دانلود کتاب خصوصیت بیومكانیكی و فیزیولوژیكی حركات ایزوكلینیك در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود کتاب خصوصیت بیومكانیكی و فیزیولوژیكی حركات ایزوكلینیك در فایل ورد (word) دارای 44 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود کتاب خصوصیت بیومكانیكی و فیزیولوژیكی حركات ایزوكلینیك در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود کتاب خصوصیت بیومكانیكی و فیزیولوژیكی حركات ایزوكلینیك در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود کتاب خصوصیت بیومكانیكی و فیزیولوژیكی حركات ایزوكلینیك در فایل ورد (word) :

دانلود کتاب خصوصیت بیومكانیكی و فیزیولوژیكی حركات ایزوكلینیك در فایل ورد (word)

فصل اول :

این كتاب عمدتا به اندازه گیری و شرایط عملكرد عضله ایزوكلینیكی در كارهای كلینیكی می پردازد. اصطلاح Isokinetic به شرط خاصی اطلاق می گردد كه در آن یك عضله یا گروه عضلانی در برابر یك مقاومت تطبیق یافته و كنترل شده كه سبب حركت بخشی از عضو تحت یك زاویه پایدار و یا سرعت خطی بر بخشی از دامنه حركت آن عضوی شود، مقابله می كند. در این فصل برخی از موضوعات مستقل بیومكانیكی و فیزیولوژیكی در باب استفاده از سیستم های Isokinetic بحث می شود.

قبل از پرداختن به موضوع اصلی این فصل نیاز به اندازه گیری می بایست روشن و واضح شود. قدرت عضله كه فاكتور اصلی در قلمرو عملكردی عضلات عمومی می باشد نزدیك به یك قرن در استفاده از تكنیك MMT (ارزیابی دستی عضله) مورد ارزیابی قرارگرفت. ارتباط مشخص MMT با Isokinetic درجات ، و می باشند كه تحت عنوان توانایی یك عضله (گروه عضلانی) برای غلبه بر مقاومت جاذبه (درجه ) غلبه بر مقاومت جاذبه و مقاومت اندك (درجه ) و غلبه بر حداكثر

مقاومت اعمالی (درجه ) تعریف می گردند. این درجات بطور عمده به استاتیك Isokinetic مربوط می شوند تا ظرفیت دینامیكی. می بایست مدنظر داشت اگرچه درجه یك اندازه قابل مشاهده می باشد. اما درجات و با توجه به حدت (تیزی) حسی منعكس شده از طرف بیمار و توسط افراد متخصص تعیین می شوند بهرحال توانایی بشر در تشخیص دقیق میزان مقاومت در هر دو منظر مطلق و نسبی ضعیف می باشد. (Sepega , 1995) بعنوان مثال تفاوتهای موجود به میزان

قدرت كمتر از % بطور كلی غیرقابل شناسایی می باشند.در نتیجه و با توجه به تعریف اگر عضله طرف درگیر با عضله مرجع (طرف غیر درگیر) با عضله مرجع (طرف غیردرگیر) به توازن برسد و یا بخشی از قدرت آن را گرفته باشد. از تكنیك MMT نمی توان به تصمیم غیری قابل اتكائی دست یافت. علاوه براین پیشرفت عملكرد عضله را نمی توان بطور موثر تخمین زد.

این مشكل با این حقیقت كه درجه مسئول %- قدرت عضلانی است، پیچیده تری شود. این عدد از آنالیز (حداكثر) قدرت انتهایی عضلات استنتاج گردیده است كه به سنجش Isokinetic در برابر قدرت مورد نیاز برای مقاومت كردن در برابر گرانش اشاره می كند. بعبارت دیگر به ترتیب درجه s دوبرابر درجه (Dvir 1997a). جدول – محدوده شاخص هایی را ترسیم می نماید كه برای درجه بر اساس وضعیت عضوی كه حداكقر نیروی جاذبه وارد شود، محاسبه گشته است. نمرات درجه بر x منابع منتشره متنوع متكی می باشد. بوضوح به استثناء فلكسورها و ابداكتورهای hip كه در وضعیت sidelying , supine برای متعادل ساختن حركات قابل توجه و اعمال شده توسط وزن اندام تحتانی مورد نیاز می باشند. در سایر نمونه ها مقاومت جاذبه معادل %- حداكثر حركت (قدرت) اعمالی توسط عضلات مربوط می باشد.در نتیجه اكثر پتانسیل هی عضلاتی در درجه قرارمی گیرند. اگرچه این موضوع به ناچار منجر به تقسیمات جزئی (بعنوان مثال + و -) می شود كه كاربرد این تقسیمات نه تجدیدشدنی می باشند و نه معتبر. بواسطه سلولهای حساس به فشار آنها و خلاقیت های تكنولوژی مرتبط، سنجش پویایی Isokinetic می تواند بطور موثرتر و دقیق تری حداكثر ظرفیت حقیقی عضلات را بخوبی تفاوتهای ظریف موجود در مراحل عملكردی عضله اندازه بگیرد آنها می توانند این عمل را تحت فشارهای استاتیك و نیز دینامیك انجام دهند و

اطلاعاتی را بدست آورند كه به مراتب افزون تر از اطلاعاتی است كه با استفاده از سایر تكنیك های دستی یا دستگاهی حاصل می گردد.

اصول پایه

اربطه كشش – طول

عملكرد عضلات ارادی و غیرارادی

دینامومتری Isokinetic منحصرا برای عملكرد عضلات ارادی بكار برده می شود. این بدان معتی اشتیاق و میل به همكاری از افراد ضروری آزمون Isokinetic می باشند. به هر حال ممكن است از سنجش پویایی Isokinetic برای سنجش عملكرد عضلانی كه ممكن است در ابتدا غیرارادی باشند، بعنوان مثال در مریض هایی كه از فلج های spasdic ناشی از سكته مغزی رنج می برند، استفاده شود.

رابطه اصلی

اساسی ترین رابطه حاكم بر عملكرد عضله رابطه بین طول عضله و حجم كشش ناشی از آن می باشد. دانش ما در این زمینه منحصرا متكی بر آزمایشات صورت گرفته برروی حیوانات می باشد. در نمونه های اندك آزمایش شده برروی انسان یافته ها در داوطلبانی با قطع عضو (Rolston etal 1949) Cineplastic با اصول اثبات شده حاصله از آزمایشات انجام شده برروی حیوانات مطابقت داشته است.

اصول انقباض های Isometric

تحلیل انقباضات Isometric بر پایه تنظیمات تجربی استوار می باشد كه در آن طول عضله (متغیر مستقل) توسط آزمایش كننده تعیین می شود و كشش تحت فشار Passine یا تحریك الكتریكی (متغیر وابسته) توسط دستگاه اندازه گیری نیرو ضبط می گردد. (Hill 1953)

بدلیل شروع حركت در وضعیت Slack بطوری كه فاصله بین دو انتهای عضله از طول كلی عضله كوتاهتر است، عضله به استفاده از تحریك الكتریكی وادار می شود. كشش حاصله توسط یك سلول فشاری متصله به مجموعه ای از عضلات اندازه گیری می گردد. فاصله بین دو انتهای عضله اندكی افزایش می یابد و در یك نقطه معین مقاومت Passive حتی قبل از تحریك توسط سلول فشاری ضبط می ردد. این روند تا توقف افزایش آشكارای كشش تكرار می گردد.

كشش ضبط شده توسط پویا سنج دو منبع مستقل را بیان می كند. (شكل -)

– كشش active ایجاد شده توسط اركان قابل انقباض عضله

– كشش passive ایجاد شده توسط اركان غیرقابل انقباض عضله

از آن جایی كه دو مورد ذكر شده بطور فیزیكی بهم متصل اند، اندازه گیری همزمان عملكرد مستقل آنها غیرممكن است. به هر حال كشش active با كاهش مقدار كشش passive حاصل می شود. بعنوان مثال در ثبت كردن قبل از تحریك ناشی از مقدار متشابهی از كشش كلی خط منح

نی توصیف كننده جزء active تقریبا شكل U معكوس كاملا قرینه دارد. (شكل -)

طول عضله مطابق با حداكثر كشش active بعنوان length resting شناخته می گردد كه نبایستی آنرا با طول عضله در حالت آناتومیك اشتباه گرفت. بنابراین قدرت (به پایین نگاه كنید) افزایش یافته توسط عضله در length resting با حداكثر میزان خود یكسان نمی باشد.

رابطه كشش – طول تمامی عضلات منعكس كننده رفتار مكانیكی فیبر عضلانی است. (Gordon et al 1969) . میزان افزایش كشش به تعداد پل های عرضی موجود بین رشته های active و myosin مرتبط می باشد كه در جای خود به میزان هم پوشانی آنها نیز مرتبط می باشد.

قدرت عضله

حداكثر گشتاور

تكنیك های Isometricو Isokinetic و یا سایر تكنیك ها كه برای اندازه گیری نیرو – عضله در موجودات زنده بكار می روند، همگی بر پایه روش های گوناگونی استوار می باشند. بجای نیرو كه اصولا یك عامل خطی است، اصطلاح قدرت مناسب تر است. قدرت بعنوان اثر چرخشی نیرو، تولیدشده توسط یك عضله یا گروه عضلانی اطراف مفصل مورد بررسی و نیز با نام حركت عنوان می گردد. گرچه قدرت نسبت به هر نقطه ای درامتداد دامنه حركت مفصل (Rom) و در محل اعمال اثر عضلات معرفی می گردد. ولی معنای رایج قدرت نقطه ای از Rom می باشد كه در آن جا قدرت به حداكثر مقدار خود می رسد و از این رو اصطلاح اوج حركت یا اوج گشتاور نامیده می شود. قدرت همچنین شامل مفهوم Synergy ( كار توام) مرجع ایجادی محل كاربرد، تلفیق حركت تعدادی عضله نسبت به یك عضله می باشد. (Herzog etal 1991) .

بدون درنظرگرفتن اثر جاذبه در یك حركت، قدرت با ثبت نیروی اعمال شد، توسط عضو distal بدن بر مفصل و توط یك حس گر پویاسنج و افزایش حجم محدود شده توسط طول بازوی اهرمی س گر نیرو اندازه گرفته شود. (-fig) تا ایجاد حركت نماید. (M). بعبارت دیگر ظرفیت مكانیكی عضله تنها از روش اندازه گیری مستقیم بدست می آید. علاوه براین ملاحظات مكانیكی ساده نشان می دهد كه میزان نیروی اعمالی بر حس گر نیرو رابطه معكوسی با فاصله بین محور مفصل ونقطه اعمال نیرو دارد.

بدلیل كوچكی كلی بخش های بدن، حتی انحراف cm1 از placement اصلی حس گر ممكن است به محص ارزیابی دوباره خطاهای تقریبی %-/ با تاثیر مشابه بر قابلیت تكثیر یافته های ارزیابی ایجاد شود.

نیروی كلی و نیروی قابل اندازه گیری

به هر حال تفاوت اساسی دیگری میان روشهای رایج و مستقیم می باشد بدین معنا كه روش آخر تنها بخشی از نیروی كلی عضله می باشد كه قابل اندازه گیری است. بعنوان مثال شكل – كه قیاسی از نمای planer مفصل آرنج است. نیروی F ، توسط عضله brachialis ایجاد ودر این جا با نیروی flenor كلی نشان داده شده است. برداری با دو جز» نیروی (Fta) transarticular و نیروی چرخشی (Fr) جزء transarticular بعنوان تثبین كننده مفصل عمل می كند اما در ایجاد حركت در اطراف آرنج مداخله نمی كند.

در شرایط پویا dynamic : عمل خم كردن و یا جلوگیری از entersior باز و توسط جزء چرخشی (rotatory) نیروی brachialis انجام می شود. میزان حركت (M) با افزایش جزء چرخشی(Fr) (3-1 fig) توسط طول اهرم d محدود می گردد. طول اهرم d فاصله عمودی میان (Fr) تا مركز چرخشی در مفصل آرنج می باشد. M=Frd و از دیدگاه مثلثات كه جهتی است كه F در ان اعمال شود و یا زاویه كاربرد (AOA) (3-1 fig) و بطور كلی

منحنی حركت – وضعیت زاویه ای

نوع فایل: word

سایز : 43.9 KB

تعداد صفحه:44

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پاورپوینت مراحل مختلف عفونت hiv در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 دانلود پاورپوینت مراحل مختلف عفونت hiv در فایل ورد (word) دارای 8 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت دانلود پاورپوینت مراحل مختلف عفونت hiv در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي دانلود پاورپوینت مراحل مختلف عفونت hiv در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود پاورپوینت مراحل مختلف عفونت hiv در فایل ورد (word) :

دانلود پاورپوینت مراحل مختلف عفونت hiv در فایل ورد (word)

مراحل مختلف عفونت

•مرحله پنجره :

ویروس وارد بدن فرد شده اما تستهای آزمایشگاهی منفی است و علامت بالینی نیز ندارد.(از 2 هفته تا 6 ماه می تواند طول بكشد)

•مرحله آلودگی:

تستهای آزمایشگاهی مثبت است اما فرد معمولا علامت بالینی ندارد و بصورت عادی زندگی می كند.(بین 5 تا 20 سال می تواند ادامه یابد)

•مرحله بیماری:

علائم بیماری ظاهر شده (عفونت HIV/AIDS).

سیر وعلائم

•سیر عفونت اچ آی وی ممکن است در میان بیماران متغیر باشد

سندرم حاد اچ آی و ی

•در 50 تا70 درصد بیماران مبتلا به عفونت اولیه اچ آی وی، حدود سه تا شش هفته بعد از تماس با ویروس، یک سندرم شبیه به مونونوکئوز ایجاد می شود.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود فراوانی نسبی آنزیم متالوبتالاکتاماز در سویه‌های سودوموناس ائروژینوزای جدا شده از نمونه‌های بالینی در شهر یزد به روش E Test در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود فراوانی نسبی آنزیم متالوبتالاکتاماز در سویه‌های سودوموناس ائروژینوزای جدا شده از نمونه‌های بالینی در شهر یزد به روش E Test در فایل ورد (word) دارای 96 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود فراوانی نسبی آنزیم متالوبتالاکتاماز در سویه‌های سودوموناس ائروژینوزای جدا شده از نمونه‌های بالینی در شهر یزد به روش E Test در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود فراوانی نسبی آنزیم متالوبتالاکتاماز در سویه‌های سودوموناس ائروژینوزای جدا شده از نمونه‌های بالینی در شهر یزد به روش E Test در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود فراوانی نسبی آنزیم متالوبتالاکتاماز در سویه‌های سودوموناس ائروژینوزای جدا شده از نمونه‌های بالینی در شهر یزد به روش E Test در فایل ورد (word) :

فراوانی نسبی آنزیم متالوبتالاکتاماز در سویه‌های سودوموناس ائروژینوزای جدا شده از نمونه‌های بالینی در شهر یزد به روش E Test

مقدمه و هدف: متالوبتالاکتامازها (MBL) آنزیم‌هایی هستند که توسط باسیل‌های گرم منفی غیر تخمیری مانند سودوموناس آئروژینوزا تولید شده و این سویه‌ها را نسبت به کارباپنم مقاوم می‌سازد در نتیجه سودوموناس‌های حامل ژنهای متالوبتالاکتاماز یک تهدید کلینیکی جدی بشمار می‌آیند. با توجه به اینکه مقاومت در گونه باکتریایی سودوموناس آئروژینوزا به واسطه داشتن متالوبتالاکتامازها در برابر آنتی بیوتیک‌ها رو به افزایش بوده و در کشورها، مناطق و حتی بیمارستان‌های مختلف شیوع آن‌ها متفاوت می‌باشد بر آن شدیم تا شیوع این آنزیم را در نمونه‌های جمع آوری شده از بیمارستان‌های آموزشی یزد با استفاده از روش E Test بررسی کنیم.

مواد و روش‌ها: جامعه مورد بررسی سویه‌های سودوموناس آئروژینوزا جدا شده از بیمارستان‌های دانشگاهی استان یزد در سال‌های 92-91 می‌باشد. این مطالعه از نوع مطالعه ای توصیفی-تحلیلی از نوع مقطعی می‌باشد و ایزوله‌های سودوموناس با استفاده از آزمایشات بیوشیمیایی تعیین هویت گردیده و سنجش حساسیت به آنتی بیوتیک‌ها به روش دیسک دیفیوژن انجام شده و جهت تایید وجود آنزیم MBL در سویه‌ها از روش E. Testاستفاده شد .

نتایج: در این مطالعه 100 نمونه سودوموناس آئروژینوزا مورد بررسی قرار گرفت.31 نمونه(31 درصد) از کل نمونه‌ها مولد متالوبتالاکتامازها بودند. بین بازه های سنی ، جنس و نوع بخش باتولید MBL توسط ایزوله های سودوموناس آئروژینوزا ارتباط معنی داری وجود نداشت (P.value> 0.05). فراوانی این آنزیم بترتیب در ایزوله های جدا شده از نمونه های زخم سوختگی(3/56 درصد)، ادرار(4/36 درصد)، ترشح خلط(2/22 درصد) ، خون و کاتتر(04/19 درصد) و زخم(7/16 درصد) مشاهده شد. ارتباط معنی داری بین نوع نمونه و تولید انزیم متالوبتالاکتاماز دیده نشد. سویه‌های سودوموناس آئروژینوزا بیشترین مقاومت را به ترتیب نسبت به کوتریموکسازول(85 درصد)، سفتازیدیم(83 درصد) و سفوتاکسیم(79 درصد) نشان دادند. همچنین بیشترین حساسیت سویه‌های سودوموناس آئروژینوزا به آنتی بیوتیک‌های سیپروفلوکساسین(55 درصد)، جنتامایسین(52 درصد) و پیپراسیلین(41 درصد)داشتند.

نتیجه گیری: در این مطالعه بین سن و جنس و نوع بخش با فراوانی آنزیم متالوبتالاکتامازها ارتباط معناداری یافت نشد. بیشترین فراوانی این آنزیم در نمونه‌های زخم سوختگی و در بخش سوختگی به دست آمد. بیشترین مقاومت آنتی بیوتیکی به ترتیب به کوتریموکسازول ، سفتازیدیم و سفوتاکسیم و بیشترین حساسیت به سیپروفلوکساسین، جنتامایسین و پیپراسیلین بود. نتایج نشان دادکه این ایزوله ها علاوه بر کارباپنم ها نسبت به بسیاری از آنتی بیوتیک ها بخصوص سفاسپورین ها مقاوم هستند، لذا لازم است قبل از شروع درمان سنجش حساسیت انتی بیوتیکی و غربالگری این آنزیم انجام شود.

واژه‌های کلیدی: سودوموناس آئروژینوزا، مقاومت آنتی بیوتیکی، متالوبتالاکتاماز

دانلود فراوانی نسبی آنزیم متالوبتالاکتاماز در سویه‌های سودوموناس ائروژینوزای جدا شده از نمونه‌های بالینی در شهر یزد به روش E Test در فایل ورد (word)
فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه و مروری بر مطالعات مشابه. 1

1-1- خانواده پسود و موناداسه آ 2

1-2- تاریخچه P. aeruginosa. 3

1-2-1- خصوصیات مورفولوژیک P. aeruginosa. 5

1-2-2- خصوصیات رشد. 5

1-2-3- هوازی‌های اجباریObligate aerobes 5

1-2-4- مشخصات کشت… 6

1-2-5- مواد آلی مورد نیاز 7

1-2-6- محیط‌های کشت… 8

1-2-7- پیگمان.. 9

1-2-8- شاخص‌های بیماریزایی در P. aeruginosa. 11

1-2-8-1- پیلی(Pili) 11

1-2-8-2- آلژینات (Alginate) 12

1-2-8-3- اندوتوکسین.. 12

1-2-8-4- پروتئاز‌های خارج سلولی.. 13

1-2-8-5- همولیزین‌ها 15

1-2-8-6- فسفولیپاز ‍C. 15

1-2-8-7- رامنولیپیدها 15

1-2-9- توکسین‌های خارج سلولی.. 16

1-2-9-1- اگزوتوکسینA. 16

1-2-9-2- اگزوآنزیم S. 16

1-2-10- لوکوسیدین با وزن ملکولی بالا. 17

1-2-11- سیدروفورها 17

1-2-12- لیپاز 17

1-2-13- سیتوتوکسین 18

1-2-14- پایوسیانین 18

1-2-15- سیستم ترشحی نوع III 18

1-2-16- اپیدمیولوژی.. 19

1-2-17- بیماریهای ناشی از P. aeruginosa. 20

1-2-17-1- باکتریمی.. 20

1-2-17-2- عفونت‌های گوش…. 20

1-2-17-3- عفونت‌های چشم.. 21

1-2-17-4- عفونت‌های مجرای تنفسی.. 21

1-2-17-5- عفونت‌های استخوان و مفصل.. 22

1-2-17-6- عفونت‌های سیستم عصبی مرکزی.. 22

1-2-17-7- عفونت‌های دستگاه گوارش…. 22

1-2-17-8- عفونت‌های پوست و بافت نرم. 23

1-2-17-9- عفونت‌های دستگاه ادارای.. 24

1-2-17-10- باکتریمی.. 24

1-2-17-11- عفونتهای استخوان و مفصل.. 24

1-2-17-12- عفونت‌های سیستم عصبی مرکزی.. 24

1-2-17-13- اندوکاردیت عفونی.. 25

1-2-17-14- عفونت‌های مجرای تنفسی.. 25

1-2-17-15- عفونت پوست و بافت‌های نرم. 26

1-2-17-16- عفونت‌های ادراری.. 26

1-2-18- متالوبتالاکتاماز 27

1-2-19- شیوع مقاومت متالوبتالاکتامازها 27

1-2-20- انواع تیپ‌های متالوبتالاکتاماز 28

1-2-21- The Imipenemase(IMP) Type 28

1-2-22- The Veronese Imipenemase (VIM) Type 28

1-2-23- New Delhi Metalo β-lactamase-1 (NDM-1) Type 28

1-2-24- دیگر تیپ‌های متالوبتالاکتاماز 29

1-2-24-1- روش‌های تشخیص متالوبتالاکتاماز 29

1-2-24-2- سنجس حساسیت) آنتی بیوگرام) 29

1-2-24-3- روش E.Test به وسیله نوار MBL. 30

مروری بر مطالعات گذشته. 31

فصل دوم: مواد و روش‌ها 34

2-1 بیان مسئله و اهمیت موضوع. 35

2-2- اهداف… 36

2-2-1- اهداف اصلی طرح.. 36

2-2-2- اهداف ویژه طرح.. 36

2-3- سؤالات و فرضیات… 36

2-4- نوع و روش مطالعه. 37

2-5- روش کار 37

2-5-1- انواع محیط کشت… 37

2-5-2- مکانکی آگار(Mac Conkey agar) 37

2-5-3- محیط کشت SIM.. 38

2-5-4- روش آماده سازی معرف کواکس جهت تست اندول.. 39

2-5-5- محیط کشت OF. 39

2-5-6- محیط کشت TSI 39

2-5-7- محیط سیمون سیترات… 40

2-5-8- محیط مایع( ( MR-VP. 40

2-5-9- طرز تهیه معرف VP. 41

2-5-10- طرز تهیه معرف MR. 41

2-5-11- تست اکسیداز 41

2-6- روش اجرای کار 42

2-6-1- جمع آوری نمونه‌ها 42

2-6-2- تعیین آنزیم متالوبتالاکتاماز 43

2-6-3- آنالیز آماری.. 44

2-6-4- محدودیت و مشکلات اجرایی طرح.. 44

2-7- جدول متغیرها 45

فصل سوم: یافته‌ها 46

3-1- نتایج.. 47

فصل چهارم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات.. 69

4-1- بحث… 70

4-2- نتیجه گیری.. 75

4-3- پیشنهادات… 75

Abstract. 76

دانلود فراوانی نسبی آنزیم متالوبتالاکتاماز در سویه‌های سودوموناس ائروژینوزای جدا شده از نمونه‌های بالینی در شهر یزد به روش E Test در فایل ورد (word)
فهرست مراجع. 77

ضمیمه: پرسشنامه. 84

دانلود فراوانی نسبی آنزیم متالوبتالاکتاماز در سویه‌های سودوموناس ائروژینوزای جدا شده از نمونه‌های بالینی در شهر یزد به روش E Test در فایل ورد (word)
فهرست جدول‌ها

جدول1-1- طبقه بندی بعضی از جنس‌های خانواده پسودوموناسه آ که از نظر طبی اهمیت دارند [5]. 3

جدول 3-1- فراوانی نسبی آنزیم متالوبتالاکتاماز در نمونه‌های مورد بررسی به روش E.Test 52

جدول 3-2- فراوانی نسبی آنزیم MBL در نمونه‌های مورد بررسی بر حسب نوع نمونه. 53

جدول 3-3- فراوانی نسبی آنزیم MBL در نمونه‌های مورد بررسی بر حسب بخش…. 54

جدول 3-4- فراوانی نسبی آنزیم MBL در نمونه‌های مورد بررسی بر حسب سن.. 55

جدول 3-5- فراوانی نسبی آنزیم MBL در نمونه‌های مورد بررسی بر حسب جنس…. 56

جدول 3-6- فراوانی نسبی مقاومت سویه‌های سودوموناس ائروژینوزا به آنتی بیوتیک‌های مختلف به روش دیسک دیفیوژن 57

جدول 3-7- فراوانی نسبی آنزیم MBL در نمونه‌های مورد بررسی بر حسب مقاومت به جنتامایسین.. 58

جدول 3-8- فراوانی نسبی آنزیم MBL در نمونه‌های مورد بررسی بر حسب مقاومت به کوتریموکسازول 59

جدول 3-9- فراوانی نسبی آنزیم MBL در نمونه‌های مورد بررسی بر حسب مقاومت به سیپروفلوکساسین 60

جدول 3-10- فراوانی نسبی آنزیم MBL در نمونه‌های مورد بررسی بر حسب مقاومت به سفتریاکسون 61

جدول 3-11- فراوانی نسبی آنزیم MBL در نمونه‌های مورد بررسی بر حسب مقاومت به سفپیم.. 62

جدول 3-12- فراوانی نسبی آنزیم MBL در نمونه‌های مورد بررسی بر حسب مقاومت به سفوتاکسیم.. 63

جدول 3-13- فراوانی نسبی آنزیم MBL در نمونه‌های مورد بررسی بر حسب مقاومت به سفتازیدیم.. 64

جدول 3-14- فراوانی نسبی آنزیم MBL در نمونه‌های مورد بررسی بر حسب مقاومت به پیپراسیلین.. 65

جدول 3-15- فراوانی نسبی آنزیم MBL در نمونه‌های مورد بررسی بر حسب مقاومت به تیکارسیلین.. 66

جدول 3-16- فراوانی نسبی آنزیم MBL در نمونه‌های مورد بررسی بر حسب مقاومت به ایمی پنم.. 67

دانلود فراوانی نسبی آنزیم متالوبتالاکتاماز در سویه‌های سودوموناس ائروژینوزای جدا شده از نمونه‌های بالینی در شهر یزد به روش E Test در فایل ورد (word)
فهرست شكل‌ها

شكل 3-1- نوار E.Test جهت تعیین آنزیم متالوبتالاکتاماز 68

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پاورپوینت بررسی بیماری های آنورکتال در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 دانلود پاورپوینت بررسی بیماری های آنورکتال در فایل ورد (word) دارای 42 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت دانلود پاورپوینت بررسی بیماری های آنورکتال در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي دانلود پاورپوینت بررسی بیماری های آنورکتال در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود پاورپوینت بررسی بیماری های آنورکتال در فایل ورد (word) :

دانلود پاورپوینت بررسی بیماری های آنورکتال در فایل ورد (word)

اختلالات آنورکتال

.مهمترین علامت درد و خونریزی از رکتوم است

سایر عوارض شایع این اختلالات پرولاپس ، همورئید، ترشح از مقعد، خارش ، تورم و زخم و یبوست است.

.خون قرمز روشن از رکتوم نشانه ضایعات کولون چپ یا انورکتال است

.وجود خون روی دستمال توالت به دلیل بیماری اطراف مقعد است

.خون مخلوط با مدفوع نشانه به نفع بیماری های التهابی روده است

.خونریزی قطره قطره در همورئید وجود دارد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پاورپوینت بررسی هموروئید (بواسیر) در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 دانلود پاورپوینت بررسی هموروئید (بواسیر) در فایل ورد (word) دارای 17 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت دانلود پاورپوینت بررسی هموروئید (بواسیر) در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي دانلود پاورپوینت بررسی هموروئید (بواسیر) در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود پاورپوینت بررسی هموروئید (بواسیر) در فایل ورد (word) :

دانلود پاورپوینت بررسی هموروئید (بواسیر) در فایل ورد (word) در 17 اسلاید قابل ویرایش با فرمت pptx

تعریف

بواسیر در نتیجه گشادی یا بزرگی وریدی‌های

انتهای ركتوم ایجاد می‌شود. بواسیر ممكن است

داخلی باشد یا خارجی. ممكن است بیمار بطور

همزمان هر دو نوع بواسیر را داشته باشد.

درجه بندی بواسیر داخلی:

درجه 1: بواسیر داخلی است که از مقعد بیرون نزده باشد.

درجه 2: بواسیر داخلی است که از مقعد بیرون زده وخودبخود داخل می رود.

درجه 3: بواسیر داخلی است که از مقعد بیرون زده وبادست به داخل می رود.

درجه 4: بواسیر داخلی است که ازمقعد بیرون زده و با دست نیز به داخل نمیرود.

علایم

خون‌ریزی بدون درد یا توأم با درد

خارش در ناحیه مقعد

خروج بواسیر از مقعد بعد از زور زدن

درد

ترشحات مواد بلغمی و تحریك اطراف مقعد

خون‌ریزی

خون‌ریزی بدون درد هنگام دفع مدفوع شایع‌ترین علامت همورویید یا بواسیر است. در انتهای دفع، خون روشن و شفاف روی مدفوع را می‌پوشاند، یا خون در توالت قطره‌ قطره می‌ریزد یا دستمال توالت را رنگی می‌كند. خون‌ریزی همورویید به ندرت شدید است و كم‌خونی ناشی از خون‌ریزی از مقعد باید بررسی شود و قبل از بررسی و آزمایشات نباید خونریزی را به بواسیر نسبت داد؛ زیرا ممكن است علت خون‌ریزی بیماری جدی باشد كه تأخیر در تشخیص آن به ضرر سلامتی بیمار است.

خارش

بواسیر موجب خارش و التهاب پوست اطراف مقعد می‌شود. خارش به دلایل زیر اتفاق می‌افتد :

هموروئید داخلی گاهی موجب ترشح مدفوع می‌گردد، این ترشحات پوست اطراف مقعد را تحریك می‌كنند.

تورم همورویید موجب خارش و التهاب می‌گردد.

…..

علل

زور زدن هنگام دفع كه هم در یبوست مزمن و هم در اسهال رخ می‌دهد.

حاملگی

سن بالا

تومورهای لگن

علل متنوع و شایع دیگر شامل : نشستن یا ایستادن طولانی

مدت، ورزش نكردن یا ورزش‌های خیلی سنگین.

تشخیص

همورویید یا بواسیر با شرح حال، مشاهده توسط پزشك و معاینه با انگشت پوشیده با دستكش تشخیص داده می‌شود.در بیماری با خون‌ریزی مقعد علی‌رغم تشخیص همورویید، باید سایر علل خون‌ریزی بررسی شوند. برخی بیماران وجود خون در مدفوع را به حساب بواسیر می‌گذارند؛ در حالی كه علاوه بر بواسیر ممكن است بیماری مهم دیگری مثل پولیپ، سرطان روده یا بیماری‌های التهابی روده، علت خون‌ریزی باشد؛ لذا برای ارزیابی نوع بواسیر و نیز سایر علل خون‌ریزی از مقعد،

سیگموییدوسكوپی (دیدن انتهای روده)

یا كولونوسكوپی (دیدن کل روده بزرگ) ضرورت دارد.

در هر دو روش یك لوله با فیبر اپتیک(نوری) وارد روده می‌شود تا سطح داخلی روده را مشاهده و بررسی كند.

وسیله دیگری نیز به نام آنوسكوپ وجود

دارد که فقط كانال مقعد را نشان می دهد

و قادر به بررسی سایر قسمت‌های روده

نیست.با آنوسكوپ فقط بررسی مقعد و

انتهای راست روده مقدور است.

با سیگموییدسكوپ بخش بیشتری از روده

یعنی راست روده و سیگمویید را میتوان دید.

با كولونوسكوپ تمامی نواحی روده بزرگ را می‌توان دید، بخصوص

در مواردی این وسیله باید استفاده شود كه نیاز به بررسی سرطان

روده وجود دارد.

درمان

برای درمان بواسیر از روش‌های متعدد و متنوعی می‌توان استفاده نمود. در اغلب بیماران درمان‌های ساده و محتاطانه یا كمتر تهاجمی مؤثرند

.1درمان‌های ساده

.2درمان‌های موضعی

.3درمان‌های مداخله‌‌ای و كمتر تهاجمی

.4جراحی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق روشهای جراحی جلوگیری از بارداری در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق روشهای جراحی جلوگیری از بارداری در فایل ورد (word) دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق روشهای جراحی جلوگیری از بارداری در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیق روشهای جراحی جلوگیری از بارداری در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق روشهای جراحی جلوگیری از بارداری در فایل ورد (word) :

دانلود دانلود تحقیق روشهای جراحی جلوگیری از بارداری در فایل ورد (word)

روشهای جراحی جلوگیری از بارداری

بستن لوله ها یا عقیم سازی توسط جراحی پر طرفدارترین شكل پیشگیری از بارداری در میان زوجهای واقع در سنین باروری می باشد.در سال 1987 مطابق با اظهار انجمن داوطلبان بستن لوله به طریق جراحی نزدیك به 976000 عمل بستن لوله در ایالات متحده انجام شده كه 66 درصد آنها روی زنان صورت گرفته است.

تا چندین سال اخیر ,بستن لوله در زنان به عنوان یك روش تنظیم خانواده توسط گروههای مختلف اجتماعی محكوم شده بود. برای مثال تا سال 1969 ,كالج آمریكائی متخصص زنان و زایمان توصیه می كرد كه هر خانم 30 ساله پیش از بستن لوله ها,باید چهار بچه سالم داشته باشد. حتی امروزه محدودیتهای اعمال شده توسط دولت مركزی باعث گردیده كه نانی كه تمكن مالی لازم ندارند از بستن لوله ها بی نصیب بمانند چرا كه ممكن است بودجه سازمان ارائه دهنده این خدمات قطع شود. این محدودیتها علاوه بر نسلهای آینده در نظر نردانی كه آنها را اعمال كرده و ترویج داده اند هم مسخره بنظر خواهند رسید.

بستن لوله ها در زنان

بیش از 5 میلیون زن در ایالات متحده و در خلال سالهای دهه 1970 تحت عمل جراحی بستن لوله ها قرار گرفتند . از لحاظ پزشكی , این عمل را در حین سزارین انجام می دهند.در زنانی كه به صورت واژینال زایمان می كنند, اوایل دوره نفاس زمان دلخواهی برای بستن لوله هاست. لوله های فالوپ به طور مستقیم در زیر دیواره شكم قرار داشته و در دسترس هستند كه البته این حالت به مدت چند روز پس از زایمان وجود دارد.

بنابراین انجام عمل جراحی ساده بوده و نیاز به بستری شدن دراز مدت ندارد .وجود تمامی این عوامل باعث می شود كه انجام عمل را در این زمان كم خطر تر از هر زمان دیگر بدانیم.

بستن لوله ها بلافاصله پس از زایمان واژینال ,معایبی به دنبال دارد. از آنجا كه مادر معمولاً چند زاست ,احتمالاً بدون دریافت بی حسی مناسب برای وارد شدن به حفره صفاق زایمان نموده است.به این دلایل بعضی تمایل دارند كه 12 تا 24 ساعت صبر كنند. برای مثال در بیمارستان پاركلند به منظور كاهش دوره اقامت در بیمارستان ,بستن لوله ها در اوایل دوره نفاس در بخش جراحی مامائی و در صبح روز پس از زایمان صوت می گیرد. احتمال ایجاد خونریزی پس از زایمان در زنان چند زا بعد از 12 ساعت نخست پس از زایمان , به مقدار قابل توجهی كاهش می یابد.مسئله دیگر آنكه وضعیت نوزاد را می توان در چند ساعت پس از تولد بصورت دقیق تری تعیین نمود.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله درمورد ایدز در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله درمورد ایدز در فایل ورد (word) دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله درمورد ایدز در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله درمورد ایدز در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله درمورد ایدز در فایل ورد (word) :

دانلود دانلود مقاله درمورد ایدز در فایل ورد (word)

ایدز

ایدز یا نشانگان نقص اکتسابی ایمنی در اثر ویروسی به نام HIV (ویروس نقص ایمنی انسان) به‌وجود می‌آید.

از زمان آلوده شدن بدن به HIV تا بروز ایدز ممکن است ماه تا ده سال و یا بیش‌تر طول بکشد در این مدت گرچه فرد به ظاهر سالم به نظر می‌رسد، اما ناقل بیماری است و می‌تواند افراد دیگر را آلوده کند. AIDS مخفف عبارت «نشانگان نقص ایمنی اکتسابی» به زبان انگلیسی است. بر اثر تخریب یاخته‌های دستگاه ایمنی بدن ناشی از اچ آی وی، برخی بیماریها و عفونتها فرصت مبتلاء کردن انسان را پیدا می‌کنند که موجب نشانه‌ها و علائم متنوعی در بدن می‌شود. برخی از این نشانه‌ها اولین بار در سال میلادی در افراد بالغ جوانی دیده شد که دچار نقص‌های ایمنی مادرزادی نبودند و این تعجب پزشکان را برانگیخته بود. به همین لحاظ مجموعه این علائم را «نشانه‌های نقص ایمنی اکتسابی» یا ایدز نام نهادند، چون نمی‌توانستند آنرا به بیماری مشخصی نسبت دهند و هنوز اچ.آی.وی شناخته نشده بود. بنابراین ایدز مرحله‌ای است که اچ.آی.وی مدتها (چندماه تا چند سال) در بدن حضور داشته و موجب تخریب اکثر یاخته‌های دستگاه دفاعی بدن شده است و فرد مبتلاء مستعد بروز بیماریهای عفونی، سرطانها و مشکلات دیگر می‌گردد.

اهمیت

اچ.آی.وی/ایدز معضلی پزشکی-بهداشتی است که ابعاد اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی آن بسیار گسترده‌اند. از آغاز کشف اولین مبتلایان آن در خرداد سال تاآواخر سال در سراسر جهان بیش از میلیون نفر مبتلا شده‌اند و میلیون نفر فوت کرده‌اند. در حدود نیمی از کسانی که دچار ایدز هستند قبل از سالگی آلوده شده‌اند و بدون دارو اغلب قبل از سالگی می‌‌میرند. هر روز نفر جدید به مبتلایان اضافه می‌شود که نیمی زن هستند و نیز نیمی تا ساله هستند. زنان و دختران به دلائل زیستی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بیش از مردان در معرض خطر ابتلاء و آسیب ناشی از ایدز هستند. در کشور ما تعداد افراد مبتلای ثبت شده نفر تا اول فروردین ماه است که در طی سال گذشته بیش از دو و نیم برابر شده است، و رشدی لگاریتمی از خود نشان می‌دهد. تخمین زده می‌شود که بین تا هزار نفر مبتلای ناشناخته در کشور حضور داشته باشند. بنابراین لازم است همه و به ویژه نوجوانان و جوانان آموزشهایی در راستای پیشگیری ببینند چون تاکنون واکسن و یا علاج قطعی برای این مشکل کشف نشده است و در آینده نزدیک نیز امکان‌پذیر نمی‌باشد.

راه‌های انتقال

اچ آی وی در مایعات داخلی و مترشحه بدن انسان مبتلاء (بجز عرق و تا حدودی بزاق) وجود دارد، اما فقط از راه آمیزش جنسی، تبادل خون یا فرآورده‌های آن و از مادر مبتلاء به جنین قابل سرایت از فردی به فرد دیگر است.

) آمیزش جنسی اگر زن یا مردی به ویروس ایدز آلوده باشد، می‌تواند ویروس را از راه تماس جنسی به دیگری منتقل کند. تماس جنسی موقعی ممکن است منجر به سرایت اچ.آی.وی شود که یک طرف دچار اچ.آی.وی/ایدز باشد و تبادل یا تماس مایعات بدن طرفین رخ دهد. بنابراین تماس جنسی مرد با مرد، مرد با زن، زن با زن در این شرایط ممکن است موجب سرایت شود. لازم به ذکر است در مقاربتها حتی اگر انزال (خروج منی از آلت مرد) هم رخ ندهد امکان سرایت وجود دارد چون مایعات مترشحه قبل از آن هم حاوی ویروس هستند.

) تبادل خون انتقال خون و فراورده‌های آن اگر بدون اقدامات تشخیصی و ویروس زدایی انجام شود به احتمال بسیار زیادی موجب سرایت اچ.آی.وی می‌شود. امری که در کشور ما نیز برای بیماران هموفیلی و تالاسمی رخ داده است. لازم به ذکر است اهداء خون خطری برای سرایت به فرد اهداءکننده ندارد و فقط دریافت کنندگان خون در معرض خطرند. همچنین علیرغم انجام آزمایش‌های تشخیصی بر روی تمام نمونه‌های خون در حال حاضر اگر دوره پنجره را در نظر بگیریم که در آن نتیجه آزمایش منفی خواهد بود، بنابراین هر دریافت خون و فرآورده‌های آن باید برای آزمایش اچ.آی.وی اقدام کند. راه دیگر تبادل خون استفاده از سرنگ و ابزارهای تزریق مشترک (مانند پمپ دست ساز) است که مصرف کنندگان مواد مخدر تزریقی به ناچار یا ناآگاهانه از آنها استفاده می‌کنند. استفاده از هر نوع وسایل تیز و برنده‌ای که به خون فرد مبتلا به اچ.آی.وی/ایدز آغشته شده باشد، مانند سرنگ، سوزن، مسواک (در صورت ایجاد خونریزی لثه) و وسایل خالکوبی ممکن است ویروس را منتقل کند. راه دیگر هم سرایت از طریق پیوند اعضاء (کلیه، کبد، لوزالمعده و …) است.

) مادر به جنین یا نوزاد مادران باردار اگر مبتلاء به اچ.آی.وی باشند محتمل است که در حین بارداری یا هنگام زایمان ویروس به فرزند آنان سرایت کند. همچنین شیردادن مادران اچ.آی.وی مثبت به فرزندانشان ممنوع است چون ویروس درون شیر نیز ترشح شده و منتقل می‌شود. انتقال در مراحل مختلف بارداری بدون داروهای پیشگیرانه در 25% تا 40% رخ می‌دهد. در صورتی که خانم‌های اچ.آی.وی مثبت باردار بشوند لازم است داروهایی مصرف کنند که احتمال سرایت به فرزندشان را کم می‌کند. همچنین نوزاد متولد شده از این مادران باید مدتی داروی ضد اچ.آی.وی بگیرد و شش هفته و ماه پس از تولد آزمایش اچ.آی.وی بشود تا وضعیت ابتلائش مشخص گردد.

در صورت ارتباط جنسی با شخص مبتلاء (مرد با زن / مرد با مرد)، احتمال آلوده شدن کدام یک بیشتر است؟

خطر انتقال ویروس اچ.آی.وی در مردان همجنسگرا بیشتر و تقریباً دو برابر مردان غیر همجنسگرا ست. درضمن خطر دریافت ویروس در بین مردان همجنسگرا در فرد مفعول بیشتر است. احتمال انتقال آلودگی در هر بار آمیزش جنسی از مرد به زن(نزدیکی مهبلی) در حدود / درصد است و احتمال انتقال آلودگی از زن به مرد (نزدیکی مهبلی) در حدود / درصد است. اما حتی یکبار تماس جنسی هم ممکن است منجر به سرایت اچ.آی.وی شود (این ارقام احتمال آماری است) بنابراین با این که احتمال سرایت در یک رابطه جنسی خیلی کم است اما صفر نیست!! و حتی مردانی وجود دارند که تنها با یک نزدیکی با زن اچ.آی.وی مثبت مبتلاء شده‌اند یا زنانی که با یکبار آمیزش با مردان اچ.آی.وی مثبت دچار شده‌اند.

دانلود مقاله درمورد ایدز در فایل ورد (word)
فهرست مطالب:

ایدز

اهمیت

راه‌های انتقال

در چه مواقعی احتمال سرایت از راه جنسی بیشتر می‌شود؟

آیا جلق زدن (استمناء) ممکن است موجب ایدز شود؟

تماس جنسی دهانی یعنی چه و آیا باعث سرایت می‌شود؟

آیا تماس جنسی با تن‌فروشان جوان خطر دارد؟

آیا در اعمال پزشکی امکان سرایت وجود دارد؟

آیا کارکنان بیمارستانها و درمانگاه‌ها در معرض خطراند؟

آیا در آرایشگاه‌ها امکان سرایت وجود دارد؟

راه‌های پیشگیری

پیشگیری پس از مواجههPost exposure Prophylaxis

جلوگیری از سرایت مادر به فرزند

ارتباط اعتیاد یا مصرف مواد با اچ.آی.وی/ایدز چیست؟

درمان

مهارکننده‌های پروتئاز Protease Inhibitors

مهار کننده‌های ورود

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی مسمومیت آرسنیكی در حیوانات اهلی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی مسمومیت آرسنیكی در حیوانات اهلی در فایل ورد (word) دارای 100 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی مسمومیت آرسنیكی در حیوانات اهلی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

مقدمه

پژوهشهای عملی هر چند ناچیز باشد، قابل توجه است. كه اگر چیزی بر دانستنیها نیافزاید، كم ننموده و اگر برای پیشرفت دانش راه تازه‌ای باز ننماید، مسدود هم نمی‌كند. آنها كه با بضاعت مختصر علمی قدم اول را برمی‌دارند، بالطبع در پی قدم دوم بوده و بدنبال اندوخته بهتری می‌روند.
اگر به بخش تركیبات آرسنیكی این پروژه تحقیقاتی، اجمالی شود. اهمیت این ماده در دانش دامپزشكی محرز می‌گردد.
با علم به اینكه داروهای آرسنیكی قسمت عمده‌ای از داروها را تشكیل داده و صنعت داروسازی هر روز تركیبات گوناگونی را از این دارو به بازار می‌فرستد، مطالعه و بررسی آن خصوصاً از نظر سم شناسی شایان توجه می‌باشد.
از سالها قبل مسأله اعتیاد بوسیله این دارو مورد دقت علماء فن بوده و عده‌ای برای چالاكی و تقویت از آن استفاده می‌كردند. حتی در روم قدیم، بخصوص زنها برای طراوت و وجاهت ظاهری متوسل به این دارو می‌شدند.
و یا برای انبساط و نشاط سگهای پرقیمت شكاری و یا پاسبان و یا حیواناتی كه می‌خواستند آنها را فربه و چالاك به مشتری عرضه نمایند، بدون اینكه توجه به خطرات و زهرآگینی آن داشته باشند از این دارو استفاده می‌كردند.
در رابطه با زهرآگینی آرسنیك، زنها و ندیمه‌های سابق گرداننده اصلی این كشمكش بوده و حتی اطلاعات سم شناسی آنان بیش از گیاه‌شناسان و متخصصین شناسی زمان خود بوده است.
نمونه‌های تاریخ شاهد این مدعا می‌باشد. از آن جمله كاترین دومدیسی‏، ملكه فرانسه، دختران بورژیا، كاترین ملكه روسیه و امثال آنها كه برای نابود كردن و انتقام كشیدن و انجام مقاصد شیطانی خود متوسل به زهر می‌شدند و جنایات بیشماری مرتكب شده‌اند. اینان دستگاه و تشكیلات وسیعی برای جمع‌آوری و شناسایی زهرهای مهلك در اختیار داشتند.
آرسنیك از زهرهای كشنده‌ای است كه قرنها پیش، بوجود آن پی برده‌اند و در حیوان یا انسان برای  تبهكاری و یا خودكشی استفاده كرده‌اند.
تاردیو  288 موردی زهرآگینی در انسان و یا حیوان یادداشت كرده است كه 195 مورد آن بوسیله  اسید آرسنیو انجام شده است (3). چون كمترین مقدار این زهر در بدن از راه تجزیه شیمیایی حتی مدتی پس از مرگ هم تشخیص داده می‌شود لذا امروزه تبهكاری كمتری با این زهر اتفاق می‌افتد و بیشتر توجه به خواص درمانی آرسنیك معطوف می‌باشد.

فهرست مطالب
                                     
فصل اول/ مقدمه
1-1- مقدمه    1
فصل دوم/ كلیات
2-1- تاریخچه    4
2-2- خواص عمومی     7
2-3-خواص حیاتی و اثرات آرسنیك در بدن و اعضاء    11
2-3-1- اثر بر روی پوست     13
2-3-2- اثر بر روی تغذیه    13
3-3-3- اثر بر روی كبد    14
2-3-4- اثر بر روی دستگاه گردش خون    14
2-3-5- اثر بر روی اعصاب     14
2-3-6- اثر بر روی استخوانها و نمو بدن    15
2-3-7- اثر بر روی سوخت و ساز بدن    16
2-3-8- اثر بر روی دهان و دندان    16
2-3-9- اثر بر روی كلیه     17   
2-4- سمیت تركیبات مختلف آرسنیكی     18
2-4-1- تركیبات معدنی یا كانی     22
2-4-2- تركیبات آلی     23
2-5- توكسیكوكنتیك آرسنیك    38
2-5-1- جذب    38   
2-5-2- توزیع و تجمع آرسنیك در بدن    40   
2-5-3- دفع آرسنیك    44   
2-6- تحمل بدن در مقابل آرسنیك    47
2-7- اعمال دفاعی بدن در مقابل آرسنیك    48
2-8- سبب شناسی     49
2-8-1 مسمومیت جنائی    49   
2-8-1- مسمومیت اتفاقی    50
2-8-3- مسمومیت دارویی    51
2-9- درجات مسمومیت به (درجات صحیح مسمومیت)    55
2-9-1- سمیت حاد تا تحت حاد    55
2-9-2- سمیت مزمن و تحت مزمن    57
2-9-3- سمیت آرسنیك در گونه‌های مختلف حیوانات    60
2-10- مكانیسم عمل     61
فصل سوم/ جمع بندی و نتیجه‌گیری
3-1- علائم بالینی     64
3-1-1- علائم در مسمومیت‌های فوق حاد    64
3-1-2- علائم در مسمومیت‌های حاد     65
3-1-3- علائم در مسمومیت‌های تحت حاد    66
3-1-4- علائم در مسمومیت‌های مزمن    67
3-2- یافته‌های آزمایشگاهی    68
3-3- درمان و پیش آگهی    72
فصل چهارم/ منابع
الف- منابع فارسی     85
ب- منابع انگلیسی    86

 

منابع فارسی

1-    اخوال، عبدالمجید (1369) اثردرمانی B.A.L در مسمومیت‌های آرسنیكی سگ ، پایان نامه شماره 594، صفحات : 32، 36 و 45 تا 51 (دانشكده دامپزشكی دانشگاه تهران).
2-    شیمی ، احمد (1366)دامپزشكی ، صفحات 54 تا 57 (انتشارات سازمان دامپزشكی كشور).
3-    ملك. محمود (1375) بررسی درباره مسمومیت حاصله از آرسنیك و درمان آن در دامهای كوچك، پایان نامه شماره 254، صفحات 1 تا 8 و 12 تا 30 (دانشكده دامپزشكی  دانشگاه تهران).
 

منابع انگلیسی

 4- Anderson, W.A.D.& Thomas, M.S (1980). Synopsis of Pathologhy,   Edn., (CVM Publication Ltd., London).
5- Booth, N.H & Mcdonald, L.E.(1986). Veterinary pharmacology and Therapeutics,   End., PP:922-923 (Iowa state University Press, New York).
6- Charboneau, S.M.(1990). Arsenic Infection. Metabolism of Orally Administered Inorganic Arsenic in the Domestic Animal Toxical Lett, 24(2):107-113.
7- Chardrasoma, p.& =Thomas, M.S.(1995). Concoise of Pathology,   Edn., PP.: 180-276 (W.B.Saunders publication Ltd., Philadelphia).
8- Clarke, E.G.C & Clark, M.L.(1990). Garners Veterinary Toxicology,   End., PP.: 14-21-22-32-33-44-47-48-50 (Wilkins Company Baltimore Publication, Ltd., London).
9- Crecelius, E.A.(1992). Changes in the Chemical Separation of Arsenic Following Ingestion by Man. Environ Health Prespect, 25:147-150.
10- Ettinger, S.J. & Feldman, E.C.(1995). Text Book of Veterinary Internal Medicine,   End., PP: 320 (W.B.Saunders, philadelphia).
11- Ettingers, S.J. & Feldman, E.C(1996). Text Book of Veterinary Internal Medicine,   Edn., PP.: 196,470-471 (W.B.Saunders, philadelphia).
12- Hornfeldt, C.S. & Borys, D.J.(1996). In Organic Arsenic Poisoning in Bovine. Journal of Toxicology, 56(3): 20-24.
13- Hoskins, J.D.(1998). Thiacetaramide and it’s Adverse Effects. Journal of Toxicology, 59(4): 131-134.
14- Humphreys, D.J. (1988).Veterinary toxicology,   Edn., PP.: 19-23 (W.B.Saunders, philadelphia).
15- Kirk, R.W. (1990). Current Veterinary therapy x. domestic Animal practice,  Ehd., PP.: 159-161 (W.B.Saunders, philadelphia).
16- Manahan, S.E.(1994). Toxicological chemistry,   Edn., PP.: 260- 261, 282-284 (W.B. Saunders, philadelphia).
17- Morgan, R.V.(1998). Small Animal Practice,   Edn., PP.: 1317-1318 (Churchilll Livingstone Inc., London).
18- Neiger, R.D. & Osweiler, G.D. (2001). Arsenic Consentrations in Tissues and Body Fluid of Dogs on Chronic Low- Level Dietary Sodium Arsenic. Journal of Veterinary Diagnostic Investigation, 38:334-337.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی بیماری های دستكاه گوارش در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی بیماری های دستكاه گوارش در فایل ورد (word) دارای 102 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی بیماری های دستكاه گوارش در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

مقدمه

دستگاه گوارش (GI) از دهان شروع می شود كه مری بعد از آن قرار گرفته است. مری ارتباط دهنده دهان و معده است، كه معده اولین جای هضم غذا است. لذا كار آن انتقال غذا از دهان به معده است.
مری به 2طریق انجام وظیفه می كند 1- Passiv (غیرفعال) ? كه با استفاده از نیروی ثقل انجام می شود. 2- active (فعال) ? در شرایط غیرایستاده (مثل خوابیدن)- در بعضی از شرایط این وظیفه active مری بیشتر مشاهده می شود و آن در شرایط استفراغ است كه به هر صورت محتویات GI باید خارج شود و به بیرون هدایت گردد. لذا مری یك عضو passive نیست بلكه active است.
مری از محاذاتC7 شروع شده سپس از مریاستن خلفی عبور كرده و در محل هیاتوس دیافراگماتیك در محاذات T10 وارد شكم شده و به معده وصل می شود. پس از لحاظ practical و عملكردی مری طولی حدودcm40 را اشغال كرده كه25cm آن فقط مربوط به مری است و15cm بقیه فاصله ای است كه از دندان ثنایا یا داخل دهان تا شروع مری است. نكته عملی این مطلب آن است كه زمانی كه می خواهیم برای مریض (Nace gastric tube) Ng Tube بگذاریم باید لوله را از دهان و مری عبور دهیم تا در معده قرار گیرد كه باید 2 سانتی متر پایین تر از انتهای مری قرار گیرد كه باید سر مریض را Hyper extent كنیم و سپس از دندان ثنایای تحتانی تا2cm زیر زائده زایفوئید فاصله را حساب كنیم این طولی است كه می توان Ng Tube مؤثر گذاشت. چنان چه این طول كوتاه تر از این باشد لوله داخل مری،‌و اگر بزرگتر باشد در قسمت های تحتانی تر معده كه محل ذخیره نیست قرار می گیرد در حالی كه هدف از NgT وصل كردن خارج معده به محل ذخیره معده است (ان شاء الله وقتی وارد بخش شدید این مطلب را بهتر درك خواهید كرد).
مری در طول مسیر خود در مجاورت با عناصر فوق العاده مهم قرار می گیرد. در جلوی آن نای قرار گرفته، مری در میانه های مسیر خود در محاذات قلب و دهلیز قلب، سپس بعد از عبور از دهلیز در كنار برونكوس چپ قرار می گیرد و سپس وارد شكم می شود. لذا كلیه مشكلاتی كه در این مسیر ایجاد می شود روی آناتومی مری تأثیر گذاشته. مثلاً بزرگی دهلیز یا قوس آئورت مری طبیعی بافتی مثل پوست دارد منتها لایه های سطحی دیگر شاخی نیست (non cornified squamous call) سطح مری توسط مخاط squamous پوشیده شده كه یك لایه ژرمیناتیو (زایا) در Base آن قرار می گیرد كه 15-10% كل ضخامت مخاط را تشكیل می دهد و به درون لایه non cornified نفوذ كرده و پیت ها را به وجود می آورد. به تدریج این سلول های زایا سلول های سطحی را به وجود می آورد و بافت مری را از صدمات ناشی از عبور غذا یا حرارت یا تغییرات ناگهانی PH حفظ می كند. لذا این لایه زایا به سرعت تكثیر پیدا كرده و هر 3 روز یكبار سلول های سطحی مری ریزش پیدا كرده و با سلول های جدید جایگزین می شود تا مری صدمه نبیند و به همین دلیل turn over بالای مری احتمالcancer هم وجود دارد. لذا هر عاملی كه این turn over را زیاد كند مثل غذاهای داغ و بعضی مواد سمی مثل قارچ ها بافت را مستعد concer می كند. در زیر لایه زایا lamina propia قرار گرفته كه شامل سلول های لنفوسیت و گاهاً ائوزینوفیل است. اما هرگز نوتروفیل در این لایه نیست و سیستم لنفاتیك هم در این لایه وجود ندارد لذا اگر concer در این بافت ایجاد شود و به زیر ناحیه L.P گسترش پیدا نكند (یعنی محدود به اپی تلیوم سطحی وL.P باشد) چون لنف در این ناحیه نیست به آن carcinoma insitue می‌گوییم. اما بعداً خواهید دید كه به لحاظ وضعیت آناتومیك و خصوصیات بافت مری c.i به ندرت دیده می شود.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در سلول های مجزای کبد موش در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در سلول های مجزای کبد موش در فایل ورد (word) دارای 81 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در سلول های مجزای کبد موش در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست مطالب

چکیده پایان نامه
بخش اول: مقدمه
مقدمه   
1-1- اوپیوییدها   
1-1-1- تاریخچه   
1-1-2- آلکالوییدهای تریاک   
1-1-3- پپتیدهای اوپیویید درون زاد   
1-1-4- آثار اوپیوییدها بر اعضای مختلف   
1-1-5- مصارف بالینی اوپیوییدها     
1-2- متابولیسم   
1-2-1- تاریخچه   
1-2-2- کلیات متابولیسم   
1-2-3- مکان های متابولیسم داروها   
1-2-4- عوامل تعیین کننده سرعت تغییر شکل زیستی   
1-2-5- تکنیک های تجربی بررسی متابولیسم   
1-2-6- کاربرد و اهمیت بررسی متابولیسم   
1-3- جداسازی سلولهای کبد   
1-4- روش های مطالعه شده برای شناسایی و اندازه گیری نوسکاپین و متابولیت هایش   
1-5- کلیاتی درباره کروماتوگرافی و HPLC   
1-5-1- تاریخچه   
1-5-2- اساس کروماتوگرافی   
1-5-3- فازهای متحرک و ساکن در کروماتوگرافی مایع   
1-5-4- کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا   
1-5-5- اساس دستگاه HPLC   
1-6- نوسکاپین   
1-6-1- برخی اثرات نوسکاپین   
1-6-2- فارماكوكینتیك نوسكاپین   
1-6-3- مروری بر روند متابولیسم نوسکاپین   
بخش دوم: روشها و مواد
2-1- اهداف مطالعه   
2-2- دستگاه ها و وسایل    
2-3- مواد   
2-4- تهیه بافرهای پرفیوژن   
2-4-1- محلول Stock بافر هنکس با غلظت 10 برابر   
2-4-2- محلول Stock بافر کربس- هنزلیت با غلظت 2 برابر   
2-4-3- بافر هنکس یک   
2-4-4- بافر هنکس دو   
2-4-5- بافر کربس آلبومین   
2-4-6- بافر کربس- هپس   
2-5- تهیه محلول کلاژن و کوت کردن پلیت 6خانه   
2-6- محیط کشت   
2-6-1- مراحل تهیه محیط کشت: (1:1) DMEM, F12   
2-7- سرم جنین گاو (FBS)   
2-8- کیت استریل پرفیوژن   
2-9- تهیه هپاتوسیت های تازه   
2-9-1- نگهداری سلولهای به دست آمده از کبد موش   
2-9-2- بررسی حیات سلولی و نحوه اثر دادن دارو روی سلولهای جدا شده از کبد موش   
2-9-3- تهیه نمونه برای انجام آنالیز   
2-10- روش سنتز مکونین (6 و 7- دی متوکسی فتالید)   
2-11- دلایل انتخاب HPLC   
2-11-1- مشخصات دستگاه HPLC   
2-11-2- انواع روش های HPLC آزمایش شده   
2-11-3- روش تهیه بافر 10X استات با 4 pH=   
2-11-4- روش تهیه بافر فسفات سدیم Mm 25 با 5/4 pH=   
2-12- استخراج متابولیت از ادرار انسان   
بخش سوم: نتایج
3-1- جداسازی سلولهای کبد   
3-2- سنتز مکونین   
3-3- روش کروماتوگرافی با کارکرد عالی (HPLC)   
بخش چهارم: بحث و نتیجه گیری
4-1- جداسازی سلول های کبد موش   
4-2- روش کروماتوگرافی با کارکرد عالی (HPLC)   
4-3- متابولیسم نوسکاپین   
4-4- متابولیسم نوسکاپین در ادرار انسان   
خلاصه انگلیسی   
منابع   
اختصارات   
 
چکیده پایان نامه
اطلاع از مسیرهای متابولیسم دارو نقش مهمی در درک سمیت دارو دارد. این اطلاعات می توانند در طراحی داروهای جدید و روشن کردن مکانیسم سرطان زایی ترکیبات شیمیایی به کار روند. از
این رو یافتن روشی مناسب برای بررسی متابولیسم داروها گام مهمی در جهت رسیدن به دیگر اطلاعات  با ارزش در مورد داروها است. متابولیسم نوسکاپین در ادرار انسان، خرگوش و موش صحرایی بررسی شده است. طبق نتایج به دست آمده از این مطالعات نوسکاپین از دو مسیر o- دمتیلاسیون و شکسته شدن پیوند C1-9 متابولیزه می شود و مکونین به عنوان محصول عمده متابولیسم آن شناخته شده است. در این تحقیق متابولیسم نوسکاپین توسط یک روش ex vivo، سلولهای جدا شده کبدی، مورد بررسی قرار گرفت این روش از چند جنبه دارای اهمیت است: این روش حد واسط مناسبی بین روشهای قبلی مانند آنزیم های حل شده، فراکسیون ارگان جدا شده و مطالعه مستقیم روی حیوان کامل است. این سلولها خصوصیات لازم بافت دست نخورده مانند نفوذپذیری غشا را دارا هستند از این رو در بسیاری از مطالعات بیوشیمیایی به کار می روند.
در این تحقیق سلولهای کبد موش صحرایی طی یک فرآیند دقیق جدا شدند و زنده بودن آنها با آزمایش منع تریپان آبی %1/0 و مشاهده میکروسکوپی سلولها تأیید شد. شناسایی استاندارد داروی نوسکاپین و متابولیت اصلی آن، مکونین توسط روش HPLC صورت گرفت. اگر چه استانداردهای نوسکاپین و متابولیت اصلی آن در محلولهای Spike شده مشاهده شدند اما این روش قادر به شناسایی متابولیت ها در عصاره سلولی نبود. به نظر می رسد که افزایش حساسیت روش به مشاهده همزمان نوسکاپین و متابولیت ها کمک کند.
 
اختصارات
– ACEIS: Angiotensin Converting Enzyme Inhibitors
– BSA: Bovine Serum Albomin
-DMEM: Dulbecco”s Modified Eagle Medium
– DMSO: Dimethyl sulfoxide
EXP: Exposure
EXT: Extract
FBS: Fetal Bovine Serum
FCS: Fetal Calf Serum
HPLC: High Performance Liquid Chromatography
MTT: 3- [4, 5- Dimethylthiazol- 2- yl]- 2,5- diphenyl tetrazolium bromide
ml: milliLiter
mM: millimole
 : ug: Microgram
 : Microlitre
Rt = Retention time
SPE= Solid Phase Extraction
v = volume
w = weight

Information about pathways of drug metabolism has important role on understanding of the drug toxicity. These informations can be used in design of new drugs and making clear understanding of carcinogenesis of chemical compositions. So that finding of suitable method in study of drug metabolism is an important step in finding other valuable information about drugs. noscapine metabolism has been investigated in human, rabbit and rat urine. According to these studies noscopine is metabolized in two pathways o-demethylation and C1-9 bond cleavage and meconine has been found as the major product of its metabolism. In this study noscapine metabolism was investigated by an ex vivo method, isolated hepatocyte. This method has several outstanding aspects, it is a suitable intermediate between pervious methods such as solubilized enzymes, isolated organelle fraction and direct study on whole animals. These cells have the essential properties of the intact tissue, including similar permeability characteristics, so that they can be used in many biochemical studies.
In this study rat hepatocytes were seprated in accurate process and their viability was confirmed by trypan blue 0.1% test and microscopic evaluation A method was developed for determination of noscapine standard and its major metabolite, meconine by HPLC. Although the standards of noscapine and its major metabolite were observed in spiked solutions but the method was not able to detect the metabolite in cell extract. It seems that the improvement in sensitivity of the detection method helps to observe the parent drug and metabolite simultaneously.

 

References

1.    Katzung, B.G.  Basic and Clinical Pharmacology. (2004) 9th edition P: 51-64, 512-528.

2.    Dewick, P.M., Medical Natural Products A Biosynthetic Approach. (2003) 2nd edition P: 329-331.

3.    Evans, W.C. Trease and Evans, Pharmacognosy. (2002) 15th edition P: 357-358.

4.    Cone, E.J.; Gorodetzky, C.W.; Shu Yuan Yeh; Darwin, W.D. and Buchwald, W.F. Determination and measurement of opium alkaloids and metabolites in urine of opium eaters by methane chemical ionization mass fragmentography. J. of chromatography. (1982) 230: 57-67.

5.    متابولیسم داروها و مواد شیمیایی (بیوشیمی تركیبات خارجی)؛ تألیف پارك د.و.، ترجمه آیینه چی ی. و محمودیان م.؛ 1360؛ ص 8-11.

6.    Hasler, J.A. Pharmacogenetics of cytochromes P450. Mol Aspects Med. (1999) 20(1-2): 12-24, 25-137.

7.    Hasler, J.A.; Estabrook, R.; Murray, M.; Pikuleva, I.; Waterman, M.; Capdevila, J.; Holla, V.; Helvig, C.; Falck, J. R.; Farrell, G.; Kaminsky, L.S.; Spivack, S.D.; Boitier, E. and Beaune, P. Human cytochromes P450. Mol Aspects Med. (1999) 20: 1-137.

8.    Gondfriand, T.; Miller, R. and Wibo, M. Calcium antagonism and calcium entry blockade. Pharmacol. Rev. (1989) 38: 321-416.

9.    Smith, D.A.; Abel, S.M.; Hyland, R. and Jones, B.C. Human cytochrome P450, electivity and measurement in vivo. Xenobiotica. (1998) 28(12): 1095-1128.

10.    مطالعه فارماكوكینتیك مبودیپین و دیبودیپین، دو مسدد جدید كانال كلسیم، در حیوانات آزمایشگاهی؛ بهلولی ش. پایان نامه شماره 12 گروه فارماکولوژی، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران؛ 83-1382؛ ص 27.

11.    Moldeus, P.; Hogberg, J. and Orrenius, S. Isolation and use of Liver cells. Methods Enzymol. (1978) 52: 60-71.

12.     Howard, R.B.; Christensen, A.K.; Gibbs, F.A. and Pesch, L.A.
J. Cell Biol. (1967) 35:675.

13.     Berry, M.N. and Friend, D.S. J.Cell Biol. (1969) 43:506.

14.    Wagle, S.R. and Ingebretsen, W.R., Jr, this series 35:579.

15.     Seglen, P.O. Exp. Cell Res. (1973) 82:391.

16.    Ian Freshney, R. Culture of Animal Cells A Manual of Basic Technique. (2000) 4th edition P: 96-98, 357-358.

17.    روشهای بنیادی كشت یاخته های جانوری؛ خوانساری ن. و شمشیری م.؛ 1374؛ص 1-30.

18.    Haikala, V. New sensitive method to determine noscapine in serum by reversed-phase liquid chromatography.
J. of Chromatography. (1985) 337: 429-433.

19.     Jensen, K.M. Determination of noscapine in serum by high-performance liquid chromatography. J. of chromatography (1983) 274: 381-387.

20.    كروماتوگرافی و طیف سنجی؛ شفیعی ع.؛ 1373؛ ص 1-79.

21.    Hamilton, R.J. and Sewell, P.A. Introduction to High Performance Liquid Chromatography. (1981) 2nd edition P: 1-13, 60-78.

22.    Ravindranath, B. Principles and Parctice of Chromatography. (1989) P: 23-53, 321-332.

23.    Schwedt, G. Essential Guide to Analytical Chemistry. (1998) P: 142-147.

24.    Willette, R.E. Textbook of Organic Medicinal and Pharmaceutical Chemistry. (1998) 10th edition P: 687-711.

25.     Karlsson, M.O.; Dahlstrom, B.; Echernas, S.-A.; Johansson, M. and Tufvesson, A. Pharmacokinetics of oral noscapine.
 Eur. J. Clin. Pharmacol. (1990) 39: 275-279.

26.     Dahlstrom, B.; Mellstrand, T.; Lofdahl, C.-G. and Johansson, M. Pharmakokinetic properties of noscapine. Eur. J. clin. Pharmacol. (1982) 22: 535-539.

27.     Tsunoda, N. and Yoshimura, H. Metabolic fate of noscapine. II. Isolation and identification of novel metabolites produced by C-C bond cleavage. Xenobiotica (1979) 9(3): 181-187.

28.     Mitchell, I.D.; Carlton, J.B.; Chan, M.Y.; Robinson, A. and underland, J. Noscapine-induced polyploidy in vitro. Mutagenesis. (1991) 6(6): 479-486.

29.     Kamikawa, Y. and Shimo, Y. Inhibitory effects of non-narcotic antitussive drugs on cholinergically and non-cholinergically mediated neurogenic contractions of guinea-pig isolated bronchial muscle. J. Pharm. Pharmacol. (1991) 43(4): 242-246.

30.     Mahmoudian, M. and Mojaverian, N. Effect of noscapine the antitussive opioid alkaloid on bradykinin-induced smooth muscle contraction in the isolated ileum of the guinea-pig.

31.     Francel, P.C. Bradykinin and neuronal injury. J. Neurotrauma. (1992) 9 suppl. 1: 527-54. Review.
32.     Ebrahimi S.A.; Zareie, M.R.; Rostami, P. and Mahmoudian M. Interaction of noscapine with the bradykinin mediation of the cough response. Acta Physiol. Hung. (2003) 90(2): 147-155.

33.     Zhou, J.; Gupta, K.; Aggawal, S.; Aneja, R.; Chandra, R.; Panda, D and Joshi, H.C. Brominated derivatives of noscapine are potent microtubule-interfering agents that perturb mitosis and inhibit cell proliferation. Mol. Pharmacol. (2003) 63(4): 799-807.

34.     Zhou, J.; Gupta, K.; Yao, J.; Ye, K.; Panda, D.; Ginnakakaou, P. and Joshi, H.C. Paclitaxel-resistant human ovarian cancer cells undergo C-Jun NH2-terminal kinase-mediated apoptosis in response to noscapine. J. Biol. Chem (2002) 277(42): 39777-39785.

35.     Joshi, H.C. and Zhou, J. Noscapine and analogoues as potential chemotherapeutic agents. Drug New Perspect. (2000) 13(9): 543-546.

36.     Ke, Y.; Ye, K.; Grossnikaus, H.E.; Archer D.R.; Joshi, H.C. and Kapp, J.A. Noscapine inhibits tumor growth with little toxicity to normal tissues or inhibition of immune responses. Cancer-Immunol-Immunother. (2000) 49(4-5): 217-225.

37.     Tsunoda, N. and Yoshimura, H. Metabolic fate of noscapine. III. Further studies on identification and determination of the metabolites. Xenbiotica (1981) 11(1): 23-32.

38.     Tsai, C.; Perng, R.; Chang, K.; Venzo, D. and Gazdar, A. Evaluation of the relative cytoxic effects of anticancer agents in serum-Supplemented Versus Serum-free media using a tetrazolium colorimetric assay. Jpn. J. Cancer (1996) 87: 91-97.

39.     Ian freshney, R. Culture of Animal Cells A Manual of Basic Technique (1992) 2nd edition P: 15-46.

40.     Chollet, D.F.; Ruols, C. and Arnera, V. Determination of noscapine in human plasma using solid-phase extraction and high-performance liquid chromatography. J. of chromatography B (1997) 701: 81-85.

41.     Lee, D.U. (-)- -Narcotine: A facile synthesis and degradation with ethyl chloroformate. Bull. Korean Chem. (2002) 23(11): 1548-1552.

42.    Yin, C.; Tang, C. and Wu, X. HPLC determination of aminophylline, methoxy phenamine hydrochloride,  noscapine and chlorphenamine maleate in compound dosage forms with an aqueous-organic mobile phase. J. of Pharmaceutical and Biomedical Analysis (2003) 33: 39-43.

43.     Musshoff, F.; Trafkowski, J. and Madea, B. Validated assay for the determination of markers of illicit heroin in urine samples for the control of patients in a heroin prescription program. J. of chromatography B (2004) 811: 47-52.

44.     Johansson, M.; Tufvesson, A.; Forsmo-Bruce, H.; Jacobsso, S. and Westerlund, D. Determination of noscapine and its metabolites in plasma by coupled-column liquid chromatography. J. of chromatography (1988) 459: 301-311.

45.     Kikura-Hanajir, R.; Kaniwa, N.; Ishibashi, M.; Makino, Y. and Kojima, S. Liquid chromatographic-atmospheric pressure chemical ionization mass spectrometric analysis of opiates and metabolites in rat urine ofter inhalation of opium. J. of chromatography B (2003) 789: 139-150.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید