دانلود مقاله اثر کودهای بیولوژیک بر مقاومت به تنش عنصر مس در گیاه ریحان در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله اثر کودهای بیولوژیک بر مقاومت به تنش عنصر مس در گیاه ریحان در فایل ورد (word) دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله اثر کودهای بیولوژیک بر مقاومت به تنش عنصر مس در گیاه ریحان در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله اثر کودهای بیولوژیک بر مقاومت به تنش عنصر مس در گیاه ریحان در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله اثر کودهای بیولوژیک بر مقاومت به تنش عنصر مس در گیاه ریحان در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1391

محل انتشار: همایش ملی خاک، کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: 4

نویسنده(ها):

لاله فقیهعبدالهی – دانشجوی کارشناسیارشد،گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابعطبیعیساری
همت اله پیردشتی – دانشیار گروه زراعت و اصلاحنباتات، پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان، دانشگاه علوم کشاورزی و منابعطبیعیساری
یاسر یعقوبیان – دانشجوی دکتری زراعت، دانشگاه کشاورزی و منابعطبیعی رامین خوزستان
محمد علوی – کارشناس پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان

چکیده:

به منظور بررسی اثر قارچهای شبهمیکوریز (Piriformospora indica و تریکودرما Trichoderma tomentosum) بر صفات رویشی ریحان در سطوح مختلف نیتراتمس، آزمایشی در گلخانه پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری در تابستان 1391 به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با 2 تکرار به اجرا در آمد. تیمارها شامل چهار سطح نیترات مس 0 ، 100 ، 200 ، 300 میلیگرم در کیلوگرم خاک) و چهار سطح همزیستی قارچی (عدم تلقیح، تلقیح شبهمیکوریزای Piriformospora indica تریکودرمای Trichoderma tomentosum و تلقیح همزمان شبه میکوریزا و تریکودرما) بود. نتایج نشان داد که استفاده از نیترات مس باعث افزایش وزن تر و خشک برگ، ساقه و کل، گردید. تیمارهای قارچی بر تمامی صفات اندازهگیری تاثیر مثبت معنیداری داشت و بهترین تیمار قارچی مربوط به تلقیح همزمان دو قارچ بود. اثر متقابل نیترات مس و قارچ بر صفاتوزن تر برگ، وزن تر ساقه، وزن تر کل، وزن خشک برگ و وزن خشک کل معنیدار بود و در تمامی صفات مذکور همزیستی قارچی بهجز سطح صفر در سایر سطوح نیتراتمس اثر مثبت داشت.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله ارزیابی عملکرد ارقام و ژنوتیپ های جدید جو آبی در شرایط قطعآبیاری انتهای فصل در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله ارزیابی عملکرد ارقام و ژنوتیپ های جدید جو آبی در شرایط قطعآبیاری انتهای فصل در فایل ورد (word) دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله ارزیابی عملکرد ارقام و ژنوتیپ های جدید جو آبی در شرایط قطعآبیاری انتهای فصل در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله ارزیابی عملکرد ارقام و ژنوتیپ های جدید جو آبی در شرایط قطعآبیاری انتهای فصل در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله ارزیابی عملکرد ارقام و ژنوتیپ های جدید جو آبی در شرایط قطعآبیاری انتهای فصل در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: همایش ملی علوم و فنون کشاورزی
تعداد صفحات: 7
نویسنده(ها):
مسعود نجفیان – کارشناس ارشد زراعت
امین فرنیا – استادیار دانشگاه آزاد بروجرد
پیام عزیزی – استادیار دانشگاه ازاد بروجرد

چکیده:
تنش کم آبی از رایج‌ترین تنش‌های محیطی است که رشد و نمو گیاهان راتحت تأثیر خود قرار داده و تولید محصولات زراعی از جمله جو را محدود می‌کند. بنابراین باتوجه به شرایط اقلیمی خشک ایران و تحمل جو به خشکی، شناسایی ارقام متحمل به خشکی انتهاب فصل حائز اهمیت است بدین منظور پژوهشی با هدف بررسی واکنش ارقام و ژنوتیپ‌های جدید جو آبی به تنش خشکی در مرحله زایشی (تنش انتهای فصل)، شش ژنوتیپ و دو رقم زراعی جو در دو شرایط آبیاری نرمال و تنش رطوبتی در مناطق معتدل استان کرمانشاه به صورت آزمایش کرت‌هی خرد شده (اسپلیت پلات) در قالب بلوک‌های کامل تصادفی در 3 تکرار در ایستگاه اسلام‌آباد غرب در سال 91-90 اجرا گردید. تنش خشکی در دو سطح (نرمال و تنش خشکی آخر فصل) به عنوان عامل اصلی و ژنوتیپ به عنوان عامل فرعی در 8 سطح MBD-87-16،MBD-87-15،MBD-87-13، MB-87-19، MB-87-14،10 و ارقام شاهد نصرت و یوسف)‌در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که تنش خشکی بر روی صفاتی از قبیل: ارتفاع بوته، روز تا سنبله‌دهی، رسیدن فیزیولوژیک تعداد دانه در سنبله، وزن هزار دانه و عملکرد دانه در سطح یک درصد (1) معنی‌دار بود. رقم نصرت با میانگین 6552 کیلوگرم در هکتار بیشترین عملکرد و لاین MBD-87-15 با میانگین 4647 کیلوگرم در هکتار کمترین عملکرد را داشت. مقایسه میانگین سطوح تنش به روش دانکن نشان داد که ارقام جو تحت شرایط تنش آخر فصل افت عملکرد معادل 24 درصد خواهند داشت.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله Thyroid peroxidase gene polymorphisms and autoimmune thyroid disease در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله Thyroid peroxidase gene polymorphisms and autoimmune thyroid disease در فایل ورد (word) دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله Thyroid peroxidase gene polymorphisms and autoimmune thyroid disease در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله Thyroid peroxidase gene polymorphisms and autoimmune thyroid disease در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله Thyroid peroxidase gene polymorphisms and autoimmune thyroid disease در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
تعداد صفحات: 1
نویسنده(ها):
Bita Faam – and Molecular Research Center, Cellular and Molecular Research Center, Research Institute for Endocrine Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
Laleh Hoghooghi Rad – and Molecular Research Center, Cellular and Molecular Research Center, Research Institute for Endocrine Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
Mehdi Hedayati – and Molecular Research Center, Cellular and Molecular Research Center, Research Institute for Endocrine Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

چکیده:

Thyroid peroxidase (TPO) as the key enzyme in thyroid hormones synthesis, expressed mainly in thyroid cells, and this enzyme considered as a major thyroid microsomal antigen; antibodies against TPO (anti-TPO) has been determined by assessing the antibodies directed against the thyroid gland. Anti-TPO is an important marker to diagnose the autoimmune thyroid diseases (AITDs) and also to estimate its clinical source. AITDs include the Graves’ disease (GD) and Hashimoto’sthyroiditis (HT); the annual incidence of GD worldwide is estimated to be 5cases per 10000 people, and this estimation isabout 3-5 per 10000 people for HT. Thyroid peroxidase gene is located on 2p25 and contains 17 exons. Published moleculargenetic studies suggested that TPO gene variations such as mutations and polymorphisms are one of the most commoncauses of thyroid dyshormonogenesis .The majority of TPO genetic variations localized in exon 8, 9, 10 and 11, which encode the catalytic site, and these variations may alter the structure of TPO protein, and leading to produce autoantibody against it. The results of studies in Iranian population confirmed that TPO gene polymorphisms could be associated with Anti-TPO levels and AITD. Conclusion Genetic and environmental factors which promote complex diseases such as AITD are largely unknown. According to studies, which assesse the role of genetic factors in autoimmune thyroid diseases, multiple-gene polymorphisms appear to be needed to develop the AITD and these factors may differ between geographic populations

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله برآورد منطقه ای تابش روزانه خورشیدی با استفاده از مدل Solar Analyst در بخشی از استان فارس در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله برآورد منطقه ای تابش روزانه خورشیدی با استفاده از مدل Solar Analyst در بخشی از استان فارس در فایل ورد (word) دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله برآورد منطقه ای تابش روزانه خورشیدی با استفاده از مدل Solar Analyst در بخشی از استان فارس در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله برآورد منطقه ای تابش روزانه خورشیدی با استفاده از مدل Solar Analyst در بخشی از استان فارس در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله برآورد منطقه ای تابش روزانه خورشیدی با استفاده از مدل Solar Analyst در بخشی از استان فارس در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
تعداد صفحات: 8
نویسنده(ها):
شهره دیداری – دانشجوی دکترای علوم و مهندسی آب دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
شاهرخ زندپارسا – دانشیار بخش مهندسی آب دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

چکیده:
تعیین نیاز آبی گیاهان قدم اساسی در هر طرح آبیاری و زهکشی است و لازمه آن محاسبه تبخیر و تعرق پتانسیل است. تابشخورشید ی رسیده به زمین یکی از پارامترها ی مهم در در تعیین تبخیر تعرق و اقعی و پتانسیل گیاهان میباشد، که بسته به شرایط توپوگرافی یک منطقه در نقاط مختلف آن فرق دارد. در این پژوهش کارایی مدل Solar Analyst، که یک مدل تابش خورشیدی تحت GIS میباشد، در برآورد تابش روزانه خورشید در یک منطقه از استان فارس (دشت و ارتفاعات باجگاه) برای سال 2011 مورد بررسی قرار گرفت. این مدل اثر شرایط اتمسفری، ارتفاع، جهت و شرایط توپوگرافی را در محاسبه تابش خورشیدی در نظر میگیرد. نتایج نشان داد که مدل، تابش روزانه را با NRMSE برابر 16/7% و شاخص تطابق 94% برآورد می نماید و قادر است در روز های صاف و بدون ابر ، مقدار تابش را بادقت مطلوبی برآورد نماید . اما دقت آن در روزهای ابری و نیمه ابری به شدت کاهش می یابد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بکارگیری قوانین همبستگی و آنالیزکلاستردر آسیب شناسی افت تحصیلی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله بکارگیری قوانین همبستگی و آنالیزکلاستردر آسیب شناسی افت تحصیلی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر در فایل ورد (word) دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بکارگیری قوانین همبستگی و آنالیزکلاستردر آسیب شناسی افت تحصیلی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بکارگیری قوانین همبستگی و آنالیزکلاستردر آسیب شناسی افت تحصیلی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بکارگیری قوانین همبستگی و آنالیزکلاستردر آسیب شناسی افت تحصیلی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1386

محل انتشار: اولین کنفرانس داده کاوی ایران

تعداد صفحات: 1

نویسنده(ها):

احسان برهان – مهندسی صنایع،دانشگاه صنعتی امیرکبیر
کاوه عظیمی – مهندسی برق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
جمال شهرابی – دکترای مهندسی صنایع، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنع

چکیده:

داتش داد هکاوی دارای ابزارهای قدرتمندی است که با بکارگیری این ابزارها مدلهایی را ارائه م ی کند که م ی تواند به توصیف، اکتشاف، کنترل و پیش بینی وقایع بپردازد.
آنالیز قوانین همبستگی یکی از مهمترین تکنیکهای داد هکاوی محسوب می شودکه به کشف قوانین و وابستگی ها بین عوامل و وقایع می پردازد. آنالیز کلاسترنیز یکی از رایج ترین تکنیکهای داد هکاوی محسوب می شود که مجموعه داده ر ا به خوش ه های مختلفی تقسیم می کند بطوریکه بیشترین شباهت در خود خوشه ها و بیشترین تفاوت بین خوشه ها وجود دارد . خروجی تحلیل کلاستر
عموماً به عنوان ورودی سایر تکنیکهای داده کاوی استفاده م یگردد. بررسی وضعیت تحصیلی دانشجویان در دانشگاههای معتبر کشور در سالهای اخیر بیانگر آن است که علیرغم توان بالای تحصیلی
دانشجویان از یک سو و سطح کیفی بالای این دانشگاهها از سوی دیگر، عده ای از آنها بویژه در مقطع کارشناسی در بدو ورود و در ادامه با افت تحصیلی مواجه می شوند که این پدیده در نهایت منجر به رکود جایگاه دانشگاه م یگردد. در این تحقیق با استفاده از آنالیز قوانین همبستگی و تحلیل کلاستر ، دانشجویان مشروطی دانشگاه صنعتی امیرکبیر مورد تحلیل قرار گرفته و ارتباطات و همبستگی های بین علل و عوامل تاثیرگذار بر افت تحصیلی آنها کشف گردید. روابط و قوانین کشف شده به مدیران دانشگاه در خصوص شناخت بهتر عوامل و همچنین کنترل آنها کمک شایانی م یکند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله تحلیل باستان شناختی از سفالهای زرین فام کاشان در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله تحلیل باستان شناختی از سفالهای زرین فام کاشان در فایل ورد (word) دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تحلیل باستان شناختی از سفالهای زرین فام کاشان در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله تحلیل باستان شناختی از سفالهای زرین فام کاشان در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله تحلیل باستان شناختی از سفالهای زرین فام کاشان در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: اولین همایش ملی باستان شناسی ایران
تعداد صفحات: 17
نویسنده(ها):
تیمور اکبری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین پیشوا

چکیده:
تولید سفال زرین فام که به علت درخشندگی فلزگونه نقوش روی آن به این نام معروف شده،از حدود قرن 3ه/ 9م شروع گردیده ونمونه های اولیه آن ازشهرهای قرون اولیه اسلامی مانند:ری ،نیشابور ،استخر، شوش و غیرهکشف گردیده است . ساخت سفال با تزیین زرین فام از دوره سلجوقیان تا اواخر دوره ایلخانیان قرون 6 و 7ه با شیوه های جدیدتر ادامه می یابد و تعداد زیادی از این سفالها با موضوعات و نقوش متفاوت تر از گذشته ، در مراکز جدیدتر مانند گرگان ،کاشان ، ری و سلطان آباد تولید می گردند .در این مقاله سفالهای زرین فام منتسب به شهر کاشان مورد تحلیل و بررسی باستانشناختی قرار گرفته است تا با این طریق، ویژگی های هنری آنها شناسایی گردیدهتا شرایط برای مقایسه آنها با مراکز دیگر تولید و همچنین شناسایی نمونه های دیگر در موزه های ایران و خارج از ایران فراهم آید

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بهینه سازی تخصیص گاز در فرازآوری با گاز به کمک الگوریتم بهینه سازی SELA در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله بهینه سازی تخصیص گاز در فرازآوری با گاز به کمک الگوریتم بهینه سازی SELA در فایل ورد (word) دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بهینه سازی تخصیص گاز در فرازآوری با گاز به کمک الگوریتم بهینه سازی SELA در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بهینه سازی تخصیص گاز در فرازآوری با گاز به کمک الگوریتم بهینه سازی SELA در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بهینه سازی تخصیص گاز در فرازآوری با گاز به کمک الگوریتم بهینه سازی SELA در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: اولین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی نفت
تعداد صفحات: 10
نویسنده(ها):
محمد صادق پهلوان بجستانی – گروه حفاری و بهره برداری،دانشگاه صنعتی شاهرود
علی مرادزاده – دانشکده برق و رباتیک،دانشگاه صنعتی شاهرود
سجاد شجاع مجید اباد –

چکیده:
فرازآوری با گاز بصورت پیوسته یکی از رایجترین روشهای فرازآوری مصنوعی است. در این روش گاز با فشار زیاد به داخل لوله مغزی تزریق میشود تا ستون نفت سبک شود، در نتیجه فشار وارد بر تهچاه کاهش یافته و نفت به سطح زمین رانده میشود. در حالت ایده آل، کههیچ محدودیتی بر روی مقدار گاز تزریقی وجود ندارد، گاز به مقدار کافی میتواند به هر چاهی تزریق شود تا بیشترین مقدار تولید از یک مخزن حاصل گردد. اما با توجه به اینکه، معمولا مقدار گاز موجود محدود است، بنابراین لازم است که مقدار گاز تزریقی به هر چاه بصورت بهینه مشخص شود تا مقدار تولید به حداکثر برسد. در این مطالعه، با در نظر گرفتن پیچیدگیهای مساله، روش بهینهسازی جدیدی به نام الگوریتم ترکیبی جهش قورباغه بهبود یافته(Leaping Algorithm Shuffled Frog استفاده شده است. همگرایی سریع، گیر نیافتادن در مینیمم محلی و تکرارپذیری بالا از مزیتهای مهم این الگوریتم میباشد. مقایسه نتایج بدست آمده از این الگوریتم با روشهای قبلی نشان دهنده افزایش قابل توجه تولید میدان میباشد. این الگوریتم در نرمافزارMatlab کدنویسی شده است. همچنین، با توجه به اینکه نفت تولیدی هر چاه به عنوان یک تابع غیرخطی از گاز تزریقی به آن بوده و بین چاهها متفاوت است، چندجملهایهایی از مرتبه 6 برای مدلسازی این رابطه غیرخطی بکار گرفته شده است

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله کاربرد فناوری های نوین جهت احداث شبکه های زیرزمینی تأسیسات شهری و افزایش ضریب ایمنی مسیرها با کاهش حفاری سنتی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله کاربرد فناوری های نوین جهت احداث شبکه های زیرزمینی تأسیسات شهری و افزایش ضریب ایمنی مسیرها با کاهش حفاری سنتی در فایل ورد (word) دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله کاربرد فناوری های نوین جهت احداث شبکه های زیرزمینی تأسیسات شهری و افزایش ضریب ایمنی مسیرها با کاهش حفاری سنتی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله کاربرد فناوری های نوین جهت احداث شبکه های زیرزمینی تأسیسات شهری و افزایش ضریب ایمنی مسیرها با کاهش حفاری سنتی در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله کاربرد فناوری های نوین جهت احداث شبکه های زیرزمینی تأسیسات شهری و افزایش ضریب ایمنی مسیرها با کاهش حفاری سنتی در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: اولین همایش شهروندی و مدیریت محله ای حقوق و تکالیف

تعداد صفحات: 9

نویسنده(ها):

ناهید وطن پور – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
محمد غفوری – استاد گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
غلامرضا لشکری پور – استاد گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
حسن اوسطی – کارشناس عمران شرکت سهند دژشرق

چکیده:

با توجه به رشد جوامع بشری و گسترش راه ها بکارگیری روشهای نوین در عبور تآسیسات شهری در شهرهایی نظیر تهران و مشهد مقدس که با حجم بالایی از ترافیک روبروهستند جهت کاهش رخداد خطرات حفاری نسبت به روشهای سنتی نظیر ترانشه باز، به ویژه جهت حمل و نقل مواد خطرناک از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. یکی از تکنولوژی های جدید بکارگرفته شده در بخش مدیریت و نگهداشت شبکه های زیرزمینی روش حفاری میکروتونلینگ و پایپ جکینگ است. با توجه به عدم وجود زیرساخت های مناسب در اغلب نقاط دارای بافت های فرسودهی شهری و محدودیت هایی نظیر تراکم بر روی مسیر عبور مجاری و عدم دسترسی به تآسیسات و مجاری مدفون، استفاده از روش های یاد شده از نقطه نظر ایمنی و اقتصادی بسیار راهگشا می باشد. در این مقاله به نقش شهروندان در توسعه و بهره وری خدمات شهری و اثر مثبت حضور مردم در روند توسعه ی فعالیت های شهری اشاره گردیده و همچنین به مزایای بکارگیری فناوری های نوین حفاری در راستای رفاه و آسایش حال شهروندان ساکن کلان شهرها، نسبت به روشهایی نظیر احداث نقب و ترانشه پرداخته شده است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله لزوم احیای هویت اسلامی درشهرسازی و معماری ایران با رویکردطراحی خلاقانه درنماهای شهری در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله لزوم احیای هویت اسلامی درشهرسازی و معماری ایران با رویکردطراحی خلاقانه درنماهای شهری در فایل ورد (word) دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله لزوم احیای هویت اسلامی درشهرسازی و معماری ایران با رویکردطراحی خلاقانه درنماهای شهری در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله لزوم احیای هویت اسلامی درشهرسازی و معماری ایران با رویکردطراحی خلاقانه درنماهای شهری در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله لزوم احیای هویت اسلامی درشهرسازی و معماری ایران با رویکردطراحی خلاقانه درنماهای شهری در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی – اسلامی
تعداد صفحات: 9
نویسنده(ها):
فرشاد مفاخر – دکتری معماری
سارا فقیهی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری

چکیده:
این مقاله با هدف مطالعه و تحلیل بحرانهای شهری و لزوم حفظ و احیای هویت شهرها نگاشته شده است بحران هویت و ورود معماری بیگانه درشهرها ازجمله چالشهای جدی درعرصه معماری و هویت شهرهای کشور درعصرحاضر است معماری و فضاهای اجتماعی و شهری ازجمله نمادها و نشانه های شهری درتبیین و تعریف هویت تاریخی و فرهنگی شهرها هستد دراین میان نوع طراحی فضاهای شهری و معماری ازنقشی راهبردی و تعیین کننده درراستای ارتقا فرهنگ و هویت شهری و مقابله با بحرانهای شهری مرتب طبا مقولات طراحی فضاها برخوردار است روش این تحقق توصیفی و تحلیلی بوده و روش گردآوری اطلاعات آن کتابخانه ای و اسنادی می باشد چارچوب نظری تحقیق براین اصل استوار است که اندیشه های معماریو طراحی خلاقانه و پویا نقشی کاربردی درجهت مقابله و کنترل بحرانهای شهری و احیای هویت شهرها دارد با امید به این که این پژوهش گامی موثر درجهت شناخت و بررسی تاثیر نوع ایده های طراحی دررفع مسائل وبحرانهای هویتی شهرها برداشت ه و برغنای آن بیفزاید.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله تحلیل جریان پس از شکست سد با استفاده از روش اجزا محدود در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله تحلیل جریان پس از شکست سد با استفاده از روش اجزا محدود در فایل ورد (word) دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تحلیل جریان پس از شکست سد با استفاده از روش اجزا محدود در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله تحلیل جریان پس از شکست سد با استفاده از روش اجزا محدود در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله تحلیل جریان پس از شکست سد با استفاده از روش اجزا محدود در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1384

محل انتشار: پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: 8

نویسنده(ها):

مسعود امیدوار تهرانی – کارشناس ارشد سازه های هیدرولیکی، دانشگاه شهید باهنر کرمانی
محمدجواد خانجانی – عضو هیئت علمی دانشکده فنی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

سیستم معادلات هیپربولیک، برای مدل کردن جریان آب کم عمق در رودخانه ها و کانالها بکار می رود. چندیدن روش عددی جدید برای حل سیستم معادلات هیپربولیک ارائه شده است که هر کدام دارای مزایا و معایبی است. در این مقاله با استفاده از روش اجزا محدود در حالت یک بعدی مسئله غیر ماندگار جریان پس از شکست سد که نمونه ای از معادلانت آب کم عمق می باشد آنالیز شده است. کانال با مقطع مستطیلی و افقی در نظر گرفته شده، و از تاثیرات زبری صرفنظر شده است. تکنیکهای معمول محاسباتی برای حل معادلات آب کم عمق بر اساس روشهای اختلاف محدود که شکل دیفرانسیلی معادلات را حل می کنند قرار گرفته است. این روشهای وقتی جواب هموار است دقیق می باشند، ولی مناسب برای حل معادلات هیپربولیک نزدیک ناپیوستگی ها نمی باشند، اما روشهای اخیر ناپیوستگیهای جریان را بدون تولید نوسان حل می کنند. روش اجزا محدود گالرکین دارای مشکلات روش اختلاف محدود نمی باشد و انتخاب مناسبی برای حل مسائل پیچیده ای مثل شکست سد می باشد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید