دانلود رابطه متغیرهای كنترل راهبردی و اثربخشی شركتهای فعال در بازار سهام تهران در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 دانلود رابطه متغیرهای كنترل راهبردی و اثربخشی شركتهای فعال در بازار سهام تهران در فایل ورد (word) دارای 182 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت دانلود رابطه متغیرهای كنترل راهبردی و اثربخشی شركتهای فعال در بازار سهام تهران در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي دانلود رابطه متغیرهای كنترل راهبردی و اثربخشی شركتهای فعال در بازار سهام تهران در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود رابطه متغیرهای كنترل راهبردی و اثربخشی شركتهای فعال در بازار سهام تهران در فایل ورد (word) :

دانلود رابطه متغیرهای كنترل راهبردی و اثربخشی شركتهای فعال در بازار سهام تهران در فایل ورد (word) (79-1372)

دانلود رابطه متغیرهای كنترل راهبردی و اثربخشی شركتهای فعال در بازار سهام تهران در فایل ورد (word)
فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول : كلیات پژوهش ………………………………………………………………………………………………………….. 1

1-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2

2-1- مسأله …………………………………………………………………………………………………………………………………. 2

3-1- سابقه موضوع……………………………………………………………………………………………………………………….. 4

4-1- هدف ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5

5-1- ضرورت و اهمیت پژوهش …………………………………………………………………………………………………….. 6

6-1- پرسشهای پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………. 7

7-1- فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………… 7

8-1- واژههای كلیدی پژوهش……………………………………………………………………………………………………….. 8

فصل دوم : مبانی نظری پژوهش ……………………………………………………………………………………………………… 9

1-2- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….. 10

2-2- سامانه های كنترل راهبردی ……………………………………………………………………………………………………. 10

3-2- ناپیوستگی محیطی ………………………………………………………………………………………………………………… 13

1-3-2- نیروی های اجتماعی …………………………………………………………………………………………………………. 13

2-3-2- نیروهای اقتصادی ………………………………………………………………………………………………………………. 13

3-3-2- نیروهای فناوری …………………………………………………………………………………………………………………. 14

4-3-2- نیروهای سیاسی ……………………………………………………………………………………………………………….. 14

5-3-2- آثار ناپیوستگی های محیطی ……………………………………………………………………………………………… 14

4-2- تعریف كنترل راهبردی …………………………………………………………………………………………………………… 15

1-4-2- كنترلهای مثبت و منفی …………………………………………………………………………………………………….. 16

2-4-2- كنترلهای نتایج و اقدام ………………………………………………………………………………………………………. 17

3-4-2- ضرورت كنترل …………………………………………………………………………………………………………………… 20

4-4-2- تعریف راهبرد……………………………………………………………………………………………………………………… 20

1-4-4-2- معیارهای راهبرد اثر بخش………………………………………………………………………………………………. 21

5-2- تفاوت كنترل راهبردی با كنترل مدیریت………………………………………………………………………………….. 23

1-5-2- كنترل اجرای راهبرد……………………………………………………………………………………………………………. 23

2-5-2- روایی فرضیات راهبرد………………………………………………………………………………………………………….. 24

3-5-2- مدیریت مقوله راهبردی………………………………………………………………………………………………………. 24

4-5-2- كنترل تعاملی…………………………………………………………………………………………………………………….. 24

5-5-2- بررسی های دوره ای راهبرد…………………………………………………………………………………………………. 25

6-5-2- اهمیت كنترل راهبردی……………………………………………………………………………………………………….. 27

7-5-2- بررسی اجمالی رویكردهای كنترل راهبردی………………………………………………………………………….. 28

1-7-5-2- رویكرد سنتی…………………………………………………………………………………………………………………. 28

2-7-5-2- رویكرد های جایگزین ……………………………………………………………………………………………………. 28

1-2-7-5-2- رویكرد انتقادی …………………………………………………………………………………………………………. 29

1-1-2-7-5-2- پاییدن محیطی به منظور كنترل فرضیه………………………………………………………………….. 32

2-1-2-7-5-2- پویش محیطی به منظور نظارت راهبردی……………………………………………………………….. 33

3-1-2-7-5-2- كنترل آماده باش ویژه …………………………………………………………………………………………… 35

2-2-7-5-2- رویكرد تنظیم متمركز ……………………………………………………………………………………………….. 36

6-2- كنترل حركت راهبردی …………………………………………………………………………………………………………… 37

7-2- كنترل جهش راهبردی …………………………………………………………………………………………………………… 37

8-2- روشهای تدوین راهبرد ……………………………………………………………………………………………………………. 39

9-2- تطبیق كنترلهای راهبردی سطح كسب و كار با راهبرد …………………………………………………………….. 40

10-2- یادگیری و كنترلهای راهبردی ………………………………………………………………………………………………. 45

11-2- انواع كنترل حركت راهبردی و جهش راهبردی………………………………………………………………………. 48

1-11-2- تعیین متغیرهای كلیدی …………………………………………………………………………………………………. 51

2-11-2- ساز و كارهای كنترل حركت راهبردی ………………………………………………………………………………. 53

3-11-2- یك چارچوب اقتضایی برای كنترل راهبردی زمان صلح………………………………………………………. 56

12-2- گذر از كنترل حركت راهبردی به كنترل جهش راهبردی………………………………………………………… 57

13-2- گذر از كنترل جهش راهبردی به كنترل حركت راهبردی ……………………………………………………….. 58

14-2- سلسله مراتب كنترل راهبردی ……………………………………………………………………………………………… 59

15-2- كنترل راهبردی در انواع مختلف شركتها ……………………………………………………………………………….. 61

16-2- عملیاتی كردن كنترل راهبردی …………………………………………………………………………………………….. 61

1-16-2- تیمهای كنترل راهبردی…………………………………………………………………………………………………… 63

2-16-2- نقش مدیریت ارشد………………………………………………………………………………………………………….. 63

3-16-2- نقش كنترل كننده مدرن………………………………………………………………………………………………….. 66

17-2- اثربخشی سازمانی………………………………………………………………………………………………………………… 67

1-17-2- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………… 67

2-17-2- اهمیت عملكرد سازمان در مدیریت راهبردی……………………………………………………………………… 67

3-17-2- محدود كردن مفهوم عملكرد سازمانی………………………………………………………………………………… 68

4-17-2- سنجش عملكرد سازمان…………………………………………………………………………………………………… 69

5-17-2- تعریف اثربخشی………………………………………………………………………………………………………………. 70

6-17-2- مقایسه اثربخشی موسسات دولتی با شركتهای خصوصی……………………………………………………. 72

7-17-2- معیارهای اثربخشی………………………………………………………………………………………………………….. 72

8-17-2- مدل ارزشهای رقابتی……………………………………………………………………………………………………….. 74

9-17-2- چشم اندازهای مدیریتی از اثربخشی…………………………………………………………………………………. 76

10-17-2- چارچوب نظری پژوهش………………………………………………………………………………………………… 77

11-17-2- جمع بندی فصل دوم 83

-1- مقدمه

در نهایت ، قرن بیستم، شركتهای جهان را وادار به گسترش حیطه تفكر در مورد چگونگی اداره امور خود كرد. قرن بیست و یكم بسیار چالشگرتر از قرن بیستم خواهد بود. شركتهای انتفاعی ، به منظور حفظ یا ارتقای توان رقابت و ادامه حیات خود باید بطور پیوسته شرایط محیط را در نظر داشته باشند و خود را با آن تطبیق دهند. بی‌توجهی به شرایط بیرونی، درست مانند حركت در تاریكی بدون چراغ است. مسایل پیش روی سازمان باید به موقع تشخیص داده شوند، درست تعریف شوند و در برابر آنها راه حلهای نظری درست، ارائه و اجرا شود . این فصل ، هدف پژوهش ، ضرورت، اهمیت آن ، بیان مساله ، سؤالات و فرضیات پژوهش را دربردارد.

2-1- مسأله

پیش بینی ها درباره سده 21 فراوان است. اما در مورد ادامه افزایش مرحله ای فشارهای جهانی شدن كه تغییرات بنیادین در مرزهای سنتی كشورها و بازارها به همراه دارد، توافق وجود دارد. جهانی شدن فرصتهای با سخاوتی خلق خواهد كرد، از سوی دیگر چالشهای مهمی نیز برای كشورها و مدیران اجرایی در بر خواهد داشت. چشم انداز رقابت جهانی، قوانین و اصول رقابت جهانی را به چالش وادار خواهد كرد، (شاكر – 1999).

ما در جهانی زندگی می كنیم كه حدوداً از 200 كشور تشكیل شده است. چه بخواهیم و چه نخواهیم از بعضی جهات، از فعالیتهای آنها تأثیر می پذیریم. در شرایط كنونی نداشتن رابطه با كشورهای دیگر غیر ممكن است. بر اساس آمار «سازمان جهانی تجارت»[1] ، در ژوئیه سال 2001 میلادی، 142 كشور عضو آن و 29 كشور مثل روسیه و چین در حال مذاكره برای پیوستن به آن سازمان بوده اند. هر چند پیوستن به سازمان تجارت جهانی اجباری نیست. ولی حداقل تمایل به استفاده از مزایا و فواید آن كه سهمش از تجارت جهانی بیش از 90 درصد كل تجارت جهان است، ضرورت عضویت، در آن را اجتناب ناپذیر می كند. با توجه به اینكه پیشرفتهای نظام تجارت جهانی، اثر قاطعی بر محیط كسب و كار دارد، ملاحظه محیط كسب و كار یكی از عوامل مهم، در پایداری و رشد آینده شركتهای بازرگانی خواهد بود.

از طرف دیگر شركتهای بازرگانی در دنیا به سمت جهانی شدن گرایش گسترده ای یافته اند. شركتهای ایرانی به ناچار – حداقل در داخل كشور- در مقابل بعضی از آنها قرار می گیرند به طوری كه در حال حاضر بسیای از شركتهای ایرانی از این تقابل در امان نیستند. ایستایی و مقابله دربرابر شركتهای خارجی یا داشتن موضع تهاجمی نسبت به آنها، مستلزم پاییدن و پویش مناسب محیط و فراهم آوردن ابزار لازم است. به‌علاوه یكی از هدفهای عمده سیاستهای اقتصادی كشور، رهایی از تكیه بر وابسته بودن به صادرات تك محصولی (نفت) است. بدون توجه به شرایط و تحولات محیطی، چگونه می توان رقبای توانمند را شناخت و با آنان مقابله كرد.


1 – آشنایی با قواعد سازمان جهانی تجارت، 1381.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود کتاب 161 نکته موفقیت در کسب و کار اینترنتی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل (با پسوند) zip ارائه میگردد
تعداد صفحات فایل : 35

کتاب (161 نکته موفقیت در کسب و کار اینترنتی) تقدیم می شود به شما خواننده عزیز و گرامی امیدوارم از مطالعه این کتاب لذت و بهره لازم و کافی را ببرید”با تشکر”

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود کتاب 3 اشتباه بزرگ برند سازی از زبان 3 شرکت معروف جهان در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل (با پسوند) zip ارائه میگردد
تعداد صفحات فایل : 16

کتاب (3 اشتباه بزرگ برند سازی از زبان 3 شرکت معروف جهان) در (16 صفحه) تقدیم می شود به شما خواننده عزیز و گرامی امیدوارم از مطالعه این کتاب لذت و بهره لازم و کافی را ببرید”با تشکر”

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود روش تحقیق بررسی وضعیت فروش محصولات چرمی سبک (داخلی در خارجی) در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود روش تحقیق بررسی وضعیت فروش محصولات چرمی سبک (داخلی در خارجی) در فایل ورد (word) دارای 86 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود روش تحقیق بررسی وضعیت فروش محصولات چرمی سبک (داخلی در خارجی) در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود روش تحقیق بررسی وضعیت فروش محصولات چرمی سبک (داخلی در خارجی) در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود روش تحقیق بررسی وضعیت فروش محصولات چرمی سبک (داخلی در خارجی) در فایل ورد (word) :

دانلود روش تحقیق بررسی وضعیت فروش محصولات چرمی سبک (داخلی در خارجی) در فایل ورد (word)
فهرست مطالب

فصل اول طرح تحقیق… 1

بیان موضوع یا تعریف مسأله: 2

ضرورت انجام تحقیق: 4

پیشینه تحقیق: 5

فرضیات…. 6

تعریف عملیات متغیرها: 7

نوع تحقیق و دلایل آن: 7

ابزار گردآوری داده ها: 8

جامعه آماری: 8

مراحل انجام تحقیق: 8

تعریف مفاهیم: 8

محدودیت ها 12

فصل دوم ادبیات تحقیق.. 13

تاریخچه استفاده از پوست، چرم و چرمسازی: 14

تكنولوژی (فن آوری) در صنعت چرم. 21

مراحل ساخت چرم. 28

عوامل مؤثر بر كیفیت پوست و چرم 30

الف- پوست: 30

ب- چرم: 33

انواع چرم و موارد استفاده از آن: 35

انواع محصولات چرمی: 37

بخش دوم مباحثی در باب صادرات و ابعاد مدیریتی آن.. 39

تجارت بین الملل و كشورهای روبه توسعه 40

جایگاه صادرات غیر نفتی در اقتصاد كشور. 42

آثار جانبی افزایش ظرفیت های تولیدی… 42

نقش صادرات غیر نفتی در ایجاد اشتغال.. 43

تعریف استراتژی… 45

نقش و جایگاه صادرات غیر نفتی در استراتژی های توسعه اقتصادی… 45

الف- استراتژی جایگزینی واردات… 45

ب- استراتژی توسعه صادرات: 47

انواع استراتژی های رقابتی عام. 48

رهبری در هزینه. 50

تمایز محصول. 51

تمركز (محدودنگری) 53

میانه روی.. 55

تعریف بازاریابی: 57

استراتژی های عمده تقسیم بندی بازار. 58

1- استراتژی بازاریابی یكسان.. 59

2- استراتژی بازاریابی تفكیكی… 59

3- استراتژی بازاریابی تمركزی… 60

ارزشیابی و انتخاب استراتژی تقسیم بندی بازار. 61

تقسیم بندی بازار های بین المللی… 63

استراتژی توسعه آمیخته بازاریابی 65

آمیخته محصول. 66

اهمیت قیمت در آمیخته بازاریابی 68

آمیخته تشویق و ترفیع. 70

اجزای تشویق و ترفیع. 71

توزیع فیزیكی در آمیخته بازاریابی 72

تصمیمات عمده در بازاریابی بین المللی… 73

1- ارزیابی اوضاع و احوال و محیط بازاریابی بین الملل.. 74

2- تصمیم به فعالیت در سطح بین‌الملل (Deciding wether to go abroad) 83

3- تصمیم در مورد انتخاب بازارها در سطح بین‌الملل (Deciding Which market to enter) 85

4- تصمیم در مورد چگونگی وارد شدن به بازار بین‌المللی (Diciding how to enter the market) 87

5- تصمیم در مورد برنامه های بازاریابی بین‌الملل (Deciding on the markting program) 96

6- تصمیم در مورد نوع سازمان بازاریابی بین‌الملل (Diciding on the marketing organizition) 103

فصل سوم – روش تحقیق… 107

مقدمه. 108

روش تحقیق.. 108

روش جمع آوری اطلاعات…. 108

منابع اطلاعات ثانویه. 109

منابع اطلاعات اولیه. 110

روش اجرای پرسشنامه. 110

جامعه آماری: 111

نمونه آماری… 111

تهیه و تنظیم پرسشنامه. 113

نحوه توزیع سوالات پرسشنامه. 114

روشهای آماری مورد استفاده. 116

فصل چهارم – جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده ها 119

مقدمه. 120

اطلاعات مربوط به ویژگیهای مدیران مراكز نمونه گیری شده. 120

آماره آزمون. 125

سوالات مربوطه: 127

بررسی فرضیه 2: 129

آماره آزمون: 129

آزمون فرضیه 2: 129

جداول آزمون فرض گروه نمونه مراكز صنعتی… 129

بررسی فرضیه 3: 138

آماره آزمون.. 138

جداول آزمون فرض گروه نمونه مراكز صنعتی… 139

سوالات مربوطه: 141

بررسی فرضیه 4: 145

آزمون فرضیه 4: 146

آزمون فرضیه 4: 147

سوالات مربوطه: 148

بررسی فرضیه 5: 151

آزمون فرضیه 5: 151

تذكر: 153

سوالات مربوطه: 154

بررسی فرضیه 6: 156

آماره آزمون: 156

آزمون فرضیه 6: 156

سوالات مربوطه: 158

فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادات… 161

نتیجه گیری… 162

نتایج بدست آمده در ارتباط با فرضیه 1: 162

نتایج بدست آمده در ارتباط با فرضیه 2: 163

نتایج بدست امه در ارتباط با فرضیه 3: 165

نتایج بدست آمده در ارتباط با فرضیه 4: 167

نتایج بدست آمده در ارتباط با فرضیه 5: 169

پیشنهادات…. 171

پیشنهادات در ارتباط با فرضیه 1: 171

پیشنهادات در ارتباط با فرضیه 2: 173

پیشنهادات در ارتباط با فرضیه 3: 177

پیشنهادات در ارتباط با فرضیه 4: 178

پیشنهادات در ارتباط با فرضیه 5: 180

پیشنهادات در ارتباطات با فرضیه 6: 182

سایر پیشنهادات…. 184

سایر پیشنهادات…. 185

توصیه به سایر دانشجویان محققین.. 188

منابع: 190

بیان موضوع یا تعریف مسأله:

كشور ایران به دلیل داشتن انواع پوست بز و گوسفند از تولید كنندگان عمده پوست و چرم سبك محسوب می‌شود و به علت آب و هوای نیمه خشك پوست گوسفند و بز ایران از مرغوبیت بالایی برخوردار است ولی متأسفانه دامداران كشور به دلیل كم ارزش قلمداد نمودن پوست و پشم و اینكه نوع تغذیه در ایران بیشتر به گوشت گوسفند اختصاص دارد و همچنین به علت نداشتن آگاهی و انگیزه لازم جهت حفظ و حراست از این ثروت ملی، توجه لازم را مبذول نمی‌دارند و از سالیان گذشته انواع پوست، سالامبور و محصولات نیمه ساخته چرمی‌از كشور ما با دیدگاه سنتی صادر گردیده است كه عمده صادرات ایران بر حسب آمار موجود مختص به صدور سالامبور و كراست بوده است و این در حالی است كه می‌توان ارزش افزوده زیادی را از طریق تولید محصولات ساخته شده چرمی‌به وجود آورده و به تبع آن درآمد ارزی بالایی را تحصیل نمود. بویژه اینكه محصولات چرمی‌از تنوع بالایی برخوردار بوده به نحوی كه تنوع این محصولات بالغ بر 60 نوع می‌گردد و هر ساله در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی نمایشگاههای محصولات چرمی‌به نمایش گذاشته می‌شود كه متأسفانه نقش كشور ما علی رغم امكانات بالقوه و بالفعل در این نمایشگاهها بسیار كم رنگ می‌باشد، برای مثال در سال 1376 در نمایشگاههای جهانی چرم و البسه چرمی‌در پاریس و بولونیا ایتالیا و بارسلون اسپانیا و دوسلدورف آلمان در كنار كشورهای پیشرفته جهان، كشورهای تركیه، هندوستان، پاكستان، بنگلادش، اتیوپی و بوركینافاسو دارای چندین غرفه بودند ولی هیچ اثری از محصولات و صنعتگران ایران و پرچم مقدس جمهوری اسلامی‌ایران نبود.

قطعاً وجود چنین نقیصه ای برایند عوامل متعددی است كه شناخت آنها و بویژه حركت در جهت رفع موانع، این امكان را فراهم خواهد ساخت تا به گونه ای شایسته استعداد و ظرفیت های خود را در صحنه بین الملل عرضه نماییم.

پژوهشگر در این تحقیق، به دنبال تبیین و تحلیل متغیرها و عواملی است كه صادرات محصولات كشور را چه به صورت مثبت و چه منفی، تحت تأثیر قرار می‌دهند و از این طریق ضمن بیان این عوامل، راه كارهای مناسب جهت بهبود و ارتقاء صادرات محصولات چرمی‌را پیشنهاد خواهد كرد. در واقع مسأله اصلی تحقیق این است كه موانع موجود بر سر راه صادرات محصولات چرمی‌سبك شناسایی شده و گامهایی را كه در جهت رفع این موانع می‌توان برداشت تعیین كرد.

هدف از مطالعه موضوع:

1- دستیابی به تصویر وضعیت موجود به ویژه ترسیم مسائل و مشكلات تولید كنندگان و صادر كنندگان محصولات چرمی‌سبك.

2- كمك به سیاست گذاران در امر صادرات و فروش محصولات چرمی‌و توجه بیشتر به ارزش افزوده ای كه از این طریق بدست خواهد آمد.

3- فراهم آوردن مبنایی برای مراجعه استفاده كنندگان در زمینه صادرات و فروش محصولات چرمی‌به دلیل اطلاعات جمع آوری شده در این خصوص.

4- جلب توجه دست اندركاران تولید و صادرات محصولات چرمی‌سبك به ضرورت تحول در بینش و شیوه های انجام كار.

ضرورت انجام تحقیق:

متأسفانه پوست به عنوان یك ماده اولیه ارزشمند مورد بی لطفی قرار گرفته است و قرنها توسط افراد خواص با دیدگاه سنتی و صرفاً برای منافع كوتاه مدت و بدون توجه به ارزش افزوده زیادی كه می‌تواند ایجاد نماید صادر گردیده است و به تبع آن صنعت چرم ایران نیز علیرغم امكانات بالقوه و بالفعل نتوانسته است جایگاه خود را تثبیت نماید.

ایران با پرورش 48 میلیون رأس گوسفند (84/3% گوسفند جهان) و 16 میلیون رأس بز (3% بز جهان) سهم كمی‌از صادرات را عهده دار می‌باشد[1]. كشتار سالانه انواع دام سبك و سنگین در كشور ایران 30 میلیون رأس می‌باشد كه بعبارتی روزانه 82000 رأس را شامل می‌شود كه 70000 رأس آن سبك می‌باشد و با احتساب روزهای كار در سال، معدل روزانه 92000 جلد پوست سبك می‌باشد[2]. همانطور كه گفته شد عمده صادرات ایران بصورت سالامبور و چرم نیمه تكمیل شده می‌باشد و اكثراً مرغوبترین پوستها به خارج صادر می‌گردد. و تولید كننده چرم و البسه چرمی‌داخلی مجبور است از پوست و چرم با كیفیت پایین تر استفاده نماید.


[1] مشرقی- مجید رضا (مدیر عامل شركت پوست و چرم خراسان) «با حمایت جدی از صنعت پوست و چرم، آرزوی دیرینه صادرات بدون نفت را تحقق بخشیم». ماهنامه جاده ابریشم-سال اول-پیش شماره-اسفند 76- ص 65

[2] حمیدی- رضا (رئیس هیأت مدیره شركت چرم مشهد)- سخنرانی جلسه افتتاحیه كارخانجات این شركت با حضور وزیر محترم صنایع- 9/3/77

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود کتاب کسب در امد از اینترنت به روش بازاریابی مشارکتی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل (با پسوند) zip ارائه میگردد
تعداد صفحات فایل : 24

کتاب کسب درامد از اینترنت به روش بازاریابی مشارکتی(24 صفحه) با سلام و احترام از اینکه فروشگاه ما را برای خرید محصولات خود انتخاب کرده اید از شما سپاس گزاریم”با تشکر”

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود کتاب نقش شخصیت برند بر رفتار مصرف کننده و چالش های برند سازی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل (با پسوند) zip ارائه میگردد
تعداد صفحات فایل : 11

کتاب (نقش شخصیت برند بر رفتار مصرف کننده و چالش های برند سازی) تقدیم می شود به شما خواننده عزیز و گرامی امیدوارم از مطالعه این کتاب لذت و بهره لازم و کافی را ببرید”با تشکر”

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود کتاب ده اشتباه خطرناک در بازاریاب اینترنتی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل (با پسوند) zip ارائه میگردد
تعداد صفحات فایل : 17

کتاب ده اشتباه خطرناک در بازاریابی اینترنتی/17 صفحه/با سلام و احترام از اینکه فروشگاه ما را برای خرید محصولات خود انتخاب کرده اید از شما سپاس گزاریم”با تشکر”

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود کتاب قدم صفر بازاریابی اینترنتی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل (با پسوند) zip ارائه میگردد
تعداد صفحات فایل : 13

کتاب (قدم صفر بازاریابی اینترنتی) تقدیم می شود به شما خواننده عزیز و گرامی امیدوارم از مطالعه این کتاب لذت و بهره لازم و کافی را ببرید”با تشکر”

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق اقتصادی و بازاریابی: برنامه ریزی بلند مدت و کوتاه مدت در بازاریابی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل (با پسوند) zip ارائه میگردد
تعداد صفحات فایل : 13

تحقیقی کامل و اماده با فرمت ورد و رفرنس های بسیار معتبر ویژه دانشجویان..امور مالی و بازاریابی و اقتصاد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق بررسی تأثیر تبلیغات بازرگانی در فروش كالاهای گوناگون در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق بررسی تأثیر تبلیغات بازرگانی در فروش كالاهای گوناگون در فایل ورد (word) دارای 127 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق بررسی تأثیر تبلیغات بازرگانی در فروش كالاهای گوناگون در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیق بررسی تأثیر تبلیغات بازرگانی در فروش كالاهای گوناگون در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق بررسی تأثیر تبلیغات بازرگانی در فروش كالاهای گوناگون در فایل ورد (word) :

دانلود تحقیق بررسی تأثیر تبلیغات بازرگانی در فروش كالاهای گوناگون در فایل ورد (word) در 117 صفحه ورد قابل ویرایش

روش تحقیق :

در این مقاله تحقیق براساس مقالات اینترنتی صورت گرفته كه در آن تأثیر تبلیغات در عصر ارتباطات مورد تحقیق قرار گرفته است.

مقدمه :

تبلیغات بازرگانی، مخالفان و موافقان زیادی دارد. اما به هر حال واقعیتی است كه خود را بر همه ما تحلیل كرده و آثار عمیق آن بر عرصه های مختلف اقتصادی،‌فرهنگی،‌اجتماعی و سیاسی، به معماران زندگی جمعی اجازه نادیده گرفتن آن رانمیدهد؛ به ویژه آنكه تبلیغات بازرگانی به یكی از اصلی ترین منابع مالی رسانه ها تبدیل شده و رقابت آنها را در جذب و انتشار پیام های تجاری برانگیخته است. هنگامی كه پیدایش رسانه های نوین نظیر ماهواره و اینترنت و پخش فرامرزی و بدون مانع آنان را هم در نظر بگیریم، انگیزه و دلایل نهضت قانونمند كردن تبلیغات بازرگانی صدچندان می شود.

از این رو،‌مدیران و طراحان زندگی مسالمت آمیز جمعی در سراسر جهان حركتی پرشتاب را به سمت تدوین قوانین تبلیغات بازرگانی آغاز كرده اند. امروز شاهد آن هستیم كه افزون بر قوانین ملی،‌تلاش های منطقه ای و جهانی برای پی ریزی نظام مطلوب برای این رشته خاص از علوم ارتباطات صورت می گیرد. بااین حال كشور ما هنوز هم فاقد قانون تبلیغات بازرگانی است و آثار نامقبول این خلا قانونی چنان آشكار گشته است كه دیگر كسی منكر ضرورت و فوریت جبران آن نیست.

در این راه استفاده از دانش و تجربه دیگران خردمندانه و لازم است، اما بدون تردید بومی سازی آن و انتخاب الگوی مناسبی كه با مبانی حقوقی و دینی ما نیز مغایر نباشد،‌نیازمند «بررسی تطبیقی اصول و مبانی تبلیغات بازرگانی درجهان معاصر،‌ایران و اسلام» است؛ البته با «یك رویكرد حقوقی».

تبلیغات (Advertising)

در بسیاری از كتب و مقالات علمی در مورد بازاریابی،‌بحث پیشبرد، فروش را به ارتباطات Communication تعبیر كرده اند. در حقیقت نامگذاری فوق دارای یك علت منطقی و رفتارشناسی است.

تبلیغت به معنی انتشار یك پیام به گروه یا گروههای از جامعه به منظور دستیابی به هدف یا اهداف معین بازرگانی ، سیاسی، اقتصادی واجتماعی است. در پیشبرد فروش،‌هدف تبلیغات، هدف بازرگانی است و منظور از آ“،‌اطلاع رسانی و راهنمایی به خریداران بالقوه كالاها و خدمات در مورد كیفیت، قیمت، مشخصات ، مزایا و كالا دیگر اطلاعاتی است كه احتمالاً در تصمیم گیری خریدار دارای نقش و اثر مثبت دارد.

بنابراین تا این قسمت مطالب پی بردیم كه باید همواره به 3 دسته از عناصر در فعالیتهای بازاریابی عنایت داشت.

دسته اول :‌عناصر مادی محیط یا بازار هدف بود كه میتوان مهمترین آنها را جمعیت و خصوصیات آن، توسعه اقتصادی، سرمایه های مالی انسانی وقتی و بالاخره علوم و تكنولوژی نام برد.

دسته دوم : عناصر غیر مدی محیط یا بازار هدف بود كه از آن زمره؛ خانواده، نهادهای مذهبی، آداب و رسوم، ارزشها ،‌قوانین ، هنر و زبان و ادبیات را میتوان برشمرد.

دسته سوم : آمیخته بازاریابی نام داشت كه به هفت P موسوم است و معادلهای فارسی آنها را باید محصول یا كالا، قیمت ، توزیع،‌پیشبرد فروش، بسته بندی، روابط عمومی وقدرت نامید.

قیمت (Price)

شاید قیمت یكی از مهمترین عنصر در آمیخته بازاریابی باشد بسیاری از مصرف كنندگان یا مشتریان كالا اعم از داخلی یا خارجی را میتوان با حربه قیمت كمتر،‌یا تخفیف بیشتر جلب نمود. گر چه از نظر علمی سایر عناصر آمیخته بازاریابی اهمیت كمتری از قیمت ندارند، ولی به علت قابل اندازه گیری بودن قیمت و امكان مقایسه سریع آن با كالاهای مشابه،‌این عنصر اهمیت بیشتری یافته است. تصمیم گیری در مورد تعیین قیمت بر خلاف گفته كلیشه ای رایج كه عرضه و تقاضا را تعیین كننده قیمت می داند، به عوامل متعدد و متنوعی مانند هزینه های تولید، قیمت تمام شده، موقعیت و چگونگی رقایت یا انحصار،‌ قوانین مالی و محاسباتی، هزینه های توزیع و … بستگی دارد.

1- آموزش نیروی انسانی و افزایش كارایی

2- كاهش هزینه نهایی

3- افزایش مقیسای تولید و صرفه جویی های حاصله

4- استفاده از حداكثر ظرفیت و جلوگیری از عامل ماندن عوامل تولید

5- به هنگام نمودن تكنولوژی

6- كاهش ضایعات

در بازارهای خارجی عوامل دیرگی نیز درتعیین قیمت دخالت دارند از جمله :

1- نرخ ارز

2- هزینه های حمل ونقل

3- بیمه

4- عوارض گمركی

5- سود بازرگانی كشور مقصد

روشهای تعیین قیمت با توجه به استراتژیهای بازاریابی بنگاه اقتصادی :

1- تعیین قیمت براساس محاسبه انواع هزینه ها و افزایش سود بنگاه

2- تعیین قیمت براساس تجزیه و تحلیل نقطه سر به سر

3- تعیین قیمت براساس تجزیه و تحلیل عرضه و تقاضا در حالت انحصار

4- تعیین قیمت براساس شرایط بازار

بسته بندی (Packaging)

نخستین قوم كه اقدام به بسته بندی نمود،‌قوم كارتاژ (مراكش فعلی) بود. بعد آسیائیها و به ویژه چینیها در ساختن انواع جعبه ها و بسته ها و محفظه نگهدارنده كالا به دستاوردهای مهمی رسیدند. و اروپائیان با اختراع ماشین آلات بسته بندی انواع مقسم ها و ضربه گیرها و سایر وسایل مربوط به بسته بندی،‌این فن را تا حد یك رشته تخصصی گسترش و تكامل بخشیدند.

بسته بندی به معنی ساخت یا تهیه و تعبیه ظرف یا محافظی است كه سلامت كالای مظروف را در فاصله زمانی بعد از تولید ودر مراحل حمل و نقل،‌انبارداری و توزیع،‌تا مصرف نهایی حفظ نموده و از بروز صدمات احتمالی فیزیكی،‌شیمیایی در آن جلوگیری نماید. هرگونه بی دقتی یا تسامح در روش با كیفیت بسته بندی باعث ایجاد عوارض غیرقابل جبران در نوع كیفیت،‌افت شهرت، كوتاهی عمر و بالاخره عدم مرغوبیت كالا میگردد.

بسته بندی به عنوان یك صنعت،‌در توسعه بازرگانی داخلی و خارجی، افزایش سرعت مبادلات، افزایش صادرات،‌بهبود روشهای عرضه و فروش اثر مستقیم دارد.

بسته بندی از 4 دیدگاه مختلف :

1- از نظر مواد اولیه مورد اسفتاده مانند : بسته های چوبی، مقوایی و كیسه ای

2- از نظر محتوی و مظروف، مانند :سبزیها و میوه های تازه،‌حبوبات،‌مایعات ، دارو، پودرهای شیمیایی و لوازم خانگی و…

3- از نظر تكنولوژی تولید،‌مانند : بسته بندی واكیوم شده، بسته بندی پلی اتیلن ، بسته بندی های استپیك (عاری از وجود باكتریها و میكروبها)

4- از نظر توزیع فیزیكی ، مانند :‌بسته بندی برای مصرف كننده ،‌بسته بندی برای حمل و نقل و بسته بندیهای بزرگ صنعتی با اسفتاده از پالت

روابط عمومی (Public Relation)

روابط عمومی به مجموعه ای از حركات و فعالیتهای بازاریابی اطلاق میشود كه به منظور جلب و جذب افكار و تمایلات و احساسات مصرف كننده به سوی تولید كننده یا به نفع یك نام تجاری خاص صورت می گیرد. روابط عمومی یك استراتژی جذبی است. بدیهی است كه تغییر عادات مصرفی و اعتقادات و باورهای مصرفی در بلندمدت و پس از طی یك فرایند طولانی حاصل می گردد،‌ ولی پس از آنكه عادات مصرفی در جهت موافق با مصرف كالای خاص شكل گرفت نه تنها تغییر مجدد آن دشوار است بلكه میتواند در گسترش بازار آن كالا نیز بسیار مؤثر باشد.

فعالیتهای روابط عمومی شامل تحقیق و بررسی در مورد افكار،‌عقاید، آداب و رسوم، سنن، طرز تلقیها ، ارزشهای حاكم درجامعه و از طریق برگزاری مراسم عمومی و فرهنگی،‌سمینارها، جشنها ، مسابقات ورزشی ،‌تقبل هزینه های امور خیریه و عام المنفعه، پشتیبانی از نیازمندان، حمایت از مادران و كودكان و بالاخره كلیه اموری كه بتوان با تكیه براحساسات مصرف كننده،‌نظر موافق او را نسبت به یك مؤسسه تولید كننده ،‌یك كالای خاص جلب كرد.

قدرت (Power)

قدرت در بازاریابی به معنی استفاده و برخورداری از حمایت روسای با نفوذ تشكیلات اداری و سیاسی،‌مجالس قانونگذاری و مقامات عالیه كشور در جهت ورود به بازار خاص یا انجام فعالیتهای خاصی است.

از مثالهای معروف استفاده از قدرت بازاریابی، مورد واقعی شركت بین المللی پپسی كولا برای ورود به بازار هندوستان است. تا سال 1978 بازار نوشابه های غیرالكلی در هندوستان در اختیار كمپانی كوكاكولا بود. در این سال ،‌پپسی كولا با یك برنامه ریزی دقیق و از طریق به كارگیری قدرت گروهی از سرمایه گذاران هندی توانست رقیب سرسخت خود كوكاكولا را از میدان خارج كند. پپسی كولا برای بدست آوردن حمایت مقامات دولتی و قانونگذاران محلی به دولت هند پیشنهاد كرد در قبال كمكهایی كه به فراورده های كشاورزی انجام دهد (كه مبلغ آن نیز كمتر از هزینه واردات پپسی كولا به هند نخواهد بود). اجازه ورود به بازار هند را پیدا كند به این ترتیب پیشنهاد فوق بازار عظیم نوشابه های غیرالكلی هندوستان از دست كوكاكولا خارج شد.

اصول و مفاهیم ارتباطات بصری

شناخت پیدا كردن نسبت به آنچه ارتباط بصری خوانده میشود مانند یادگیری زبان است. زبانی كه تنها از تصویر تشكیل شده است. تصاویری كه برای ملل مختلف با زبانهای خاص خودشان معنایی یكسان دارند. زبان بصری زبانی است محدودتر از زبانی كه با آن صحبت می كنیم ولی مسلماً ارتباطی مستقیم تر برقرار می كند و مثال بارز آن یك فیلم خوب است كه اگر تصاویر بتوانندداستان را خوب بیان كنند دیگر احتیاجی به استفاده از واژه ها نخواهد بود.

بنابراین ارتباط بصری وسیله ای برای انتقال از یك فرستنده به یك دریافت كننده است كه هیچ چیز نمیتواند جایگزین آن شود ولی به شرط اولیه آن دقیق بودن اطلاعات،‌عینیت داشتن علامات، وجود سیستم رمزی واحد و عدم وجود سوء تفاهم است و در چنین شرایطی بسیار راحتتر و مستقیم تر میتواند با مخاطب ارتباط برقرار نمود بدون اینكه ملیت، زبان ، نژاد و … او در این رابطه دخیل می باشد. پر واضح است كه برخی از پیامهای بصری كه برای مردمی خاص با فرهنگی خاص طراحی میشوند فقط برای همان مردم مفهوم خواهند داشت زیرا هر كس آن چیزی را می بیند كه در باره اش اطلاعاتی دارد با این حال اصول عمومی و مبادی سواد بصری در همه‌ موارد عادی صحیح است.

تبلیغات ؛‌گذشته ، حال ، اینده

تبلیغات رفته رفته تمامی صحنه های تلویزیون را به تسخیر خود در می آورد. تكنولوژی های جدید تبلیغات،‌نه تنها ظاهر واقعی اشیا و مكان ها را به صورت آگهی های تبلیغاتی تغییر می دهند، بلكه اصالت تبلیغات در رسانه تلویزیون، محتوای برنامه ها را نیز تحت الشعاع قرار داده است. صنعت تلویزیون و تبلیغات كه گذشته ای نه چندان دور را پشت سر خود دارد (از آغاز دهه 1950) در حال حاضر، یكی از بزرگترین عرصه های بازرگانی با هزینه های میلیارد دلاری برای ابرشركتهاست، اما آینده تبلیغات میرود تا تلویزیون را به یك آگهی تبلیغاتی طولانی تبدیل كند.

«وجود تبلیغات ، اصالتاً برای عرصه چیزهایی است كه مردم نیازی به آنها ندارند»

فقط افراد كاملاً ناآگاه معتقدند كه هیچ تأثیری از تبلیغات تلویزیونی نمی پذیرند. كل رسانه تلویزیون مبتنی بر تبلیغات است. ابر شركتهای چند ده میلیارد دلاری كه شبكه های تلویزیونی را اداره می كنند مانند سونی ، والت دیزنی،جنرال الكتریك، تایم وارنر، ای . تی . اندتی، كام كست، نیوز كرپ و یا كام و … نمی توانستند بدون تلویزیون ، به اندازه فعلی بزرگ شوند. بدون صحبت كردن از تبلیغات، سخن گفتن از تلویزیون ممكن نیست.

هدف از تبلیغات چیست؟ به زبان ساده، تبلیغات آرزو و هوس یك محصول و یا نام جدید و معروف را ایجاد می كند. هدف از تبلیغت آن است كه به گونه ای با تجارب خرید در مصرف كننده، رابطه برقرار شود. وقتی افراد چیزی می خرند، تصمیماتی اساسی در مورد نیازشان ،‌هزینه آن كالا و ارزش آن محصول می گیرند. یكی از مورد قبول ترین مدل هایی كه رفتار مصرف كننده را تجزیه و تحلیل می كند، مدل زیر است كه گامهای متوالی برای خرید را به نحو زیر می داند.

شناخت مسئله : مصرف كننده تصمیم می گیرد كه نیازمند چیزی است.

جستجو: مصرف كننده در مورد راههای برآورده كردن نیاز خود، اطلاعات جمع آوری می كند.

ارزش گذاری گزینه های رقیب: مصرف كننده ، نكات مثبت ومنفی جایگزین ها را ارزش گذاری می كند.

تصمیم گیری : مصرف كننده تصمیم می گیرد كه چیزی چیزی بخرد

خرید: او كالای مورد نظر خود را می خرد.

ارزش گذاری پس از خرید: مصرف كننده ارزیابی می كند كه آیا چیزی كه خریده است،‌دقیقاً نیاز او را برطرف میك ند.

تبلیغات موفق، تبلیغاتی است كه سعی می كند به یكی از این مراحل متصل شود. در دنیای مدرن، تبلیغات برای غذا، لباس،‌حمل ونقل و سرپناه صورت نمی گیرد، بلكه برای نوع خاصی ازغذا مثلاً سوپ كمپل و نوعی بخصوص از لباس مثلا لباسهای چین لویس و یا ماشینی مخصوص نیسان و … صورت می گیرد. جری ماندر كه در گذشته رئیس یك كمپانی تبلیغاتی بوده است و نویسنده كتاب «چهار استدلال برای حذف تلویزیون» می باشد، می گوید كه تبلیغات چی ها گاهی مدعی میشوند كه صرفاً با ارائه اطلاعات و ارائه خدمات برای اینكه كی و كجا میتوان یك نیاز را برآورده كرد، به نیازهای مردم پاسخ مناسب میدهند.

او در كتاب خود نشان میدهد، مردمی كه به دنبال غذا و لباس هستند بدون وجود تبلیغات نیز چنین چیزهایی را جستجو خواهند كرد و خواهند یافت. انسان آن میزان منابع اطلاعاتی لازم را در اختیار دارد كه بدون تبلیغات بتواند نیازهای خود را برآورده كند. او می گوید: «دانلود تحقیق بررسی تأثیر تبلیغات بازرگانی در فروش كالاهای گوناگون در فایل ورد (word)
فهرست 25 تبلیغات چی برتر ایالات متحده را در نظر بگیرید. این تبلیغات چی ها،‌محصولات زیر را به فروش می رسانند: صابون، شوینده ها ، لوازم آرایش، داروهای شیمیایی، غذاهای آماده ،‌تنباكو، الكل، ماشین و نوشیدنی ها كه البته همه اینها در وسعتی بیش از میزان نیاز افراد وجود دارند. اگر این محصولات جداً مورد نیاز بودند، دیگر تبلیغ نمی‌شدند.

گذشته صنعت تلویزیون در سالهای دهه 1950 ،‌هنگامیكه دستگاههای تلویزیون با قیمتی مناسب و قابل خرید به خانه های مردم راه یافتند، شكوفا شد. در كنار برخی تبلیغات بازرگانی كوتاه،‌كلیه برنامه های تلویزیون، یك تأمین كننده مالی واحد یك تأمین كننده مالی واحد دشاتند و برنامهNBC در شبكه Comedy Haur و Fire Stone Hour داشتند. مثلاً برنامه نیز همین طور با رشد قدرت و محبوبیت تلویزیون، توانایی تبلیغات تلویزیونی نیز بیشتر مورد I Love Lucy مشهور توجه قرار گرفت. زمان تلویزیون گران تر شد و تبلیغات كوتاهتر شدند. در اواسط دهه 1950 ، تبلیغات تلویزیونی، كوتاه و تبلیغات برنامه «ملكه یك روزه» را با نرخ هر دقیقه 4 NBC به همراه آوازه ها صورت می گرفت. در سال 1955 شبكه هزاردلار به فروش رساند. میلیون ها تلویزیون در سال فروخته میشد و برنامه سازان و تبلیغات در تلویزیون با هم برای فروش كالاهایشان رقابت می كردند.

در 1965 تلویزیون ها رنگی شدند و در دهه 1970، شعرهای تبلیغات تلویزیونی دهان به دهان می چرخید. در دهه 1980 تبلیغات تلویزیونی به حد انفجار رسید. MTV و CNN و ESPN با همه گیر شدن تلویزیون های كابلی و تبلیغات شبكه های در طول این سه دهه ، تبلیغات تلویزیونی از دنیای واقعی جدا شد و هر چه بیشتر غیر واقعی و فانتزی شد. هنگامی كه مین جوگرین بازیگر مشهور فوتبال، لباس ورزشی كثیف خود را بعنوان بزرگداشت به یك كودك هدیه داد، كوكاكولا یك كودتا در عرصه تبلیغات ایجاد كرد. كوكاكولا همین تحول اساسی را در سال 1984 تكرار كرد، هنگامیكه موهای مایكل جكسون در هنگام یك بازی تبلیغاتی آتش گرفت. كامپیوترهای اپل در همین سال با یك تبلیغات گسترده و قوی توانستند پدیده تبلیغات سال شوند. در همین سالها، تبلیغات با بكارگیری رقص وآواز اشیاء و شخصیت های كارتونی و … وفور یافت.

همه این تبلیغات كه از بازیگران فوتبال، ستارگان پاپ، خوانندگان، شخصیت های كارتونی ، ماشین های سریع و زنان زیبا و اصطلاحات فراگیر و شیك صورت می گرفت، هیچ ارتباطی با خود كالاها نداشت. آوازه خوان هایی كه در بالای یك تپه، آوازی برای تبلیغت كوكاكولا می خوانند، هیچ اطلاعاتی در مورد محل تولید كوكاكولا و ارزش غذایی محتویات آن ارائه نمی كنند و … تبلیغات تلویزیونی در مورد واقعیت نبوده وبه حقایق نمی‌پردازند. هدف این تبلیغات، چیزی دیگر است. تلویزیون یك شیوه زندگی را می فروشد تلویزیون نوعی از انتخاب را می فروشد؛ حتی در جایی كه هیچ انتخابی وجود ندارد. دونا ولفولك كراس (2) در كتاب «سخن رسانه، چگونه تلویزیون مغز شما را میسازد» مینویسد:

نتیجه شكل دهی افكار عمومی بیش از پیش به چشم می آید.

به گزارش خبرنگار رسانه ای خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، كارشناسان معتقدند كه دنیای كنونی، وارد یك جنگ رسانه‌یی تمام عیار شده و سرعت گردش اطلاعات در آن بسیار سرسام آور است و هر كس بتواند مدیریت گردش این اطلاعات را بدست بگیرد، به دنیا حاكمیت می كند و در حقیقت در دنیای امروز ، قدرت نرم حرف اول و آخر را می‌زند.

دكتر محمود دهقان عضو هیأت علمی دانشكده صدا و سیما در این باره معتقد است : تبلیغات یعنی ارایه اطلاعات جدید به مخاطب كه باورهای تازه ایجاد می كند و باور جدید به تغییر رفتار مخاطب منجر میشود. البته رسانه ها تنها ابزار انتقال پیام نیستند و اگر در زمان انتقال پیام، جهت گیری خاصی داشته باشند به ابزار قدرت تبدیل میشوند كه تخریب، تضعیف و یا تقویت می كنند.

از سویی توانایی تأثیرگذاری بر افكار عمومی معیار مهم ارزیابی عملكرد رسانه هادر زمینه تبلیغات به شمار میرود و چنانچه رسانه با شناساندن یك فكر یا كالا، بتواند افكار عمومی را به سمتی سوق دهد كه گرایش آنها به آن فكر یا كالا یا استراتژی بیشتر شود، یعنی توانسته است وظیفه تبلیغاتی خود را به درستی انجام دهد،‌هر چند گاهی در مورد قدرت تأثیرگذاری رسانه بر افكار عمومی اغراق میشود اما نمیتوان منكر تأثیرگذاری آن نیز شد.

به عقیده كارشناسان تبلیغات رسانه یی در كشور ما هر چند پا را از سطح تجاری فراتر گذاشته؛ اما هنوز نتوانسته است پا به پای رسانه های خارجی حركت كند و تأثیرگذاری مناسب را داشته باشد؛ نبود هدف گذاری مناسب و مشخص نبودن مرزهای معین تبلیغات برای رسانه های داخلی یكی از دغدغه های اصلی فعالان این حوزه است.

قلی شیخی – مدیر مسئول روزنامه توسعه در این باره می گوید: باید حدود معین تبلیغات برای رسانه ها تعریف شود تا از حد اختیاراتشان تجاوز نكنند؛ رسانه باید هدف خود را از تبلیغات سیاسی، تجاری، فرهنگی و غیره بداند كه این هدف گذاری وظیفه‌ مسئولان كشور است، در غیر اینصورت تبلیغات در كنار لجام گسیخته بودن تأثیرگذاری لازم را نیز نخواهند داشت.

اما نبود نگاه علمی به تبلیغات رسانه یی در داخل كشور یكی دیگر از كاستی های این حوزه به شمار می رود كه دلیل اصلی آن نبود رشته های آكادمیك در این حوزه است و به گفته تحلیل گران ایجاد این رشته ها هم تأثیرگذاری مؤثرتر بر افكار عمومی در زمینه تبلیغات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی كمك خواهد كرد و هم سرمایه كمتری را هدر خواهد داد، یعنی با سرمایه‌ی كم به بازدهی بیشتر خواهیم رسید.

مدیریت تبلیغات نیز یكی دیگر از دغدغه های فعالان حوزه تبلیغات رسانه‌یی است ،‌در حقیقت در كشور ما چیزی به اسم مدیریت تبلیغات به معنای واقعی وجود ندارد و همین ضعف مدیریت در عرصه تبلیغات باعث شده است كه بخشی از مخاطبان خود را به راحتی در اختیار رسانه های خارجی قرار دهیم كه آن هم به گفته كارشناسان نه به خاطر كمبود استعداد،‌بلكه بخاطر سیاستهای غلط است.

سید وحید عقیلی مدرس ارتباطات در این باره معتقد است: مدیریت صحیح و حرفه ای، در كنار نگاه تخصصی و پرداخت جدی به مسأله آموزش در حیطه تهیه خبر، چه به صورت مكتوب و چه تصویری،‌انتخاب نوع خبر،‌ رعایت اصول خبری وغیره باعث میشود كه خبر در یك فضای حرفه ای تولدی و بر جذابیت های افزوده شود؛ توجه به این امور، همان دلیل تأثیرگذارتر بودن رسانه های خارجی بر افكار عمومی است.

ناهماهنگی های موجود در تبیلغات رسانه ای داخلی از نكات دیگری است كه كارشناسان به آن اشاره دارند و دلیل اصلی آن را نیز توجه بیشتر رسانه ها به جنبه های خبری و اطلاع رسانی، به جای پرداختن به تفسیر و تحلیل می دانند. البته بخشی از این ناهماهنگی ها ،‌به خصوص در حوزه مطبوعات، به دلیل خط مشی، سیاست و اندیشه های حرفه ای، طبیعی است. اما مطمئناً كم كاری رسانه ها در این زمینه بی تأثیر نیست.

به اعتقاد تحلیل گران برخورد سنتی و تجربی با تبلیغات در كنار مشخص نبودن نوع برخورد ما با سیاست دنیا نیز باعث شده است كه رسانه ها و به خصوص مطبوعات نتوانند در عرصه بین الملل اثرگذار ظاهر شوند، ضمن اینكه در این شرایط توجه رسانه هابه مسائلی كه شاید كمتر مورد نظر مسئولان است، دور از انتظار نخواهد بود.

مطالعات نشان میدهد كه در رسانه های داخلی، هنوز تعریف و باز تعریف درستی از تبلیغات صورت نگرفته است و همچنان در بسترهای قدیمی حركت می كنند؛ جهانی نبودن نیز دلیل دیگری برای تأثیرگذار نبودن آنها در سطح جهانی است و شرایط سیاسی حاكم بر جامعه وگرفته شدن قدرت نقد از حوزه رسانه نیز یكی دیگر از دلایل ناكارآمدی تبلیغات رسانه ای از نظر فعالان این حوزه است.

حاجی محمد احمدی یك روزنامه نگار در این باره می گوید: جناح حاكم فعلی به دلیل مشكلاتی كه با برخی از مطبوعات دارد، كمكی به آنها نمی كند و این دسته از جراید نیز به خاطر ترس از توقیف دست به عصا راه می روند. همه این ها به این معنی است كه قدرت نقد از حوزه رسانه گرفته شده است و وقتی رسانه در داخل حرفی برای گفتن نداشته باشد، ‌در خارج از كشور نیز نمی تواند روی تبلیغات سیاسی خاصی تمركز كند.

یك عضو هیأت علمی دانشگاه گفت : ام در كشور سیاست گذاری واحدی در زمینه تبلیغات كه دارای ساختاری علمی و عملی باشد نداریم و برای بهبود كمی و كیفی تبلیغات رسانه یی در داخل به مدیریت تبلیغاتی نیازمندیم كه تنها سیاست های تبلیغاتی را تدوین كرده و خود عامل تبلیغاتی نباشد.

محمد حسن اسدی طاری با تأكید بر این كه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،‌علیرغم این كه متولی اصلی سیاستهای تبلیغاتی در كشور است، اما بیش از توجه به قابلیتهای كاركردی تبلیغات به آن نگاهی سیاسی دارد، اظهار كرد: وجود یك رشته مستقل برای تبلیغات در مراكز آموزشی كشور كه بتواند استراتژی ها و مدیریت تبلیغاتی را به فعالان این عرصه بیاموزد، به تبلیغات رسانه ای در داخل بسیار كمك خواهد كرد.

او افزود: ما باید از تجارب غرب در این زمینه كه ابتدا به جهانی كردن روزنامه ها بعد رادیو و تلویزیون نشان پرداختند، استفاده كنیم و با فراهم كردن ابزار و امكانات لازم و آموزش نیروهای مورد نیاز به عقب ماندگی هایمان در این زمینه پایان دهیم.

امید علی مسعودی یك استاد ارتباطات گفت : رسانه ها ابزار قدرتمند تأثیرگذاری در عرصه بین المللی هستند و هدف آنها از تبلیغات به طور كلی، آگاهی و از تبلیغات سیاسی به طور اخص، انحراف افكار عمومی است؛ جنگ آینده دنیا جنگ رسانه ها است و این یعنی قدرت نرم حرف اصلی را می زند.

به گفته او در عرصه تبلیغات تجاری موفقیتهایی داشته ایم،‌در زمینه اندیشه های سیاسی نیز هر چند تبلیغات خوبی صورت گرفته است،‌ما به دلیل جهانی نبودن رسانه هایمان،‌هنوز به تأثیرگذاری مناسب بر افكار در سطح جهانی نرسیده ایم.

وی افزود: ما باید از تجارب غرب در این زمینه كه ابتدا به جهانی كردن روزنامه ها بعد رادیو و تلویزیون نشان پرداختند، استفاده كنیم و با فراهم كردن ابزار وامكانات لازم و آموزش نیروهای مورد نیاز به عقب ماندگی هایمان در این زمینه پایان دهیم.

با تمام این اوصاف با وجودمشكلات موجوددر این حوزه كارشناسان همچنان به پیشرفت كشور در این حوزه امیدوارند و رسیدن ایران به جایگاه مهم تأثیرگذاری بر افكار عمومی را دور از انتظار نمی بینند.

– یك جانبه بودن در برابر دو جانبه بودن پیام

آیا اگر یك پیام تماماً‌به ذكر صفات مثبت یك موضوع بپردازد بهتر است یا هر دو وجه مثبت و منفی آن را مطرح كند؟ پاسخ این است كه این مسأله بستگی به سطح آگاهی و هوش مخاطبان دارد. اگر مخاطبان پیام افراد باهوش و دارای سطح آگاهی بالا باشند،‌بهتر است پیام دو جانبه باشد، زیرا یك جانبه بودن آن یا موجب سوء ظن پیام گیران شده و آنها را به جستجوی وجوه منفی آن وا میدارد و یا آنها از پیش، از جوه منفی پیام آگاهند و یك جانبه بودن آن را حمل بر غرض ورزی پیام رسان می كنند و نسبت به آن واكنش منفی نشان خواهند داد.

3- فاصله محتوایی پیام از عقاید مخاطبان

آیا بهتر است پیام تبلیغاتی مطرح شده با عقاید مخاطبان فاصله زیاد داشته باشد یا با عقاید آنان نزدیك باشد؟ پاسخ این است كه بستگی به میزان قابلیت قبول پیام رسان دارد. اگر فاصله پیام با عقاید مخاطبان زیاد باشد بهتر است آن پیام به وسیله كسی عرضه شود كه قابلیت قبول بالایی داشته باشد. اما اگر قابلیت قبول پیام رسان بالا نباشد، بهتر است فاصله محتوایی پیام از عقاید شنوندگان و مخاطبان زیاد نباشد، مثلاً اگر پزشكی كه به او اعتقاد زیادی دارید به شما بگوید دادن ویتامین، به صورت روزمره ممكن است مضر باشد، احتمال دارد شما از دادن ویتامین به فرزندتان خودداری كنید. اما اگر پزشك مزبور از نظر شما چندان قابل قبول نباشد بهتر است،‌مثلا كم كردن ویتامین را نه قطع كردن آن را تجویز نماید.

4- نحوه ارائه 2 پیام رقیب

اگر دو پیام ترغیب كننده ،‌قرار باشد به مخاطبان عرضه شود ترتیب ارائه آنها چه نقشی در موفقیت هر پیام دارد؟

پاسخ این است كه فاصله زمانی بین ارائه دو پیام و همچنین فاصله زمانی بین ارائه پیام دوم و ارزیابی مخاطبان در این مورد نقش تعیین كننده دارد.

اگر هر دو پیام پشت سر هم ارایه شوند و بین عرضه پیام و ارزیابی مخاطبان فاصله قابل توجهی باشد پیام اور مؤثرتر خواهد بود. گفته میشود كه در این مورد اثر تقدم پیدا شده است.

اگر بین ارایه پیام اول و دوم فاصله قابل توجهی باشد اما ارزیابی مخاطبان پس از ارایه پیام دوم بلافاصله صورت گیرد، پیام دوم مؤثرتر خواهد بود. گفته میشود كه در این مورد اثر تأخیر پیدا شده است.

اكنون سؤآل كه پیش می آید این است كه اگر هر دو پیام پشت سر م و ارزیابی نیز بلافاصله بعد از پیام دوم باشد یا اگر بین ارایه دوم پیام وبین ارایه پیام دوم و ارزیابی مخاطبان نیز فاصله قابل توجهی باشد چه پیش می آید؟ پاسخ این است كه در این دو حالت نتیجه قابل پیش بینی نیست.

این موضوع اهمیت بسیاری دارد، مثلاً‌اگر در نظر بگیریم كه در كار قضاوت در دادگاهها،‌این اثرات تقدم و تأخر چگونه مؤثر می تواند باشد، خواهیم دید كه نحوه ارایه دو پیام ممكن است اثری تعیین كننده داشه باشد، فرض كنید كه ابتدا دادستان دادخواست خود را مطرح كند، بعد وكیل مدافع دفاعیه خود را عرضه كند، بعد دادگاه مثلاً دو روز به عنوان تنفس تعطیل شود، بعد از دو روز وقتی دادگاه تشكیل شود و هیأت منصفه بخواهد رأی صادر كند،‌احتمالاً این رأی به محكومیت متهم منجر خواهد شد. حال اگر ابتدا دادستان دادخواست خود را طرح كند، بعد دادگاه به تقاضای وكیل مدافع دو روز تنفس بدهد، بعد دادگاه تشكیل شود وكیل مدافع دفاعیه خود را عرضه كند و هیأت منصفه بعد از سخنان وكیل مدافع رأی بدهد این رأی احتمالاً به نفع متهم خواهد بود.

ج- زمینه ارایه پیام

ه اندازه كه یك پیام جالب و هر قدر قابلیت پذیرش یك پیام رسان بالا باشد و اگر هم پیام در زمینه ای ارائه شده كه بتواند توجه مخاطبان را جلب كند، توفیقی در پذیرش پیام حاصل نخواهد شد. برخی از محققان معتقدند كه در این مورد مراحل زیر باید رعایت شود: محرك عرضه شود، مخاطب به آن توجه كند، آن را درك كند و بپذیرد در این صورت است كه آن پیام تأثیر خود را خواهد بخشید به صورت زیر :

1- توجه : توجه كردن پیام گیران به پیام ، عامل اصلی در موفقیت یك پیام است به همین جهت است كه تبلیغ كنندگان از همه امكانات خود برای جلب توجه استفاده می كنند. مثلاً در تبلیغات مطبوعاتی از حروف درشت یا حروف رنگی كادرهای سیاه و سفید یا رنگی و تصاویر و عكسهای مختلف رنگی و سیاه و سفید استفاده میشود. در تبلیغات تلویزیونی از نورهای رنگی، تصاویر مختلف واقعی و كامپیوتری صداهای گوناگون معروف و نظایر آنها استفاده میشود. در تلویزیون و سینما البته حركت و متحرك بودن تصاویر نیز عاملی برای جلب توجه است.

2- ادراك : برای توفیق یك پیام تنها توجه به آن كافی نیست. مخاطب باید آن پیام را درك كند تا بتواند به آن واكنشی مثبت یا منفی نشان دهد. بنابراین پیام باید با سطح درك مخاطبان متناسب باشد كه برای مخاطبان قابل فهم باشد.

3- پذیرش: دامنه پذیرش افراد بر مبنای سطح آگاهی و هوش آنها تفاوت می كند. طبیعی است كه یك پیام برای توفیق یافتن،‌باید در دامنه‌ی پذیرش مخاطبان قرار گیرد. پیامهایی كه خارج از گستره پذیرش مخاطب باشند،‌ممكن است نقش خنثی در تغییر نگرش مخاطب داشته باشند و یا واكنش دفاعی و مخالف او را سبب شوند.

د – پیام گیران یا مخاطبان

برای اینكه پیامی موفق باشد لازم است كه ویژگیهای گیرندگان پیام را در نظر بگیرد. مهمترین ویژگیهای پیام گیران را میتوان به صورت زیر مشخص كرد:

1) جنس : بر خلاف این تصور كلی كه ممكن است زنان بیشتر از مردان تحت تأثیر تبلیغ و تلفیق قرار می گیرند. تحقیقات حاكی از این است كه در این مورد تفاوت معنی داری بین دو جنس وجود ندارد. آنچه روشن است این است كه هر جنس در برابر تبلیغ مربوط به مسایل مورد توجه خود بیشتر تحت تأثیر تبلیغ قرار می گیرند، مثلاً تبلیغ لباسهای مردانه، بیشتر مردان و تبلیغ لباسهای زنانه،‌بیشتر زنان را جلب می كند.

2) میزان هوش و آگاهی : به طور كلی افراد باهوشتر و آگاهتر ؟ تحت تأثیر تبلیغ قرار می گیرند، زیرا این افراد با بینش و آگاهی كه دارند به وجوه مختلف مسایل بیشتر توجه می‌كنند و در پذیرش یك پیام تبلیغاتی معیارها و شرایط بیشتری را در نظر می گیرند. مثلاً همان طور كه در مورد پیام اشاره كردیم پیامهای دو جانبه در مورد مخاطبان باهوش و آگاه بیشتر احتمال توفیق ، تا پیامهای یك جانبه دارند.

3- تجربه پیشین مثبت یا منفی یا موضوع

چنانچه مخاطبان تجربه ای قبلی با موضوع تبلیغ داشته باشند تحت تأثیر قرارگرفتن آنان در موارد بعدی به و مثبت یا منفی بودن این تجربه بستگی دارد. اگر تجربه آنها قبلاً مثبت بوده باشد، زمینه مساعدتری برای پذیرش تبلیغ در موارد بعدی دارند و بالعكس در مورد تجربه منفی شایان ذكر است كه طبق اصل تعمیم در روان شناسی نگر شمنفی از یك موضوع مورد تبلیغ میتواند به موضوعهای مشابه نیز سرایت كند. مثلاً تجربه منفی نسبت به تبلیغ تلویزیونی می تواند نگرشی منفی نسبت به كل تبلیغ تلویزیونی را در فرد باعث شود.

ارزیابی تبلیغات

همان روشها و اقدامات اساسی گفته شده را میتوان در مورد انواع تبلیغات خارجی همچون انتشار بروشورهای اختصاصی.‌مجلات و خبرنامه ها، تبلیغ و وسایل ارتباط جمعی بین المللی، و تبلیغ از طریق مكاتبه مستقیم اعمال نمود. ارزیابی تبلیغات از جهتی ساده تر از ارزیابی شركت كنندگان در نمایشگاه است (البته شركت كنندگان گروهی) به این دلیل كه جنبه عملیاتی آن از پیچیدگی كمتری برخوردار است. اما پیگیری نتایج حاصل از تبلیغات در اغلب موارد بسیار مشكل است، و امكانپذیر بودن آن تا حد زیادی به نوع جوابهای داده شده بستگی دارد. ارزیابی تأثیر نهایی هزینه تبلیغات، میتواند بسیار پیچیده و پرهزینه باشد. و از این رو انجام آن برای یك آژانس توسعه تجارت یا یك بنگاه كوچك بسیار مشكل است. با این همه میتوان اطلاعات كافی را به منظور تهیه شاخصهای مناسبی كه نشان دهنده با ارزش یا بی ارزش بودن انجام عملیات تبلیغاتی است، جمع آوری نمود. اگر قصد داشته باشیم مبالغ زیادی را به تبلیغات اختصاص دهیم،‌كوشش در جهت ارزیابی ارزش آن مطمئناً ضرورت خواهد داشت.

تعیین اهداف مشخص در مورد تبلیغات و شهرت به همان اندازه كه در مورد نمایشگاهها گفته شد، ضروری است. این امر نه تنها با ارزش بوده و ثانیاً نیاز به ارزیابی رسمی دارند یا خیر، كمك می كند. ملاكهای مورد استفاده در ارزیابی تبلیغات، در اشكال مختلف خود عبارتند از : فراگیر بودن، پاسخ یا عكس العمل، نتایج تجاری،‌بررسیهای هزینه ای و كیفیتی.

روانشناسی تبلیغات

مقدمه

تبلیغات یكی از ابزارهای مهم ارتباطی در كسب و كار است. موفقیت و عدم موفقیت بسیاری از سازمانها و شركتها در كیفیت فعالیتهای تبلیغاتی آنها نهفته است. بدیهی است استمرار و توسعه فروش كالا و خدمت، زمانی میسر است كه مشتری نكات و اجزای مطرح شده در طرح تبلیغاتی را لمس كرده و بر آن باور پیدا كند.

بدین ترتیب میتوان نتیجه گرفت كه تبلیغ راهی به سوی مشتری باز می كند و پیامی را به مخاطب خود میرساند و بقیه راه به عوامل دیگر مرتبط میشود. حال این حركت اگر آمیخته با روانشناسی مشتری، هنر، و سلیقه ، محتوای مناسب و شرایط مؤثر دیگر همراه شود، قطعاً اثرگذار نیز خواهد بود.

كتاب “چگونه تبلیغات موفق بسازیم؟” با محتوایی كاربردی به رشته تحریر درآمده و سعی بر آن دارد تا زوایای نهفته این مقوله مهم عصر حاضر را نمایان سازد.

این كتاب كه اخیراً توسط سازمان مدیریت صنعتی منتشر شده است، شامل دوازده فصل است. هر فصل به بررسی فعالیتهای مورد نیاز طراحی و تولید تبلیغات پرداخته و به صورت گام به گام، مدیران و كارشناسان شركتها را با شیوه های درست انجام تبلیغ آشنا میسازد. در پایان هر فصل در قالب یك چك لیست،‌ ابزاری مفید و كاربردی برای سنجش و ارزیابی وضعیت فعلی تبلیغاتی شركتها، فراهم شده است.

نویسنده كتاب آقای فاربی – مدیر شركت مشهور تبلیغاتی Smee در انگلیس است. وی قبلا مدیر عامل شكرتهای KingScott Ltd و McCann – Erickson International نیز بوده است.

فاربی كتابهای بسیاری را در خصوص تبلیغات به رشته تحریر درآورده است كه كتاب حاضر از جمله معروفترین و مفیدترین كتابهای ایشان شمرده میشود. این كتاب كه توسط دو تن از كارشناسان سازمان مدیریت صنعتی ترجمه شده است، به عنوان یكی از مجموعه كتابهای چاپ شده تحت عنوان “ سری بازاریابی در عمل ” به شمار می رود.

به گفته نویسنده كتاب، مخاطبان اصلی این كتاب را افرادی تشكیل می دهند كه فعالیتهای تبلیغاتی را در دستور كار خود داشته یا حداقل، نیازمند بینشی جامع در خصوص نحوه برنامه ریزی و اجرای تبلیغات باشند.

كلیات

در فصل اول كتاب و تحت عنوان “تبلیغات چه كاری انجام می دهد و چگونه؟” آمده است كه در دنیای امروز،‌تبلیغات به یك تجارت و صنعت بزرگ تبدیل شده است. تبلیغات هم یك صنعت است و هم ابزاری است كه مورد استفاده بسیاری از افراد قرار گرفته است. هر ساله مبالغ زیادی صرف امور تبلیغاتی میشود، بنابراین لازم است انجام تبلیغات به شكلی كارا و مؤثر صورت پذیرد. از آنجا كه تبلیغات اهداف فراوانی را محقق میسازد، حیطیه كاربردهای آن بسیار گسترده است. تبلیغات نه تنها ضرورتی برای سازمانهای تجاری و صنایع بزرگ است، بلكه برای همه ما نیز یك ابزار مفید و حتی ضروری است.

كاربردهای تبلیغات بسیار زیاد است وا لبته موارد این لیست به طور مداوم در حال افزایش است. با این وجود تمامی كاربردهای تبلیغات دارای ویژگی مشترك زیر هستند:

لزوم انتقال یك پیام كه گاهی این پیام تجاری است، گاهی در خصوص معرفی خدمات عمومی است، گاهی در راستای اهداف تجاری شركتها و گاهی نیز در جهت اهداف شخصی است. در ادامه به بیان تأثیراتی كه تبلیغات بر جای می گذارد اشاره شده است. ایجاد آگاهی، ایجاد نگرش مثبت، جایگاه سازی محصول در بازار ،‌اقناع، ایجاد تقاضا، ایجاد پرسش، حمایت از توزیع كنندگان،‌مقابله با رقبا و ایجاد تمایز از جمله تأثیرات مورد اشاره در این بخش به شمار میروند. هدف گذاری باید دقیق باشد، انتخاب رسانه باید دقیق باشد. تفكر خلاق باید دقیق صورت گیرد و همه اینها باید از شرح دقیقی از اهداف تعیین شده نشأت بگیرند. اولین وظیفه تبلیغ كننده، تعیین اهداف تبلیغاتی صحیح و مناسب است كه همه موارد یاد شده از این اهداف نشأت خواهند گرفت. فصل دوم با عنوان هدفگذاری و تدوین استراتژی به مباحثی چون مقایسه بازاریابی و ارتباطات، برنامه زمانی ، انواع اهداف در تبلیغات و معرفی جعبه ابزار استراتژی می پردازد.

فصل سوم به چگونگی انتخاب مخاطبان اختصاص دارد. انتخاب درست مخاطبان هدف،‌موفقیت تبلیغ را به دنبال خواهد داشت و انتخاب نادرست، موجب اتلاف پول، فرصت و زمان خواهد شد. انتخاب مخاطبان تبلیغات، پیچیده تر از آن چیزی است كه به نظر می رسد مشتریان در طول زمان تغییر می كنند به این معنی كه از مصرف كنندگان یك گروه خارج شده و به مصرف كنندگان گروه دیگر می پیوندند. به واسطه وجود چنین ویژگیهایی است كه تبلیغات هم به عنوان هنر و هم به عنوان علم شناخته میشود. در ادامه، مباحثی چون ویژگیهای جمعیت شناختی،‌جغرافیاشناختی و روانشناختی مورد بررسی قرار گرفته اند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید