دانلود مقاله بررسی خواص مقدماتی و رفتار فرایندهای شاخه ای گالتون درواتسون در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله بررسی خواص مقدماتی و رفتار فرایندهای شاخه ای گالتون درواتسون در فایل ورد (word) دارای 51 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی خواص مقدماتی و رفتار فرایندهای شاخه ای گالتون درواتسون در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله بررسی خواص مقدماتی و رفتار فرایندهای شاخه ای گالتون درواتسون در فایل ورد (word)

چکیده. 1

مقدمه. 2

فصل اول:فرآیندهای شاخه ای گالتون-واتسون استاندارد 4

1-1- مروری بر تعاریف و قضایای مقدماتی; 5

1-2- فرایندهای شاخه ای گالتون – واتسون استاندارد : 10

فصل دوم:فرآیند های شاخه ای گالتون – واتسون دوجنسی (GWBP) تعاریف و خصوصیات اصلی    14

2-1-فرآیند های شاخه ای گالتون – واتسون دو جنسی (GWBP). 15

2-2- توابع خانواده زیر جمعی; 17

2-3- فرآیند شاخه ای زوجهای هم خانواده (SMOBP). 18

فصل سوم: احتمالات انقراض;. 19

3-1- انقراض در فرایندهایی که تابع خانواده زبرجمعی دارند.. 20

3-2- معیارهای کلی انقراض;. 23

فصل چهارم: میزان هندسی رشد در فرآیند های شاخه ای وابسته به حجم جامعه. 29

4-1-زمانهای فرآیند و مارتینگل; 31

4-2-شروط لازم برای همگرایی  در ; 33

4-3- شروط کافی برای همگرایی  در ;. 36

فهرست منابع.. 40

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله بررسی خواص مقدماتی و رفتار فرایندهای شاخه ای گالتون درواتسون در فایل ورد (word)

1-کارین، ساموئل و تیلور، هوودار دام، نخستین درس در فرآیندهای تصادفی، ترجمه دکتر علی اکبر عالم زاده، دکتر عین الله پاشا، مؤسسه نشر علم نوین،

2-بارتل، ربرت جی، اصول آنالیز حقیقی، ترجمه جعقر زعفرانی، مرکز نثر دانشگاهی،

3-رانداس بات، نظریه احتمال مدرن، ترجمه دکتر بزرگ نیا و دکتر علامتساز، مانی،

4-Asmussen, s.(1980) on some two-sex population models. Ann. prob. 8,727-

5-Daley, D.J,(1968a) Extinction conditions for certain bisexual Gelton-watson branching processes.Z. wahrsheinlichkeitsth

9,315-

6-Daley, D.J.(1968) stochastically monotone marlivchails

Z.wahrscheinlichleitsth. 10,305-

7-Hull, D.M.(1982) Anecessary condition for extinction in those bisexual Galton- watson branching processes governed by superadditive mating functions. J.Appl.prob.19,847-

8-sevastyan, B,A, And zubkov,A-M(1971) controlled branching processes. Theory prob, Appl.19,14-

9-Fujimagari, T.(1976) controlled Galton- watson process and its asymptotic behavior. jodai mathe. sem. rep.27,11-

10-klebaner,F,C(1983)population- size- dependent branching process whith linear rate of growth. J.Appl.prob.20,219-

10-knopp,k(1998) Theory and Applications of Infinite servies. Blackie&sons, London

12-labrovski, V,A,(1972) A limit theorem for generalized bravching process depending on the size of the population. theory prob. Appl.17,72-

13-Hepfner, R.(1983) in some classes of population-size- dependent Galton-watson processes submitted to J.Appl.prob

14-Karr,A.”probibility”, springer- varlay, New york,

15-leave, m.”probability theroy , II,”springer-verlag, newyork

16-knopp, k,Theory and applications of infinite series., Blacki &sons, London,

17-Gonzalez, M., molina, M., “in the limit behavior of a supperaddititive bisexual Galton- watson branching process.”J.Appl prob.Data, 1998,33,

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی خصوصیات اصلی و رفتار فرآیندهای شاخه ای گالتون- واتسون دو جنسی با تابع خانواده زیر جمعی و احتمالات انقراض در چنین فرآیندهایی است

مدلی از فرآیند شاخه ای دو جنسی  مفروض است به طوری که توزیع زاد و ولد به اندازه جمعیت بستگی دارد. همچنین حالت خاص را در نظر می گیریم که در آن نرخ رشد جمعیت  (میانگین توزیع زاد و ولد)، وقتی  به  میل می کند

برای این نوع از فرآیندهای شاخه ای گالتون- واتسون دوجنسی  شرط لازم برای همگرایی فرآیند  در  و ارائه می گردد

همچنین شرط کافی برای همگرائی  در  به دست خواهد آمد

 مقدمه

تا کنون مطالعات زیادی روی نحوه رشد جمعیت و احتمال انقراض در فرآیندهای شاخه ای گالتون- واتسون استاندارد انجام شده است. در حالت دوجنسی (که مدل مناسبی برای جامعه انسانی است) تعمیم این قضایا لازم به نظر می رسد. زمانی که ما چگونگی رشد جمعیت را بدانیم، می توانیم زمان انقراض رفتار مجانبی رشد جامعه را بررسی کنیم و مدل مناسبی برای آن بدست آوریم

فرآیندهای شاخه ای گالتون-واتسون دو جنسی اولین بار توسط دالی در سال 1968 و پس از آن توسط آسمونس در سال 1980 تعریف و بررسی شد. دالی نشان داد که فرآیند شاخه ای گالتون- واتسون دو جنسی  یک زنجیر مارکوف با ماتریس احتمال تغییر وضعیت یک مرحله ای با فضای حالت صحیح و نامنفی است

در نظریه فرآیندهای شاخه ای گالتون- واتسون استاندارد می دانیم که فرآیند با احتمال 1 منقرض می شود اگر و فقط اگر میانگین تولید مثل برای هر فرد دلخواه کمتر از 1 باشد

حال ما می خواهیم بدانیم «آیا قوانین متشابهی برای احتمالات انقراض در فرآیندهای شاخه ای گالتون- واتسون دو جنسی وجود دارد؟»

در سال 1968 دالی یک شرط لازم و کافی برای احتمال انقراض 1 برای فرآیندهای با توابع خانواده خاص به دست آورد

هدف از این تحقیق معرفی فرآیندهای شاخه ای گالتون- واتسون دوجنسی و فرآیند زوجهای هم خانواده و بیان ویژگی های آنها و مقایسه احتمالات انقراض در چنین فرآیندهایی است ابتدا شروط انقراض در فرآیندهای شاخه ای گالتون- واتسون دوجنسی را بررسی می کنیم سپس قوانین کلی انقراض و در نهایت گشتاورهای فرآیند و برخی خواص آنها را مورد بررسی قرار می دهیم

فصل اول

فرآیندهای شاخه ای گالتون-واتسون استاندارد

 1-1-مروری بر تعاریف و قضایای مقدماتی

1-2-فرآیندهای شاخه ای گالتون-واتسون استاندارد

 مقدمه

هدف از این فصل ارائه مطالب کلی و مورد نیاز برای مطالعه فصل های بعدی می باشد در بخش اول برخی از تعاریف و قضایای مقدماتی را که بعداً به آنها نیاز خواهیم داشت بررسی می کنیم و در بخش دوم فرآیندهای شاخه ای گالتون-واتسون استاندارد و برخی خواص عمومی آن را مورد مطالعه قرار می دهیم

 1-1- مروری بر تعاریف و قضایای مقدماتی

تعریف 1-1-1: یک فرآیند تصادفی عبارتست از گرد آیه ای مانند  از متغیرهای تصادفی ، که در یک فضای احتمال مشترک و با مقادیر در فضای حالت S تعریف می‌شوند. T زیر مجموعه‌ای از  است و معمولاً به عنوان مجموعه پارامتر زمان تعبیر می‌شود

هرگاه  فرآیند را فرآیند با زمان پیوسته می نامند و هرگاه  فرآیند را فرآیند با زمان گسسته نامند

معمولاً اگر  فرآیند را به صورت  نمایش می دهند

فرآیند مورد نظر ما در این رساله فرآیند با زمان گسسته است

تعریف 1-1-2: فرض کنید  فرآیند تصادفی با زمان گسسته و فضای حالت شمارای S باشد گوئیم این فرآیند یک زنجیر مارکوف است اگر به ازای هر  و هر  و y از حالتها، رابطه زیر برقرار باشد

          (1-1)

یعنی فقط اطلاع از حالت فرآیند در مرحله n برای تعیین توزیع حالت فرآیند در مرحله  کفایت می کند و اطلاعات قبل از آن مؤثر نخواهد بود

احتمال شرطی  را احتمال انتقال یک مرحله ای از x در  مرحله n ام به y در مرحله ام می نامیم. احتمالات انتقال را با  نشان می‌دهیم بنابراین

 ماتریس  را که درایه های آن احتمالهای انتقال یک مرحله است ماتریس احتمال انتقال یک مرحله ای می‌نامیم

سطر x ام این ماتریس احتمالهای انتقال از x به یکی از حالتهای  زنجیر در یک مرحله است، اگر احتمالات انتقال یک مرحله ای از متغیر زمان مستقل باشد گوئیم فرآیند مارکوف دارای احتمالات انتقال مانا می باشد

تعریف 1-1-3: فرض کنید  دنباله ای از متغیرهای تصادفی تعریف شده بر فضای احتمال  باشد. همچنین  دنباله ای از  میدانهای  باشد که برای هر n داشته باشیم

 است اگر

 یک زیر مارتینگل نسبت به  است اگر

آ.به ازاء هر n.،  روی  اندازه پذیر باشد

ب : به ازاء هر n ،

ج : به ازاء هر n ،

هر گاه  یک زیر مارتینگل باشد ، آنگاه  یک زیرمارتینگل است

هر گاه  و  یک زیر مارتینگل باشند آنگاه  یک مارتینگل نسبت به  می باشد

تعریف 1-1-4 : فرض می کنیم  دنباله ای از متغیرهای تصادفی باشند ،‌دنباله  همگرای a.s. به متغیر تصادفی X است اگر

 تعریف 1-1-5 : فرض کنیم  دنباله ای از متغیرهای تصادفی باشد . گوئیم این دنباله در  به متغیر تصادفی X همگراست هر گاه

  تعریف 1-1-6 : فرض می کنیم  دنباله ای از متغیرهای تصادفی باشد دنباله  همگرا در احتمال به متغیر تصادفی X است . هر گاه بازاء هر

 لم 1-1-1 : فرض کنید  متغیرهای تصادفی در یک فضای احتمال باشند ، اگر وقتی  همگرا در  به X باشد‌ ، آنگاه  همگرا a.s. به X است

لم 1-1-2 : فرض می کنیم  دنباله ای از متغیرهای تصادفی باشد . اگر  وقتی  ، همگرایی a.s. به X باشد آنگاه  همگرا در احتمال به X است

لم 1-1-3 : (قضیه همگرائی مارتینگل ها) : آ : فرض کنید  یک زیر مارتینگل صادق در

 باشد . در این صورت یک متغیر تصادفی متناهی مانند  X وجود دارد که  با احتمال یک به  همگراست یعنی

           (1-2)

لم 1-1-4 : (نامساوی جانسن) : آ : متغیر تصادفی X مفروض است . اگر g(x) تابعی مقعر باشد آنگاه

 ب : متغیر تصادفی X مفروض است . اگر g(x) تابعی محدب باشد آنگاه

 لم 1-1-5 : به فرض f انتگرالپذیر و نزولی بر   باشد ،  و  در این صورت

اگر و فقط اگر

 لم 1-1-6 : فرض کنید f تابع نزولی مثبت باشد . در این صورت برای هر  و  داریم

 لم 1-1-7 : فرض کنید f(x) یک تابع مثبت و نزولی بر  باشد بطوریکه xf(x) صعودی باشد و  . همچنین فرض کنید دنباله ای از اعداد مثبت باشد . اگر به ازاء یک  و هر  داشته باشیم

 آنگاه : آ :  موجود است

ب: ای که فقط به f و m بستگی دارد موجود است به طوریکه اگر  آنگاه  

 1-2- فرایندهای شاخه ای گالتون – واتسون استاندارد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله نقش ریاضی در مسئله یابی فرایند مدیریت روابط مشتری (CRM) در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله نقش ریاضی در مسئله یابی فرایند مدیریت روابط مشتری (CRM) در فایل ورد (word) دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله نقش ریاضی در مسئله یابی فرایند مدیریت روابط مشتری (CRM) در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله نقش ریاضی در مسئله یابی فرایند مدیریت روابط مشتری (CRM) در فایل ورد (word)

مقدمه: 
روشهای حل مسئله: 
1) جستجو برای الگو 
2) رسم شکل 
3) صورتبندی مسئله معادل 
4) تغییر مسئله 
5) انتخاب نمادهای مناسب 
6) استفاده از تقارن 
7) تجزیه به حالتهای ساده تر 
8) کار عقب رونده 
9) بررسی نقیض 
10) زوجیت 
11) بررسی حالتهای حدی 
12) تعمیم . 
هزینه یک سیستم CRM چقدر است ؟ 
اما عوامل هزینه CRM عبارتند از : 
چگونه یک اجرای CRM قوی داشته باشیم؟ 
چه سازمانی مسئول و پاسخگوی CRM است؟ 
نتیجه گیری: 
منابع و ماخذ: 

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله نقش ریاضی در مسئله یابی فرایند مدیریت روابط مشتری (CRM) در فایل ورد (word)

An introduction to CRM process. Margaret & David May,

Manage your problems David Medina.Feb,

Problem solving

What is CRM

Learning Math 2002 J.Fozen

Operational Research (OR). A.Azar.2002.Samt.ISBN.964-455-798-

 

مقدمه

درست است که یک سیستم CRM با لوگو و آرم یک شرکت در کاتالوگها ویا تبلیغاتهای آن به عنوان یک سیستم CRMقوی وبی نظیر معرفی می شود . اما باید توجه کرد که یک سیستم هر اندازه هم بی نظیر و قدرتمند باشد و کارشناسان CRM، بازه زمانی X را برای نصب و اجرای آن مشخص نمایند؛ بازهم مطمئن باشید که مدت زمان پیش بینی شده همواره مدت زمان دقیق نخواهد بود. زیرا عوامل محیطی زیادی درآن دخیل اند

 پس در واقع : نصب و اجرای CRM یک فرایند وقت گیر است

ضمنا” باید توجه کردکه البته این وقت گیر بودن آن اگر منطقی و بدون تاخیرهای اضافی صورت بگیرد به نفع خود بنگاه و سازمان می باشد؛ چون تاثیر پایدارتری را خواهد داشت

 اگر

یک سیستم CRM زود تاثیر و بی ثبات باشد به درد بخور نیست

چون تاثیر فوری اما آنی خواهد داشت و در نتیجه فایده ای را که ما از یک سیستم CRM انتظار داریم را برآورده نخواهد کرد

 بهترین تصمیم گیری زمانی انجام می گیرد که عقلانی باشد نه رضایت بخش

ممکن است روشی در کوتاه مدت جواب دهد ولی در دراز مدت تاثیر بی ثبات و کمتری داشته باشد. پس انتخاب آن به صلاح نیست وباید در انتخاب آن مناسب ترین و با صرفه ترین و عقلانی ترین روش را انتخاب کنیم

برای رسیدن به مسئله ، ابتدا باید مسئله یابی کنیم. پس در CRM نخستین گام قبل از هر گونه اقدام تشخیص مسئله یا مسئله یابی است .و هر عملی قبل از انجام آن به صرفه نیست و وقت گیر می باشد .البته مسئله یابی انواع مختلفی دارد که می تواند به طور مستقیم یا غیر مستقیم و ضمنا” از طریق افراد داخل یا خارج سازمان صورت گیرد

مواردی از این روشهای مسئله یابی و حل مسئله درذیل آمده است

روشهای حل مسئله

همواره حل مسئله را با نوعی ادراک شهودی از مسئله شروع می کنیم وبا برسی چند حالت خاص به سوی الگوسازی برای حل کامل آن جلو می رویم

با توجه به نوع مسئله می توان از بعضی موارد ذکر شده صرف نظر کرد

ـ عمده ترین روشهای حل مسئله عبارتند از

1) جستجو برای الگو

همواره کار حل مسئله را با نوعی ادراک شهودی از مسئله شروع می کنیم و با بررسی چند حالت خاص به سوی الگوسازی برای حل کامل آن جلو می رویم

2) رسم شکل

در هر مسئله که امکان پذیر باشد رسم یک شکل (اعم از هندسی با یک نمودار و غیره ) می تواند در یافتن حل مسئله الهام بخش باشد و رابطه بین اجزا مسئله را بهتر نمایان می سازد

3) صورتبندی مسئله معادل

در بخش قبل دیدیم که گام نخست در حل مسئله، عبارت است از جمع آوری داده ، جستجو ، فهمیدن مسئله ، برقراری ارتباط بین اجزا ، حدس زدن و تجزیه و تحلیل، که در کل همان مسئله یابی می باشد. ولی اگر همه این کارها به روش معقولی میسر نباشد چه کنیم؟ یعنی اینکه ممکن است کارهای محاسباتی خیلی پیچیده باشد ویا به سادگی نتوانیم حالتهای خاصی را مطرح کنیم تا به بینش لازم برسیم . آنچه در چنین شرایطی توصیه می شود این است که مسئله را با مسئله معادل ولی ساده تر جایگزین کنیم . راه حل کلی در اینگونه معادل سازی به بینش و تجزیه های عمومی باز می گردد ولی کارهایی از قبیل دستکاریهای جبری یا مثلثاتی و تفسیر مجدد مسئله با زبانی دیگر می تواند موثر باشد

4) تغییر مسئله

در بعضی مسائل می توانیم مسئله مورد نظر را به مسئله دیگری تبدیل کنیم . این دو مسئله لزوما” معادل یکدیگر نیستند ولی حل مسئله دوم حل مسئله اول را نتیجه می دهد

5) انتخاب نمادهای مناسب

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید