دانلود کتاب مکانیک سیالات در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد

 دانلود کتاب مکانیک سیالات در فایل ورد (word) دارای 55 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پی دی اف دانلود کتاب مکانیک سیالات در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي دانلود کتاب مکانیک سیالات در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود کتاب مکانیک سیالات در فایل ورد (word) :

کتاب های خلاصه منابع رشته پلیمر برای آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد به همراه مجموعه تست ها با پاسخ های تشریحی برای کنکوریهای95

اهداف درس:
– آشنائی با معادلات حاکم بر جریان سیال
– شناسائی روابط کاربردی جریان در لولههای تحت فشار
– طراحی و محاسبه لولههای تحت فشار
– آشنائی با جریانهای غیر ماندگار(ضربه قوچ)
– آشنائی با پدیده آشفتگی
طرح درس
فصل اول: مروری بر معادلات معادله پیوستگی، اندازه حرکت و انرژی 1-1
فصل دوم: روابط جریانهای تحت فشار و طراحی لولهها 1-2
فصل سوم: جریانهای غیرماندگار ضربه قوچ 1-3
فصل چهارم: پدیده آشفتگی

سئوالات فصل اول

1-1- در یک لوله با مقطع دایرهای شکل به قطر 200 میلی متر، سرعت جریان بـر روی نقـاط مختلـف شـعاع
لوله در فواصل صفر، 65 ،36 و 87 میلیمتری از مرکز لوله به ترتیب برابر6/1 ،6/8 ،7 و 5 متـر در ثانیـه
اندازه گیری شده است. مقادیر تقریبی دبی جریان، سرعت متوسط و نسـبت سـرعت حـداکثر بـه سـرعت
متوسط را بیابید.

2-1- برای یک خط لوله آب مقادیر زیر را تعیین کنید:
الف- هد فشار معادل با فشار 170کیلونیوتن بر مترمربع
ب- مقدار فشار معادل با هد فشار 45 متر.
ج- مقدار سرعت معادل با هد سرعت 10 متر

3-1- در یک لوله به قطر 0.18 متر، آب با سرعت 3.6 متردرثانیه و فشار 345 کیلوپاسکال در جریـان اسـت . در
یک مقطع به فاصله 12 متر از مقطع اول، قطر لوله به 0.076 متر کاهش می یابد. با فرض سیال ایـده آل،
مقدار فشار را در مقطع دوم در شرایط زیر بیابید.
الف: لوله افقی
ب: لوله عمودی(جریان به طرف بالا)

فصل اول: مروری بر معادلات پیوستگی، اندازه حرکت و انرژی

6 -1
4-1- در شکل زیر آب در مجموعه نازل و زانویی که در صفحه افق قرار دارد جریان دارد و از نازل به اتمسفر
تخلیه می شود، نیروی لازم جهت ثابت نگه داشتن مجموعه چقدر می باشد؟

5-1- یک لوله آب به قطر 300 میلیمتر، توسط یک تبدیل کاهنده 30 درجه به یـک لولـه بـه قطـر 150 میلـی متـر
متصل شده است. ( زاویه بین محور دو لوله 30 درجه است). هر دو لوله در یک صـفحه قـائم قـرار گرفتـه انـد .
حجم داخلی تبدیل 50 لیتر و وزن تبدیل در حالت خشک 220 نیوتن است. هـد فشـار در طـول لولـه بـا قطـر
بزرگتر برابر 2 متر و دبی جریان 150 لیتر در ثانیه میباشد. مقدار و جهـت نیـروی وارد بـر تبـدیل را محاسـبه
کنید.
6-1- یک تبدیل که قسمتی از یک سیستم لوله کشی را تشکیل می دهد،آب از سمت چپ با سرعت ثابت 4متـر بـر
ثانیه و فشار مطلق 3/5 کیلوگرم نیرو بر سانتی متر مربع وارد می شـود .فشـار مطلـق در انتهـای دیگـر تبـدیل
3/17 کیلوگرم نیرو برسانتی مترمربع می باشد.وزن تبدیل 10کیلوگرم نیـرو و حجـم داخـل آن V =0/03 متـر
مکعب است . طول المان 100 سانتیمتر و سطح مقطـع ورودی دو برابـر سـطح مقطـع خروجـی اسـت . کـل
نیرویی که تبدیل و سیال اطراف آن به پایه وارد مـی کننـد را محاسـبه کنیـد . مسـاحت سـطح مقطـع ورودی
cm2
100 در نظر بگیرید.

Pdfنوع فایل:

سایز: 5.34mb

تعداد صفحه:55

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله مهندسی نفت در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد

 دانلود مقاله مهندسی نفت در فایل ورد (word) دارای 129 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پی دی اف دانلود مقاله مهندسی نفت در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله مهندسی نفت در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله مهندسی نفت در فایل ورد (word) :

پایان نامه ی کامل مهندسی نفت برای ارایه به دانشگاه ها و … با قیمت عالی

دانلود مقاله مهندسی نفت در فایل ورد (word)
فهرست

1- کلیات

2- بررسی گونه های سنگی و خصوصیات فیزیکی و مخزنی سازند های کنگان و دالان

3- منطق فازی

4- استفاده از منطق فازی در پیش بینی گونه های سنگی و خصوصیات فیزیکی سازندهای کنگان و دالان

5- نتیجه گیری و پیشنهادات

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود جوشکاری آلومینیوم با گاز در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود جوشکاری آلومینیوم با گاز در فایل ورد (word) دارای 72 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود جوشکاری آلومینیوم با گاز در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود جوشکاری آلومینیوم با گاز در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود جوشکاری آلومینیوم با گاز در فایل ورد (word) :

دانلود جوشکاری آلومینیوم با گاز در فایل ورد (word)

فرمت فایل : ورد با قابلیت ویرایش

چکیده:

دراین جا چگونگی كاركرد فرآیند را نشان می دهیم.

بررسی و كنترل آلیاژها

فرآیند ساخت آلیاژ آلومینیوم MIG به صورت یك ساختار پیچیده می باشد. اما لینكلن دارای مزیت آشكاری است. اول این كه، جهت تولید كارآمد آلیاژهای آلومینیوم مناسب، كوره خودكار و اتوماتیك را به كار می بریم. با این نوع تجهیزات قادر هستیم انواع تركیبات مناسبی را فراهم سازیم.

در مرحله بعدی فرایند آن را در دماهای كمتری برای زمان كافی نگاه می داریم و در آلیاژهایی كه توانایی انتقال حرارت را ندارند، عكس است استحكام فقط با كار سرد یا كرنش سختی افزایشی پیدا می كند. برای فهمیدن این موضوع تغییر شكل مكانیكی كه باید در ساختمان فلز رخ دهد، نتیجه ی آن افزایشی مقاومت به كرنش و تولید فلزی با استحكام بالاتر و داكتیلیته كمتر می باشد.

ریخته گری دائمی

دوم، ما از فرآیند ریخته گری دائمی كه به ویژه نسبت به ماده هایی که برای آلیاژ شكل گرفته شده اند، استفاده كرده ایم. این فرآیند، سطح را از ناخالصی ها و عیب ها آزاد نگه می دارد.

طراحی سیم

در آخرین مرحله ساخت این فرآیند، همچنین از تكنولوژی پیشرفته طراحی سیمی جهت حفظ كردن بی نقصی سطح و درون، استفاده كرده ایم.

تست مفتول

جهت اطمینان ازكیفیت بهترجوشكاری مفتول،بازرسی ونظارت تولید درمرحله پایانی انجام شده وكیفیت سطحی همراه باعملكردجوشكاری ارزیابی شده است.

انجام عمل جوشكاری

اكثر جوشكاری MIG آلیاژهای آلومینیومی به علت تغذیه ضعیف می باشند. نظر به این كه آلومینیوم به صورت نرم می باشد، مهم است كه سطح مفتول، جهت تغذیه بهتر بایستی از صافی و نرمی بیشتری برخوردار باشد. محصولات سوپر لعاب، تغذیه آسان تری نسبت به محصولات رقابتی را فراهم می سازد چون كه آن ها دارای نقص سطحی كمتر می باشند.از طرفی مفتول سوپر لعاب با فشار و نیروی كمتری نسبت به محصولات رقابتی می باشد که به این معنی است كه كنترل بهتری برای اپراتور وجود دارد.همراه با دانش فرآیند جوشكاری MIG ، به این نكته می رسیم كه اجرا و یا عملكرد جوشكاری یكی از بیشترین عوامل مهم درانتخاب یك سیم می باشد. مفتول MIG آلومینیومی،نسبت به موادی که پایداری کمتری دارند،از قوس جوش تولید شده محافظت می کند. زیراآلومینیوم رسانایی الکتریکی بسیار خوبی دارد. همچنین گاهی تغییرات ناچیز در قطر مفتول، سرعت تغذیه سیم وطول قوس و حتی از كار افتادگی تجهیزات به دلیل سوختگی سیم ذوب آن ممکن می باشد. ارزیابی نهایی ما راجب محصول پایانی، پایداری و همنواختی در صنعت را تضمین می كند. شما می توانید روی سیم و یا مفتول MIG آلومینیومی، جهت پایداری بهتر، شكل ظاهری جوشكاری، بی نقص بودن و قابلیت تولید یا قدرت تولید و بازدهی حساب باز كنید.

دانلود جوشکاری آلومینیوم با گاز در فایل ورد (word)
فهرست مطالب:

چکیده………………………………………………………..1

فصل اول: تأثیر عناصر آلیاژی

مقدمه………………………………………………………..2

جوشكاری AL در مقایسه با جوشكاری فولاد…………………………….3

متالوگرافی……………………………………………………3

آلیاژهای آلومینیوم…………………………………………….4

آلیاژهای غیر ریختنی……………………………………………4

آلیاژهای ریخته گری…………………………………………….5

عناصر آلیاژی………………………………………………….6

تشخیص دما…………………………………………………….7

تأثیر جوشكاری بر روی خواص مکانیکی آلیاژهای آلومینیوم …………….12

آلیاژهای عملیات حرارت ناپذیر…………………………………..12

آلیاژهای عملیات حرارت پذیر…………………………………….13

فصل دوم: انتخاب فلز پركننده

آلیاژهای پركننده آلومینیوم…………………………………….15

راهنمای فلز پركننده آلومینیوم………………………………….19

فصل سوم: تداركات و آماده سازی جوشكاری………………………….20

ذخیره آلومینیوم و مفتول آلومینیومی قبل از جوشكاری………………..21

آماده سازی جوشكاری……………………………………………22

فصل چهارم: GMAW آلیاژهای آلومینیوم …………………………..24

خواص آلومینیوم ………………………………………………24

حالات انتقال فلز……………………………………………..25

منبع انرژی و زنجیرهای مفتولی………………………………….26

تجهیزات برق -P GMAW ………………………………………..27

کنترل مفتول ها………………………………………………27

تغذیه گرهای نوع فشاری………………………………………..28

تغذیه گرهای نوع فشاری کششی …………………………………..

فصل پنجم: گاز حفاظتی…………………………………………

تكنیک های جوشكاری

معایب جوش-دلایل و راه کارها

حل مسائل در صلاحیت روش های جوشكاری

ـ محیط های تست تنش

ـ محیط های تست خمش

نمودارهای اصلی راهنمای جوشكاری

دسته بندی نرخ های ذوب

جریان در مقایسه با سرعت تغذیه مفتول

طراحی تصال های جوشكاری برای شیار جوش

نمودارهای راهنمای جوشكاری برای جوشكاری فیلت و لپ

مطالعات ایمنی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید