دانلود آموزش نگارش مقاالت علمی پژوهشی و ISI در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد

 دانلود آموزش نگارش مقاالت علمی پژوهشی و ISI در فایل ورد (word) دارای 50 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پی دی اف دانلود آموزش نگارش مقاالت علمی پژوهشی و ISI در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي دانلود آموزش نگارش مقاالت علمی پژوهشی و ISI در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود آموزش نگارش مقاالت علمی پژوهشی و ISI در فایل ورد (word) :

دانلود آموزش نگارش مقاالت علمی پژوهشی و ISI در فایل ورد (word)

توضیحات محصول :

در هنگام انتخاب و نگارش عنوان، به سلیس و روان بودن آن بسیار دقت داشته باشید. عنوان مقاله باید طوری نگارش یافته باشد که خواننده فقط با خواندن و بدون نیاز به فکر کردن در مورد آن به راحتی به درک کامل آن نائل آید.

سرفصل ها :
انواع مقاالت علمی
– مقاالت تجربی )پژوهشی(
– مقاالت تحلیلی
– مقاالت مروری
www.fuka.ir- مقاالت گردآوری
– مقاالت یاداشت فنّی )توصیفی(
– سایر انواع مقاالت
سمینارها و همایشهای علمی
دانلود آموزش نگارش مقاالت علمی پژوهشی و ISI در فایل ورد (word)
بخش های مقاالت علمی
اصول نگارش عنوان مقاالت
طریقه نگارش نام نویسندگان و affiliation آنها
نحوه تدوین چکیده یک مقاله
طریقه انتخاب واژگان کلیدی
اصول نگارش مقدمه
مبانی نظری تحقیق
نگارش بخش روش تحقیق
1. )بیان مواد، روشهای ساخت و معرفی آزمون(
2. معرفی جامعه آماری، نوع پرسشنامه و طریقه آنالیز نتایج
3. روش تحقیق در مقاالتی که در آنها مدل ارائه شده است
نتایج تحقیق و بحث در مورد آنها
نگارش بخش نتیجه گیری
بخش تشکر و قدردانی
اصول درج دانلود آموزش نگارش مقاالت علمی پژوهشی و ISI در فایل ورد (word)
فهرست منابع

انواع مقاالت علمی
انواع مقاالت علمی را میتوان از چندین دیدگاه مختلف ارزیابی و تقسیمبندی کرد که معرفی همه آنها خسته کننده و خارج
از حوصله میباشد. معروفترین تقسیم بندی انواع مقاالت، طبقهبندی آنها بر مبنای رتبه علمی مجلهای که مقاله در آن منتشر
شده است، میباشد. به طورکلی مجالت دارای رتبههای علمی مختلفی از جمله علمی- پژوهشی، علمی- ترویجی، علمی- آموزشی
و …. میباشد که در مجامع علمی مقاالت معتبر غالبا علمی پژوهشی و علمی ترویجی میباشند.
www.fuka.irباید دقت داشت که مراکز مختلفی نسبت به اعطای رتبه علمی به مجالت مختلف اقدام میکنند که در این میان مهمترین
مرکز دارای صالحیت برای اعطای رتبه علمی به انواع مجالت، وزارت علوم و تحقیقات و فناوری است که با اعطای رتبه علمی
پژوهشی و یا علمی ترویجی به مجالت مورد تایید، سطح کیفی مجله را تعیین مینماید. وزارت بهداشت، دانشگاه آزاد اسالمی و
همچنین دانشگاه پیامنور نیز از دیگر مراکزی هستند که با دادن رتبه علمی پژوهشی و یا علمی ترویجی، به بسیاری از مجالت
اعتبار علمی میبخشند. به منظور دریافت لیست مقاالت مورد تایید هر یک از مراکز فوق میتوان به وبسایت آنها مراجعه کرده و فایل حاوی نام مجالت مورد تایید را دانلود نمود.

نوع فایل: pdf

سایز: 801kb

تعداد صفحه:50

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی نظام پاسخگوئی مبتنی بر عملکرد در بیمارستان حضرت رسول سال 1382″ در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی نظام پاسخگوئی مبتنی بر عملکرد در بیمارستان حضرت رسول سال 1382″ در فایل ورد (word) دارای 48 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی نظام پاسخگوئی مبتنی بر عملکرد در بیمارستان حضرت رسول سال 1382″ در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود بررسی نظام پاسخگوئی مبتنی بر عملکرد در بیمارستان حضرت رسول سال 1382″ در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسی نظام پاسخگوئی مبتنی بر عملکرد در بیمارستان حضرت رسول سال 1382″ در فایل ورد (word) :

دانلود بررسی نظام پاسخگوئی مبتنی بر عملکرد در بیمارستان حضرت رسول سال 1382″ در فایل ورد (word)

روش پژوهش: این پژوهش به صورت مقطعی انجام گردید. پس از جستجوی موضوعی در کتب و مقالات کتابخانه­ای و اینترنتی بر اساس اصول استخراج شده از چارچوبهای کشورهای امریکا و کانادا، نظام پاسخگوئی عملکرد را به سه بخش، شامل؛ “ملزومات نظام پاسخگوئی عملکرد”، “اجزاء نظام پاسخگوئی عملکرد” و “فرهنگ پاسخگوئی عملکرد و میزان آمادگی کارکنان برای استقرار نظام پاسخگوئی عملکرد” تقسیم کرده و به منظور اندازه­گیری آنها پرسشنامه و چک­لیست تهیه گردید. پس از تعیین اعتبار و ثبات بین 30 نفر از کارکنان که در بخشهای مختلف بیمارستان مورد مطالعه بودند، توزیع گردید. در نهایت بر اساس اطلاعات جمع­آوری شده چارچوبی برای نظام پاسخگوئی مبتنی بر عملکرد پیشنهاد گردید.

یافته­ها: یافته­های پژوهش در 17 جدول ارائه گردیده است. این یافته­ها نشان داد که از مجموع آیتمهای مربوط به ملزومات و اجزاء نظام پاسخگوئی عملکرد 50% (29 آیتم از 57) موجود بود. بر اساس امتیازدهی انجام شده؛ فرهنگ و نگرش کارکنان نسبت به پاسخگوئی، امتیاز 74% را کسب نمود. در نهایت بر اساس یافته­های مذکور و چارچوبهای پاسخگوئی عملکرد دو کشور امریکا و کانادا یک جدول مقایسه­ای ارائه گردید.

بحث و نتیجه­گیری: بر اساس یافته­های پژوهش و فراوانی آیتم­های اندازه­گیری شده می­توان احتمالا گفت علیرغم وجود شفافیت و وضوح در نقش­ها و مسؤولیت­ها، یکی از دلایل کمبود تعهد به اجرای برنامه استراتژیک پائین بودن مشارکت ذینفعان و مشتریان و همچنین نبود سیستمی برای بهبود عملکرد بود. با توجه به اینکه بر اساس پرسشنامه اینگونه استنباط گردید که نگرش کارکنان نسبت به پاسخگوئی عملکرد نسبتا مثبت بود. با مقایسه این نتیجه حاصل شده با مشکل مربوط به نبود سیستم بهبود عملکرد در بیمارستان تحت مطالعه احتمالا می­توان چنین استنباط کرد که با استقرار نظام پاسخگوئی عملکرد در این بیمارستان مشکل بهبود عملکرد نیز حل می­گردد. در پایان بر اساس یافته­های پژوهش و مقایسه آنها با چارچوبهای کشورهای امریکا و کانادا چارچوبی برای پاسخگوئی عملکرد پیشنهاد گردید.

منابع:

Adams, Jacob E. and Michae, Kirst, W. New Demands and Concepts for Educational Accountability: Striving for Results in An Era of Accountability. 2001.

Alcazar, Lorena and Raْl Andrade. Induced Demand and Absenteeism In Peruvian Hospitals. In R. Di Tella and W. D. Savedoff, eds. Diagnosis Corruption: Fraud in Latin America’s Public Hospitals. Washington, DC: Inter-American Development Bank, pp. 123-163. 2001.

Ammous, David.N. Accountability For Performance. Georgia University. 2001.

Ananda.S & Rabinowitz. Building a Workable Acountability System. WESTED. 2002.

Armstrong, Jane. Engaging Policymakers In Accountability Standards. CRESST Conference. 2000.

Armstrong, Jane. What Is an Accountability Model Education Commission of the State. Through www.ecs.org. 2002.

Artley, w. Establishing Accountability For Performance. DOE. Through www.orau.Gov/pbm. 2001. Alberta Health and Wellness. Who Is Accountable In Health Through www.health.gov.ab.ca .1999.

Auditor General of British Columbia. Enhancing Accountability for Performance: A Framework and AN Implementation Plans –Second Joint Report. Canadian Cataloguing. 1995.

Aucoin, Peter and Ralph Heintzman. The dialectics of accountability for performance in public management reform. International Review of Administrative Sciences 2000. .66(1): 45-55.

Auditor General of British Columbia. Enhancing Accountability for Performance: A Framework and AN Implementation Plans –Second Joint Report. Canadian Cataloguing. 1996.

Baker, Eva and Linn, Robert. Validity Issues for Accountability Systems. Paper presented at American Educational Research Association. 2002.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید