دانلود پرسشنامه افسردگی سما در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود پرسشنامه افسردگی سما در فایل ورد (word) دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پرسشنامه افسردگی سما در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود پرسشنامه افسردگی سما در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود پرسشنامه افسردگی سما در فایل ورد (word) :

ساختن این پرسشنامه ، با این انگیزه صورت گرفت تا به آزمونی برای سنجش افسردگی ، متناسب با هنجارهای محیط فرهنگی ایران ، دست یافت (کاویانی، *1368).

پرسشنامه سما دارای 30 پرسش است که براساس علائم مختلف افسردگی تنظیم شده است. در مقابل هر پرسش ، 4 گزینه قرار دارد که به ترتیب ، شدت علامت را نشان می دهد ؛ به گزینه الف نمر صفر ، گزین ب نمر 1 ، گزین ج نمره 2 و به گزین د نمر 4 تعلق می گیرد .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی ساختار دولت رضا شاه در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی ساختار دولت رضا شاه در فایل ورد (word) دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی ساختار دولت رضا شاه در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود بررسی ساختار دولت رضا شاه در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسی ساختار دولت رضا شاه در فایل ورد (word) :

دانلود بررسی ساختار دولت رضا شاه در فایل ورد (word)

شاهرخ مهدوی

بی شك دوران زمامداری رضاشاه از مقاطع حساس تاریخ ایران بوده است و تأثیرات مهم این دوره درتحولات ایران امری است غیرقابل چشم پوشی است . از این رو برای درك بهتر عملكرد دولت رضاشاه و مراحل تصمیم گیری درساختار دولت رضاشاهی و تأثیر آن برروابط خارجی ایران با دول قدرتمند می بایست در ابتدا ساخت دولت رضاشاه را موردبررسی قرار دهیم .

دراین مقاله می كوشیم درابتدا شناخت مختصری از نظریه های دولت در علم سیاست عرضه داریم و درادامه به مقایسه دولت رضاشاه با مدلهای ارائه شده بپردازیم .

الف) این كشورها نسبت به موضوعات بین المللی حساسیت كمتری دارند .

ب) روابط دیپلماتیك و اقتصادی این كشورها كم است .

ج) این كشورها نسبت به سیاست های نظامی قدرتهای بزرگ تمایلی نشان نمی دهند.

اتخاذ این سیاست درصورتی امكان پذیر است كه كشور پذیرنده این سیاست به لحاظ اقتصادی احساس نیاز به كشورهای دیگر نكند . ضمنا كارائی این استراتژی به هنگام پراكندگی قدرت نظام بین المللی می باشد .

2- استراتژی بیطرفی : Neutrality

اتخاذ این سیاست ، براساس قرارداد یا توافق قدرتهای بزرگ امكان پذیر می گردد .

مانند توافق قدرت های بزرگ رد كنگره وین دایر بر بیطرفی سوئیس . البته برخی كشورها هم هستند كه بدون تعهد قدرتهای بزرگ ، عملكرد بیطرفانه ای درسیاست خارجی دارند .

دولت های بیطرف نقشی انفعالی در سیاست بین المللی دارند و به نوعی طرفدار وضع موجود می باشند . این سیاست در شرایط پراكندگی قدرتهای جهانی كارائی دارد .

3- استراتژی عدم تعهد : Non-alignment

استراتژی عدم تعهد بدون تضمین به یك كشور خارجی و براساس ابتكار رهبران سیاسی یك كشور اتخاذ می شود . این استراتژی یا نشانه هایی نظیر عدم واگذاری پایگاه نظامی ، وابستگی نظامی و تعهد به قدرت های بزرگ قابل شناخت هستند .

دولتهایی كه این سیاست را برمی گزینند ، برخلاف دولت های بیطرف ، نقش فعالی درصحنه بین المللی دارند و سعی می كنند وضع موجود را به نقد و پرسش بكشند .

توفیق این سیاست منوط به برقرار سیستم دوقطبی می باشد و با نیازهای كشورهای درحال توسعه سازگاری دارد .

4- سیاست اتحاد و ائتلاف : Alliance

این سیاست به هنگامی توسط یك كشور اتخاذ می شود كه آن كشور به تنهایی نتواند از منافع ملی خویش دفاع كند . بنابراین سعی می كند با همكاری كشورهای دیگر از كشور خود حراست نماید .

هدف از ائتلاف دولت ها ، افزایش نفوذ دیپلماتیك و ایجاد بازدارندگی در برابر خطرات می باشد . این سیاست درچارچوب نظام دوقطبی ، كارآیی بیشتری دارد .

دولت

اشكال دولت :

به طوركلی ، دولت ها را می توان به دو صورت دموكراتیك و دیكتاتوری مورد مطالعه قرارداد . نمونه دولت دمكراتیك ، دولت كثرت گرا است و دولت های مطلقه ، اقتدارگرا ، پاتریمونیال ، بناپارتی و توتالیتر از مصادیق دولت دیكتاوری می باشند . در زیر به ساخت و ماهیت هریك از دولتهای فوق الذكر ، توجه می كنیم :

1- دولت كثرت گرا :

دولت كثرت گرا به معنای متعارف كلمه واجد حاكمیت نیست زیرا خود تركیبی از گروههایی است كه خودمختاری و استقلال نسبی آنها به عنوان جزئی از مفهوم دولت كاملا شناسایی شده است . به عبارت دیگر ، این دولت ، به عنوان دولتی تعریف می شود كه در آن هیچ منبع و مرجع اقتدار واحدی وجود ندارد كه ازهمه جهت صالح و فراگیر باشد . بنابراین وظیفه گروه حاكمه نه اعمال قدرت نامحدود ، بلكه تنظیم روبط میان گروهها و افراد به منظور تأمین عدالت ، نظم و آزادی است . برخی از صاحب نظران ، دولت های دو یا چند حزبی را دولت های كثرت گرا می دانند .

2- دولت اقتدارگرا :

درمورد مفهوم و ماهیت اقتدارگرایی دربین صاحت نظران همداستانی وجود ندارد .

برخی اقتدارگرایی را مرادف با همه نظامهای استبدادی ملایم و فراگیر می پندارند . عده ای به اقتدارگرایی معنایی محدود می بخشند و تصریح می ورزند كه دولت اقتدارگرا دولتی است كه علاقمند به ورود گروههای غیرحاكم به درون دستگاه حكومت نیست . به نظر آنها این دولت ، خود را محق به مداخله در زندگی خصوصی شهروندان نمی داند .

دربرخی از نظریات ، براین نكته اشاره می شود كه دولت اقتدارگرا ، همان دولت استبدادی ملایم است كه در آن احزاب سیاسی مجاز به فعالیت آزادانه نخواهند بود . البته درچنین نظامی ، مقابله بین جناحهای قدرت طلب برای افزایش قدرت خویش وجود دارند .

صاحب نظران متأخر اعتقاد دارند كه این نظامها ، قابلیت استحاله به نظامهای لیبرال را دارند .

الف – ساخت سیاسی :

درمورد ساخت سیاسی دولت رضاشاه ، مجادلات كلامی بیشماری وجود دارد . برخی از این مجادلات ، به نوع نگرش های سیاسی نویسندگان و ضدیت آنها با دولت رضاشاه ، ربط پیدا می كند . پاره ای هم ، جنبه هواخواهانه از این دولت دارد و پژوهش های چندی هم وجود دارد كه از موضع بیطرفی ، این مسئله را داوری كرده اند . هرچند دراین زمینه ها هم نوع نگرشهای سیاسی در زیر ظواهر علمی نگرس پوشیده مانده است. بهرحال در این چارچوب ها ، عده ای می گویند این دولت به دلیل اختناق و مخالفت با آزادیهای سیاسی ، ماهیتی فاشیستی دارد . پاره ای با اقامه دلایلی نظیر عدم هژمونی یك حزب دربلوك قدرت و نوع نگرش های حاكم بردولت رضاشاه و پایگاه طبقاتی آن خاطرنشان میسازند این دولت متفاوت از نازیسم و فاشیسم میباشد.

در این میان . دربرخی از نوشتجات به دولت رضاشاه ماهیت تركیبی می بخشند و تصریح میكنند این دولت آمیزه ای از ویژگیهای نظام اتبداری ، پاتریموینالی و بناپارتی می باشد . تعدادی ساخت دولت رضاشاه حتی یاران نزدیك خویش را نه تنها از صحنه سیاست بدور می كند ، بكله آنها را از بین می برد .

پاره ای ، دولت رضاشاه را باتوجه به تعریفی كه از دولت مطلقه ارائه شد ، فقط مطلقه می دانند . بالاخره ، معدودی هم ، دولت رضاشاه را باتوجه به مانورهای سیاسی و اقتصادی بین اشراف زمیندار و بورژوزی رو به رشد، دارای خصلت بناپارتی می دانند. به نظر میرسد، نظریات فوق، هریك به نوعی زوایای خاصی از دولت رضاشاه را نشان می دهند ولی از ارائه برخی از حقایقی كه درساخت این دولت وجود داشت،غفلت می كنند . در زیر این موارد روشن میشود :

1- این دولت ، دولت فاشیستی نیست . زیرا :

الف : این دولت برخلاف دولت فاشیستی ، به نظام حزبی معتقد نیست . رضاشاه با تأسیس حزب ایران نو كه توسط تیمورتاش پیشنهاد شده بود ، به مخالفت برخاسته بود . در حقیقت این دولت را می توان دولت بدون حزب ، قلمداد كرد .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی مسئله زبان خصوصی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی مسئله زبان خصوصی در فایل ورد (word) دارای 23 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی مسئله زبان خصوصی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود بررسی مسئله زبان خصوصی در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسی مسئله زبان خصوصی در فایل ورد (word) :

دانلود بررسی مسئله زبان خصوصی در فایل ورد (word)

زبان خصوصی

اهمیت مسئله « زبان خصوصی» و رابطه آن با نظریه « معنی»

مسئله زبان خصوصی یكی از مهمترین مباحث پژوهشهای فلسفی است كه درباب آن نظریات مختلفی مطرح گردیده است. اكثر مفسران معتقدند كه ایده عدم امكان « زبان خصوصی» محصول نظریه جدید ویتگنشتاین در باب معنی و فهم آن است در پژوهشها معنی به عنوان كاربرد معرفی می شود به عبارت دیگر معنی یك واژه عبادت است از كاربرد آن در حوزه عمل اجتماعی و در نتیجه این معادل سازی، معیار و ملاك فهم معنا عبارت است از قابلیت و توانایی كاربرد واژه و جملات بر مبنای « قواعد» كاربرد آنها در صورتهای خاصی حیات اجتماعی. از نظر ویتگنشتاین تنها در صورتی می توانیم بگوییم زبانی را فرا گرفته ایم ومعنای واژه های آن را دریافته ایم كه قواعد استفاده از واژه ها را رعایت كرده باشیم( پژوهشها بند 81) اصولاً از نظر ویتگنشتاین زبان برای اینكه معنایی داشته باشد از بعضی قواعد پیروی كند و از آنجا كه قواعد بوسیله جامعه و بر اساس توافق افراد جامعه ساخته می شود و پیروی از قواعد نیز جنبه اجتماعی دارد و لذا نتیجه می گیرد چیزی به نام زبان خصوصی وجود ندارد.

( بر این مگی. فلاسفه بزرگ. صص 557و556) قبل از هر چند ابتدا باید مشخص كنیم كه مواد و منظور ویتگنشتاین از مد زبان خصوصی، چیست، توجه با سخنان و می توان گفت كه زبان خصوصی زبانی نیست كه انسانها در تك گویی های خود بكار می برند زیرا با این امكان وجود دارد كه شخصی دیگری بتواند زبان آنها را به زبان ما ترجمه بكند بلكه منظور او زبانی است كه اصولاً غیر قابل اشتراك و آموختن است زیرا واژه های این زبان به چیزهایی دلالت می كند كه فقط برای متكلم آن زبان قابل شناخت است یعنی به تجربه های شخصی و مستقم او دلالت دارد: « اما آیا می توانیم زبانی را هم تصور كنیم كه در آن شخص بتواند تجربه های درون خود- احساسها، حال و هوا و غیرعه.. را برای كاربرد شخصی خود بنویسد یا به آن بیان شفاهی ببخشد… واژه های منفرد این زبان قرار است به آنچه فقط برای شخص سخن گو می توانند دانسته باشد ارجاع دهند.» ( پژوهشها بند 243) از نظر پیرس این بند و طرحی كلی از « زبان خصوصی است كه بر اساس آن زبان خصوصی، زبانی است كه تنها مبتكر این زبان
می تواند واژه های آن را بفهمد و هیچ شخص دیگری قادر به فهم آن نیست. از نظر پیرس ویتگنشتاین، دلایل اثبات می كند كه حتی مبتكر این زبان نیز قادر به كاربرد این زبان نیست زیرا هیچ معیار و محك عملی برای تشخیص صحت یا سقم كاربرد واژه های آن زبان وجود ندارد.(David pears False prison , p.p328-329)

نظر رایج درباب زبان خصوصی

اغلب مفسران بند 243 پژوهشها را به عنوان آغاز بحث زبان خصوصی می دانند و معتقدند كه این بحث مربوط به زبان حسی و واژه های مربوط به احساسات می باشد و به همین اساس در تعریف زبان خصوصی می گویند زبانی است كه واژه های آن برای بیان تجارب طنی و خصوصی همچون درد، خارش، سوزش و ….. به كار می روند و لذا اسامی این تجارب تلقی می گردند. به نظر آنها كه ویتگنشتاین در زمینه« زبان خصوصی» به آن مخالفت می كند این است كه زبان خصوصی یك نوع بازی تسمیه نیست یعنی زبانی نیست كه حاوی اسامی احساسات باشد زیرا واژه هایی كه معرف چنین احساساتی اند شرایط لازم تسمیه را ندارند یكی از این شرایط قابل تشخیص بودن است علائمی كه به عنوان اسم احساسات بكار می روند این شرط را بر آورده نمی كنند( هارت ناك، ویتگنشتاین، صص 116-115و111-110) ویتگنشتاین برای اثبات این امر می گوید فرض می‌كنیم كه من احساسی را حاصل می كنم و علامت «S» را بریا تعیین آن بكار می‌بریم و هر روز كه این احساس را پیدا كردم علامت«S»را در ردفترچه یادداشت ثبت می كنم ویتگنشتاین می پرسد در اینجا چگونه تشخیص می دهم كه احساسات بعدی من همان احساسی است كه اولین بار تجربه كرده ام و آن را « S» نامیدم آیا تشخیص من و« S» نامیدن این احساسات درست و صحیح است یا نه؟ از نظر ویتگنشتاین سخن گفتن از تشخیص درست و صحیح متظمن ملاك و مناط صحت است اما این ملاك نیز باید ملاكی بیرونی باشد بطوریكه برای دیگران قابل فهم باشد« پس كاربرد این واژه نیاز به توجیه دارد كه همه كس بفهمد» ( پژوهشها بند 261) « توجیه عبادت است از توسل به چیزی مستقل» ( پژوهشها بند 265) به همین خاطر می گوید این سخن كه « به نظر می آید كه همان احساس است» ملاك صحیحی نیست «آدمی می خواهد بگوید. هر آنچه قرار است به نظرم درست بیاید درست است و این فقط یعنی اینجا نمی توانیم درباره «درستی» سخن بگوییم لذا از نظر ویتگنشتاین صرف عقیده من به اینكه چیزی چنان است نمی توان ملاك و معیاری برای تعیین صحت تشخیص من باشد علاوه بر این از نظر ویتگنشتاین حافظه نیز نمی تواند ملاك صحت كاربرد واژه های مربوط به احساس باشد از نظر او اگر ما در برخی موارد به حافظه خود توسل می جوییم اما در این موارد ملاك مناطی وجود دارد كه به موجب آن صحت و نادرستی حافظه معلوم می شود به عنوان مثال زمانی كه ما می خواهیم بدانیم ساعت حركت قطار چه ساعتی بوده است می‌توانیم، با اعتماد به حافظه خود ساعت حركت قطار را نجاط آوریم اما در اینجا صحت تصویر ذهنی جدول زمانی حركت قطارها را می توان با یك ملاك بیرونی سنجید در صورتیكه طبق برنامه قطار در ساعت مورد نظر حركت كند حافظه من درست بوده است در غیر اینصورت نادرست بوده اما در مورد احساسات اینگونه نیست و اگر بخواهیم برای صحت تشخیص احساس مان به حافظه توسط جوییم و هیچ ملاك بیرونی و مستقل نداشته باشیم عمل نادرست همانند كسی خواهد بود كه چند نسخه از یك روزنامه را ؟؟ تا مطمئن بشود آنچه نوشته شده است راست است» ( پژوهشها 265) از آنجایی ك ما در تعیین درستی یا نادرستی تشخیص احساسات درونی خود ملاك و مناطی نداریم لذا میان این او جمله تفاوتی نخواهد بود كه: در همان احساس است كه قبلاُ داشتیم« « همان احساسی نیست كه قبلاً داشته ام.» قضیه ی كه چنان صورت یافته است كه صدق و كذبش یكی است اصلاً قضیه نیست پس علامت « S» اصلاً اسم چیزی نیست كه اشتباهاً به جای اسم گرفته شده بود اسمی كه برای بكار بردنش ملاك و ماطی نباشد یعنی قاعده ای برای استعماش نداشته باشیم اسم نخواهد بود جزء هیچ یك از «بازی های زبانی یا لغوی» نیستو عمل و وظیفه ای ندارد كه انجام دهد» ( هارت ناك، ویتگنشتاین، ص 114) از نظر ویتگنشتاین كسی كه امكان زبان خصوصی را می پذیرد منطق زبان را به درستی نفهمیده است فلسفه مدرن كه از زمان دكارت امكان چنین زبان خصوصی را از پیش فرض گرفته اند دچار این سوء تفاهم شده اند منشأ این سوء تفاهم دو تصور غلط می باشد: اولاً همه كلمات اسم می باشند و معنی آنها مدلول یا مسمای آنها می باشد یعنی ابژه ای كه آن واژه نمایانگرآن است ثانیاً بر طبق این مدل در مورد اصطلاحات روانشناسانه باید گفت كه آنچه این واژه ها نمایانگر آنند پدیده های ذهنی اند كه صرفاً برای شخص قابل فهم و در دسترس است از آنجایی كه پدیده های ذهنی همچون احساسات و تجارب . … انتقال ناپذیرند لذا از لحاظ معرف شناسی خصوصی می باشند بدین جهت گفته می شود كه هیچ كس نمی تواند درد من را داشته باشد

« شباهت خانوادگی»

اصطلاح شباهت خانوادگی یكی از مهم ترین مفاهیم فلسفه ی دوره ی دوم ویتگنشتاین می باشد كه آن را در اعتراض به نظریه ی سنتی در باب ارائه ی تعاریف دقیق بر حسب ذلت یا خصوصیات مشترك مطرح می كند. از نظر او نظریه ی سنتی در این زمینه دچار یك اشتباه فلسفی شده است: « تمایل بر جستجوی چیزی مشترك برای تمامی چیزهایی كه معمولاً تحت یك اصطلاح كلی می گنجانیم.» ویتگنشتاین این تمایل را به عنوان بخش مهمی از « عطش میل كلی گویی» توصیشف می كند كه منشأ بسیاری از خطاهای فلسفی است.(Early Analytic philosophy, p.75)

این عطش كلی گویی در دوره های مختلف وجود داشته می توان گفت كه عمری به درازای عمر فلسفه دارد. در دیاگوگ های سقراط چنین تمایلی وجود دارد. زیرا سقراط همواره از مخاطب خود می خواهد تا تعریف دقیقی را در باب موضوع بحث( معرفت زیبایی و…..) ارائه كند. در مذاكره ای مخاطب سقراط در پاسخ به درخواست او برای توضیح « معرفت» به ذكر موارد متعددی می پردازد كه در آنها معمولاً گفته می شود كه
« می‌دانیم». اما سقراسط این گونه پاسخ ها را نمی پذیرید و می‌گوید بهترین راه، بیان ذات« دانستن» در یك تعریف دقیق است. ( فلسفه تحلیلی- دكتر احمدی ص 26) ویتگنشتاین نیز در رساله چنین گرایش جوهر گرایانه یی دارد. اما در دوره ی دوم تعمیم و كلیات بخشی رساله را درباب زبان فرضی نادرست می داند و معتقد است فرض یك عامل مشترك میان كاربردهای گوناگون فرض غلطی است زیرا نمی‌توان عامل مشتركی میان كاربردهای گوناگون یافت كه آن قدر وسیع باشد كه هر علاقه و رابطه ای را در بر گیرد و شامل تنوع كثیر میان موارد آن باشد. ویتگنشتاین برای نمی‌توانیم بیابیم. چون شباهت های گوناگون بین اعضای یك خانواده…. به همین طریق هم پوشانی و تقاطع دارند…. و خواهم گفت: « بازی ها، یك خانواده را تشكیل می دهند.» ( پژوهشها بند 66و67)

شباهت خانوادگی میان بازیها را می توان بدین گونه نشان داد.

روابط میان خصوصیات اعضای یك خانواده نیز بدین گونه است در میان اعضای یك خانواده نمی توان چیز مشترك و واحدی یافت كه داشتن آن خصوصیات واحد ایجاب كند كه هر یك از آن به عنوان عضو آن خانواده تلقی گردد بلكه صرفاً شبكه پیچیده ای از شباهت ها كه تقاطع و هم پوشانی پاركینسون در توضیح آن می گوید اگر ما واقعاً نگاه كنیم و ببینیم كه چگونه واژه‌ها و مفاهیم ما در طول زمان بسط می یابند ملاحظه خواهیم كرد كه بسط مفاهیم درست مانند یافتن ریسمان است یعنی همانطور كه یافتن ریسمان چیزی جز پیچاندن رشته ای بود رشته ای دیگر نیست و قدرت ریسمان نیز در هم پوشاندی و تداخل رشته های متعدد است واژه ها و مفاهیم نیز همین گونه اند میان آنها نیز می توان « شبكه پیچیده ای از همانندی ها را می بینیم كه هم پوشانی و تقاطع دارند» ( بند66 پژوهشها) همانطور ك در ریسمان آنچه باعث وحدت می شود یك « نخ واحد» نیست كه « نخ واحد» نیست كه دو سرتا سر همه موارد جریان داشته باشد بلكه یك هم پوشانی از رشته ها و تارهای متفاوت است وضعیت كاربردهای واژه ها و مفاهیم نیز همینگونه است نمی توان ذات واحدی را میان آنها ملاحظه كرد ( بند67 پژوهشها) (Parkison son, Encyclopeadia of philosophy pp 41-42) بنابراین می توان گفت كه ویتگنشتاین در نهایت روش سنتی سقراط را كنار می‌گذارد و در عوض داده تتئوس را می‌پیماید و وجود رابطه ی ذاتی میان كاربردهای مختلف واژه را رد می كند

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود خلاصه کتاب نظریه های روان درمانی جرالد کوری در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد

 دانلود خلاصه کتاب نظریه های روان درمانی جرالد کوری در فایل ورد (word) دارای 83 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پی دی اف دانلود خلاصه کتاب نظریه های روان درمانی جرالد کوری در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي دانلود خلاصه کتاب نظریه های روان درمانی جرالد کوری در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود خلاصه کتاب نظریه های روان درمانی جرالد کوری در فایل ورد (word) :

در این فایل، دانلود خلاصه کتاب نظریه های روان درمانی جرالد کوری در فایل ورد (word) ترجمه فارسی یحیی سید محمدی برای شما عزیزان آماده شده است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پرسشنامه رفتار سنخ الف در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود پرسشنامه رفتار سنخ الف در فایل ورد (word) دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پرسشنامه رفتار سنخ الف در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود پرسشنامه رفتار سنخ الف در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود پرسشنامه رفتار سنخ الف در فایل ورد (word) :

دانلود پرسشنامه رفتار سنخ الف در فایل ورد (word)

نشان داده شده است که الگوهای رفتاری ویژه ای که رفتار سنخ الف یا « بیماری شتابزدگی» نام
گرفته اند، در سطوح بالای فشار روانی نقش دارند. دو تن از متخصصان آمریکایی قلب به نام های فریدمن و روزنمن[1] (1974) دریافتند بیشتر کسانی که دچار بیماریهای رگهای اکلیلی قلب و سکته های مغزی شده اند، طبیعت همانندی داشتند و از آن جا که آنها نمی توانستند خود را با زندگی تازه ای که به بهبودی آنها کمک می کرد سازگار کنند، توان بخشی این افراد بسیار دشوار بود.

این پرسشنامه14 ویژگی رفتار سنخ الف را دارد که همگی بر اساس یک مقیاس 10 نمره ای درجه بندی می شوند

نمره گذاری

منبع

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود فایل بررسی فرهنگ‌ها و واژه‌های عربی به عربی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود فایل بررسی فرهنگ‌ها و واژه‌های عربی به عربی در فایل ورد (word) دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود فایل بررسی فرهنگ‌ها و واژه‌های عربی به عربی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود فایل بررسی فرهنگ‌ها و واژه‌های عربی به عربی در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود فایل بررسی فرهنگ‌ها و واژه‌های عربی به عربی در فایل ورد (word) :

فایل بررسی فرهنگ‌ها و واژه‌های عربی به عربی در 18 صفحه ورد قابل ویرایش

چكیده:

این ، نگاهی اجمالی دارد به سیر تدوین معاجم و واژه‌نامه‌های عربی به عربی از قبل از اسلام تاكنون. قبل از اسلام در بین اعراب، فرهنگ‌های شفاهی رایج بود ولی كم‌كم با ظهور و گسترش اسلام، لزوم تدوین فرهنگها و معاجم لغوی به صورت مكتوب احساس گردید. لذا پایه‌های تدوین واژه‌نامه‌ها با اتخاذ یكی از چهار شیوه معجم‌نویسی بنا نهاده شد. معاجم و كتب لغت فراوانی در این رابطه تالیف شدند وبا گذشت زمان بر غنای مجموعه افزوده شد.

از جمله این كتب لغات، كتاب‌های «العین»، «التهذیب اللغه»، «المحیط»، «البارع فی اللغه»، «المحكم»، «الجمهره اللغه»، «المقاییس»، «مجمل‌اللغه»، «الصحاح»، «العباب»، «لسان‌العرب»، «قاموس‌المحیط»، «تاج‌العروس»، «اساس البلاغه»، «محیط‌المحیط»، «اقرب الموارد»، «المنجد فی‌اللغه»، «معجم‌الوسیط» می‌باشند.

كلید واژه‌ها:

لغت، معجم، واژه‌نامه‌های عربی، حروف الفباء، نظام الفبائی، تبویب.

مقدمه:

قبل از اسلام، اعراب توجه چندانی به تحصیل علم از جمله علم صرف و نحو نداشته و تحصیل آن را جزو صنایع و حرف می‌دانستند و سرودن اشعارشان صرفاً براساس شرایط آب و هوائی و نژاد و فطرتشان بود. ولی به دلیل رفت و آمد عربها با بیگانگان و انحراف تدریجی در لغت زبان عربی و از طرفی گسترش اسلام در بین مردم غیرعرب، فراگیری زبان عربی به عنوان زبان دین لازم شناخته شد تا مردم تازه مسلمان در فهم معانی قرآن و احادیث دچار اشتباه نشوند و یا قرآن دستخوش تحریف نگردد. در نتیجه كم‌كم لغت‌شناسی و فرهنگ‌نویسی و تدوین لغت‌نامه‌ها مورد توجه قرار گرفت.(1)

روش‌های تدوین معاجم:

تنظیم كلمات و مفردات برحسب معانی و موضوعات وتدوین رساله‌های كوچك فراوان در این رابطه، به تدریج راه را برای ظهور معاجم هموار كرد و بعدها برای تدوین معاجم نیز طرق مختلفی بكار گرفته شد. از جمله:

1) روش اول:

نخستین روش معجم‌نویسی، از آن خلیل بن احمد فراهیدی پیشگام در علم نحو و واضع علم عروض می‌باشد. وی صاحب كتاب «العین» اولین كتاب لغت در زبان عربی می‌باشد.(2)

در این روش، لغات بر مبنای مخارج حروف (مواضع تلفظ حروف در حلق و دهان) مرتب می‌شوند. این حروف عبارتند از: «ع ح هـ غ خ، ق ك، ج ش ض، ص س ز، ط د ت، ظ ذ ث، ر ل ن، ف ب م، و ی ا» و خلیل معجم خود را با حروف عین یعنی «كتاب العین» آغاز كرد.(3)

معجم وی از «كتب» مختلفی تشكیل می‌شود و هر كتاب براساس ساختمان كلمه تبویت می‌گردد.

او هر حرف را یك كتاب نامید كه در برگیرنده لغات زیادی بود و واژگان عربی اعم از مستعمل و مهمل را دارای چهار حالت ثنائی (دو حرفی) و ثلاثی (سه حرفی) و رباعی (چهار حرفی) و خماسی (پنج حرفی)دانست.

خلیل در تألیف معجمش دو نكته را لحاظ كرد: اول تنظیم كتاب براساس مخارج حروف و دوم، مسئله تقالیب.

احتمالاً ابتكار خلیل بن احمد در تنظیم معجم براساس مخارج حروف كه برگرفته از هنر موسیقی و آشنائی او با دستگاه صوتی می‌باشد، به خاطر آن است كه حروف از طریق صوت راحتتر از كتابت و نوشته، تشخیص داده می‌شوند. وی در تألیف كتاب «العین»، موضوع «تقالیب» را مد نظر قرار داد. به این معنی كه تمامی كلمات قابل تصور بعد از جابجا كردن حروف یك كلمه، در یك جایگاه واحدی قرار می‌گیرند. مثلاً وی با قلب ودگرگونی كلمه «ضرم» كه در كتاب ضاد قرار گرفته، كلمات دیگری چون ضمر، مرض، مضر، رضم، رمض را به دست آورد. و آنها را هم در همان كتاب قرار داد. و از تكرار این كلمات در سایر كتب معجم‌العین از جمله كتاب م، ر، … هم خودداری كرد. چرا كه در كتاب «ضاد» از آنها یاد كرده‌ بود. (4)

از جمله كتب دیگری كه مشابه روش خلیل تألیف شده، كتاب «التهذیب اللغه» تألیف ابومنصور محمدبن احمدبن از هر بن طلحه معروف به ازهری هروی می‌باشد.

او به تبعیت از خلیل، معجم خود را براساس مخارج حروف تدوین كرد و هدفش از تألیف آن، پاكسازی و پیرایش لغات از موارد خطا و اشتباه بود و به همین علت هم كتابش را «التهذیب» نامید.

وی كتابش را با حروف حلقی آغاز كرد و اول آن را حرف عین قرار داد و به حروف شفهی (یعنی فاء و باء و میم) ختم كرد. او همچنین روش خلیل در قلب كردن كلمات یعنی نظام تقالیب را در معجمش اعمال كرد. (5)

اما در بعضی جاها با او اختلاف نظر داشت از جمله اینكه برخلاف خلیل كه هر كلمه‌ای كه یك یا دو حرفش از حروف علّه (واو- الف- یاء) بود و آنها را به همراه مهموزها (كلمات دارای همزه) در باب لفیف (كلمات دارای دو حرف علّه) قرار می‌داد، او مهموزها را از معتل جدا كرد. (6)

ابن منظور در لسان العرب، تهذیب اللغه را از مختصرترین كتب لغت بر می‌شمارد. (7)

كتاب دیگری كه به شیوه خلیل تألیف شده كتاب «المحیط» تألیف ابوالقاسم اسماعیل بن عبّاد (326 هـ – 385 م) معروف به صاحب بن عباد است او در تألیف كتابش از نظر رعایت ترتیب حروف ونظام تقالیب، پیرو خلیل بن احمد بوده و در تقسیم ابواب ازهری پیروی كرده است. و هدفش گردآوری لغاتی بوده كه دیگران آن را جمع‌آوری نكرده بودند.

كتاب دیگر، «البارع فی اللغه» تألیف اسماعیل بن قاسم بن هارون ابوعلی قالی بغدادی (288-356هـ) است. با اینكه وی اساس معجم خود را براساس روش خلیل تنظیم و در بیان كلمات و قلب كردن آنها از او پیروی كرد اما، در برخی جاها از جمله تبویب و تقسیم‌بندی بابها، نحوه كار او با خلیل تفاوت داشت.

«البارع»، اولین معجمی بود كه در اندلس تألیف شد و نسخه كامل آن تاكنون یافت نشده است. (8)

است.

وی در كتابش، شصت هزار ماده لغت عربی را جمع‌آوری كره است. در صورتی كه جوهری در كتاب صحاح فقط چهل هزار ماده را جمع كرده است. و پس از انتشار این كتاب، اكثر طلاب علوم عربی به آن روی آوردند و دیگر به كتبی كه سابقاً مورد مراجعه آنها بود، حتی كتاب صحاح جوهری هم مراجعه نكردند. قاموس، یگانه كتاب لغت عربی است كه در باب آن كتب و رسائل بسیاری تألیف شده است. (24)

این كتاب مشتمل بر 28 باب به ترتیب حروف الفباء می‌باشد بجز اینكه باب «هاء» بر باب «واء» و «یاء» مقدم است. و ابواب آن به ترتیب حرف آخر از حروف اصلی كلمات می‌باشد. آیات قرآن و احادیث و شعر و خطابه نیز در آن به چشم می‌خورد.

كتاب دیگری كه مطابق روش سوم تدوین شده است «تاج‌العروس» تألیف محمدبن‌عبدالرزاق حسینی مشهور به مرتضی زبیدی مكنّی به ابوالفیض می‌باشد. (25)

این كتاب در واقع شرحی بر كتاب «قاموس‌المحیط» فیروز‌آبادی و مبسوط‌ترین شرح بر آن نیز محسوب می‌شود. (26)

دامنه «تاج‌العروس» بسیار گسترده بوده و قاموس و افزون بر آن را دربر می‌گیرد و تركیبی از دائره‌المعارفها و معاجم لغوی است. (27)

در این كتاب، لغات در چندین ابواب و فصول قرار گرفته‌اند به طوری كه حرف آخر كلمه باب و حرف اول آن فصل را معین می‌كند.

4) روش چهارم

چهارمین روش تدوین معاجم عربی، شامل كتبی چون «اساس البلاغه»، «محیط المحیط»، «اقرب الموارد»، «المنجد» و «معجم‌الوسیط» می‌باشد. در این روش، تبویب و تفصیل و ترتیب كتاب مبتنی بر حروف الفباء است به اعتبار حرف اول و دوم و سوم ریشه اصلی كلمات. این روش كه اساس تدوین و تبویب معاجم و فرهنگهای روزگار ما است به نظر گروهی ازدانشمندان، از ابتكارات و ابداعات محمود بن عمر بن محمدبن احمد زمخشری در كتاب اساس البلاغه است. ولی به نظر می‌رسد كه مبتكر واقعی آن ابوالمعالی محمدبن تمیم برمكی باشد كه در سال 397 هـ زنده بود و تقریباً بیش از یك قرن و نیم زودتر از وفات زمخشری (538هـ) زندگی می‌كرده است. (28)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقیاس انگاره پردازی خود کشی (ماخ) در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقیاس انگاره پردازی خود کشی (ماخ) در فایل ورد (word) دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقیاس انگاره پردازی خود کشی (ماخ) در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقیاس انگاره پردازی خود کشی (ماخ) در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقیاس انگاره پردازی خود کشی (ماخ) در فایل ورد (word) :

دانلود مقیاس انگاره پردازی خود کشی (ماخ) در فایل ورد (word)

این مقیا س در سال 1979توسط بک وهمکاران طراحی شد . آزمونگر پرسشنامه ای را در اختیار دارد که حاوی19پرسش است.هر پرسش دارای سه گزینه است که به ترتیب نمره صفر ، یک و دو به آنها تعلق می گیرد؛در مجموع نمرات از صفر تا 38 (بسته به وجود یا عدم وجود ونیز مراحل مختلف از فکر تا عمل خود کشی)در نوسان خواهد بود .در واقع پرسشنامه، راهنمای مصاحبه ای خواهد بود که آزمونگرانجام می دهد.

نحوه تقسیم بندی بیماران بر اساس نمرات حاصل ازماخ

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود اعتیاد ( سناسایی درعللدر پیشگیری در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود اعتیاد ( سناسایی درعللدر پیشگیری در فایل ورد (word) دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود اعتیاد ( سناسایی درعللدر پیشگیری در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود اعتیاد ( سناسایی درعللدر پیشگیری در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود اعتیاد ( سناسایی درعللدر پیشگیری در فایل ورد (word) :

اعتیاد سناسایی -علل- پیشگیری

دانلود اعتیاد ( سناسایی درعللدر پیشگیری در فایل ورد (word)
فهرست

دانلود اعتیاد ( سناسایی درعللدر پیشگیری در فایل ورد (word)
فهرست 1

مقدمه 2

معنای اعتیاد وانواع آن 3

زیان های بهداشتی 6

زیان های اقتصادی 7

زیان های اجتماعی واخلاقی 8

اعتیاد و خانواده 9

علل وزمینه های اعتیاد 11

راههای پیشگیری و درمان اعتیاد 11

نتیجه 13

دانلود اعتیاد ( سناسایی درعللدر پیشگیری در فایل ورد (word)
فهرست منابع 14

آذر ماه 1384 15

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پرسشنامه رضایت شغلی شاخص توصیف كننده شغل (JDI) در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود پرسشنامه رضایت شغلی شاخص توصیف كننده شغل (JDI) در فایل ورد (word) دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پرسشنامه رضایت شغلی شاخص توصیف كننده شغل (JDI) در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود پرسشنامه رضایت شغلی شاخص توصیف كننده شغل (JDI) در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود پرسشنامه رضایت شغلی شاخص توصیف كننده شغل (JDI) در فایل ورد (word) :

دانلود پرسشنامه رضایت شغلی شاخص توصیف كننده شغل (JDI) در فایل ورد (word)

بی تردید یكی از رایج ترین ابزارهای اندازه گیری رضایت شغلی، شاخص توصیف كننده شغل (JDI) است. این مقیاس كه توسط اسمیت، كندال و هالین ساخته شده در بیش از 400 تحقیق به كار گرفته شده است. (JDI ) برای تعیین رضایت از پنج جنبه شغلی، نفس كار، همكاران، سرپرست، دستمزد و فرصت های ترفیع به كار می رود. ماهیت مقیاس(JDI) بر پایه این اعتقاد است كه رضایت شغلی در مقایسه با ادراك فرد از شغل های جایگزینی كه در دسترس وی قرار دارد، مورد قضاوت قرار می گیرد (اسمیت و همكاران، 1989).

در مقیاس (JDI) برای هر یك از حوزه های رضایت، دانلود پرسشنامه رضایت شغلی شاخص توصیف كننده شغل (JDI) در فایل ورد (word)
فهرست كوتاهی از عبارت ها و صفت ها ارائه شده كه از مقیاس های قبلی رضایت شغلی، پیشینه تحلیل های عاملی، مصاحبه ها و تجربه های شخصی استخراج شده است. (هومن، 1381).نتایج بسیاری از تحقیق ها نشان می دهد كه تعداد دقیق سطوح تا حدی متفاوت است، اما آنچه فصل مشترك همه آن ها را تشكیل می دهد، ظاهر شدن ثابت 5 سطح است (اسمیت و همكاران، 1989).پرسشنامه حاوی 72 سوال بسته پاسخ می باشد كه در مقابل هر یك سه گزینه، بله، نه، نمی دانم، وجود دارد كه از پاسخگو خواسته شده، عبارت را به دقت مطالعه كرده، سپس نوع موافقت خود را با هریك از عبارات با علامت ضربدر مشخص نماید. پرسش نامه ی مذكور پنج سطح از رضایت شغلی را اندازه می گیرد كه شامل، ماهیت كار (18 سوال)، سرپرست (18 سوال)، همكاران (18 سوال)، دستمزد (9 سوال) و ترفیع (9 سوال) است. در ضمن بخش اول پرسش نامه شامل مشخصات فردی جامعه آماری مانند، وضعیت تأهل، آخرین مدرك تحصیلی، سابقه، سنوات شغلی و سن می باشد.

طریقه نمره گذاری پرسش نامه رضایت شغلی ( JDI)

روایی و پایایی پرسش نامه رضایت شغلی( JDI )

منبع

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی رژیم حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و شركت‌های خارجی راجع به منابع طبیعی نفت در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی رژیم حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و شركت‌های خارجی راجع به منابع طبیعی نفت در فایل ورد (word) دارای 145 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی رژیم حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و شركت‌های خارجی راجع به منابع طبیعی نفت در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود بررسی رژیم حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و شركت‌های خارجی راجع به منابع طبیعی نفت در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسی رژیم حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و شركت‌های خارجی راجع به منابع طبیعی نفت در فایل ورد (word) :

بررسی رژیم حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و شركت‌های خارجی راجع به منابع طبیعی نفت در 145 صفحه ورد قابل ویرایش

مقدمه

حقوق اقتصادی شاخه‌ای از علم حقوق است كه دامنه‌ی خود را هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بین‌الملل گسترده است. در این شاخه حقوق انتزاع صرف جایی ندارد و پراكسیس (عمل بر پایه نظر) جایگاه عمده‌ای دارد. مباحث مطروحه از دو منبع سرچشمه می‌گیرند:

درگیری حقوقی و فلسفی در رجحان منافع عمومی و خصوصی بر هم و همچنین تلاش های حقوقی ـ اقتصادی در بر هم زدن رابطه یكجانبه كشورهای شمال و جنوب در روند استعمارزدایی و پس از آن.

در فایل پیش رو منظور ما از قراردادهای منعقده راجع به منابع طبیعی قراردادهای اكتشاف و بهره برداری است (Exploiation) و مباحث شامل قراردادهای پائین دستی مانند فروش نفت خام یا فرآورده‌های نفتی و غیره نخواهد بود.

فرض اساسی در این فایل این است كه، در قراردادهای نفتی باید همواره تعادلی میان «قاعده‌ی وفای به عهد» و «تعادل قراردادی» برقرار باشد. بر پایه این فرض ما به دنبال پاسخ این سؤال اساسی هستیم كه آیا كشورهای صاحب منابع طبیعی (به طور خاص نفت) با توجه به اثر تحولات ایجاد شده در حقوق بین الملل حق جرح و تعدیل و انتفاء قراردادهای راجع به منابع طبیعی را خواهند داشت و به بیان دیگر آیا تئوری‌ حاكمیت قانون ملی و تئوری حاكمیت قواعد بین‌الملل (بین المللی شدن قراردادها) بر هم غلبه نموده‌اند یا در یك رابطه سنتزیك به یك تعادل رسیده‌اند. روش فایل به صورت كتابخانه‌ای است.

در فصل نخست این نوشتار، با این اعتقاد كه سیر تاریخی قراردادها می‌تواند حقیقتاً منشأ بسیاری از استدلال‌ها و نگرانی‌ها را آشكار كند، به این مطلب پرداخته شده است. همچنین صورت‌های نوین قراردادهای نفتی، از لحاظ خصوصیات حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است. برای مثال خواهیم دید كه برخی از جنبه‌هایی «حقوق در حال شكل‌گیری» – برای مثال قراردادهای توسعه- چگونه در كاهش مدت زمان قراردادها، یا كنترل منابع و یا الزامات در انتقال تكنولوژی، رخ می‌نمایاند. در بخش‌هایی از فصل نخست، برخی از مباحث – برای مثال در خصوص تئوری‌های حقوقی- برای احتراز از چند باره‌گویی به اختصار بیان شده و عمده استدلالات، به تدریج در ضمن بحث و در موقعیت مناسب دیگر، ارائه گردیده است.

در فصل دوم، به تعارضات و مباحث فنی حقوقی این قراردادها پرداخته شده است. ملاحظه خواهید كرد كه قراردادهای نفتی، قراردادهایی پیچیده بوده و جنبه‌های اقتصادی سرمنشأ بسیاری از قواعد حقوقی است.

یكی از محدودیت‌های عمده در تعقیب این بحث – در جایی كه به طور اخص قراردادهای نفتی مورد نظر بود- این بود كه، در ایران، با وجود اینكه پرسابقه‌ترین كشور واگذار كننده امتیاز و بعدها از پیشروان تحولات حقوقی در زمینه نفت بوده است به دلیل محرمانه تلقی شدن قراردادها و اسناد، دسترسی به آخرین مدارك، عملی تقریباً غیر ممكن است. این وضعیت عیناً در مورد سایر كشورها و یا شركت‌های عمده نفتی وجود داشته و این باعث می‌شود گاهی مباحث – البته به نحوی كه در حقوق بین الملل عمومی چندان هم غیر معمول نیست – به رویه‌ها و داوری‌هایی كه اكنون آشكار گردیده‌اند محدود شوند.ضمناً منابع موجود در كتابخانه‌های تخصصی هم بطور عمده، به استثنای برخی زمینه‌های خاص، مانند جنبه‌های محیط زیستی صنایع نفت و یا مسائل فنی، مربوط به دهه 1970 میلادی می‌باشد. وضعیت پیش گفته باعث می‌شود كه كتاب‌‌های مرجع راجع به جنبه‌های عمومی قراردادهای نفتی هم محدود باشند.

بخش یكم : مفاهیم اساسی راجع به قراردادهای نفتی

گفتار یكم : تعریف نفت و قراردادهای نفتی بین المللی

تعریف ما از نفت، مبتنی بر متون رسمی قانونگذاری ایران، خواهد بود. در اینحال باید به این نكته توجه كرد كه قانونگذار ایرانی، به دلایل خاص حقوقی، تعاریف خاصی از نفت دارد كه بدان اشاره خواهیم كرد. از لحاظ شیمیایی، نفت تركیبی از هیدروكربن‌ها با زنجیره‌های بلند كربنی است كه به دلیل پیوندهای كربنی، مقدار قابل توجهی انرژی در خود ذخیره می‌كند. به عبارت دیگر نفت، صرفنظر از ماهیت دقیق شیمیایی‌اش به عنوان حامل انرژی در نظر گرفته می‌شود، اما به طور دقیق مخلوطی از هیدروكربورها… با وزن مولكولی بالا تشكیل می‌شود.[1]

در تبصره 1 ماده 1 قانون «تفحص، اكتشاف نفت در سراسر كشور و فلات قاره» مصوب 2/5/1326 (نخستین قانون نفت ایران)[2] آمده: منظور از كلمه نفت، در این قانون عبارت است از نفت خام، گاز طبیعی، آسفالت و كلیه هیدروكربورهای مایع اعم از اینكه بحالت طبیعی یافت شود یا به وسیله عملیات مختلف از نفت خام و گاز طبیعی جدا شده و نیز فرآورده‌های مهیای استفاده یا نیمه تمامی كه از مواد مزبور به وسیله تبدیل گاز به مایع، یا تصفیه یا عمل شیمیایی یا هرگونه طریق دیگر، اعم از آنچه اكنون معمول است و آنچه در آینده معمول شود بدست آید».

در قانون نفت مصوب 8/5/1353، نفت بدین ترتیب تعریف شده است:

«نفت عبارت است از نفت خام، گاز طبیعی، آسفالت، كلیه هیدروكربورهای مایع، اعم از اینكه بحالت طبیعی یافت شود و یا به وسیله عملیات مختلف از نفت خام و گاز طبیعی جدا شود و فرآورده‌های مهیای استفاده، یا نیمه تمامی كه از مواد مزبور به وسیله تبدیل گاز به مایع یا تصفیه یا عمل شیمیایی و یا هرگونه طریق دیگری اعم از آنچه اكنون معمول است و آنچه در آینده معمول شود بدست آید»؛ در اینحال منابع نفتی بدین ترتیب تعریف شده است كه: «عبارت است از كلیه منابع و ذخایر زیرزمینی اعم از اینكه در خشكی یا در مناطق دریایی واقع باشد» و در این قانون، عملیات نفتی عبارت است از:

«اعم است از كلیه عملیات مربوط به اكتشاف، بهره‌برداری، پالایش، حمل و نقل و پخش، خرید و فروش نفت».

در نهایت طبق قانون نفت مصوب 1366 (9/7/1366) نفت عبارت است از:

«كلیه هیدروكربورها به استثنای ذغال سنگ به صورت نفت خام، گاز طبیعی، قیر، و پلمبه سنگ‌های نفتی و یا شن‌های آغشته به نفت، اعم از آنكه در حالت طبیعی یافت شود یا به وسیله عملیات مختلف از نفت خام و گاز طبیعی بدست آید».

و نیز در مورد عملیات نفتی آمده است:

«عبارت است از كلیه عملیات مربوط به صیانت و بهره‌برداری از منابع نفتی مانند تفحص، نقشه‌برداری، زمین‌شناسی، اكتشاف، حفاری، استخراج، تحصیل اراضی لازم و تهیه و اجرای طرح‌های سرمایه‌ای برای احداث تأسیسات و صنایع و ایجاد و توسعه و تحدید آنها و حفاظت و حراست از تأسیسات و واحدهای مربوطه به صنعت نفت، همچنین عملیات تولید و قابل عرضه كردن نفت خام، گاز و سایر هیدروكربورهای طبیعی به استثنای ذغال سنگ، تصفیه نفت خام و نیز فرآورده‌های فرعی و مشتقات نفتی و جمع‌آوری و تصفیه گاز طبیعی و تولید گاز و محصولات همراه، استفاده از فرآورده‌ها و مشتقات نفتی و گازی در تولید انواع محصولات پتروشیمی، حمل و نقل، توزیع، فروش و صدور محصولات نفت و گاز و پتروشیمی و فعالیت‌های تجاری مربوط به صادرات و واردات و تولیدات نفت و گاز پتروشیمی و تهیه و تولید كالاها و مواد صنعتی و مورد استفاده در نفت و ایجاد تسهیلات و خدمات فنی برای عملیات و آموزش و تأمین نیروی كار مشخص».

اساتید حقوق موضوع قراردادهای نفتی را عبارت از: اكتشاف، استخراج و فروش نفت می‌دانند.[3]

نتیجه گیری:

در طی مباحث بیان شده دیدیم كه قراردادهای منعقده میان دولتها (صاحبان منابع طبیعی) و شركتهای خارجی (نوعاً فراملیتی) دارای ویژگی‌های خاص می‌باشند. بدین ترتیب كه دسته‌ای از حقوقدانان غربی سعی نموده‌اند با تمسك به قواعد بنیادین حقوقی مانند اصل لازم الراعیه بودن قراردادها، قرارداد منعقده را از هرگونه تغییر و تحول مصون نشان دهند از طرف دیگر با موج استقلال یابی كشورهای مستعمره موجی از مطالبات اقتصادی از سوی كشورهای در حال توسعه ایجاد گردیده كه حقوقدانان جهان سوم را بر آن داشت كه ایده نظم نوین اقتصادی» را به وجود آورده و بسط دهند در این حال در قبال تز «ثبات قراردادها»‌ آنتی‌تز قابلیت تغییر قراردادها توسط دولتهای ملی ایجاد شد. این آ‌نتی تر علاوه بر كشورهای جهان سوم، تا حد زیادی توسط ایده‌های سوسیالیستی كشورهای بلوك شرق تقویت می‌گشت از طرفی می‌توان این ایده كشورهای سرمایه فرست و حقوقدانان غربی را صحیح دانست كه از خصوصیات ذاتی هر قرارداد مصونیت از تغییرات دلخواهانه هر یك از طرفین است. این حقوقدنان معتقدند كه نظام حقوق بین الملل در قطعنامه 1803 مجمع عمومی سازمان ملل به عنوان تبلور عرف بین المللی بیان كننده قواعد بین الملللی حاكم بر سرمایه گذاریهای خارجی می‌باشند. از طرف دیگر حقوقدانان كشورهای جهان سوم به طور عمده یا تفكرات كلاسیك حقوق بین الملل را كه سرمایه گذاریها را در حیطه حقوق ملی می‌داشتند می‌دانند و با رویكردی نوگرایانه‌تر معتقدند كه عرف بین الملل از قطعنامه سابق الذكر فراتر است. در اینجا عنوان نكته‌ای مهم باید یادآوری نمود، در عین اینكه حقوقدانان غربی با نفی ایجاد عرف آنی و خصوصیت الزام آور قطعنامه‌های مجمع عمومی (موخر بر قطعنامه 1803 مجمع عمومی) از نظر كشورهای سرمایه‌فرست كه مبنی بر مخالف با ایده نظم نوین اقتصادی می‌باشد حمایت می‌كنند(استدلالی كه در اصل می‌تواند درست باشد و عرف بین المللی باید شامل دسته‌های عمده حقوقی كشورها باشد) این نكته را كه عمده‌ترین كشورهای سرمایه فرست كه دارای منابع و گاز می‌باشند (انگلستان، كانادا، نروژ و البته با استثنای بزرگ ایالات متحده) خود نسبت به اعمال قواعد ملی به صورت بی‌چون و چرا می‌پردازند از نظر دور داشته‌اند. در نهایت می‌توان گفت كه دیوانهای داوری دست به سنتزی از این دو ایده زده‌اند. ملی سازی اصولاً با شرایطی چند عملی مشروع است اما پرداخت غرامت نیز لازم می‌آید. در اینحال ملی سازی شامل ضبط اموال خارجیان در هر لحظه و بصورت بدون قید وشرط نمی‌باشد بلكه در راستای تغییر نظام اقتصادی و به صورت غیر تبعیض‌آمیز و با پرداخت خسارات مناسب خواهد بود . در این حال تئوری ماهیت تغییر قراردادهای نفتی با توجه به ایجاد اوپك شكل گرفت. دیوانهای دادرسی متاخر بر آن شده‌اند كه طرفهای عمده قراردادهای نفتی در طول زمان و امنیت ماهیت تحول قراردادهای نفتی در طول زمان و ماهیت متحول قراردادهای نفتی نسل به نسل به صورت زنجیره‌ای تغییر می‌كنند را پذیرفته اند در اینحال ستیزه دو ایده سابق الذكر می‌تواند متضمن این نكته باشد كه با فرض لزوم حاكمیت بر منابع طبیعی رضایت از آنها برای بهره برداریهایی كه ملت صاحب منبع در آن اولویت دارد تغییرات عهده در وضعیت تكنولوژیك یا حقوقی قرارداد به صورت زنجیره‌ای و دو فاكتو گسترش یافته و قراردادهای قدیمی را متحول می‌سازد. اما تغییرات جزیی و نوسانات مقطعی به هیچ عنوان نمی‌تواند تعادل قراردادی، این قراردادها را به هم زند و موجب انتفای آنها گردد.

دانلود بررسی رژیم حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و شركت‌های خارجی راجع به منابع طبیعی نفت در فایل ورد (word)
فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………… 1

فصل یكم: سوابق و مفاهیم راجع به قراردادهای نفتی

بخش یكم : مفاهیم اساسی راجع به قراردادهای نفتی………………………… 5

گفتار یكم- تعریف نفت و قراردادهای نفتی بین المللی…………………………………………………. 5

گفتار دوم- منابع طبیعی در متون حقوقی بین‌المللی……………………………………………………. 10

بند یكم ـ منشور ملل متحد:…………………………………………………………………………………………. 10

بند دوم ـ قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل:……………………………………………………. 10

بند سوم ـ حقوق دریاها…………………………………………………………………………………………………. 14

گفتار سوم- شركت‌های فراملیتی و شخصیت حقوقی آنان در حقوق بین‌الملل 15

بخش دوم : تاریخچه قراردادهای نفتی…………………………………………………………… 26

گفتار یكم- پیشینه تاریخی قراردادها در فقه امامیه و سایر مذاهب اسلامی 26

گفتار دوم- قراردادهای نفتی از ابتدا تا دهه 1950 میلادی……………………………………… 31

گفتار سوم- قراردادهای نفتی از دهه 1950 به بعد…………………………………………………… 34

بخش سوم : وضعیت حقوقی قراردادی نفتی امروزین……………………….. 37

گفتار یكم- مراحل و مدت قراردادهای نفتی جدید……………………………………………………… 37

گفتار دوم- قراردادهای امتیاز………………………………………………………………………………………… 38

گفتار سوم- قراردادهای مشاركت…………………………………………………………………………………. 41

مبحث اول: قراردادهای مشاركت در تولید…………………………………………………….. 41

مبحث دوم: قراردادهای مشاركت در سود………………………………………………………. 43

مبحث سوم: قراردادهای مشاركت در سرمایه گذاری……………………………………. 43

گفتار چهارم- قراردادهای خرید خدمت………………………………………………………………………… 45

مبحث اول- قراردادهای خرید خدمت مخاطره پذیر:……………………………………. 45

دانلود بررسی رژیم حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و شركت‌های خارجی راجع به منابع طبیعی نفت در فایل ورد (word)
فهرست مطالب

عنوان صفحه

مبحث دوم- قراردادهای خرید خدمت صرف………………………………………………… 46

گفتار پنجم- قراردادهای بیع متقابل…………………………………………………………………………….. 47

مبحث اول- خصوصیات كلی قراردادهای بیع متقابل…………………………………….. 47

بند یكم: تاریخچه……………………………………………………………………………………….. 47

بند دوم: تعریف قراردادهای بیع متقابل………………………………………………………. 48

بند سوم: انواع قراردادهای بیع متقابل………………………………………………………… 49

مبحث دوم- خصوصیات قراردادهای بیع متقابل در صنعت نفت……………………. 50

بند یكم: نكات مثبت‌حقوقی قراردادهای بیع‌متقابل برای‌كشور میزبان…….. 51

بند دوم: نكات منفی حقوقی قراردادهای بیع متقابل برای كشور میزبان….. 52

مبحث سوم- قراردادهای بیع متقابل نفتی در حقوق ایران…………………………….. 54

بند یكم: منابع و متون قانونی حاكم…………………………………………………………… 54

بند دوم: تشریفات عقدقراردادهای‌بیع‌متقابل و الزامات حقوقی‌ آن…………….. 57

بند سوم: آثار نفوذ اسناد بین‌المللی درقراردادهای بیع‌متقابل نفت وگاز ایران 60

فصل دوم: تئوری‌های حقوقی و وضعیت حقوقی قراردادهای نفتی در حقوق بین الملل

بخش یكم: تئوری‌های حاكم بر قراردادهای نفتی……………………………… 64

گفتار یكم- نظریه قراردادهای بدون قانون………………………………………………………………….. 64

گفتار دوم – نظریه «حقوق عرفی تجاری» (Lex Mercatoria)…………………………………. 66

گفتار سوم: نظریه قراردادهای اداری…………………………………………………………………………….. 68

گفتار چهارم- نظریه قراردادی بین‌المللی شده Internationlized contracts 78

گفتار پنجم: نظریه اصول حقوق عمومی………………………………………………………………………. 79

دانلود بررسی رژیم حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و شركت‌های خارجی راجع به منابع طبیعی نفت در فایل ورد (word)
فهرست مطالب

عنوان صفحه

بخش دوم: آثار حقوق بین الملل بر قراردادهای نفتی………………………… 81

گفتار یكم: قاعده وفای به عهد و قاعده ربوس…………………………………………………………….. 81

گفتار دوّم: حق ملت‌ها بر توسعه……………………………………………………………………………………. 95

مبحث اول: ماهیت حق بر توسعه…………………………………………………………………. 95

مبحث دوم: منابع حق بر توسعه……………………………………………………………………. 96

گفتار سوم: حاكمیت بر منابع طبیعی و تئوری بین‌المللی شدن قراردادها 103

گفتار چهارم : ماهیت متحول قراردادهای نفتی…………………………………………………………. 115

نتیجه گیری:……………………………………………………………………………………………………………….. 120

دانلود بررسی رژیم حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و شركت‌های خارجی راجع به منابع طبیعی نفت در فایل ورد (word)
فهرست منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………… 122

دانلود بررسی رژیم حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و شركت‌های خارجی راجع به منابع طبیعی نفت در فایل ورد (word)
فهرست منابع لاتین……………………………………………………………………………………………………. 126

دانلود بررسی رژیم حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و شركت‌های خارجی راجع به منابع طبیعی نفت در فایل ورد (word)
فهرست دعاوی……………………………………………………………………………………………………………. 129

دانلود بررسی رژیم حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و شركت‌های خارجی راجع به منابع طبیعی نفت در فایل ورد (word)
فهرست قطعنامه ها و اسناد……………………………………………………………………………………….. 130

الحاقات…………………………………………………………………………………………………………………………. 131

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید