دانلود سنتز و مشخصهسازی کاتالیست ZSMدر5 به منظور استفاده در فرایندهای کاتالیستی در صنایع پتروشیمی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود سنتز و مشخصهسازی کاتالیست ZSMدر5 به منظور استفاده در فرایندهای کاتالیستی در صنایع پتروشیمی در فایل ورد (word) دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود سنتز و مشخصهسازی کاتالیست ZSMدر5 به منظور استفاده در فرایندهای کاتالیستی در صنایع پتروشیمی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود سنتز و مشخصهسازی کاتالیست ZSMدر5 به منظور استفاده در فرایندهای کاتالیستی در صنایع پتروشیمی در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود سنتز و مشخصهسازی کاتالیست ZSMدر5 به منظور استفاده در فرایندهای کاتالیستی در صنایع پتروشیمی در فایل ورد (word) :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سمينار پتروشيمي و انرژي

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

در این مطالعه کاتالیست ZSM-5 ، با موفقیت و بدون استفاده از قالب سنتز شد. در حقیقت هدف از سنتز بدون قالب، اقتصادیتر کردن سنتز و همچنین از بین بردن آلودگیهای ناشی از حذف قالب در سنتز این کاتالیست بود. سنتز کاتالیستZSM-5 به روش هیدروترمال و در دمای 915 درجه سلسیوس و به مدت 84 ساعت انجام شد. سپس خواص نمونهها از قبیل کریستالینیتی، مساحت سطح، حجم حفرات، اندازه کریستال و … با استفاده از آنالیزهای XRD ، BET و FT-IR مورد بررسی قرار گرفت و نتایج با یک کاتالیست تجاری مورد مقایسه قرار گرفت

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود Feature dimensionality reduction for recognition of Persian handwritten letters using a combination of quantum genetic algorithm and neural network در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود Feature dimensionality reduction for recognition of Persian handwritten letters using a combination of quantum genetic algorithm and neural network در فایل ورد (word) دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود Feature dimensionality reduction for recognition of Persian handwritten letters using a combination of quantum genetic algorithm and neural network در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود Feature dimensionality reduction for recognition of Persian handwritten letters using a combination of quantum genetic algorithm and neural network در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود Feature dimensionality reduction for recognition of Persian handwritten letters using a combination of quantum genetic algorithm and neural network در فایل ورد (word) :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : هفتمين کنفرانس ملي مهندسي برق و الکترونيک ايران

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

Curse of dimensionality is one of the biggest challenges in classification problems. High dimensionality of problem increases classification rate and brings about classification error. Selecting an effective subset of features is an important point in analyzing correlation rate in classification issues. The main purpose of this paper is enhancing characters recognition and classification, creating quick and low-cost classes, and eventually recognizing Persian handwritten characters more accurately and faster. In this paper, to reduce feature dimensionality of datasets a hybrid approach using artificial neural network, genetic algorithm and quantum genetic algorithm is proposed that can be used to distinguish Persian handwritten letters. Implementation results show that proposed algorithms are able to reduce number of features by 19% to 49%. They also show that recognition and classification accuracy of resulted subset of features has risen, by 7/31%, comparing to primitive dataset.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی اثر ضایعات کمپوست قارچ دکمه ای سیلو شده بر برخی فراسنجه های خونی در بره های نر مهربان در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی اثر ضایعات کمپوست قارچ دکمه ای سیلو شده بر برخی فراسنجه های خونی در بره های نر مهربان در فایل ورد (word) دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی اثر ضایعات کمپوست قارچ دکمه ای سیلو شده بر برخی فراسنجه های خونی در بره های نر مهربان در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود بررسی اثر ضایعات کمپوست قارچ دکمه ای سیلو شده بر برخی فراسنجه های خونی در بره های نر مهربان در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسی اثر ضایعات کمپوست قارچ دکمه ای سیلو شده بر برخی فراسنجه های خونی در بره های نر مهربان در فایل ورد (word) :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين همايش ملي گياهان دارويي و کشاورزي پايدار

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

به منظور دانلود بررسی اثر ضایعات کمپوست قارچ دکمه ای سیلو شده بر برخی فراسنجه های خونی در بره های نر مهربان در فایل ورد (word) آزمایشی به صورت طرح کاملاً تصادفی با 6 تکرار انجام شد. تعداد 18 راس بره به طور تصادفی به 3 گروه تقسیم شدند. تیمارها شامل: 1)شاهد (جیره پایه)، 2)جیره پایه که در آن 7/2 درصد سیلوی ضایعات کمپوست قارچ دکمه ای جایگزین یونجه شد و 3) جیره پایه که در آن 15/9 درصد سیلوی ضایعات کمپوست قارچ دکمه ای جایگزین یونجه شد. در روزهای صفر، 30 و 60 آزمایش از هر بره قبل از نوبت غذایی صبح خون گیری به عمل آمد. نتایج به دست آمده نشان داد که استفاده از سیلوی ضایعات کمپوست قارچ دکمه ای تأثیر معنی داری بر غلظت گلوکز، HDL و LDL سرم نداشت.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود ارزیابی نتایج آزمایشهای میدانی توان سیستم های تولید مشترک برق و حرارت CHP در ایران و مقایسه آن با نمونه خارجی وتاثیر آن برمحیط زیست شهری در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود ارزیابی نتایج آزمایشهای میدانی توان سیستم های تولید مشترک برق و حرارت CHP در ایران و مقایسه آن با نمونه خارجی وتاثیر آن برمحیط زیست شهری در فایل ورد (word) دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود ارزیابی نتایج آزمایشهای میدانی توان سیستم های تولید مشترک برق و حرارت CHP در ایران و مقایسه آن با نمونه خارجی وتاثیر آن برمحیط زیست شهری در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود ارزیابی نتایج آزمایشهای میدانی توان سیستم های تولید مشترک برق و حرارت CHP در ایران و مقایسه آن با نمونه خارجی وتاثیر آن برمحیط زیست شهری در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود ارزیابی نتایج آزمایشهای میدانی توان سیستم های تولید مشترک برق و حرارت CHP در ایران و مقایسه آن با نمونه خارجی وتاثیر آن برمحیط زیست شهری در فایل ورد (word) :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي پژوهش هاي نوين در عمران، معماري و شهرسازي

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

امروزه مسئله انرژی یکی از مسائل مهم جهان به شمار می رود.محدودیت سوخت های فسیلی باعث شده که بشر به انرژی های نو رو آورد که دراین میان سیستم های تولید مشترک برق و حرارت ازاهمیت بسیاری برخوردار است.طبق تئوری های موجودCHPها باعث کاهش انرژی مصرفی و افزایش راندمان و کاهش آلودگی محیط می شود.ما دراین مقاله با استفاده از روش های میدانی درخصوص تفاوت این سیستم ها در ایران و اروپا این بحث را بررسی کرده ایم

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مطالعه تاثیر تاغ زارهای طبیعی و دست کاشت بر حفظ و تثبیت خاک و کنترل فرسایش بادی محاسن در معایب در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مطالعه تاثیر تاغ زارهای طبیعی و دست کاشت بر حفظ و تثبیت خاک و کنترل فرسایش بادی محاسن در معایب در فایل ورد (word) دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مطالعه تاثیر تاغ زارهای طبیعی و دست کاشت بر حفظ و تثبیت خاک و کنترل فرسایش بادی محاسن در معایب در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مطالعه تاثیر تاغ زارهای طبیعی و دست کاشت بر حفظ و تثبیت خاک و کنترل فرسایش بادی محاسن در معایب در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مطالعه تاثیر تاغ زارهای طبیعی و دست کاشت بر حفظ و تثبیت خاک و کنترل فرسایش بادی محاسن در معایب در فایل ورد (word) :

سال انتشار : 1389

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش ملي فرسايش بادي

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

در مقابله با اثرات مخرب فرسایش بادی انچه که در توان بشر فعلی است حفاظت از خاک و جلوگیری از عوامل زیان بار به آن می باشد زیرا در برابر عوامل فرسایش زا به خصوص باد نمی توان آنچنان که باید و شاید تاثیر گذار بود. هدف از تحقیق پیش رو بررسی تاثیر تاغ زارها چه در توده های طبیعی و چه در مناطقی که اقدام به ایجاد پوشش شده بر تثبیت خاک و کنترل فرسایش بادی می باشد بدین منظور به جستجو در منابع مختلف کتابخانه ای، فضای مجازی و سایر منابع قابل استناد پرداخته شد. نتایج بیانگر این واقعیت است که کاشت گونه های گیاهی نه تنها به تثبیت و تقویت خاک و جلوگیری از فرسایش به خصوص از نوع فرسایش بادی کمک می نمایند بلکه با ایفای نقش پرستار برای سایر گونه ها، بسترساز تنوع گونه ای، چه گونه گیاهی و چه گونه جانوری و در یک کلام تنوع زیستی می شوند. همچنین مشاهده شد تاثیر تاغ زارهای طبیعی برروی خاک به مراتب بیشتر از تاغ زارهایی است که بصورت دست کاشت و مصنوعی ایجاد شده باشند که از جمله محاسن این گونه به شمار می اید همچنین درمطالعات انجام شده مشخص گردید مقاومت سازگاری سیاه تاغ در برابر شرایط نامساعد محیطی بیشتر از سفید تاغ می باشد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود شناسایی ترکیبات شیمیایی اسانس حاصل از گیاه بیدمشک در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود شناسایی ترکیبات شیمیایی اسانس حاصل از گیاه بیدمشک در فایل ورد (word) دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود شناسایی ترکیبات شیمیایی اسانس حاصل از گیاه بیدمشک در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود شناسایی ترکیبات شیمیایی اسانس حاصل از گیاه بیدمشک در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود شناسایی ترکیبات شیمیایی اسانس حاصل از گیاه بیدمشک در فایل ورد (word) :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : بيست و سومين کنگره ملي علوم و صنايع غذايي ايران

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

در این تحقیق سرگل گیاه بیدمشک از منطقه آذربایجان غربی جمع آوری گردید و به روش تقطیر با آب با به کارگیری دستگاه کلونجر اسانس گیری شد. سپس روغن های اسانسی به دستگاه کروماتوگرافی گازی متصل به طیف سنجی جرمی تزریق گردید و اجزای تشکیل دهنده آنها شناسایی شد. در روغن بیدمشک 35 ترکیب که %82/43 اسانس را تشکیل می دهند، شناسایی گردید که ترپینئول اجزای اصلی آن بودند. نتایج حاصل نشان داد که ترکیبات شیمیایی شناسایی شده بیشتر متعلق به منوترپن ها می باشد و سایر ترکیبات سهم بسیار ناچیزی دارند.امروزه استفاده از عرقیات گیاهی به منظور درمان برخی بیماریها در حال افزایش می باشد. لذا ترکیبات شیمیایی موجود در این نوع محصولات باید شناسایی شوند و بدین منظور تجزیه اسانس حاصل از استخراج عرق جهت شناسایی ترکیبات متشکله انجام می گیرد.شناسایی ترکیبات اسانس حاصل از استخراج عرق بیدمشک توسط تزریق نمونه به دستگاه GC/MS انجامشد. دستگاه گاز کروماتوگرافی متصل به طیف نگار جرمی، 35 ترکیب مختلف را در اسانس جداسازی وشناسایی کرد که از بین آنها 8 ترکیب بیش از 58 درصد اسانس را تشکیل می داد که به ترتیب 1و-4دی متیل اکسی بنزن(%17/92)، فنچون(%11/20)، -1 ترپینئول(%8/40)، اتر(%6/83)، گاما ترپینئول (%4/68)، -6متیل–5هپتان–2ال(%3/01)، ترانس-لینالل اکساید(%2/66)، سیس-بتا ترپینئول(%2/30)، است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود توسعه مدیریت موجودی دربیمارستان در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود توسعه مدیریت موجودی دربیمارستان در فایل ورد (word) دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود توسعه مدیریت موجودی دربیمارستان در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود توسعه مدیریت موجودی دربیمارستان در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود توسعه مدیریت موجودی دربیمارستان در فایل ورد (word) :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت با رويکرد علوم پژوهشي نوين

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

سیاست تنها موجودی شده است به انواع کل مواد مخدر در بیمارستان با وجود ویژگی های مختلف مواد مخدر و تقاضا استفاده می شود. کمبود به طور منظم رخ می دهد، که ممکن است به خصوص بر زندگی بیماران زمانی که به داروهای حیاتی محتاج هستند تاثیر گذار باشند. با این حال، بیمارستان ها نمی توانند مقدار زیادی از هر دارویی به دلیل فضای محدود و بودجه ذخیره کنند. هدف از این مطالعه به منظور توسعه یک سیستم مدیریت موجودی بیمارستان برای به حداقل رساندن هزینه های کل موجودی، در حالی که حفظ سطح ایمنی بیماران به خطر نیافتد. این مطالعه بر روی داروهایی که ارزش مصرف بالا دارند و در یک بیمارستان دولتی بزرگ در تایلند صورت گرفت. مناسب ترین سیاست برای هر دسته بندی از داروها با بهترین عملکرد به دست آمده ارائه شده است. تاریخ تقاضا توسط ویژگی های دارو، مقدار مصرف و اهمیت بالینی، و همچنین ویژگی های تقاضا است. ما آن را به کار برده و آن را با سیاست فعلی موجودی(حداقل / حداکثر)، و سیاست های موجودی از مطالعات قبلی، به منظور بررسی مناسب ترین سیاست های موجودی دسته بندی از هر دارو و تقاضا مشخصه مقایسه شده است. این مطالعه نشان داد یک سیستم مدیریت موجودی تنها نمی تواند به طور موثر برای تمام داروهای اعمال شود. به این دلیل که دسته هایی از داروها که با ارزش و اهمیت بالینی وجود دارند. که نام گذاری میشود به نام طبقه بندی VEN / ABC مدیریت موجودی در بیمارستان باید به دسته دارو و ویژگی های تقاضا، که در زنجیره تامین مراقبت های بهداشتی کاملا منحصر به فرد هستند مجهز و نصب بشوند و متفاوت از چیزی که تولید عمومی هستند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود ارزیابی امنیت فضاهای سبزباتاکید برپارکهابااستفاده ازشاخصهای طراحی محیطی cpted در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود ارزیابی امنیت فضاهای سبزباتاکید برپارکهابااستفاده ازشاخصهای طراحی محیطی cpted در فایل ورد (word) دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود ارزیابی امنیت فضاهای سبزباتاکید برپارکهابااستفاده ازشاخصهای طراحی محیطی cpted در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود ارزیابی امنیت فضاهای سبزباتاکید برپارکهابااستفاده ازشاخصهای طراحی محیطی cpted در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود ارزیابی امنیت فضاهای سبزباتاکید برپارکهابااستفاده ازشاخصهای طراحی محیطی cpted در فایل ورد (word) :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنگره سراسري فناوريهاي نوين ايران با هدف دستيابي به توسعه پايدار

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

افزایش ایمنی و امنیت فضاهای سبزشهری درراستای تحقق شهرسالم و امن ازمهمترین رویکردهایی است که درسالهای اخیر موردتوجه برنامه ریزان و مسئولان شهری قرارگرفته است برقراری امنیت درساختارشهری و برخورداری شهروندان ازاحساس امنیت اهمیت فزاینده ای دارد و مولفه اساسی توسعه پایداراجتماعی است هدف تحقیق ارایه مدلی برای تبیین ایمنی و امنیت شهر براساس شاخصهای طراحی و کیفیت محیطی شهردرفضاهای سبزبخصوص پارک ها و بررسی و تحلیل شاخصهای تبیین کننده ایمنی و امنیت درفضاهای سبزمی باشد برای این منظور ازرویکرد CPTED استفاده شده است روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی می باشد برای انتخاب شاخصها ازمبانی نظری و ادبیات تحقیق استفاده شده است بطور کلی میتوان گفت که بااستفاده ازشاخصهای طراحی و کیفیت محیط شهری CPTED میتوان میزان ایمنی و امنیت درفضاهای پارکها را افزایش داد مقاله حاضر درراستای افزایش ارتقا امنیت اجتماعی درفضاهای سبزمتغیرهای کالبدی تاثیرگذاربرامنیت محیطی را شناسایی کرده و شاخصها ومعیارهای موثر برناامنی و ترس ازوقوع جرم ازمنظرکالبدی درپارک هارا موردواکاوی قرارداده است

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مطالعات ژئوفیزیک به روش مقاومت ویژه و پلاریزاسیون القایی در محدوده کانسار مس اویرک – الموت در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مطالعات ژئوفیزیک به روش مقاومت ویژه و پلاریزاسیون القایی در محدوده کانسار مس اویرک – الموت در فایل ورد (word) دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مطالعات ژئوفیزیک به روش مقاومت ویژه و پلاریزاسیون القایی در محدوده کانسار مس اویرک – الموت در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مطالعات ژئوفیزیک به روش مقاومت ویژه و پلاریزاسیون القایی در محدوده کانسار مس اویرک – الموت در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مطالعات ژئوفیزیک به روش مقاومت ویژه و پلاریزاسیون القایی در محدوده کانسار مس اویرک – الموت در فایل ورد (word) :

سال انتشار : 1393

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش ملي پژوهش هاي کاربردي در علوم شيمي، زيست شناسي و زمين شناسي

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

نیاز روزافزون بشر به مواد معدنی فلزی و غیر فلزی سبب شده است که روشها و تکنیکهای نوینی برای پیجویی و اکتشاف این کانسارها به کار گرفته شود. شکی نیست که مصرف مواد خام معدنی که باید از زمین استخراج شوند هر ساله بالا و بالاتر میرود. بدیهی است که اکنون منابع سهل الوصول سطحی و پر عیار یا استخراج شده و یا رو به اتمام هستند لذا برای پاسخ به این نیاز بشر منابع کم عیارتر و عمیق مورد توجه قرار گرفته اند. از این رو دیگر نمی توان با اطلاعات محدود زمین شناسی سطحی و روشها و ابزارهای اکتشافی که پیش از این مورد استفاده قرار می گرفتند این منابع را کشف و مورد استفاده قرار داد. روش های ژئوفیزیکی از جمله روش های غیر مستقیم اکتشافی هستند که در زمینه پیجویی و اکتشاف منابع زیر سطحی به طور گستردهای استفاده می شوند. به کمک روش های ژئوفیزیکی میتوان اعماق نسبتاً زیاد زمین را بدون حفاری مورد جستجو قرار داد و با توجه به پاسخ متفاوت مواد مختلف به عوامل فیزیکی به حضور یا عدم حضور کانسارها پی برد. در این مقاله به بررسی مطالعات ژئوفیزیکی انجام گرفته در محدوده کانسار مس اویرک واقع در یک کیلومتری شمال روستای اویرک در استان قزوین پرداخته شده است. به منظور بررسی ویژگی های کمی و کیفی پیکره معدنی در این محدوده از روش های پلاریزاسیون القایی(IP ) و مقاومت ویژه الکتریکی(RS) استفاده شده است. در این محدوده حدود 4070 برداشت توام پلاریزاسیون القایی و مقاومت ویژه الکتریکی انجام گرفته است. نتایج حاصل از این مطالعات به صورت مدل های نیمرخ مقاومت ویژه و پلاریزاسیون القایی ارائه شده است .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحلیل انرژی و اگزرژی سیکل های ترکیبی رانکین آلی و بخار با محرک انرژی خورشیدی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحلیل انرژی و اگزرژی سیکل های ترکیبی رانکین آلی و بخار با محرک انرژی خورشیدی در فایل ورد (word) دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحلیل انرژی و اگزرژی سیکل های ترکیبی رانکین آلی و بخار با محرک انرژی خورشیدی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحلیل انرژی و اگزرژی سیکل های ترکیبی رانکین آلی و بخار با محرک انرژی خورشیدی در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحلیل انرژی و اگزرژی سیکل های ترکیبی رانکین آلی و بخار با محرک انرژی خورشیدی در فایل ورد (word) :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس ملي و اولين کنفرانس بين المللي پژوهش هايي کاربردي در مهندسي برق، مکانيک و مکاترونيک

تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

در این تحقیق ابتدا سیکل رانکین بخار ساده و دو پیکره بندی مختلف از سیکل ترکیبی رانکین بخار و رانکین آلی با محرک کلکتور خورشیدی سهموی خطی از منظر انرژی و اگزرژی شبیه سازی می گردند. دو یپکره بندی سیکل ترکیبی به این شکل عمل می کنند که در سیکل ترکیبی با مبدل واسطه، با افزایش فشار کندانسور بخار، با دفع گرما در آن به عنوان محرک دما پایین سیکل رانکین آلی استفاده می شود و در سیکل ترکیبی دیگر، از سیال محرک خورشیدی خروجی از اواپراتور سیکل بخار، به عنوان محرک سیکل رانکین آهی استفاده می شود. نتایج حالت پایه نشان می دهد که سیکل ترکیبی بدون مبدل واسطه، بیشترین کار خروجی و سیکل ترکیبی با مبدل واسطه کمترین کار خروجی را دارا است، که در این حالت افزایش فشار کندانسور سیکل بخار باعث می گردد که کار سیکل ترکیبی با مبدل واسطه از کار سیکل بخار ساده نیز کمتر شود. در انتها تحلیل پارامتری به منظور تاثیر تغییر دمای اواپراتور سیکل رانکین بخار و آلی و همچنین تاثیر تغییر فشار و دمای کندانسور سیکل رانیکن بخار بر روی عملکرد سیستم از منظر انرژی و اگزرژی انجام شده است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید