دانلود بررسی تاثیر صنایع دستی در توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی تاثیر صنایع دستی در توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی در فایل ورد (word) دارای 89 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی تاثیر صنایع دستی در توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود بررسی تاثیر صنایع دستی در توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسی تاثیر صنایع دستی در توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی در فایل ورد (word) :

هدف از این تحقیق بررسی تاثیر صنایع دستی بر رشد و توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، همچنین بررسی و کشف راهکارهای جدید برای مسئولین جهت جذب گردشگران و رونق هر چه بیشتر صنایع دستی در .. می باشد. جامعه آماری در این تحقیق کلیه کارکنان میراث فرهنگی شهرستان که به صورت رسمی و قراردادی شامل64 نفر هستند ، می باشند.

با توجه به محدودیت جامعه آماری برای نمونه گیری از روش سرشماری استفاده نموده و 60 پرسشنامه جمع آوری شد. قلمرو مکانی این پژوهش شهرستان و واحدهای تابعه می باشد.

در این مطالعه برای گرد آوری داده ­ها از پرسش نامه و اسناد کتابخانه ای و مقالات علمی استفاده شده است.

برای برآورد پایائی پرسش نامه تعداد 30 پرسش نامه در مرحله پیش آزمون (pretest) مورد استفاده قرار گرفت و بعد از استخراج، نمرات مربوط به هر پرسش نامه و وارد نمودن آن­ها به کامپیوتر از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد. از آن جا که ضریب بدست آمده برای متغیرها بالا­ی 60/0 می­باشد می­توان نتیجه گرفت که ابزار پژوهش ابزاری پایا و اعتماد پذیر می­باشد.

در این پژوهش از منابع کتابخانه ای و سایتهای علمی مختلف برای مطالعه اطلاعات موجود در زمینه صنایع دستی استفاده شده است. تمامی تحلیل های آماری توسط نرم افزار18SPSSانجام شده است.

دانلود بررسی تاثیر صنایع دستی در توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی در فایل ورد (word)
فهرست مطالب

فصل اول

کلیات پژوهش

مقدمه. 2

1-1- بیان مسئله. 2

1-2- اهمیت و ضرورتتحقیق. 3

1-3- اهداف تحقیق. 4

1-3-1- هدف علمی :5

1-3-2- هدف کاربردی :5

1-3-3- اهداف پژوهش حاضر :5

1-4- فرضیات تحقیق. 5

1-4-1- فرضیه اصلی :5

1-4-2- فرضیات فرعی :5

1-5- قلمرو تحقیق. 5

1-5-1- قلمرو مکانی :5

1-5-2- قلمرو زمانی :5

1-6- واژگان کلیدی پژوهش :6

1-7- تاریخچه مطالعاتی.. 6

1-7-1- تحقیقات خارجی :6

1-7-2- تحقیقات داخلی :7

1-8- چارچوب نظری :7

1-9- مدل مفهومی پژوهش :8

فصل دوم

مروری بر ادبیات پژوهش

مقدمه :10

2-1- تعریف صنایع دستی :10

2- 2- تاریخچه صنایع دستی در جهان و ایران :11

2-3- صنایع دستی در بستر تاریخ ایران :12

2-4- صنایع دستی، آمیزه ای از هنر و صنعت :12

2-5- رشد و توسعه صنایع دستی :13

2-6- صنایع دستی جاذبه ای برای گردشگران :13

2-7 – توسعه صنایع دستی راهکاری برای ایجاد اشتغال پویا :14

2-8- مشكلات و موانع توسعه صنایع دستی :15

2-9- برهم کنش میان صنایع دستی و گردشگری و تعاملات با مقوله های فرهنگی :16

2-10- رابطه ی بین صنایع دستی و توریسم :17

2-11- نقش اقتصادی صنایع دستی :17

2-12- نقش صنایع دستی ایران در توسعه اقتصادی :19

2-13- توسعه صنایع دستی ایران :21

2-14- اهمیت صنایع دستی در اقتصاد. 21

2-14-1- اهمیت صنایع دستی در روستاها (آثار کلان صنایع دستی )21

2-14-2- خصوصیات ویژه در صنعت دستی :22

2-14-3- توان و اشتغال زایی :22

2-14-4- سهم صنایع دستی در تولید ناخالص ملی :22

2-14-5- ارزش افزوده و سرمایه اولیه جهت سرمایه گذاری در صنایع دستی :22

2-14-6- جذب توریسم:23

2-15- نقش صنایع دستی در توسعه فرهنگی کشور:23

2-16- صنایع دستی، هویت ملی و توسعه فرهنگی :23

2-17- نقش صنایع دستی در توسعه گردشگری و مبادلات فرهنگی.. 24

2-18- نقش صنایع دستی در توسعه صادرات :24

2-19- مشکلات صنایع دستی در ایران :25

2-20- حوزه های شغلی متعدد در صنایع دستی :26

2-20-1- حوزه آموزش وپژوهش :26

2-20-2- حوزه های فن آوری :27

2-20-3- حوزه های سیاستگذاری و برنامه ریزی :27

2-20-4- سایر محورها :27

2-21- تاریخچه شهرستان :28

2-22-کارکنان و مردم :28

2-23- سازمان‌های خدماتی :29

2-24- وفاداری مشتری :30

فصل سوم

روش شناسی پژوهش

مقدمه. 32

3-1- جامعه آماری :32

3-2- حجم نمونه :32

3-3- ابزار جمع آوری اطلاعات :33

3-4- سنجش روائی و پایائی پرسش نامه :33

3-5- روش جمع آوری اطلاعات.. 34

3-6- متغیرهای پژوهش… 34

3-7- روش تجزیه و تحلیل داده ها34

3-8- تحلیل عاملی اکتشافی :35

3-8-1- تحلیل عاملی تاییدی :35

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل یافته ها

مقدمه. 37

4-1- آمار توصیفی متغیرهای پرسشنامه. 37

4-1-1- آمار توصیفی توسعه اقتصادی :37

4-1-2- آمار توصیفی توسعه اجتماعی:39

4-1-3- آمار توصیفی توسعه فرهنگی :41

4-2- آمار استنباطی.. 53

4-2-1- فرضیه اصلی:53

4-2-2- فرضیه فرعی اول :53

4-2-3- فرضیه فرعی دوم :53

4-2-4- فرضیه فرعی سوم :54

فصل پنجم

نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه. 56

5-1- نتایج فرضیات پژوهش… 56

5-1-1- بررسی فرضیه یک…. 56

5-1-2- بررسی فرضیه دو. 56

5-1-3- بررسی فرضیه سه. 57

5-2- پیشنهادات کلی ( عمومی )58

5-3- پیشنهادات مبتنی بر نتایج پژوهش :58

5-4- پیشنهادات به محققان آتی.. 59

5-5- محدودیت های پژوهش :59

پیوست: پرسشنامه. 60

منابع فارسی.. 66

منابع لاتین.. 68

دانلود بررسی تاثیر صنایع دستی در توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی در فایل ورد (word)
فهرست جداول

جدول4-1 فراوانی گویه های متغیر توسعه اقتصادی.. 38

جدول4-2 آمارتوصیفی توسعه اقتصادی.. 38

جدول4-3 فراوانی گویه های متغیر توسعه اجتماعی.. 39

جدول4-4 آمارتوصیفی توسعه اجتماعی.. 40

جدول4-5 فراوانی گویه های متغیر توسعه فرهنگی.. 41

جدول4-6 آمارتوصیفی توسعه فرهنگی.. 42

جدول4-7 آزمون t وابسته. 53

جدول4-8 آزمون t وابسته. 53

جدول4-9 آزمون tوابسته. 53

جدول4-10 آزمون t وابسته. 54

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود جهانگردی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود جهانگردی در فایل ورد (word) دارای 210 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود جهانگردی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود جهانگردی در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود جهانگردی در فایل ورد (word) :

دانلود جهانگردی در فایل ورد (word)

در سالهای اخیر در ایران مجموعه های بسیار متشكل ازمجموعه های فرهنگی – ورزشی – تجاری مخصوص محصولات ودستاوردهای محلی و فروش مستقیم آنان به مردم ساخته و یا در دست اجراست، ولی در تمام این مجموعه ها یك خلأیی بین زندگی دلخواه یك فرد و زندگی اجتماعی او وجود دارد و اگرچه زندگی خارج از منزل دنیایی متفاوت از درون است . اما همین ایجاد فاصله است كه فرد عدم اعتماد به نفس پیدا می كند، می بینید كه نمی تواند با محیط ارتباط برقرار كند .

از جمله مسائل حیاتی هر شهر، وجود فضای عمومی مناسب برای گذراندن اوقات شهروندان به شیوه ای بهینهی باشد ، فضاهایی كه هم زمان زیبایی های بصری و معماری ، سازمان دهی مناسب فضایی ، وجود عملكردهای مورد نیاز انسان امروزی را برای گذراندن مفید و بهینه ی وقت وارضای روانی و منطقی او در
بهره وری از این فضا را در بر داشته باشد و بخشی از نیازهای او را به هنگام خستگی از كار و تجربه ی فضاهای كسل كننده و پر ترافیك و شلوغ شهری برآورده سازند. عدم وجود فضاهایی به این منظور در شهرهای ما به جایی رسانده كه برای گذران اوقات استراحت خود یا به سرگردانی در خیابان های شلوغ و پرترافیك و پردود شهر روی می آورند و یا در گریز از خستگی فضای كار و یا عادت ، كسالت خانه ، به چهار دیواری های بسته دیگری نظیر سینما ، تئاتر ، كافی شاپ و رستوران …. پناه می برند. یك فضای تعریف شده تفریحی می تواند فضای صمیمی و پر تحركی برای فرد باشد و خلاء ارتباط با اجتماع را نیز برطرف كند . جذابیتی كه بسیاری از مناطق شهر تبریز و یا هر شهر دیگر ایرانی كه خود دارای قدمتی تاریخی با ویژگیهای اجتماعی و مردمی با آداب اجتماعی و رسومات خاص می باشند. فضاهای ایجاد شده آن منطقه دارای جذابیت های برجسته و منحصر به فرد میشود.

در نظر گرفتن این سایت با عناصر ثابت درون خود مانند دریاچه درختان كهنسال كه بر اساس یك نظم طبیعی و خاص كاشته شده یا روییده اند. پستی و بلندی هایی كه شیبهای نا منظم و جذابی بوجود آورده، بطوریكه طرح به عنوان یك عنصر اصلی دركنار این عناصر ثابت می خواهد جا باز كند.

حفظ مستمر و تضمین بقاء سیماهای طبیعی منحصر به فرد از هجوم كاربری های بی رویه در سایت مورد نظر گسترش فضای سبز در شیبهای مجاور دریاچه ، جلوگیری از هرگونه بهره برداری یا دخالتهای انسانی زیان آور كه موجودیت طبیعی منطقه را به مخاطره می اندازد و فراهم آوری فضاهای همگانی با مناظر زیبا برای گذراندن اوقات فراغت هدف اینجانب در طرح خواهد بود.

دانلود جهانگردی در فایل ورد (word)
فهرست مطالب

پیشگفتار

مفاهیم و مطالعات اولیه

– مفاهیم و اشکال دانلود جهانگردی در فایل ورد (word).

-) اشکال دانلود جهانگردی در فایل ورد (word):

-) انواع دانلود جهانگردی در فایل ورد (word) و انگیزه جهانگردان.

– دانلود جهانگردی در فایل ورد (word) و صنعت توریسم.

-) علل و انگیزه های دانلود جهانگردی در فایل ورد (word) و اهداف آن.

-) دانلود جهانگردی در فایل ورد (word) واوقات فراغت..

-) دانلود جهانگردی در فایل ورد (word) روستایی.

دانلود جهانگردی در فایل ورد (word) و آب وهوا

تاریخچه و بررسی ، صنعت توریسم در ایران.

-) اهداف توسعه صنعت توریسم در ایران.

) اوقات فراغت و تفریح.

-) مفهوم اوقات فراغت وارزیابی آن.

-) تفریح و اوقات فراغت بعنوان یک مسئله اجتماعی کنونی.

-) پژوهش درمورد سیر تاریخی تفریح درایران.

الف) شرایط اقلیمی.

ب) آداب و مذهب..

ج) قوانین و مقررات..

-) فعالیتهای تفریحی در قرون جدید.

-) انواع تفریح.

بررسی کالبدی آذربایجان.

) ساختار طبیعی.

-) جغرافیای آذربایجان.

-) تاریخ آذربایجان.

) ساختار مصنوع.

-) جاذبه های توریستی استان آذربایجان شرقی.

الف) جاذبه های طبیعی.

ب) جاذبه های تاریخی و فرهنگی.

) ساختمان اجتماعی.

-) مردم شناسی آذربایجان.

) ساختار اقتصادی.

-) سود حاصل ازدانلود جهانگردی در فایل ورد (word) وتاثیر آن بر اقتصاد بومی منطقه

-) نقش توریسم در توسعه اقتصادی اجتماعی آذربایجان.

) ساختار فرهنگی وهنری.

-) زبان مردم آذربایجان و مختصری ازتاریخچه ترکی آذری.

-) خط ترکها

-) ادبیات باستانی آذربایجان.

-) موسیقی آذربایجان.

چند نمونه از ادوات موسیقی آذربایجانی.

-) رقص…

-) هنر نقاشی در آذربایجان.

-) مروری بر تاریخچه هنرهای نمایشی آذربایجان درایران.

اصول اولیه طراحی.

-) ساختار فضایی.

-)اهداف طراحی وایجاد فضاهای بسته و باز

) عناصر والگوهای معماری موثر در طراحی.

-) آب..

-) رابطه انسان و گیاه

طریقه قرار گرفته درختان در باغ ایرانی.

الف) نحوه باغسازی در طی تاریخ.

ب) باغهای ایرانی.

ج ) بررسی باغهای ایرانی در دوره های مختلف..

د) انواع باغ و هندسه ایرانی.

) تعیین ارزشها و قابلیت های دریاچه بعنوان کانون توریستی و تفرجگاهی.

) شکل گیری اکوتوریسم در محیط آبی.

-) منابع طبیعی :

-) منابع فرهنگی :

-) مقیاس توسعه :

-) فعالیتها

) عوامل لازم برای شکل گیری توریسم متمرکز در حاشیه دریاچه

-) منابع :

-) فعالیتها:

) تعیین ظرفیت برد منطقه

-) عوامل زیست محیطی.

-) عوامل اجتماعی.

-)عوامل مدیریت..

) ارزیابی پیامدهای توریسم.

) مطالعه رفتار آراء و خصوصیات بازدید کنندگان.

-) مشخصات اقتصادی – اجتماعی افرادی که بالقوه می توانند از مناطق تفرجگاهی استفاده کنند.

-) مشخصات مربوط به تفرجگاهها

-) عوامل موثر در رابطه با استفاده کنندگان و منطقه تفرجگاهی.

) تعیین راههای دسترسی و پیاده روها ( تریلها) جهت مقاصد حفاظت و بهره وری.

) احداث سازه های دائمی و موقت و مشخصات آنها در زون توسعه فیزیکی.

) طرح ریزی توریسم یا راهنمایی مدیریت ، حفاظت ، بهره وری پژوهش و نظارت پیوسته

) ارتقاء سطح حفاظت و بهره وری پایدار

شناخت و بررسی منطقه

) شناخت استان آذربایجان شرقی و شهر تبریز.

-) استان آذربایجان شرقی.

تقسیمات سیاسی استان آذربایجان شرقی.

-) ویژگی های طبیعی تبریز.

-) ویژگیهای تاریخی شهر تبریز.

-) شناخت ویژگیهای شهر بستان آباد

الف) موقعیت و حدود

ب) سابقه تاریخی.

ج) شرایط طبیعی.

) بررسی و شناخت منطقه قوریگل.

-) مشخصات عمومی دریاچه قوریگل وحوزه آبخیز آن.

-) وضعیت و شمای اکولوژیک دریاچه قوریگل.

) ارزیابی قابلیت و توان دریاچه قوریگل.

-) ارزیابی قابلیت و توان دریاچه قوریگل بعنوان منبع آب..

-) بررسی کیفیت آب قوریگل از نظر شرب و کشاورزی.

)ارزیابی قابلیت و توان دریاچه قوریگل برای آبزی پروری.

) قابلیتها و توان های دریاچه قوریگل از نظر توریسم و اکوتوریسم.

) مشخصات مورفولوژیک منطقه قوریگل.

-) توپوگرافی.

-) زمین شناسی.

-) طرز تشکیل دریاچه

-) شکل آبراهه

-) خاکشناسی.

) منابع آبی موجود حوزه آبخیر قوریگل.

) منابع زیستی موجود حوضه آبخیز قوریگل.

-) رستنی ها

-) جانوران.

-) ارتفاع.

-) شیب..

-) جهت..

) حفاظت و مدیریت دریاچه قوریگل.

-) عوامل تهدید کننده دریاچه قوریگل.

-) تعیین حدود حفاظتی دریاچه

-) مدیریت و تحقیق.

) مطالعه اجتماعی -اقتصادی منطقه

-) اراضی اطراف دریاچه

-) حوزه زیر پوشش طرح.

-) شبکه ارتباطی.

) مطالعه دریاچه قوریگل برای بهره وری پایدار

-) قابلیتها و ارزشهای بالقوه دریاچه

) خصوصیات اقلیمی.

-) موقعیت جغرافیایی و شرایط آب هوایی.

-) شراط اقلیمی در اراضی مورد نظر.

الف) دما

ب) رطوبت هوا

ج) بارندگی و یخبندان.

د) وزش باد

گلباد ایستگاه سینوپتیک تبریز.

هـ) تابش آفتاب..

) اهداف عمده طراحی اقلیمی فضاها

تعیین جهت استقرار ساختمان نسبت به وزش باد

) سایت..

-) ویژگیهای زمین مورد نظر.

الف) موقعیت..

ب) شکل و وسعت..

ج) توپوگرافی و شیب زمین.

دید و منظر.

برنامه فیزیکی طرح.

) عوامل موثر در برنامه ریزی فیزیکی.

) روش تعیین ظرفیت و نوع فضاها

) بررسی وضع موجود و آمار و ارقام جهت برنامه ریزی فیزیکی.

) برنامه ریزی کالبدی.

برنامه ریزی نهایی طرح.

) فضاهای مورد نظر.

-) مرکز هنرهای نمایشی.

-)مرکز موسیقی و رقصهای سنتی.

-)مرکز ساخت و فروش صنایع دستی.

-)مرکز گردهم آیی‌ها و نمایشگاهها

-) مراکز تفریحی و ورزشی.

-) بخش خدماتی مجموعه

-)بخش اقامتی مجموعه

-)بخش اداری مجموعه

طراحی معماری.

) ایده کلی طرح.

) روند شکل گیری CONCEPT طرح.

) هندسه و حس زیبایی شناسی طرح.

) آنالیز زمین – امکانات و محدودیتها

) عناصر و ابزار موردتوجه در سایت مورد نظر.

) روند طراحی از شروع تا رسید به اتود نهایی.

) اصول طراحی در مقیاس منطقه

) اصول طراحی درمقیاس زمین طرح.

منابع و مأخذ.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی راهكارهای توسعه گردشگری در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی راهكارهای توسعه گردشگری در فایل ورد (word) دارای 111 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی راهكارهای توسعه گردشگری در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود بررسی راهكارهای توسعه گردشگری در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسی راهكارهای توسعه گردشگری در فایل ورد (word) :

هدف از انجام این پژوهش"شناسایی موانع توسعه گردشگری پایدار در منطقه کاشان" می باشد جامعه آماری پژوهش حاضر شامل گردشگرانی می باشد که به کاشان سفر کرده اند. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی است.

برای بدست آوردن حجم نمونه در این تحقیق از فرمول کوکران استفاده شده است و حجم نمونه90 نفر تعیین شد و سپس با استفاده از روش نمونه گیری اتفاقی ( تصادفی ساده) جمع آوری اطلاعات به صورت فیزیکی صورت گرفت .

در این تحقیق از پرسشنامه استفاده شده است و در سوالات پرسشنامه که برای سنجش متغیرهای اصلی مورد استفاده قرار گرفته از مقیاس پنج گزینه‌ای لیکرت استفاده شده است . اعتبار محتوای این پرسشنامه توسط اساتید راهنما و مشاور مورد تأیید قرار گرفته است و از اعتبار لازم برخوردار می‌باشد.

بنابراین به منظور اندازه‌گیری قابلیت اعتماد که از روش آلفای كرونباخ استفاده شد و نر م افزار Spss مورد بهره‌برداری قرار گرفت. بدین منظور یك نمونه اولیه شامل 30 پرسشنامه پیش آزمون گردید و سپس با استفاده از داده‌های به دست آمده از این پرسشنامه‌ها و به كمك نر م افزار Spss میزان ضریب اعتماد با روش آلفای كرونباخ محاسبه شد و چون این ضریب بالاتر از 0.70 می باشند بنابراین این ارقام ضریب اعتماد را تایید می‌نماید. در این پژوهش جهت بررسی داده‌های آماری از نر م افزار SPSS استفاده شده است. دو نوع آمار توصیفی و استنباطی برای تحلیل داده‌ها استفاده شده است.

دانلود بررسی راهكارهای توسعه گردشگری در فایل ورد (word)
فهرست مطالب

فصل اول كلیات تحقیق

1-1. مقدمه. 3

1-2. بیان مسئله. 3

1-3. سوالات تحقیق.. 5

فصل دوم ادبیات تحقیق

2-1. بخش اول: مبانی نظری تحقیق.. 7

2-1-1. راه های توسعه جهانگردی.. 7

2-1-2. راههای دیگر توسعه جهانگردی.. 11

2-1-3. اهمیت گسترش صنعت جهانگردی در ایران:16

2-1-4. تبلیغات صحیح و اطلاع رسانی وسیع. 17

2-1-5. گسترش حمل و نقل ( بنادر، فرودگاهها و شبکه جاده ای) :18

2-1-6. جهانگردی و مسائل امنیت.. 18

2-1-7. توسعه گردشگری؛ خواسته یا نیاز؟. 20

2-1-8. درآمدزایی "بلیز" از گردشگری.. 22

2-1-9. شکل‌های توسعه جهانگردی.. 24

2-1-10. بررسی سیاست های توسعه گردشگری ایران. 29

2-1-11. بررسی نقش بازاریابی در توسعه صنعت گردشگری.. 31

2-1-12. آمیخته بازاریابی جهانگردی:33

2-1-13. تقسیم بازار و استراتژیهای حاكم بر آن:34

2-1-14. تأملی بر گردشگری شهری در ایران و ارائه راهکارهایی در جهت توسعه پایدار این صنعت شهری 36

2-1-15. شهر و گردشگری.. 40

2-1-16. کاربری های گردشگری شهری.. 42

2-1-17. گردشگری شهری و فضای شهری.. 43

2-1-18. عناصر و فرصت های گردشگری شهری.. 45

2-1-19. شهرنشینی و گردشگری شهری.. 46

2-2. بخش دوم: پیشینه تحقیق.. 48

2-2-1. تحقیقات داخلی.. 48

2-2-2. تحقیقات خارجی.. 49

2-3. جمع بندی فصل دوم. 52

فصل سوم روش شناسی تحقیق

3-1. مقدمه. 54

3-2. روش پژوهش… 54

3-3. جامعه آماری.. 54

3-4. نمونه آماری.. 55

3-5. ابزار جمع‌آوری اطلاعات.. 55

3-6. روایی و پایایی پرسشنامه. 56

3-6-1. تعیین اعتبار(روایی) پرسشنامه. 56

3-6-2. تعیین پایایی(قابلیت اعتماد) پرسشنامه. 57

3-7. تجزیه و تحلیل آماری.. 58

فصل چهارم تجزیه و تحلیل آماری

4-1.مقدمه:60

4-2. آمار توصیفی.. 60

4-2-1.جنسیت.. 60

4-3. نتایج توصیفی.. 65

4-3-1. ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه های پرسشنامه:65

فصل پنجم نتایج ،‌پیشنهادات و محدودیت های تحقیق

5-1. مقدمه. 78

5-2. نتایجتحقیق:78

5-3. راهکار ها و پیشنهادات.. 80

5-4. محدودیت های تحقیق.. 82

5-5. مشکلات تحقیق.. 83

5-6. پیشنهادات مبتنی بر نتایج.. 83

5-7. پیشنهادات به محققان بعدی.. 84

منابع. 85

دانلود بررسی راهكارهای توسعه گردشگری در فایل ورد (word)
فهرست جداول

جدول(4-1): توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان مورد مطالعه به تفکیک جنسیت.. 60

جدول(4-2): توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان مورد مطالعه به تفکیک سن.. 61

جدول(4-3): توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان مورد مطالعه به تفکیک تحصیلات.. 62

جدول(4-4): توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان مورد مطالعه به تفکیک شغل.. 63

جدول(4-5): توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان مورد مطالعه به تفکیک میزان درآمد. 64

جدول(4-6): ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه6. 65

جدول( 4-7): ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه7. 65

جدول( 4-8): ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه8. 66

جدول( 4-9): ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه9. 67

جدول( 4-10): ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه19. 68

جدول( 4-11): ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه20. 68

جدول( 4-12): ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه21. 69

جدول( 4-13): ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه22. 70

جدول( 4-14): ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه23. 71

جدول( 4-15): ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه24. 71

جدول( 4-16): ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه25. 72

جدول( 4-17): ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه26. 73

جدول( 4-18): ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه27. 73

جدول( 4-19): ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه28. 74

جدول( 4-20): ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه29. 75

جدول( 4-21): ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه39. 75

جدول( 4-22): ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه40. 76

دانلود بررسی راهكارهای توسعه گردشگری در فایل ورد (word)
فهرست نمودارها

نمودار(4-1): توزیع فراوانی و درصدپاسخگویان مورد مطالعه به تفکیک جنسیت.. 60

نمودار (4-2): توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان مورد مطالعه به تفکیک سن.. 61

نمودار(4-3): توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان مورد مطالعه به تفکیک تحصیلات.. 62

نمودار(4-4): توزیع فراوانی و درصدپاسخگویان مورد مطالعه به تفکیک شغل.. 63

نمودار(4-5): توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان مورد مطالعه به تفکیک میزان درآمد. 64

نمودار(4-6): ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه1. 65

نمودار( 4-7): ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 7. 66

نمودار( 4-8): ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه8. 67

نمودار( 4-9): ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه9. 67

نمودار(4-10): ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه19. 68

نمودار(4-11): ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه20. 69

نمودار(4-12): ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه21. 70

نمودار(4-13): ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه22. 70

نمودار(4-14): ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه23. 71

نمودار(4-15): ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه24. 72

نمودار(4-16): ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه25. 72

نمودار(4-17): ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه26. 73

نمودار(4-18): ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه27. 74

نمودار(4-19): ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه28. 74

نمودار ( 4-20): ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه29. 75

نمودار (4-21): ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه39. 76

نمودار (4-22): ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه40. 76

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی رفتار كارآفرینانه منابع انسانی در سازمان میراث فرهنگی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی رفتار كارآفرینانه منابع انسانی در سازمان میراث فرهنگی در فایل ورد (word) دارای 123 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی رفتار كارآفرینانه منابع انسانی در سازمان میراث فرهنگی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود بررسی رفتار كارآفرینانه منابع انسانی در سازمان میراث فرهنگی در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسی رفتار كارآفرینانه منابع انسانی در سازمان میراث فرهنگی در فایل ورد (word) :

هدف این تحقیق دانلود بررسی رفتار كارآفرینانه منابع انسانی در سازمان میراث فرهنگی در فایل ورد (word) می­باشد. پژوهش حاضر براساس هدف، از نوع پژوهشهای کاربردی بوده و از نظر روش اجرا از نوع پژوهش­های توصف از شاخهی همبستگ است.

در ان پژوهش در خصوص جمعآوری اطعات مربوط به آزمون فرضاتپژوهش، بهطور عمده از روش مدان استفاده شده است و جهت جمعآوری اطعات مربوط بهادبات تحقق از روش کتابخانهای (مطالعه کتابها، مقات، مجت، طرحهای پژوهش و بانکهایاطعات انترنت) استفاده گردده است.

در ان پژوهش، جامعه آماری " كلیه كاركنان سازمان میراث فرهنگی " می باشند.

با توجه به جدول مورگان که منطبق با فرمول کوکران است حجم نمونه برابر 60 منظور گردیده است.

ابزارگردآوری اطعات، پرسشنامه مباشد. در بخش آمار استنباط از نرم افزار 20 SPSSجهت آزمونهای آماری استفاده شده است.

نتایج فرضیات:

بین آینده نگری و رفتارکارآفرینانه منابع انسانی رابطه معناداری وجود دارد.

بین مشارکت و رفتارکارآفرینانه منابع انسانی رابطه معناداری وجود دارد.

بین انگیزه های فردی و رفتارکارآفرینانه منابع انسانی رابطه معناداری وجود دارد.

بین حمایت و امید رفتار و رفتارکارآفرینانه منابع انسانی رابطه معناداری وجود دارد.

فصل اول

كلیات پژوهش

1-1- مقدمه. 2

1-2- بیان مسئله. 2

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق. 4

1-4- اهداف تحقیق. 5

1-4-1- هدف اصلی.. 5

1-4-2- اهداف فرعی.. 5

1-5- فرضیات تحقییق. 5

1-6- سوالات تحقیق. 5

1-7- قلمرو تحقیق. 6

1-7-1- قلمرو موضوعی.. 6

1-7-2- قلمرو مكانی.. 6

1-7-3- قلمرو زمانی.. 6

1-8- تعریف لغات و اصطلاحات.. 6

فصل دوم

ادبیات پژوهش

بخش اول : مبانی نظری تحقیق. 9

1-2- مقدمه. 9

2-2- واژه كارآفرین.. 9

2-3- تفاوت کارآفرین با مدیر. 10

2-4- کارآفرینان چه کارهایی می کنند؟. 10

2-5- كارآفرین كیست؟. 11

2-6- تاریخچه كارآفرینی.. 12

2-7- تعاریف کارآفرینی.. 13

2-8- ویژگی های مشترک تعاریف کارآفرینی.. 14

2-9- کارآفرینی چیست؟. 15

2-10- نکات مورد توجه در تعریف کارآفرینی.. 16

2-11- ویژگیهای عمده كارآفرینان: 16

2-12- جمع بندی ویژگی های افراد کارآفرین.. 17

2-12-1- ویژگی های روانشناختی: 17

2-12-2- ویژگیهای فردی كارآفرینان: 18

2-12-3- ویژگیهای جامعه شناختی ( اجتماعی) 20

2-13- مهارتهای عمومی کسب و کار. 21

2-14- مهارتهای مدیریتی.. 21

2-15- كارآفرینی پایه های شكل گیری اقتصاد نوین: 22

2-16- كارآفرینی و رشد اقتصادی: 22

2-17- كارآفرینی و اشتغال: 23

2-18- كارآفرینی و رشد فن آوری: 23

2-19- علل تشویق برای کارآفرینی.. 23

2-20- نقش و اهمیت كارآفرینی: 24

2-21- وظایف كارآفرین: 25

2-22- موانع كارآفرینی: 26

2-23- انواع کارآفرینی.. 27

2-24- کارآفرینی سازمانی.. 28

2-25- فرآیند کارآفرینی سازمانی.. 28

2-26- تفاوت کارآفرینی فردی و کارآفرینی سازمانی.. 30

2-27- مدیر به عنوان کارآفرین.. 31

2-28- عوامل موثر بر کارآفرینی در سازمان. 31

2-29- فرهنگ سازمانی و فرهنگ کارآفرینانه. 32

2-30- تاثیر متقابل فرهنگ و کارآفرینی.. 32

2-31- ویژگی های سازمان های کارآفرین.. 33

2-32- گام های موثر در مسیر كار آفرین نمودن سازمان: 34

2-33- مدل تعاملی کارآفرینی سازمانی.. 35

2-34- کارآفرینان سازمانی.. 35

2-35- ویژگیهای کارآفرینان سازمانی.. 36

2-36- انگیزه های کارآفرینی.. 36

2-37- انواع کارآفرینی سازمانی.. 37

2-38- ابعاد کارآفرینی سازمانی.. 37

2-39- عوامل موثر بر کارآفرینی سازمانی.. 38

2-40- مراحل کارآفرینی در سازمان. 38

2-41- انواع مدلهای کارآفرینی درسازمان. 39

2-41-1- خصوصیات حمایتی مدیریت… 40

2-41-2- موانع و محدویت های کارآفرینی در سازمان. 40

2-41-3- کارآفرینی درسازمانهای ایران و تأثیرآن بر روند توسعه اقتصاد. 41

2-42- خلاقیت و کار آفرینی.. 42

2-43- عوامل مؤثر در توسعه و رشد کارآفرینی.. 44

2-43-1- نقش خانواده و اجتماع در پرورش روحیه كارآفرینی: 44

2-43-2- نقش عوامل فرهنگی در توسعه و رشد كارآفرینی: 44

2-44-اهمیت و جایگاه آموزش كارآفرینی: 44

2-45- اهداف آموزش كارآفرینی: 45

2-46- سابقه كارآفرینی در دانشگاههای كشور: 46

2-47- استفاده از کارآفرینی در آموزش و پیشنهادهای سمینار. 48

2-47-1- نقش آموزش در ایجاد و توسعه کارآفرینی.. 48

2-48- ویژگی های سازمان های کارآفرین.. 54

2-49- گام های موثر در مسیر كار آفرین نمودن سازمان: 55

2-50- مدل تعاملی کارآفرینی سازمانی.. 56

بخش دوم: تحقیقات پیشین.. 58

2-51- پیشینه پژوهش… 58

2-52- نتیجه گیری و پیشنهادات.. 59

2-53- نتیجه گیری.. 61

فصل سوم

روش تحقیق

مقدمه. 66

3-1- روش پژوهش… 66

3-2- روشهای گردآوری اطلاعات.. 67

3-3- جامعه آماری و نمونه آماری.. 67

3-4 – ابزار گردآوری دادهها 69

3-4-1- روا ( اعتبار ) : 69

3-4-2- پاا(اعتماد): 70

3-5- روشهای آماری مورد استفاده 70

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه. 72

4-2- تحلیل توصیفی.. 72

4-2-1- سن: 72

4-2-2- جنسیت: 73

4-2-3- تحصیلات: 74

4-2-4- جایگاه شغلی: 75

4-3- آمار استنباطی.. 81

فصل پنجم

پیشنهادات ،‌محدودیت ها و نتایج تحقیق

5-1- مقدمه. 84

5-2-خلاصه و نتیجه گیری.. 84

5-3- نتایج فرضیات.. 85

5-3-1- فرضیه اول: 85

5-3-2- فرضیه دوم: 85

5-3-3- فرضیه سوم: 86

5-3-4- فرضیه چهارم. 86

5-4- راهکارها 86

5-5- محدودیت های تحقیق. 87

5-6- پیشنهادات.. 87

5-7- پیشنهاد به محققان آتی.. 87

منابع: 89

پرسشنامه. 92

دانلود بررسی رفتار كارآفرینانه منابع انسانی در سازمان میراث فرهنگی در فایل ورد (word)
فهرست جداول

جدول 4-1: توزیع فراوانی سن.. 72

جدول 4-2: توزیع فراوانی جنسیت… 73

جدول 4-3: توزیع فراوانی تحصیلات.. 74

جدول 4-4: توزیع فراوانی جایگاه سازمانی.. 75

جدول 4-5: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 1. 76

جدول 4-6: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 2. 76

جدول 4-7: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 3. 77

جدول 4-8: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 4. 77

جدول 4-9: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 5. 78

جدول 4-10: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 6. 78

جدول 4-11: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 7. 79

جدول 4-12: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 8. 79

جدول 4-13: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 9. 80

جدول 4-14: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 10. 80

جدول 4-15: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 11. 81

جدول 4-16: رابطه آینده نگری و رفتارکارآفرینانه منابع انسانی.. 81

جدول 4-17: رابطه مشارکت و رفتارکارآفرینانه منابع انسانی.. 82

جدول 4-18: رابطه انگیزه فردی و رفتارکارآفرینانه منابع انسانی.. 82

جدول 4-19:رابطه حمایت و رفتارکارآفرینانه منابع انسانی.. 82

نمودارها

نمودار4-1: توزیع فراوانی سن.. 72

نمودار 4-2: توزیع فراوانی جنسیت… 73

نمودار 4-3: توزیع فراوانی تحصیلات.. 74

نمودار 4-4: توزیع فراوانی جایگاه سازمانی.. 75

نمودار 4-5: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 1. 76

نمودار 4-6: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 2. 76

نمودار 4-7: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 3. 77

نمودار 4-8: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 4. 77

نمودار 4-9: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 5. 78

نمودار 4-10: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 6. 78

نمودار 4-11: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 7. 79

نمودار 4-12: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 8. 79

نمودار 4-13: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 9. 80

نمودار 4-14: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 10. 80

نمودار 4-15: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 11. 81

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید