دانلود بررسی اثر ویتامین A بر افزایش كارآیی واكسن ضد كوكسیدیوز در جوجه های گوشتی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی اثر ویتامین A بر افزایش كارآیی واكسن ضد كوكسیدیوز در جوجه های گوشتی در فایل ورد (word) دارای 87 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی اثر ویتامین A بر افزایش كارآیی واكسن ضد كوكسیدیوز در جوجه های گوشتی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست مطالب

فهرست مطالب     آ                                                                               
فهرست جداول    ت
خلاصه فارسی    1
مقدمه و اهداف پژوهش     2
  1- ارزش غذائی طیور    2
  2- سلامت گوشت طیور    3
  3- سرعت رشد    3
  4- بازده لاشه    3
  5-سهولت تغذیه    3
  6- عدم احتیاج به مرتع    4
فصل اول:
كلیات    5
مروری بر بیماری و اپیدمیولوژی كوكسیدیوز    6
تداخل با سایر بیماریها    7
راههای انتقال كوكسیدیوز    10
عوامل موثر بر انتقال، بروز و شدت بیماری    12
ایمنی‌شناسی    13
نشانه‌های بالینی     13
تشخیص بیماری    14
اهمیت پیشیگری     14
راههای پیشگیری    15
  الف ـ بهداشت و مدیریت    15 
  ب ـ ژنتیك    15
  ج ـ استفاده از داروهای شیمایی    16
  دـ واكسن‌ها     18

فصل دوم:
مواد و روش‌كار    20
فصل سوم:
نتایج    23
  الف- میزان دفع ااسیست    23
  ب ـ وزن بدن    23
  پ ـ افزایش وزن بدن     24
  ت ـ مصرف غذا     26
  ث ـ ضریب تبدیل غذائی    27
  ج ـ میزان تلفات     29
فصل چهارم:
بحث    36
خلاصه به زبان انگلیسی    39
منابع    40

فهرست مطالب

جدول شماره 1: تآثیر استفاده از دارو (كلوپیدول) و واكسن (ایراكوك) برمیزان دفع ااسیست در جوجه‌‌های گوشتی بعد از ایجاد آلودگی تجربی با كوكسیدیا    30
جدول شماره 2: تاثیر ایجاد آلودگی تجری به كوكسیدیوز و روش كنترل به تنهائی یا به‌صورت توام بروزن بدن و میزان افزایش وزن جوجه‌های گوشتی (گرم)    31
جاول شماره 3: تاثیر آلودگی تجربی به كوكسیدیوز به روش كنترل به تنهائی یا بصورت توام بر میزان مصرف غذا در جوجه‌های گوشتی (گرم)    32
جدول شماره 4: تاثیر ایجاد آلودگی تجربی به كوكسیدیوز و روش‌های پیشگیری به تنهائی یا بصورت توام بر ضریب تبدیل غذایی در جوجه‌های گوشتی (گرم /گرم)    33
جدول شماره 5: تاثیر ایجاد آلودگی تجربی به كوكسیدیوز و روش‌های‌ پیشگیری به تنهائی یا بصورت توام بر میزان تلفات در جوجه‌های گوشتی (درصد)     34

مقدمه

به منظور مقایسه اثر استفاده از واكسن ضد كوكسیدیوز (ایراكوك) و داروی كوكسیدیواستات كلوپیدول در كنترل ضایعات ناشی از آلودگی تجربی به بیماری كوكسیدیوز، تعداد 720 قطعه جوجه گوشتی یكروزه نر از سویه تجاری Ross 208 به شش گروه تقسیم شدند.
برای تغذیه چهارگروه از جوجه ها (شامل دو گروه شاهد و دو گروه واكسینه شده) از جیره غذایی فاقد داروهای ضد كوكسیدی استفاده گردید. در جیره غذایی دو گروه دیگر به میزان 2/0 درصد داروی كلوپیدول به غذا اضافه گردید. در سن 26 روزگی از هر یك از گروههای شاهد، واكسینه شده دریافت كننده دارو، یك گروه از طریق خوراندن سوسپانسیون حاوی مخلوط چهار گونه ایمریا، مورد چالش قرار گرفته و آلوده گردید.
جهت بررسی میزان ااسیست دفع شده از طریق مدفوع، از روز هفتم پس از ایجاد آلودگی تجربی، نمونه های فضولات جمع آوری از نظر میزان OPG مورد ارزیابی قرار گرفتند. همچنین نسبت به اندازه گیری شاخص های تولیدی در سنین 21، 42 و 49 روزگی اقدام شد. نتایج بدست آمده نشان دادند كه استفاده از دارو (كلوپیدول) یا واكسن (ایراكوك) موجب كاهش معنی دار میزان دفع ااسیست در مقایسه با گروه شاهد گردید (05/0 )، در حالی كه بین دو گروه تحت درمان با دارو یا واكسن تفاوت معنی دار وجود نداشت (05/0P>).
ایجاد آلودگی تجربی موجب كاهش معنی دار میانگین وزن بدن و بازدهی غذا جوجه‌های آلوده در مقایسه با جوجه های غیر آلوده گردید (05/0 ). در ارتباط با اثر روش كنترل، نتایج حاصل بیانگر آن می باشند كه تجویز دارو یا واكسن ضد كوكسیدی برای جوجه های آلوده سبب افزایش معنی دار وزن بدن (05/0 ) و بهبود نسبی بازدهی غذا گردید، اما اختلاف بین گروه تحت درمان با دارو (كلوپیدول) و گروه دریافت كننده واكسن (ایراكوك) از نظر شاخص های تولید معنی دار نبود (05/0P>).
 
به منظور بررسی اثر ویتامین A بر افزایش كارآیی واكسن ضد كوكسیدیوز در جوجه‌های گوشتی، تعداد 480 قطعه جوجه گوشتی نو یكروزه از سویه تجاری Ross براساس طرح آماری كاملاً تصادفی و با آرایش فاكتوریل 2*2 به چها گروه مساوی تقسیم گردید. بطوریكه هر گروه شامل سه زیر گروه و هر زیر گروه مشتمل بر 40 قطعه جوجه بود. شرایط نگهداری برای تمامی گروهها یكنواخت و استاندارد بود. برای تغذیه دو گروه اول و سوم از مكمل ویتامین A استفاده گردید و نیز دو گروه سوم و چهارم در برابر عفونت تجربی كوكسیدیوز واكسینه گردیدند و گروه دوم بدون دریافت ویتامین A و واكسن به عنوان شاهد انتخاب شد.
جوجه های هر چهار گروه آزمایشی در سن 26 روزگی (سه هفته بعد از تجویز واكسن ضد كوكسیدیوز) با دریافت 100 میكرولیتر از سوسپانسیونه حاوی مخلوطی از چهار گونه ایمدیا بطور تجربی آلوده شدند.
در نهایت، میزان OPG در روزهای 7-13 و شاخصهای تولید در سنین 3، 6و7 هفتگی مورد ارزیابی قرار گرفتند. براساس نتایج بدست آمده، نقش واكسیناسیون در كاهش میزان OPG معنی‌دار بود لیكن با افزایش ویتامین A تأثیر مشخص و معنی‌داری بر كفایت و كارآیی واكسن مشاهده نگردید. مكمل ویتامین A میزان تلفات را در حد قابل قبولی كاهش داد. تجویز واكسن همراه با مكمل ویتامین A تا حدودی شاخصهای تولید را بهبود بخشید.
 
مسئله كمبود مواد غذایی و بخصوص پروتئین حیوانی یكی از بزرگترین مشكلات كشورهای در حال توسعه می‌باشد. عوامل مختلفی از جمله ارزش غذایی، سلامت گوشت، سرعت رشد، بازده بالای لاشه و سهولت تغذیه باعث گردیده است كه از نظر تأمین پروتئین، گوشت طیور نسبت به گوشت سایر حیوانات حائز اهمیت و برتری باشد. بنابراین باید گامهای موثرتری جهت پیشبرد صنعت طیور برداشته شود. یكی از مهمترین اقدامات، پیشگیری از بروز بیماریهای عفونی مانند بیماری كوكسیدیوز است.
كوكسیدیوز بیماری مهمی از لحاظ اقتصادی در صنعت طیور می‌باشد كه باعث كاهش جذب غذا و به دنبال آن كاهش راندمان تولید می‌گردد. بطور معمول از داروهای مختلفی همراه با غذا یا آب برای مهار بیماری و افزایش میزان تولید استفاده می‌شود، لیكن گران بودن داروهای شیمیایی، بروز مقاومت دارویی و ایجاد گونه های مقاوم در مقابل داروهای شیمیایی، تضعیف سیستم ایمنی، مسمومیت های سلولی همراه با كاهش بازدهی در گله و نیز آثار سوء زیست محیطی ناشی از ورود مستمر داروهای شیمیایی در طبیعت و عواقب نامطلوب حاصل از حضور بقایای دارویی در فرآورده های غذایی از جمله مهمترین عوامل محدود كننده مصرف این تركیبات می‌باشند. از طرف دیگر پیچیدگی چرخه حیات ارگانیسم و پاسخ ایمنی، توسعه واكسیناسیون را با مشكل مواجه كرده است. لذا با توجه به مشكلات فوق، اتخاذ یك روش كنترل نوین بدون عوارض سوء كه مبتنی بر ایمنی، تغذیه و ژنتیك باشد، ضروری به نظر می رسد. در این طرح، اثرات استفاده از ویتامین A در خوراك همراه با انجام واكسیناسیون جهت پیشگیری از وقوع كوكسیدیوز مورد مطالعه قرار گرفته است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی استخر های پرورش ماهی ، آبرسانی و تغذیه ماهیان در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی استخر های پرورش ماهی ، آبرسانی و تغذیه ماهیان در فایل ورد (word) دارای 47 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی استخر های پرورش ماهی ، آبرسانی و تغذیه ماهیان در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست مطالب
مقدمه
تاریخچه تكثیر و پرورش آبزیان در جهان و ایران
وضعیت جهانی تولید آبزیان در جهان و ایران
فواید ماهیان
محاسن و مزایای پرورش ماهی
منابع تامین كننده آب مزارع پرورش ماهی قزل آلا
چشمه ها
قنات ها
رودخانه ها
چاه ها
مقدار آب مورد نیاز مزارع پرورش ماهی قزل آلا
انواع استخرهای پرورش ماهی قزل آلا
استخرهای خاكی دانماركی
حوضچه های گرد
استخر سیلوئی (Silo Pond)
استخرهای بتونی دراز
عوامل موثر بر میزان تراكم ماهی قزل آلا در استخرهای پرورشی
محاسبه میزان تراكم ماهی قزل آلا در استخر بتونی دراز

تغذیه ماهی قزل آلای رنگین كمان
اهمیت تغذیه ماهی قزل آلا
خصوصیات یك غذای خوب برای ماهی قزل آلا
غذای طبیعی ماهی قزل آلا
نیازهای حرارتی ماهی قزل آلای رنگین كمان
تاثیر دمای آب استخر در طول دوره پرورش
انواع غذاهای مصرفی ماهی قزل آلا
معایب غذاهای تر و مرطوب (دست ساز)
مزایای خوراك پلت خشك تولیدی كارخانجات
عوامل موثر در رشد ماهی قزل آلا
اصول تغذیه ماهی قزل آلا
فواید استفاده از مولتی ویتامین و مواد معدنی
نكاتی در مورد نگهداری صحیح خوراك ماهی در انبار
محاسبه میزان خوراك مورد نیاز روزانه ماهی قزل آلا با استفاده از جدول غذایی
فواید جداول غذایی
روش محاسبه غذای روزانه
بازدید استخرهای پرورش ماهی
مزایای رقم بند
غذادهی
  منابع

 

مقدمه

سرعت توسعه و تولید مواد غذایی به خصوص پروتئین حیوانی هماهنگ با روند افزایش جمعیت دنیا نیست. بشر با استفاده از امكانات و استعدادهای موجود همواره در صدد یافتن منابع جدید تولید مواد غذایی می باشد. ماهی و سایر فراورده های دریایی یكی از مهمترین منابع تامین پروتئین حیوانی جمعیت كره زمین به شمار می رود بطوریكه در سالهای اخیر حدود 16% پروتئین حیوانی مورد نیاز انسان از گوشت آبزیان تامین می گردد. علی رغم ذخایر سرشار دریاها و اقیانوسها متاسفانه به دلیل صید بی رویه و غیر معقول و آلودگی دریاها و اقیانوسها به مواد آلاینده، این منبع غذایی با خطر كاهش مواجه شده است. لذا با روند نزولی میزان صید ماهی و سایر آبزیان از دریاها و اقیانوسها، توجه اكثر كشورها جهت جبران این كمبود به آبزی پروری در آبهای داخلی معطوف گشته است. پرورش ماهی در آبهای داخلی كه مجموعه ای از آبهای موجود در خشكی اعم از دریاچه های طبیعی، مخازن، سدها، آبگیرها، آببندانها، چاهها ، چشمه ها و رودخانه ها را تشكیل می دهند راهی مناسب جهت تامین بخشی از پروتئین حیوانی مورد نیاز جامعه محسوب می شود. پرورش ماهی در شرایط موجود نسبت به پرورش دام و طیور نیاز كمتری به سرمایه گذاری دارد از طرفی به دلیل ضایعات كمتر و محدود بودن بیماریها می تواند برای سرمایه گذاران و تولید كنندگان مقرون به صرفه تر باشد.            
        
تاریخچه تكثیر و پرورش آبزیان در جهان و ایران          
چینیها اولین كسانی بودند كه در سالهای قبل از میلاد با جمع آوری بچه ماهیان از محیط های طبیعی و پرورش آنها در استخرهای خاكی اقدام به پرورش ماهی می نمودند. فان لی، دانشمند چینی در سال 460 قبل از میلاد كتابی تحت عنوان رساله پرورش ماهی نوشت كه اولین كتاب در مورد پرورش ماهی در دنیا می باشد. در سال 618 میلادی در زمان حكومت تانگ در چین كشت توام كپور ماهیان شامل كپور سیاه، كپور علفخوار، كپور نقره ای و كپور سر گنده در استخرهای خاكی انجام شد.
اولین قدم درباره تكثیر مصنوعی ماهیان در سال 1764 میلادی توسط لودویك یاكوبی دانشمند آلمانی انجام شد. بوسیله این دانشمند تحقیقات جالبی در خصوص بیولو‍ژی و تولید مثل ماهیان انجام شد. یاكوبی برای اولین بار ماهی قزل آلا را به صورت مصنوعی تكثیر نمود و در سال 1765 توسط این دانشمند كتاب تكثیر و پرورش ماهی نوشته شد. اولین كارگاه پرورش ماهی به صورت صنعتی در سال 1852 میلادی در فرانسه و در منطقه ای به نام گیوتین گن احداث گردید.
در سال 1958 میلادی برای اولین بار محققین چینی با تزریق هورمون هیپوفیز كپور معمولی به كپور نقره ای و كپور سرگنده موفق به تكثیر مصنوعی این ماهیان شدند و در سال 1960 موفق به تكثیر مصنوعی كپور علفخوار از طریق تزریق هورمون هیپوفیز گردیدند.
تكثیر و پرورش ماهی در ایران در سال 1306 شمسی با تكثیر ماهیان خاویاری به منظور حفظ ذخایر ماهیان خاویاری در منطقه گیسوم استان گیلان انجام شد.
اولین كارگاه پرورش ماهیان سردآبی در ایران در حاشیه رودخانه كرج توسط شركت ماهی سرای كرج در سال 1339 فعالیت خود را با ظرفیت اسمی 80 تن در سال آغاز نمود و سپس در سال 1345 شركت ماهی قزل آلای جاجرود با استفاده از آب رودخانه جاجرود با ظرفیت اسمی 180 تن در سال شروع به فعالیت نمود. اولین مركز تكثیر و پرورش كپور ماهیان در ایران در سال 1345 به منظور تكثیر مصنوعی كپور ماهیان با احداث 750 هكتار استخر خاكی توسط شركت سهامی سفیدرود در نزدیكی شهر رشت احداث گردید.

وضعیت جهانی تولید آبزیان در جهان و ایران
طبق آمار ارائه شده از سوی سازمان خواروبار جهانی(فائو) تولید آبزیان در دنیا در سال 1948 میلادی از طریق صید و آبزی پروری 20 میلیون تن بوده است. روند تولید آبزیان هر ساله رو به رشد بوده بطوریكه در سال 1977 به 5/73 میلیون تن افزایش یافت. طبق گزارش فائو در سال 2000 میلادی تولید آبزیان در دنیا به رقم 5/130 میلیون تن افزایش یافت كه 95 میلیون تن از این مقدار از طریق صید از دریاها و اقیانوسها و 5/35 میلیون تن از طریق تولید آبزی پروری بوده است. در سال 2000 میلادی كشور چین با تولید 5/41 میلیون تن رتبه اول جهانی را از نظر تولید كسب نمود كه از این مقدار 5/24 میلیون تن از طریق آبزی پروری و 17 میلیون تن از طریق صید از دریاها بوده است، بطوریكه طبق این آمار 69% آبزی پروری دنیا و 18% صید از دریاها و اقیانوسها به چین اختصاص یافت. در كشورمان ایران در سال 2000 میلادی میزان تولید آبزیان از طریق صید و آبزی پروری به 400 هزار تن رسید كه در بین 225 كشور رتبه 42 را از نظر تولید آبزیان كسب نمود. میزان تولید آبزیان در كشورمان از طریق صید و آبزی پروری تا قبل از انقلاب شكوهمند اسلامی حدود 50 هزار تن در سال بود كه از این مقدار 48 هزار تن از طریق صید از دریای شمال و جنوب و حدود 2 هزار تن تولید از طریق آبزی پروری بود. بعد از انقلاب، با افزایش میزان صید از دریاها و افزایش تولید در آبهای داخلی از طریق آبزی پروری و ایجاد مزارع پرورش كپور ماهیان و پرورش ماهیان سردآبی و میگو میزان تولید افزایش یافت بطوریكه در حال حاضر هزاران مزرعه پرورش آبزیان در كشور به تولید آبزیان اشتغال دارند. طبق آمار شركت سهامی شیلات ایران در سال 1380 میزان تولید آبزیان به مرز 400 هزار تن رسید كه این میزان تولید به تفكیك عبارتند از: صید از آبهای جنوب 263 هزار تن، صید از آبهای شمال 63 هزار تن و تولید در آبهای داخلی از طریق آبزی پروری 74 هزار تن بوده است. رشد آبزی پروری در دنیا از نرخ مناسبی برخوردار است بطوریكه طبق آمار فائو از سال 1984 میلادی تا 1993 نرخ رشد آبزی پروری سالانه 2/10 درصد بوده است.

 

منابع:

1-Sedgwick , S.D , 1990 , Trout Farming Handbook , Fifth edition , Fishing Nnews Books .
1-    بشارت – ابوالقاسم ، مدیریت تغذیه ماهیان سردابس ، معاونت تكثیر و پرورش آبزیان اداره كل آموزش و ترویج ، 1376 .
2-    كرمی‌– محمد (مترجم) ، غذا در آبزی پروری ، معاونت تكثیر و پرورش آبزیان . اداره كل آموزش و ترویح ، 1376
3-    گروه گرد آورندگان ، مبانی تغذیه آبزیان ، گزارش عملی دوره آموزشی با مدرس خارجی ، 1376 .
4-    گروه مؤلفین ، پرورش ماهیان سردابی تكمیلی ، معاونت تكثیر و پرورش آبزیان ، اداره كل آموزش و ترویج ، 1377 .
5-    گروه مؤلفین ، پرورش ماهیان سردابی عمومی‌، معاونت تكثیر و پرورش آبزیان ، اداره كل آموزش و ترویج ، 1377 .
6-    نمایندگی شیلات استان یزد ، غذا و غذادهی ماهی قزل آلای رنگین كمان (بروشور) ،‌اداره آموزش و ترویج و اداره بهداشت و تغذیه ، 1377 .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی رفراكتومتر، پلامتر و ساكاریمتر در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی رفراكتومتر، پلامتر و ساكاریمتر در فایل ورد (word) دارای 50 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی رفراكتومتر، پلامتر و ساكاریمتر در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

رفراكتومتر، پلامترو ساكاریمتر
رفراكتمترهای آن- لاین(روی خط) در صنعت قند بسیرا كارساز هستند زیرا كنترل بریكس نمونه‌ها در زمان واقعی خود، در تولید بسیرا مهم می‌باشد. شركت Atago co به زودی رفراكتومتر مدل PRM_85 مخصوص نصب در خط تولید را عرضه می‌كند كه بسیرا كم در تحت تأثیر عوامل محدود كننده خارجی قرار گرفته و كار خود را كه كنترل بریكس محصول در حال انتقال در خط تولدی است. در حد قال قبول، در محدوده‌های مورد عمل انجام می‌دهد.این دستگاه حتی بریكس نمونه‌هایی تا 100 درجه سانتی‌گراد رانیز اندازه‌گیری می‌كند.
این شركت همچنی بریكس- مونیتور مدل CM 780 را عرضه كرده كه در خط تولید نصب و به طور مداوم می تواند بریكس محصول در جریان را در گستره 0-78% اندازه گیری كند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی مبحث بسته بندی مواد غذایی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی مبحث بسته بندی مواد غذایی در فایل ورد (word) دارای 106 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی مبحث بسته بندی مواد غذایی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

مقدمه
با توجه به اهمیت و گستردگی تولید مواد غذائی در جهان و اهمیت آن در زندگی روزمره جوامع بشری ، بررسی جنبه های مختلف مرتبط با آن حائز اهمیت بسیاری است در وضعیف کنونی روابط بین المللی ، غذا به عنوان محصولی استراتژیک در تعیین بسیاری از معیارهای اقتصادی ، سیاسی ، فرهنگی و سنتی نقش مهمی ایفاء می کند بنابراین مسئله حفظ نگهداری و توزیع مواد غذائی نیز اهمیت شایانی می یابد چرا که بدون اهمیت دادن به نگهداری مواد غذائی بدلیل آمادگی ماهیتی آنها به فساد توسط عوامل مختلف از قبیل میکروار گانیسم ها ، تغییرات شیمیائی و فیزیکی ، آنزیمها و غیره قسمت عمده ای از این مواد با ارزش به هدر خواهد رفت در اینجاست که صنعت بسته بندی میتواند به عنوان مهمترین عامل در جلوگیری از ضایع شدن مواد غذائی عمل نموده و ضرورت خود را نشان دهد .
در بسیاری از کشورها بسته بندی به عنوان جز غیر قابل تفکیکی از فرایند تولید مواد غذائی محسوب می شود به طوری که ، در کشور آمریکا سالانه بیش از 50 میلیارد دلار صرف صنایع بسته بندی می شود .
آمار منتشره نشان میدهد که تقریباً هر ساله 20 درصد غذائی جهان به دلیل شرایط نا مناسب نگهداری و بسته بندی از بین رفته و این رقم در پاره ای از کشورهای جهان سوم به 50 در صد نیز میرسد  در حالیکه در صورت بسته بندی مناسب و خوب میتوان این ضایعات را به حداقل میزان یعنی حدود 5-2 درصد کاهش داد . بحث ضایعات و جلوگیری از آن یکی از معضلات اصلی کشور ما نیز می باشد بطوریکه حدود 35-30 درصد محصولات کشاورزی هر سال ضایع میگردد . این در حالیست که با توجه به جمعیت بالا و سطح پائین تولید داخلی هر ساله مجبور به واردات مقدار متنابهی مواد غذائی میباشیم .

 

فهرست مطالب

چکیده    1
مقدمه    2
جدول 1-1: درصد مصرف مواد بسته بندی مختلف در سالهای 1981-1991    4
بسته بندی    7
1-1. کارکردهای بسته بندی    8
1-1-1. عامل محافظت کنندگی    11
1-1-2. بی ضرر بودن و خنثی بودن بسته بندی    12
1-1-2-2. نقش محافظتی غیر فعال بسته بندی    13
1-1-2-2-1. محافظت مکانیکی    13
1-1-2-2-2. محافظت در برابر انتقال مواد    14
1-1-2-3. محافظت در برابر انتقال انرژی    16
1-1-2-2-4. محافظت در برابر میکروار گانیسم های موجود در محیط    16
1-1-2-3. نقش محافظتی فعال بسته بندی    18
1-1-2-3-1. استریلیزاسیون بعد از بسته بندی    18
1-1-2-3-2. بسته بندی های استریل (آسپتیک )    19
1-1-2-3-3. بسته بندی تحت اتمسفر اصلاح شده و نگهداری در دمای پائین در مورد محصولات تازه    20
1-1-2-3-4. بسته بندیهای خاص    20
.3-1-1عامل اطلاع رسانی بسته بندی    21
1-1-3-1. درج اطلاعات بر روی بسته بندیهای مواد غذائی    21
1-1-3-1-1. اطلاعاتی که باید بر روی بسته ها درج شوند    22
1-1-3-1-2. استثنائاتی که در مورد درج اطلاعات و برچسب زنی محصولات غذائی وجود دارند    22
.4-1-1خصوصیات مواد اولیه بسته بندی    24
1-2. کاربرد پلاستیک در بسته بندی مواد غذائی    26
1-2-1. کلیات    26
1-2-2. انواع پلاستیک ها    28
1-2-2-1. معرفی برخی ترموپلاستیک های مورد استفاده در بسته بندی مواد غذائی    29
1-2-2-1-1. ترموپلاستیک های ساده    29
1-2-2-1–11. سلوفان    29
1-2-2-1-1-2. پلی اولفین ها    30
پلی اتیلن با دانسیته پائین (LDPE)    30
پلی اتیلن خطی با دانسیته پائین (LLDPE)    31
پلی اتیلن با دانسیته بالا (HDPE)    31
پلی پروپیلن (PP)    32
کوپلیمر اتیلن –وینیل استات (EVA)    33
1-2-2-1-1-3. وینیل پلاستیک ها    33
پلی وینیل کلراید (PVC)    33
کوپلیمرهای وینیل کلراید    35
پلی وینیلیدین کلراید (PVDC)    35
1-2-2-1-4. پلی استرها (PE)    36
پلی اتیلن ترفتالات (PET)    36
1-2-2-1-1-5. پلی آمید یا نایلون (PA )    36
1-2-2-1-1-6.پلی استایرن (PS)    37
کوپلیمرهای استایرن    38
الف – استایرن آکریلونتیریل  (SAN)    39
ب – اکریلونیتریل بوتادین استایرن  (ABS)    39
1-2-2-1-1-7. اتیلن و ینیل الکل (EVOH)    39
1-2-2-1-2. ترموپلاستیک های مرکب    40
1-2-2-1-2-1. نمونه هائی از فیلم های مرکب    41
1-2-2-1-2-2. خصوصیات فیلم های مرکب    42
1-3. وضعیت تولید مواد اولیه پلاستیکها در ایران    44
حفظ بسته بندی در ارتباط با پدیده مهاجرت    45
الف- تعاریف    45
ب- تقسیمات بسته بندی    47
دسته اول    47
جدول (1) مسمومیت برخی عناصر در حالتی كه به شكل یون در آب حضور دارند.    48
دسته دوم    50
جدول (2) ماكزیمم مهاجرت برخی مونومومرها  به داخل مواد غذایی    51
دسته سوم    52
جدول (3) مقایسه خطرات منجر به مرگ    53
جدول (4) الزامات مربوط به پاكیزگی صفحات قلع مورد استفاده در تولید قوطی های كنسرو و ماكزیمم مجاز برای مهاجرت یونهای فلزی به داخل مواد غذایی    54
ج- افزودنیهای  برای رزینهای پلاستیكی    56
آثار واسطه واكنش دهنده    56
افزودنیهایی كه برای منظورهای خاصی اضافه می‌شوند یا افزودنیهای تعمدی (Intentional Additives)    57
1-مواد بهبود دهنده خواص    57
2-تثبیت كننده ها    58
3-كمكهای تكنیكی    60
عوامل ضد مه (Antifog Agents)    60
عوامل جفت كننده (Anchoring Agents)    61
1-عوامل فوم كننده    61
2-كند كننده های اشتعال    62
3-عواملی كه شفافیت رزینهای پلاستیك را تغییر می‌دهند.    62
جدول (6) كمكهای تولید پلاستیكها در مقابل مواد شیمیایی مربوطه    63
«آلودگی  در مواد غذایی از مواد بسته بندی»    64
«چكیده»    64
1. مقدمه    64
2. كنترل منظم     66
3.روش های تحلیلی    68
3- 1. مواد افزودنی در بسته بندی پلیمری    70
3-1-1- پلاستیك ها    70
3-1-2- استابیلایزرهای حرارتی    72
3-1-3- مرحله افزودن مواد    74
3-1-4- استابیلایزرهای سبك    75
3-1-5- آنتی اكسیدان ها    76
3-2- مونومرها و الیگومرها    77
3-2-1- استیرن ها    77
3-2-2- ونییل كلراید    78
3-2-3- بیس فنول دیگلی سایدیل اتر (BADGE)    80
3-2-4- ایزوسیانات    81
3-2-5- كاپرولاكتام    81
3-2-6- الیگومرترفتالیت پلی اتیلن    82
3-3- مواد آلوده كننده     83
3-3-1- فرآورده های آلوده كننده    83
3-3-2- بنزن و مایعات فرار دیگر    84
3-3-3- آلوده كننده‌های محیطی    85
3-3-4- عوامل فرآیندی    86
3-3-5- آلوده كننده های دیگر    86
4-1- عوامل تاثیر گذار بر انتقال    87
4-2 -راه ارتباطی بین غذا و پلی مر    88
4-3- انتشار به مواد غذایی با حجم زیاد    89
5-نمونه هایی از مدل سازی انتقال پیش بینانه    89
تحقیق FTLR مهاجرت ویژه مواد افزودنی از پلی و نییل كلراید جامد    94
مهاجرت و ارزیابی حساسیت پلی مرهای تشعشعی    95
«فعل و انفعالات میان پلی ونیل كلراید با روغن افتابگردان اپوكسی شده و غذاهای سیمیولانت شده »    96

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تاریخچه و خواص زیره سبز در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تاریخچه و خواص زیره سبز در فایل ورد (word) دارای 52 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تاریخچه و خواص زیره سبز در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست مطالب

مقدمه   
فصل اول؛ تاریخچه و مبدأ زیره سبز   
فصل دوم؛ گیاهشناسی زیره سبز   
2-1 تیره جعفری   
2-2 جنس زیره سبز Cuminum   
2-3 زیره سبز Cuminum Cyminum   
فصل سوم؛ زیره سبز و نیازهای آن برای رشد و نمو   
3-1 محیط رشد زیره سبز   
3-1-1 نیازهای حرارتی زیره سبز   
3-1-2 نیازهای رطوبتی زیره سبز   
3-1-3- خاك مناسب برای زیره سبز   
3-1-4 نیازهای نوری زیره سبز   
3-2 اجزای عملكرد زیره سبز   
3-2-1 عملكرد دانه زیره سبز   
3-3 مراحل نمو زیره سبز   
3-4 واكنش زیره سبز به تنشهای محیطی   
3-4-1 اثر تنش كم آبی بر مؤلفه های عملكرد بذر، در زیره سبز   
3-4-2 تنش شوری   
3-4-3 تنش گرمایی   
3-5 زیره سبز در تناوب   
3-6 كوددهی زیره سبز   
فصل چهارم؛ از كاشت تا برداشت زیره سبز   
4-1 تهیه بستر بذر   
4-2 آماده سازی بذر جهت كاشت   
4-3 كاشت بذر زیره سبز   
4-4 تاریخ كاشت زیره سبز   
4-5 برداشت زیره سبز   
4-5-1 عملكرد زیره سبز   
4-6 زمان برداشت و آماده سازی محصول برای بازار   
4-7 آب مورد نیاز زیره سبز   
4-7-1 اثر آبیاری بر اجزاء عملكرد زیره سبز   
4-7-2 وزن هزار دانه زیره سبز   
4-7-3 تعداد چتر در بوته زیره سبز   
4-7-4 تعداد دانه در چتر زیره سبز   
4-7-5 عملكرد دانه   
فصل پنجم؛ بیماریها، آفات و علفهای هرز زیره سبز و نحوه كنترل آنها   
5-1 بیماریهای زیره سبز   
5-1-1 بیماری بوته میری یا پژمردگی زیره سبز   
5-1-1-1 روشهای مبارزه   
5-1-3 بیماری سوختگی زیره سبز   
5-1-4 بیماریهای دیگر زیره سبز   
5-2 آفات زیره سبز   
5-3 مبارزه با علفهای هرز زیره سبز   
فصل ششم؛ خواص، مصارف و جنبه های اقتصادی زیره سبز   
6-1 خواص و مصارف داروئی زیره سبز   
6-2 مصارف غذایی زیره سبز   
6-3 سایر موارد مصرف زیره سبز   
6-4 اسانس زیره سبز   
6-4-1 تركیبات شیمیایی اسانس زیره سبز    
6-4-2 روشهای استخراج اسانس زیره سبز   
6-5-1 اهمیت اقتصادی زیره سبز   
6-5-2 سطح زیر كشت، تولید و عملكرد زیره سبز در ایران   
6-5-3 صادرات زیره سبز   
فصل هفتم؛ ژنتیك و اصلاح در زیره سبز   
7-1 ژنتیك زیره سبز   
فصل هشتم؛ منابع مورد استفاده   

 
مقدمه
انسانها علاوه بر تأمین مواد غذایی بسیاری از نیازهای روزمره زندگی خود را از گیاهان تأمین می كنند. شاید بتوان گفت كه نقش گیاهان در تأمین اینگونه نیازهای جامعه انسانی، كمتر از نقش آنها در تأمین محصولات غذایی نیست.
از جمله این مواد كاغذ، پلاستیك، چسب، داروهای گیاهی و نوشیدنی هایی مثل چای و كاكائوست كه گیاهان مختلفی را ما در تهیه و تولید این مواد استفاده می كنیم.
آنچه كه در انتخاب گیاهان زراعی جهت كشت در یك منطقه اهمیت دارد سازگاری با عوامل محیطی و با صرفه بودن از نظر اقتصادی می باشد كه باعث می شود كه یك گیاه زراعی در یك منطقه مورد كشت كار قرار گیرد.
زیره سبز بعنوان گیاهی ارزشمند از نظر دارویی دارای ویژگیهای است كه جایگاه آنرا در الگوی كشت مناطق خاصی از كشورمان تثبیت نموده است. مهمترین این ویژگیها عبارتند از:
1) فصل رشد نسبتاً كوتاه زیره سبز (100 تا 120 روز) باعث می شود پس از برداشت محصول زمین را زیر كشت محصولاتی نظیر ذرت علوفه ای، سویا، هویج، ارزن، كنجد و برد و یا اقدامات اصلاحی روی خاك انجام داد.
2) زیره سبز نیاز آبی كمی دارد. علاوه بر آن، قسمت عمده آب مورد نیاز خود را از نزولات جوی تأمین می كند.

منابع
1)زرگری، ع. 1376. گیاهان دارویی. انتشارات دانشگاه تهران 2
2)عطایی، م. 1356. زراعت. جلد سوم انتشارات دانشگاه تهران 2
3) قهرمان، 1. 1372 كوموفیت های ایران ، جلد دوم، مركز دانشگاهی.
4) رحیمی. م 1372. بررسی مبارزه شیمیایی با علفهای هرز در زراعت زیره سبز. ناشر سازمان پژوهشهای علمی صنعتی.
5) رحیمیان مشهدی، ح. 1370. اثر تاریخ كاشت و رژیم آبیاری و عملكرد زیره سبز. ناشر سازمان پژوهشهای علمی صنعتی.
6) ملافیاربی. ع. 1372 بررسی مقادیر بذر و روشهای كشت در عملكرد زیره سبز.  ناشر سازمان پژوهشهای علمی صنعتی.
7) كافی، م، 1381، زیره سبز فناوری تولید و فرآوری. ناشر زبان ادب
8) سالنامه بازرگانی خارجی گمرك سالهای مختلف
9) امین پور و جعفری، 1378، زیره سبز، سازمان كشاورزی استان اصفهان
10) علی اكبر حبشی – صدیقه آناهید.  تأثیر هورمونهای رشد در تولید كالوس و باززایی گیاه از اندامهای مختلف در زیره سبز. نشریه زیتون – 141 –
11) فرخزا كاظمی، صادقی فرهی آشتیایی، ابراهیم شریفی آشورآبادی. اثر تنش كم آبی بر مؤلفه های عملكرد بذر گیاه داروئی زیره سبز. پژوهش و سازندگی شماره 54 بهار 81.
12) حسین حسین زاده و همكاران. اثر ضد تشنجی عصاره اسانس زیره سبز در موش. نشریه گیاهان دارویی – 2

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی خواص ماهی و میگو و اثرات امگا 3 در بدن انسان در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی خواص ماهی و میگو و اثرات امگا 3 در بدن انسان در فایل ورد (word) دارای 61 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی خواص ماهی و میگو و اثرات امگا 3 در بدن انسان در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

مقدمه :
نوع تغذیه تاثیر مهمی در سلامت یا بیماری انسان دارد. همان گونه كه تغذیه صحیح می‌تواند انسان را از گزند بیماری‌ها مصون نگه دارد و سلامت انسان را تامین كند تغذیه نامناسب نیز می‌تواند موجب ابتلای انسان به بسیاری از اختلالات ناگوار و مهلك شود.
گروهی از مواد غذایی كه تاثیر مهمی در سلامت انسان و پیشگیری از بیماری‌ها دارند، ماهی‌ها و آبزیان هستند. این مواد غذایی مفید كه دارای ارزش تغذیه‌ای بسیار بالایی هستند، چنانچه به مقدار كافی یعنی هفته‌ای 2 تا 3 بار در برنامه‌ی غذایی افراد گنجانده شوند. در پیشگیری از بسیاری از بیماری‌ها و حتی كنترل و كمك به بهبود عوارض و اختلالات مختلف، اثرات مهمی خواهند داشت كه به اختصار در این مقدمه توضیح داده شده و در ادامه به بررسی اجمالی‌تر آن‌ها می‌پردازیم.
امروزه ثابت شده است كه مصرف ماهی و آبزیان به علت داشتن اسیدهای چرب اشباع نشده‌ی خاصی به نام امگا -3، در پایین آوردن چربی‌های نامطلوب خون مانند كلسترول تام، VLDI , LDL و تری گلیسرید تاثیر مهمی دارد، همچنین در حفظ تعادل فشار خون و نگه داری آن در حد مناسب موثر است.

منابع
1. www.Fishupdate.com
2. www.Food.gov.uk/news
3- برلیانت بزرگمهر- تاثیر ماهی در پیشگیری و كنترل بیماریها (جمله دنیای تغذیه) شماره 8
4- مریم فطن تاثیر مصرف ماهی در كاهش خودكشی
5- محسن جودت دلائل عدم مصرف ماهی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود احداث كارخانه تولید كیک و كلوچه در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود احداث كارخانه تولید كیک و كلوچه در فایل ورد (word) دارای 67 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود احداث كارخانه تولید كیک و كلوچه در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

 
فهرست مطالب
مقدمه:    4
نقطه سربسر تولید:    4
نرخ بازدهی سرمایه:    5
روش تولید:    9
برق مصرفی:‍    11
محاسبه انرژی مصرفی:    11
مصرف آب:    12
مصرف گازوئیل:    12
مصرف بنزین ونفت    12
نفت مصرفی روزانه:    12
آشنائی با مشخصات فنی دستگاه فر    13
كیك و كلوچه    16
فرآیند تولید كیك و كلوچه    19
قسمت پنجم – اطلاعات مربوط به تولید كالا    24
2-2-قیمت تمام شده محصول:    25
3-محاسبه قیمت فروش    26
2-3-قسمت فروش كل محصول تولید:    27
2-محاسبه قمیت تمام شده محصول:    27
1-2-محاسبه هزینه های ثابت تولید:    27
-استهلاك ها    28
-هزینه های غیر پرسنلی دفتر مركزی    28
1-محاسبه هزینه ها‍:    29
4-1-بر آورد هزینه های:    31
كل سرمایه در گردش بریال    33
-برآورد ساخت و هزینه های ساختمانی ومحوطه سازی:    36
پلان كلی استقرار كارخانه    39
-محاسبه انرژی برق مصرفی رزانه( به كیلووات ساخت):    40
2-11-محاسبه هزینه انواع انرژی مصرفی سالیانه:    42
8- لیست مشاغل و مقدار حقوق ماهانه وسالانه    42
9- نوع و مقدار انرژی و هزینه آن:    44
1-9- محاسبه انواع انرژی موردنیاز:    44
-محاسبه توان برق مصرفی(به كیلووات):    44
«جدول پیش بینی تراز نامه طرح»    44
نمودار نقطه سر به سر    50
جدول مشخصات هزینه های طرح»    51
جدول پیش بینی عملكرد و سود و زیان طرح    62
سالهای بهر ه برداری    62
اقلام    62
سال اول    62
سال دوم    62
سال سوم    62
سال چهارم    62
سال پنچم    62
ملاحظات    62
درصد وفروش    62
استفاده از ظرفیت    62
روش كل    62
سایر فروش    63
خالص    63

مقدمه:
از آنجائیكه این طرح ماهیتاً دارای ارزش افزوده پائین می باشد وقسمت اعظم قیمت تمام شده را مواد اولیه آن تشكیل میدهد لذا با تغییر در تكنولوژیهای تولید كه آنها در نوع خود بسیار محدود می باشد تغییرات خیلی ناچیزی در قیمت تمام شده ایجادمی شود. لذا ویژگیهای برتر و بالاتر در این طرح صرفا مربوط به كیفیت تولید محصول می باشد كه لازمه كنترلهای كیفیت در مرحله خمیرگیری و پخت و بسته بندی را طلب می نماید و در كنار اینها توجه به ذائقه مصرف كننندگان نیز حائز اهمیت می باشد در این طرح نیز تكنولوژی متداول تولید كیك وكلوچه استفاده شده است و قیمت تمام شده محصول براحتی قابل رقابت با محصولات مشابه داخلی می باشد.
نقطه سربسر تولید:
در نقطه سربسر تولید در آمد حاصل ا زفروش معادل مجموع هزینه های ثابت و متغیر تولید خواهد بود
هزینه‏های متغیر+ هزینه های ثابت اولیه= درآمد حاصل از فروش
(مقدار تولید× هزینه متغیر واحد محصول) + هزینه ثابت سالانه= قیمت فروش واحد× مقدار تولید در نقطه سربسر
  
منابع و مآخذ

1-پژوهش طرح توجیهی و جمع آوری اطلاعات شركت شادی طلائی مفید (كیك و كلوچه تاتائو)
2-جمع آوری اطلاعات تهران        وزارت صنایع كتابخانه
3-جمع آوری اطلاعات تهران        وزارت بازرگانی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید