دانلود بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر تهران در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر تهران در فایل ورد (word) دارای 225 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر تهران در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر تهران در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر تهران در فایل ورد (word) :

دانلود بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر تهران در فایل ورد (word)

در كشورهای در حال توسعه. آلودگی مواد غذائی و بیماربهای ناشی از آن همواره به عنوان یكی از مهمترین مشكلات در سیستم بهداشت مواد غذائی بشمار می آید.

اگرچه در كشور ما ارتقاء سطح بهداشت عمومی در نتیجه بهبود نظام عرضه خدمات بهداشتی باعث كاهش میزان مرگ و میر در سالهای اخیر شده است. با این وجود پی آمدهای نامطلوب تغذیه ای و بهداشتی ناشی از آلودگی مواد غذائی با عواقب زیانبار اقتصادی همراه می باشد.

علت مهم ایجاد مسمومیت و بیماریهای روده ای. مواد غذائی می باشد. یكی از این مواد غذائی كه از نظر آلودگی اهمیت به سزائی دارد. شیر و فراورده های آن نظیر بستنی است. بستنی بخصوص در فصول گرم دارای مصرف كننده بسیاری می باشد و در مورد این ماده غذائی باید از نظر بهداشتی نظارت كامل صورت گیرد. به منظور بررسی آلودگی باكتریائی در بستنی های سنتی ومیوه ای( غیر پاستوریزه) و بستنی های پاستوریزه. تعداد 100 نمونه بستنی غیرپاستوریزه و 30 نمونه بستنی پاستوریزه از قسمتهای مختلف شهر تهران بصورت
Random Systematic Samplingجمع آوری شد كه پس از انجام آزمایشات در آزمایشگاه كنترل كیفی مواد غذائی. آرایشی و بهداشتی واقع در مركز تحقیقات علوم پزشكی ایران. 87 درصد از نمونه های غیر پاستوریزه فیرقابل مصرف و باكتریهای موخود در آنها به ترتیب فراوانی عبارت بودند از:

استافیلوكوك اورئوس(74%). گونه های كلبسیلا(40%). گونه های انتروباكتر(37%). اشریشیا كلی(24%).سودوموناس آئروجینوزا(19%).گونه های پروتئوس(13%). گونه های اسینتوباكتر(11%). هافنیا(6%). گونه های آلكالی ژنز(4%). گونه های سراتیا(3%).گونه های سیتروباكتر و ادواردسیلا(2%) و گونه های پروویدنسیا(1%).

و در بستنی های پاستوریزه. 30 درصد از نمونه ها غیر قابل مصرف بودند و باكتریهای موجود در آنها به ترتیب فراوانی عبارت بودند از:

اشریشیا كلی(4/13%). استافیلوكوك اورئوس(7/6%). كلبسیلا نومونیه(7/6%). سودوموناس آئروجینوزا. پروتئوس ولگاریس. انتروباكتر كلواكه و اسینتوباكتر بامانی(3%).

برای بررسی لیستریا و یرسینیا از محیط های اختصاصی Palcam . CiN و غنی سازی در سرما(Cold enrichment( استفاده شد ولی علی رغم تلاشهای بسیار موفق به جداسازی نشدیم.

دانلود بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر تهران در فایل ورد (word)
فهرست مطالب:

خلاصه فارسی………………………………………………………………………………. 1

مقدمه:…………………………………………………………………………………….. 3

فصل اول: زمینه پژوهش و مروری بر اپیدمیهای رخ داده از شیر5

فصل دوم: كلیاتی در خصوص بستنی18

2-1: تاریخچه بستنی………………………………………………………………………… 19

2-2: تعریف بستنی………………………………………………………………………… 20

2-3: ارزش غذایی بستنی……………………………………………………………………. 22

2-4: مواد تشكیل دهنده بستنی……………………………………………………………… 24

2-4-1: چربی………………………………………………………………………… 24

2-4-2: مواد جامد غیر از چربی……………………………………………………….. 25

2-4-3: قند………………………………………………………………………….. 27

2-4-4: مواد امولسیون كننده………………………………………………………….. 29

2-4-5: مواد پایداركننده……………………………………………………………….. 29

2-4-6: مواد طعم دهنده………………………………………………………………. 30

2-4-7: مواد رنگ دهنده……………………………………………………………… 30

2-5: فرآیند تولید بستنی…………………………………………………………………….. 30

2-5-1: مرحله دریافت………………………………………………………………… 30

2-5-2: تولید مخلوط بستنی……………………………………………………………. 31

2-5-3: توزین كردن…………………………………………………………………… 32

2-5-4: مخلوط كردن………………………………………………………………….. 33

2-5-5: یكنواخت كردن گویچه های چربی………………………………………………. 34

2-5-6: پاستوریزاسیون………………………………………………………………… 34

2-5-7: رسیدن مخلوط………………………………………………………………… 34

2-5-8: افزودن مواد طعم دهنده و رنگ دهنده…………………………………………… 35

2-5-9: انجماد به روش مداوم………………………………………………………….. 35

2-5-10: قالب گیری و بسته بندی…………………………………………………….. 36

2-5-10-1: بسته بندیهای بزرگ بستنی……………………………………………. 36

2-5-10-2: بسته بندیهای مورد مصرف خانگی……………………………………. 37

2-5-10-3: تولید بستنی چوبی……………………………………………………. 37

2-5-11: سخت كردن بستنی…………………………………………………………… 38

2-6: باكتریولوژی بستنی…………………………………………………………………….. 39

2-7: اپیدمیولوژی آلودگیهای میكروبی………………………………………………………… 40

2-7-1: آلودگیهای اولیه بستنی…………………………………………………………. 41

2-7-2: آلودگیهای ثانویه بستنی………………………………………………………… 45

2-8: پیشگیری و كنترل…………………………………………………………………….. 48

فصل سوم: خلاصه ای از خصوصیات عمومی و كلینیكی باكتریهای جدا شده در بستنی51

3-1: میكروبیولوژی پایه…………………………………………………………………….. 52

3-2: میكروبیولوژی لبنیات………………………………………………………………….. 52

3-3: رشد میكروبی ………………………………………………………………………… 54

3-4: میكروارگانیسم ها در شیر……………………………………………………………… 57

3-5: مشخصات میكروارگانیسم ها در شیر……………………………………………………. 58

3-6: میكروارگانیسم های ایجاد كننده فساد در شیر…………………………………………….. 59

3-7: میكروارگانیسم های بیماریزا در شیر…………………………………………………….. 60

3-8: باسیلهای گرم منفی بی هوازی اختیاری………………………………………………….. 60

3-8-1: تعریف انتروباكتریاسه………………………………………………………….. 61

3-8-2: اشریشیاكلی………………………………………………………………….. 63

3-8-3: گروه كلبسیلا، انتروباكتر، سراتیا………………………………………………… 67

3-8-4: گروه پروتئوس، مورگانلا، پروویدنسیا……………………………………………… 69

3-8-5: سیتروباكتر…………………………………………………………………… 70

3-8-6: جنس شیگلا…………………………………………………………………. 70

3-8-7: جنس سالمونلا………………………………………………………………… 71

3-8-7-1: تشخیص سالمونلا از جنس های دیگر…………………………………… 72

3-8-7-2: آزمایشات تشخیصی………………………………………………….. 74

3-8-7-3: پاتوژنزو یافته های بالینی………………………………………………. 75

3-8-7-4: مواد غذایی كه بطور رایج در انتقال سالمونلا نقش دارند…………………… 77

3-9: باكتریهای گرم منفی غیر تخمیری و غیرشایع……………………………………………… 78

3-9-1: گروه سودموناها………………………………………………………………. 78

3-9-1-1: سودمونا آئروجینوزا…………………………………………………………. 78

3-9-2: یرسینیا………………………………………………………………………. 79

3-9-2-1: یرسینیا انتروكولیتیكا ویرسینیاپسودوتوبركلوزیس…………………………….. 80

3-9-2-2: پاتوژنز و یافته های بالینی………………………………………………. 81

3-9-2-3: آزمایشات تشخیصی………………………………………………….. 82

3-9-2-4: پیشگیری و كنترل825

3-10: استافیلوكوك………………………………………………………………………… 82

3-10-1: استافیلوكوك اورئوس…………………………………………………………. 82

3-10-2: مورفولوژی………………………………………………………………….. 83

3-10-3: ساختمان سلولی……………………………………………………………. 83

3-10-4: مقاومت…………………………………………………………………… 84

3-10-5: خواص بیوشیمیایی…………………………………………………………. 85

3-10-6: مسمومین غذایی استافیلوكوكی……………………………………………….. 86

3-10-7: علائم مسمومیت غذایی استافیلوكوكی………………………………………… 89

3-10-8: پیشگیری وكنترل در مسمومیت غذایی………………………………………. 90

3-11: باسیل های گرم منفی بدون اسپور…………………………………………………….. 91

3-11-1: لیستریامونوسیتوجنز………………………………………………………… 91

3-11-1-1: تاریخچه………………………………………………………………….. 91

3-11-1-2: میكروبیولوژی………………………………………………………… 91

3-11-1-3: لیستریوزیس………………………………………………………….. 93

3-11-1-4: وقوع و رشد لیستریا در شیر و فرآورده های آن…………………………… 95

3-11-1-5: حداقل دوز عفونت زایی………………………………………………. 99

3-11-1-6: روش های جستجوی لیستریامونوسیتوجنز درمواد غذایی100

3-11-1-7: پاتوژنز و ایمنی104

فصل چهارم: روشها و مواد مورد نیاز106

4-1: مدت مطالعه107

4-2: تعداد نمونه107

4-3: نحوه نمونه برداری 107

4-4: بررسی های انجام شده108

4-5: مواد و وسایل مورد استفاده 108

4-6: روش آماده سازی109

4-7: روش آزمایش نمونه های مواد غذایی109

4-8: رقیق كننده ها110

4-8-1: روش تهیه محلول رینگر110

4-8-2: روش تهیه سرم فیزیولوژی111

4-8-3: روش تهیه محلول رقیق كننده آب پیتونه111

4-9: روش شمارش میكروبها 111

4-10: شمارش و شناسایی كلی فرم ها112

4-11: شناسایی اشریشیاكلی113

4-12: شناسایی سالمونلا113

4-13: شناسایی استافیلوكوك اورئوس114

4-13-1: طرز تهیه محیط كشت بردپاركر114

4-14: شناسایی یرسینیا116

4-15: شناسایی لیستریا117

4-15-1: محیط اختصاصی پالكام118

4-16: حدمجاز میكروبی در بستنی118

4-17: تستهای تشخیصی119

فصل پنجم: نتیجه و بحث123

5-1: نتایج124

5-2: بحث138

5-3: پیشنهادات146

خلاصه لاتین148

منابع149

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی زراعت ذرت در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی زراعت ذرت در فایل ورد (word) دارای 51 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی زراعت ذرت در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود بررسی زراعت ذرت در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسی زراعت ذرت در فایل ورد (word) :

دانلود بررسی زراعت ذرت در فایل ورد (word)

مقدمه

خشكی، خطری جدی برای تولید موفق ذرت در سراسر جهان محسوب می شود. منابع آب شیرین در جهان محدوده بوده، و با افزایش جمعیت جهان نیاز به استفاده از آب بیشتر می شود و لذا منابع آب بطور فزآینده ای مورد تهدید قرار گرفته، و از آنجاكه بخش كشاورزی عمده ترین مصرف كننده آب بشمار میرود، هر گونه صرفه جویی در این بخش كمك مؤثری به تولید بهینه محصولات زراعی خواهد كرد (20). با در نظر گرفتن روند افزایش جمعیت جهان كه طبق پیش بینی های سازمان ملل، این جمعیت در سال 2050 میلادی به 4/14 میلیارد نفر خواهد رسید (59) . بنابراین ضرورت تولیدات غذایی جهت تامین نیازهای مرتبط امری اجتناب ناپذیر است.

ذرت گیاهی است گرمسیری كه بدلیل ویژگیهای زیاد از جمله قدرت سازگاری با شرایط اقلیمی گوناگون مورد توجه تولید كنندگان قرار گرفته بطوریكه ذرت از نظر سطح زیر كشت مكان، زراعت آن بعنوان یك گیاه پر محصول جهت تأمین كالری مورد نیاز بشر بطور مستقیم و غیر مستقیم از اهمیت ویژه ای برخوردار است . تولید ذرات در جهان در سال 2002 ، 589/189/602 تن بود . حدود 17 درصد سطح زیر كشت جهانی ذرت آبیاری می شود كه از این مقدار حدود 40 درصد مواد غذایی حاصل می شود ( 8 و 40 ).

در ایران تقریباً 70 درصد مساحت كشور را اقلیم خشك و نیمه خشك شامل می شود كه متوسط بارندگی سالیانه آنها كمتر از 300 میلیمتر است (8)

از آنجائیكه مرحله گلدهی ذرت به عنوان حساسترین مرحله رشد و نمو ذرت با گرم ترین ماه سال ( تیرماه ) مطابقت دارد و معمولاً نزولات آسمانی در این موقع از سال رخ نمی دهد و از طرفی حداكثر نیاز آبی محصولات رایج منطقه ( پنبه ، چغندر قند ، گوجه ) به همین زمان ارسال مربوط می شود و ظرفیت شبكه های آبیاری ، زراعت را در وضعیتی قرار داده كه فواصل آبیاری ذرت طولانی شده و عملكرد كاهش می یابد . ذرت در آب و هوای نیمه خشك مدیترانه ای برای نیل به عملكرد دانه بالا نیاز به آبیاری تكمیلی دارد (61)

خصوصیات مورفولوژی و فیزیولوژی زیادی ، در مقاومت به خشكی موثر هستند كه به عنوان شاخص های مورد انتخاب توصیه شده اند . برای مثال بسته شدن روزنه ها ، كاهش سطح برگ ، افزایش كارایی فتوسنتز ، رسوب چربیها ، توسعه سیستم ریشه ای ، مقاومت در برابر انتشار گازها ، تغییر در مقدار تركیبات آلی ، قندی و ازته ،اسید آمینه پرولین ، تنظیم پتانسیل اسمزی ، تغییرات سرعت رشد نسبی ، و سرعت رشد محصول از این جمله می باشند (12) .

با توجه به خصوصیت اصلی زراعت در مناطق با محدودیت منابع آبی و لزوم گسترش سطح زیر كشت با هدف افزایش محصولات زراعی در این مناطق ، و با توجه به اینكه آبیاری یكی از نیازهای مهم تولیدات كشاورزی محسوب می شود . دستیابی به ژنوتیپ های محتمل به شرایط دشوار با كارایی بالای مصرف آب ضروری بنظر می رسد .

بنابراین شناسایی مراحلی از رشد كه در آنها به آب كمتری نیاز است و حذف آبیاریهای غیر ضروری و نیز تعیین مراحل حساس به قطع آب و همچنین یافتن ژنوتیپ های محتمل به تنش آبی باعث افزایش كارایی مصرف آب همراه با افزایش سطح زیر كشت و نهایتاً عملكرد اقتصادی خواهد شد . مطالعات جدی پیرامون شرایط نامساعد محیطی و عكس العمل گیاهان نسبت به آنها از سال 1941 در دنیا شروع شده است (11).

1-ذرت :

1-1-تاریخچه ذرت :

مبداء اولیه ذرت به طور دقیق مشخص نیست . زیرا اجداد وحشی آن شناخته نشده است (71).

فرضیه های زیادی در باره طرز پیدایش ذرت وجود دارد . یكی از این فرضیه ها این است كه ذرت ممكن است از یك گونه یك ساله وحشی بنام تئوسینت یا تریپساكم به وجود آمده باشد . فرضیه دیگر اینكه ذرت احتمالاً از تلقیح طبیعی تئوسینت با تریپساكم بوجود آمده است و تئوری جدید این است كه این گیاه از ذرت غلاف دار به دست آمده باشد (21و32).

منشاء اولیه ذرت آمریكای مركزی است . قبل از كشف قاره جدید ذرت اصلی ترین زراعت جهت تأمین مواد غذایی در آمریكای مركزی و شمالی و جنوبی بوده است . بررسی های سنگواره ای نشان داده است كه ذرت حدود 4500 سال قبل از میلاد مسیح به صورت یك گیاه زراعی در مكزیك مكشت گردیده است . والدن سه مبداء اولیه برای ذرت ذكر كرده است( پرو ، مكزیك ، گواتمالا ).

و ایلوف مبداء اولیه ذرت را جنوب مكزیك ، آمریكای مركزی ، آمریكای جنوبی ذكر كرده است .

ذرت به دلیل ویژگیهای زیاد از جمله قدرت سازگاری با شرایط اقلیمی گوناگون در دنیا گسترش یافت . در حال حاضر بیش از 140 میلیون هخكتار از اراضی دنیا به كشت ذرت اختصاص یافته است . از نظر سطح زیر كشت رتبه سوم و از نظر تولید و عملكرد رتبه او ل را در بین غلات به خود اختصاص داده است (21و32).

هم اكنون ایالات متحده آمریكا ، كشورهای اروپای شرقی ، روسیه ، چین ، و آرژانتین كشورهای عمده تولید ذرت در جهان محسوب می شوند . ایالات متحده آمریكا مهمترین صادر كننده و ژاپن و كشورهای اروپای غربی عمده ترین وارد كننده آن هستند (21).

2-1- اهمیت محصول ذرت

ذرت بـه دـلیل ویژگیهای بسیار زیاد خود ، به دویژه به دلیل قدرت سازی با شرایط اقلیمی گوناگون ، بسیار زود در تمام دنیا گسترش یافت و مكان سوم را بعد از گندم و برنج از نظر سطح زیر كشت به خود اختصاص داد . ذرت علاوه بر آنكه یك علوفه مطلوب برای گندم می باشد . از نظر تامین انرژی نیز بی نظیر است و به همین دلیل امروزه در تغذیه مرغ به عنوان یك غذای پر انرژی دارای اهمیت بسیار زیاد است ذرت در صنایع كاغذ سازی ، مقوا سازی ، استفاده می شود . و همچنین از چوب بلال در تهیه اسید استیك ، قطران و فورفورال كه در صنایع رنگ و لاستیك سازی به كار می رود استفاده می شود (32).

آب یكی از عوامل اصلی تعیین كننده عملكرد ذرت می باشد(92).اثرات تنش آب بر عملكرد چند جانبه است. در مراحل نمو رویشی حتی تنش بسیار جزیی می تواند، سرعت رشد برگ و در مراحل بعدی شاخص سطح برگ و كارایی مصرف نور (RUE) را كاهش دهد(97). تنش شدید آب می تواند منجر به بستن روزنه ها گردد، و این امر جذب CO2 و تولید ماده خشك را كاهش می‎دهد (45 و47).

برخی محققان بر اهمیت تامین آب كافی در مرحله رشد رویشی ذرت تاكید كرده اند. به اعتقاد آنها تنش آب در مرحله رشد رویشی و قبل از گرده افشانی اگر چه از كمتری بر عملكرد نهایی نسبت به كمبود آب در مرحله گلدهی و پرشدن دانه ها دارد، ولی از این نظر كه بر گسترش برگ و توسعه ساقه تاثیر گذاشته، و میزان تجمع مواد در این اندام را به شدت تغییر می دهد، دارای اهمیت خاصی است (75).

فدایی (2002) اثر رژیم های مختلف آبیاری بر روی یك هیبرید ذرت در لبنان بررسیو به این نتیجه رسید كه، بین هدایت روزنه ای و پتانسیل آب برگ همبستگی معنی داری وجود دارد.

همچنین شاخص سطح برگ(50)و ماده خشك با افزایش تنش كمبود آب كاهش یافت(38و47).

میزان تاثیر تنش كمبود آب بر روی عملكرد بستگی به شدت تنفس و زمان تنش دارد(92). اثر زمان ظهور تنش آب بر عملكرد دانه ممكن است به اندازه شدت تنش آب اهمیت داشته باشد. گونه های محدودالرشد همانند ذرت یك تنش شدید چهار روزه در مراحل خاصی از رشد زایشی ممكن است بحرانی باشد. مرحله گردافشانی و دو هفته پس از آن حساس ترین دوره گیاه ذرت نسبت به تنش آب می باشد. در طی این مدت در بین اجزاء عملكرد، تعداد دانه ها در هر بال به شدت كاهش می یابد(13).

بررسی های دنمدو شاو (1990) و اسبوران (20002) نشان داد كه تنش خشكی در مرحلهگرده افشانی عملكرد را 50درصد كاهش می دهد . تنش در مراحل آخر رشد رویشی به میزان 25 درصد و در مزحله رشد بلال به میزان 21 درصد در عملكرد دانه كاهش ایجاد می كند (42 و 75 ) .تنش رطوبتی در طی مرحله گرده افشانی ، ، عملكرد دانه گیاه ذرت را 8-3 درصد به ازای هر روز كاهش می دهد . سه هفته بعد از گرده گرده افشانی ، تنش آب دیگر اثری بر تعداد دانه های هر بلال نداشته ، ولی وزن دانه ها را كاهش می دهد . و این امر بیانگر این است ، كه دورهاز بین رفتن دانه ها گذشته است . تنش آب در این زمان فتوسنتز برگ یا انتقال مواد فتوسنتزی را كاهش داده ، نهایتا وزن دانه ها را متاثر می سازد .تنش شدید و نسبتا كوتاه آب در طول رشد رویشی ممكن است اثری بر روی عملكرد دانه نداشته باشد .ولی تنش كمتر از این مقدار ولی طویل المدت ممكن است ، اثرات زیادی بر روی عملكرد داشته باشد ( 13 و 72 ) .

سونگ و همكارانش ( 2000) اختلال در گل دهی و تلقیح بلال از مهمترین دلایل كاهش عملكرد ذرت در شرایط كمبود آب بود .همچنین عملكرد پایین به علت شرایط كمبود آب و همبستگی آن با كاهشسرعت مدت پر شدن دانه ها در ارتباط بود ( 88) .

ادمیدزو همكارانش (1993) اظهار داشتند ؟ كه در مناطق گرمسیری عملكرد ذرت در نتیجه خشكی به طور متوسط حدود 17 درصد كاهش می یابد . همچنین بیان كردند ، كه اگر تنش خشكی با زمان گلدهی منطبق گردد ، عموما پدیده تاخیر كاكل دهی در ذرت مشاهده می شود این عمل طول ASI را افزایش می دهد . كمبود آب از طویل شدن كاكل در گیاه جلوگیری می كند ، و این ممانعت می تواند ، بهكاهش شدید عملكرد دانه كمك كند (46 و 48 ).

دانلود بررسی زراعت ذرت در فایل ورد (word)
فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه……………………………………………………………………………………………………… 2

1- ذرت………………………………………………………………………………………………….. 6

1-1. منشاء و تاریخچه ذرت…………………………………………………………………….. 6

2-1. اهمیت محصول ذرت……………………………………………………………………….. 7

3-1. طبقه بندی ذرت……………………………………………………………………………….. 8

4-1. ویژگیهای انواع ذرت………………………………………………………………………… 10

5-1. فنولوژی ذرت…………………………………………………………………………………. 11

1-5-1. جوانه زنی و سبز كردن ذرت……………………………………………………….. 11

2-5-1. مرحله سبز كردن تا ظهور گل آذین نر…………………………………………… 12

3-5-1. مرحله تشكیل گل آذین نر تا ظهور تارهای ابریشمی………………………… 12

4-5-1. مرحله تشكیل تارهای ابریشمی تا رسیدن دانه………………………………… 13

6-1. رشد و نمو……………………………………………………………………………………… 13

1-6-1. رشد اندام های رویشی………………………………………………………………… 13

1-1-6-1. ریشه……………………………………………………………………………………… 13

2-1-6-1. برگ………………………………………………………………………………………. 14

2-6-1. رشد اندام های زایشی…………………………………………………………………. 14

7-1. خاك مناسب ذرت……………………………………………………………………………. 15

8-1. دمای موردنیاز………………………………………………………………………………… 15

9-1. رطوبت موردنیاز……………………………………………………………………………… 16

10-1. تنشهای محیطی……………………………………………………………………………… 17

11-1. خشكی و تنش خشكی…………………………………………………………………….. 18

12-1. اثرات عوامل طبیعی اقلیمی بر روی نیاز آبی گیاهان…………………………… 19

13-1.اثرات فیزیولوژیك تنش آب………………………………………………………………. 21

14-1. تنش خشكیدر مرحله رشد رویشی گیاه ذرت …………………………………… 25

15-1.تنش خشكی و رشد زایشی ذرت ……………………………………………………… 27

16-1. تنش خشكی و اثرات آن بر روی عملكرد و اجزاء عملكرد…………………… 29

17-1.سایر صفات مرتبط با خشكی…………………………………………………………… 33

1-17-1.محتویات نسبی آب برگ (RWC)…………………………………………………… 33

2-17-1. پایداری غشای سیتوپلاسمی……………………………………………………….. 34

18-1. مكانیزمهای مقابله با تنش های خشكی……………………………………………… 36

1-18-1. مقاومت به خشكی……………………………………………………………………… 36

2-18-1.فرار از خشكی…………………………………………………………………………… 36

3-18-1.اجتناب از خشكی………………………………………………………………………… 37

4-18-1. صفات مرتبط با اجتناب از خشكی……………………………………………….. 37

7-4-18-1. مكانیزم های روزنه ای………………………………………………………….. 37

2-4-18-1. افزایش بازده فتوسنتزی………………………………………………………… 38

3-4-18-1. كاهش مساحت برگ………………………………………………………………. 39

4-4-18-1. وفور ومحل روزنه ها……………………………………………………………. 39

5-4-18-1. سیستمهای كارآمد ریشه……………………………………………………….. 39

6-4-18-1. نسبت زیاد ریشه به شاخه……………………………………………………… 40

5-18-1. تحمل خشكی…………………………………………………………………………….. 40

6-18-1. مكانیزم های تحمل خشكی………………………………………………………….. 40

1-6-18-1. اجتناب از صدمات ناشی از كاهش رشد………………………………….. 40

2-6-18-1. تحمل در مقابل گرسنگی………………………………………………………… 41

3-6-18-1. اجتناب در مقابل از بین رفتن پروتئین ها………………………………….. 41

19-1. چگونگی ازریابی مقاومت به خشكی…………………………………………………. 41

20-1. تنش خشكی و شاخص برداشت………………………………………………………. 42

21-1. كارایی مصرف آب………………………………………………………………………… 43

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی روابط خاك و گیاه در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی روابط خاك و گیاه در فایل ورد (word) دارای 31 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی روابط خاك و گیاه در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود بررسی روابط خاك و گیاه در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسی روابط خاك و گیاه در فایل ورد (word) :

دانلود بررسی روابط خاك و گیاه در فایل ورد (word)

فراهم بودن مواد غذایی در خاك ها

تجزیه‌ی شیمیایی خاك

سرراست ترین راه تعیین فراهم بودن مواد غذایی در خاك، اندازه گیری واكنش های رشد گیاه، با استفاده از آزمایش های كوددهی در مزرعه است. اما این روش وقت گیر بوده یافته های آن به آسانی قابل تعمیم از یك جا به جایی دیگر نیست. برعكس، تجزیه‌ی شیمیایی خاك، آزمایش خاك روشی به نسبت سریع و با صرفه برای دریافت اطلاعات درباره‌ی فراهم بودن غذا در خاك، به عنوان مبنای تجویز استفاده از كودهاست. روش آزمایش خاك سالهای سال در كشاورزی و باغبانی با موفقیت نسبی به كار گرفته شده است. كارایی این روش با میزان همخوانی و هماهنگی اطلاعات به دست آمده با آزمایش های كوددهی مزرعه و نیز با شیوه‌ی بیان و تفسیر تجزیه انجام شده، پیوند نزدیك دارد. در بیشتر موارد، انتظارات، بیشتر از اندازه‌ی كارایی آزمایش های خاك است. در این فصل از دلایل این دوگانگی با تكیه بر فسفر و پتاسیم،‌ به تفصیل گفت و گو خواهد شد.

روش آزمایش خاك از گستره ای وسیع از روش های متداول عصاره گیری مانند اشكال گوناگون اسیدهای رقیق، نمك ها یا عواملی بهره می گیرد، كه تركیبات پیچیده ایجاد می‌كنند. بسته به روش مورد استفاده، میزان كاملا متفاوت از مواد غذایی گیاه استخراج می شود. همچنان كه در مورد فسفر، در جدول 1-13 آمده است. به عنوان راهنما، یك میلی گرم فسفر در 100 گرم خاك می تواند برابر حدود 30 كیلوگرم فسفر در هكتار در یك پروفیل با ژرفای 20 سانتی متر در نظر گرفته شود (وزن مخصوص خاك 5/1 = 3 میلیون كیلوگرم خاك در هكتار). كدام روش باید برای تشخیص فراهم بودن یك ماده‌ی غذایی كانی و به وسیله‌ی آزمایش های رشد برای پیش بینی واكنش گیاه در برابر كود ارزیابی شود.

جدول 1

در بیشتر موارد، چند روش به یك میزان برای آزمایش خاك در مورد یك گونه‌ی ویژه‌ی غذایی كانی مناسب هستند (1921). برای نمونه، برای فسفر، با وجود میزان گوناگون فسفر استخراج شده، روش های استخراج آبی می تواند به همان میزان برای تعیین مناسب باشد كه روش استخراج با اسیدهای رقیق شده (1637). به هر حال، به دلایل گوناگون، پیش بینی واكنش در برابر كود، بر پایه‌ی تجزیه‌ی شیمیایی خاك به تنهایی رضایت بخش نیست: به این دلیل كه تنها ظرفیت بالقوه‌ی یك خاك را برای ذخیره‌ی غذاهای گیاه بیان می كند؛ به اندازه‌ی كافی و به طور خاص، تحرك مواد را در خاك نشان نمی دهد، هیچ اطلاعاتی را در رابطه با عوامل گیاهی، مانند رشد ریشه و تغییراتی كه در فضای مجاور ریشه به وسیله‌ی ریشه به وجود می آید و نقش تعیین كننده در جذب غذاها در شرایط مزرعه دارند، بیان نمی كند. در سه بخش زیر، از این عوامل چكیده وار گفت و گو می شود. در آغاز، از میزان فراهم بودن مواد غذایی در رابطه با تحرك و رشد ریشه گفت و گو می شود.

حركت مواد غذایی به سطح ریشه

اصول محاسبات

اهمیت تحرك مواد غذایی در خاك در مهیا بودن آنها برای گیاهان، نخستین بار از سوی باربر (1962) تاكید شد. برداشت او بر پایه‌ی سه جزو استوار بود: برخورد ریشه‌ها با مواد غذایی، حركت توده ای و انتشار (نگاره‌ی 1). با نفوذ ریشه ها به درون خاك، ریشه به درون فضاهایی حركت می‌كند كه بیشتر از سوی خاك با عناصر غذایی آماده اشغال بوده است. برای نمونه، بر سطوح رس چسبیده اند. سطوح ریشه در این فرایند جابه جایی با مواد غذایی تماس نزدیك پیدا می‌كنند (برخورد می كنند). فنی و آوراستریت (1939)، فرایند داد و ستد تماسی را برای جذب كاتیون بدون جابه جایی از درون محلول خاك ارایه دادند. باربر (1966)، این فرایند جابه جایی را به شیوه ای كلی تر، به عنوان عاملی بیان می كند، كه می تواند در رفع نیاز همه‌ی غذاهای كانی گیاهان نقش داشته باشد.

محاسبات برخورد ریشه ها بر پایه‌ی:

الف- میزان مواد غذایی آماده در حجمی از خاك كه به وسیله‌ی ریشه ها اشغال شده اند.

ب- حجم ریشه، به عنوان درصدی از كل حجم خاك- به طور میانگین یك درصد از حجم خاك سطحی.

پ- نسبتی از كل حجم خاك، كه به وسیله حفره های خاك اشغال شده است (به طور میانگین 50 درصد).

هیچ اطلاعاتی درباره‌ی فسفر، در جدول 4 ارایه نشده، اما براورد كلی می تواند انجام گیرد. میزان آب تبخیر شده به وسیله‌ی یك گیاه زراعی، میان دو تا چهار میلیون لیتر بر هكتار، متغیر است (1983؛ 94). به فرض این كه غلظت فسفر در محلول خاك پنج میكرومولار (15/0 میلی گرم در لیتر) و میزان كل مصرف آب به وسیله‌ی تعرق در این گیاه زراعی سه میلیون لیتر باشد، فراهم آوری فسفر به وسیله‌ی جریان توده ای، در حدود 45/0 كیلوگرم محاسبه می شود كه برابر حدود دو تا سه درصد كل نیاز یك گیاه زراعی است.

اثر جریان توده ای، به گونه‌ی گیاه بستگی دارد (جدول 4) و برای نمونه، برای پتاسیم در پیاز بیشتر از ذرت است. چون ریشه های پیاز سرعت جذب آب بیشتر در واحد طول دارند. (72) سهم نسبی جریان توده ای با سن گیاه (215) و با رطوبت نسبی یعنی میزان تعرق نیز تغییر می‌كند (479).

هنگامی كه پتانسیل آب خاك بالاست (برای نمونه، در ظرفیت مزرعه)، جریان توده ای محدود نشده، میزانی همانند از پتانسیل آب در سطح ریشه ایجاد می‌كند. با كاهش پتانسیل آب خاك (منفی تر شدن آن)، سرعت جذب آب به وسیله‌ی ریشه ممكن است از میزان فراهم آوری آب به وسیله‌ی جریان توده بیشتر گردد و سپس خاك ممكن است خشك شود. این مسئله پیرامون ریشه ها و به ویژه زمانی مشاهده می شود كه، میزان تعرق بالاست (1354)، و اغلب در طول فصل رشد در خاك سطحی رخ می دهد. بنابراین، در شرایط مزرعه طرح بارندگی (یا دور آبیاری) اثری مهم بر نقش حركت توده در فراهم آوری مواد غذایی داراست.

چون جریان توده ای و انتشار به سوی ریشه معمولا همزمان انجام می شود، امكان جداسازی دقیق این دو فرایند وجود ندارد. برای تعریف میزان مواد محلول جابه جا شده به ریشه به وسیله‌ی جریان توده ای، بروستر و تینكر[1] (1970)، عبارت «جریان توده ای ظاهری»[2] را پیشنهاد كرده اند (1354).

نقش انتشار

انتشار، نیروی محرك اصلی دست كم برای حركت فسفر و پتاسیم به سطح ریشه است. برخلاف جریان توده ای، انتشار عامل مهم تحرك یونی درست در مجاورت سطح ریشه است و بنابراین، نه تنها در شرایط خاك، بلكه با عوامل گیاهی مانند رشد ریشه و مساحت ریشه ارتباط نزدیك دارد.

جزو مهم ضریب انتشار مؤثر De[3] می تواند به صورت فرمول ساده‌ شده‌ی زیر خلاصه شود:

(1)

كه D1 ضریب انتشار ماده‌ی غذایی در محلول آزاد، بخشی از حجم خاك، كه به وسیله‌ی محلول اشغال شده (سطح مقطع انتشار)؛ F1 ضریب پایداری است، كه ناشی از مسیر پیچ و خم دار یون ها و دیگر مواد محلول از خلال حفره های خاك و افزایش طول مسیر و در نتیجه، كاهش شیب غلظت و نیز شامل افزایش چسبندگی آب و جذب سطحی یا دافعه‌ی آنیون ها و افزایش dC1/ dC ، یعنی شیب غلظت ، به ترتیب میان غلظت محلول خاك (C1) و مقدار ماده غذایی كه در انتشار شركت می‌كند (C) .

عوامل خاك

به طور كلی، غلظت پتاسیم و فسفر در سطح ریشه، بسیار كمتر از توده‌ی خاك است، كه این موضوع، شیب غلظت خاصی را پیرامون ریشه ایجاد می كند، همچنان كه در نگاره‌ی 3 نشان داده شده است، با افزایش غلظت پتاسیم در خاك، ضریب انتشار آن افزایش می یابد. دامنه‌ی كاهش مواد غذایی پیرامون ریشه‌ی گیاهان، منطقه تحلیل[4] نیز از حدود چهار میلی متر در خاك (تحلیل یافته در اثر كشت انبوه)، تا حدود شش میلی متر و 10 میلی متر، به ترتیب در خاك های بدون كود و كود داده شده. افزایش می یابد. بنابراین، افزایش میزان پتاسیم قابل داد و ستد با استفاده از كود، فراهم آوری پتاسیم از راه انتشار را بیشتر از میزانی افزایش می دهد كه از راه افزایش پتاسیم قابل داد و ستد تنها در واحد وزن خاك انتظار می رود. این موضوع از سوی كوخن بوخن و جونك[5] (1984)، در یك آزمایش كاربرد كود با منداب نشان داده شد، كه میزان پتاسیم قابل داد و ستد در واحد وزن خشك با ضریب در حدود چهار افزایش می یابد، در حالی كه میزان پتاسیم قابل داد وستد كه با انتشار به سطح ریشه می رسد، با ضریب در حدود 20 افزایش می یافت. كاربرد NaCl یا MgCl2 نیز دامنه‌ی تحلیل و بنابراین رسیدن پتاسیم به سطح ریشه را افزایش می داد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود كاربرد میكروارگانیزم‌ها در تهیه مواد لبنی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود كاربرد میكروارگانیزم‌ها در تهیه مواد لبنی در فایل ورد (word) دارای 101 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود كاربرد میكروارگانیزم‌ها در تهیه مواد لبنی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود كاربرد میكروارگانیزم‌ها در تهیه مواد لبنی در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود كاربرد میكروارگانیزم‌ها در تهیه مواد لبنی در فایل ورد (word) :

كاربرد میكروارگانیزم‌ها در تهیه مواد لبنی

شیرامولوسیون پیچیده‌ای از پروتئین، چربی، قند و مواد معدنی است. شیرگاو تقریباً 87% آب، 5/3% پروتئین، 5/3% چربی و 5% لاكتوز دارد كه البته در صد آب و چربی از شیر یك گاو به شیر گاو دیگر متفاوت است. محصولات بدست آمده از تخمیر شیر، مزه‌های متفاوتی دارند و به علت داشتن آب كمتر نسبت به شیر، مقاومتشان در برابر عوامل فساد غذایی بیشتر است. تخمیر شیر در شرایط دمایی مناسب صورت می‌گیرد و بسته به نوع مخمر، نوع شیر و شرایط فرایند محصولات متفاوت تولید می‌شود. ارگانیزم‌های عمده‌ای كه شیر را به محصولات لبنی فرعی تبدیل می‌كنند، شامل لاكتوبا سیلوس‌ها و استرپتوكوكها هستند.

استرپتوكوكهای لاكتیك دارای آنتی‌ژنهای گروه N هستند و از مهمترین آنها استرپتوكوكوس لاكتیس، استرپتوكوكوس كرو موریس و استرپتوكوكوس ترموفیلوس را میتوان نام برد.

استرپتوكوكوس لاكتیس متشكل از یك یا دو زنجیره بلند یا كوتاه یا سلولهای بیضی شكل است. استرپتوكوكوس لاكتیس در 28 به سرعت در شیر رشد و آن را ترش می‌كند. متوقف شدن با كتریهای گرم مثبت در شیر به وجود یك آنتی بیوتیك قوی به نام نیسین ( توسط برخی گونه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های استرپتوكوكوس لاكتیس تولید می‌شود) بستگی دارد.

گونه‌های لاكتو باسیلوس، مهمترین باكتریهای خانواده لاكتو با سیلوس محسوب می‌شوند. لاكتو با سیل‌ها (میله‌ای شكل، باریك، دراز، گرم مثبت و بدون اسپور) معمولاً به صورت رشته‌هایی مركب از سلولهای موازی زنجیره‌ای یا تك تك هستند. لاكتو با سیل‌ها در مواد غذایی و فراورده‌های لبنی به وفور یافت می‌شوند. بیشتر گونه‌ها جور تخمیر (هوموفرمانتاتیو) وعده‌ای مانند لاكتو باسیلوس فرمنتم و لاكتوباسیلوس پاستوریا نوس ناجور تخمیر (هتروفرمانتاتیو) هستند. بسیاری از گونه‌های موجود در شیر پاستوریزه مانند لاكتوباسیلوس برنیس، لاكتو با سیلوس لاكتیس و لاكتو با سیلوس فرمنتم، مقاوم به اسید و ترمودیوریك (تحمل كننده گرما) هستند و در تهیه فراورده‌های لبنی ایفای نقش می‌كنند.

البته باید در نظر داشت كه در فرایند تولید هر یك از این فراورده‌ها، میكروارگانیزم‌های متنوع دیگری از جمله كورینه با كتریوم‌ها و میكروكوكوس‌ها، مخمرها و قارچ‌ها و غیره نیز نقش دارند، كه در اینجا به بررسی آنها می‌پردازیم.

دانلود كاربرد میكروارگانیزم‌ها در تهیه مواد لبنی در فایل ورد (word)
فهرست مطالب:

مقدمه 6
نقش میکروارگانیزم‌ها در مراحل رسیدن پنیر 8
Whey چیست؟ 9
مراحل فرایند تولید پنیر 9
رسیدن پنیر 9
عوامل موثر در رسیدن پنیر 13
پروتئولیز 13
لیپولیز و اسیدهای فرّار 15
گلیکولیز 16
میکروارگانیزم‌ها و آنزیم‌های آنها 19
انواع استاترها 21
لاکتاکوکوس لاکتیس زیرگونه لاکتیس 22
لاکتوکوکوس لاکتیس زیرگونه کروموریس 23
لاکتوکوکوس لاکتیس زیرگونه لاکتیس واریته دی‌استیل لاکتیس 23
لکونوستوک 24
استرپتوکوکوس سالیواریوس زیرگونه ترموفیلوس 25
لاکتو باسیل‌ها 27
باکتریهای پروپیونیک 29
پدیولوکوس‌ها 30
کورینه باکتریوم‌ها 32
میکروکوکوس 33
استرپتوکوکهای گروه D یا انتروکوک‌ها 34
مخمرها 34
قارچ‌ها:Fungus 35
رشد باکتریهای آغازگر در شیر 40
فاکتورهای ممانعت کننده از رشد باکتریهای استارتر پنیر 44
انواع پنیر 44
طبقه بندی پنیرها 45
پنیر :Romano. parmesa 46
پنیر چدار:Cheddar cheese 47
تغییرات میکروبیولوژیکی در مدت رسیدن پنیر چدار 51
نقص‌های پنیر چدار 52
پنیر سوئیس:Swiss cheese 53
نقصهای پنیر سوئیسی 55
پنیر آبی رنگ (پنیر رکیوفورتی) Roquefort chees 56
شیر لازم برای تهیه پنیر آبی رنگ 58
میکروارگانیسم‌های مهم در تولید پنیر آبی رنگ 59
طعم پنیر آبی رنگ 60
کپک لازم برای تلقیح پنیر آبی رنگ 61
پنیر Brick chees 63
پنیر : limburger cheese 64
پنیر کممبرت:Camonbert cheese 65
تغییرات میکروبیولوژیکی پنیر کممبرت 67
پنیر :Cottage cheese 68
پنیر موزارلا:Mozzarella cheese 70
تغییرات میکروبیولوژیکی پنیر موزارلا 71
ماست: yogurt 75
باکتریهای مهم ماست 75
استارترهای ماست 78
تکثیر کشت مادر ماست 83
روش کلی تکثیر کشتهای ماست 84
استارترهای ماست و دخالت آنها در بافت و طعم ماست 85
فاکتورهای ممانعت کننده از رشد استارترهای ماست 86
ممانعت کننده‌های طبیعی و ذاتی:Inherent Inhibitors 86
روش تهیه ماست 88
مشکلات تهیه ماست 89
ویژگیهای ماست 91
کره:Butter 92
نقش میکروارگانیسم‌ها در ایجاد طعم کره 93
شیر اسیدوفیلوس: Acidophilus milk 94
روش تهیه شیر اسیدوفیلوس 95
باتر میلک بلغاری: Bulgarian Butter milk 97
کفیر: Kefir 98
کومیس: Koumiss 100
سورکرم:101

فاقد منابع

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی شناخت علل و عوامل موثر افت سطح آبهای زیر زمینی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی شناخت علل و عوامل موثر افت سطح آبهای زیر زمینی در فایل ورد (word) دارای 94 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی شناخت علل و عوامل موثر افت سطح آبهای زیر زمینی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود بررسی شناخت علل و عوامل موثر افت سطح آبهای زیر زمینی در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسی شناخت علل و عوامل موثر افت سطح آبهای زیر زمینی در فایل ورد (word) :

دانلود بررسی شناخت علل و عوامل موثر افت سطح آبهای زیر زمینی در فایل ورد (word)

چکیده :

آب یکی از موارد ضروری و حیاتی در جهان بشمار می رود بطوری که زندگی وجودی انسان ها ،گیاهان و بطور کلی موودات زنده و غیر زنده به آب وابسته است .اگر چه ایرانیان از دیرباز با مشکل کمبود آب روبه رو بوده اند اما مردم این سرزمین با استفاده از فنون آب یابی و ابداع توسعه فنون آبیاری توانسته اند از آب های زیرزمینی به بهترین شیوه ممکن استفاده کنند.در منطقه مورد مطالعه «هیر » که مخروط افکنه های فراوانی دارد به لحاظ اقلیمی، به نواحی نیمه خشک سرد تعلق دارد بنابر این مدام با کمبود آب مواجه است.

با رشد روز افزون جمعیت و افزایش فعالیت های شهری ، سنتی و کشاورزی آب های زیرزمینی بیش از پیش مورد توجه و بهره برداری قرار گرفته است. استفاده از آبهای زیرزمینی یکی از بهترین روش ها در در استحصال و استفاده از آب بوده است. در تحقیق حاضر پس از بررسی نقشه های زمین شناسی و مخروطه افکنه های منطقه هیر همچنین بررسی نمودارهای بارندگی و دبی سالانه روشن ساخت که آبدهی این چاه های عمیق تحت تأثیر بارندگی های اخیر مقدار دارند. نتایج بدست آمده از بررسی تعداد چاه های عمیق و نیمه عمیق نشان داده است که با بهره برداری بیش از حد از چاه های عمیق به شدت بر سطح آب های زیرزمینی تأثیر منفی گذاشته است.

مقدمه :

واقعیت این است که کمبود آب شیرین به مسئله جهانی تبدیل شده و دنیا شتابان و پر هراس به عمق فاجعه کمبود آب و مسائل و مشکلات ناشی از آن نزدیک می شود. اکنون زنگ خطر حتی برای کشورهایی که از نظر منابع آب غنی بوده به صدا درآمده است. البته فعالیتهای سازمان دهی شده در سالهای اخیر نشان از توجه و پی بردن جامعه جهانی به غفلت های پیشین و حکایت از عزم بشر برای اصلاح انحراف و ناتوانی های گذشته دارد. زیرا بدرستی درک شده است که تداوم وضع موجود برای آینده بشریت بسیار خطرناک بوده و می تواند پیامدهای نامطلوب و غیرقابل جبران به همراه داشته باشد. از طرفی کمبود منابع آب به همراه پراکنش به غایت نامتوازن آن در قلمرو جغرافیایی کشورها به معضل بحران مدیریت عرضه و تقاضای آب ابعادی بس نگران کننده بخشیده است. اردبیل نیز که هیر جزء آن است به رغم ظرفیت های قابل ملاحظه اقتصادی به ویژه در زمینه کشاورزی، متاسفانه از بحران آب در مقیاس راهبردی رنج می برد به بیان دیگر موضوع منابع آب به چالش اساسی در عرصه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان تبدیل شده است.

کاهش شدید آبدهی منابع آب زیرزمینی ناشی از برداشت های بی رویه در طی سالهای گذشته و وجود تعداد قابل توجهی چاه غیرمجاز، بالخصوص در دشت اردبیل، توسعه پایدار مرکز استان را بدلیل متکی بودن اکثر فعالیتهای کشاورزی- شرب و صنعت به منابع آب زیرزمینی بالخصوص در شهرستان های اردبیل وهیر به چالش کشانیده است بدرستی درک شده است که برای مقابله و رویایی با ابعاد مختلف بحران آب به یک عزم ملی نیاز است و انجام این خواسته نیز زمانی تحقق خواهد یافت که تمامی بهره برداری منابع آب در حفظ و حراست از این منابع خدادادی فعالانه مشارکت داشته باشند.

دانلود بررسی شناخت علل و عوامل موثر افت سطح آبهای زیر زمینی در فایل ورد (word)
فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده : 1

مقدمه : 1

فصل اول.. 2

کلیات.. 2

1-1 بیان مسئله : 3

2-1 اهداف پژوهش: 3

3-1 سوالات پژوهش: 3

4-1 فرضیات پژوهش… 4

5-1 پیشینه ی پژوهش: 4

روش تحقیق: 5

فصل دوم :. 7

بستر طبیعی منطقه. 7

2-3 موقعیت جغرافیایی.. 7

2-2-3 توپوگرافی: 9

1- 2- 2 الف) کوهستان های مرتفع. 9

2- 2- 2 ب) تپه ماهورها: 9

3- 2- 2 ج) چاله های مرکزی: 10

4- 2- 2) دشت وسطح هموار: 10

3- 5- 2 تحول زمین ساختی چاله نئور: 10

تحلیل چشم انداز ژئومور فولوژیکی منطقه: 11

2-2-3 توپوگرافی: 11

3-5تکامل ژئو مور فولوژیکی دشت اردبیل در کواترنر. 13

مخروط افکنه ایوریق: 14

1-3-4مخروط افکنه های فعال و یا غیر فعال در منطقه. 15

1-5-4-فرسایش سطحی یا ورق ای : 16

فصل سوم. 16

آب و هوای منطقه. 16

1-3 مقدمه. 17

2-3 عوامل تاثیرگذار بر آب و هوای منطقه: 17

1-2-3 موقعیت جغرافیایی.. 17

2-2-3 توپوگرافی: 18

3-2-3 دوری و نزدیکی به دریا 18

3-3 عوامل بیرونی یا سامانه های جوی موثر بر اقلیم منطقه. 18

1-3-3 جریان آب و هوای فرابار سیبری.. 18

2-3- 3 جریان مدیترانه ای.. 19

3-3-3 جریان اطلس شمالی: 19

4-3-3 جریان خزری: 19

4-3 ویژگی های دمایی منطقه: 20

1-4-3 حداکثر مطلق دما 20

2-4-3 میانگین حداکثر دما 21

3-4-3 حداقل مطلق دما: 22

4-4-3 میانگین حداقل دما 24

5-4-3 میانگین متوسط روزانه دما 25

5-3 تعداد روزهای یخبندان. 27

3-6-3 میانگین بارندگی ماهانه و سالانه. 30

1-8-3 گرادیان بارندگی سالانه. 32

9-3 رطوبت نسبی.. 35

11-3 باد. 38

12-3 تبخیر و تعرق.. 44

1-12-3 تبخیر به روش ایوانف… 46

2-13-3-تورک: 46

14-3 طبقه بندی اقلیمی منطقه. 47

نتیجه گیری.. 51

فصل چهارم. 53

بررسی علل افت آبهای زیرزمینی و معرفی چاه های منطقه. 53

4-1 مقدمه. 53

عوامل موثر در افت سطح ابهای زیر زمینی منطقه ی مورد مطالعه. 54

1- 4مسائل اقلیمی ،تر سالی و خشکسالی: 54

2-4. برداشت بیرویه با حفر غیر اصولی چاه عمیق ،توسعه ی سایت های کشاورزی و صنعتی.. 55

4-3عواقب ناشی از بهره برداری غیر اصولی چاهها 55

1-3-4 عواقب هزینه ای استحصال. 55

2-4-5کاهش ابدهی مجاز چاههای مجاور و وارد امدن زیان به بهره برداری مذکور. 55

3-2-5تقلیل ابدهی و خشک شدن چشمه ها 55

4-2-5نشست زمین و وارد امدن خسارات به سرمایه گذاری های صورت گرفته و زیر. 55

5-2-5تبدیل ارازی مزروعی به بیابان و لم یزرع. 55

6-2-5تخلیه ی و مهاجرت روستایان به شهر های بزرگ.. 55

حدودا 13 درصد افزایش را نشان می دهد . 60

فصل پنجم:. 62

نتیجه گیری آزمون فرضیات و پیشنهادات.. 62

نتیجه گیری: 62

پیشنهادات: 65

منابع:. 65

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود فایل بررسی واكنش های شیمیایی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود فایل بررسی واكنش های شیمیایی در فایل ورد (word) دارای 47 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود فایل بررسی واكنش های شیمیایی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود فایل بررسی واكنش های شیمیایی در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود فایل بررسی واكنش های شیمیایی در فایل ورد (word) :

دانلود فایل بررسی واكنش های شیمیایی در فایل ورد (word) در 47 صفحه ورد قابل ویرایش

مؤلف : مهندس مطیع فرد فصل اول : بینش 1

نام فرآیندهایی كه در جهان هستی در حال انجام شدن می‌باشند با آهنگ یا سرعت خاصی رخ می دهند. گستره ای از علم شیمی كه مربوط به سرعت واكنش های شیمیائی می باشد، سینتیك شیمیائی نام دارد. سینتیك شیمیائی با سرعت انجام یك فرآیند شیمیائی و عوامل مؤثر بر سرعت سر و كار دارد.

اگر در محیط اطراف زندگی خود نگاه كنیم در اثر گذشت زمان، واكنش های شیمیائی در حال رخ دادن می باشند. برخی كند مانند زنگ زدن ، آهن و برخی تند مانند سوختن و یاخنثی شدن اسید و باز می باشند.

نكته: دقت شود در مورد سرعت خودبخودی بخودن معنا ندارد، به عبارتی خودبخودی بودن مفهوم سریع بودن را نمی رساند. بسیاری از واكنش های خودبخودی آنچنان كند می باشند كه شاید هفته ها و سالها در دمای معمولی رخ ندهند. مانند:

نكته: خودبخودی بودن واكنش بحثی است ترمودینامیكی و ترمودینامیك با تعیین سطح انرژی واكنش دهنده ها و فرآورده ها و تغییر آنتروپی است. وقوع واكنش را بررسی می كند، در حالی كه سینتیك دوباره چگونگی تبدیل آن‌ها به یك دیگر و شرایط بهینه برای انجام شدن واكنش را بررسی می كند.

نكته: سینتیك تابع مسیر است.

سرعت یا شتاب یك فرآیند عبارت است از تغییر یك كمیت معین در یك زمان معین. حال این كمیت معین می‌تواند غلظت – بو – زنگ و … باشد.

همچنان كه در علم فیزیك سرعت یك متحرك را با تغییرات جابه‌جائی متحرك در تغییرات واحد زمان. بیان می كنیم در علم شیمی نیز به دنبال یك كمیت مستقیم تا در واحد زمان تغییر كند. از آنجائی كه در حین یك واكنش شیمیائی تعداد مولها دستخوش تغییر می شوند بنابراین سرعت یك واكنش شیمیائی عبارت است از تغییر غلظت یك واكنش گر و یا یك فرآورده در واحد زمان.

مثلاً در واكنش اگر بخواهیم سرعت را برحسب جزء A حساب كنیم. (در علم شیمی سرعت را با R نمایش می‌دهیم و از آنجائی كه سرعت یك واكنش ثابت نیست و با گذشت زمان تغییر می كند. همچون علم فیزیك به بیان سرعت متوسط واكنش می پردازیم یعنی ) حرف R از كلمه Rate به معنای سرعت گرفته شده است.

غلظت A در t1 – غلظت A در t2

T2-t1

توجه: [A] یعنی غلظت A بر پایه مول بر لیتر

حرف یونانی (دلتا)‌به معنای تغییر یك كمیت اندازه گیری شده است.

نكته : سرعت در لحظه های مختلف واكنش با یكدیگر تفاوت دارد. به عبارتی سرعت یك واكنش در ابتدا زیاد و با گذشت زمان از آنجائی كه غلظت واكنشگرها رو به كاهش می‌گذارد كم می گردد.

سرعت یك واكنش كمیتی است تجربی و با اندازه گیری سرعت مصرف واكنش دهنده (ها) یا سرعت تولید فرآورده (ها) معین می گردد.

توجه گردد كه عبارت ‌یك عبارت منفی است. زیرا غلظت دوم A به دلیل مصرف شدن ‌از غلظت اول A كوچكتر است و از آنجائی كه در علم شیمی سرعت منفی معنا ندارد بنابراین سرعت متوسط مصرف A را با عبارت:

به عبارتی ‌سرعت را با بیان یك علامت منفی برای واكنش دهنده (ها) بیان می كنیم.

بنابراین می توان سرعت را برحسب جزء (B) نیز تعریف نمود:

پرسش: تغییرهای سرعت واكنش با پیشرفت زمان به چه ترتیب است؟

1) سرعت واكنش در ابتدا كم است و در نزدیك پایان زیاد می شود.

2) در تمام مدت سرعت واكنش ثابت است.

3) سرعت واكنش در ابتدا زیاد و در نزدیك پایان كم می گردد.

4) با پیشرفت زمان سرعت واكنش به طور منظم افزایش می یابد.

نكته :

انتخاب واحد زمان در سطح دبیرستان اصولاً ثانیه (s) و دقیقه است (min) ولی برای واكنش كند مانند زنگ زدن آهن و یا خرد شدن صفحات كاغذی یك كتاب از واحدهای نظیر روز – هفته – ماه وسال استفاده می شود. در این بحث بیشتر از واحد ثانیه استفاده می گردد.

فصل دوم: پیش دانشگاهی 1

تعادل های شیمیائی

در محاسبه استوكیومتری فرض كردیم كه واكنش ها به طور كامل پیش می روند، یعنی تا هنگامی كه یكی از واكنش دهنده ها تمام شود. رویهمرفته، بسیاری از واكنش ها تا پایان پیش می روند. اگر یادتان باشد در شیمی 3 با واكنش های خودبخودی آشنا شدید . به عبارتی عوامل افزایش بی نظمی و كاهش انرژی هم دو در یك طرف واكنش بودند.

حال اگر عامل حداقل انرژی و حداكثر بی نظمی در دو سمت مخالف یك واكنش باشند در این صورت واكنش پیشرفت خوبی فقط به یك سمت ندارد و به عبارتی واكنش به هر دو طرف كشیده می گردد. در این حالت می گوئیم واكنش برگشت پذیر است. آشنائی با واكنش های برگشت پذیر مبنای درك واكنش های تعادلی می باشد.

واكنش های كه در آن هم واكنش رفت و هم واكنش برگشت به طور همزمان دو طرف واكنش قابل انجام باشد واكنش های برگشت پذیر می گویند. كه اصولاً آنها را با علامت نشان می دهند.

نكته 1: هر واكنش برگشت پذیری تعادلی نیست. ولی تمام واكنش های تعادلی برگشت پذیرند.

یك نمونه از واكنش های برگشت پذیر جوش خوردن دو جزء No2 به یكدیگر و تولید تترا اكسید دی نیتروژن

یك نمونه دیگر از واكنش های برگشت پذیر گرم نمودن نمك آبپوشیده كبالت (II) كلرید كه به رنگ ارغوانی بوده و بر اثر گرم شدن و از دست دادن آب، آبی رنگ می شود.

نكته 2: اغلب آب زدایی نمك های آبپوشیده با تغییر رنگ همراه است مانند كه دارای شش مولكول آب تبلور است.

نكته 3: اغلب شكل بلور نمك آبپوشیده با نمك كاملاً بی آب متفاوت است مثلا سدیم اورات (عامل بیماری نقرس) دارای بلورهای سوزنی شكل بوده و بر اثر حرارت به صورت بلور كروی تقریباً سیاه رنگ بدست می آید.

نكته 4: اصولا خصلت آبپوشی مربوط به تركیب های یونی می باشد چند نمونه نمك معروف آبپوشی شده:

زاج سبز

كات كبود

سنگ گچ (زیپس)

مفهوم حالت تعادل: اگر در یك واكنش برگشت پذیر سرعت واكنش رفت با سرعت واكنش برگشت برابر باشد، حالت تعادل بوجود می آید. در این حالت غلظت واكنش دهنده ها و فرآورده ثابت می گردد. از آنجائی كه هیچ گونه تغییری در غلظت واكنش دهنده ها و فرآورده ثابت می گردد. از آنجائی كه هیچ گونه تغییری در غلظت واكنشگرها و فرآورده ها رخ نمی دهد، شاید به نظر برسد كه همه چیز متوقف شده است. اما این باور درست نیست. در سطح مولكولی حالتی پویا و دینامیك دارد. مانند یك كتری كاملاص در بسته كه در حال جوش است. سرعت واكنش تبخیر (واكنش رفت) در ابتدا زیاد است. واكنش برگشت (میعان) در ابتدا دارای سرعت صفر است. بعد از گذشت مدتی كه غلظت بخار به حد معینی رسید سرعت واكنش رفت یعنی تبخیر كم گشته و سرعت واكنش معیان زیاد می گردد سپس و در زمان مشخصی سرعت واكنش رفت برابر سرعت واكنش برگشت می شود. در این حالت تعادل برقرار شده است. از این لحظه به بعد غلظت مایع و بخار ثابت گشته ولی مرتب مایع به بخار و بخار به مایع تبدیل می شود.

به عبارتی اگر در حالت تعادل فرض شود 8 مولكول به حالت بخار (از حالت مایع) در می آیند دقیقاً n مولكول نیز از حالت بخار به حالت مایع در می آیند. و بنابراین سرعت واكنش رفت و برگشت برابر می شود. (البته آنچه كه ذكر نمودیم مثالی از یك تعادل فیزیكی بود كه جلوتر انواع تعادلها را بررسی خواهیم نمود)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود نقد و بررسی آثارپابلو پیكاسو در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود نقد و بررسی آثارپابلو پیكاسو در فایل ورد (word) دارای 92 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود نقد و بررسی آثارپابلو پیكاسو در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود نقد و بررسی آثارپابلو پیكاسو در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود نقد و بررسی آثارپابلو پیكاسو در فایل ورد (word) :

دانلود نقد و بررسی آثارپابلو پیكاسو در فایل ورد (word)

هنر این سخنگوی روح انسانی از بدو تولد انسان تا آخرین دم اسرار درونی و عواطف واحساسات ما را بیان می كند . بشر از همان ابتدای خلقت در پی آفرینش وخلق زیبائی بوده چرا كه خداوند در قرآن كریم می فرماید: « از روح خود در انسان دمیدیم » و این روح آفرینش وزیبا آفرینی خداوند است كه در ضمیر همه انسانها وجود داشته وانسان را از همان ابتدای كودكی به آفرینش زیبایی رهنمون می سازد از آنجا كه خداوند انسانها را از یك جنس ولی متفاوت از هم آفریده این حس زیبایی آفرینی در برخی بیشتر ودر برخی كمتر، و گاهی به صورت موسیقی و شعر وگاهی به صورت نقاشی وتصویر بروزمی كند .

نقاشی یكی از اولین هنرهایی بود كه انسان به آن گرایش پیدا كرد . آنچه عوام از نقاشی می دانیم كشیدن تصاویری است كه دید انسانی از مناظر دارد وهر چند این تصویر واقعی تر وبه اصل نزدیكتر باشد نقاش چیره دست تر و متبهر تر به نظر می رسد . سالها تفكر مردم از نقاشی چنین بود شاید هنوز هم بسیاری با این فكر زندگی می كنند اما در سال 1881 هنرمندی به دنیا آمد كه تمام بافته های ذهن انسانها ودنیای غرب را از نقاشی تغییر داد . او كه با نقاشی وهنر به دنیا آمد و پایه گذار بزرگترین انقلاب در عرصه هنر جهان شد كسی نبرد جز پابلو پیكاسو .

پیكاسو نمونه كامل وبارز یك انسان خلاق و نو آور بود . او شاید یكی از غیر منتظره ترین وغیر قابل پیش بینی ترین هنرمندان عرصه گیتی بود . او با عرضه كبویسم به دنیای نقاشی به حكومت سرد و طولانی رنسانس بر این هنر پایان داد . رنسانسی كه نقاش ، محكوم و مجبور به كشیدن توهمات دید انسانی می كرد و نقاش مانند دوربین عكاسی فقط به ثبت مناظر مانند آنچه می دید می كرد . اما پیكاسو با نو آوری خود این آزادی را به نقاشی داد تا مانند شاعر تر اوشات ذهن و روح خود را بر بوم طراحی كند واز آنچه خداوند در نها د او گذاشته واز عشقی كه در وجودش دارد با بیننده سخن بگوید این بهترین وعالیترین مرحله پیشرفت در نقاشی از ابتدای خلقت این هنر زیبا بود .

شاید هیچ هنرمندی به اندازه پیكاسو با این همه رسانه متنوع كار نكرده باشد از نقاشی رنگ روغن گرفته تا طراحی ، مجسمه سازی ، گرافیك ، سرامیك واز آنجا كار با ابزارهایی چون گرایش ، پاستل ، مداد رنگی و آفریدن لیتو گرافی‌ها ، چوبكاری ها ، پیكره هایی از كچ و چوب ، ساختواره هایی از آهن و مفتول ، چوب یا ورقه های فلزی ، عكسها و طرحهایی برای لباس و پرده های پیش صحنه و پس صحنه تاتر و باله وسرانجام شعرونمایش نامه نویسی .

هیچ هنرمندی با این همه سبك و شیوه گوناگون وگاه متضاد كا رنكرده است . از امپرسیونیسم مانه بزرگ تا اكسپرسیونیسم ون گوك ، از غرابت نمادین گوگن تا شاد گونگی امپرسیونیسی تولوز لوترك ، از منریسم الگور كوك وهنرمندان بادوك تا كلاسی سیم استادان قدیم ، از سورژنالیسم و كانتراكتیویسم وهنر سیاه واره تاكوبیسم كه خود بنیان گزارش بود .

به تحقیق درباره هیچ هنرمندی ، دست كم در زمان حیاتش به اندازه پابلو پیكاسو مقاله ، كتاب ، رساله ، تغییر نقد و یاد داشت نوشته نشده است . شمار كتابها و نوشتارهایی كه درباره پیكاسو انتشار یافته سر به صدها می زند و سیل انتشار این نوشته ها همچنان ادامه دارد .

این رساله نیز تلاشی در جهت معرفی و آشنایی بیشتر با این هنرمند بزرگ و نقد وبررسی آثارش می باشد . نظر من در این پایان نامه بیشتر بر بیوگرافی وزندگی نامه پیكاسو بوده ودر ادامه به بررسی دوره های نقاشی در كار او و سپس مراحل تكامل آثار وی پرداخته ام ودر نهایت مروری كوتاه بر كوبیسم وتجزیه و تحلیل این سبك كه پیكاسو بنیان گزار آن بود پرداخته‌ام. امید است با وجود ، كاستی ها و ایرادات موجود گاهی كوچك در جهت آشنایی خوانندگان عزیز با این هنرمند ودوره زندگی و آثار او برداشته باشم .

دانلود نقد و بررسی آثارپابلو پیكاسو در فایل ورد (word)
فهرست مطالب:

مقدمه

فصل اول

بیوگرافی و زندگی‌نامه پیكاسو

1

5

فصل دوم

دوره نقاشی های پیكاسو

46

دوره آبی

47

دوره صورتی

51

كوبیسم تحلیلی

54

كوبیسم تركیبی

56

فصل سوم

مراحل تكامل كار پیكاسو

60

فصل چهارم

تحلیلی بر كوبیسم

70

سالشمار زندگی پیكاسو

82

چكیده

88

دانلود نقد و بررسی آثارپابلو پیكاسو در فایل ورد (word)
فهرست منابع و مآخذ

91

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود جزوه تکنولوژی مواد غذایی رشته مهندسی صنایع غذایی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد

 دانلود جزوه تکنولوژی مواد غذایی رشته مهندسی صنایع غذایی در فایل ورد (word) دارای 498 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پی دی اف دانلود جزوه تکنولوژی مواد غذایی رشته مهندسی صنایع غذایی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي دانلود جزوه تکنولوژی مواد غذایی رشته مهندسی صنایع غذایی در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود جزوه تکنولوژی مواد غذایی رشته مهندسی صنایع غذایی در فایل ورد (word) :

توضیحات محصول: کتاب های آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع غذایی – ویژه کنکور سال 95

تکنولوژی روغن
ویژگیهای روغنهای نباتی خوراکی
روغن تخم پنبه
این روغن به دلیل اینکه اسیدهای لینولئیک، اولئیک و پالمتیک بیش از 90% از اسیدهای چرب آن را تشکیل مـیدهنـد
در گروه اولئیک- لینولئیک قرار میگیرد. در بین تریگلیسریدهای تشکیلدهنده این روغن تریگلیسـرید SLL (اشـباع
شده- لینولئیک- لینولئیک) تریگلیسرید غالب میباشد که بیش از %22 مولکولهای تریگلیسرید را تشکیل میدهد.
ترکیبات غیرگلیسریدی روغن تخم پنبه
روغن تخم پنبه خام دارای انواع زیادی از مواد غیرگلیسریدی است که بهوجود آورندهی رنگ قهوهای- قرمز شدید و بـوی
خاص در این روغن میباشند. همچنین در روغن خام پنبهدانه مقدار قابل ملاحظهای رافینوز و پنتوزان وجود دارد. برخی
از ترکیبات غیرگلیسریدی مهم در این روغن خام عبارتند از:
گوسیپول: این ماده یک ترکیب ترپنوئیدی سمی موجود در تخم پنبه میباشد کـه مقـداری از آن در حـین فـرآوری دانـه تحت تأثیر حرارت و رطوبت به قسمت پروتئین مغزدانه متصل میشود و بقیه آن وارد روغن جدا شده میشود کـه ایجـاد یک رنگ شدید قرمز تا قهوهای تیره در روغن خام میکند. این ترکیب توسط تصفیه قلیایی بهطـور کامـل از روغـن خـام جدا میشود.

باید گفت که بیشتر رنگ قرمز موجود در روغن تخم پنبه از باقیمانده گوسیپول و مشـتقات آن بخصـوص
گوسیپورپورین میباشد.
نکته: برای جداسازی گوسیپول از روغن تخم پنبه از اتر، استن و بوتانول استفاده میشود.
نکته: روغن تخم پنبه وقتی تا درجات بالا حرارت داده میشود تیره رنگ شده و رنگ ثابت حاصل بوسیله تصـفیه قلیـایی
یا خاك رنگبر از روغن خارج نمیشود.
توکوفرولها: توکوفرولهای روغن تخم پنبه خام در حدود 1000ppm بوده و در هنگام تصفیه تـا یـک سـوم آن ممکـن است از بین برود.
مرحلهی بیبو کردن توکوفرولها را از روغن خارج میکند.
نکته: گاماتوکوفرول، توکوفرول غالب در روغن تخم پنبه دانه میباشد.
واکنش هالفن
اسیدهای سـیکلوپروپنوئید موجـود در روغـن تخـم پنبـه نظیـر اسـید اسـترکولیک بـا گـوگرد موجـود در محلـولهـای
دیسولفیدکربن در آمیل الکل (50:50) واکنش داده و رنگ قرمز آلبالویی ایجاد میشود. این آزمایش بـرای نشـان دادن
وجود روغن تخم پنبه بسیار حساس میباشد.
روغن سویا
این روغن بالاترین سهم را در تولید روغنهای نباتی در جهان دارد. این روغن در محدوده نسبتاً وسیع حرارت بـهصـورت
مایع بوده و ترکیبات غیراشباع آن زیاد است. وجود مقدار نسبتاً زیاد (%7-8) اسید لینولنیـک پایـداری روغـن در مقابـل
اکسیداسیون را کاهش داده و برگشت طعم و بوی روغن پس از تصفیه و بیبو کردن را به لینولناتها نسبت میدهند. در
مقایسه با سایر روغنهای نباتی مقدار فسفاتیدها نیز در روغن سویا زیاد است (در حدود %2) که باید توسط صمغگیری و
تصفیه از روغن خارج شود. صمغهای بازیابی شده منبع خوبی از لسیتین تجارتی میباشند. بهدلیل وجود مقداری زیـادی
اسیدهای غیراشباع در روغـن سـویا تقریبـاً تمـام مولکـولهـای گلیسـرید حـداقل دو اسـید چـرب غیراشـباع داشـته و
گلیسریدهای با دو سه اسید چرب اشباع شده اساساً وجـود ندارنـد. فـرم تـریگلیسـرید مناسـب در ایـن روغـن UUU
میباشد که حدود %58/4 تریگلیسریدهای موجود در این روغن دارای این فرم میباشند.
مواد غیرقابل صابونی روغن سویا
بخش مواد غیرقابل صابونی روغن سویا دارای چندین ترکیب از جمله استرولهای گیاهی وتوکوفرولهاست که بـه مقـدار«20» صنایع غذایی

کم وجود داشته و دارای ارزش تجارتی هستند
روغن آفتابگردان
ویژگیهای روغن آفتابگردان که آن را برای استفاده در سسهای سالاد، محصولات نانوایی، طباخی و سرخ کردن مناسب
کرده است عبارتند از: (1) رنـگ زرد روشـن، شـفاف و طعـم مطلـوب ایـن روغـن (2) نقطـه دود ایـن روغـن در حـدود
232 2/ Co
بوده (بالاتر از سایر روغنهای مشابه) و این یکی دیگر از محاسن این روغن برای کاربرد در سرخ کردن مـواد
غذایی است. روغن آفتابگردان دارای بالاترین مقدار آلفاتوکوفرول در بین روغنهای خوراکی معمول است.
روغن آفتابگردان در حدود %15 اسیدهای چرب اشـباع و %85 اسـیدهای چـرب غیراشـباع مـیباشـد. اسـیدهای چـرب
غیراشباع آن شامل اسیدهای چرب دارای یک پیوند غیراشباع (اسید اولئیک) و درصد بالایی از اسـید چـرب دارای چنـد
پیوند غیراشباع (لینولئیک) است.

Pdfنوع فایل:

سایز: 4.36mb

تعداد صفحه:498

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی پرورش شترمرغ در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی پرورش شترمرغ در فایل ورد (word) دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی پرورش شترمرغ در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود بررسی پرورش شترمرغ در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسی پرورش شترمرغ در فایل ورد (word) :

دانلود بررسی پرورش شترمرغ در فایل ورد (word)

پرورش شتر مرغ

مطابق جدول زمانی ارائه شده با خرید 2 قطعه شتر مرغ نر و 5 قطعه شتر مرغ ماده و خرید 10 قطعه شتر مرغ یك ساله و خرید 125 تخم شتر مرغ فعالیت پرورشی شروع شده و در سال اول تعداد شتر مرغ های مولد را افزایش می دهیم تا بتوانیم ظرفیت مزرعه را به 200 قطعه برسانیم ، كه در نهایت در پایان سال پنجم مزرعه به ظرفیت كامل می رسد .

پرورش شتر مرغ دارای مراحلی به قرار زیر است :

1- خرید شتر مرغ های مولد و یكساله و تخم تشر مرغ

2- ایجاد تأسیسات و ساختانهای جهت نگهداری شتر مرغ

3- ایجاد مزرعه شتر مرغ جهت تغذیه شتر مرغ ها

1- شتر مرغ های خریداری شده برای شروع كار :

ردیف

نوع شتر مرغ ها

تعداد

1

شتر مرغ بالغ نر

2

2

شتر مرغ بالغ ماده

5

3

شتر مرغ یكساله

10

4

تخم شتر مرغ

125

سال شروع (1384 )

با توجه به 5 ماده مولد خریداری شده كه هر كدام 60 عدد تخم می گذارند و 125 عدد تخم شتر مرغ خریداری شده و همچنین در نظر گرفتن 60 الی 70 درصد قدرت باروری ، متوسط 85 درصد و 20 درصد تلفات جوجه ، 324 جوجه خواهیم داشت كه از این تعداد 160 عدد جوجه ماده و 160 عدد جوجه نر می باشند .

پایان سال 1384

در پایان سال 1384 تعداد شتر مرغ ها بر اساس جدول زیر می باشد .

ردیف

نوع شتر مرغ ها

تعداد

1

شتر مرغ بالغ نر

2

2

شتر مرغ بالغ ماده

5

3

شتر مرغ یكساله

290

4

جوجه یكروزه

300

فروش از سال 1384

با توجه به تولید و جهت بدست آوردن قسمتی از سرمایه گذاری مطابق جدول فروش زیر را خواهیم داشت .

ردیف

نوع

كل

جهت فروش

باقی مانده

1

جوجه یكروزه

300

200 قطعه

100 قطعه

2

شتر مرغ یك ساله

290

250 قطعه

40 قطعه

سال اول 1385

تعداد بالغین ما با توجه به خریداری 7 قطعه شتر مرغ بالغ در سال قبل و خریداری 1 قطعه شتر مرغ نر و 4 قطعه شتر مرغ ماده ، تعداد شتر مرغ های بالغ در این سال به 12 قطعه خواهد رسسید (3 قطعه نر و 9 قطعه ماده ) كه با این شرایط تا پایان سال 1385 انتظار تولید زیر را خواهیم داشت .

پایان سال 1385

تعداد شتر مرغ ها بر اساس جداول زیر می باشد .

ردیف

نوع شتر مرغ ها

تعداد

1

شتر مرغ بالغ نر

3

2

شتر مرغ بالغ ماده

9

3

شتر مرغ یكساله

100

4

جوجه یك روزه

540

فروش از سال 1385

با توجه به تولید و جهت به دست آوردن قسمتی از سرمایه گذاری مطابق جدول فروش زیر را خواهیم داشت .

ردیف

نوع

كل

جهت فروش

باقی مانده

1

جوجه یكروزه

540

400 قطعه

140 قطعه

2

شتر مرغ یك ساله

100

50 قطعه

50 قطعه

سال دوم 1386

تعداد بالغین ما با توجه به خریداری 10 قطعه شتر مرغ یكساله ( مطابق جدول -3 ) در سال 1384 كه در سال 1386 به سن بلوغ رسیده اند و خریداری 2 قطعه شتر مرغ بالغ و 6 قطعه شتر مرغ ماده ، تعداد كل شتر مرغ های بالغ 10 نر و 20 ماده می باشد كه تا پایان سال 1386 انتظار تولید بر اساس زیر را خواهیم داشت .

پایان سال 1386

تعداد شتر مرغ ها بر اساس جداول زیر می باشد .

ردیف

نوع شتر مرغ ها

تعداد

1

شتر مرغ بالغ نر

10

2

شتر مرغ بالغ ماده

20

3

شتر مرغ یكساله

140

4

جوجه یك روزه

600

ساختمان و تاسیسات

برای نگهداری شتر مرغ ها از حصار و سایه بان ( پناهگاه ) به همراه چراهگاه مناسب می گردد . برای هر شتر مرغ بالغ 4300 متر (5 عدد چراگاه 17 هكتاری كه در هر چراگاه 39 شتر مرغ مولد نگهداری می شود) و برای شتر مرغ های پرواری حدوداً 11 متر (5 عدد چراگاه 2500 متری كه در هر چراگاه 240 شتر مرغ پرواری نگهداری می شود). همچنین در این طرح برای مولد ها بطور جداگانه محل عراضی كشت علوفه نیز در نظر گرفته شده است كه حدوداً 80 هكتار می باشد. سایبان پیش بینی شده برای 39 شتر مرغ مولد و برای پرواری ها حدوداً 240 قطعه در نظر گرفته شده است . بدهی است محوطه نگهداری بایستی عاری از هر گونه اشیاء براق و تیز باشد . حصار كشی ها در دو نوع شیمی و فنس ( توری ها با چشمه ریز ) با ارتفاع 5/1 تا 2 متر در نظر گرفته شده است كه نوع اول عمدتاً برای چراگاه و نوع دوم برای بهار بند استفاده خواهد شد . برای تغذیه پرنده ها از آبشخور و دان خوری ها مناسب و قابل شستشو استفاده شده است . جهت جوجه كشی محلی برای نگهداری تخم ها و دستگاه آنكوباتور ، هچر و نیز محل پرورش جوجه با تجهرزات لازم و قابلیت ضو عفونی در نظر گرفته شده است و همچنین 5 دستگاه آنكوباتور و 1 دستگاه هچر در نظر گرفته شده است . بطور كلی سطح مورد نیاز برای تاسیسات و تجهیزات همراه با سایر اماكن پیش بینی شده از قبیل ساختمان های اداری ، كارگری و نیز قرنطینه و امور بهداشتی و كشت دانه برای تغذیه ، شتر مرغ ها حدوداً 200 هكتار می باشد كه محوطه چراه گاه ها و یونجه زار ها و بهار بند ها فنس كشی می شود .

عددی 2000 : ظرفیت ستر ( 5 دستگاه 400 عددی )

عدد 400 : ظرفیت هیچر ( یك دستگاه 400 عددی )

هزینه خرید و انتقال شتر مرغ به تفکیک سال

شرح

سال شروع

سال اول

سال دوم

سال سوم

شتر مرغ بالغ

189.000.000

54.000.000

216.000.000

شتر مرغ یکساله

120.000.000

تخم شتر مرغ

50.000.000

هزینه قرنطینه و حمل شتر مرغهای بالغ

35.000.000

25.000.000

40.000.000

هزینه قرنطینه و حمل شتر مرغ های یکساله

40.000.000

هزینه حمل تخم شتر مرغ ها

5.000.000

جمع

439.000.000

79.000.000

256.000.000

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مجموعه تست زبان تخصصی صنایع غذایی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد

 دانلود مجموعه تست زبان تخصصی صنایع غذایی در فایل ورد (word) دارای 263 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پی دی اف دانلود مجموعه تست زبان تخصصی صنایع غذایی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي دانلود مجموعه تست زبان تخصصی صنایع غذایی در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مجموعه تست زبان تخصصی صنایع غذایی در فایل ورد (word) :

توضیحات محصول: کتاب های آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع غذایی – ویژه کنکور سال 95 – همراه تست ها و پاسخ تشریحی

مجموعه تست
A complete flower, such as we find in buttercups, lilies and geraniums, is also called a
perfect, or bisexual flower, because it has both stamens, or male elements, and pistils
or female elements.
1- According to the text, a complete plant is the one which ……. .
1) is a subfamily of buttercups
2) has both female and male elements
3) has no stamens but in has pistils
4) has no pistils but it has stamens
From the archaeological evidence, southwestern Asia-including most of what is now
called the Middle East-seems to have been the earliest agricultural focus. This region
was the homeland of wheat and barley and of the chief old World domestic animals
and the site of the invention of the plow.
2- The text implies that ……. in the Middle East for the first time.
1) barley and wheat were cultivated
2) all inventions were developed
3) old domestic animals were never used
4) archaeological excavations were conducted«6» مجموعه صنایع غذایی
For a long time breeders and scientists have tried to make new varieties of animals
and plants appear with greater frequency than by nature”s slow mutation rate. The
most successful known method used to produce mutation is by radiation.
3- Although many methods have been developed to accelerate the planting
growth, the …….. bas proven to be more effective.
1) atomic method 2) scientific method
3) slow mutation 4) frequent reproduction
The leaves of most ofthe perennial broadleaved trees are shed in the fail.In certain casesleaves
are shed more or less continuously throughoutthe year. Each leaf falls after it reaches a certain
age,whichmay range from one year to five, depending on the species.
4- One tends to understand from the above text that leaves …….. .
1) fall only in the fall
2) of certain species fall in the fall
3) fall only when their lives are over
4) of all trees fall once a yearزبان تخصصی «7»
The leaves of carnivorous plants trap hold and digest insects and other small animals.
Carnivorous plants are found chiefly in bogs, sandy areas and tropical rain forests. In
such areas nitrogen and various other essential food elements are likely to be present
only in small amounts.
5- According to the text, carnivorous plants live on ……. .
1) tropical plants
2) tiny animals
3) plants with nitrogen in their structures
4) digestible food elements in sandy areas
پاسخنامه
یک گل کامل مانند آنچه که در گلهای آلاله، یاس و شمعدانی میبینیم، از نظر جنسـی کامـل و یـا دو جنسـی نامیـده
میشود زیرا دارای بخشهای پرچم مذکر و بخشهای مادگی یا مؤنث میباشد.
1. با توجه به متن، گیاه کامل گیاهی است که ……
1) زیر شاخه آلاله باشد.
2) هر دو بخش مادگی یا مذکر را داشته باشد.
3) پرچم نداشته باشد اما مادگی داشته باشد.
4) مادگی نداشته باشد اما پرچم داشته باشد.

از نظر شواهد باستانشناسی جنوب غربی آسیا شامل اکثر بخشهایی است که امروزه خاورمیانه نامیده میشود و به نظـر
میرسد که بر ابتداییترین سطح کشاورزی متمرکز شده است. این ناحیه موطن گندم وجود عمده حیوانات اهلی قـدیمی
جهان و محل اختراع گاوآهن بود.
2. متن بیان میدارد که …………….. در خاورمیانه برای اولین بار.
1) گندم و جو درو میشود. 2) تمام اختراعات توسعه پیدا کرد.
3) حیوانات اهلی قدیمی به کار گرفته نمیشد. 4) حفاری کشاورزی اجرا میشد.

از زمانهای خیلی طولانی متخصصان اصلاح نژاد و دانشمندان سعی کردهاند تا گونههای جدیـدی از حیوانـات و گیاهـان
که با فرکانس بیشتر از نظر سرعت جهش کنند و به وسیله طبیعت ظاهر میگردند را تولید کنند موفقیتآمیزترین روش
مورد استفاده به منظور تولید جهش یا موتاسیون، جهش ایجاد شده به وسیله تشعشع است.
3. اگر چه روشهای زیادی برای شتاب بخشیدن به رشد گیاهان توسعه پیـدا کـرده اسـت …………. بـه نظـر
میرسید مؤثرترین باشد.
1) روش اتمی 2) روش علمی
3) جهش کند 4) اغلب تولید دوباره
«18» مجموعه صنایع غذایی
برگهای اکثر درختان برگ پهن دائمی در فصل پاییز ریخته میشوند. در موارد خاص ریزش برگها کم و بیش بـه طـور
پیوسته در سرتاسر سال ریزش میکنند هر برگ بعد از اینکه آن به سن معینی میرسید میریـزد کـه ایـن سـن ممکـن
است از یک تاب پنج سال نوسان کند که بستگی به گونه آن دارد.
4. میتوانیم از متن بفهمیم که برگها ………
1) در فصل پاییز تنها میریزد.
2) گونههای اصلی در فصل پاییز میریزند.
3) تنها هنگامی میافتند که برگهایشان به سن معینی برسد.
4) برگهای همه درختان یکبار در سال میریزد.

برگ گیاهان گوشتخوار، حشرات و دیگر حیوانـات کوچـک را بـه دام انداختـه، نگـه داشـته و هضـم مـیکننـد. گیاهـان
گوشتخوار عمدتاً در نواحی شنی و با تلاقی و جنگلهای باران مناطق استوایی یافت میشوند. در چنین مناطقی نیتروژن
و دیگر عناصر غذایی ضروری متعدد احتمالاً فقط در مقادیر کم یافت میشوند.
5. با توجه به متن، گیاهان گوشتخوار در ……………. زندگی میکنند.
1) نواحی گرمسیری 2) حیوانات کوچک
3) گیاهان با نیتروژن در ساختارشان 4) عناصر غذاهای قابل هضم در محیطهای شنی

اندامهای رویشی، ریشهها، ساقهها و برگها برای انسان حائز اهمیت هستند. آنها به رشد میوهها و دانهها کـه میـوههـا و
دانه ها را ما به عنوان غدا استفاده میکنیم و همچنین برای اهداف پزشکی و صنعتی به کار میبریم کمک مـیکننـد. امـا
این فقط یک بخشی از داستان است. اندامهای رویشی خودشان در روشهای بسیار گوناگونی به درد ما میخورند که مـا
فقط یک بخش کوچکی از کارهایشان را در اینجا میتوانیم دانلود مجموعه تست زبان تخصصی صنایع غذایی در فایل ورد (word)
فهرست کنیم.

Pdfنوع فایل:

سایز: 4.00mb

تعداد صفحه:263

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید