دانلود بررسی چگونگی یون گیری واكنشی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی چگونگی یون گیری واكنشی در فایل ورد (word) دارای 98 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی چگونگی یون گیری واكنشی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

مقدمه :
یون گیری واكنشی- PECVD- Ashing- پراكنده كردن مایعات- شیمی پلاسمایی- فیزیك پلاسما- عكس العمل سطوح نسبت به یكدیگر
سخنران: Herbert H.Sawin
پروفسور مهندسی شیمی و مهندسی برق و علوم كامپیوتر از مؤسسه علم و صنعت ماساچوست (MIT)، شهر كمبریج، MA

پیشنهادهای فهرست شده سمینار:    July 8-12,2002كمبریج، ماساچوست
•    ارزیابی های سمینار
•    معرفی سمینار
•    طرح كلی سمینار
•    شرح حال و تحقیقات جاری هرب ساوین
•    زمینه ها و خصوصیات خواسته شده از ثبت نام كنندگان
•    روند كار و نوع سمینار
•    اطلاعات برای ذخیره جا در هتل
•    اطلاعات ثبت نام
•    آموزش در سایت
•    یادداشتهای نمونه سمینار
•    مقالات اخیر ساوین
•    تماس ها برای سوالات
•    ثبت نام در وب سایت
•    اطلاعات ناحیه بوستون
•    سوابق آقای ساوین
 
1-معرفی
•    فیزیك پلاسما
•    فرآیند ریزالكترونیك
2-سیفتیك گازی (Gas Kinetics)
•    مدل سیفتیك گازی
•    مدل توزیع ماكسول- بولتزمن
•    مدل گازی ساده شده
•    محتوای انرژی
•    نرخ برخورد بین مولكولها
•    مسیر آزاد
•    سیالیت عددی ذرات گاز روی یك سطح
•    فشار گازی
•    خواص انتقال
•    جریان گاز
•    وضعیت سیال
•    رسانایی رساناها
•    احتمال برخورد
•    پراكندگی گاز- گار
•    پراكندگی ذره از یك آرایش ثابت
•    انتشار ارتجاعی
•    برخورد غیر ارتجاعی
•    نمونه های فرآیندهای برخورد غیر ارتجاعی
•    عكس العمل های فاز- گازی
3-فیزیك پلاسما
•    توزیع انرژی الكترونی
•    سینتیك همگونی پلاسما
•    مدل توزیع (مارجینوا)
•    مدل توزیع (دروی وشتاین)
•    انتقال ذره باردار شده و باردار شدن فضایی
•    سینتیك گاز رقیق شده
•    شكافت انتشار دو قطبی
•    تجمع غلاف
•    سینتیك ساده غلاف
•    حفاظت یا پوشش «دیبای»
•    تجمع غلاف و آزمایش بوهم (Bohm)
•    آزمایش غلاف بوهم
•    خصوصیات میله آزمایش
•    شكست و نگهداری، تخلیه rf
•    تقریب میدان مشابه
•    تقریب میدان غیرمشابه
•    مدل سازی ئیدرودینامیك خودساخته تخلیه rf
•    اندازه گیری تخریب rf
•    مدل توازن الكترونیكی
•    مقایسه تخریب rf اندازه گیری شده و محاسبه شده
•    ارائه مدل به سبك مونت كارلوی تخلیه rf
•    خود با یا سنیگ rf (تجمع خودبخودی rf)
•    سیستم همگن (متقارن)
•    توزیع ولتاژ در سیستم rf
•    توزیع ولتاژ در پلاسمای خازنی rf متقارن و غیر متقارن
•    مدار معادل تخلیه rf
•    تنظیم الكترودها
•    سینتیك بمباران یونی
•    تخلیه اپتیكی
•    لم اندازه گیری حركت
•    ریزنگاری تخلیه اپتیكی
•    فرآیند برخورد الكترون
•    برخورد الكترونی اكسیژن در پلاسما

4-تخلیه های مدار مستقیم (DC)
•    امیژن ثانویه الكترون در بمباران یونی
•    بمباران خنثی امیژن ثانویه
•    عمل فتوامیژن الكترونهای ثانوی
•    ناحیه كاتدی
•    یونیزاسیون در غلاف
•    توزیع انرژی یونها
•    الكترونهای اشعه ای (الكترونهای سریع)
•    ناحیه آند
•    مدل سازی پلاسمایی DC
5-تخلیه های Rf
•    فیزیك پلاسمای rf خازنی
•    فیزیك تخلیه RF كه بصورت القایی فردوج شده اند.
•    فیزیك تخلیه رزونانس الكترون- سیلكوترون
•    فیزیك تخلیه هلیكون

پیكره بندی و سخت افزار رآكتور
•    همگن كردن شبكه ها و تنظیم كننده ها
•    شبكه های الكترونیكی همسان ساده شده
•    تنظیم كننده های موج كوتاه
•    رآكتورهای لوله ای
•    رآكتورهای صفحه موازی (دیودی)
•    رآكتورهای صفحه موازی نامتقارن
•    گیرندگان یون واكنشی
•    گیرندگان واكنشی یون كه بطور مغناطیسی افزایش یا رشد یافته اند.
•    گیرندگان اشعه یون واكنشی
•    بایاسینگ جریان مستقیم در گیرندگان نمادین
•    گیرندگان دیودی ارتجاعی
•    رآكتورهای تریودی
•    بایاسینگ Rf
•    محدود كردن مغناطیسی چند قطبی
•    منابع پلاسمای غیر قابل دسترسی
•    ECR توزیع شده
•    منابع در حال جریان نزولی
•    ماگنترولها
•    مونتاژ كردن لایه لایه ای
•    تبرید برگشتی هلیوم
•    محكم كاری الكترواستاتیك
•    جستجوی نقطه نهایی
•    تجزیه و تحلیل تخلیه اپتیكی
•    ثبت حركات تداخلی
•    ثبت لیزری امواج یا حركات تداخلی
•    مونیتورینگ یا مشاهده امپدانسی
•    فاز گازی
•    تولید اتم اكسیژن
•    بارگزاری رآكتورها
•    واكنشهای سطحی
•    شیمی لایه هایی كه خود بخود واكنش دارند.
•    ارتقاء پلمیری
•    سینتیك مواد نشتی یا رطوبت ده
•    الكترون گیری شیمیایی فزاینده یونی
•    اتمهایی كه با گرفتن یون ارتقاء پیدا می كنند مثل Cl و Cl+
•    پراكندگی و جایگزی حاصل الكترون گیری مثل 
•    مدلهای سینتیك الكترون گیری پلی سیلیكون
•    الكترونگیری پلی سیلیكون مرتب شده
•    الكترون گیری اكسید كه توسط یون زیاد شده
•    الكترون گیری ضد نور كه توسط یون زیاد شده
•    مقایسه مواد شیمیایی ارتقاء یافته با یون و بستهای الكترون گیری خود بخود شیمیایی.
طیف نگاری تخلیه اپتیكی
•    توده نگاری میكروسكوپی
•    میله آزمایش لانگ میر
•    فلورسنت القایی با لیزر
•    تحلیل امپدانس پلاسمایی
•    ثبت تداخل با لایه های كاملاً چسبیده
8-الكترون گیری جلوه ها
•    ده مبارزه برتر الكترون گیری
•    مكانیزمهای گسترش مقطعی
•    جهت دار شدن بمباران یونی از پلاسما
•    پراكندگی یونی در جوله های خاص
•    تغییر سطوح در جلوه های ویژه
•    الكترون دهی و الكترون گیری با پراكندگی
•    اتم گیری با القاء یونی
•    اتم گیری خودبخود
•    جابجایی نمونه ها و فعال ها از پلاسما
•    جابجایی مجدد بوسیله خط دید تولیدات
•    شكست
•    جاذبه بالقوه تصویر با دیواره های هدایت پذیر (رسانا)
•    نسبت منظری الكترون گیری وابسته
•    تجمع نامتقارن در الكترون گیری پلی سیلیكونی و فلزات
9-مدل سازی سه بعدی از عوارض زمین و عوارض جغرافیایی
•    مدل سازی سطحی ساده شده
•    خصوصیات شبیه ساز مونت كارلو
•    مصرف جذب شدن در سطوح عمل متقابل به هم در سطوح
•    پراكندگی یكنواخت و غیریكنوخت
•    انتشار فیزیكی و الكترون گیری با یون فزاینده
•    پراكندگی از قسمت سطح منبع
•    ارتقاء كیفیت سطحی
•    مقایسه نتایج آزمایشی و مدل سازی
•    تجمع شكافتهای میكروسكوپی به وسیله پراكندگی یونها
•    پراكندگی یونی
•    جهت دار شدن یونی
•    زاویه ماسك
•    تركیب مجدد سطحی
•    جابجایی   از پلاسما
•    تأثیر تغییر مكان بر وضع ظاهری
•    خشن كردن سطوح در حین اتم گیری
10-تخریب پلاسما
•    آلودگی
•    خصوصیات منحصر به فرد
•    تخریب دروازه با اكسید شدن- ذرات پوز
•    تخریب دروازه با اكسید شدن- فشار الكتریكی
•    تخریب چهارچوبها و قابها
•    خوردگی بعد از اتم گیری
11-فرآیندهای اتم گیری
•    الكترون گیری و الكترون دهی اعضا
•    پلی سیلیكون
•    الكترون گیری دروازه ای
•    الكترون گیری اكسیدی
•    الكترون گیری نیتریدی
•    الكترون گیری دی الكتریك با K پائین
•    الكترون گیری آلومینیوم
•    الكترون گیری مس
12-جابجایی
•    انتشار
•    جرقه ها، قوس های الكتریكی، بی ثباتی ها
•    جابجایی انتشار بایاس
•    تنظیم با خط صحیح دید
•    منابع رطوبت ده با غلظت بالا
•    تركیب و آلیاژ
•    جابجایی انتشاری عكس العملی
•    مقدمه چینی برای هدف
•    جابجایی بخار متصاعد شیمیایی پلاسما
•    وسایل و تجهیزات مربوط به VD
•    تمیز كردن اطاقك واكنش
•    عملیات آزمایشی PECVD و ماهیت
•    نیترید سیلیكون
•    دی اكسید سیلیكون
•    آكسی فلورید یدهای سیلیكون
•    اكسیدهای سیلیكون و كربن
•    لایه های پرفلور و كربن
13-پردازش كار با پلاسما در سطو بزرگ
•    جدای یك منبع با فاصله از یك لایه زیرین
•    استفاده از منابع پلاسمای با فاصله و آرایش یافته
•    مقیاس گذاری منابع پلاسما
•    منابع پلاسمای خطی
•    منابع جاری پلاسما
14-رآكتورهای لایه لایه ستونی ماكروویو كه در فشارهای بالا عمل می كنند
•    وسایل عمل آزمایشی
•    آزمایشات
•    مشخص كردن خصوصیات فرآورده های بعدی
•    مكانیزم پیش بینی شده برای كاهش 
•    استفاده از واحد كاهنده در تأسیسات ساختن (تولید) مدار جامع (IC)
•    كاهش PFCهای دیگر
•    جمع بندی
•    كاهش پیودهای اندوكسیونی با پلاسما
•    سابقه
•    خلاصه نتایج
•    نمره تحقیقات و نتایج
•    محاسبات سینیك شیمیایی
•    رآكتورهای كاهنده تجارتی
•    رآكتورهای كاهنده تجارتی موج سطحی
15-فرآیند پلاسمای غیر میكروالكترونیك
•    استرلیزه كردن با پلاسما
•    صفحه مدار چاپی از نوع دوتایی كه با چسب به هم متصل می شوند
•    مراحل پردازش میكرومكانیكی
•    الكترون گیری عمیق چندگانه ای زمانی
•    الكترون گیری Si در سیستم STS
•    نسبت الكترون گیری
•    نسبت منظری پیامد الكترون گیری RIE وابسته
•    نسبت الكترون گیری ضد نور
•    متحدالشكل بودن
•    عوامل تقویت كننده
16-ضمیمه
17-مرجع ها

 

مراجع
1.J.C Arnold and H.H Sawin, J.Apple. Phys. 70, 5314 (1991)
2.G.S H Wang and K.P. Gipis, J. Vac. Sci. Technol. B15, 70(1996)
3.T.Kinoshita, M. Hane and J.P. Mcvittie, J.Vac.sci. Technol.B14, 560(1996)
4.S.M. Sze, physics of Semiconducte Devises, wiley & Sons, N.Y(1981)
5.D.A. Baglee, Pro,22nd IEEE Rel. Phys. Symp.152(1984)
6.Y.L. Shen, S.Suresh, and I.A.Bleeh, J.apple.phys.80,1388(1996)
7.T.Nozawa, T.Kinoshita, T.Nishizuka, A.Narai,,.T. Inooue, and A. Nakaue, Japn.J.Apple. Phys.34, 2107
8.E.A Ogryzlo, D.E. Ibbotson, D.L. Flamm and L.A.Mucha, J.Appl. Phys.67.3115(1990)
9.F.Hiule J chem. Phys.79, 4237(1983).
10.K.K.Chi, H.S. Shin, W.J. Yoo, C.O.Jung Y.B. Koh and M.Y. Lee, Jpn, J.A.Appl. Phys. 35, 2440(1996)
11.T.Mara Yama, N.Fajiwara,S.Ogino and M.Y. Yoned, JPn. J.Apple. Phys.36.2526(1997)
12.S.Tabara, Jpn. J.Appl.Phys.35, 2456(1996).

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود جفت های القایی و بررسی آنالیز از طریق ایجاد پلاسما در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود جفت های القایی و بررسی آنالیز از طریق ایجاد پلاسما در فایل ورد (word) دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود جفت های القایی و بررسی آنالیز از طریق ایجاد پلاسما در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

« آنالیز از طریق ایجاد پلاسما در جفتهای القایی »
(ICP)
ICP یكی از روشهای مخرب تجزیه شیمیایی می باشد كه بایستی نمونه را بصورت محلول در آورده و سپس آنرا تبخیر نمود.
اصول عملیات:
ICP یك منبع تحریك است برای طیف نمایی نشر اتمی. آن یك پلاسمای آرگون بكار رفته در فشار یك اتمسفر و نگهداشته شده بوسیله جفت كردن القایی بصورت یك میدان الكترومغناطیسی با فركانس رادیویی می باشد. گاز آرگون بصورت محوری در درون یك تیوپ كوارتزی نگه داشته شده بوسیله سه یا چهار سیم پیچ از یك القاء یا هسته كار متصل شده به یك ژنراتور RF (رادیویی) جریان می یابد. فركانسهای استاندارد عملكردی 12/27 مگاهرتز یا معمولاً كمتر از 68/40 مگاهرتز می باشند. فركانسها توسط كمیسیون تبلیغات فدرال برای اسناد پزشكی و علمی تعیین شده است. جریان با فركانس بالای بیش از 100 آمپر در هسته های القایی مس خنك شونده با آب جریان می یابد. خطوط نیروی تولید شده از میدانهای مغناطیسی نوسانی بصورت محوری در درون تیوپ كوارتزی جریان می یابند و از مسیر بسته بیضی شكل در خارج از تیوپ پیروی می كنند. اگر الكترونهای آزاد در تیوپ حضور داشته باشند، میدانهای مغناطیسی القایی ایجاد می كنند. الكترونهایی كه در گاز جریان می یابند در مسیرهای منحنی نوسانی بسته در درون فضای تیوپ كوارتزی می باشند. این جریان الكترونی جریان گردابی نامیده می شود و الكترونها توسط تغییر زمان میدان مغناطیسی شتاب می گیرند. ایجاد برخورد كه از یونیزاسیون بیشتر گاز آرگون و نیز گرمای مقاومتی نتیجه می شود، این میدانهای كغناطیسی و الكتریكی مسئول پلاسما در شكل (1) نشان داده می شود. انتقال انرژی در پلاسما مشابه مواد الكتریكی است كه هسته های القایی سیم پیچ اولیه هستند و گاز یونیزه شده ثانویه می باشد زیرا گاز آرگون در ابتدا خنثی و غیر رسانا است. پلاسما باید با الكترونهای دانه آغاز شود. معمولاً بوسیله تخلیه خفیفی بر جسب تسلا تولید می شود. با قدرت فركانس رادیویی بكار رفته، پلاسما بطور آنی روشن می شود، سپس خود پایدار می ماند. پلاسمای نتیجه شده گازی است بشدت یونیزه شده با درجه حرارتهایی در حدود 10000درجه كلوین. مشعل پلاسما از یك تیوپ كوارتزی تنها تشكیل نشده بلكه از سه تیوپ متحدالمركز تشكیل شده است( شكل 2).
درجه حرارتهای بالای پلاسما دیواره های كوارتزی به عایقكاری حفاظتی
نیاز دارد. این كار بوسیله یك جریان تماسی از گاز خنك كننده بین دو تیوپ خارجی با سرعتی در حدود 15 لیتر بر دقیقه انجام می شود. این عایقكاری پلاسما را از دیواره های مشعل و موازنه ها و مراكز پلاسما جدا می كند. این عایقكاری گاهی اوقات بعنوان روشی برای تثبیت گرداب حفره أی استفاده می‌شود. یك جریان گاز محوری شناخته شده بعنوان گاز پلاسما گاهی اوقات در حین افروختن پلاسما یا با محلولهای آلی استفاده می شود. گاز پلاسما بین دو تیوپ داخلی با سرعت 1 تا 5 لیتر بر دقیقه جریان می یابد. یك تیوپ مركزی با قطر كوچك برای تولید نمونه تحلیلی در پلاسما استفاده می شود. معمولاً بصورت یك ( آئروسول) مایع نازك حمل شده بوسیله یك جریان گاز حمل كننده در حدود یك لیتر بر دقیقه.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی نیاز دانش آموزان 14 تا 16 ساله به درمان های ارتودنسی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی نیاز دانش آموزان 14 تا 16 ساله به درمان های ارتودنسی در فایل ورد (word) دارای 60 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی نیاز دانش آموزان 14 تا 16 ساله به درمان های ارتودنسی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

    
تعداد 60 صفحه دارد و همراه با پاورپوینت
فهرست مندرجات:
الف ـ یاد و نام خداوند
ب ـ صفحه عنوان
ج ـ تقدیر و تشكر و قدردانی
د ـ تقدیر و تشكر
ه ـ و ـ چكیده فارسی
فصل اول: دلایل انتخاب موضوع    1
             بیان مساله    4-2
            بررسی  پیشینه پژوهش    20-5
معرفی شاخص نیاز به درمان‌های ارتودنسی    29-20
            اهداف 30
      
فصل دوم: متغیرها    32-31
           مواد و روش‌ها 35-33
           مسائل اخلاقی و انسانی طرح       37

فصل سوم:   یافته ها    43-38

فصل چهارم: بحث    46-44
                نتیجه‌گیری    47
               پیشنهادات 48
               مشکلات 48
منابع    51-49
Abstract    52

 

چكیده

عنوان: بررسی نیاز به درمان‌های ارتودنسی در دانش‌آموزان 16-14 ساله منطقه 19 آموزش و پرورش تهران در سال 1382.
 سابقه و هدف : نیاز به درمان‌های ارتودنسی الگوی شناخته شده‌ای ندارد و دندانپزشكان نظرهای متفاوتی درباره نیاز به درمان ابراز می‌كنند. آگاهی از میزان نیاز به درمان‌های ارتودنسی برای برنامه ریزی‌های كلان بهداشتی و بیمه دندانپزشكی اهمیت ویژه‌ای دارد. در این پژوهش، نیاز به درمان‌های ارتودنسی در دانش‌آموزان 16-14 ساله منطقه 19 آموزش و پرورش شهر تهران تعیین شد.
مواد و روش‌ها: در این پژوهش 460 دانش‌آموز 16-14 ساله دبیرستانی از منطقه 19 آموزش و پرورش شهر تهران معاینه شدند و نیاز به درمان‌های ارتودنسی به كمك جزء سلامت دندانی(DHC) شاخص نیاز به درمان‌های ارتودنسی(IOTN) بررسی شد. نمونه‌ها از شش دبیرستان دولتی دخترانه و پسرانه به طور تصادفی وبه نسبت جمعیت انتخاب شدند و معاینات به كمك آیسلانگ و خط‌كش   DHC زیر نور آفتاب و روی صندلی معمولی انجام شد و یافته‌ها برای بررسی میزان نیاز در هر گروه و مقایسه بین گروه‌های مختلف تجزیه و تحلیل گردید.
یافته‌ها: از میان دانش‌آموزان معاینه شده 6/17 درصد در رتبه 4و5، 9/25 درصد در رتبه 3 و 5/59 درصد در رتبه 1و2 سلامت دندانی قرار می‌گیرند. رابطه معنی‌داری میان نیاز به درمان‌های ارتودنسی با جنس و سن مشاهده نشد. (P>0.05) بیشترین عوامل ایجاد كننده نیاز به درمان جابه‌جایی نقطه تماس، اورجت، اپن بایت و كراس بایت بود.
نتیجه‌گیری: 6/17 درصد از دانش‌آموزان منطقه 19 آموزش و پرورش شهر تهران به درمان‌های ارتودنسی نیازمندند. جنس افراد تأثیری بر میزان نیاز به درمان‌های ارتودنسی ندارد. دانش‌آموزان حاضر در مدارس دولتی كمتر از خدمات بهداشتی و درمانی بهره می‌برند. عوامل ایجاد كننده نیاز به درمان در جامعه مورد بررسی ما، جابه‌جایی نقطه تماس، اورجت، اپن بایت و كراس بایت بوده است.
با آگاهی از نیاز به درمان ارتودنسی در سایر گروه‌های جمعیتی می‌توانیم برنامه‌ریزی‌های بهداشتی بهتری تدوین كنیم و بیمه دندانپزشكی را برای بهره‌مندی افراد نیازمند به درمان توسعه دهیم.

 

فصل اول:
•    دلایل انتخاب موضوع
•    بیان مساله
•    بررسی پیشینه پژوهش
•    معرفی شاخص نیاز به درمان‌های ارتودنسی
•    اهداف
•    دلایل انتخاب موضوع

 

آنچه برای برنامه‌ریزی‌های كلان و حصول نتایج عالی دارای اهمیت فوق العاده است وجود شاخصهای معتبر و آمار صحیح می‌باشد كه در طی یك تحقیقات صحیح با رعایت اصول و مبانی آن بدست می‌آید. در علوم پزشكی و دندانپزشكی نیز این موضوع بشدت ضروری است. داشتن شاخص و آمار در كلیه گرایشهای دندانپزشكی از جمله ارتودنسی كه بعنوان قدیمی‌ترین شاخه علم دندانپزشكی مطرح است، راه را برای برنامه‌ریزی صحیح و حصول نتایج عالی تسهیل خواهد نمود.
— اساساً ارائه خدمات در سطح جامعه باید با برنامه‌ریزی و با توجه به منابع و اولویتها صورت پذیرد. در دندانپزشكی جامعه‌نگر نیز برنامه‌ریزی‌ها برای درمان جامعه‌نگر انجام می‌شود.
— با داشتن برآوردی از نیاز جامعه به درمان می‌توان وضعیت آینده را با وضعیت امروز مقایسه نمود و تأثیر كیفیت آموزش، روش‌ها و امكانات جدیدتر را برای كاهش نیاز جامعه به درمان ارزیابی نمود و با انجام این مطالعه میزان نیاز به درمان دانش‌آموزان 16-14 ساله منطقه 19 آموزش و پرورش شهر تهران مشخص خواهد شد.
— از موارد كاربرد دیگر این پژوهش می‌توان ارزیابی نتایج درمان، مقایسه شاخص‌های جدید، مقایسه نیاز یا احساس نیاز، تأثیر روانی مال اكلوژن با توجه به شدت آن، بررسی صحت انتخاب بیمار، مقایسه روشهای درمانی و درمان‌كنندگان را نام برد.
— با انجام این پژوهش می‌توان از این شاخص، در سطح وسیع در كشورمان برای دستیابی به اهداف فوق استفاده نمود.
— انجام این تحقیق نیاز به زمان طولانی ندارد و امكانات خاص و پرهزینه‌ای نمی‌خواهد. توانایی انجام این تحقیق از نظر تخصصی و پرسنلی، مالی و تجهیزاتی و مواد مصرفی در چهارچوب امكانات معاونت پژوهشی می‌باشد.
— انجام این تحقیق آسان علمی و عملی بوده و نمونه‌ها در دسترس هستند و انجام آن پس از دوره یا آموزش مناسبی امكان‌پذیر است. و خود محقق به همراه همكارانش قادر به انجام آن هستند. از آنجائیكه این شاخص در بعضی از نقاط جهان به پیشنهاد W.H.O اندازه‌گیری شده و در كشور ما هم دو طرح كوچك‌تر از آن انجام شده لذا در بررسی منابع اطلاعات، مشكل خاصی بچشم نمی‌خورد. بعلت شرایط خاص كشور ما، برای اولین بار این تحقیق در منطقه 19 آموزش و پرورش شهر تهران بعنوان بخشی از طرح كلی مركز تحقیقات علوم دندانپزشكی در سطح تهران انجام و بدین ترتیب بنای تحقیقات بزرگتر و كاربردهای بیشتر این شاخص در ایران پایه‌ریزی می‌گردد.

 

بیان  مسئله

یكی از مهترین مشكلاتی كه رشته ارتودنسی همواره با آن مواجه است تعیین شاخص نیاز به انجام درمان ارتودنسی است .شاخص نیاز به درمان ارتودنسی در سراسر جهان کاربرد وسیعی داشته ودر اروپا وآمریکا از اعتبار روزافزونی برخوردار است اما متاسفانه در جامعه ما، نیاز به درمان ارتودنسی الگوی شناخته شده ای ندارد و برآورد دقیقی از نیاز به درمان درسطح جامعه در دسترس نیست،در حالی که اعلان نظر قطعی برای شروع درمان بر مبنای چنین شاخصهائی ممکن بوده وهمچنین بهبود وضعیت بهداشت وسلامت جامعه از طریق تحت پوشش بیمه قرارگرفتن خدمات ارتودنسی همچون سایر كشورهای پیشرفته دنیا وتقسیم نیروی درمانی و اولویت بندی درمان  مستلزم کسب اطلاعاتی از وضعیت موجود است. توضیح آنکه گاهی اوقات در بین بیماران مراجعه كننده به مطب دندانپزشك و ارتودنتیست هم مواردی پیش می آید كه بیمار و دندانپزشك نمی توانند در تصمیم گیری راجع به شروع درمان نظر قطعی دهند(4). در حالیکه بسیاری از مشكلات بالقوه ارتودنسی در صورت تشخیص در زمان مناسب با هزینه كمتر و درمانهای  ساده تر قابل پیشگیری هستند و از آنجایی كه عمده چنین درمانهایی توسط دندانپزشكان عمومی نیز قابل ارائه بوده و طیف وسیعی از جامعه ، امكان برخورداری از آن را خواهند یافت . از طرف دیگر هر چند هدف ما در كلینیك درمان تك تك افراد است ولی به عنوان عضوی از ارائه دهندگان خدمات بهداشتی ، درمانی، هدف نهایی ما  بهبود شرایط موجود در كل جامعه وتحقق اهداف توسعه در کشور  است. یکی از اهداف توسعه در جوامعی چون جامعه ما بهبود وضعیت بهداشتی از طریق پوشش بیمه ای برای خدمات بهداشتی است. ارتودنسی نیز می تواند چون سایر كشورهای پیشرفته دنیا تحت پوشش بیمه قرار گیرد.این مهم زمانی ممکن ومیسر می شود که اولویتها و نیازهای جامعه در چهارچوب مشخص و هماهنگ وبر طبق الگوهای شناخته شده ومورد قبول جامعه علمی، برای مراجع  تصمیم گیرنده  تبیین شود. در واقع لازم است  معیارهایی ارائه شود تا حداقل تمام دندانپزشكان بتوانند نیاز درمان را به طور یكسان تعیین نموده وهمچنین نیاز جامعه به درمانهای ارتودنسی به صورت کمی تعیین شده تا مسئولین کشوری بتوانند با همکاری مراکز علمی نسبت به  تعیین اولویتهای درمانی اقدام نمایند.
یكی از راه حلهایی كه برای تعیین نیاز یا عدم نیاز بیمار به انجام درمان ارتودنسی ارائه شده ، استفاده از شاخصهای اكلوزالی است. در واقع جهت ارزیابی نیاز به درمان ، تعیین اسنانداردهای درمانی و ارزیابی نتایج كار توسط خود درمانگر، ایجاد شاخصی كه كیفیت نتیجه درمان را به کمیت تبدیل كند لازم است. شاخص‌ها جهت طبقه‌بندی ناهنجاری‌های پزشكی و دندانی به وجود آمده اند تا در اپیدمیولوژی ، تحقیقات و طبقه‌بندی بیماران بر اساس نیاز ما را یاری دهند(13). مهمترین خصوصیاتی که شاخص های اكلوزال باید داشته باشند عبارتنداز: اعتبار؛ ( توانایی سنجش خصوصیت مورد نظر)،  تكرارپذیری؛ (مشابه بودن مشاهدات توسط مشاهده‌گرهای یكسان و یا متفاوت در زمان های مختلف) ، سادگی استفاده ، مقبولیت در میان شاغلین  حرفه دندانپزشكی و پذیرش  در بین آحادجامعه .
به طور کلی برخی شاخصهای معرفی شده عبارتند از:
1- IOTN   (Index of Orthodontic Treatment Need)
2- PAR    Peer Assessment Rating index) ) 
3- شاخص اولویت درمانی Grainger ( (Treatment Priority Index = TPI
4- شاخص اكلوزال Summer (  Summers O cclusal Index = SOI)
سنجش شاخص های 3و4 زمان زیادی صرف می كند و استفاده از آنها مشكل و مستلزم تكمیل فرم طولانی  و پیچیده ای است و همین اشكالات امكان تحقیقات و ارزیابی نتایج را محدود  می كند . دو  شـاخـصIOTN وPAR در حدود 20 سال قبل ایجاد شده اند، شاخص نیازبه درمانهای ارتودنسی شاخص IOTN   (Index of Orthodontic Treatment Need)، که خود از دو جزء مستقل: الف) جزء سلامت دندانی (DHC)  و ب) جزء زیبایی ( Aesthetic Component) تشكیل شده  از معروفترین شاخصهایی است كه در حال حاضر استفاده می شود(1). به كمك این شاخص می توان بیمارانی را كه نیاز زیادی به درمان ارتودنسی دارند، تعیین كرده و اولویتهای درمانی افراد را مشخص نمود و از طرف دیگر بیمارانی را كه نیاز به درمان آنها كم  بوده ودرمان آنها توسط دندانپزشك عمومی قابل اجراست، را تشخیص  داد .
هر چند در کشور ما برای سنجش  شاخص نیازبه درمانهای ارتودنسی مطالعاتی در دو شهر گرگان (31) و بندر انزلی (32) بطور منطقه ای، انجام شده ، اما متاسفانه تابحال اقدامی برای سنجش این شاخص در سطح شهر تهران انجام نگرفته است . این در حالی است که انجام چنین مطالعاتی در شهر تهران از اهمیت خاصی برخوردار است زیرا شهر تهران به دلیل تمركز امكانات بهداشتی و پایتخت بودنش معمولاَ در فعالیت های بهداشتی الگوی سایر مناطق كشور بوده وهمچنین   به لحاظ امكان ارائه خدمات درمانی بهتر،  برداشتن اولین گامها برای ارائه خدمات بیمه دندانپزشكی در این منطقه میسر است و برآورد نیاز ساكنان تهران به درمان ارتودنسی و تخمین پراكندگی این نیاز به تحقق این ایده کمک وافری خواهد نمود.
هدف كلی پژوهش حاضر دستیابی وکسب اطلاعات مورد نیاز برای تعیین شاخصهای نیاز به درمان ارتودنسی است که در قالب بخشی از یک طرح پژوهشی فراگیرتر با عنوان « بررسی نیاز به درمانهای ارتودنسی  درنوجوانان 16-14 ساله تهران و شهر ری»  ، مصوب مركز تحقیقات دندانپزشكی، انجام پذیرفته است. برای این منظور جزء سلامت دندانی(DHC) شاخص نیاز به درمان ارتودنسی (IOTN) و رابطه آن باجنس ، سن در نوجوانان 16-14 ساله دبیرستان‌های منطقه 19 آموزش و پرورش شهر تهران در سال 1382 ، مورد بررسی و سنجش قرار گرفته است. انتخاب  گروه سنی 16-14 ساله به این دلیل بوده که اولا این گروه سنی در دبیرستان ها حضور داشته ولذا دسترسی به آنها راحت تر است وثانیا  در این گروه سنی به تصحیح شاخص تطابق با دوره دندانی مختلط ، نیازی نیست وبنابراین  نمونه گیری مطمئن تر است.
با استفاده از شاخصهای اكلوزالی تحقیقات مختلفی در کشورهای: انگلستان (3)، ایالات متحده (7) ، مالزی (14)، اردن (13) و چندین كشور دیگر انجام شده است. نتایج این تحقیقات نشان می دهد که نیاز به درمان ارتودنسی در مناطق و نژادهای مختلف متفاوت بوده وپارامترهای مختلفی بر آن اثر گذار است که در ادامه در قسمت پیشینه به آنها اشاره مختصری خواهد شد…

 

منابع

1- McGuiness NJ, Stephens CD. An introduction to occlusal indices. Dent Update 1994; 21: 140-144.
2- Brook PH, Shaw WC. The development of an index of orthodontic treatment priority. Eur J Orthod 1989; 11: 309-320.
3- Burden DJ, Holmes A. The need for orthodontic treatment in the child population of  the  United Kingdom. Eur J Orthod 1994; 16: 395-399
4- Richmond S, O’Brien KD, Roberts CT et al. Dentists’ variation in the determination of orthodontic treatment need. Br Dent J 1994; 21: 65-68.
5- Jenny J, Cons NC. Comparing and contrasting two orthodontic indices, the index of orthodontic  treatment need and dental aesthetic index. Am J Orthod Dentofac Orthop 1996; 110: 410-416.
6- Younis JW. A validation study of three indexes of orthodontic treatment need in the United  States.Community Dent Oral Epidemiol 1998; 25: 31-34.
7- Proffit WR, Fields HW,  Moray LJ. Prevalence of malocclusion and orthodontic treatment need in the United States: estimates from the NHANES ? survey. Int J Adult Orthod Orthognath Surg 1998; 13: 97-106.
8-Tarvit DJ, Freer T. Assessing malocclusion – the time factor. Br J Orthod 1998; 25: 31-34.
9- Birkeland K, Bergen O. Factors influencing the decision about orthodontic treatment. A longitudinal study among 11- and 15-year-olds and their parents. J Orofac Orthop 1999; 60: 292-307.
10- Cooper S, Mandall NA, Dibiase D et al. The reliability of the index of orthodontic treatment need over time. J orthod 2000; 27: 47-53.
11- Kerosou H, Kerosou E, Niemi M et al. The need for orthodontic treatment and satisfaction with dental appearance among young Finnish adults with and without a history of orthodontic treatment. J Orofac Orthop 2000; 61: 330-340.
12- Mandall NA. The relationship between normative orthodontic treatment and measures of consumer perception. Community Dent Health 2000; 18: 3-8.  
13- -Hamdan AM. Orthodontic treatment need in Jordanian school children. Community Dent Health 2001; 18: 242-248.
14- Abdullah MS, Rock WP. Assessment of orthodontic treatment need in 5112 Malaysian children using the IOTN and DAI. Community Dent Health 2001; 18: 242-248.
15- Tickle M, O’Brien KD. Socio-economic status and orthodontic treatment need. Community Dent Oral Epidemiol 1999; 27: 413-418.
16- Järvinen S. Indexes for orthodontic treatment need. Am J Orthod Dentofac Orthop 2001; 120: 237-239.
17- Shaw WC, Richmond S, O’Brien KD et al. Quality control in orthodontics: Indices of treatment need and treatment standards. Br Dent J 1991; 9: 107-112.
18- Burden DJ, Mitropoulos CM. Effectiveness of a personalized referral letter following orthodontic screening. Community Dent Oral Epidemiol 1994; 22: 323-326.
19- Waring D, Jones JW. Does the GDP need to know about IOTN? Dent Update 2003; 30: 123-130.
20- Graber TM, Vanarsdall RL: Orthodontics current principles and techniques.3rd Ed. St. Louis, Mosby Inc 2000;Chap 1:28-30.
21- Burden DJ, Mitropoulos CM, Shaw WC. Residual orthodontic treatment need in a sample of 15- an 16-year-olds. Br Dent J 1994; 176: 220-224.
22- Üçüncü N, Ertugay E. The use of the index of orthodontic treatment need (IOTN) in a school population and referred population. J Orthod 2001; 28: 45-52.
23- Birkland RC, Bøe OE, Wisth PJ. Orthodontic concern among 11-year-old children and their parents compared with orthodontic treatment need assessed by Index of orthodontic treatment need. Am J Orthod Dentofac Orthop 1996; 110: 197-205.
24- Burgersdijk RC, Truin GJ, Frankenmolen FW et al. Malocclusion and orthodontic treatment need of 15-74-year-old Dutch adults. Community Dent Oral Epidemiol 1991; 19: 64-67.
25- Burden DJ. Need for orthodontic treatment in Northern Ireland. Community Dent Oral Epidemiol 1995; 23: 62-63.
26- Shaw WC, Richmond S, O’Brien KD. The use of occlusal indices: A European perspective. Am J Orthod Dentofac Orthop 1995; 107: 1-10.
27- Holmes A, Willmot DR. The consultant orthodontic group 1994 survey of the use of the index of orthodontic treatment need (IOTN). Br J Orthod 1996; 23: 57-59.
28- Otuyemi OD, Ugboko VI, Adekoya-Sofowora CA et al. Unmet orthodontic treatment need in rural Nigerian adolescents. Community Dent Oral Epidemiol 1997; 25: 363-366.
29- Richmond S, Shaw WC, O’Brien KD et al. The relationship between the index of orthodontic treatment need and consensus opinion of a panel of  74 dentists. Br Dent J 1995; 178: 370-374.
30- So LL, Tang EL. A comparative study using the occlusal index and the index of orthodontic treatment need. Angle Orthod 1993; 63: 57-64.
-31 نظری ر، بی‌ریا م: ارزیابی نیاز‌های درمانی ارتودنسی دانش‌آموزان 13-12 ساله شهرستان گرگان با استفاده از ایندكس   IOTNدر سال تحصیلی 82-81، پایان نامه دكتری عمومی،2271، دانشكده دندانپزشكی دانشگاه علوم پزشكی و خدمات درمانی شهید بهشتی، سال 1382.31
 – 32 جمالپور م، اسلامیان ل: بررسی نیاز‌های درمانی ارتودنسی دانش‌آموزان 11ساله شهرستان بندرانزلی در سال 77، پایان نامه دكتری عمومی، 1878، دانشكده دندانپزشكی دانشگاه علوم پزشكی و خدمات درمانی شهید بهشتی، سال 1378.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی وضعیت مبتلایان به اگزمای دست از نظر Patch Test در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی وضعیت مبتلایان به اگزمای دست از نظر Patch Test در فایل ورد (word) دارای 55 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی وضعیت مبتلایان به اگزمای دست از نظر Patch Test در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

مقدمه:

بیماری اگزمای دست یك بیماری شایع پوستی می باشد. انواع تحریكی و آلرژیك از انواع شایع این بیماری می باشد. فاكتورهای مختلف محیطی می تواند باعث ایجاد یا بدترشدن این بیماری شوند. هدف این مطالعه تعیین نتایج patch test دربیماران اگزمای دست می باشد.
مواد و روش: دراین مطالعه توصیفی 100 بیمار اگزمای دست كه به بیمارستانهای وابسته به مركز تحقیقات پوست دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی ارجاع شده بودند موردمطالعه قرارگرفتند (69 زن و 31 مرد). سن این بیماران   سال بود. 60 بیمار اگزمای تحت حاد و 40 بیمار اگزمای مزمن داشتند. هیچكدام از آنها سابقه مصرف استروئید از دو هفته قبل از انجام Patch Test نداشتند. ست Patch Test از شركت هرمال خریداری شده بود و حاوی 23 ماده آلرژن بوده است.
یافته ها: 7بیمار واكنش مثبت به نیكل سولفات داشتند، 5 بیمار به پاراترت بوتیل فنول فرمالدئید رزین و نیكل سولفات واكنش مثبت داشتند. 2بیمار واكنش مثبت به پتاسیم دی كرومات، پتاسیم دی كرومات و نیكل سولفات، پنج- كلرو- دومتیل ایزوتیازولین، پارافنیلن دیامین Free Base نشان دادند. 56 بیمار باقیمانده نتایج متنوع و منحصر به فردی داشتند. افراد دارای واكنش مثبت 28نفر مرد و 58نفر زن و درگروه فاقد واكنش 3مرد و 11زن وجود داشتند (Not Significant) .
سن گروه دارای واكنش مثبت  سال و سن گروه فاقد واكنش   سال بود. (P<0.04)
49نفر از واكنش دهندگان اگزمای تحت حاد و 37نفر اگزمای مزمن داشتند. درگروه فاقد واكنش 11نفر بیماری تحت حاد و 3نفر بیماری مزمن داشتند(Not Significant). 240واكنش مثبت در86بیمار مشاهده شد. بیشترین واكنش ها مربوط به نیكل سولفات (30 مورد 5/13%) و پتاسیم دی كرومات (28مورد، 7/11%) بوده است.
نتیجه گیری: باتوجه به این موضوع كه آلرژن های دخیل در اگزمای دست متعدد بوده و به آسانی شناسایی نمی شوند، انجام Patch Test دربیماران اگزمای دست تحت حاد و مزمن كمك كننده است. زیرا با انجام Patch Test آلرژن دخیل در اگزما شناسایی شده و بعد از معلوم شدن نوع آلرژن، بیمار می تواند از آن ماده خاص دوری كند كه معمولاً باعث بهبود درماتیت در فرد مزبور می گردد.

فهرست مطالب

دلایل انتخاب موضوع    1
بیان مسئله    2
بازنگری منابع و اطلاعات موجود    3
اهداف و فرضیات تحقیق    13
متغیرها و مقیاس سنجش آنها    14
روش، تكنیك و نحوه اجرای تحقیق    16
جامعه مورد بررسی، تعداد و روش نمونه گیری    18
برنامه برای جمع آوری اطلاعات و برنامه آماری    18
مسائل اخلاقی    19
فرمهای اطلاعاتی    20
یافته ها    22
جداول    24
بحث    25
نتیجه گیری    28
منابع    29

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود PMS و تاثیر گیاه مرمكی بر آن در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود PMS و تاثیر گیاه مرمكی بر آن در فایل ورد (word) دارای 348 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود PMS و تاثیر گیاه مرمكی بر آن در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

مقدمه
حدود یك سال پیش كه به دنبال انتخاب موضوعی جهت پروژه و سمینار خود بودیم، هدفمان را دستیابی به یك موضوع جدید و همه گیر قرار دادیم.
پوكی استخوان و ارتباطش با نحوه تغذیه، سرطان و تغذیه، تغذیه دوران بارداری همه و همه جز موضوعات تكراری بودند كه همواره به عنوان موضوع سمینار و پروژه دوستانمان، برروی بُرد دانشكده خودنمایی می كرد. طی مشورت با استاد گرانقدر سركار خانم طباطبائیان به این نتیجه رسیدیم كه كمی هم به مشكلات خود فكر كنیم. واقعاً چرا اینهمه بی‌حوصلگی و سردردهای گذرا كه شاید ماهیانه تنها یكبار به سراغمان می آمد؟ پس از پرس و جوی بسیار از اساتید و بررسی پژوهشهای به چاپ رسیده، به این نتیجه رسیدیم كه تعداد بیشماری، قربانیان سندرم پیش از قاعدگی (PMS) هستند. گاهی شرایط طبیعی مشكلاتی را ایجاد می كند كه به ظاهر جز تحمل و انطباق با آنها كاری نمی توان كرد. مثلاً حالتی را تصور كنید كه بطور منظم و در فواصل زمانی معین به بیماری خاصی مبتلا شده و مجبور به تحمل آن باشید. حداقل در یك مورد این مسأله واقعیت داشته و زنان همه ماهه با چنین مسأله ای روبرو هستند. عادت ماهیانه، پدیده ای است كه در 30 تا 40 درصد زنان علائم آن به قدری شدید است كه بعنوان یك بیماری شناخته می شود. (PMS) چنانچه عادت ماهیانه از 13 سالگی آغاز و تا 50 سالگی ادامه یابد و هر تجربه آن 5 روز از یك دوره 28 روزه را به خود اختصاص دهد، هر زن بطور متوسط 7 سال از عمرش را با این پدیده سپری می كند و این امر اهمیت توجه به این حالت را نشان می دهد.
علاقه و توجهمان به شناخت PMS موجب گردید تا خواستار برقراری تماس با مبتلایان به این سندروم شویم ولی این خود نیازمند وجود یك رابطه بین ما و بیماران بود. طی تحقیقاتی و با همكاری مدیر مؤسسه پژوهشی – تحقیقاتی طعام اسرار – جناب دكتر شیخ روشندل – كه خود شخصاً به طبابت و درمان این دسته از بیماران می پرداختند، گروهی را بعنوان نمونه انتخاب كردیم و با توجه به علاقه ذاتیمان به داروهای گیاهی به پیشنهاد جناب دكتر روشندل فرضیه تأثیر گیاه مرمكی برروی PMS را مطرح نمودیم. هرچه پیشتر می رفتیم عوارض منفی داروهای شیمیائی – هورمون درمانی و آرام بخشها بر ما روشن تر می شد.
بعد از 4 ماه تحقیق و بررسی؛ نتایج به بار نشست و هم اكنون خوشنودیم كه قدمی هرچند كوچك در زمینه‌ی اطلاع رسانی به زنان جامعه یمان برداشته ایم. امیدواریم دیگر شاهد اختلافات خانوادگی كه همگی از كج خلقی ها و آشفتگی های دوران قبل از عادت ماهانه نشأت می گیرد نباشیم. بارها از زبان نمونه هایمان شنیده ایم كه می گفتند: «چرا هیچ كس تابحال در مورد این سندروم چیزی نگفته است؟ مگر نه این است كه تمام زنان بطور طبیعی در اواخر سیكل قاعدگی این مشكلات را تجربه می كنند؟!» لازم به ذكر است كه ما بحثمان را به 5 بخش اصلی تقسیم كرده ایم:
1-    در بخش نخست به بررسی سیكل ماهانه و بیماریهای رایج پرداخته ایم كه طرح آن به عنوان آغاز مباحث ضروری به نظر می رسد.
2-    در بخش دوم به معرفی سندروم و زمینه ها و علت های بروز آن پرداخته ایم.
3-    در بخش سوم روشهای درمانی گوناگون این بیماری را مورد بررسی قرار داده ایم.
4-    بخش چهارم مربوط به گیاه داروئی مرمكی و اثر آن بر كُلّ سیستم های بدن می باشد.
5-    در این بخش بطور جداگانه، نتایج یك مطالعه آماری بر زنانی ایرانی را كه توسط خودمان صورت گرفته است، شرح داده ایم.
مدعی نمی شویم كه بهترین آنچه را كه می شد ارائه داده ایم امّا با توجه به كمی منابع موجود در زمینه این سندروم و حتی گیاه مُرّمكی چه در داخل و چه خارج از كشور و آشنایی نه چندان زیاد متخصصان داخلی با این سندروم، سعی كرده ایم تا مجموعه ای در خور را آماده سازیم كه امیدواریم مورد توجه قرار گیرد.
در خاتمه باید از زحمات بسیار زیاد استاد گرانقدر سركار خانم طباطبائیان كه با سعه صدر به راهنمایی ما پرداختند و همچنین جناب آقای دكتر شیخ روشندل – مدیر مؤسسه پژوهشی – تحقیقاتی طعام اسرار – كه اگر الطاف ایشان نبود مطمئناً سیر این تحقیق غیرممكن بود تشكر نموده و با قدردانی از همه كسانی كه ما را در جمع آوری و گردآوری مطالب یاری دادند بحث خود را آغاز می كنیم.

 

 فهرست
عنوان    صفحه
– فصل اول: سیكل قاعدگی    4
روند فعالیت سیكل قاعدگی    4
مقدار خونریزی قاعدگی    7
اساس بیولوژیك سیكل قاعدگی    8
هماهنگ سازی سیكل قاعدگی    10
بخشهای مختلف تخمدان    11
ساختمان استروئیدها    12
بیوشیمی بیوسنتز استروئیدها    15
اثرات استروژن و پروژسترون برروی اندومتر    19
زمان بندی تغئیرات اندومتر    22
بیماری های خوش خیم دستگاه تناسلی خانم ها    23
خونریزی غیرطبیعی    23
قاعدگی طبیعی (نوجوانان)    32
عدم تخمك گذاری    40
خونریزی حاد    42
قاعدگی طبیعی (سنین باروری)    46
   

– فصل دوم: PMS چیست؟   

59
علائم PMS    59
 شناخت انواع PMS    62
تشخیص PMS    68
PMS در مقایسه با انقباضات عادت ماهانه    69
PMS در مقایسه با اندومتریوز    71
PMS در مقایسه با یائسگی    73
تمهیدات پزشكی    75
جدول مربوط به اختلالات سایكولوژیك    82
جدول مربوط به اختلالات فیزیكی    83
دلایل بروز PMS    84
رژیم غذایی فقیر از ویتامین و منیرال    85
استفاده از رژیك غذایی نامناسب و غلط    87
عدم تعادل هورمونی    87
هیپوتیروئیدیسم    91
فیزیولوژی غده تیروئید    91
فعالیت زیاد غده فوق كلیه    108
استرس    109
سیستم آلدوسترون    110
كافئین    111
عدم فعالیت    111
اختلالات در خواب و بیداری    113
عوامل خطرزای PMS    113
   
– فصل سوم: درمان PMS    115
تدابیر درمانی    118
درمانهای طبیعی    118
اصلاح رژیم غذائی    118
جداول ویتامین – منیرال    138
شیوه های كاهش فشار    144
ورزش ویژه PMS    147
حركت یوگا    155
درمان سایكولوژیك    165
ژرف اندیشی    165
درمانهای دارویی    171
داروهای روان گردان    172
داروهای مسكن    174
داروهای مدر    175
بروموكریپتین    175
داروهای تیروئید    177
آگونیست های هورمون آزادكننده گونادوتروپین    178
پروژستین – استرادیول     179
دانازول    179
نحوه تجویز پروژسترون    180
چگونگی رواج پروژسترون درمانی    183
اختلاف بین پروژسترون طبیعی و صناعی    184
چگونگی تجویز پروژسترون     187
چگونه پروژسترون را بدست بیاوریم    189
عوارض جنبی معالجه با پروژسترون    190
درمان جراحی    195
طب مكمل    197
رژیم غذایی    197
ریزمغذی ها    201
فعالیت فیزیكی    202
گیاهان دارویی    203
   
– فصل چهارم: آشنایی با مردمكی    204
   
-فصل پنجم: بررسی آمار    207
جدول پراكندگی سن    210
جدول درصد ابتلا به درجات مختلف PMS    210
نمودار پراكندگی عارضه PMS در بین مبتلایان به خونریزی های شدید    212
نمودار پراكندگی سن در بین مبتلایان به PMS    212
نمودار پراكندگی درجات PMS    213
نمودار مقایسه تأثیر گیاه مرمكی بر PMS    214
نمودار مقایسه تأثیر گیاه مرمكی بر شدت خونریزی    215
پرسشنامه شماره 1    216
پرسشنامه شماره 2    219
   
جمع بندی مطالب    220
   
مؤخره به قلم دكتر شیخ روشندل    221
   
فهرست منابع    223
   
واژه نامه    224

 

فهرست منابع خارجی وداخلی:
1.Kistner’s Gynecology
KENNETHJ .RYAN,MD
ROSS S.BERKOWI TZ,MD,2000

2.Clinical Gynecologic Endocrinology Infertilitj And Sixth Edition
LEON SPEROFF
ROBRT H.GLASS
NATMANG . KASE,1999

3.سایت های اینترنتی (منبع اصلی)
www.medicien.com
www.vitinetyrel.com
www.drdonnice.com
www.your medical source.com

1-    بیماریهای زنان-نُواک
ترجمه دکتر ژیلا امیر خانی-سال 1382

2-    اختلالات پیش از عادت ماهانه-تالیف دکتر نیلزلارسن
ترجمه دکتر مهین میلانی-سال1380

3-فرهنگ علوم تغذیه؛ انگلیسی-فارسی
تالیف شهین نیک اعتقاد-سال1383

4-انتشارات هامون
 
«واژه نامه»
    A
آكنه    Ache
پرخاشگری    Aggression
قطع عادات ماهانه    Amenorrhea
بی اشتهایی عصبی    Anorexia
قاعدگی بدون تخمك گذاری    Anovular menstruation
آسم    Asthma
    B
مثانه    Bladder
مغز    Brain
    C
سرطان    Cancer
قلبی عروقی    Cardiovascular
گردن رحم    Cervix
احتقان    Congestion
یبوست    Constipation
ضد بارداری    Contraceptive
جسم زرد    Corpus Luteum
كورتاژ    Curettage
كیست    Cyst
    D
افسردگی    Depression
ماده شیمیایی واسطه انتقال جریان عصبی    Dopamine
مدر    Diuretic
قاعدگی دردناك    Dysmenorrhea
    E
حاملگی خارج از رحم    Ectopicxpregnancy
لایه داخلی رحم    Endometrium
اپی نفرین – هورمون بخش مركزی آدرنال    Epinephrine
صرع    Epilepsy
استروژن – هورمون جنسی زنانه    Estrogene
نئشه    Euphoric
    F
لوله رحم    Fallopian Tube
نفخ    Flatulence
هورمون هیپوفیزی FSH    Follicle Stimulating hormone
    G
سلولهای گنادوتروپیك    Gonadotropes
بیماریهای زنان    Gynecology
    H
سردرد    Headache
تب خال    Herpes
قاعدگی كمتر از 3 روز    Hypomenorrhea
قاعدگی بیشتر از 7 روز    Hyper menorrhea
رحم برداری    Hysterectomy
   

    I
عفونت    Infection
نازایی    Infertility
بی خوابی    Insomnia
هورمون پائین آورنده قند خون    Insulin
    L
میل جنسی    Libide
هورمون محرك جسم زرد    Luteinizing Hormone
    M
بدخیم    Malignant
ژرف اندیشی    Meditation
یائسگی    Menopause
اولین قاعدگی    Menarch
میگرن    Migraine
گیاه مرمكی    Myrreh
    N
كیست نابوت    Nabothian Cyst
تهوع    Nausea
تنش عصبی    Nervous Tension
میانجیهای عصبی    Neuro transmitters
كاشتن زیرجلدی    Norplant
    O
سیكل بیشتر از 35 روز    Oligomenorrhea
تخمك گذاری    Ovulation
    P
نمونه برداری از دهانه رحم    Papsmear
ابتدای دوره یائسگی    Perimenopausal
استروژن گیاهی    Phyto estrogen
دارای تعداد زیادی كیست    Polycystic
سیكل كمتر از 24 روز    Polymenorrhea
پیش از قاعدگی    Premenstrual
پروژسترون    Progesterone
خونریزی ناشی از قطع پروژسترون    Progestrone with drawal bleeding
    R
سست سازی    Relaxation
آنزیم مترشحه از مخاط معده    Renin
تولید مثل     Reproductive
    S
غربالگری    Screening
اختلالات حسی – عصبی    Sensorineural dificits
یك ماده آرام بخش    Serotonin
تخمدان پلی كیستیك    Stein-Leventhal
شیاف    Suppository
    T
هورمون جنسی مردانه    Testostrone
یك اسید آمینه    Tryptophan
    U
رحم    Uterine
    V
مهبلی    Vaginal
سرگیجه    Vertigo
زنده زائی    Vivparity

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی فیزیولوژی اعصاب در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی فیزیولوژی اعصاب در فایل ورد (word) دارای 131 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی فیزیولوژی اعصاب در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فصل 1- فیزیولوژی حسی
فصل 2- فیزیولوژی اعمال حرکتی
فصل 3- ساختارهای اعمال ویژه مغزی
فصل 4- حواس ویژه

عادله جعفری
جزوه: فیزیولوژی اعصاب
فصل اول  فیزیولوژی حسی
1-1    گیرنده های حسی
2-1    حس های پیکری
Hot points
1.    پتانسیل گیرنده
2.    تطابق در گیرنده
3.    تمییز دو نقطه
4.    مسیر DCML و اسپانیوتالامیک
5.    کورکتس سوماتوسنسوری
6.    پالئو و نئواسپانیوتالامیک
7.    درد راجعه

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی آزمون تعیین سطح مهارت‌های شنوایی برای كودكان 3 و 4 ساله دچار آسیب شنوایی شدید و عمیق فارسی زبان در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی آزمون تعیین سطح مهارت‌های شنوایی برای كودكان 3 و 4 ساله دچار آسیب شنوایی شدید و عمیق فارسی زبان در فایل ورد (word) دارای 125 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی آزمون تعیین سطح مهارت‌های شنوایی برای كودكان 3 و 4 ساله دچار آسیب شنوایی شدید و عمیق فارسی زبان در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

مقدمه

آسیب شنوایی در كودكان منجر به عوارض سوء متعددی می‌گردد كه از جمله این عوارض مشكلاتی در كسب مهارت‌های شنوایی (یعنی كشف صدا، تمایز اصوات، شناسایی اصوات، درك گفتار و …)، مشكلاتی در رشد طبیعی زبان، مشكلات عدیده گفتاری و غیره می باشند. برای غلبه بر این عوارض سوء، پس از آن كه كودك مناسب‌ترین وسیله كمك شنوایی را دریافت نمود، باید آموزش‌های ویژه در حیطه‌های گوناگون توانبخشی شنوایی مثل، تربیت شنوایی، زبان‌آموزی، تولید و اصلاح گفتار، مشاوره و غیره به فراخور نیاز كودك ارائه شود. ترتیب شنوایی، نوعی آموزش ویژه برای ایجاد و یا بهبود مهارت‌های شنوایی است. اما چگونه می‌توان فهمید كه سطح مهارت‌های شنوایی كودك چقدر است و او به كدامیك از آموزش‌ها در حیطه تربیت شنوایی نیاز دارد؟ این اولین سؤا لی است كه شنوایی‌شناسان در حیطه توانبخشی شنوایی با آن روبرو هستند. روش درست این است كه ابتدا آزمون‌های شنوایی مختلف روی كودك انجام شود، سپس پاسخ‌های وی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. بدین‌گونه كه باید آنچه را كه به كودك گفته شده (محرك) و از وی انتظار می‌رود را با نوع پاسخی كه می‌دهد، مقایسه نمود (اربر ، 1982). مربیان كودكان ناشنوا، مایلند هر یك از شاگردان خود را با روش و وسیله یكسان ارزیابی نموده و با توجه به نتیجه ارزیابی توانایی‌های شنوایی شاگردان، آن‌ها را برای قرارگیری در برنامه‌های آموزشی تربیت شنوایی، طبقه‌بندی نمایند.
نربون وشو در سال 1989 چند دلیل برای اهمیت انجام ارزیابی‌های توانایی بازشناسی شنیداری ذكر نمودند:
الف) ضمانت اجرایی برای آغاز تربیت شنوایی است.
ب) پس از یك دوره درمان، صرف‌نظر از نوع روشی كه در درك گفتار فراهم شده باشد، با اندازه گیریهای مجدد، مقدار پیشرفت درك گفتار در مقایسه با نتایج آزمون قبلی تعیین می گردد.
ج ) ناتواناییهای خاصی كه منجر به مشكل درك گفتار شده، شناسایی می گردد تا متعاقباً در برنامه ترتیب شنوایی لحاظ شوند.
از دیگر دلایل ارزیابی مهارتهای شنیداری می توان به موارد زیر اشاره كرد:
 1- استفاده از این آزمون‌ها به عنوان راهنمایی برای طراحی برنامه درمانی.
2- اطلاعاتی در زمینه انتخاب یا تغییر روش‌های آموزشی مختلف فراهم می‌نماید.
3- تمرینات مناسب گفتاری و شنیداری توسط درمانگران انتخاب می‌شود.

فهرست مطالب

فصل اول: طرح پژوهش   
1-1- عنوان پژوهش
1-2- بیان مسئله
1-3- اهداف پژوهش
1-4- سؤالات پژوهش
1-5- تعریف مفاهیم
فصل دوم: پیشینیه تحقیق   
2-1- ویژگی‌های گفتار كودكان دچار آسیب‌ شنوایی
2-1-1- اشتباهات در بعد زنجیره‌ای گفتار
2-1-2– اشتباهات در بعد زبرزنجیره‌ای گفتار
2-2- خاصیت‌های صوتی گفتار
2-3- درك شنیداری گفتار
2-4- آموزش مهارت‌های شنیداری برای كودكان دچار آسیب شنوایی
2-5- انواع روش‌های ارزیابی مهارت‌های شنیداری برای كودكان دچار آسیب شنوایی
2-5-1- درآمد
2-5-2- آزمون‌های غیرفارسی ارزیابی مهارت‌های شنیداری كودكان دچار آسیب شنوایی .   
2-5-3- آزمون‌های فارسی ارزیابی مهارت‌های شنیداری برای كودكان دچار آسیب شنوایی
2-6- مروری بر اطلاعات و آمار موجود
فصل سوم: روش پژوهش   
3-1- نوع پژوهش
3-2- محیط پژوهش
3-3- جامعه و نمونه پژوهش
3-4- روش گردآوری اطلاعات و مشخصات ابزار گردآوری اطلاعات
3-5- نحوه انجام كار
3-5-1- پیش‌آزمون
3-5-2- نحوه ارزشیابی آزمون
3-6- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
3-7- نحوه رعایت نكات اخلاقی
3-8- مشكلات اجرایی در انجام طرح
فصل چهارم : یافته های پژوهش
4-1- درآمد
4-2- اعتبار ساختاری آزمون تعیین سطح مهارتهای شنوایی خرداد
4-2-1- تعیین اعتبار ساختاری آزمون با استفاده از مقایسه امتیازات دوگروه كودكان دچار كم شنوایی شدید و عمیق
4-2-2- تعیین اعتبار ساختاری آزمون با استفاده از مقایسه امتیازات دو گروه كودكان 3 و 4 ساله
4-3- پایایی آزمون تعیین سطح مهارتهایی شنوایی خرداد
4-4- تأثیر نوع آموزشهای مخصوص ناشنوایان بر امتیاز آزمون
4-5- تأثیر میزان آموزشهای دریافتی كودك بر امتیاز آزمون
4-6- تأثیر نوع سمعك بر امتیاز آزمون
4-7- تأثیر سن كودك هنگام دریافت سمعك بر امتیاز آزمون
4-8- تأثیر جنسیت بر امتیاز آزمون
4-9- یافته های توصیفی مدت زمان اجرای آزمون

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی نقش تغذیه در بیماری گواتر در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی نقش تغذیه در بیماری گواتر در فایل ورد (word) دارای 48 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی نقش تغذیه در بیماری گواتر در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست مطالب

نقش تغذیه در بیماری گواتر:   
– مقدمه   
– ید   
– نمك یددار   
– اهمیت ید   
– ید مورد نیاز از كجا تأمین می شود   
– كمبود ید   
– گواتر چیست   
– گواتر ساده یا آندمیك   
– كرتینیسم   
اختلالات ناشی از كمبود ید در چه منطقی از كشور شایع است   
– راههای پیشگیری   
– منابع غذایی   
سمینار والدین:   
– هپاتیت B   
– مقدمه   
– عامل هپاتیت B   
– مهمترین منبع ویروس هپاتیت B   
– محل زندگی و افزایش ویروس هپاتیت B   
– مهمترین نشانه های هپاتیت B   
– مهمترین راههای شناسایی ناقلین هپاتیت B   
– راههای انتقال هپاتیت B   
– راههای عمومی انتقال هپاتیت B   
– دوره نهفتگی بیماری هپاتیت B   
– خطر افرادی كه بطور مزمن به هپاتیت B آلوده اند   
– انتقال هپاتیت B در محل كار   
– فعالیتهای ورزشی روزانه برای مبتلایان   
– به هپاتیت B   
– واكسن هپاتیت B   
– برنامه غذایی بیماران مبتلا به هپاتیت B   
– مهمترین راههای پیشگیری از بروز هپاتیت B   
سمینار كودكان:   
– غذا و تغذیه   
– غذا چیست   
– تعریف   
– چرا غذا می خوریم   
– غذا از چه چیزهایی درست شده است   
– انرژی غذا و نیاز به آن   
– انرژی غذا و نیاز به آن   
– كالری چیست؟   
– گروههای غذایی   
– گروه شیر و فرآورده های آن   
– گروه گوشت و تخم مرغ   
– گروه میوه ها و سبزیها

 

فهرست منابع:
– غذا و تغذیه تألیف طیبه موسوی تیراژ: 5000
– اختلالات ناشی از كمبود ید مؤلف: سوسن سعدوندیان تیراژ 500 نسخه
– غربالگری كم كاری مادرزادی تیروئید و افزایش گذاری در نوزادان. مؤلف: پروین میرمیران
– بررسی رشد جسمی و ذهنی آزمونهای تیروئید مؤلف: دكتر فریدون عزیزی
– بررسی گواتر و غلظت هورمونهای تیروئید مؤلف: م- نفرآبادی ف – عزیزی
– یافته های بالینی و آزمایشگاهی موجود در كم كاری تیروئید مؤلف صدیقه مرادی و دكتر فریدون عزیزی
– تغییرات شدت گواتر، ضریب هوشی، و غلظت هورمونهای تیروئید. مؤلف: پ- مداح، م- كیمیاگر
–    بررسی اعمال جراحی غده تیروئید مؤلف دكتر فریدون عزیزی
–    بررسی آنتروپومتریك، گواتر و مراحل بلوغ مؤلف: پ – حامدی، ع-كچوئی، پ-میرمیران، ف-عزیزی
–    با هپاتیت B، هرچه بیشتر و بهتر آشنا شویم مؤلف: وحید عرفانی
–    مطالب برگرفته از شبكه اینترنت در خصوص بیماریهای گواتر
–    اثر محلول روغنی یددار بر شدت گواتر مؤلف: 1- سرشار مقدم، ر-بیگم استاد
–    افزایش وزن و چاقی مؤلف ف-عزیزی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تكوین یک روش گاز كروماتوگرافی انتخابی جهت تعیین مقدار آمانتادین در مایعات بیولوژیک در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تكوین یک روش گاز كروماتوگرافی انتخابی جهت تعیین مقدار آمانتادین در مایعات بیولوژیک در فایل ورد (word) دارای 80 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تكوین یک روش گاز كروماتوگرافی انتخابی جهت تعیین مقدار آمانتادین در مایعات بیولوژیک در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

چكیده

در این تحقیق یك روش ساده و كم هزینه به منظور تعیین مقدار آمانتادین در سرم با استفاده از دستگاه گاز كروماتوگراف طراحی گردید.
در این روش از گاز حامل نیتروژن ، ستون OV17 و دتكتور FID به همراه استاندارد داخلی پسودوافدرین استفاده شد. نمونه ها توسط اسید پركلریك پروتئین زدایی شده و عمل استخراج توسط اتر انجام گردید كه بازیافت روش كامل بود.
در شرایط مذكور پیك آمانتادین ،‌استاندارد داخلی از یكدیگر و مواد آندوژن به خوبی جدا گردید. ضریب تغییرات درون روزی و بین روزی روش آنالیز در حد قابل قبول بوده و حد آشكارسازی روش  8/0 محاسبه شد.

پیشگفتار
 
آمانتادین دارویی ضد ویروسی است كه دارای خواص آنتی پاركینسونی است
بیماری پاركینسون چهارمین بیماری شایع نورودژنراتیو در افراد مسن است . كه 1% افراد بالای 65 سال و 4/0% افراد بالای 40 سال را تحت تأثیر قرار می‌ دهد . سن متوسط شروع حدود 57 سال است .

منابع

بالینی كاتزونگ، انتشارات ارجمند، صفحه 609-597 و 1377.
3- Goodman Gilman, J., Hardman, J.G., Goodman and Gilman’s the pharmacological basis of therapeutics, loth. Ed., Mc. Graw- Hill publishing co., 1328-1330, 2001.
4- Martindale the complete drug Refrence 33re.ed., The pharmaceutical press, 1161-1162.
5- Clarke’s isolation and identification of Drugs, 2nd. ed., pharmaceutical society of Great Britain, 333-334 1986.
6- Williams, D.A., Lemke, t.l., Foye’s principles of Medicinal chemistry, 5th. ed., Lippincott williams & Wilkins, 957, 2002.
7- CADA, D.J., Covington, T.R., et. al ., Drug Facts and Comparisons, Pocket version, 6th. ed., Facts and comparisons , 899-901, 2002.
8- شفیعی، عباس (مترجم)، تجزیه داروها در مایعات زیستی، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، صفحه 48-38 و 120-119 و 1371
9- سلاجقه ، عبدالرضا، توسلی، ویدا، موسوی ، سیدرضا (مترجمان) دستور كار آزمایشگاه تجزیه دستگاهی ، مركز نشر دانشگاهی، 445-439 و 1380.
10- توسلی، ویدا، خلیلی، هوشنگ، معصومی، علی (مترجمان)، مبانی شیمی تجزیه، چاپ اول، مركز نشر دانشگاهی، جلد دوم، صفحه 805-790 ، 1376.
11- كمالی زاد، عباس (مترجم)، مبانی كروماتوگرافی گازی، مركز نشر دانشگاهی، صفحه         ، 1367.
12- شفیعی، عباس، كروماتوگرافی و طیف سنجی، انتشارات دانشگاه تهران، صفحه     ، 1373.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی ارزش تشخیصی سونوگرافی در تعیین اسكار كلیوی در كودكان در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی ارزش تشخیصی سونوگرافی در تعیین اسكار كلیوی در كودكان در فایل ورد (word) دارای 57 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی ارزش تشخیصی سونوگرافی در تعیین اسكار كلیوی در كودكان در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

چكیده:

عفونتهای ادراری یكی از شایعترین عفونتهای دوران كودكی می‌باشد شایعترین عارضه طولانی مدت پیلونفریت حاد ایجاد اسكار كلیوی است (بخصوص در نوزادان كودكان) كه ممكن است عملكرد كلیوی را مختل كرده و منجر به عوارضی چون هایپرتانسیون، نارسایی كلیه و كاهش رشد بدن شود بنابراین تشخیص اسكار از اهمیت زیادی برخوردار است برای تشخیص اسكار از روشهای مختلف تصویربرداری از جمله اسكن DMSA IVP و سونوگرافی استفاده می‌شود. دقیقترین و حساسترین روش اسكن DMSA می‌باشد ولی از آنجا كه سونوگرافی بدون ضرر، در دسترس و ارزان قیمت است می‌تواند بعنوان روشی جایگزین بكار رود. در این پایان نامه كه بطریق كارآزمایی بالینی انجام شده است مقایسه‌ای بین روش سونوگرافی كلیه و اسكن DMSA در تشخیص اسكار كلیوی در كودكان انجام گردیده است. 31 بیمار در فاصله زمانی 6 ماه مورد بررسی قرار گرفتند و در تمام بیماران حداقل 3 ماه پس از UTI بررسی صورت گرفت و فاصله انجام اسكن DMSA و سونوگرافی حداكثر دو روز بوده است. كلاً 62 كلیه مورد مطالعه قرار گرفت و تمام سونوگرافیها بدون اطلاع از نتیجه اسكن DMSA و توسط یك رادیولوژیست و با دو نوع پروب فركانس 3.5 MHz و 5-7.5MHz و با دستگاه سونوگرافی   انجام گرفت.
20 بیمار مونث (65%) و 11 بیمار مذكر (35%) بوده‌اند. سن بیماران بین یك ماه تا 5 سال بود. در نتیجه اسكن 22 كلیه اسكار كلیوی گزارش شد كه 13 كلیه حاوی اسكارهای متعدد و 9 كلیه حاوی اسكار منفرد بودند در نتیجه سونوگرافی 12 مورد از این موارد مثبت اسكن هم اسكار گزارش شد. گزارش اسكار سونوگرافی بر اساس وجود 5 كرایتریا بود 1- نزدیكی اكوی سینوس به كورتكس 2- خوب دیده نشدن پیرامیدها 3- نامنظمی حدود 4- خوب دیده نشدن اكوی كپسول كلیه 5- اتساع كالیسی تمام مواردی كه در اسكن اسكار داشته و در سونوگرافی بدون اسكار بودن حاوی اسكار منفرد بودند. با توجه به نتایج بدست آمده سونوگرافی در این مطالعه از حساسیت (%89) sensitivity و ویژگی (%86) specifiy و دقت (%83)accuracy برخوردار بوده است میزان (%89)ppv و NPV در حدود (%54) گزارش گردیده است كه می‌توان با توجه به ضریب توافق %61 سونوگرافی اسكن DMSA در تشخیص اسكار كلیوی سونوگرافی را بعنوان یك روش تشخیصی مفید جایگزین اسكن DMSA نمود.

فهرست مطالب

فصل اول
كلیات    
پیشگفتار    
اسكار كلیه    
ارزیابی اسكار كلیه    
درجه‌بندی اسكار كلیه    
روشهای ارزیابی اسكار كلیه    
IVP    
اسكن DMSA    
سونوگرافی    
فصل دوم
اهداف و فرضیات    
فصل سوم
روش مطالعه    
فصل چهارم
نتایج    
سن      
جنس    
بررسی گزارش‌های سونوگرافی در مقایسه با گزارش‌های اسكن DMSA    
فصل پنجم
بحث    
نتیجه و پیشنهاد    
منابع    

References:

1) Rushton. HG & Greenfield. SP. “urinary tract infections in children”. The pediatric clinics of northamerica. (Pediatric urology), From WB Sanunders Company philadelphia, u>A, 1997:1133-1169.
2) Shanon A & Feldman W & MC Donald peter. “Evaluation of renal scars by Technetium labeiled dimer captosuccinic of podiatrics. 1992; 120: 399-403.
3) Dairy Benador. MD & Nadine Benador. MD & Daniel O.Slosman. MD&Daniel Nussle. MD & Bernadette Mermillod, BSC and Eric Girardin MD. “Cortical sintigraphy in the evaluation of renal parenchymal changes in children with pyelonephritis”. The journal of pediatrics january”. 1994; 124: 17-20.
4) Alfred B.Kurt2 & william D.Middeton: ultrasound. First Edition. 1996; 401-404.
5) C.KEITH HAYDEN & LEONARD E.SWISCHK: Pediatric sonography, second Edition. 1993; 312-319.
6) RICHARD. E BEHRMAN & R. KLIEGMAN. GENSON NELSON TEXT BOOK of pediatric. “urinary tract Infection”. 16 th. 2000. chapter 546: 1621-1625.
7) B. P BARRY & N. HALL & E.CORNFORD & etal: Improved ultrasound Detection of Reral scarring in children following urinary tract Infection”. elinical Radiology journal. 1998: 141-751.
8) Stokland E.Hellstrom& M.Hansoons etall: Reflux nephropathy in children”. British Medical journal. 1994: 235-239.
9) Strifejl & Bissetgs & kirks etal: “Nuclear cystography and renal sonography”. American journal of Roentgenology 1989; 152:115-119.
10) MT christian & Jhmc coll & JR Mackenzie. “Risk assessment of renal cortical scarring with urinarytract infection by clinical features and ultrasonography” Arch Disease child hood. 2000; 82: 376-380.
11) Scherzhc & Downstm & caesar R. “The selective use of dimer captosuccinic Asic renal scans in children with vesoureteral reflux”. Journal of urology 1994, 152: 628-631.
12) Jodalu & sverker H: “urinary Tract Infection pediatric nephrology”.martin Barrat. four Edition. 1999; 835-850.
13) Melis-k & vandeviver- J & Hoskents-C & etal. “Involvement of the renal paranchyma in acute urinary tract Infection: The contribution of 99 mtc dimercaptosuccinic acid scan; 1992 Jul: 151(7): 536-539.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید