…..……..……..………………(TCH Congestion) TCH151

فصلهفتمالگوریتمبهینهسازیو ارائهراهحلبرای بهینهکردنشاخصها

: 7-1کلیاتوپیکرهرویهبهینهسازی………………….………………………………..154

…………………………………………..………………….Network Audit : 7-2156

:7-3فلوچارتروندبهینهسازی………………..……..……………………..…………157:7-3-1تشریحفلوچارتفعالیتبهینهسازی……….…..…..……………………………..157

:7-3-1-1شروعفعالیتبهینهسازی…….………..…………………………..………..157

:7-3-1-2تشخیصوحلمشکلاتسختافزاری…..……..…….…………………………158

:7-3-1-3شناساییوحلمشکلاتهمسایگی…………..…..……………………………159

:7-3-1-4شناساییوحلمشکلاتفرکانسی…………..…..…………………………….159

منابع

منابع……..…………………………………..…………………………………..162

ضمائم

الف : پارامترعمومیسلول………………………………………………..…………..164

ب : پارامتر C 2 برای………………………………………………cell Reselection169

پ : پارامترهایفراخوانی………………………………………………..……………174

ت : پارامترهایهمسایگی…..…………………………………………..……………178

ث : پارامترهای……….…..……………………………..………………… BA List180

ج : پارامترهای…..…..…………………………………..………………Handover181

چ :جدولارلانگ……….…………………………………..……………………….B191

خ : مشخصاتآنتنهایکاتراین………..…..……………………..………..……………195

دانلود شبکه GSM در فایل ورد (word)
فهرست جداول

بخش اول مقدمهایبرساختارشبکهGSM

جدول(1- : (1 لیستفرکانسهای…….……….………………………..……… GSM12 جدول(1-2) کانالهایمنطقیدر location Uodating و………….…………………… MTC29بخش سوم : پارامترهای GSM درمد Dedicated و Idle

جدول: (1-3) انواعپیغامهای BCCH………………………………………………52 جدول: (3-2) اندازهگیریهایسیگنالدریافتی……………….………………………… 76جدول: (3-3) اندازهگیریهایکیفیتدریافتی …………………………………………76جدول: (3-4) کلاسقدرتگوشی MS ………………………………………………79 جدول: (3-5) کلاسقدرت BTS……………………………………………………80جدول: (3-6) کلاستواندرباندهای 900 و 1800 برای MS و…….………………… BTS 81

دانلود شبکه GSM در فایل ورد (word)
فهرست شکل ها

بخش اول مقدمهایبرساختارشبکهGSM

شکل: ( 1-1) معماریشبکه……………………………………..……………… GSM 6

شکل(1-2): ساختار………………………………………..………………………NSS10

شکل (1-3): ساختارBSS ……………..………………………………..………………10

شکل : (1 -4) فاصلهفرکانسیبینمسیر Downlink و Uplink……….…….………………12

شکل1 -5) ): نواحیشبکه………..………………………………..…………… GSM 12

شکل1-6)): شبکهسلولارباتکنیک ………………………………… Frequency Reuse 14

شکل(1-7): دیاگراممدولاسیونGMSK………..………………………..………………25

شکل: (1-8) تکنیکمدولاسیون QPSK کهدر GSM استفادهمیشود……………………… 26

شکل(1-9) تصویریازشیارهایزمانیبرایکانالفیزیکی…………………….……………… 27

شکل: (1-10) ساختارکانالهایمنطقی………………………………………………… 27

شکل: (1-11) جهتانتشارامواج………………………………………..……………… 30

شکل(1-12) انواعپلاریزاسیونامواج ……………………………………..………………30

شکل: (1-13) اثرمحیطرویانتشارامواج ………………………………..………………32

شکل(1-14) مدلاکومارا- هاتا ………..………………………………..………………33

شکل (1-15) بودجهتواندرمسیر…….……………………..………………Downlink 34

شکل (1-16) بودجهتواندرمسیر ……………………………..………………Uplink 35

بخش دوم تعریفبهینهسازی والگوریتمفرآیند بهینهسازی

شکل : (2-1) فلوچارترویهمدیریتعملکردوبهینهسازی…………………..……………… 41

شکل : (2-2)فرایندوخطمشیبهینهسازی……….……………………..……………… 41

شکل (2-3): فازبررسیشبکهبرایفرایندبهینهسازی……………………………………… 42

بخش سوم : پارامترهای GSM درمد Dedicated و Idle

شکل : (3-1) آرایشکانال…………..…………………………..……………… BCH 50

شکل:(3-3) الگوریتم Cell Reselection درانتخابمیکروسلول…………………………… 56

شکل: (3-4) بروزرسانیمکان…………………………………….……..……………… 60

شکل: (3-5) بروزرسانیمکانبصورتاتوماتیک…………………………….……………… 60

شکل: (3-6)الگوریتم……….…..……………………………..………… IMSI Attach 64

شکل:(3-7) الگوریتم………….……………………………..………… IMSI Detach 65

شکل(3-8) :الگوریتم………………………………………………Location Update65

شکل: (3-9) الگوریتم……….……….…………. Cell Measurement And Handover 66

شکل:(3-10) جبرانسازیتاخیرانتشارباتنطیم………………………….…………… TA71

شکل:(3-11) ایجادتاخیربینبرستهایدردسترسبرایجبرانتاخیردردریافتدیتااز MS ها ..…72

شکل:(3-12) اندازهگیریروی……………………………………………… SACCH 75

شکل: (3-13) گزارشاندازهگیریدر………………..………..……………… Dedicate 77

شکل: (3-14) کنترلتوانوفقی………………………………………..……………… 80

شکل: (3-15) تریگرهایکنترلتوان……………………………………..……………… 82

شکل: (3-16) سطوحتریگرکنترلتوانوفقی……………………………..……………… 83

شکل: (3-17) انتقالغیرپیوستهیا………………….……………..………………DTX 85

شکل: ( 3-18) فریمهای…………………………………..………..……………… SID 86

شکل: (3-19) دریافتغیرپیوستهیا………………………..………..……………… DRX87

شکل: (3-20) تقدم …………………………..………..………………….. Handover92

شکل : (3-21) سیگنالینگبرایانجام Handover…………………………..………………95

شکل : (3-22) حاشیه Handover………………………………………..………………96

شکل Handover: (3-23) بینلایهها ..………………………..………..………………101

بخشچهارممعرفیویژگیهای GSM وبکارگیریآنها درجهتبهینهسازی

شکل:(4-1) مقایسهپرشفرکانسیرویکاریرها..…………………..………..……………..106

شکل : ( 4- 2)نوعپرشفرکانسی..………………………..……………..…………….. 106

شکل(:(4-3توالیپرشتایماسلاتهایکانال..……………………..………..……………..107

شکل (4-4)افزایش C/Iبا استفاده از پرش فرکانسی..………………..………..…………….. 108

شکل :(4-6) الگوریتمپرشفرکانسیباندپایه….…………………..………..……………..109

شکل4-7) : ( الگوریتمپرشفرکانسیترکیبی ..………………..………..………………….111

شکل) : (4-8ساختار BTS دردونوعپرشفرکانسی………………..………..………….. 112

شکل : (4- 9) الگوریتم CLS..………………. ..……………..………..……………..115

شکل: (4-10) ساختارنرخاطلاعاتبرایتمامنرخونیمنرخ…………..…………………….. 120

بخش پنجممدیریتعملکردشبکه وشاخصهایشبکه

شکل(5 – 1): فلوچارتمدیریتعملکردبهمراهبهینهسازی..………….………..……………..123

شکل : (5-2) نحوهانجامدرایوتست..………………..………..………..………………… 128

بخشششمتعریف مشخصاتشبکهوشناساییمشکلاتشبکه

شکل : (6-1)مقایسهسیستمبالانسوغیربالانس..……..…………..……..………………… 137

شکل : (6- 2)آرایشآنتنهابعدازتقسیمسلولی …….…………..………..…………………139

شکل: (6-3) تیلتمکانیکیوالکتریکیآنتنها ..…………………..………..…………………140

شکل: (6-4)ساختارآنتنهادردایورسیتیمکانی ..….……………..………..…………………141

شکل : (6 -5)ساختارآنتنهادردایورسیتیپلاریزاسیون..…………..………..…………………142

شکل(6-6): بلاکینگ ودرجه سرویسGOS..……..……………..………..…………………145

شکل: ( 6-7) مدلارلانگترافیکی ..………..………..………..………..…………………145

فصلهفتمالگوریتمبهینهسازیو ارائهراهحلبرای بهینهکردنشاخصها

شکل: (7-1) پیکرهوساختاررویهبهینهسازی ..…..……………..………..…………………154

شکل: (7-2) فازبررسیشبکه ..………………..……………..………..…………………156

شکل : (7-3) فلوچارتکلیرویهبهینهسازی ..….……………..………..…………………157

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی روش های تعدیل و کاهش بار در شبكه های توزیع و عوامل ایجاد نامتعادلی بار در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی روش های تعدیل و کاهش بار در شبكه های توزیع و عوامل ایجاد نامتعادلی بار در فایل ورد (word) دارای 120 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی روش های تعدیل و کاهش بار در شبكه های توزیع و عوامل ایجاد نامتعادلی بار در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود بررسی روش های تعدیل و کاهش بار در شبكه های توزیع و عوامل ایجاد نامتعادلی بار در فایل ورد (word)

فصل اول : اثر عدم تعادل بار در افزایش تلفات شبکه توزیع

اثر عدم تعادل بار در افزایش تلفات شبکه فشار ضعیف

تبعات نامتعادلی بار

شبکه فشار ضعیف

 عدم تساوی بار فازها

 اضافه تلفات ناشی از جریان دار شدن سیم نول

رسم نمودار چگونگی‌رابطه‌بین افزایش عبور جریان از سیم نول و میزان

تلفات در شبکه (بار کاملاً اکتیو)

شرایط لازم برای تعادل شبکه علاوه بر یکسان نمودن بار فازها

 اثر نامتعادلی بار در افزایش تلفات ترانسفورماتورهای توزیع

عملکرد نا متعادل ترانسفورماتورهای سه فاز

بارهای تکفاز روی ترانسفورماتورهای سه فاز

بار تکفاز خط به خنثی در ترانسفورماتورهای سه فاز

بررسی تلفات نامتعادلی در ترانسهای توزیع

ارائه پیشنهاد جهت کم کردن تلفات نامتعادلی در ترانسفورماتورهای توزیع

فصل دوم : بررسی روش‌های کاهش تلفات ناشی از نامتعادلی بار

 ارائه الگوریتم جهت تعادل بار فازها

 اساس روش

تعیین آرایش بهینه شبکه

تخصیص انشعاب جدید بودن تغییر آرایش شبکه

تخصیص انشعاب جدید به شبکه بهینه شده

ارائه الگوریتم

 امکان سنجی افزایش سطح مقطع نول

 امکان سنجی افزایش سطح مقطع نول در خطوط با بار سبک

امکان سنجی افزایش سطح مقطع در خطوط با بار متوسط

امکان سنجی افزایس سطح مقطع نول در خطوط با شعاع تغذیه طولانی

 نتیجه گیری

 سیستم زمین و اثر آن در کاهش تلفات شبکه توزیع

 تلفات در سیستم نول

 کاهش تلفات در سیم نول

کاهش افت ولتاژ در سیم نول

 اثر زمین نول در محل مصرف

 زمین کردن شبکه توزیع

مقاومت سیم اتصال زمین و مقاومت زمین

 مدل خط توزیع

 اثر نامتعادلی فازها بر روی تلفات با توجه به سیستم زمین

حساسیت تلفات نسبت به مقاومت اتصال به زمین

 جنبه اقتصادی خطا در تلفات

 مقایسه هزینه ایجاد سیستم زمین و صرفه جوئی ناشی از کاهش تلفات پیک

 اثرات جریان عبوری از سیستم زمین

 

 

 

مراجع

فهرست اشکال

شکل :دیاگرام برداری جریانهای فازها و جریان نول

شکل :درصد افزایش تلفات برحسب افزایش عبور جریان از سیم نول

شکل:دیاگرام برداری جهت محاسبه جریان نول

شکل:بار تکفاز در ترانسفورماتورهای سه فاز

شکل:بار تکفاز بین خط خنثی در گروه ترانسفورماتور Yyبدون خط خنثی

شکل:بار خط به خنثی فاز A گروه ترانسفورماتورYy

شکل:ترانسفورماتورDY با سیم نول

شکل : مقادیر جریانها در ترانسفورماتور DY با سیم نول

شکل: ترانسفورماتور YZ با سیم نول

شکل :شبکه شعاعی از یکسو تغذیه

شکل:جریانهای فاز در شبکه شعاعی

شکل:شبکه شعاعی با در نظر گرفتن تعداد انشعابها به جای جریان آنها

شکل:شبکه شعاعی از یکسو تغذیه با سه گره

شکل:متعادل سازی انشعابها در گره‌ها

شکل:مجموع انشعابهای فازها پس از متعادل سازی انشعابهای گره‌ها

شکل: متعادل سازی مجموع انشعابهای فازها

فهرست اشکال

شکل: شبکه مثال 

شکل : شبکه پس از تخصیص انشعاب جدید به فاز S در گره سوم

شکل:شبکه پس از تخصیص انشعاب جدید به فاز T در گره سوم

شکل:شبکه پس از تخصیص انشعاب جدید به فاز Rدر گره سوم

شکل:شبکه پس از تخصیص انشعاب جدید به فاز R در گره سوم

شکل:شبکه پس از تخصیص انشعاب جدید به فاز S در گره دوم

شکل : شبکه پس از تخصیص انشعاب جدید به فاز T در گره دوم

شکل : شبکه بهینه شده مثال

شکل:شبکه پس از تخصیص انشعاب جدید به فاز R در گره سوم

شکل: شبکه پس از تخصیص دومین انشعاب به فاز R در گره سوم

شکل:شبکه پس ازتخصیص دومین انشعاب به فاز S در گره سوم

شکل:شبکه پس از تخصیص دومین انشعاب به فازT در گره سوم

شکل:شبکه پس از تخصیص انشعاب به فاز S در گره دوم

شکل:شبکه پس از تخصیص انشعاب به فاز T در گره دوم

شکل : الگوریتم متعادل سازی بار فازها و افزودن انشعاب جدید در شبکه فشار ضعیف

شکل :مدارشماتیک جهت نمایش عبور بخشی از جریان نول توسط سیستم زمین

فهرست اشکال

شکل:تقسیم جریان در دو مقاومت موازی

شکل :مدار معادل مثال

شکل:مدل خط توزیع با چهار سیم

شکل:مدل نمونه خط توزیع برای شرح محاسبات

شکل:تغییرات تلفات بر حسب میزان نامتعادلی بار

شکل:توزیع جریان سیم نول در حالت بار نامتقارن با مقاومت‌اتصال‌زمین‌Rg

شکل: تأثیر مقاومت اتصال زمین Rg بر روی تلفات خط

شکل: نسبت تلفات در فیدر با مقاومت اتصال زمین مشخص به تلفات

در فیدر با اتصال زمین کامل

شکل:ارزش کنونی تلفات خطوط انتقال

فهرست جداول

جدول:قیمت‌کابلهایرشته‌ای‌وتک‌رشته‌ای که درسطح ولتاژ توزیع به‌کاربرده‌میشوند

جدول:میزان کاهش مقاومت سیم نول در اثر زمین کردن

جدول :ماتریس امپدانس HZ60

جدول :شکل مؤلفه‌های متقارن معادل

جدول:امپدانس خطوط با زمین مستقیم

جدول:تلفات خطوط با زمین مستقیم

جدول: تقسیم تلفات بین خط و اتصال زمین

جدول: تلفات در فیدرهای با بار توزیع شده متمرکز

 

 

مقدمه

یكی از مؤلفه‌های مطرح در افزایش تلفات شبكه توزیع مسأله عدم تعادل بار در این شبكه اعم از شبكه فشار ضعیف , ترانسفورماتورهای توزیع و شبكه فشار متوسط می‌باشد. این مؤلفه كه به عنوان یك عامل اختلال در عملكرد شبكه توزیع اعلام وجود می‌كند به دو صورت عدم تساوی بار فازها و عدم تساوی ضریب توان بار فازها ( یا تركیبی از هر دو ) متظاهر می‌گردد و باید در هریك از بخشهای سه گانه شبكه توزیع مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار بگیرد.
با آماری كه از پستها و شبكه توزیع تهیه شده عدم تعادل بار مأیوس كننده است و این مشخصه نشان دهنده عدم رعایت اصول فنی از طرف پرسنل توزیع و بعضاً سهل انگاری و عدم وجود دانش فنی در ایجاد شبكه‌های برق رسانی مبتنی بر اصول فنی برای مصرف كننده‌ها می‌باشد.
1-1- اثر عدم تعادل بار در افزایش تلفات شبكه فشار ضعیف
1-1-1- تبعات نامتعادلی بار
الف) افزایش تلفات قدرت : تلفات قدرت در شبكه فشار ضعیف شامل دو دسته تلفات قدرت در فازها و تلفات قدرت در سیم نول می‌باشد. با فرض ثابت بودن مجموع جریان سه فاز , تلفات قدرت در فازها در حالت عدم تعادل بار بیش از تلفات در حالت تعادل بار بوده كه به آن تلفات در نول هم اضافه می‌شود و با توجه به این امر كه اكثراً مقاطع سیمها در نول نصف مقاطع سیم فازها و بنابراین مقاومت اهمی سیم نول حدود دو برابر مقاومت سیم فازها می‌باشد , تلفات حتی در حالت جریانهای عبوری كم , باز هم قابل توجه است.
ب) افت ولتاژ در اثر نامتعادلی : حتی با فرض این كه سیمهای فاز در شبكه مقاطع یكسان و در نتیجه امپدانس مساوی داشته باشند , در اثر عبور جریان نا برابر , سیمهای فاز افت ولتاژ متفاوتی داشته و در نتیجه دارای ولتاژ نامتعادلی در طرف مصرف كننده‌ها بخصوص مصرف كننده‌های حساس مانند موتورهای سه فاز خواهند بود. این موضوع اثرات نامطلوبی بر مصرف كننده‌های سه فاز خواهد داشت.
ج) خطرات ناشی از جریان دار شدن سیم نول : با نامتعادل شدن جریان در سیستم سه فاز و عبور جریان از سیم نول , نسبت به زمین دارای ولتاژی می‌شود كه درصورت عبور از حد مجاز از نظر ایمنی نامطلوب بوده و چنانچه مصرف كننده با سیم نول تماس حاصل كند , احتمال برق گرفتگی وجود خواهد داشت. علاوه بر مسائل یاد شده زیاد بودن نامتعادلی بار شبكه باعث وضعیت نامطلوبی در اجزاء دیگر شبكه از جمله ترانسفورماتورها خواهد شد.
1-1-2- شبكه فشار ضعیف
عدم تعادل بار در شبكه ضعیف بدلایل زیر بوجود می آید :
– عدم تساوی بار مشتركین در هر لحظه روی هر فاز
– وجود شبكه‌های تكفاز طولانی و پربار روی خطوط فشار ضعیف
– وجود لوازم برقی تكفاز موتوری با ضریب توان پائین روی خط ( مثل موتورهای تكفاز جوشكاری و000) نامتعادلی بار , به دو صورت عدم تصاوی بار فازها و جریان دار شدن سیم نول باعث افزایش تلفات شبكه می‌شود.

1-1-2-1- عدم تساوی بار فازها [4]
در یك خط فشار ضعیف سه فاز با فرض ثابت بودن مجموع بار فازها , اگر بار فازها بصورت نا متعادل توزیع شده باشد , طبق نا مساوی كوشی , تلفات ایجاد شده در سیمهای فاز بیشتر از تلفات حالتی است كه بار فازها به طور مساوی تقسیم شده باشند.
نا مساوی كوشی      
اگر بارهای هر فاز به ترتیب   و بار متوسط آنها را   بنامیم , خواهیم داشت :
 
اگر طول خط L و مقاومت واحد طول خط به اهم R فرض شود داریم :
 
در مورد خطوط فشار ضعیف موجود كه بار آنها در چند نقطه از خط برداشته می‌شود , بهترین راه برای توجیه قضیه فوق و همچنین اندازه گیری افزایش تلفات ناشی از عدم تعادل بار پیدا كردن الگوی مناسب برای آنهاست. تلفات در یك فاز با توزیع یكنواخت طبق فرمول چنین می‌باشد (Iچگالی واحد طول جریان می‌باشد   ) :
 
در صورت مساوی بودن بار سه فاز                           
در نتیجه : (1-1)               
حال جهت محاسبه اضافه تلفات سیم‌های فاز ناشی از عدم تساوی بار فازها , اگر اندازه آن   نامیده شود و تلفات در حالت تساوی بار فازها و عدم تساوی بار فازها در سیمهای فاز   و   باشد خواهیم داشت :
                
همانگونه كه ملاحظه می‌شود اضافه تلفات ناشی از عدم تساوی بار فازها فقط به اندازه آنها بستگی داشته و ارتباطی به ضریب توان آنها ندارد. همچنین در صورت تساوی بار فازها عبارت داخل پرانتز صفرشده و مقدار اضافه تلفات مذكور نیز صفر می‌گردد.
حال با فرض اینكه تلفات اضافی ناشی از عدم تساوی بار فازها بعلت جریان عدم تساوی بار   در هر فاز به طور مستقل با توزیع یكنواخت عمل نماید :
 
 
(1-6)  
یعنی هر قدر تفاوت جریان سه فاز نسبت به یكدیگر بیشتر باشد , جریان عدم تساوی بار بیشتر بوده و تلفات مربوط به آن بیشتر می‌شود. هرقدر بار سه فاز به یكدیگر نزدیكتر باشند جریان عدم تساوی بار كمتر شده و تلفات حاصله نیز كمتر می‌گردد.
1-1-3- اضافه تلفات ناشی از جریان دار شدن سیم نول [4]
از آنجائیكه جمع برداری جریان سه فاز از داخل سیم نول عبور می‌نماید جریان سیم نول به مجموعه عوامل عدم تساوی بار فازها و تفاوت ضریب توان بار فازها بستگی دارد.
اما از آنجائیكه مشتركین تكفاز , عموماً خانگی و تجاری می‌باشند و ضریب توان اینگونه مشتركین بعلت نبود بارهای موتوری بزرگ عمدتاً حدود 9/0 می‌باشد. بنابراین تفاوت ضریب توان بار فازها چندان قابل توجه نیست لذا با تقریب خوبی می‌توان اختلاف فاز بین جریانهای فازهای هر خط را   در نظر گرفت , بدین ترتیب و با توجه به شكل (1-1) جریان نول را می‌توان محاسبه كرد :
 
(1-7)        
ملاحظه می‌شود جریان نول به تفاوت اندازه بار فازهای خط بستگی داشته و هر قدر این بارها بهم نزدیكتر باشند , جریان نول كمتر و بر عكس هر چقدر اندازه بارها نسبت بهم دور باشند جریان نول بیشتر می‌گردد. با در نظر گرفتن الگوی توزیع جریان یكنواخت روی سیم نول , اندازه تلفان آن برابر است با :
 
بادر نظر گرفتن رابطه (1-7) و با توجه به اینكه مقطع سیم نول را عموماً نصف مقطع فاز در نظر می‌گیرند و به تبع آن مقاومت سیم نول دو برابر مقاومت فازهاست , خواهیم داشت :
           
به عبارت دیگر با محاسبه تلفات اضافی ناشی از عدم تساوی بار فازها روی سه فاز خط می‌توان تلفات اضافی مربوط به جریان دار شدن سیم نول را محاسبه كرد و بالعكس. اما از آنجائیكه جریان  نول را می‌توان در نمونه‌های مورد مطالعه اندازه گیری نمود , راه بهتر محاسبه تلفات ناشی از جریان دار شدن سیم نول و سپس بدست آوردن تلفات اضافی مربوط به عدم تساوی بار فازها مطابق رابطه (10-1) می‌باشد.
بدترین حالت مربوط به ایجاد تلفات در سیم نول , برای خطوط تكفاز یا خطوط با انشعابهای فرعی طولانی تكفاز اتفاق می‌افتد زیرا در آن صورت جریان فاز تماماً از سیم نول عبور نموده و تلفات قسمت تكفاز شبكه را شش برابر می‌كند. تلفات در شبكه تكفاز با سیم نول به مقطع نصف مقطع فاز یا شبكه دو فاز با سیم نول به مقطع نصف مقطع فاز , مطابق با آنچه كه در زیر آمده است به ترتیب به نه برابر و سه برابر افزایش می‌یابد. در روابط زیر ,   جریان فاز و   تلفات شبكه سه فاز می‌باشند.
 
  
1-1-5- شرایط لازم برای تعادل شبكه علاوه بر یكسان نمودن بار فازها
بدیهی است كه محاسبات انجام شده در حالت ساده شبكه و با فرض همسان بودن مقاطع سیمهای شبكه و ضریب قدرت مساوی در فازها انجام یافته است و در حالی كه این دو شرط برقرار نباشد امكان محاسبه با حجم گسترده شبكه حتی با محاسبات كامپیوتری نیز نتیجه قابل قبولی را در بر نخواهد داشت. در اینجا هدف صرفاً نمایشی تقریبی افزایش تلفات انرژی در اثر عدم تعادل بار و زیانهای ناشی از آن می‌باشد كه به همین وسیله توجه شركتهای توزیع را به تعدیل بار فازها معطوف دارد و بنابراین با اندازه‌گیری جریان سیم نول یا جریان سیم‌های فاز میزان تلفات ناشی از نامتعادلی بار را محاسبه و بار مالی آنرا تعیین كند.
ذكر این نكته ضروری است كه مساوی كردن بار فازها و متعادل نمودن آن برای صفر كردن یا كاهش جریان نول عملاً بسیار بعید و شاید غیر ممكن است و نیز ضریب قدرت هر فاز تأثیر بسزایی در جریان نول دارد. با این معنی كه با متعادل كردن بار فازها زمانی جریان در سیم نول صفر خواهد شد كه ضریب قدرت هر سه فاز نیز یكسان باشد. برای روشن نمودن مطلب ذكر یك مثال ضروری است :
– بار فازها متعادل و برابر 100 آمپر  منظور می‌شود :            
– ضریب قدرت فازها عبارت باشند از:  
 
با استفاده از شكل (1-3) روابط زیر بدست می‌آید :
 
شكل (1-3): دیاگرام برداری جهت محاسبه جریان نول
با استفاده از روابط مثلث نامشخص :   
ملاحظه می‌گردد با وجودی كه بار هر سه فاز متعادل و مساوی است , بعلت ضریب قدرتهای مختلف جریان نول صفر نشده است.
در بخش 2-1 با فرض داشتن ضریب قدرت یكسان برای سه فاز , الگوریتمی جهت متعادل كردن بار سه فاز پیشنهاد می‌گردد.

1-2- اثر نا متعادلی بار در افزایش تلفات ترانسفورماتورهای توزیع
چون اكثر مصرف كنندگان در شبكه‌های فشار ضعیف , تكفازند اجازه نمی‌دهند كه جریان به طور یكسان بین فازها تقسیم شود. علاوه بر این استفاده از منابع تكفاز در برخی از شبكه ها نامتعادلی جریان سه فاز را به دنبال دارد. در بسیاری از كشورها ترانسهای توزیع (MV/LV) تكفازند. طرف اولیه ترانسهای توزیع , ممكن است بین یك فاز و  زمین یا بین دو فاز خطوط فشار متوسط وصل شود. بنابراین در مدارهای سه فاز فشار متوسط , هم نامتعادلی ولتاژ و هم نامتعادلی جریان می‌تواند ظاهر شود [17]
1-2-1- عملكرد نامتعادل ترانسفورماتورهای سه فاز [6]
در عمل ,‌باورهای تكفاز مورد نیاز مصرف كننده‌ها همواره از ثانویه‌های ترانسفورماتورهای سه فاز تأمین و تغذیه می‌گردند. اگر چه تلاشی برای متعادل نگه داشتن بارها صورت می‌گیرد , اما شرایط عدم تعادل ( عدم تقارن) در سیم پیچی‌های فاز یا عدم تعادل در بارهای تكفاز و یا به علت قطبی‌های تك فاز , باعث می‌شود در شرایط نامتعادل كار كنند.
عملكرد نامتعادل ترانسفورماتورها پدیده‌ای نامطلوب و ناخواسته است و این بدان علت است كه جریان‌های نامتعادل در سیم پیچی‌های سه فاز , اثرات مضری به شرح زیر بر رفتار ترانسفورماتورها به دنبال خواهد داشت.
1) تلفات هسته و تلفات اهمی افزایش می‌یابد به طوری كه كارائی ترانسفورماتور كم می‌شود. علاوه بر این تلفات مذكور باعث ایجاد حرارت بیشتر و نتیجتاً كاهش عمر ترانسفورماتور می‌گردد.
2) ولتاژهای فاز و خط نامتعادل و از شكل طبیعی خود خارج می‌گردند.
3) ظرفیت باردهی ترانسفورماتور كاهش می‌یابد.
ولتاژی‌های خط یا فاز نامتعادل , اثرات زیان آوری بركار وسایل الكتریكی كه به این ترانسفورماتورها متصل هستند , دارند. برای مثال , كاهش گشتاور راه اندازه‌ای و گشتاور حالت عادی , كاهش سرعت كار و كارآیی نامطلوب از جمله نتایج عملكرد موتور القائی است كه از شبكه نامتعادل تغذیه می‌گردد.
برای بررسی و تحقیق هر چه دقیق‌تر رفتار ترانسفورماتورها تحت شرایط نامتعادل , باید روش مؤلفه‌های متقارن مورد استفاده قرار گیرد. موضوع و هدف این بخش تجزیه و تحلیل دقیق نیست , بلكه  هدف تنها نشان دادن تصویر تقریبی از رفتار نا متعادل ترانسفورماتورهای سه فاز است.
1-2-2- بارهای تكفاز روی ترانسفورماتورهای سه فاز
بارهای تكفاز بین خط و خنثی و یا بین دو خط ترانسفورماتور سه فاز , بدترین شرایط نامتعادلی را برای ترانسفورماتور مربوط بوجود می‌آروند. علاوه بر این می‌توان ادعا كرد كه یك بار چند فاز نامتعادل برابر است با یك بار چند فاز متعادل و یك بار تك فاز بین خط و خنثی و یا بین دو خط , از این رو , بررسی رفتار ترانسفورماتورهای سه فاز در مقابل جریانهای تك فاز , امری ضروری است.
انواع گوناگون اتصال‌های مورد بحث در این بخش , تعادل نیروی محركه مغناطیسی در دو طرف ثانویه و اولیه به تعیین جریان سیم پیچ‌ها كمك می‌كند. سیم پیچی اولیه و ثانویه مربوط به یكفاز به طور موازی یكدیگر رسم شده‌اند و برای سادگی , نسبت تبدیل آنها واحد فرض شده است. در شكلهای گوناگون فلش‌ها جهت جریان را مشخص می‌كنند و اعداد كنار این فلش‌ , بزرگی جریان را نشان می‌دهند.
الف ) در شكل 1-4 (a) دو سیم پیچی فاز و یك سیم خط , به گونه‌ای كه نشان داده‌ شده , حامل جریان صفر هستند  . دقت كنید كه یك خط طرف اولیه حامل جریان صفر است.
ب ) در شكل 1-4 (b) توزیع جریان در یك ترانسفورماتور زیگراگ , ستاره (YZ) برای یك بار بین خط و خنثی در طرف ثانویه نشان داده شده است. توجه كنید كه برای حفظ تعادل mmf , جریان طرف اولیه , نصف جریان طرف ثانویه است.
ج) برای اتصال DZ , بار بین دو خط طرف ثانویه فرض می‌شود. برای حفظ تعادل mmf , جریانهای فاز در طرف اولیه در شكل 1-4 (C) نشان داده شده است. توجه داشته باشید كه جریانها در طرف ثانویه , واحد فرض شده‌اند , در حالیكه جریان در یك فاز 1 و جریان   در دو فاز دیگر طرف اولیه هستند. جریان خط طرف اولیه عبارت از جریان صفر در یك خط و جریان   در دو خط دیگر می‌باشد.
د ) ترانسفورماتورهای سه فاز بدون نقطه خنثی در طرف اولیه ممكن است بتواند یا نتواند بار خط به خنثی را در طرف ثانویه تغذیه كند.
            
شكل (1-4): بار تكفاز در ترانسفورماتورهای سه فاز

1-2-3- بار تكفاز خط به خنثی در ترانسفورماتورهای سه فاز
همانگونه كه قبلاً بیان شد بار تكفاز به خنثی , بدترین حالت بارگذاری نامتعادل در ترانسفوماتورهای سه فاز است. در این قسمت این نوع بارگذاری نامتعادل برای ترانسفورماتورهای سه فاز بامدار مغناطیسی مجزا مورد مطالعه قرار می‌گیرد.
شكل (1-5) یك ترانسفورماتور سه فاز با سه مدار مغناطیسی مجزا , یا اتصال ستاره ستاره بدون نقطه خنثی در طرف اولیه را تشریح می‌كند.
به گونه‌ای كه در شكل (1-5) نشان داده شده است به محض بارگذاری خط به خنثی در طرف ثانویه فاز A , جریان I از سیم پیچی فاز مربوط به بار عبور می‌كند. برای نسبت تبدیل واحد فازها جریان I به خاطر تعادل mmf در سیم پیچی ثانویه فاز A , در سیم پیچی اولیه فاز A جریان می‌یابد. این مطلب با رجوع به شكل (1-5 (a) ) معلوم و مشخص است. در فاز A بار دار شده باید كه نیروهای محركه مغناطیسی ناشی از جریان ثانویه I جریان اولیه   مخالف یكدیگر باشند و از این رو :
 
علاوه بر این باید توجه داشت كه جریان فاز A می‌باید از طریق فازهای B و C به منبع برگردد. به عبارت دیگر به گونه ای كه در شكل نشان داده شده , اولیه‌های فازهای B و C مجبورند كه جریان   را حمل كنند. بنابراین

شكل (1-5): بار تكفاز بین خط خنثی در گروه ترانسفورماتور Yy  بدون خط خنثی
جریان   در اولیه‌های فازهای B و C جریان تحریك 1 به حساب می آید و نتیجتاً اگر این جریانها به اندازه كافی بزرگ باشند , باعث اشباع قابل ملاحظه هسته می‌شوند. در نتیجه ولتاژهای زیاد غیر عادئی (   امپدانس تحریك 2فاز B یا C ) در دو سر فازهای B و C ظاهر می‌شوند. بنابراین ولتاژهای خط به خنثی , مطابق شكل (1-6 (a) ) نامتعادل می‌گردند. در این شكل مثلث ABC ولتاژهای خط اولیه و N , نقطه خنثی نیروهای محركه اولیه و ثانویه را نشان می‌دهد. از آنجا كه فرض می‌شود ترانسفورماتور به یك منبع

شكل (1-6) : بار خط به خنثی فاز A گروه ترانسفورماتور Yy
تغذیه بزرگ وصل است مثلث ولتاژ ABC بدون تغییر می‌ماند. تنها نقطه خنثی است كه اثر می‌پذیرد. ولتاژ دو سر فاز A از   به   سقوط می‌كند , در حالیكه ولتاژ دو سرفازهای B و C بترتیب از   و   به   و   افزایش می‌یابد. اگر   در فازهای B و C , كمتر یا معادل جریانهای تحریكشان باشد , ولتاژهای فازها متعادل باقی می‌مانند. این بدان معناست كه بدون فروپاشی ولتاژ فاز بار شده است و جریان بار تك فاز معادل دو برابر جریان تحریك آن فاز قابل تحویل است. توجه كنید كه تنها اگر هر دو ترانسفورماتور B و C دارای جریان تحریك یكسانی باشند نمودار برداری شكل (1-6 (a)) صدق می‌كند.
بعنوان مثال طبق شكل (1-6(a)) در حالیكه ترانسفوماتور B , در مقایسه با ترانسفورماتور C , دارای جریان تحریك كمتری ( مقاومت ظاهری تحریك ) باشد , ولتاژ ظاهر شده دو سر B از ولتاژ دو سر ترانسفورماتور C بیشتر است.
1-2-4- بررسی تلفات نامتعادلی در ترانسهای توزیع
همانطور كه در بخشهای گذشته آمده است , جریان عدم تعادل شبكه فشار ضعیف از سیم پیچ ثانویه عیناً عبور كرده و مشابه خطوط , تلفات عدم تعادلی را ظاهر می‌سازد. بر حسب نوع سیم‌پیچی , طرف ثانویه نیز موجب تلفاتی در سمت اولیه ترانس می‌شود كه این تلفات برای دو نوع از اتصالات ذكر شده محاسبه می‌گردد.طی دو مثال زیر دو نوع از این اتصالات مورد بررسی قرار می‌گیرد تا میزان افزایش تلفات در حالت نامتعادلی بار نسبت به حالت متعادل بدست آید. در روابط ارائه شده علامتهای اختصاری به شرح زیر می باشند.
  : مقاومت سیم پیچهای فاز اولیه و ثانویه
  : مقاومت سیم نول
  : تعداد دور سیم پیچی طرف اولیه
  : تعداد دور سیم‌پیچی طرف ثانویه
  : جریان فاز طرف اولیه
  : جریان فاز طرف ثانویه
  : جریان اضافی ناشی از نامتعادلی , در طرف اولیه
  : جریان نول طرف ثانویه
  : تلفات در حالت نامتعادلی بار در طرف اولیه
  : تلفات در حالت نامتعادلی بار در طرف ثانویه
  : كل تلفات در حالت نامتعادلی بار
  : تلفات در طرف اولیه در حالت بار متعادل
  : تلفات در طرف ثانویه در حالت بار متعادل
  : كل تلفات در حالت بار متعادل
مثال 1: ابتدا اتصال   مورد بررسی قرار می‌گیرد ( شكل 1-7). فرض می‌شود در حالت تعادل بار ثانویه جریانهای متعادل A 100 در هر فاز ترانس جریان دارد , لذا جریانی از سیم نول نمی‌گذارد. مقدار نسبت تبدیل نیز طبق روابط زیر بدست می آید :

شكل (1-7) : ترانسفورماتور   با سیم نول
 
لذا در این نوع اتصال نسبت تبدیل معادل   است و جریانها نیز با این نسبت تبدیل به اولیه منتقل می‌شود. در نتیجه جریانهای فاز طرف اولیه برابر است با :                  
 
با این فرضیات به محاسبه تلفات می‌پردازیم. تلفات شامل تلفات در سیم پیچی اولین و تلفات در سیم پیچی ثانویه است.
 
در حالت نامتعادل فرض می‌شود كه جریانهای فاز‌ها به صورت A100 , A120 و A80 باشند , لذا مطابق شكل (1-8) روابط ذیل برقرار می‌باشد.
طبق رابطه (1-7)  داریم :               
 
شكل (1-8): مقادیر جریانها در ترانسفورماتور   با سیم نول
 
مثال 2 : در این مثال به بررسی ترانس با اتصال YZ می‌پردازیم ابتدا فرض می‌شود كه جریان متعادل A110 در هر یك از سیم پیچی‌های ترانس Z جریان دارد , لذا جریانهای متعادل طرف ثانویه برابر است با :
 
                     
و از آنجا تلفات ناشی از عبور جریانها در سیم پیچهای ترانس برابر است با :
 
حال در حالت نامتعادل فرض می‌شود جریانهای متعادلی A100 , A 110 و A120 در سیم پیچ‌های ترانس Z جریان داشته باشد , لذا جریان نول مطابق رابطه (1-7) برابر است با :
 
شكل (1-9) : ترانسفورماتور YZ با سیم نول
 
  در حالت قبل
 
با جایگذاری   و   در این روابط تلفات انرژی در حالت نامتعادلی ترانس قابل محاسبه می‌باشد. چنانچه ملاحظه می‌گردد این تلفات مقدار قابل توجهی بوده و می‌بایستی نسبت به كاهش آن اقدام مناسبی به عمل آید.
1-2-5- ارائه پیشنهاد جهت كم كردن تلفات نامتعادلی در ترانسفورماتورهای توزیع
1- بالانس كردن بار خروجیهای ترانس طبق الگوریتم پیشنهاد شده در بخش 2-1
2- دادن كد یا شماره مخصوص به هر ترانس و تشكیل پرونده جداگانه هر ترانس به طوریكه پس از ركورد دیگری سالانه ( در موقع پیك بار ) مقدار آمپراژ هر فاز در این پرونده نوشته شود و در صورت اضافه شدن مشترك جدید آمپر آن به این آمار اضافه گردد.
3- پس از ركوردگیری در صورت بالا بودن درصد بار ترانس , اقدام به تعویض ترانس با
ترانسی با ظرفیت بالاتر و در غیر این صورت مجبور به تفكیك شبكه و اضافه نمودن یك ترانس
 دیگر به شبكه.
4- استفاده از مانور تغییر تپ در ترانسها ( توزیع و قدرت ) بطوریكه در صورت لزوم در تابستان تپهای ترانس افزایش و در زمستان كاهش یابد.
 
« فصل دوم »
بررسی روش‌های كاهش تلفات ناشی از نامتعادلی بار

2-1- ارائه الگوریتم جهت تعادل بار فازها
همانطور كه در بخش نخست اشاره شد , یكی از مشكلات اساسی كه در شبكه های توزیع وجود دارد , عدم توزیع مناسب بارهای تكفاز و به تبع آن تلفات از نامتعادلی بارهاست. این تلفات شامل دو قسمت تلفات نول و تلفات نامتعادلی در فازها می‌شود.
از آنجا كه بحث متعادل كردن فاز و تصحیح ضریب قدرت بارهای نامتقارن , بحثی مجزا بوده و در اكثر كتب و مقالات یافت می‌شود [10] , لذا با فرض ضریب قدرت یكسان برای سه فاز , به سراغ روشی می‌رویم تا بتوان توسط آن بار سه فاز را متعادل ساخت.
در این فصل الگوریتمی ارائه می‌گردد كه توسط آن توزیع بهینه بارهای تكفاز به منظور دسترسی به كمترین تلفات ناشی از نامتعادلی بار بدست آید. هدف از ارائه این الگوریتم در اختیار داشتن ابزاری جهت نیل به مقصود فوق می‌باشد. در طرح این الگوریتم با دو مسأله مجزا از یكدیگر مواجه می‌شویم ك
حالت اول آنستكه برای شركت توزیع از نظر اجرائی قابلیت تغییر انشعابهای روی هر گره وجود داشته و در صدد كمینه كردن تلفات ناشی از نامتعادلی بار در شبكه باشد. در این صورت مطابق با الگوریتم ارائه شده در بخش 2-1-5 آرایش جدید شبكه با كمترین ناشی از نامتعادلی قابل دستیابی است.
در حال دوم , اگر شركت توزیع در جهت تغییر انشعابها محدودیتهای اجرائی داشته باشد و درصدد تخصیص انشعاب جدید باشد , این الگوریتم مطابق با روشی كه بعداً توضیح داده خواهد شد كه مبتنی بر استفاده از روش سعی و خطا برای رسیدن به حالت بهینه با شرایط موجود شبكه می‌باشد , بهترین حالت تخصیص انشعاب را در اختیار قرار می‌دهد.
البته توصیه می‌شود كه شركتهای توزیع در صورتیكه مشكلات اجرائی از نظر بی برقی فیدرهای توزیع را نداشته باشند , شبكه موجود را با استفاده از الگوریتم ارائه شده برای یكبار تغییر آرایش دهند تا توزیع بهینه بار در فیدر فشار ضعیف بدست آید.
2-1-1- اساس روش
در طرح این الگوریتم یك تابع هدف در نظر گرفته می‌شود كه مبین تلفات از نامتعادلی بار است و سعی می‌گردد این تابع به حداقل مقدار خود برسد.
شكل (2-1) در نظر گرفته می‌شود شبكه نشان داده شده در این شكل یك شبكه شعاعی بوده  و از یك سو تغذیه شده است این شبكه دارای m گره بوده و تعداد انشعابهای روی هر فاز در هر گره   الی   الی   و   الی   می‌باشد كه به طور مجزا نشان داده شده است.
                               
شكل (2-1) : شبكه شعاعی از یكسو تغذیه
در شبكه فوق فرض می‌شود همه انشعابها دارای مصارف یكسان و برابر I باشند , ضمناً ضریب قدرت همه نیز یكسان فرض می‌شود تا بتوان از روابط استخراج شده در بخش قبل استفاده كرد.
یكی دیگر از فرضیات اساسی , ثابت بودن مجموع انشعابهای سه فاز روی هر گره می‌باشد. بعبارت دیگر بهینه سازی فنی با تغییر انشعابهای سه فاز روی یك گره انجام می‌شود و امكان تغییر تغذیه بار از یك گره به گره دیگر وجود ندارد. بدین ترتیب خواهیم داشت   …

 

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود بررسی روش های تعدیل و کاهش بار در شبكه های توزیع و عوامل ایجاد نامتعادلی بار در فایل ورد (word)
1- :محمد مهدی همدانی گلشن ، طراحی و محاسبات سیستم های توزیع الکتریکی ، جلد اول ، اصفهان ، جهاد دانشگاهی.
2- :مسعود علی اکبر گلکار ، طراحی و بهره برداری از سیستم های توزیع انرژی الکتریکی جلد اول، شرکت برق منطقه ای فارس – دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی.
3- : استاندارد صنعت برق ایران- مشخصات و خصوصیات انرژی الکتریکی (کیفیت برق )، قسمت اول ،چاپ اول.
4- : محمد رضا آقا محمدی ، نرم افزار شبیه ساز عدم تعادل بار در فیدرهای توزیع و متعادل ساز آن در حوزه زمان ، دهمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق.
5-: علی رامین فرد ، روشی کاربردی در متعادل سازی بار شبکه های فشار ضعیف توزیع ، بیست و چهارمین کنفرانسبین المللی برق ، 
6- : روح اله جهانی، متعادل سازی بار فازها در شبکه های فشار ضعیف توزیع نیروی برق با اطلاعات محدود ، بیست و چهارمین کنفرانسبین المللی برق ، 
7-: محمد مهدی قنبریان ، تعادل بار فشار ضعیف با استفاده از توان متوسط مشترکین ، نهمین کنفران

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پروژه تاثیرات تولیدات پراكنده در پایداری سیستم های قدرت ( DG) در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود پروژه تاثیرات تولیدات پراكنده در پایداری سیستم های قدرت ( DG) در فایل ورد (word) دارای 62 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه تاثیرات تولیدات پراكنده در پایداری سیستم های قدرت ( DG) در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود پروژه تاثیرات تولیدات پراكنده در پایداری سیستم های قدرت ( DG) در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود پروژه تاثیرات تولیدات پراكنده در پایداری سیستم های قدرت ( DG) در فایل ورد (word) :

1-1- مقدمه

در سیستم‌های بهم پیوسته برق، با توجه به صرفه‌جویی‌های مقیاس (Economies of Scale)،تولید انرژی الكتریكی بصورت مركزی و توسط نیروگاه‌های بزرگ صورت می‌گیرد. در سال‌های اولیه پیدایش سیستم‌های بهم پیوسته، معمولاً سیستم با رشد سالانه حدود 6 الی 7 درصدی در مصرف انرژی الكتریكی مواجه بود. در دهه 1970 مباحثی از قبیل بحران نفتی و مسائل زیست‌محیطی مشكلات جدیدی را برای صنعت برق مطرح نمودند، به‌گونه‌ای كه در دهه 1980 این فاكتورها و تغییرات اقتصادی، منجر به كاهش رشد بار به حدود 6/1 الی 3 درصد در سال شدند. در همین زمان هزینه انتقال و توزیع انرژی الكتریكی نیز به طرز قابل توجهی افزایش یافت. لذا تولید مركزی توسط نیروگاه‌های بزرگ، اغلب به دلیل كاهش رشد بار، افزایش هزینه انتقال و توزیع، حاد شدن مسائل زیست محیطی و تغییرات تكنولوژیكی و قانون‌گذاری‌های مختلف غیر عملی شدند.

در دهه‌های اخیر، تجدید ساختار صنعت برق و همچنین خصوصی‌سازی این صنعت، مطرح و در برخی كشورها اعمال گشته است. طی این مدت، به خاطر بالا بردن بازده بهره‌برداری و تشویق سرمایه‌گذاران، صنعت برق دستخوش تغییرات اساسی از لحاظ مدیریت و مالكیت گردیده است، به طوریكه برای ایجاد فضای رقابتی مناسب، بخش‌های مختلف آن از جمله تولید، انتقال و توزیع از هم مستقل گردیده‌اند. در محیط تجدید ساختار یافته صنعت برق، متقاعد نمودن بازیگران بازار به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های چندین میلیارد دلاری تولید و انتقال توان آسان نیست.

این تغییر و تحولات از یك طرف و همان‌طور كه قبلاً نیز اشاره شد، عواملی همچون آلودگی محیط‌زیست، مشكلات احداث خطوط انتقال جدید و پیشرفت فناوری در زمینه اقتصادی نمودن ساخت واحدهای تولیدی در مقیاس كوچك در مقایسه با واحدهای تولیدی بزرگ از طرف دیگر، باعث افزایش استفاده از واحدهای تولیدی كوچك تحت عنوان "تولیدات پراكنده" (DG) كه به طور عمده به شبكه‌های توزیع متصل شده و نیازی به خطوط انتقال ندارند، گردیده است ]4-1[.

اكثر تكنولوژی‌های تولید پراكنده در جنبه های متعدد مانند عملكرد، اندازه و قابلیت گسترش، انعطاف پذیر هستند. ضمن اینكه استفاده از تولید پراكنده باعث یك عكس‌العمل قابل انعطاف به مقداردهی قیمت برق می گردد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود ساختمان ترانسفورماتور در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود ساختمان ترانسفورماتور در فایل ورد (word) دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود ساختمان ترانسفورماتور در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود ساختمان ترانسفورماتور در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود ساختمان ترانسفورماتور در فایل ورد (word) :

دانلود ساختمان ترانسفورماتور در فایل ورد (word)

ترانسفورماتورها را با توجه به كاربرد و خصوصیات آنها، می توان به سه دسته كوچك متوسط و بزرگ دسته بندی كرد. ساختن ترانسفورماتورهای بزرگ و متوسط به دلیل مسایل حفاظتی و عایق بندی و امكانات موجود ، كار ساده ای نیست ولی ترانسفورماتورهای كوچك را می توان بررسی و یا ساخت. برای ساختن ترانسفورماتورهای كوچك ، اجزای آن مانند ورقه آهن ، سیم و قرقره را به سادگی می توان تهیه نمود.

اجزای تشكیل دهنده یك ترانسفورماتور به شرح زیر است؛

هسته ترانسفورماتور:

هسته ترانسفورماتور متشكل از ورقه های نازك است كه سطح آنها با توجه به قدرت ترانسفورماتور ها محاسبه می شود. برای كم كردن تلفات آهنی هسته ترانسفورماتور را نمی توان به طور یكپارچه ساخت. بلكه معمولا آنها را از ورقه های نازك فلزی كه نسبت به یكدیگر عایق‌اند، می سازند. این ورقه ها از آهن بدون پسماند با آلیاژی از سیلیسیم (حداكثر 4.5 درصد) كه دارای قابلیت هدایت الكتریكی کم و قابلیت هدایت مغناطیسی زیاد است ساخته می شوند. در اثر زیاد شدن مقدار سیلیسیم ، ورقه‌های دینام شكننده می شود. برای عایق كردن ورقهای ترانسفورماتور ، قبلا از یك كاغذ نازك مخصوص كه در یك سمت این ورقه چسبانده می شود، استفاده می كردند اما امروزه بدین منظور در هنگام ساختن و نورد این ورقه ها یك لایه نازك اكسید فسفات یا سیلیكات به ضخامت 2 تا 20 میكرون به عنوان عایق در روی آنها می مالند و با آنها روی ورقه ها را می پوشانند. علاوه بر این ، از لاك مخصوص نیز برای عایق كردن یك طرف ورقه ها استفاده می شود ورقه های ترانسفورماتور دارای یك لایه عایق هستند. بنابراین ، در مواقع محاسبه سطح مقطع هسته باید سطح آهن خالص را منظور كرد. ورقه‌های ترانسفورماتورها را به ضخامت های 0.35 و 0.5 میلیمتر و در اندازه های استاندارد می سازند. باید دقت كرد كه سطح عایق شده ى ورقه های ترانسفورماتور همگی در یك جهت باشند (مثلا همه به طرف بالا) علاوه بر این تا حد امكان نباید در داخل قرقره فضای خالی باقی بماند. لازم به ذكر است ورقه ها با فشار داخل قرقره جای بگیرند تا از ارتعاش و صدا كردن آنها نیز جلوگیری شود.

word: نوع فایل

سایز:124 KB

تعداد صفحه:13

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید