دانلود ساختارهای دور آلاییده در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود ساختارهای دور آلاییده در فایل ورد (word) دارای 196 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود ساختارهای دور آلاییده در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست مطالب

فصل اول : ساختارهای دورآلاییده    1
مقدمه     2
1-1 نیمه رسانا    3
1-2 نیمه رسانا با گذار مستقیم و غیر مستقیم    4
1-3 جرم موثر    4
1-4 نیمه رسانای ذاتی    6
1-5 نیمه رسانای غیر ذاتی و آلایش    7
1-6 نیمه رساناهای Si و Ge     10
1-7 رشد بلور     13
1-7-1 رشد حجمی بلور    15
1-7-2 رشد رونشستی مواد    15
1-7-3 رونشستی فاز مایع     16
1-7-4 رونشستی فاز بخار    18
1-7-5 رونشستی پرتو مولکولی     19
1-8 ساختارهای ناهمگون    20
 1-9 توزیع حالت‌های انرژی الکترون‌ها در چاه کوانتومی    21
1-10 انواع آلایش    23
1-10-1 آلایش کپه¬ای    24
1-10-2 آلایش مدوله شده (دورآلاییدگی)    24
1-10-3 گاز الکترونی دوبعدی     25
1-10-4 گاز حفره¬ای دوبعدی    26
1- 11 ویژگی و انواع ساختارهای دور آلاییده     27
1-11-1 انواع ساختارهای دورآلاییده به¬¬لحاظ ترتیب رشد لایه¬ها     27
1-11-2 انواع ساختار دور آلاییده به لحاظ نوع آلاییدگی ( n یا p )    28
1-11-3 انواع ساختار دور آلاییده دریچه¬دار    29
1-12 کاربرد ساختارهای دور آلاییده    33
1-12-1 JFET    33 
1-12-2 MESFET     34
1-12-3 MESFET پیوندگاه ناهمگون     35
فصل دوم : اتصال فلز نیمه رسانا (سد شاتکی)    38
2-1 شرط ایده آل و حالتهای سطحی     41
2-2 لایه تهی     44
2-3 اثر شاتکی     47
2-4 مشخصه ارتفاع سد    51
2-4-1 تعریف عمومی و کلی از ارتفاع سد    51
2-4-2 اندازه گیری ارتفاع سد    57
2-4-3 اندازه گیری جریان – ولتاژ    57
2-4-4 اندازه گیری انرژی فعال سازی    60 
2-4-5 اندازه گیری ولتاژ- ظرفیت    60
2-4-6 تنظیم ارتفاع سد     62
2-4-7 کاهش سد     62
2-4-8 افزایش سد    63
2-5 اتصالات یکسوساز .     64
2-6 سدهای شاتکی نمونه      64
فصل سوم : انتقال بار در ساختارهای دورآلاییده    66
مقدمه    67
 3-1 ساختار دور آلاییده معکوس p-Si/Si1-XGeX/Si .    68
3-2 ساختار نوار ظرفیت ساختار دور آلاییده معکوسp-Si/SiGe/Si    69
3-3 محاسبه انتقال بار در ساختارهای دور آلاییده.    71 
3-3-1 آلایش مدوله شده ایده¬آل    71
3-3-2 محاسبات خود سازگار چگالی سطحی حاملها     74
3-3-3 اثر بارهای سطحی بر چگالی گاز حفره¬ای     74
3-4 روشهای کنترل چگالی سطحی حاملها     76
3-4-1 تاثیر تابش نور بر چگالی سطحی حاملها     77
3-4-2 تاثیر ضخامت لایه پوششی بر چگالی سطحی حاملها    78
3-4-3 دریچه دار کردن ساختار دور آلاییده     79
3-5 ساختارهای دورآلاییده معکوس p-Si/SiGe/Si با دریچه بالا     79
3-6 انتقال بار در ساختارهای دورآلاییده معکوس با دریچه بالا    82
3-7 تاثیر بایاسهای مختلف بر روی چگالی سطحی ¬حفره¬ها     83
3-8 ملاحظات تابع موج.    86
3-9 وابستگی Zav به چگالی سطحی حاملها در ساختارهای بی دریچه    87
3-10 وابستگی Zav به چگالی سطحی حاملها در ساختارهای دریچه¬دار    87
فصل چهارم : نتایج محاسبات      89
مقدمه    90
4-1 محاسبات نظری ساختارهای دورآلاییده بی دریچه Si/SiGe/Si     91
4-1-1 محاسبات نظری ns برحسب Ls     91
4-1-2 محاسبات نظری ns برحسب NA      96
4-1-3 محاسبات نظری ns برحسب nc     99
4-1-4 محاسبات نظری کلیه انرژیهای دخیل برحسب Ls     100
4-2 محاسبات نظری ساختارهای دورآلاییده دریچه¬دار Si/SiGe/Si     100
4-2-1 محاسبات نظری ns برحسب vg     100
4-2-2 بررسی نمونه ها با nsur متغیر و تابعی خطی از vg با شیب مثبت     107
4-2-3 بررسی نمونه ها با nsur متغیر و  تابعی خطی از vg با شیب منفی    114
فصل پنجم : نتایج     124
5-1مقایسه سد شاتکی با ساختار دورآلاییده دریچه دار p-Si/SiGe/Si     125
5-2 بررسی نمودارهای مربوط به چهار نمونه     125
پیوست     129
چکیده انگلیسی (Abstract)     139
منابع    141

چکیده

در ساختارهای Si/SiGe/Si که بوسیله روش رونشانی پرتو مولکولی رشد می¬یابند به دلیل ناپیوستگی نوار ظرفیت یک چاه کوانتومی در نوار ظرفیت و در لایه SiGe شکل می¬گیرد اگر لایه¬های مجاور با ناخالصی¬های نوع p آلاییده شده باشند حفره¬های لایه آلاییده به داخل چاه کوانتومی می¬روند و تشکیل گاز حفره¬ای دوبعدی در میانگاه نزدیک لایه آلاییده می¬دهند اینگونه ساختارها را ساختار دورآلاییده می نامند .به دلیل جدایی فضایی بین حاملهای آزاد دوبعدی و ناخالصی¬های یونیده در ساختارهای دورآلاییده برهمکنش کولنی کاهش یافته و درنتیجه پراکندگی ناشی از ناخالصی¬های یونیده کاهش و به تبع آن تحرک¬پذیری حاملهای آزاد دوبعدی افزایش می-یابد .چگالی سطحی گاز حفره¬ای دوبعدی به پارامترهای ساختار مثلاً ضخامت لایه جداگر ، چگالی سطحی بارهای لایه پوششی ، ضخامت لایه پوششی ، و غیره وابسته است. علاوه بر این در ساختارهای دورآلاییده دریچه¬دار با تغییر ولتاِژ دریچه چگالی سطحی گاز حفره¬ای قابل کنترل می¬باشد . این ساختارها در ساخت ترانزیستورهای اثر میدانی مورد استفاده قرار می¬گیرند .
در این پایان نامه ابتدا به تشریح ساختار دورآلاییده  Si/SiGe/Siمی¬پردازیم و سپس مدلی نظری که بتواند ویژگیهای الکتریکی گاز حفره¬ای دوبعدی درون چاه کوانتومی ساختارp-Si/SiGe/Si  و همچنین میزان انتقال بار آزاد به درون چاه و بستگی آن به پارامترهای ساختار را توجیه کند ارائه می دهیم  .  در ساختار دورآلاییده معکوس p-Si/SiGe/Si دریچه¬دار با دریچه Al/Ti/Si از این مدل نظری استفاده می¬کنیم و با برازش نتایج تجربی تغییرات چگالی سطحی گاز حفره¬ای بر حسب ولتاژ دریچه توانسته¬ایم چگالی سطحی بارهای میانگاه Ti/Si در این ساختارها را در محدوده (m-2) 1015 × 78/1 تا (m-2) 1015 × 63/4  ارزیابی کنیم  .

منابع

 [1] Ashcroft , N. W. , Mermin , N. D, , Solid state physics. , (1976).
[2] Ando , T. , J. Phys. Soc. Japan , Vol . 51 , . NO. 12 , PP. 3900 (1982).
[3] Ando , T. , Fowler , A. B. , Stern , F. , Reviews . Modern physics , Vol. 54 ,
     NO. 2 , PP. 437(1982) .
[4] Bardeen , J., Phys. Rev . PP. 717(1947).
[5] Bastard , G. , Surface science , 142, PP. 284(1984).
[6] Coleridge , P.T., Williams , R.L., Feng , Y., Zawadzki, P. , Phys. Rev. , B56, PP.
      12764(1997)
[7]  Emeleus , C. J. , Whall , T. E. , Smith , D. W. , Kubiak , R. A. , Parker , E. H.
       C., Kearney , M. J. , J. Appl . phys. , 73(8), PP. 3852(1993).
[8] Emeleus , C. J . , Sadeghzadeh , M. A. , Phillips , P. J. , Parker , E. H. C. ,
     Whall , T. E. , Pepper , M. Evans , A. G. R. , Appl. Phys. Lett. , 70(14) ,
      PP.1870(1997).
[9] Fang , F. F. , Howard , W. E. , Phys. Rev. Lett. , 16 , PP.797(1966).
[10] Hamilton, A. R., Frost , J. E. F. , Smith , C. G., Kelly , M. J. , Linfield , E. h.,
        Ford, C. J. B., Ritchie, D. A. C. , Papper, M., Hasko , D. G., Ahmed , H. Appl.
       Phys. Lett. , 60(22), PP.2782(1992).
[11] Hirakawa , D. C. , Sakaki , Yoshino , J. , Phys. Lett. , 45(3) , PP. 253(1984).
[12] Houghton , D. C., Baribea, J. M. , Rowell , N. L. , J. Mat. Sci., Material in Elect.
       , 6, PP. 280(1995) .
[13] HUANG , l. J., Lau , W. M., Vac, J., Sci.Technol. , A10 , PP. 812(1992).
[14] Ismail , K. Arafa , M. , Stern , F. , Chu , J. O. , Meyerson , B. S. , Appl. Phys. 
      Lett. , 66(7) , PP. 842(1995) .
[15] Koing , U., Schaffler , F. , Electron. Lett. , 29 , PP. 486(1993) .
[16]  Lee , M .L. , Fitzgerald , Bolsara , M. T. , Carrier , M. T. , J. ,Appl. Phys. , 97 ,
         011101(2005)
[17] Pearson , G. L. , Bardeen , J. , Phys .Rev. , Vol . 75, NO.5, PP.865(1949).
[18] People , R. , Been , J. C. , Lang, D. V. , Sargent , A. M. , Stomer, H. L. ,          
Wecht , K. W. , Lynch , R. T. , Baldwin , K. , Appl. Phys. Lett. , 45(11),
        PP.1231(1984).
[19] Sadeghzadeh , M. A.  Electrical Properties of Si/SiGe/Si Inverted
        Modulation Doped Stractures , Ph . D. Thesis , University of Warwick ,           
       (1998) .
[20] Sadeghzadeh , M. A.  , Parry , C.P. , Phillips , P. J. , Parker , E. H. C. , 
        Whall , T. E. , Appl. Phys. Lett. , 74(4) , PP. 579 (1999) .
[21] Sadeghzadeh , M. A. , Appl. Phys. Lett. Vol. 76 , NO.3, PP. 348(2000).
[22] Simmons, M. Y., Hamilton , A. R.,Stevens, S. J., Ritchie, D. A., Pepper , M. ,
        Kurobe , A., Appl.Phys.Lett., 70(20) , PP.2750(1997) .
[23] Stern , F. , Sankar , D. S. , Phys . Rev. B, VOL. 30 NO. 2 , PP. 840(1984).
[24] Sze , S. M. , Physics of semiconductors . , PP. 12(1996).
[25] Sze , S. M. , Physics of semiconductor Devices . , PP. 245(1981) .
[26] Verdenckt Vandebroec, S. , Crabbe, E. F. , Meyerson , B. S. , Harame, D. L.
         Restle, P. J. , Stork, J.M.C. , Jonson, J.B.,IEEE.ED41,PP.90(1994) .
[27] Whall , T. E. , Thin Solid Films,294 ,PP. 160(1997).
[28] استریتمن, بن جی , فیزیک الکترونیک , رویین تن لاهیجی , غلامحسن ,    
       صمدی , سعید , دانشگاه علم و صنعت ایران , تهران , 1376 .
[29] ادیبی , اکبر , فیزیک الکترونیک و تکنولوژی نیمه هادیها , مرکز نشر دانشگاهی
         صنعتی امیر کبیر , تهران , 1375 .
[30] بهاتاچاریا , پالاب , قطعات نیمه هادی الکترونیک نوری , محمد نژاد , شهرام ,
         دانشگاه امام حسین(ع) , موسسه چاپ و انتشارات , تهران , 1381 . 
[31] روزنبرگ , فیزیک حالت جامد , عشقی , حسین , عزیزی , حسن , مرکز نشر  
         دانشگاهی , تهران, 1376. 
[32] زی , اس. ام . , فیزیک و تکنولوژی قطعات نیمرسانا , سدیر عابدی , غلامحسین ,
       موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی , مشهد , 1375 .
[33]  صادق زاده , محمد علی , انصاری پور , قاسم , مقاله نامه ششمین کنفرانس ماده
          چگال , 1381 , ص 9 .
[34] صادق زاده , محمد علی , انصاری پور , قاسم , کنفرانس فیزیک ایران , 1380 ,
         ص 78 .
[35] صادق زاده , محمد علی , کنفرانس فیزیک ایران , 1379 , ص 74 . 
[36] صادق زاده , محمد علی , فخارپور ,مهسا ,مقاله نامه دومین کنفرانس علوم و
         تکنولوژی سطح , 1385 ,ص 1 .
[37] عمر , علی , فیزیک حالت جامد , نبیونی , غلامرضا , دانشگاه اراک , اراک ,
         1381 , جلد دوم .  
[38] کیتل , چارلز , آشنایی با فیزیک حالت جامد , پور قاضی , اعظم , صفا , مهدی ,
         عمیقیان , جمشید , مرکز نشر دانشگاهی, تهران , 1373 .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پژوهش نیروگاهها و رآكتورهای هسته ای در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود پژوهش نیروگاهها و رآكتورهای هسته ای در فایل ورد (word) دارای 75 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پژوهش نیروگاهها و رآكتورهای هسته ای در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود پژوهش نیروگاهها و رآكتورهای هسته ای در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود پژوهش نیروگاهها و رآكتورهای هسته ای در فایل ورد (word) :

پژوهش نیروگاهها و رآكتورهای هسته ای

مقدمه:

برنامه استفاده از انرژی هسته‌ برای تولید برق در ایران در سال 1353 آغاز شد و پس از مشكلات ناشی از جنگ تحمیلی، لزوم بازنگری برنامه های قبلی و مسائل اقتصادی كه كشور ما با آن روبرو است دوباره در صدر برنامه های دولت قرار گرفته است. از طرف دیگر استفاده از انرژی هسته ای در جهان و ساخت نیروگاههای هسته ای در 40 سال گذشته بطور پیوسته ادامه داشته و در حال حاضر 17% از انرژی برق در جهان از انرژی هسته ای تأمین می شود. كشورهای در حال توسعه، چه آنهایی كه منبع انرژی دیگری در اختیار ندارند و چه كشورهایی كه همراه با منابع دیگر می خواهند از این تكنولوژی جدید نیز برای تولید انرژی برق استفاده كنند، با مسائل خاصی مواجه هستند. كمبود سرمایه، فقدان نیروی انسانی كاردان، ضعف ارگان های تشكیلاتی و مقرراتی، عدم آمادگی صنایع محلی برای مشاركت و بالاخره موضوعات سیاسی در رابطه با انتقال دانش فنی و نظام منع گسترش سلاح هسته ای مهمترین موضوعات در رابطه با ساخت و بهره برداری از نیروگاههای هسته ای است.

پیش بینی مصرف برق، لزوم توسعه وسیع ظرفیت تولید موجود را نشان می دهد با توجه به اهمیت ذخیره انرژی و بهبود بازدهی استفاده از آن، انرژی هسته ای به عنوان گزینه ای اجتناب ناپذیر با نقشی مهم در برآوردن نیاز آینده انرژی برق در جهان تجلی می كند.

نیازهای فزاینده جهان به انرژی همراه با مسایل محیطی ناشی از گسترش روزافزون باكارگیری منابع سوخت فسیلی و نیز كاهش سریع این منابع، عواملی هستند كه احتمالاً خط مشی های آتی انرژی در كشورهای عضو آژانس را تحت تأثیر قرار خواهند داد.

در منابع انگلیسی زبان بخصوص آمریكایی عبارت nuclear power یا قدرت هسته‌ای بجای انرژی هسته ای بكار می رود. چون معنای واقعی این عبارت انرژی هسته ای است و در ایران نیز رایج تر است، در این جا عبارت nuclear power به عبارت انرژی هسته ای بكار می رود.

مقدمه:

برنامه استفاده از انرژی هسته‌ برای تولید برق در ایران در سال 1353 آغاز شد و پس از مشكلات ناشی از جنگ تحمیلی، لزوم بازنگری برنامه های قبلی و مسائل اقتصادی كه كشور ما با آن روبرو است دوباره در صدر برنامه های دولت قرار گرفته است. از طرف دیگر استفاده از انرژی هسته ای در جهان و ساخت نیروگاههای هسته ای در 40 سال گذشته بطور پیوسته ادامه داشته و در حال حاضر 17% از انرژی برق در جهان از انرژی هسته ای تأمین می شود. كشورهای در حال توسعه، چه آنهایی كه منبع انرژی دیگری در اختیار ندارند و چه كشورهایی كه همراه با منابع دیگر می خواهند از این تكنولوژی جدید نیز برای تولید انرژی برق استفاده كنند، با مسائل خاصی مواجه هستند. كمبود سرمایه، فقدان نیروی انسانی كاردان، ضعف ارگان های تشكیلاتی و مقرراتی، عدم آمادگی صنایع محلی برای مشاركت و بالاخره موضوعات سیاسی در رابطه با انتقال دانش فنی و نظام منع گسترش سلاح هسته ای مهمترین موضوعات در رابطه با ساخت و بهره برداری از نیروگاههای هسته ای است.

پیش بینی مصرف برق، لزوم توسعه وسیع ظرفیت تولید موجود را نشان می دهد با توجه به اهمیت ذخیره انرژی و بهبود بازدهی استفاده از آن، انرژی هسته ای به عنوان گزینه ای اجتناب ناپذیر با نقشی مهم در برآوردن نیاز آینده انرژی برق در جهان تجلی می كند.

نیازهای فزاینده جهان به انرژی همراه با مسایل محیطی ناشی از گسترش روزافزون باكارگیری منابع سوخت فسیلی و نیز كاهش سریع این منابع، عواملی هستند كه احتمالاً خط مشی های آتی انرژی در كشورهای عضو آژانس را تحت تأثیر قرار خواهند داد.

در منابع انگلیسی زبان بخصوص آمریكایی عبارت nuclear power یا قدرت هسته‌ای بجای انرژی هسته ای بكار می رود. چون معنای واقعی این عبارت انرژی هسته ای است و در ایران نیز رایج تر است، در این جا عبارت nuclear power به عبارت انرژی هسته ای بكار می رود.

دانلود پژوهش نیروگاهها و رآكتورهای هسته ای در فایل ورد (word)
فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه ………………………… 1

فصل اول: مبانی راكتورهای هسته ای

بخش اول: فیزیك اتمی و هسته ای:

اتم و هسته:…………. 5

ایزوتوپ ها:…………. 5

واكنشهای هسته ای …….. 6

واكنش زنجیره ای………. 8

دسته بندی انواع راكتورها: 9

چرخه نوترون در راكتورهای حرارتی: 10

بخش دوم: اصول فیزیكی ساختمان راكتورهای هسته ای:

تولید برق:……………. 13

راكتورهای برق هسته ای:…. 16

راكتورهای آب سبك:……… 17

راكتورهای آب تحت فشار….. 21

راكتورهای آب جوشان:……. 24

راكتورهای آب سنگین:……. 25

راكتور كاندور:………… 25

راكتور آب سنگین مولد بخار: 26

راكتور كند شونده با گرافیت:.. 26

راكتورهای ماگنوس:………… 27

راكتور پیشرفت خنك شونده با گاز 30

راكتورهای سریع زاینده:……. 30

عنوان صفحه

فصل دوم: مبانی نیروگاههای هسته ای:

نیروگاه هسته ای:………….. 33

راكتور هسته ای:…………… 35

انرژی هسته ای:……………. 38

فصل سوم: كنترل راكتور

بخش اول: اثرهای سیستم كنترل راكتور

شكل زهر كنترل:……………. 42

سیستم های كنترل در راكتور….. 47

بحرانی كردن راكتور………… 49

بخش دوم: كارگردانی راكتورها

زهرهای حاصل از شكافت:……… 51

تشكیل محصولات شكافت: ………. 53

فصل چهارم: ایمنی هسته ای و حفاظت در برابر تابش:

ایمنی هسته ای: ……………. 55

حفاظت در برابر تابش………… 56

فصل پنجم: مواد مورد نیاز در راكتورهای هسته ای:

بخش اول: سوخت:

اورانیوم:…………………. 60

پلوتونیوم:…………………. 60

بخش دوم:

سوخت هسته ای:……………….. 62

غنی سازی اورانیوم:…………… 62

عنوان صفحه

آبشار …………………….. 63

فاكتور جداسازی:……………… 63

قدرت جداسازی:……………….. 64

بخش سوم :

روش های غنی‌سازی : …………… 65

روش الكترومغناطیسی: …………. 65

روش پخش گازی:………………. 66

روش سانتریفوژ:………………. 69

فرایند جت:………………….. 70

روش غنی سازی با لیزر:………… 71

هزینه غنی سازی:……………… 72

ذخایر جهانی اورانیوم: ……….. 75

فصل آخر: نتیجه گیری

منابع و مأخذ

اصطلاحات انگلیسی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق فیزیک چیست؟ در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق فیزیک چیست؟ در فایل ورد (word) دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق فیزیک چیست؟ در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیق فیزیک چیست؟ در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق فیزیک چیست؟ در فایل ورد (word) :

فیزیک چیست ؟

زندگی بشر را چیزی جز مکانیزم حرکتی ( دینامیک) و الگوهای ثابت و بی حرکت(ایستاتیک) تشکیل نمی دهد.در ابتدای زندگی بشر امکان اکتشاف قوانین از لابلای حوادث زندگی روزمره او وجود نداشته است. شاید خود او نیز از حضور چنین قوانینی در زندگی اش که معیشت او را امکان پذیر ساخته بی خبر بوده است و هر رویداد و حادثه ای را امری طبیعی می پنداشت و هیچ وقت کشش و جاذبه ای برای کشف علت و معلول نداشته است.
فیزیک حقیقت علت و معلول جهان هستی را تشکیل می دهد. شاید در ابتدا با شنیدن لفظ ان مفاهیمی مانند مسائل پیچیده و یا قانون ساده گرانش زمین و سیب نیوتن در ذهن همگی تداعی شود. اما چنین نیست! دنیایست پیچیده از کلیه حوادثی که دانستن هر یک از انها زمینه ای برای شکر گذاری هر چه بیشتر خالق منان را فراهم می سازد.
شصت سال فیزیک ایران
استاد دکتر محمود حسابی تنها شاگرد ایرانی پروفسور انیشتین بوده و در طول زندگی با دانشمندان طراز اول جهان نظیر شرودینگر- بورن- فرمی- دیراک- بور و… و با فلاسفه و ادبایی همچون اندره ژید- برتراند راسل و.. تبادل نظر داشته اند. ایشان از سوی جامعه علمی و جهانی به عنوان (مرد اول علمی جهان) بر گزیده شدند و در کنگره شصت سال فیزیک در ایران ملقب به پدر فیزیک ایران گردیدند.

ذرات بینهایت
در زمینه تحقیق علمی 25 مقاله رساله و کتاب از استاد به چاپ رسیده است.تئوری بینهایت بودن ذرات ایشان در میان دانشمندان و فیزیکدانان جهان شناخته شده است.
نشان (اومیسیه دو لالژیون دونور) و همچنین نشان (کو ماندور دو لایژیون دو نور) بزرگترین نشان های کشور فرانسه به ایشان اهدا گردید.
تاریخچه علم فیزیک
فیزیکدانان تا اغاز سده نونزدهم میلادی( حدود سال 1280 هجری شمسی) توانسته بودند برای بسیاری از پدیده های طبیعی توجیه های قانع کنندهای ارائه کنند. مجموعه قانون ها و نظریه های تدوین شده تا ان زمان را فیزیک کلاسیک می نامند. این مجموعه از قانونها امروزه هم در بسیاری از مورد ها برای توجیه پدیده های طبیعی مورد استفاده قرارمی گیرد.
در سالهای پایانی سده نوزدهم میلادی پدیده هایی مشاهده شدند که با فیزیک کلاسیک قابل تو جیه نبو دند. فیزیکدانان در دهه های نخست سده بیستم میلادی این پدیده ها را به کمک نظریه های جدیدی که در فیزیک کلاسیک مطرح نبو دند تو جیه کردند. مجموعه این نظریه ها و قانون های مربوط به انها امروزه به نام فیزیک جدید یا نوین شناخته می شود.
نسبیت و کوانتوم
مبنا و شالوده فیزیک جدید را نسبیت و کوانتوم تشکیل می دهد. نسبیت مربوط به مطالعه پدیده ها در سرعت های بسیار بالا و نزدیک به سرعت نور است. و رفتار مواد را از دید ماکروسکوپیک مد نظر قرار می دهد.
کوانتوم نیز به بررسی پدیده ها در مقیاسهای کوچک و ذرات بنیادین و یا به عبارتی رفتار میکروسکوپیکی مواد می پردازد.
نظریه های نسبیت و کوانتوم هر دو طی بیست و پنج سال اول سده بیستم مطرح شدند. پایه گذار نظریه نسبیت البرت انیشتین بودو نظریه کوانتومی بودن ذرات نتیجه پژوهش های بسیاری از جمله انیشتین- بور –شروندینگر- هایز بنرگ- دیراک- پائولی و… بوده است.

نظریه کوانتومی
در سال 1279 هجری شمسی پنج سال قبل از ان که انیشتین نظریه نسبیت را پیشنهاد کند ماکس پلانک نظریه ای ارائه داد که در ان زمان تاثیر شگرف ان بر تحول های بعدی چندان اشکار نبود. نظریه کوانتومی که توسط پلانک ارائه شد نخستین نظریه از زنجیره نظریه هایست که مبانی مکانیک کوانتومی را تشتیل می دهد.پلانک این نظریه را برای تو جیه نتیجه های تجربی مر بوط به تابش مو ج های الکترو مغناطیسی از اجسام ارائه داد. شایان ذکر است که این تجربه ها قابل توجیه با قانونهای فیزیک کلاسیک نبود.
الکترومغناطیس- سابقه تاریخی
مبدا علم الکتریسیته به مشاهده معروف THALES OF MILETUS در 600 سال قبل از میلاد بر می گردد. در ازمایشگاه تالس متوجه شد که یک تکه کهربای مالش داده شده خرده های کاه را می رباید. از طرف دیگرمبدا علم مظناطیس به مشاهده این واقعیت برمی گردد که بعضی سنگها ( یعنی سنگهای ماگنیتیت) به طور طبیعی اهن را جذب می کنند. در سال 1820 هانس کریسنیان اورستد مشاهده کرد که جریان الکتریکی در یک سیستم می تواند عقربه قطب نمای مغناطیس را تحت تاثیر قرار دهد.
بدین ترتیب الکترومغناطیس به عنوان یک علم مطرح شد. این علم جدید توسط بسیاری از پژوهندگان که مهمترین انان مایکل فاراده بود تکامل یافت. جیمز کلرک مالسول قوانین الکترومغناطیس را به شکلی که امروزه می شناسیم دراورد. معادلات ماکسول همان نقشی را در الکترومغناطیس دارند که قوانین حرکت و گرانش نیوتن در مکانیک دارا هستند.
اپتیک
ماکسول چنین نتیجه گرفت که ماهیت نور الکترومغناطیس است و سرعت ان را می توان با اندازگیریهای صرفا الکتریکی و مغناطیسی کرد. از این رو اپتیک با الکتریسیته و مغناطیس رابطه نزدیکی پیدا کرد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله درباره پوشش هایی بر پایه آب در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله درباره پوشش هایی بر پایه آب در فایل ورد (word) دارای 84 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله درباره پوشش هایی بر پایه آب در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله درباره پوشش هایی بر پایه آب در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله درباره پوشش هایی بر پایه آب در فایل ورد (word) :

*دانلود مقاله درباره پوشش هایی بر پایه آب در فایل ورد (word)*

استفاده از آب به عنوان یك حلال رنگ همیشه به علت هزینه پایین وعدم خطر آتش سوزی ومسمومیت زایی جالب بوده است واحتمالا آب اولین حلالی بوده كه توسط بشر در رنگ های ابتدایی در نزد نقاشان در طول قرن ها استفاده می شده است .

دو غاب آهك یكی از روكش های لایه مواد در زمره رنگ های لعابی است كه هم اكنون از هر نظر قدیمی ومنسوخ است ودراستفاده امروزی از جهت هزینه مارپیچی حلالها ورعایت آلودگی محیط واسطه انتقال آبی یك نیروی محرك برای گسترش استفاده از آب است كه به عنوان یك حلال رنگ تهیه شده است .

امروزه رنگهایی كه پایه آنها بر آب است به دو گروه اصلی تقسیم می‌شوند :

الف) عصاره پلیمر كه در درجه اول در ساختن رنگ ها استفاده می شود .

ب) قابل حل در آب یا لزجت آب كه دراصل برای رنگ های صنعتی بخصوص آستر فلزات بوسیله گالوانیزه كردن به كار می رود.

یك كاربرد جالب رنگی كه پایه اش برآب است در رنگ تزیینی هوا خشك كن و روكش های تحتانی است وعمل قابل توجهی برای تولید اموسیونهای مناسب انجام شده است ادعا شده است كه رزین های رنگ می توانند بطور رضایت بخشی امولسیونه شوند با استفاده از آمیختن یك امولسیونه كننده‌ با دارا بودن ارزش HLB مناسب ( در زیر )

امولسیونهای پلیمری :

ماهیت امولسیون :

یك امولسیون در 2 شكل است : سیستمی كه مركب است از مایع در شكلی از قطرات ریز ( به صورت پراكنده ) ومعلق یا پراكنده در مایع دوم (به صورت متصل ) در آنچه كه حل نشدنی است معمولترین تركیب امولسیون محتوای آب به شكل پیوسته است پلیمر امولسیون ها از این نوع هستند هنگامی كه حالت پراكنده یك جسم جامد مورد نظر است سیستم ، انتشار نامیده می شود. اما چون معمولا پلیمر ها بیشتر جامد هستند تامایع حالت امولسیون همیشه برای سیستم پلیمرها استفاده می شود امولسیون در آبی كه پراكنده است ودر یك شكل پیوسته وجود دارد اما اینها بقدرت با لایه سطحی مواجه می شوند .

شكل گیری امولسیون

فرض این است كه خواهان تولید یك امولسیون از روغن بزرگ در آب هستیم بهم زدن وتكان سریع و شدید ومایع باهم یك ماده معلق از خطرات ریز روغن تولید خواهد كرد اما وقتی كه حركت و تكان توقف شد درمایع به دولایه متمایز اشكار تقسیم می شود ( شكل 1-19)

بهر حال اگر آب دارای مقدار كمی از یك صابون یا یك عامل موثر سطحی ( یا ترساز ) باشد با قی مانده های قطرات ریز روغن در آب پراكنده می شود ویك امولسیون تشكیل می شود هنگامی كه امولسیون برای مدتی در جایی باقی بماند بدان منجر خواهد شد كه قطرات پراكنده ریز روغن بالا روند ( وزن مخصوص روغن برزك كمتر از آب است ) این به عنوان دوغاب امولسیون ها شناخته شده است ، كه به جداسازی سر شیر از شیر شبیه است در نتیجه حركت دو غاب دوباره به آسانی پراكنده می شود اماساختمان دو غاب می تواند از افزایش حالت چسبندگی آب جلوگیری كند .

از جمله مواردی كه با این هدف استفاده می شوند سلولز اتر قلیای نمك اكریلیك ، آلژنیات ها و قلیای كازئین هستند همچنین این قبیل عامل های غلیظ سازی مانند اموسیونهای ثبات بخشنده یا كلوئیدهای محافظ معرفی می شوند.

ترسازها

تركیب هایی وجود دارند كه وقتی در یك مایع حل می شوند كشش سطحی آن مایع یا كشش بین وجهین میان دومایع اختلاط ناپذیر پایین یك مایع ویك جامد كاهش پیدا می كند . كارایی وتاثیر آنها بستگی به ساختمان شیمیایی آنها دارد و شمار زیادی از این تركیب ها شناخته شده هستند .

هنگامی كه از یك تر ساز برای تولید یك امولسیون استفاده می شود بطوریكه دو مثال زیر آورده شده است كه آن به عنوان یك عامل امولسیونه طبقه بندی شده است .

مناسب بودن ترساز برای این هدف وابسته به ارزش HLB است .

ارزش HLB: یك مولكول تر ساز شامل 2 گروه هیدروفیلیك ولیپوفیلیك (‌هیدروفابیك ) است و ارزش HLB نسبت بین این گروههاست كه خواص اموسیونه تر سازها راكنترل می كند .

این ارزش ها از راه تجربی در این گروهها توسط دیویس و ردیال تعیین شده است . بعضی از این ارزش ها در جدول پایین آورده شده اند .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود انرژی هسته ای در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود انرژی هسته ای در فایل ورد (word) دارای 65 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود انرژی هسته ای در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود انرژی هسته ای در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود انرژی هسته ای در فایل ورد (word) :

فرمت ورد

تعداد صفحات :65 صفحه

می‌دانیم که هسته از پروتون (با بار مثبت) و نوترون (بدون بار الکتریکی) تشکیل شده است. بنابراین بار الکتریکی آن مثبت است. اگر بتوانیم هسته را به طریقی به دو تکه تقسیم کنیم، تکه‌ها در اثر نیروی دافعه الکتریکی خیلی سریع از هم فاصله گرفته و انرژی جنبشی فوق العاده‌ای پیدا می‌کنند. در کنار این تکه‌ها ذرات دیگری مثل نوترون و اشعه‌های گاما و بتا نیز تولید می‌شود. انرژی جنبشی تکه‌ها و انرژی ذرات و پرتوهای بوجود آمده ، در اثر برهمکنش ذرات با مواد اطراف ، سرانجام به انرژی گرمایی تبدیل می‌شود. مثلا در واکنش هسته‌ای که در طی آن 235U به دو تکه تبدیل می‌شود، انرژی کلی معادل با 200MeV را آزاد می‌کند. این مقدار انرژی می‌تواند حدود 20 میلیارد کیلوگالری گرما را در ازای هر کیلوگرم سوخت تولید کند. این مقدار گرما 2800000 بار برگتر از حدود 7000 کیلوگالری گرمایی است که از سوختن هر کیلوگرم زغال سنگ حاصل می‌شود.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق فیزیک هسته ای در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق فیزیک هسته ای در فایل ورد (word) دارای 27 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق فیزیک هسته ای در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیق فیزیک هسته ای در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق فیزیک هسته ای در فایل ورد (word) :

فیزیک هسته ای

مقدمه
انرژی هسته ای به طور کلی برای سلامت انسان ایمن و غیر زیان آور تشخیص داده شده است. اما وقتی اشکالی در تاسیسات هسته ای رخ دهد، می تواند موجب گسترش انتشار پرتوهای رادیواکتیو و به مخاطره افتادن سلامت انسانها شود و حتی یک نیروگاه هسته ای متوسط را به نامی مشهور و به یادماندنی مثل “چرنوبیل” تبدیل کند.
با این حال، انفجار در نیروگاه هسته ای چرنوبیل روسیه تفاوت های زیادی با حوادث اخیر نیروگاه هسته ای فوکوشیمای ژاپن دارد که در اثر زمین لرزه دچار مشکل شده است. تمام کارشناسان معتقدند که این دو حادثه به هیچ وجه دارای وضعیت مشابه نیستند.
انفجارهای هیدروژنی روزهای اخیر که در راکتورهای نیروگاه فوکوشیمای شماره یک رخ داد، باعث مجروح شدن 11 نفر شد و صدمات زیادی به این راکتورها وارد کرد و این مسئله نگرانی از احتمال ذوب شدن این راکتورها و انتشار پرتوهای رادیواکتیو خطرناک را افزایش داده است.
نتیجه آزمایش کنترل پرتوهای رادیواکتیو در بیش از 160 نفر که در نواحی اطراف نیروگاه فوکوشیما بودند، مثبت اعلام شد و 17 نفر از خدمه یک بالگرد آمریکایی که در حال امدادرسانی در آن نواحی بودند نیز با سطح پائینی از پرتوهای رادیواکتیو آلوده شده اند، اما پس از شستشوی بدنشان با آب و صابون دیگر نشانه ای از آلودگی مشاهده نشده است.
دیوید برنر، رئیس مرکز تحقیقات رادیولوژیکی دانشگاه کلمبیا معتقد است که سطح تشعشات در حال حاضر پایین است، اما پس از 24 تا 48 به سطح بحرانی خواهد رسید.
اکنون که عموم مردم از این که چه اتفاقی در نیروگاه ژاپن رخ خواهد داد، دچار اضطراب شده اند و به همین خاطر بررسی نوع پرتوهایی که هر روز مردم با آن در ارتباط هستند و خطری که پرتوگیری بیش از حد ایجاد خواهد کرد، از اهمیت شایانی برخوردار است.
دکتر جیمز ترال، رئیس دانشکده رادیولوژی آمریکا می گوید: من نگران این هستم که افکار عمومی بر ضد انرژی هسته ای تحریک شود و بار دیگر شاهد رکود این منبع انرژی در جهان باشیم.
وی می افزاید: اگر نگاهی واقع بینانه به انرژی هسته ای داشته باشیم متوجه خواهیم شد که پیامدهای آن برای سلامت انسان بسیار کمتر از هر نوع انرژی تولید شده از منابع فسیلی است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود کامل بررسی انواع سنسورهای حرارتی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود کامل بررسی انواع سنسورهای حرارتی در فایل ورد (word) دارای 52 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود کامل بررسی انواع سنسورهای حرارتی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود کامل بررسی انواع سنسورهای حرارتی در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود کامل بررسی انواع سنسورهای حرارتی در فایل ورد (word) :

دانلود کامل بررسی انواع سنسورهای حرارتی در فایل ورد (word) در 52 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

دانلود کامل بررسی انواع سنسورهای حرارتی در فایل ورد (word)
فهرست

مقدمه
– موارد استفاده سنسورها
– سنسور چیست؟
– ویژگی های یک سنسور خوب
– سنسورهای بیولوژیکی
– سنسور دما
– نمونه هایی از انواع سنسورها
— سنسور دما lm35
— سنسور دما lm335
— سنسور دما lm75
– سنسورهای دما و ترانسیدیو سرهای حرارتی
— گرما ودما
— نوار بی متال
— انبساط مایع وگاز
— ترموکوپلها
— کاربرد عملی
— یادداشتها
— سنسورهای مقاومت فلزی (metal-resistance sensors)
— دماسنج مقاومتی (Resistance thermometer)
— ترمیستورها
— ترمیستورهای PTC
— تشخیص انرژی گرمایی تابشی
— آشکارسازهای پایروالکتریک(Pyroelectric detectors)
— ترانسدیوسرهای حرارتی
— ترانسدیوسرهای حرارتی به الکتریکی

مقدمه

در طول دو دهه گذشته، رشد بی سابقه ای در شمار محصولات و خدماتی رخ داده که اطلاعات به دست آمده از راه مونیتورینگ (دیده بانی) و اندازه گیری را با استفاده از انواع مختلف سنسورها مورد استفاده قرار می دهند. فناوری سنسوری در دامنه وسیعی از حوزه ها از آب و هوا گرفته تا پزشکی، بازرگانی و صنایع کاربرد دارد. بسیاری از حکومت ها و سیاستگذاران جهان به خاطر منافع بالقوه فناوری سنسوری به تشویق و توسعه آن اهمیت زیادی می دهند. به این خاطر که از طرفی تشویق رشد فناوری های سنسوری به صورت گرایش های تکنولوژیکی جدید و به دنبال آن محصولات جدید در صنایع بومی نتیجه می دهد و به صورت کیفیت بهتر محصولات و بازدهی بهتر آنها (از راه گسترش سطح کنترل بر فرایندهایشان) خود را نشان می دهد.

از طرفی هم توسعه تکنولوژی های سنسوری به اجرای قوانین حکومتی در زمینه ایمنی و آب و هوا کمک میکند.

فواید تشویق فناوری های سنسوری در برنامه های برخی از کشورها، (به عنوان مثال در برنامه ملی پیش بینی تکنولوژی بریتانیا درباره فرصت های بالقوه ای که فناوری های سنسوری در ایجاد ثروت و کیفیت فراهم میکنند) مورد تأکید قرار گرفته. تکنولوژی مستقل که دامنه وسیعی از بخش های مختلف صنایع را پوشش می دهند، نیاز جهانی به فناوری های سنسوری را انکارناپذیر کرده اند. در تا از این تکنولوژی، تکنولوژی سنسوری به صورت یک عنصر کامل در توسعه محصولات و خدمات شناخته می شود. در حقیقت فناوری سنسوری به صورت یک فناوری کلیدی با کاربردهایی با تنوع گسترده صنعتی و فایلاتی ظاهر شده.

– موارد استفاده سنسورها

سنسورها در اشیایی با کاربردهای روزمره مثل کف آسانسورهای لمسی-حسی (سنسور لامسه ای) و لامپ هایی که با لمس پایه شان روشن و خاموش می شوند به صورت آشکار دیده می شوند. همچنین کاربردهای بی شماری برای سنسورها وجود دارد که بیشتر مردم هرگز از آنها آگاه نمی شوند. به عنوان مثال سنسورها در خودروها، ماشین آلات، وسایل ماورای جو، تجهیزات پزشکی و ربات ها کاربرد دارند.

– سنسور چیست؟

سنسور دستگاهی است که یک کمیت فیزیکی را اندازه گیری می کند و آن را به یک سیگنال که می تواند به وسیله یک مشاهده گر یا یک اسباب خوانده شود تبدیل می کند. برای مثال دماسنج – با جیوه در شیشه اش، دمای اندازه گیری شده را به شکل انقباض و انبساط یک مایع روی یک تیوب شیشه ای مدرج نشان می دهد. یا یک ترموکوپل دما را به یک ولتاژ خروجی که می تواند به وسیله ولت متر خوانده شود تبدیل می کند.

در واقع سنسور اسبابی است که یک سیگنال یا محرک را می گیرد و به آن پاسخ می دهد. در این جا اصطلاح محرک به معنی خاصیت یا کمیتی است که نیاز است تا به فرم الکتریکی تبدیل شود. از این رو سنسور را میتوان به عنوان اسبابی که یک سیگنال را می گیرد و آن را به فرم الکتریکی تبدیل می کند –بنابراین بیشتر در دستگاه های الکترونیکی مورد استفاده قرار می گیرد- تعریف کرد. البته سنسور با ترانسفورماتور متفاوت است. چراکه یک ترانسفورماتور شکلی از انرژی را به شکل دیگری تبدیل می کند. در حالی که یک سنسور، سیگنال دریافت شده را تنها به فرم الکتریکی تبدیل می کند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود فایل کامل و جامع پیرامون نور و گرافیک در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود فایل کامل و جامع پیرامون نور و گرافیک در فایل ورد (word) دارای 95 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود فایل کامل و جامع پیرامون نور و گرافیک در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود فایل کامل و جامع پیرامون نور و گرافیک در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود فایل کامل و جامع پیرامون نور و گرافیک در فایل ورد (word) :

فصل اول- كلیات فایل

مقدمه 4

بیان موضوع 7

اهداف فایل 9

اهیمت و ضرورت موضوع 10

تعریف مفاهیم و اصطلاحات كلیدی 11

فصل دوم

پیشینه فایل

نور و انواع آن 13

تاثیرات نور 16

تأثیر نور بر روی جسم انسان 18

ارزش و زیبایی نور 21

منابع روشنایی 24

جنبه های فیزیكی و روانشناختی نور 28

جهت نور 31

كیفیت نور 34

كمیت نور 35

فصل سوم

نورپردازی 39

ایجاد جلوه در اشیاء به وسیله نورپردازی 43

متداولترین نورپردازی 45

نورپردازی شاعرانه 47

فصل چهارم

پروژكتور 50

LCD ها 52

شناخت LCD 55

سیستم LCD 57

ساخت بزرگترین LCD انعطاف پذیر 59

LED ها 61

LED ها و كاربرد آن 61

ویژگیهای LED ها 64

استفاده از LEDها در تبلیغات 68

DLP ها 72

دستگاه ویدئو پرژكتور 72

ساختار و سیستم دستگاه ویدئو پرژكتور 73

میزان درخشش 75

میزان دقت 76

اندازه تصویر 77

تفاوت سیستم LCD و DLP از لحاظ كیفیت و كنتراست رنگ 79

جایگاه سیستم تبلیغات 82

فصل پنجم

نتیجه گیری و پیشنهادات 86

فصل ششم

منابع و مأخذ 90

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود سوخت هسته ای و فرایند آن در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود سوخت هسته ای و فرایند آن در فایل ورد (word) دارای 52 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود سوخت هسته ای و فرایند آن در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود سوخت هسته ای و فرایند آن در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود سوخت هسته ای و فرایند آن در فایل ورد (word) :

سوخت هسته ای

و فرایند آن

سوخت هسته ای و فرایند آن

پسماندهای هسته‌ای

بازفرآوری سوخت مصرف شده

پسماندهای سطح بالای مربوط به بازفرآوری‌

انبار و دفع سوخت مصرف شده به عنوان “پسماند”

دفع پسماندهای جامد

– راكتورهای از كار انداخته شده

هزینه های خارجی- پیامدهای زیست محیطی، بهداشتی و امنیتی

اثرات زیست محیطی

اثر گل خانه ای

اثرات بهداشتی و پرتوها

اثرات ژنتیكی

پسماندهای هسته‌ای

]علی رغم سابقه به وضوح ایمن در طول نیم قرن گذشته، امروزه یكی از بحث برانگیزترین جنبه های چرخه سوخت هسته ای مسئله مدیریت و دفع پسماندهای پرتوز است[.

P1 مشكل ترین مسئله، پسماندهای سطح بالا هستند، و دو سیاست مختلف برای مدیریت آنها وجود دارد:

· بازفرآوری سوخت مصرف شده برای جدا كردن آنها (كه با شیشه ای كردن و دفع كردن آنها ادامه می یابد) یا

· دفع مستقیم سوخت مصرف شده دارای پرتوزایی سطح بالا به صورت پسماند.

]پسماندهای هسته ای اصلی در سوخت راكتور سفالی محفوظ باقی می مانند[.

P2 همانطور كه در فصل‌های 3و4 به طور خلاصه گفته شد، “سوزاندن” سوخت در قلب راكتور محصولات شكافتی تولید می كند به مانند ایزوتوپ های مختلف باریم، استرونسیم، نریم، ید، كریپتون و گرنون (Ba، Sr، Cs، I، Kr، Xe). بیشترین ایزوتوپ‌های شكل گرفته به صورت محصولات شكافت در سوخت به شدت پرتوزا هستند و متعاقباً عمرشان كوتاه است.

P3 علاوه بر این اتم های كوچكتر به وجود آمده از شكافت سوخت، ایزوتوپ‌های ترااورانومی مختلفی هم با جذب نوترون تشكیل می شوند. از جمله اینها پلوتونیوم- 239، پلوتونیوم- 240 و پلوتونیوم- 241[1]، به علاوه محصولات دیگری هستند كه از جذب نوترون توسط u-2381 در قلب راكتور و سپس تلاشی بتا به عمل می آیند. همه اینها پرتوزا هستند و به غیر از پلوتونیوم شكافت پذیر كه “می‌سوزد”، در سوخت مصرف شده ای كه از راكتور برداشته می شود باقی می مانند. ایزوتوپ های ترا اورانیوم و دیگر اكتنیدها[2] بیشترین قسمت از پسماندهای سطح بالای با طول عمر زیاد را شكل می دهند.

P4 در حالی كه چرخه سوخت هسته ای صلح آمیز، پسماندهای مختلفی تولید می‌كند، این پسماندها “آلودگی” به شمار نمی آیند، زیرا در عمل همه آنها نگهداری و مدیریت می شوند، در غیر این صورت است كه خطرناك خواهند بود. در حقیقت توان هسته ای تنها صنعت تولید انرژی است كه مسئولیت كامل همه پسماندهایش را برعهده گرفته و هزینه آن را به طور كامل بر قیمت تولیداتش اضافه می كند. وانگهی هم اكنون مهارت های به دست آمده در مدیریت پسماندهای غیر نظامی در حال شروع به اعمال شدن به پسماندهای نظامی است كه یك مشكل محیط زیستی جدی در چند نقطه جهان ایجاد كرده است.

]پسماندهای پرتوزا مواد گوناگونی را شامل می شوند كه از جهت محافظت مردم و محیط زیست اقدامات متفاوتی را طلب می كنند. مدیریت و دفع آنها از نظر فن آوری سر راست است[.

P5 این پسماندها براساس مقدار و نوع پرتوزایی موجود در آنها معمولاً به سه دسته تحت عنوان های پسماندهای سطح پایین سطح متوسط و سطح بالا دسته بندی می‌شوند.

P6 عامل دیگر در مدیریت پسماندها مدت زمانی است كه آنها ممكن است خطرناك باقی بمانند. این زمان به نوع ایزوتوپ های پرتوزای موجود در آنها و به خصوص مشخصه نیمه عمر هر یك از این ایزوتوپ ها بستگی دارد. نیمه عمر مدت زمانی است كه طی می شود تا یك ایزوتوپ پرتوزا نیمی از پرتوزائیش را از دست بدهد. پس از چهار نیمه عمر سطح پرتوزایی به مقدار اولیه آن و پس از هشت نیمه عمر به آن می رسد.

P7 ایزوتوپ های پرتوزای مختلف نیمه عمرهایی دارند كه از كسری از ثانیه تا دقیقه‌ها، ساعات یا روزها، حتی تا میلیون ها سال گسترده شده اند. پرتوزایی با گذشت زمان، همانطور كه این ایزوتوپ ها به ایزوتوپ های پایدار غیر پرتوزا تلاش می كنند كم می شود.

P8 آهنگ تلاشی یك ایزوتوپ با عكس نیمه عمرش متناسب است. یك نیمه عمر كوتاه به معنای تلاشی سریع است. بنابراین، برای هر نوع پرتوزایی، شدت پرتوزایی بالاتر در یك مقدار ماده داده شده مستلزم كوتاه‌تر بودن نیمه عمر است.

P9 سه اصل كلی برای مدیریت پسماندهای پرتوزا بكار گرفته می شود:

· تغلیظ و نگهداری concentrate-and-cantain

· تضعیف و پراكنش dilute- and disparoe

· تأخیر و تلاش delay-and-decay

P10 دو تای اول در مورد مدیریت پسماندهای غیر پرتوزا هم به كار می روند. پسماندها یا تغلیظ شده و سپس متروی می شوند، یا (برای مقادیر خیلی كم) تا سطح قابل قبولی تضعیف شده و سپس به محیط زیست باز گردانده می شوند. با این وجود تأخیر و تلاشی منحصر به مدیریت پسماندهای پرتوزاست و به این معنی است كه پسماند ذخیره و اجازه داده می شود كه پرتوزایی آن از طریق تلاشی طبیعی ایزوتوپ‌های موجود در آن كم شود.

]در چرخه سوخت هسته ای غیرنظامی توجگه اصلی بر پسماندهای سطح بالاست كه حاوی محصولات شكافت و عناصر ترا اورانیومی تشكیل شده در قلب راكتور هستند[.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید