دانلود بررسی ارائه یک راهکار مناسب حقوقی جهت مدیریت پارک های ملی ایران در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی ارائه یک راهکار مناسب حقوقی جهت مدیریت پارک های ملی ایران در فایل ورد (word) دارای 142 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی ارائه یک راهکار مناسب حقوقی جهت مدیریت پارک های ملی ایران در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

    
فهرست مطالب

چکیده
پیشگفتار (هدف، پیشینه، روش کار و تحقیق)
فصل اول : کلیات
1ـ1 مفهوم پارک ملی
1ـ1ـ1ـ تعاریف جهانی درباره پارک ملی
1ـ2ـ تاریخچه پارک های ملی
1ـ2ـ1ـ تاریخچه پارک ملی در جهان
1ـ2ـ2ـ تاریخچه پارک ملی در ایران
1ـ3 ـ ارزش های پارک ملی
1ـ3ـ1ـ ضرورت حفاظت از پارک های ملی
1ـ3ـ2ـ تدابیر حفاظت از پارک های ملی در عرصه بین المللی
1ـ4ـ بررسی وضعیت موجود در پارک های ملی ایران
1ـ4ـ1ـ تعداد و مساحت
1ـ4ـ2ـ موقعیت جغرافیایی
1ـ4ـ3ـ پوشش گیاهی و حیات وحش جانوری
فهرست مطالب
عنوان صفحه
1ـ4ـ4 روند تخریب
فصل دوم: نظام مدیریت در پارک های ملی
2ـ1ـ مدیریت جهانی در مورد پارک های ملی
2ـ1ـ1ـ  طبقه بندی اتحادیه بین المللی حفاظت IUNC
2ـ1ـ2ـ مدیریت گردشگری و تفرج در پارک های ملی
2ـ1ـ3ـ مدیریت حفاظت از جوامع طبیعی و گونه های وحش
2ـ 2ـ مدیریت ایران در مورد پارک های ملی
2ـ2ـ1ـ زون بندی پارک های ملی
2ـ2ـ2ـ همکاری با نهادهای بین المللی در زمینه حفاظت از پارک های ملی
2ـ2ـ3ـ صغف های اجرایی مدیریت
فصل سوم: مبانی و ارزیابی قوانین و مقررات ایران درباره پارک های ملی
3ـ1ـ پیشینه قانون گذاری ایران در مورد پارک های ملی
3ـ2ـ بررسی قوانین و مقررات مربوط به پارک های ملی ایران
3ـ2ـ1ـ قوانین و مقررات مربوط به تعیین پارک ملی
3ـ2ـ1ـ1ـ قانون شکار صید
3ـ2ـ1ـ2ـ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست
3ـ2ـ1ـ3ـ آئین نامه اجرایی قانون حفاظت از پارک های ملی
3ـ2ـ2ـ قوانین و مقررات مربوط به مدیریت و حفاظت از پارک های ملی
3ـ2ـ2ـ1ـ قوانین و مقررات مربوط به پارک های ملی دارای مواد معدنی قابل استخراج
3ـ2ـ2ـ2ـ قوانین و مقررات مربوط به حفظ و مدیریت پوشش گیاهی و حیات وحش جانوری در پارک های ملی
3ـ2ـ2ـ3ـ قوانین و مقررات مربوط به سایر استفاده ها از پارک های ملی
3ـ2ـ3ـ قوانین و مقررات کیفری مربوط به پارک های ملی ایران
فصل چهارم: جمع بندی مشکلات و ارائه مدیریت مطلوب برای حفاظت از پارک های ملی ایران بر اساس چارچوب حقوقی متناسب
4ـ1ـ مشکلات موجود پیرامون مدیریت پارک های ملی
4ـ2ـ مشکلات موجود پیرامون قوانین و مقررات پارک های ملی
4ـ2ـ1ـ نقص قوانین و مقررات
4ـ2ـ2ـ کمبود قوانین و مقررات
4ـ3ـ تدابیر حفاظت برای مدیریت مطلوب تر از پارک های ملی ایران
4ـ4ـ ارائه راهکار مدیریتی با استفاده از قوانین و مقررات
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
5ـ1ـ نتیجه گیری
5ـ2ـ پیشنهادها

 

فهرست جداول
جدول (1ـ1) : فهرست و مساحت پارک های ملی تحت مدیریت
سازمان حفاظت محیط زیست ایران
جدول (2ـ1) : راهنمای اهداف مدیریت در طبقات ششگانه IUCN
جدول(3ـ1) : شاخص ها و اهداف کمی بخش های صنعت و معدن
محیط زیست و برق در برنامه سوم
جدول  (3ـ2) : حداقل فاصله صنایع گروه (د) و (هـ) از مراکز حساس
جدول  (3ـ3ـ) : دستور العمل تعیین درجات شکار و صید
جدول  (3ـ4) : جدول درجات تخلفات شکار و صید
جدول  (4ـ4): شاخص های ارزیابی عملکرد
سازمان حفاظت از محیط زیست

 

فهرست نمودار
نمودار (1ـ1) : مساحت پارک ملی طی سالهای [1385 ـ 1376]

 

چکیده
انهدام و تخریب مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست ایران به ویژه پارک های ملی می بایست از جنبه های گوناگون مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین در این پایان نامه به بررسی موضوع یاد شده از دیدگاه زیست محیطی و قوانین و مقررات مبادرت شده است. در همین راستا ارزیابی اقدامات مخرب و آلاینده و پاسخ های قانونی مربوط که در قوانین و مقررات ایران پیش بینی شده است همراه با چگونگی اثر بخش و موثر بودن یا نبودن آنها در راستای جلوگیری از تخریب و انهدام و وقوع جرایم زیست محیطی مربوط به از بین بردن پارک های ملی از مواردی است که در این تحقیق مطرح می گردد.
بدیهی است که برای رسیدن به نتایج یاد شده، شناخت پارک های ملی از لحاظ زیست محیطی و چگونگی پیدایش آنها ضروری خواهد بود. بنابراین در فصل اول این پایان نامه درباره موضوعات مختلف پیرامون پارک های ملی از قبیل تاریخچه، چگونگی شکل گیری، ابعاد، بررسی زیست محیطی پارک های ملی ایران، ارزش های حفاظتی این مناطق سخن به میان آمده است.
در فصل دوم برای حفاظت بیشتر و بهتر  از پارک های ملی، مدیریت پارک های ملی در ایران و جهان مورد بررسی قرار گرفته است. بدیهی است که پارک ملی تنها در صورت داشتن یک مدیریت مطلوب و کار آمده است که می تواند ارزشهای اکولوژیکی، فرهنگی و معنوی خود را حفظ نماید و یک مدیر خوب هم در صورتی می تواند به یک مدیریت بهینه برای اداره پارک های ملی دست یابد که هم ابزارهای اجرایی لازم را در دست داشته باشد و هم چارچوب قانونی متناسبی برای حفظ و نگهداری آن وجود داشته باشد. لذا در فصل سوم این پایان نامه با تقسیم بندی قوانین و مقررات پارک ملی به بررسی آن پرداخته شده است.
در فصل چهارم با توجه به اصول مدیریت مطلوب در پارک های ملی و صغف های موجود در مدیریت این مناطق در ایران یک چارچوب متناسب حقوقی برای مدیریت مطلوب تر پارک های ملی ارائه گردیده است.
در هر حال برای ارتقاء مدیریت بهینه و حفظ و نگهداری پارک های ملی ایجاد قوانین و مقررات کار آمدتر و همگام با قوانین جهانی و اجرای آن توسط مسئولین و آشنایی مردم باارزش های پارک ملی امری ضروری به نظر می رسد که همت و تلاش تمامی اقشار جامعه را طلب می نماید.

 

پیشگفتار
از زمان احداث نخستین منطقه حفاظت شده جهان به عنوان پارک ملی بیش از صد و بیست سال می گذرد. امروزه پارک های ملی به عنوان یکی از مفیدترین اشکال بهره وری پایدار و چند جانبه از سرزمین شناخته می شوند. «نگهداری فرآیندهای اکولوژیک اساسی و سیستم های حیات بخش، حفظ حوضه آبخیزها، حفاظت از تنوع ژنتیکی، نگهداری از زیست گاههای حیات وحش، رویش گاههای گیاهی به ویژه گونه های گیاهی و جانوری بومی کمیاب در خطر تهدید یا انقراض، حفظ تنوع زیستی محیط های آبی و خشکی، حفظ میراث های طبیعی، تأمین شرایط لازم برای بهره برداری پایدار جوامع، آموزشی، پژوهشی، توریسم و تفریح از عادی ترین فوایدی است که مناطق تحت حفاظت به ویژه پارک های ملی در صورت مدیریت مطلوب به جامعه عرضه می کنند».
اگر چه مناطق تحت حفاظت در رقابت با سایر استفاده های ممکن از سرزمین آشکارا برتری دارند و بارها آن را به اثبات رسانده اند؛ معهذا آنها اغلب در خطر تهدید استفاده های فیزیکی دارند در حالی که ارزش های مادی و ملموس این مناطق در برابر ارزش های کیفی و خدمات بی شمار آنها بسیار نا چیز است جوامع انسانی تا دست یابی به درک صحیح و روشنی از ارزش های غیر قابل جانشین پارک ها آن گونه که سزوار و شایسته آن هستند هنوز در نیمه راه قرار دارند [مجنونیان، هنریک].
در حقوق داخلی کشورها مانند ایران، قوانین و مقررات متعددی دراین باره وضع گردیده و از سوی نهادهای مسئول به مورد اجرا گذاشته شده است. علی رغم تلاش های زیادی که در زمینه حمایت از محیط زیست صورت گرفته است، اما همواره آلوده کردن و تخریب آن همچنان ادامه دارد که بدون تردید یکی از مهم ترین این دلایل فقدان حمایت «کیفری» از محیط زیست در عرصه بین المللی و نیز نقص میزان و چگونگی این حمایت در حقوق داخلی کشورهایی مانند ایران بوده است. به دلیل وجود اشکالاتی که در زمینه های مختلف جرم انگاری، تعیین پاسخ های کیفری مناسب ، اعمال پاسخ های کیفری متناسب با جرم و مؤثر، فقدان برنامه نظارتی اجرایی و آموزش دقیق مفید و گسترده روند تخریب و از بین رفتن پارک های ملی با وجود برخی از قوانین و مقررات مربوط به آنها هم چنان ادامه دارد….

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی موقعیت اقلیمی و تقسیمات سیاسی استان مازندران در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی موقعیت اقلیمی و تقسیمات سیاسی استان مازندران در فایل ورد (word) دارای 102 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی موقعیت اقلیمی و تقسیمات سیاسی استان مازندران در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی استان
استان مازندران با حدود 24 هزار كیلومتر مربع مساحت بین 47 دقیقه تا 38 درجه و 5 دقیقه عرض شمالی و 50 درجه و 34 دقیقه تا 56 درجه و 14 دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ قرار گرفته ایت. دریای مازندران در شمال، استان تهران و سمنان در جنوب و استان های گیلان و گلستان به ترتیب در غرب و شرق آن قرار گرفته است. بر اساس آخرین تقسیمات كشوری سال 1375 و با توجه به تفكیك استان گلستان از استان مازندران، این استان در حال حاضر 14 شهرستان، 38 شهر، 34 بخش و 100 دهستان دارد. شهرستان های این استان عبارتند از: آمل، بابل، بابلسر، بهشهر، تنكابن، ساری، سواد كوه، قائم شهر، رامسر، محمودآباد، نكا، نور، نوشهر و چالوس.

جغرافیای طبیعی و اقلیم استان
موقعیت و وضعیت طبیعی استان مازندران نشانگر دو ناحیه عمده جلگه های ساحلی و كوهستانی البرز است. امتداد و جهت رشته كوه های البرز به صورت دیواری مرتفع و طولانی، نوار ساحلی و جلگه های كناره ای دریای مازندران را محصور كرده است. در سراسر استان مازندارن، شیب زمین از ارتفاعات به سوی جلگه و به سمت دریای خزر كاهش می یابد. در محل تلاقی جلگه و كوهپایه‌های شمالی البرز، به علت شدت فرسایش و تراكم آبرفت، قسمتی از ناهمواری های قدیمی با رسوبات جدیدتر پوشیده شده و در بعضی نقاط به صورت تپه درآمده است. تحت تأثیر نسیم دریا و بادهای محلی، در جلگه های سواحل جنوبی و شرقی دریای خزر، تپه های ماسه ای ساحلی تشكیل شده و سدی طبیعی و كم ارتفاع بین دریا و جلگه پدید آورده اند. همچنین در قسمت شرقی جلگه مازندران رسوباتی ضخیم به صورت تپه ماهوره های نسبتا مرتفع وجود دارد كه حداكثر گسترش غربی آنها تا شهرهای بهشهر و نكا محدود می‌شود.
طبیعت استان مازندران تحت تأثیر عرض جغرافیایی، ارتفاعات البرز، ارتفاع از سطح دریا، دوری و نزدیكی به دریا، وزش بادهای محلی و ناحیه ای، جا به جایی توده های هوای شمالی و غربی و حتی پوشش متراكم جنگلی قرار دارد. به همین جهت و با وجود وسعت اندك، (و بر خلاف تصور عموم كه آب و هوای آن را یكسره معتدل می دانند)، این ناحیه از تنوع آب و هوایی ویژه ای برخوردار است. دو جریان بزرگ نقش تعیین كننده ای در آب و هوای استان ایفا می كند:
یكی جریان هوایی شمال و شمال شرقی كه از سیبری و قطب شمال به سوی
جنوب و جنوب غربی پیش روی می كند و موجب سردی هوا، یخ بندان و ریزش برف و باران می شود. این توده هوا در تابستان به سوی شمال رانده می‌شود و تأثیر چندانی در آب و هوای مازندران ندارد. دیگری جریان وزش بادهای غربی است كه در زمستان از اقیانوس اطلس، دریای مدیترانه و دریای سیاه عبور می كند و پس از ورود به ایران، بارندگی های شدید و مداوم را باعث می شود. در ماه های تابستان قدرت باران زایی این بادها كاهش می یابد و فقط رطوبت و هوای شرجی را افزایش می دهد و شرایط زیستی نامناسبی را پدید می‌آورد. علاوه بر باد و جا به جایی توده های اصلی هوا، بادهای محلی دیگری نیز مانند باد سورترك(شاخه ای از سیبری در زمستان)، باد خوش آباد دره نور، باد اورزروا (باد سرد زمستان از شرق به غرب) باد گیل وا(از مازندارن به گیلان) و باد سام(بادی در بهار و تابستان از جنوب به شمال) وجود دارد كه به طور محلی و فصلی در شرایط آب و هوایی استان مازندران مؤثر واقع می شوند. آب و هوای استان مازندران با توجه به دما و بارش، به چند نوع تقسیم می شوند كه عبارتند از:
آب و هوای معتدل خزری: جلگه های غربی و مركزی استان تا كوه پایه های شمالی البرز و امتداد آن در نوار باریكی به سوی شرق، كه از شمال به مسیر اصلی گرگان رود محدود می شود، آب و هوای معتدل خزری دارد. این نواحی به علت نزدیكی به دریای خزر از یك طرف و دیواره كوهستانی البرز و فاصله اندك كوه و دریا از طرف دیگر، دمای معتدلی دارد كه دامنه گرمای آن محدود است. تابستان های گرم و مرطوب و زمستان های معتدل و مرطوب از ویژگی های عمده این نوع آب و هوا است و لذا آب و هوای بخش هایی از این ناحیه، مشابه آب و هوای معتدل مدیترانه است.
آب و هوای معتدل كوهستانی: با افزایش تدریجی ارتفاع اراضی جلگه ای به سوی ارتفاعات البرز و دوری از دریای خزر، در نواری به ارتفاع تقریبا 1500 تا 3000 متر، شرایط آب و هواب معتدل كوهستانی شكل می گیرد. به طوری كه زمستان های سرد، طولانی و یخ بندان دارد و تابستان های آن معتدل و كوتاه است. از ویژگیهای اصلی این محدوده، كاهش میزان بارندگی سالانه و دمای هوا و افزایش ریزش برف است، كه در نتیجه قسمتی از ریزش های جوی این نواحی به صورت برف تا اوایل دوره گرم در سطح زمین انباشته می شود.
آب و هوای سرد كوهستانی: در قلل كوهستان های مرتفع دامنه شمالی البرز و در ارتفاع بالای 3000 متر، دمای هوا به شدت پایین می آید و یخ بندان های طولانی ایجاد می شود و لذا این نواحی زمستان هایی سرد و طولانی و تابستان هایی كوتاه و خنك دارد. ریزش های جوی این نواحی غالبا به صورت برف است كه در دوره سرما روی هم انباشته می شود و تا اواسط دوره گرما نیز دوام می آورد، به همین دلیل در قلل مرتفع منفرد مانند علم كوه، تخت سلیمان، دماوند، شاوار و پیر گردكوه شرایط تشكیل یخچال ها و انباشت دایمی برف فراهم است، به طوری كه حتی در گرم ترین ماه های تابستان نیز ذخایر برف و یخ این نقاط باقی می ماند.

فهرست مطالب
1-آمارنامه استان مازندران ، مركز آمار ایران ، 1370 .
2-آمارنامه استان مازندران ، مركز آمار ایران ، 1373 .
3-تلفیق تمدن بومی شهرهای كرانه دریای مازندران پایان نامه فوق لیسانس ، دانشكده علوم زمین و جغرافیا ، 1374 .
4-جغرافیای استان مازندران ، وزارت آموزش و پرورزش ، 1372 .
5-جغرافیای تاریخی شهرهای ایران ، محمدتقی بن محمدهادی ، زرین ، 1366 .

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله زیگورات؛ یک سازه ی تمثیلی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله زیگورات؛ یک سازه ی تمثیلی در فایل ورد (word) دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله زیگورات؛ یک سازه ی تمثیلی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله زیگورات؛ یک سازه ی تمثیلی در فایل ورد (word)

چکیده:  
درآمد:  
1- کوه دراندیشه وحیات بشر  
2-زیگورات سازه ایی کوه آسا:  
کتابنامه  

کتابنامه

1- آمیه ، پیر،تاریخ عیلام ،ترجمه شیرین بیانی، انتشارات دانشگاه تهران،

2- الیاده ،میرچا ،رساله در تاریخ ادیان، ترجمه جلال ستاری،انتشارات سروش،

3- انوری،حسن،فرهنگ بزرگ سخن،انتشارات سخن، 1381 ،چاپ اول

4- ایونس،ورونیکا، اساطیر مصر،ترجمه باجلان فرخی،انتشارات اساطیر،

5- بارنز،جیناال،خاستگاه تمدن درآسیای شرقی،ترجمه زهراباستی،انتشارات سمت،

6- بودز،فرانسوا و کلودبکلن،پیر،قوم مایا،ترجمه مهران کندری،انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی،

7- بهار،مهرداد،پژوهشی دراساطیرایران،نشر آگه،1375 ،چاپ دوم

8- پنیست،جان،شناخت اساطیر ایران،ترجمه باجلان فرخی،انتشارات اساطیر ،

9- توب،کارل ،اسطوره های آزتکی ومایایی، ترجمه عباس مخبر، نشر مرکز،

10- حموی بغدادی ، یاقوت ،معجم البلدان جلد دوم ، بکوشش علینقی منزوی، انتشارات پژوهشگاه میراث فرهنگی ،

11- خاقانی شروانی ،بکوشش سید ضیاالدین سجادی ،شرکت سهامی انتشار و نشر امیرکبیر،

12- سهروردی ،شهاب الدین ، صفیر سیمرغ ،انتشارات مولی ،

13- سهروردی ،شهاب الدین ،عقل سرخ ،انتشارات مولی ،

14- شاپور شهبازی ، علیرضا،راهنمای مستند آثارتخت جمشید،بنیاد پژوهشی پارسه-پاسارگاد،

15- شورای نویسندگان(پژوهش دانشگاه کمبریج)، تاریخ اسلام، ترجمه احمد آرام، انتشارات امیرکبیر، 1385، چاپ پنجم

16- صراف،محمدرحیم، نقوش برجسته ایلامی، جهاددانشگاهی تهران،

17- طبری، محمدبن جریر، تاریخ طبری جلددوم(تاریخ الرسل والملوک)، ترجمه ابوالقاسم پاینده، انتشارات اساطیر، 1375، چاپ پنجم

18-عطارنیشابوری،فریدالدین،منطق‌الطیر،بکوشش حمدرضاشفیعی کدکنی،انتشارات سخن،1383،چاپ اول

19- فردوسی،ابوالقاسم،شاهنامه، بکوشش سعید حمیدیان، نشر قطره، 1379، چاپ پنجم

20- فریزر،جیمزجورج،شاخه ی زرین(پژوهش درجادو و دین)،ترجمه کاظم فیروزمند،نشرآگه،

21- قرشی،امان الله،آب وکوه دراساطیرهندوایرانی،نشرهرمس ومرکزبین المللی گفتگوی تمدنها،

22- کاسیرر،ارنست،فلسفه ی صورتهای سمبلیک جلددوم: اندیشه ی اسطوره ای،ترجمه یدالله موقن،نشرهرمس،

23- کخ،هایدماری، اززبان داریوش،ترجمه پرویزرجبی،نشرکارنگ،

24- کوروفیکن،فئودور،تاریخ یونان باستان،ترجمه غلامحسین متین،انتشارات محور،

25- گیرشمن،رومن،چغازنبیل جلداول:زیگورات،ترجمه اصغرکریمی،انتشارات میراث فرهنگی،

26- مجیدزاده،یوسف،تاریخ وتمدن بین النهرین جلداول:تاریخ سیاسی،مرکزنشردانشگاهی،

27- مجیدزاده،یوسف،تاریخ وتمدن بین النهرین جلددوم:هنرومعماری،مرکزنشردانشگاهی،

28- مصباح،آزیتا،پوشاک بین النهرین ومصرباستان،انتشارات توس،

29- ملک شهمیرزادی،صادق،زیگورات سیلک،انتشرات میراث فرهنگی،

30- میرشکرایی،محمد،”دیدارهوم” در:کتاب ماه هنر،شماره 25-26،مهروآبان،

31- نصرتی،مسعود،” اهمیت ومقام کوه مقدس ومینوی” در:کتاب ماه هنر،شماره 35-36،

32- وندیداد،بکوشش هاشم رضی،انتشارات بهجت،1385، چاپ اول

33- هال،جیمز،فرهنگ نکاره ای نمادها درهنرشرق وغرب،ترجمه رقیه بهزادی،انتشارات فرهنگ معاصر،

34- هرودوت،تاریخ هرودوت جلد اول، ترجمه هادی هدایتی، انتشارات دانشگاه تهران،

چکیده

از دوران کهن بشر به این حقیقت پی برده بود که کوهستان نقش مهمی در تولید آب و باران دارد و منابع آب و تراوش آنها بصورت چشمه در کوهها به وفور یافت می شد

آب چنانکه می دانیم پیوند تنگاتنگی با شکل گیری تمدن ها داشته است .نطفه ی شکل گیری و جایگاه ویژه ی کوه و کوهستان در ذهن بشر گذشته را باید در این امر جستجو کرد . علاوه بر این پناهگاههای سنگی متعدد و غار های مسکونی که از رهگذر فعالیت های باستان شناسی شناخته شده همه در کوهها و کوهستان جای داشته اند . از این نکته نیز نباید غافل شد که ابزار سنگی بشر پارینه ، سنگ است و منبع سنگ ، کوه

کوه در اندیشه های اساطیری جایگاه خدایان است ، در یونان بلندترین کوه المپ( Olympe )  بود که زیارتگاه زئوس خدای خدایان در این کوه قرار داشت . در واقع می توان گفت که پناه جستن خدایان به کوه و تولید مثل آنان در کوه و اقامتشان بر کوه از قدیم نمایانگر اهمیت و تقدس کوه بوده است

اما در سرزمین سومرو بابل در جنوب بین النهرین ، به دلیل اینکه کوه مهمی وجود نداشت عبادتگاههـای خود را کوه آسـا می ساختند ، از جمله برج بابل را که شبیه کوه بود . در واقع زیگورات ها و اهرام و معابد چندین طبقه ی بلند در همه جا نمادی از کوه بوده اند و این پربیراه نیز نخواهد بود زیرا همانگونه که پس از ابداع خط و کتابت هیچ نشانه و حرفی بی جهت و از روی تفنن بکار نمی رفت پیش از آن نیز هیچ تصویری و حتی هیچ خطی بر سفالینه ها ، مهرها ، صخره ی کوههـا و دیواره ی غارها نیز از روی تفنن و صرفاً برای تزئین نقش نمی بسته است . در این میان شیوه ی معماری نیز حکمتی داشته و در پس آن معنایی نهفته بوده است

درآمد

از دوران کهن بشر به این حقیقت پی برده بود که کوهستان نقش مهمی در تولید آب و باران دارد و منابع آب و تراوش آنها بصورت چشمه در کوهها به وفور یافت می شد

آب چنانکه می دانیم پیوند تنگاتنگی با شکل گیری تمدن ها داشته است ، نگاهی به شکل گیری تمدن ها ی کناره ی رودها و منابع آبی نظیر رود نیل ، دجله و فرات ، هوانگ هو و یانگ تسه کیانگ در چین ، جیحون و سیحون ، رود هیرمند سیستان ، رودهای گنگ و سند و رود کارون ، این امر را ثابت می کند . نطفه ی شکل گیری و جایگاه ویژه ی کوه و کوهستان در ذهن بشر گذشته را باید در این امر جستجو کرد . علاوه بر این پناهگاههای سنگی متعدد و غار های مسکونی که از رهگذر فعالیت های باستان شناسی شناخته شده همه در کوهها و کوهستان جای داشته اند . از این نکته نیز نباید غافل شد که ابزار سنگی بشر پارینه ، سنگ است و منبع سنگ ، کوه

از سوی دیگربشر پارینه براین عقیده بود که تمام امور جاری در طبیعت و در کل جهان هستی توسط روح های مقدس هدایت و کنترل می شوند و همه افراد قبیله موظف به پیروی از سرنوشتی هستند که روح هـای مقدس برای آنهـا در نظـر گرفته اند و بر این باور بودند که روح های مقدس در محلی در نزدیکی آسمان و به عبارت دیگردر ارتفاعات کوهستان ها ی بلند در جایی که از انظار عمومی به دور بود در محلی به نام کوهستان مقدس قرار دارند و تنهـا رئیس قبیله ( شمن ) بود که می توانست به این محل راه یافته و با روح هـای مقدس ارتباط برقـرار کند . همچنین آنان بر این عقیده بودند هـر شخصی که می میرد روان او به روح های مقدس می پیوندد .(فریزر؛ 1384؛84 )

کوه در اندیشه های اساطیری جایگاه خدایان است ، در یونان بلندترین کوه المپ( Olympe )  بود که زیارتگاه زئوس خدای خدایان در این کوه قرار داشت . در واقع می توان گفت که پناه جستن خدایان به کوه و تولید مثل آنان در کوه و اقامتشان بر کوه از قدیم نمایانگر اهمیت و تقدس کوه بوده است

اما در سرزمین سومرو بابل در جنوب بین النهرین ، به دلیل اینکه کوه مهمی وجود نداشت عبادتگاههـای خود را کوه آسـا می ساختند ، از جمله برج بابل را که شبیه کوه بود . در واقع زیگورات ها و اهرام و معابد چندین طبقه ی بلند در همه جا نمادی از کوه بوده اند و این پربیراه نیز نخواهد بود زیرا همانگونه که پس از ابداع خط و کتابت هیچ نشانه و حرفی بی جهت و از روی تفنن بکار نمی رفت پیش از آن نیز هیچ تصویری و حتی هیچ خطی بر سفالینه ها ، مهرها ، صخره ی کوههـا و دیواره ی غارها نیز از روی تفنن و صرفاً برای تزئین نقش نمی بسته است . در این میان شیوه ی معماری نیز حکمتی داشته و در پس آن معنایی نهفته بوده است . صرفنظر از اساطیر سایر ملل و اساطیر ایرانی که تقدس کوه را در اندیشه ی بشر شرح می دهد ، یافته های باستانی نیز صحت این نظر را تأیید می کند ، از جمله ی یافته های باستانی در ایران ، یک لیوان سفالی از شوش است که مربوط به اواسط هزاره ی چهارم پ . م . است و خطوط زیگزاگی نقش شده بر روی آن که نماد کوهستان است . جام سفالی دیگری نیز از همین دست بدست آمده که تاریخ آن نیز به هزلره ی چهارم پ . م . می رسد که خطوط روی آن بیانگر کوهها و چشمه هاست و می توان نظیر این نقوش را در بسیاری از محوطه های باستانی ایران و از آن جمله سفالینه های سیلک مشاهده کرد . این بن مایه ها و موتیف ها نشان می دهد که کوه در اندیشه ی بشر گذشته ی ایرانی و سایر ملل نقش مهمی داشته است

1- کوه دراندیشه وحیات بشر

در همه ی اساطیر ، کوه مقدسی هست که نسخه ای کمابیش با نام و نشان و شناخته از المپ (Olympe) یونانی است . برای همه ی خدایان آسمانی ، بر بلندی ها ، جایی که به عبادت آنان اختصاص یافته ، تعبیه شده است . ارزشهای رمزی و مذهبی کوهستان ، بیشمارند . کوه به آسمان نزدیکتر است و به همین علت صاحب قداست دو گانه ای است : از سویی ، از رمزپردازی فضایی علو و رفعت ( بلند  ،  عمودی ، قائم  ،  برترین  و غیره ) بهرمند است ، و از سوی دیگر، علی الاطلاق قلمرو تجلیات قداست آثار جوی ، و به این اعتبار ، اقامتگاه خدایان است

کوه غالبأ نقطه ی تلاقی آسمان و زمین ، و بنابراین (( مرکز )) ، نقطه ای که محور عالم از آن می گذرد ، جایی آکنده از قداست ، محلی که گذار از هر منطقه ی کیهان به مناطق دیگرش در آنجا واقعیت می یابد ، تلقی شده است . بدینگونه ، بنا به معتقدات مردم بین النهرین ، (( کوه زادبوم )) ، آسمان و زمین را به هم می پیوندد ، و کوه Meru بنا به اساطیر هندو ، در مرکز جهان سر بر کشیده است ، و بر فرازش ، ستاره ی قطبی ، نور افشان است . اقوام اورالی – آلتایی نیز ، کوهی مرکزی ، Sumbur ، Sumur یا Sumeru نام دارند که بر قله اش ، ستاره ی قطبی آویزان است . بر حسب معتقدات ایرانیان ، کوه مقدس البرز ( Harburz ) ((( هر)) به معنی کوه + (( برز )) به معنی بالا و بلند و بزرگ ، جمعأ : کوه بزرگ ) در میانه ی زمین واقع است و به آسمان پیوسته است . در Edda ، Himinbjorg ( دو منظومه ی اساطیری  ایسلند ) همانگونه که از نامش پیداست ، (( کوه آسمانی )) است . و در آن کوه ، قوس قزح ( Bifrost ) به طاق آسمان می پیوندد . معتقدات همانندی نزد فنلاندیان ، ژاپنی ها و غیره ، یافت می شود . (الیاده؛1376، 106)

(( کوه )) از اینرو که نقطه ی تلاقی آسمان و زمین است ، در (( مرکز عالم )) واقع است و به یقین ، مرتفعترین نقطه ی زمین است . بدین علت مناطق ممتاز و مخصوص – (( امکنه ی مقدس )) ، معابد ، قصور ، شهر های مقدس –  به (( کوهستان )) شباهت یافته و خود (( مرکز )) شده اند ، یعنی به نحوی جادوئی با قله ی کوه جهانی همگون گشته اند . کوههای تابور ( Tabor ) و جرزیم ( Gerizim ) در فلسطین نیز (( مرکز )) فلسطین بودند ، و بنابراین (( ارض مقدس )) که مرتفعترین جای جهان تصور شده است ، در طوفان غرق نگردید . نوشته ای ربنی ( rabinique ) می گوید : (( طوفان سرزمین اسرائیل را فرو نگرفت )) . از لحاظ مسیحیان ، جلجتا ، در مرکز عالم واقع است ، زیرا ، قله ی کوه جهان و نیز جایی است که حضرت آدم در آنجا آفریده و به خاک سپرده شد . و بر حسب روایات اسلامی ، مرتفعترین   نقطه ی عالم ، کعبه است ، زیرا ، (( ستاره ی قطبی ثابت می دارد که کعبه دقیقاً بر فراز مرکز آسمان ، جای گرفته است )) .( همان ؛111) روایت شده که حضرت آدم ( ع ) بر نزدیکترین کوهی از کوههای زمین به بهشت که در سرزمین هند بود هبوط کرد . و نیز گفته شده که حضرت آدم ( ع ) بر کوه ابوقبیس در مکه فرود آمد و به غاری در آن کوه رفته و آن را غار کنج نامید و از خدا خواست که آن را مقدس نگاه دارد . ( نصرتی ، 1380 ، 103 )

 در فلسفه و عرفان اسلامی غالباً به جای البرز ، از قاف گفتگو شده است . قاف اصولاً از واژه ی ایرانی باستانی – Kaufa ( = کوه ، کوه مطلق ) آمده است . در واقع همان البرز اساطیری یا بزرگترین فرزندش اپرسین و به سبب یکسانی آن با جزء نخست قفقاز ، قاف در اذهان عامه در این ناحیه تصور گردیده است . ( قرشی ، 1380 ، 151 )

 شیخ شهاب الدین سهروردی ( 549 – 587  ه . ق . ) در کتاب عقل سرخ می نویسد

گفت : (( اول کوه قاف گرد جهان درآمده است و یازده کوه است و تو چون از بند خلاص یابی ( بمیری ) آن جایگاه خواهی رفت . زیرا که تو را از آنجا آورده اند و هر چیزی که هست عاقبت با شکل اول رود . )) حکایت کوه نخستین در اساطیر کهن هند و ایرانی این گونه به قرن ششم هجری رسید . ( سهروردی ، 1383 ، 4 )

همین عارف معروف ( شیخ شهاب الدین سهروردی ) در صفیر سیمرغ  گوید

(( نشیمن سیمرغ در کوه قاف است . صفیر او به همه رسد . و لیکن مستمع کم دارد ; همه ی علوم از صفیر سیمرغ است و غذای سیمرغ آتش است ; و نسیم صبا از نفس اوست . عاشقان راز دل با او گویند.)) (سهروردی ؛1384؛ 7-8) در داستان منطق الطیر عطار ، مرغانی را می بینیم که همگی اجتماع می کنند و به راهنمایی هدد به سوی کوه قاف حرکت می کنند تا سیمرغ را که در کوه قاف است ، پیدا کنند

(( هست ما را پادشاهی بی خلاف

در پس کوهی که باشد کوه قاف ))

سرانجام از صد هزار مرغ تنها سی تن بی بال و پر ، رنجور و سست ، دل شکسته و ناتندرست به کوه قاف رسیدند . این عده ی قلیل وقتی بر بالای کوه آمدند ، روشنایی خیره کننده ای را دیدند ، اما سرانجام دیدند از مرغ خبری نیست و متوجه شدند که سیمرغ حقیقی خودشان هستند .( عطار ، 1383 ، 242 ) جایگاه این مرغ اساطیری کوه نشین که در اوستا به صورت Saena – murv ( = مرغ شاهین ) آمده ، با شاخ و برگ عرفانی ، از البرز اساطیری به قاف اساطیری منتقل شده است . در ضمن این همان کوه نخستین است که بنا بر اساطیر یونانی ، زئوس پرومته را در آن به بند کشید و ما به دلایل دیگری ضحاک را در دماوند به بند کشیدیم . ( قرشی ، 1380 ، 152 )

در ترجمه ی تفسیر طبری در قصه ی اصحاب کهف می بینیم که هفت تن که بر خلاف بت پرستان روزگار خود ، خداوند عزوجل را برگزیده بودند ، از دست پادشاه وقت به کوه گریخته و در غار کهف پناهنده شدند ، به قدرت خداوند ، در غار بسته شد و در آنجا به خواب رفتند و سپس بعد از گذشت سیصد سال دوباره از خواب بیدار شدند ، اما دوباره با دعا به درگاه خداوند ، دوباره در همان جا به خواب ابدی فرو رفتند . ( طبری ، 1375 ، 547 )

مهمترین اسطوره ی مربوط به کوه در آیین آریایان ایرانی شکل گرفت .انسان نخستین در کوه خلق شده ودر کوه زیسته و ارواح مردگان نیزدرسرپل چینوت داوری میشوند.(بهار،1375، 96- 99)

جایگاه خدا بودن کوه ، باوری عام و قدیم است . در فرگرد 22 وندیداد ، فقره ی 19 ، اشاره شده است که اهورامزدا در بالای کوه با زرتشت مکالمه کرده است و در دوره ی (( حوزه ی روحانیت )) سیستان ، این کوه همان اوشیدرنه / خواجه تعیین گردیده است  که از اعصار قدیم تا زمان حال این تقدس و جایگاه دینی و مذهبی خویش را حفظ کرده است .(رضی،1385 ،980) پس از آنکه (( ائیریانم وئجه )) از سیستان به ری منتقل شد ، دماوند چنین مقامی پیدا کرد و چون ایران ویج از ری به آذربایجان انتقال یافت این افتخار به سبلان واگذار شد . از دوران ساسانی کوه سبلان محل الهام غیبی زرتشت تلقی گردید و گفته شد که دژ بهمن یا روئین تن دژ بر قله ی آن بوده است . این کوه در آن دوران در حکم طور سینا برای یهودیان بود .(قرشی؛1380؛180) خاقانی شروانی ، در گذشته به سال 592 ه. ، شعری در ستایش کوه سبلان دارد که یکی از ابیات آن چنین است : ( خاقانی ، 1363 ، 30 )

(( کعبه اقبال قله سبلان دان  کوزشرف کعبه وارقطب شمال است ))

کوه سهند هم پس از انتقال ایران ویج به آذربایجان اهمیت آئینی بیشتری یافت و مشرف بر آتشکده ی بزرگ آذرگشتسب گردید . ( قرشی ، 1380 ، 174 )

تقدس کوه و جایگاه مقدسان بودن آن در شاهنامه ی فردوسی نیز بازتاب یافته است . از جمله درباره ی عابدی موسوم به هوم ، از نژاد فریدون : ( فردوسی ، 1379 ، 79 )

(( پرستشگهش کوه بودی همه       ز شادی شده دور و دور از رمه

کجا نام آن پُر هنر هوم بود  پرستنده،دوراز برو بوم بود ))

هوم ، معادل هئومه در اوستا ، هم گیاه مقدس و آیینی هند و ایرانیان بود و هم نام ایزدان آن که بعد ها در نام عابدی کوه نشین تشخص یافت ، زیرا رابطه ی کوه با این گیاه و ایزد آن رابطه ای قدیم بود . (میرشکرایی؛ 1379،53 )

هرودت در مورد عبادت پارسیان در دوران هخامنشی می نویسد

عبادت نه در عبادتگاههای بزرگ بلکه در فضای باز بر روی کوهها انجام می گرفت . پارسیان بر بلندترین قله ی کوهها بالا می روند و برای زئوس ( اهورامزدا ) قربانی می کنند . آنان تمام گنبد آسمان را زئوس ( اهورامزدا ) می نامند . آنان همچنین در کوه برای خورشید و ماه و زمین و آتش و آب و باد قربانی می کنند . منظور هرودت ، عبادت و قربانی کردن پارسیان در کوه برای اهورامزدا و سایر ایزدان آریایی مانند ایزد خورشید ، ایزد ماه ، ایزد زمین ، ایزد آتش ، ایزد آب ( آناهیتا ) و ایزد باد ( وایو ) ; بوده است . ( هردوت ، 1383 ، 191 )

حرا کوهی است در یک فرسخی شمال مکه مشرف بر منا . پیغمبر اکرم ( ص ) پیش از بعثت ، بسیار بدین کوه می رفته اند و به عبادت می پرداخته اند ، تا آنکه نخستین وحی در غار معروف این کوه نازل می گردد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله افزایش تراکم شهر و توسعه پایدار در ایران در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله افزایش تراکم شهر و توسعه پایدار در ایران در فایل ورد (word) دارای 28 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله افزایش تراکم شهر و توسعه پایدار در ایران در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله افزایش تراکم شهر و توسعه پایدار در ایران در فایل ورد (word)

مقدمه:  
توسعه پایدار:  
توسعه متراکم شهر و شهر متراکم  
نتیجه:  
منابع:  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله افزایش تراکم شهر و توسعه پایدار در ایران در فایل ورد (word)

احمدی،فرهاد. معماری پایدار، مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری، مجله آبادی،1382

الوانی، مهدی . عدالت اجتماعی ، شالوده توسعه پایدار، داشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی، مجله کمال مدیریت، شماره 2و3 ، پاییز 1382

بارتون، الیزابت و همکاران. شهر متراکم و پایداری شهری، ترجمه فریده پاروقی ، فصل نامه مدیریت شهری، شماره 4، زمستان 1379

چایلد، باری گود. طراحی مسکن، فرم شهر و توسعه پایدار، ترجمه فریده پاروقی، در: فصلنامه مدیریت شهری، شماره 4 ، زمستان 1379

شوئنوئر، نوربرت. مسکن، حومه شهر، مترجم شهرام پوردیهیمی، روزنه، تهران ، 1380

عبدالله خان گرجی،بهرام، پیامدهای بصری بلند مرتبه سازی: نگرشی بر یک دهه برج سازی در تهران، در : روزنامه همشهری، 3و4 آبانماه 1382

قماشچی، وحید. مشارکت مردمی در توسعه پایدار، دانشکده معماری و شهر سازی دانشگاه شهید بهشتی ، مجله صفه، شماره 31، پاییز 1379

نقی زاده، محمد. توسعه پایدار شهر و مسکن، در: فصلنامه مسکن و انقلاب، شماره 95و96 ،پاییز و زمستان 1380

مقدمه

در دهه­های اخیر پیشرفت کشور به سمت یک جامعه مدرن و توسعه کشور شتاب و اهمیت ویژه­ای پیدا نموده است. یکی از شاخص های اصلی و مهم این توسعه و پیشرفت، رشد و گسترش شهرهای کشور و بخصوص شهرهای بزرگ آن می باشد. از طرف دیگر  با توجه به رشد روز افزون جمعیت کشور و بخصوص افزایش جمعیت شهرهای بزرگ که علاوه بر عوامل موالید و مرگ و میر، عامل  مهاجرت مردم  از روستاها و شهرهای کوچک، رشد جمعیت آنها را تشدید می کند، توجه به توسعه شهر های بزرگ اهمیت دوچندانی  پیدا کرده­است. ولی آنچه در اینجا مسئله مورد سوال می­باشد این نکته است که توسعه این شهرها چگونه  و به چه صورتی باید صورت گیرد که نیاز های آینده کشور را تامین نماید. در این زمینه با مطرح شدن اصل توسعه پایدار و مباحث مربوط به آن، دیدگاه های مربوط به توسعه شهری و بهبود شهر مدرن با توجه با نیازهای آینده انسجام بیشتری پیدا نمود و سعی شد توسط این اصل برای سوال فوق پاسخ های مناسبی ارائه شود. که در نهایت به ظهور و مطرح گردیدن ایده ها  و مسائل جدید در برنامه ریزی و توسعه شهری انجامید. در همین راستا با توجه به کمبود منابع (زمین، خاک، هوا و 😉 و برای کاهش هزینه های توسعه شهری و ارائه خدمات مطلوب تر و مطابق با اصول توسعه پایدار و در عین حال اقتصادی، توجه به توسعه متراکم شهر، و افزایش تراکم شهر افزایش یافت و استفاده از آن در ساماندهی شهری به عنوان یکی از مهمترین مقوله­ها در زمینه توسعه شهری مطرح گردید، که سعی دارد با تحول در نحوه نگرش به توسعه شهری  زمینه پایداری بیشتر شهر را فراهم آورد

به همین جهت در این مقاله قصد بر این داریم که به این موضوع پرداخته شود که  توسعه متراکم شهر و افزایش تراکم شهر به چه معنی است و به چه شکلی باید صورت گیرد که همزمان با توسعه ،گسترش و تامین نیازهای شهر نهایت انطباق با اصول توسعه پایدار را داشته باشد. به همین منظور ابتدا مروری اجمالی بر مفهوم توسعه پایدار و اصول مربوط به آن خواهیم داشت و سپس چیستی و چگونگی توسعه متراکم شهری و شهر متراکم را بررسی نموده و در پایان به این مورد می پردازیم که این توسعه متراکم به چه نحوی باید صورت گیرد که زمینه پایداری بیشتری را برای شهر های بزرگ ایران فراهم آورد

توسعه پایدار

الیزابت بارتون و همکارانش در مقاله شهر متراکم و توسعه پایدار به نقل از چرچ بیان می­کنند که «هنوز توافق چندانی در مورد ویژگیهای شهر پایدار وجود ندارد، و این پرسش نیز مطرح است که آیا چنین چیزی واقعاً ممکن است؟ شهرها پیچیده­اند و از لایه های گوناگونی شامل سیستمهای کالبدی، تاریخی، اقتصادی و اجتماعی تشکیل شده­اند، برای ارزیابی پایداری شهر باید این پیچیدگی­ها را تشریح کرد و تعریف پایداری و توسعه پایدار خود یکی از این پیچیدگی­هاست» (بارتون و همکاران، 1379 :17). پس در این بخش سعی در تشریح این تعریف و پیچیدگی های آن خواهیم کرد

«با بروز ضایعات زیست محیطی، رهیافت توسعه پایدار به عنوان موضوع روز دهه آخر قرن بیستم از سوی سازمان ملل متحد مطرح شد و با عنوان دستور کار قرن بیست و یکم در سطوح بین المللی، منطقه ای و محلی تعیین شد. به همین منظور در کنفرانس سازمان ملل متحد در مورد محیط و توسعه در ریودو ژانیرو، که در سال 1992 برگزار شد، بیش از 150 کشور جهان بیانیه ریو را که در آن اصولی برای دستیابی به توسعه پایدار مطرح شده امضا کردند و برنامه ای عملیاتی برای دستیابی به توسعه پایدار در قرن بعدی به سازمانهای بین المللی، ملی، دولتهای محلی و همچنین سازمانهای غیر دولتی فرستاده شد». (بارتون و همکاران، 1379 :15)

به عبارت دیگر اصل پایداری در طرح ها و برنامه های توسعه به عنوان یک هدف کلی بین المللی تعیین شده است. با وجود تمامی تأکیداتی که بر توسعه پایدار می شود  ولی هنوز تعریف یگانه ای از  توسعه پایدار وجود ندارد  و تعاریف زیادی از توسعه پایدار وجود دارد. اما رایج ترین تعریف از توسعه پایدار تعریفی است که در کنفرانس زمین در ریو عنوان شده و بیان می دارد که: «توسعه ای پایدار است که نیاز حال را بدون به مخاطره انداختن توانایی نسل آینده برای دستیابی به نیازها و خواسته هایش برطرف کند» (بارتون و همکاران، 1379 :16)

اگرچه بنا بر تعریف فوق توسعه پایدار با تخلیه مستمر منابع سر و کار دارد، اما تنها منابع طبیعی نیستند که در خطر است، بلکه ویژگی های کیفی دیگر نظیر چشم انداز، میراث گذشته، آسایش، و قابلیت نواحی شهری برای فراهم ساختن ایمنی، محرمیت، سلامتی و زندگی لذت بخش نیز در خطرند. هدف توسع پایدار شهری باید حفظ خصوصیات کلی و کیفیت محیط باشد. و لازم است که موضوعات اجتماعی و اقتصای در کنار مقوله های محیطی مورد توجه قرار گیرند. در این زمینه  «;لیوت تحلیل می کند که برای درک تأثیرات متقابل فرایتد های اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی شهر، به عنوان نوعی سیستم کامل، کوتاهی شده است. برای ارزیابی پایداری شهر آنرا باید به عنوان نوعی کلیت نگریست و تمام موضوعات را در نظر گرفت» (بارتون و همکاران، 1379 :17)

پس می توان گفت «توسعه پایدار شهری بر سه موضوع پایه ای می نگرد، که اقتصاد ، محیط زیست و جامعه انسانی و فرهنگ را شامل می شود و نه هر کدام بصورت مجزا، بلکه ارتباط این عوامل را هم شاخص قرار می دهد. بدین ترتیب نتایجی درست تر هستند که به فضای اشتراکی این عوامل نزدیکترند» (احمدی :95)

در ارتباط بین این عوامل، نقش عامل جامعه انسانی  و فرهنگ به مراتب از دو مؤلفه دیگر مهمتر است. زیرا این مؤلفه می تواند عامل سازندگی، توسعه و یا تخریب و تضییع دو مؤلفه دیگر باشد و شرایط ناپایدار اجتماعی می تواند نهایتاً به ناپایداری محیطی و اقتصادی منجر گردد. بطور مثال چنانچه در فرایند توسعه به خصوصیات و ویژگی های جامعه ساکن و فرهنگ آنها توجه نگردد ممکن است با مقاومت و برخورد ساکنان مواجه گردیده و این فرایند به ناپایداری شهر منجر گردد. پس توسعه شهری در صورتی پایدار خواهد بود که کیفیت بالایی از زندگی را برای تمام ساکنانش ارائه دهد و آنان بتوانند از راحتی و آسایش اجتماعی و فرهنگی کاملی برخوردار شوند. و در همین زمینه برنامه زیست محیطی سازمان ملل متحد ، توسعه پایدار را به عنوان «بهبود کیفیت زندگی در قالب زیست بوم های حمایت کننده تعریف می کند»

در پایان این قسمت تعریفی را که شورای بین المللی ابتکارات زیست محیطی محلی (ICLEI) با توجه به اهداف محلی ارائه کرده به عنوان تعریف توسعه پایدار مد نظر در این مقاله بیان می کنیم، که عبارت است از: «توسعه ای که خدمات اولیه محیطی، اجتماعی و اقتصادی را بدن تهدید محیط زسیت، سیستمهای ساخمانی و اجتماعی که این خدمات به آن وابسته اند ارائه می دهد»(بارتون و همکاران، 1379 :19)

توسعه متراکم شهر و شهر متراکم

شهر پدیده­ای همگن نیست و به همین علت شهر متراکم هم می تواند به روشهای گوناگون تعریف شود . ایجاد شهر متراکم می­تواند به شکل ساخت ساختمانهای متراکم مسکونی یا متراکم سازی فعالیت باشد و در هر یک از این فرایندها نیز بدیلهای نامحدودی وجود دارد. همچنین توسعه متراکم می تواند در قسمتها و نواحی مختلف شهر و یا در حومه شهر انجام گیرد که در این زمینه بارتون و همکارانش اینگونه می نویسند

«;توسعه متراکم شهری می تواند در اشکال گوناگون توسعه مجدد، توسعه جدید در اراضی خالی قبلی و یا تبدیل اراضی انجام گیرد. فعالیت ایجاد تراکم می تواند به افزایش تعداد ساکنان ناحیه، افزایش اشتغال و یا رفت و آمد مرتبط با اشتغال، افزایش ترافیک در جاده ها و یا افزایش استفاده از زمین و یا ساختمانهای موجود منجر گردد;. مفهوم متراکم سازی می تواند در اشکال گوناگونی به وقوع پیوندد و هر یک بر حسب معیار پایداری می­تواند متفاوت باشد. به عنوان مثال به نظر می­رسد تراکم فعالیت تأثیر بدتری نسبت به توسعه متراکم [ساختمانهای مسکونی] داشته باشد – بویژه وقتی که با ترافیک غیر محلی یکی شود. به توسعه در اراضی فرسوده کلاً با دید مثبتی نگریسته شده است و در توسعه کوچک مقیاس و محتاطانه، مخالفت کمتری به چشم می خورد;» (بارتون، 1379 : 19)

در اینجا منظور از شهر متراکم «;در حقیقت شکل شهری فشرده و متمرکزی است که مانع از اتلاف منابع و احساس گسستگی ناشی از جدایی و فاصله محل اسکان و فعالیت می شود. شهر متراکم بطور ضمنی، اولویت تراکم های بالاتر را، در جایی که امکان آن وجود دارد خاطر نشان می­کند. با این حال شهر متراکم به ما می­آموزد که برای احتراز از گسیختگی و شکاف در بافت شهری باید بر موقعیت توسعه شهری نظارت و کنترل داشت» (چایلد، 1379: 58)

 ولی آنچه در این مقاله بیشتر مد نظر است توسعه تراکم ساختمانی و مسکونی شهر می باشد بطوری بتواند جوابگوی رشد فزاینده جمعیت شهرهای بزرگ ایران باشد. اگرچه همانند مبحث قبلی که بیان شد نمی­توان تنها یک بعد از پایداری را مد نظر قرار داد، در این بحث نیز نمی توان فقط یک شکل از توسعه متراکم را در نظر گرفت و باید بطور همزمان به جنبه های گوناگون آن توجه نمود. لکن با توجه به اینکه در این یادداست موضوع مورد مطالعه بیشتر جنبه های انسانی و اجتماعی شهر می باشد، پس تاکید بیشتر بر توسعه متراکم ساختمانهای مسکونی خواهد بود

نوربرت شوئنوئر توسعه متراکم ساختمانهای مسکونی را اینگونه معرفی می کند: تغییر الگوی مسکن و ساختمانهای مسکونی در شهر بگونه­ای که سکونت در خانه های تک واحدی حیاط دار (درونگرا) و پراکنده که در ساخت آنها بیشتر از سطح استفاده می­شود و پیشتر در ایران مرسوم بوده و هم اکنون هم مرسوم می­باشد، به شکل سکونت در خانه­ها و آپارتمانهای چند واحدی (برونگرا) چند طبقه و بعضاً بلند مرتبه که در ساخت آنها بیشتر از فضای عمودی استفاده می شود تغییر نماید (شوئنوئر، 1380 : 48) . که این گونه مسکن ها نیز در شهرهای بزرگ ایران رواج یافته و هر روز بر میزان این گونه ساختمانها افزوده می شود. توسعه متراکم ساختمانهای مسکونی خود می تواند به چندین شکل انجام گیرد، ولی دوشکل عمده آن که در ایران کم و بیش مطرح گردیده و مد نظر می باشد عبارت است از توسعه و ساخت  ساختمانهای بلند مرتبه و برج ها با تراکم سکونتی زیاد در آنها و دیگری توسعه و ساخت  ساختمانها و آپارتمانهای با ارتفاع متوسط و عمدتاً سه تا پنج طبقه و تراکم سکونتی متوسط در آنها

حال که شرحی اجمالی بر مفاهیم توسعه پایدار، توسعه شهری پایدار ، توسعه متراکم شهری، و توسعه متراکم ساختمانهای مسکونی ارائه شد باید به بررسی این موارد بپردازیم که آیا توسعه ساختمانهای مسکونی متراکم در شهرهای ایران از دیدگاه اصول توسعه پایدار ضرورتی دارد و اگر چنین است کدام الگوی مسکن متراکم در ایران وجود شهرهای پایدارتری را تضمین می نماید و این الگوهای مسکن از نقطه نظر توسعه پایدار دارای چه مزایا و چه معایبی می باشند

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی ژئومورفولوژی حوضه آبریز انامق چای با تاکید بر حرکات توده ای در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی ژئومورفولوژی حوضه آبریز انامق چای با تاکید بر حرکات توده ای در فایل ورد (word) دارای 134 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی ژئومورفولوژی حوضه آبریز انامق چای با تاکید بر حرکات توده ای در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

مقدمه
زمین از بدو پیدایش دائماً در حال تحول و دگرگونی بوده است و عواملی که موجب این تغییر شکل و دگرگونی در سطح زمین می شوند به عوامل مورفوژنیک معروف هستند. تغییرات شکل زمین و نیروهای داخلی و خارجی در طول زمان و مورفولوژی زمین از نظر فرسایش و ارتفاع پذیری تدریجی زمین اثر گذاشته و نتیجه اینکه در تغییر مناظر دخالت داشتند و چهره زمین را دائم عوض کرده است.
ژئومورفولوژی تشخیص و توصیف اشکال سطحی زمین و هدف از کاربرد آن بررسی، دسته بندی و پیش بینی تحولات آنی و فعلی این اشکال است. ژئومورفولوژیست ها از یک طرف به دنبال شناخت علل پیدایش شکل های سطحی زمین و برچیدگی ان شکلها و نیروهای تغییر دهنده آنها از لحاظ زمانی و مکانی هستند و از طرف دیگر در پی این امر مهم هستند که نیروهای تغییر دهنده در طول زمان ومکان معین چگونه می توانند روی محیط و ساختارهای انسانی اثر بگذارند از جمله مسائل دیگری که می توان به آن اشاره کرد محیط های طبیعی در سطح کره زمین همواره می تواند باعث مخاطرات طبیعی گوناگون شوند. در کشورهای مختلف جهان مسئله دستیابی به راه حل ها و شیوه های مناسب جهت مهار و کنترل و کاهش این خطرات و خسارتهای ناشی از حوادث طبیعی، برنامه ریزی اصولی در استفاده از محیط های طبیعی به صورت مسئله جدی خود نمایی می کند. بدون شک لازمه هر برنامه ریزی و استفاده بهینه از محیط های طبیعی با نگرش حفظ تعادل و پایداری صورت می گیرد.
  بنا به اظهار رئیس گروه مطالعات امور زمین لرزشهای کشور در تاریخ 7/5/1387 تقریباً 32 هزار زمین لرزه در کشور شناسائی شده است که کار مطالعاتی 4900 زمین لرزش آغاز شده و در صورت تأمین اعتبارات کار مطالعاتی گسترش می یابد. با تأسیس بانک اطلاعاتی زمین لرزشها در کشور مطالعه پایدار سازی و تهیه نقشه های زمین لرزشی و مطالعه رفتار سنجی زمین لرزش را در این بانک صورت می گیرد.
  بنابراین بررسی و مطالعه حرکات توده ها و انواع آن برای شناسایی نواحی مستعد و شناخت عوامل موثر در وقوع حرکات جهت اجتناب از این اراضی برای سرمایه گذاری وارائه فعالیتهای اقتصادی دارای اهمیت است.پدیده ناپایداری دامنه ها از جمله مخاطرات طبیعی است که موجب خساراتی مالی، جانی و تخریبی منابع طبیعی فراوان در کشور می گردد.
  فرسایش خاک، وقوع انواع حرکات توده ای در زمین های مستعد حرکات توده ای وجود دارد و رابطه راهکارهای بی شماری برای کاهش فرسایش و هدر رفت خاک که علاوه بر جلوگیری و از بین رفتن مناطق زراعی و قابل بهره برداری وجود دارد که موجب کاهش رسوبات و افزایش مخازن سدها از جمله کلان سدها شده و مدت زمان بازدهی انهار را افزایش می دهد (رضائی مقدم و ثقفی، 1387).
  حرکات توده ای مواد فزاینده های ژئومورفیک طبیعی هستند که بر اساس ویژگیهای خاص محیطی یک محل اتفاق می افتد.این پدیده ها که بخشی از فرایندهای فرسایش دامنه ای هستند سبب انتقال حجم زیادی از مواد دامنه ای مانند سنگریزه ها و واریزه ها و غیره به دره می شوند .
  در کشور ایران به دلیل شرایط آب و هوایی و زمین شناسی و توپوگرافی مستعد وقوع حرکات توده ای، تلفات جانی و خسارتهای مالی و زیست  محیطی قابل توجهی به همراه دارد به طوریکه علاوه بر تخریب خاکهای حاصلخیز موجب تهدید و تخریب سکونت گاههای انسانی و زیر ساخت های بشری، قطع راههای ارتباطی و غیره می شوند. در نواحی مختلف کشور ایران چنانکه تا سال 1380 تعداد32250 مورد زمین لرزش به ثبت رسیده است و تخمین زده می شود که تعداد آنها بالغ بر دو برابر این رقم باشد (حسن پور، 1387). همچنین بر اساس گزارش کمیته ملی کاهش بلایای طبیعی وزارت کشور، سهم خسارت سالانه ناشی از حرکات توده ای در ایران 500 میلیارد ریال برآورد گردیده است (احمدی و طالبی، 1380: 324).
  منطقه مورد مطالعه در شمال غرب ایران در استان آذربایجانشرقی واقع شده است. این منطقه بین عرض جغرافیایی ًً01 41ً  45 و طول جغرافیایی  ً29ًً  ً23   38  با حداکثر ارتفاع 1590 متر از سطح دریا (در بالا دست حوضه) و حداقل ارتفاع 1441 متر (در خروجی حوضه آبریز) در دامنه های شمالی ارتفاعات میشو واقع شده است.

     فصل اول
    کلیات (طرح مسئله)

1-1- بیان مسئله
ژئومورفولوژی مطالعه اشکال ناهمواریهای پوسته زمین و عوامل عمده شکل دهنده آنهاست و همچنین تعیین اشکال اولیه و اصلی ناهمواریها و محیط مورفوکلیماتیک هنگامی که ناهمواریها را بوجود می آورد و ژئومورفولوژی در مقیاس وسیعی با فعالیت های انسانها و مسائل آنها مرتبط است برای اینکه فعالیت های آن بازدهی دلخواهی داشته باشد ، باید متناسب با دینامیک محیط و با در نظر گرفتن نقش عوامل مورفوژنیک تنظیم شود . با فراهم آوردن اطلاعات دقیق از مورفودینامیک محیط و شناخت مناطق با ثبات و یا ناپایدار و محاسبه میزان پایداری و یا آسیب پذیری آن در ارتباط با نوع فعالیت انسان در صنعت قرار گیرد . ژئومورفولوژی در ایران نیازمند برنامه ریزی صحیح و کاهش خسارتهای جبران ناپذیر و راه حلهای کاهش این خطرات می باشد.
  پژوهش مورد نظر در جهت بررسی ژئومورفولوژی با تاکید بر حرکات توده ای روستای انامق و حوضه انامق چای بررسی و هدایت خواهد شد که با انجام بررسیهای اصولی و منطقی از سطح منطقه به شناخت صحیح میتوان دست یافت. در واقع توجه به نقش تکتونیک در گذشته و حال و تأثیر آن در شکل گیری و مورفولوزی منطقه و نقش عوامل فرسایش از جمله دینامیک آبها و اثرات آب و هوا را شامل می شود که در خصوص مسائل ژئومورفولوژیکی نیاز به بررسی و تحقیق اساسی دارد.
  در ایران با توجه کمبود تلاشهای تحقیقی در زمینه ژئومورفولوژی تنوع چشمگیر شرایط محیط طبیعی مسائل بسیار متعدد و فراوان با هدفهای گوناگون وجود دارد (فیضی و معتمد، 1378). علاوه بر ژئومورفولوژی یک منطقه میتوان به حرکات توده ای که یکی از مخاطرات طبیعی است اشاره کرد که از نظر فراوانی وشدت وقوع خسارت های مستقیم راهها و مسیر آبراهه ها و تأسیسات مسکونی و افزایش رسوبات و کاهش ظرفیت مخازن سدها را به دنبال دارد.
  با عنایت به موقعیت، لیتولوژی و دینامیک منطقه مورد مطالعه این واحدهای ژئومورفولوژیکی بسیار فعال بوده وبا توجه به کاربریهای مختلف آنها همه ساله مشکلاتی را برای ساکنین محلی فراهم می آورد وقوع حرکات توده ای به عملکرد رودخانه ها، بررسی پادگانه ها و تغییرات ستون و خانه های و به تبع آن تأثیر و پراکنش و موجودیت پادگانه های رودخانه ای بوده است (رشیدی، 1388).
 روستای انامق از توابع شهرستان مرند (بخش مرکزی) استان آذر بایجان شرقی می باشد و جزء دهستان میشاب شمالی است این روستا با موقعیت جغرافیایی ًً29 ثانیه 23ً دقیقه و 38 درجه طول جغرافیایی وًًًً01 ثانیه 41ً دقیقه و 45 درجه عرض جغرافیایی و به ارتفاع 1590 متر از سطح دریا قرار گرفته است و از نظر آب و هوایی جزء مناطق کوهستانی و از نظر چینش روستا جزء روستاهای متمرکز می باشد.
 حوضه آبریز انامق چای بدلیل حاکمیت سیستم های فرسایشی پریگلاسیر رودخانه ای و وقوع حرکات دامنه ای جریان های رودخانه ای و سیلابی از عمده ترین پدیده های مورفولوژی منطقه می باشد که سکونت گاههای روستایی را مورد تهدید قرار می دهد (مختاری، 1376). این روستا بر روی تراس های رودخانه ای واقع شده است که بر روی گسل های اصلی و فرعی واقع شده است. این رود از کوههای انامق سرچشمه می گیرد و آب آن حدود 50 لیتر در ثانیه و اراضی دیزج یکان را مشروب می کند.
  سنگهای بخش کوهستانی منطقه مورد مطالعه از نوع گرانیتی و داسیت و دیاباز است و جنس آنها سخت و سفت است و به این علت حرکات توده ای از نوع افتان در منطقه روی می دهد و چون از خاک مارن و ماسه سنگ تشکیل شده اند بستر رودخانه را با خطر مواجه می کند و حرکاتی مثل جریانات گلی و لغزش و خزش در بخش پایین دست رودخانه اتفاق می افتد و رودخانه از مواد آبرفتی انباشته شده باعث کاهش شیب زمین می شود و در قسمتهای پایین دست عرض رودخانه بازتر شده و با توجه به اینکه در قسمتهای پایین دست رودخانه مراکز ماسه شوئی مشغول فعالیت می باشند این امر باعث شده که مواد آبرفتی حاصل از بالا دست رودخانه تخلیه شده و باعث انباشت بیش از حد در سد انامق می شود.

 

منابع و مأخذ
1- احمدی،حسن، طالبی اسفند رانی، (1380)، بررسی عوامل مؤثر در ایجاد حرکات توده ای لغزش، مجله منابع طبیعی ایران، شماره 4 (ص 329-323).
2- احمدی، حسن، (1378)، ژئومورفولوژی کاربردی فرسایش آبی، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران.
3- اسدیان، خدیجه، (1373)، جغرافیای دیرینه، انتشارات دانشگاه تهران.
4- بلاد پس، علی، (1382)، تحلیلی بر ژئومورفولوژی لغزش ها در منطقه ماکو (ماکو تا دشت بازرگان). مجله فضای جغرافیایی، شماره 10، سال سوم، دانشگاه آزاد اسلامی اهر.
5- بلادپس، علی، 1386، جزوه درسی روش ها و تکنیک های ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی، دانشگاه آزاد مرند.
6- بلاد پس، علی، 1387، اصول نقشه خوانی در جغرافیا، اتشارات آشینا.
7- بهبهانی، محمد رضا (1380)، هیدرولوژی آبهای سطحی، انتشارات دانشگاه تهران.
8- حسن پور، لیلا، (1387)، تکامل ژئومورفولوژیکی نازلو چای، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد مرند.
9- خیام، مقصود. 1365. مبانی ژومورفولوژی (ترجمه). چاپ دوم. انتشارات نیما (نیمای سابق).
10- رجائی، عبدالحمید (1373)، ژئومورفولوژی کاربردی در برنامه ریزی و عمران ناحیه ای، انتشارات قومس
11- رجایی، عبدالحمید، (1373)، کاربرد ژئومورفولوژی در آمایش سرزمین و مدیریت محیط، انتشارات قومس.
12- رسولی، علی اکبر (1375)، تحلیلی بر فناوری سیستمهای اطلاعات جغرافیایی. انتشارات دانشگاه تبریز.
13- روستایی، شهرام، (1379)، پژوهش در دینامیک لغزش های زمین و علل وقوع آنها با استفاده از روشهای مورفومتری در حوضه اهر چای، پایان نامه دکترای تخصصی جغرافیای طبیعی دانشگاه تبریز.
14- رشید فار فار، علیرضا، (1388)، عوامل مؤثر در شکل گیری پادگانه های آبرفتی دامنه شمالی میشو داغ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد مرند.
15- رضائی مقدم و ثقفی ، (1387)، رودخانه ها و دشت های سیلابی، انتشارات سمت.
16- ریچارد جی، چورلی و…. (1379)، ژئومورفولوژی، ترجمه احمد معتمد، انتشارات سمت.
17- زاهدی، مجید، (1378)، مقدمه ای بر کارتوگرافی، انتشاترات سمت.
18- شایان، سیاوش (1367)، انواع سنگ مادر، هوازدگی و مواد حاصله از آن، مجله رشد جغرافیا، سال چهارم، شماره 15.
19– عیوضی، جمشید، (1383) ، ژئومورفولوژی ایران، انتشارات دانشگاه پیام نور.
20- علیزاده، امین (1382)، اصول هیدرولوژی کاربردی، انتشارات آستان قدس رضوی.
21- علایی طالقانی، محمود، (1384)، ژئوموفولوژی ایران، نشر قومس.
22- علیجانی، بهلول. 1378. مبانی آب و هوا شناسی. انتشارات سمت.
23- کاویانی، محمد رضا و علیجانی، بهلول، (1378)، مبانی آب و هوا شناسی، انتشارات سمت.
24- مختاری، داود، (1376)، تحلیل برخی از مسائل مورفو دینامیک دامنه شمالی میشو و دشت سیلابی کشکسرای، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز.
25- مختاری، داود، (1385)، کاربرد ریخت سنگی در تعیین میزان فعالیت گسلهاع نمونه موردی گسل شمالی میشو، مجله علوم زمین، شماره 59.
26- مختاری، داود، (1378)، نفش نو زمین ساخت در تکامل سامانه های رودخانه ای در کواترنر ، مطالعه موردی رودخانه های دامنه شمالی میشو داغ، مجله علوم زمین، شماره 57.
27- ماکس دریو، (1382)، مبانی ژئومورفولوژی، ترجمه مقصود خیام، اتنشارات نیما.
28- محمد جانی، مریم (1384)، مطالعه تحول ژئومورفیک حوضه رودخانه روضه چای، پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تبریز.
29- محمودی، فرج الله، (1374)، ژئومورفولوژی دینامیک، انتشارات دانشگاه پیام نور.
30- محمودی، فرج الله، (1376)، ژئومورفولوژی اقلیمی، انتشارات دانشگاه پیام نور.
31- محمودی، فرج الله، (1383)، ژئومورفولوژی ساختمانی، انتشارات دانشگاه پیام نور.
32- موحد دانش، علی اصغر، (1373)، هیدرولوژی آبهای سطحی ایران، انتشارات سمت.
33- نادر صفت، محمد حسین، (1382)، ژئومورفولوژی عمومی، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی تهران.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود کاربردهای خاک شور و بررسی خاک شور سمیرم در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود کاربردهای خاک شور و بررسی خاک شور سمیرم در فایل ورد (word) دارای 75 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود کاربردهای خاک شور و بررسی خاک شور سمیرم در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست مطالب

چكیده
مقدمه
فصل اول: مواد نسوز
1-1    تعریف مواد نسوز
1-2    نقش مواد نسوز
1-3    خواص مواد نسوز
1-4    انواع مواد نسوز
1-5    تقسیم بندی فرآورده های نسوز
فصل دوم: انواع رس ها و ویژگی های آنها
2-1- تقسیم بندی كانی های رس
2-2- روش شناخت
2-3- انواع رس ها و كاربردهای آنها
2-3-1- كائولن
2-3-2- بال كلی
2-3-3- رس های نسوز
2-3-4- بنتونیت
2-3-5- فولر زارث
2-4- خاك نسوز
2-5- وضعیت تولید محصولات رسی در دنیا
2-6- وضعیت صنعت نسوز در ایران
2-7- تولید – میزان صادرات و واردات خاك نسوز در ایران
فصل سوم: معدن سمیرم اصفهان
3-1- تاریخچه اكتشاف معدن
3-2- خلاصه وضعیت زمین شناسی
3-3- مشخصات ماكروسكوپی خاك نسوز سمیرم
3-4- بررسی كانی با آنالیز اشعه X
3-5- تركیب شیمیایی
3-6- خواص فیزیك شیمیایی
3-7- خردایش
3-7-1- خردایش خشك با سنگ شكن
3-7-2- خردایش تر
3-8- روش های جداسازی
3-8-1- جیك
3-8-2- سیكلون
3-8-3- مكاسیفایر آبی
3-8-4- فلوتاسیون
3-9- تكلیس ماده معدنی سمیرم
فصل چهارم: نتیجه گیری
4-1- خلاصه نتایج بدست آمده
4-2- فلوشیت
منابع و مأخذ
فهرست منابع فارسی.
فهرست جداول ها

مقدمه
1-1-    جدول تقسیم بندی فرآورده های نسوز
2-1- جدول تقسیم ثانویه بر اساس خواص در آدتاهپدرال میزال ها
2-2- جدول مهمترین تولید كنندگان كائولن
2-3- جدول پارامترهای مورد نیاز برای كائولن جهت تولید محصولات شاموتن نسوز
2-4- جدول پارامترهای مورد نیاز برای كائولن جهت تولید محصولات نسوز نمیدامیدی
2-5- جدول مهمترین كشورهای تولید كننده بال كلی
2-6- جدول تقسیم بندی رس های بال كلی در صنعت سرامیك سازی
2-7- جدول تقسیم بندی خاك رس ها بر اساس اكثریت اندازه دانه ها به میلیمتر
2-8- جدول تقیسم بندی خاك رس ها بر اساس مواد دانه درشت برای صنعت سرامیك
2-9- جدول تقسیم بندی خاك رس ها بر حسب تركیب دانه ها
2-10- جدول تقسیم درجه نسوزندگی و ضریب چسبندگی.
2-11- جدول تقسیم بندی محصولات آلومینیوم سیلیكاتی بر حسب نسوزندگی
2-12- جدول تولید – خاك نسوز در چهار سال 78- 79- 80- 81
3-1- جدول درصد خاك نسوز در معدن سمیرم
3-2- جدول ذخایر بلوك های مختلف معدن
3-3- جدول تجزیه شیمیایی لایه برداشت شده
3-4- جدول تركیب لایه های كم آهن بر اساس رنگ ها
3-4- جدول تركیب شیمیایی لایه میان و پایین از قسمت لایه مفید.
3-5- جدول نتایج بدست آمده از آزمایشات فیزیكی شیمیایی.
3-6- جدول رابطه اندازه دانه ها و پلاستیسیته.
فهرست نقشه ها

2-1- نقشه پراكندگی رس های نسوز در ایران
3-1- نقشه زمین شناسی منطقه معدنی سمیرم
فهرست شكل ها

1-1- شكل انواع مواد نسوز
4-1- شكل فلوشیت مراحل در معدن سمیرم
چكیده:
ایران با داشتن پیشینه تاریخی و آثار تمدن بشری به لحاظ موقعیت جغرافیایی و زمین شناسی یكی از نادرترین كشورهای جهان می باشد. ذخائر ارزشمند و گوناگون مواد معدن از جمله مواهب الهی است كه به این سرزمین ارزانی گردیده است.
گذر ایران از دوران مختلف زمین شناسی با كوه زایی ها، آتشفشان ها، پیشروی و پس روی دریاها حكایت از وخور انواع متفاوت مواد معدنی در جای جای این خاك پرگهر دارد.
همزمان با گسترش روز افزون صنایع، در نتیجه نیاز صنعت به مواد خام لزوم توسعه فعالیتهای زمین شناسی و اكتشافات معدنی و تجهیز و بهره برداری از معادن بیش از پیش احساس می گردد. توسعه صنعت نسوز در گرو اهتمام ویژه به شناسایی مواد معدنی و توسعه معدنكاری است.
آنچه در مجموعه زیر آمده است مختصری در مورد خاك های نسوز علل الخصوص خاك نسوز سمیرم اصفهان و كاربردهای صنعتی آنها می باشد.
در پایان نیز منابع و مآخذ استفاده شده ذكر گردیده است.
مقدمه:
تاریخ توسعه مواد و فرآورده های نسوز اجبارا به تاریخ بسوا و توسعه صنایع ذوب و سرامیك ارتباط پیدا می كند از زمان های قدیم، اطلاعات كمی در دست است ولی از تاریخ ذوب فلزات و آثار آن، می توان گفت كه از ده هزار سال پیش مواد نسوز مورد استفاده بودند و در سه قرن اخیر، بسط و توسعه بسیار یافته اند.
به خصوص در قرن حاضر كه تكنیك های پیشرفته و مواد اولیه پیش ساخته به كار گرفته می شود مصری ها در پنج هزار سال پیش از مواد نسوز استفاده می كردند. در 2500 سال پیش برای ساختن قصر داریوش در ایران از آجرهای پخته شده سیلیس استفاده شده است تاریخ تولید انواع فرآورده های نسوز در جدول زیر آمده است. تاریخ توسعه مواد و فرآورده های نسوز اجبارا به تاریخ بسوا و توسعه صنایع ذوب و سرامیك ارتباط پیدا می كند از زمان های قدیم، اطلاعات كمی در دست است ولی از تاریخ ذوب فلزات و آثار آن، می توان گفت كه از ده هزار سال پیش مواد نسوز مورد استفاده بودند و در سه قرن اخیر، بسط و توسعه بسیار یافته اند…
– خلاصه نتایج بدست آمده:
با توجه به مطالعات اشعه X و تركیب كانی شناسی و تركیب شیمیائی بافت و ساخت، خواص فیزیكو و شیمیائی سنگ معدنی و مطالعات و تحقیقات انجام شده قبلی می توان بطور خلاصه نتایج زیر را بدست آورد.
1-    ماده معدنی كائولینیت از نوع دیكیت است.
2-    هماتیت باطله معدنی اصلی سنگ را تشكیل می دهد كه بصورت دانه های مجزا و پوسته های بسیار ریز میكروسكوپی و هماتیت های هیدراته شده قابل جدایش نیستند و درصد اصلی هماتیت در سنگ معدنی بصورت ذرات درشت است.
3-    در ماده معدنی هماتیت بصورت عدسی های جداگانه به ابعاد تا 3 سانتیمتر و بصورت رگه های بقطر تا 2 سانتیمتر و دانه های درشت تا 2 میلیمتر و ذرات قابل جدایش تا نیم میلیمتر دیده میشود.
4-    سختی هماتیت بیشتر از كائولینیت است.
5-    شدت جذب آب كائولینیت بسیار زیادتر از هماتیت است.
6-    مقدار جذب آب كائولینیت بسیار زیادتر از هماتیت است.
7-    خردایش ماده معدنی موجب خردشدگی بیشتر كائولینیت از هماتیت می شود.
8-    با كنترل زمان جذب آب در ماده معدنی میتوان خردایش دوگانه متفاوت در سنگ معدنی را به خوبی كنترل كرد.
9-    تغییر ابعاد دو كانی در نتیجه جذب آب و خردایش تحت ویبراسیون پروسه اصلی جدایش دوگانه است.
10-    با ویبراسیون سنگ معدنی آب خورده در زمان معین می توان دوگانه كائولینیت و هماتیت را از هم جدا نمود.
11-    محصول بدست آمده دارای مقدار اكسید آهن جزئی و قابل قبول بوده و عمدتا شامل آن قسمت از هماتیت و یا هماتیت هیدراته است كه قابل جدایش به روشهای دیگر نیز نمی باشد.

4-2- فلوشیت
1-    سنگ مواد معدنی بعد از استخراج حداكثر به ابعاد 150 میلیمتر در داخل مخزن ریخته می شود.
2-    مخزن
3-    نوار مقاله- جهت حمل ماده معدنی به سرند ویبره
4-    سرند ویبره برای دانه بندی ماده معدنی در ابعاد 100+، 50، 25+،10+،6+،3+،3-،0 میلیمتر
5-    نوارهای نقاله برای حمل 7 كلاس دانه بندی شده به 7 مخزن.
6-    7 عدد مخزن جهت انبار كردن ماده معدنی دانه بندی شده
7-    نوار مقاله به تعداد عدد برای حمل ماده معدنی به حوضچه های متحرك.
8-    تعداد هفت حوضچه متحرك برای آبگیری ماده معدنی
9-    تعداد هفت دستگاه شیكر
10-    تعداد14 نوار نقاله، 7 نوار نقاله برای حمل مواد كنسانتره و 7 نوار برای حمل باطله از 7 دستگاه شیكر به انبارها
11-    انبار محصول كنسانتره
12-    انبار مواد باطله
13-    منبع آب
14-    تیكنر
15-    سد باطله

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی موقعیت خلیج فارس و جزایر سه گانه در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی موقعیت خلیج فارس و جزایر سه گانه در فایل ورد (word) دارای 53 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی موقعیت خلیج فارس و جزایر سه گانه در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

از روزگار یونانیان كهن كه پیش از میلاد مسیح آغازگر مطالعه نوین جغرافیا بودند و با استناد به مكتوبات «استرابو» كه پدر جغرافى لقب یافته تا پس از اسلام و آثار ابوریحان بیرونى و ابن فقیه هیچگونه تشكیكى در نام خلیج فارس ملاحظه نمى شود و همگان كه نام بردن از همه آنان مستلزم نگارش صفحات بسیار است آن را به نام راستین خود خوانده اند.
در اعصار بعدى تنها به ذكر یك نمونه اكتفا مى شود كه به گواهى جرجى زیدان مورخ نامى عرب در كتاب تاریخ تمدن اسلامى كاربرد عبارت خلیج فارس در میان مورخان و جغرافیدانان از قرن سوم هجرى و پسان تر عمومیت داشته اما طرفه اینكه المنجد معروف ترین دایره المعارف دنیاى عرب از همان نخستین چاپ خود همیشه از نام خلیج فارس استفاده كرده است.
حتى سیاستمداران واقع بین و بدون غرض عرب هم دلیلى براى جعل تاریخ و ابداع اسامى ساختگى نمى دیدند آنچنان كه دكتر محمد نوفل معاون دبیر كل اتحادیه عرب در كنفرانس حقوق بشر تهران در سال ???? در حضور خبرنگاران پیرامون نام خلیج فارس گفت: «من كوشش هایى را كه براى تغییر نام خلیج فارس به خلیج عربى صورت مى گیرد تمسخر مى كنم و این كوشش ها را بى نتیجه مى دانم و محكوم مى كنم».
در واقع این سرهنگ عبدالكریم قاسم بود كه پس از كودتا و قبضه قدرت در عراق به سال ???? از گرد راه نرسیده رؤیاى رهبرى جهان عرب وسوسه اش كرد و «دشمن تراشى براى تحریك احساسات ناسیونالیستى» را دستمایه مناسبى براى آرزوهاى خود تلقى كرد و هم او بود كه براى نخستین بار نام جعلى «خلیج عربى» را بر زبان راند.

 

منابع و مآخذ:
1 – عزتی، عزت الله، محبوبه بیات، جنگ سرد، صلح سرد، انتشارات قومس 1384.
2 – عزتی، عزت الله ژئوپولتیك در قرن 21 انتشارات سمت 1382، تهران
3 – ماهنامه اطلاعات سیاسی اقتصادی، 1379، مقاله ایران مركز مركز ژئوپولتیك جهان است. ژنرال فن هاوزن ترجمه شهروز رستگار نامدار.
4-افشار(سیستانی)، ایرج. نگاهی به بوشهر، جلد اول، تهران، موسسه انتشاراتی و آموزشی نسل دانش، تابستان 1369، ص124-125
5-وزیری كرمانی، احمدعلی خان. تاریخ كرمان (سالاریه)، به كوشش محمدابراهیم باستانی پاریزی، تهران، انتشارات ابن سینا، 1352، ص28-283
6-نطنزی، معین الدین. ملوك شبانكاره، تصحیح ژان اوبن، تهران، كتاب فروشی خیام، دیماه 1336، ص11
7-زرین قلم، علی. سرزمین بحرین، تهران، كتاب فروشی سیروس، شهریورماه 1337، ص71-72
8-رسایی، فرج اله. دوهزار و پانصدسال بر روی دریاها، تهران، پیك دریا، 1350، ص271
9-لاكهارت، لورنس.نیروی دریایی ایران در زمان نادرشاه افشار، سالنامه دنیا، سال 7، 1331، ص188
10-انتقال شاخه ای از اعراب قاسمی یا جاسمی ناحیه جلفاره توسط مولاعلی شاه، دریابیگی نادرشاه و حاكم بندرعباس و اداره كننده جلفاره(كرانه های عمان) به كرانه های شمالی و اسكان آنها در بندرلنگه صورت گرفت اما در زمان كریم خان زند از این منطقه اخراج شدند.
11-قائم مقامی، جهانگیر. بحرین و مسائل خلیج فارس، تهران، كتابخانه طهوری، مهر1341، ص117-118
12-اطلاعات و مطبوعات وزارت امورخارجه. انقلاب سفید و سیاست مستقل ایران، تهران، دی ماه 1351، ص33-34
13-موسوی همدانی، صدیقه. دریا و دلاوران، تهران، بی نا، 1352، ص48
14-جعفری ولدانی، اصغر. نگاهی تاریخی به جزایر ایرانی تنب و بوموسی، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، 1376، ص98
15-كرزن، جرج.ن. ایران و قضیه ایران، جلد دوم، ترجمه غ.وحید مازندرانی، تهران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، 1350، ص492

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود ستارگان و بررسی تغییر و تحولات آنها در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود ستارگان و بررسی تغییر و تحولات آنها در فایل ورد (word) دارای 175 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود ستارگان و بررسی تغییر و تحولات آنها در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

«فهرست مندرجات»
پیشگفتار   
چکیده   
بخش اول : کلیّات ستاره شناسی
فصل اول : ستاره شناسی 2
مقدمه 3
1-1    پیشینه ستارگان      4
1-2    ستاره چیست؟    11
1-3    اندازه گیری فاصله ستارگان    14
1-4    رصد خانه ها و تلسکوپ ها    18
فصل دوم : انواع ستارگان    21
مقدمه    22
2-1 ستاره ای به نام خورشید    23
2-2 ستاره های هالی 28
2-3 ستاره های دنباله دار و شهابها    30
2-4 ستارگان متغییر    40
2-5  نواخترها، ابر نو اخترها    41
2-6 خوشه پروین    45
2-7 ستارگان تپنده 47
2-8 ستاره نوترونی 49
نتیجه گیری بخش اول 51

بخش دوم : تحولات ستارگان

فصل سوم : ویژگی های ستارگان    57
مقدمه    58
3-1 طیف ستارگان    59
3-2 دمای ستارگان    61
3-3 جرم  ستارگان    64
3-4 رنگ ستارگان    66
3-5 درخشندگی ستارگان    67   
3-6 حرکت ستارگان 71
3-7 نیرو گرانشی ستاره 74
3-8 مختصات استوایی ستارگان 77
فصل چهارم : از تولد تا مرگ    80
مقدمه 81
4-1 نحوه تشکیل ستاره 81
4-2 منابع انرژی ستاره 86
4-3 زندگی ستاره 87
4-4 واکنش زنجیری    89
4-5   انفجار ستارگان    91
4-6 تکامل ستارگان    94
4-7 تحول ستارگان    98
4-8 مرگ ستارگان    99
4- 9 سیاه چاله ها    105
4-10 کوتوله سفید    105
نتیجه گیری بخش دوم    107
بخش سوم : نجوم، فیزیک ستاره

فصل پنجم : فیزیک ستاره 111
مقدمه 112
5-1 ابرهای گازی بین ستاره ای 113
5-2 ستاره های دوتایی    115
5-3 اجتماعات ستارگان    119
5-4 ستارگان جوان    122
5-5 ستارگان خاموش 122
نتیجه گیری بخش سوم    129
فصل ششم : نتایج و ضمائم 132
ضمائم 133
واژه نامه فارسی به انگلیسی 140
منابع 147

 

سؤالات مصاحبه
1-    نحوه ی تشکیل یک ستاره چگونه است؟
2-    آیا ستارگان در تمامی نقاط آسمان به طور یکنواخت پراکنده شده اند یا به علت خطای دید است که ستارگان انبوهی را در یک قسمت از آسمان مشاهده می کنیم؟
3-    مهم ترین ویژگی ها برای شناسایی یک ستاره چیست؟
4-    چه عواملی باعث تفاوت میان ستارگان می شود؟
5-    آیا احتمال دارد که خورشید پس از تبدیل به غول سرخ، نواختر شود.
6-    هر ستاره از تولد تا مرگ خود چه مراحلی را طی می کند؟
7-    با توجه به اینکه نمودار HR یکی از مهم ترین نمودارها برای تعیین درخشندگی ستارگان برحسب رده ی طیفی آن ها است در این باره توضیح دهید.
8-    آیا مراحل تحول برای تمامی ستارگان یکسان است و به چه عواملی بستگی دارد؟
9-چه چیز ترکیبات شهاب سنگی را که ما مشاهده می کنیم ایجاد کرده است؟
10- آیا مرگ ستاره به معنی نابود شدن و ناپدید شدن آن از آسمان است؟

 

منابع فارسی
1-    اسرار کهکشانها و ستارگان . ال . ای . کورویچ . از دی – سید احمد سیدی نوقابلی – مهندس بهزاد قهرمان – حسنعلی قهرمان انتشارات آستان قدس – چاپ اول 1370.
2-    آشنایی با رصدخانه های دنیا – زیکفرد مارکسی ورنرفاو – ملک جلالی – مهندس بهزاد قهرمان – دکتر عدالتی – انتشارات آستان قدس – چاپ اول 1371
3-    پیشگامان دانش اخترشناسی – کاوین سولیوان – علی اکبر شریفی – دکتر تقی عدالتی – علی کسالیانی – انتشارات آستان قدس – چاپ اول 1377
4-    186 پرسش و پاسخ نجومی – آین نیکلسون – دکتر عبدالمهدی ریاضی – هادی رفیعی – دکتر محمد تقی عدالتی انتشارات آستان قدس چاپ دوم 1383.
5-    ستاره شناسی و شناخت جهان – وسه فسو یاتشکی – شیشاکف و بایف – نازارها مبارچیان – انتشارات مهر – آبان 1361.
6-    ستاره شناسی در دنیای جدید – ب . آ . واروفتسف – ویلیامینف – ابوالفضل آزموده – انتشارات گوتنبرگ – چاپ اول 1380.
7-    ستارگان ساختار و تحول آن ها – آو جی . تیلر – دکتر تقی عدالتی – انتشارات استاد – چاپ اول بهار 1363.
8-    ستاره ای به نام خورشید – کیورکی جورج گاموف – محمد حیدری ملایری – انتشارات پیروز – چاپ سوم 1380
9-    سیری کوتاه در سرگذشت عالم – دکتر علی بهروزفر – انتشارات پیروز – چاپ سوم 1380
10-ساختار ستارگان و کهکشانها – پاول هاج – توفیق حیدرزاده – انتشارات گیتاشناسی – چاپ دوم 1372
11-شناخت مقدماتی ستارگان – توفیق حیدرزاده – انتشارات گیتاشناسی – چاپ اول 1364.
12-کاوشی در ستاره شناسی – ژاکلین و سیمون میتون – محسن مدیر شانه چی – انتشارات آستان قدس – بهمن 1356
13- نجوم و اختر فیزیک مقدماتی – زیلیک اسمیت – دکتر جمشید قنبری – دکتر تقی عدالتی – دکتر محسن سربیشه – انتشارات

منابع انگلیسی
1.    Astronomy . monthly . Astormdia . Box92788 , Milwaukkee , WI .
2.    Sky and telescope , monthly , sky publishing corp .  49 Bay state Rd , Cambridge , MA.
3.    space scince Reviews , montly . D . Reidel , single 419 – 421 Dordrecht . Holland.
4.    phsics today Reviwes , American Institute of physics 335 E . 45 thst . new yorkny
5.    Rose . w. k . In troduction to Astrophysics . New york : Holt . Rinehartand Winston . 1973
6.    unsold . Albrecht . the new . cosmos . 3ded . New . york : springer – verlag . 1983

سایتها
1.    W WW .  astronomy now . com
2.    W WW .   parssky . com
3.    W WW .    nojum . com
4.    W WW .    isna . ir
5.    W WW .    toossky . com
6.    W WW .    persiandel . com
7.    W WW .   Hubble . ORG
8.    W WW .    Nasa . Gov
9.    W WW .   Jame jamshid . com

مجلات و روزنامه ها
1-    روزنامه قدس – 30/8/1384 – شماره 5146 – شماره سال هجدهم کتاب
2-    اخبار دنیای نجوم – مجله دانشمند – سال 43 – مرداد 1384 – شماره 502 – ص 16 و 17.
3-    اخبار نجومی – دانشمند 7 – سال 43 – ماهنامه مهر 1384 – صفحه 14 – صفحه 90
4-    کالر – جیمز – منشاء رشته طیفی در اختر فیزیک – دانشمند 5 – سال 24 – ماهنامه مرداد ماه 1365 – صفحه 83.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود شناخت هویت های جدید واقعی و مجازی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود شناخت هویت های جدید واقعی و مجازی در فایل ورد (word) دارای 47 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود شناخت هویت های جدید واقعی و مجازی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست مطالب

عنوان:

چکیده
مقدمه
کلیاتی پیرامون هویت
خود و تعامل
اینترنت و كاربران
هویت و اینترنت
هویت آفلاین در مقابل هویت آنلاین
روش شناسی
نتیجه گیری
منابع

مقدمه
امروزه، افراد بسیاری از تعاملات خود را در جهان مجازی انجام می دهند و این جهان مجازی به اندازه ای جذاب عمل كرده است كه چه بسا بسیاری از افراد بیشتر اوقات خود را در آن جهان به سر می برند تا در این جهان عینی و ملموس. این امر به نوبه خود ـ و البته با توجه به قابلیت هایی كه این جهان مجازی دارد ـ باعث شده است كه افراد به این فكر بیافتند تا کل هویت خود یا ابعادی از آن را آنطور كه خود دوست دارند تغییر دهند و بازتعریف كنند و با این هویت های تغییر یافته به تعامل در این جهان مجازی بپردازند.

 

منابع فارسی
رابرتسون، رولاند. 1380. جهانی شدن- تئوری های اجتماعی و فرهنگ جهانی. ترجمه كمال پولادی. تهران: نشر ثالث.

منابع انگلیسی
Bel, David. 2001. An Introduction to Cybercultures. London and New York: Routledge.
Giddens, Anthony.1991. Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age. Cambridge: Polity Press.
Goffman, Erving. 1959. The Presentation of Self in Everyday Life. Garden City, N.Y.: Doubleday.
Marshal, Gordon (1998), Dictionary of Sociology, Oxford: Oxford University Press.
Mathews, Gordon. 2000. Global Culture / Individual Identity. London and New York: Routledge.
Slevin, James. 2000. The Internet and Society. Cambridge: Polity Press.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله صنعت توریسم در اردبیل در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله صنعت توریسم در اردبیل در فایل ورد (word) دارای 39 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله صنعت توریسم در اردبیل در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله صنعت توریسم در اردبیل در فایل ورد (word)

مقدمه :  
نگاهی اجمالی به پتانسیل های گردشگری منطقه اردبیل:  
جاذبه های فرهنگی :  
بخش صنعت:  
اگروتوریسم (Agrotourism)  
اکوتوریسم (Ecotourism):  
معرفی برخی از پتانسیلهای توریستی اردبیل  
منطقه اکوتوریستی گردنه حیران:  
منطقه توریستی فندقلو:  
دریاچه شورابیل:  
دریاچه نئور :  
مجموعه بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی :  
سرعین، نگین گردشگری آذربایجان  
مجموعه‌ی کم‌نظیری از خانه‌های سنگی در دهکده‌ی صخره‌یی کلخوران اردبیل  
توده کوهستانی ساوالان:  
آلوارس ساوالان:  
منطقه اکوتوریستی برجلو- قینرجه  
ساماندهی اطراف منطقه بولاغلار  
مشکلات بخش نظری  
مشکلات بخش اجرائی  
منابع و مراجع:  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله صنعت توریسم در اردبیل در فایل ورد (word)

1-Tourism Planninig An Intergrated and Sustainable Development Aapproach

           Edward Inskeep h

2- اقتصاد گردشگری ام کریشنامورتی و استاونگا اچ مینک Krishna Morthy .M. Stavenga Mink H ،ترجمه : دکتر محمد رضا فرزین

3-       راهنمایی محمدتقی – طرح جامع گردشگری استان اردبیل ،دانشگاه تهران ، موسسه جغرافیا

4-       ماهنامه دیلماج- شماره ویژه توریسم وباستان شناسی شماره 15 آذر 84

5-       نشریه دانشجویی سایان – سال سوم شماره 11 آذر83

6-       ماهنامه بازاریابی – ویژه نامه توریسم – شماره 42- اردیبهشت 84

7-       مدیریت و برنامه ریزی – نشریه خبری – علمی و آموزشی و تخصصی خرداد و تیر 84 ،سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل

مقدمه

توسعه صنعت توریسم به عنوان بخشی از ابعاد توسعه اجتماعی و فرهنگی هر کشور در کنار توجه به درآمدزایی، اشتغال زایی و مقوله اقتصاد فرهنگ بسیار حائز اهمیت می باشد اکثر دولتها در تلاش هستند تا بخش مهمی از درآمد سرانه ملی خویش را از این صنعت تامین کنند چرا که درآمد زایی این صنعت نسبت به هزینه های ناچیز آن بسیار بالاست

امروزه یکی از قوی ترین نگاه ها در سطح بین الملل برای توسعه توریسم بعد اقتصاد توریسم می باشد براساس مطالعات WTO ” سازمان جهانی توریسم”پیش بینی می شودکه تعداد جهانگردان تا سال 2010 به یک میلیارد نفر برسد که در این بین درآمدی بالغ بر1550 میلیارد دلار عاید کشورهای جهان خواهد شد واز سوی دیگرروند اشتغالزایی دراین بخش 11/2 برابر سریع تر از سایر بخش ها عنوان شده است چرا که این صنعت بیش از صد میلیون شغل در سراسر جهان ایجاد می کند

شورای جهانی توریسم و سفر (WTTC) نیز سالانه در گزارشهای متوالی خویش از رشد اقتصادی توریسم در کشورهای جهان خبر میدهد براساس آمار WTO رکود گردشگران جهان با رشد 10 درصدی به 760 میلیون نفر رسیده است و پیش بینی می شود در سال 2006 این صنعت رشدی در حدود 5 الی 8 درصد داشته باشد میزان سرمایه گذاری در صنعت توریسم در سال 2000 معادل 701 میلیارد دلار یا 9/4 درصد از کل سرمایه گذاری بوده و پیش بینی می شود که تا سال 2010 این رقم به 1404 میلیارد دلار یا 10/6 درصد از کل سرمایه گذاری برسد

تاثیرات شگرف توریسم در کاهش نرخ بیکاری ،افزایش سطح درآمد، تامین منابع انرژی و رونق بازار صنایع دستی که طبق آمار موجود 10 میلیون نفر از آن ارتزاق می کنند تنها بخشی از مزایای ویژه پرداختن به این صنعت است به ازای ورود هر گردشگر 2تا 6 شغل بصورت مستقیم ایجاد می شود در محاسبات اقتصاد دانان توسعه این روند با احتسابات مشاغل در بخش های تولیدی و خدماتی برای هر گردشگر به ایجاد شغل برای 9 تا 15 نفر می رسد

هزینه لازم جهت ایجاد هر فرصت شغلی در بخش خدمات و صنعت بین 12 تا 25 هزار دلار است حال آنکه برای صنعتی چنین درآمد زا این حجم سرمایه گذاری بسیار اندک است

طی سالهای اخیر صنعت توریسم 1/5 درصد درآمد ملی جهان را بخود اختصاص داده است در حالی که سهم هریک از صنایع نظامی، نفت و فولاد به 5 درصد هم نمی رسد

توزیع جغرافیایی این درآمد به شدت نامتعادل است بطوریکه 80 درصد درآمد و اشتغال ناشی از این صنعت به آمریکا و اروپا اختصاص دارداز 20 درصد باقی مانده 2/5 درصد سهم خاورمیانه می باشد و از 2/5 درصد سهم خاورمیانه کمتر از یک درصد سهم ایران می باشد این صنعت در ایران بویژه در منطقه آذربایجان مراحل اولیه رشد خود را طی می کند و صنعتی نوپا به شمار می آید منطقه آذربایجان بویژه اردبیل با وجود دارا بودن قدمت تاریخی و داشتن ارتباطات فرهنگی و بازرگانی با ملل غرب وشرق فاقد جایگاه مناسب بین مناطق توریست پذیر به شمار می رود توسعه این صنعت خواه ناخواه متاثر از توسعه یافتگی کشور است و همواره با مشکلات و موانعی روبرو بوده است

کمبودها وموانع سبب کاهش توانمندیها در به حداکثر رساندن سهم بازار جهانگردی سطوح داخلی و بین المللی در بلند مدت گردیده وسئوالات بسیاری را در خصوص توسعه و تداوم بخش جهانگردی در آن مناطق مطرح می نماید

برای ورود هر توریست در کشورها مولفه های چون امنیت ، ارائه خدمات بهینه، میراث غنی تمدنی، اکوتوریسم ، ژئوتوریسم ، اگروتوریسم ، دریا و دریاچه ها ، تنوع فرهنگی ،تنوع آب وهوا،ویزای سهل وآسان; مورد نیاز است که با فقدان هر یک از این موارد ورود جهانگرد با مشکل و اختلال مواجه خواهد شد

اکنون رویگردانی کشورها به سمت استفاده و توسعه صنعت توریسم به گونه ای است که دولت ها تمام توان خود را صرف ایجاد زیرساختها و سرمایه گذاری در جهت تامین امکانات کرده و اجازه می دهند تا سرمایه گذاران دیگر بخشها در جریان مبادلات گردشگری و ایجاد خدمات و محصولات جدید توریستی وارد شوند به همین دلیل است که سطح بهره وری سرمایه گذاری در این کشورها به شدت افزایش می یابد

اسپانیا با داشتن کمترین جاذبه های گردشگری و تاریخی سالانه در حدود 30 تا 40 میلیارد دلاردرآمد کسب می کند 49 درصد منابع انرژی مصر و 37 درصد منابع ترکیه از محل صنعت توریسم تامین می شود

نگاهی اجمالی به پتانسیل های گردشگری منطقه اردبیل

معرفی و پرداختن به جنبه های مختلف توریسم منطقه اردبیل با توجه به بیشینه تاریخی و وجود تمدنهای مختلف در ادوار مختلف تاریخ و تنوع فرهنگی و اکوتوریسم مدنظر نمی باشد، و در این مقاله سعی برآن است که رئوس جاذبه های گردشگری معرفی شده و مشکلات موجود در امر جذب گردشگر بررسی شود

جاذبه های گردشگری منطقه اردبیل را می توان به جاذبه های فرهنگی اکوتوریسم و توریسم صنعتی تقسیم کرد

جاذبه های فرهنگی

کلیه پدیده های ساخت بشر، مورد توجه گردشگران بوده، فرهنگ و تمدن انسان در تشکیل و تکامل آن دخالت داشته است. جاذبه های فرهنگی نیز به چندین زیرشاخه تقسیم می شوند

الف: آثار باستانی و تاریخی:

شرایط مناسب جغرافیایی باعث شده تا آثار فراوانی از تمام دوره های تاریخی را در منطقه مشاهده کرد این آثار تاریخ مستند آذربایجان می باشد در تمام شهرها و روستاهای منطقه اردبیل به صور مختلفی چون کاخها ،پلها، قلعه ها و باغهای تاریخی وجود دارد

ب: اماکن متبرکه ومقدس :

با توجه به اینکه اردبیل و کوه ساوالان محل تولد زرتشت و خاستگاه شیعه در ایران می باشد می توان موار متعددی از آتشگاه ،مسجد و… را در منطقه مشاهده کرد آثاری مثل جمعه مسجد اردبیل و…

ج: جاذبه های زیارتی: زیارتگها و امامزاده ها

د: معماری سکونت گاههای انسانی، شهرها و روستاها

هـ: مراسم سنتی اجتماعی و مذهبی

و) موزه ها

در منطقه اردبیل موزه های متعددی در حال فعالیت هستند واقداماتی نیز برای تاسیس برخی از موزه های تخصصی انجام گرفته است می توان به موزه های مردم شناسی و چینی خانه بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی، موزه حیات وحش و … اشاره کرد

ز: شیوه های زندگی :

1-       کوچ نشینی

2-       روستانشینی

3-       شهر نشینی

بخش صنعت

در این زمینه منطقه اردبیل حرفهای زیادی برای گفتن دارد صنایع دستی این منطقه عبارتند از فرش (فرش قوبای اردبیل شهرت جهانی دارد)ورنی بافی ،مسند، گلیم ، جاجیم، جورابهای پشمی ،خورجین دوزی و … کشاورزی

 اگروتوریسم (Agrotourism)

 این شاخه پرورش میوه های متنوع را نیز در کنار محصولات کشاورزی و دامداری شامل می شود توسعه توریسم روستایی ضمن اینکه در دید کلان درآمد ملی را افزایش می دهد در توسعه فرهنگی و اقتصادی مناطق توریستی نیز نقش غیرقابل انکاری دارد تا آنجا که متخصصین امر توسعه این نوع توریسم را یکی از عمده ترین روشهای محرومیت زدایی می دانند

شهرت برخی از فرآورده های کشاروزی و دامداری از جمله عسل ساوالان اردبیل و… لزوم توجه به این بخش را می طلبد

اکوتوریسم (Ecotourism)

 کلیه پدیده های طبیعی که در پهنه جغرافیایی یک سرزمین قرار گرفته اند و انسان در شکل گیری آنها دخالت نداشته است مورد توجه گردشگران قرار می گیرد زیر شاخه های اکوتوریسم به همراه تقسیمات فرعی آن بدین شرح است

1-       دامنه نوردی: شامل دیدار از حیات وحش، دیدار از چشم اندازها و آثار طبیعی آموزش و پژوهش در طبیعت تفرج و تغییر حال وهوا در این بخش از اکوتوریسم منطقه اردبیل دارای پتانسیل های فراوان وبالقوه ای است

2-       شکار وصید: شکار چهارپایان، ماهیگیری و صید پرندگان

3-       مردم شناسی ، توریسم کوچ، آداب و رسوم و روستاگردی

4-       ورزشهای ساحلی و آبی شامل شنا، قایقرانی، اسکی روی آب و غواصی

5-       بیابانگردی: تورهای کاروان رو،اسکی روی ماسه

6-       طبیعت گردی شامل چشمه های آب گرم ، لجن درمانی، یخ نوردی و غارگردی

با توجه به شرایط جغرافیایی به جز توریسم بیابانگردی که سایت این گونه توریسم در منطقه آذربایجان موجود نمی باشد جذب توریست در بقیه موارد امکان پذیر می باشد .یکی از سایتهای توریستی که از پتانسیل بسیار بالایی در امر اکوتوریسم در سطح منطقه آذربایجان برخوردار بوده ولی برای کلیه علاقمندان طبعیت و توریسم ناشناخته مانده وحتی در طرح جامع گردشگری استان اردبیل بدان توجه خاصی مبذول نشده روستای آلیله می باشد

روستای آلیله در 10 کیلومتری شرق شهرستان گرمی به سمت مرز ایران و جمهوری آذربایجان واقع شده است این روستا با قابلیت های متنوع توسعه در زمینه گردشگری به عنوان یک سایت توریستی با قابلیت های منحصر به فرد توصیه می گردد

وجود گورستان بزرگ وتاریخی که احتمالاً مربوط به مسافران جاده ابریشم “اپیک یولو” است ونیز شرایط آب وهوایی مساعد و متفاوت با سایتهای دیگر استان وجود غار و یخچال طبیعی ، نظام طبیعی حاکم و جنگلهای موجود دراین سایت ،ارتفاعات شمال روستای آلیله که از نظر توپوگرافیکی برای فعالیتهای اسکی روی چمن بسیار مناسب می باشد از جمله نقاط قوت توریستی این منطقه به شمار می روند

آثار جاده ابریشم در خط الراس ارتفاعات مشرف براین ناحیه آثار و بقایای سنگرهای باقی مانده از جنگ قشون ایران وروسیه و خط مرزی در شرق سایت ونیز منظره چشم نواز جنگلی جمهوری آذربایجان مجموعاً ارزش توریستی و تفرجگاهی روستای آلیله را تقویت می کند

این در حالیست که اقدامی در جهت شناساندن این سایت مستعد گردشگری برای جذب توریست انجام نشده وحتی این روستا برای اهالی استان اردبیل نیز بسیار ناشناخته باقی مانده است

معرفی برخی از پتانسیلهای توریستی اردبیل

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید