دانلود زندگینامه ناصرخسرو و بررسی دیوان او در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود زندگینامه ناصرخسرو و بررسی دیوان او در فایل ورد (word) دارای 28 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود زندگینامه ناصرخسرو و بررسی دیوان او در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

زندگینامه ناصر خسرو قبادیانی و بررسی دیوان او
در یکی از روزهای ماه ذی القعده سال 394 هجری قمری در قبادیان بلخ کودکی پا به عرص? وجود گذاشت که در نیمه راه شاعری مجاهد و نقادی بی باک و دانشمندی فرزانه شد. به گونه ای که نقد های اجتماعی او در شعر، به روزگار ما چون چراغی فروزان، فراراه مصلحان بزرگی شد که می خواهند دین و دانش و اخلاق و معنویت را در جهان بشری زنده نگه دارند.بیشتر تذکره نویسان و نویسندگان تاریخ های ادبی، نامش را ناصر و نام پدرش را خسرو و کنیه اش را ابوالمعین و تخلص شعریش را حجت ضبط نموده اند.زادگاهش قبادیان است و قیادیان دهکد? کوچک و مصفّایی بوده است در نزدیکی بلخ که باغ های سرسبز و خرّم، هوای فرحبخش و دلکش و آب زلال و گوارا و خوش طعم آنجا، نشانی از بهشتی زمینی را جلوه گر می ساخت. سال وفات و در گذشتش از این جهان را سال 481 هجری قمری و مدفنش را یمگان بدخشان نوشته اند که صحیح ترین اقوال تواند بود.
در نام و نام پدر و کنیه و تخلّصش هیچ گونه تردیدی نیست زیرا که به کرّات در اشعار و نیز در سفرنامه اش به این موضوع اشاره می کند(تبریزی شیرازی،1386: 23-24):
همان ناصرم من که خالی نبود
ز من مجلس میر و صدر و وزیر
بنامم نخواندی کس از بس شرف
ادیبم لقب بود و فاضل دبیر
ابوالمعین حمید الدین ناصر بن حارث قبادیانی مروزی، مشهور به ناصرخسرو، در سال 394 هجری قمری 1004میلادی در خانواده ای که از اعمال دولتی بودند به دنیا آمد . در آثار منثور فلسفی خود، وقتی ادعای تألیف آنها را می کند، نام کامل خود را یاد می کند؛ در سفرنامه بیشتر به نام ناصر به خویشتن اشارت دارد ؛ و در شعر در درج? اول تخلص خود حجت را که عنوان مرتب? او در سلسله مراتب دعوت اسماعیلی است به کار می برد، اما ناصر و خسرو را ذکر می کند. خسرو تنها واژه فارسی در نام اوست و بقی? اجزاء اسم او ، صرف نظر از اسم جای ها ، یا عربی است یا معرّب شده است، و یقیناً این که برای او که مدافع فرهنگ ایرانی و زبان فارسی است نکت? افتخارآمیزی بوده است. برای نمونه خسروپرویز و خسرو انوشیروان دو تن از پادشاهان قدرتمند شاهنشاهی ایران پیش از اسلام بودند که بسیاری از ساختارهای اداری را که بعدها در دور? خلفا به جهان اسلام انتقال یافت ، پی ریزی کرده بودند.(بدره ای،1380:18)
از آغاز زندگانی او این قدر می دانیم که از ابتدای جوانی در تحصیل علوم و فنون و السنه و ادبیات رنج فراوان برده است. از جمله قرآن مجید را بسیار خوانده و حفظ کرده است:
خواندن قرآن و زهد و علم و عمل        مونس جان اند هر چهار مرا
یا اینکه می گوید:
مقرّم به مرگ و به حشر و حساب        کتابت زبر دارم اندر ضمیر
گذشته از این تقریباً در هم? دانشهای عقلی و نقلی متداول عصر، و مخصوصاً در علوم یونانی همچون ریاضی- از قبیل مجسطی بطلمیوس و هندس? اُقلیدس- و طبّ بقراط و جالینوس، و نجوم و فلسفه (حکمت فلسفی) و کلام (حکمت دینی) تبحّر یافته است. از مطالع? آثارش بر می آید که از ملل و نحل یعنی ادیان آسمانی و مذاهب فلسفی نیز اطلاعات نسبتاً وسیعی کسب کرده بوده است. اشعار عربی و به احتمال زیاد – دیوان عربی هم داشته است. امّا از دیوان تازی او چیزی به دست ما نرسیده است.(حلبی،1373: 9-10)
قبادیان، زادگاه ناصرخسروقصب? کوچکی بود در حوالی مرو، شهر بزرگ ناحیه بلخ از نواحی ایالت بزرگ خراسان در مشرق ایران که دامن? وسعت آن تقریباً تا به رود جیحون می رسید . نیشابور مرکز ایالت خراسان و مرو دو توقّفگاه مهم در مسیر جاد? ابریشم بودند که امتزاجی موفقیت آمیز از مردم، با قومیت ها و دین های مختلف در آنها پدید آمده بود . جوامع بزرگ یهودی، مسیحی و بودایی در کنار هم و با مسلمانان خواه سنی و خواه شیعی همزیست بودند و اجتماعی غنی و ثروتمند نه تنها از جهت متاع و ثروت دنیوی بلکه از جهت ثمرات فکری، دینی، و هنری پدید آورده بودند.
در قرن چهارم/دهم چند دهه پیش از تولد ناصرخسرو، ایالات خراسان و ماوراءالنهر (آسیای مرکزی امروز) پس از چند صد سال که زبان عربی به دنبال چیرگی اعراب در 30/650اعتلایی موقت یافته بود، کانون رنسانس و نزایی فرهنگ ایران و زبان فارسی شده بود.این جنبش منتج به پیدایش زبان جدیدی ، یعنی فارسی نو ، شد که در آن واژه های فراوانی از زبان عربی به واژگان فارسی میانه و دستور آن درآمده بود و افزاری برای بیان یک هویت فرهنگی ایرانی- اسلامی به وجود آورده بود.(همان:19)
ناصرخسرو پس از دوران کودکی تا چهل و دو سالگی دبیری است فاضل و برخوردار از منصب دیوانی و شغل درباری. در درگاه سلاطین راه دارد و در میان همگان شهره است و از اقران ممتاز. لقب ادیب و دبیر فاضل یافته است و دودمان و خاندانش مقیم بلخ اند، با خانه و ضیاع و عقار، خاندانی از خواجگان محتشم، خود کارگزار و دبیر و عامل و مستوفی است و برادرش خواجه ابوالفتح عبدالجلیل در دستگاه وزیر امیر خراسان خدمت می کند. «در تحصیل علوم متداول زمان از آغاز جوانی ممارستی داشته است و در کسب فضایل و آموختن فنون ادب رنج برده است. قرآن از بر کرده ، و علوم عقلی و نقلی خاصه دانش یونان را و بلاخص علم حساب و نجوم و فلسفه را دیده و در کلام و حکمت متألهین تبحّر پیدا کرده و در علم ملل و نحل و کسب اطلاع از مذاهب و ادیان کوششی به کار برده است» و هرچند حاصل این تعالیم و تحقیقات و ممارست وی در آنها نشانه های آمیزش او با غالب اصحاب ملل و نحل معروف آن زمان از قبیل یهود و نصاری و زردشتیان و مانویان و صابئین و پیروان ادیان هندی ، در تصانیف و اشعار دور? سوم زندگی او منعکس و کمابیش به دور? دوم زندگی او مرتبط است، اما برکسی پوشیده نتواند بود که تحصیل مقدمات و فراگیری لااقل قسمتی از مبانی و اصول ممارست در یکایک آنها ناگزیر باز بسته به دوران نخستین از حیات اوست.
اوضاع سیاسی و اجتماعی عهد ناصرخسرو
دوره ای که ناصرخسرو در آن به تبلیغ آیین اسماعیلی پرداخته بود( نیم? دوم سد? پنجم) ، از نظ رخدادهای تاریخی و نتایج حاصل از آن یکی از منحط ترین دوره های تاریخی این سرزمین است. نزدیک به ده پانزده سالی پیش از ظهور ناصرخسرو حکومت غزنوی که به تدریج از خوی و خصلت بیابانگردی خود فاصله می گرفت و به اداب ایرانی آراسته می شد به وسیل? طوایف غیر متمدن و صحرانشین سلجوقی در هم نوردیده شد.
سلجوقیان که جز دامداری از حکومت و ادار? مملکت آگاهی نداشتند بر اثر سخت کوشی و مقاومت در برابر سپاه عظیم سلطان مسعود در مدتی اندک توانستند بر سراسر گستر? دولت ایشان دست یابند. چیزی که شاید در اندیش? ان هم نبودند.
با تسلط امیران سلجوقی، سرزمین ایران و مردم آن به ویژه علما و فضلا با فاجع? تازه ای روبرو شدند. فاجعه ای که سالها پیش از ایشان، غزنویان اساس آن را پی ریزی کرده بودند. چون سلطان محمود غزنوی نخستین کسی از پادشاهان بود که بدعت مردم آزاری را به بهان? بددینی پایه گذاری کرد و خود به شدّت حامی این سیاست بود. البته، او اعتقادی به این کار نداشت و هرگاه به فرقه ای گرایش می یافت و با فرقه های دیگر در می افتاد، وی به ظاهر برای حمایت از دین و در باطن برای تصرف شهر ها و جمع اوری اموال به کشتار و غارت مردم می پرداخت. او برای اینکه بهتر بتواند این سیاست را اجرا کند، به حمایت خلیف? عباسی نیاز داشت. از این رو غزوه ها را به نام خلیفه و به عنوان نمایند? او انجام می داد. او پس از کشتار شیعیان ری خطاب به خلیفه می نویسد:« سلام بر سید و مولای ما امام القادر بالله ، امیر المؤمنین، نام? این بنده از لشکرگاه او به ظاهر شهر ری صادر شده است. در قرّه جمادی الاولی سال 420، خداوند دست ستمکاران را از این بقه کوتاه کرده و آنان را از لوث باطنیان سترده است».
سلطان محمود با نژاد ایرانی میان? خوبی نداشت و این هم طبیعی بود زیرا ایرانیان از تسلط بیگانگان که ترکان غزنوی مظهر آنها می شدند به شدت در رنج بودند و برخی از کسانی که امکاناتی داشتند همچون دهقانان حاضر به تمکین در برابر غزنویان نمی شدند همانگونه که فردوسی به جای رفتن به دربار این سلطان با صرف هزین? شخصی خود مدت سی سال به نظم شاهنامه پرداخت؛ شاهنامه ای که محتوای آن فضل نژاد ایرانی بر بیگانگان بو. سیاست بی اعتقادی این حکومت ها به نژاد ایرانی رنگ دینی هم پیدا می کرد زیرا حاکمان بغداد ایرانیان را مجوس و گبر می نامیدند و افتخار نژادی این قوم را افتخار به کفر و الحاد می دانستند و داستان های کهن ایران را افسانه و دروغ می شمردند.
از نتایج سوء تسلط بیگانگان در خلال چندین سال متمادی و مخالفت با ملیت این قوم از بین رفتن خاندان های اصیل ایرانی بود که در نتیج? آن، صحرانشینان آسیای مرکزی توانستند یکی پس از دیگری به حکومت این سرزمین دست یابند و هر قوم تاز? این طایفه با ویژگی های خاصی که داشتند آثار سوئی بر جای گذارند.(نظری،1383: 11-12)
چیرگی این اقوام بی فرهنگ که به دانش و تمدن آشنایی نداشتند و از همه بدتر به حکومت و فرمانروایی رسیدن غلامان و بندگان ایشان که در آغاز هر خفّت و خواری را متحمل شده بودند، بلایی بود که تغییرات عظیمی در اصول عقاید سیاسی و اجتماعی ایرانیان به وجود آورد ظلم و ستم و بی اعتقادی به ملت و مردم و قتل و غارت ایشان، شیوع فساد اخلاقی و غلام بارگی و تجاهل به فسق و فجور و در عین حال تظاهر به دین داری و تعقیب مخالفان سیاسی به عنوان بد دینی و کفر و الحاد از جمله اموری بود که هر ایرانی دینداری را به گله و شکایت وامی داشت، گله و شکایتی که پناهگاهی جز سکوت یا فرار از وطن نداشت. ناصرخسرو پناه بردن از شاه را به سوی فقیه در این دوره به منزل? آن می داند که آدمی از بیم مار به دهن اژدها بگریزد(نظری،1383: 6):
وز مال شاه و میر چو نومید شد دلم         زی اهل طیلسان به عمامه و ردا شدم
گفتم که راه دین بنمایند مر مرا            زیرا که زاهل دنیا دل پر جفا شدم
…گفتم چو رشوه بود و ریا مال و زهدشان       ای کردگار باز به چه مبتلا شدم
از شاه زی فقیه چنان بود رفتم      کز بیم مور در دهن اژدها شدم
گله ها و شکایت هایی که ناصرخسرو به عنوان یکی از پاک فرزند آزادگان ( ایرانیان) از ظلم و شتمگری های روزگار خود دارد اندوهی بوده که در دل هر ایرانی آزاده ای وجود داشته، منتهی از ترس اطرافیان و نبود وحدت و تشکیلات یارای اظهار آن را نداشتند.
ناصرخسرو با ذهن تند و تیزی که داشت و شاید هم از ان جهت که از همه چیز ناامید شده بود، رنج ها و شکایات خود را بدون پروا سرمی داد و به اهل خراسان می گفت:
به ملک ترک چرا غرّه اید یاد کنید      جلال و عزّت محمود زابلستان را
…کنون که دیو خراسان جمله ویران کرد        ازو چگونه ستانم زمین ویران را
(همان:17)
ناصرخسرو در سال 437هجری به همراه برادر کهتر خویش و غلامی از مرو، به عنوان زیارت کعبه به سوی نیشابور حرکت کرده و با خطی مارپیچ و غیر طبیعی در سن? 438 به بیت المقدس می رسد.
سفر ناصرخسرو هفت سال طول کشیده و خط سیر او و شمّه ای از رنج های وی در سفرنام? او که به نثری بی تکلف و بیانی روشن فراهم آمده، به ثبت رسیده است.وی در سال 444 هجری به بلخ بازگشته و دست به کار تبلیغ و محاجّه زده و چون مردی دانشمند ، متکلمی بلیغ و زبر دست و گوینده ای صریح اللهجه بوده است، نخست ملایان سنی و سپس پیروان آنان را بر ضدّ خود برانگیخته و ناچار به ترک خانه و دیار و رهسپار یمگان شده است

منابع و مآخذ

زرین کوب، عبدالحسین.با کاروان حله. تهران: علمی. ویرایش دوم. چاپ نهم.1374
نظری، جلیل. ناصرخسرو و اندیش? او. شیراز: مرکز نشر دانشگاه شیراز. چاپ اول. 1383
وزین پور، نادر. برگزیده و شرح آثار ناصرخسرو.تهران:مجموعه ادب جوان. 1375
حلبی،علی اصغر. برگزیده هفده قصیده از ناصرخسرو قبادیانی. تهران:اساطیر. چاپ اول.1373
طاهری مبارکه،غلام محمد. برگزیده قصاید ناصرخسرو و شرح و نقد و تحلیل سی قصیده. تهران: سمت.1382
محقق، مهدی. مجموعه دریای در دری.تهران:نشر بشارت. چاپ اول . بهار 1380
محمدی، محمدحسین.برزگرخالقی، محمدرضا. دیوان اشعار حکیم ناصرخسرو قبادیانی.تهران:زوار.چاپ اول .1383
تبریزی شیرازی، محمدرضا. ناصرخسرو قبادیان.(شاعری سیاسی، مبارزی بی باک و ظلم ستیزی بی پروا.تهران: انتشارات امیدفردا.چاپ اول.1386
دشتی،علی. تصویری از ناصرخسرو.به کوشش: دکتر مهدی ماحوزی.تهران: زوار.چاپ دوم. 1386
دبیرسیاقی، محمد. ره آورد سفر.(گزید? سفرنام? ناصرخسرو)تهران:نشر سخن.چاپ اول.پاییز 1370
هانسبرگر،آلیس سی.ناصر خسرو لعل بدخشان.تصویری از شاعر،جهانگرد و فیلسوف ایرانی.مترجم: دکتر فریدون بدره ای.تهران: نشر و پژوهش فروزان. چاپ اول 1380

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود سیستم های ساختمانی پیشرفته در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این پروژه به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 دانلود سیستم های ساختمانی پیشرفته در فایل ورد (word) دارای 30 صفحه می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت دانلود سیستم های ساختمانی پیشرفته در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

بررسی نحوه پایداری سیستم های ساختمانی در برابر نیروهای مختلف
نحوه اطمینان از پایداری سیستم های سازه ای
  مبانی پایداری سازه ها
 رده بندی پدیده های ناپایداری در سازه ها
 نحوه اطمینان از پایداری سیستم های سازه ای

طبقه بندی سیستم های سازه ایی
 سیستم های سازه ای فضاکار مشبک متداول
سیستم های سازه ای فضاکار نوین
سیستم های سازه ای بلند
سیستم های سازه ای پیوسته پوسته ای
سیستم های سازه ای قابی متداول

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود اضمحلال راه در ایران در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود اضمحلال راه در ایران در فایل ورد (word) دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود اضمحلال راه در ایران در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : به همراه پروژه یک فایل پاورپوینت دارای 40 اسلاید ارسال خواهد شد

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود کامپوزیت های الیاف تقویت کننده پلیمری مقاوم سازی سازه ها جهت FRP در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این پروژه به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 دانلود کامپوزیت های الیاف تقویت کننده پلیمری مقاوم سازی سازه ها جهت FRP در فایل ورد (word) دارای 67 صفحه می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت دانلود کامپوزیت های الیاف تقویت کننده پلیمری مقاوم سازی سازه ها جهت FRP در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

موضوعات سمینار
* اعمال کارگاهی و چند نمونه کار اجرایی عملی
* رفتار سازه ای
* نیازهای طراحی
* تست و مونیتور کردن

انواع مقاوم سازی
خمشی
برشی
محوری
سازه های فلزی

اهداف سمینار
تشخیص موارد قابل استفاده
بکاربری با اطمینان
تحویل پروژه با کیفیت

CFRPباندینگ پلیت

نحوه های نصب

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی زندگینامه پروین اعتصامی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی زندگینامه پروین اعتصامی در فایل ورد (word) دارای 44 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی زندگینامه پروین اعتصامی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست

تولد پروین1
کودکی 1
تحصیلات پروین1
ازدواج2
شاعران هم عصر او4
صنعت شعری4
بینش و طرز تفکر6
بینش در شعرپروین8
محیط اجتماعی15
ممیزات شعر پروین17
وفات  27
گذری بر اشعار دیوان پروین 28
شعری از شهریار راجع به  35
منابع و مآخذ    37

 

یكی دیگر از بدیع ترین و دلاویزترین شكوفه های ادب فارسی و یكی از منادیان محبت و مردمی و تقوی در عصر حاضر پروین اعتصامی است. پروین اعتصامی مسمات به رخشنده شاعره ایرانی دخت مرحوم یوسف اعتصامی (اعتصام الملك آشتیانی طاب ثراه) در (25 اسفند 1285 هـ . ش/1906 م) در تبریز متولد گردید.
 در كودكی به اتفاق پدر به تهران آمد و بقیه عمر خود را در این شهر گذرانید. ادبیات عربی و فارسی را نزد پدر آموخت و دوره مدرسه اناثیه آمریكایی تهران را به پایان رسانید.
  به علاوه بنا به آشنایی و مکاتبات پدرش باطالبوف قطعا آثار او را هم خوانده است. و از همه آنها برای پرورش ذهنیات خود در دنیای شعر سود جسته است. یکی از ممیزات شعر پروین این است که به کلی از تصنع لفظی و معنوی بدور است و مطلقا ساختگی های که در منظومات دیگران دیده می شود آشنا نیست، و از بیان صریح عقیده خویش در مظاهر مختلفه بیم ندارد. در قصاید و تمثیلات و موضوعات تعاونی و اجتماعی، همه جا این برتری و امتیاز نمایان است اخلاق او پروین، پاک طینت، پاک عقیده، پاکدامن، خوش خط، خوش رفتار، نسبت به دوستان مهربان، در مقام دوستی متواضع، و در طریق حقیقت و محبت پایدار بود- او چنانکه شیوه اغلب عقلاست، کمتر سخن می گفت و بیشتر فکر می کرد، در معاشرت سادگی و متانت را از دست نمی داد،هیچگاه از فضائل ادبی و اخلاقی خود سخنی به میان نمی آورد و همین سادگی و سکوت پروین، گاهی کوته نظران را در فضیلت ادبی  و اخلاقی او به شبهه می انداخت. روی هم رفته، پروین مظهر کمال و اخلاق بود. قلب شاعر، مرکز اسرار حق و حقیقت است.
 چنانکه خود پروین در اشعار خویش بر بی اعتباری دنیا مسلم شده و در این مقام چه قدر نیکو سروده است
 یک سال بعد از درگذشت پروین، به تاریخ نهم فروردین سال 1321 در شماره 130 سال سوم مجله«الثقافه» در مملکت مصر شاعر معاصر عربی زبان رثائیه ای برای پروین چاپ کرد که این نشان می دهد که پروین حتی در نزد عرب ها شناخته شده بوده است و شاید این شهرت را مدیون پدر دانشمندش شادروان یوسف اعتصامی باشد پروین وقتی شعر می سرود نه نظریات شکلوسکی را خوانده بود ونه از تعبیر«مالمارمد» خبری داشت و حتی چون بیدل هم چاپ نشده بود از «حشر معانی» هم بی خبر بود ولی مسلما مقدماتی از معانی و بیان نستی را از پدر دانشمندش تلمذ کرده بود ولی صنایع ادبی و عروض و قافیه هم در عصر پروین تکرار و تلخیص نظریات تفتازانی و شمس قیس رازی بود و ادبیات تطبیقی هم به معنی امروز در نزد ملل شرقی، خاصه اعراب و ترک ها و ایرانی ها مفهومی نداشت کمتر کسی بود که معادل اصطلاحات ادبی را در زبان های اروپایی بداند. با این همه پروین اعتصامی هم به طور طبیعی شاعر آفریده شده بود. و مسائل«بیان و بدیع» ناخودآگاه در خمیره وجود ایشان جای گرفته بود. بعضی ها گمان می کنند که با دانستن و خواندن عروض و قافیه و معانی و بیان و بدیع، انسان می تواند شعر بگوید. صد البته که نه چنین است.           

 در تیرماه 1313 با پسرعموی پدر خود ازدواج كرد و او را شوهرش به كرمانشاه برد. لیكن این وصلت نامناسب بیش از دو ماه و نیم نپایید و به خانه پدر بازگشت و تقریباً نه ماه بعد رسماً تفریق كردند. پدر پروین قبل از ازدواج با طبع دیوان پروین شاعره عزیز ما موافقت نمی نمود، زیرا احتمال می داد كه در این مورد سوء تعبیر شود و طبع دیوان را تبلیغی برای بدست آوردن شوهر كند. اما بعد از آنكه كار ازدواج پروین پایان یافت و احتمال سوء تعبیرات از میان رفت در سال 1324 به طبع و نشر دیوان وی اقدام كرد.
 در واقع در همین عرصه است که هنر شاعری و خیال پردازی پروین خود را نشان می دهد و عواطف زنانه او جسم می سازد و اسلوب خاص بیان او را به نمایش می گذارد اوج تخیل پروین در جایی است که در دل اشیاء و موجودات زنده رسوخ می کند و آنها را به بازیگری وا می دارد.
 البته هم عصران او: بهاره رشید یاسمی، شهریار و دیگران، و پیش از ایشان مترجم و نویسنده کتاب«کلیله و دمنه» سنایی و عطار، انوری ، مولوی و سعدی نیز چنین کرده بودند. و به اشیاء و موجودات شخصیت انسان داده بودند در این زمینه نمونه شاخصی است. اما قوت تخیل و مشاهده پروین دست کم در قیاس با هم عصرانش چشمگیرتر است. و به ویژه او با ترسیم اشخاص و اشیاء درون آنها را نیز می کاود و می کوشد ویژگی های ژرف آنها را که از نظر دیگران پوشیده است، بارز و آشکار سازد و غالبا در این کار موفق است. شخصیت انسانی دادن به اشیاء حاصل تخیل شاعرانه است و همه شاعران چنین صنعتی را در شعر خود به کار آورده اند.
 این صنعت یعنی Personification که در دانش بدیع ما نامی نیافته و شاید پیشینیان ما آن را نوعی استفاده می شمرده اند. تمام قطعاتی که پروین سروده است قالب های شعر قطعه هستند چه آنهایی که در سایر قالب ها سروده شده همگی ما، «ششیمی» را به نمایش گذاشته اند. که بعضی از آنها در نهایت شگفتی است.«گلستان» که جلوه زیبایی از طبیعت است، به صورت موجودی جاندار و در قالب واحد، با برف سخن می گوید. پروین علاوه بر آن که در صنعت    بی نظیر است در خیال پردازی و صدرخیال نیز همتایی ندارد. در دنیای تخیلات پروین زنجیری که به پای دیوانه ای بسته اند- مستمع و سنگ صبور دیوانه است و بیان چنان شاعرانه و زیباست که خواننده احساس می کند او تمام حرف های دیوانه را می فهمد. این همه شگفتی محصول خیال شاعرانه پروین است. می که خود از دریچه شاعری نگاهی کرده ام ولی ادعای شاعری ندارم، در دنیای خیال روح مولانا را بعد از هفتصد سال در یک شب مهتابی در تبریز می یابم و آن در حالی است که خود در تهران حضور فیزیکی دارم.
پروین اعتصامی نابرابری ها و جور و ستم زورمندان و حکومتگران عصر خود را لمس کرده است و در ستم ستیزی با ستمگران سهم بیشتری دارد و به همه جوانی، همسان گردی دلاور با شمشیر قلم و بیان در میدان نبرد، با قامتی استوار و قدم های متین ایستاده است می گویند خمیر مایه اصلی شعر«عشق» است و در آثار پروین از عشقی که در غزل ها می بینیم خبری نیست آخر چگونه ممکن است انسانی عاشق نباشد و شعر هم بسراید؟
پس عشق پروین در کلمه«انسان دوستی» خلاصه می شود و او یک شاعر هیومینیتی است و مسلما از انسان مظلوم دفاع باید بکند و به ظالم بتازد. پروین به مظلومیت جهان بشریت می اندیشد و نژاد و کیش و ملیت برای او مطرح نیست«رنجبر» از هر کجا که باشد و به هر زبانی که سخن گوید، در دید او قابل احترام و همدردی است.

 

(فهرست منابع)
اعتصامی، پروین، زن وتاریخ، چاپ ابوالفتح اعتصامی، تهران 1355، ضمیمه چاپ هفتم (یادداشت های پدر شاعر)
چاوش اکبری، حکیم بانوی شعر، انتشارات ثالث، چاپ اول (1378)
زرین کوب، عبدالحسین، با کاروان حلّه، انتشارات علمی، چاپ (1372)
یوسفی، غلامحسین، چشمه روشن، انتشارات علمی، چاپ هفتم(1376)
کلیات دیوان استاد محمد حسین شهریار چاپ یازدهم (1371)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقبره و زادگاه مولانا در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقبره و زادگاه مولانا در فایل ورد (word) دارای 35 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقبره و زادگاه مولانا در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست مطالب

مقدمه 1

زادگاه مولانا 1

مولانا و خانواده او 1

موقعیت خانواده و اجتماع در زمان رشد مولانا 2

پدر مولانا 3

جوانی مولانا 4

اوضاع اجتماع و حكومت در دوران مولانا 5

اخلاق و افكار مولانا 11

نردبان روحانی 14

از مقامات تبتل تا فنا 16

رحلت مولانا 20

تربت و مقبره مولانا 21

مدخل بزرگ تربت مولانا 22

تصاویر مقبره مولانا 23

در نقره‌ای 23

شبستان بارگاه مولانا 23

قبه‌الحضراء 24

كتیبه ها و نوشتهای مقبره مولانا 25

قبور دیگر 28

 

مقدمه

زاهد کشوری بودم صاحب منبری بودم

کرد قضا دل مرا عاشق و کف زنان تو

استاد صباح شاعر و نویسنده

مراسم مولانا هر ساله در قونیه برگزار می‌شود و از این مراسم هزاران گردشگر بازدید می‌كنند . 

آمارها موید آن است كه تنها در سال 83 بیش از 700 هزار نفر از قونیه، مراسم سماع و دیگر جاذبه‌های این شهر بازدید كرده‌اند. تاثیر مولانا بر قونیه به حدی است كه حتی مجسمه‌های سماع را به عنوان سوغات به فروش می‌رسانند. از این گذشته حركاتی شروع شده تا مولانا، این اندیشمند بزرگ فارسی را ترك معرفی كنند . این در حالی است كه مولانا در شهر بلخ متولد شده و تمام اشعار او به زبان پارسی است و حتــــی در خود تركیه ، آثار او جزء ادبیات پـارسی جــای گرفــته است و در هر دایـره‌المـــعارف كه نـــام این شــاعر بزرگ جســتجو شود ، نتــیجه ، شاعر و متــــصوف پـــارسی است. 

واقعیت نیز آن است كه تركیه با توسعه گردشگری خود مولانا را آنگونه كه می‌خواهند معرفی می‌كند و نه آنــگونه كه بوده است و همین باعث شده تا قونیه به یـــــك شهر توریستی تبدیل شده و از این رهـــگذر نـــام مــولانا در ســراسر جهـــان آكـــنده شـود. 

روزنامه سان فرانسیسکو در این باره می‌نویسد : اگر می‌خواهید با محبوب‌ترین شاعر روز آمریکا آشنا شوید بایستی یک هواپیما سوار شوید و به قونیه بروید ، جایی که آرامگاه یا مزار جلال‌الدین محمد بلخی معروف به رومی قرار دارد … یكی از جلوه های بی‌نظیر مراسم مولانا مراسم سماع است كه در نوع خود طرفداران زیادی دارد. به گونه‌ای كه بحث توریسم عرفانی را جایگزینی برای دیگر گونه‌های توریسم در این منطقه كرده است . مراسم معنوی رقص سماع عشق معنوی انسان و برگشت بنده به حق و رسیدن انسان به ملكوت را متبلور می‌كند . رقاص سماع در سر یك كلاه (به نشانه سنگ قبر) و بر تن یك عبا (به نشانه كفن) دارد كه با در آوردن خرقه حقیقت واقعی (باطن) جلوه می‌كند 

به امید حق

این حقیر نیز با انتخاب موضوع تحقیقم بنام مولانا بزرگ شاعر پارسی ، خواستم قدم ناچیزی در حفظ و زنده نگهداشتن نام او و اشعارش داشته باشم . 

 

فهرست منابع و ماخذ

نام كتــاب : شعــر فارســی / قرن هفتم / مولوی جلال الدین محمد بــــن محـــــمد / نویسنده : نیکلسون 1945-1868 /  متـــرجم و مصحح : کاظم دزفولیان / محل و تاریخ نشر : تهران – طلایه 1378

نام كتاب :درمکــتب مولانا / جلال الدین محمد بلخی/ نویسنده : استاد سید محـــمد برهانی / تفسیر و تحلیل مثنوی : علامه جعفری / محل نشر : تهران / تاریخ نشر : 1379

www.erfaneshams.com

www.farda.org

www.torkiye.com

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید