دانلود بررسی عوامل اجتماعی موثر بر اعتیاد در بین جوانان در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی عوامل اجتماعی موثر بر اعتیاد در بین جوانان در فایل ورد (word) دارای 103 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی عوامل اجتماعی موثر بر اعتیاد در بین جوانان در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

چکیده
پژوهش حاضر به منظور بررسی علل و عوامل اجتماعی و عاطفی در گرایش به اعتیاد در بین جوانان نایین انجام گرفت فرض اصلی این تحقیق این بود که عوامل بر ایجاد اعتیاد تأثیر می گذارد و فرضیه ها و سؤالهای متعددی در پژوهش بیان شده است که مورد بررسی قرار گرفته جامعه آماری با مشورت استاد راهنما 200 نفر انتخاب شده و روش نمونه گیری تصادفی است و ابزار مورد استفاده سنجش پرسشنامه می باشد که شامل سؤال پنج گزینه ای می باشد و شامل یک جدول فراوانی و یک نمودار هیستوگرام می باشد نتایج بدست آمده از پژوهش حاضر به شرط زیر است :
الف) عوامل اجتماعی در گرایش به اعتیاد تأثیر مستقیم دارد.
ب) عوامل عاطفی در گرایش به اعتیاد تأثیر مستقیم دارد.
ج) وضعیت دوران تحصیل در گرایش به اعتیاد تأثیر مستقیم دارد.
د) وضعیت اقتصادی در گرایش به اعتیاد تأثیر مستقیم دارد.
ر) میزان تحصیلات افراد در گرایش به اعتیاد تأثیر مستقیم دارد.
ز) میزان فرهنگ خانواده در گرایش به اعتیاد تأثیر مستقیم دارد.
نتایج تحقیق با توجه به یافته ها در آخر ارائه شده است.

فهرست مطالب

فصل اول :
1-    مقدمه    8
2-    بیان مسئله    10
3-    اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش    11
4-    اهداف پژوهش    13   
5-    پرسش یا فرضیه های پژوهش     13
6-    تعاریف نظری و عملیاتی     15
7-    معرفی متغیرهای مستقل و وابسته    19
فصل دوم : بررسی پیشینه پژوهش
1-    تاریخچه اعتیاد    21
2-    بررسی نظریه ها و مفاهیم مربوط به موضوع پژوهش    24
3-    بررسی پژوهشهای انجام شده در داخل و خارج از کشور    45
4-    نقد و بررسی پژوهشهای انجام شده    47
فصل سوم : متودولوژی
1-    جامعه آماری    57
2-    نمونه آماری و روش نمونه گیری    58
3-    روش محاسبه حجم نمونه    58
فصل چهارم : یافته های پژوهش
1-    بررسی و توصیف و تحلیل داده ها    60
الف) توصیف داده ها با استفاده از جداول و داده ها    61
ب) تحلیل داده ها (تحلیل بر اساس داده های آماری)    69
ج) سایر یافته های پژوهش    69
فصل پنجم : نتیجه گیری
1)    تجزیه و تحلیل نتایج پژوهش به ترتیب ارائه داده ها    82
2)    محدودیتهای پژوهش     83
3)    پیشنهادات کاربردی از نتایج بدست آمده وپیشنهاد برای مراحل بعدی    83
فصل ششم : ضمائم ، منابع و مأخذ
ضمائم    89
منابع و مآخذ    92

فصل اول
 
مقدمه
اعتیاد عبارت است از حالتی که استعمال متوالی یا متناوب ماده مخدر در فرد ایجاد می کند. با استعمال مواد مخدر تحریک پذیری سلولهای عصبی در دستگاه عصبی افزایش می یابد، در نتیجه داروی بیشتری لازم است تا او را به حالت تعادل برگرداند.
اعتیاد همراه با بی دردی مزمن است که سبب افت تمامی فعالیتها می شود. افراد معتاد افرادی هستند، ناتوان، کم تجربه، لذت طلب و در اکثر این افراد شروع به اعتیاد برای برطرف کردن یک حالت روانی یا بیماری روانی است که شایعترین آن افسردگی می باشد که در همه گروههای سنی و اجتماعی دیده می شود.
اعتیاد خطر بزرگی برای ارزشهای اسلامی جامعه محسوب می شود. دروغ گفتن، دزدی کردن، خیانت و حتی پشت پا زدن به ناموس، همه از عوارض اعتیاد است به این دلیل باید روی برنامه های اخلاقی کار شود.
در زمینه فکری و فلسفه زندگی، معتادان بی اعتنا  به زندگی، بدبین، منفی باف، بی هدف، بی بند و بار، بی هیجان و بی توجه به ارزشهای حاکم بر جامعه هستند. فرد معتاد در اولین تجربه ها حالتهایی پیدا می کند که تا به حال احساس نکرده و این حالت است که فرد را به طرف اعتیاد می کشاند.
با توجه به مواردی که ذکر شده مصرف بیش از حد مواد مخدر یکی از بزرگترین مشکلات قرن حاضر است، به طوری که تقریباً تمام کشورهای جهان سعی دارند برنامه هایی برای پیشگیری از اعتیاد و درمان معتادان به اجرا گذارند، ولی اغلب این برنامه ها کمتر مؤثر واقع می شود، چرا که سوداگران و سودجویان با صرف هزینه های گزاف، گاهی تا چند برابر بودجه دولتها برای طرح برنامه؛، بازار خود را رونق می بخشند. سوداگران مرگ از ناآگاهی و مشکلات گوناگون جوانان برای گسترش و رونق بازارهای خود سوء استفاده می کنند و به راههای مختلف قربانیان بیشتری را در دام مخوف خویش گرفتار می سازند.

منابع و مأخذ
1- اعتیاد ، سبب شناسی و درمان ، نویسنده : پروانه مجد ، نشر امید مجد ، چاپ اول ، سال 1389
2- روان شناسی اعتیاد ، نویسندگان : چارلزایی داچن، دبلیو . مایکل شی . مترجم : بایر المعلی رنجگر
نشر روان ، چاپ اول ، تابستان 1388
3- جامعه شناسی و انحرافات، نویسنده : دکتر داور شیخاوندی ، نشر مرندیز، چاپ چهارم، زمستان 1385.
4- آسیب شناسی اجتماعی (جامعه شناسی انحرافات ) نویسنده : هدایت الله ستوده ، چاپ نهم، 1381.
5- مشکلات جوانی ، نویسنده : ابوالقاسم اکبری ، نشر ساوالان، چاپ اول ، 1381.
6- مواد مخدر و اعتیاد ، عبدالحسین شاکری (انتشارات سیر 1368)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی دفاع مشروع و تعریف آن در نظام حقوقی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی دفاع مشروع و تعریف آن در نظام حقوقی در فایل ورد (word) دارای 49 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی دفاع مشروع و تعریف آن در نظام حقوقی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

مقدمه

با حمد و سپاس از خداوند متعالی كه توانایی فكر كردن و نوشتن را به ما عطا كرد و او كه رحمانیت و رحیمیتش به وسعت كل شی بندگانش را احاطه كرده و توانایی اندیشیدن و توفیق نگارش این مجموعه را به ما عطا فرموده است.
یكی از مفاهیمی كه در حقوق بسیار مهم است و شناخت آن باعث جلوگیری از جرایم بصورت ناخودآگاه می شود حقوق كیفری در مفهوم دفاع مشروع است. و یكی از عوامل موجهه‌ی جرم است این مبحث یكی از مباحث مهم در حقوق كیفری است و چون از فقه اسلامی اخذ شده،‌در این تحقیق ما سعی كرده ایم تا یك مطالعه‌ی تطبیقی بر روی این مبحث در فقه امامیه و فقه مذاهب اهل سنت و قانون مجازات اسلامی وقانون مجازات فرانسه داشته باشیم و مبنای فكری دسته بندی شده ای را تا آن اندازه كه در توان ماست ارائه دهیم.

منابع
 
جنگ ودفاع در اندیشهامام خمینی (بنیان آثار مذهبی-دفتر بیست چهارم )
استخراج وتنظیم:معاونت پژوهشی موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
تدوین: مهدی مرندی
چاپ اول،پاییز1378
عامل اضطرار در فقه و حقوق موضوعه
مجید زجاجی مجرد
چاپ اول 1377
چاپخانه دفتر انتشارات مرسل
دفاع مشروع در حقوق جزای اسلامی
مولف:دکتر داوود اعطار
مترجم:اکبر غفوری
ناشر: بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی
تاریخ انتشار:1375
ترمینولوژی حقوق : دکتر محمد جعفری لنگرودی،‌انتشارات گنج دانش.
قانون مجازات اسلامی
قانون مجازات فرانسه
حقوق جزای اختصاصی (1) جرایم علیه اشخاص   عباس زراعت، انتشارات فكرسازان.
حقوق جزای عمومی جلد اول ،     دكتر محمدعلی اردبیلی ،‌انتشارات میزان

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود ایثار و نقش آن در تحقق انسجام اسلامی و وحدت ملی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود ایثار و نقش آن در تحقق انسجام اسلامی و وحدت ملی در فایل ورد (word) دارای 124 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود ایثار و نقش آن در تحقق انسجام اسلامی و وحدت ملی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

    
فهرست
تقدیم به :    4
تقدیر:    5
پیش گفتار    6
مقدمه    8
فصل اول    11
كلیات تحقیق    11
1-1 مقدمه    12
2-1 بیان مسئله    13
3-1 اهداف تحقیق    14
4-1 اهمیت تحقیق    15
5-1 ضرورت تحقیق    17
تعریف واژگان اساسی تحقیق    18
الف) ایثار    18
ب) شجاعت    18
ج) شهادت    19
د) فرهنگ    19
هـ) انفاق    20
و) اتحاد    20
ز – انسجام    21
فصل دوم    22
پیشینه ی  تحقیق    22
1-2  مقدمه    23
2-2 تاریخچه ی موضوع    24
4-2 پیشینه نظری    25
فصل سوم    26
روش  تحقیق    26
1-3 مقدمه    27
2-3 روش های مورد استفاده در تحقیق    28
3-3 بیان فنون گرد آوری اطلاعات و توضیح آن ها    30
فصل چهارم    31
یافته های تحقیق    31
1-4 مقدمه    32
الف) دیدگاه قرآن درباره ایثار    33
ب) شهادت در قرآن    34
شهادت و ایثار از دیدگاه پیامبر (ص)    37
نمونه عملی ایثار    38
خوابیدن علی (ع) در جایگاه پیامبر (ص)    38
مفهوم ایثار    42
فضیلت ایثار    42
انواع ایثار    43
یاد معاد، و توجه به پاداش ایثارگران    44
توجه به فواید و ثمرات ایثار    46
برابری و مساوات    46
مسئولیت های اجتماعی    47
3- همدردی    48
مطالعه زندگانی ایثارگران و الگو قرار دادن آنان    49
الف) جلوه های ایثار در كربلا    52
درس هایی از چند ایثارگر دیگر نینوا    54
فرهنگ عاشورا و تأثیر آن در دفاع مقدس    56
جلوه های فرهنگ عاشورا در دفاع مقدس    58
فرضیه 4-4 ایثار در ابعاد مختلف جامعه اسلامی تأثیر گذار است.    59
الف) ایثار محور مسائل اخلاقی    59
ب) احیاء فریضه امر به معروف و نهی از منكر در جامعه    59
ج) بررسی فلسفی فرهنگ ایثاردر اجتماع كنونی و كاربرد آن    60
د) آثار سیاسی ایثار در جامعه    65
هـ) آثار اجتماعی ایثار در جامعه    66
فرضیه 4-5 : عوامل مؤثر در ایجاد وفاق و همدلی    67
فرضیه 6-4 اتحاد و وحدت یکی از عوامل پایداری جامعـه است.    78
الف) وحدت و اتحاد از دیدگاه قرآن کریم    78
ب) وحدت از دیدگاه پیامبـر:    79
ج) وحدت از دیدگاه امام حضرت علی (ع)    79
ولایت فقیـه و نقش آن در اتحاد بین مردم    80
وحدت و همـدلی امت سرلوحه دعوت انبیاء    82
اتحاد ملی و انسجام اسلامی در بیانات مقام معظم رهبـری    84
سربلندی ایران اسلامی و الگو شدن در میان ملت های مسلمان    84
وحدت از دیدگاه حضرت امام خمینی (ره)    86
وحدت اسلامی در آئینه ی نگاه استاد مطهـری (ره)    89
اتحاد بین مردم فلسفه بعثت پیامبران    92
نقش ائمه در ایجاد اتحاد و همبستگی مردم    92
ارزش همبستگی مردم در حکومت اسلامی    93
جلوه گاه های وحدت در میان امت    94
4- انتخابات    98
وحدت جوانان برای نهضت    100
روحیه شهادت طلبی جوانان    100
وحدت کلمه ی جوانان    101
حفظ کلمه ی وحدت    101
انسجام اسلامی    103
ایثار محور اتحاد و انسجام اسلامی    105
فصل پنجم    110
نتیجه گیری    110
1-5 مقدمه    111
2-5 نتیجه گیری    111
3-5 مشکلات تحقیق    112
4-5 پیشنهادات تحقیق    113
فهرست منابع    114
3-2 پیشینه عملی (نقد کتاب)    115

 

پیش گفتار
از درخشش آغازین بارقه های نور ایمان بر وادی برهوت كفر و الحاد و ظهور شریعت متعالی محمدی (علیه السلام) در جزیره العرب، تا به امروز كه خورشید پرفروغ دیانت در پهنه ی اقالیم اسلامی پرتو افشانی می كند، در گستره ی هزار و چهارصد ساله ی تاریخ پیدایش، قوام و استمرار دین مبین اسلام، جهان شاهد یورش های فزون از شمار دشمنان دین بر مواضع مدافعان آن بوده است. از میان این هجمه ها، در سه برهه ی سرنوشت ساز از حیات دین مبین اسلام، ناریان با تجهیز تمامی توان خود به قصد نابودی دین و انهدام پایگاههای آن، در برابر نوریان صف آرایی نموده اند. به تعبیر دیگر، تا كنون سه نوبت تموامی كفر با تمامی اسلام رویارویی قرار گرفته اند.
نخستین مواجهه ی دو جبهه نور و ظلمت، در جنگ احزاب به وقوع پیوست. سایه های اضطراب هیولاوار بر جبهه ی نوریان قامت خمانه و بیم نابودی و شكست دلشوره نمود. اما ذوالفقار امیر المؤمنین با قطع رأس كفر بر پیكر عبدود، شریعت نوپای محمدی را از خطر نابودی و اضمحلال نجات بخشید.
دومین هجوم به نیت تهی ساختن پیكره ی دین از حقیقت ولایت در دشتهای تفتیده ی نینوا، انبوه ناریان را مقابل قلیل مدافعان حریم ولایت قرار داد. امیر الشهدا (علیه السلام) فرزند امیرمؤمنان (علیه السلام) با خلق شگفت انگیزترین حماسه های تمامی طول تاریخ، این بار نیز دشمن را ناكام نمود. سومین صف آرایی در عصر حاضر، زمانی شكل گرفت كه شیر خفته ی اسلام در مولد سلمان فارسی از رخوت هزار ساله بیرون آمد و به یكباره قامت راست نمود. موسوی خمینی (علیه السلام) لوای خونین جد عظیم الشأن خویش را برافراشت و ایران ام القرای اسلام شد. سفیان به خود آمدند و دجال بغدادی را تا بن دندان تجهیز و و در پناه كرناهای تبلیغاتی گوشخراش به مصاف سردار خمین (علیه السلام) روانه نمودند.
امام بت شكن، ندای هل من ناصر ینصرنی سر داد و شیفتگان ولایت لبیك گویان به میادین شهادت شتافتند.
دفاع مقدس در طول قریب به یك دهه، نمایانگر اوج قساوت و نهایت سبعیت آل سفیان و نمایش گر شكوه ایمان، بلندای معرفت، جلوه های ایثار و عشق به شهادت سپاه سردار خمین گردید. دلاور مردانی از تبار نوریان تاریخ جانهای شیفته ی خود را در طبق اخلاق تقدیم جان آفرین نمودند تا هزیمت احزاب اشقیاء زمان را رقم بزنند. بر ماست كه به تبعیت از فرمان ولی امر خویش، شرخ فرازهائی از جان نثاری و مجاهدتهای این اسطوره های بی بدیل و بی ادعا را در صفحات زرین تاریخ درج نماییم تا به نوبه ی خود هجوم گسترده ی جبهه ی فرهنگی دشمن را در محو آثار حماسی جاودانه ی این عزیزان، چه آنانی كه مشمول خطاب شریف ارجعی … واقع گردیده و چه اینانی كه به نگهبانی و حراست از دستاوردهای آن صفر كردگان اهتمام می ورزند، خنثی سازیم.
و از آن جا كه در كتب موجود كمتر به این موضوع به طور دقیق پرداخته است و تحقیقی جامع با این موضوع به عمل نیامده است بر آن شدیم كه قدمی كوچك در این راه بزرگ برداریم شاید كه محققین آینده را یاری رساند در این بین از سركار خانم افخمی و دبیران گرامیمان كه بسیار همراهیمان كردند تشكر می كنیم.
والسلام علی من التبع الهدی

 

مقدمه
«واعتصموا بحبل الله جمیعاً ولاتفرقوا» آل عمران آیه 103
و همگی به رشته ی دین خدا چنگ زده و متفرق نشوید.
گاهی جسم ها كنار یكدیگرند، اما قلب ها در كنار هم نیستند.
گاهی هم فاصله ی بسیاری میان دو نفر یا دو گروه یا دو ملت است، ولی دل هایشان با هم است و به یاد هم اند، همدل و همراه اند، متحد و منسجم اند.
از كنار هم بودن جسم ها و بدن ها چه سود، وقتی دل ها از هم جدا باشد؟!
و از فاصل? جسمی و جدایی فیزیكی چه غم، وقتی پیوندهای قلبی و عاطفی و ملی و مرامی استوار باشد؟
آنچه آحاد مردم را، به رغم تفاوت رنگ ها، نشر ادها، زبان ها، چهره ها، ملیّت ها، كشورها و شهرها، شغل ها و زندگی ها، به هم متصل می سازد، «فكر مشترك» و «ایمان واحد» و «فرهنگ واحد» است.
آنچه «امت اسلامی» را در كنار خاتم پیامبران حضرت محمد (ص) منسجم و متحد ساخته بود، «عقید? اسلامی» بود، هرچند یكی برده بود و دیگری آزاد. یكی سیاه بود و دیگری سفید، یكی حبشی بود  و دیگری قُریشی، یكی فقیر بود و دیگری ثروتمند، یكی مهاجر بود و دیگری انصار، یكی عرب بود و دیگری عجم. آن چه آن همه را به هم پیوند می داد وحدت و انسجام می آورد «اخوّت اسلامی» برگرفته از قرآن كریم بود.
اِنّما المؤمنون إخوه  
در حقیقت، مؤمنان با هم برادرند.
از درس های مهم تاریخ و تجربه بشری و رهنمود قرآن و حدیث، یكی هم این است كه وحدت و همبستگی در هر جا و هر زمان و میان هر ملتی وجود داشته باشد، برای آنان عزت و كامیابی و پیروزی فراهم می آورد. از سوی دیگر، تفرقه و تشتّت و اختلاف و چند دستگی در هر جا و هر گاه و در هر گروهی رخ می دهد، ضعف و زبونی و شكست و نابودی و ناكامی در پی دارد. این سنت تغییر ناپذیر تاریخ است و مسلمانان و غیر مسلمانان و شرقی و غربی و دیروز و امروز نمی شناسد.
این حقیقت نیز مثل آفتاب، روشن است كه همیشه دشمنان از راه تفرقه افكنی و ایجاد اختلاف و دامن زدن به آن، درصدد تضعیف ما برامده و سیاست «تفرقه بینداز و حكومت كن» را سرلوح? عمل خود قرار داده اند و هرگاه توانسته اند بذر فتنه بپاشند و اختلاف افكنی كنند، به اهداف شوم خود رسیده اند و هرگاه ملت های مسلمان و پیروان مذاهب مختلف و گرایش های گوناگون، هشیار بوده و دست دشمن را خوانده اند و اتحاد و انسجام خویش را حفظ كرده اند دشمن را ناكام گذاشته اند.
تاریخ بشر، پر از نمونه هایی است كه هم زیان های مرگبار تفرقه را نشان می دهد، هم گواه غزت و عظمت و اقتدار در سای? وحدت و همبستگی است. از زمان پیامبران گذشته اقوام باستان، تا عصر حاضر همه جا «تا بوده چنین بوده و تا هست، چنین است».
وقتی رهبر معظم انقلاب، حضرت آیه الله خامنه ای مدظله در پیام نوروزی خود، سال 1386 را به عنوان «سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی» اعلام فرمودند، برای توجه دادن به این «كلید عزت و اقتدار» بود و از توطئه های دشمنان نیز در ایجاد تفرقه خبر می داد.
ما هم در درون جامعه و كشور خویش، به شدت نیازمند «اتحاد ملی» هستیم، هم در قلمرو وسیع كشورهای اسلامی و در سطح جهان، به «انسجام اسلامی» نیاز داریم و شگفت آنكه دشمنان قسم خورده ی اسلام و انقلاب، هم برای شكستن وحدت ملی ما تلاش و توطئه می كنند، هم برای گسستن انسجام ملت های مسلمان برنامه ریزی و اقدام و دخالت می كنند.
فرمان خدا و قرآن، توصی? پیامبر خدا (ص) و امامان پاك، حكم عقل و فطرت و دستاورد تجربه های گرانقدر، همه و همه بر ضرورت پاسداری از این رمز و راز عزت و عنصر حیاتی و بنیادی كیان اسلامی و عظمت مسلمین و شكوه اهل قبله اشاره دارد. حفظ این همبستگی و وحدت، یك فرضیه است و كوبیدن بر طبل اختلاف و هیزم شكنی برای آتش تفرقه، یك گناه نابخشودنی به شمار می رود.

 

  فصل اول
كلیات تحقیق
1-1 مقدمه
این تحقیق توسط دانش آموزانی نوشته شده كه در اول راه همت و پشتكار را سر لوحه كار خود قرار دادند در این فصل شمار از هدف و اهمیت و ضرورت تحقیقمان آگاه خواهیم كرد و در آخر این كه، اركان اساسی تحقیقمان را توضیح خواهیم داد تا ابهامات برطرف شود و با دیدی بارزتر تحقیق را دنبال كنیم.
درخت دانش زیر شما را در دنبال كردن این فصل كمك خواهد كرد.
2-1 بیان مسئله
ایثار و نقش آن در تحقیق وحدت ملی و انسجام اسلامی
اما باید دانست كه منظور از ایثار و انسجام و وحدت ملی چیست؟ و چه رابطه ای بین ایثار و وحدت ملی و انسجام اسلامی وجود دارد  كه در فصل های آتی بر این مسأله خواهیم پرداخت.
 
3-1 اهداف تحقیق
در دنیایی كه ظلم و ستم غوغا می كند و تا حدودی ایثار و حدت و انسجام فراموش گردیده و زورگویان و استعمارگران با ایجاد جنگ روانی و سلاح به اهداف شوم خود دست یافته اند و تاریكی و خفقان پنجه های ننگین خود را به حنجره ملت ها فرو برده است …
به پا خواستیم تا قدمی برای شناخت ایثار و دیوارهای قلعه ای كه در آن وحدت ملی و اقتدار را به زنجیر كشیده اند بشكافیم و ببینیم حداقل در كشور اسلامی عزیز خود كه ظلمت شب را به صبح روشن نزدیك و نزدیك تر می كند، چگونه است.

4-1 اهمیت تحقیق
در این پ‍ژوهش سعی شده است كه ایثار و گذشت در ابعاد گوناگون از جمله ارتباط آن با وحدت و انسجام اسلامی مورد پژوهش قرار گیرد و چون در این رابطه كتاب مستقلی نوشته نشده لازم است با استفاده از منابع دیگر مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
در عصر كنونی گسترش تكنولو‍ی و وسایل ارتباطی موجب شده است بدون این كه نیاز به انجام لشكر كشی و اشغال نظامی دیگر سرزمین ها باشد از طریق این دستاوردهای صنعتی بتوان ارزش ها و سنت های دیگر ممالك را در معرض تهاجم و حتی نابودی قرار داد. غربی ها به سركردگی آمریكای جهان خوار، اسلام را به عنوان دشمن اصلی نشانه رفته است. آنها با بهره برداری همه جانبه از وسایل ارتباطی و با برخورداری از پیشرفت صنعتی خویش قصد دارند تا جوامع اسلامی و به خصوص جوانان را از فرهنگ و ارزش های اسلامی تهی سازند. شكی نیست كه اسلام به عنوان دینی جامع و كامل از ذخائری بسیار ارزشمند و عمیق برخوردار است. به گونه ای كه پس از انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی (ره) به زودی توانست خیل عظیمی از مسلمانان را بیدار نماید. جوانان ایرانی همچون دلاورانی شكست ناپذیر به یاری رهبر خود برخواستند و حماسه ای رقم زدند كه نه تنها توطئه ی بیگانگان به رهبری آمریكا را خنثی ساخت بلكه خود الگویی برای همه رزمندگان راه خدا و حتی دیگر آزادگان جهان گردید.
آنچه جوانان ایرانی با خلوص نیت و صداقت در میدان ها شهادت و ایثار انجام دادند نباید به سادگی و با غفلت فراموش شود. آنان جان خویش را با وقایعی منحصر به فرد برای حفظ اسلام به معبودشان تقدیم نمودند باشد كه نسل های بعد دچار غفلت و سرگردانی نشوند.
با توجه به آن چه بیان گردید یكی از مؤثرترین راهكارها در راستای حفظ كیان این مملكت اسلامی و مصون نگه داشتن جوانان از بلای بی هویتی و بیماری فرهنگ مبتذل بیگانه، انتقال فرهنگ و ارزش های دفاع مقدس و ایثارهایی كه در این راه انجام شده اند از طریق پ‍ژوهش است و این موضوع وظیفه ی همگان و به ویژه دانش آموزان و محققان این عرصه می باشد.

5-1 ضرورت تحقیق
در هیچ نهادی از نهادهای اجتماعی و فرهنگی بشر نیست كه ایثار در اقتدار و انسجام ملی تأثیر نداشته باشد تفاوت جوامع اسلامی با دیگر جوامع این است كه در مكتب اسلامی ایثار به عنوان یك پیام نبوده است و عملاً در جنگ ایران و عراق به عنوان یك فرهنگ بر مردم و جامعه اثر داشته است.
ضرورت دارد تأثیر ایثار در تحقق وحدت ملی و انسجام اسلامی را بشناسیم.
تعریف واژگان اساسی تحقیق
الف) ایثار
در لغت به معنای بذل كردن، دیگری را بر خود برتری دادن و سود او را بر سود خود مقدم داشتن و برای آسایش دیگران به رنج افتادن، قوت لازم و مایحتاج خود را به دیگری بخشیدن است. (فرهنگ عمید، 176).
ایثار یا دیگران را بر خویش مقدم داشتن، از مراتب بالای ایمان و غایت مكارم اخلاق است. تمامی میدان های دفاع مقدس، عرصه تجلی ایثار رزمندگان بود كه در شنافتن به میدان رزم و حضور در صحنه های پرخطر، از یكدیگر سبقت می گرفتند و خالق آن همه زیبایی معنوی می شدند.
«یوثرون علی انفسهم و لو كان بهم خصاصه»
(… و آنان ایثار می كنند و ترجیح می دهند دیگران را به خودشان، گرچه خود آنها محتج باشند) (سوره ی حشر آیه 9)
ب) شجاعت
در لغت به معنای دلیر بودن، جرأت داشتن و پردلی است (معین 1375 – 2029) شجاعت از غرایز والایی است كه خداوند در وجود كسانی نهاده كه دوستشان دارد و آنان را آزموده است. شجاع كسی است كه در سختی ها ثبات به خرج دهد و در میان مخاطرات آرام باشد شجاعت انسان ها تنها در هنگامه جنگ شناخته می شود و طلاب رزمنده با ایثارشان، شجاعتشان را به تصویر كشیده اند. (نشر ستاره 4- 1385)
«وَ لَمّا برزوا الجالوت و جنود قالوا ربنا أفرغ عَلینا صبر او ثبت او اقدامنا و انصرنا علی القوم الم من»
« و هنگامی كه در برابر جالوت و سپاهیان او قرار گرفتند، گفتند : پرودرگار صبر و شكیبایی بر ما فرو ریزد و قدمهای ما را ثابت و استوار بدار و مار را بر گروه كافران پیروز نما».
ج) شهادت
شهادت به معنای كشته شدن در راه خدا گواهیی كه در آن شك و غرض نباشد و از روی اخلاق ادا شود.گفتن كلمه شهادتین «لا اله الا الله و محمد رسول الله» (معین – 1375 – ص 2029)
«ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون» «سوره ی آل عمران 69)
«كسانی را كه در راه خدا كشته شده اند مرده مپندار، بلكه زنده اند و نزد پروردگارشان به ایشان روزی می دهند.»
د) فرهنگ
واژه «فرهنگ» از دو بخش «فر» و «هنگ» كه از ریشه ی «تنگ Thang » اوستایی است و به معنی كشیدن و فرهیختن و «ادب آموختن» می باشد. «تبریزی ، 1362 – ص 1418»
واژه ی فرهنگ در جامعه شناسی و مردم شناسی، ترجمه ی واژه ی «calturela » فرانسوی و انگلیسی است . این واژه از ریشه لاتین است و در اصل به معنی كشت و كار، آباد كردن و بارور ساختن بود، كه به تدریج در ادبیات و علوم انسانی راه یافت و در قرن هجدهم، نویسندگان آنان را به معنی پرورش روانی و معنوی به كار بردند.
اما در علوم اجتماعی معنای فرهنگ یعنی بخشی از تمدن.
تایلور مردم شناس انگلیسی در تعریف فرهنگ چنین نظر می دهد :
«مجموعه پیچیده ای از علوم، دانش ها، هنرها، افكار و اعتقادات، قوانین و مقررات، آداب و رسوم و سنتها و به طور خلاصه كلیه آموخته ها و عاداتی كه یك انسان به عنوان عناصر جامعه اخذ می كند.
هـ) انفاق
در كتب لغت نامه یعنی نفقه دادن به كسی، خرج كردن مال، دادن یا بخشیدن مال به كسی (یوسفی – 1382 – ص 21)  «یأیها الَّذین أمنوا أنفقوا مِمّا رزقناكم من قبل أن یأتی یوم لابیع فیه و لاخلّه و لا شفعه الكافرون هم المظلمون»
«ای كسانی كه ایمان‌آورده اید! از آن چه به شما روزی داده ایم انفاق كنید، پیش از آن كه روزی فرا رسد كه خرید و فروش در آن است و نه دوستی و شفاعتی، و بدانید كه كافران همان ستمگران هستند كه هم به خود ستم می كنند و هم به دیگران».
و) اتحاد
در لغت به معنای یكی شدن ، یگانگی داشتن و هم دستی.
«وَ اِیّاكم و التَّفرُّقُ ، فِاذا نَزَلتُم فانزلوا جَمیعاً و اِذا ارتَحنتم فَازتَجلوا جمیعاً»
«از تفرقه و پراكندگی بپرهیزید هرگاه فرود می آیید (و اردو می زنید) همه با هم فرود آیید و چون می كوچید همه با هم بكوچید» نهج البلاغه . نامه ی11
ز – انسجام
به معنی روان شدن، روان شدن آب یا اشك، منظم و با هم جور شدن، روان بودن كلام
«الف به الشملَ بینَ دوی الأرحامِ بعد العَداوَه الواغده فی الصدور»
«به سبب بعثت پیامبر، میان خویشاوندان ایجاد الفت فرمود، پس از آن عداوتی كه در دل ها جا گرفته بود» (همان – 231 خطبه)

 

فهرست منابع
1)    بی آزار شیرازی، عبدالکریم ، «رسالت انقلاب اسلامی ایران در توحید کلمه» ، جلد دوم، چاپ دفتر نشر فرهنگ اسلامی، هفدهم ربیع الاول سال 1404
2)    حیدریف حسن، «اتحاد ملی و انسجام اسلامی رمز نجات و بقای مسلمین». انتشارات نشر روح، قم 1385
3)    سادات، محمد علی، «مبانی وحدت در امت اسلامی» انتشارات الهام، قم، مرداد 1385
4)    کریمی، رضا، «اتحاد ملی و انسجام اسلامی» ، انتشارات نسیم حیات، تهران، 1358
5)    یوسفی، علیرضا، «ایثار» ، جلد 1 ، انتشارات حسین (ع)، قم، اول بهار 1382
6)    یوسفی، علیرضا، «ایثار» جلد 2 ، انتشارات حسین (ع) ، قم ، اول بهار 1382
7)    تفسیر نمونه ، آیه الله ناصر مکارم شیرازی و همکاران ، 1376 ، انتشارات دارالکتب الاسلامیه
8)    فرهنگ عمید ، جلد اول
9)    ماهنامه امتداد ، 85-86
10)    بحارالانوار ، مکتب الاسلامیه ، ج 1
11)    مجلسی محمد باقر ، تهران
12)    معاونت تحقیق و پژوهش کنگره سرداران شهید – دانشگاه و فرهنگ ایثار و شهادت – جلد اول – نشر ستاره ها ، مشهد ، چاپ 1385
13)    محدثی، جواد، «درس هایی از نهج البلاغه 12 وحدت و انسجام» شرکت به نشر ، مشهد ، چاپ دوم، 1386
14)    عقیلی پور، جواد «اتحاد ملی و انسجام اسلامی در پرتو واعتصموا الجبل الله جمیعا و لاتفرقوا» نشر عابد ، بیرجند ، چاپ اول ، بهار 86
15)    تبیان آثار موضوعی، جوانان از درگاه امام خمینی (س) ، نشر شانزدهم، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) با همکاری دبیرخانه شورای عالی جوانان – مشهد – پاییز 1378

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود برنامه ریزی کاربری اراضی شهری جهت توسعه پایدار و عدالت اجتماعی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود برنامه ریزی کاربری اراضی شهری جهت توسعه پایدار و عدالت اجتماعی در فایل ورد (word) دارای 102 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود برنامه ریزی کاربری اراضی شهری جهت توسعه پایدار و عدالت اجتماعی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

چکیده
                                                                                                                               
دسترسی عادلانه به زمین و استفاده بهینه از آن از مولفه های اساسی در توسعه پایدار و عدالت اجتماعی است . امروزه مفهوم زمین وفضای شهری هم به لحاظ طبیعی وکالبدی و هم به لحاظ اقتصادی اجتماعی تغییر کیفی پیدا کرده ودر نتیجه ابعاد واهداف کاربری اراضی شهری نیز بسیار غنی و وسیعتر شده است . بدیهی است که اسفاده از زمین وفضا به عنوان یک منبع عمومی ، حیاتی و ثروت همگانی باید تحت برنامه ریزی اصولی انجام پذیرد. برنامه ریزی شهری به طور عام و برنامه ریزی کاربری اراضی شهری به طور اخص و در ارتباط با هم میتوانند در جهت ایجاد محیطی بهتر و سالمتر برای سکونت انسانها به کار گرفته شوند. برنامه ریزی کاربری اراضی شهری به مثابه آمایش اراضی شهری ، به چگونگی استفاده وتوزیع وحفاظت اراضی ،ساماندهی مکانی – فضائی فعالیتها و عملکردها بر اساس خواست ونیازهای جامعه شهری میپردازد و انواع استفاده از زمین را مشخص میکند .   

مقدمه
                                                                                                                           
در شهرسازی سه مفهوم از تراکم قابل توجه است :                                                                        
1)تراکم جمعیت :نسبت جمعیت منطقه به مساحت منطقه                                                                   
2) تراکم ساختمانی مسکونی: نسبت سطح زیر بنای ساختمانهای مسکونی به مساحت منطقه                          
3) تراکم ساختمانی : نسبت سطح زیربنای ساختمانها (مسکونی و غیر مسکونی)به مساحت منطقه                                                                        
تعیین انواع تراکم در سطح شهر و پیشنهاد آن به عنوان ضابطه ای برای جایگزینی جمعیت وتاسیسات وابسته به آن در طرح های توسعه شهری از اهمیت زیادی برخوردار است .جامعه شناسان در مورد نحوه پراکندگی تراکم و اثرات ترکم زیاد بر جمعیت ، معتقد هستند که تراکم دارای  یک سلسله اثرات مثبت و منفی میباشد.اثرات منفی تراکم زیاد را در روابط غیر صمیمی افراد و معاشرت خشک مردم با یکدیگر ،ایجاد سرو صدا ونارسائی های روانی ، گرانی زمین واجاره خانه ، بزهکاری و جنایت ، امکان مخاطرات بهداشتی وبروز بیماریهای واگیر دار میدانند. تاثیرات مثبت تراکم را در تراکم سرمایه وجمعیت در کنار یکدیگر ،امکان ایجاد شبکه های برق وآب وبهداشت و امکان اجرای برنامه های عمرانی و توسعه شبکه های ارتباطی ونتیجتا رشد شهرها تفسیر میکنند. یکی از نکات مهمی که میبایست در نظر داشت این است که در قسمتهائی از یک شهر اگر به افزلیش طبقات ساختمانی مسکونی وغیر مسکونی به اندازه ای بیش از حد قابل قبول اقدام شود ،معنایش آن است که تاسیسات وتجهیزات شهری مثل شبکه های آب و برق وفاضلاب وغیره نیز میبایستی افزایش یابد و اگر نه بین جمعیت منطقه و خدمات و تسهیلات به نوعی نارسائی به وجود خواهد آمد و بحران شروع میشود .بنابر این تعیین تراکمها ضمن آنکه در رابطه مسائل اقتصادی وفیزیکی قرار دارد از نظر اجتماعی نیز دارای اهمیت است. در این تحقیق سعی بر آن شده تا امکان افزایش تراکم ساختمانی در منطقه 4 شهر شیراز بررسی شود.                                      

منابع وماخذ
:
1.توفیق،فیروز،مسكن،مجموعه مباحث وروشهای شهرسازی، تهران1370
2. حبیبی ، سید محسن و مسائلی ، صدیقه، سرانه های فضاهایشهری، انتشارات ملیزمین و مسكن ، تهران ، 1378
3. دلال پور، محمدرضا، برنامهریزی كاربری اراضی شهری، دانشگاه تبریز ، 1377
4. سعید نیا، احمد، كاربری زمین شهری ، جلد دوم، انتشارات مركز مطالعات و برنامه ریزی شهری ، تهران ، 1378
5. شیعه، اسماعیل، مقدمه ای بربرنامه ریزی شهری، انتشارات دانشگاه علوم و صنعت ، تهران، 1369
6. صباغ كرمانی ، مجید، اقتصاد منطقه ای، انتشارات سمت، تهران ، 1380

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تجزیه و تحلیل ژئوپلتیک چین بر امنیت ایران در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تجزیه و تحلیل ژئوپلتیک چین بر امنیت ایران در فایل ورد (word) دارای 40 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تجزیه و تحلیل ژئوپلتیک چین بر امنیت ایران در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

چكیده
 
با فروپاشی شوروی در سال 1991  و جا برای بحران كویت ایالات متحده مقام تك قطبی را به سركردگیخود مطرح ساخت. چین و ایران با نظام تك قطبی به سركردگی آمریكا مخالفت كردند. موقعیت ژئوپلتیكی ایران در منطقه خلیج فارش و آسیای مركزی و همسویی سیاستها موجب ایجاد روابط استراتژیك بین دو كشور چین و ایران گردید. اما آمریكا در مخالفت از ایران، چین را از فروش تسلیحات هسته‌ای شیمیایی به ایران برحذر داشت و با اعمال فشار و وعده امتیازات زیاد، چین را مجبور ساخت كه قرارداد مربوط به نیروگاه اتمی بوشهر را معلق و پیشنهاد واگذاری راكتور تحقیقات آب سبك به ایران را رد و نهایتاً  كاربری چین را در استراتژی ژئوپلتیكی ایران كم اثر نماید.
در فصول این پایان نامه به موقعیت و جایگاه چین در شرق آسیا و اهمیت ان از نظر ژئواستراتژیكی برای آمریكا و روسیه، جمعیت زیاد و انسانهای نسبتاً ماهر، ذخایر مالی و رشد اقتصادی خوب و تكنولوژی رو به رشد و ارتش مجهز به سلاحهای پیشرفته و هسته‌ای، نقش آفرینی چین در ؟ امنیتی اروآسیا به همراه آمریكا در روسیه، مشخص كردن علائق ژئوپلتیكی آن كشور ؟ 21 مرتبه با هداف تاكتیكی ( تأمین منافع اقتصادی ) و داشتن مازاد بیش از 40% میلیارد دلاری با آمریكا و اهداف استراتژیك ( تأمین منافع انرژی )، تحولات  ژئواستراتژیك و ژئواكونومیك قرن (21) و جایگزینی اقتصادی  محوری بجای سیاست محوری بر پایه تفكرات نظامی پرداخته شده است.
در پایان با مشخص كردن تهدیدات آمریكا و نقاط قوت و ضعف چین و شناخت عوامل مثبت و منفی تأثیر گذار بر روابط چین و ایران این فرصت رابتین می‌نماید كه مسئولین با استفاده از یافته‌های این تحقیق در ارتباط با نقش چین در مسائل امنیتی ایران تصمیمات صحیحی را اتخاذ نمایند.

مقدمه:
 
دهه 1990 با دو رویداد بزرگ آغاز شد دو رویدادی كه ژئوپلتیك جهانی را بطور كلی دگرگون كرد. از یك سو فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال (1991  ) و سرنگون شدن پیمان و رشد، نه تنها نقطه پایان جها ژئوپلتیك توازن یافته میان و قطب تلقی شد بلكه راه را برای انتقال نظام ژئوپلتیك جهانی از مرحله رقابتهای ( ایدئولوژیك سیاسی ) به رمحله رقابتهای ( اقتصادی ـ سیاسی ) هموار ساخت. از سوی دیگر حركت نظامی بی‌سابقه امریكا و هم پیمانانشان در ماجرای بحران كویت شیوه نوینی از واكنش‌های ژئوپلتیك در برابر كنشهای استراتژیك منطقه‌ای را نمایان ساخت در حالیكه رویداد نخست مفاهیم تازه ای را در ژئوپلتیك جهانی مطرح ساخت و روابط ساختاری ( افقی ـ عمودی ) جهان قدرتهای را دگرگون كرده و زمینه را‌ آماده شكل گیری نوینی از این روابط ساخته است. رویداد دوم نیز نظام ( ژئوپلتیك خاورمیانه را یكسره دگرگون كرده، موازنه نظامی استراتژیك تازه‌ای را پیش كشیده و مفاهیم نوینی از ( امنیت منطقه‌ای ) را در روابط ساختاری قدرتهای منطقه بدست داده است. چین از جمله كشورهایی است كه در نتیجه تیزهوشی كادر رهبری خود كه تهدیدات اقتصادی را برای امنیت ملی خویش مخرب تراز دشمن خارجی تشخیص داد برای رفع ناامنی از كارایی نهادها و بخش‌های اقتصادی، سیاست تنش‌زدایی را در پیش گرفت. همراه با نفی مشروعیت رهبری ؟ جهان توسط ایالات متحده، خود مدعی قرار گرفتن در میان قطبهای اصلی نظام بین‌المللی محصوب می‌شود، جمعیت پرشمار برفورداری از نیرومندترین ارتش جهان كه به سلاحهای پیشرفته متعارف  و هسته‌ای مجهز است، در اختیار داشتن یكی از پنج كرسی شورای دائمی امنیت با ؟ و تو ونیز جهش اقتصادی خیره كننده دهه اخیر كه جایگاه چین را به عنوان كشوری توسعه یافته حداقل در ابعادی اقتصادی تثبیت كرده.
از سوی دیگر جمهوری اسلامی ایران نیز به جهت داشتن منابع نفت و گاز، موقعیت استراتژیكی مطلوب ؟ ضد ابتكاری سخت در تلاش است كه مقام خود را در نظام شكل گیرنده جهانی از راه جای گرفتن در نظام اقتصادی منطقه تعیین كند.
همسویی سیاستهای چین و ایران ؟ با نظام تك قطبی باعث شد تا چین به بهبود بخشیدن وجهه خود در ایران توجه خاصی نشان دهد و این ناشی از آن است كه احتمال می‌دهد ایران طی (20 تا 30 ) سال آینده به عنوان قدرت اسلامی در ابعاد جهانی مطرح خواهد شد. و به همین جهت بهترین قدرتی كه می‌تواند به آن كشور كمك كند تا در برابر رقیب اصلی، یعنی آمریكا و اروپا ایجاد ؟ نماید قدرت اسلامی خواهد بود.
موقعیت ممتاز ژئوپلتیكی ایران در خلیج فارش و دریای خزر و نیاز چین به منابع انرژی در قرن 21 باعث ارتقاء سطح روابط دو كشور گردیده است. اما مخالفت و ضدیت ایالات متحده با سیاستهای جمهوری اسلامی در بعضی مقاطع به اوج خود می‌رسد و علاوه بر اجرای تحریم علیه ایران، سایر كشورها از جمله چین را به چهت داشتن روابط حسنه با ایران به عدم صادرات تكنولوژی پیشرفته به آن كشور و یا عدم واردات محصولات از آن كشور تهدید می‌نماید. كه بعضاً این تهدیدات كارساز واقع شده و منجر به تقلیل سطح روابط چین و ایران بخصوص در بعد فضایی و فن‌آوری پیشرفته می‌گردد. لیكن تاكنون منافع ملی دو كشور ایران و چین ایجاد نموده  در تصمیم‌گیریها و جهت گیریها و اقدامات سیاسی بر علیه یكدیگر اجتناب نموده، و با درك صحیح از مسائل بین المللی و مشكلات موجود در روابط مابین را توسعه دهند.

فهرست مطالب

چكیده   
مقدمه        1
متن    31-7
نتیجه و پیشنهادات    36-32
منابع و مآخذ    37

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی مبحث رویكردهای قومی و امنیت جمهوری اسلامی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی مبحث رویكردهای قومی و امنیت جمهوری اسلامی در فایل ورد (word) دارای 55 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی مبحث رویكردهای قومی و امنیت جمهوری اسلامی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

مقدمه

امروزه امنیت بعنوان اصلی ترین شاخص و عنصر رشد تعالی یك جامعه تلقی می‌گردد امنیت نیز بدون وجود انسجام و وحدت سیاسی تامین نمی گردد، به علاوه چگونگی دست یابی به انجام و وحدت سیاسی نیز وابستگی شدیدی به مدیریت سیاسی جامعه دارد، قومیت در دنیای امروز بعنوان متغیری تقریباً مفار با انجام و وحدت و بدین دلیل تهدید كننده امنیت مطرح می گردد. جمهوری اسلامی ایران بعنوان كشوری كه در جرگه كشورهای كثیر القوم قرار گرفته است شاید حادترین شرایط و معضلات امنیتی نهفته قومی را در میان این كشورها دارا باشد. آنچه ایران را از سایر كشورهای كثیر القوم متمایز می نماید استقرار اقوام در حاشیه و نوار مرزی كشور و نیز همسایگی هر یك از آنها با اكثریت قومی آن سوی مرز است.
در چنین شرایطی بسترسازی لازم برای ایجاد و انسجام یكپارچگی و وحدت بین اقوام مستلزم تلاش پیگیر و برنامه ریزی ویژه ای می باشد كه مدیریت سیاسی كشور می‌بایستی برای دست یابی به آن اهتمام جدی ورزد تبیین چگونگی تهدید امنیت ملی از ناحیه قومیتها، معرفی اقوام ایرانی و در نهایت راه كارهای حل منازعات قومی عمده‌‌ترین مسایلی هستندكه در این نوشتار بدانها پرداخته خواهد شد.
نگارنده با افزار به بضاعت ناچیز علمی خود، آنچه را در توان داشته در تهیه مطالب و تدوین این رساله به كار گرفته و بالمال از وجود ایران و اشكال نیز مصون نخواهد بود اگر هم موقعیتی در این راه حاصل گشته باشد، مرهون حوصله، دقت و ارشادات ارزنده استاد گرانقدر جناب آقای دكتر امیر محمدحاجی یوسفی می باشد كه در طی مدت انجام این پژوهش دلسوزانه حقیر را یاری و از اندوخته علمی خویش بهره مند نموده اند. در اینجا لازم می دانم از قبول زحمتی كه فرموده اند نهایت سپاسگزاری و قدردانی را به عمل آورم، همچنین از راهنماییهای استاد مشاور جناب آقای حق پناه و همه عزیزانی كه بنده را مورد تشویق و لطف خویش قرار دادند، تشكر و سپاسگزاری می نمایم.
 

فهرست مطالب

چكیده   
مقدمه   
سوال اصلی   
سوال فرعی   
فرضیات   
روش تحقیق   
مفاهیم و اصطلاحات   
علل انتخاب موضوع   
چهارچوب تئوریك   
تعریف قوم و ملت   
تفاوت ملت و قوم   
قومتها و دولتها   
شكافهای اجتماعی و قومیت   
عوامل تشدید كننده شكافهای قومی   
نظریات مربوط به بسیج قوی   
نظریات مربوط به همگرایی و وحدت سیاسی   
قومت ها در ایران   
قوم ترك یا آذری   
قوم كرد   
قوم بلوچ   
قوم عرب   
قوم تركمن   
قوم لر   
قومیت ها و تهدید امنیت ایران   
فرآیند شكل گیری تهدید   
رابطه امنیت و تهدید   
امنیت و امنیت ملی   
قومیت ها و تهدید امنیت ملی ایران   
افزایش هزینه ها در مناطق قومی نشین   
شیوه های حل و فصل منازعات قومی   
راهكارهای پیشنهادی مدیریت قومی   
نتیجه گیری و پیشنهادات   
منابع و ماخذ

مراجع و منابع

1- آذری، علی. قیام شیخ محمدخیابانی. تهران. صفی علیشاه. 1344.
2- آشوری، داریوش. ماومدنیت. تهران: موسسه فرهنگی فراط. 1376.
3- آلن، بیرو. فرهنگ علوم اجتماعی. ترجمه باقر ساروخانی. تهران: نشر كیهان. 1370.
4- احمدی، حمید. قومیت و قوم گرایی در ایران. از افسانه تا واقعیت. تهران: نشر نی. 1378.
5- الطائی، علی. بحران هویت قومی در ایران. تهران: نشر ستادگان. 1378.
6- بشیریه، حسین. دولت عقل. تهران: موسسه نشر علوم نوین. 1374.
7- پیرنیا، حسن. ایران باستان. تهران: انتشارات دنیای كتاب. 1362.
8- رضائیان، علی. اصول مدیریت. تهران: انتشارات سمت. 1371.
9- شمیم، علی اصغر. كردستان. تهران: نشر مدبر. 1375.
10- وزارت امور خارجه. كتاب سبز تركمنستان. 1375.
11- فصلنامه مطالعات ملی. سرزمین و فرهنگ مردم بلوچستان. تهران. 1379.
12- مجله نشر دانش. تعدد اقوام و وحدت ملت. شماره 21. 1371.
13- كاتم، ریچارد. ناسیونالیسم در ایران. ترجمه احمد تدین. تهران: انتشارات كویر. 1372.
14- كسروی، احمد. تاریخ هیجده ساله آذربایجان یا سرنوشت گردان و دلیران. تهران: انتشارات امیركبیر.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی احکام مربوط به توقیف اموال در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی احکام مربوط به توقیف اموال در فایل ورد (word) دارای 99 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی احکام مربوط به توقیف اموال در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

مقدمه

آیین دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است كه در مقام رسیدگی به امور حسبی و كلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای عمومی، انقلاب، تجدید نظر، دیوانعالی كشور و سایر مراجعی كه بموجب قانون موظف به رعایت آن می باشند بكار می رود. این تعریف ناظر به قسمت عمده ای از مقررات آیین دادرسی مدنی است كه مقرراتی صرفاً شكلی هستند اما دلیل بر آن نمی شود تا همچون پندار غالب آنرا مجموعه‌ای صرفاً شكلی بدانیم. در مواردی در همین مجموعه نكاتی مطرح می شود كه برای فهم آن باید به بحث های ماهوی پرداخت.
از جمله موارد مورد بحث بخش توقیف اموال است. امری كه به ظاهر مطلبی برای بیان ندارد اما در هنگام مراجعه به عمل مشاهده می شود كه در همین تاسیس تا چه میزان ابهام وجود دارد و گاهی اوقات با وجود تصریح قانونگذار رویه ای مخالف اتخاذ شده است. این موضوع به ترتیب زیر مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

فهرست مطالب
                                     
مقدمه   
تعریف   
كلیات   
مفهوم اجرای احكام مدنی   
شرایط اجرای احكام مدنی   
اهمیت اجرای احكام   
تفاوت اجرای احكام مدنی با كیفری   
تفاوت اجرای احكام دادگاهها با اجراء مفاد اسناد رسمی در ثبت   
فصل اول: قواعد عمومی
1-1- مقدمات و شرایط اجراء   
2-1- ترتیب اجراء   
3-1- مامورین اجراء   
4-1- هزینه های اجراء (مواد 158 تا 168 قانون اجرای احكام مدنی)   
5-1- مرور زمان   
6-1- اقسام اجراء   
فصل دوم: در توقیف اموال محكوم علیه
1-2- مقررات عمومی (مواد 49 تا 59 قانون اجرای احكام مدنی)   
2-2- موارد رفع توقیف   
3-2- در توقیف اموال منقول   
4-2- در توقیف اموال غیرمنقول   
5-2- در توقیف حقوق مستخدمین   
فصل سوم: شرح موادی از قانون اجرای احكام
1-3- شرح ماده 121 قانون اجرای احكام   
2-3- شرح ماده 122 قانون اجرای احكام   
3-3-  شرح ماد 123 قانون اجرای احكام   
4-3-  شرح ماده 124 قانون اجرای احكام   
5-3-  شرح ماده 125 قانون اجرای احكام   
6-3-  شرح ماده 126 قانون اجرای احكام   
7-3-  شرح ماده 127 قانون اجرای احكام   
8-3-  شرح ماده 128 قانون اجرای احكام   
9-3-  شرح ماده 129 قانون اجرای احكام   
فصل چهارم: تكمله
1-4- دستور توقیف اموال   
2-4- نحوه توقیف اموال   
3-4- توقیف اموال نزد شخص ثالث   
4-4- اجرای حكم در مورد امور حسبی   
5-4- اجرای حكم مالی به طرفیت ورثه   
6-4- نحوه اجرای حكم در مورد مراجع دولتی و شهرداریها   
7-4- فروش اموال توقیف شده   
8-4- اعتراض ثالث به توقیف اموال   
9-4- بازداشت محكوم علیه غایب   
منابع و ماخذ

 

منابع و ماخذ

1- شریفی، مهدی و انوشه پور، مسعود، شرایط و موارد صدور قرار تامین خواسته، 1381.
2- امامی، دكتر سیدحسن، حقوق مدنی، جلد ششم، چاپ دوازدهم، 1372.
3- جعفری لنگرودی، دكتر محمدجعفر، دانشنامه حقوقی، جلد اول، 1375.
4- دهخدا، علی اكبر، لغتنامه، 1340.
5- شهری، غلامرضا، حقوق اسناد و املاك، چاپ پنجم، 1376.
6- لوراسا، میشل، مسئولیت مدنی، ترجمه دكتر محمد اشتری، 1375.
7- كاتوزیان، دكتر ناصر، حقوق مدنی (عقود معین) جلد اول، چاپ پنجم، 1373.
8- مهاجری، علی، شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب، جلد اول، چاپ دوم، 1381.
9- جعفری لنگرودی، دكترمحمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد چهارم، 1378.
10- بهرامی، دكتر بهرام، اجرای احكام مدنی، 1382.
11- مهاجری، علی، آیین قضاوت مدنی در محاكم ایران، 1381.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود نقش‌ قدرت‌ و توسل‌ به‌ زور در روابط بین الملل در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود نقش‌ قدرت‌ و توسل‌ به‌ زور در روابط بین الملل در فایل ورد (word) دارای 244 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود نقش‌ قدرت‌ و توسل‌ به‌ زور در روابط بین الملل در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فصل‌ اول‌    3
1- مقدمه‌:    4
2- پدیده‌ قدرت‌:    9
3- انگیزه‌ كسب‌ قدرت‌:    12
4- تفكیك‌ مفاهیم‌ «قدرت‌» و «نیرو»:    16
فصل‌ دوم‌    20
1- قدرت‌ در علوم‌ سیاسی‌:    21
2- قدرت‌ در فلسفه‌ سیاسی‌    24
3- سیاست‌: علم‌ قدرت‌ یا علم‌ دولت‌؟    31
4- بافت‌ قدرت‌ سیاسی‌ در جامعه‌    35
فصل‌ ششم‌    39
1- قدرت‌ نظامی‌ و سیاست‌ دفاعی‌    40
2- دكترین‌ نظامی‌ و استراتژی‌    45
3- قدرت‌ و سیاست‌ كسب‌ برتری‌    48
فصل‌ چهارم‌ – تجزیه‌ و تحلیل‌ سیاست‌ بین‌الملل‌براساس‌ رهیافت‌ قدرت‌    70
بررسی‌ روابط‌ بین‌الملل‌ براساس‌ قدرت‌    70
آثار موازنه‌ قدرت‌ در سیاست‌ بین‌الملل‌    75
عناصر تشكیل‌ دهنده‌ قدرت‌    84
جمعبندی‌ ویژگیهای‌ قدرت‌    104
فصل‌ دوم‌    108
مبحث‌ اول‌ – سیر تاریخی‌ مسأله‌ توسل‌ به‌ زور    109
توسل‌ به‌ زور قبل‌ از میثاق  ملل‌ متحد    109
توسل‌ به‌ زور براساس‌ میثاق  ملل‌ متحد    112
پیمانهای‌ مربوط‌ به‌ رفع‌ نقائص‌ میثاق  ملل‌ متحد    114
توسل‌ به‌ زور براساس‌ منشور ملل‌ متحد    115
مبحث‌ دوم‌ – بررسی‌ موارد ممنوع‌ و مجاز توسل‌    122
به‌ زور در حقوق  بین‌الملل‌ جدید    122
تهاجم‌ نظامی‌ به‌ سرزمین‌ دولتدیگر برای‌ تصرف‌ و تسلط‌ بر آن‌    122
دفاع‌ از خود در برابر تهاجم‌ نظامی‌ دولت‌ دیگر (دفاع‌ مشروع‌ انفرادی‌)    123
دفاع‌ پیشگیرانه‌ در برابر تهاجم‌ نظامی‌ قریب‌ الوقوع‌ دولت دیگر    125
دفاع‌ از دولت‌ دیگر در برابر تهاجم‌ نظامی‌ دولت‌ ثالث‌ به‌ آن‌ (دفاع‌مشروع‌ جمعی‌)    128
مداخله‌ نظامی‌ برای‌ حفظ‌ جان‌ و مال‌ اتباع‌، در كشور دیگر    129
مداخله‌ نظامی‌ تلافی‌ جویانه‌    132
مداخله‌ نظامی‌ بشر دوستانه‌    134
مداخله‌ نظامی‌ برای‌ كمك‌ به‌ دولت دیگر در سركوبی‌ شورشیان‌(دخالت‌ با رضایت‌ دولت‌ تقاضاكننده‌)    139
مداخله‌ نظامی‌ برای‌ كمك‌ به‌ شورشیا در كشور دیگر    140
مداخله‌ نظامی‌ برای‌ كمك‌ به‌ نهضت‌های‌ استقلال‌ طلب‌    143
منابع‌    167

 

فصل‌ اول‌
قدرت‌ چیست‌؟
1- مقدمه‌
2- پدیده‌ قدرت‌
3- انگیزه‌ كسب‌ قدرت‌
4- تفكیك‌ مفاهیم‌ «قدرت‌» و «نیرو»

 

1- مقدمه‌:
قدرت‌، نفوذ و اقتدار واژه‌هائی‌ هستند كه‌ در دنیای‌ سیاست‌ زیاد شنیده‌ می‌شود لكن‌استفاده‌ از آن‌ منحصر به‌ این‌ قلمرو نیست‌. در تمام‌ سطوح‌ زندگی‌ اجتماعی‌ ما با عامل‌قدرت‌ سر و كار داریم‌: قدرت‌ متكی‌ به‌ قانون‌، قدرت‌ متكی‌ به‌ زور. قدرت‌ پاسبان‌ سرگذربرای‌ آنكه‌ خطای‌ رانندگی‌ شما را جریمه‌ كند یا ان‌ را با دیده‌ اغماض‌ بنگرد. قدرت‌ بقال‌ محل‌كه‌ از فروش‌ شیر به‌ شما خودداری‌ كند. قدرت‌ یك‌ بوروكرات‌ خرده‌ پا كه‌ شما را ساعتهادر صف‌ طویل‌ معظل‌ كرده‌ و یا روزها ازین‌ اداره‌ به‌ آن‌ اداره‌ پاس‌ بدهد. قدرت‌ امیر و وزرووكیل‌، قاضی‌، قدرت‌ جانی‌ دزد و آدم‌ كشی‌ كه‌ با سلاح‌ سرد یا گرم‌ جان‌، مال‌ و ناموس‌شما را تهدید كند. قدرت‌ صاحبخانه‌ برای‌ آنكه‌ با توسل‌ به‌ شگردهای‌ مختلف‌ اثاثیه‌ وزندگی‌ شما را به‌ خیابان‌ بریزد. قدرت‌ طلبكار و رباخوار برای‌ آنكه‌ شما را روانه‌ زندان‌ كند.قدرت‌ خانم‌ خانه‌ برای‌ آنكه‌ اراده‌ خود را به‌ شوهر تحمیل‌ كند. قدرت‌ تنبیه‌ كردن‌، قدرت‌بخشیدن‌، قدرت‌ دوست‌ داشتن‌، قدرت‌ اعتراف‌ به‌ گناه‌…
سرمایه‌داری‌ كه‌ با یك‌ تلفن‌ میلیونها دلار و ریال‌ را جابجا می‌كند. نیز نوعی‌ قدرت‌ واختیار اقتصادی‌ و مالی‌ دارد. مناسبات‌ فرمانده‌ با زیردست‌، كارفرما با كارگر، ارباب‌ بارعیت‌، حكومت‌ با مردم‌ نیز نوعی‌ رابطه‌ قدرت‌ است‌: قدرت‌ سازمانی‌، قدرت‌ اقناعی‌…
در سطح‌ بین‌المللی‌ نیز قدرت‌ و نفوذ و اقتدار بطرق  دیگر مطرح‌ است‌. مثلاً مقامی‌ كه‌اختیار اعلان‌ جنگ‌ یا صلح‌ را دارد دارای‌ قدرت‌ است‌؛ و یا دولتی‌ كهدارای‌ تكنولوژی‌ یاسلاح‌ منحصر بفردی‌ است‌ نیز دارای‌ نوعی‌ قدرت‌ می‌باشد: قدرت‌ تهاجمی‌، تدافعی‌، قدرت‌بازدارندگی‌…
قدرت‌ اقتصادی‌، قدرتنظامی‌، قدرت‌ سیاسی‌ و… بالاخره‌ قدرت‌ ملی‌ كه‌ عناصر وعوامل‌ متعدد را در شمول‌ خود می‌گیرد، همه‌ اصلاحاتی‌ هستند كه‌ در نوشته‌های‌ سیاسی‌،علمی‌ و محاورات‌ روزمره‌ و وسائل‌ ارتباط‌ جمعی‌ مكرراً بگوش‌ می‌خورد.
با وجود سادگی‌ ظاهری‌، عموماً درك‌ یكسان‌ و همأهنگی‌ از واژه‌ قدرت‌ بین‌ افرادوجود ندارد. برداشت‌ یك‌ سیاستمدار از قدرت‌ با استنباط‌ یك‌ حقوقدان‌ ازین‌ واژه‌ متفاوت‌است‌. تلقی‌ قدرت‌ نزد مردم‌ عامه‌ یا تعبیر آن‌ نزدیك‌ عالم‌ دانش‌ استراتژی‌ تفاوت‌ فاحش‌دارد. نقش‌ و اثر قدرت‌ نیز در سطح‌ جامعه‌ متفاوت‌ از كاربرد آن‌ در روابط‌ بین‌المللی‌ است‌.
علمای‌ سیاسی‌ سنت‌ گرا قدرت‌ را در مفهوم‌ عام‌ و كلی‌ آن‌ هم‌ به‌ عنوان‌ غایت‌ و هم‌وسیله‌ تلقی‌ نموده‌اند. در این‌ تعبیر قدرت‌ صرفاً به‌ میزان‌ اقتدار و توانائی‌ یك‌ طرف‌ د به‌اطاعت‌ واداشتن‌ طرف‌ دیگر است‌. از این‌ دیدگاه‌ تمام‌ حیات‌ جامعه‌ نتیجه‌ فعل‌ و انقعالات‌قدرت‌ در زمینه‌ها و درجات‌ مختلف‌ خلاصه‌ می‌گردد. نتیجه‌ عملی‌ این‌ نظریه‌ كه‌ درمواردی‌ با بینش‌ رفتارگرایان‌ تعاطی‌ پیدا می‌كند این‌ است‌ كه‌ در روابط‌ بین‌المللی‌ قدرت‌حاكم‌ وجود ندارد و یا لااقل‌ دولتهای‌ حاكم‌ هیچگونه‌ قدرتی‌ را بالاتر از قدرت‌ و حاكمیت‌خود به‌ رسمیت‌ نمی‌شناسند. در این‌ وادی‌ مبهم‌ برخی‌ معتقدند كه‌ فقدان‌ قدرت‌ حاكم‌بین‌المللی‌ ضرورت‌ ایجاد یك‌ حكومت‌ جهانی‌ در چهارچوب‌ یك‌ قرارداد بین‌المللی‌ راایجاب‌ می‌كند. بالعكس‌ گروهی‌ دیگر از نظریه‌  تعادل‌ قدرت‌ در روابط‌ دولتهای‌ حاكم‌ ومستقل‌ طرفداری‌ می‌كنند. نظریه‌ بینابینی‌ نیز معتقد به‌ توسل‌ به‌ تدابیر دسته‌ جمعی‌ یاامنیت‌ گروهی‌ برای‌ مقابله‌ با قدرتهای‌ سركش‌ و متجاوز می‌باشد.
آنچه‌ مسلم‌ است‌ نقش‌ قدرت‌ در سیاست‌ داخلی‌ متفاوت‌ از اثر آن‌ در سیاست‌ وروابط‌ بین‌المللی‌ است‌. در نظام‌ سیاسی‌ جامعه‌ ملی‌، قدرت‌ منحصراً در اختیار دولت‌ حاكم‌است‌ و براساس‌ قوانین‌ جاری‌ حق‌ مجازات‌ و تنبیه‌ بزهكاران‌ و گردن‌ كشان‌ و متجاوزین‌مشروعاً در انحصار نظام‌ حكومتی‌ است‌. درحالی‌ كه‌ در حوزه‌ جامعه‌ بین‌المللی‌ حدود وثغور این‌ قدرت‌ و مشروعیت‌ اعمال‌ مجازات‌ و تنبیه‌ متجاوزین‌ در هاله‌ای‌ از ابهام‌ قرارگرفته‌ است‌ و با وجود ارگانهای‌ عدیده‌ بین‌المللی‌ و قوانین‌ مدّون‌ و غیره‌ مدوّن‌، قدرت‌حاكمه‌ای‌ همانند جامعه‌ ملی‌ وجود ندارد. برخی‌ حقوقدانان‌ با توسل‌ به‌ این‌ شیوه‌ نگرش‌حتی‌ معتقدند آنچه‌ كه‌ بنام‌ حقوق  بین‌الملل‌ از آن‌ یاد می‌كنیم‌ در واقع‌ حقوق  بمفهوم‌ واقعی‌آن‌ نیست‌ زیرا در سطح‌ جهان‌ قدرت‌ فراملی‌ با تضمینات‌ ضروری‌ حقوقی‌ وجود ندارد.
اگر نظریه‌ سنتی‌ فقدان‌ قدرت‌ حاكم‌ در روابط‌ بین‌المللی‌ را مورد توجه‌ قرار دهیم‌درك‌ بسیاری‌ از مسائل‌ مبتلا به‌ جامعه‌ بشری‌ آسان‌تر می‌گردد. البته‌ این‌ طرز تلقی‌ بانظریات‌ نئوماركسیستی‌ درباره‌ ریشه‌های‌ قدرت‌ امپریالیستی‌ تفاوت‌ اصولی‌ دارد.ایده‌آلیست‌ها به‌ همان‌ اندازه‌ به‌ مسائل‌ ماهوی‌ و مقوله‌ قدرت‌ اهمیت‌ می‌دهند كه‌رئالیست‌ها ولكن‌ با وجود نگرش‌ سنتی‌ هر دو گروه‌ به‌ مسئله‌ قدرت‌، استنتاج‌ آنها در این‌زمینه‌ متفاوت‌ است‌. ایده‌آلیست‌ها كه‌ امنیت‌ گروهی‌ و دسته‌ جمعی‌ را متضمن‌ الزامات‌قانونی‌ تلقی‌ می‌كند، در عین‌ حال‌ معتقدند كه‌  این‌ ساختار بر ملاحظاتی‌ معلول‌ قدرت‌ وبازدارندگی‌ نیز متكی‌ می‌باشد. نظریه‌ پردازان‌ رئالیست‌ مخالف‌ امنیت‌ دسته‌ جمعی‌ هستندلكن‌ منطق‌ این‌ پیشنهاد را می‌پذیرند.
نتیجه‌ مترتب‌ بر این‌ فرضیه‌ كه‌ روابط‌ بین‌ دول‌ را ملاحظات‌ قدرت‌ معین‌ می‌كند،همواره‌ باین‌ موضوع‌ ختم‌ شده‌ كه‌ مطالعه‌ سیاست‌ و حقوق  بین‌الملل‌ كنكاش‌ در مقوله‌جنگ‌ و صلح‌ و كشمكش‌ بین‌ دولتهاست‌. شاید این‌ فرض‌ باطلی‌ نباشد زیرا آنچه‌ كه‌ در عمل‌مشاهده‌ می‌كنیم‌ جز این‌ نیست‌. زیرا وقتی‌ به‌ اساسنامه‌ها و اقدامات‌ سازمانهای‌ بین‌المللی‌توجه‌ می‌كنیم‌ می‌بینیم‌ كه‌ همواره‌ هدف‌ در جهت‌ محدود نمودن‌ زمینه‌ و انگیزه‌ قدرت‌طلبی‌و مهار نیروهای‌ مخرب‌ یا انحطارطلب‌ تنظیم‌ گردیده‌ است‌. حتی‌ نظریه‌های‌ روابط‌بین‌الملل‌ عموماً بر مبنای‌ رفتار قدرتهای‌ بزرگ‌ پایه‌گذاری‌ شده‌ است‌. در این‌ قواره‌، دولت‌در چهارچوب‌ مرزی‌ و قلمرو معینی‌ دارای‌ قدرت‌ حاكم‌ است‌ و در ارتباط‌ با سایر دولتهاعلی‌الاصول‌ مصون‌ از نفوذ و مستقل‌ عمل‌ می‌كند. وظیفه‌ آن‌ در داخل‌ برقراری‌ نظم‌عمومی‌، و دفاع‌ از منافع‌ و امنیت‌ در مقابل‌ تهدیدات‌ سایر قدرتها از خارج‌ می‌باشد. در این‌الگو، صلح‌ موقعی‌ بدست‌ می‌آید كه‌ تعادل‌ قدرت‌ و یا بعبارت‌ دیگر بازدارندگی‌ سیاسی‌وجود داشته‌ باشد. این‌ نظام‌ همان‌ چیزیست‌ كه‌ می‌توان‌ به‌ آن‌ قانون‌ جنگل‌ اطلاق  كرد.یعنی‌ ضعیف‌ یا بایستی‌ بلعیده‌ شود و یا در كنار قوی‌ پناه‌ بگیرد و یا در نهایت‌ ضعفا درمقابل‌ اقویا با هم‌ متحد شده‌ وجلو نفوذ و تعدی‌ و تجاوز آنها را سد كنند.
آرمان‌ گرایان‌ و واقع‌ بینان‌ (یا به‌ عبارتی‌ ایده‌آلیستها و رئالیست‌ها) هریك‌ دیدگاه‌خاصی‌ از طیف‌ مقولات‌ اجتماعی‌ منجمله‌ منشاء نیروهای‌ محركه‌ جامعه‌، فلسفه‌ وجود وقلمرو عمل‌ و قدرت‌ دارند و طرز تلقی‌ آنان‌ نیز از یكدیگر متمایز است‌. برای‌ آنكه‌ درك‌مطالبی‌ كه‌ در سطور و فصول‌ آینده‌ خواهد آمد آسانتر گردد، این‌ دیدگاهها را به‌ اجمال‌ درجدول‌ صفحه‌ بعد خلاصه‌ كرده‌ایم‌.
انگیزه‌ قدرت‌طلبی‌ دولتها از منافع‌ ملی‌ نشئت‌ می‌گیرد. عموماً ماهیت‌ این‌ منافع‌ جنبه‌ادراكی‌ دارد و عناصر تشكیل‌ دهنده‌ آن‌ كم‌ و بیش‌ تابع‌ عواملی‌ هستند كه‌ دولتها در بوجودآوردن‌ آن‌ دخالت‌ چندانی‌ نداشته‌اند. عوامل‌ جغرافیائی‌ از جمله‌ مهمترین‌ آنها می‌باشند. درنظام‌ جهانی‌، ما ضرورتاً با توده‌ای‌ كه‌ محصول‌ جمع‌ كمّی‌ نظام‌های‌ مختلف‌ ملی‌ است‌سروكار نداریم‌. اصولاً فرآیند نظام‌های‌ ملی‌ در سیستم‌ روابط‌ بین‌المللی‌ الگوی‌ خاص‌خود را دارد كه‌ شباهتی‌ با آحاد تشكیل‌ دهنده‌ آن‌ ندارد. ویژگی‌ جامعه‌ ملی‌ نظم‌ قانونی‌ وتابعیت‌ آن‌ از قدرت‌ مؤثر و مشروع‌ است‌. درحالیكه‌ در جامعه‌ بین‌المللی‌ اساس‌ بر هرج‌ ومرج‌ و اختلاف‌ است‌ واگر ترسی‌ وجود دارد ناشی‌ از قدرت‌ قانونی‌ (یا وجدان‌ واخلاق اجتماعی‌) نیست‌ بلكه‌ هراس‌ از جنگ‌ و مصائب‌ مترتب‌ بر آن‌ می‌باشد. اگر این‌ وحشت‌ ازبین‌ برود یا فرضاً به‌ پیروی‌ از ایدئولوژی‌ خاصی‌ ارزشهای‌ دیگری‌ در این‌ قلمرو حاكم‌ ومستولی‌ گردد، آنگاه‌ عامل‌ بازداندگی‌ و بیم‌ از عقوبت‌ و مصائب‌ جنگ‌ از بین‌ رفته‌ و رفتاردولتها در صحنه‌ روابط‌ بین‌المللی‌ دگرگون‌ می‌شود.
این‌ گفته‌ بیجائی‌ نیست‌ كه‌ «وجه‌ تمایز جامعه‌ بین‌المللی‌ از سایر جوامع‌ اینست‌ كه‌قدرت‌ آن‌ اعم‌ از سیاسی‌، اخلاقی‌، اجتماعی‌ در اعضاء آن‌ متمركز است‌ و ضعف‌ آن‌ نمودی‌است‌ از این‌ قدرت‌». ملاحظات‌ فوق  بخوبی‌ نشان‌ می‌دهد كه‌ مطالعه‌ نقش‌ قدرت‌ ومشروعت‌ آن‌ در جامعه‌ بین‌المللی‌ و جامعه‌ ملی‌ با درنظرگرفتن‌ منافع‌، اهداف‌ و موانع‌ ومحدودیتهای‌ آن‌، مقوله‌ای‌ دشوار و در عین‌ حال‌ ظریف‌ و حساس‌ می‌باشد. آنها كه‌ سالیان‌دراز در این‌ راه‌ طی‌ مسیر كرده‌اند هنوز اندرخم‌ كوچه‌ مباحثات‌ اصولی‌ و مقدماتی‌ آن‌گرفتار آمده‌اند. بدیهی‌ است‌ كه‌ این‌ نگارنده‌ نیز در این‌ وادی‌ ادعای‌ نوآوری‌ ندارد…

 

منابع‌
1- مهدی‌ مطهرنیا، تبیین‌ نوین‌ بر مفهوم‌ قدرت‌ در سیاست‌ و روابط‌ بین‌الملل‌،وزارت‌ امور خارجه‌، مركز چاپ‌ و انتشارات‌، 1378.
2- دكتر علی‌ اصغر كاظمی‌، نقش‌ قدرت‌ در جامعه‌ و روابط‌ بین‌الملل‌، نشر قومس‌،1369.
3- دكتر سید عبدالعالی‌ قوام‌، اصول‌ سیاست‌ خارجی‌ و سیاست‌ بین‌الملل‌، انتشارات‌سمت‌، 1384.
4- حمید حیدری‌، توسل‌ به‌ زور در روابط‌ بین‌الملل‌ از دیدگاه‌ حقوق  بین‌الملل‌عمومی‌، انتشارات‌ اطلاعات‌، 1376.
5- سید حسین‌ سیف‌ زاده‌، اصول‌ روابط‌ بین‌الملل‌ (الف‌ و ب‌)، نشر میزان‌، 1385.
6- ریمون‌ آرون‌، مراحل‌ اساسی‌ اندیشه‌ در جامعه‌شناسی‌، ترجمه‌ باقر پرهام‌،تهران‌، سازمان‌ انتشارات‌ و آموزش‌ انقلاب‌ اسلامی‌، 1364.
7- دكتر سید علی‌ اصغر كاظمی‌، مدیریت‌ بحران‌های‌ بین‌المللی‌، تهران‌، دفترمطالعات‌ سیاسی‌ و بین‌المللی‌، 1368.
8- اسمیت‌ آنتونی‌، ژئوپلتیك‌، اطلاعات‌، ترجمه‌ فرهنگ‌ رجایی‌ تهران‌، علمی‌ -فرهنگی‌ 1373.
9- هونتزینگر، ژاك‌، درامدی‌ بر روابط‌ بین‌الملل‌، ترجمه‌ دكتر عباس‌ آگاهی‌، مشهد،قدس‌ 1368.
10- سید حسین‌ سیف‌ زاده‌، نظریه‌های‌ مختلف‌ در روابط‌ بین‌الملل‌، تهران‌، سفیر،1368.
11- نسرین‌ مصفا ودیگران‌، مفهوم‌ تجاوز در حقوق  بین‌الملل‌ تهران‌، انتشارات‌دانشگاه‌ تهران‌.
12- جنگ‌ و صلح‌ از دیدگاه‌ حقوق  و روابط‌ بین‌الملل‌، تهران‌، وزارت‌ امور خارجه‌،مؤسسه‌ چاپ‌ و انتشارات‌

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود رویكردهای قوی در امنیت جمهوری اسلامی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود رویكردهای قوی در امنیت جمهوری اسلامی در فایل ورد (word) دارای 52 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود رویكردهای قوی در امنیت جمهوری اسلامی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست مطالب

چكیده   
مقدمه   
سوال اصلی   
سوال فرعی   
فرضیات   
روش تحقیق   
مفاهیم و اصطلاحات   
علل انتخاب موضوع   
چهارچوب تئوریك   
تعریف قوم و ملت   
تفاوت ملت و قوم   
قومتها و دولتها   
شكافهای اجتماعی و قومیت   
عوامل تشدید كننده شكافهای قومی   
نظریات مربوط به بسیج قوی   
نظریات مربوط به همگرایی و وحدت سیاسی   
قومت ها در ایران   
قوم ترك یا آذری   
قوم كرد   
قوم بلوچ   
قوم عرب   
قوم تركمن   
قوم لر   
قومیت ها و تهدید امنیت ایران   
فرآیند شكل گیری تهدید   
رابطه امنیت و تهدید   
امنیت و امنیت ملی   
قومیت ها و تهدید امنیت ملی ایران   
افزایش هزینه ها در مناطق قومی نشین   
شیوه های حل و فصل منازعات قومی   
راهكارهای پیشنهادی مدیریت قومی   
نتیجه گیری و پیشنهادات   
منابع و ماخذ   
 

چكیده

قوم یا قومیت در انگلیسی از واژه Ethnie مشتق شده و در زبان یونانی Ethnos به مردمانی اطلاق می شود كه بیش از پیدایش دولتهای تك شهری بصورت عشیره ای یا قبیله ای زندگی می كردند. ویژگیهای قوم و ملت تقریباً یكسان هستند كه پیوندهای خویشی در اقوام قویتر از ملت است و علاوه بر این ملت به دنبال حاكمیت سیاسی است تفاوت اساسی بین ملت و قومیت بوجود آمدن دولت ملی می باشد. یكی از عوامل تشدید كننده شكافهای قومی زبان می باشد كه این تمیز قومی و به تعبیر جان اقوام است. مذهب یكی دیگر از عوامل تشدید كننده گرایشات قومی است نخبگان سیاسی تاثیر زیادی در ناسیونالیسم منفی و كاذب قومی دارند. بی اعتیادی به نارضایتی اقتصادی و سیاسی زمینه اعتراض وشورش را به همراه خواهد داشت و نظریات مختلف نیز در این زمینه قابل توجه است.
رابطه جودری میان امنیت و تهویه مورد توجه قرار گرفته است و نیز به این امر كه چه شیوه هایی برای حل و فصل نازمات قومی بكار گرفته می شد. و چندین راپیشنهادی برای مدیریت قومی در نظر گرفته شده است كه مفصل در مورد آن اشاره می گردد.
 

مقدمه:

امروزه امنیت بعنوان اصلی ترین شاخص و عنصر رشد تعالی یك جامعه تلقی می‌گردد امنیت نیز بدون وجود انسجام و وحدت سیاسی تامین نمی گردد، به علاوه چگونگی دست یابی به انجام و وحدت سیاسی نیز وابستگی شدیدی به مدیریت سیاسی جامعه دارد، قومیت در دنیای امروز بعنوان متغیری تقریباً مفار با انجام و وحدت و بدین دلیل تهدید كننده امنیت مطرح می گردد. جمهوری اسلامی ایران بعنوان كشوری كه در جرگه كشورهای كثیر القوم قرار گرفته است شاید حادترین شرایط و معضلات امنیتی نهفته قومی را در میان این كشورها دارا باشد. آنچه ایران را از سایر كشورهای كثیر القوم متمایز می نماید استقرار اقوام در حاشیه و نوار مرزی كشور و نیز همسایگی هر یك از آنها با اكثریت قومی آن سوی مرز است.
در چنین شرایطی بسترسازی لازم برای ایجاد و انسجام یكپارچگی و وحدت بین اقوام مستلزم تلاش پیگیر و برنامه ریزی ویژه ای می باشد كه مدیریت سیاسی كشور می‌بایستی برای دست یابی به آن اهتمام جدی ورزد تبیین چگونگی تهدید امنیت ملی از ناحیه قومیتها، معرفی اقوام ایرانی و در نهایت راه كارهای حل منازعات قومی عمده‌‌ترین مسایلی هستندكه در این نوشتار بدانها پرداخته خواهد شد.
نگارنده با افزار به بضاعت ناچیز علمی خود، آنچه را در توان داشته در تهیه مطالب و تدوین این رساله به كار گرفته و بالمال از وجود ایران و اشكال نیز مصون نخواهد بود اگر هم موقعیتی در این راه حاصل گشته باشد، مرهون حوصله، دقت و ارشادات ارزنده استاد گرانقدر جناب آقای دكتر امیر محمدحاجی یوسفی می باشد كه در طی مدت انجام این پژوهش دلسوزانه حقیر را یاری و از اندوخته علمی خویش بهره مند نموده اند. در اینجا لازم می دانم از قبول زحمتی كه فرموده اند نهایت سپاسگزاری و قدردانی را به عمل آورم، همچنین از راهنماییهای استاد مشاور جناب آقای حق پناه و همه عزیزانی كه بنده را مورد تشویق و لطف خویش قرار دادند، تشكر و سپاسگزاری می نمایم.
 

مراجع و منابع:

1- آذری، علی. قیام شیخ محمدخیابانی. تهران. صفی علیشاه. 1344.
2- آشوری، داریوش. ماومدنیت. تهران: موسسه فرهنگی فراط. 1376.
3- آلن، بیرو. فرهنگ علوم اجتماعی. ترجمه باقر ساروخانی. تهران: نشر كیهان. 1370.
4- احمدی، حمید. قومیت و قوم گرایی در ایران. از افسانه تا واقعیت. تهران: نشر نی. 1378.
5- الطائی، علی. بحران هویت قومی در ایران. تهران: نشر ستادگان. 1378.
6- بشیریه، حسین. دولت عقل. تهران: موسسه نشر علوم نوین. 1374.
7- پیرنیا، حسن. ایران باستان. تهران: انتشارات دنیای كتاب. 1362.
8- رضائیان، علی. اصول مدیریت. تهران: انتشارات سمت. 1371.
9- شمیم، علی اصغر. كردستان. تهران: نشر مدبر. 1375.
10- وزارت امور خارجه. كتاب سبز تركمنستان. 1375.
11- فصلنامه مطالعات ملی. سرزمین و فرهنگ مردم بلوچستان. تهران. 1379.
12- مجله نشر دانش. تعدد اقوام و وحدت ملت. شماره 21. 1371.
13- كاتم، ریچارد. ناسیونالیسم در ایران. ترجمه احمد تدین. تهران: انتشارات كویر. 1372.
14- كسروی، احمد. تاریخ هیجده ساله آذربایجان یا سرنوشت گردان و دلیران. تهران: انتشارات امیركبیر.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی تاثیر مستی ارادی بر مسئوولیت كیفری در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی تاثیر مستی ارادی بر مسئوولیت كیفری در فایل ورد (word) دارای 89 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی تاثیر مستی ارادی بر مسئوولیت كیفری در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

مقدمه
 
 در میان احكام تاسیسی اسلام روند تحریم شرب خمر جالب است زیرا به تدریج صورت گرفت. ابتدا بدون ضمانت اجرا مردم را از نوشیدن مسكرات  بر حذر داشت. بعد از آن با شیوه بطلان نماز هنگام مستی از موارد ارتكاب و استعمال مسكر كاست و در نهایت آن را عملی شیطانی معرفی كرده و آنها را از زمره نجاسات به حساب آورد. خداوند در آیه 90 و 91 سوره مائده می فرماید:
((یا ایها الذین آمنوا انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما یزید الشیطان ان یوقع بینكم العداوه و البعضاء فی الخمر و المسیر و یصدكم عن ذكر الله و عن الصلوه فهل انتم منتهون))
(( ای اهل ایمان شراب و قمار و بت پرستی و تیرهای گروبندی همه اینها پلید و از عمل شیطان است از آن البته دوری كنید تا رستگار شوید. شیطان قصد آن دارد كه به وسیله شراب و قمار میان شما عداوت و كینه برانگیزد و شما را از ذكر خدا و نماز باز دارد پس آیا شما از آن دست بر می دارید؟))
امام صادق (ع) نیز در تحف العقول می فرمایند:
((… از نوشابه ها هر آنچه زیادش عقل را زایل نكند نوشیدنش عیب ندارد. هر آنچه زیادش مستی آورد و عقل را تغییر دهد كم آن نیز حرام است)).
هنگامی كه بحث مستی پیش آمد، دانشمندان علوم نظری در مقابل آن جبهه گیری كردند از جمله شاعران، فقیهان، عارفان و … . بسته به اینكه مجرای این اندیشه چیست، دیدگاه و بنابراین نتایج متفاوت خواهد بود. حتی در میان خود این گروه ها نیز مكاتبی بوجود آمد كه با سایر مكاتب آن گروه اختلاف عقیده دارند. اگر فقط از جنبه ی فقهی به این مسئله پرداخته شود با توجه به اینكه نظرات بی شماری در این رشته وجود دارد مجال پرداخت به همه ی آنها نیست. بنابراین باید مشخص شود در كدام فرع از رشته ی حقوق باید به آن پرداخته شود.
آیا در زمره حقوق كیفری یا جرم شناسی باید مورد بررسی قرار گیرد؟
این بحث از آنجا ناشی می شود كه بین این دو رشته ارتباط نزدیكی وجود دارد. چرا كه قوانین كیفری ثمره بحث جرم شناسان است. این كه اصل مجازات باشد یا نه اهداف  آن چه باشد و…  همه مورد بحث جرم شناسان است. از سوی دیگر موضوع جرم شناسی مجرم است كه آنرا حقوق كیفری تعیین می كند. بنابراین این دو لازم و ملزوم یكدیگرند.
در اینجا از حقوق كیفری استفاده می شود تا روشن شود كه این شخص مجرم و بنابراین مسنحق كیفر است یا نه. بنابراین از اصول مورد قبول حقوق كیفری استفاده خواهد شد.
خود موضوع مسئوولیت كیفری یكی از مباحث بسیار مهم و در عین حال اختلافی در حقوق است و ما بدون اثبات آن نمی توانیم حكمی استخراج كرده و به شخص مست تحمیل نماییم. بنابراین بیشتر مباحث حول محور مسئوولیت كیفری خواهد بود.
بنا به روش دانشمندان و فقیهان ابتدا موضوعات تعریف خواهند شد و سپس به اصل مسئله یعنی حمل موضوع بر محمول و قابلیت یا عدم قابلیت آن پرداخته خواهد شد.

فهرست مطالب

مقدمه    1
فصل اول- بررسی موضوعات عمومی و مبنایی مستی و مسئوولیت    4
     1-1- تعریف مست و مستی    5
     1-2- صفات مستی    6
     1-3- عوارض مستی    7
     1-4- اسباب مستی    8
            1-4-1- الكل    8
                      1-4-1-1- فرق الكلیسم و مستی ارادی    11
                      1-4-1-2- اندازه می برای مستی    12
                      1-4-1-3- عوارض اعتیاد به الكل    14
                      1-4-1-4- ارتباط مصرف الكل با ارتكاب جرم    15
             1-4-2- مواد مخدر    16
                      1-4-2-1- عوارض اعتیاد به مواد مخدر    22
                      1-4-2-2- ارتباط مصرف مواد مخدر با ارتكاب جرم    24
     1-5- نواع مستی     25
            1-5-1- مستی از نظر میزان تاثیر بر دستگاه عصبی    25
                      1-5-1-1- مستی تام    26
                     1-5-1-2- مستی نسبی    26
         1-5-2- مستی بر مبنای قصد شخصی مست    27   
                    1-5-2-1- مستی ارادی     28
                                  1-5-2-1-1- مستی ارادی به انگیزه ارتكاب جرم    30
                                  1-5-2-1-2- مستی ارادی بدون انگیزه ارتكاب جرم    31
                   1-5-2-2- مستی غیر ارادی     32
      1-6- تعریف مسئوولیت    33
      1-7- انواع مسئوولیت    34
      1-8- اركان مسئوولیت كیفری    34
فصل دوم – وجود یا فقدان مسئوولیت كیفری در مستی ارادی    38
     2-1- وجود مسئوولیت كیفری در مستی ارادی    44
             2-1-1- الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار     44
             2-1-2- ترجیح منافع عمومی بر عواطف و امیال اشخاص    46
             2-1-3- جرم بودن اسباب مستی ارادی    47
    2-2- فقدان مسئوولیت كیفری در مستی ارادی    48
            2-2-1- فقدان قصد حین ارتكاب جرم    48
            2-2-2- عدم تامین اهداف مجازات    50
           2-2-3- عدم تاثیر انگیزه در ارتكاب جرم    52
    2-3- مستی در قانون مجازات اسلامی و قانون اقدامات تامینی    53
           2-3-1- ماده 53 قانون مجازات اسلامی    53
           2-3-2- ماده 244 قانون مجازات اسلامی    54
           2-3-3- مستی علت مشدده كیفر ( ماده 718 قانون مجازات اسلامی)    55
           2-3-4- ماده 7 قانون اقدامات تامینی    56   
نتیجه گیری و پیشنهاد    58
فهرست منابع    60

فهرست منابع
 
الف- كتاب
یك- فارسی
1- اردبیلی، محمد علی، «حقوق جزای عمومی»، ج2، چ اول، تهران، میزان ، 1377.
2- الطافی، رمضان، «جرم شناسی (جبر روانی)»، چ اول، تهران، مولف، 1372.
3- باهری، محمد، «تقریرات حقوق جزای عمومی»، چ اول، تهران، رهام، 1381.
4- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، «مبسوط ترمینولوژی حقوق»، ج 5، چ اول، تهران، گنج دانش، 1378.
5- حكمت، سعید، «پزشكی قانونی قضایی»، چ چهارم، تهران، خرم، 1371.
6- دانش، تاج زمان، «مجرم كیست؟ جرم شناسی چیست؟» چ نهم، تهران، كیهان، 1381.
7- شكری، رضا و سیروس، قادر، «قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی كنونی»، چ سوم، تهران، مهاجر، 1383.
8- علی آبادی، عبدالحسین، «حقوق جنایی»، ج 1، چ اول، تهران، فرودسی، 1367.
9- عوده، عبدالقادر، «حقوق جزای اسلام  بخش عمومی»، عباس شیری، ج 2، چ اول، تهران، میزان، 1373
10- فیض، علیرضا، «تطبیق در حقوق جزای اسلام»، چ اول، تهران، سپهر، 1365.
11- كی نیا، مهدی، «مبانی جرم شناسی»، ج 1، چ ششم، تهران، دانشگاه تهران، 1382.
12- گرجی، ابوالقاسم، «مقالات حقوقی»، ج 1، چ اول، تهران، گنج دانش، 1378.
13- گسن، ریموند، «جرم شناسی نظری»، مهدی كی نیا، چ اول، تهران، مجد، 1374.
14- گلدوزیان، ایرج، «حقوق جزای عمومی ایران»، ج2، چ چهارم، تهران، ماجد، 1376.
15- گودرزی، فرامرز، « پزشكی قانونی»، ج 2، چ اول، تهران، انیشتین، 1377.
16- گودرزی، فرامرز و كیانی ، مهرزاد ، « اصولی طب قانونی و مسمومیت‌ها»، چ اول، تهران، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، 1380.
17- محمودی، عباسعلی، «حقوق جزای اسلام»، ج 6، چ اول، بی جا، بی نا، 1360.
18- ولیدی، محمد صالح، «حقوق جزای عمومی»، ج 3، چ اول، بی جا، اورامان ، 1373.
دو – عربی
خویی، ابوالقاسم، «مبانی تكمله المنهاج»، ج 2، بیروت، دارالزهرا، 1975.
ب- پایان نامه
مهران ، ناصر، «مستی و تأثیر آن بر مسؤولیت كیفری»، رساله دكتری، دانشگاه تهران، 1356.
ج- فرهنگ لغت
1- «فرهنگ اصطلاحات علمی»، چ اول، بی جا، بنیاد فرهنگ ایران، 1349.
2-«فرهنگ لغت دهخدا»، علی اكبر دهخدا، ج 2 و 12، چ اول از دوره جدید، تهران، دانشگاه تهران، 1373.
3- «فرهنگ زبان فارسی الفبایی- قیاسی» ، مهشید مشیری، چ اول، تهران، سروش ، 1369.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید