دانلود تحقیق بررسی نقش مدیران آموزشی در کارآیی معلمان از دیدگاه معلمان در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق بررسی نقش مدیران آموزشی در کارآیی معلمان از دیدگاه معلمان در فایل ورد (word) دارای 95 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق بررسی نقش مدیران آموزشی در کارآیی معلمان از دیدگاه معلمان در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود تحقیق بررسی نقش مدیران آموزشی در کارآیی معلمان از دیدگاه معلمان در فایل ورد (word)

فصل اول
بیان مسئله
ضرورت واهمیت پروژه
اهداف پژوهش
محدودیت ها ومشکلات تحقیق
سوال ها یا فرضیه های اهم
محدودیت ها و مشکلات تحقیق
تعریف متغییرها یا اصطلاحات فنی
فصل دوم
بخش اول
مدیریت درجهان
مدیریت درایران
بررسی اجمالی مدیریت
ویژگیهای مدیران
وظایف مدیران
مهارتهای لازم برای مدیرآموزشی
شیوه هاواصول مدیریت
1 اصل مشورت
2 اصل برابری افراد در برابر قانون
3 اصل استفاده ازتشویق وتنبیه
4 تحریم استبداد
خصوصیات مدیرنمونه
1 اعتقاد و تعهد در کار
2 تخصص ومهارت
3 وسعت نظروانعطاف پذیری ودوری ازخودمحوری
4 انصاف وبی غرضی
5 قدرت تفکروابتکار
خوش رفتاری وصبروشکیبایی
6 قاطعیت،شهامت،اعتمادبه نفس
ویژگیهای مدیران موفق درمدارس
مشکلات اساسی مدیران
بخش دوم
پیشینه تحقیق
مدیریت مبتنی برقدرت سازمانی
تحلیل وبررسی انجام شده
فصل سوم
روش جمع آوری اطلاعات
روش تحقیق
روش نمونه گیری
جامعه آماری
روش آماری
توصیف شاخصهای مورد استفاده
روش تجزیه وتحلیل
فصل چهارم و پنجم
توصیف و استنباط نتایج مربوط به هر یک ا ز فرضیه ها
فرضیه (1)
فرضیه
فرضیه
فرضیه
تحلیل کلی موضوع به روش آمار توصیفی
تحلیل کلی موضوع به روش آمار استنباطی (خی دو)
مقایسه خی دوهای هر یک از فرضیه ها با جدول کای اسکوئر
فصل ششم
نتیجه گیری
پیشنهادات
الف) کاربردی
ب) برای محققان ارجمند
منابع و مآخذ
پیوستها

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود تحقیق بررسی نقش مدیران آموزشی در کارآیی معلمان از دیدگاه معلمان در فایل ورد (word)

1 پور ظهیر ، دکتر علی تقوی ، برنامه ریزی آموزشی و درسی ، انتشارات آگاه ، چاپ نهم ، تابستان
2 دلاور ، دکتر علی ، روشهای تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی ف انتشارات دانشگاه پیام نور ، چاپ اول ، مرداد
3 رسولی ، ابراهیم ، تحقیق در بررسی ساخت شخصیتی در ایران و تاثیر آن در کارایی معلمان
4 علاقه مند ، دکتر علی ، مقدمات در مدیریت آموزشی ، انتشارات پیام نور ،
5 علاقه مند ، دکتر علی ، جامعه شناسی آموزش و پرورش ، انتشارات فروردین ، چاپ
6 عسگریان ، مصطفی ، سازمان مدیریت آموزش و پرورش ، انتشارات امیر کبیر ،
7 فصلنامه مدیریت در آموزش و پرورش ، سالهای 71 – 72 –
8 فیلیپ کومبر ، ترجمه حسن و کوکب صفاری ، بحران جهانی تعلیم و تربیت
9 محمدی ، جمیله و لغزشی ، مریم ، تحقیق در مورد برخورد مدیران با معلمان و تاثیر آن در کارآیی معلمان
10 هدایتی ، مجید ، بررسی سبکهای مدیریت ،
11 مجله پزوهش های تربیتی دانشگاه تربیت معلم تهران
12 فصلنامه مدیریت در آموزش و پرورش زمستان سال
13 خلیلی شورینی ، دکتر سیاوش ، روش های تحقیق در علوم انسانی ، چاپ دوم ، انتشارات یادواره

بیان مسئله 

..نقش مدیران آموزشی درکارایی معلمان ،،مسئله یامشکلی که دراین تحقیق به دنبال یافتن پاسخ به آن هستیم مسئله نقش مدیران آموزشی درکارآیی معلمان می باشند. همه اهل فن واقف می باشندکه مدیرازنظرکاری ونقشی که در سازمان (مدرسه)به عهده دارد به عنوان پلی می باشدمیان اداره آموزش وپرورش منطقه آموزشی وکارکنان آموزشگاه ،دراین بین هم اداره وهم کارکنان مدرسه علی الخصوص معلمان ازمدیریت آموزشگاه انتظاراتی دارند.که مقاومت ازهم ولی مکمل یک دیگر (که نتیجه هردوانتظارات ،یعنی سازمان وکارکنان در جهت بهبودکارآیی می باشد)

دراین تحقیق سعی شده است درخصوص چگونه گی عملکرد مدیراموزشگاه دررابطه بامعلمان موردبحث وبررسی قرارگیرد.تامشخص گردد چقدراخلاق ورفتارمدیر،کارآیی معلمان راتحت تاثیرقرارمیدهد ویااینکه میزان آشنایی مدیربااهداف آموزشی ونحوه برنامه ریزی دقیق مدیربااستفاده ازاصول برنامه ریزی ویاثبات مدیریت واستفاده ازروابط انسانی شایسته درکارآیی معلمان موثرمی باشد وتا ثیرآنهاچقدرمی تواندباشد.تابااستفاده ازراه کارهای مناسب مدیریت مدرسه باچشمانی بازوآگاهی بیشتر درجهت رسیدن به اهداف سازمان همراه باایجاد فضای مناسب جهت رضایت معلمان حرکت نماید.وتا بتواند دیگر مدیران راهم در چگونه گی اداره مدرسه راهنمایی های لازم را ارائه نماید

ضرورت واهمیت پروژه 

تحقیق گرانبهاترین امر،برای آنانی است که به آزادی نائل شده اند،

آنان که دلی دردمند دارند،بامحیط خویش درتعاملندودربرخوردبا موقعیت های مسئله ای ،به آسانی از کنار آن نمی گذرند ودر تلاش حل مسائل ودستیابی به حقایق ،روزوشب می گذرانند،محققان واقعی را رقم می زنند[1] ودر این تحقیق سعی شده است در رابطه بااهمیت وحساسیت کار مدیرت وچگونگی تاثیرگذاری عملکردمدیر برروی کار آیی معلمان ،به صورت عملی هرچند بطور جزئی بحث وبررسی گرددتا به مدیران زحمتکش که به دنبال پیدا کردن راههای علمی وجهت خدمت به نظام آموزشی همگام با رضایت معلمان هستندراه کارهای نشان داده شود

اهداف پژوهش 

اهداف اصلی دراین پژوهش عبارت است از:

بررسی نقش مدیران آموزشی درکارآیی معلمان از دیدگاه معلمان میباشد وتمایل به بهسازی مدیریت درصحنه تعلیم وتربیت وتحقق آرمان های عالیه انسانی ازطریق،افزایش کارآیی وایجاد انگیزه وعلاقه مندی درمعلمان وکلیه دست اندر کاران تعلیم وتربیت ازطریق اعمال شیوه های صحیح ومطلوب مدیران آموزشی ونیز شناسایی نقش مدیران وکسب آگاهی درزمینه وظایف،ویژگیهای،مهارت ها،خصوصیا ت ها وهمچنین وضعیت آموزشی،اجتماعی وتحقیقی آنا ن

محدودیت ها ومشکلات تحقیق

کمبودمنابع مورداستفاده درزمینه مدیریت

هزینه بالای چاپ وصحافی

عدم همکاری دقیق بعضی ازمعلمان درپاسخ گویی به سوالات پرسشنامه

مشکلات ومسئولیت های زندگی وشغلی محقق

سؤال ها یا فرضیه های اهم

تاچه حدتوجه به روابط انسانی درمدرسه درکارآیی معلمان تاثیر دارد

2ثبات درمدیریت تاچه اندازه موجب برقراری تفاهم میان مدیروکارکنان می شود؟

3میزان آشنایی مدیران بااهداف آموزش وپرورش چه تاثیری برمیزان تحقق هدفها توسط معلمان دارد؟

4برنامه ریزی دقیق به وسیله معلمان تاچه حدکارآیی معلمان راتحت تاثیرقرارمی دهد؟

– محدودیت ها و مشکلات تحقیق

 تعریف متغییرها یا اصطلاحات فنی

1آموزش پرورش: فراگردی است که به واسطه آن افراددروضعیت های سازمان یافته اجتماعی درمعرض آموزش منظم دانشها به مهارات ها،رفتارها وگرایش های خاص قرار می گیرند.[2]

2سازمان: سازمان عبارت است ازهماهنگی معقول تعدادی ازافراد که برای تحقق هدف یامنظورمشترکی ازطریق تقسیم وظایف وبرقراری وروابط منظم ومنطقی به طورمستمرفعالیت میکنند.[3]

3برنامه ریزی: برنامه ریزی عبارت است ازتعیین نمودن هدف های اختصاصی وخطوط بزرگ عملیاتی سازمان وآماده نمودن امکانات لازم ازنظرمادی ونیروی انسانی دررابط بابرآوردهدفها.[4]

4مدیریت آموزش پرورش: مدیریت آموزش پرورش عبارت است ازایجادزمینه وفراهم ساختن وسیله به منظوربروزوبکارگیری استعدادهای دانش آموزان ودانشجویان،تحکیم بخشیدن به روابط انسانی اتخاذروش وتعیین خط مشی اصولی درکلیه اموربرای بارورساختن هدفهای تربیتی. [5]

5سازمان دهی: تعیین صریح حدودواختیارات وتفکیک وظایف مسئولان وبرقراری روابط منظم ومنطقی بین افرادبه منظورانجام دادن کاروتحقق هدفهای معین.[6]

6هماهنگی: یعنی هم سووهم جهت کردن ووحدت بخشیدن به فعالیت های واحدهای سازمان درجهت هدفهای آن.[7]

7مشکل:به معنای تفاوت بین عمل کردواقعی وعمل کردمطلوب.[8]

1 خلیلی شورینی ، دکتر سیاوش، روشهای تحقیق در علوم انسانی ، چاپ دوم

1 علاقه مند ، جامعه شناسی آموزش و پرورش ، سال 67 ، ص

2 علاقه مند ، مقدمات مدیریت آموزشی ، 1369 ، ص

3 سازمان و مدیریت آموزش و پرورش ، عسگریان ، ص

1 همان منبع ، ص

2 فصلنامه مدیریت در آموزش و پرورش ، پاییز 71 ، ص

3 فصلنامه مدیریت در آموزش و پرورش ، پاییز 71 ، ص

4 نیک نامی ، دکتر مصطفی ، نظارت و راهنمایی آموزشی ، ناشر ، سمت

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پاورپوينت انواع ارزشيابي در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این پروژه به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 دانلود پاورپوينت انواع ارزشيابي در فایل ورد (word) دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت دانلود پاورپوينت انواع ارزشيابي در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پاورپوينت انواع ارزشيابي در فایل ورد (word)

انواع ارزشیابی
اصطلاحات و مفاهیم مربوط به ارزشیابی
ارزشیابی توصیفی واهداف آن
ویژگی های ارزشیابی توصیفی
آثار ارزشیابی توصیفی
راه های اشاعه ی ارزشیابی توصیفی
شیوه های اجرایی ارزشیابی توصیفی
موانع و مشکلات ارزشیابی توصیفی

انواع ارزشیابی

ارزشیابی سنتی(فعلی یا موجود)

ارزشیابی توصیفی(کیفی یا بدیل)

اصطلاحات و مفاهیم مربوط به ارزشیابی

اندازه گیری

آزمون

آزمودن

سنجش

ارزشیابی

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

ارزشیابی سنتی و کاستی های آن

سطحی سنجی

اعتبار و روایی اندک

اندازه گیری کمّی و غیر مستقیم

مغالطه ی هدف و وسیله

مغالطه ی جزء و کل

اضطراب امتحان

فشار نهادی برای کسب نمره

ایجاد رقابت نا مطلوب

امتحان ابزار تهدید و ارعاب

حذف یا کاهش خلاقیت

تقلّب

ایجاد نگرش منفی نسبت به درس و مدرسه

یادگیری نتیجه مدار

ارزشیابی توصیفی واهداف آن

بهبود کیفیت فرآیند یاددهی-یادگیری

فراهم نمودن زمینه ی مناسب برای حذف فرهنگ بیست گرایی

تأکید بر اهداف عالی آموزش و پرورش ازطریق توجه به فرآیند

ایجاد زمینه ی مناسب برای حذف حاکمیت مطلق امتحانات پایانی

افزایش بهداشت روانی محیط یاددهی-یادگیری

جایگزین کردن مقیاسها وابزارهای کیفی برای ارزشیابی تغییرات کیفی

وی‍‍‍ژگی های ارزشیابی توصیفی

توجه به فرآیند وفرآورده

چند جانبه نگری

پویایی

کاهش اضطراب

کثرت وکیفیت در ابزار

تلاش درونی وبیرونی

بازخورد

رویکرد سنجشی-آموزشی

آثار ارزشیابی توصیفی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله برنامه درسی، ابزاری برای نیل به تربیت اخلاقی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله برنامه درسی، ابزاری برای نیل به تربیت اخلاقی در فایل ورد (word) دارای 29 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله برنامه درسی، ابزاری برای نیل به تربیت اخلاقی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله برنامه درسی، ابزاری برای نیل به تربیت اخلاقی در فایل ورد (word)

چکیده  
مقدمه  
اهمیت و ضرورت برنامه‌ریزی درسی  
مفهوم‌شناسی بحث  
الف. برنامه درسی  
ب. تربیت اخلاقی  
ج. برنامه درسی تربیت اخلاقی  
مبنای انسان‌شناختی برنامه درسی تربیت اخلاقی  
عناصر (عوامل) برنامه‌ درسی  
1 اهداف یا آرمان برنامه درسی تربیت اخلاقی  
2 ضرورت تلقی درست از فرایند یادگیری  
3 توجه به نقش یادگیرنده در برنامه درسی  
4 توجه به نقش محیط و فضا در برنامه درسی  
5 توجه به نقش معلم در برنامه درسی  
6 توجه به راهبرد تدریس در برنامه درسی  
7 داشتن تلقی درست از ارزشیابی در برنامه درسی تربیت اخلاقی  
نتیجه‌گیری  
پی‌نوشت‌ها:  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله برنامه درسی، ابزاری برای نیل به تربیت اخلاقی در فایل ورد (word)

نهج البلاغه، ترجمه مصطفی زمانی، تهران، نبوی، 1374

اسلاوین، رابرت‌ایی، روان‌شناختی تربیتی ـ نظریه و کاربست، ترجمه یحیی سیدمحمدی، تهران، روان، 1385

جمعی از نویسندگان، تربیت دینی در جامعه اسلامی معاصر: گفت‌وگوها، قم، مؤسسه آموزشی و‌ پژوهشی امام خمینی(ره)، 1388(الف)

جی. پی، میلر، نظریه‌های برنامه درسی، ترجمه محمود مهرمحمدی، چ چهارم، تهران، سمت، 1386

خمینی، روح‌الله، شرح چهل حدیث، چ چهارم، تهران، مؤسسه نشر و تنظیم آثار امام خمینی(ره)، 1373

داودی، محمد، نقش معلم در تربیت دینی، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ‌1384

دهقان، اکبر، راه رشد، تهران، مرکز فرهنگی درس‌هایی از قرآن، 1379

سیلور، جان گالن و ویلیام ام، الکساندر و آزنور جی، لوئیس، برنامه‌ریزی درسی برای تدریس و یادگیری بهتر، ترجمه غلامرضا خوی‌نژاد، چ پنجم، مشهد، به نشر، 1378

شاملی، عباسعلی، تربیت اخلاقی، پیش‌فرض و چالش‌ها، قم، معارف، 1386

صافی، احمد، آموزش و پرورش ابتدایی، راهنمایی تحصیلی و متوسطه، چ پنجم، تهران، سمت، 1382

کدیور، پروین، روان‌شناسی تربیتی، چ سوم، تهران، سمت، 1381

مجموعه مقالات کنگره آثار و اندیشه تربیتی حضرت امام خمینی(ره)، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، 1374

مصباح، محمد‌تقی، جامعه و تاریخ، چ چهارم، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، بی‌تا

ـــــ ، پند جاوید، نگارش علی زینتی، قم، مؤسسه آموزشی و ‌پژوهشی امام خمینی(ره)، 1384

ـــــ ، اخلاق در قرآن‌، تحقیق و نگارش، محمدحسین اسکندری، قم، مؤسسه آموزشی و‌ پژوهشی امام خمینی(ره)، 1378

ملکی، حسن، مبانی برنامه‌ریزی درسی آموزش متوسطه، تهران، سمت، 1379

ـــــ ، برنامه درسی(راهنمای عمل)، چ هفتم، تهران، مدرسه، 1388

مهرمحمدی، محمود، برنامه درسی نظرگاه‌ها، رویکردها و چشم‌اندازها، چ دوم، مشهد، به نشر، 1383

میرزا محمدی، محمدحسین، «بررسی آراء و اندیشه‌های تربیتی فارابی»، مصباح، سال چهاردهم، ش 57، ماه‌های خرداد و تیر، ص7-38

نصری، عبدلله، مبانی انسان‌شناسی در قرآن، تهران، فیض کاشانی، 1372

چکیده

تربیت اخلاقی یکی از مهم‌ترین مسائل آموزشی ‌و تربیتی می‌باشد. دستیابی به این هدف بزرگ در نهاد آموزش‌ و پرورش، نیازمند نقشه‌ای است که در ادبیات علوم تربیتی، به آن برنامه ‌درسی می‌گویند. این طرح و نقشه، زمانی می‌تواند آن نهاد را به اهداف مطلوب خود برساند که بر مبانی، اصول و شیوه‌های دینی و ارزشی فرهنگ حاکم بر آن کشور استوار باشد. نیل به الگوی برنامه درسی تربیت اخلاقی مبتنی بر تعالیم دینی، که هدف اصلی تحقیق است، می‌تواند نیل به طراحی برنامه درسی جامع در زمینه تربیت دینی را فراهم سازد. این مقاله، با رویکردی توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از منابع کتاب‌خانه‌ای، به بررسی و تبیین ویژگی‌های برنامه درسی تربیت اخلاقی، بر اساس نظرات علامه مصباح یزدی پرداخته است

کلید‌واژه‌ها: تربیت، اخلاق، اصول، شیوه‌ها، تربیت اخلاقی و برنامه درسی.

 

مقدمه

تعلیم و تربیت در زندگی بشر، مهم‌ترین و اساسی‌ترین جنبه زندگی است. مشخصه جامعه سالم و توسعه‌یافته، صرفاً به داشتن موقعیت جغرافیایی خوب و معادن متنوع و منابع مالی نیست، بلکه جامعه سالم و توسعه‌یافته، جامعه‌ای است که دارای نظام تعلیم و تربیتِ پویا بانشاط، زنده و مترقی است. چنین نظامی می‌تواند انسان‌های آزاد، مستقل، اخلاقی، و مبتکر بسازد که جامعه را به سامان مادی و تعالی معنوی برساند. از نگاه علامه مصباح یزدی، در باب اهمیت امر تعلیم و تربیت، می‌توان گفت: «فراهم آمدن زمینه رشد و استکمال معنوی و باطنی آدمیان بیش از هرچیز مدیون نهاد تعلیم و تربیت است، نه هیچ نهاد دیگری؛ زیرا در سایه تعلیم عقاید هستی‌شناختیِ صحیح و ارزش‌شناختیِ صحیح و بر طبق ارزش‌های پسندیده اخلاقی و حقوقی، می‌توان خداپرستی و استکمال معنوی انسان‌ها را گسترش داد و عمق بخشید

تعالیم اسلام به تربیت جان و پرورش روح آدمی توجه ویژه‌ای دارد؛ زیرا انسان در پرتو تربیت نفس و تزکیه روح، به مراحل کامل انسانیت دست می‌یابد و سرانجام به فلاح و سعادت ابدی نایل می‌شود. چنان‌که حضرت علی(ع) می‌فرماید

اگر فرضاً به بهشت امید نداشتیم و از آتش دوزخ نمی‌ترسیدیم و به ثواب هم عقیده نداشتیم، باز هم سزاوار بود که در جست‌وجوی مکارم اخلاق باشیم؛ زیرا مکارم اخلاق، راه پیروزی و سعادت را به انسان نشان می‌دهد

جامعه امروز بشر دچار بحران هویت معنویت و اخلاق شده است. از این‌رو، امروزه نیاز بشر به تزکیه و پرورش، به مراتب بیش از نیاز او به تعلیم و آموزش است

بی‌شک یکی از اهداف تأسیس آموزشگاه‌های رسمی (مدارس) کشور، تربیت اخلاقی دانش‌آموزان است. «مکتب و مدرسه عبارت است از: تأسیساتی که برای تربیت اخلاقی و علمی و بدنی ابناء نوع بشر دایر می‌گردد».3 بر این اساس، دانش‌آموزان اماناتی در دست مراکز آموزشی هستند که این مراکز سهم مؤثری در شکوفایی استعدادها، بروز خلاقیت و تربیت اخلاقی آنها دارند که در سایه آگاهی و بصیرت حاصل می‌شود

بنابراین، نهاد آموزش و پرورش، که یکی از گسترده‌ترین نهاد‌های اثرگذار و جهت‌دهنده در همه کشورهاست، با توجه به مخاطبان فراوان و مستعدی که دارد و با توجه به رسالت‌های آموزشی و پرورشی خود، باید برنامه تربیت اخلاقی را جزء اصلی‌ترین و محوری‌ترین مسائل آموزشی ‌و تربیتی خود قرار دهد. این ضرورت، که برخاسته از نقش و جایگاه اخلاق در حیات انسانی است، زمانی مورد تأکید قرار می‌گیرد که وظیفه اصلی این نهاد را احیای فطرت دینی انسان‌ها بدانیم؛ چرا که رسالت متولیان امر تعلیم و تربیت، بیدار کردن فطرت انسان‌ها و پاک‌کردن غبار غفلت از آنهاست تا انسان حضور خدا را در زندگی و از درون خود لمس کرده، گرایش او به دین و اخلاق آشکار گردد

امروزه یکی از دغدغه‌های موجود در نظام‌های آموزشی، چگونگی تربیت اخلاقی است. در بحث تربیت اخلاقی، صرف شناخت ضرورت و جایگاه آن در میان ابعاد تربیت، مطرح نیست. امروزه مسئولان و برنامه‌ریزان، به دنبال راهکار عملی برای حل این مشکل هستند. به نظر می‌رسد «برنامه درسی»، در این زمینه می‌تواند نقش هماهنگ کننده همه عوامل دخیل در تربیت را ایفا نموده، کارساز باشد

برنامه درسی همواره بین دو نیروی انسانی ـ معلم و شاگرد ـ در تعلیم و تربیت رابطه برقرار می‌کند، و می‌توان از آن به منزله قلب نظام تعلیم و تربیت و ابزاری در جهت تحقق اهداف آموزش و پرورش یاد کرد. برنامه‌ درسی از اساسی‌ترین و مهم‌ترین موضوعات و مسائل آموزش و پرورش رسمی به شمار می‌رود. به عقیده نگارنده، برنامه درسی را باید بر پایه اصلی تعلیم و تربیت دانست و به نظر می‌رسد کیفیت آموزش و پرورش یک جامعه را از روی محتوای برنامه تحصیلی آن در مقاطع مختلف، ارزیابی می‌کنند

این مقاله، به منظور تبیین ویژگی‌های عناصر برنامه درسی تربیت اخلاقی، بر اساس مبانی دینی، با مراجعه به آثار گفتاری و نوشتاری علامه مصباح یزدی، به عنوان یک اندیشمند در عرصه مباحث دینی و صاحب‌نظر در عرصه تربیت اخلاقی، برخی از مبانی، اصول و شیوه‌ها‌ی تربیت اخلاقی ایشان را کشف و استنباط کرده و با اشراب آن اصول و شیوه‌ها، به بیان الگویی مطلوب، به طراحی برنامه درسی تربیت اخلاقی پرداخته است

اهمیت و ضرورت برنامه‌ریزی درسی

از آنجا که برنامه درسی بیانگر هدف‌ها و آرمان‌های تربیتی و نیز منعکس کننده ارزش‌ها و اعتقادات و به طور کلی، فرهنگ یک کشور است، پرسش اصلی این است ‌که اگر بخواهیم برنامه درسی تربیت اخلاقی متناسب با فرهنگ دینی خود طراحی کنیم، چه مبانی، اصول و شیوه‌هایی را باید مورد توجه قرار دهیم؟ اصول و شیوه‌های تربیت اخلاقی در برنامه درسی آموزش و پرورش رسمی چیست؟ ویژگی‌های برنامه درسی تربیت اخلاقی مبتنی برآموزه‌های دینی اسلام کدام‌اند؟

بدین منظور، با بهره‌گیری از آموزه‌های دینی و اسلامی، می‌توان به شیوه‌ای مؤثر در به فعلیت رساندن استعدادهای معنوی انسان‌ها تلاش نمود تا ره آورد این نظام آموزشی، فارغ‌التحصیلانی واجد صفات اخلاقی باشند

مفهوم‌شناسی بحث

الف. برنامه درسی

«برنامه درسی»، به محتوای رسمی و غیررسمی، روش، و آموزش‌های آشکار و پنهانی اطلاق می‌گردد که به وسیله آنها، شاگردانِ تحت هدایت مدرسه، دانش لازم را به دست آورند، مهارت کسب کنند و گرایش و ارزش‌ها را در خود تغییر دهند

ب. تربیت اخلاقی

علامه مصباح یزدی، با مفروض گرفتن انواع تربیت‌ها‌ی موجود در جامعه و مقایسه آنها با یکدیگر، تربیت اخلاقی را این‌گونه تعریف می‌کند: «تربیت اخلاقی برنامه‌ریزی برای رشد اخلاق متربیان، دانشجویان و دانش‌آموزان در جهت مطلوب اسلام است»

ج. برنامه درسی تربیت اخلاقی

تربیت اخلاقی مستلزم فراهم کردن زمینه‌های آموزشی و پرورشی خاص برای شکوفایی و تثبیت یک سلسله ارزش‌های اخلاقی فطری است که انسان از آغاز تولد با خود به همراه دارد.6 با توجه به آیات اولیه سوره مبارکه شمس، نفس انسان، هم استعداد ترقی و تکامل، و هم استعداد سقوط و تنزل را دارد. انسان اگر نفس خود را «تزکیه» کند، رشد می‌کند و بارور می‌شود. اما اگر آن را «تدسیه» نماید، رو به ضعف و سستی رفته و فاسد می‌گردد

بنابراین، با توجه به حضور فطری ارزش‌ها در انسان، و با ملاحظه تعریف‌های علمای اخلاق و اندیشمندان تعلیم و تربیت در این زمینه، و با توجه به نقش و کارکردی که برای مدارس بیان شده است، برنامه درسی تربیت اخلاقی عبارت است از: برنامه‌ریزی برای چگونگی به کارگیری و پرورش استعداها و قوای درونی ـ قابلیت‌های اخلاقی ـ و همچنین توسعه و تثبیت صفات و رفتارهای پسندیده اخلاقی، به منظور نیل به فضائل عالی اخلاقی و دوری از رذیلت‌ها و نابود کردن آنهاست. این برنامه‌ریزی شامل محتوای رسمی و غیررسمی، شیوه‌های تدریس،‌ شیوه ارزش‌یابی و فضاهای تربیتی است که از طریق آن برای فراگیران، امکان شناخت توانا‌یی‌های خویش و جهان هستی فراهم می‌شود و بر مبنای آن، فعالیت‌ها و استعدادهای فطری خویش را هدفمند می‌سازند

مبنای انسان‌شناختی برنامه درسی تربیت اخلاقی

نقش پیش‌فرض‌های انسان‌شناختی در نظریه‌ پردازی‌های مربوط به علوم انسانی، بر کسی پوشیده نیست و جهت‌گیری‌های کلی نظریه‌های هر دانشمند، با مبانی انسان‌شناختی او هماهنگ است. همین قاعده در برنامه‌ریزی درسی، که اساس و نقشه راه تعلیم و تربیت، به ویژه تربیت اخلاقی محسوب می‌شود، نیز حاکم است

امام خمینی(ره) در باب ضرورت شناخت انسان، پیش از هرگونه برنامه‌ریزی تربیت، می‌فرماید: از آنجا که انسان موضوع و محور تعلیم و تربیت است، ارائه یک نظام تربیتی صحیح، تنها بر پایه شناخت انسان امکان‌پذیر است و «هر اصلاحی، نقطه اولش خود انسان است.»

اساساً برنامه درسی با پرسش‌های ریشه‌ای و مطرح در فلسفه تعلیم و تربیت رابطه آشکار دارد. بدون پاسخ به این پرسش‌ها، نمی‌توان به برنامه درسی متناسب با نظام اعتقادی و ارزشی در یک نظام دست یافت. از جمله‌ پرسش‌های مطرح در مبانی فلسفی، پرسش از حقیقت و ماهیت انسان است. از جمله عواملی که موجب می‌شود یک نظام تربیتی به اهداف مطلوب خود در باب تربیت انسان نرسد، عدم درک و شناخت صحیح از انسان است؛ چراکه برخی از متخصصان با پی بردن به بخشی از حقیقت وجود آدمی، آن را کل حقیقت وجود او می‌پندارند و بر اساس آن، اقدامات تربیتی را به گونه‌ای برنامه‌ریزی می‌کنند که محصول آن، به جای انسان کامل، مطلوبِ تربیت واقعی انسانی تک‌بُعدی می‌شود. برخی از اندیشمندان شناخت انسان را غیرممکن می‌دانند و کتاب «انسان موجودی ناشناخته» را تألیف کرده‌اند. بعضی از فلاسفه معتقدند که انسان ابتدا وجود دارد و بعد ماهیت خود را می‌سازد.9 بعضی دیگر می‌گویند: انسان موجودی است که حد و ماهیتی ندارد و در یک حد معین متوقف نمی‌شود، بلکه پویاست و در این پویندگی حقّ انتخاب دارد. این پویندگی در جهت کمال تا بی‌نهایت، و در جهت فساد و سقوط تا بی‌نهایت پیش می‌رود.10 و بالأخره طبق نظریه سوم، که برگرفته از رهنمود‌های قرآن کریم است، انسان موجودی است که حد و ماهیتی ندارد و در یک حد معین متوقف نمی‌شود، بلکه در جانب سیر صعودی و سیر نزولی پویا و در نوسان است. به عنوان نمونه، خداوند می‌فرماید: «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَکَّاها وَ قَدْ خابَ مَنْ دَسَّاها»(شمس: 9-10) این در نوسان بودن حالت انسان، ناشی از اعمال و رفتار اختیاری اوست

اکنون این پرسش مطرح می‌شود که اگر به انسان از منظر دین توجه کنیم، چه ملاحظاتی در خصوص انسان و نسبت به برنامه درسی تربیت اخلاقی، به عنوان طرح و نقشه یادگیری می‌توان در نظر گرفت. از منظر دین اسلام، انسان موجودی است دارای استعدادهای فطری عالی و چندبعدی، که هر یک از این ابعاد در کمال انسان نقش ویژه‌ای دارند. بنابراین، برنامه درسی باید به گونه‌ای طراحی گردد که همه ابعاد وجودی انسان را در برگیرد و با فطرت او سازگار باشد

عناصر (عوامل) برنامه‌ درسی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله مدیریت دانش در سازمان ها و مؤسسات آموزشی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله مدیریت دانش در سازمان ها و مؤسسات آموزشی در فایل ورد (word) دارای 34 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله مدیریت دانش در سازمان ها و مؤسسات آموزشی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله مدیریت دانش در سازمان ها و مؤسسات آموزشی در فایل ورد (word)

چکیده  
مقدمه  
دانش  
انواع دانش  
مدل عمومی دانش:  
تعاریف مدیریت دانش(Knowledge Management )  
اهمیت و ضرورت مدیریت دانش  
فرایند مدیریت دانش  
رویکردهای مدیریت دانش  
موانع ایجاد مدیریت دانش در سازمان ها  
1 موانع انسانی :  
2 موانع سازمانی:  
3 موانع فرهنگی:  
4 عوامل سیاسی:  
5 عوامل فنی و تکنولوژیکی:  
تعریف سازمان آموزشی  
لزوم و ضرورت مدیریت دانش در موسسات و سازمان های آموزشی  
مدیران آموزشی و مدیریت دانش  
مدیریت منابع انسانی و مدیریت دانش  
پیامدهای مدیریت دانش در سازمان ها و موسسات آموزشی  
مدیریت دانش در آموزش  
یک رویکرد مدیریت دانش در آموزش  
هدف مدیریت دانش در آموزش  
اجرای مدیریت دانش در سازمان های آموزشی  
راهکارهای پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان های آموزشی  
نتیجه گیری  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله مدیریت دانش در سازمان ها و مؤسسات آموزشی در فایل ورد (word)

آرمسترانگ، مایکل، (1381). “مدیریت استراتژیک منابع انسانی”، ترجمه محمد اعرابی و داود ایزدی،انتشارات: دفتر پژوهش های فرهنگی

ابطحی، حسین و صلواتی، عادل،(1385).” مدیریت دانش در سازمان”.تهران، پیوند نو

اسکات،ریجارد.(1380).”سازمان ها، سیستم های حقوقی، حقیقی و باز”.ترجمه محمد رضا بهرنگی.تهران:انتشارات کمال تربیت

بقایی نیا، مریم،(1386). “مدیریت دانش “.پرتو ملت، نشریه داخلی بانک ملت.سال دوم.شماره

بهرنگی، محمد رضا، (1380).” مدیریت آموزشی و آموزشگاهی”.انتشارات تابان

جاسبی، عبدالله،(1373).” اصول و مبانی مدیریت”. تهران: دانشگاه آزاد اسلامی

جعفری، مصطفی و کلانتر، سید کیانوش،(1382).” مقاله مدیریت دانش در سازمان”. مجله تدبیر. شماره 142

خانیان، محمد ربیع سام، (1387).” خلاقیت و نوآوری در سازمان های آموزشی- مفاهیم- نظریه ها- تکنیک ها و سنجش”.تهران، انتشارات رسانه تخصصی

شریف زاده، فتاح و بودلایی، حسن،( 1387).”مدیریت دانش در سازمان های اداری، تولیدی و خدماتی”. تهران، جهاد دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی

علاقه بند، علی، (1384). “مدیریت عمومی”. تهران: نشر روان

غفارشجاع، نازیلا و رسولی نوری، سمیه،(1388).” مقاله کاربرد تئوری های مدیریت دانش در مدیریت آموزش”

فرنچ، وندال؛ اچ بل،سیسیل، (1382). “مدیریت تحول در سازمان”. مهدی الوانی و حسن دانایی فرد

قریشی، فاطمه سادات و احمدی، پروین،(1387).” نقش مدیریت دانش در موسسات آموزشی”. مجله مدیریت فردا. شماره 20

لیبوویتز،جی، (1384).”مدیریت دانش”. ترجمه محمد حسن زاده. تهران: سازمان مذیریت و برنامه ریزی کشور، معاونت امور اداری، مالی و منابع انسانی

مرادی، ایرج،(1385).مجموعه مقالات نخستین کنگره بین المللی.”دانش، مدیریت دانش و دانش آفرینی”. دانشگاه آزاد اسلامی

مک دانلد، جان،(1381).”مدیریت دانش”،ترجمه بدری نیک فطرت،تهران،کیفیت و مدیریت

منصوری، شرمین(1385).”مدیریت دانش”.صنعت خودرو، شماره

موحدزاده،ایوب،(1387).”مدیریت دانش و سازمان های آموزشی”

نوروزیان، میثم،(1385).” دانش مدیریت دانش”.ماهنامه علمی- آموزشی تدبیر. شماره 176

یمین فیروز،موسی،(1382).”دانش و مدیریت دانش در سازمان ها”. فصلنامه ی کتاب. شماره 53

 یو، چینگ مینگ،(1384).” نقش و تاثیر رهبران سازمانی در نهادینه سازی مدیریت دانش”. ترجمه لیلا جمشیدی. نامه آموزش عالی.شماره

Efraim Turban.) 2003(“Information technology for management: Transforming organizations in the digital economy”، John Wiley & Sons، Ltd

Nonaka, Ikujior. (1994). “A dynamic theory of organizational knowledge creation”. Organization science

Petrids.Lisa & NODINE,Thad(2003).KNOWELDGE MANAGEMENT IN EDUATION: DEFINNG THE LANDSCAPE

 

چکیده

    مدیریت دانش یعنی فرآیند استفاده خلاق، مؤثر و کارآمد از کلیه دانش و اطلاعات در دسترس سازمان به نفع مشتری و در نتیجه به سود خود سازمان و یا به عبارت دیگر فرآیند تبدیل دانش ضمنی به دانش کاربردی. به این ترتیب ملاحظه می شود که دانش دارای فکری است که از دارایی های سنتی سرمایه ای مهم تر خواهد بود. برای بدست آوردن توان تبدیل دانش به مزیت رقابتی، سازمان ها بایستی محیطی فرهنگی به وجود آورند که در آن دانش و اطلاعات تسهیم و مدیریت شود و مورد استفاده قرار گیرد. دانش یکی از عوامل تأثیر گذار در کسب مزیت های رقابتی و منابع جمعی است. در سالهای اخیر شاهد ظهور رویکردهای بی شماری در زمینه مدیریت دانش بوده ایم. قدرت دانش یک منبع ارزشمند و مهم برای حفظ میراث ارزشمند، یادگیری موارد نو و تازه، حل مسایل و مشکلات، ایجاد هسته های رقابت و بنیان نهادن موقعیت های جدید برای فرد و سازمان، در حال حاضر و برای آینده است

مدیریت دانش رویکرد نظام مند خلق، دریافت، سازماندهی، دستیابی و استفاده از دانش و آموخته ها در سازمان است که در سازمانهای آموزشی به بهبود تصمیم گیری، انعطاف پذیری بیشتر، کاهش بار کاری، افزایش بهره وری، ایجاد فرصت های جدید کسب و کار، کاهش هزینه، و بهبود انگیزه کارکنان کمک می کند. مدیریت دانش یکی از ابزار ها برای مقابله با مسایل جاری سازمان و موضوع مهمی است، زیرا به مهم ترین سرمایه ارزشمند سازمان یعنی سرمایه فکری(Intellectual capital) مربوط می شود.(موحدزاده،1387)

مقاله حاضر در ابتدا به تشریح دانش،انواع دانش، مدیریت دانش و  اهمیت و ضرورت مدیریت دانش ورویکردها و پیامدهای مدیریت دانش و موانع  ایجاد آن پرداخته و سپس ضرورت و اهمیت آن را در سازمان ها و موسسات آموزشی را مورد بررسی قرار داده و در پایان راهکارهای پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان ها آموزشی را بررسی کرده است.هر چند در سالهای  اخیر، مدیریت دانش از شهرت زیادی بخصوص در بخش صنعت و تجارت برخوردار گردیده است، اما به نظر می رسد هنوز در ارتباط با  به کار گیری آن ذر سازمان آموزشی ابهاماتی وجود دارد. در این مقاله سعی شده است ضمن اشاره به بعضی از کارکردها و پیامدهای مدیریت دانش در آموزش و سازمان ها ی آموزشی، ضمن تبیین لزوم و ضرورت مدیریت دانش در آموزش، دست اندرکاران نظام آموزشی را، به استفاده از مدیریت دانش در سازمان ها و موسسات آموزشی ترغیب کند.(قریشی،احمدی 1387)

 کلید واژه ها:

       دانش، مدیریت دانش، فرایند مدیریت دانش، سازمان های آموزشی،خلق دانش، مدیریت دانش در سازمان های آموزشی


مقدمه

     در سالهای اخیر، سازمانها و شرکتهای مختلف، پیوستن به روند دانش را آغاز کرده اند و مفاهیم جدیدی، مانند: کار دانشی، دانشکار (دانشگر)، مدیریت دانش، و سازمانهای دانشی، خبر از شدت یافتن این روند می دهند. پیتر دراکر، با به کارگیری این واژگان، خبر از ایجاد نوع جدیدی از سازمانها می دهد که در آنجا به جای قدرت بازو، قدرت ذهن حاکمیت دارد. بر اساس این نظریه، در آینده جوامعی می توانند انتظار توسعه و پیشرفت را داشته باشند که از دانش بیشتری برخوردار باشند. به این ترتیب برخورداری از منابع طبیعی نمی تواند به اندازه دانش، مهم باشد. سازمان دانشی به توانمندی هایی دست می یابد که قادر است از نیروی اندک، قدرتی عظیم بسازد. (ابطحی، صلواتی،1385،پیشگفتار)

 مدیریت دانش در بیشتر سازمانها هنوز در مرحله ابتدایی خود می باشد و این در حالی است که مدیریت داده و مدیریت اطلاعات کانون تحقیقات قابل توجه ای را در حوزه سیستم های اطلاعات به خود اختصاص داده است. مدیریت دانش به طور فزآینده ای یک فعالیت داد و ستد تفکیک ناپذیر برای بیشتر سازمان ها می باشد[Grover and Divennport,2001]. آگاهی مدیران از ارزش سرمایه های فکری، ذهن آنها را متوجه راه های آزاد سازی این ظرفیت ها و توانایی های پرقدرت کرده است؛ به گونه ای که نوناکا و دیگران (2001) اذعان نموده اند که دانش سازمانی، منبع عمده کسب مزیت رقابتی پایدار است. پیتر دراکر، نخستین کسی بود که بیش از 25 سال قبل توجه عموم را به این موضوع جلب کرد و از آن زمان تاکنون سایر متفکران امور مدیریتی و شرکت های پیشرو و متعالی در این زمینه گام برداشته اند [مک دانلد ،1381]

مطالعه و بررسی سیر تکاملی مدیریت دانش از گذشته تاکنون، نشان دهنده تغییراتی در نوع و نحوه تفکر بشر است. روزی پول، ثروت و دارایی های مادی نوعی قدرت محسوب می شد، اما در عصر حاضر داشتن فکر فلسفی،  اندیشه نو و نحوه بکارگیری آن در مسیر درست. روزی فقط خروجی و کمیت اهمیت داشت اما امروزه منابع انسانی داخل مجموعه، مدیران، معلمان، دانش آموزان و کیفیت یادگیری یادگیرندگان. در دنیایی که رقابت بین سازمان ها بسیار فشرده است بکارگیری ابزارهای مدیریتی و فن آوری پیشرفته و نوین شرط اساسی موفقیت یک سازمان ازجمله یک سازمان آموزشی می باشد. سازمان های آموزشی به دلیل سروکار داشتن با رشد و تحول انسان ها از پویاترین سازمان ها محسوب می شوند. تحول تغییر نیز از خصوصیات بارز عصر کنونی است. برای سازگاری سازمان ها با تغییرات و تحولات جهانی و حفظ بقای آنها آموزش مهارت ها و دانش به کارکنان ضروری است[بهرنگی،1380]. که رسیدن به این امر جزء با داشتن مدیری که دارای ذهن فلسفی و آگاه  به دانش روز است امکان پذیر نیست.(موحدزاده،1387)

 در دهه های اخیر، انواع موسسات و از جمله موسسات آموزشی، شاهد تغییرات اساسی در زمینه های ساختار، کارکرد، تغییر نیازها و سبک های مدیریتی خویش بوده اند. موسسات کنونی، اهمیت زیادی جهت درک، انطباق پذیری و مدیریت تغییرات محیط پیرامون خود قائل شده و در کسب و بکارگیری دانش و اطلاعات روزآمد به منظور بهبود عملیات و ارائه ی خدمات و محصولات مطلوب تر به مراجعان خود پیشی گرفته اند. البته منظور از این مراجعان در موسسات آموزشی، دانش آموزان، دانشجویان و والدین آنها و کلیه ذینفعان می باشند.سازمان های آموزشی نیز به منظور انطباق با تغییرات محیط های آموزشی و در پاسخ به نیازهای آموزشی های رو به رشد مراجعان خود، ناگزیر از به کارگیری سبک جدیدی از مدیریت به نام “مدیریت دانش” در موسسات خود می باشند

 این که مدیریت دانش چیست و به چه علت پذیرش این سبک از مدیریت در انواع موسسات وسازمان ها از جمله موسسات و سازمان های آموزشی از اهمیت بالایی برخوردار می باشد، مطلبی است که در این مقاله سعی شده ، به آن پرداخته شود.(قریشی،احمدی،1387)

 دانش

     قبل از اینکه به تعریف دانش بپردازیم، به بیان تفاوت اصلى میان اطلاعات و دانش مى‏پردازیم.اطلاعات، داده‏هاى پردازش شده موجود در رایانه‏ها هستند که به دلیل تأثیر گسترده فناورى اطلاعات و جهانى شدن، به طور فزاینده‏اى براى همگان قابل دسترسى‏ست.اما درباره مفهوم اطلاع تعابیر ضد و نقیض زیادى وجود دارد و صاحب‏نظران، این اصطلاح را به عنوان یک فرآیند، کالا، صفت و;نیز به کار برده‏اند.بلکر اطلاع را به این صورت تعریف مى‏کند:” چیزى که به کمک آن مى‏توانیم از میان مجموعه امکاناتى که نسبت به آنها چیزى نمى‏دانیم، دست به انتخاب بزنیم.”

اما دانش، درک، آگاهى یا شناختى است که در خلال مطالعه، تحقیق، مشاهده یا تجربه و در طول زمان به دست مى‏آید و یک گام بعد از اطلاعات قرار دارد، یعنى داده‏ها (اطلاعات خام)با پردازش در رایانه به اطلاعات تبدیل مى‏شود که این اطلاعات براى همه مساوى و یکسان است و در مرحله بعد، برداشت و استفاده‏اى که از این برون‏داد یا اطلاعات مى‏شود، دانشى است که تولید مى شود.پس دانش متکى به اطلاعات است و امروزه اگر به دانش توجه بیشترى مى‏شود به دلیل تولید زیاد و گسترده اطلاعات است که  براى غلبه، کنترل و استفاده صحیح از آن، راهى جز تبدیل آن به دانش نیست، چرا که افراد در رویارویى با انفجار اطلاعات، به راحتى نمى‏توانند به‏ اطلاعات صحیح و مناسب خود براى دانش‏ورزى و خردورزى در زمان مناسب دست پیدا کنند.پس دانش را مى‏توان این گونه تعریف کرد:” دانش، درک، آگاهى یا شناختى است که در خلال مطالعه، تحقیق، مشاهده یا تجربه نسبت به جهان بیرونى در فرد ایجاد مى‏شود”. (یمین فیروز، 1382)

انواع دانش

     اکثر صاحب نظران در مورد اهمیت دانش در مدیریت  توافق دارند و آن را به دو بعد تقسیم می کنند: بعد اول دانش آشکار (Explicit Knowledge) و بعد دوم دانش ضمنی (Implicit Knowledge). دانش صریح یا آشکار دانشی است که به آسانی قابل انتقال می باشد و می توان آن را به کمک یک سری از نشانه ها (حروف، اعداد و…) در قالب نوشته، صدا، تصویر، عکس، نرم افزار، پایگاه داده مدون و کدگذاری کرد. به همین دلیل به اشتراک گذاری دانش صریح به راحتی امکان پذیر است. معمولا” دانش صریح در سازمان ها به شکل قوانین، رویه های کاری، برنامه های روزمره در می آیند که بر مبنای آنها هریک از کارکنان به انجام وظایف خود مشغول اند.

دانش ضمنی یا پنهان دانشی است ذهنی و شخصی که به آسانی قابل بیان، انتقال، اشتراک و فرموله کردن نیست. بینش، بصیرت، شعور و درک هر شخص، ترفندها و فوت و فن های به کاررفته توسط هر کس در حوزه دانش ضمنی او قرار دارد. دانش ضمنی به سادگی قابل کدگذاری و تبدیل به قوانین و دستورالعمل ها نیست و از طریق مشاهده و تقلید به دست می آید

در اغلب سازمان ها برای بهبود سطح عملکرد سازمان ناگزیر به استفاده از دانش ضمنی کارکنان در راستای دانش صریح آنها می باشیم. بدین منظور باید فضای مناسب برای انتقال این دانش و ایجاد ارتباط کارکنان با یکدیگر فراهم شود چرا که دانش ضمنی اغلب از طریق زبان، بدن و نمایش فیزیکی مهارت ها انتقال می یابد

نوناکا (Nonaka) برای تبدیل دانش در هر سازمان چهار حالت را پیشنهاد می کند (Nonaka,1994)

از دانش ضمنی به دانش ضمنی ( اجتماعی کردن (Socialization): در این حالت افراد از طریق ایجاد تعامل سعی دارند مستقیما” دانش ضمنی خود را با دیگران به اشتراک بگذارند. نکته درخور توجه این است که شخص قادر است بدون استفاده از زبان، دانش ضمنی را دریافت کند. مثلا” از طریق ارتباط رودررو
از دانش صریح به دانش صریح (ترکیب (Combination): دومین حالت تبدیل  دانش بدنبال ترکیب کردن بخش های مختلف دانش آشکار نگاه داشته شده توسط اشخاص و در نتیجه ارائه شکلی نو و جدید است. مثلا” اطلاعات مختلف در یک زمینه خاص را از بخش ها و دپارتمان های مختلف سازمان گرفته و جمع آوری کنیم و در یک گزارش واحد بگنجانیم
از دانش ضمنی به دانش صریح (برونی سازی (Externalization): کدگذاری و رمزبندی تجربه و بینش به شکلی که قابل استفاده توسط دیگران باشد. مثلا” از طریق گفتگو و پرسش و پاسخ، دانش ضمنی خود را به شکل ملموس درآوریم
از دانش صریح به دانش ضمنی (درونی سازی (Internalization): زمانی که افراد دانش صریح خود را نهادینه کرده و به اشتراک می گذارند و سپس از آن برای وسعت بخشیدن به دانش ضمنی خود و تجدید نظر در آن استفاده می کنند

مشکل و چالش اصلی در مدیریت دانش فرآیند تبدیل دانش ضمنی به دانش صریح و آشکار است.(موحدزاده،1387)

مدل عمومی دانش

    مدل عمومی دانش، جریان دانش را در 4 فعالیت عمده، سازمان می دهد

1- خلق دانش: کلیه فعالیت هایی که باعث ورود دانش جدید به سازمان می شود.

کاربرد: برای دانش آموزان، معلمان، کارمندان سازمان باید زمینه های فراهم کرد تا افراد بتوانند با یکدیگر بحث و گفتگو کنند زیرا خلق دانش نیاز به ابزارهایی دارد که قوه تفکر را  فعال کند بنابراین گفت و گوی هدفمند عاملی برای به چالش کشیدن تفکر می باشد

در مدرسه و سازمان آ. پ واحدی برای توسعه دانش در نظر گرفته شود و به نوآوری و خلاقیت معلمین  و دانش آموزان اهمیت نشان داده شود

2- ذخیره و نگه داری دانش: ذخیره و نگه داری دانش حفظ و موجود بودن دانش در سازمان را تضمین می کند

کاربرد: مدیران مدارس، دانش مربی، معلمان و دانش آموزان خود را می توانند به صورت مکتوب نگه داری کنند یا به صورت CD

3- انتقال دانش: جریان یافتن دانش از یک گروه یا فرد در سازمان به گروه یا فرد دیگر

کاربرد: با ایجاد سیستم های الکترونیکی در سازمان، معلمان و اعضای سازمان می توانند از اطلاعات و دانش استفاده کرده و آن را در اختیار دیگر اعضا قرار دهند

انتقال دانش از طریق گروه های غیر رسمی یعنی صحبت کردن گروهی معلمان و دانش آموزان باعث انتقال سریع دانش و اطلاعات می شود

در نظر گرفتن آموزش های ضمن خدمت، حین خدمت، بعد از خدمت برای معلمان و کارمندان سازمان

4- به کار گیری دانش: از دانش در فرایندهای کسب و کار استفاده شود

کاربرد: دانش مفید و کاربردی باید از طریق مطالعه نتایج پژوهشهای انجام شده و یا منابع مستند و به روز در زمینه تدریس، مدیریت و برنامه ریزی درسی در سازمان آ.پ و مدارس به کار گرفته می شود.(غفار شجاع، رسولی نوری، 1388)

تعاریف مدیریت دانش(Knowledge Management )

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تجربیات مدون آموزشی ویژگی های یک معلم نمونه در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تجربیات مدون آموزشی ویژگی های یک معلم نمونه در فایل ورد (word) دارای 57 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تجربیات مدون آموزشی ویژگی های یک معلم نمونه در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود تجربیات مدون آموزشی ویژگی های یک معلم نمونه در فایل ورد (word)

مقدمه    
معلم نمونه درآموزه های قرآنی    
ویژگی های معلم نمونه در قرآن    
–    تواضع    
–    مهربانی    
–    اخلاق نیکو    
–    صبر    
–    گذشت    
-صداقت    
-حفظ شخصیت دانش آموزان    
-تنبیه و تشویق    
-خودسازی وظیفه اولیه معلم نمونه    
-گفتارمان مطابق کردارمان باشد    
ویژگی های استاد ومعلم ایده آل و نمونه از دیدگاه قرآن کریم و احادیث    
1 مقام استاد و معلم نمونه از دیدگاه قرآن کریم :    
2 .مقام معلم در روایات اسلامی    
3 . ایمان استاد و معلم نمونه    
4 .  ایمان استاد و معلم در روایات    
5 . چه نوع ایمانی مورد قبول مکتب اسلام است ؟    
6 . صبر معلم ایده آل و نمونه    
7 . لزوم رعایت تعهد برای استاد و معلم نمونه    
8 . تقوای استاد و معلم نمونه از دیدگاه قرآن و روایات    
اهمیت علم    
ارزش و مقام معلم    
سوز و گداز معلم    
هنرمندی معلم    
اخلاق معلم    
فروتنی معلم    
ویژگیهای معلمان خوب    
معلمان خوب هدف دارند    
معلمان خوب منتظر موفقیت همه دانش آموزان هستند    
معلمان خوب می‌توانند با ابهام کنار بیایند    
معلمان خوب متفکر هستند    
معلمان خوب از ندانستن ناراحت نمی شوند    
معلمان خوب الگوهای نقشی خوب دارند    
معلمان خوب از کارشان و دانش آموزانشان لذت می‌برند    
ویژگی های یک معلم خوب در تفکر ابن سینا    
نتیجه گیــری    
منابع:    

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود تجربیات مدون آموزشی ویژگی های یک معلم نمونه در فایل ورد (word)

1 تدابیر المنازل، ص

2 نظام تربیتی اسلام، استاد باقر القریشی، ص

3 ترجمه منیه المرید، دکتر سیدمحمدباقر حجتی، ص

4 نشریه اسوه، شماره 78، عبدالرحمن الفقیب، ترجمه علی فروغی نویسنده: کاظم کاهانی مقدم

5 روزنامه رسالت

مقدمه

یک معلم نمونه باید همواره در تلاش و کوشش برای کسب معارف و مطالب علمی تازه و نوین باشد. به عبارت دیگر باید از لحاظ معرفتی و علمی همگام با زمان پیش برود و تنها خود را محدود به اندوخته ها و دانش های قبلی نکند بلکه با مطالعه از علوم جدید هم اطلاع یابد و همواره اطلاعات روز را به شاگردان خود بدهد. این مطالعه و یادگیری اطلاعات روز هم در تقویت روحیه علمی و معرفتی معلم و هم دانش آموزان مفید است

معلم همواره باید بکوشد تا در کارش مداومت داشته باشد. بنابراین بر همه عالمان جامعه اسلامی است که با تدبر و تعقل در آیات قرآن و سخنان نورانی پیامبر و اهل بیت (علیهم السلام) در زمینه تعلیم و تربیت ابتلا به خودسازی پرداخته و سپس به تعلیم و تربیت اسلامی دانش آموزان همت گمارند تا بدین وسیله نسلی متعهد و انسان هایی خداشناس و خداجو به جامعه اسلامی تحویل دهند و گام به گام جامعه را به اهداف آرمانی اسلام نزدیک ساخته و مدینه فاضله را تحقق و عینیت بخشند

در روایتی آمده است حواریون از عیسی (علیه السلام) پرسیدند: با چه کسی همنشین شویم؟ عیسی (علیه السلام) فرمود: «با کسی که دیدن او شما را به یاد خدا بیندازد و سخن او بر دانش شما بیفزاید و علم او شما را نسبت آخرت متوجه و مایل سازد. خداوند در آیات زیادی خطاب به رسول اکرم ص دستور می دهد که با نیکان هم نشین شده و از ظالمان و گنهکاران روی گرداند.» این خطاب در حقیقت خطاب به همه مردمان است تا با همنشینی با نیکان و دوری گزیدن از ستمکاران به قرب خدا نایل آیند

معلم نمونه درآموزه های قرآنی

در هر مکتبی برای رسیدن به اهداف تعلیم و ترتیب از روش های خاص آن مکتب استفاده می شود.در دین مبین اسلام که دستورات جامع و کامل آن در قرآن ، این کتاب همیشه جاویدان ، آمده است ؛ روش ها و نکته هایی که در رسیدن به اهداف مقدس تعلیم و تربیت که بزرگترین این اهداف: « انسان سازی» است ، بیان شده است که با دقت و تدبر در آیات قرآن کریم و رجوع به احادیث اهل بیت ع در این زمینه ، می توان این روش ها و نکته ها را به خوبی دریافت و به کار برد تا هدف اصلی و اساسی تعلیم و تربیت یعنی انسان سازی محقق گردد

تعالیم روح بخش اسلام در کلیه شئون زندگی براساس فطرت که بهترین راهنمای انسان هاست ، می باشد و لذا مربیان و معلمان با بهره مندی از این تعالیم می توانند تربیتی محکم و استوار برای کودکان و نوجوانان که آینده سازان جامعه اسلامی هستند ، به ارمغان بیاورند. جوامع بشری امروزه از لحاظ علم و صنعت و اختراع و تکنولوژی بسیار پیشرفته و هر روز با کشف جدیدی سعی می کند از تکنولوژی روز در بهتر زیستن خود کمک بگیرد اما در کنار این پیشرفت مادی و علمی از لحاظ اخلاقی و معنوی بتدریج سقوط می کند و نمی تواند راهنمای موفقی برای بشر به سوی کامیابی و سعادت باشد اما فرهنگ اسلامی به گواهی تاریخ، صلاحیت رهبری و ارشاد بشریت را دارد و کتاب مقدس و آسمانی قرآن این مسئولیت خطیر را بر عهده دارد

قرآن که کتاب عمل است، همان کلید سعادت است که از اوایل قرن هفتم میلادی در اختیار بشر قرار گرفت و در مدت کمتر از صد سال سه قاره آسیا، آفریقا و اروپا (اسپانیا) را تحت نفوذ خود گرفته و جهانی نوین آفرید. «علامه اقبال لاهوری» نقش قرآن و نفوذ آن در میان مردمان را چنین بیان می کند

نقش قرآن چون که بر عالم نشست

نقش های پاپ و کاهن را شکست

فاش گویم آنچه در دل مضمر است

این کتابی نیست ، چیزی دیگر است

«دکتر گوستاو لوبن فرانسوی» می گوید: «هر نوع سیستم تربیت جدیدی برای بشر سه دوره لازم دارد تا به تدریج از آن بهره مند شوند و در پایان امر برای نسل سوم ثمربخش شود ولی قرآن چنان کتابی است که آثار تربیتش را در همان نسل اول به حد کمال نشان داد ، امتی را تربیت کرد که در کمتر از یک قرن بر سه قاره آسیا ، آفریقا و اروپا (اسپانیا) حکومت نمود.»

قرآن بزرگترین کتاب در آداب تعلیم و تربیت و اهداف آن است. قرآن همچون ستاره درخشانی به زندگی انسان ها روح و معنا بخشیده و زمینه ساز حرکت های آزادی بخش در میان ملت ها بوده است. هدف از نزول قرآن هدایت و رحمت است. راه و روشی که قرآن برای انسان ها ترسیم می کند براساس قوانین آفرینش و نظام احسن بنا شده است و مخاطب آن نیز تمامی انسان هایی هستند که به آن گرایش ، ایمان و یقین پیدا کرده اند

از آنجا که تعلیم و تربیت امری ظریف و دشوار است ، لازم است معلم ، ماهیت و حقیقت انسان را به خوبی بشناسد و استعدادهای درونی انسان را بیابد و به هدف تربیتی انسانی واقف باشد

در حقیقت معلمان زیربنای تکامل و تحول جامعه و افراد آن را پی ریزی می نمایند. بر همین اساس است که معلمی و هدایت انسان ها اصیل ترین و شریف ترین کارها لقب گرفته است ؛ چرا که هدف اساسی و اصلی تعلیم و تربیت «انسان سازی» است و معلم و مربی برای تعلیم و تربیت انسان ها آمده است. معلم موفق باید خلاق باشد و پیوسته در جستجوی راه های تازه ای باشد که بر معلومات خود بیفزاید

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسی و شناخت چالش های فناوری اطلاعات در آموزش و پرورش در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله بررسی و شناخت چالش های فناوری اطلاعات در آموزش و پرورش در فایل ورد (word) دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی و شناخت چالش های فناوری اطلاعات در آموزش و پرورش در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله بررسی و شناخت چالش های فناوری اطلاعات در آموزش و پرورش در فایل ورد (word)

چکیده     
مقدمه     
چالش های فناوری اطلاعات در نظام آموزشی کشور     
خصوصیات فناوری     
شش مانع عمده فناوری هماهنگ با برنامه درسی در آموزش و پرورش     
آموزش پیشرفت های تخصصی در ارتباط با متون درسی    
تحقیقات انجام شده در مورد تاثیرات فناوری بر یادگیری    
آشنایی معلمان در مورد کاربرد فناوری اطلاعات     
نتیجه     
پیشنهاد ها     
منابع    

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله بررسی و شناخت چالش های فناوری اطلاعات در آموزش و پرورش در فایل ورد (word)

کالاهان ، جوزف ، اچ . وکلارک ، لئونارداچ « آموزش در دوره متوسطه » ، ترجمه جواد طهوریان ( 1368 ) ، انتشارات آستان قدس رضوی ، مشهد

عباسی ، پروین ، « بررسی و مطالعه چگونگی استفاده دبیران مقطع متوسطه نظری شهر اصفهان از وسایل کمک آموزشی »، فصلنامه تعلیم و تربیت ، شماره 4 زمستان

بهرنگی ، محمد رضا ( 1383 ) چکیده ی فناوری اولین همایش ملی جهانی شدن و تعلیم و تربیت

عطاران ، محمد ( 1381 ) جهانی شدن ، فناوری اطلاعات و تعلیم و تربیت ، تهران انتشارات آفتاب مهر و ایتا

چکیده

هدف فناوری اطلاعات در آموزش و پرورش ایجاد نظام های آموزشی نو به منظور افزایش بهره یادگیری و در نتیجه تأکید بر یادگیری است . استفاده بهینه از فناوری آموزشی در جریان تدریس و یادگیری می تواند به سبب فعال کردن حواس دانش آموزان ، امر آموزش را واقعی تر و عملی تر کند و حتی با غنی کردن کیفیت تدریس و یادگیری کارایی تعلیم و تربیت را ارتقاء دهد ، منظور از فناوری آموزشی طراحی ، اجرا و ارزشیابی کل فرایند یاد دهی – یادگیری است که موجبات تسهیل یادگیری و فراگیرندگان را فراهم می آورد ، با توجه به اینکه آموزش فناوری در کنار آموزش علم ضروری است و با توجه به خصوصیات فناوری و خصوصیات سیستم های آموزشی به کمک رایانه و بخصوص با توجه به تحولات سریعی که در فناوری ها در حال اتفاق افتادن است بسیاری از نیاز های آموزش فناوری به وسیله سیستم آموزشی به کمک رایانه مرتفع می شود و خصوصیاتی از فناوری که باعث ایجاد ابهام در آموزش آن می شود ، ( از جمله مهمترین خصوصیات تغییر با توانایی های سیستم های آموزشی به کمک رایانه تطابق دارد از این رو می توان از این سیستم ها در این نوع از آموزش و حتی بیشتر از آموزش علم ، به نحو مطلوب سود جست ، توجه به موانع بهره گیری از فناوری آموزشی در فرایند یاددهی – یادگیری در نظام آموزش و پرورش از ضروریات است لذا در این مقاله سعی شده است چالش های فناوری اطلاعات در آموزش و پرورش بررسی شود

  کلید واژه ها  چالش ها   ،   فناوری  ، آموزش و پرورش

مقدمه

هدف فناوری اطلاعات در آموزش و پرورش ، ایجاد نظام آموزشی نو به منظور افزایش بهره یادگیری و در نتیجه تأکید بر یادگیری است فناوری آموزشی را می توان به طور خیلی ساده « چیزهای مربوط به یادگیری » تعریف کرد . به باور عموم مردم ، فناوری آموزشی ترکیبی از سخت افزار و نرم افزار در یک طیف است که ترکیب آن از یک سوی طیف تا سوی دیگر آن متغیر است ، اما فناوری ترکیبی از ابزار فیزیکی و دانش فنی برای ساخت با استفاده از ابزار است ( جوزف اف ، کالاهان و لئونارداچ علارک ) مدارس پیشرفته دنیا خصوصاً در 20 بیست سال اخیر میلیون ها دلار برای تجهیز مدارسشان با آخرین فناوری صرف کرده اند اما اغلب آنها بدون یک طرح متفکرانه ، تنها بر مبنای تأثیر فناوری های پیشرفته ( مانند رادیو تلویزیون و تصاویر ویدیوی  ) بر تدریس و یاد گیری بنا شده از وقتی سیر جهش رایانه وارد آموزش شد انتظار می رفت که در راستای ساده سازی و هیجان بخشیدن به آموزش پیش رود . اما از آن جا که کاربرد فناوری آموزشی به استفاده از سخت افزار ها تجهیزات آموزشی و ارتباطات اینترنتی محدود نمی شود ، این سوال پیش می آید که تکنیک ها و راه کارهای بهینه سازی آموزشی که در مباحث فناوری آموزشی می آید ، چگونه با برنامه های متنوع آموزشی ، ارتباط و انسجام می یابد ؟ یا آیا طرح های آموزشی به صورتی است که دانش آموز بتوانند  از فناوری در راه فهم محتوا و توسعه دانش خویش در دنیای پیرامون خود بهره بگیرند ؟ استمولمن معتقد است کاربرد کامپیوتر وضعیتی را ایجاد می کند که تاکید بیش تری بر یادگیری دانش آموز می شود ، مثلا استفاده بیش تر از آموزش در گروه کوچک دانش آموزان و تغییر نقش معلم از ناشر اطلاعات به تسهیل کننده ی فرایند کسب اطلاعات ، از نتایج ورود فناوری های جدید در آموزش و پوروش است ( استولمن 1994 )

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله مدیریت آموزشی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله مدیریت آموزشی در فایل ورد (word) دارای 37 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله مدیریت آموزشی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله مدیریت آموزشی در فایل ورد (word)

•   مقدمه       3-
•   مفاهیم و تعاریف مدیریت آموزشی       6-
•   اهداف سازمان آموزشی        10-
•   اهداف مدیریت آموزشی     13-
•   توانائی های مدیریت آموزشی        15-
•   مهارت های مدیریتی          
•   وظایف اساسی مدیریت آموزشی      20-
•   ویژگی های مدیریت آموزشی     21-
•   تعریف رهبری آموزشی       
•   وظایف رهبری آموزشی      22-
•   مهارت های سه گانه مدیریت        23-
•   ابعاد برنامه تربیت مدیر آموزشی   26-
•   نظام آموزش و پرورش در ایران       27-
•   مبانی قانونی، اهداف، سازمان و مدیریت آموزش و      29-
پرورش از انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی
•   نارسائی ها در عملکرد های نظام آموزشی       30-
•   ارزشیابی از عملکرد مدیران آموزش و پرورش      33-
•   منابع و ماخذ  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله مدیریت آموزشی در فایل ورد (word)

آشنائی با کاربرد سیستم ها در مدیریت آموزشی
مترجم: محمد علی نائلی
جزوه ی مدیریت آموزشی
دفتر همکاری حوزه و دانشگاه

رهبری و مدیریت آموزشی
نویسنده: دکتر سید محمد میر کمالی
نشر رامین، چاپ آذرنوش

سازمان و مدیریت آموزش و پرورش
نویسنده: دکتر مصطفی عسکریان
چاپ و صحافی سپهر، انتشارات امیر کبیر

ضروریت و اهمیت توجه به مدیریت آموزشی
نویسنده: دکتر علی علاقه بند
فصلنامه تعلیم و تربیت، سال اول

فلسفه آموزش و پرورش
نویسنده: علی اکبر شعاری نژاد
انتشارات امیر کبیر

مقدمات مدیریت آموزشی
نویسنده: دکتر علی علاقه بند
انتشارات بعثت، چاپ رودکی

مقدمه

مدیریت و رهبری از ارکان هر سازمان و جامعه ای است. مدیریت آموزشی، در بین سایر انواع مدیریت ها از جایگاه ویژه ای برخوردار است. اگر آموزش و پرورش هر جامعه در راس همه مسائل جامعه باشد، مدیریت آموزشی نیز با همان منطق، جایگاه مهمی در بهسازی و توسعه ی جامعه دارد. اگر مدیران آموزشی یک جامعه دارای دانش و مهارت عای کافی باشند، بدون تردید ، نظام آموزشی نیز از اثربخشی، کارائی و اعتبار بالائی برخوردار خواهد بود

مدیریت آموزشی با پیدایش و تحول نظام های نوین آموزش و پرورش پدید آمد، آموزش و پرورش سنتی به دلیل سادگی و محدودیت، نیاز چندانی به مدیریت نداشت

در قرن حاضر، با توسعه آموزش عمومی، تاسیس مدارس و موسسات آموزشی بزرگ و متعدد، گوناگون شدن برنامه های آموزشی، پیچیده تر شدن امر آموزش و پرورش و تخصصی شدن آن، اهمیت و ضرورت سازمانهی و مدیریتفعالیت های آموزشی به تدریج آشکار گردید

مدیریت در آموزش و پرورش، مثل سایر انواع مدیریت، در ابتدا وظیفه نسبتا ساده ای تلقــــــی می شدکه شاید تنها شرط لازم برای ایفای آن داشتن تجربه کار بود. از این رو، اداره امور آموزشی و مدیریت مدارس، معمولا به افرادی که حداقل چند سال سابقه معلمی داشتند و از صلاحیت اخلاقی برخوردار بودند، سپرده می شد. به علاوه، منظور از مدیریت آموزشی، تفتیش و بازرسی، و ایجاد هماهنگی از طریق اعمال مقررات، نظارت و کنترل بود. مدیریت آموزشی، امروزه به مفهوم رهبری و راهنمائی و اصلاح و تغییر مورد نظر است. از این رو، نیل به اهداف عالی آموزش و پرورش در هر جامعه ای، مستلزم تجدید سازمان و نو اندیشی در مدیریت نظام آموزشی است

در جامعه ی ما به امر مدیریت سازمان های آموزشی، از نظر تربیت و ایجاد آمادگی های لازم در مسئولان، توجه زیادی نشده است. این کم توجهی نسبت به این امر خطیر، مشکلات مدیران رسمی تازه کار را موجب شده است. از طرفی چون لازم است هم عرض سایر امور اجتماعی، آموزش و پرورش نیز متحول گردد، لذا باید امور و مواردی که مسئولان و دست اندر کاران موسسات تربیتی با آنها سروکار دارند، دقیقا بررسی شود تا موجبات موفقیت آنان و تسهیل پیشرفت امر خطیر تعلیم و تربیت فراهم گردد

آموزش و پرورش که دارای هدف های معنوی و اقتصادی است، و سعی دارد که فرد را در تحقق آن هدف ها به فعالیت نهادی وا دارد، امروزه در بیشتر جوامع از اهمیت خاصی برخوردار است. اهمیت عمده ی نهاد آموزش و پرورش در نقش اجتماعی آن است که با توجه به سازندگی فرد برای خود، در آماده نمودن او جهت زندگی در میان انسان ها همت می گمارد.این نقش با دادن یک سری از دانستنی های ناشی شده از فرهنگ جمعی به فرد، برآورد می شود. بدین نحو، تعلیم و تربیت ضمن دادن آمادگی به شخص، جهت رفع نیاز های مادی و معنوی خود، در کمک به مرتفع ساختن حوایج جمعی نیز او را آماده می سازد

اجتماعی شدن فرد، در دوران زندگی به وسیله ی نهادها و موسسات مختلف که در تربیت کردن فرد دخالت دارند صورت می گیرد. بدین طریق که فرد در دوران کودکی، اول محیط خانواده ی خود را می شناسد، سپس محیط خویشاوندی در او تاثیر می گذارد، کم کم محیط  خانوادگـــــی و خویشاوندی، جای خود را به آموزش و پرورش در مهد کودک و کودکستان می دهد. عمل تربیت در این محیط ها ، کاملا آگاهانه و به طور عمدی جلوه گر می شود.این محیط ها متفاوت از کانون خانوادگی هستند

 تعلیمات ابتدائی پس از آموزش قبل از دبستان با چهره ای نمایان تر و سرعتی بیشتر، کودک را برای انطباق با زندگی آماده می سازد. این دوره که با ویژگی خاص خود، هیچ گونه تربیت شغلی را در بر ندارد، در اجتماعی کردن کودک حایز اهمیت خاصی است. تعلیمات پس از ابتدائی، شناخت و پرورش استعدادهای فرد را به عهده می گیرد و او را برای خود و جامعه کارآمد تربیت می نماید

توجه به وظیفه ی خطیر آموزشگاه، نقش مسولان و مدیران سازمان های آموزش­وپرورش­راجلوه  گر ساخته و اجازه اظهار نظر می دهد که وظیفه مدیران در سطوح مختلف موسسات تربیتی در برنامه ریزی ها خلاصه نمی گردد، بلکه نظارت بر صحت اجرا، ارزشیابی، تعدیل و اصلاح آنها، ایجاد محیط مساعد جهت تربیت و تدارک وسایل لازم در رابطه با هدف و غیره، از اهم وظایف آنان به شمــار می آید.از این رو ارتباط مدیران مستقیم موسسات تربیتی با مدیران و مسئولان مختلف سازمان کلی تعلیم و تربیت نمی تواند از بحث مدیریت آموزش و پرورش به دور باشد. منظور از مدیران آموزشی، کلیه ی مسئولان و مجریانی هستند که دست اندر کار و ناظر بر صحت اجرای برنامه های تربیتی اجتماع  می باشند

امید است که این تحقیق به نوبه ی خود بتواند، در شناخت بیشتر و بهتر مدیریت سازمان های آموزش و پرورش جامعه، قدمی مثبت باشد

مفاهیم و تعاریف مدیریت آموزشی

از آنجا که مدیریت آموزشی نیز در بر دارنده ی مفهوم کلی مدیریت در سازمان است، قبل از تعریف مدیریت آموزشی، به مفهوم کلی مدیریت می پردازیم

مدیریت در مفهوم کلی و عام آن، به شکل ها  و با  دیدگاه های متفاوت تعریف شده است. همه ی اندیشمندان مدیریت در یک نکته اتفاق نظر دارند و آن این است که مدیریت عامل رسیدن به اهداف سازمان می باشد

استونرمی گوید : مدیریت ، فرایند برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت و کنترل کوشش های اعضای سازمان و استفاده از تمام منابع سازمان برای دست یابی به اهداف معین سازمانی است. بیشترین تاکید این تعریف بر وظایف اصلی مدیریت و استفاده از همه منابع و امکانات برای رسیدن به هدف های سازمانی می باشد

فلیپو مدیریت را ، هماهنگی همه منابع از طریق فراگرد های برنامه ریز ی و کنترل عملیات سازمان به طوری که هدف ها را بتوان به طور موثر و صرفه جویانه حاصل نمود، تعریف می کند. در این تعریف مدیریت مجموعه ای است که مهمترین کار او هماهنگی، برنامه ریزی و کنترل است

اساسی ترین نکته در تعریف فوق اصطلاحات موثر و صرفه جویانه است. موثر بودن کار مدیر یعنی دست یافتن به هدف ها و آنچه سازمان می بایست به آن برسد

صرفه جویانه یعنی اینکه برایند نتایج به دست آمده به طور قابل ملاحظه ای از برآیند منابع، نیروها، امکانات، انرژی و زمان مصرف شده بیشتر باشد

فرهنگ لغات بین المللی تعلیم و تربیت مدیریت آموزشی را به کار بردن تکنیک ها و روش های اداره ی سازمان های تربیتی با در نظر گرفتن هدف ها و سیاست های کلی تعلیم و تربیت تعریف می کند

کنزویچ، مدیر آموزشگاهی را چنین تعریف می کند: مدیریت آموزشگاهی ، فراینداجتماعی مربوط به هویت دادن، نگهداشتن، برانگیختن، کنترل کردنو وحدت بخشیدن تمام نیروهای رسمی و غیر رسمی انسانیو مادی سازمان یافته در یک نظام واحد و یکپارچه می باشد که برای دست یابی به هدف های از پیش تعیین شده طراحی شده است

وایلز، مدیریت و رهبری آموزشی را مترادف با تسهیل کنندگی می داند. او می گوید

رهبری آموزشی عبارت از یاری و مدد به بهبود کار آموزشی است و هر عملی که بتواند معلم را یک قدم پیش تر ببرد رهبری آموزشی خوانده می شود. این تعریف این نکته ی مهم را روشن می سازد که وظیفه اساسی مدیریت آموزشی کمک به فراهم آوردن زمینه ها و شرایط مناسب کار برای معلمین و دانش آموزان و در نتیجه پیشرفت امور آموزشی است

منظور اصلی مدیریت در هر سازمانی عبارت است از هماهنگ سازی کوشش های انسان و استفاده ی موثر از منابع دیگربرای تحقق هدف های سازمان. در موسسات آموزشی، این هدف ها مربوط به امور آموزش و پرورش و یادگیری است

پس منظور از مدیریت در سازمان های آموزشی، تحقق هدف های آموزشی و پیشبرد موثر آموزش و یادگیری است. مدیریت آموزشی گاهی مترادف با مدیریت به معنای عام تعریف می شود، مدیریت آموزشی عبارت است از برنامه ریزی، سازمان دهی، هدایت و کنترل کلیه ی امور و فعالیت های مربوط به آموزش و پرورش، و گاهی به معنی خاص مورد نظر است، یعنی مدیریت آن بخش از فعالیت های سازمان های آموزشی که مستقیما با امر آموزش و پرورش و یادگیری مرتبط است، از جمله، فعالیت های مربوط به برنامه های آموزشی، مواد و محتوای دروس، روش ها و وسایل آموزشی، مشاوره و راهنمائی تحصیلی، اقدامات آموزشی و پرورشی مکمل برنامه، امور معلمان و دانش آموزان

اگر از مفهوم تصمیم گیری کمک بگیریم، مدیریت آموزشی عبارت است از تصمیم گیری و اجرای تصمیمات درباره آموزش و پرورش

مدیریت آموزشی فرایندی است اجتماعی که با به کارگیری مهارت های علمی، فنی و هنری کلیه نیروهای انسانی و مادی را سازماندهی و هماهنگ نموده و با فراهم آوردن زمینه های انگیزش و رشد، با تامین نیازهای منطقی فردی و گروهی معلمان، دانش آموزان و کارکنان به طور صرفه جویانه به هدف های تعلیم و تربیت برسد. در تعریف فوق ، فرایند دارای سه ویژگی است

1) حالت کلی و تمامیت دارد، منظور این است که مدیریت دارای اجزاء و عناصرفراوانی است که یک مجموعه ی کلی را می سازند

2) مستمر و مداوم است، تا زمانی که نظام تعلیم و تربیت و سیستم مدرسه وجود دارد، وظایف مدیریت نیز ادامه می یابد و همیشه در حال برنامه ریزی، تصمیم یری، کنترل و انجام وظایف دیگر است

3) مدیریت امری پویا و زنده است، به این معنی که مدیریت وضعی ثابت و ایستا ندارد بلکه امری متغیر و فعال است که نسبت به زمان و مکان حالت یکسان و ثابتی ندارد

علم مدیریت آموزشی، از یک جهت به عنوان یک موضوع اجتماعی که با جمع انسان ها و کارکردن آنها مربوط است و از جهت دیگر به عنوان یک رشته تربیتی وتعلیمی که با یادگیری و رشد انسان ها سرو کار دارد شناخته می شود. مدرسه به عنوان یک نهاد اجتماعی از ویژگی های جامعه برخوردار است و باید مسائل مربوط به جامعه شناسی، فرهنگ، ارزش ها و سنن در مطالعه و بررسی آن مورد استفاده قرار می گیرد

اهداف سازمان آموزشی

هر سازمان آموزشی مانند مدرسه، یک نهاد اجتماعی است که در یک جامعه برای تامین قسمتی از نیاز های مردم جامعه به وسیله ی عده ای از همان مردم تاسیس می شود. دانستن و شناختن اهداف یک سازمان آموزشی از مسائل بسیار مهم مدیریت آموزشی است. رفتار، فعالیت ها و جدی بودن و یا نبودن هر مدیر بستگی به اهدافی دارد که او برای سازمان تحت مدیریت خود قائل است

از معروف ترین طبقه بندی هائی که درباره ی اهداف آموزش و پرورش شده است طبقه بندی ” بلوم ” می باشد. بلوم و همکارانش در کتاب ” طبقه بندی اهداف آموزش و پرورش ” ، هدف های آموزش و پرورش را به سه حیطه تقسیم می کنند

الف) حیطه ی شناختی

ب) حیطه ی عاطفی

ج) حیطه ی روانی- حرکتی

* هدف از حیطه ی شناختی آن دسته از آموزش هائی است که بر دانش و اطلاعات و فعالیت های ذهنی دانش آموزان توجه دارد. تاکید بر یادآوری، تفکر، استدلال، قضاوت و نتیجه گیری مربوط به این بخش است

به طور کلی شش سطح را برای حیطه شناختی به شرح زیر قائل شده اند

1) سطح دانش، که بیشتر به کسب اطلاعات از طریق بازشناسی و یادآوری مطالب و موضوعات یادگرفته شده می پردازد

2) سطح درک مطلب، که سبب درک مطلب یا توضیح و تفسیر آنچه یاد گرفته شده می شود که فراتر از کسب اطلاعات است و ممکن است موجب کاربرد نیز شود

3) سطح بکارگیری، که یادگیرنده یا دانش آموز می تواند آنچه آموخته است را در شرایط زندگی و عمل به کار می گیرد. که این سطح، دو سطح قبلی را نیز در بر می گیرد

4) سطح تجزیه و تحلیل، فرد به طور علمی به موضوع نگاه می کند

5) سطح ترکیب، که در بر گیرنده ی سطوح قبلی حیطه شناختی است، که یادگیرنده دست به نوآوری می زند

6) سطح ارزشیابی، قضاوت درباره ی پدیده ها، نتیجه ی شناخت و مقایسه ی آن ها با آنچه باید باشد، است

* هدف از حیطه ی عاطفی، آن دسته آموزش هائی است که به احساسات، عواطف، انگیزه ها، هیجانات و درجاتی از پذیرش یا مقاومت توجه می شود، که شامل پنج بخش است

1- سطح دریافت کردن، که یادگیرنده به وجود محرک ها پی می برد

2- سطح پاسخ دادن، که یادگیرنده سعی می کند به محرک ها پاسخ دهد

3- ارزش گذاری، که در این سطح ارزش چیز ها، نهادی یا درونی می گردد و فرد نسبت به آن ارزش ، متعهد و پایبند می شود

4- سازمان دهی، هدف، به وجود آوردن یک نظام برای ارزش های مورد قبول فرد است که بتواند یک سیستم ارزشی برای فرد نیز به حساب آید

5- شخصیت یافتن از طریق ارزش ها، که این ارزش ها، مشخصه و معرف شخص می شوند و او را با آن ارزش ها یا صفات می شناسند، رفتار شخص نشانه ی فلسفه ی خاص اوست

* هدف اساسی حیطه ی روانی- حرکتی، تنظیم حرکات فرد و کسب مهارت برای انجام امور مربوط به زندگی است. اموری از قبیل صحبت کردن، نوشتن، ورزش، مهارت در کارهای فنی و غیره

لازم است همه ی مدیران آموزشی و حتی آنها که خود را موفق می دانند به اهداف کلی زیر که باید در یک سازمان آموزشی رعایت گردد توجه کنند

1) رشد خود رهبری دانش آموز

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسی نقش مدیر در ایجاد و رشد خلاقیت و نوآوری در مدرسه در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله بررسی نقش مدیر در ایجاد و رشد خلاقیت و نوآوری در مدرسه در فایل ورد (word) دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی نقش مدیر در ایجاد و رشد خلاقیت و نوآوری در مدرسه در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله بررسی نقش مدیر در ایجاد و رشد خلاقیت و نوآوری در مدرسه در فایل ورد (word)

چکیده:  
مقدمه:  
تعریف خلاقیت  
مولفه های خلاقیت  
عوامل و موانع بر بروز خلاقیت و نوآوری  
مدیریت آموزشی:  
تعریف مدیریت آموزشی:  
تاریخچه مدیریت آموزشی  
اهمیت خلاقیت در مدیریت آموزشی:  
وی‍‍‍‍‍‍ژگی های سازمان خلاق  
نقش مدیر در پرورش خلاقیت  
جو مدرسه:  
2-ویژگیها و مهارتهای مدیر:  
3-سبک مدیریت  
4-سیستم انگیزش کارکنان:  
5-سیستم ارتباط مشارکت جویانه  
نتیجه گیری:  
منابع:  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله بررسی نقش مدیر در ایجاد و رشد خلاقیت و نوآوری در مدرسه در فایل ورد (word)

– سام خانیان،محمد ربیع؛خلاقیت و نوآوری در سازمان و مدیریت آموزشی

– سلمانی،مهرداد؛انسان افرینشگر،جستاری در خلاقیت و نوآوری نظام یافته

-رابرت جی آونز،ترجمه قربانعلی سلیمی؛رفتار سازمانی در آموزش و پرورش

-محمدی،ناهید؛تعریف،مفاهیم و مدیریت خلاقیت و نواوری،

–         کمالی،مسعود؛وظایف مدیران موسسات آموزشی ،مقاله،اینترنت

–         پال هرسی و کنت بلانچارد،ترجمه علی علاقه علابند،مدیریت رفتار سازمانی

–         امیر حسین محمد داودی، خلاقیت در زندگی

چکیده

مقاله حاضر به بررسی نقش مدیرمدرسه در فراهم کردن زمینه و شرایط جهت رشد و پرورش خلاقیت و نوآوری برای معلمان و دانش آموزان می باشد. با توجه به اینکه مدیران بعنوان سکانداران کشتی عظیم آموزش و پرورش می باشند و از طرف دیگرحتی قوی ترین  برنامه ها در صورت عدم  حمایت و مدیریت صحیح با شکست مواجه می شود ، نقش مدیران با توجه به وظایف و فعالیت های مختلف خود در مدرسه در رشد خلاقیت و نوآوری با اهمیت و اساسی می باشد که در این مقاله به عواملی مانند؛ ایجاد جوی مناسب و صمیمی ،ایجاد نظام انگیزشی مناسب ،ایجاد ساختار سازمانی مناسب ،ایجاد سیستم ارتباط مشارکت جویانه ،انتخاب سبک مدیریت مناسب و انعطاف پذیر، ویژگیها و مهارتهای مدیر، فرهنگ سازمانی مناسب و امکانات و تکنولوژی و شرایط فیزیکی اشاره می شود


مقدمه

با گذر جوامع از حالت سنتی به صنعتی شاهد تغییرات شگرفی در آنها بوده ایم .اما با وجود پیشرفت روزافزون علم و تکنولوزی ،جوامع امروزی دچار مشکلات و معضلات روزافزونی هستند. از انجا که ذهن پویا و خلاق انسان پیوسته در حال کشف معماهای قوانین نوین طبیعت می باشد وحرکت انسان ها برای کشف اینده و خلق هر انچه فعلا موجود نیست ،ودرجهت حل مشکلات بشری با شتاب باور نکردنی در جریان است. تنهابا آموزش و پرورش انسانهایی فرهیخته ومبتکر و خلاق و نواوراست که می توان حلال مشکلات بشری بود.در این میان نظام  آموزش و پرورش بعنوان اصلی ترین نهاد در این زمینه و در بطن ان مدارس دارای نقش حیاتی وحساس هستند که در راس ان مدیران قرار دارند. مدیران آموزش و پرورش بویژه مدیران مدارس بعنوان سکانداران مهد تعلیم و تربیت وظیفه سنگینی راجهت شناخت استعدادهای خلاق وفراهم کردن زمینه و بستر رشد و پرورش افرادی خلاق و نواور،بر عهده دارد که باید با ظرافت خاص چنان عوامل و شرایط دخیل ائم از ساختار مدرسه،جو و فرهنگ حاکم برآن ،نوع ارتباط با معلمان و سبک مدیریت خود را انتخاب که زمینه برای این مهم فراهم شود. زیرا که خلاقیت امری خارج از دسترس نیست بلکه بطور اجتناب ناپذیری در محدوده شخصی،سازمانی،اجتماعی ،فرهنگی و محیط پیرامون ما پیوسته رخ می دهد


تعریف خلاقیت

دانشمندان خلاقیت را با تعاریف متعددی بیان نموده اند ،به طوری که هر تعریفی بیانگر یکی از ابعاد مهم فراگرد خلاقیت است.معنی لغوی خلاقیت را آفریدن ،ایجاد کردن ،فراهم آوردن تعریف می کنند (سلمانی)

گلیفورد؛خلاقیت را مجموعه ای از تواناییها و خصیصه هایی می داند که موجب تفکر خلاق می شود.(حسینی 78)

      –  خلاقیت بکارگیری توانایی‌های ذهنی برای ایجاد یک فکر یا مفهوم جدید است.(رضاییان 1373 به نقل از محمد داودی)

   –  خلاقیت یعنی توانایی پرورش یا به وجود آوردن یک انگاره یا اندیشه جدید (در بحث مدیریت نظیر به وجود آوردن یک محصول جدید است)

     –   خلاقیت عبارت است از طی کردن راهی تازه یا پیمودن یک راه طی شده قبلی به طرزی نوین

ایتفین رابینز (1991) خلاقیت را به معنای توانایی ترکیب ایده ها در یک روش منحصر به فرد یا ایجاد پیوستگی بین ایده ها بیان می کند

تورنس خلاقیت را،عمیق نگاه کردن وخارج شدن از پشت درهای بسته می داند

تعریف نوآوری: منظور از نوآوری خلاقیت متجلی شده و به مرحله عمل رسیده است، به عبارت دیگر نوآوری یعنی اندیشه خلاق تحقق یافته؛ نوآوری همانا ارائه محصول، فرایند و خدمات جدید به بازار است؛ نوآوری بکارگیری توانایی‌های ذهنی برای ایجاد یک فکر یا مفهوم جدید است.(محمدی ،ناهید)

تفاوت خلاقیت و نوآوری:خلاقیت و نواوری چنان با هم عجین شده ان که شاید تشخیص انها دشوار باشد اما ؛خلاقیت ،پیدایی و تولید یک اندیشه و فکر نو است در حالیکه نوآوری عملی ساختن آن اندیشه و فکر است .(الوانی 1375) به نفل از خانیان .کونتر(1988) نوآوری را بکارگیری ایده های نوین ناشی از خلاقیت ذکرکرده است.البرشت(1987)معتقد است خلاقیت یک فعالیت ذهنی و عقلانی برای بوجود آوردن ایده جدید و بدیع است حال آنکه نواوری تبدیل خلاقیت به عمل یا نتیجه است

مولفه های خلاقیت

مولفه های خلاقیت رابه سه دسته شناختی ،انگیزشی و شخصیتی تقسیم می کنند

مولفه های شناختی خلاقیت عبارتند از :هوش ،سیالی،انعطاف پذیری ،بسط،تجزیه و تحلیل

مولفه های انگیزشی و عاطفی خلاقیت عبارتند از:انگیزه و عاطفه،شوخ طبعی، دلگرمی و امید به اینده، توانایی برقراری ارتباط عمیق و صمیمانه،اعتماد به نفس و احترام به خود،شهامت(محمدی)

مولفه های شخصیتی خلاقیت عبارتند از:اعتماد بنفس،اراده مستقل،پذیرش خطر، پذیرش تجربه،استقبال از ابهام کنجکاوی،  روحیه انتقادی،  (پیرخائفی 79 به نقل از خانیان)

عوامل و موانع بر بروز خلاقیت و نوآوری

تحقیقات نشان داده که بیشتر افراد از استعداد بالقوه خلاقیت برخوردارند.اما برای فعال کردن انها باید باید از قالب عادت ها که اکثر  گرفتار آن هستند بیرون امده و یاد بگیرند  که چگونه از طرق متفاوتی ان را فعال کند. اما افراد در خلاقیت ذاتی با هم تفاوت دارند. یک مطالعه در مورد خلاقیت در دوران زندگی بر روی 461مرد و زن نشان داد که کمتر از یک در صد دارای خلاقیت های خاص و استثنایی هستند(نوابغ)،10 در صد از خلاقیت بالایی برخوردارند . 60 درصد تا اندازه ای خلاق هستند. (رابینز)این یافته ها نشان می دهدکه اکثریت دارای خلاقیت هستند. اما باید یاد بگیرند چگونه آن را فعال کنند و بالفعل در آورند

در مورد موقعیت های تسهیل کنند خلاقیت و نیز موانع آن بحث و طبقه بندی های مختلفی وجود دارد دریک طبقه بندی کلی عوامل موثر بر خلاقیت را به دو دسته فردی و محیطی یا درونی و بیرونی تقسیم کرده اند که عوامل درونی  یا فردی ان دسته از عوامل که ناشی از ویژگی های فردی یا شخصی می باشد و عوامل بیرونی یا  محیطی ان دسته عواملی که به موقیت های فرد که در ارتباط با دیگران است، می باشد. بطور کلی موانع خلاقیت و نواوری را در به دو  دسته به شرح زیر تقسیم نموده است

الف)موانع فردی خلاقیت :موانع اصلی فردی عبارتند از : عدم اعتماد بنفس،ترس از انتقاد و شکست (که مهمترین عامل است)،عدم تمرکز ذهنی ،کمرویی،عدم توانایی در تحمل ابهام و تضاد،متعهد نبودن،انعطاف ناپذیری

ج)موانع سازمانی خلاقیت:این موانع شامل ؛مدیریت ،ساختار سازمانی ،فرهنگ سازمانی و اموزش و; می باشد

پیرخائفی(1379 )عوامل بازدارنده خلاقیت را شامل الگوهای فردی،خانوادگی ،اجتماعی و اموزشگاهی اسیب زا در رشد خلاقیت می داند .که الگوهای فردی اسیب زا در خلاقیت عبارتند از :حقارت ،اضطراب،پای بندب به عادت و کم اگاهی

 الگوهای خانوادگی اسیب زا در خلاقیت:عقاید و الگوهای تربیتی نادرست خانواده،شبکه ارتباطی نامناسب خانواده و فضای عاطفی نامناسب خانواده می داند

و عوامل اجتماعی را ؛تشویق به همرنگی ،موضع گیری در برابر رفتار ابتکاری ،ابهام نسبت به خلافیت،گرایش به سکون می داند

مدیریت آموزشی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق سوادآموزی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق سوادآموزی در فایل ورد (word) دارای 63 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق سوادآموزی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود تحقیق سوادآموزی در فایل ورد (word)

مقدمه  
تاریخچه  
پیش گفتار  
فصل اول
تعریف و مفهوم سواد  
نحوه تاسیس نهضت  
تشکیل سازمان نهضت سواد آموزی  
اساسنامه نهضت سواد آموزی 
وظایف نهضت سواد آموزی اساسنامه  
اهداف نهضت سوادآموزی 
فصل دوم
نقش آموزشیاران در آموزش های بزرگسالان  
هدف از تشکیل گرئوه  
دوره های نظام آموزشی سازمان نهضت سواد آموزی  
محتوای آموزش گروه های پیگیر 
فصل سوم
آشنایی با آموزش بزرگسالان  
سمینار علمی چیست ؟ 
فضا و مکان سواد آموزی  
آموزش ضمن خدمت روسای نهضت 
فصل چهارم
توصیف و عملکرد و تحلیل آن
3
عملکرد مراکز یادگیری  
انواع برنامه ریزی 
مدیریت و برنامه ریزی 
برنامه ریزی سواد آموزی  
فصل پنجم
ارزیابی چیست  
چه نکاتی باید ارزیابی شود  
ارزشیابی پیشرفت تحصیلی  
فرایند ارزشیابی  
فصل ششم
تاریخچه نهضت سواد آموزی   
اهداف نهضتر  
فصل هفتم
نتیجه گیری  
پیشنهادات  
محدودیت تحقیق 
منابع 

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود تحقیق سوادآموزی در فایل ورد (word)

1-   ابراهیم زاده ، عیسی . آموزش بزرگسالان ، مرکز چاپ و انتشار دانشگاه پیام نور چاپ اول آبان 1372 ، چاپ دوم خرداد

2-   تقی پور تظهیر ، علی . مقدمه ای بر برنامه ریزی آموزش درسی ، چاپ نهم تابستان 1357 چاپ نیل

3-   جانستون ، آنتون . مترجم مرتضی مشتاقی . سواد آموزی بزرگسالان در جهان سوم ، چاپ اول : تابستان 1311  انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

4-   صباغیان ، زهرا و ناشر دفتر تحقیق تالیف نهضت سواد آموزی مراکز سال 1372 چاپ دوم ، دفتر تحقیق و تالیف نهضت سواد آموزی ، اصول و فنون آموزشیاری ( 1 ) شناخت بزرگسال روش های سواد آموزی

5-   صفری ، جلیل . گزارش عملکرد سازمان نهضت سواد آموزی در بیست سال اخیر. سال انتشار 1379 چاپ اول

6-   کرد رستمی ، مجید . کتب و فن آوری آموزش معاونت آموزش سازمان  نهضت سواد آموزی 1384 چهار مقاله علمی آموزش بزرگسالان نوبت چاپ اول سال انتشار 1384 شابک

7-   مدیریت آموزش مداوم . برنامه گروه های پیگیر معاونت آموزش . تابستان

8-   مرکز فرهنگی آسیا – اقیانوسیه ای یونسکو .مترجم : دکترزهره میر حسینی ویرایش علمی : دکتر بهمن زندی . چاپ اول انتشار 1382 ناشر نهضت سواد آموزی . راهنمای تهیه و تولید مواد و رسانه های یادگیری بزرگسالان در سطح محلی

9-   معاونت آموزش مدیریت آموزش مداوم . برنامه آموزشی دوره کوتاه مدت

10-یونسکو . مترجم : دفتر پژوهش برنامه ریزی و تولید مواد آموزشی ، ویراستار علمی : دکتر بهمن زندی ، چاپ  اول ، سال انتشار 1381 ، ناشر : سازمان نهضت سواد آموزی . مجموعه کتاب های فرادرسی راهنمای توسعه مراکز یادگیری

 11-یونسکو : ترجمه دکتر زهرا صباغیان . چاپ اول . زمستان 1372 . درس های سواد آموزی

مقدمه

توفیق بزرگی برای مراکز فرهنگی آسیا /اقیانوسیه یونسکو(Accu)ودفتر منطقه ای آسیا واقیانوسیه یونسکو(PROAP)است که راهنمایی برای تهیه مواد یادگیری بزرگسالان در سطح محلی تهیه نموده اند این راهنما یک راهنمایی برای تهیّه مواد یادگیری بزرگسالان در سطح محلی تهیّه نموده اند این راهنما یک راهنمای ساده وراهبردی برای هم برنامه ریزان مواد یادگیری به ویژه در حوزآموزش مداوم بزرگسالان است

مسأل بی سوادی یکی از مهمترین مسائل جامع بشری مخصوصاًکشورهای جهان سوّم است.اهمیّت این مسأله از این روست که بی سوادی وحتی کم سوادی خود ریشه بسیاری از مسائل دیگر،ازجمله مسائل اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی وسیاسی جوامع می باشد.به این دلیل است که گسترش آموزش وپرورش وکاهش درصد بی سوادی یکی از شاخص های مهّم پیشرفت محسوب می شود

زیرا اگر محور اصلی ما در پیشرفت وتوسعه ،رشدوتعالی انسانها باشد،اولّین اقدام ،مجهز ساختن آنها به مهارتهایی است که بتوانند به بهترین شکل با یکدیگر ارتباط برقرار کنند وخود را برای ایفای نقش سازنده واصیل در جامعه آماده نمایند.از این رو تعلیم وتربیت وزیر بنای آن یعنی بی سوادی یکی از راههای مهمّ محسوب می شود

تجربه های گوناگونی که از برنامه های سواد آموزی در سطح جهانی وکشوری بدست آ»ده نشان می دهد که هر گاه سواد پایه تداوم نیابد وتقویت نشود ،بازگشت به بی سوادی را به دنبال خواهد داشت.فراگیران طرح ملّی جلساتی گرد هم آمده مبادرت به مطالعه کتاب ها وکسب مهارتهای کاربردی می نمایند

امیدوارم روزی برسد که جوامع بتوانند کلیه استعدادهای نیروی انسانی خود را شکوفا ساخته وبه نحو مطلوبی از آن ها بهره برداری نمایند

ضرورت واهمیت تحقیق

امروز سهم بسیار مهمّی از بودجه دولت ها در کشورهای در حال توسعه است که صرف امور تحقیقات می شود تحقیقات آموزشی وتبلیغات آموزشی در این میان از اهمیّت فراوان برخوردار است که امروزه آموزش وپرورش هزینه زیادی را برای از بین بردن بی سوادی متقبل می شود.سواد آموزی مقوله ای است که جنبه سیاسی دارد،جدا از راهبرد تدریجی «آموزش وپرورش عمومی ابتدایی»چند نمونه تاریخی از طرح های «ضربتی»نیز در زمینه سواد آموزی بزرگسالان وجود دارد

 

هدف تحقیق

توانایی خواندن ونوشتن است که جوامع را با گذشته،حال وآینده پیوند می دهد وموجبات ثبت وضبط تجربیات وعلوم وفنون را فراهم می کند ودر نهایت موجب شکوفایی انسان می شود.هدف جلوگیری از بازگشت به بی سوادی ورواج فرهنگ مطالعه از طریق خود آموزی است وهدف ما از این تحقیق معرفی نهضت سواد آموزی وفعالیت های که انجام می دهد وسال تأسیس آن به پژوهندگان معرفی نمائیم

اهداف کلی مقطعی ـــ مصلحتی که بیشتر در جاهایی وجود دارند که برای سواد آموزی اولویت کمی قائلند ،لکن به سبب درخواست عمومی وفشارهای بین المللی اقدام به تدارک آن می کنند

تاریخچه

پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در بهمن ماه 1357فصل جدیدی در تاریخ سواد آموزی ایران گشوده شد.بعد از گذشت تقریبی یک سال از تأسیس جمهوری اسلامی در ایران وبا توجه به شکست ها وضعف های سازمان های سواد آموزی گذشته وبا برنامه هایی که توسط آنها به اجرا در آمده بود واز توفیق ناچیزی برخوردار بود در 7 دی ماه 1358 به فرمان امام خمینی (ره)وبر اساس مصوبه شورای انقلاب اسلامی سازمان جدیدی تحت عنوان نهضت سواد آموزی تشکیل شده در نخستین اساسنامه نهضت سواد آموزی آمده است

«به منظور تحقق بخشیدن به اصل سی ام وبند 3از اصل سوّم قانون اساسی جمهوری اسلامی در زمینه ازوم تعلیم آموزش در میان هم افراد جامعه ونظر به فرمان تاریخی امام در زمینه بسیج عمومی برای ریشه کن کردن بی سوادی وگسترش تعلیم وتربیت به هم شهرها وروستاها وتأکید بر اینکه همکشوررا به یک مدرسه تبدیل کنیم،سازمان نهضت سواد آموزی تشکیل می شود.»

پیش گفتار

آن قدر که بشر از قلمهای صحیح نفع برده از چیز دیگری نفع نبرده است

                                                                                             «امام خمینی(ره)»

آموزش بزرگسالان به عنوان شاخه ای از علوم تربیتی امروزه رشد وتوسع بیشتری پیدا کرده واهمیّتی را که بایستی به این شاخه از علوم تربیتی داده می شد ،کسب کرده است.سواد آموزی نیز که بخش عمده ای از مباحث آموزش بزرگسالان را به خود اختصاص داده ویکی از معضلات کشورهای در حال رشد به شمار میرود،از اهمّیت ضرورت خاصّی برخوردار شده است.اکنون که انقلاب اسلامی ایران با رهبریهای راهیان امام فقیدمان (ره)پس از پشت سر گذاشتن آزمایشات سخت وخنثی کردن توطئه های دشمنان ،درصدد ریشه کن کردن جهل وبی سوادی به عنوان پایه ومای اصلی استقلال فرهنگی وتوسعه اجتماعی بر آمده است،می رود که گامهای ارزنده ای در این راه بردارد

از آنجا که ضرورت توجه به وضع یادگیری بزرگسالان وتفاوت آن با خرد سالان مورد توجه مسئولان نهضت سواد آموزی قرار گرفته است وتوجه به این ضرورت تنها از طریق آموزش صحیح ودر خور این وظیف خطیر آموزشیاری صورت عملی به خود می گیرد،دفتر تحقیق وتألیف برحسب وظیف ومسئولیتی که به عهده دارد در جهت نیل به این هدف ارزنده وتحقق آرمان های امام راحلمان تصمیم به تدوین یک مجموعدرسی،تحت عنوان«اصول وفنون آموزشیاری»به منظور تربیت آموزشیاران،این برادران وخواهران تلاشگر وفداکاری که عهده دار وظیف سنگین آموزش سواد به بزرگسالان هستند گرفت تا بتوانند با کسب مهارت ها ومعلومات اساسی در مورد آموزش بزرگسالان ،مسئولیت سنگین خود را به درایت وآگاهی بیشتر ایفا نمایند

برای این منظور دفتر تحقیق وتألیف نهضت سواد آموزی با همکاریهای ارزندجمعی از اساتید دانشگاهها برنامه ریزی این سری متون درسی را آغاز کرد وکتاب حاضر اولین بخش از مجموعه فوق است که تحت عنوان شناخت بزرگسالان وروشهای سوادآموزی تقدیم آموزشیاران عزیز وسایر دست اندرکاران مسائل آموزشی بزرگسالان می گردد

امید است با مطالعه وعمل به توصیه های آن بتوانند در راه این جهاد مقّدس موفق ومشمول عنایات الهی شوند

فصل اول

 تعریف ومفهوم سواد

همان طور که می دانید در گذشته های نه چندان دور ،تعلیم وتربیت در اغلب ممالک طبقاتی ودر انحصار اعیان واشراف بوده است.آنان به تناسب وضعیت طبقاتی ودوری ونزدیکی به هیأت حاکمه از سطوح مختلف آموزشی از ابتدائی تا عالی بهره مند می شودحتی تحصیل در رشته هائی فلسفه وادبیات وهنر وتاریخ در انحصار کامل اشراف زادگان بوده است

به هر حال تعابیر وتفاسیر مربوط به بی سوادی وباسوادی از دو دیدگاه ونگرش ریشه می گیرد

دیدگاه اوّل

همان دیدگاه سنتی است که منظور از سواد توانائی خواندن،نوشتن وحساب کردن یعنی همان سه مهارت اصلی می داند

دیدگاه دوّم

دیدگاه جدید ونوینی است که در آن منظور از سواد ،توانائی آمادگی افراد برای مشارکت در سرنوشت خود وپیشرفت وتوسعه جامعه ارزیابی می شود

«سواد عبارتست از توانائی خواندن ونوشتن یک برنام ساده به هر زبانی که شخص تکلم می کند»

باسواد کسی است که مطالبی را که می خواند درک کند وبتواند وقایع ساد زندگی روزانخود را بنویسد کسی که فقط خواندن بداند شبیه با سواد ونیمه باسواد است

با سواد کسی است که مطالبی را که می خواند درک کند وبتواند وقایع ساد زندگی روزانخودرا بنویسد کسی که فقط خواندن بداند باسواد ونیمه باسواد است

به عبارت دیگر در دیدگاه جدید،سوادآموزی اهداف دیگری به جز خواندن ونوشتن را تعقیب می کند. یعنی آموزش سواد همابعاد زندگی فرد را شامل می شود وبر تمام شئونات زندگی او تأثیر می گذارد[1]

نحوه تأسیس نهضت

1ـ تعلیمات اکابر

اولین سازمانی که به طور رسمی برای با سواد کردن بزرگسالان در ایران تأسیس شد اداره تعلیمات اکابر بود. این اداره از سال 1315 شروع به کار نمود وبر طبق قانون مؤظف شد که در تمام مدارس روزانه ،کلاسهای شبانه ،مخصوص با سواد کردن بزرگسالان دایر کند ادار تعلیمات اکابر یکی از ادارات از ادارات وزارت معارف محسوب می شود که رئیس ان از طرف وزیر معارف انتصاب می شد.فعالیت کلاسهای اکابر شهریور ماه سال 1320یعنی تا زمان سقوط رضاخان ادامه  داشت ودر این تاریخ کلاسها منحل شدند

2ـآموزش سالمندان

در سال 1322 کلاسهای سواد آموزی بزرگسالان تحت عنوان در آموزش سالمندان ،کار خودرا آغاز نمود این کلاسها وابسته به وزارت آموزش وپرورش بود. در فاصله 1320-1335براداشت تازه ای از آموزش بزرگسالان تحت عنوان تعلیمات اساسی در جهان مورد توجه قرار گرفت.دولت ایران درسال 1323 تصمیم گرفت این برنامه را مستقلاًاجرا کند .برنامه تعلیماتی اساسی با توجه به هزینه سنگینی که در برداشت در سال 1330 متوقف شد،وادار آن به «بنگاه عمران » وزرات کشور محول شد.در این ضمن «بنیاد خاور نزدیک »با استفاده از این فلسفه ،از سال 1328 فعالیت های خود را در منطقه ورامین آغاز کرد

3ـ آموزش بزرگسالان

آموزش بزرگسالان سومین سازمان رسمی وابسته به دولت بود که مسئولیت سواد آموزی بزرگسالان در ایران به عهده گرفت. فعالیت کلاس های آموزش بزرگسالان در سال 1335 با استفاده از تجارب گذشته سر گرفته شد.کلا س های « آموزش بزرگسالان»تا سال 1345 به کار خود ادامه داد

4ـ سپاه دانش

از این رو 1341 طرح سپاه دانش به اجرا در آمد .در آن زمان حدود 68در صد جمعیت ایران روستا نشین بودند ونسبت به بی سوادی در میان بزرگسالان ،بخصوص در مناطق دور افتاده ،گاه از 95 درصد نیز تجاوز می کرد.به این ترتیب مقرر شد بخشی از جوانان دیپلمه در دوره سربازی خود با سواد کردن بیسوادانی در روستاها بپردازند

5ـکمیته ملّی بیکار جهانی بابیسوادی

دو سال پس از تشکیل شپاه دانش یعنی در سال 1343 ،کمیته ملّی  بیکار جهانی بابیسوادی تشکیل شد تا به امر سوادآموزی بزرگسالان بپردازند

به موجب اولین اساسنامه کمیته ملّی پیکار جهانی با بیسوادی مصوب سال 1343 ،وظایف واختیارات این کمیته به شرح ذیل تعیین شد

1تشکیل کمیته های محلی پیکار با بیسوادی

2 تهیه طرح های لازم برای تعمیم سواد در کشور واجرای آن ها راساًیا توسط سازمانهای دیگر

6ـجهاد ملّی سواد آموزی

در سال 1354 با توجه به کمبودها ونارساییها وعدم توفیق برنامه های سواد آموزی واهمیّت مسأله بار دیگر موضوع سواد آموزی در جامعه مطرح شد.این بار فعالیت های سواد آموزی در قالب فریبنده مطرح شد.هدف این طرح که از سال 1355 به اجرا در آمد، ریشه کن ساختن بیسوادی طی 11 سال یعنی تا سال 1366 در ایران بود

7ـ نهضت سواد آموزی

پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در بهمن ماه 1357 فصل جدیدی در تاریخ سواد آموزی ایران گشوده شد . هدف نهضت سواد آموزی از بین بردن بیسوادی در کشور است . به طوریکه حداکثر تا 3 سال دیگر بتوان میزان با سواد را از مرز 90 درصد بالا برد . بر اساس این طرح لازم بود هر سال حداقل 3 میلیون نفر افراد بی سواد با سواد شوند[2]

تشکیل سازمان نهضت سواد آموزی

[1]- آموزش بزرگسالان  مؤلف :عیسی ابراهیم زاده   مرکز چاپ وانشارات دانشگاه پیام نور  نوبت تاریخ چاپ چاپ دوم خرداد

 2- اصول و فنون آموزشیاری 1 شناخت بزرگسال و روش های سواد آموزی دفتر تحقیق تالیف نهضت سواد آموزی مرکز تالیف دکتر زهرا صباغیان ص

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله روش های نوین در تدریس ادبیات فارسی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله روش های نوین در تدریس ادبیات فارسی در فایل ورد (word) دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله روش های نوین در تدریس ادبیات فارسی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله روش های نوین در تدریس ادبیات فارسی در فایل ورد (word)

چکیده :  
مقدمه :  
هدف های کلی برنامه ی اموزشی زبان فارسی در دوره ی ابتدایی  
چهار قاعده اساسی بارش مغزی  
نتیجه  
پیشنهادات.  
منابع وماخذ  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله روش های نوین در تدریس ادبیات فارسی در فایل ورد (word)

1- آقازاده محرم .راهنمای روش های نوین تدریس بر پایه پژوهش های مغز محوری

2- شعبانی .حسن .مهارت های آموزشی وپرورشی انتشارات سمت

3- دکتر ذوالفقاری .حسن .راهنمای تدریس کد 51 ناشر ک اداره کل چاپ وتوزیع کتاب های درسی سال

4- رستگار ،طاهره – مجید ملکان ” . آشنایی با یاد گیری از طریق همیاری

5- عباسی، محمد رضا(1379)، عناصر ساختاری روش حل مسئله، مجله رشد تکنولوژی آموزشی، شماره5

6–قربانی .قربانعلی .وهمکاران .آموزش راههای یادگیری نشر دانشجو . .سال 1382

7-موسی، احمد زبان فارسی در مغرب : وضعیت، بررسی و نقد روش‌های آموزشی دانشجوی دانشگاه تهران

چکیده

یکی از مشکلات مهم و اساسی در نظام آموزش و پرورش خصوصاٌ در کشور ما، به کار نگرفتن روش های تدریس نوین در آموزش است. به همین سبب کیفیت آموزشی از سطح مطلوب برخوردار نیست و دانش آموزان علاقه زیادی به تحصیل نشان نمی دهند. یکی از دلائل آن عدم آشنایی معلمان با روش های نوین تدریس در ادبیات فارسی است

  پیشرفت روز افزون علوم و تحقیقات گوناگون در حیطه های مختلف حاکی از آن است که اطلاعات بشر روز به روز افزایش می یابد و مطالب جدیدی به دست می آید.امروزه هر فرد بشر ناچار از استفاده یافته های جدید است

  معلم بایدباروشهای مختلف تدریس آشنا باشد و باید بدانددر کدامین موقعیت آموزشی از کدامین روش استفاده نماید. آنچه دراین مقاله خواهد آمد، نگاهی است کوتاه و گذرا به روش های نوین تدریس در ادبیات فارسی ونقد آن سخن به میان خواهد آمد .سپس نتیجه گیری بعمل آمده ودر پایان پیشنهاداتی ارائه می شود


مقدمه

 زبان فارسی به عنوان یکی از زبان‌های غنی و کهن دنیا و زبان دوم اسلام، به لحاظ گستره واژگانی و توانایی‌های خود، در ردیف زبان‌های مهم دنیا جای دارد و از ارزش شایانی برای انتقال مفاهیم دوستی و معاونی بلند برخوردار است. زبان فارسی امروز بی‌گمان در ایجاد پیوند دوستی ملل هم جوار و سایر ملت‌ها در تحقق و شکل‌گیری طرح گفت وگوی ملت‌ها و تمدن‌ها نقش بسزایی ایفا می‌کند، و بیش از پیش توانسته است توجه جهانیان را به خود جلب کند و آنها را به اندیشیدن در ایجاد روابط و پیوندهای دوستی با این زبان تشویق کرده است. زبان فارسی که عهده‌دار برقراری ارتباط بین ملل مختلف دنیا شده ، به همین سبب در پیشرفت فرهنگی و هنری در زبان‌های سایر ملل و کشورها تأثیرگذار بوده است.پس اگر از جنبه‌های فرهنگی، ادبی، علمی، و تمدن‌های کهن جهانی به این قضیه بنگریم، ضرورت آموزش زبان وادبیات فارسی محسوس می‌گردد

هدف های کلی برنامه ی اموزشی زبان فارسی در دوره ی ابتدایی

 حیطه شناختی    1-اشنا یی  مختصربا زبان فارسی معیار2-گستر ش حوزه ی نمادها  و معا نی3-اشنا یی با گفتار ونوشتار و درک تفاوت ان  ها4-اشنایی مختصر با جلوهای هنری زبان5-اشنایی با مسائل اعتقادی اجتماعی.سیاسی.ملی علمی و هنری در قالب زبان

 حیطه ی عاطفی     الف) ایجاد پرورش وتقویت علا قه ونگرش مثبت نسبت به:- مبانی اعتقادی.فرهنگی وملی کشور

 -بیان احساسا ت .وعواطف وافکار در قالب گفتا ر ونوشتار-جنبه های زیبایی سخن وتحسین ان-مطا لعه

 ب)تلطیف احساسات وعواطف

بحث : روش های نوین تدریس زبان وادبیات فارسی

 استفاده از روش تدریس  فعال وهمگام با روزروش های تدریس معلم را ویژگی خاص می بخشد .هدف از این مقاله آشنایی معلمان با روشهای نوین تدریس زبان وادبیات فارسی واستفاده آنها در کلاس وغنا بخشیدن به محتوای دروس وحرفه ای با ر آوردن معلمان وخدمت به اعتلای کیفیت آموزش وپرورش میهن عزیز اسلامی میباشد .برای اطلاعات بیشتر به کتابهای الگوهای تدریس 2000وآموزش راههای یادگیری و; مراجعه شود

1- یادگیری از طریق همیاری

 معلمان بایدبه دانش آموزان فرصت دهند  تا به صورت گروهی و از طریق همیاری به یادگیری اقدام کنند .یادگیری از طریق همیاری یک قالب یا چهارچوب آموزشی است که در آن گروه های دانش آموزی ناهمگن از سوی معلم شکل داده می شوند و به فعالیت می پردازند

 هدف نهایی از کاربست الگوی تدریس یادگیری از طریق همیاری دستیابی به فعالیت های عالی ذهنی است. همبستگی مثبت، مسئولیت فردی، تعامل چهره به چهره، مهارت های اجتماعی و پردازش گروهی. این عناصر معلم را از سخنرانی صرف و دانش آموز را از تکرار بی مورد آموخته هایش رها می سازد. افزون بر این، یاگیری از طریق همیاری فرصت هایی را پدید می آورد که یادگیرندگان بتوانند در موقعیت هایی چون کارگروهی، ارتباطات، ایجاد هماهنگی اثرگذار و تقسیم کار موفق شوند.  سینر گوژی برای آموزش یادگیری از طریق همیاری چهار روش را ارائه می دهد

  الف ) طرح کارایی گروه ب) طرح تدریس اعضای گروه ج)طرح قضاوت عملکرد ث)طرح روشن سازی طرز تلقی

مراحل اجرای الگو همیاری

1- ابتدا کروه ها شکل می گیرند. گروه های ناهمگن که دارای اطلاعات و توانایی های مختلف، گوناگون و متنوع هستند، مؤثرتر خواهند بود. در یادگیری از طریق همیاری، تفاوت افراد گروه باعث کارآمدشدن یادگیری می شود. پس از تشکیل گروه ها معلم به کمک دانش آموزان قوانینی را تدوین می کنند مثلا گروه های ختلف نمی توانند با همدیگر صحبت کنند
2-این مرحله معلم حدود 15 دقیقه درباره ی هدف های مهم درس، انتظاراتی که از دانش آموزان در پایان جلسه وجود دارد و مطالب اصلی درس که نیاز به توضیح دارد صحبت می کند

 3- در مرحله ی سوم به دانش آموزان فرصت داده می شود که در یک زمان مشخص روی مطالب و یا فعالیت هایی که در اختیار آنها گذاشته شده در گروه های خود تمرین و کار کنند. معلم با حضور در گروه ها ضمن ارزشیابی راهنمایی های لازم را انجام می دهد
4-این مرحله نتایج کار گروه ها به نمایش گذاشته خواهد شد. برای نمایش کار گروه ها روش های مختلفی وجود دارد مثلا” هر گروه نتایج کار خود را روی یک برگه یا مقوا به صورت نوشته، نمودار یا نقاشی به تصویر درآورده و این برگه ها روی تابلو یا دیوار کلاس نصب شده و در معرض دید و نقادی سایر گروه ها قرار گیرد

 5- در آخرین مرحله که مرحله ی ارزشیابی است معلم کار گروه ها را مورد ارزشیابی قرار می دهد. برای ارزشیابی می توان از گروه ها کمک گرفت و با کمک گروه ها معیارهایی برای ارزشیابی تدوین نمود و براساس این معیارها حتی خود گروه ها می توانند به ارزشیابی از کار خود (خودارزشیابی) بپردازند

2- شیوه ی نمایشنامه ای (ایفای نقش )

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید