دانلود بررسی تأثیر بدرفتاری والدین بر عزت نفس دانش‎آموزان در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی تأثیر بدرفتاری والدین بر عزت نفس دانش‎آموزان در فایل ورد (word) دارای 60 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی تأثیر بدرفتاری والدین بر عزت نفس دانش‎آموزان در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود بررسی تأثیر بدرفتاری والدین بر عزت نفس دانش‎آموزان در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسی تأثیر بدرفتاری والدین بر عزت نفس دانش‎آموزان در فایل ورد (word) :

هدف از پژوهش حاضر،‌ مطالعه تأثیر بدرفتاری والدین بر عزت نفس كودكان بوده است. تحقیق با شركت 200 نفر دانش‎آموزان پسر و دختر از هر كدام 100 نفر از بین 4 مدرسه راهنمایی شهرستان ایلام كه بطور تصادفی انتخاب شده بودند انجام گرفت. تعداد آزمودنیها از هر مدرسه 50 نفر بوده است. دانش‎آموزان پرسشنامه عزت نفس و پرسشنامه بدرفتاری والدین را همزمان تكمیل كردند. بررسی‎هایی كه در ارتباط با هدف این تلاش تحقیقی بود نتایجی بدست داده است كه عبارتند از:

الف) ضریب همبستگی بین بدرفتاری والدین و عزت نفس كودكان «كل نمونه» 27/0- است كه در سطح 1/0 معنی‎دار بوده است.

ب) ضریب همبستگی بین بدرفتاری والدین و عزت نفس كودكان در بین دخترها 245/0- است كه در سطح 5% معنی‎دار بوده است.

ج) ضریب همبستگی بین بدرفتاری والدین و عزت نفس كودكان در بین پسرها 56/0- است كه در سطح 1% معنی‎دار بوده است.

د) تفاوت تأثیر بدرفتاری والدین بر پسرها و دخترها بوسیله آزمون ‎t بررسی شد كه نشان داد میانگین تأثیر بدرفتاری والدین بر پسرها بیشتر از دخترهاست این تفاوت در سطح 1/0 معنی‎دار بوده است.

هـ) تفاوت میانگین‎های عزت نفس در دختران و پسران معنی‎دار نیست.

دانلود بررسی تأثیر بدرفتاری والدین بر عزت نفس دانش‎آموزان در فایل ورد (word)
فهرست مطالب

عنوان

صفحه

دانلود بررسی تأثیر بدرفتاری والدین بر عزت نفس دانش‎آموزان در فایل ورد (word)
فهرست جداول

چكیده

فصل اول:كلیات

1

مقدمه

2

بیان مسئله

4

اهمیت و ضرورت مسئله

7

اهداف تحقیق

10

سؤالات و فرضیات تحقیق

10

روش انجام تحقیق

10

تعریف واژه‎ها و اصطلاحات

11

فصل دوم: ادبیات تحقیق

12

مقدمه

13

الف: پیشینه نظری تحقیق

13

عزت نفس بالا ، عزت نفس پایین

15

ب:‌تحقیقات انجام شده در ایران و خارج از ایران

16

فصل سوم: روش تحقیق

20

عنوان

صفحه

مقدمه

21

روش تحقیق

21

جامعه و نمونه

22

روش نمونه‎گیری

22

ابزار اندازه‎گیری

23

چگونگی گردآوری داده‎ها

24

روش آماری

25

فصل چهارم: یافته‎ها و نتایج تحقیق

26

مقدمه

27

یافته‌ها

27

فصل پنجم: بحث یافته‎ها و تجزیه و تحلیل داده‎ها

30

محدودیت‎های تحقیق

37

پیشنهادات تحقیق

38

دانلود بررسی تأثیر بدرفتاری والدین بر عزت نفس دانش‎آموزان در فایل ورد (word)
فهرست منابع و ضمائم

39

ضمیمه الف:‌ جداول نمرات هر دو گروه

40

1- جدول نمرات خام آزمودنی‎های پسر

41

2- جدول نمرات خام آزمودنی‎های دختر

43

عنوان

صفحه

دانلود بررسی تأثیر بدرفتاری والدین بر عزت نفس دانش‎آموزان در فایل ورد (word)
فهرست منابع

45

ضمیمه ب: پرسشنامه‎ها

46

1- پرسشنامه بدرفتاری فیدل

47

2- پرسشنامه عزت نفس جنیس فیلد

54

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پژوهش تأثیر عوامل فیزیكی كلاس بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود پژوهش تأثیر عوامل فیزیكی كلاس بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان در فایل ورد (word) دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پژوهش تأثیر عوامل فیزیكی كلاس بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود پژوهش تأثیر عوامل فیزیكی كلاس بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود پژوهش تأثیر عوامل فیزیكی كلاس بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان در فایل ورد (word) :

پژوهش تأثیر عوامل فیزیكی كلاس بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

چكیده:

این مقاله به عنوان گزارشی از یافته‌های یك پژوهش گسترده، درصدد است رابطه‌ متغیرهای فیزیكی كلاس درس را با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان مورد بررسی قرار دهد. یافته‌های مربوط به عوامل انسانی كلاس درمقاله جداگانه‌ای گزارش شده است.

به منظور انجام پژوهش، 72 كلاس پنجم به صورت تصادفی طبقه‌‌ای و 2188 دانش‌آموز و معلمان این كلاسها ازمدارس ابتدایی استان اصفهان انتخاب شدند.[1] روش مورد استفاده در این پژوهش كمی و كیفی بوده و ابزار جمع‌آوری داده‌ها، فرمهای پرسشنامه، مشاهده و آزمون پیشرفت تحصیلی بوده است. تجزیه و تحلیل داده‌های كمی پژوهش، با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS صورت گرفته است. نتایج نشان داد كه اگر چه رابطه معناداری بین متغیرهای فیزیكی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان وجود ندارد، ولی این متغیرها بر نگرش معلم تأثیرگذار است و نگرش معلم نیز پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. همچنین مشخص شد كه فضاهای آموزشی مدارس كنونی ما با ویژگیهای روانی كودكان و نوجوانان سازگار نیست. بنابراین، لازم است در این رابطه اصلاحات لازم به عمل آید. متغیرهای فیزیكی، حتی اگر بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموز نیز هیچ تأثیری نداشته باشد، باید به خاطر حفظ سلامت، بهداشت و امنیت روانی آنان مورد توجه قرار گیرند.

دانلود پژوهش تأثیر عوامل فیزیكی كلاس بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان در فایل ورد (word)
فهرست مطالب:

چكیده:

مقدمه

1) نور و متغیرهای مربوط به آن:

2) ابعاد ظاهری كلاس:

3) حرارت و تهویه كلاس:

4) صدا و متغیرهای مربوط به آن:

5) سازماندهی و آرایش كلاس:

6) تجهیزات آموزشی:

روش تحقیق

جامعه و نمونه آماری:

ابزار‌های گردآوری اطلاعات:

2) مشاهده:

3) آزمون پیشرفت تحصیلی:

یافته‌ها

2) فرم مشاهده:

3) پیشرفت تحصیلی:

بحث و نتیجه‌گیری و پیشنهادها:

منابع

2) ابعاد ظاهری كلاس:

3) حرارت و تهویه كلاس:

4) صدا و متغیرهای مربوط به آن:

5) سازماندهی و آرایش كلاس:

6) تجهیزات آموزشی:

روش تحقیق

جامعه و نمونه آماری:

ابزار‌های گردآوری اطلاعات:

2) مشاهده:

3) آزمون پیشرفت تحصیلی:

یافته‌ها

2) فرم مشاهده:

3) پیشرفت تحصیلی:

بحث و نتیجه‌گیری و پیشنهادها:

منابع

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی اثربخشی یادگیری مشارکتی در پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی با توجه به سبک یادگیری دانش آموزان پایه دوم راهنمایی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی اثربخشی یادگیری مشارکتی در پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی با توجه به سبک یادگیری دانش آموزان پایه دوم راهنمایی در فایل ورد (word) دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی اثربخشی یادگیری مشارکتی در پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی با توجه به سبک یادگیری دانش آموزان پایه دوم راهنمایی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود بررسی اثربخشی یادگیری مشارکتی در پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی با توجه به سبک یادگیری دانش آموزان پایه دوم راهنمایی در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسی اثربخشی یادگیری مشارکتی در پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی با توجه به سبک یادگیری دانش آموزان پایه دوم راهنمایی در فایل ورد (word) :

دانلود بررسی اثربخشی یادگیری مشارکتی در پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی با توجه به سبک یادگیری دانش آموزان پایه دوم راهنمایی در فایل ورد (word)

حال با توجه به این مطالب به نظر میرسد به منظور در گیر کردن و ادامه شرکت دانش آموزان در فرایند یادگیری و فراگیری هر چه بیشتر مطالب توسط آنها ، فهم ترجیحات، سبک یادگیری و سبک شناختی هر یک از آنها بسیار مؤثر است.بنابر این سازگار کردن روشهای آموزشی دانش آموزان با سبک های یادگیری آنها بسیار سودمند است. این امر مستلزم این است که در ابتدا سبک ها ی یادگیری آنها را شناسایی کنیم. هدف اصلی این پژوهش نیز شناسایی نقش رویکردهای یادگیری در میزان اثربخشی روش یادگیری مشارکتی در درس ریاضی است.

دانلود بررسی اثربخشی یادگیری مشارکتی در پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی با توجه به سبک یادگیری دانش آموزان پایه دوم راهنمایی در فایل ورد (word)
فهرست مطالب

فصل اولکلیات.. 1

مقدمه.. 2

بیان مساله.. 3

فرضیه های پژوهش.. 4

سوالات تحقیق.. 4

مراحل اجرای طرح.. 5

فصل دومادبیات تحقیق.. 6

نظریه اندیشمندان.. 7

تحقیقات انجام شده مرتبط با موضوع.. 12

منابع 16

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود میزان رضایتمندی دانشجویان دختر از برگزاری مسابقات هفته خوابگاهها در دانشگاه فردوسی مشهد در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود میزان رضایتمندی دانشجویان دختر از برگزاری مسابقات هفته خوابگاهها در دانشگاه فردوسی مشهد در فایل ورد (word) دارای 72 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود میزان رضایتمندی دانشجویان دختر از برگزاری مسابقات هفته خوابگاهها در دانشگاه فردوسی مشهد در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود میزان رضایتمندی دانشجویان دختر از برگزاری مسابقات هفته خوابگاهها در دانشگاه فردوسی مشهد در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود میزان رضایتمندی دانشجویان دختر از برگزاری مسابقات هفته خوابگاهها در دانشگاه فردوسی مشهد در فایل ورد (word) :

میزان رضایتمندی دانشجویان دختر از برگزاری مسابقات هفته خوابگاهها در دانشگاه فردوسی مشهد

سلامتی جسمانی و داشتن وضعیت بدنی مطلوب در زندگی بشر از اهمیت خاصی برخوردار است و می تواند به سایر ابعاد زندگی انسان اثر گذارد.

دانشجویان ما نسل فردای جامعه هستند بنابراین باید زمینه ای برای بهبود گسترش خلاقیت آنها فراهم كرد.

ازطرفی با توجه به نهش مهم زنان در صحنه های خانوادگی و اجتماعی داشتن سلامت كامل آنان از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

مسابقات ورزشی زمینه ای برای بروز استعدادهای بالقوه، پركردن اوقات فراغت و به وجود آوردن ساعاتی خوش برای دانشجویان است.

بنابراین اگر مسئولین برگزاری مسابقات شرایطی را فراهم كنند كه این مسابقات هرچه باشكوهتر برگزار گردد افراد به طور گسترده تری در صحنه مسابقات ظاهر می شوند.

در این پژوهش میزان رضایتمندی دختران دانشجو از برگزاری مسابقات هفته خوابگاهها در دانشگاه فردوسی را ارزیابی كردیم تا نقاط ضعف و قوت برگزاری مسابقات را مورد بررسی قرار دهیم و در آینده برنامه ریزی بهتری ارائه نمائیم.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تاثیر تلویزیون بر رفتار كودكان و جوانان در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تاثیر تلویزیون بر رفتار كودكان و جوانان در فایل ورد (word) دارای 107 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تاثیر تلویزیون بر رفتار كودكان و جوانان در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تاثیر تلویزیون بر رفتار كودكان و جوانان در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تاثیر تلویزیون بر رفتار كودكان و جوانان در فایل ورد (word) :

دانلود تاثیر تلویزیون بر رفتار كودكان و جوانان در فایل ورد (word)

چکیده :
بسیاری از دانش پژوهان، متفکران و مصلحان اجتماعی عصر حاضر را با نام های متفاوتی چون «عصر تکنیک»، «عصر ارتباطات» «دهکده جهانی» و رهبری از راه دور نامیده اند البته رهبری از راه دور نه تنها در مورد ماهواره ها و فضا پیماها صادق است، بلکه هدایت از مسافت دور به وسیله رسانه های گروهی در مورد انسان نیز صدق می کند.
تا قرن 20، رهبری و ارشاد انسان رویا رو و بر اساس ارتباط بود، در صورتی که در عصر حاضر ارتباطات یک طرفه و از راه دور صورت می گیرد. به طوری که بین شنونده و گوینده، یا بهتر بگوییم بین موثر و متاثر به طور نسبی فاصله زیادی وجود دارد. برخی معتقدند که رسانه های گروهی دارای چنان قدرتی هستند که می توانند نسلی تازه در تاریخ بشر پدید آورند، نسلی که با نسل های پیشین بسیار متفاوت است.

دانلود تاثیر تلویزیون بر رفتار كودكان و جوانان در فایل ورد (word)
فهرست مطالب:

چكیده …………………………………………………………………………………………………………

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………..

طرح مسئله ………………………………………………………………………………………………….

اهمیت و فواید موضوع تحقیق………………………………………………………………………..

اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………

فرهنگ‌پذیری ………………………………………………………………………………………………

خرده فرهنگ ………………………………………………………………………………………………

التقاط فرهنگ ……………………………………………………………………………………………..

التقاط فرهنگی …………………………………………………………………………………………….

تعریف فرهنگ و تهاجم فرهنگی ……………………………………………………………………..

هدف ازتهاجم فرهنگی …………………………………………………………………………………

اولین و آخرین قدم تهاجم فرهنگی ………………………………………………………………..

جمع‌بندی ……………………………………………………………………………………………………

تاریخچه تلویزیون ……………………………………………………………………………………….

تاریخچه تلویزیون در ایران ………………………………………………………………………….

چارچوب نظری ……………………………………………………………………………………………

چارچوب تئوریكی ……………………………………………………………………………………….

الف – جامعه‌معنوی ……………………………………………………………………………………..

در این جامعه شاخصهای ارتباطی زیر قابل سنجش است :……………………………….

1) اداره اورگانیك ………………………………………………………………………………….

2) ارتباطات عمقی ………………………………………………………………………………….

3) امتداد تاریخی ……………………………………………………………………………………

4) كوچكی جمع و ارتباط تام …………………………………………………………………..

ب- جامعه صوری …………………………………………………………………………………

1) وسعت ………………………………………………………………………………………………

2) اراده اندیشیده…………………………………………………………………………………….

3) بی‌نامی ………………………………………………………………………………………………

4) ارتباط سطحی ……………………………………………………………………………………

نظریه دایزمن …………………………………………………………………………………………

نظریه لئوناردو بركویتز …………………………………………………………………………..

نظریه بلسون ………………………………………………………………………………………….

نظریه اجتماعی مابعد نوین ژان بودریلار …………………………………………………..

كلنر در جمع‌بندی این نظریه چنین نتیجه می‌گیرد ………………………………………..

نظریه بندوراد نظریه شناختی و اجتماعی ………………………………………………….

نظریه دكتر لارنس فریدمن ………………………………………………………………………

فرضیه‌های تحقیق …………………………………………………………………………………..

فرضیه‌های اصلی ………………………………………………………………………………….

فرضیه‌های فرعی ……………………………………………………………………………………

متغیرهای تحقیق ……………………………………………………………………………………..

معرف سازی ………………………………………………………………………………………..

اوقات فراغت …………………………………………………………………………………………

خشونت ………………………………………………………………………………………………..

از خودبیگانگی ………………………………………………………………………………………

بزهكاری ………………………………………………………………………………………………

تعریف مفاهیم نظری ………………………………………………………………………………

طبقه اجتماعی ………………………………………………………………………………………..

اوقات فراغت ………………………………………………………………………………………….

خشونت ………………………………………………………………………………………………..

از خودبیگانگی ………………………………………………………………………………………

بزهكاری ………………………………………………………………………………………………

تاریخ ادبیات …………………………………………………………………………………………..

مقدمه …………………………………………………………………………………………………..

خشونت در تلویزیون ………………………………………………………………………………

اثرات تلویزیون بر كودكان و نوجوانان …………………………………………………….

الف – رابطه رشد شناختی كودكان با ادراك برنامه‌های تلویزیون ………………..

ب – رابطه رشد شناختی كودكان باادراك آگهی‌های تلویزیون ……………………

ج – تلویزیون و دشواریهای رفتاری ………………………………………………………..

د- تلویزیون و اثرات منفی آن بر تحصیل كودكان ………………………………………

چ- تلویزیون و اثرات منفی بر تخیلات كودكان ……………………………………………

ح- چرا كودكان و نوجوان تلویزیون تماشا می‌كنند ……………………………………

خ- تماشای تلویزیون با هدف یادگیری ……………………………………………………..

چ- تلویزیون درحكم مصاحب …………………………………………………………………

هـ – تماشای تلویزیون برای فرار از واقعیت‌ها …………………………………………..

تماشای تلویزیون برای بیداری و تحریك …………………………………………………..

تماشای تلویزیون برای كسب اطمینان خاطر و آرامش ……………………………….

اثرات منفی و مثبت تلویزیون بر كودكان ونوجوانان در افزایش پرخاشگری ….

تلویزیون و كودكان مطالعه تجربی تاثیرات تلویزیون بر نوجوانان ……………….

تلویزیون در زندگی جوانان ؟؟ مالتزك ؛ هامبورگ ( 1959) ………………………….

دلایلی برای بیزاری جستن از تلویزیون ……………………………………………………

تاثیر تلویزیون ازدیدگاه روانشناسی ………………………………………………………….

برون فكنی ……………………………………………………………………………………………

خانم هیمل وایت ……………………………………………………………………………………..

از دیدگاه جامعه شناسان …………………………………………………………………………

از دیدگاه اخلاق و اجتماعی …………………………………………………………………….

نقش رسانه‌های جمعی در اجتماع ……………………………………………………………..

نتیجه …………………………………………………………………………………………………….

نتیجه آخر مطلب ……………………………………………………………………………………

پیشنهادات عبارتند از ………………………………………………………………………………

مشكلات تحقیق ………………………………………………………………………………………

منابع

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی تأثیر سبكهای فرزند پروری والدین بر میزان خلاقیت كودكان در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی تأثیر سبكهای فرزند پروری والدین بر میزان خلاقیت كودكان در فایل ورد (word) دارای 108 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی تأثیر سبكهای فرزند پروری والدین بر میزان خلاقیت كودكان در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود بررسی تأثیر سبكهای فرزند پروری والدین بر میزان خلاقیت كودكان در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسی تأثیر سبكهای فرزند پروری والدین بر میزان خلاقیت كودكان در فایل ورد (word) :

با توجه به برخورد جوامع بشری با مسائل ناهمگون بی شمار فزاینده وابستگی متقابل بین كشور‌ها، تحلیل رفتن منابع طبیعی، سرعت فزاینده تغییرات و مسائل عدیده‌ای از این قبیل نیاز به یافتن تصویری هر چه جامع‌تر و دقیقتر از آینده برای هر جامعه از ضروریات است. (كفایت، 1372).

تورنس (1959) استدلال می‌كند كه تصاویر آگاه و ناخودآگاه از آینده، نیروی محرك مهمی در پس دستاوردهای آینده‌اند. تصاویر مثبت آینده، نیروی پر توان مغناطیسی هستند كه ما را به تحرك واداشته‌اند و به ما انرژی لازم را برای حركت به پیش به سوی امكانات، راه‌حلها و دستاوردهای خلاقی و جدیدی می‌دهند از طرفی برای آنكه بتوانیم قدرت تصور خود را افزایش دهیم و تصاویر مثبتی از آینده خلق كنیم باید خلاقیت خود را پرورش دهیم. چه نیاز به به خلاقیت اجتناب ناپذیر است، بنابراین در این دنیای پیچیده كنونی كه در هر رقابتهای بسیار فشرده جوامع مبتكر و مختلف برای دستیابی به جدیدترین تكنولوژی و منابع قدرت هستیم. افراد تیز هوش خلاق و صاحبان اندیشه‌های نو و جدید همانند گرانبهاترین سرمایه‌ها از جایگاه بسیار بالا و ارزشمندی برخوردار هستند.

دانلود بررسی تأثیر سبكهای فرزند پروری والدین بر میزان خلاقیت كودكان در فایل ورد (word)
فهرست مطالب

فصل اول 4
مقدمه 5
بیان مسئله : 9
ضرورت و اهمیت تحقیق : 10
فصل دوم پیشینه تحقیق 13
پیشینه تحقیق 14
تعریف خلاقیت 17
مفهوم خلاقیت 20
نظریه های مربوط به خلاقیت: 23
خلاقیت معمولی و خارق العاده: 27
چه چیزی خلاقیت نیست؟ 28
تفكر خلاق: 31
فرآیند خلاق: 32
عوامل موثر در خلاقیت: 35
عواملی كه مانع خلاقیت می شود: 42
روشهای پرورش خلاقیت: 44
ویژگی های كودكان خلاق: 50
اشكال مختلف تخیل و جلوه های خلاقیت در كودكان: 56
شیوه های ارتباط والدین با فرزندان: 58
الگوی شفیر: 61
1- والدین مقتدر (همتای ربع اول در الگوی شیفر): 62
2- والدین سهل گیر (همتای ربع دوم در الگوی شیفر): 62
3- والدین مستبد (همتای ربع سوم در الگوی شیفر): 63
4- والدین مسامحه كار بی اعتنا (همتای ربع چهارم در الگوی شیفر): 64
موقعیت و تأثیر خانواده بر رفتار فرزندان: 65
چگونه رفتارهای ولدین می تواند خلاقیت را برانگیزد: 66
نیل به دستاورد – نه نمره 69
والدین فعال و مستقل: 70
قدردانی از خلاقیت: 70
تصور ذهنی از آینده: 71
شوخ طبعی: 72
اصول تورنس 72
شیوه های فرزندپروری: 74
فصل سوم 81
مقدمه: 82
نمونه آماری: 82
روش آماری: 83
ابزار تحقیق: 84
ابزار تحقیق: 84
پرسشنامه شیوه های فرزند پروری: 84
پایایی و اعتبار آزمون: 85
آزمون سنجش خلاقیت: 87
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها 89

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی عوامل اجتماعی موثر در افت تحصیلی در میان دانش آموزان دختر و پسر در مقطع متوسطه در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی عوامل اجتماعی موثر در افت تحصیلی در میان دانش آموزان دختر و پسر در مقطع متوسطه در فایل ورد (word) دارای 184 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی عوامل اجتماعی موثر در افت تحصیلی در میان دانش آموزان دختر و پسر در مقطع متوسطه در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود بررسی عوامل اجتماعی موثر در افت تحصیلی در میان دانش آموزان دختر و پسر در مقطع متوسطه در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسی عوامل اجتماعی موثر در افت تحصیلی در میان دانش آموزان دختر و پسر در مقطع متوسطه در فایل ورد (word) :

بررسی عوامل اجتماعی موثر درافت تحصیلی در میان دانش آموزان دختر و پسر در مقطع متوسطه

چكیده
از مسائل مهم جامعه ما افت تحصیلی دانش‌آموزان در مقاطع مختلف تحصیلی است. پدیده‌ای كه مانعی جدی برای رسیدن به اهداف عالی آموزش و پرورش به حساب می‌آید. موضوع تحقیق حاضر «بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر افت تحصیلی دانش‌آموزان مقطع متوسطه (دختر و پسر) در شهرستان آمل است. هدف اصلی پژوهش حاضرشناخت عوامل اجتماعی مؤثر بر افت تحصیلی دانش‌آموزان و ارائه راهكارهای صحیح بر اساس ارزشها و هنجارهای ملی و دینی برای بهبود این وضعیت است. روش تحقیق ما پیمایشی و جامعه آماری ما مجموع دانش‌آموزان دختر و پسری است كه در خرداد ماه 1383 نتوانستند كارنامه قبولی دریافت كنند. شیوه نمونه‌گیری در تحقیق حاضر، نمونه گیری طبقه ای متناسب از نظر حجم بوده و بر اساس آن 178 دانش‌آموز به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. از میان رویكردهای مختلف جامعه‌شناسی در مورد افت تحصیلی، رویكرد تضاد به عنوان رویكرد اصلی در چارچوب نظری انتخاب شد كه بر اساس آن رویكرد، مدل كلی تحلیل رسم شده و تحقیق صورت گرفت. در تحقیق حاضر متغیر وابسته ما افت تحصیلی بود كه متغیرهای مستقل زیادی بر آن تأثیر داشت ولی چهار متغیر عمده انتخاب شده و بر اساس آن چهار فرضیه كلی بدین گونه مطرح شد. بین پایگاه اجتماعی – اقتصادی خانواده، سطح تحصیلات خانواده، عدم انسجام و گسیختگی روابط در خانواده و نگرش فرد نسبت به آینده شغلی خود با افت تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد. بررسی هر چهار فرضیه از طریق ضریب همبستگی تای كندال صورت گرفت كه نتایج آنها بدین گونه است. فرضیه اول یعنی بین پایگاه اجتماعی – اقتصادی خانواده با افت تحصیلی با اطمینان 99 درصد و سطح خطای كمتر از 1درصد و فرضیه دوم یعنی بین سطح تحصیلات خانواده و افت تحصیلی با اطمینان 99 درصد و سطح خطای كمتر از 5 درصد و فرضیه سوم یعنی بین عدم انسجام و گسیختگی روابط در خانواده با افت تحصیلی با اطمینان 99 درصد و سطح خطای كمتر از 1 درصد نشانگر رابطه بین سه متغیر اصلی مستقل بیان شده با افت تحصیلی بود ولی در آزمون فرضیه چهارم هیچ رابطه‌ آماری معناداری بین نگرش فرد نسبت به آینده شغای با افت تحصیلی وجود ندارد. جهت شناخت میزان و شدت همبستگی میان مجموعه متغیرهای مستقل و متغیر وابسته از تحلیل رگرسیون چند متغیره وبرای شناخت اثرات مستقیم و غیر مستقیم متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته یعنی افت تحصیلی از روش تحلیل مسیر استفاده شده است كه در روش تحلیل رگرسیون سطح تحصیلات خانواده (با ضریب تأثیر 18/0) و در روش تحلیل مسیر (با مجموع ضریب مسیر (21/0) بیشترین تأثیر را بر متغیر وابسته یعنی افت تحصیلی داشته است.

دانلود بررسی عوامل اجتماعی موثر در افت تحصیلی در میان دانش آموزان دختر و پسر در مقطع متوسطه در فایل ورد (word)
فهرست مطالب:

عنوان صفحه

فصل اول: کلیات

1-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………. 2

1-2- بیان مساله…………………………………………………………………………………………. 3

سوال اصلی تحقیق……………………………………………………………………………… 6

1-3- اهمیت وضرورت تحقیق………………………………………………………………………. 8

1-4- اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………….. 12

فصل دوم : ادبیات تحقیق……………………………………………………………………………… 12

2-1- پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………….. 12

2-1-1- پیشینه تحقیق درجهان………………………………………………………………………. 14

2-1-2- پیشینه تحقیق درایران……………………………………………………………………….. 17

2-2- مفهوم آموزش وپرورش……………………………………………………………………….. 20

2-3- جامعه شناسی آموزش وپرورش……………………………………………………………… 21

2-4- هدف جامعه شناسی آموزش وپرورش……………………………………………………… 22

2-5- نظام جدید آموزش وپرورش درایران………………………………………………………. 24

2-6- نظام آموزش وپرورش جمهوری اسلامی ایران…………………………………………… 26

2-7- آموزش وپرورش دوره متوسطه………………………………………………………………. 29

2-8- افت تحصیلی…………………………………………………………………………………….. 34

2-9- عوامل افت تحصیلی……………………………………………………………………………. 48

2-10- بررسی افت تحصیلی وعوامل موثر درآن درچند کشور خارجی……………………. 48

2-11- دلایل ترک تحصیل در منطقه خاورمیانه………………………………………………….. 51

2-12- افت تحصیلی درچند کشور پیشرفته صنعتی وشیوه های مقابله با آن………………. 51

2-13- مقابله با افت تحصیلی درکشورهای آسیا واقیانوس آرام……………………………… 51

2-13-1- اقدام های سازمانی………………………………………………………………………… 51

2-13-2- اقدام های تربیتی ………………………………………………………………………….. 52

2-13-3- اقدام های انگیزشی ومادی………………………………………………………………. 52

2-13-4- مشارکت اولیاء وجامعه محلی…………………………………………………………… 52

2-13-5- اقدامهای غیر رسمی……………………………………………………………………….. 53

2-14- افت تحصیلی درغرب وشیوه های مبارزه باآن………………………………………….. 53

2-14-1- افت تحصیلی وعوامل فردی…………………………………………………………….. 53

2-14-2- افت تحصیلی وکمبود خانوادگی……………………………………………………….. 54

2-14-3- افت تحصیلی وعوامل درون مدرسه…………………………………………………… 55

2-15- شیوه های برخورد با پدیده افت تحصیلی درغرب…………………………………….. 56

2-15-1- روشهای ترمیمی وجبرانی مقابله با افت تحصیلی………………………………….. 56

2-15-2- روشهای تغییر وتحول بنیادی مدرسه………………………………………………….. 56

2-16- روشهای اصلاحی ودرمان آموزش وپرورش……………………………………………. 58

گرایش اول تامل آموزش وپرورش جبرانی ، کلاسهای تطبیقی ، آموزش متقابل و خدمات حمایتی در مدرسه است.

2-16-1- آموزش وپرورش جبرانی………………………………………………………………… 59

2-16-1-1- برنامه های متنوع جبرانی……………………………………………………………… 59

2-16-1-2- اثرات آموزش وپرورش جبرانی…………………………………………………….. 60

2-16-2- خدمات حمایتی……………………………………………………………………………. 61

2-16-2-1- خدمات حمایتی در فرانسه…………………………………………………………… 61

2-16-2-2- خدمات حمایتی در بلژیک : کلاسهای تطبیقی…………………………………… 62

2-16-3- آموزش متقابل………………………………………………………………………………. 63

2-16-4- جنبشهای مبارزه با نابرابریها……………………………………………………………… 64

2-16-5- آموزش خانواده…………………………………………………………………………….. 66

2-16-6- پیوند خانه ومدرسه………………………………………………………………………… 68

2-16-7- پروژه های محلی ومنطقه ای مبارزه با افت تحصیلی………………………………. 69

2-17- بررسی مساله افت تحصیلی وارائه راه حلهای پیشنهادی در ایران………………….. 72

2-18- خسارتهای ناشی از شکست تحصیلی درایران………………………………………….. 77

2-19- راه حلهای پیشنهادی واجرایی……………………………………………………………… 78

2-20- روش دیگر جلوگیری از افت تحصیلی…………………………………………………… 79

2-21- رویکردهای جامعه شناسی به آموزش وپرورش………………………………………… 83

2-22- مفاهیم کلیدی…………………………………………………………………………………… 93

2-23- چارچوب نظری تحقیق………………………………………………………………………. 98

نقد وبررسی رویکردهای جامعه شناسی به آموزش وپرورش

2-24- مدل تحلیلی تحقیق……………………………………………………………………………. 105

2-25- فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………….. 106

مدل تحلیلی عوامل اجتماعی موثر بر افت تحصیلی

2-26- تعاریف نظری وعملیاتی مفاهیم……………………………………………………………. 108

فصل سوم : روش شناسی تحقیق……………………………………………………………………. 117

3-1- جامعه آماری……………………………………………………………………………………… 117

3-2- شیوه برآورد حجم نمونه……………………………………………………………………….. 118

3-3- روش نمونه گیری……………………………………………………………………………….. 119

3-4- واحد وسطح مشاهده…………………………………………………………………………… 120

3-5- شیوه جمع آوری اطلاعات……………………………………………………………………. 121

3-6- اعتبار وپایایی…………………………………………………………………………………….. 122

3-7- روش تجزیه وتحلیل داده های آماری………………………………………………………. 123

3-8- محدودیتها………………………………………………………………………………………… 123

فصل چهارم : نتیجه گیری ویافته های تحقیق

4-1- نتایج توصیفی……………………………………………………………………………………. 128

4-2- نتایج همبستگی ها………………………………………………………………………………. 143

4-3- نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چند متغیره………………………………………………. 151

4-4- نتایج حاصل از تحلیل مسیر………………………………………………………………….. 154

فصل پنجم : نتیجه گیری وپیشنهادات

5-1- خلاصه نتایج حاصل از توصیف داده ها……………………………………………………. 159

5-2- خلاصه نتایج حاصل از تبیین داده ها……………………………………………………….. 160

5-3- پیشنهاد ها………………………………………………………………………………………… 166

دانلود بررسی عوامل اجتماعی موثر در افت تحصیلی در میان دانش آموزان دختر و پسر در مقطع متوسطه در فایل ورد (word)
فهرست نمودار و جداول:

عنوان صفحه

جدول شماره 1) توزیع فروانی جنس پاسخگویان

جدول شماره 2) توزیع فروانی تأهل پاسخگویان

جدول شماره 3) توزیع فروانی محل تولد پاسخگویان

جدول شماره 4) توزیع فروانی سال تولد پاسخگویان

جدول شماره 5) توزیع فروانی رشته تحصیلی

جدول شماره 6) توزیع فروانی نوع مدرسه

جدول شماره 7) توزیع فروانی معدل درسی دانش‌آموزان

جدول شماره 8) توزیع فروانی تعداد دروس تجدیدی

جدول شماره 9) توزیع فروانی میزان تحصیلات پدر

جدول شماره 10) توزیع فروانی میزان تحصیلات مادر

جدول شماره 11) توزیع فروانی شغل پدر

جدول شماره 12) توزیع فروانی شغل مادر

جدول شماره 13) توزیع فروانی درآمد ماهیانه خانوار

جدول شماره 14) توزیع فروانی مقدار زمین زراعتی

جدول شماره 15) توزیع فروانی تعداد اعضاء خانواده

جدول شماره 16) توزیع فروانی زندگی با افراد

جدول شماره 17) توزیع فروانی كمك گرفتن درسی

جدول شماره 18) توزیع فروانی زیر بنای فعلی منزل مسكونی

جدول شماره 19) توزیع فروانی سرپرستی مالی خانواهد

جدول شماره 20) توزیع فروانی توزیع فراوانی وضعیت مسكن

جدول شماره 22) توزیع فروانی توزیع فراوانی محل سكونت

جدول شماره 23) توزیع فروانی توجه به رفع مشكلات

جدول شماره 24) توزیع فروانی میزان نظارت والدین (پدر)

جدول شماره 25) توزیع فروانی میزان تظارت والدین (مادر)

جدول شماره 26) توزیع فروانی رابطه صمیمانه و عاطفی والدین

جدول شماره 27) توزیع فروانی برنامه‌ریزی والدین جهت كنترل درسی فرزندان (پدر)

جدول شماره 28) توزیع فروانی برنامه‌ریزی والدین جهت كنترل درسی فرزندان (مادر )

جدول شماره 29) توزیع فروانی تمایل به درس خواندن

جدول شماره 30) توزیع فروانی وجود شغل مناسب

جدول شماره 31) توزیع فروانی انتخاب شغل دلخواه

جدول شماره 32) توزیع فروانی استفاده از كتابها …

جدول شماره 33) توزیع فروانی استفاده از امكانات برای كمك به حل تمرینها و …

جدول شماره 34) توزیع فروانی استفاده از معلمان خصوصی..

جدول شماره 35) توزیع فروانی استفادهاز آموزشگاهها

جدول شماره 36) توزیع فروانی استفاده از اقوام و دوستان

جدول شماره 37) توزیع فروانی تأمین مخارج زندگی

جدول شماره 38) توزیع فروانی جایگاه نظر خواهی در خانواده

جدول شماره 39) توزیع فروانی جنبه‌های نظر خواهی از فرزندان

جدول شماره 40) توزیع فروانی قابل اجرا بودن تصمیمات فرزندان

جدول شماره 41) توزیع فروانی میزان پی‌گیری والدین از عملكرد تحصیلی فرزندان (پدر)

جدول شماره 42) توزیع فروانی میزان پی‌گیری والدین از عملكرد تحصیلی فرزندان (مادر)

جدول شماره 43) توزیع فروانی محیط گرم و عاطفی خانواده

جدول شماره 44) توزیع فروانی توجه به مشكلات روحی و جسمی فرزندان

جدول شماره 45) توزیع فروانی داشتن اطاق خصوصی و …

جدول شماره 46) توزیع فروانی كمك از مشاوران درسی

جدول شماره 47) توزیع فروانی تأثیر عدم امكانات رفاهی در …

جدول شماره 48) توزیع فروانی درس خواندن در رشته تضمین شغل

جدول شماره 49) توزیع فروانی بیزاری از رشته فاقد شغل

جدول شماره 50) توزیع فروانی اختلاف با پدر

جدول شماره 51) توزیع فروانی اختلاف با مادر

جدول شماره 52) توزیع فروانی اختلاف با برادر و خواهر

جدول شماره 53) توزیع فروانی ضرورت درس خواندن

جدول شماره 54) توزیع فروانی امیدواری به آینده شغلی

جدول شماره 55) توزیع فروانی امیدواری به آینده شغلی

جدول شماره 56) توزیع فروانی رابطه صمیمانه و عاطفی با پدر

جدول شماره 57) توزیع فروانی رابطه صمیمانه و عاطفی با مادر

جدول شماره 58) توزیع فروانی رابطه صمیمانه و عاطفی با برادر و خواهر

ب) نتایج استنباطی: دانلود بررسی عوامل اجتماعی موثر در افت تحصیلی در میان دانش آموزان دختر و پسر در مقطع متوسطه در فایل ورد (word)
فهرست نمودار و جداول نتایج استنباطی

جدول شماره 59) سطح تحصیلات خانواده و افت تحصیلی فرزندان

جدول شماره 60) پایگاه اجتماعی – اقتصادی و افت تحصیلی فرزندان.

جدول شماره 61) عدم توجه كلی به فرزند در خانواده و افت تحصیلی دانش‌آموزان

جدول شماره 62) كنترل درسی فرزند از سوی والدین و افت تحصیلی دانش‌آموزان

جدول شماره 63) نگرش فرد نسبت به اینده شغلی خود و افت تحصیلی

جدول شماره 64) امكانات تحصیلی فرزندان در خانواده و افت تحصیلی دانش‌آموزان

جدول شماره 65) گسیختگی روابط عاطفی در خانواده با افت تحصیلی دانش‌آموزان –

جدول شماره 66) سطح تحصیلات خانواده و عدم توجه كلی به فرزند

جدول شماره 67) سطح تحصیلات پدر و توجه به فرآیند تحصیل فرزند

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی رابطه خلاقیت و عزت نفس در پیشرفت تحصیلی دانشجویان دختر و پسر دانشگاiه پیام نور واحد دزفول در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی رابطه خلاقیت و عزت نفس در پیشرفت تحصیلی دانشجویان دختر و پسر دانشگاiه پیام نور واحد دزفول در فایل ورد (word) دارای 97 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی رابطه خلاقیت و عزت نفس در پیشرفت تحصیلی دانشجویان دختر و پسر دانشگاiه پیام نور واحد دزفول در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود بررسی رابطه خلاقیت و عزت نفس در پیشرفت تحصیلی دانشجویان دختر و پسر دانشگاiه پیام نور واحد دزفول در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسی رابطه خلاقیت و عزت نفس در پیشرفت تحصیلی دانشجویان دختر و پسر دانشگاiه پیام نور واحد دزفول در فایل ورد (word) :

دانلود بررسی رابطه خلاقیت و عزت نفس در پیشرفت تحصیلی دانشجویان دختر و پسر دانشگاiه پیام نور واحد دزفول در فایل ورد (word)

چكیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه خلاقیت و عزت نفس و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور واحد دزفول می باشد . جامعه ی آماری این پژوهش شامل كلیه ی دانش جویان دانشگاه پیام نور واحد دزفول می باشد كه بر اساس روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای از نوع همبستگی 60 نفر دانشجو انتخاب گردید پس با اجرای پژوهش نامه ی سنجش خلاقیت (cree ) و پرسش نامه عزت نفس كوپر اسمیت تجزیه و تحلیل یافته ها صورت گرفته است . در این پژوهش تكنیك های آمار توصیفی (میانگین ، انحراف معیار و خطای معیار میانگین ) و آمار استنباطی ( ضریب همبستگی پیرسون ) استفاده شده است . قابل ذكراست كه نمونه هایی از این تحقیق در سایر شهرها نیز صورت گرفته است .

كلمات كلیدی : خلاقیت ، عزت نفس ، پیشرفت تحصیلی.

چكیده

مقدمه

بیان مسأله

فرضیه های پژوهش

اهداف پژوهش

اهمیت و ضرورت اجرای پژوهش

تعاریف و اصطلاحات

فصل دوم

« پیشینه پژوهش »

تعاریف مفهومی

مراحل خلاقیت

عوامل ایجاد خلاقیت در كودكان

موانع خلاقیت

برخی از موانع روانی كه در رشد خلاقیت تاثیر دارند ، عبارتند از :

ویژگی های فرد خلاق

فرد خلاق در عمل

زنان خلاق

روشهای آموزش خلاقیت

نقش آزمایش در آموزش و ایجاد خلاقیت

خلاقیت و هوش

خلاقیت و پیشرفت تحصیلی

تكالیف خلاقیتی

نقش معلم در خلاقیت دانشجویان

نشانه های عزت نفس مثبت و عزت نفس منفی

منشأ عزت چیست ؟

كدامیك از نگرشها و رفتارهای والدین در شكل گیری عزت نفس مؤثر است ؟

خصوصیات نوجوانان دارای عزت نفس بالا :

خصوصیات نوجوانان دارای عزت نفس پائین :

پیدایش عزت نفس از نظر برك :

نقش والدین در افزایش عزت نفس فرزندانشان

رشد عزت نفس و رفتار حفاظتی

عوامل موثر در افزایش عزت نفس

شرایط داشتن عزت نفس

زمینه های مختلف عزت نفس

عزت نفس دختران و پسران

دیدگاه گیلفورد نسبت به آفرینندگی

– دیدگاه تورنس نسبت به آفرینندگی

نظریه رفتار گرایی:

نظریه مكتب شناختی :

خلاقیت به عنوان نیروی حیاتی :

نظریه تداعی گرایی :

نظریه گشتالت :

دیدگاه روان تحلیلی :

دیدگاه انسان گرایی:

دیدگاه روان سنجی :

نظریه های عزت نفس

عزت نفس از نظر جیمز :

پژوهش های انجام شده

پژوهش های خارجی

پژوهش های داخلی :

فصل سوم

« روش پژوهش »

روش پژوهش

جامعه آماری

نمونه و روش نمونه گیری

ابزار پژوهش داتی بر اساس یافته های آن در

دستور العمل اجرای آزمون :

نمره گذاری آزمون :

تبدیل نمره خام به نمره استاندارد

تعبیر و تفسیر نمره استاندارد

شكل گیری آزمون

اعتبار آزمون

ویژگی های شخصیتی افراد خلاق

كاربرد آزمون :

دستورالعمل فرم ها

آزمون عزت نفس كوپر اسمیت

اعتبار آزمون كوپر اسمیت

پایایی آزمون عزت نفس كوپر اسمیت

روش اجرا ی آزمون

روش تجزیه و تحلیل داده ها

فصل چهارم

« یافته ها »

بررسی توصیفی داده ها

بررسی استنباطی داده ها

آزمون فرضیه دو میانگین مستقل

فصل پنجم

« بحث و نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری

محدودیت های پژوهش

پیشنهادات

منابع فارسی

منابع انگلیسی

«ضمائم

پاسخنامه خلاقیت سنج

كلید خلاقیت سنج

فرم پرسشنامه CREE

آزمون عزت نفس كوپر اسمیت

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تاثیر تمرینات هوازی بر BMI و ایمونوگلوبولین های متخب سرم مردان میسانسال در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تاثیر تمرینات هوازی بر BMI و ایمونوگلوبولین های متخب سرم مردان میسانسال در فایل ورد (word) دارای 100 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تاثیر تمرینات هوازی بر BMI و ایمونوگلوبولین های متخب سرم مردان میسانسال در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تاثیر تمرینات هوازی بر BMI و ایمونوگلوبولین های متخب سرم مردان میسانسال در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تاثیر تمرینات هوازی بر BMI و ایمونوگلوبولین های متخب سرم مردان میسانسال در فایل ورد (word) :

دانلود تاثیر تمرینات هوازی بر BMI و ایمونوگلوبولین های متخب سرم مردان میسانسال در فایل ورد (word)

مقدمه

جهان و پدیده های موجود در آن همواره در حال تأثیر مقابل بر یكدیگر و تغییر می باشند، در اثر این تحولات كه منجر به پیشرفت تمدن و زندگی ماشینی در عصر حاضر شده است، بیماریها ومشكلات فراوانی نیز برای انسان بوجود آورده است. برای مبارزه با چنین مشكلاتی، تلاشهای زیادی صورت گرفته كه یكی از مهمترین آنها ورزش و فعالیت بدنی است.

در میان رشته های متنوع علمی، رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی نیز به مروز زمان دچار دگرگونی شده و با كشف مسایل جدید روز به روز، دامنه آن گسترده تر وپیچیده تر شده است، با این وجود باید اذعان نمود كه هنوز بشر در ابتدای راه است و مسایل زیادی باید مورد بررسی قرار گیرد.

تلاش محققین امروزی در فكر حل بسیاری از مسایل تربیت بدنی و ارتباط آن با رشته های دیگر علمی است، از آنجایی كه كسب و حفظ سلامتی از جمله اهداف مهم تربیت بدنی می باشد، به همین دلیل ارتباط تنگاتنگی با علم پزشكی دارد كه تداخل این دو علم با یكدیگر باعث بوجود آمدن شاخه جدیدی به نام طب ورزشی گشته است كه رسالت بررسی كیفیت و كمیت ورزشهای مختلف را، از نقطه نظر تأمین سلامت جسمانی افراد برعهده دارد. تعداد زیادی از پژوهشگران تلاش كرده اند تا تأثیر ورزش و فعالیت بدنی بر عملكرد اعضای مختلف بدن، مثل قلب، ریه، كلیه، عضلات و غیره را به اثبات برسانند

دانلود تاثیر تمرینات هوازی بر BMI و ایمونوگلوبولین های متخب سرم مردان میسانسال در فایل ورد (word)
فهرست مطالب:

عنوان صفحه

بسم الله………………………………………………………………………………………………………………. الف

عنوان…………………………………………………………………………………………………………………. ب

سپاسگزاری…………………………………………………………………………………………………………. ج

تقدیم به …………………………………………………………………………………………………………….. د

فرم ب………………………………………………………………………………………………………………… ز

دانلود تاثیر تمرینات هوازی بر BMI و ایمونوگلوبولین های متخب سرم مردان میسانسال در فایل ورد (word)
فهرست مطالب……………………………………………………………………………………………………… ه

دانلود تاثیر تمرینات هوازی بر BMI و ایمونوگلوبولین های متخب سرم مردان میسانسال در فایل ورد (word)
فهرست جدول ها ………………………………………………………………………………………………… و

دانلود تاثیر تمرینات هوازی بر BMI و ایمونوگلوبولین های متخب سرم مردان میسانسال در فایل ورد (word)
فهرست شکل ها…………………………………………………………………………………………………… و

دانلود تاثیر تمرینات هوازی بر BMI و ایمونوگلوبولین های متخب سرم مردان میسانسال در فایل ورد (word)
فهرست نمودارها………………………………………………………………………………………………….. ی

دانلود تاثیر تمرینات هوازی بر BMI و ایمونوگلوبولین های متخب سرم مردان میسانسال در فایل ورد (word)
فهرست پیوست ها ……………………………………………………………………………………………….. ی

فصل اول : طرح پژوهش

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………… 2

بیان مسأله…………………………………………………………………………………………………………….. 3

ضرورت و اهمیت پژوهش………………………………………………………………………………………. 5

اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………… 6

پیش فرض های پژوهش………………………………………………………………………………………….. 7

فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………………………….. 7

محدودیتهای پژوهش………………………………………………………………………………………………. 8

تعریف اصطلاح ها و واژه ها…………………………………………………………………………………… 9

فصل دوم : پیشینه پژوهش

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………… 13

سیستم ایمنی……………………………………………………………………………………………………….. 13

چگونه بوجود آمدن پاسخ ایمنی……………………………………………………………………………… 14

ایمنی ذاتی………………………………………………………………………………………………………….. 15

ایمنی اکتسابی……………………………………………………………………………………………………… 16

آنتی ژن………………………………………………………………………………………………………………. 17

آنتی بادی……………………………………………………………………………………………………………. 17

کمپلمان………………………………………………………………………………………………………………. 18

گلبولهای سفید…………………………………………………………………………………………………….. 18

لنفوسیت ها ………………………………………………………………………………………………………… 19

لنفوسیت T…………………………………………………………………………………………………………. 21

لنفوسیت B ………………………………………………………………………………………………………… 22

چگونگی تولید ایمونوگلوبولین……………………………………………………………………………….. 22

ایمونوگلوبولین…………………………………………………………………………………………………….. 25

ایمونوگلوبولین G ……………………………………………………………………………………………….. 27

ایمونوگلوبولین A ……………………………………………………………………………………………….. 28

ایمونوگلوبولین M ………………………………………………………………………………………………. 30

فعالیت بدنی و سیستم ایمنی ………………………………………………………………………………….. 31

پاسخهای ایمنی ورزشکاران……………………………………………………………………………………. 32

تغییرات BMI ……………………………………………………………………………………………………. 34

تغییرات هورمون کورتیزول…………………………………………………………………………………….. 35

تغییرات کاتکولامین ها………………………………………………………………………………………….. 37

تغییرات گلوتامین پلاسما……………………………………………………………………………………….. 39

فعالیت بدنی و ایمونوگلوبولین های سرم…………………………………………………………………… 40

نتایج برخی از تحقیقات قبل از سال 1990………………………………………………………………… 58

فصل سوم : روش شناسی پژوهش

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………… 62

جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………….. 62

نمونه آماری و روش نمونه گیری…………………………………………………………………………….. 62

متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………………………………….. 63

ابزار و وسایل اندازه گیری…………………………………………………………………………………….. 64

روشهای اندازه گیری و نحوه انجام کار…………………………………………………………………….. 65

روشهای آماری……………………………………………………………………………………………………. 66

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………… 68

ویژگیهای آزمودنیها………………………………………………………………………………………………. 69

فرضیه ها…………………………………………………………………………………………………………….. 70

فصل پنجم : بحث و بررسی

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………… 79

خلاصه پژوهش……………………………………………………………………………………………………. 79

یافته های پژوهش…………………………………………………………………………………………………. 80

بحث و بررسی…………………………………………………………………………………………………….. 80

نتیجه گیری کلی…………………………………………………………………………………………………… 86

پیشنهادها ……………………………………………………………………………………………………………. 87

دانلود تاثیر تمرینات هوازی بر BMI و ایمونوگلوبولین های متخب سرم مردان میسانسال در فایل ورد (word)
فهرست جداول:

عنوان صفحه

جدول 4-1 : توصیف مشخصات جسمانی و عوامل مورد نظر آزمودنیها ………………………… 69

جدول 4-2 : آزمون t جهت بررسی معناداری تغییرات BMI مردان چاق قبل و پس از تمرین 71

جدول 4-3 : آزمون t جهت بررسی معناداری تغییرات IgA مردان چاق قبل و پس از تمرین 72

جدول 4-4 : آزمون t جهت بررسی معناداری تغییرات IgG مردان چاق قبل و پس از تمرین 73

جدول 4-5 : آزمون t جهت بررسی معناداری تغییرات IgM مردان چاق قبل و پس از تمرین 74

جدول 4-6 : آزمون t جهت بررسی معناداری تغییراتBMI مردان غیر چاق قبل و پس از تمرین 75

جدول 4-7 : آزمون t جهت بررسی معناداری تغییرات IgA مردان غیرچاق قبل و پس از تمرین 76

جدول 4-8 : آزمون t جهت بررسی معناداری تغییراتIgG مردان غیر چاق قبل و پس از تمرین 77

جدول 4-9 : آزمون t جهت بررسی معناداری تغییراتIgM مردان غیر چاق قبل و پس از تمرین 78

دانلود تاثیر تمرینات هوازی بر BMI و ایمونوگلوبولین های متخب سرم مردان میسانسال در فایل ورد (word)
فهرست شکل ها:

عنوان صفحه

شکل 2-1 : ساختمان کلی ایمونوگلوبولین ها…………………………………………………………….. 25

شکل 5-1 : تأثیر تمرینات هوازی بر BMI و سطوح ایمونوگلوبولین های A ، G ، M …… 86

دانلود تاثیر تمرینات هوازی بر BMI و ایمونوگلوبولین های متخب سرم مردان میسانسال در فایل ورد (word)
فهرست نمودارها:

عنوان صفحه

نمودار 4-1 : میانگین BMI مردان چاق قبل و پس از تمرین …………………………………….. 71

نمودار 4-2 : میانگین IgA مردان چاق قبل و پس از تمرین ………………………………………. 72

نمودار 4-3 : میانگین IgG مردان چاق قبل و پس از تمرین ………………………………………. 73

نمودار 4-4 : میانگین IgM مردان چاق قبل و پس از تمرین ……………………………………… 74

نمودار 4-5 : میانگین BMI مردان غیر چاق قبل و پس از تمرین ……………………………….. 75

نمودار 4-6 : میانگین IgA مردان غیر چاق قبل و پس از تمرین …………………………………. 76

نمودار 4-7 : میانگین IgG مردان غیر چاق قبل و پس از تمرین …………………………………. 77

نمودار 4-8 : میانگین IgM مردان غیر چاق قبل و پس از تمرین ………………………………… 78

دانلود تاثیر تمرینات هوازی بر BMI و ایمونوگلوبولین های متخب سرم مردان میسانسال در فایل ورد (word)
فهرست پیوست ها:

عنوان صفحه

پیوست شماره (1) ………………………………………………………………………………………………. 91

پیوست شماره (2)………………………………………………………………………………………………… 92

پیوست شماره (3) : …………………………………………………………………………………………….. 93

منابع …………………………………………………………………………………………………………………. 94

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی اعجاز نظم و موسیقی قرآن در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی اعجاز نظم و موسیقی قرآن در فایل ورد (word) دارای 82 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی اعجاز نظم و موسیقی قرآن در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

چکیده:
قرآن کریم حقیقتی واحد است که از سوی خداوند و از راه وحی بر قلب پاک خاتم پیامبران فرود آمده و مردم را فراخوانده تا بسوی آنچه آنان را حیات می بخشد گام بردارند و روان و جان خود را از آن سیراب گردانند.
یکی از جنبه های اعجازی قرآن موسیقی قرآن توجه به ابعاد گوناگون آن است و از آنجا که خداوند متعال حقایق غیبی را لباس(بیان) پوشانیده و همه آن ها را در قالب «لسان» در دسترس عارف و عامی قرار داده است. انسان ها باید با عمق و بصیرتی افزون به شناخت حقایق و ویژگی قرآن بپردازند.تحقیق حاضر که با موضوع اعجاز نظم و موسیقی قرآن جمع آوری شده شامل چهار فصل می باشد. که در فصل اول به کلیات تحقیق اعم از تعریف و تبیین موضوع، ضرورت و اهمیت تحقیق، پیشینه موضوع، سوالها، فرضیه ها، روش تحقیق و زمانبندی مراحل تحقیق و محدودیتها و مشکلات پرداخته شده است. فصل دوم نظماهنگ قرآن است که شامل مفهوم نظماهنگ ، نظماهنگ  واژگانی قرآن و بررسی نظماهنگ درونی و بیرونی قرآن  و انواع تناسب های آهنگین در قرآن می باشد.
فصل سوم بحث پیرامون اعجاز بیانی قرآن است که به مسائلی از قبیل ابعاد اعجاز، گزینش کلمات، سبک و شیوه بیان، نظماهنگ قرآن و وحدت موضوعی پرداخته شده است و نکته ها و ظرافت های مختلفی که در قرآن وجود دارد مورد بررسی قرار گرفته است. فصل چهارم که درآمدی بر موسیقای قرآنی است به بررسی موسیقی قرآن از دیدگاه حکمت و عرفان، موسیقی قرآن و فطرت انسانی ، موسیقی برخاسته از حروف و ترکیبات و  ساختار جملات و موسیقی درمانی قرآن پرداخته شده است. امیدوارم این تحقیق بتواند کمکی باشد در جهت تدبر و تامل درآیات قرآنی و گامی موثر در جهت انس و الفت با قرآن و تقرب به درگاه الهی باشد. 

فهرست مطالب

مقدمه     1
فصل اول:  کلیات    2
تعریف و تبین موضوع    3
ضرورت و اهداف تحقیق    4
پیشینه موضوع     4
فرضیه ها و سوالات اصلی و فرعی     5
روش تحقیق    6
زمان بندی مراحل انجام تحقیق    6
محدودیت ها و مشکلات     7
فصل دوم:  نظماهنگ قرآن    8
2-1 . مفهوم نظماهنگ     9
2-2. نظم آهنگ واژگانى قرآن    11
2-3.بررسی نظم آهنگ درونی و بیرونی قرآن     17
2-4.. انواع تناسب‏هاى آهنگین (نظماهنگ) در قرآن كریم     19
فصل سوم : اعجاز بیانی قرآنی    33
3-1  ابعاد اعجاز  قرآن     34
3-2. گزینش کلمات     34
3-3. سبك و شیوه بیان    36
3-4.  نظم آهنگ قرآن    37
3-5. وحدت موضوعی یا تناسب معنوی آیات    52
3-6. نكته ها و ظرافت ها    54
فصل چهارم:درآمدی بر موسیقای قرآنی    57
4-1. موسیقی قرآن‌ از دیدگاه‌ حكمت‌وعرفان‌    59
4-2. موسیقی  قرآن و فطرت انسانى    68
4-3. موسیقی برخاسته از حروف، ترکیبات و ساختار جملات    71
4-4. موسیقی درمانی قرآن     74
نتیجه گیری نهایی     79
منابع و مآخذ     80

مقدمه :
بدون شک معجزه برای پیامبران، به ویژه الوالعزم- یک وسیله اثباتی به شمار می رود تا سند نبوت و شاهد صدق دعوت آنان قرار گیرد و گواه آن باشد تا که از جهات غیب پیام آورده اند معجزه باید به گونه ای انجام گیرد که تا کارشناسان همان دوره به خوبی تشخیص دهند که آن چه ارائه شده به درستی نشانه ماورای جهان طبیعت و بیرون از توان بشریت است و هیچ گونه ظاهر سازی در کار نیست و این واقعیت باید برای همیشه محفوظ بماند از همین رو معجزه اسلام قرآن است که با شیواترین سبک و رساترین بیان و استوار ترین محتوا بر عرب عرضه شد در حالی که یگانه مهارت عرب آن دوره در زبان و بیان آنان بوده و به خوبی تشخیص دادند که این سخن نمی تواند ساخته بشر باشد که این گونه آنان را از هم آوردی ناتوان ساز. تحقیق حاضر که با هدف آشنایی صحیح خود و نسل جوان با زبان فصاحت و بلاغت قرآن نوشته شده است در چهار فصل جداگانه با عناوین نظماهنگ قرآن و اعجاز بیانی آن و درآمدی بر موسیقای آن مورد بررسی قرار گرفته است.  قرآن  چه از – لحاظ نظم و چه از لحاظ محتوا- چنان پا برجاست که ارباب ادب و سخن دانان عرب اعجاز قرآن را در گروه فصاحت و بلاغت والای آن دانسته اند و رسا بودن بیان و روان بودن عبارات که در چینش واژه ها رعایت شده است و نظم کلمات که هر یک در جای مناسب خود قرارگرفته است آن چنان ترکیبی بوجود آورده که از لحاظ تعبیر و آوای الفاظ و کلمات بافتی به هم پیوسته فراهم آورده است. امید است که نوشته حاضر بتواند پاسخگوی سوالات نسل جوان درباره نظماهنگ قرآن بوده است.

 

منابع و مآخذ
•    قرآن
•    نهج البلاغه
1.    آراسته حسین جوان ، درسنامه علوم قرآنی، دفتر تبلیغات اسلامی، حوزه علمیه قم، موسسه بوستان، کتاب 1385
2.    ابراهیم انیس، آوا شناسی زبان عربی، ترجمه ابوالفضل علاّمی، صفر سفید‌رو/67، 68، انتشارات اسوه، 1374.
3.     اقرام البستان، فؤاد، فرهنگ جدید عربی به فارسی ( ترجمه المنجد الطلاب) ترجمه محمد بندر ریگی حرّ چاپ دوم 1379
4.    امام خمینی، روح الله، سر الصلوات، چهارم، موسسه تنظیم و نشر آثار امام، 1375.
5.    انوری، حسن، فرهنگ بزرگ سخن، ج 2-3 انتشارات سخن، شماره 1385
6.    باطنی، محمدرضا، مسائل زبان شناشی/ 51-59 انتشارات آگاه، تهران، 1355
7.    جوادی‌ آملی، تفسیر موضوعی، مبادی‌ اخلاق‌ در قرآن، قم، اسرأ،
8.    حجتی،سید محمد باقر،پژوهشی در تاریخ قرآن كریم/140، 141،دفتر نشر فرهنگ اسلامی،چاپ پنجم،تهران، 1368.
9.    حسن عرفان، پژوهشی در شیوه‌های اعجاز قرآن/41، دار‌القرآن الكریم حضرت آیت‌الله گلپایگانی، قم، 1369.
10.    حسینی تهرانی، محمد حسین، یادنامه‌ی عالم ربانی علامه سید محمد حسین طباطبایی تبریزی/24، انتشارات باقر العلوم.
11.    سید قطب؛ آفرینش هنرى در قرآن، ترجمه محمد مهدى فولادوند، 102 – 103.
12.    سیوطی، جلال‌الدین، الاتقان‌ فی‌ علوم‌القرآن، رحلی، بیروت، دارالمعرفه، بی‌تا
13.    طالقانى، سید محمود؛ پرتوى از قرآن، ج 2 از جزء سى ام، /254-255.
14.    طوسی، خواجه نصیرالدین، شرح الاشارات و التمهیدات، دوم، دفتر نشر کتاب، 1403 ه.ق
15.    غزالی، احیأ العلوم، تصحیح‌ شیخ‌ عبدالعزیز السیروان، دوم، بیروت، دارالعلم، بی‌تا و دارالكتب‌العلمیه، 1986
16.    غلام علیزاده، خسرو، بررسی مفاهیم بنیادی زبان شناسی، آستان قدس رضوی، 1375 .
17.    قریشی، سید علی اکبر، قاموس قرآن ، ج 3، داراکتب الاسلامیه، چاپ حیدری، هشتم بهار 1387
18.    كدكنی،  محمد رضا شفیعی ،موسیقیِ شعر/62، انتشارات آگاه، تهران، 1368. 11.
19.    كلینى، محمد بن یعقوب، اصول كافى، تحقیق استاد على اكبر غفارى، 632 / 2.، ج 2-3-16،داراکتب الاسلامیه، حیدری، چ هشتم، 1387
20.    کلینی، محمد بن یعقوب، اصول‌ كافی، تحقیق شیخ محمد جواد فقیه، بیروت، دارالاضوأ، 1413 ه.ق، كتاب‌الایمان‌ والكفر، باب‌ سوم.
21.    مجلسى، محمد باقر؛ بحارالانوار، 207/89، ج 93، اسلامیه چهارم، 1385
22.    محمدی نیا، اسداله، بهشت جوانان، بسط اکبر 1387
23.    محمود، مصطفى؛ القرآن محاوله لفهم عصرى، چاپ ششم، دارالمعارف، قاهره، / 14 – 17، 1369
24.    معرفت، محمد هادی، علوم قرآنی، موسسه فرهنگ تمهید 1380
25.    معرفت، محمدهادى؛ نظماهنگ در قرآن، میراث جاویدان، سال اول، شماره اوّل، 1371، ش /4.
26.    معین، دکتر محمد، فرهنگ فارسی معین ، ج 1،2،3 به اهتمام عزیز الله مهدیزاده « دیبا» ثامن دوم 1386
27.    مندور، محمد؛ در نقد و ادب، ترجمه دكتر على شریعتى، / 139-140
28.    میر محمدی زرندی، سید ابوالفضل، تاریخ و علوم قرآن دفتر انتشارات اسلامی 1375
29.    میرزا خانی حسین، نگرشی نو در مبانی فقهی موسیقی سازی و آوازی/126، چاپخانه علمیه، قم، 1369.
30.    جعفری، محمدتقی‌ ، فصلنامه‌ هنر، زمستان‌ – بهار، شماره‌ 2، ص‌ 61 – 62.
31.    نجمی، محمدصادق، شناخت قرآن، دفتر مدینه العلم، قم، شعبان 1402
32.    نهایه ابن اثیر، 3/391، به نقل از آیت‌اللّه محمد هادی معرفت، نظماهنگ در قرآن كریم،مجله‌ی وقف میراث جاویدان، شماره‌ی 3.
33.    یثربی، سیدیحیی‌ ، فلسفه‌ عرفان، چاپ‌ دفتر تبلیغات‌ اسلامی، قم، 1366، ص‌ 310.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید