دانلود پایان نامه بررسی مقایسه ای جو سازمانی دانشكده های ادبیات و علوم انسانی دانشگاه در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود پایان نامه بررسی مقایسه ای جو سازمانی دانشكده های ادبیات و علوم انسانی دانشگاه در فایل ورد (word) دارای 85 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پایان نامه بررسی مقایسه ای جو سازمانی دانشكده های ادبیات و علوم انسانی دانشگاه در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود پایان نامه بررسی مقایسه ای جو سازمانی دانشكده های ادبیات و علوم انسانی دانشگاه در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود پایان نامه بررسی مقایسه ای جو سازمانی دانشكده های ادبیات و علوم انسانی دانشگاه در فایل ورد (word) :

توضیحات:پایان نامهدانلود پایان نامه بررسی مقایسه ای جو سازمانی دانشكده های ادبیات و علوم انسانی دانشگاه در فایل ورد (word)، در قالب فایل word و در حجم 85 صفحه به همراه پرسشنامه توصیف جو سازمانی.

چكیدهپایان نامه:

اینتحقیق با عنوان ‹‹ بررسی مقایسه ای جو سازمانی دانشكده های ادبیات وعلوم انسانیدانشگاه بیرجند درسال تحصیلی 84-1383 ›› به بررسی جوهای حاكم بر دو دانشكده مذكوربراساس انواع جوهای پیشنهادی هالپین و كرافت می پردازد كه عبارتند از: جو باز،خودگردان، كنترل شده، دوستانه، پدرانه و بسته و دارای ابعاد هشتگانه: روحیه،صمیمیت، بازدارندگی، عدم تعهد شغلی، نفوذ، مراعات، تأكید بر تولید و فاصله گیری است

.

دراینپژوهش هشت سئوال براساس ابعاد هشتگانه جو پیشنهادی هالپین و كرافت مطرح گردیدكه درنهایت فرضیات 1و2و3و5 رد نمی شوند و فرضیات 4و6و7و8 رد می شوند

.

دراین سوألات به ترتیب مطرح شده بود

:

سوأل1- آیا روحیه سازمانی دردانشكده ادبیات نسبت به علوم بالاتر است؟

سوأل2- آیا صمیمیت سازمانی دردانشكده ادبیات نسبت به علوم بالاتر است؟

سوأل3- آیا بازدارندگی سازمانی دردانشكده ادبیات نسبت به علوم پایین تراست؟

سوأل4- آیا عدم تعهد شغلی دردانشكده ادبیات نسبت به علوم پایین تر است؟

سوأل5- آیا مراعات دردانشكده ادبیات نسبت به علوم بالاتر است؟

سوأل6- آیا نفوذ دردانشكده ادبیات نسبت به علوم بالاتر است؟

سوأل7- آیا تأكید برتولید دردانشكده ادبیات نسبت به علوم پایین تر است؟

سوأل8- آیا فاصله گیری دردانشكده ادبیات نسبت به علوم پایین تر است؟

دانلود پایان نامه بررسی مقایسه ای جو سازمانی دانشكده های ادبیات و علوم انسانی دانشگاه در فایل ورد (word)
فهرستمطالب

:

فصلاول : كلیات

مقدمه

بیانمسأله

اهمیتتحقیق

فرضیههای پژوهش

تعاریفعملیاتی

فصلدوم: مروری برادبیات پیشینه تحقیق

مقدمه

بخشاول: ادبیات ومعانی نظری

تعاریف جو سازمانی

انواع جو سازمانی

بخشدوم: پیشینه پژوهش

پژوهش های خارجی

پژوهش های داخلی

فصلسوم: روش اجرای تحقیق

نوع تحقیق

جامعه آماری

نمونه آماری

نحوه جمع آوری داده ها و كسب اطلاعات

ابزار اندازه گیری

روایی و پایانی ابزار اندازه گیری

روش نمره گذاری پرسشنامه یافته های مربوط به آن

فصلچهارم: تجزیه وتحلیل داده ها

مقدمه

تجزیه وتحلیل توصیفی

فصلپنجم: خلاصه ونتیجه گیری داده ها

مقدمه

خلاصه ونتیجه گیری

پیشنهادها

محدودیت ها

منابع ومآخذ

ضمائم: پرسشنامه

توصیف جو سازمانی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پاورپوینت (اسلاید) مدیریت استعداد در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این پروژه به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 دانلود پاورپوینت (اسلاید) مدیریت استعداد در فایل ورد (word) دارای 23 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت دانلود پاورپوینت (اسلاید) مدیریت استعداد در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود پاورپوینت (اسلاید) مدیریت استعداد در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود پاورپوینت (اسلاید) مدیریت استعداد در فایل ورد (word) :

توضیحات:
پاورپوینت ارائه کلاسی کارشناسی ارشد رشته مدیریت با موضوع مدیریت استعداد، در حجم 23 اسلاید.

بخشی از متن:
مدیریت استعداد شامل مجموعه کاملی از فرایندها برای
شناسایی، به کارگیری و مدیریت افراد به منظور اجرای موفقیت آمیز استراتژی
کسب و کار مورد نیاز است. مدیریت استعداد مطمئن می سازد که سازمان به طور موفق استعداد های ضروری را به چنگ می اورد و نگاه می دارد.

برخی از سرفصلهای بحث شده در این فایل عبارتند از:
اهمیت مدیریت استعداد
مراحل مدیریت استعداد
مدیریت استعدادیابی و جانشین پروری
ابعاد اصلی یک سیستم جانشین پروری موفق
چارچوب مدیریت استعداد
شش گام برای مدیریت استعداد اثربخش
سطوح چندگانه استعداد در سازمان
و …

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود ارائه مدل اجرایی پنجره واحد بنگاه های کوچک و متوسط در ایران: رویکرد مشارکت دولتیدرخصوصی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد

 دانلود ارائه مدل اجرایی پنجره واحد بنگاه های کوچک و متوسط در ایران: رویکرد مشارکت دولتیدرخصوصی در فایل ورد (word) دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پی دی اف دانلود ارائه مدل اجرایی پنجره واحد بنگاه های کوچک و متوسط در ایران: رویکرد مشارکت دولتیدرخصوصی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي دانلود ارائه مدل اجرایی پنجره واحد بنگاه های کوچک و متوسط در ایران: رویکرد مشارکت دولتیدرخصوصی در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود ارائه مدل اجرایی پنجره واحد بنگاه های کوچک و متوسط در ایران: رویکرد مشارکت دولتیدرخصوصی در فایل ورد (word) :

چکیده :

پنجره واحد بنگاه های کوچک و متوسط به عوان یک پل ارتباطی بین بنگاه ها

از یک سو و دستگاه های تامین کننده خدمات بنگاه ها از سوی دیگر عمل می کند.

این سامانه مزایای متعددی از جمله کاهش هزینه و زمان دسترسی به اطلاعات و خدمات،

مدیریت دانش و فناوری و… را به دنبال دارد. تحقق مزایای این سامانه جز با

برنامه ریزی و در نظر گرفتن همه جنبه های مهم در پیاده سازی این سامانه میسر نیست

و بخش عمده ای از این تجارب درس های آموخته شده ای است که از تجربیات سایر کشورها

در این حوزه به دست آمده است. پیاده ساز پنجره واحد نیازمند برنامه ریزی و

داشتن یک مدل اجرایی است که قبلا موفقیت آن تجربه شده باشد. در این

مدل مفهومی 6C به منظور استقرار پنجره واحد ارائه خدمات به بنگاه های کوچک

و متوسط با استفاده از بهترین تجارب سایر کشورها در این حوزه و نیازهای

سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایرا بومی سازی شده و نهایتاً

ها و برنامه زمانبندی برای تحقق آن در ایران به صورت یک مدل اجرایی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها:

پنجره واحد، بنگاه های کوچک و متوسط، خدمات قابل ارائه به بنگاه های کوچک و متوسط، مدل مفهومی 6C

در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این اشاره شود

پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.

برای بار اول: (سادات رسول, سید مهدی و حسین طالبی، )

برای بار دوم به بعد: (سادات رسول و طالبی، )

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود جزوه آموزشی تحلیل عاملی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این پروژه به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد

 دانلود جزوه آموزشی تحلیل عاملی در فایل ورد (word) دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پی دی اف دانلود جزوه آموزشی تحلیل عاملی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي دانلود جزوه آموزشی تحلیل عاملی در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود جزوه آموزشی تحلیل عاملی در فایل ورد (word) :

توضیحات:

دانلود جزوه آموزشی تحلیل عاملی در فایل ورد (word)، در قالب فایل

pdf

و در حجم 19 صفحه.

چکیده

:

تحلیلعاملی یکی از فنون پیشرفته آمار چند متغیری است که در جهت دستیابی به بسیاری ازهدفهای علمی و پژوهشی مانند مدلسازی ،فرضیه سازی،رواسازی تست ها،تشخیص پاره تستها، وفراهم ساختن زمینه اجرای سایر روشهای پیشرفته اماری مانند رگرسیون چند متغیریو معادلات ساختاری به کار می رود.اما پیچیدگی و دشواری درک ،اجرا تفسیر نتایجتحلیل عاملی موجب شده است بسیاری از کاربران بدون اشنایی با منطق زیر بنایی ،محدودیتهاونیز دامنه کاربرد آن ،به اجرا و بکارگیری یافته های حاصل از ان بپردازند و بدینترتیب زمینه ساز تفسیر های نامعتبر و ناروا ونیز تعمیم های نادرست از پدیده هاومتغیرهای مورد مطالعه گردند. تحقیق حاضر، به معرفی این تکنیک، کاربردها و روشهایپیاده سازی آن می پردازد

.

دانلود جزوه آموزشی تحلیل عاملی در فایل ورد (word)
فهرست مطالب:

1. چکیده

2. مقدمه

3. تعریفتحلیل عاملی

4. دركمفهومی تحلیل عاملی و كاربرد آن

5. مفاهیمکلیدی در تحلیل عاملی

6. مدلعاملی مقدماتی

7. هدفتحلیل عاملی

8. مثالبار عاملی

8.1. تفسیر و معنای عامل‌ها

9. انواعتحلیل عاملی

9.1. تحلیل عاملی اکتشافی(

Exploratory factor analysis (EFA) ):

9.2. تحلیل عاملی تاییدی (

Confirmatory factor analysis (CFA) ):

10.رابطه تحلیل عاملی با سایر فنون تحلیل آماری چند متغیری

11.کاربرد های تحلیل عاملی

12.مدل های تحلیل عاملی اکتشافی

13.مراحل اجرای تحلیل عاملی

14.تصمیم گیری در تحلیل عاملی

14.1. معنی داری ماتریس همبستگی

14.2. حجم نمونه

14.3. انتخاب نوع ماتریس همبستگی

14.4. انتخاب مدل عاملی

14.5. روش استخراج عامل ها

14.6. انتخاب نهایی عامل ها

15.توصیه هایی درباره کاربرد تحلیل عاملی

16.برخی از حوزه های کاربردی تحلیل عاملی

16.1. تحلیل عاملی در روانسنجی و روانشناسی

16.1. 1. مزایا

16.1. 2. معایب

16.2. تحلیل عاملی در بازاریابی

16.2. 1. گام های اساسی

16.2. 2. جمع آوری داده ها

16.2. 3. تحلیل داده ها

16.2. 4. مزایا

16.2. 5. معایب

16.3. سایر حوزه ها

17.منابع

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پایان نامه تدوین استراتژی برای شرکت همکاران سیستم تبریز در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این پروژه به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد

 دانلود پایان نامه تدوین استراتژی برای شرکت همکاران سیستم تبریز در فایل ورد (word) دارای 189 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پی دی اف دانلود پایان نامه تدوین استراتژی برای شرکت همکاران سیستم تبریز در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي دانلود پایان نامه تدوین استراتژی برای شرکت همکاران سیستم تبریز در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود پایان نامه تدوین استراتژی برای شرکت همکاران سیستم تبریز در فایل ورد (word) :

توضیحات:پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت با عنواندانلود پایان نامه تدوین استراتژی برای شرکت همکاران سیستم تبریز در فایل ورد (word)، در قالب فایل pdf و در حجم 189 صفحه.

چكیده:

استراتژی در مورد فناوری های نرم افزاری را می توان به عنوان یک استراتژی وظیفه ای در سازمان به شمار آورد که همچون سایر استراتژی های وظیفه ای مانند استراتژی های تحقیق و توسعه، بازاریابی، منابع انسانی و… در محدوده وظیفه ای مخصوص به خود، استراتژی کسب و کار سازمان را حمایت و پشتیبانی می کند. مطابق هر فرایند برنامه ریزی استراتژیک، تدوین استراتژی مرحله اول کار می باشد. پژوهش حاضر حرکتی است برای تدوین استراتژی قابل اجرا در جهت رشد این صنعت خاص در شرکت همکاران سیستم تبریز می باشد . سوالات اصلی و فرعی که در این رابطه پیش روی شرکت قرار داشتند عبارت بودند از این که :

سوال اصلی تحقیق:

مناسبترین استراتژی برای شرکت مورد مطالعه کدام است؟

سوالات فرعی تحقیق:

1 -نتایج حاصل از ارزیابی عوامل داخلی شرکت همکاران مورد مطالعه چگونه است ؟

2- نتایج حاصل از ارزیابی عوامل خارجی شرکت مورد مطالعه چگونه است ؟

3 -توان نسبی شرکت مورد مطالعه نسبت به رقبا چگونه است ؟

4-استراتژی های WT , WO , ST , SO شرکت همکاران سیستم تبریز کدام است؟

5- وضعیت و موقعیت شرکت از لحاظ استراتژیک چگونه است ؟

6- نتایج حاصل از ارزیابی عوامل داخلی وخارجی شركت مورد مطالعه کدام است؟

7- اولویت کاری شرکت مورد مطالعه از لحاظ استراتژی های قابل اجرا کدام است ؟

محقق با استفاده از تکنیک دلفی نقاط ضعف و قوت و همچنین تهدید و فرصت پیش روی شرکت را تعیین می کند و از طریق ماتریس ارزیابی عوامل داخلی، وضعیت شرکت را با توجه به اینکه آیا شرکت نقاط قوت بالایی دارد یا از نقاط ضعف رنج می برد مشخص می کند و سپس با استفاده از ماتریس ارزیابی عوامل خارجی وضعیت شرکت را از این دید که آیا تهدیدهای پیش روی شرکت بر فرصت های موجود می چر بد و ( بالعکس ) وضعیت نسبی شرکت را نسبت به رقبا بررسی می نماید. …

لازم به ذکر است که نوع تحقیق حاضر از نوع توصیفی است و نحوه جمع آور ی اطلاعات از طریق پرسشنامه ، مدارك شرکت و مصاحبه می باشد.

دانلود پایان نامه تدوین استراتژی برای شرکت همکاران سیستم تبریز در فایل ورد (word)
فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

موضوع تحقیق

علل انتخاب موضوع

کاربرد نتایج تحقیق

ضرورت انجام تحقیق

سئوالات تحقیق

سئوال اصلی تحقیق

سئوالات فرعی تحقیق

اهداف تحقیق

قلمرو تحقیق

قلمروی موضوعی

قلمروی مکانی

قلمروی زمانی

جنبه نوآوری تحقیق

محدودیتهای تحقیق

سابقه مطالعات و تحقیقات قبلی

تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق

فصل دوم: ادبیات تحقیق

مقدمه

تعریف و مفهوم استزاتژی

مدیریت استراتژیک

تعریف و هدف مدیریت استراتژیک

ویژگی های مدیریت استراتژیک

فرایند مدیریتی استراتژیک

تدوین استراتژی

اجرای استراتژی

ارزیابی استراتژی

الگوی مدیریت استراتژیک

فرایند تدوین استراتژی

….

سطوح مدیریت استراتژیک

انواع استراتژی

فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه

روش شناسی تحقیق

جامعه آماری مورد مطالعه

ابزار و روش های جمع آوری اطلاعات

اعتبار و روایی وسیله اندازه گیری

روش تجزیه و تحلیل داده ها و الگوی تحلیل

متدولوژی انجام پروژه

مطالعات شناسایی اولیه

شناسایی نقاط قوت، ضعف، تهدیدات و فرصتهای پیش روی شرکت همکاران سیستم تبریز بر اساس فن دلفی

تعیین ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی و ماتریس بررسی رقابل شرکت همکاران سیستم تبریز(مرحله ورودی)

تعیین ماتریس ارزیابی عوامل خارجی(EFE)

تعیین ماتریس ارزیابی عوامل داخلی(IFE)

تعیین ماتریس بررسی رقابت(CPM)

تعیین ماتریس SWOT، SPACE و ماتریس عوامل داخلی و خارج(مرحله مقایسه)

تعیین ماتریس نقاط ضعف، نقاط قوت، تهدیدات و فرصتها

تعیین استراتژی با استفاده از ماتریس موقعیت و اقدام استراتژیک

تعیین ماتریس عوامل داخلی و خارجی

تعیین ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی

متغیرهای تحقیق

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات

مقدمه

تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات جهت تشخیص نقاط قوت، نقاط ضعف، تهدیدات به روش دلفی

تجزیه و تحلیل ماتریس ارزیابی عوامل خارجی(EFE)

تجزیه و تحلیل ماتریس ارزیابی عوامل داخلی(IFE)

تجزیه و تحلیل ماتریس بررسی رقابت(CPM)

تجزیه و تحلیل ماتریس SWOT

تجزیه و تحلیل ماتریس موقعیت و اقدام استراتژیک(SPACE)

تجزیه و تحلیل ماتریس عوامل داخلی و خارجی

تجزیه و تحلیل ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی(QSPM)

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

مروری بر کلیات تحقیق

یافته های تحقیق

پیشنهادات

ضمائم

معرفی شرکت همکاران سیستم تبریز

متن پرسشنامه ها

منابع و مأخذ

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پایان نامه استفاده از زنجیره بحرانی در کاهش زمان و هزینه های پروژه های تحقیقاتی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این پروژه به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد

 دانلود پایان نامه استفاده از زنجیره بحرانی در کاهش زمان و هزینه های پروژه های تحقیقاتی در فایل ورد (word) دارای 165 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پی دی اف دانلود پایان نامه استفاده از زنجیره بحرانی در کاهش زمان و هزینه های پروژه های تحقیقاتی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود پایان نامه استفاده از زنجیره بحرانی در کاهش زمان و هزینه های پروژه های تحقیقاتی در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود پایان نامه استفاده از زنجیره بحرانی در کاهش زمان و هزینه های پروژه های تحقیقاتی در فایل ورد (word) :

توضیحات:
پایان نامه کارشناسی ارشد استفاده از زنجیره بحرانی در کاهش زمان و هزینه
های پروژه های تحقیقاتی، دانشگاه تربیت مدرس، در 165 صفحه
بهمراه کلیه ضمائم مربوطه که برای نخستین بار از طریق فــــــــرافایل در اینترنت
قرار می گیرد.

چكیده:
عدم موفقیت پروژه ها در یك نرخ
هشداردهندهای قرار دارد. ارزیابیهای كمی نشانگر اینست كه تقریبا 30% پروژه
ها قبل از كامل شدن منتفی می گردند كه این امر، اتلاف زمان، هزینه و
تلاشهای صرف شده را در بر خواهد داشت. مابقی پروژه ها نیز معمولا یا در
تحویل كامل حوزه كاری اولیه (به لحاظ ابعاد كار و كیفیت آن) شكست می خورند
یا دیرتر تحویل می شوند و یا بودجه های آنا از حد تجاوز می كند. مطابق
تحقیقات صورت گرفته، اكثریت قریب به اتفاق پروژه های توسعه در مورداهداف
زمان وهزینه با گذشتن 40% تا 200% از حد پیش بینی شده، شكست می خورند. این
شكستها میلیاردها دلار را در هر سال صرف خود می كنند، ضمن اینكه در همه
فرهنگها و برای هر نوع از پروژه ها اتفاق می افتند. تلاشها برای بهبود
عملكرد پروژه ها، به دلیل ساختاری كه برنامه ریزی و مدیریت پروژه سنتی
ومتداول دارند، كمتر نتیجه داده است. در سالهای اخیر روشی بر مبنای تئوری
محدودیتها ‏‎(TOC)‎‏ توسط دكتر گلدرات ارائه گردیده است كه در آن سعی شده
تا ضمن كوتاه شدن زمان اجرای پروژه، ایمنی زمان تحویل آن تامین گردد،
برنامه ریزی و كنترل پروژه ساده تر شود، مدیریت آن تسهیل گردد، رضایتمندی
تیم پروژه بالاتر رود و خروجی پروژه با همان منابع افزایش یابد. این روش
نوین كه در برخی از كشورها كاربرد پیدا كرده و تنها چهار سال از عمر آن می
گذرد، به زنجیره بحرانی ‏‎(Critical Chain)‎‏ مشهور شده است. بكارگیری موفق
این روش به دلیل ویژگیهای خاص آن نیازمند تغییر در سازمان و اجزای آن می
باشد. این تحقیق ضمن ارائه روش مذكور، آن را در مورد یك نمونه عملی
بكارگرفته است و با بیان نقاط ضعف و قوت آن در عمل، به نحوه و چگونگی
تغییرات رفتاری افراد و سازمان پرداخته است.
در تحقیق حاضر همچنین
الگوریتمی جهت پیاده سازی این روش پیشنهاد شده است كه استفاده سازمانها از
آن می تواند برای اجرای موفق، كمك شایانی نماید. علیرغم وجود برخی نقاط
ضصف در روش زنجیره بحرانی، بكار بستن آن در سازمانهایی كه عمده فعالیتشان
بصورت پروژه است، می تواند آنان را متحول سازد و نوید دهنده دوره جدید و
موفقیت آمیزی از زندگیشان باشد.

دانلود پایان نامه استفاده از زنجیره بحرانی در کاهش زمان و هزینه های پروژه های تحقیقاتی در فایل ورد (word)
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: کلیات
مقدمه
سابقه و ضرورت انجام تحقیق
تعریف مسئله و بیان اصلی تحقیق
جنبه جدید بودن و نوآوری طرح
روش تحقیق
نحوه ارائه مطلب و تحقیق
فصل دوم: مبانی و خصوصیات روشهای کنترل پروژه
مقدمه
دروه های گسترش محصولات
تاریخچه کنترل پروژه و روشهای برنامه ریزی
بررسی و ارزیابی روشهای سنتی برنامه ریزی پروژه
تئوری محدودیتها
متدولوژی زنجیره بحرانی
تبدیل یک برنامه ریزی مسیر بحرانی به برنامه ریزی زنجیره بحرانی
مبانی برنامه ریزی پروژه
موفقیت با زنجیره بحرانی
خلاصه زنجیره بحرانی
فصل سوم: نقد و بررسی روش زنجیره بحرانی
تعامل با زمانهای میانگین هر فعالیت
انباشتن بافر
رفع ناسازگاری منابع
سازمان
مشخص نمودن هدف
ساختن شبکه
نرم افزار زنجیره بحرانی
مزایای غیرملموس
مزایای غیر ملموس
نقاط ضعف زنجیره بحرانی
خلاصه
فصل چهارم: تغییر برای پیاده سازی زنجیره بحرانی
مقدمه
مدل پیاده سازی
چشم انداز پایانی
تئوری پیاده سازی
مدل مقاومتی گلدرات
برنامه تغییر
حرکت به جلو
اندازه گیری و کنترل پیاده سازی
خلاصه
فصل پنجم: نتیجه گیری
مقدمه
الگوریتم پیشنهادی جهت پیاده سازی زنجیره بحرانی
توصیف قدمهای الگوریتم
کلیدهای فرهنگی برای پیاده سازی موفق
فصل ششم: پیاده سازی زنجیره بحرانی در پروژه تحقیقاتی ارزیابی بتن های سیستم فاضلاب شهری

فصل هفتم: تحلیل و نتیجه گیری
دستاوردهای پروژه
نتیجه گیری
زمینه هایی برای تحقیقات آتی
دانلود پایان نامه استفاده از زنجیره بحرانی در کاهش زمان و هزینه های پروژه های تحقیقاتی در فایل ورد (word)
فهرست منابع

برای
دریافت مشاوره در خصوص این پایان نامه یا سفارش انجام هر یک از بخشهای
پایان نامه های مرتبط با این موضوع، با ما در تماس باشید.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پایان نامه مدیریت پروژه در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود پایان نامه مدیریت پروژه در فایل ورد (word) دارای 59 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پایان نامه مدیریت پروژه در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود پایان نامه مدیریت پروژه در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود پایان نامه مدیریت پروژه در فایل ورد (word) :

توضیحات:

پایان نامه مدیریت و کنترل پروژه، درقالب فایل

word

ودر حجم 59 صفحه. مرجعی کامل دربارهدانلود پایان نامه مدیریت پروژه در فایل ورد (word) و تکنیکهای مختلف آن.

چکیده

:

دراوایل دهه 50 میلادی، شخصی به نام

«E.l DuPont deNemours»

باهمکارینیروی دریایی امریکا یک کار مشترکدانلود پایان نامه مدیریت پروژه در فایل ورد (word) (باترکیب یک نمودار برنامه ریزیپروژه و جدول زمانبندی رایانه ای) رابه انجام رساندند. این دو کار خود را با دوپروژه مجزا و دو تیم مستقل ولی باهدف یکسان آغاز نمودند. هدف آنها بهینه نمودنبرنامه ریزی، زمان بندی و هماهنگی پروژه ها بود. هر چند نگرش آنها بر پروژه هاشباهتی به یکدیگر نداشت ولی در نهایت به این جمع بندی رسیدند که باید نحوه برنامهریزی و فنون زمان بندی خود را به نحوی بهینه کنند تا از منابع نیروی انسانی، موادو ابزار خود بتوانند بهترین استفاده را ببرند

.

سیستم

DuPont

،روش مسیربحرانی یا

CPM

نام گرفت. هدف این روش بهینه نمودنبازدهی، زمان بندی و هزینه های پروژه های مهندسی بود. با استفاده از این روش انجامپروژه ها تا یک سوم و هزینه ها نیز به مقدار قابل توجهی کاهش یافت. در همان هنگام،نیروی دریایی سیستمی را برای برنامه ریزی و هماهنگی کارهای بیش از 3000 پیمانکار وشرکتهای طرف قرارداد خود ابداع نمود. این پیمانکاران و شرکتها مشغول تهیه و تولیدنوعی موشک زیردریایی مجهز به کلاهک اتمی به نام

Polaris

بودند. سیستم ابداعی ایشان فن بازنگریوارزشیابی برنامه یا

PERT

نام گرفت. بکارگیری این سیستم تولیدموشک فوق را 2سال جلو انداخت

.

دانلود پایان نامه مدیریت پروژه در فایل ورد (word)
فهرست مطالب:

فصل اول

تاریخچه مدیریتپروژه

تعاریفدانلود پایان نامه مدیریت پروژه در فایل ورد (word)

فصلدوم:

دلایل استفاده ازمدیریتپروژه

اقداماتمدیریتی

وظایف مدیریتپروژه

کاربردهای مدیریتپروژه

فصلسوم:

فواید و محدودیتهای پروژه

فصلچهارم:

فرایندهایپروژه

گروههایفرایند

تعامل بین فرایندها

فرایندهای عمدهواصلی

فرایندهای فرعیوکمکی

فرایندهایاجرایی

فرایندهایکنترلی

فرایندهایاختتامی

فصل پنجم:

نرم افزار(

P3

)

Primavera Project Planner

مدل بلوغ سازمانیدانلود پایان نامه مدیریت پروژه در فایل ورد (word)(

OPM3

)

شناخت اجزای مدل

OPM3

نتایج وشاخص کلیدی اندازه گیری(

KPIS

)

دسته بندی –نظراجمالی

دسته بندی

PPP

دسته بندی

SMCI

گامهای

OPM3

بطورخلاصه

ورود بهروندبهبود

خلاصه ونتیجه گیری

فصل ششم:

فرایند برنامه ریزی محدوده پروژهوورودیهایآن

ورودیهای برنامه ریزیمحدوده

ابزارهاوتکنیکهای فرایند آغاز

خروجیهایفرایندآغاز

مدیریت محدودهپروژه

ابزارها وتکنیکهاوخروجیهایفرایندکنترل کلی تغییرات

فرایندکنترل کلیتغییرات

ورودیهای فرایندکنترلتغییرات

ابزارها و تکنیکهای فرایند اجرای برنامهپروژه

خروجیهای فراینداجرای برنامهپروژه

فراینداجرای برنامهپروژه

فرایندتهیه برنامهپروژه

مدیریت فرایندهایپروژه

ارتباط فرایندها

تشریح مفاهیم

واژه نامه انگلیسی –فارسی

دانلود پایان نامه مدیریت پروژه در فایل ورد (word)
فهرست منابع

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود طرح توجیهی فرآوری و بسته ‏بندی آجیل و خشكبار به ظرفیت 500 تن در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود طرح توجیهی فرآوری و بسته ‏بندی آجیل و خشكبار به ظرفیت 500 تن در فایل ورد (word) دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود طرح توجیهی فرآوری و بسته ‏بندی آجیل و خشكبار به ظرفیت 500 تن در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود طرح توجیهی فرآوری و بسته ‏بندی آجیل و خشكبار به ظرفیت 500 تن در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود طرح توجیهی فرآوری و بسته ‏بندی آجیل و خشكبار به ظرفیت 500 تن در فایل ورد (word) :

توضیحات:

طرح توجیهی فرآوری و بسته ‏بندی آجیل و خشكباربه ظرفیت 500 تن، در قالب فایل

word

و در حجم 9 صفحه بهمراه کلیه محاسبات مربوطه با دادههای به روز.

مقدمه:

بسته ‏بندی به عنوان یك ابزار كارآمدسالهاست كه موردنظر كارشناسان علم بازاریابی قرار گرفته است. از بسته‏ بندی تا 8000سال پیش آماری در دست است كه به صورت ظروف ساخته شده از حصیر و همچنین ظروف گِلی ولعابی در بین‏ النهرین و مصر بوده است.

استفاده از انواع مختلف بسته‏ بندی ضمناینكه قابلیت نگهداری بهتری را به كالا می‏ بخشد در كسب سهم بالاتری از بازار برایكالای موردنظر نیز مؤثر است.

نظریه‏ پردازان بازاریابی، دو نقش مهمبرای بسته‏ بندی متصور هستند كه عبارتند از نقش

Proactive

و نقش

Promotive

. چنانكه ازواژه به كار گرفته شده برای این نقشها نیز بر می ‏آید نقش نخست به وجه نگهداری ودوام حاصل از بسته ‏بندی و نقش دوم به جنبه آگاهی ‏دهنده و پیش‏ برنده بسته‏ بندیاشاره دارد.

از دیگر سو توجه ناكافی به موازینبسته ‏بندی بهداشتی موجب گشته است كه محصولات مختلف غذایی كشور علیرغم دارا بودنكیفیت بسیار خوب در بدو تولید به دلیل پیدایش پاره‏ای آلودگی های ثانویه و یا عرضهدر اندازه ‏ها و اشكالی خارج از استاندارد یا پسند بازار هدف نتوانند به بازارهایجهانی راه یافته و مسیر را برای افزایش سطح تولید داخلی هموار نمایند. بدیهی استبا اجرای طرحهای فرآوری و بسته‏ بندی بهداشتی، محصولات غذایی تولیدی كشور، قابلیترقابت با محصولات مشابه خارجی را در بازارهای جهانی خواهند داشت.

در طرح حاضر انواع خشكبار پس ازبوجاری به نمك و جوهر لیمو آغشته و در تابه برشته می‏ گردند. پس از خنك شدن و انجامعمل بسته‏ بندی، محصول نهایی به انبار انتقال می‏ یابد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله سازمانهای شبکه ای در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله سازمانهای شبکه ای در فایل ورد (word) دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله سازمانهای شبکه ای در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله سازمانهای شبکه ای در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله سازمانهای شبکه ای در فایل ورد (word) :

توضیحات:
دانلود مقاله سازمانهای شبکه ای در فایل ورد (word)، قالب فایل word و در حجم 13 صفحه.

چكیده:
در جهت پاسخگویی و تطبیق با نیازهای محیطی، شكلهای جدید سازمانی به وجود آمده اند تا ضمن تقویت هماهنگی افقی و ایجاد ساختها و فرایندهای سازمانی ساده و روان، موجبات رضایت مشتریان داخلی و خارجی را فراهم كنند. یکی از این ساختارهای نوین سازمانی، ساختار شبکه ای است که در آن یک بنگاه مادر در شبكه، كاركرد و قابلیت محوری خود را به بهترین نحو انجام می دهد و ضمناً سعی می كند تا بهترین كاركردها و خدمات را برای ارایه پاسخ جامع به مشتریان از طریق سایر شركای عضو شبكه فراهم آورد. مقاله حاضر، نخست به معرفی و مقایسه اجمالی ساختارهای سنتی و نوین سازمانی می پردازد و در ادامه با تمرکز بر ساختارهای شبکه ای، فرآیند طراحی و توسعه این گونه سازمانها را مورد بررسی قرار می دهد.

بخشی از مقدمه:
تغییرات محیط باعث تغییرات شگرفی در ساختار سازمانها شده است، به گونه ای که دیگر ساختارهای سنتی جوابگوی تغییرات سریع محیطی نیستند و بسیاری از سازمانهای بزرگ گذشته به خاطر ناتوانی در تطبیق خود با محیط پویا از بین رفته اند. عامل مهمی که بر سرعت این تغییرات و پیچیدگی محیط دامن می زند، جهانی شدن است. مقوله جهانی شدن سازمانها را مجبور به استفاده از مزایای مناطق مختلف جهان جهت دستیابی به مزیت رقابتی و ماندن در صحنه رقابت کرده است. محیط پویا، پیچیده و تحولات گسترده به خصوص در زمینه تكنولوژی اطلاعاتی، تغییرات در ساختارهای سازمانی را اجتناب ناپذیر ساخته است. درجهت پاسخگویی و تطبیق با نیازهای محیطی، شكلهای جدید سازمانی به وجود آمده اند تا ضمن تقویت هماهنگی افقی و ایجاد ساختها و فرایندهای سازمانی ساده و روان، موجبات رضایت مشتریان داخلی و خارجی را فراهم كنند. یكی از مهمترین ویژگیهای مشترك این ساختارها، تامین منابع از خارج سازمان و ارتباط افقی آنهاست.

برخی از مباحث مطرح شده در این مقاله:
ساختارهای سنتی
ساختارهای نوین
ویژگی های ساختارهای شبکه ای
سازمانهای ستاره ای
شکل سازمانهای تار عنکبوتی
سازمانهای پارندی
سازمانهای مجازی
سازمانهای تخیلی
سازمانهای خوشه ای
طراحی و توسعه سازمانهای شبکه ای
ساز و کارهای کنترل شبکه…

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود وحشی بافقی، سرآمد شاعران محلی یزد در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود وحشی بافقی، سرآمد شاعران محلی یزد در فایل ورد (word) دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود وحشی بافقی، سرآمد شاعران محلی یزد در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود وحشی بافقی، سرآمد شاعران محلی یزد در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود وحشی بافقی، سرآمد شاعران محلی یزد در فایل ورد (word) :

توضیحات:

تحقیق با موضوع وحشی بافقی، سرآمد شاعرانمحلی یزد، در قالب فایل

word

ودر حجم 16 صفحه.

چکیده

:

وحشی بافقی از شاعران ارزنده و صاحب نام در مكتب وقوع وطرز واسوخت و از بزرگان عرصه غزل و مثنوی است. آنچه تا امروز از سروده های وحشیبرجا مانده و به ما رسیده عبارت است از غزل ها ،قصیده ها ، قطعه ها ، ترکیب بندها،ترجبح بندها ، رباعیها ، مثنوی های پراکنده و سه مثنوی « خلد برین » و«ناظر ومنظور» و«فرهاد و شیرین »

شور و التهاب واقعی که در شعر وحشی است سبب شده

تا مردم عادی آنرا بپسندند زیرا او مانند بعضیاز مدیحه سرایان و غزل سرایان، تفننی شعر نگفته است . وی شوریده حالی پریشان احوالاست که سوز و گداز دل بی قرار خویش را بیان می کند و دردمندی خود را ورای غزل هایشنشان می دهد؛ به گونه ای که گویا هیچکدام از غزل سرایان ایران به اندازه ی او بهمراتب عشق زمینی آشنا نبوده اند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید