دانلود بررسی راهكارهای توسعه گردشگری در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی راهكارهای توسعه گردشگری در فایل ورد (word) دارای 101 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی راهكارهای توسعه گردشگری در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود بررسی راهكارهای توسعه گردشگری در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسی راهكارهای توسعه گردشگری در فایل ورد (word) :

هدف از انجام این پژوهش"شناسایی موانع توسعه گردشگری پایدار در منطقه کاشان" می باشد جامعه آماری پژوهش حاضر شامل گردشگرانی می باشد که به کاشان سفر کرده اند. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی است.

برای بدست آوردن حجم نمونه در این تحقیق از فرمول کوکران استفاده شده است و حجم نمونه90 نفر تعیین شد و سپس با استفاده از روش نمونه گیری اتفاقی ( تصادفی ساده) جمع آوری اطلاعات به صورت فیزیکی صورت گرفت .

در این تحقیق از پرسشنامه استفاده شده است و در سوالات پرسشنامه که برای سنجش متغیرهای اصلی مورد استفاده قرار گرفته از مقیاس پنج گزینه‌ای لیکرت استفاده شده است . اعتبار محتوای این پرسشنامه توسط اساتید راهنما و مشاور مورد تأیید قرار گرفته است و از اعتبار لازم برخوردار می‌باشد.

بنابراین به منظور اندازه‌گیری قابلیت اعتماد که از روش آلفای كرونباخ استفاده شد و نر م افزار Spss مورد بهره‌برداری قرار گرفت. بدین منظور یك نمونه اولیه شامل 30 پرسشنامه پیش آزمون گردید و سپس با استفاده از داده‌های به دست آمده از این پرسشنامه‌ها و به كمك نر م افزار Spss میزان ضریب اعتماد با روش آلفای كرونباخ محاسبه شد و چون این ضریب بالاتر از 0.70 می باشند بنابراین این ارقام ضریب اعتماد را تایید می‌نماید. در این پژوهش جهت بررسی داده‌های آماری از نر م افزار SPSS استفاده شده است. دو نوع آمار توصیفی و استنباطی برای تحلیل داده‌ها استفاده شده است.

دانلود بررسی راهكارهای توسعه گردشگری در فایل ورد (word)
فهرست مطالب

فصل اول كلیات تحقیق

1-1. مقدمه. 3

1-2. بیان مسئله. 3

1-3. سوالات تحقیق.. 5

فصل دوم ادبیات تحقیق

2-1. بخش اول: مبانی نظری تحقیق.. 7

2-1-1. راه های توسعه جهانگردی.. 7

2-1-2. راههای دیگر توسعه جهانگردی.. 11

2-1-3. اهمیت گسترش صنعت جهانگردی در ایران:16

2-1-4. تبلیغات صحیح و اطلاع رسانی وسیع. 17

2-1-5. گسترش حمل و نقل ( بنادر، فرودگاهها و شبکه جاده ای) :18

2-1-6. جهانگردی و مسائل امنیت.. 18

2-1-7. توسعه گردشگری؛ خواسته یا نیاز؟. 20

2-1-8. درآمدزایی "بلیز" از گردشگری.. 22

2-1-9. شکل‌های توسعه جهانگردی.. 24

2-1-10. بررسی سیاست های توسعه گردشگری ایران. 29

2-1-11. بررسی نقش بازاریابی در توسعه صنعت گردشگری.. 31

2-1-12. آمیخته بازاریابی جهانگردی:33

2-1-13. تقسیم بازار و استراتژیهای حاكم بر آن:34

2-1-14. تأملی بر گردشگری شهری در ایران و ارائه راهکارهایی در جهت توسعه پایدار این صنعت شهری 36

2-1-15. شهر و گردشگری.. 40

2-1-16. کاربری های گردشگری شهری.. 42

2-1-17. گردشگری شهری و فضای شهری.. 43

2-1-18. عناصر و فرصت های گردشگری شهری.. 45

2-1-19. شهرنشینی و گردشگری شهری.. 46

2-2. بخش دوم: پیشینه تحقیق.. 48

2-2-1. تحقیقات داخلی.. 48

2-2-2. تحقیقات خارجی.. 49

2-3. جمع بندی فصل دوم. 52

فصل سوم روش شناسی تحقیق

3-1. مقدمه. 54

3-2. روش پژوهش… 54

3-3. جامعه آماری.. 54

3-4. نمونه آماری.. 55

3-5. ابزار جمع‌آوری اطلاعات.. 55

3-6. روایی و پایایی پرسشنامه. 56

3-6-1. تعیین اعتبار(روایی) پرسشنامه. 56

3-6-2. تعیین پایایی(قابلیت اعتماد) پرسشنامه. 57

3-7. تجزیه و تحلیل آماری.. 58

فصل چهارم تجزیه و تحلیل آماری

4-1.مقدمه:60

4-2. آمار توصیفی.. 60

4-2-1.جنسیت.. 60

4-3. نتایج توصیفی.. 65

4-3-1. ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه های پرسشنامه:65

فصل پنجم نتایج ،‌پیشنهادات و محدودیت های تحقیق

5-1. مقدمه. 78

5-2. نتایجتحقیق:78

5-3. راهکار ها و پیشنهادات.. 80

5-4. محدودیت های تحقیق.. 82

5-5. مشکلات تحقیق.. 83

5-6. پیشنهادات مبتنی بر نتایج.. 83

5-7. پیشنهادات به محققان بعدی.. 84

منابع. 85

دانلود بررسی راهكارهای توسعه گردشگری در فایل ورد (word)
فهرست جداول

جدول(4-1): توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان مورد مطالعه به تفکیک جنسیت.. 60

جدول(4-2): توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان مورد مطالعه به تفکیک سن.. 61

جدول(4-3): توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان مورد مطالعه به تفکیک تحصیلات.. 62

جدول(4-4): توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان مورد مطالعه به تفکیک شغل.. 63

جدول(4-5): توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان مورد مطالعه به تفکیک میزان درآمد. 64

جدول(4-6): ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه6. 65

جدول( 4-7): ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه7. 65

جدول( 4-8): ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه8. 66

جدول( 4-9): ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه9. 67

جدول( 4-10): ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه19. 68

جدول( 4-11): ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه20. 68

جدول( 4-12): ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه21. 69

جدول( 4-13): ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه22. 70

جدول( 4-14): ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه23. 71

جدول( 4-15): ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه24. 71

جدول( 4-16): ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه25. 72

جدول( 4-17): ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه26. 73

جدول( 4-18): ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه27. 73

جدول( 4-19): ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه28. 74

جدول( 4-20): ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه29. 75

جدول( 4-21): ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه39. 75

جدول( 4-22): ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه40. 76

دانلود بررسی راهكارهای توسعه گردشگری در فایل ورد (word)
فهرست نمودارها

نمودار(4-1): توزیع فراوانی و درصدپاسخگویان مورد مطالعه به تفکیک جنسیت.. 60

نمودار (4-2): توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان مورد مطالعه به تفکیک سن.. 61

نمودار(4-3): توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان مورد مطالعه به تفکیک تحصیلات.. 62

نمودار(4-4): توزیع فراوانی و درصدپاسخگویان مورد مطالعه به تفکیک شغل.. 63

نمودار(4-5): توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان مورد مطالعه به تفکیک میزان درآمد. 64

نمودار(4-6): ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه1. 65

نمودار( 4-7): ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 7. 66

نمودار( 4-8): ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه8. 67

نمودار( 4-9): ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه9. 67

نمودار(4-10): ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه19. 68

نمودار(4-11): ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه20. 69

نمودار(4-12): ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه21. 70

نمودار(4-13): ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه22. 70

نمودار(4-14): ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه23. 71

نمودار(4-15): ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه24. 72

نمودار(4-16): ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه25. 72

نمودار(4-17): ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه26. 73

نمودار(4-18): ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه27. 74

نمودار(4-19): ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه28. 74

نمودار ( 4-20): ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه29. 75

نمودار (4-21): ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه39. 76

نمودار (4-22): ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه40. 76

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی رفتار كارآفرینانه منابع انسانی در سازمان میراث فرهنگی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی رفتار كارآفرینانه منابع انسانی در سازمان میراث فرهنگی در فایل ورد (word) دارای 113 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی رفتار كارآفرینانه منابع انسانی در سازمان میراث فرهنگی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود بررسی رفتار كارآفرینانه منابع انسانی در سازمان میراث فرهنگی در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسی رفتار كارآفرینانه منابع انسانی در سازمان میراث فرهنگی در فایل ورد (word) :

هدف این تحقیق دانلود بررسی رفتار كارآفرینانه منابع انسانی در سازمان میراث فرهنگی در فایل ورد (word) می­باشد. پژوهش حاضر براساس هدف، از نوع پژوهشهای کاربردی بوده و از نظر روش اجرا از نوع پژوهش­های توصف از شاخهی همبستگ است.

در ان پژوهش در خصوص جمعآوری اطعات مربوط به آزمون فرضاتپژوهش، بهطور عمده از روش مدان استفاده شده است و جهت جمعآوری اطعات مربوط بهادبات تحقق از روش کتابخانهای (مطالعه کتابها، مقات، مجت، طرحهای پژوهش و بانکهایاطعات انترنت) استفاده گردده است.

در ان پژوهش، جامعه آماری " كلیه كاركنان سازمان میراث فرهنگی " می باشند.

با توجه به جدول مورگان که منطبق با فرمول کوکران است حجم نمونه برابر 60 منظور گردیده است.

ابزارگردآوری اطعات، پرسشنامه مباشد. در بخش آمار استنباط از نرم افزار 20 SPSSجهت آزمونهای آماری استفاده شده است.

نتایج فرضیات:

بین آینده نگری و رفتارکارآفرینانه منابع انسانی رابطه معناداری وجود دارد.

بین مشارکت و رفتارکارآفرینانه منابع انسانی رابطه معناداری وجود دارد.

بین انگیزه های فردی و رفتارکارآفرینانه منابع انسانی رابطه معناداری وجود دارد.

بین حمایت و امید رفتار و رفتارکارآفرینانه منابع انسانی رابطه معناداری وجود دارد.

فصل اول

كلیات پژوهش

1-1- مقدمه. 2

1-2- بیان مسئله. 2

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق. 4

1-4- اهداف تحقیق. 5

1-4-1- هدف اصلی.. 5

1-4-2- اهداف فرعی.. 5

1-5- فرضیات تحقییق. 5

1-6- سوالات تحقیق. 5

1-7- قلمرو تحقیق. 6

1-7-1- قلمرو موضوعی.. 6

1-7-2- قلمرو مكانی.. 6

1-7-3- قلمرو زمانی.. 6

1-8- تعریف لغات و اصطلاحات.. 6

فصل دوم

ادبیات پژوهش

بخش اول : مبانی نظری تحقیق. 9

1-2- مقدمه. 9

2-2- واژه كارآفرین.. 9

2-3- تفاوت کارآفرین با مدیر. 10

2-4- کارآفرینان چه کارهایی می کنند؟. 10

2-5- كارآفرین كیست؟. 11

2-6- تاریخچه كارآفرینی.. 12

2-7- تعاریف کارآفرینی.. 13

2-8- ویژگی های مشترک تعاریف کارآفرینی.. 14

2-9- کارآفرینی چیست؟. 15

2-10- نکات مورد توجه در تعریف کارآفرینی.. 16

2-11- ویژگیهای عمده كارآفرینان: 16

2-12- جمع بندی ویژگی های افراد کارآفرین.. 17

2-12-1- ویژگی های روانشناختی: 17

2-12-2- ویژگیهای فردی كارآفرینان: 18

2-12-3- ویژگیهای جامعه شناختی ( اجتماعی) 20

2-13- مهارتهای عمومی کسب و کار. 21

2-14- مهارتهای مدیریتی.. 21

2-15- كارآفرینی پایه های شكل گیری اقتصاد نوین: 22

2-16- كارآفرینی و رشد اقتصادی: 22

2-17- كارآفرینی و اشتغال: 23

2-18- كارآفرینی و رشد فن آوری: 23

2-19- علل تشویق برای کارآفرینی.. 23

2-20- نقش و اهمیت كارآفرینی: 24

2-21- وظایف كارآفرین: 25

2-22- موانع كارآفرینی: 26

2-23- انواع کارآفرینی.. 27

2-24- کارآفرینی سازمانی.. 28

2-25- فرآیند کارآفرینی سازمانی.. 28

2-26- تفاوت کارآفرینی فردی و کارآفرینی سازمانی.. 30

2-27- مدیر به عنوان کارآفرین.. 31

2-28- عوامل موثر بر کارآفرینی در سازمان. 31

2-29- فرهنگ سازمانی و فرهنگ کارآفرینانه. 32

2-30- تاثیر متقابل فرهنگ و کارآفرینی.. 32

2-31- ویژگی های سازمان های کارآفرین.. 33

2-32- گام های موثر در مسیر كار آفرین نمودن سازمان: 34

2-33- مدل تعاملی کارآفرینی سازمانی.. 35

2-34- کارآفرینان سازمانی.. 35

2-35- ویژگیهای کارآفرینان سازمانی.. 36

2-36- انگیزه های کارآفرینی.. 36

2-37- انواع کارآفرینی سازمانی.. 37

2-38- ابعاد کارآفرینی سازمانی.. 37

2-39- عوامل موثر بر کارآفرینی سازمانی.. 38

2-40- مراحل کارآفرینی در سازمان. 38

2-41- انواع مدلهای کارآفرینی درسازمان. 39

2-41-1- خصوصیات حمایتی مدیریت… 40

2-41-2- موانع و محدویت های کارآفرینی در سازمان. 40

2-41-3- کارآفرینی درسازمانهای ایران و تأثیرآن بر روند توسعه اقتصاد. 41

2-42- خلاقیت و کار آفرینی.. 42

2-43- عوامل مؤثر در توسعه و رشد کارآفرینی.. 44

2-43-1- نقش خانواده و اجتماع در پرورش روحیه كارآفرینی: 44

2-43-2- نقش عوامل فرهنگی در توسعه و رشد كارآفرینی: 44

2-44-اهمیت و جایگاه آموزش كارآفرینی: 44

2-45- اهداف آموزش كارآفرینی: 45

2-46- سابقه كارآفرینی در دانشگاههای كشور: 46

2-47- استفاده از کارآفرینی در آموزش و پیشنهادهای سمینار. 48

2-47-1- نقش آموزش در ایجاد و توسعه کارآفرینی.. 48

2-48- ویژگی های سازمان های کارآفرین.. 54

2-49- گام های موثر در مسیر كار آفرین نمودن سازمان: 55

2-50- مدل تعاملی کارآفرینی سازمانی.. 56

بخش دوم: تحقیقات پیشین.. 58

2-51- پیشینه پژوهش… 58

2-52- نتیجه گیری و پیشنهادات.. 59

2-53- نتیجه گیری.. 61

فصل سوم

روش تحقیق

مقدمه. 66

3-1- روش پژوهش… 66

3-2- روشهای گردآوری اطلاعات.. 67

3-3- جامعه آماری و نمونه آماری.. 67

3-4 – ابزار گردآوری دادهها 69

3-4-1- روا ( اعتبار ) : 69

3-4-2- پاا(اعتماد): 70

3-5- روشهای آماری مورد استفاده 70

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه. 72

4-2- تحلیل توصیفی.. 72

4-2-1- سن: 72

4-2-2- جنسیت: 73

4-2-3- تحصیلات: 74

4-2-4- جایگاه شغلی: 75

4-3- آمار استنباطی.. 81

فصل پنجم

پیشنهادات ،‌محدودیت ها و نتایج تحقیق

5-1- مقدمه. 84

5-2-خلاصه و نتیجه گیری.. 84

5-3- نتایج فرضیات.. 85

5-3-1- فرضیه اول: 85

5-3-2- فرضیه دوم: 85

5-3-3- فرضیه سوم: 86

5-3-4- فرضیه چهارم. 86

5-4- راهکارها 86

5-5- محدودیت های تحقیق. 87

5-6- پیشنهادات.. 87

5-7- پیشنهاد به محققان آتی.. 87

منابع: 89

پرسشنامه. 92

دانلود بررسی رفتار كارآفرینانه منابع انسانی در سازمان میراث فرهنگی در فایل ورد (word)
فهرست جداول

جدول 4-1: توزیع فراوانی سن.. 72

جدول 4-2: توزیع فراوانی جنسیت… 73

جدول 4-3: توزیع فراوانی تحصیلات.. 74

جدول 4-4: توزیع فراوانی جایگاه سازمانی.. 75

جدول 4-5: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 1. 76

جدول 4-6: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 2. 76

جدول 4-7: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 3. 77

جدول 4-8: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 4. 77

جدول 4-9: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 5. 78

جدول 4-10: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 6. 78

جدول 4-11: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 7. 79

جدول 4-12: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 8. 79

جدول 4-13: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 9. 80

جدول 4-14: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 10. 80

جدول 4-15: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 11. 81

جدول 4-16: رابطه آینده نگری و رفتارکارآفرینانه منابع انسانی.. 81

جدول 4-17: رابطه مشارکت و رفتارکارآفرینانه منابع انسانی.. 82

جدول 4-18: رابطه انگیزه فردی و رفتارکارآفرینانه منابع انسانی.. 82

جدول 4-19:رابطه حمایت و رفتارکارآفرینانه منابع انسانی.. 82

نمودارها

نمودار4-1: توزیع فراوانی سن.. 72

نمودار 4-2: توزیع فراوانی جنسیت… 73

نمودار 4-3: توزیع فراوانی تحصیلات.. 74

نمودار 4-4: توزیع فراوانی جایگاه سازمانی.. 75

نمودار 4-5: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 1. 76

نمودار 4-6: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 2. 76

نمودار 4-7: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 3. 77

نمودار 4-8: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 4. 77

نمودار 4-9: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 5. 78

نمودار 4-10: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 6. 78

نمودار 4-11: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 7. 79

نمودار 4-12: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 8. 79

نمودار 4-13: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 9. 80

نمودار 4-14: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 10. 80

نمودار 4-15: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 11. 81

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید