دانلود بررسی مشخص كردن راكتانس محورهای d وq از موتورهای سنكرون مغناطیس دائم بدون اندازه گیری موقعیت روتور در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی مشخص كردن راكتانس محورهای d وq از موتورهای سنكرون مغناطیس دائم بدون اندازه گیری موقعیت روتور در فایل ورد (word) دارای 57 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی مشخص كردن راكتانس محورهای d وq از موتورهای سنكرون مغناطیس دائم بدون اندازه گیری موقعیت روتور در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود بررسی مشخص كردن راكتانس محورهای d وq از موتورهای سنكرون مغناطیس دائم بدون اندازه گیری موقعیت روتور در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسی مشخص كردن راكتانس محورهای d وq از موتورهای سنكرون مغناطیس دائم بدون اندازه گیری موقعیت روتور در فایل ورد (word) :

مشخص كردن راكتانس محورهای d وq از مورتورهای سنكرون مغناطیس دائم بدون اندازه گیری وضعیت روتور

خلاصه مقاله :

اهمیت موتورهای سنكرون مغناطیس دائم در زیاد شدن دامنه كاربردی آن است و در آینده بیشتر ( PMSMs ) بدون سنسورشفت عمل خواهند كرد و مشخصات تجربی پارامترهای ماشین كه مقداری هم تلورانس دارند اطلاعات با ارزشی خواهد بود.

بنابراین در این مقاله روشی بیان شده كه در آن نیروی الكترو موتوری القایی و راكتانس محور d از آزمایش بی باری و راكتانس محور q و زاویه بار از آزمایش بارداری به وسیله یك روش تحلیلی مشخص شده اند.

در این روش محدودیت اندازه گیری زاویه بار vوجود ندارد این روش مناسب است برای ( PMSMs ) های كه بصورت عادی با جریان منفی محور d عمل می‌كنند بنابراین اشباع در مسیر شار محورd وجود ندارد. خیلی بیشتر از اینها، روش بسیار ساده ای است برای انجام دادن بوسیله هر تكنسین آزمایشگاهی

I­- مقدمه:

اهمیت موتورهای سنكرون مغناطیس دائم ( PMSMs ) هست در افزایش دامنه كاربردی آنها و متفاوت است از مدلهای پیشرفته مانند سروموتورها تا كاربردهای كه حركت خطی دارند از قبیل فن ها و پمپ ها دو دلیل عمده برای تمایل به این ماشینها وجود دارد:

1- بازده بالا و كاهش تلفات روتور در این ( P MSMs ) ها.

2- پایین بودن قیمت انرژی مغناطیسی بالا ( صرفه جویی اقتصادی بالا ).

بیشتر ( PMSMs ) سه فازه در مدل پیشرفته بصورت محركهای با سنسور شفت عمل می‌كنن بوسیله بكارگیری الگوریتم كنترل بدون سنسور برای محركهای با سرعتهای متغیر و در مورد كاربردهای حركت خطی طبیعتاً بواسطه اساس عملكرد سنكرون آنها نیاز به سنسور شفت وجود ندارد.

اگر سنسور شفت برداشته شود مشخصات تجربی از پارامترهای ماشین هر چند كه مقداری هم تلورانس دارند بسیار با ارزش خواهد بود در زیر نشان خواهیم داد كه راكتانس محورهای d و q كه از آزمایشهای بارداری بدست آمده بر اساس تابعی از بیان شده است كه می تواند مشخص شود بوسیله بعضی از انواع سنسورهای شفت یا ماشینهای سنكرون دیگری كه كوپل شده‌اند با محور شفت ماشین سنكرونی كه در حال بررسی است.

در این مقاله روشی بیان شده كه در آن نیروی محركه القایی و راكتانس محور d از آزمایش بی باری و راكتانس محور q آزمایش بارداری بدست آمده اند به نظر مولف آرمایشهای ساده ای هستند كه نیاز به داشتن دانش بالا و وسایل در مقایسه با آزمایشهای تعیین استاندارد موتورهای القایی ندارد و انجام آن برای تكنسین های آزمایشگاهی آسان است هر چند كه نمی تواند ضمانتی با حساسیت بالا برای ماشینهای با اشباع زیاد باشد.

در بخش II شاهد روشهای تجربی برای مشسخص كردن راكتانسها خواهیم بود در بخشی III دیاگرام فازوری ( PMSMs ) و بعضی روابط اساسی منشعب شده از آن بحث شده در بخش IV مشخص كردن زاویه بیان شده و در بخش V روشهای آزمایش توصیف شده اند و سرانجام در بخش VI یك نتیجه گیری شده است.

II ـ آزمایشهای برای مشخص كردن راكتانس:

روشهای آزمایش توصیف شده در بخش V اساساً هستند تركیبی از آزمایشهای بی باری و بارداری، این چنین آزمایشهای جدید نیستند البته این یك گزارش جدید است در این نوشته چندین روش دیگر توصیف شده است برای مشخص كردن راكتانسهای محور

d و q بدون احتیاج به در رابطه قرار دادن اطلاعات وضعیت روتور به هر حال با متمركز ساختن این روشها، برای نمونه ماشین با روی كاری مغناطیسی بدون مشخصه سیم پیچ دمپر با روشهای مختلفی می توان بدست آورد.

آزمایش روتور قفل شده كه با یك ولتاژ تك فاز متناوب یا یك ولتاژ شیب سیم پیچ‌های استاتور تغذیه می شوند كه برای وضعیتهای مختلف روتور آن را تكرار می كنند از تحلیل ساده نتیجها و مقایسه كردن آنها یك نتیجه دقیقی بدست می آید و انتخاب فركانس برای ولتاژ متناوب زیاد اهمیت ندارد 50 یا 60 هرتز خوب است و در مورد ولتاژ شیب بزرگی مقدار ولتاژ زیاد اهمیت ندارد بلكه تنها شیب اولیه ولتاژ مهم می باشد روشهای بوده اند كه اثرات اشباع را به حساب آورده اند برای این آزمایشها به نمایش در آمده اند ماشینهای با مشخصه سیم پیچ دمپر برای نمونه ( LSPMs ) نیاز دارند به یك روش آزمایش متفاوت با (موتورهای باروتورهای بدون قفسه ) و با وجود یك قفسه یا یك سیم پیچ دمپر راكتانس سنكرون باید با یك مقدار ثابت مشخص شود یا اقلاً نزدیك به یك مقدار ثابت. شار مغناطیسی در روتور وقتی كه فركانس ماشین بالا است شار هرگز عبور نخواهد كرد و روتور می بایست اثر حفاظتی روی قفسه داشته باشد در فركانسهای بالا بنابراین تنها راكتانس پراكندگی مشاهده می شود و از راكتانس سنكرون می توان صرفنظر كرد.

وجود دارد سه روش خالص تجربی برای مشخص كردن راكتانسهای محور d و q

1) آزمایشهای یكنواخت بی باری و بارداری با شار ثابت در روتور.

2) آزمایشهای با یك شار متناوب فركانس پایین در روتور.

3) آزمایش یك شار گذار در روتور.

روش1) یك روش بسیار آسان در هر آزمایشگاه موتور است و آزمایش استاندارد ساده‌ای كه معمولاً استاندارهای موتور القایی را می سازند و تمامی تنكسین های آزمایشگاهی با مراحل آن آشنا می‌باشند.

روش2) بوسیله آزمایش روتور قفل شده كه می‌تواند انجام شود با تغذیه كردن سیم پیچها با یك ولتاژ متناوب فركانس پایین و یك شار مغناطیسی فركانس پایین در روتور بدست می آید و با تغییر وضعیت روتور در گامهای كوچك و با تكرار اندازه گیری پیاپی راكتانس های محورهای dو q می توانند مشخص شوند از اندازه گیریهای ولتاژ و جریان و انتخاب فركانس چندان مهم نیست و یك منبع ولتاژ فركانس متغیر برای تهیه كردن فركانس پایین مساعد است.

روش3) می تواند انجام شود بوسیله آزمایش روتور قفل شده در این مورد یك ولتاژ شیب سیم پیچ های استاتور را تغذیه می كند اگر جریان گذرا تحلیل شود و اندوكتانس برای یك وضعیت مخصوص بدست می آید با تكرار این اندازه‌گیریها برای وضعیتهای مختلف روتور اندوكتانسهای محور d و q می توانند مشخص شوند البته آنالیزهای جریان حالت گذرا به هر حال مشكل است و باید ثابت زمانیهای متفاوت از هم جدا شوند.

دو روش 2) و 3) با استفاده از مشخصه فركانس پایین بدست می آیند در روش 2) تحلیلها بر اساس محدوده فركانس و اما در روش 3) تحلیلها برای محدوده زمانی ساخته می شوند. هر دو روش 2) و 3) اشباع می تواند به حساب آورده شود.

مشخصه‌های فركانس پایین می توانند مورد تحقیق قراربگیرند با روشهای معتبر برای نمونه، تركیبی از انرژی تداخل با آنالیزهای تقریبی المان محدود و همچنین از دیگر روشهای شامل روش المان محدود با تركیبی از اندازه گیریها در مقالات مطرح شده و تمامی روشهای آنالیز المان محدود مورد نیاز هستند و روشهایی بسیار پیچیده و مهم هستند كه برای حل آنها نیاز به داشتن جزئیات هندسی ماشین هست و این روشها به مشخصه های استانداردی كه تكنسین های آزمایشگاهی استفاده می كنند شبیه نیستند در روشهای بیان شده در مقالات ]10[ – ] 12[ مرجع نیاز به اندازه گیری دقیق زاویه است بوسیله اسبابی نظیر اسیلسكوپ و سنور شفت یا بوسیله قرار دادن ماشین سنكرون دیگری روی شفت در مرجع ]10[ پیشنهاد می شود. مسأله بسیار مهم برای تمامی روشها این است كه چگونه با اشباع برخورد كنیم در ]10[ بیان شده است كه امكان ندارد نیروی محركه القایی E را از Ld و Xd كه از بار تولید شده اند جدا كنیم این یك مسأله ویژه است كه Eشاید با بار تغییر كند بواسطه اشباع این مسأله در نظر گرفته شده در ]9[ مرجع اما روش المان محدود نیاز است.

در نتیجه باید معین شود راكتانس كه به دقت اندازه‌گیری شده آیا هست معتبر برای هر نوع ماشین و برای همه نقاط كار و اگر تمامی اثرات اشباع در نظر گرفته شود.

در روش ارائه شده در این مقاله یك مقدار ساده تر شده نتایج معتبر است بشرط كه اشباع محور d بواسطه جریانهای پایه ای d و q صورت نگیرد.

III – دیاگرام فازوری موتورهای سنكرون مغناطیس دائم باردار:

در شكل (1) دیاگرام فازوری یك موتور سنكرون مغناطیس دائم باردار نشان داده شده است و شكل برای عملكرد یكنوع خاص مانند ( LSPMs ) قطب صاف نمایش داده شده است و موتور عمل می كند با یك جریان كوچك منفی محور d و مسیر شارها اشباع نشده می باشند و E هست مقدار فازی نیروی محركه القایی و U هست ولتاژ فازری تغذیه و Rs هست مقاومت هر فاز استاتور و Xd و Xq به ترتیب راكتانهای محورهای d و q می باشند و هست زاویه بین E و U كه برای موتور مثبت لحاظ می‌شود و هست زاویه بین جریان استاتور I و مقدار ولتاژ U و Id و Lq جریانهای جزئی محورهای d و q هستند ازدیاگرام فازوری می توان نوشت:

شكل (1 ) دیاگرام فازوری بارداری یك موتور سنكرون مغناطیس دائم (PMSM))

(1)

(2)

(3)

(4)

و اگر U و I و قدرت داخلی اكیتو اندازه گیری شود زاویه بدست می آید از رابطه زیر

(5)

فرض كنیم مدار سه فاز باشد و زاویه بار باشد نمی توان آن را مشخص كرد مگر اندازه گیری به صورت جدا انجام شود كه این نیاز به یك اسیلسكوپ یا سنسور شفت دارد در بخش جدید نشان خواهیم داد كه چگونه می‌تواند مشخص شود بدون جدا كردن اندازه گیری زاویه بار.

راه حل معادلات ماشین قبلاً به نمایش در نیامده اند این روش تحلیلی است كه مراحل آزمایش را آسان می سازد و یك روش حساب شده ای كه برای محاسبه نیاز هست.

حال اگر اجزاء مولفه محور q و رابطه (1) مطالعه شوند می توان نوشت

(6)

با وارد كردن معادلات (3) و (4) در (6) داریم

(7)

(8)

(9)

رابطه (7) را می توان نوشت

(10)

كه

(11)

(12)

حال رابطه (10) با استفاده از رابطه فرمولی زیر ساده می شود

(13 ) )

با توان دوم رساندن طرفین معادله می توان نوشت

(14)

با استفاده از جانشین سازی

(15)

با دوباره بازنویسی كردن (14) داریم

(16)

كه هست یك معادله درجه دوم معمولی با حل yداریم:

(17)

كه علامت تفریق معمولاً راه حل صحیح را می دهد كه از شكل (1) می توان آن را مشاهده كرد و معمولاً از بزرگتر است كه در نتیجه معنی آن این است كه باید كوچكتر از مقدار اندازه گیری شده باشد و به راحتی می توان بررسی كرد كه كدام روش مورد استفاده قرار بگیرد.

با دانستن ، Id و Iq می توانند بدست آورده شوند از معادلات (3) و (4)و بوسیله داخل كردن Id و Iq در (2) Xq مشخص می شود، ما در بخش بعد شاهد آزمایشهای

از این داده ها خواهیم بود.

V- آزمایشهای مشخص كردن Xd و Xq

آزمایشهای در دو مرحله انجام می شوند.

1) آزمایش بی باری با ولتاژ متغیر U.

2) آزمایش بارداری با ولتاژ اسمی U.

اول آزمایش بی باری توصیف می شود بعد آزمایش بارداری.

الف – آزمایش بی باری با دسترس بودن ولتاژ متغیر U

بوسیله ولتاژ متغیر U هر دو E و Xd می توانند مشخص شوند، آزمایش می تواند انجام شود با مقدار متفاوتی از جریان بوسیله تغییر دادن U كه باید همگی به خاطر سپرده شوند.

بیشتر موتورهای با یك جریان پایه ای d در نقطه كارنامی عمل می كنند البته ( LSPMs) واقعاً حتی با یك جریان كوچك و منفی Id عمل خواهند كرد هدف از این اندازه گیریها بدست آوردن مقدار E و Xd كه معرفی كننده مقدار حقیقی بار هستند وقتی كه مسیر شار محور d بطور طبیعی و اشباع نشده باشد و باید توجه كرد كه برای ماشینهایی كه مسیر شار محور d آنها در عملكرد طبیعی به اشباع می روند این روشها رد می شوند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی ct ترانس جریان، مزایا و انواع آن در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی ct ترانس جریان، مزایا و انواع آن در فایل ورد (word) دارای 55 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی ct ترانس جریان، مزایا و انواع آن در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود بررسی ct ترانس جریان، مزایا و انواع آن در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسی ct ترانس جریان، مزایا و انواع آن در فایل ورد (word) :

دانلود بررسی ct ترانس جریان، مزایا و انواع آن در فایل ورد (word)
فهرست مطالب صفحه

فصل اول – مقدمه ………………………………………………………………………………………….4

فصل دوم – CT های نوری …………………………………………………………………………………..7

1-2 مزایای CT های نوری ……………………………………………………………………………………8

2- 2 انواع CT های نوری……………………………………………………………………………………..9

3-2 تجربه های جدید درباره كاربردهای حفاظتی ترانس جریان و ترانس ولتاژ نوری …..……………..10

4- 2دور نمای قبلی ……………….…………………………………………………………………………11

5-2 معرفی تكنولوژی جریان نوری و اندازه گیری LEA ………………….………………………………11

فصل سوم – نظریه فارادی و پاكلز…………………….……………………………………………………..12

1-3 مقدمه ……………….……………………………………………………………………………………13

2-3 عمل و VT نوری و اثر پاكلز …………….……………………………………………………………..15

3- 3 اثر فارادی ………………………………………………………………………………………………16

4-3 نظریه اثر فارادی ………….…………………………………………………………………………….17

5-3 تحلیل و نتیجه گیری …………………………………………………………………………………..22

6-3 عملیات نوری …………………………………………………………………………………………..23

فصل چهارم – استانداردها ، تحلیل ، پاسخ گذرا …………………………………………………………..25

1-4 طرح استاندارد ………………………………………………………………………………………….26

2-4 ارائه پهنای باند مشخص و پاسخ گذرا ………………….……………………………………………27

3-4 آنالیز خطای بریكر – سیگنال جریان ( نتایج پروژه ) ………………………………………………..33

فصل پنجم – مقایسه ترانسهای اندازه گیری نوری با ترانسهای اندازه گیری معمولی ………..…………38

1-5 مقدمه ……………..……………………………………………………………………………………39

2-5 پروژه های فعال ……………..……………………………………………………………………… 40

3-5 مقایسه خروجی های CT اندازه گیر و CT حفاظتی ……………………………………………… 47

4-5 تحریك راكتور شنت ……….……………………………………………………………………….. 50

5-5 از بین بردن خاصیت مغناطیسی راكتور شنت ………………….………………………………….. 53

6-5 تحریك خازن شنت ………………….……………………………………………………………… 55

7-5 عدم تحریك خازن شنت ………………..……………………………………………………………57

8-5 قابلیت اطمینان ………………………………………………………………………………………60

مقدمه

برای اندازه گیری جریان های نیروگاههای برق و سیستمهای فرعی معمولا از CT القایی با هسته و سیم پیچ استفاده میكنند .

برای اندازه گیری ولتاژ از ترانسفورمر های ولتاژ خازنی نوع تقسیم ولتاژ PD استفاده میكنند .

بنابراین تجهیزات برقی بسوی ولتاژ ها و ظرفیتها ی بالا و ماشینها به سمت حجم زیادتر و سیستمهای حفاظت و كنترل در جهت عملكرد بالا توسعه می یابند .

تقاضاها برای كارایی و تراكم زیاد و دقت بالا برای سنسورها یا ترانسفورمر های نوری برای آشكار سازی جریانها و ولتاژها بعنوان ابزار مهم اطلاعات بكار برده شده در حفاظت و كنترل افزایش مییابد .

از طرفی پیشرفت اخیر تكنولوژی نوری بسیار چشمگیر بوده بطوری كه انتظار میرود به وسیله پیشرفت تكنولوژی برای اندازه گیری جریانها و ولتاژهای بالا با تكنولوژی جدید براورده شود . به عبارت دیگر پیشرفت CT-PD نوری تقاضاها را بر اورده میكند .

اصول CT نوری بر اساس اندازه گیری میدان مغناطیسی ایجاد شده توسط جریانی كه طبق اثر فارادی در مدولاسیون و دمدولاسیون نوری پدید آمده است استوار می باشد .

بنابراین قوانین فوق الذكر برای اندازه گیری جریان DC نیز صدق می كند .

درنتیجه CT های فشرده و سبك وزن بدون اشباع مغناطیسی می تواند طراحی شوند . اگر جنس المان های حسگر فرومغناطیس نباشد .

بنابراین مزایای استفاده از نور برای انتقال سیگنال در ایزولاسیون الكتریكی و كنترل نویز القایی الكترومغناطیسی می باشد .

اگر CT نوری با همان مشخصات توسعه یابد ، هنگام به پایان رسیدن ، با یك ساختار سبك وزن و فشرده قادر خواهند بود ، رنج های دینامیكی را گسترش دهند .

مبانی PD نوری بر اساس اندازه گیری ولتاژ كاربردی در مدولاسیون و دمدولاسیون نوری طبق قانون پاسكال است .

در صورت كاهش اندازه المان حسگر امپدانس ورودی در المانهای حسگر می تواند افزایش پیدا كند . این مسله طراحی یك سیستم اندازه گیری ولتاژ كوچكتر از PT معمولی به وسیله تركیب PD نوری با خازن مقسم ولتاژ را به دنبال دارد .

بنابراین PD نوری تحت تاثیر نویز قرار نمی گیرد و همچنین باند فركانسی مجاز تا حد دلخواه گسترش می یابد . از این دیدگاه شركت برق . الكتریك توشیبا و توكیو – كوژلكس و A.B.B و … برای توسعه PD , CT های نوری كاربردی برای اهداف حفاظت و كنترل آغاز به تحقیقات كردند و دراین راه اهمیت احتمالات و قوانین كاربردی نادیده گرفته شد و ترانسفورمرهای GIS 300 KV و تجهیزات 163 KV ایزولاسیون هوا به عنوان تجهیزات عملی تست انتخاب شدند .

فصل دوم
CT های نوری

مزایای CT نوری :

اندازه گیری جریان نقش مهمی را در سیستمهای قدرت الكترونیك در قسمت حفاظت و كنترل ایفا می كند اخیراً باافزایش ولتاژ خطوط نیرو توجه قابل ملاحظه ای به ترانسفورماتورهای جریان نوری داده می شود . زیرا CT نوری مزایای زیادی بر ترانسفورماتورهای جریان متداول با هسته آهن و سیم پیچ مسی دارد .

برای مثال تراسفورماتورهای جریان نوری optical curret transform بر خلاف ترانسفورماتورهای جریان معمولی فاقد روغن می باشند و لذا در مواقعی كه خطای داخلی باعث بروز جرقه ( flashover ) میگردد منفجر نخواهد شد بعلاوه آنها مشخصات الكترومغناطیسی بمراتب بهتری را برای كنترل الكترونیكی پست تأمین می نمایند .

همچنین CT نوری ، اثرات اشباع وایزوله الكتریكی خوب و نیز اندازه و وزن كم آن در بكارگیری بیشتر آن در وارد كردن PD , CT نوری به سیستم قدرت الكتریكی با ولتاژ بالا و یا در یك swichegear ایزوله گازی ( GIS ) یك تحول جدید را باعث می شود .

این مزایا و سایر برتریها شركت A.B.B را وادار ساخت تا از اواسط4 دهه 1980 برنامه های مربوط به ترانسفورماتورهای جریان نوری را توسعه دهد دراین مدت چندین ترانسفورماتور جران نوری مراحل تست محلی ( field . test ) را با موفقیت روی سیستم های قدرت 380 كیلو ولت تا 552 كیلو ولت ( CT نوری ) المان گذاری گردید . همچنین نمونه 110 كیلو ولت آن نیز قبلاً بطور آزمایشی در سرویس قرار گرفته بود . آزمایشات نشان می دهد كه ترانسفورماتورهای جریان نوری نیازهای كلاس 0.5 را تأمین نموده و پاسخ دینامیكی كه به نمایش میگذارند با ترانسفورماتورهای جریان معمولی قابل مقایسه است نیاز سیستمهای حفاظت دیجیتالی و تجهیزات الكترونیكی امروز بیشتر از چند ولت آمپر نمی باشد . با بهره گیری از این مزیت شركت A.B.B سیستمهای ابتو الكترونیك را كه ولت آمپرخروجی كمتری دارند توسعه داده شده و جایگزینی آنها را با ترانسفورماتورهای اندازه گیری معمولی با جریان اینترفیس A 1 درنظر می توان گرفت . ترانسفورماتورهای جریان نوری چندین مزیت عمده نسبت به ترانسفورماتورهای جریان معمولی دارند .

(1) تست محلی ( fild test )

انجام تست د رمحیطی كه قسمتی از یك شبكه واقعی بوده و امكانات تجهیزات تقریباً مشابه آزمایشگاههای رسمی ( fabora tories ) در آن محیط برای انجام آزمایشات فراهم گردیده است . و بطورنسبی از طراحی ساده تری برخوردارند كه اساساً از انفجار جلوگیری می نماید .

بنابراین امكان بروز خطر به نیروی انسانی و یا یجاد خسارت به دیگر تجهیزات پست دراثر انفجار مقره ( porcelain ) وجود نداشته و احتمال ایجاد آلودگی دراثر نشت روغن نیز از بین رفته است .

پاسخ فركانسی این ترانسفورماتورهای جریان بدون رزونانس است و دارای مشخصه پایین گذرا low pass می باشد . این خاصیت سازگاری الكترومغناطیسی EMG ترانسورماتورهای جریان را بهبود می بخشد . و تأثیر آنها را روی كنترلهای الكترونیكی درپستها كاهش می دهد در فركانسهای اینتر فیس بالا ( كه مثلاً در اثر عملكرد قطع كننده ها به وجود می آید ) مسائل ناشی از پاسخ كاپاسیتیو ترانسفورماتورهای جریان معمولی ( اندوكتیو ) دیگر وجود ندارد . بنابراین در رابطه با اضافه ولتاژهای گذرا قطعات الكترونیكی به میزان كمتری در معرض آسیب دیدگی می باشند .

2) امروزه CT های نوری دو نوعند :

یك CT نوری حجم دار كه د رسنسورهای شیشه ای حلقه ای شكل كاربرد دارد .

و یك CT نوری كه در فیبر نوری بعنوان سنسور قرار دارد .

در مورد فوق صرفه جویی د رهزینه و فضای نصب و شكلی ساده كه دارای مزایای از قبیل دقت بالاتر می باشد مورد توجه قرار گرفته است . در CT . GIS نوری به دلایل هزینه كم و نصب راحت و كوچك بودن آن مطلوب می باشد .

سنسورجریانی با اندازه كوچك و شكل ساده در پستهای GIS بوسیله CT نوری فراهم می شود .

در این CT های با فیبر نوری ، آنچه مهم است محدود كردن جریان خطی،به منظور جلوگیری از كاهش حساسیت است .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود گزارش کاراموزی اداره برق شهرستان خرمدره در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود گزارش کاراموزی اداره برق شهرستان خرمدره در فایل ورد (word) دارای 46 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود گزارش کاراموزی اداره برق شهرستان خرمدره در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود گزارش کاراموزی اداره برق شهرستان خرمدره در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود گزارش کاراموزی اداره برق شهرستان خرمدره در فایل ورد (word) :

دانلود گزارش کاراموزی اداره برق شهرستان خرمدره در فایل ورد (word) در 40 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کاراموزی اداره برق شهرستان خرمدره در فایل ورد (word)
فهرست
عنوان صفحه
مقدمه 1
دستورالعمل های ایمنی و فنی 2
نكات ایمنی نصب اتصال زمین 3
بالا رفتن از تیر 5
حمل و نقل تیرهای چوبی و سیمانی 7
تعویض تیر چوبی یا سیمانی 8
نكات ایمنی روی كابینت 10
تعویض یك تابلوی توزیع 11
تعویض مقره فشار ضعیف 12
سیم كشی 13
انشعاب گیری فرعی 16
حذف شاخه های درختان از روی خط 17
تعویض كنتور در منزل مشتری 19
نكات ایمنی كار روی كابل 21
نگهداری كابل در رابطه با ایمنی 22
نكات ایمنی جوشكاری 23
جوشكاری با برق 26
نكات ایمنی حمل بار 27
نكات كلی ایمنی 28
اداره برق 30
توضیح میگر 31
نحوه انتخاب ترانسفورماتور در جریان متناسب با قدرت قراردادی 33
چگونگی تست كنتور تك فاز و سه فاز 35

مقدمه

مهندسان برق با خلق وعملکرد سیستمهای بسیار متنوعی سروکار دارند که به منظور بدست آوردن نیازها و خواسته های جامعه طراحی می شوند . این سیستم ها دامنه گسترده ای دارند واز سیستم های مربوط به تولید ،انتقال وکنترل مقادیر کم انرژی سیستم های کنترل و بهره وری از مقادیر بسیار زیاد انرژی رادربرمی گیرند ،درایران سیستم های برق حداکثر نقاط به صورت شعاعی ساده است و کمتر از تجهیزات ایمنی خط استفاده کرده اند وبرای تولید برق در نیروگاهها از سوختهای فسیلی استفاده می کنند وتا حد خیلی کم از توربینهای آبی وبادی و هسته ای برای تولید برق استفاده می کنند و قسمت انتقال برق نیز بیشتر به صورت هوایی است ودر بعضی از جاهای خاص از کابل کشی زمینی استفاده کرده اند .

دراین گزارش در فصل اول در مورد ایمنی دربرق وکارکردن با قسمتهای مختلف سیستم برق توضیح داده شده است وباید گفت ایمنی مهمترین ویکی از اصولی ترین کارهایی است که هر کس می خواهد با برق سروکار داشته باشد باید آن رابداند ورعایت کند که سلامت وکار طولانی ومداوم با برق رابرای خود تضمین کند ودر فصل دوم در مورد قسمتهای اداره برق و وظایف آنها شرح داده شده است و همچنین در مورد تجهیزات دستگاهی که مورد استفاده در اداره برق قرار می گیرد .

درپایان این امر را برخود واجب می شمارم که از زحمات بی شائبه جناب آقای مهندس ومحمدرضا حسن زاده و همچنین راهنمائی های بی دریغ شرکت برق شهرستان خرمدره کمال تشکر نمایم و همچنین از زحمات خدمات رایانه ای APPLE که درامر تایپ این گزارش زحمات فراوان کشیده اند سپاسگذاری می نمایم .

دستورالعمل های ایمنی وفنی

مهارکردن

1- تمام مهارتها بدون استثناءباید مقره عایق را داشته باشند .

2- مقره عایق مهار فشار قوی باید بالاتر از شبکه فشار ضعیف باشد .

3- باید توجه داشت که مقرع فشار ضعیف درارتفاعی دوراز دسترس عابرین قرار گیرد .

4- درصورتیکه سیم اتصال زمینی برروی پایه موجود باشد حتی المقدور سعی شود سیم مهار به این سیم متصل شود.

5- سیم مهار نباید با سیمهای شبکه تماس داشته باشد .

6- مهارراقبل از نصب بایستی مونتاژوسپس روی تیر نصب کرد .

7- موقع مهارکردن تیر ،سیم مهار باید طوری در مقره مهار قرار گیرد که در صورت شکست مقره ،سیمها در داخل یکدیگر بیافتد واز خوابیدن شبکه جلوگیری شود .

8- سیم مهار باید قدرت کشش شبکه را داشته باشد .

9- درصورت دردسترس نبودن مقره عایق مهار حتما”سیمهای مهار باید بطول 2 متر از سطح زمین روپوش عایق داشته باشد .

10- از کامیون ودرخت نباید برای بستن مهار موقت استفاده کرد در مواقع ضروری .

11- قبل از سیم کشی باید تیرهای واقع در زاویه مهار شوند .

12- سیمهای هیچ پایه ای را نباید باز کرد مگر اینکه آن پایه از چهار طرف مهار شده باشد .

نکات ایمنی نصب اتصال زمین

1- بعدازقطع برق مدار یک شبکه یا دستگاه دو طرف محل کار را اتصال زمین کنید حتی اگر خط از یک طرف تغذیه شده باشد .

2- محل کار نباید بیش از یک کیلومتر با محل اتصال زمین فاصله داشته باشد ودر هر حال باید اتصال زمین از محل قابل رویت باشد .

3- هرگاه بیش از یک گروه بخواهند روی یک خط فشار قوی کار کنند ،بایستی هریک از گروهها دربین اتصال زمینهای مربوط به خود کار کنند .

4- قبل از نصب وسایل اتصال زمین ،بی برق بودن شبکه را توسط تفنگ مخصوص امتحاان کنید .(درصورت پاره بودن هردو سر آنرا آزمایش نمود.)

5- دستگاه ارتینگ معمولا”دارای سه رشته سیم است ،که سه رشته آنها دارای چنگک فنری (گیره )است که به شبکه متصل میگردد وسیم چهارم از طریق قرقره به میله اتصال زمین وصل میشود .

6- طریق اتصال زمین بدینصورت است که :

أ)میله زمین را در مرطوب ترین نقطه زمین فروکنید .

ب) درشبکه فشار ضعیف سیم اتصال زمین را ابتدا به میله زمین وصل کرده وسپس سرها را دیگر آنرا توسط وسایل کار عایق به پایین ترین سیم وسپس بترتیب به سیمهای دیگر متصل کنید .

ت)هنگام برچیدن اتصال زمین نخست در شبکه فشار ضعیف اتصالات شبکه را به ترتیب از بالا به پایین با وسایل کار عایق باز کنید وبخاطر داشته باشید که بعدا”سیم اتصال زمین را از میله زمین جدا کنید .

ث)درشبکه فشار قوی پیش از اتصال کابل اتصال زمین به میله زمین اول گیره وسطی را به فاز وسط وصل می نمائیم وسپس دیگر گیره ها را به دو فاز کناری .

7- درموقع بستن وباز کردن اتصالات زمین از دستکش لاستیکی عایق استفاده کنید.

8- اتصالات زمین از طریق برجها باید با استفاده از بست مخصوص برج که قادر به هدایت جریانات پیش بینی شده باشد عملی گردد . محل اتصال باید کاملا”تمیز باشد .

9- درهنگام رعد وبرق روی خطوط یا دستگاه ها کار نکنید حتی اگر اتصال زمین خوبی داشته باشد .

10- در صورتیکه باید مدارهای دیگری نیز باشد ،کابل اتصال زمین را باید چنان ببندید تااز افتادن یا لغزیدن آن برروی سیمهای دیگر جلوگیری شود .

بالا رفتن از تیر

1- بیش از هرکار باید بدانید که شبکه برقدار است یا نه زیرا در صورت برقدار بودن با آمادگی و تحهیزات بهتری بالای تیر می روید .

2- قبل از بالا رفتن از هر تیر چوبی میبایستی استحکام آن (توسط ضربه زدن با چکش و با تکان دادن 000 )آزمایش شود ،زیرا ممکن است تیر بظاهر سالم بنظر رسد ولی موریانه آنرا از داخل خورده باشد .

3- از تیرهای پوسیده ویا صدمه دیده ویا دارای ترک و شکستگی نباید بالا رفت مگر اینکه بطور مطمئن مهار شده باشند . بیش از یک نفر حق بالا رفتن از این گونه تیرها را ندارد .

4- همیشه هنگام بالا رفتن از تیر از کلاه ایمنی استفاده کنید .

5- هنگام بالا رفتن از تیر چوبی از دستکش کار استفاده کنید که دست شما در مقابل ماده سمی کروزت درامان باشد .

6- رکابی که استفاده می کنید باید مناسب با قط تیر باشد .

7- بازدید از بند رکاب و کمربند هر دفعه از بالا رفتن لازم است .

8- با هر قدم که برمیدارید مطمئن باشید که تیر تحمل وزن شمارا دارد .

9- درحین بالا رفتن باید ساق پابا تیرزاویه 20 درجه تشکیل داده و فاصله گامها از 30 سانتیمتر پایه چراغ و غیره برخورد ننماید .

10- درموقع بالا رفتن از تیر باید حواس کارگر به طرف بالا باشد تا با شبکه وسایر موانع مانند پایه چراغ و غیره برخورد ننماید .

11- در تیرهای قطور که در موقع بالا رفتن گیر دست کم است باید به کمک طناب ایمنی بالا رفت .

12- در هنگام بالا رفتن از تیر نباید از سیم مهار یا مقره و بستهای فلزی وابزارآلات نظیر آنها بعنوان دستگیره استفاده کرد .

13- در موقع بالا رفتن باید هردو گیره سرهای تسمه ایمنی کمربند داخل حلقه کمر باشند .

14- اگر از روی تیر مایلی بالا می روید (درصورت امکان با نصب مهار موقت )از روی انحناءتیر بالا روید و سایر کارکنان باید دور از محل کار باشند.

15- درحین بالا رفتن از تیر باید توجه شود که خار رکاب به شکاف یا گیره تیر برخوردنکند ، همچنین وسایل نصب شده روی تیر از صدمه رکاب درامان باشد .

16- چنانچه تیری دارای شبکه برقدار باشد باید توجه نمود که اعضای بدن یا ابزار کار هادی با آنها برخورد نکند .

17- اگر کار روی تیر احتیاج به دو نفر یا بیشتر داشته باشد باید یکنفر بالا رفته در جای خود مستقر شود و سپس دیگری شروع به بالا رفتن نماید . در موقع پایین آمدن نیز باید یکنفر از تیر پایین آمده ،از تیر فاصله بگیرد تا دیگری شروع به پایین آمدن نماید.

نکات ایمنی روی ترانس

1- قطع برق را در اطراف محل کار تحقیق کنید . بدین طریق که :

الف- کلید کل قطع و اخطاریه داشته ودر صورت امکان قفل نیز شده باشد .

ب- کلیه دسته فیوزها ی فشار ضعیف کشیده و اخطاریه زده شده باشد .

ج- کلید تغزیه ترانس در محل کار (سکسیونر ،کت اوت ،000 )قطع و اخطاریه زده شده باشد .

د- در صورتی که احتیاج به جابه جایی ترانس و یا کار برروی اجزای شبکه ی 20 KV (سکسیونر ،کت اوت ،جمپر و00 0 )باشد باید حتما”طرف منبع تغزیه ترانس قطع شده و به ارت کامل مجهز شده باشد .

2- طرف فشار قوی را باید تا موقعی که اتصالات فشار ضعیف قطع نگردیده برق دار تلقی کرد . زیرا ممکن است طرف ثانویه ترانس به نحوی برق دار گشته ودر نتیجه اولیه (KV20) نیز برق دار گردد .

3- قبل از شروع کار روی ترانس سر سیم پیچهای اولیه و ثانویه اتصال زمین و اتصال کوتاه شده باشد .

4- قبل از کار روی ترانسهایی که نول مشترک دارند ،نول آن را مجزا کنید ،زیرا احتمال برق دار شدن سیم نول از طریق ترانسهای قبلی وجود دارد .

5- هیچ نقطه برق داری نباید اطراف محل کار (مانند بس بار یا سرکابل و000 )وجود داشته باشد وباید دوطرف نقطه تغذیه به ارت کامل مجهز باشد .

6- برای نمونه گیری ،تعویض ویا تکمیل روغن باید برق ترانس قطع شده باشد و خط تغذیه از دو طرف به زمین متصل باشد .

7- قبل از اتصال ترانسها به شبکه فشار ضعیف آنها را از لحاظ ولتاژفشار ضعیف آزمایش کنید و ولتاژخروجی را توسط تپ چنجر روی ولتاژمناسب تنظیم نمایید .

8- قبل ازآن که ترانس را به طور ثابت به خط وصل کنید مطمئن شوید فازها را درست بسته اید .

9- پس از اتمام کار ،اتصال کوتاه و اتصال زمین را بردارید و تاسیسات را آماده کار اعلام دارید .

نکات ایمنی کار روی کابل

کار روی کابل بی برق

1- پس از قطع برق ،اخطاریه هائی روی کلید های مربوطه نصب شده باشد .

2- کلیه سرکابل ها و ترمینالها و کابلها باید قبل از انجام کار به وسیله اشخاص مجاز بازرسی شود .

3- قبل از کار روی کابل ،بی برق بودن کابل را از طریق تفنگ مخصوص (یا دیگر وسایل مانند پرش و000 )تحقیق کنید .

4- قبل از انجام کار حتما”باید دو سر کابل را در نزدیک ترین محل های ممکن ارت و اتصال کوتاه کنید.

5- درحین بریدن روکش عایق کابل باید به وسایل عایق مجهز بود .

6- تمام کابل های فشار قوی را باید با دستکش لاستیکی جابجائی کنید .

7- پوشش فلزی کابل اطراف محل کار را قبل از بریدن بایستی توسط سیم مناسب به هم متصل کنید .

کار روی کابلهای برقدار

1- روی کابلهای برقدار فقط اشخاص خبره و با تجربه که دوره های تکمیلی را گذرانده اند ودر گروه هات لاین کار کرده اند می توانند کار کنند .

2- هیچکس به تنهایی نباید روی کابلهای برقدار کار انجام دهد .

3- هنگام کار روی کابلهای برقدار فقط باید درآم واحد روی یک فاز کار انجام شود .

4- کابلهائی که ممکن است توسط کابلهای فشار قوی مجاور برقدار شود (ولتاژی درآن القاءگردد )احتیاطات لازم برای جلوگیری از خطر این ولتاژباید در نظر گرفته شود .

5- هنگام کار روی کابلهای برق دار بایستی کلیه پایه ها و دستگاههای فلزی مجاور با عایق مناسب پوشیده شود .

6- در حین کار روی کابلهای برقدار باید وسایل حفاظتی کافی از قبیل دستکش های لاستیکی و ایزار دستی عایق و غیره بکار رود و فواصل مجاز رعایت گردد.

7- برای کار دریک نقطه بدون برق که نزدیک یک نقاط برقدار نیز هست و نقاط برقدار مجاور را نباید قطع کرد ،الزاما”باید از فروش لاستیکی مطمئن یا عایق های مناسب استفاده نمود .

نگهداری کابل در رابطه با ایمنی

1- باید هرچه کمتر از سه راهی و مفصل استفاده کرد تا در موقع معیوب شدن ویا قطعی زودتر به محل قطعی پی برد . همچنین آسیب پذیری کابل کمتر خواهد بود .

2- کابل کشی باید به نحوی انجام گیرد که از آسیب های مکانیکی محفوظ بماند واز معابر و گذرگاهها و نقاط کار بدور باشد .

3- مسیر کابل باید توسط علاوم مناسبی مشخص گردد.

4- در مواردی که کابلها به هم متصل شده ویا در جائی که خاتمه میابد انتهای آنها بایستی بنحوی بسته شود تا امکان دخول مواد مضره نباشد .

5- کابلهای تا 5000 ولت لااقل 60 سانتیمتر و کابلهای 20 کیلو ولت ،یک متر از سطح زمین مدفون گردد وباید با قالبهای سیمانی وآجر پوشانده شود .

6- در جاهائیکه گاز یا بخار یا مایعات قابل اشتعال و سنگین تر از هوا وجود دارد وممکن است وارد کانال شود نباید برای کابل گذاری در زیر زمین از مجراهای زیرزمینی استفاده شود .

7- غلاف و روپوش فلزی کابل باید دارای اتصال زمین خوبی باشد .

نکات ایمنی جوشکاری

الف – جابجا کردن و انبار کردن سیلندرها

1- از افتادن و برخورد کردن و یا تکان شدید سیلندرها باید جلوگیری کنید .

2- همیشه سیلندرها را پرفرض کنید و با دقت حمل نمائید .

اداره برق

تعریف اداره برق

قسمتهای اداره برق :اتفاقات ،امور مشترکین

وظیفه اداره برق :برق رسانی از خطوط فشار قوی و پستهای توضیح که به محل زندگی مشترکین و تبدیل فشار قوی به فشار ضعیف وآن را دردرب نزل ومکان مورد نظر تحویل دادن و مراقبت کردن ازآن اکنون سعی می کنیم این وظیفه اداره برق را به صورت علمی ونقشه ها و تصاویر به طور کلی توضیح دهیم وباید بگوییم این توضیحات من براساس اداره برق کل کارآموزی و منطق تحت نظر آن می باشد .

برق منطقه که من در مورد آن توضیح میدهم :منطقه ای است به اسم شهرستان خرمدره و نواحی اطراف آن وبرق این منطقه از دو سمت نساره تغذیه می شود وبرق

ورودی این سمت از دو نواحی ورودی تبریز وکرمانشاه می باشد .

روی این فیدرها 400 متری وصل شده است که 190 ترانس برای مشترکین و مصارف خانگی می باشد و210 ترانس . حال که برق به ترانسهای توزیع رسیده است از سر ترانس به کنتورها وصل می شود .

که طبق شکل در مورد ترانس توضیحاتی تا حد توان می دهم .

هر ترانس در مرحله اول باید ایمنی آن تضمین شود زیرا توزیع ترانس حساس ترین قسمت برق است چون اگر یک ترانس خراب شود چندین روز و یا شاید چندین هفته طول بکشد تا یک ترانس راعوض و جابه جا کنند ولی اگر هر قسمت توزیع خراب شود با پیچ کردن نیرو می توان دریکی دو روز آن را درست کرد پس برای ایمن نگه داشتن ترانس و جلوگیری از خراب شدن آن در مرحله اول ترانس را طوری درست می کنند که نوسانات نتوانند به ترانس صدمه بزند .

برای این کار در سرسال اداره برق هر منطقه یا خود شرکت های خصوصی تحت نظر آن بازدید انجام می دهند که طبق چک لیست های که قبلا”تهیه شده است این کار را انجام می دهند که نمونه این چک لیست آورده شده است .

که در این چک لیست ها بازرسی کل ترانس ها و تابلوهای برق توزیع آن نشان داده می شود .

توضیح میگر

دستگاهی است که از آن برای اندازه گیری ارت استفاده می شود ،برای اندازه گیری هریک از آیتم های مقاومتی نسبت به زمین که شامل بدنه ترانس ،بدنه تابلو ،نول می شود که باید کمترین مقاومت را داشته باشد تا در موقعی که رعد وبرق ویا نوسانانی دیگری را که به وجود می آید را به زمین انتقال دهد و صدمه ای به تجهیزات نرسد . باید این مقاومت کمتر از 5 باشد برای تجهیزات زیرا اگر بیشتر باشد این نوسانات به زمین نمی تواند انتقال یابد و تجهیزات دچار صدمه می شوند .

ستست کنتور سه فاز :

برای تست و خواندن این کنتور که بعضی از انها به علت بالا بودن جریان پست دارای CT هستند و از ان برای کاهش جریان مصرفی استفاده می شود تا کنتور بتواند مقدار مصر ف را اندازه گیری کند در پست بیمارستان امام خمینی CT کنتور5/400 می باشد و به این معنی است که جریانی که وارد کنتور می شود 80 برابر کاهش میابد تا کنتور مقی ار مصرفی را اندازه گیری کند در غیر اینصورت کنتور خواهد سوخت برای قرائت کنتور کیلووات را اندازه گرفته سپس با توجه به Cآن در مقدار جریان کاهشی ضرب می کنیم برای تست این کنتورها به روش دیگری نیز عمل می کنند که شیوه کار به صورت زیر است:

استفاده از دستگاهMT2000 تست میکنیم که این دستگاه نیز شبیه دستگاه MT110 می باشد .

که دستگاه MT2000باید 3فازوورودی به آن وصل شود .(یعنی بر روی هر فازی که وارد کنتورمی شود باید وصل شود).

سپس یک سیم نول نیز به آن وصل می کنیم ونیز یک سیم چندرشته ای دیگر این سیم ها هر کدام باید به شکل خاصی به انبرها وصل شود که باید سه تا انبر نیز به دسنگاه وصل شود.

وهمچنین یک شمارنده نیز به آن وصل می کنیم با وصل کردن دستگاه به داخل تابلوها که کنتور داخل تابلوهایی که کنتور داخل آنها قراردارد واین تابلوها داخل خود شینه بندی شده اند که ما در دستگاه را برروی شینه بندی قرار می دهیم سپس دستگاه را وقتی که وصل می کنیم خود روشن می شود بعد مانند دستگاه MT110 برای دستگاه تعریف می کنیم که در چند دور کنتور تست کنند واین دستگاه قابلیت خواندن ولتاژجریان هرسه فاز رادارد ومیزان اکتیو وراکتیودستگاه را نیز می توان مشاهده کرد وبعد از این دستگاه میزان درصد خطا را نیز نمایش می دهد ونیز می تواند تمام اطلاعات داخلی این دستگاه میزان درصد خطا را نیز نمایش می دهد ونیز می تواند تمام اطلاعات داخلی این دستگاه رابا استفاده از کابل به استفاده از کابل به کامپیوتر متصل کرد ودر نهایت اطلاعات داخلی را تخلیه کرد .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی اصول طراحی پستهای فشار قوی و معیارهای طراحی بهینه ست 2063230كیلو ولت تاكستان در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی اصول طراحی پستهای فشار قوی و معیارهای طراحی بهینه ست 2063230كیلو ولت تاكستان در فایل ورد (word) دارای 260 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی اصول طراحی پستهای فشار قوی و معیارهای طراحی بهینه ست 2063230كیلو ولت تاكستان در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود بررسی اصول طراحی پستهای فشار قوی و معیارهای طراحی بهینه ست 2063230كیلو ولت تاكستان در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسی اصول طراحی پستهای فشار قوی و معیارهای طراحی بهینه ست 2063230كیلو ولت تاكستان در فایل ورد (word) :

دانلود بررسی اصول طراحی پستهای فشار قوی و معیارهای طراحی بهینه ست 2063230كیلو ولت تاكستان در فایل ورد (word)

دانلود بررسی اصول طراحی پستهای فشار قوی و معیارهای طراحی بهینه ست 2063230كیلو ولت تاكستان در فایل ورد (word)
فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه ………………………………………………………………………………….. 1

1-1-مقدمه 2

2-1-تعاریف و اصطلاحات 7

دوم:اصول طراحی پستهای فشار قوی و معیارهای طراحی بهینه……………………… 10

1-2-اصول طراحی پستهای فشار قوی 11

2-2-انواع طراحیها 14

3-2-معیارهای طراحی بهینه و اعمال این ضوابط در طراحی پست 15

1-3-2-ارتباط بهینگی و شرایط بهره برداری 15

2-3-2-ارتباط بهینگی و موقعیت پست 17

3-3-2-ارتباط بهینگی ومسایل زیست محیطی 17

4-3-2-ارتباط بهینگی و امكان توسعه پست 18

5-3-2-ارتباط بهینگی و نیروی انسانی 19

6-3-2-ارتباط بهینگی و تعمیرات و نگهداری 19

7-3-2-ارتباط بهینگی و سرمایه گذاری اولیه 20

8-3-2-ارتباط بهینگی و هزینه های دوران بهره برداری 21

9-3-2-ارتباط بهینگی و ایمنی 23

10-3-2-ارتباط بهینگی و طرحها و مشخصات فنی سیستم های مختلف پست 24

فصل سوم :انواع پستها……………………………………………………………………………. 26

1-3-تقسیم بندی پستها بر اساس سطح ولتاژ 27

2-3-تقسیم بندی پستها بر اساس وظیفه ای كه در شبكه دارند 27

3-3-تقسیم بندی پستها از نظر نحوه نصب 28

1-3-3- انواع پستهای باز 28

2-3-3-انواع پستهای بسته 29

3-3-3-پستهای تركیبی 29

4-3-3-پستهای سیار 29

4-3-انواع پستها از نظر آرایش شینه بندی 29

1-4-3-مزایا و معایب آرایشهای مختلف شینه بندی 31

1-1-4-3-شینه ساده 31

2-1-4-3-شینه اصلی و فرعی 32

3-1-4-3-شینه دوبل 34

4-1-4-3-شینه دوبل اصلی با شینه فرعی 35

5-1-4-3-شینه دوبل دوكلیدی 36

6-1-4-3-شینه یك ونیم كلیدی 36

7-1-4-3-شینه حلقوی 37

2-4-3- بررسی مقایسه ای برای انتخاب شینه بندی بهینه[9] 39

3-4-3-نگاه آماری به وضعیت شینه بندی های موجود در پست های 230و400كیلوولت ایران 43

4-4-3-آرایش پیشنهادی برای شینه بندی پستها 44

فصل چهارم:انتخاب محل پست و جانمایی تجهیزات……………………………………… 45

1-4-انتخاب محل پست 46

2-4-جانمایی تجهیزات پست 49

1-2-4-تاثیر نوع شینه ها و سكسیونرها در آرایش فیزیكی تجهیزات 52

2-2-4-ترتیب و نحوه نصب تجهیزات 54

3-2-4-محل احداث ساختمانها و جاده های ارتباطی 55

فصل پنجم:انتخاب تجهیزات پست……………………………………………………………….. 57

1-5-انتخاب ترانسفورماتور قدرت 58

2-1-5-معیارهای انتخاب بهینه ترانسفورماتور قدرت 59

1-2-1-5-نوع ترانسفورماتورقدرت 60

2-2-1-5-سیستم خنك كنندگی ترانسفورماتور 62

3-2-1-5-تلفات ترانسفورماتور 64

4-2-1-5-توان نامی سیم پیچهای ترانسفورماتور 64

5-2-1-5-ولتاژ نامی سیم پیچ 65

6-2-1-5-نحوه اتصالات سیم پیچها و گروه برداری 65

7-2-1-5-تنظیم ولتاژ و مشخصات تپ چنجر 66

8-2-1-5-تاثیر زمین نمودن نوترال در عایق بندی 67

9-2-1-5-حداكثر ولتاژ هر یك از سیم پیچها 67

10-2-1-5-تعیین سطوح عایقی داخلی و خارجی و نوترال 68

11-2-1-5-میزان افزایش مجاز درجه حرارت روغن وسیم پیچ 68

12-2-1-5-امپدانس ولتاژ و امپدانس اتصال كوتاه 68

13-2-1-5-میزان مجاز صدا 69

14-2-1-5-مقادیر جریانهای اتصال كوتاه سیستم 69

15-2-1-5-اضافه بار در ترانسفورماتور 70

16-2-1-5-استفاده از محفظه كابل در طرف فشار ضعیف 70

2-5-انتخاب ترانسفورماتور جریان 70

1-2-5-اطلاعات مورد نیاز جهت انتخاب ترانسفورماتورجریان 71

2-2-5-معیارهای انتخاب بهینه ترانسفورماتورجریان 72

1-2-2-5-نوع ترانسفورماتورجریان 72

2-2-2-5-حداكثر ولتاژ سیستم 73

3-2-2-5-سطوح عایقی 74

4-2-2-5-فاصله خزشی مقره 74

5-2-2-5-جریان نامی اولیه 74

6-2-2-5-جریان نامی ثانویه 75

7-2-2-5-نسبت تبدیل 75

8-2-2-5-جریان نامی حرارتی كوتاه مدت 76

9-2-2-5-جریان نامی دایمی حرارتی 76

10-2-2-5-محدودیت افزایش درجه حرارت 76

11-2-2-5-ظرفیت نامی خروجی 77

12-2-2-5-كلاس دقت 77

3-5-انتخاب ترانسفورماتور ولتاژ 80

1-3-5-اطلاعات مورد نیاز جهت انتخاب ترانسفورماتور ولتاژ 80

2-3-5-معیارهای انتخاب بهینه ترانسفورماتور ولتاژ 81

1-2-3-5-نوع ترانسفورماتورولتاژ 81

2-2-3-5-حداكثر ولتاژ سیستم 83

3-2-3-5-سطوح عایقی 84

4-2-3-5-فاصله خزشی مقره 84

5-2-3-5-ولتاژ نامی ثانویه 84

6-2-3-5-ضریب ولتاژ نامی [9] 85

7-2-3-5-مشخصات خازن ترانسفورماتور ولتاژ خازنی 86

8-2-3-5-محدودیت افزایش درجه حرارت 87

9-2-3-5-ظرفیت خروجی 88

10-2-3-5-كلاس دقت[22] 88

4-5-انتخاب ترانسفورماتور زمین- كمكی 89

1-4-5-اطلاعات مورد نیاز جهت ترانسفورماتورزمین-كمكی[14] 89

2-4-5-معیارهای انتخاب بهینه ترانسفورماتور زمین-كمكی 90

1-2-4-5-نوع ترانسفورماتور زمین –كمكی 92

2-2-4-5-سیستم خنك كننده 92

3-2-4-5-ظرفیت نامی 92

4-2-4-5-مقدار نامی ولتاژ سیم پیچ ها 93

5-2-4-5-حداكثر ولتاژ سیم پیچ ها 93

6-2-4-5-امپدانس ولتاژ[9] 94

7-2-4-5-استقامت عایقی بوشینگ ها و ترمینال های فاز و نقطه صفر سیم پیچ اولیه 94

8-2-4-5-افزایش دما پس از بارگذاری جریان كوتاه مدت 95

9-2-4-5-افزایش دمای مجاز 95

10-2-4-5-تپ چنجر 96

11-2-4-5-فاصله خزشی بوشینگها 96

12-2-4-5-سطح صدا 97

13-2-4-5-ترمینال بندی طرف اولیه وثانویه 97

5-5-انتخاب كلید قدرت 97

1-5-5-اطلاعات مورد نیاز جهت انتخاب بهینه كلید قدرت 98

2-5-5-معیارهای انتخاب بهینه كلید قدرت 100

1-2-5-5-نوع كلید 100

2-2-5-5-نوع مكانیسم قطع و وصل 101

3-2-5-5-ولتاژ نامی 104

4-2-5-5-سطوح عایقی نامی 104

5-2-5-5-جریان نامی 104

6-2-5-5-جریان نامی قطع اتصال كوتاه 105

7-2-5-5-جریان نامی قطع شارژ خط 106

8-2-5-5-جریان نامی قطع بار اندوكتیو 106

9-2-5-5-ضریب افزایش ولتاژ فاز سالم 106

10-2-5-5-جریان نامی اتصال كوتاه وصل 107

11-2-5-5-مدت زمان تحمل اتصال كوتاه 107

12-2-5-5-زمان قطع نامی 107

6-5-سكسیونر و تیغه زمین 108

1-6-5-اطلاعات مورد نیاز جهت انتخاب بهینه سكسیونر 109

2-6-5-معیارهای انتخاب بهینه سكسیونر 109

1-2-6-5-نوع سكسیونر یا تیغه های زمین 109

2-2-6-5-نوع مكانیسم عملكرد 110

3-2-6-5-ولتاژ نامی 111

4-2-6-5-سطوح عایقی نامی 112

5-2-6-5-جریان نامی (فقط برای سكسیونر) 112

6-2-6-5-جریان نامی اتصال كوتاه 112

7-2-6-5-جریان نامی وصل اتصال كوتاه(فقط برای تیغه های زمین) 113

8-2-6-5-مدت زمان تحمل جریان اتصال كوتاه 113

9-2-6-5-نیروی مكانیكی نامی ترمینالها 113

فصل ششم : سیستمهای حفاظتی پست……………………………………………………… 114

1-6-سیستم زمین 115

1-1-6-اطلاعات موردنیاز برای طراحی سیستم زمین 116

2-1-6-آزمونهای زمین پست 118

3-1-6-موارد مهم در آزمونهای سیستم زمین 120

4-1-6-پارامتر ها و موارد حائز اهمیت در طراحی بهینه سیستم زمین 122

1-4-1-6-انتخاب هادی زمین و میله های زمین 122

2-4-1-6-اتصال تجهیزات به زمین 122

3-4-1-6-محاسبه جریان اتصال كوتاه وحداكثرجریان شبكه زمین 123

4-4-1-6-ولتاژانتقالی ونقاط خطرناك 125

5-4-1-6-تداخل با كبلهای مخابراتی و كنترل 126

6-4-1-6-اتصال زمین سیستم تغذیه فشار ضعیف 126

5-1-6-نصب سیستم زمین 126

6-1-6-روش قدم به قدم طراحی 128

2-6-سیستم حفاظت از صاعقه 136

1-2-6-سیستم حفاظت از صاعقه 138

1-1-2-6-اطلاعات مورد نیاز جهت طراحی سیستم حفاظت از صاعقه 139

2-1-2-6-سیستم حفاظتی پست با استفاده از روش الكتریكی-هندسی[9] 139

3-1-2-6-حداكثر ولتاژ قابل تحمل توسط پست 141

4-1-2-6-امپدانس موجی 141

5-1-2-6-محاسبه جریان بحرانی وفاصله جذب بحرانی S 141

6-1-2-6-محاسبه ارتفاع هادیهای حفاظتی 142

7-1-2-6-حفاظت در مقابل صاعقه هایی كه در خارج از سطح محاط

دو هادی حفاظتی فرود می آیند 144

8-1-2-6- استقامت مكانیكی وحرارتی هادیهای حفاظتی و میله های برقگیر 147

2-2-6-برقگیر و محل نصب آن 148

1-2-2-6-انواع برقگیر[18] 148

2-2-2-6-مقایسه اجمالی بین برقگیرهای ZnO و برقگیرهای مرسوم 150

3-2-2-6-محل نصب برقگیر 150

3-6-سیستم حفاظتی و رله گذاری 152

1-3-6-اصول اساسی در رله گذاری حفاظتی 153

2-3-6-سیستمهای حفاظتی معمول[9] 153

3-3-6-معیارهای طراحی بهینه سیستم حفاظت ورله گذاری 160

1-3-3-6-حفاظت خطوط انتقال 161

2-3-3-6-حفاظت شینه 165

3-3-3-6-حفاظت ترانسفورماتور 167

فصل هفتم:نمونه طراحی………………………………………………………………………… 172

1-7-مشخصات مفروض برای پست 173

2-7-انتخاب تجهیزات 174

3-7-طراحی سیستمهای 187

4-7-روش قدم به قدم طراحی جانمایی تجهیزات 190

فصل هشتم: بهره برداری ……………………………………………………………………….. 195

1-8-مشخصات فنی پست مذكور 196

2-8-طریقه بهره برداری 199

3-8-دستورالعمل عملیاتی و و بهره برداری پست های انتقال و فوق توزیع 202

4-8-دستورالعمل بازدید اپراتور از برخی از تجهیزات پست 214

5-8-قواعد اساسی ایمنی 215

پیوستها………………………………………………………………………………………………… 217

پیوست 1:سیستم آلارمهای حفاظتی 218

پیوست 2: نقشه های سیستم های حفاظتی و ارتینگ و … 226

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود گزارش کارآموزی آشنایی با مشخصات كلی الكتریكی پست 63 كیلو ولتی كمال آباد كرج در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود گزارش کارآموزی آشنایی با مشخصات كلی الكتریكی پست 63 كیلو ولتی كمال آباد كرج در فایل ورد (word) دارای 204 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود گزارش کارآموزی آشنایی با مشخصات كلی الكتریكی پست 63 كیلو ولتی كمال آباد كرج در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود گزارش کارآموزی آشنایی با مشخصات كلی الكتریكی پست 63 كیلو ولتی كمال آباد كرج در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود گزارش کارآموزی آشنایی با مشخصات كلی الكتریكی پست 63 كیلو ولتی كمال آباد كرج در فایل ورد (word) :

دانلود گزارش کارآموزی آشنایی با مشخصات كلی الكتریكی پست 63 كیلو ولتی كمال آباد كرج در فایل ورد (word) در 194 صفحه ورد قابل ویرایش

خلاصه گزارش

در این گزارش سعی شده است كه با رعایت اختصار گوشه ای از قسمت عظیم و گسترش انتقال الكتریكی تشریح شود .در مقدمه این گزارش آشنایی با مشخصات كلی الكتریكی پست 63 كیلو ولتی كمال آباد كرج آمده است . در بخش نخست گزارش دلایل وجود پستهای فشار قوی و همچنین انواع آنها با توجه به استانداردهای موجود شرح داده شده دربخش دوم گزارش مهمترین و اساسی ترین تجهیزات تشكیسل دهنده پست به تفصیل شرح و بررسی گردیده است . همچنین در مورد رله هایی كه محافظت خطوط و ترانسفورماتورها و دیگر تجهیزات مهم یك مجموعه را عهده دارند توضیحاتی داده شده است دربخش بعدی اصول و روشهای بهره برداری بهینه از پستهای فشار قوی بطور اعم شرح داده شده است كه این توضیحات در جهت بهره وری بیشتر و همچنین راندمان بالاتر و جلوگیری از بروز هر گونه خطر و یا اشال احتمالی به كلیه دست اندركاران یك پست فشار قوی توصیه می شود . بخش بعدی مربوط به شرح و توضیح اشكالات احتمالی كه ممكن است در پست 63كمال آباد بروز كند و همچنین شرح كارهایی كه برای رفع این عیوب باید انجام شود . بخش آخر نیز مربوط به نحوه بهره برداری از مدارهای اینترلاك پست 63 كمال آباد می باشد كه در آن نحوه برق دار كردن خط با در نظر گرفتن كلیه اصول فنی برای جلوگیری از بروز هر گونه نارسایی در سیستم و شبكه شرح گردیده است .
مقدمه
پست 63 كمال آباد در غرب تهران در 50 كیلومتری تهران واقع در كرج قرار دارد . پست توسط 4 ترانس اصلی التا ساخت آلمان هر یك بقدرت نامی 15MVA تغذیه می شود دارای 4 ترانس داخلی ساخت UNELEC هر یك بقدرت نامی 100KVA با گروه برداری PYNU یا پست تبدیل ولتاژ نامی 20/0.4KV با نسبت تبدیل ( جریان نامی )2.88/144.3,A می‌باشد .

و دارای ترانسفورماتور ولتاژ 63 كیلو ولت P.T خطوط سازنده كارخانه SPANNUN GSWANPLER می باشد با قدرت 250,VA و كلاس 0.5 می باشد . دارای دوبی ورودی63 از طریق پست 23 كیلو ولتی كمال آباد به فاصله 2 كیلو‌متری از پست به كدهای 606,605 و یك بی خروجی به پست اختصاصی بی‌سیم واقع در 1 كیلومتری پست كه در مواقع مانور از این خط استفاده می شود . و در حال حاضر 12 خط خروجی به شرح ذیل می باشد:

ماهواره 20kv نان شهر 20kv بوستان 20kv

عرب آباد // استناد // فرهنگ //

پدم // قزوین // مردآباد //

علومی // زندان // پارك شهر //

هر بی ورودی شامل تجهیزات زیر می باشد :

1ـ برقگیر 2ـ ترانس ولتاژ 3ـ سكسیونر سرخط ( عمودی ) 4ـ سكسیونر زمین

5ـ ترانس جریان 6ـ بریكر 63 7ـ سكسیونر یا سیار 8ـ سكسیونر ارتباط با سیار 9ـ بریكر 63 10ـ ترانس جریان 11ـ ترانسفورماتور قدرت 12ـ سكسیونر اتصال زمین ترانس 13ـ ترانسفورماتور داخلی 14ـ ترانسفورماتور نوتر

دستگاههای اندازه گیری

این دستگاهها عبارتند از : ولتمتر ، آمپر متر ، واتمتر ، وارمتر ، كنتور اكتیو و راكتیووسازنده‌این‌دستگاهها‌B.B.C‌می باشد‌و‌دستگاههایشان الكترومغناطیسی می‌باشد .

رله های حفاظت خط

1ـ رله دیستانس اولیه ، ساخت آلمان B.B.C دارای سه زون

2ـ رله ركلوزتیك ( دوباره وصل كن ) ، ساخت آلمان B.B.C

3ـ رله جریان زیاد ، ساخت آلمان B.B.C

رله های حفاظتی خط 20c

1ـ رله اضافه جریان

2ـ رله اتصال زمین

ضمناً كلیه اتفاقات در پست توسط دستگاه ثبت می گردد و در حادثه ای كه درخطهای خروجی رخ دهد توسط مودم ارسال و ثبت می گردد .

مشخصات باطریهای 127v

پست شامل 2 دسته باطری با مشخصات زیر می باشد كه توسط دو دستگاه باتری شارژ كه سازنده كشور آن آلمان غربی می باشد ، شارژ می شود .

این باطری از نوع باتری اسیدی و تهویه اش توسط فن انجام می شود تعداد هر ست آن 10 عدد است كه هر كدام 12 ولت و 40 آمپر می باشد .

مشخصات باطریهای D.c 48v

همچنین این پست دارای یكدست باطری 48v است كه توسط یك ست باطری شارژ 48v است كه با Type 48 ساخت آلمان می باشد . مشخصات این باطری 48v به قرار زیر است از نوع اسیدی ظرفیت باطری آن 200 Ah و تعداد آن 4 عدد ولتاژ هر باطری 12V است .

1) مبانی و تعاریف مربوط به پست فشار قوی

با توجه به اینكه قدرت تولیدی نیروگاههای بزرگ تماماً در محل مصرف نخواهد شد به منظور انتقال انرژی تولید شده از محل تولید به مكانهای دیگر ، نیاز به انتقال انرژی توسط هادیهای الكتریكی می باشد . با توجه به اینكه ولتاژ خروجی ژنراتورها در ایران حداكثر20KV می باشد با توجه به قدرت تولیدی كل این نیروگاه ( مثلاً نیروگاه نكاء :440MW ) جریان انتقالی خیلی زیاد خواهد بود و دراین صورت سطح مقطع هادی مورد نیاز و افت ولتاژ و توان انتقالی خیلی زیاد خواهد بود .

بطور خلاصه می توان گفت از آنجاییكه انرژی الكتریكی بصورت متمركز و به توسط نیروگاههای بزرگ با قدرت خیلی زیاد تولید می گردد و محل احداث این نیروگاهها بر حسب نوع نیروگاه ( آبی ، بخاری ، هسته ای ) از مراكز مصرف فاصله زیادی دارند لذا انتقال این انرژی در فواصل زیاد با افت ولتاژ و تلفات خط غیر قابل قبول همراه می باشد . هرگاه این انرژی با سطح ولتاژ بالاتری منتقل گردد طبق رابطه : مقدار جریان‌الكتریكی كه با ولتاژ مسبت عكس دارد كاهش می یابد در نتیجه مطابق روابط زیر افت ولتاژ و تلفات قدرت در طول خط كاهش می یابد :

امپدانس هادی :V=ZI ( Z ) : افت ولتاژ

مقاومت هادی : P= RI (R) : تلفات قدرت

از طرفی درخطوط انتقال فشار قوی ، بخاطر اندوكتیویته زیاد ، جریان كور زیادی وجود دارد كه خود باعث تلفات زیاد حرارت می شود :

معمولاً تلفات را از نیروگاه تا مصرف كننده حدوداً 10% در نظر می گیرند و ای مقدار قابل نلاحظه می باشد مثلاً برای انتقال 500MW نیرو حدوداً 50MW آن تلف می شود .

بنابراین با كاهش جریان می توان سطح مقطع هادی را نیز كاهش داده و از این راه هزینه خط انتقال را كم نمود ولی از طرفی بالا رفتن ولتاژ نیز مستلزم عایق بندی بیشتر و استفاده از دكلهایی با ارتفاع بلندتر بمنظور رعایت فواصل مجاز با زمین و همچنین فاصله فازها از همدیگر می باشد و این موضوع بر هزینه احداث خط انتقال می افزاید .پس با توضیحات فوق روشن می گردد كه میزان افزایش ولتاژ نیز حدی دارد و بالا بردن بیش از حد ولتاژ نیز عملاً مقرون به صرفه نخواهد بود بنابراین بمنظور انتخاب ولتاژ مناسب جهت انتقال میزان معینی انرژی الكتریكی به فاصله معینی می بایست محاسبات اقتصادی كامل انجام شده و مناسب ترین و اقتصادی ترین ولتاژ انتخاب گردد .

معمولاً در انتخاب ولتاژ انتقال موارد زیر مورد توجه و اهمیت قرار می گیرد :

1ـ ولتاژ خطوط مشابهی كه قبلاً در شبكه و حوالی خط مورد نظر وجود داشته است .

2ـ طول خط

3ـ قدرت مورد نظر كه می بایست انتقال داده شود .

4ـ افت ولتاژ و افت قدرت

3ـ1ـ3) انواع شینه بندی :

شینه ها بطور كلی به دونوع تقسیم می شوند : شین ساده و شین مركب

الف ـ3ـ1ـ1) شینه بندی ساده :

شین ساده ، ساده ترین نوع جمع و پخش انرژی است در شینه بندی ساده به ازای هر فاز یك شین وجود دارد ( در شبكه سه فاز ، سه شین )

در این شینه بندی تقسیم برق با همان ولتاژ ژنراتور صورت گرفته است و هر یك از ژنراتورها و خطوط انتقال دارای دیژنكتور مخصوص بخود می باشد . در دو طرف كند شین 60kv نیز جهت انتقال به راه دور در نظر گرفته شده است . هنگامیكه ژنراتورها با تمام بار كار می كنند سكسیونر های طولی باز بوده و هر دسته از مولد ها مصرف كننده های خود را به طور مستقل تغذیه می كنند در هنگام بروز اتصالی جریان اتصال كوتاه نصف حالتی است كه سكسیونرهای طولی بسته هستند و ژنراتورها موازی كار می كنند . در مواقعی هم كه بار كم باشد با بستن سكسیونرهای ( وصل) طولی می توان ژنراتورهای اضافی را زا مدار خارج كرد پس در قطع شین توسط سكسیونرهای مقسم شین ، اشكال اول حل می شود ( با توجه به سیستم مشروحه فوق ) و برای حل مشكل دوم باید برای برقراری ارتباط بین شین ها از دیژنكتور استفاده كرد .

ب) قطع طولی شین بوسیله دیژنكتور :

همانطور كه گفته شد برای رفع اشكال دوم در شینه بندی ساده در تقسیم ‌شین از دیژنكتور استفاده می شود تا در هنگام بروز اتصالی در شین باعث قطع تمام ژنراتورها نمی شود . همچنین برای ارتباط طولی بین شین ها لزومی به بی بار كردن شین نمی باشد . این نوع دیژنكتورها به باس سكشن (Bus section) معروف

می باشد .

ب ـ 3ـ1ـ3) شینه بندی چند تایی یا مركب :

نوع دوم شینه بندی ، شینه بندی مركب می باشد . برای برطرف كردن معایب مربوط به شین ساده تز شین مركی استفاده می شود . ساده ترین ومتداولترین گونه شین مركب باسبار دوبل می باشد . در سیستم باسبار دوبل ( دوشین بازای هر فاز ) معمولاً یك شین زیر بار است و شین دیگر به عنوان رزرو بكار گرفته می شود . ارتباط ورودی و خروجی با هر یك از شین ها به كمك یك سكسیونر برقرار می گردد . لذا در حالت كار عادی شبكه ، نیمی از سكسیونرها باز و نیم دیگر بسته هستند باید توجه داشت كه تعویض بار از یك شین به شین دیگر از طریق قطع و وصل سكسیونرها می‌بایست بدون بار انجام گیرد . لذا موقع تبدیل بار از یك شین به شین دیگر باید كاملاً مطمئن بود كه شین تازه وارد با وصل كردن اولین سكسیونر جریان نمی كشد . به همین دلیل است كه در سیستم شین دوبل ، ارتباط دو شین بوسیله یك كلید قدرت بنام كلید كوپلاژ ( كوپلاژ ارزی ) یا Bus coupler انجام میگیرد .

ترتیب كار بدین گونه است كه برای تبدیل بار از یك شین به شین دیگر ابتدا كلید كوپلاژ بسته شده و دو باسبار هم پتانسیل می گردند و سپس سكسیونرهای باز را بسته و پس از آن سكسیونرهای بسته را باز می نماییم و در پایان كار كلید كوپلاژ را نیز باز می كنیم و با بكار بردن این روش هیچكدام از سكسیونرها زیر با قطع و وصل نمی شوند استفاده از سیستم شین دوبل و كلید كوپلاژ قسمت بیشتر معایب شین ساده را برطرف نموده و امكان تمیز كردن تأسیسات و گرفتن انشعاب جدید آنرا بدون قطع برق تمام یا قسمتی از پست میسر می سازد لكن برای تعمیر یا سرویس دیژنكتورها راهی جز قطع برق وجود ندارد . از اینرو برای رفع این نقیصه با استفاده از سكسیونر موازی با هر یك ازدیژنكتورها می توان اقدام كرد. هر دیژنكتور . دو سكسیونر وجود دارد . وجود این سكسیونر ها به این خاطر است كه هرگاه بخواهیم دیژنكتوررا تعمیر یا سرویس بكنیم بطور كامل از شبكه خارج نمائیم البته گاهی در خطوط انتقالی كه بصورت باز ( شعاعی ) باشد یك طرف دیژنكتور . سكسیونر نصب می شود . از مزایای این نوع شینه بندی می توان ارزانی و سهولت در بهره برداری را نام برد لكن دارای معایب زیر می باشد :

1ـ تعمیرات بر روی شین بدون قطع بار امكان ندارد .

2ـ توسعه پست بدون قطع بار عملی نمی باشد .

3ـ بروز اتصالی بر روی باسبار باعث قطع كامل برق می شود .

4ـ خراب شدن دیژنكتور یكی از خطوط باعث قطع برق آن خط می گردد .

بطور كلی دو عیب : عدم توانایی انشعاب گیری و جدا نمودن خط و قطع برق

كل باسبار هنگام بروز اتصال كوتاه از معایب مهم شینه بندی ساده می باشد كه برای رفع اشكالات فوق مدارات زیر طرح شده است :

2ـ3)كلیدهای فشار قوی

كلیدهای فشار قوی علاوه بر اینكه وسیله ارتباط برقرار كردن بین مولدها و ترانسفورماتورها و مصرف كننده ها و سیستم های انتقال انرژی و جدا كردن آنها از یكدیگر است بلكه حفاظت دستگاهها و وسایل و سیستمهای الكتریكی را در مقابل جریان زیاد . بار زیاد و جریان اتصال زمین را یز بعهده دارد پس غیر از حالات استثنائی باید بتوانند هر نوع جریانی را اعم از جریان كوچك بار سیم ها ( جریان خازنی خطوط ) و یا جریان مغناطیسی ترانسفورماتور بدون بار را تا بزرگترین جریانی كه ممكن است در شبكه بوجود آید ( جریان اتصال كوتاه ) از خود عبور دهند . بدون اینكه اثرات حرارتی یا دینامیكی این جریانها خطراتی برای كلید فراهم سازد . در ضمن نوعی از كلیدها ( كلید قدرت ) باید قادر باشند هر نوع جریان با هر شدتی را ( جریانهای عادی و اتصال كوتاه ) دركوتاهترین مدت قطع و وصل نماید و بالاخره كلیدهای فشار قوی باید قادر باشند در حالت قطع ( جدا بودن تیغه ها) هر نوع ولتاژی كه بین دو سربز كلید ( دو تیغ باز كلید ) برقرار می شود بدون كوچكترین احتمال ایجاد قوس الكتریكی تحمل كنند .

اگر كلیدی هم مثلاً ارتباط دو شبكه ای را فراهم می سازد كه نسبت به هم آسنكرون می باشد در حالت قطع نیز هر دو طرف زیر پتانسیل قرار دارد . همچنین درحالت بسته نیز اولاً باید در مقابل عبور جریان بار و یا حتی جریان اتصال كوتاه ازخود مقاومت قابل ملاحظه ای نشان ندهند درثانی در مقابل اثرات حرارتی و دینامیكی این جریان در یك زمان گسترده و طولانی باید كلیدهای فشار قوی دارای پایداری و ثبات قابل ملاحظه ای باشند . به عبارت دیگر باید كلیدهای فشار قوی از یك استقامت حرارتی ودینامیكی تعیین شده و مورد اطمینانی برخوردار باشند . در ضمن تمام قسمتهای كلیدهای فشار قوی چه در موقع قطع چه در موقع وصل باید كاملاً منسبت به زمین ایزوله و عایق باشند . شبنم و آلودگی های سطحی روی كلید و گازها و بخارات و مایعاتی كه از خود كلید متصاعد می شود نیز نباید باعث نقصان بیش از حد مجاز قدرت عایقی قسمتهای مختلف كلید گردد . كلید فشار قوی باید بتواند مدار الكتریكی را زیر ولتاژ نامی ببندد و همچنین باید بتواند مدار الكتریكی را ضمن عبور جریان باز كند دو شرط مذكور مشكلات اصلی كلید های فشار قوی می باشد و ساختمان و مكانیسم قطع و وصل كلیدهای فشار قوی بر همین اساس می باشد . در ضمن كلیدی كه دو شرط نامبرده را یكجا داشته باشد از لحاظ اقتصادی نقرون به صرفه نیست . با توجه به مطالب گفته فوق كلیدهای خاصی با شرایط مخصوص و محدودی طرح و ساخته می شوند كه عبارتند از :

1ـ قطع كننده یا سكسیونر

وسیله ایست برای ارتباط دستگاهها و سیستمهای برقی و اصولاً در جائی بكار برده می شود كه بدون ولتاژ كردن آن قسمت مورد نظر باشد و این كار نباید باعث قطع جریان یا برقراری جریان گردد . به عبارت دیگر قطع و وصل سكسیونر باید بدون ایجاد جرقه انجام گیرد .

2ـ كلید بار

كلیدیست كه می تواند جریانهای كم و جریانهای بار و حتی چند برابر كوچكی از جریان نامی را نیز قطع كند و مورد استعمال آن در كلید موتوری و در انشعابهای كوچك و كم ارزش است . همچنین باید در هنگام عبور جریان اتصال كوتاه نباید باعث قطع مدار گردد . اگر این كلید در حالت قطع دارای قدرت عایقی بسیار خوب هم باشد و جریان خزنده و سطحی نیز با زمین نداشته باشد به آن كلید قطع بار یا سكسیونر قابل قطع زیر بار گفته می شود .

3ـ كلید قدرت

این كلید قادر است مدار الكتریكی را درضمن عبور هر نوع وهر شدت جریانی قطع و هر شبكه اتصالی شده را به مولد برق وصل كند .این كلید محدودیت جریانی ندارد و برای بزرگترین جریانهای اتصال كوتاه ساخته می شود و باید بتواند در مدارهای كاملاً اندوكتیو نیز بخوبی عمل كند .

اكنون پس از آشنایی مختصر با انواع كلیدهای فشار قوی و قبل از پرداختن به ساختمان داخلی و نحوه عملكرد انواع مختلف كلیدها ، قطع و وصل مدارات مختلف را مورد بررسی قرار می دهیم به ایندلیل است كه قطع كامل جریان توسط كلید قدرت ، تنها بستگی به عوامل فیزیكی و مكانیكی كلید ندارد بلكه بیشتر بستگی به نوع و فرم جریان دارد برای اینكه بتوان این بررسی را به سادگی انجام داد تأثیر نوع گذشت جریان I(t) را روی دوام جرقه بین دو تیغه با دو قطب كلید مشخص كرد :

فرض می كنیم

الف ـ اختلاف سطح بین دو قطب كلید در حال جرقه كوچكتر از اختلاف سطحی باشد كه باعث عبور جریان می شود اختلاف سطح بین دو قطب كلید در حال جرقه را به اختصار ولتاژ جرقه یا ولتاژ جرقه و اختلاف سطح كه باعث عبور جریان می شود . ولتاژ جریان رسان می نامیم .

ب ـ بفرض اینكه جرقه خاموش شود این خاموشی و قطع جرقههمیشه در ضمن عبور جریان متناوب از صفر صورت می گیرد بدین جهت چون هیچگاه امكان ندارد در موقعی كه جریان دارای شدتی غیر از صفر است غفلتاً صفر و یا بالاجبار قطع شود لذا قطع جریان باعث ازدیاد اختلاف سطح در مدار ، كه اغلب اندوكتیو است نمی گردد در ضمن با قبول فرض (الف) جریانی كه درضمن جرقه از كلید می گذرد نسبت به جریان مدار بسته قبل از شروع جرقه ، تغییر شكل پیدا می كند .

با قبول دو اصل فوق نی توان گفت كه اگر جدا شدن كنتاكتهای كلید در زمانی ایجاد شود كه جریان دارای شدتی غیر از صفر است جریان بدون تغییر شكل یافتن و بدون توجه به باز شدن كلید تا لحظه ای كه طبق تغییرات طبیعی و عادی و نوسانی خودش به صفر نرسیده است به مسیر خود ادامه میدهد . در لحظه گذشت جریان از صفر ، جریان قطع و قویی خاموش می شود و اگر از این لحظه به بعد شرایط لازم برای خاموش ماندن جرقه دركلید فراهم باشد ، جرقه دیگر برنمی گردد . با این مقدمه كه در مورد قطع مدارات گفته شد به بررسی عوامل قطع مدارات مختلف می پردازیم :

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بازوی ربات قابل برنامه ریزی جهت بكارگیری در دستگاه های CNC در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بازوی ربات قابل برنامه ریزی جهت بكارگیری در دستگاه های CNC در فایل ورد (word) دارای 160 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بازوی ربات قابل برنامه ریزی جهت بكارگیری در دستگاه های CNC در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود بازوی ربات قابل برنامه ریزی جهت بكارگیری در دستگاه های CNC در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بازوی ربات قابل برنامه ریزی جهت بكارگیری در دستگاه های CNC در فایل ورد (word) :

دانلود بازوی ربات قابل برنامه ریزی جهت بكارگیری در دستگاه های CNC در فایل ورد (word)

1-1 ) تاریخچه درگاه موازی

وقتی IBM در سال 1981 ، PC را معرفی كرد، پورت پارالل بعنوان جایگزینی برای پورت سریال، به جهت سرویس دهی و راه اندازی پرینترهای Dot Matrix با بازده بالا در نظر گرفته شد.
پورت موازی این خاصیت را داشت كه در هر لحظه هشت بیت داده را منتقل كند. این درحالیست كه پورت سریال فقط می توانست یك بیت داده را در هر لحظه منتقل كند. همراه با رشد تكنولوژی، نیاز به اتصالات خروجی قویتر و بزرگتر افزایش یافت، لذا پورت موازی با این هدف كه شما می توانستید وسایل جنبی با بازده بالاتری را به آن متصل كنید، بوجود آمد. این وسایل جنبی هم اكنون شامل محدوده وسیعی از پرینترهای اشتراكی، دیسك درایوهای پرتابل و Tape Backup گرفته تا آداپتورهای شبكه های محلی ( LAN ) و CD-ROM Player ها می شود .
مشكلاتی كه توسعه دهندگان و خریداران این وسایل جنبی با آن روبرو بوده اند، به سه دسته تقسیم می شد. اول اینكه بازده PC بصورت هیجان آوری زیاد شده بود، در حالیكه تغییری در ساختمان پورت پارالل احساس نمی شد، چون حداكثر قدرت انتقال توسط این ساختمان حدود 150 كیلو بایت بر ثانیه بود، كه این واقعا نیاز به یك نرم افزار قوی و قدرتمند داشت. دوم، آنكه هیچ استانداردی برای واسط های الكتریكی وجود نداشت، كه این موجب مشكلات فراوانی در ضمانت عملكرد سیستم در محدوده های مختلف می شد. و سرانجام اینكه نقص استانداردهای طراحی، استفاده از كابلهایی با طول بیش از شش پا را اجازه نمیداد.
در سال 1991 دیداری توسط سازندگان پرینتر برای شروع بحث و مناظره روی گسترش یك استاندارد جدید، برای كنترل هوشمند پرینترها از طریق شبكه برگزار شد. این سازندگان كه شامل Lexmark, IBM, Texas instuments و بقیه می شد، پیمان بین المللی پرینت شبكه ای ( Network Printing Alliance ) را بوجود آوردند.
NPA مجموعه ای از پارامترهایی را توصیف می كند كه وقتی بر روی پرینتر و میزبان پیاده سازی شود، كنترل كامل كاربردها (Applications) وكارها ( Jobs) را ممكن میسازد.
وقتی كه این كار در حال پیشروی و رشد بود، معلوم شد كه پیاده سازی كامل این استاندارد، به یك ارتباط دو طرفه در PC نیاز خواهد داشت. و به نظر می رسید كه پورت پارالل معمولی PC قادر نبود تا نیازهای مورد نظر این استاندارد را پشتیبانی كند.
NPA یك پیشنهاد به IEEE ارائه كرد كه برای رسیدن به یك ارتباط دو طرفه سریع بر روی PC كمیته ای تشكیل دهد. لازم بود كه این كمیته در نظر داشته باشد كه استاندارد جدید باید كاملا سازگار با پورت پارالل اصلی (Original ) و وسایل جنبی آن باشد. و در عین حال نرخ داده را تا بیشتر از یك مگابایت در ثانیه افزایش دهد. این كمیته استاندارد IEEE 1284 را بوجود آورد.
استانداردIEEE 1284 یا Standard Signaling Method for Bi-directional” “Parallel Pripheral Interface for Personal Computers برای آخرین ویرایش در مارس 1994 تصویب شد.

1-2) آشنایی با درگاه موازی
درگاه موازی یا همان Parallel Port یكی از پورتهای كامپیوترهاست كه اطلاعات از طریق آن خوانده و به كامپیوتر منتقل می شود، و یا بر روی آن نوشته می شود.
دركل IBM سه نوع آداپتور كه شامل پورت موازی پرینتر هستند، برای میكرو كامپیوترهایPC/ XT/ AT تدارك دیده است. بسته به آنكه كدامیك نصب شده باشند، هر پورت قابل دستیابی دارای یكی از سه آدرس 3BC, 378, 278 (همگی بصورت HEX) خواهد بود. اكثر PC ها با یك پورت موازی و آنهم با آدرس 378 HEX تولید شده اند.
پورت موازی PCبطور اخص برای اتصال پرینترها بوسیله یك واسط (Interface ) طراحی شده اند. اما می توان از آن بعنوان یك پورت ورودی/ خروجی عمومی برای هر وسیله یا هر كاربرد دیگری كه با قابلیتهای ورودی و خروجی آن سازگار باشد، استفاده كرد.این پورت دارای 12 بافر TTL است كه قابل نوشتن و خواندن تحت برنامه كنترلی و با استفاده از دستورالعملهای ورود و خروج هستند.
آداپتور كامپیوتر همچنین دارای پنج ورودی مجزا است كه ممكن است توسط دستورالعملهای ورودی پروسسور خوانده شوند. در مجموع یكی از ورودی ها می تواند برای تولید وقفه پروسسور استفاده شود. این وقفه میتواند، تحت برنامه كنترل فعال یا غیر فعال شود. همچنین توسط یك خروجی می توان وسیله متصل شده به پورت را همزمان با وقفه روشن شدن ( Reset from the Power-on Circuite) راه اندازی كرد.
سیگنالهای خروجی توسط یك متصل كننده 25 پین از نوع D ، ( D-Type ) كه در پشت آداپتور قرار دارد در دسترس هستند. وقتی كه این پورت برای استفاده از پرینتر در نظر گرفته می شود، اطلاعات و دستورات بصورت هشت بیتی منتقل می شوند، و پایه STROBE نیز فعال است. در این حالت ممكن است برنامه پینهای ورودی را جهت اطلاع از وضعیت پرینتر بخواند، و سپس كاراكتر بعدی را بفرستد كه این عمل با استفاده از خط “Not Busy” صورت می گیرد.
همچنین ممكن است اطلاعات بر روی مدار واسط نوشته ویا از روی آن خوانده شود.این كار اجازه می دهد كه وسیله متصل شده و پورت موازی از هم ایزوله یا مجزا گردند، و آسیبی به آنها وارد نشود.

دانلود بازوی ربات قابل برنامه ریزی جهت بكارگیری در دستگاه های CNC در فایل ورد (word)
فهرست مطالب:
مقدمه …………………………….1
فصل اول – درگاه موازی كامپیوتر…………………… 2
1-1 تاریخچه درگاه موازی ……………… 4
1-2 آشنائی با درگاه موازی …………………. 9
1-3 پینها و ثباتهای پورت پارالل ………………. 14
1-4 شرح پینهای درگاه موازی ……………… 17
1-5 استاندارد Centronics …………….. 18
1-6 آدرسهای پورت موازی ……………. 20
1-7 ثبات های نرم افزار در پورت پارالل استاندارد ……….. 23
1-8 پورتهای دو طرفه (Bi-Directional) ………………………… 25
1-9 استفاده از پورت پارالل در ورود 8 بیت ……………………….. 29
1-10 مود چهار بیتی (Nibble Mode) ………………………………. 31
1-11 بكارگیری IRQ پورت پارالل ……………………………………… 32
1-12 مودهای پارالل پورت در BIOS ……………… 33
فصل دوم موتورهای پله ای و مدارات كنترل آنها ………….. 36
2-1 آشنایی با موتور پله ای …………………… 37
2-2 ساختمان داخلی موتور پله ای …………….. 40
2-3 طبقه بندی موتورهای پله ای ………………… 42
الف- موتورهای پله ای نوع آهنربای دائمی ……………………. 42
ب- موتورهای پله ای نوع رلوكتانس متغییر ……………….. 44
ج- موتورهای هیبرید …………………. 47
2-4 انواع موتورهای پله ای و چگونگی عملكرد آنها…………. 47
– موتورهای با مقاومت مغناطیسی متغییر ………………. 48
– موتورهای تك قطبی …………………………………………….. 51
– موتورهای دو قطبی …………………………………………….. 52
– موتورهای چند فاز ……………………………………………….. 54
2-5 ترتیب فازهای موتور پله ای ………………………………….. 54
2-6 پارامترها و اصطلاحات موتور پله ای ………………………… 59
2-7 مدارات كنترل موتور پله ای …………………………………. 68
– موتورهای رلوكتانس متغییر …………………………………. 68
– موتورهای مغناطیس دائم تك قطبی و هیبرید …………. 71
– راه اندازهای تك قطبی و رلوكتانس متغییر كاربردی….. 73
– موتورهای دوقطبی و H-bridge ………………….. 76
– مدارات راه انداز دوقطبی كاربردی ……………….. 79
2-8 نرم افزار كنترل موتور پله ای ………………. 84
2-9 آشنائی با چند موتور پله ای قابل دسترس در بازار …… 88
2-9-1 شناسایی بعضی از موتورهای پله ای
از روی تعداد و رنگ سیم …………….. 93
2-10 بررسی بعضی از مدارات كنترل و درایور موتورهای پله ای… 95
فصل سوم – سخت افزار و نرم افزار پروژه ………………………… 101
3 -1 معرفی میكرو كنترلر AVR …………………… 105
3-2 خصوصیات ATMEGA32 ………………. 106
3-3 معرفی مختصر كامپایلر BASCOM …………. 107
3-4 استفاده از ATMEGA32 به عنوان درایور یك
STEPPER MOTOR ……………. 108
3-5استفاده از میكرو كنترلر ATMEGA32 به عنوان
درایور چهار محور ربات …………………………………………………. 110
3-6 استفاده از كامپایلر C++ در برنامه نویسی پورت پارالل …….112
3-7 برنامه كنترل ربات نوشته شده تحت كامپایلر C++ ………..115

ضمیمه الف ……………………………. 121
ضمیمه ب …………………………. 126
ضمیمه ج ………………………… 133

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق لامپها 25 ص در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل (با پسوند) zip ارائه میگردد
تعداد صفحات فایل : 51

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 51 صفحه

لامپها منابع نور در جهان پیرامون ما به دو نوع طبیعی و غیرطبیعی تقسیم‌بندی می‌شوند، منابع نور طبیعی شامل خورشید، ماه و ستارگان است و منابع غیرطبیعی شامل منابعی كه با سوخت فسیلی و منابعی كه با سوخت الكتریكی كار می‌كنند، می‌شود.
بحث ما روی همین منابع اخیر است.
1ـ لامپهای رشته‌دار یا التهابی (نور گرم) 2ـ لامپهای تخلیه در گاز (نور سرد) 1ـ لامپهای التهابی: در این لامپها با عبور جریان برق از رشته فلزی درجه حرارت آن بالا می‌رود تا این رشته تشعشع كند.
به دلیل نقطه ذوب بالا و تبخیر كم، رشته فلزی این لامپها از جنس تنگستن است.
این رشته به صورت سیم مستقیم یا رشته مارپیچ یا رشته مارپیچ پیچیده و یا مارپیچ مضاعف ساخته می‌شود.
امتیاز اصلی این لامپها عدم نیاز به راه‌انداز (بالاست)، قیمت كم، طیف نوری عالی و كوچكی اندازه است.
انواع مختلف این لامپها عبارتند از: الف ـ لامپهای معمولی (GLS): در توانهای كمتر از 40 وات، بدلیل درجه حرارت كم رشته تنگستن درون حباب، داخل حباب خلأ بوده و در توانهای بالای 40 وات از گازهای خنثی استفاده می‌شود كه اگر گاز داخل حباب گاز آرگن و ازت باشد لامپ نوع “D” است و اگر گاز داخل حباب كریپتون و ازت باشد نوع “K” خواهد بود.
ب ـ لامپهای با منعكس كننده (شار جهت دار): در این لامپها، حباب داخلی با لایه فلزی از جنس آلومینیوم یا جیوه پوشیده می‌شود.
كه به ترتیب به نامهای لامپ سنگی و لامپ كاسه جیوه‌ای موسوم‌اند.
ج ـ لامپهای دكوراتیو: كه به انواع شمعی، شمعی بلند، فانتزی، لینسترا، ویترینی و لوله‌ای تقسیم می‌شوند.
د ـ لامپهای وسایل نقلیه: كه به طور كلی یا از نوع با كاسه چراغ است یا خودش عمل كاسه چراغ را انجام می‌دهد و معمولاً سه كنتاكتی هستند كه با داشتن دو نوع رشته نورانی، نور بالا و پائین را ایجاد می‌كنند.
هـ ـ لامپهای حرارتی: كه برای خشك كردن در صنایع به كار می‌رود و نور مادون قرمز تولید می‌كند.
و ـ لامپهای هالوژنه: در این لامپها به گاز داخل حباب مقداری هالوژن اضافه می‌گردد تا از تبخیر بیش از حدّ رشته تنگستن در توانهای بالا جلوگیری كند، عملكرد این لامپ اینطور است كه در مجاورت حباب لامپ كه درجه حرارت كمتر است (حداقل 250 درجه سانتیگراد)، تنگستن تبخیر شده و با ید تركیب می‌شود و یدور تنگستن تولید می‌كند، در حوالی رشته كه درجه حرارت بیشتری دارد یدور تنگستن تجزیه شده و تنگستن روی رشته می‌نشیند و تبخیر تنگستن مختل می‌شود.
برای داشتن حرارت 250 درجه در حوالی حباب، این لامپها را باریك و دراز می‌سازند، كه به همین دلیل در بین مردم به لامپهای مدادی موسوم‌اند.
البته لامپهای هالوژن بادو كنتاكت در یك سرنیز وجود دارد كه در بعضی پروژكتورها كاربرد دارد.
2) لامپهای تخلیه در گاز (HID): با عبور جریان برق از گازها اتمهای گاز تحریك شده و از خود نور ساطع می‌كنند.
این لامپها به انواع مختلفی تقسیم‌بندی می‌شوند اما اگر در اثر عبور جریان مستقیماً نورمرئی تولید شود، این لامپ‌ها یا بخار جیوه هستند یا بخار سدیم، اما اگر نور تولیدی نامرئی باشد و با تحریك یك جسم نور آن تبدیل به نور قابل رؤیت گردد اینگونه لامپ‌ها، لامپ فلورسنت نام دارند.
بطور كلی برای شروع تخلیه در همه این لامپها یك گاز كمكی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی سیستم پیاده سازی بلادرنگ کدک صحبت استاندارد G.728 بر روی پردازنده TMS320C5402 در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی سیستم پیاده سازی بلادرنگ کدک صحبت استاندارد G.728 بر روی پردازنده TMS320C5402 در فایل ورد (word) دارای 111 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی سیستم پیاده سازی بلادرنگ کدک صحبت استاندارد G.728 بر روی پردازنده TMS320C5402 در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود بررسی سیستم پیاده سازی بلادرنگ کدک صحبت استاندارد G.728 بر روی پردازنده TMS320C5402 در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسی سیستم پیاده سازی بلادرنگ کدک صحبت استاندارد G.728 بر روی پردازنده TMS320C5402 در فایل ورد (word) :

بررسی سیستم پیاده سازی بلادرنگ کدک صحبت استاندارد G.728 بر روی پردازنده TMS320C5402

چکیده

کدک صحبت استاندارد G.728 ، یک کدک کم تاخیر است که صحبت با کیفیت عالی را در نرخ بیت 16 kbps ارائه می دهد و برای شبکه های تلفن ماهواره ای و اینترنت و موبایل که به تاخیر زیاد حساس هستند ، مناسب است. در این رساله به پیاده سازی بلادرنگ اینکدر و دیکدر G.728 بصورت دوطرفه کامل ( Full Duplex ) بر روی پردازنده TMS320C5402 می پردازیم .

روشی ترکیبی برای برنامه نویسی TMS ارائه می شود که در آن زمان وپیچیدگی برنامه نویسی نسبت به برنامه نویسی دستی به 30% کاهش می یابد . در این روش پس از برنامه نویسی و شبیه سازی ممیزثابت الگوریتم کدک به زبان C ، با استفاده از نرم افزار ( Code Composer Studio ) CCS ، برنامه به زبان اسمبلی ترجمه شده و بهینه سازی دستی در کل کد اسمبلی صورت می گیرد . سپس بعضی از توابع مهم برنامه از نظر MIPS ، بصورت دستی به زبان اسمبلی بازنویسی می شوند تا برنامه بصورت بلادرنگ قابل اجرا گردد . در پایان نتایج این پیاده سازی ارائه می شود .

کلمات کلیدی

کدینگ و فشرده سازی صحبت

پیاده سازی بلادرنگ

DSP

TMS320C5402

برد DSK

مقدمه

امروزه در عصر ارتباطات و گسترش روزافزون استفاده از شبكه های تلفن ،موبایل و اینترنت در جهان ومحدودیت پهنای باند در شبكه های مخابراتی ، كدینگ و فشرده سازی صحبت امری اجتناب ناپذیر است . در چند دهه اخیر روشهای كدینگ مختلفی پدیدآمده اند ولی بهترین و پركاربردترین آنها كدك های آنالیزباسنتز هستند كه توسط Atal & Remedeدر سال 1982 معرفی شدند [2] . اخیرا مناسبترین الگوریتم برای كدینگ صحبت با كیفیت خوب در نرخ بیت های پائین و زیر 16 kbps ، روش پیشگویی خطی باتحریك كد (CELP) می باشد كه در سال 1985 توسط Schroeder & Atal معرفی شد [8] و تا كنون چندین استاندارد مهم كدینگ صحبت بر اساس CELP تعریف شده اند .

در سال 1988 CCITT برنامه ای برای استانداردسازی یك كدك 16 kbps با تاخیراندك و كیفیت بالا در برابر خطاهای كانال آغاز نمود و برای آن كاربردهای زیادی همچون شبكه PSTN ،ISDN ،تلفن تصویری و غیره در نظر گرفت . این كدك در سال 1992 توسط Chen et al. تحت عنوان LD-CELP معرفی شد[6] و بصورت استاندارد G.728 در آمد[9] و در سال 1994 مشخصات ممیز ثابت این كدك توسط ITU ارائه شد[10] . با توجه به كیفیت بالای این كدك كه در آن صحبت سنتزشده از صحبت اولیه تقریبا غیرقابل تشخیص است و كاربردهای آن در شبكه های تلفن و اینترنت و ماهواره ای در این گزارش به پیاده سازی این كدك می پردازیم .

در فصل اول به معرفی وآنالیز سیگنال صحبت پرداخته می شود و در فصل دوم روش ها و استانداردهای كدینگ بیان می شوند . در فصل سوم كدك LD-CELP را بیشتر بررسی می كنیم و در فصل چهارم شبیه سازی ممیز ثابت الگوریتم به زبان C را بیان می نمائیم. و در پایان در فصل 5 به نحوه پیاده سازی بلادرنگ كدكG.728 بر روی پردازنده TMS320C5402 می پردازیم.

دانلود بررسی سیستم پیاده سازی بلادرنگ کدک صحبت استاندارد G.728 بر روی پردازنده TMS320C5402 در فایل ورد (word)
فهرست

– مقدمه 4

فصل 1 : بررسی و مدل سازی سیگنال صحبت

1-1- معرفی سیگنال صحبت 6

1-2- مدل سازی پیشگویی خطی 10

1-2-1- پنجره کردن سیگنال صحبت 11

1-2-2- پیش تاکید سیگنال صحبت 13

1-2-3- تخمین پارامترهای LPC 14

فصل 2 : روش ها و استانداردهای کدینگ صحبت

2-1- مقدمه 15

2-2- روش های کدینگ 19

2-2-1- کدرهای شکل موج 21

2-2-2- کدرهای صوتی 22

2-2-3- کدرهای مختلط 24

الف- کدرهای مختلط حوزه فرکانس 27

ب- کدرهای مختلط حوزه زمان 29

فصل 3 : کدر کم تاخیر LD-CELP

3-1- مقدمه 34

3-2- بررسی کدرکم تاخیر LD-CELP 36

3-2-1- LPC معکوس مرتبه بالا 39

3-2-2- فیلتر وزنی شنیداری 42

3-2-3- ساختار کتاب کد 42

3-2-3-1- جستجوی کتاب کد 43

3-2-4- شبه دیکدر 45

3-2-5- پست فیلتر 46

فصل 4 : شبیه سازی ممیزثابت الگوریتم به زبان C

4-1- مقدمه 49

4-2- ویژگی های برنامه نویسی ممیزثابت 50

4-3- ساده سازی محاسبات الگوریتم 53

4-3-1- تطبیق دهنده بهره 54

4-3-2- محاسبه لگاریتم معکوس 58

4-4- روندنمای برنامه 59

4-4-1- اینکدر 63

4-4-2- دیکدر 69

فصل 5 : پیاده سازی الگوریتم برروی DSP

5-1- مقدمه 74

5-2- مروری بر پیاده سازی بلادرنگ 75

5-3- چیپ های DSP 76

5-3-1- DSP های ممیزثابت 77

5-3-2- مروری بر DSP های خانواده TMS320 78

5-3-2-1- معرفی سری TMS320C54x 79

5-4- توسعه برنامه بلادرنگ 81

5-5- اجرای برنامه روی برد توسعه گر C5402 DSK 82

5-5-1- بکارگیری ابزارهای توسعه نرم افزار 84

5-5-2- استفاده از نرم افزارCCS 86

5-5-3- نتایج پیاده سازی 94

5-6- نتیجه گیری و پیشنهاد 97

– ضمائم

– ضمیمه (الف) : دیسکت برنامه های شبیه سازی ممیز ثابت به زبان C و

پیاده سازی کدک به زبان اسمبلی

– ضمیمه (ب) : مقایسه برنامه نویسی C و اسمبلی 98

– مراجع 103

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود کارآموزی برق فشار ضعیف در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود کارآموزی برق فشار ضعیف در فایل ورد (word) دارای 45 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود کارآموزی برق فشار ضعیف در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود کارآموزی برق فشار ضعیف در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود کارآموزی برق فشار ضعیف در فایل ورد (word) :

دانلود کارآموزی برق فشار ضعیف در فایل ورد (word)
فهرست مطالب

عنوان صفحه

1.مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………. 1

2.پارامترهای مهم در طراحی پست و انتخاب تجهیزات …………………………………….. 5

3.هماهنگی عایقی …………………………………………………………………………………………………… 7

4.شن و شینه بندی ………………………………………………………………………………………………. 9

5.فواصل زمین كردن نقطه نوترال و سیستم زمین …………………………………………………… 11

6.برقگیر …………………………………………………………………………………………………………… 16

7.ترانسفورماتور ……………………………………………………………………………………………….. 19

8.سكسیونر …………………………………………………………………………………………………….. 20

9.كلیدهای قدرت ………………………………………………………………………………………………. 23

10.ترانسفورماتورهای اندازه گیری …………………………………………………………………… 26

11.موج گیر ……………………………………………………………………………………………………. 29

12.P.L.C ……………………………………………………………………………………………………. 32

13.جبران كننده ها ……………………………………………………………………………………….. 35

14.سیستم های تغذیه DC و AC ………………………………………………………………….. 36

15.حفاظت ترانسفورماتور …………………………………………………………………………….. 48

گزارش كار آموزی

عنوان كار : اصلاح سیستم برق فشار ضعیف ساختمان آزمایشگاهی اصلاح بذر جهاد كشاورزی كرج واقع در كیلومتر 5 جاده مردآباد – و همچنین تغییر شكل كلی سیم كشی قدیمی ساختمان و ایجاد سیستم اعلام حریق .

علت این كار این بود كه اصلاح بذر نیاز به دستگاه های جدید آزمایشگاهی برای كشت باكتری داشت و به همین منظور تصمیم به نوسازی سیم كشی كل ساختمان مربوط من جمله اداری و آزمایشگاهی

به همین منظور بعد از انجام مراحل اداری بین شركت مهر پریشی و جهاد كشاورزی یك سیستم از شركت برای بازدید محل فرستاده شد بررسی و مطالعه میزان مصرف هر یك از دستگاه ها به خصوص دستگاه های فوق حساس آزمایشگاهی و دستگاه هایی كه مصرف برقی بالایی داشتند مثل اتوكلاو و دستگاه های اندازه گیری وزن و قطر باكتری و …

و همچنین سیستم برق قدیمی ساختمان و فرسوده بودن سیم ها شركت سه طرح به كمیسیون اداره كشاورزی ارائه كرد تا كمیسیون در مورد قیمت و نوع اجرای طرح تصمیم بگیرد .

طرح 1- اجرای سیم كشی از طریق داكت

طرح 2 – اجرای سیم كشی توكار ( هزینه بالایی داشت )

طرح 3 – اجرای سیم كشی از طریق راكت فقط بای آزمایشگاه ها

كه كمیسون طرح اول ( اجرای سیم كشی از طریق داكت ) موافقت كرد . در واقع علت توكار نشدن سیم كشی علاوه بر مسئله هزینه ی بالا تر نسبت به دیگر طرح ها موجب تعطیل شدن ساختمان اداری برقی آزمایشگاه و در نتیجه از بین رفتن گونه های باكتری به علت قطعی برق در ساختمان می شد با تایید كمیسیون استارت كار عملی پروژه از تاریخ 20/12 روی ساختمان آغاز شد و بنا به در خواست جهاد كشاورزی در ایام تعطیل نوروز نیز برای سریع انجام شدن كار مشغول بودیم لازم به ذكر است چون برق نباید قطع می شد سیم كشی سابق همچنان برق دار بود . و سیستم جدید با داكت كشی و مشخص كردن مسیر های داگ با توجه به لطمه نزدن به زیبایی و حفظ نمای داخلی ساختمان و كوتاه شدن مسیر ها ادامه داشت .

مراحل كار :

مرحله اول : اجرای سینی كشی در راهروهای اصلی : این سینی ها به دلیل قطر بالای كابل سنگینی و زیاد بودن سیم ها استفاده شد در این قسمت امكان استفاده از داكت مقدور نبود و از سینی 20 استفاده كردیم . این سینی ها از تابلوی اصلی روی دیوارها نصب می شد .

2- ایجاد انشعاب از تابلوهای فرعی بوسیله داكت نمره 9 استفاده شد و مسیرهای فرعی تركه مصرف كننده ی كمی داشتند از داكتهای 2 و 4 استفاده می شد . بعد از كار داكت كشی طبق نقشه تعداد رشته و نوع سیم مورد نظر در داكتهای مخصوص خود قرار گرفتند و شروع به نصب كلید و پریزهای روكار در محلهای مورد نظر مطبق نقشه ها انجام شد .

كابل ورودی به ساختمان و تابلو از پست 35+3*50 بوده بعد از سیم كشی توسط داكت و نصب كلید و پریزها شروع به نصب مهتابی ها كردیم كه حدود 150 مهتابی بود پس تابلوی اصلی و تابلوهای فرعی سر جای خود قرار داده شد و برای حفاظت دستگاه ها و ایمنی یك چاه ادت در پشت ساختمان صفر گردید و در آن از كابل 16 استفاده شد و در انتهای كار پس از هماهنگی با متخصصین آزمایشگاهها پس از قطع برق حدود 40 دقیقه كل كابلها به كابلهای جدید وصل شد البته ( بعد از قطع برق ترانس ) این كار ها انجام شد البته ما می خواستیم ups و اپستی لایزر ثابت كننده ولتاژ هم بگذاریم كه به علت بالا بودن هزینه موافقت نشد در خاتمه كار با نصب سانترال های اعلام حریق و سنورهای آنها طبق نقشه در حدود 7 روز كاری كار خاتمه یافت .

نتیجه كار : با توجه به كارهای انجام شده می توان گفت 50تا60% اجرای چنین كارهایی مربوط به محاسبات و خلاقیت های كاری بوده كه زمان پر و حساس است از جمله این حساسیت ها محاسبه آمپراژ و پیش بینی اضافه شدن دستگاه ها در آینده و مابقی مشكلات مربوط به عملی كردن طرح ها می باشد.

لازم به ذكر است بدانید این ساختمان 40 سال پیش توسط اسرائیلی ها ساخته شده بود كه در ساخت آن از تیرچه بلوك و بتون آرمه در دیوارها و سقفها استفاده شده بود كه با مشكلات زیادی برای سوراخ كردن دیوار و سقف مواجه شده بودیم .

مشخصه فنی پروژه :

1- داكت كشی ، سیم كشی و نصب پریز مطابق نقشه BE.Z

2- داكت كشی ، سیم كشی و نصب سیستم روشنایی مطابق نقشه BE.3

3- داكت كشی ، سیم كشی و نصب سیستم تلفن مطابق نقشه BE.4

4- داكت كشی ، سیم كشی و نصب اعلام حریق مطابق نقشه BE.5

5- داكت كشی ، سیم كشی و نصب تابلو اصلی و تابلوهای فرعی مطابق نقشه های BE.6 و BE.7

اندازه گیری جریان را از روی پلاك دستگاه و آنهایی كه نداشتند با كلمپ یك بازویی كه روی اهم متر است و دور سیم می انداختیم البته فقط یك رشته و از روی سیم جریان را اندازه می گیرد .

مقدمه

با رشد روز افزون جمعیت و افزایش مصرف برق به علت ازدیاد جمعیت،لزوم تأمین انرژی الكتریكی در سطح وسیع،توسط روشهای كلاسیك نه تنها اقتصادی نمی باشد بلكه امكان پذیر نیست.

رشد روز افزون مصرف لزوم ایجاد نیروگاههای بزرگ را ایجاب می كند.این نیروگاهها را نمی توان در هر حالی نصب كرد زیرا شرایط طبیعی منطقه و شرایط پخش صنعت از عواملی است كه در تعیین محل نیروگاه سهم بسزایی دارد.

نیروگاهها معمولاً دور از مراكز مصرف نصب می گردند.لذا لازم است انرژی تولید شده از طریق خطوط انتقال به مراكز مصرف هدایت گردد.

برای انتقال قدرت های زیاد و در فواصل طولانی به منظور كاهش تلفات لازم است ولتاژ تولیدی نیروگاه افزایش یافته و سپس در نقاط مصرف طی مراحلی كاهش داده شود و این كاهش به نحوی باید باشد كه قابل استفاده برای مصرف كننده باشد.برای تغییرات ولتاژ و همچنین به منظور اتصال نقاط مختلف شبكه به یكدیگر باید ایستگاههایی در شبكه ایجاد نمود كه به پست برق معروف هستند.

بسته به نوع تغییر و تبدیلی كه در شبكه باید انجام گیرد سه نوع پست وجود دارد كه عبارتند از:

1.پستهای بالا رونده ولتاژ

2.پستهای كاهنده ولتاژ ( توزیع )

3.پستهای كلیدی

1.پستهای بالا رونده ولتاژ:

این پست ها در نزدیكی نیروگاهها بكار می روند و فلسفه وجودی آنها این است كه:

ولتاژ تولید شده توسط ژنراتورها به علت محدودیت هایی كه در آن وجود دارد محدود می باشد و از آنجایی كه انتقال قدرت تحت ولتاژهای پایین (حداكثر KV 20) و فاصله های دور اقتصادی نیست از این پست ها ایجاد می شود.

2.پستهای كاهنده ولتاژ (توزیع):

ولتاژ مورد نیاز مصرف كنندگان باید در حد مطلوب كاهش داده شود تا بتواند قابل مصرف باشد.این كاهش ولتاژ از طریق پستهای كاهنده و یا توزیع صورت می گیرد.كاهش ولتاژ بسته به مقدار آن در مراحل مختلف انجام می گیرد.

3.پستهای كلیدی:

در این پستها هیچ گونه تبدیل ولتاژ انجام نمی گیرد و تنها ارتباط خطوط مختلف به یكدیگر صورت می گیرد.البته در شبكه ممكن است پستی وجود داشته باشد كه تركیبی از پستهای فوق باشد.

(تقسیم بندی پستها از نظر استقرار تجهیزات و محل استقرار آنها):

1.سیستم های باز(بیرونی)

2.سیستم های بسته(داخلی)

پست های باز ، سیستم هایی هستند كه تجهیزات فشار قوی آنها در محوطه باز قرار دارند و مستقیماً در معرض تغییرات شرایط جوی غیر قابل كنترل می باشد .

سیستم های باز خود به چند دسته تبدیل می شوند:

1.معمولی 2.گازی 3.هوایی

– پست های معمولی سیستم هایی هستند كه هوای آزاد (عایق) بین فازها و قسمت های برقدار با زمین می باشد.

– پست های گازی سیستمهایی هستند كه قسمتهای برقدار تجهیزات در داخل محفظه هایی كه با گاز SFG پر شده قرار دارند.

– پست های هوایی سیستم هایی هستند با قدرت كم و ولتاژ پایین و معمولاً در حومه شهر و روستا ها احداث می گردند.

– پست های بسته نیز به دو نوع گازی و معمولی تقسیم می شوند.

– پست های دیگری از لحاظ طرز استقرار تجهیزات نیز وجود دارند كه به پست های سیار معروفند این نوع پست ها معمولاً به صورت پستهای با ظرفیت كم و ولتاژ بالا می توانند بصورت موقت جایگزین یك پست دائمی شوند.تجهیزات این پست ها معمولاً بصورت گازی(GIS) می باشد و بر روی چند دستگاه تریلی نصب می گردند.

2.پارامترهای مهم در طراحی پست ها و انتخاب تجهیزات:

در طراحی پستها باید پارامترهای مختلفی را در نظر گرفت.چند پارامتر مهم در زیر آمده است.

الف:شرایط محیط:این عوامل نقش مهمی در طراحی ها دارند و عمدتاً عبارتند از:

1.درجه حرارت حداكثر محیط:بطور كلی تحت تأثیر دو درجه حرارت می باشد:

الف:محیط

ب:گرمای حاصل از تحت ولتاژ قرار گرفتن و این دو مقدار باید ثابت باشند.

2.درجه حرارت حداقل:دستگاه باید بتواند در كمترین درجه حرارت محیط كار كند.

3.ارتفاع از سطح دریا:با افزایش ارتفاع چگالی هوا كم شده و مقدار ولتاژ شكست هوا برای یك فاصله مشخص كمتر می شود.

4.مقدار یخ:دستگاهها باید مقاومت مكانیكی در مقابل یخ های زمستان را داشته باشند.

5.سرعت باد:سرعت باد در محل یك پست باید در طراحی تجهیزات و اتصالات مورد توجه قرار گیرد.

6.زلزله:وسایل باید با توجه به اطلاعات در مورد زلزله طراحی شوند و تهیه گردند.

7.مقدار آلودگی هوا:شامل گرد و غبار و املاح موجود در هواست،كه برای تعیین سطح ایزولاسیون مورد توجه قرار می گیرد.

8.تعداد صاعقه

ب:اطلاعات الكتریكی مبنا:

1.ولتاژ الكتریكی مبنا: (ولتاژ نامی) و ولتاژ حداكثر كار:

ولتاژ نامی یكی از مشخصه های فنی یك دستگاه و اصلی ترین مشخصه یك پست بوده و ولتاژ نامی عبارتست از ولتاژ دائمی كار یك پست می باشد و به عوامل فنی مختلفی بستگی دارد.

ولتاژ حداكثر كار عبارتست از : حداكثر ولتاژ نامی كه امكان بوجود آمدن آن در شرایط عادی وجود داشته باشد.

2.جریان نامی:

عبارتست از جریانی كه از یك دستگاه در حالت كار عادی آن عبور می كند.

3.جریان اتصال كوتاه:تعیین جریان اتصال كوتاه در یك پست جهت طراحی آن و انتخاب تجهیزات بسیار مهم است.باید توجه داشت كه سطح اتصال كوتاه در یك پست با توجه به تغییرات و با توسعه شبكه تغییر می نماید.و دارای دو اثر حرارتی و اثرات نیروی حاصل ناشی از عبور جریان اتصال كوتاه می باشد.

4.فركانس:مقدار استاندارد فركانس 50 و 60 هرتز می باشد كه در ایران 50 هرتز است.

5.سیستم اتصال فازها:تولید و انتقال انرژی در شبكه بصورت سه فاز انجام می گیرد و پست های فشار قوی نیز بصورت سه فاز ساخته می شوند جهت سهولت تشخیص فازها از یكدیگر آنها كد گذاری می شوند.

6.سطح ایزولاسیون یا سطح عایقی تجهیزات:

مقدار قدرت تحمل اضافه ولتاژهای دائم و موقتی و زودگذر توسط تجهیزات را سطح عایقی یا سطح ایزولاسیون می گویند.

3.هماهنگی عایقی:

شامل انتخاب قدرت عایقی برای تجهیزات سیستم است كه بتواند در مقابل اضافه ولتاژهای شبكه مقاومت كند، كه مقدار تحمل را سطح عایقی یا Bil گیوند و هرچه از نظر سطح عایقی پایین تر باشد مقرون به صرفه تر هستند.اصولاً دو روش برای تعیین سطح عایقی بكار برده می شوند.

1.روش قراردادی 2.روش آماری

كه هر كدام دارای روشهای فنی خاص خود می باشند.

دو نوع سطح عایقی موجود می باشد:1.خارجی 2.داخلی

اضافه ولتاژهای بوجود آمده در شبكه معمولاً به سه دسته تقسیم می شوند:

1.بر اثر فركانس:كه سه حالت دارد:

1.اثر فرانتی 2.پدیده رزونانس 3.اتصالی فاز به زمین

2.ناشی از كلید زنی:در تمام حالات عملكرد كلید بوجود می آید و 2 تا 4 برار ولتاژ نامی می باشد.

3.ناشی از رعد و برق

در هماهنگی عایقی اضافه ولتاژهای فوق اصولاً به علت اینكه آنها تعیین كننده رنج برقگیرها و همچنین سطوح وسایل حفاظتی هستند در نظر گرفته می شوند.

جهت تأمین سطوح عایقی و انتخاب برقگیر برای هر رنج و هر اندازه ولتاژ خاص استانداردهایی وجود دارد كه از آنها جهت طراحی استفاده می گردد كه این استانداردها به عوامل مختلفی بستگی دارد.البته ارتفاع نیز سهم مهمی در تعیین سطح عایقی دارد.

4.شین و شینه بندی:

شینه بندی عبارتست از چگونگی ارتباط الكتریكی فیلدهای مختلف كه دارای یك سطح ولتاژند.مثلاً تمام ترانسفورماتورها و هادی های موجود در پست تبدیل كه دارای ولتاژ مساوی هستند توسط یك هادی بهم وصل می شوند كه این هادی را شین گویند.در روی این شین انرژی مولدها و یا مبدلها و یا هر دو بهم می پیوندند و از روی آن بطور مستقیم و یا پس از تبدیل به مصرف كننده ها و یا نقاط دیگر هدایت می شوند در واقع شین عبارتست از وسیله جمع و پخش انرژی در واحد زمان.

لزوم شینه بندی:

هر شینه بندی ممكن است دارای چندین فیدر ورودی و خروجی متصل به آن باشد فیدرها خود دارای وسایل الكتریكی مثل C.B,PT,CT و غیره می باشند.ارتباط این فیدرها بدون وجود یك سیستم گسترده نمی تواند انجام شود.با توجه به شرایط،خواسته ها و پارامترها شینه بندی های مختلفی می تواند وجود داشته باشد.

انواع شینه بندی:

1.ساده:ساده ترین و ارزانترین نوع شینه بندی می باشد ولی تعمیرات،توسعه و گسترش در آن مشكلاتی بوجود می آورد.جهت سهولت می توان آن را بصورت V شكل نیز طراحی كرد.

2.شینه بندی ساده با باسبار انتقالی

3.شبنه بندی دوبا سبار

4.شینه بندی با سبار دوبل با باسبار كمكی

5.شینه بندی چند باسبار

6.شینه بندی چند باسبار شین كمكی

7.شینه بندی H شكل یا حلقوی

8.شینه بندی كلیدی

9.شینه بندی دو كلیدی

كه هر كدام دارای معایب و مزایایی می باشند كه بهترین نوع آنها 8 و 9 می باشد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود گزارش کارآموزی شرکت برق شهرستان جنوبی کرمانشاه در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود گزارش کارآموزی شرکت برق شهرستان جنوبی کرمانشاه در فایل ورد (word) دارای 49 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود گزارش کارآموزی شرکت برق شهرستان جنوبی کرمانشاه در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود گزارش کارآموزی شرکت برق شهرستان جنوبی کرمانشاه در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود گزارش کارآموزی شرکت برق شهرستان جنوبی کرمانشاه در فایل ورد (word) :

دانلود گزارش کارآموزی شرکت برق شهرستان جنوبی کرمانشاه در فایل ورد (word) در 45 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کارآموزی شرکت برق شهرستان جنوبی کرمانشاه در فایل ورد (word)
فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول : مقدمه 1

– تاریخچه صنعت برق 5

– فلسفه وجود پستهای فشار قوی 7

– سیستم قدرت 9

1- پست 9

2- بهره برداری از پستهای برق 10

– شرح وظایف اپراتور پستهای 230 كیلو ولت 12

الف – وظایف اپراتور شبكار 13

ب – وظایف اپراتور روزكار 15

فصل دوم ترانس و ملحقات آن 17

– تعریف ترانسفورماتور 18

– تلفات ترانسفورماتور 21

– انواع ترانسفورماتور از نظر تعدادفاز 22

– ترانسفورماتور جریان C.T 27

– ترانسفورماتورهای ولتاژ V.Tو P.Tو C.V.T 32

فصل سوم : رله های حفاظت خط وترانس 35

1- حفاظتهای ترانسفورماتور 36

– رله بوخهلتس 36

– رله جریان زیاد با زمان معكوس 38

– رله دیفرانسیل 39

– رله ارت فالت 39

– رله اضافه جریان 40

– رله جریان زیاد با زمان ثابت 40

2- حفاظت خط 41

– رله دیستانس 41

دانلود گزارش کارآموزی شرکت برق شهرستان جنوبی کرمانشاه در فایل ورد (word)
فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل چهارم : كلیدهای قدرت 42

– كلیدهای فشار قوی 43

– قطع كننده یا سكسیونر 46

-قطع جرقه در كلیدهای فشار قوی 46

– كلید قدرت یا دژنكتور 50

– كلیدهای تمام روغنی 51

پیش گفتار:

پیشرفت صنعتی ودرنتیجه ، بالا رفتن استاندارد زندگی بشرتوسعه منابع انرژی واستفاده ار آنها امكان پذیر می گرداند . با افزایش مصرف انرژی ، منابع انرژی نیزاز لحاظ تنوع ومیزان تولید افزایش یافته است . ازمیان انواع انرژیهای مورد استفاده ، انرژی الكتریكی به لحاظ اینكه باعث آلودگی محیط زیست نمی شود ، درزمان نیاز قابل تولید است به آسانی به صورتهای دیگر انرژی قابل تبدیل بوده وهمچنین قابل انتقال وكنترل می باشد بیش از انواع دیگرانرژیها مورد توجه بشرقرارگرفته است . امروزه سیستم های انرژی الكتریكی نقش اساسی را درتبدیل وانتقال انرژی درزندگی انسان بازی می كنند.

تولید قدرت خطوط انتقال ، وسیستم های توزیع انرژی .

به این ترتیب ، قدرتهای تولید شده درنیروگاهها ازطریق خطوط انتقال به محلهای مصرف می رسند.

رشد سیستم های قدرت الكتریكی :

قبل ازقرن نوزدهم میلادی وسایلی مانند شمع وبعضی ازانواع چربیها تنها منابع تأ مین روشنایی ودراواسط قرن نوزدهم چراغ گازی عموما” عملی ترین وسالم ترین وسایل روشنایی بشمارمی رفتند . گرچه تاآن زمان تحقیقات ارزنده ای ازیك طرف توسط فاراده وهانری درزمینه تولید الكتریسته وازطرف دیگر توسط بعضی دانشمندان وبخصوص ادیسون درزمینه استفاده ازالكتریسیته درملتهب نمودن بعضی مواد وبالاخره تكامل لامپ های ملتهب وساخت آنها بوجود آمد.

اولین سیستم های قدرت تحت عنوان ( شركت های روشنایی ) درحدود سال 1880 میلادی بوجود آمدند ومعروفترین آنها شركت روشنایی پرل استریت درنیویورك بودكه توسط ادیسون تأسیس شده بود. قدرت الكتریكی این سیستم توسط ژنراتور DC تأمین میشد وتوسط كابل های زیرزمینی توزیع می گردید ، بارهای این سیستم نیز فقط لامپ های ملتهب بودند. بعد ازآن شركت های روشنایی محلی به سرعت دراروپا وآمریكا رشد كردند. دراواخرقرن نوزدهم موتورالقائی جریان متناوب AC اختراع شد ومصرف انرژی الكتریكی تنوع بیشتری یافت .

درسال 1885 جرج وستینگهاوس اولین سیستم توزیع جریان متناوب راكه انرژی 150 لامپ را تأمین می كرد نصب كرد ودرسال 1890 اولین خط انتقال AC بطول 21 كیلومتر مورد بهره بهرداری قرارگرفت . اولین خطوط انتقال ، تك فاز بودند، انتقال قدرت توسط جریان متناوب ، بخصوص سه فاز بتدریج جایگزین سیستم های DC شد . دلیل عمده جایگزینی سیستم های AC ترانسفورماتورها بودند كه انتقال انرژی الكتریكی درولتاژی بالاتر از ولتاژ یا باررا امكان پذیر می كردند ، ضمن اینكه قابلیت انتقال قدرت بیشتری رانیز داشتند.

كلیات :

درسیستم های انتقال DC قدرت تولید شده توسط ژنراتورهای AC از طریق ترانسفورماتور ویك سوكننده الكترونیكی به خط انتقال DC داده میشود . یك اینورترالكترونیكی ، جریان مستقیم رادرانتهای خط به جریان متناوب تبدیل می كند تا بتوان ولتاژآنرا بایك ترانسفورماتور جهت مصرف كننده ها كاهش داد . مطالعات اقتصادی اغلب نشان داده است كه برای خطوط كوتاهتر ازحدود 560 كیلومتر استفاده ازخطوط انتقال هوائی DC مقرون به صرفه نیست .

بعد ازاینكه طرح توربینها ی بخارتوسط پارسون ارائه شد قدرتهای تولید شده با این توربین ها بیشترین محبوبیت رابرای طراحان سیستم ها بهمراه آورد . فركانس معرفی توربین های بخار باسرعت زیاد لزوم افزایش فركانس واستاندارد كردن فركانس یك سیستم مطرح شد. با استاندارد كردن فركانس ، امكان اتصال سیستم ها به یكدیگر نیز بوجود می آمد. امروزه عموما” فركانس های 50 و60 هرتز درسیستم های قدرت مورد استفا ده می باشند. امكان اتصال سیستم های قدرت كوچكتروبوجود آمدن سیستم های بهم پیوسته باعث رشد وبزرگ شدن سیستم های قدرت گردید.

همزمان بابزرگ شدن سیستم های قدرت ورشد مصرف ، عناصرسیستم های قدرت نظیر ژنراتورها وترانسفورماتورها تكامل بیشتری یافتند وبه عنوان مثال : ظرفیت كل نصب شده درسال 1982 دركشود آمریكا نزدیك به 600/000 مگاوات بوده است كه توسط 5/2 كیلووات رابرای هرنفرنشان می دهد .

تاسال 1917 سیستم ها ی قدرت بصورت واحدهای مستقل استفاده می شدند.

تقاضای مصارف زیاد انرژی الكتریكی ونیاز به قابلیت اطمینان زیاد ، موضوع ، مهمی پیش آورد . بهم پیوستن سیستم ها ازلحاظ اقتصادی مقرون به صرفه است ، زیرا ماشینهای كمتری بعنوان رزرو ، برای شرایط بهره برداری ساعات پیك مورد نیاز سیستم ها درشرایط وقوع اتصال كوتاه وخطاهای دیگر موجب ایجاد اختلال دركل سیستم بهم پیوسته خواهد بود ولذا باید رله ها وكلیدهای مناسبی درمحل اتصال سیستم ها نصب نمود.

بهره برداری ازیك سیستم قدرت ، بهبود به شرایط كارسیستم وتوسعه سیستم برای آینده نیاز به مطالعه بار، محاسبات خطاها ، طرح وسائل حفاظتی ومطالعه پایداری سیستم دارد. همچنین استفاده ازكامپیوتر درانجام محاسبات فوق الذكرازاهمیت خاصی برخودردار است .

تاریخچه صنعت برق درایران :

درسال1283 هجری شمسی بانصب یك ژنراتور 400KW توسط حاج امین الضرب درخیابان چراغ برق تهران ، استفاده ازانرژی الكتریكی درایران آغازشد. تاسال 1338 تنها چند نیروگاه دیگر به ظرفیتهای 1 و2 و 6 و 8 مگاوات مورد بهره برداری قرارگرفتند. درسال 1338 نیروگاه طرشت باظرفیت چهارواحد توربین بخار وتولید جمعا” 50 مگاوات به عنوان اساسی ترین منبع تولید برق درایران به شمار میرفت .

باتشكیل وزارت آب وبرق درسال 1343 كه بعدا” به وزارت تغییر نام داد . وظایف شركتهای برق پراكنده به این وزارتخانه محول گردید . درپایان سال 1360 ظرفیت نصب شده دركل كشور به بیش از 11/800 مگاوات رسید كه نشان دهنده 305 وات برای هرنفر بود . دراین سال نیروگاههای آبی تقریبا” 27/5 درصد تولید نیروگاههای كشور راتشكیل می دادند.

سیستم قدرت :

عبارتند است از: مجموعه مراكزتولید انتقال وتوزیع انرژی برق.

مراكزتولید انرژی برق بدلایل فنی واقتصادی درمكانهای خاصی احداث می گردند كه معمولا” باشهرها وكارخانجات ومحل های مصرف برق فاصله زیادی دارند لذا ازطریق خطوط وپست ها ، برق تولیدی نیروگاهها رابه مراكز مصرف برق انتقال می دهند وازطریق شبكه توزیع دراختیار مشتركین ومصرف كنندگان قرار می دهند.

هرسیستم ازتعداد زیادی نیروگاه – خطوط وپستهای انتقال وتوزیع تشكیل می گردد كه درهریك ازقسمتهای مذكور دستگا هها وتجهیزات فراوان ، مختلف ومتنوعی مستقر هستند كه هركدام كاری راانجام می دهند یانقشی رابرعهده دارند . بعد ازنیروگاه كه انرژی برق راتولید می كند پست ها یا تبدیل گاهها مهمترین قسمت سیستم قدرت می باشند.

1- پست :

پست یا تبدیل گاه عبارت است از مجموعه دستگاهها وتجهیزاتی كه درمدار سیستم قدرت قراردارند وكارانتقال یاتوزیع انرژی برق را انجام می دهند. مهمترین دستگاه موجود درهرپست ، دستگاه یادستگاه های ترانسفورماتور (مبد ل) میباشد.

چون ولتاژ خروجی ژنراتور حداكثر 20 كیلوولت می باشد برای انتقال آن به مراكز مصرف بایستی آنرا تاحد امكان افزایش دهند تا انتقال آن ممكن واقتصادی باشد.ودرمحل مصرف كاهش ولتاژ توسط دستگاه ( ترانسفورماتور) انجام می گیرد . كه درمبحث ترانس درباره چگونگی این عمل بحث خواهیم كرد .

باتوجه به نقش وعملكرد ( پست ) در( سیستم قدرت) اهمیت بهره برداری ازآن معلوم می شود.

2- بهره برداری از پستهای برق :

بهره برداری ازهردستگاه یاسیستم ، اصول وقواعد خاصی دارد كه آگاهی ازآنها برای بهره بردار آن لازم وضروری است وبه همین دلیل است كه سازندگان دستگاه ها ، كاتولوگ ، دستورالعمل وراهنمای بهره برداری ونحوه كارواستفاده ازآنها راتهیه ودراختیار استفاده كنندگان قرار می دهند.

برهمین اساس پست های برق نیزبرای تك تك دستگاه ها ومجموعه دستگاهها وتجهیزات مستقردرآنها دارای اصول وضوابط ویژه بهره برداری میباشند . چون بهره برداری ازپست تابع بهره برداری ازسیستم قدرت می باشند.

بهره بردار كسی است كه كاربهره برداری ازیك دستگاه یاسیستم رابرعهده دارد .

شرط لازم برای بهره برداری ازهردستگاه علاوه برصلاحیت ، شایستگی وتوانایی فردی ، شناخت دستگاه واطلاع ازاصول وضوابط بهره برداری ازآن دستگاه است .

بهره بردار پست كسی است كه مسئولیت بهره برداری از كلیه دستگاهها وتجهیزات مستقر درپست را برعهده گرفته است . این شخص برای آنكه بتواند دركار خودموفق باشد بایستی ازوظایف ومسئولیتهای خود دربهره برداری آشنا باشد. بعضی این وظایف عبارتند از:

1- باصنعت برق وقسمتهای مختلف ( تولید- انتقال وتوزیع ) سیستم قدرت آشنایی داشته باشد.

2- دستگاهها وتجهیزات مستقر رابشناسد وعلت وجود وكارهریك رابداند.

3- باسیستم های كنترل، فرمان ، حفاظت واندازه گیری پست آشنا باشد.

4- با اصول وضوابط بهره برداری یكایك ومجموعه تجهیزات پست آشنا باشد.

5- هرپست جزئی ازسیستم قدرت است لذا بهره برداری ازآن نیز تابع بهره برداری سیستم قدرت است بنابراین بهره بردار پست بایستی بادرنظر گرفتن اصل فوق ، كار بهره برداری پست راانجام دهد.

6- حالت عادی وغیر عادی دستگاهها راتشخیص دهد.

7- هنگام بروز حادثه درسیستم تحت بهره برداریش بتواند باتصمیم گیری صحیح وسریع اقدامات وعملیات لازم را جهت جلوگیری ازصدمه دیدن دستگاهها به عمل آورد.

8- پس ازرفع اشكال وحادثه بتوانند سیستم رابه حالت عادی برگرداند.

9- توانایی وصلاحیت خویش رادرانجام مانور وعملیات قطع ووصل ، خارج كردن وبحالت عادی درآوردن سیستم رانشان دهد.

10- موقعیت پست تحت بهره برداری خودرادرشبكه سراسری برق ونحوه ارتباط الكتریكی آن راباسایر پستها ونیروگاهها بداند.

11- ازوضعیت خطوط ورودی وخروجی پست ، مبدأ ، مقصد، ومشخصات دیگر آنها اطلاع داشته باشد.

12- درهنگام شیفت وحضور درپست ، خودرا درحالت آماده باش بداند وهر لحظه منتظر پیام ودرخواستی دررابطه با وضعیت خطوط ، ترانسها و… ازجانب مسئولین ودیسپاچینگ باشد.

13-احساس مسئولیت جدی ودلسوزی دربهره برداری ونگهداری ازتجهیزات پست.

شرح وظایف اپراتور:

اپراتورپستهای 230 كیلوولت

– تحویل گرفتن پست ازاپراتور قبلی طبق مندرجات دفترگزارش وبررسی وقایع درساعات عدم حضور درپست .

– همكاری با اپراتورشیفت درزمینه تهیه آمارهای بهره برداری ونظارت بركار اكیپ های مراجعه كننده به پست تحت پوشش .

– بازدید متناوب از محوطه وتأسیسات ، تجهیزات وساختمان پست وگزارش هرگونه معایب احتمالی به سرپرست مربوطه طبق رویه های اجرا وتكمیل فرم های بازدید روزانه ماهیانه وفرمهای گزارش اشكالات پست .

– گزارش دقیق حوادث مربوطه به شبكه وتكمیل فرمهای مخصوص وتسلیم آن به سرپرست مربوطه .

– انجام مانوراضطراری طبق دستورمركز كنترل درصورت عدم حضور اپراتور مسئول دراطاق فرمان.

– یادداشت ارقام كنتورها درساعات مقرره ومحاسبه انرژی مربوطه.

– تكمیل دفتر كارت آمپر درمدت شیفت .

– كنترل انجام برنامه بازدید وتعمیرات پیشگیرانه .

– انجام مانور طبق دستور اپراتور شیفت .

– رعایت اصول كیفی درانجام وظایف ومسئولیتهای محوله بمنظورپاسخگویی به نیازمندیهای نظام كیفیت .

– انجام سایرامور ارجاعی مرتبط باشرح وظایف.

الف : وظایف اپراتور شبكار.

1- مطالعه دقیق موارد ثبت شده دردفتر گزارش روزانه ( جهت آگاهی ازوضعیت كلی پست ، تجهیزات ، خطوط منشعب از پست وسایردستگاههای موجود درپست ) قبل ازامضاء دفتر گزارش روزانه وترك اپراتور روزانه وترك اپرتور شیفت قبل.

2- بازدید از تجهیزات سوئیچ یارد،خطوط منشعب ازپست ، اطاق فرمان ، اطاق باطری شارژرها ، كمپرسورها ، منابع فشرده و… ثبت وضیعیت كلی آنها دردفتر گزارش روزانه .

ترانسفورماتورهای قدرت سه فاز:

این نوع ترانسها دارای سه پیچك به عنوان سیم پیچی اولیه وسه پیچك به عنوان سیم پیچی ثانویه هستند وبسته به نوع استفاده ای كه ازاین ترانس می شود نوع اتصال درسیم پیچ های اولیه وثانویه آنها تغییر می كند:

درسیم پیچ اولیه وثانویه ترانسفورماتورها سه نوع اتصال رایج است .

1- اتصال ستاره

2- اتصال مثلث

3- اتصال زیگزا گ

اتصال ستاره مطابق شكل زیرسه سرپیچك بهم متصل می شود وسردیگرسه پیچك آزاد می ماند تا برای دادن ورودی به آن یاگرفتن خروجی ازآن استفاده شود.

اتصال مثلث :

درشكل زیر انتهای هر پیچك به ابتدای پیچك بعدی متصل می شود دونوع نمایش شماتیك ازاتصال مثلث دیده می شود . دراتصال مثلث ولتاژ هر پیچك با ولتاژ خط مساوی می باشد ولی جریان هرپیچك برابر ازجریان خط كوچكتر است .

اتصال زیگزاگ :

مطابق شكل زیرهرفاز ازدوپیچك تشكیل شده است كه روی دوبازوی مختلف ازهسته بسته شده اندمعمولا” هرپیچك روی یك بازوی بسته با پیچك مربوطه به همان فاز كه روی بعدی تهیه شده درجهت عكس سری می شوند این نوع اتصال رازیگزاگ مخالف گویند درصورتی كه دوپیچك روی دوبازوی مختلف هم جهت باهم سری شوند اتصال زیگزاگ موافق خواهیم داشت معمولا” اتصال زیگزاگ مخالف بكاربرده میشود دراتصال زیگزاگ جریان هردوپیچك سری باجریان خط مساوی است ولی مثل حالت ستاره ، ولتاژ هر3 فاز نسبت به مركز زیگزاگ برابر كوچكتر ازولتاژ خط میباشد.

با توجه به فرمهای مختلفی كه برای اتصال هریك ازسیم پیچها ی اولیه وثانویه ذكرشده یك ترانس سه فاز به صورت یكی از تركیبات زیربسته

می شود:

الف : اتصال ستاره به ستاره د- اتصال ستاره به زیگزاگ

ب: اتصال ستاره به مثلث ه- اتصال مثلث به مثلث

ج: اتصال مثلث به ستاره ی- اتصال مثلث به زیگزاگ

هركدام از نوع اتصالات بالا برای موقعیت خاصی مناسب هستند.

اتصال ستاره – ستاره :

چون روی هرپیچك دراتصال ستاره ولتاژ قرارمی گیرد لذا ماده عایقی كمتری درمقایسه با اتصال مثلت كه تمام ولتاژ خط روی هرپیچك می افتد لازم می باشد وازاین لحاظ برای ولتاژ های بالا مناسب تراست. از اتصال ستاره – ستاره درمرتبط كردن دوشبكه فشارقوی ( باولتاژ زیاد) استفاده می شود كه اصطلاحا” به آن ترانسفورماتور كوپلاژ گفته میشود.

اتصال ستاره – مثلث :

باتوجه به اینكه جریان درهرپیچك دراتصال مثلث برابر كمتراز جریان خط است لذا می توان گفت كه همانطوریكه اتصال ستاره برای ولتاژهای بالا مناسب است اتصال مثلث برای جریانهای بالا مناسب می باشد.

ازاتصال ستاره – مثلث درمرتبط ساختن یك شبكه فشارقوی مثلا”

K2o( 23 / 400) بایك شبكه باولتاژ پائین شبكه ku63 استفاده میشود.

اتصال مثلث – ستاره :

باتوجه به مطالبی كه گفته شد می توان پی برد كه اتصال مثلث ستاره نیز برای مرتبط كردن دوشبكه یكی با ولتاژ زیاد ودیگری با جریان زیاد بكار می رود معمولا” خروجی واحد نیروگاهها را بوسیله چنین ترانسفورماتوری به شبكه مرتبط می كنند.

اتصال ستاره – زیگزاگ :

درترانسفورماتورهای محلی وتوزیع الكتریسیته استفاده می شود زیرا دراین محلها به سیم نول احتیاج داریم وبارگیری ازیك فاز وسیم نول برای ما اهمیت زیاد دارد بطور كلی درقدرتهای كم برای توزیع الكتریسته از اتصال ستاره – زیگزاگ استفاده می كنیم .

ترانسفورماتورجریان (CT) :

جهت اندازه گیری وهمچنین سیستم های حفاظتی لازم است كه ازمقدار جریان جهت اندازه گیری استفاده می نماییم بایستی جریان راكاهش داد وازاین جریان به این دستگاههای اندازه گیری استفاده نماییم ابتكارتوسط ترانسفورماتورهای جریان انجام می شود برای مثال یك نوع ترانسفورماتور جریان با نسبت تبدیل را درنظرمیگیریم به این معنی است كه اگرازخط 1000 آمپرجریان عبوركند این ترانسفورماتور بتواند آنرا به 5 آمپرتبدیل نماید كه این پنج آمپر به راحتی قابل اندازه گیری توسط یك آمپر متر كوچك می باشد.

رله دیفرانسیل : ( RELAY DIFRENTIAL )

رله دیفرانسیل كه مهمترین حفاظت ترانس قدرت است زمانی عمل می كند كه اتصال به صورت ارت فالت یا حلقه به دوفاز ویا به هرنحوه دیگردرداخل ترانس ویاخارج ترانس درمحدوده CT های طرف فشارقوی وفشار ضعیف صورت می گیرد این نوع رله ها همانطوری كه ازنامش پیدا است برااساس تفاوت جریان كارمیكند بدین ترتیب جریان درابتدا وانتهای وسیله ای كه باید حفاظت شودرامی سنجد وباهم مقایسه می كند . اگر دوجریان یكی نباشد رله دیفرانسیل عمل می كند ازاین رله برای حفاظت ترانسها وباسبارها استفاده میشود.

به طورخلاصه رله دیفرانسیل مانند ترازویی است كه تعادل دوطرف جریان ورودی وخروجی ترانس راسنجش می كند ودرصورت توازن هیچگونه عكس العملی نشان نمی دهد . لذا درصورتی كه ناهمانگی بین ورودی وخروجی ترانس یا باسبارپیش آید باصدا درآوردن بوق یاچراغ اپراتوررا موظف به بررسی می نماید. درصورت بروز اشكال سریعا” ترانسفورماتور را ازمدارخارج وایزوله مینماید : عواملی كه باعث تحریك رله می شوند عبارتند :

1-جریان الكتریكی 2- ولتاژ الكتریكی 3- فركانس 4- حرارت 5- گاز

رله ارت فالت : FAULT RELAY EARTH

این رله كه برای حفاظت خط وترانس به كارمی رود كارش این است كه اگر اتصال فاز بازمین پیش آید اتصالی راحس میكند وباعث عملكرد رله میشود.

رله اضافه جریان : OVER CARRENT RELAY

این رله برای حفاظت خطوط وترانسفورماتورها بكارمیرود وكارش این است كه اگر به هردلیلی ازخط مربوط ویاترانس جریان زیاد كشیده شود باعث عملكرد رله می شود .

عملكرد این رله به دودسته تقسیم میشوند :

1- رله جریان زیاد بازمان ثابت

2- رله جریان زیاد بازمان معكوس

رله جریان زیاد بازمان ثا بت :

این رله ازیك رله جریان زیاد ویك رله زمانی تشكیل شده است ا بتدا رله جریان زیاد عمل می كند وبه رله زمانی فرمان میدهد رله زمانی نیزپس از مدتی كه قابل تنظیم است عمل كرده وفرمان قطع دیژنكتور راصادر می نماید . اشكال این رله ها این است كه چون زمان تنظیمی آنها مقدار ثابت ومعینی است این زمان تنظیمی اصولا” برای فالت های شدید رقم خیلی زیاد وبرای فالت های گذرا وخفیف خیلی كم محسوب میشود زیرا ازرله اوركانت انتظار می رود كه درهنگام فالت شدید سریعا” وبدون زمان قطع كند.

نصب راكتوردرپستهای فشارقوی به دوصورت انجام می گیرد . یكی سری ، ودومی به صورت موازی درمدارقرارمی گیرند. بصورت سری برای محدود كردن جریان اتصال كوتاه یا اینكه بصورت موازی درمدارقرارمی گیرند كه دراینحالت ضریب قدرت راتغییر داده واصولا” برای كاهش ولتاژ درشرایط اضطراری شبكه استفاده می شود درموقعی كه خطوط طولانی فشار قوی بدون بار بوده وبخاطر خاصیت خازنی خطوط ، ولتاژ شبكه به مقدار زیادی افزایش یافته باشد كه در اینحالت ازراكتور استفاده می شود .

(2) حفاظت خط :

رله دیستانس : DISTANCE RELAY

رله دیستانس برای حفاظت خطوط فشارقوی مورد استفاده قرارمی گیرد وخاصیت آن این است كه ازمحل نصب رله می توان تمام طول خط را محافظت كرد عملكرد رله تابعی ازامپدانس خط درمحل رله می باشد وچون امپدانس با ازدیاد طول خط افزایش می یابد بنابراین می توان گفت كه عملكرد رله تابعی ازفاصله نقطه اتصالی تامحل نصب رله می باشد به همین جهت به آن رله فاصله نیز می گویند . هرچه فاصله محل اتصال كوتاه ازرله نیزدورترباشد مقدارامپدانس كه توسط رله مشاهده می شود بیشتر بوده ورله دیرترعمل میكند.تنظیم رله دیستانس مرحله ای می باشد مثلا” اگر اتصالی درفاصله 80% ازطول خط باشد اصطلاحا” درزون یك بود ه وبطورلحظه ای عمل می كند واگردرفاصله 80% تا 120% خط اتصال باشد رله درزون 2 بوده واتصال را با نیم ثانیه قطع میكند.

به منظور اززون بندی رله ، تقسیم بندی محدوده عملكرد آن به چند منطقه (یا زون ) وانتخاب تأخیر زمانهای متفاوت برای فرمان قطع زونهای مختلف می باشد وهدف از آن تأمین حفاظت ذخیره برای خطوط بعدی علاوه برحفاظت اصلی خط مورد نظر می باشد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید