دانلود بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف موجود در ایران در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف موجود در ایران در فایل ورد (word) دارای 159 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف موجود در ایران در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست مندرجات

خلاصه فارسی    1
مقدمه:    3
فصل اول: زمینه پژوهش و مروری بر اپیدمیهای رخ داده از شیر    5
فصل دوم: كلیاتی در خصوص بستنی    18
2-1: تاریخچه بستنی    19
2-2: تعریف بستنی    20
2-3: ارزش غذایی بستنی    22
2-4: مواد تشكیل دهنده بستنی    24
     2-4-1: چربی    24
     2-4-2: مواد جامد غیر از چربی    25
     2-4-3: قند    27
     2-4-4: مواد امولسیون كننده    29
     2-4-5: مواد پایداركننده    29
     2-4-6: مواد طعم دهنده    30
     2-4-7: مواد رنگ دهنده    30
2-5: فرآیند تولید بستنی    30
     2-5-1: مرحله دریافت    30
     2-5-2: تولید مخلوط بستنی    31
     2-5-3: توزین كردن    32
     2-5-4: مخلوط كردن    33
     2-5-5: یكنواخت كردن گویچه های چربی    34
     2-5-6: پاستوریزاسیون    34
     2-5-7: رسیدن مخلوط    34
     2-5-8: افزودن مواد طعم دهنده و رنگ دهنده    35
     2-5-9: انجماد به روش مداوم    35
     2-5-10: قالب گیری و بسته بندی    36
          2-5-10-1: بسته بندیهای بزرگ بستنی    36
          2-5-10-2: بسته بندیهای مورد مصرف خانگی    37
          2-5-10-3: تولید بستنی چوبی    37
    2-5-11: سخت كردن بستنی    38
2-6: باكتریولوژی بستنی    39
2-7: اپیدمیولوژی آلودگیهای میكروبی    40
     2-7-1: آلودگیهای اولیه بستنی    41
     2-7-2: آلودگیهای ثانویه بستنی    45
2-8: پیشگیری و كنترل    48
فصل سوم: خلاصه ای از خصوصیات عمومی و كلینیكی باكتریهای جدا شده در بستنی    51
3-1: میكروبیولوژی پایه    52
3-2: میكروبیولوژی لبنیات    52
3-3: رشد میكروبی     54
3-4: میكروارگانیسم ها در شیر    57
3-5: مشخصات میكروارگانیسم ها در شیر    58
3-6: میكروارگانیسم های ایجاد كننده فساد در شیر    59
3-7: میكروارگانیسم های بیماریزا در شیر    60
3-8: باسیلهای گرم منفی بی هوازی اختیاری    60
     3-8-1: تعریف انتروباكتریاسه    61
     3-8-2: اشریشیاكلی    63
     3-8-3: گروه كلبسیلا، انتروباكتر، سراتیا    67
     3-8-4: گروه پروتئوس، مورگانلا، پروویدنسیا    69
     3-8-5: سیتروباكتر    70
     3-8-6: جنس شیگلا    70
     3-8-7: جنس سالمونلا    71
          3-8-7-1: تشخیص سالمونلا از جنس های دیگر    72
           3-8-7-2: آزمایشات تشخیصی    74
           3-8-7-3: پاتوژنزو یافته های بالینی    75
           3-8-7-4: مواد غذایی كه بطور رایج در انتقال سالمونلا نقش دارند.    77
3-9: باكتریهای گرم منفی غیر تخمیری و غیرشایع    78
     3-9-1: گروه سودموناها    78
     3-9-1-1: سودمونا آئروجینوزا    78
     3-9-2: یرسینیا    79
          3-9-2-1: یرسینیا انتروكولیتیكا ویرسینیاپسودوتوبركلوزیس    80
          3-9-2-2: پاتوژنز و یافته های بالینی    81
           3-9-2-3: آزمایشات تشخیصی    82
           3-9-2-4: پیشگیری و كنترل    825
3-10: استافیلوكوك    82
      3-10-1: استافیلوكوك اورئوس    82
      3-10-2: مورفولوژی    83
      3-10-3: ساختمان سلولی    83
      3-10-4: مقاومت    84
      3-10-5: خواص بیوشیمیایی    85
      3-10-6: مسمومین غذایی استافیلوكوكی    86
      3-10-7: علائم مسمومیت غذایی استافیلوكوكی    89
       3-10-8: پیشگیری  وكنترل در مسمومیت غذایی    90
3-11: باسیل های گرم منفی بدون اسپور    91
       3-11-1: لیستریامونوسیتوجنز    91
    3-11-1-1: تاریخچه    91
         3-11-1-2: میكروبیولوژی    91
         3-11-1-3: لیستریوزیس    93
         3-11-1-4: وقوع و رشد لیستریا در شیر و فرآورده های آن    95
         3-11-1-5: حداقل دوز عفونت زایی    99
         3-11-1-6: روش های جستجوی لیستریامونوسیتوجنز درمواد غذایی    100
         3-11-1-7: پاتوژنز و ایمنی    104
فصل چهارم: روشها و مواد مورد نیاز    106
4-1: مدت مطالعه    107
4-2: تعداد نمونه    107
4-3: نحوه نمونه برداری     107
4-4: بررسی های انجام شده    108
4-5: مواد و وسایل مورد استفاده     108
4-6: روش آماده سازی    109
4-7: روش آزمایش نمونه های مواد غذایی    109
4-8: رقیق كننده ها    110
     4-8-1: روش تهیه محلول رینگر    110
     4-8-2: روش تهیه سرم فیزیولوژی    111
     4-8-3: روش تهیه محلول رقیق كننده آب پیتونه    111
4-9: روش شمارش میكروبها     111
4-10: شمارش و شناسایی كلی فرم ها    112
4-11: شناسایی اشریشیاكلی    113
4-12: شناسایی سالمونلا    113
4-13: شناسایی استافیلوكوك اورئوس    114
4-13-1: طرز تهیه محیط كشت بردپاركر    114
4-14: شناسایی یرسینیا    116
4-15: شناسایی لیستریا    117
     4-15-1: محیط اختصاصی پالكام    118
4-16: حدمجاز میكروبی در بستنی    118
4-17: تستهای تشخیصی    119
فصل پنجم: نتیجه و بحث    123
5-1: نتایج    124
5-2: بحث    138
5-3: پیشنهادات    146
خلاصه لاتین    148
منابع    149

خلاصه:
      در كشورهای در حال توسعه, آلودگی مواد غذائی و بیماربهای ناشی از آن همواره به عنوان یكی از مهمترین مشكلات در سیستم بهداشت مواد غذائی بشمار می آید.
     اگرچه در كشور ما ارتقاء سطح بهداشت عمومی در نتیجه بهبود نظام عرضه خدمات بهداشتی باعث كاهش میزان مرگ و میر در سالهای اخیر شده است, با این وجود پی آمدهای نامطلوب تغذیه ای و بهداشتی ناشی از آلودگی مواد غذائی با عواقب زیانبار اقتصادی همراه می باشد.

منابع:
1-    امید بخشی. غلامرضا «عوامل آلودگی بستنی های غیرپاستوریزه در تهران» پایان نامه دكترا دامپزشكی، دانشگاه تهران، دانشكده دامپزشكی (1346)
2-    شهراسبی. حمزه «ارزش غذایی و روشهای علمی كنترل بهداشتی و شیمیایی بعضی از فرآ‎ورده‎های گوشتی ایران» انتشارات جهاد دانشگاهی (1364)
3-    حیدری نیا. احمد «بررسی آلودگی بستنی های مصرفی شهر اهواز از نظر توتال كانت استافیلوكوك اورئوس و اشریشیا كلی با در نظر گرفتن نوع شیر» دانشگاه اهواز (1364)
4-    عفت پناه. محمد «بررسی میزان فراوانی آلودگی میكروبی بستنی های سنتی و آب میوه های دست ساز، آب هویج و شیر نارگیل درواحدهای صنفی قنادی و آب میوه فروشی منطقه 11 شهرداری تهران و برخی عوامل موثر بر آن درسال 1379» پایان نامه جهت دریافت گواهی دوره عالی بهداشت عمومMph. ، دانشكده بهداشت. دانشگاه تهران. (1380) ص:27-21
5-    حق شناس. فرهاد «بررسی آلودگی بستنی های غیرپاستوریزه به استا فیلوكوك اورئوس در شهر تهران» پایان نامه دكترا دامپزشكی ، دانشكده دامپزشكی، دانشگاه تهران. شماره 1905 .(1370). ص:55-45
6-    فلاحی. مسعود «روشهای بهتر در تولید (بهداشت در صنایع غذایی)» انتشارات بارشاوا (1375)
7-    كریم. گیتی «بررسی آلودگی بستنی های سنتی ایران به باكتریهای مهم عامل عفونتها و مسمومیتهای غذایی» دانشكده دامپزشكی، دانشگاه تهران، شماره مدرك 1905 (3171)
8-    كریم. گیتی «شیر و فرآورده های آن» انتشارات جهاد دانشگاهی (1380) ص: 267-260
9-    كریمخانی. شاهرخ «بررسی آلودگی بستنی های سنتی ایران به سالمونلا» پایان نامه دكترا دامپزشكی ، دانشكده دامپزشكی، دانشگاه تهران. شماره 2190 (1372) ص: 30-19
10- گودرزی. حسن «میكروبیولوژی جاوتز» (1381) ص:216، 255-250
11- گوكلان. نادر «بررسی آلودگی بستنی های سنتی ایران به لیستریا مونوسیتوجنز» پایان نامه دكترا دامپزشكی ، دانشكده دامپزشكی، دانشگاه تهران. شماره 2164 (3172) ص: 52-38
12-مومنی. رحمت الله «عوامل آلودگی بستنی های غیرپاستوریزه درتهران» پایان نامه كارشناسی ارشد، دانشگاه تهران دانشكده بهداشت (1356)
13-مرنوری. سیدعلیرضا و همكاران «سلامت در جمهوری اسلامی ایران» انتشارت یوسف (1377)
14-نوروزی، جمیله «بررسی‌ آلودگی بستنی، نوشمك، یخمك با باكتریها» مجله بهداشت جهان سال 12 شماره یك، (زمستان 1376) ص: 57-55
15-نیاكان. داریوش «استاندارد سنتی های شیری» انتشارات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران شماره استاندارد ایران 2450، چاپ دوم. (آذرماه 1372) ص 5-1

BOOKS:

16.    Baron  ED, Fingold  SM, Baily and Scotts. “ Diagnostic  Microbiolog ” 8 th ed, st. Lois: CV  Mosby , 1990

17.    Holt  GJ, Kriey  NR, et al. “Bergey,s Manual of Determinant Bacteriology.” 9 th ed, Wiliams and Wilkins : Blatimore.1994(14,23,24)
18.    Jiklik, Willett, Amons and Wilfert (eds). “Zinsser Microbiology.” 20 th ed. Appleton and Lange : Norwalk , California. 1993(18-31)

19.    Jacob  M. “Safe food handling .” World Health Organization Geneva. 1989(17,18)
20.    Koneman   EW, Allen  SD, Janda  WM, Schreckenberger   PC. “Color  Atlas and Text book of Diagnostic Microbiology.” 4 th ed Philadelphia: J.B. Lippincot Company. 1992(21- 30)
21.    Robinson  RK. “ Dairy Microbiology – The Microbiology of Milk.”2 th ed. London and Newyork, Elsevior applied science.1990;1: (37-75)
22.    Thomas  GC, Plotkin  SA. “ Infection Disease” In: Behrman  RE, Kliegman  M, Vaughan  VC: Nelson thnt book of pediatrics. 14 th ed . Philadelphia . WB  saunders, 1990;  (30 )
23.    Timouey  TF. etal: Hagan,s and Bruner,s Microbiology and Infection Disease of Domestic Animals, 8 th ed. By Carnell university press. 1988;1:138

JORNALS:
24.    Anderson  RJ, House  JK, Smith  BP, Kinde  H, Walker  RL, Vande steeg  BJ, Breitmeyer  RE. “Epidemiologic and biological characteristics of salmonellosis in three dairy herds.” J  Am  Vet  Med  Assoc.2001 Aug 1;219 (3): 310 – 3522

25.    Alemonoff  S. et al . “Induction of heat- stable enterotoxin receptor activity by a human .” Alu Repeat J. Biology Chem.1994;269(24) ;16610-16676

26.    Ackers ML, Schoenfled  S,Markman  J, Smith  MG, Nicholson  MA, Dewitt  W, Cameron  DN, Griffin  PM, Slutsker  L. “An outbreak of Yersinia enterocolitica O:8 infections associated with pasteurized milk.” J infect Dis.2000 May;181(5):1834-7

27.    Anderson  RJ, House  JK, Smith  BP, Kinde  H, Walker  RL, Vandesteeg  BJ,Breitimeyer  RE. “Epidemiologic and biological characteristics of Salmonellosis in three dairy herds.” J Am Vet  Med  Assoc.2001 Aug 1;219(3):310-2
28.    Barrett  NG. “Communicable disease associated with milk and dairy product in England and Wales:1983 – 1984 .” J infect. 1986 May ;12 (3): 265 – 72

29.    Black  re, Jackson  RJ, Tsai  T, Medvesky  M, Shayegani  M, Feeley  JC, Macleod  KI, Wakelee  AM. “Epidemic Yersinia enterocolitica infection due to contaminated chocolate milk.” N Engl J Med.1978 Jan 12;298(2):76-9

30.    Bastepe , Kosker. “Isolation of Coagulase-Positive Staph. From ice-cream.” N  Engl J Med.1981 Jan 15(1):55-63
31.    Cordano  AM , Rocourt  J . “Occurrence of Listeria monocytogenes in food in chile .” Int J  Food  Microbiol , 2001 Oct 22 ; 70 (1-2 ): 175 – 8
32.    Cotton  LN , White  CH . “Listeria  monocytogenes , Yersinia  enterocolitica and Salmonella in dairy plant environments .” J  Dairy  Sci. 1992 Jan ; 75 (1 ): 51 – 7
33.    Chugh  K . “Salmonella outbreak from ice cream .” Indian pediatr . 1996  NOV ; 33 (11 ) : 976 – 7
34.    Daniels  NA , Mackinnon  L , Rowe  SM , Bean  NH , Griffin  PM , Mead  PS . “foodborn disease outbreaks in unitedstates schools .” pediatr  infect  Dis  J . 2002 Jul ; 21 (7 ) : 623 – 8

35.    Djuretic  T , Wall  PG , Nichols  G. “General outbreaks of infectious intestinal disease associated with milk and dairy products in England and Wales :1992 – 1996 .” commun  Dis  Rep  Rev . 1997 Apr 4 ; (4 )

36.    Donnelly  CW. “Concer ns of microbial pathogens in association with dairy foods .J . DAIRY  SCI . 1990 Jun ;73 (6 ): 1656 –61

37.    El-Sherbini  M, ai-Agili  S, el-Jali  H, Aboshkiwan  M, Koha  M. “Isolation of Yersinia enterocolitica from cases of acute appendicitis and ice cream.” East  Mediterr Health J.1999 Jan;5(1):130-5
38.    Hassan  L , Mohammed  Ho , Mcdonough  PL , Gonzalez  RN . “A cross – sectional study on the prevalence of Listeria monocytogenes and Salmonella in Newyork dairy herds .” J  Dairy  Sci . 2000 Nov ; 83 (11) : 2441 – 7
39.    Hennessy  TW . etal . “Anational outbreak of Salmonella enteritidis infections from ice cream .” N – Engl  J  MED .1996 May 16 ;334(20 ): 1281 –6

40.    Hughes  D. “Isolation of Yersinia enyerocolitica from milk and a dairy farm in Australia.” J. Appl Bacteriol.1997 Feb;46(1):125-30

41.    Holm  S, Toma  RB, Reiboldt  W, Newcomer  C, Calicchia  M. “Cleaning frequency and the microbial load in ice cream.” Int J  Food  Sci  Nutr.2002 Jul;53(4):337-42

42.    Harl  CA.et al. “Diarrhoeae caused by E.coli.” Ann Trop paeditor.1997;13(2):121-31

43.    Klipstein  F.et al. “Partial purification and properties of Enterobacter coloacae heat-stable enterotoxin.”Infect  Immune.1990;13(5):1307-1314

44.    Kusumaningrum  HD, Riboldi  G, Hazeleger  WC, Beumer  RR. “Survival of foodborne pathogens on stainless steel surfaces and cross- contamination to foods.” Int J  Food Microbiol.2003 Aug 25;85(3):227-36

45.    Livin  MM. “Escherichia coli that cause diarrhoeae:enterotoxigenic, enteropathogenic, enteroadherent.” J Infect Dis.1987;155(3):377-89
46.    Maguire  H ,Cowden  J, Jacob  M , Rowe  B, Roberts  D, Bruce  J ,Mitchell  I . “An outbreak of Salmonella Dublin infection in England and Wales associated with a soft unpasteurized cows,milk cheese.” Epidemiol Infect . 1992  Des ; 109 (3 ) : 389 – 96
47.    Mandel  GL , Bennet  GE and Dolin  R . “Principles and practice of infectious disease .” 3 th ed . 1995 , CHURCHILL  LIVINGSTONE  NEWYORK (2053 –2057 )
48.    Morgan  D , Mawer  SL , Harman  PL . “The role of home – made ice cream as a vehicle of Salmonella enteritidis phage type 4 infection from fresh shell eggs .” Epidemiol  infect . 1994 Aug ; 113 (1 ) : 21 – 9

49.    49-Mehtha  DI.. “New developments in acute diarrholae.” Curr  Probl  pediatr.1997;24(2):95-107

50.    Masud  T. “Microbiological quality and public health significance of ice cream.” J Pac  Med Assoc.1989 Apr;39(4):102-4

51.    Maifreni  M, Civilini  M, Domenis  C,Manzano  M, Diprima  R, Comi  G. “Microbiological quality of artisanal ice-cream.” Zentralbl  Hyg unweltmed.1993 Sep;194(5-6):553-70

52.    Paul  S.et al. “Food-related illness and death in the united states.” Center for disease control and prevention.1998;5(5)
http://www.cdc.gor/ncidod
53.    Pak  S , Spahr  U , Jemmi  T, Salman  MD . “Risk factor for L .monocytogenes contamination of dairy products in Switzerland , 1990 – 1999 .” Prev  Vet  MED . 2002 Feb 14 ;53 (1 – 2 ): 55 – 65
54.    Panigrahi  D. et al. “Enterotoxigenic Klebsiella pneumonia in acute childhood diarrhea.” Indian J Med Res.1992;93:(293)

55.    Quinn  PJ. Etal “Clinical Veterinary Microbiology” by wolf edition. 1998.(261-267)

56.    Reed  BA, Grivetti  LE. “Controlling on- farm inventories of bulk-Tank raw milk on opportunity to protect public health.” J.  Dairy  Sci, 2000 Dec; 83 (12): 2988-91.

57.    Reilly WJ, Sharp  JC, Forbes GI , paterson GM. “Milk borne salmonellosis in scotland 1980 to 1982.” Vet Rec. 1983 Jun 18; 112 (25) : 578-80.

58.    Roy  R, Higgins  R, Fortin  M, Tardif  S. “salmonella Give infection in 2dairy herds” Can Vet J. 2001 Jun; 42 (6): 468-70.

59.    Sharp  JC, Paterson GM, Barrett NJ. “pasteurisation and the control of milk born infection in Britain.” Br and J (Clin. ed). 1985 Aug 17; 291 (6493): 463-4.

60.    Suchowiak  T, Hallat  Z. “Salmonella infection epidemic caused by milk product contamination with Salmonella enteritidis in the Wroclaw province in June 1980.” Prezegl Epidemiol. 1980; 34 (3): 325-31.

61.    Slavchev  G. “Development and surviad of Yersinia enterocolitica in pasteurized milk and ice-cream.” Vet Med Nauki. 1986:(77-85

62.    Schiemann  DA. “Yersinia enterocolitica in milk and dairy products.” J. Dairy  Sci. 1987  Feb; 70(2): 383-91.

63.    Vought  KJ, Tatini  SR. “Salmonella enteritidis contamination of ice-cream associated with a 1994 multistate outbreak.” J  Food Port 1998 Jan; 61(1):5-10.

64.    Vannetten  P, Perales  J. “Liquid and solid selective differential media for the detection and enumeration of Listeria monocytogenes.” Int Food Microbiol. 1989;  8:)(299-316).

65.    Wedder  Kopp  A, Stroger  U, Bitsch  V, Lind  P. “Testing of bulk Tank milk for Salmonella dublin infection in Danish dairy herds.” Can  J  Vet  Res. 2001 Jan; 65(1): 15-21.

66.    Wells  SJ, Fedorka-Cray  PJ, Dargatz  DA, Ferris  K, Green  A. “Fecal shedding of Salmonella spp. By dairy cows in farm and at cull cow markets.” J Food prot. 2001 Jan; 64 (1) : 3-11.

67.    Who. Information – 1997 Dress releases Foodborne disease- possibly 350 times frequent than reported.
http://www.who.int/ archives/ inf-pr-1997/en/ pr 97-98

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی تاریخچه صنایع غذایی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی تاریخچه صنایع غذایی در فایل ورد (word) دارای 44 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی تاریخچه صنایع غذایی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

مقدمه
 
صنایع غذایی مانند علوم پایه یعنی شیمی ، فیزیك ، ریاضی و غیره یك رشته نسبتاً مستقلی نیست كه بتوان آنرا به تنهایی تعریف كرد . بلكه تركیبی است از بسیاری از علوم پایه و عملی مانند شیمی ، میكروبیولژی . مهندسی ، تعذیه و اقتصاد از بسیاری از آنها برای كنسرواسیون غذاها ی جدید و پخش و انبار داری صحیح استفاده می شود . گرچه صنایع غذایی مانند بسیاری از علوم دیگر با روشهای سنتی شروع شد ، و اما امروزه این صنایع نه تنها علمی پیچیده ، بشمار می رود بلكه در پیشرفت علوم وابسته بسیار مهم داشته است.
با در نظر گرفتن این حقیقت كه تولیدات روزانه هر كارخانه غذایی هزاران و گاهی میلیونها نفر را تغذیه می كند . یعنی با سلامتی و بهداشت توده عظیمی از مردم سروكار دارد و كوچكترین غفلت ممكن است به قیمت جان هزاران نفر تمام شود ،پس به این نتیجه می رسیم كه تولید كنندگان فراورده های غذایی نمی توانند هیچ گونه غفلتی را مرتكب شوند . لذا متخصصین صنایع غذایی باید نه تنها اطلاع كامل از كلیه مواد اولیه ای كه مصرف  می كنند داشته باشند بلكه باید با كلیه تغییراتی كه در حین تهیه بسته بندی انبارداری و پخش غذا ممكن است پیش آید همگام باشند، این نكات در كنار برنامه ریزی اقتصادی یك واحد تولیدی ، این واقعیت را روشن می سازد صنایع غذایی دیگر نمی تواند تنها متكی به تجربیات سنتی باشد بلكه باید در راستای بهره گیری هر چه بیشتر از این سنتها ، از كسانیكه با شیمی ، میكروبیولژی ، تغذیه ، مهندسی غذا ، اقتصاد و مدیریت این صنعت آشنایی لازم را دارند ، استفاده كند تا یك واحد موفق و پیشرفته شكل یابد. صنایع غذایی امروزه علاوه بر اهمیتی كه در اقتصاد ملل دارد ، وظیفه خطیری را در تغذیه هر ملت و بلكه جامعه بشریت به عهده دارد . لذا آشنایی با اصول تغذیه از جمله نیازهای لازم برای حداكثر استفاده از كلیه منابع غذایی مانند: فراورده های كشاورزی ، دامی ، دریایی تك سلولی و نیز تهیه فراورده های فرعی از مواد زاید ، برای تغذیه دامها می باشد ، علاوه بر این نباید فراموش كرد كه بشر غذا را تنها برای رفع نیازهای تغذیه ای خود نمی خورد بلكه لذت بردن از خوردن غذاهای متنوع و لذیذ نیز اهمیتی كمتراز تغذیه آن ندارد؛ چرا كه تلاش ما در زندگی برای لذت بردن از آن است و نه زنده بودن تنها. به همین علت امروزه انواع غذاهای متنوعی كه در بازار قابل قابل خریدند به چندین هزار نوع می رسد و هر روزه نیز بر تعداد آنها افزوده  می شود و همه این تلاشها برای تامین بهره و لذت بیشتر از غذا می باشد. احتیاج به رشته های متفاوت علم و صنعت در صنایع غذایی سبب شده است كه این علم نیز مانند سایر علوم ، تخصصهای جالبی مانند : شیمی مواد غذایی ، میكروبیولژی مواد غذایی و مهندسی مواد غذایی را بوجود آورد و یا تخصصهای ویژه ای مانند : صنایع لبنیات ، گوشت ، غلات ، ادویه ها و غیره را سبب می شود.

منابع و ماخذ :

كتاب صنایع غذایی ، نوشته دكتر مرتضی ملكی.
صنایع غذایی و نگهداری غذا ، نوشته شهرام دخانی
جزوات موجود در كارخانه صنایع غذایی تك چین شیراز

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود گوشت مرغ و اهمیت آن در تغذیه انسان در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود گوشت مرغ و اهمیت آن در تغذیه انسان در فایل ورد (word) دارای 122 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود گوشت مرغ و اهمیت آن در تغذیه انسان در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

    
فهرست مطالب
فصل اول : اهمیت گوشت مرغ در تغذیه انسان    8
1-1) اهمیت گوشت مرغ در تغذیه انسان    9
جدول شماره 1-  مقایسه ترکیب شیمیایی صدگرم گوشت حیوانات مختلف(2)    10
جدول شماره  2-  مرغداریهای پرورش دهنده مرغ گوشتی و ظرفیت 14
جدول شماره 3 –  مرغداریهای پرورش دهنده مرغ گوشتی، تعداد سالنها و ظرفیت آنها در استان گیلان    15
فصل دوم : بررسی منابع    17
1-2) تعریف و تاریخچه کشف زئولیت    18
3-2) طبقه بندی زئولیت ها    20
مکانیسم هغای مختلف عمل زئولیت    23
14- موارد مصرف زئولیت در آبزیان:    28
15- مزایای مصرف زئولیت در پولتها:    29
6-2 مدیریت پروش طیور:    30
1-2) تهویه سالن و نقش و اهمیت آن در پرورش:    31
2-6-2) انتخاب بستر مناسب    32
1-2-6-2) بستر مناسب و اهمیت آن    32
2-2-6-2) خصوصیات بستر مناسب    34
جدول شماره 4  – مزایا و معایب انواع مواد رایج مورد استفاده بعنوان بستر    35
3-2-6-2) کیفیت بستر و عملکرد گل    36
6-3-2) مدیریت بستر    39
5-6-2) نقش جیره روی کیفیت بستر    42
7-2) مدیریت کود و محیط زیست    44
9-2)مدیریت کود طیور    46
فصل سوم : مواد و روشها    53
جدول 5- تجزیه کانی شناسی زئولیت(XRD )    54
2-3) زمان، محل، و شرایط آزمایش    56
3-3 آماده سازی جایگاه    56
1-4-3) تهیه جوجه ها و انتصاب آنها به واحدهای آزمایشی    57
2-4-3) کنترل روزانه    57
جدول6 – دمای سالن در دوره پرورش( 7 هفته )    58
-رطوبت:    58
– چگونگی تهویه:    58
– روشنایی    59
– مصرف آب و دان    59
– وضع سلامتی گله    60
5-3) گروههای آزمایشی    60
– مرحله اول    60
مرحله دوم:    61
جوجه های یک روزه مورد استفاده در مرحله دوم طرح:    62
6-3) طرح آماری    63
7-3 مدل طرح آزمایشی    63
8-3) واکسیناسیون    63
جدول 7 – برنامه واکسیناسیون اعمال شده در آزمایش    64
9-3)  سایر عوامل مدیریتی    64
10-3) تهیه و تنظیم جیره غذایی    65
1-12-3) اندازه گیری میزان گاز آمونیاک متصاعدشده از بستر    66
2-12-3 میزان رطوبت و ماده خشک بستر    68
3-12-3) اندازه گیری PH بستر    68
4-12-3) اندازه گیری مواد جامد غیرفرار    68
5-12-3) اندازه گیری مواد جامد فرار    68
6-12-3) اندازه گیری ازت آمونیاکی بستر    69
7-12-3) افزایش وزن بدن    70
8-12-3) مصرف خوراک    72
9-12-3) ضریب تبدیل غذایی    73
10-12-3) درصد تلفات    73
11-12-3) شاخص تولید    74
12-12-3) درصد یکنواختی    74
فصل چهارم : عوامل موثر در بهره وری در مزارع پرورش طیور    75
اول ـ ضایعات در مرحله تولید    76
ضایعات غذا    76
تلف شدن غیر مستقیم غذا( پرت دان)    77
دوم ) ضایعات در مرحله بهره برداری :    81
1- ضایعات مربوط به شکستن تخم مرغ :    81
2- کم شدن بازده غذا در اثر حرارت :    81
ضایعات در مراحل مختلف :    83
1- ضایعات باقیمانده کارخانجات جوجه کشی :    84
2- ضایعات بقایای کشتارگاههای طیور:    84
فصل پنجم : مدیریت جوجه گوشتی:24 ساعت اول زندگی    86
مدیریت جوجه گوشتی:24 ساعت اول زندگی    87
مهمترین بخش زندگی جوجه    88
بهبودهای ژنتیکی    88
کیفیت هوا    88
دمای برودینگ    88
آب    89
محیط    90
تراکم تجهیزات    90
کیفیت بستر    90
خوراک و آب    90
نتیجه    91
فصل ششم : هضم نشاسته با سرعت کند در تغذیه جوجه های گوشتی    92
هضم نشاسته با سرعت کند در تغذیه جوجه های گوشتی    93
تنوع نشاسته در منابع حاوی نشاسته:    93
سرعت هضم کند نشاسته بهتر است:    94
انسولین و سوالات پروتئین:    95
تغذیه سنین ابتدایی جوجه گوشتی    96
اهمیت تغذیه اولیه    96
تاثیر تغذیه اولیه بر سیستم ایمنی    97
مصرف آّب حاوی شکر    99
نتیجه گیری    100
فصل هفتم : رشد اولیه جوجه های گوشتی و برنامه تغذیه ای مناسب رشد اولیه جوجه های گوشتی و برنامه تغذیه ای مناسب    101
رشد اولیه جوجه های گوشتی و برنامه تغذیه ای مناسب    102
فرآیندهای هضم جنینی:    102
مطالعه بر روی رشد اولیه جوجه :    103
شاخص های تعیین کننده کیفیت گوشت    105
رنگ گوشت    105
طعم گوشت    106
بافت و تردی گوشت    106
ظرفیت نگهداری آب در گوشت    107
تنش های قبل از کشتار طیور    108
تنش های گرمایی و سرمایی    108
محرومیت غذایی    108
تحریک الکتریکی    109
نتیجه گیری    112
فصل هشتم : رنگ گوشت طیور    113
رنگ گوشت طیور    114
1 – فاکتورهای قبل از کشتار:    114
استرس سرما و گرما:    114
اثرات جیره غذایی :    115
حمل و نقل و دستکاری:    117
بیهوشی و شک طیور:    117
فرآوری و ذخیره افزودنی ها و PH:    119
محیط و شرایط پخت :    120
خلاصه و نتیجه:    121
فصل هشتم : کیفیت مرغ گوشتی    122
مکانیسم دفاعی در طیور    126
فاکتورهای ایمنی:    127
عفونتهای مختلط رایج    128
ارتباط بین تغذیه وسیستم ایمنی طیور    129
اثر پاسخ ایمنی بر روی تغذیه    131
تنظیم تغذیه‌ای سیستم ایمنی    132
اهیمت مواد مغذی    133
تأثیر سطوح مختلف مواد مغذی بر تقویت سیستم ایمنی    135
انرژی    135
لیپیدها    135
پروتئین و آمینواسیدها    137
ویتامین‌ها    138
ویتامین A    138
سایر نقش‌های ویتامین‌ A در سیستم ایمنی    140
ویتامین E    141
سایر نقش های ویتامین E در سیستم ایمنی طیور    143
ویتامین C    144
سایر نقش های ویتامین C در سیستم ایمنی    144
ویتامین D    145
ویتامین‌های ب کمپلکس    145
مواد معدنی    146
سدیم و کلر    146
روی Zinc    146
مس    147
آهن    148
سلنیوم    149
منگنز    149
کبالت    150
افزودنی‌های بیولوژیکی    150
پروبیوتیک‌ها    151
منابع    153
مرکز آمار ایران ، دفتر آمارهای کشاورزی    154
منابع لاتین    155
 

فصل اول : اهمیت گوشت مرغ در تغذیه انسان 
1-1) اهمیت گوشت مرغ در تغذیه انسان
در حال حاضر با افزایش سریع جمعیت و احتیاج روزافزونی که به مواد غذایی بالاخص موادپروتئینی احساس می شود تأمین  نیازهای غذایی انسانها در درجه اول اهمیت درجوامع بشری قرار گرفته است. گزارشها نشان می دهند که در هر ساعت 8700 نفر به جمعیت جهان افزوده می شود که این مسئله با توجه به بهبود وضعیتت بهداشتی جوامع و ارائه روشهای نوین پیشگیری از بیماریها که منجر به کاهش مرگ ومیز و بالارفتن حد متوسط عمر گردیده می تواند روند روبه رشد سریعتر را دنبال نموده و در نهایت نیاز به مواد غذایی را بیش از پیش افزایش دهد.(12)
 در سال های اخیر گوشت طیور بعنوان یک منبع پروتئین حیوانی بطور سریعی در تغذیه انسان مورداستفاده قرار گرفته و در بعضی از کشورها که از نظر شرایط طبیعی و مرتع با کمبود مواجه هستند گوشت طیور به سرعت جانشی گوشت دامهای دیگر شده است.( 3)
 براساس تعریف سازمان بهداشت جهانی  فرد سالم شخصی است که از حد اعلای توانایی فکری، و نیروی کافی بهرهمنمد بوده و از تمام مظاهر زندگی لذت برد و کمترین درد و رنج را اساس نماید( پایان نامه قرمز رنگ).
دلایل فرایند برای گوشت طیور به قرار زیر است:
 1-1-1) ارزش غذایی گوشت مرغ: هدف اصلی استفاده از گوشت در جیره های غذایی تأمین پروتئین موردنیاز بدن است همانگونه که جدول 1نشان میدهد درصد پروتئین گوشت مرغ از انواع گوشتهای دیگر بالاتر است(2).

2-1-1) راندمان لاشه: افت پس از کشتار در گاو و گوسفند در حدود 50 دردصد است در حالیکه این رقم در طیور گوشتی بسته به وزن زنده و در گوشت آماه برای طبخ نیز افت استخوان طیور به مراتب کمتر از  گوشت حیوانات مزرعه ای دیگر می باد. بدین ترتیب از یک کیلو وزن زنده مرغ میزان بیشتری گوشت و در نتیجه پروتئین بیشتری در اختیار مصرف کننده قرار می گیرد.(2)
3-1-1) سلامت و بهداشتی بود گوشت: بیماریهای قابل انتقال از گوشت مرغ به انسانها محدود است. ازجمله بیماریهای قابل انتقال بیماری  های سالمنلوزیس است که اغلب گوشت مرغ در مرحله آماده سازی،  آن آلوده شده و ازاین رو چنانچه پس از سردبریدن طیور پرکنی، تهیه گوشت و ذخیره آن بطور بهداشتی صورت گیرد هیچگونه خطری از  نظر انتقال بیمار یهای مشترک به انسان وجود ندارد.(2) 
4-1-1) قابلیت هضم و جذب: گوشت مرغ از نظر ترکیب پروتئین  و تناسب و  تعادل اسیدهای آمینه ضروری کمبودی نسبت به گوشتهای قرمز مانند گوشت گاو و گوسفند و خوک ندارد، با این تفاوت که میزان کلسترول آن کمتر بوده و نسوج آن سهل الهضم تر از سایر گوشتها می باشد. بعلاوه طعم و مزه گوشت مرغ نیز مناسب تر از سایر گوشت ها است از نظر اقتصادی و سهولت تهیه نیز نگهداری و پرورش طیور برای تولید گوشت بخصوص در شرایط خاص کشورها قابل توصیه می باشد.(2)
5-1-1-) سرعت رشد: از نظر سرعت رشد مشابه هیچ حیوان مزرهغه ای با طوب قابل مقایسه نباشد بعنوان مثال امروزه نژادهای مخصوصی از جوجه های گوشتی در بازارهای دنیا و ایران وجود دارند که در مدتی در حدود 40 روز جوجه یک روزه با وزن حدود 45-40 گرم به نیمچچه گوشتی 2000 گرمی تبدل می گرددد بعبارت دیگر در یک مدت محدود جوجه یک روزه به 50 برابر وزن اولیه خود می رسد بدین ترتیب با پرورش طیور می توان به سرعت گوشت مورد نیاز جامعه را تولید و ارائه نمود(2).
 6-1-1- سهولت تغذیه :برای پرورش طیور مانند گوسفند و گاو احتیاج به مراتع وسیع طبیعی و یا کشت و تهیه علوفه سبز وموادی مانند آن نیست بلکه با استفاده از خوراک های غذای متراکم می توان به مقدار وسیع گوشت طیور تولید نمود. همچنین مواد غیرقابل استفاده از نظر تغذیه انسان که قاعدتاً نباید دور ریخته شوند بوسیله ماشین حیاتی بودن طیور تبدیل به ممتاز ترین ماده مغذیی مورد نیاز  انسان یعنی پروتئین با کیفیت ممتاز می  گردد. از طرف دیگر بخاطر اصلاح نژاد هایی که در مرغ صورت گرفته بازده غذایی در طیور بیش ا زحیوانات مزرعه ای دیگر بوده بطوریکه در نژادهای موجود با مصرف حدود 2 تا 3/2 کیلوگرم غذای متعادل می توان یک کیلوگرم کوشت تولید نمود.(2)
7-1-1 صرفه جویی در جایگاه و زمین:
امروزه تولید جوجه ای گوشتی و تخم گذاری د رمحیطها بسته و متراکم و در قفس هایی که یک یا چند طبقه انجام میگیرد در روش زمین در هر مترمربع لانه بیش از 200کیلوگرم گوشت مرغ درمدتی کوتاه می توان تیه نمود و این در مدتی نگهداری در  قفسهای چند طبقه به بیش از 100 قطعه جوجه در مترمربع می رسد(2).
 8-1-1) برگشت سریع سرمایه: در هیچ رشته کشاورزی و دامپروری گوشت سرمایه سریع تر از پرورش طیور گوشتی نیست زیرا درسرعت زمانی کمتر از 50 روزز جوجه ها روانه بازار شده و سرمایه برگشت داده می شود.(2)
9- اشتغال زایی: با توجه به نکات ذکر شده تقاضا برای احداث واحد های پرورش طیور(در زمینه های مختلف) سیر صعودی داشته و عامل مهم اساسی در ایجاد فرصتهای شغلی مستقیم و غیرمستقیم محسوب می شود جداول زیر تعداد مرغدار یهای پرروش دهنده مرغ گوشتی و ظرفیت سالنهای آنها را درکشور و در استان تهران را نشان  میدهند……

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی اثر ویتامین A بر افزایش كارآیی واكسن ضد كوكسیدیوز در جوجه های گوشتی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی اثر ویتامین A بر افزایش كارآیی واكسن ضد كوكسیدیوز در جوجه های گوشتی در فایل ورد (word) دارای 95 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی اثر ویتامین A بر افزایش كارآیی واكسن ضد كوكسیدیوز در جوجه های گوشتی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست مطالب

فهرست مطالب     آ                                                                               
فهرست جداول    ت
خلاصه فارسی    1
مقدمه و اهداف پژوهش     2
  1- ارزش غذائی طیور    2
  2- سلامت گوشت طیور    3
  3- سرعت رشد    3
  4- بازده لاشه    3
  5-سهولت تغذیه    3
  6- عدم احتیاج به مرتع    4
فصل اول:
كلیات    5
مروری بر بیماری و اپیدمیولوژی كوكسیدیوز    6
تداخل با سایر بیماریها    7
راههای انتقال كوكسیدیوز    10
عوامل موثر بر انتقال، بروز و شدت بیماری    12
ایمنی‌شناسی    13
نشانه‌های بالینی     13
تشخیص بیماری    14
اهمیت پیشیگری     14
راههای پیشگیری    15
  الف ـ بهداشت و مدیریت    15 
  ب ـ ژنتیك    15
  ج ـ استفاده از داروهای شیمایی    16
  دـ واكسن‌ها     18

فصل دوم:
مواد و روش‌كار    20
فصل سوم:
نتایج    23
  الف- میزان دفع ااسیست    23
  ب ـ وزن بدن    23
  پ ـ افزایش وزن بدن     24
  ت ـ مصرف غذا     26
  ث ـ ضریب تبدیل غذائی    27
  ج ـ میزان تلفات     29
فصل چهارم:
بحث    36
خلاصه به زبان انگلیسی    39
منابع    40

فهرست مطالب

جدول شماره 1: تآثیر استفاده از دارو (كلوپیدول) و واكسن (ایراكوك) برمیزان دفع ااسیست در جوجه‌‌های گوشتی بعد از ایجاد آلودگی تجربی با كوكسیدیا    30
جدول شماره 2: تاثیر ایجاد آلودگی تجری به كوكسیدیوز و روش كنترل به تنهائی یا به‌صورت توام بروزن بدن و میزان افزایش وزن جوجه‌های گوشتی (گرم)    31
جاول شماره 3: تاثیر آلودگی تجربی به كوكسیدیوز به روش كنترل به تنهائی یا بصورت توام بر میزان مصرف غذا در جوجه‌های گوشتی (گرم)    32
جدول شماره 4: تاثیر ایجاد آلودگی تجربی به كوكسیدیوز و روش‌های پیشگیری به تنهائی یا بصورت توام بر ضریب تبدیل غذایی در جوجه‌های گوشتی (گرم /گرم)    33
جدول شماره 5: تاثیر ایجاد آلودگی تجربی به كوكسیدیوز و روش‌های‌ پیشگیری به تنهائی یا بصورت توام بر میزان تلفات در جوجه‌های گوشتی (درصد)     34

مقدمه

به منظور مقایسه اثر استفاده از واكسن ضد كوكسیدیوز (ایراكوك) و داروی كوكسیدیواستات كلوپیدول در كنترل ضایعات ناشی از آلودگی تجربی به بیماری كوكسیدیوز، تعداد 720 قطعه جوجه گوشتی یكروزه نر از سویه تجاری Ross 208 به شش گروه تقسیم شدند.
برای تغذیه چهارگروه از جوجه ها (شامل دو گروه شاهد و دو گروه واكسینه شده) از جیره غذایی فاقد داروهای ضد كوكسیدی استفاده گردید. در جیره غذایی دو گروه دیگر به میزان 2/0 درصد داروی كلوپیدول به غذا اضافه گردید. در سن 26 روزگی از هر یك از گروههای شاهد، واكسینه شده دریافت كننده دارو، یك گروه از طریق خوراندن سوسپانسیون حاوی مخلوط چهار گونه ایمریا، مورد چالش قرار گرفته و آلوده گردید.
جهت بررسی میزان ااسیست دفع شده از طریق مدفوع، از روز هفتم پس از ایجاد آلودگی تجربی، نمونه های فضولات جمع آوری از نظر میزان OPG مورد ارزیابی قرار گرفتند. همچنین نسبت به اندازه گیری شاخص های تولیدی در سنین 21، 42 و 49 روزگی اقدام شد. نتایج بدست آمده نشان دادند كه استفاده از دارو (كلوپیدول) یا واكسن (ایراكوك) موجب كاهش معنی دار میزان دفع ااسیست در مقایسه با گروه شاهد گردید (05/0 )، در حالی كه بین دو گروه تحت درمان با دارو یا واكسن تفاوت معنی دار وجود نداشت (05/0P>).
ایجاد آلودگی تجربی موجب كاهش معنی دار میانگین وزن بدن و بازدهی غذا جوجه‌های آلوده در مقایسه با جوجه های غیر آلوده گردید (05/0 ). در ارتباط با اثر روش كنترل، نتایج حاصل بیانگر آن می باشند كه تجویز دارو یا واكسن ضد كوكسیدی برای جوجه های آلوده سبب افزایش معنی دار وزن بدن (05/0 ) و بهبود نسبی بازدهی غذا گردید، اما اختلاف بین گروه تحت درمان با دارو (كلوپیدول) و گروه دریافت كننده واكسن (ایراكوك) از نظر شاخص های تولید معنی دار نبود (05/0P>).
 
به منظور بررسی اثر ویتامین A بر افزایش كارآیی واكسن ضد كوكسیدیوز در جوجه‌های گوشتی، تعداد 480 قطعه جوجه گوشتی نو یكروزه از سویه تجاری Ross براساس طرح آماری كاملاً تصادفی و با آرایش فاكتوریل 2*2 به چها گروه مساوی تقسیم گردید. بطوریكه هر گروه شامل سه زیر گروه و هر زیر گروه مشتمل بر 40 قطعه جوجه بود. شرایط نگهداری برای تمامی گروهها یكنواخت و استاندارد بود. برای تغذیه دو گروه اول و سوم از مكمل ویتامین A استفاده گردید و نیز دو گروه سوم و چهارم در برابر عفونت تجربی كوكسیدیوز واكسینه گردیدند و گروه دوم بدون دریافت ویتامین A و واكسن به عنوان شاهد انتخاب شد.
جوجه های هر چهار گروه آزمایشی در سن 26 روزگی (سه هفته بعد از تجویز واكسن ضد كوكسیدیوز) با دریافت 100 میكرولیتر از سوسپانسیونه حاوی مخلوطی از چهار گونه ایمدیا بطور تجربی آلوده شدند.
در نهایت، میزان OPG در روزهای 7-13 و شاخصهای تولید در سنین 3، 6و7 هفتگی مورد ارزیابی قرار گرفتند. براساس نتایج بدست آمده، نقش واكسیناسیون در كاهش میزان OPG معنی‌دار بود لیكن با افزایش ویتامین A تأثیر مشخص و معنی‌داری بر كفایت و كارآیی واكسن مشاهده نگردید. مكمل ویتامین A میزان تلفات را در حد قابل قبولی كاهش داد. تجویز واكسن همراه با مكمل ویتامین A تا حدودی شاخصهای تولید را بهبود بخشید.
 
مسئله كمبود مواد غذایی و بخصوص پروتئین حیوانی یكی از بزرگترین مشكلات كشورهای در حال توسعه می‌باشد. عوامل مختلفی از جمله ارزش غذایی، سلامت گوشت، سرعت رشد، بازده بالای لاشه و سهولت تغذیه باعث گردیده است كه از نظر تأمین پروتئین، گوشت طیور نسبت به گوشت سایر حیوانات حائز اهمیت و برتری باشد. بنابراین باید گامهای موثرتری جهت پیشبرد صنعت طیور برداشته شود. یكی از مهمترین اقدامات، پیشگیری از بروز بیماریهای عفونی مانند بیماری كوكسیدیوز است.
كوكسیدیوز بیماری مهمی از لحاظ اقتصادی در صنعت طیور می‌باشد كه باعث كاهش جذب غذا و به دنبال آن كاهش راندمان تولید می‌گردد. بطور معمول از داروهای مختلفی همراه با غذا یا آب برای مهار بیماری و افزایش میزان تولید استفاده می‌شود، لیكن گران بودن داروهای شیمیایی، بروز مقاومت دارویی و ایجاد گونه های مقاوم در مقابل داروهای شیمیایی، تضعیف سیستم ایمنی، مسمومیت های سلولی همراه با كاهش بازدهی در گله و نیز آثار سوء زیست محیطی ناشی از ورود مستمر داروهای شیمیایی در طبیعت و عواقب نامطلوب حاصل از حضور بقایای دارویی در فرآورده های غذایی از جمله مهمترین عوامل محدود كننده مصرف این تركیبات می‌باشند. از طرف دیگر پیچیدگی چرخه حیات ارگانیسم و پاسخ ایمنی، توسعه واكسیناسیون را با مشكل مواجه كرده است. لذا با توجه به مشكلات فوق، اتخاذ یك روش كنترل نوین بدون عوارض سوء كه مبتنی بر ایمنی، تغذیه و ژنتیك باشد، ضروری به نظر می رسد. در این طرح، اثرات استفاده از ویتامین A در خوراك همراه با انجام واكسیناسیون جهت پیشگیری از وقوع كوكسیدیوز مورد مطالعه قرار گرفته است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی استخر های پرورش ماهی ، آبرسانی و تغذیه ماهیان در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی استخر های پرورش ماهی ، آبرسانی و تغذیه ماهیان در فایل ورد (word) دارای 51 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی استخر های پرورش ماهی ، آبرسانی و تغذیه ماهیان در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست مطالب
مقدمه
تاریخچه تكثیر و پرورش آبزیان در جهان و ایران
وضعیت جهانی تولید آبزیان در جهان و ایران
فواید ماهیان
محاسن و مزایای پرورش ماهی
منابع تامین كننده آب مزارع پرورش ماهی قزل آلا
چشمه ها
قنات ها
رودخانه ها
چاه ها
مقدار آب مورد نیاز مزارع پرورش ماهی قزل آلا
انواع استخرهای پرورش ماهی قزل آلا
استخرهای خاكی دانماركی
حوضچه های گرد
استخر سیلوئی (Silo Pond)
استخرهای بتونی دراز
عوامل موثر بر میزان تراكم ماهی قزل آلا در استخرهای پرورشی
محاسبه میزان تراكم ماهی قزل آلا در استخر بتونی دراز

تغذیه ماهی قزل آلای رنگین كمان
اهمیت تغذیه ماهی قزل آلا
خصوصیات یك غذای خوب برای ماهی قزل آلا
غذای طبیعی ماهی قزل آلا
نیازهای حرارتی ماهی قزل آلای رنگین كمان
تاثیر دمای آب استخر در طول دوره پرورش
انواع غذاهای مصرفی ماهی قزل آلا
معایب غذاهای تر و مرطوب (دست ساز)
مزایای خوراك پلت خشك تولیدی كارخانجات
عوامل موثر در رشد ماهی قزل آلا
اصول تغذیه ماهی قزل آلا
فواید استفاده از مولتی ویتامین و مواد معدنی
نكاتی در مورد نگهداری صحیح خوراك ماهی در انبار
محاسبه میزان خوراك مورد نیاز روزانه ماهی قزل آلا با استفاده از جدول غذایی
فواید جداول غذایی
روش محاسبه غذای روزانه
بازدید استخرهای پرورش ماهی
مزایای رقم بند
غذادهی
  منابع

 

مقدمه

سرعت توسعه و تولید مواد غذایی به خصوص پروتئین حیوانی هماهنگ با روند افزایش جمعیت دنیا نیست. بشر با استفاده از امكانات و استعدادهای موجود همواره در صدد یافتن منابع جدید تولید مواد غذایی می باشد. ماهی و سایر فراورده های دریایی یكی از مهمترین منابع تامین پروتئین حیوانی جمعیت كره زمین به شمار می رود بطوریكه در سالهای اخیر حدود 16% پروتئین حیوانی مورد نیاز انسان از گوشت آبزیان تامین می گردد. علی رغم ذخایر سرشار دریاها و اقیانوسها متاسفانه به دلیل صید بی رویه و غیر معقول و آلودگی دریاها و اقیانوسها به مواد آلاینده، این منبع غذایی با خطر كاهش مواجه شده است. لذا با روند نزولی میزان صید ماهی و سایر آبزیان از دریاها و اقیانوسها، توجه اكثر كشورها جهت جبران این كمبود به آبزی پروری در آبهای داخلی معطوف گشته است. پرورش ماهی در آبهای داخلی كه مجموعه ای از آبهای موجود در خشكی اعم از دریاچه های طبیعی، مخازن، سدها، آبگیرها، آببندانها، چاهها ، چشمه ها و رودخانه ها را تشكیل می دهند راهی مناسب جهت تامین بخشی از پروتئین حیوانی مورد نیاز جامعه محسوب می شود. پرورش ماهی در شرایط موجود نسبت به پرورش دام و طیور نیاز كمتری به سرمایه گذاری دارد از طرفی به دلیل ضایعات كمتر و محدود بودن بیماریها می تواند برای سرمایه گذاران و تولید كنندگان مقرون به صرفه تر باشد.            
        
تاریخچه تكثیر و پرورش آبزیان در جهان و ایران          
چینیها اولین كسانی بودند كه در سالهای قبل از میلاد با جمع آوری بچه ماهیان از محیط های طبیعی و پرورش آنها در استخرهای خاكی اقدام به پرورش ماهی می نمودند. فان لی، دانشمند چینی در سال 460 قبل از میلاد كتابی تحت عنوان رساله پرورش ماهی نوشت كه اولین كتاب در مورد پرورش ماهی در دنیا می باشد. در سال 618 میلادی در زمان حكومت تانگ در چین كشت توام كپور ماهیان شامل كپور سیاه، كپور علفخوار، كپور نقره ای و كپور سر گنده در استخرهای خاكی انجام شد.
اولین قدم درباره تكثیر مصنوعی ماهیان در سال 1764 میلادی توسط لودویك یاكوبی دانشمند آلمانی انجام شد. بوسیله این دانشمند تحقیقات جالبی در خصوص بیولو‍ژی و تولید مثل ماهیان انجام شد. یاكوبی برای اولین بار ماهی قزل آلا را به صورت مصنوعی تكثیر نمود و در سال 1765 توسط این دانشمند كتاب تكثیر و پرورش ماهی نوشته شد. اولین كارگاه پرورش ماهی به صورت صنعتی در سال 1852 میلادی در فرانسه و در منطقه ای به نام گیوتین گن احداث گردید.
در سال 1958 میلادی برای اولین بار محققین چینی با تزریق هورمون هیپوفیز كپور معمولی به كپور نقره ای و كپور سرگنده موفق به تكثیر مصنوعی این ماهیان شدند و در سال 1960 موفق به تكثیر مصنوعی كپور علفخوار از طریق تزریق هورمون هیپوفیز گردیدند.
تكثیر و پرورش ماهی در ایران در سال 1306 شمسی با تكثیر ماهیان خاویاری به منظور حفظ ذخایر ماهیان خاویاری در منطقه گیسوم استان گیلان انجام شد.
اولین كارگاه پرورش ماهیان سردآبی در ایران در حاشیه رودخانه كرج توسط شركت ماهی سرای كرج در سال 1339 فعالیت خود را با ظرفیت اسمی 80 تن در سال آغاز نمود و سپس در سال 1345 شركت ماهی قزل آلای جاجرود با استفاده از آب رودخانه جاجرود با ظرفیت اسمی 180 تن در سال شروع به فعالیت نمود. اولین مركز تكثیر و پرورش كپور ماهیان در ایران در سال 1345 به منظور تكثیر مصنوعی كپور ماهیان با احداث 750 هكتار استخر خاكی توسط شركت سهامی سفیدرود در نزدیكی شهر رشت احداث گردید.

وضعیت جهانی تولید آبزیان در جهان و ایران
طبق آمار ارائه شده از سوی سازمان خواروبار جهانی(فائو) تولید آبزیان در دنیا در سال 1948 میلادی از طریق صید و آبزی پروری 20 میلیون تن بوده است. روند تولید آبزیان هر ساله رو به رشد بوده بطوریكه در سال 1977 به 5/73 میلیون تن افزایش یافت. طبق گزارش فائو در سال 2000 میلادی تولید آبزیان در دنیا به رقم 5/130 میلیون تن افزایش یافت كه 95 میلیون تن از این مقدار از طریق صید از دریاها و اقیانوسها و 5/35 میلیون تن از طریق تولید آبزی پروری بوده است. در سال 2000 میلادی كشور چین با تولید 5/41 میلیون تن رتبه اول جهانی را از نظر تولید كسب نمود كه از این مقدار 5/24 میلیون تن از طریق آبزی پروری و 17 میلیون تن از طریق صید از دریاها بوده است، بطوریكه طبق این آمار 69% آبزی پروری دنیا و 18% صید از دریاها و اقیانوسها به چین اختصاص یافت. در كشورمان ایران در سال 2000 میلادی میزان تولید آبزیان از طریق صید و آبزی پروری به 400 هزار تن رسید كه در بین 225 كشور رتبه 42 را از نظر تولید آبزیان كسب نمود. میزان تولید آبزیان در كشورمان از طریق صید و آبزی پروری تا قبل از انقلاب شكوهمند اسلامی حدود 50 هزار تن در سال بود كه از این مقدار 48 هزار تن از طریق صید از دریای شمال و جنوب و حدود 2 هزار تن تولید از طریق آبزی پروری بود. بعد از انقلاب، با افزایش میزان صید از دریاها و افزایش تولید در آبهای داخلی از طریق آبزی پروری و ایجاد مزارع پرورش كپور ماهیان و پرورش ماهیان سردآبی و میگو میزان تولید افزایش یافت بطوریكه در حال حاضر هزاران مزرعه پرورش آبزیان در كشور به تولید آبزیان اشتغال دارند. طبق آمار شركت سهامی شیلات ایران در سال 1380 میزان تولید آبزیان به مرز 400 هزار تن رسید كه این میزان تولید به تفكیك عبارتند از: صید از آبهای جنوب 263 هزار تن، صید از آبهای شمال 63 هزار تن و تولید در آبهای داخلی از طریق آبزی پروری 74 هزار تن بوده است. رشد آبزی پروری در دنیا از نرخ مناسبی برخوردار است بطوریكه طبق آمار فائو از سال 1984 میلادی تا 1993 نرخ رشد آبزی پروری سالانه 2/10 درصد بوده است.

 

منابع:

1-Sedgwick , S.D , 1990 , Trout Farming Handbook , Fifth edition , Fishing Nnews Books .
1-    بشارت – ابوالقاسم ، مدیریت تغذیه ماهیان سردابس ، معاونت تكثیر و پرورش آبزیان اداره كل آموزش و ترویج ، 1376 .
2-    كرمی‌– محمد (مترجم) ، غذا در آبزی پروری ، معاونت تكثیر و پرورش آبزیان . اداره كل آموزش و ترویح ، 1376
3-    گروه گرد آورندگان ، مبانی تغذیه آبزیان ، گزارش عملی دوره آموزشی با مدرس خارجی ، 1376 .
4-    گروه مؤلفین ، پرورش ماهیان سردابی تكمیلی ، معاونت تكثیر و پرورش آبزیان ، اداره كل آموزش و ترویج ، 1377 .
5-    گروه مؤلفین ، پرورش ماهیان سردابی عمومی‌، معاونت تكثیر و پرورش آبزیان ، اداره كل آموزش و ترویج ، 1377 .
6-    نمایندگی شیلات استان یزد ، غذا و غذادهی ماهی قزل آلای رنگین كمان (بروشور) ،‌اداره آموزش و ترویج و اداره بهداشت و تغذیه ، 1377 .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی رفراكتومتر، پلامتر و ساكاریمتر در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی رفراكتومتر، پلامتر و ساكاریمتر در فایل ورد (word) دارای 55 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی رفراكتومتر، پلامتر و ساكاریمتر در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

رفراكتومتر، پلامترو ساكاریمتر
رفراكتمترهای آن- لاین(روی خط) در صنعت قند بسیرا كارساز هستند زیرا كنترل بریكس نمونه‌ها در زمان واقعی خود، در تولید بسیرا مهم می‌باشد. شركت Atago co به زودی رفراكتومتر مدل PRM_85 مخصوص نصب در خط تولید را عرضه می‌كند كه بسیرا كم در تحت تأثیر عوامل محدود كننده خارجی قرار گرفته و كار خود را كه كنترل بریكس محصول در حال انتقال در خط تولدی است. در حد قال قبول، در محدوده‌های مورد عمل انجام می‌دهد.این دستگاه حتی بریكس نمونه‌هایی تا 100 درجه سانتی‌گراد رانیز اندازه‌گیری می‌كند.
این شركت همچنی بریكس- مونیتور مدل CM 780 را عرضه كرده كه در خط تولید نصب و به طور مداوم می تواند بریكس محصول در جریان را در گستره 0-78% اندازه گیری كند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی مبحث بسته بندی مواد غذایی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی مبحث بسته بندی مواد غذایی در فایل ورد (word) دارای 116 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی مبحث بسته بندی مواد غذایی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

مقدمه
با توجه به اهمیت و گستردگی تولید مواد غذائی در جهان و اهمیت آن در زندگی روزمره جوامع بشری ، بررسی جنبه های مختلف مرتبط با آن حائز اهمیت بسیاری است در وضعیف کنونی روابط بین المللی ، غذا به عنوان محصولی استراتژیک در تعیین بسیاری از معیارهای اقتصادی ، سیاسی ، فرهنگی و سنتی نقش مهمی ایفاء می کند بنابراین مسئله حفظ نگهداری و توزیع مواد غذائی نیز اهمیت شایانی می یابد چرا که بدون اهمیت دادن به نگهداری مواد غذائی بدلیل آمادگی ماهیتی آنها به فساد توسط عوامل مختلف از قبیل میکروار گانیسم ها ، تغییرات شیمیائی و فیزیکی ، آنزیمها و غیره قسمت عمده ای از این مواد با ارزش به هدر خواهد رفت در اینجاست که صنعت بسته بندی میتواند به عنوان مهمترین عامل در جلوگیری از ضایع شدن مواد غذائی عمل نموده و ضرورت خود را نشان دهد .
در بسیاری از کشورها بسته بندی به عنوان جز غیر قابل تفکیکی از فرایند تولید مواد غذائی محسوب می شود به طوری که ، در کشور آمریکا سالانه بیش از 50 میلیارد دلار صرف صنایع بسته بندی می شود .
آمار منتشره نشان میدهد که تقریباً هر ساله 20 درصد غذائی جهان به دلیل شرایط نا مناسب نگهداری و بسته بندی از بین رفته و این رقم در پاره ای از کشورهای جهان سوم به 50 در صد نیز میرسد  در حالیکه در صورت بسته بندی مناسب و خوب میتوان این ضایعات را به حداقل میزان یعنی حدود 5-2 درصد کاهش داد . بحث ضایعات و جلوگیری از آن یکی از معضلات اصلی کشور ما نیز می باشد بطوریکه حدود 35-30 درصد محصولات کشاورزی هر سال ضایع میگردد . این در حالیست که با توجه به جمعیت بالا و سطح پائین تولید داخلی هر ساله مجبور به واردات مقدار متنابهی مواد غذائی میباشیم .

 

فهرست مطالب

چکیده    1
مقدمه    2
جدول 1-1: درصد مصرف مواد بسته بندی مختلف در سالهای 1981-1991    4
بسته بندی    7
1-1. کارکردهای بسته بندی    8
1-1-1. عامل محافظت کنندگی    11
1-1-2. بی ضرر بودن و خنثی بودن بسته بندی    12
1-1-2-2. نقش محافظتی غیر فعال بسته بندی    13
1-1-2-2-1. محافظت مکانیکی    13
1-1-2-2-2. محافظت در برابر انتقال مواد    14
1-1-2-3. محافظت در برابر انتقال انرژی    16
1-1-2-2-4. محافظت در برابر میکروار گانیسم های موجود در محیط    16
1-1-2-3. نقش محافظتی فعال بسته بندی    18
1-1-2-3-1. استریلیزاسیون بعد از بسته بندی    18
1-1-2-3-2. بسته بندی های استریل (آسپتیک )    19
1-1-2-3-3. بسته بندی تحت اتمسفر اصلاح شده و نگهداری در دمای پائین در مورد محصولات تازه    20
1-1-2-3-4. بسته بندیهای خاص    20
.3-1-1عامل اطلاع رسانی بسته بندی    21
1-1-3-1. درج اطلاعات بر روی بسته بندیهای مواد غذائی    21
1-1-3-1-1. اطلاعاتی که باید بر روی بسته ها درج شوند    22
1-1-3-1-2. استثنائاتی که در مورد درج اطلاعات و برچسب زنی محصولات غذائی وجود دارند    22
.4-1-1خصوصیات مواد اولیه بسته بندی    24
1-2. کاربرد پلاستیک در بسته بندی مواد غذائی    26
1-2-1. کلیات    26
1-2-2. انواع پلاستیک ها    28
1-2-2-1. معرفی برخی ترموپلاستیک های مورد استفاده در بسته بندی مواد غذائی    29
1-2-2-1-1. ترموپلاستیک های ساده    29
1-2-2-1–11. سلوفان    29
1-2-2-1-1-2. پلی اولفین ها    30
پلی اتیلن با دانسیته پائین (LDPE)    30
پلی اتیلن خطی با دانسیته پائین (LLDPE)    31
پلی اتیلن با دانسیته بالا (HDPE)    31
پلی پروپیلن (PP)    32
کوپلیمر اتیلن –وینیل استات (EVA)    33
1-2-2-1-1-3. وینیل پلاستیک ها    33
پلی وینیل کلراید (PVC)    33
کوپلیمرهای وینیل کلراید    35
پلی وینیلیدین کلراید (PVDC)    35
1-2-2-1-4. پلی استرها (PE)    36
پلی اتیلن ترفتالات (PET)    36
1-2-2-1-1-5. پلی آمید یا نایلون (PA )    36
1-2-2-1-1-6.پلی استایرن (PS)    37
کوپلیمرهای استایرن    38
الف – استایرن آکریلونتیریل  (SAN)    39
ب – اکریلونیتریل بوتادین استایرن  (ABS)    39
1-2-2-1-1-7. اتیلن و ینیل الکل (EVOH)    39
1-2-2-1-2. ترموپلاستیک های مرکب    40
1-2-2-1-2-1. نمونه هائی از فیلم های مرکب    41
1-2-2-1-2-2. خصوصیات فیلم های مرکب    42
1-3. وضعیت تولید مواد اولیه پلاستیکها در ایران    44
حفظ بسته بندی در ارتباط با پدیده مهاجرت    45
الف- تعاریف    45
ب- تقسیمات بسته بندی    47
دسته اول    47
جدول (1) مسمومیت برخی عناصر در حالتی كه به شكل یون در آب حضور دارند.    48
دسته دوم    50
جدول (2) ماكزیمم مهاجرت برخی مونومومرها  به داخل مواد غذایی    51
دسته سوم    52
جدول (3) مقایسه خطرات منجر به مرگ    53
جدول (4) الزامات مربوط به پاكیزگی صفحات قلع مورد استفاده در تولید قوطی های كنسرو و ماكزیمم مجاز برای مهاجرت یونهای فلزی به داخل مواد غذایی    54
ج- افزودنیهای  برای رزینهای پلاستیكی    56
آثار واسطه واكنش دهنده    56
افزودنیهایی كه برای منظورهای خاصی اضافه می‌شوند یا افزودنیهای تعمدی (Intentional Additives)    57
1-مواد بهبود دهنده خواص    57
2-تثبیت كننده ها    58
3-كمكهای تكنیكی    60
عوامل ضد مه (Antifog Agents)    60
عوامل جفت كننده (Anchoring Agents)    61
1-عوامل فوم كننده    61
2-كند كننده های اشتعال    62
3-عواملی كه شفافیت رزینهای پلاستیك را تغییر می‌دهند.    62
جدول (6) كمكهای تولید پلاستیكها در مقابل مواد شیمیایی مربوطه    63
«آلودگی  در مواد غذایی از مواد بسته بندی»    64
«چكیده»    64
1. مقدمه    64
2. كنترل منظم     66
3.روش های تحلیلی    68
3- 1. مواد افزودنی در بسته بندی پلیمری    70
3-1-1- پلاستیك ها    70
3-1-2- استابیلایزرهای حرارتی    72
3-1-3- مرحله افزودن مواد    74
3-1-4- استابیلایزرهای سبك    75
3-1-5- آنتی اكسیدان ها    76
3-2- مونومرها و الیگومرها    77
3-2-1- استیرن ها    77
3-2-2- ونییل كلراید    78
3-2-3- بیس فنول دیگلی سایدیل اتر (BADGE)    80
3-2-4- ایزوسیانات    81
3-2-5- كاپرولاكتام    81
3-2-6- الیگومرترفتالیت پلی اتیلن    82
3-3- مواد آلوده كننده     83
3-3-1- فرآورده های آلوده كننده    83
3-3-2- بنزن و مایعات فرار دیگر    84
3-3-3- آلوده كننده‌های محیطی    85
3-3-4- عوامل فرآیندی    86
3-3-5- آلوده كننده های دیگر    86
4-1- عوامل تاثیر گذار بر انتقال    87
4-2 -راه ارتباطی بین غذا و پلی مر    88
4-3- انتشار به مواد غذایی با حجم زیاد    89
5-نمونه هایی از مدل سازی انتقال پیش بینانه    89
تحقیق FTLR مهاجرت ویژه مواد افزودنی از پلی و نییل كلراید جامد    94
مهاجرت و ارزیابی حساسیت پلی مرهای تشعشعی    95
«فعل و انفعالات میان پلی ونیل كلراید با روغن افتابگردان اپوكسی شده و غذاهای سیمیولانت شده »    96

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تاریخچه و خواص زیره سبز در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تاریخچه و خواص زیره سبز در فایل ورد (word) دارای 57 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تاریخچه و خواص زیره سبز در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست مطالب

مقدمه   
فصل اول؛ تاریخچه و مبدأ زیره سبز   
فصل دوم؛ گیاهشناسی زیره سبز   
2-1 تیره جعفری   
2-2 جنس زیره سبز Cuminum   
2-3 زیره سبز Cuminum Cyminum   
فصل سوم؛ زیره سبز و نیازهای آن برای رشد و نمو   
3-1 محیط رشد زیره سبز   
3-1-1 نیازهای حرارتی زیره سبز   
3-1-2 نیازهای رطوبتی زیره سبز   
3-1-3- خاك مناسب برای زیره سبز   
3-1-4 نیازهای نوری زیره سبز   
3-2 اجزای عملكرد زیره سبز   
3-2-1 عملكرد دانه زیره سبز   
3-3 مراحل نمو زیره سبز   
3-4 واكنش زیره سبز به تنشهای محیطی   
3-4-1 اثر تنش كم آبی بر مؤلفه های عملكرد بذر، در زیره سبز   
3-4-2 تنش شوری   
3-4-3 تنش گرمایی   
3-5 زیره سبز در تناوب   
3-6 كوددهی زیره سبز   
فصل چهارم؛ از كاشت تا برداشت زیره سبز   
4-1 تهیه بستر بذر   
4-2 آماده سازی بذر جهت كاشت   
4-3 كاشت بذر زیره سبز   
4-4 تاریخ كاشت زیره سبز   
4-5 برداشت زیره سبز   
4-5-1 عملكرد زیره سبز   
4-6 زمان برداشت و آماده سازی محصول برای بازار   
4-7 آب مورد نیاز زیره سبز   
4-7-1 اثر آبیاری بر اجزاء عملكرد زیره سبز   
4-7-2 وزن هزار دانه زیره سبز   
4-7-3 تعداد چتر در بوته زیره سبز   
4-7-4 تعداد دانه در چتر زیره سبز   
4-7-5 عملكرد دانه   
فصل پنجم؛ بیماریها، آفات و علفهای هرز زیره سبز و نحوه كنترل آنها   
5-1 بیماریهای زیره سبز   
5-1-1 بیماری بوته میری یا پژمردگی زیره سبز   
5-1-1-1 روشهای مبارزه   
5-1-3 بیماری سوختگی زیره سبز   
5-1-4 بیماریهای دیگر زیره سبز   
5-2 آفات زیره سبز   
5-3 مبارزه با علفهای هرز زیره سبز   
فصل ششم؛ خواص، مصارف و جنبه های اقتصادی زیره سبز   
6-1 خواص و مصارف داروئی زیره سبز   
6-2 مصارف غذایی زیره سبز   
6-3 سایر موارد مصرف زیره سبز   
6-4 اسانس زیره سبز   
6-4-1 تركیبات شیمیایی اسانس زیره سبز    
6-4-2 روشهای استخراج اسانس زیره سبز   
6-5-1 اهمیت اقتصادی زیره سبز   
6-5-2 سطح زیر كشت، تولید و عملكرد زیره سبز در ایران   
6-5-3 صادرات زیره سبز   
فصل هفتم؛ ژنتیك و اصلاح در زیره سبز   
7-1 ژنتیك زیره سبز   
فصل هشتم؛ منابع مورد استفاده   

 
مقدمه
انسانها علاوه بر تأمین مواد غذایی بسیاری از نیازهای روزمره زندگی خود را از گیاهان تأمین می كنند. شاید بتوان گفت كه نقش گیاهان در تأمین اینگونه نیازهای جامعه انسانی، كمتر از نقش آنها در تأمین محصولات غذایی نیست.
از جمله این مواد كاغذ، پلاستیك، چسب، داروهای گیاهی و نوشیدنی هایی مثل چای و كاكائوست كه گیاهان مختلفی را ما در تهیه و تولید این مواد استفاده می كنیم.
آنچه كه در انتخاب گیاهان زراعی جهت كشت در یك منطقه اهمیت دارد سازگاری با عوامل محیطی و با صرفه بودن از نظر اقتصادی می باشد كه باعث می شود كه یك گیاه زراعی در یك منطقه مورد كشت كار قرار گیرد.
زیره سبز بعنوان گیاهی ارزشمند از نظر دارویی دارای ویژگیهای است كه جایگاه آنرا در الگوی كشت مناطق خاصی از كشورمان تثبیت نموده است. مهمترین این ویژگیها عبارتند از:
1) فصل رشد نسبتاً كوتاه زیره سبز (100 تا 120 روز) باعث می شود پس از برداشت محصول زمین را زیر كشت محصولاتی نظیر ذرت علوفه ای، سویا، هویج، ارزن، كنجد و برد و یا اقدامات اصلاحی روی خاك انجام داد.
2) زیره سبز نیاز آبی كمی دارد. علاوه بر آن، قسمت عمده آب مورد نیاز خود را از نزولات جوی تأمین می كند.

منابع
1)زرگری، ع. 1376. گیاهان دارویی. انتشارات دانشگاه تهران 2
2)عطایی، م. 1356. زراعت. جلد سوم انتشارات دانشگاه تهران 2
3) قهرمان، 1. 1372 كوموفیت های ایران ، جلد دوم، مركز دانشگاهی.
4) رحیمی. م 1372. بررسی مبارزه شیمیایی با علفهای هرز در زراعت زیره سبز. ناشر سازمان پژوهشهای علمی صنعتی.
5) رحیمیان مشهدی، ح. 1370. اثر تاریخ كاشت و رژیم آبیاری و عملكرد زیره سبز. ناشر سازمان پژوهشهای علمی صنعتی.
6) ملافیاربی. ع. 1372 بررسی مقادیر بذر و روشهای كشت در عملكرد زیره سبز.  ناشر سازمان پژوهشهای علمی صنعتی.
7) كافی، م، 1381، زیره سبز فناوری تولید و فرآوری. ناشر زبان ادب
8) سالنامه بازرگانی خارجی گمرك سالهای مختلف
9) امین پور و جعفری، 1378، زیره سبز، سازمان كشاورزی استان اصفهان
10) علی اكبر حبشی – صدیقه آناهید.  تأثیر هورمونهای رشد در تولید كالوس و باززایی گیاه از اندامهای مختلف در زیره سبز. نشریه زیتون – 141 –
11) فرخزا كاظمی، صادقی فرهی آشتیایی، ابراهیم شریفی آشورآبادی. اثر تنش كم آبی بر مؤلفه های عملكرد بذر گیاه داروئی زیره سبز. پژوهش و سازندگی شماره 54 بهار 81.
12) حسین حسین زاده و همكاران. اثر ضد تشنجی عصاره اسانس زیره سبز در موش. نشریه گیاهان دارویی – 2

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی خواص ماهی و میگو و اثرات امگا 3 در بدن انسان در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی خواص ماهی و میگو و اثرات امگا 3 در بدن انسان در فایل ورد (word) دارای 67 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی خواص ماهی و میگو و اثرات امگا 3 در بدن انسان در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

مقدمه :
نوع تغذیه تاثیر مهمی در سلامت یا بیماری انسان دارد. همان گونه كه تغذیه صحیح می‌تواند انسان را از گزند بیماری‌ها مصون نگه دارد و سلامت انسان را تامین كند تغذیه نامناسب نیز می‌تواند موجب ابتلای انسان به بسیاری از اختلالات ناگوار و مهلك شود.
گروهی از مواد غذایی كه تاثیر مهمی در سلامت انسان و پیشگیری از بیماری‌ها دارند، ماهی‌ها و آبزیان هستند. این مواد غذایی مفید كه دارای ارزش تغذیه‌ای بسیار بالایی هستند، چنانچه به مقدار كافی یعنی هفته‌ای 2 تا 3 بار در برنامه‌ی غذایی افراد گنجانده شوند. در پیشگیری از بسیاری از بیماری‌ها و حتی كنترل و كمك به بهبود عوارض و اختلالات مختلف، اثرات مهمی خواهند داشت كه به اختصار در این مقدمه توضیح داده شده و در ادامه به بررسی اجمالی‌تر آن‌ها می‌پردازیم.
امروزه ثابت شده است كه مصرف ماهی و آبزیان به علت داشتن اسیدهای چرب اشباع نشده‌ی خاصی به نام امگا -3، در پایین آوردن چربی‌های نامطلوب خون مانند كلسترول تام، VLDI , LDL و تری گلیسرید تاثیر مهمی دارد، همچنین در حفظ تعادل فشار خون و نگه داری آن در حد مناسب موثر است.

منابع
1. www.Fishupdate.com
2. www.Food.gov.uk/news
3- برلیانت بزرگمهر- تاثیر ماهی در پیشگیری و كنترل بیماریها (جمله دنیای تغذیه) شماره 8
4- مریم فطن تاثیر مصرف ماهی در كاهش خودكشی
5- محسن جودت دلائل عدم مصرف ماهی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود احداث كارخانه تولید كیک و كلوچه در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود احداث كارخانه تولید كیک و كلوچه در فایل ورد (word) دارای 73 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود احداث كارخانه تولید كیک و كلوچه در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

 
فهرست مطالب
مقدمه:    4
نقطه سربسر تولید:    4
نرخ بازدهی سرمایه:    5
روش تولید:    9
برق مصرفی:‍    11
محاسبه انرژی مصرفی:    11
مصرف آب:    12
مصرف گازوئیل:    12
مصرف بنزین ونفت    12
نفت مصرفی روزانه:    12
آشنائی با مشخصات فنی دستگاه فر    13
كیك و كلوچه    16
فرآیند تولید كیك و كلوچه    19
قسمت پنجم – اطلاعات مربوط به تولید كالا    24
2-2-قیمت تمام شده محصول:    25
3-محاسبه قیمت فروش    26
2-3-قسمت فروش كل محصول تولید:    27
2-محاسبه قمیت تمام شده محصول:    27
1-2-محاسبه هزینه های ثابت تولید:    27
-استهلاك ها    28
-هزینه های غیر پرسنلی دفتر مركزی    28
1-محاسبه هزینه ها‍:    29
4-1-بر آورد هزینه های:    31
كل سرمایه در گردش بریال    33
-برآورد ساخت و هزینه های ساختمانی ومحوطه سازی:    36
پلان كلی استقرار كارخانه    39
-محاسبه انرژی برق مصرفی رزانه( به كیلووات ساخت):    40
2-11-محاسبه هزینه انواع انرژی مصرفی سالیانه:    42
8- لیست مشاغل و مقدار حقوق ماهانه وسالانه    42
9- نوع و مقدار انرژی و هزینه آن:    44
1-9- محاسبه انواع انرژی موردنیاز:    44
-محاسبه توان برق مصرفی(به كیلووات):    44
«جدول پیش بینی تراز نامه طرح»    44
نمودار نقطه سر به سر    50
جدول مشخصات هزینه های طرح»    51
جدول پیش بینی عملكرد و سود و زیان طرح    62
سالهای بهر ه برداری    62
اقلام    62
سال اول    62
سال دوم    62
سال سوم    62
سال چهارم    62
سال پنچم    62
ملاحظات    62
درصد وفروش    62
استفاده از ظرفیت    62
روش كل    62
سایر فروش    63
خالص    63

مقدمه:
از آنجائیكه این طرح ماهیتاً دارای ارزش افزوده پائین می باشد وقسمت اعظم قیمت تمام شده را مواد اولیه آن تشكیل میدهد لذا با تغییر در تكنولوژیهای تولید كه آنها در نوع خود بسیار محدود می باشد تغییرات خیلی ناچیزی در قیمت تمام شده ایجادمی شود. لذا ویژگیهای برتر و بالاتر در این طرح صرفا مربوط به كیفیت تولید محصول می باشد كه لازمه كنترلهای كیفیت در مرحله خمیرگیری و پخت و بسته بندی را طلب می نماید و در كنار اینها توجه به ذائقه مصرف كننندگان نیز حائز اهمیت می باشد در این طرح نیز تكنولوژی متداول تولید كیك وكلوچه استفاده شده است و قیمت تمام شده محصول براحتی قابل رقابت با محصولات مشابه داخلی می باشد.
نقطه سربسر تولید:
در نقطه سربسر تولید در آمد حاصل ا زفروش معادل مجموع هزینه های ثابت و متغیر تولید خواهد بود
هزینه‏های متغیر+ هزینه های ثابت اولیه= درآمد حاصل از فروش
(مقدار تولید× هزینه متغیر واحد محصول) + هزینه ثابت سالانه= قیمت فروش واحد× مقدار تولید در نقطه سربسر
  
منابع و مآخذ

1-پژوهش طرح توجیهی و جمع آوری اطلاعات شركت شادی طلائی مفید (كیك و كلوچه تاتائو)
2-جمع آوری اطلاعات تهران        وزارت صنایع كتابخانه
3-جمع آوری اطلاعات تهران        وزارت بازرگانی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید