دانلود تأثیر لوبیا روی پارامترها و فعالیت برخی آنزیم های گوارشی کرم غوزه ی پنبه در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تأثیر لوبیا روی پارامترها و فعالیت برخی آنزیم های گوارشی کرم غوزه ی پنبه در فایل ورد (word) دارای 85 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تأثیر لوبیا روی پارامترها و فعالیت برخی آنزیم های گوارشی کرم غوزه ی پنبه در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تأثیر لوبیا روی پارامترها و فعالیت برخی آنزیم های گوارشی کرم غوزه ی پنبه در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تأثیر لوبیا روی پارامترها و فعالیت برخی آنزیم های گوارشی کرم غوزه ی پنبه در فایل ورد (word) :

دانلود تأثیر لوبیا روی پارامترها و فعالیت برخی آنزیم های گوارشی کرم غوزه ی پنبه در فایل ورد (word)

چکیده:

کرم غوزه‌ی پنبهHelicoverpa armigera (Hübner) یکی از مهم‌ترین آفات اقتصادی محصولات مختلف کشاورزی با گستره‌ی جغرافیایی وسیع می‏باشد. تأثیر رقم‌های مختلف لوبیا از جمله لوبیا سفید (رقم‌های پاک، دانشکده و شکوفا)، لوبیا چیتی (رقم تلاش) و لوبیا قرمز (رقم‌های اختر، صیاد و ناز) روی برخی پارامترهای زیستی armigera .H تحت شرایط آزمایشگاهی (دمای 1±25 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5±65 درصد و دوره‏ی نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی) و فعالیت برخی از آنزیم‏های گوارشی لاروهای سن چهارم و پنجم این آفت تحت شرایط مزرعه‏ای مطالعه شد. طبق نتایج به دست آمده، طولانی‌ترین دوره‌ی لاروی و دوره‌ی رشدی قبل از بلوغ armigera .H مربوط به رقم اختر (به ترتیب 716/0±88/19 و 896/0±58/37 روز) و کوتاه‌ترین این دوره‌ها مربوط به رقم پاک (به ترتیب 323/0±13/14 و 419/0±81/31 روز) بود. بیشترین باروری روزانه روی رقم ناز (3/11±54/126 تخم) و کم‌ترین میزان آن روی رقم دانشکده (42/7±33/88 تخم) بود. کم‏ترین و بیشترین نرخ خالص تولیدمثلی (R0) کرم غوزه‏ی پنبه به ترتیب روی رقم اختر (6/15±5/93 ماده/ماده/نسل) و رقم تلاش (143±5/585 ماده/ماده/نسل) مشاهده شد. مقادیر نرخ ذاتی افزایش جمعیت (rm) و نرخ متناهی افزایش جمعیت (λ) کمترین مقدار روی رقم اختر (به ترتیب 007/0±115/0 و 008/0±12/1 بر روز) و بیشترین مقادیر آن‏ها روی رقم تلاش (به ترتیب 007/0±173/0 و 009/0±19/1 بر روز) مشاهده شد. طولانی‌ترین زمان دو برابر شدن جمعیت (DT) روی رقم اختر (43/0±98/5 روز) بود. میانگین مدت زمان یک نسل (T) روی ارقام مختلف از 43/0±92/36 و 43/1±92/44 روز متفاوت بود که به طور معنی‏داری کوتاه‌ترین آن روی رقم تلاش و طولانی‌ترین آن روی رقم دانشکده بود. کم‏ترین فعالیت آمیلولیتکی لاروهای سن چهارم و پنجم H. armigera روی برگ رقم ناز (به‏ترتیب 029/0±205/0 و mU/mg 009/0±238/0) بود. لاروهای سن چهارم و پنجم پرورش یافته روی غلاف رقم تلاش کم‏ترین فعالیت آمیلولیتیکی را (به‏ترتیب 054/0±326/0 و mU/mg 150/0±219/0) نشان دادند. کم‏ترین فعالیت پروتئولیتیکی لاروهای سن چهارم و پنجم H. armigera به‏ترتیب روی برگ ارقام اختر و ناز (به‏ترتیب 005/0±104/0 و U/mg 347/0±666/0) و غلاف رقم اختر (به‏ترتیب 033/0±612/1 و U/mg 267/0±260/2) بود. نتایج نشان داد که رقم اختر رقم نامناسبی برای تغذیه‏ی armigera H. بود.

دانلود تأثیر لوبیا روی پارامترها و فعالیت برخی آنزیم های گوارشی کرم غوزه ی پنبه در فایل ورد (word)
فهرست مطالب

عنوان …………………………………………………………………………………………………………….. صفحه

فصل اول مقدمه

1-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2

1-2- کرم غوزه­ی پنبه H. armigera …………………………………………………………………………………………………………… 6

1-2-1- جایگاه H. armigera در رده­بندی حشرات …………………………………………………………………………………….. 6

1-2-2- مناطق انتشار کرم غوزه‏ی پنبه…………………………………………………………………………………………………………… 6

1-2-3- دامنه‌ی میزبانی و نحوه‌ی خسارت H. armigera …………………………………………………………………………… 6

1-3- برخی از روش‏های کنترل H. armigera …………………………………………………………………………………………….. 7

1-3-1- کنترل زراعی …………………………………………………………………………………………………………………………………… 7

1-3-2- آفت‌کش‌های بیولوژیک ………………………………………………………………………………………………………………….. 7

1-3-3- کنترل شیمیایی ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 8

1-3-4- استفاده از ارقام مقاوم ………………………………………………………………………………………………………………………. 8

1-4- پارامترهای دموگرافیکی H. armigera روی هفت رقم لوبیا و مرور فایل‏های انجام شده …………………..9

1-5- دستگاه گوارشی حشرات ……………………………………………………………………………………………………………………. 11

1-6- اسیدیته­ی دستگاه گوارش در حشرات ………………………………………………………………………………………………… 12

1-7- آنزیم­های گوارشی در حشرات ……………………………………………………………………………………………………………. 12

1-7-1- آنزیم­های گوارشی پروتئاز ……………………………………………………………………………………………………………… 13

1-7-2- آنزیم های گوارشی آمیلاز ……………………………………………………………………………………………………………. 13

1-7-3- مرور فایل‏های انجام شده در زمینه‏ی فعالیت آنزیم‏های گوارشی پروتئاز و آمیلاز ………………………….14

فصل دوم مواد و روش­ها

2-1- تهیه و کاشت ارقام مختلف لوبیا ………………………………………………………………………………………………………… 16

2-2- پرورش آزمایشگاهی H. armigera …………………………………………………………………………………………………. 16

2-3- اندازه‏گیری پارامترهای زیستی H. armigera ………………………………………………………………………………….. 20

2-3-1- جدول زندگی ………………………………………………………………………………………………………………………………… 20

2-3-1-1- جدول زندگی تک جنسی …………………………………………………………………………………………………………. 20

2-3-1-2- جدول زندگی دو جنسی ……………………………………………………………………………………………………………. 23

2-4- سنجش فعالیت آنزیم‏های گوارشی …………………………………………………………………………………………………….. 25

2-4-1- تهیه‏ی عصاره‏ی آنزیمی از روده‏ی میانی لارو H. armigera ……………………………………………………….. 25

2-4-2- تهیه­ی بافر …………………………………………………………………………………………………………………………………… 27

2-4-3- سنجش فعالیت پروتئازی ………………………………………………………………………………………………………………. 27

2-11- سنجش فعالیت آمیلازی …………………………………………………………………………………………………………………. 27

2-5- تجزیه آماری داده‏ها …………………………………………………………………………………………………………………………… 28

2-13- تجزیه کلاستر فعالیت آنزیم­های گوارشی روده­ی میانی لارو H. armigera ……………………………………. 29

فصل سوم نتایج

3-1- پارامترهای زیستی H. armigera روی هفت رقم لوبیا …………………………………………………………………. 31

3-1-1- طول دوره‏ی مراحل زیستی نابالغ ………………………………………………………………………………………………….. 31

3-1-2- طول دوره‏ی تخمریزی، باروری روزانه و باروری کل ………………………………………………………………………. 33

3-1-3- طول عمر و طول دوره‏ی زندگی حشرات کامل و نسبت جنسی ……………………………………………………… 35

3-1-4- پارامترهای جدول زندگی ……………………………………………………………………………………………………………….. 36

3-1-4-1- پارامترهای جدول زندگی به دست آمده از جدول زندگی تک جنسی (Female-based life table)39

3-1-4-2- پارامترهای جدول زندگی به دست آمده از جدول زندگی دو جنسی (Age-stage, two-sex life table) 39

3-1-5- پارامترهای تولیدمثلی …………………………………………………………………………………………………………………….. 47

3-1-6- پارمترهای رشد جمعیت (حاصل از جدول زندگی تک جنسی و دو جنسی) ………………………………………. 48

3-2- تعیین فعالیت آنزیمی …………………………………………………………………………………………………………………………. 52

3-2-1- فعالیت پروتئولیتیکی لاروهای H. armigera …………………………………………………………………………… 52

3-2-2- فعالیت آمیلولیتیکی لاروهای H. armigera …………………………………………………………………………….. 52

3-3- تجزیه کلاستر پارامترهای زیستی و فعالیت آنزیم­های گوارشی عصاره­ی روده­ی میانی لاروهای H. armigera 55

فصل چهارم بحث

4-1- پارامترهای زیستی H. armigera روی ارقام مختلف لوبیا …………………………………………………………………. 57

4-1-1- دوره‌ی رشدی قبل از بلوغ …………………………………………………………………………………………………………….. 57

4-1-2- دوره تخم ریزی و میزان باروری و طول عمر حشرات بالغ H. armigera ……………………………………… 58

4-1-3- پارامترهای تولیدمثلی H. armigera …………………………………………………………………………………………… 59

4-1-4- جدول زندگی (پارامترهای رشد جمعیت) تک جنسی و دوجنسی …………………………………………………….. 61

4-2- تعیین فعالیت آنزیمی H. armigera روی ارقام مختلف لوبیا ……………………………………………………………. 64

4-2-1- فعالیت پروتئولیتیک کل ………………………………………………………………………. 65

4-2-2- فعالیت آمیلولیتیک کل …………………………………………………………………………………………………………………. 66

4-3- تجزیه کلاستر پارامترهای زیستی و فعالیت آنزیم­های گوارشی پروتئاز کل و آمیلاز H. armigera …67

4-4- نتیجه‏گیری نهایی ……………………………………………………………………………………………………………………………… 68

4-5- پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 69

منابع. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 70

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پاورپوینت مدیریت علف های هرز در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 دانلود پاورپوینت مدیریت علف های هرز در فایل ورد (word) دارای 46 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت دانلود پاورپوینت مدیریت علف های هرز در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي دانلود پاورپوینت مدیریت علف های هرز در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود پاورپوینت مدیریت علف های هرز در فایل ورد (word) :

دانلود پاورپوینت مدیریت علف های هرز در فایل ورد (word)

علفهای هرز باعث افزایش هزینه وکاهش سود می شوند.

علفهای هرز گیاهانی پر خرج وباعث خسارت به محصول می شوند. یکی از روشهای کارساز درحفظ پتا نسیل تولید مدیریت صحیح علفهای

هرزاست.

با کنترل علفهای هرز:

باعث افزایش کیفیت محصول می شوند. درو را آسان تر می کنند. تولید و عملکرد محصول را بهبود می بخشند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پاورپوننت پمپ هیدرولیکی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 دانلود پاورپوننت پمپ هیدرولیکی در فایل ورد (word) دارای 31 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت دانلود پاورپوننت پمپ هیدرولیکی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي دانلود پاورپوننت پمپ هیدرولیکی در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود پاورپوننت پمپ هیدرولیکی در فایل ورد (word) :

عنوان پاورپوینت: پمپ هیدرولیکی

کاملاً به زبان فارسی

شامل 31 اسلاید

بعضی از مباحثی که در این پاورپوینت به آن پرداخته شده است:

تعریف و جایگاه پمپ های هیدرولیكی

پمپ ها در صنعت هیدرولیک

پمپ های با جا به جایی غیر مثبت (پمپ های دینامیکی)

پمپ ها با جابه جایی مثبت از نظر ساختمان

پمپ ها با جابه جایی مثبت از نظر میزان جابه جایی

پمپ های دنده ای و انواع آن

پمپ های گوشواره ای

پمپ های پیچی

پمپ های ژیروتور

پمپ های پره ای

پمپ های پیستونی و انواع آن

پمپ های پلانچر

راندمان پمپ ها

اصول هیدرولیکى پمپ‌ها

و موارد دیگر

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پاور پوینت آفات مهم گیاهی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 دانلود پاور پوینت آفات مهم گیاهی در فایل ورد (word) دارای 51 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت دانلود پاور پوینت آفات مهم گیاهی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي دانلود پاور پوینت آفات مهم گیاهی در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود پاور پوینت آفات مهم گیاهی در فایل ورد (word) :

دانلود پاور پوینت آفات مهم گیاهی در فایل ورد (word)

1- مبارزه زراعی بدین ترتیب صورت می گیرد كه میوه كوچك را در برگ گیاه پیچیده و زیر خاك می گذارند تا از حمله مگس محفوظ بماند.این عمل هنگام گل گیری خربزه و طالبی انجام می گیرد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود طراحی و ساخت و بررسی عملکرد سیستم نمک زدایی از آب کشاورزی به روش یون زدایی خازنی در یک سیستم آبیاری مجهز به پمپ سانتریفیوژ با غشاء واسط کربن فعال در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود طراحی و ساخت و بررسی عملکرد سیستم نمک زدایی از آب کشاورزی به روش یون زدایی خازنی در یک سیستم آبیاری مجهز به پمپ سانتریفیوژ با غشاء واسط کربن فعال در فایل ورد (word) دارای 131 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود طراحی و ساخت و بررسی عملکرد سیستم نمک زدایی از آب کشاورزی به روش یون زدایی خازنی در یک سیستم آبیاری مجهز به پمپ سانتریفیوژ با غشاء واسط کربن فعال در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود طراحی و ساخت و بررسی عملکرد سیستم نمک زدایی از آب کشاورزی به روش یون زدایی خازنی در یک سیستم آبیاری مجهز به پمپ سانتریفیوژ با غشاء واسط کربن فعال در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود طراحی و ساخت و بررسی عملکرد سیستم نمک زدایی از آب کشاورزی به روش یون زدایی خازنی در یک سیستم آبیاری مجهز به پمپ سانتریفیوژ با غشاء واسط کربن فعال در فایل ورد (word) :

طراحی و ساخت و بررسی عملکرد سیستم نمک زدایی از آب کشاورزی به روش یون زدایی خازنی در یک سیستم آبیاری مجهز به پمپ سانتریفیوژ با غشاء واسط کربن فعال

.كمبود آب در كشورهای خشك همواره یكی از موانع توسعه كشاورزی ، صنعتی و تامین غذای جامعه بوده است. یكی از راههای مقابله با این مشكل تبدیل منابع آب شور به آب قابل استفاده است.این راه علاوه بر تامین آب نیازمند هزینه های عظیم انتقال و نگه داری خطوط نیست و در عین حال بسیاری از منابع آب كم ارزش را پر ارزش میكند. این مسئله در كشور ایران با توجه به حجم عظیم منابع آب شور اطراف و نبود آّب شیرین در زمینهای ساحلی همچنین چاههای شور داخل ایران اهمیتی دوچندان دارد. روش اصلی این تبدیل نمك زدایی است. یكی از جدیدترین روشهای نمك زدایی، یون زدایی خازنی است.

در این تحقیق سعی بر این شده كه ضمن تحقیق در مورد كارایی آن نمونه ای از آن نیز ساخته شود. این كار با راه اندازی سیستم تست عمومی پمپ در بخش ماشینهای كشاورزی دانشگاه باهنر كرمان آغاز شد و سپس با ساخت پوسته طراحی شده از پلاستیك و تولید كربن فعال با فعال سازی پوسته پسته ادامه داده شد و بعد از آن الكترودی با ساختار رسانا از كربن كه دارای مقاومت مكانیكی در مقابل جریان آب باشد و علاوه بر آن پیوستگی لازم با پایه فلزی را داشته باشد، ایجاد شد. سپس آزمایشاتی همچون تیتراسیون كلر،فلیم فوتومتری ،ECسنجی و اندازه گیری pHجهت اثبات قابلیت نمك زدایی همه جانبه و متناسب آنها انجام شد. آزمایشات تیتراسیون كلر نشان داد كه یك سلول متشكل از 2 الكترود مثبت و منفی با فاصله مناسب در یك محلول آب شور در یك دقیقه قابلیت جذب بیش از 25% نمك محلول را دارد. آزمایش ECسنجی نیز روند آن تایید كرد. آزمایشات فلیم فوتومتری و pH سنجی نشان داد كه با انتخاب ولتاژ و فاصله متناسب با نوع و درصد شوری از تولید محصولات ناخواسته در این فرایند جلوگیری كرد.

كلید واژه ها: نمك زدایی، یون زدایی خازنی، كربن فعال، فلیم فوتومتری، تیتراسیون كلر

دانلود طراحی و ساخت و بررسی عملکرد سیستم نمک زدایی از آب کشاورزی به روش یون زدایی خازنی در یک سیستم آبیاری مجهز به پمپ سانتریفیوژ با غشاء واسط کربن فعال در فایل ورد (word)
فهرست مطالب

فصل اول : مقدمات

1-1- معرفی پژوهش…………………………………………………………………………… 2

1-2- تعریف مسئله ……………………………………………………………………………….. 2

1-3- وضعیت موجود آب در ایران……………………………………………………………. 2

1-4- نمك چیست؟ …………………………………………………………………………….. 5

1-5- ارزیابی كیفیت آب از نظر شوری………………………………………………………. 6

1-5-1- طبقه بندی آبها از نظر شوری یا هدایت الکتریکی مخصوص (EC یا TDS ) 6

1-5-2-آلودگی آب و خاك به نمك چه مشكلاتی ایجاد میكند؟…………….. 7

1-5-3-بررسی كیفی آب از نظر دامداری…………………………………………… 7

1-5-4-حساسیت گیاهان به شوری خاک…………………………………………….. 7

1-6- اهداف……………………………………………………………………………………. 8

1-6-1-هدف كلی…………………………………………………………………………. 8

1-6-2-اهداف تخصصی………………………………………………………………… 8

فصل دوم بررسی منابع

2-1- روشهای فیزیکی………………………………………………………………………. 10

2-1-1- تبخیر ، تقطیر چند مرحله ای(MSF) ……………………………………….. 10

2-2- روشهای شیمیایی………………………………………………………………………. 11

2-2-1- اسمز معکوس (RO)…………………………………………………………. . 11

2-2-2- میکروفیلتراسیونMF………………………………………………………… 12

2-2-3- الترافیلتراسیون UF……………………………………………………………. 13

1-

1-7-2-2-

1-7-2-3-

2-2-4-نانوفیلتراسیونNF………………………………………………………………… 13

2-3- فرایندهای غشایی الکتریکی……………………………………………………… 14

2-3-1- انواع فرایندهای یون زدایی توسط غشاهای تبادل یونی……………… 16

2-3-3-1- الکترودیالیز (Electro Dialysis) …………………………………. 17

2-3-3-2- الکترودیالیز توسط غشاهای دو قطبی (Electro dialysis with Bipolar Membranes) 17

2-3-3-3- یون زدایی الکتریکی پیوسته (Electro Deionization Continuous) 18

2-3-3-4- نفوذ دیالیزی (diffusion dialysis)………………………. 19

2-3-3-5- دیالیز دنان ( Donnan dialysis)……………………………….. 20

2-3-3-6- یون زدایی خازنی (capacitive deionization)……… 22

2-4- بحث و مقایسه روشها…………………………………………………………… 24

فصل سوم تئوری روش یون زدایی خازنی

3-

2-

3-

3-1- تئوری روش یون زدایی خازنی…………………………………………….. 30

3-1-1-شیمی سطح الکترود………………………………………………………… 31

3-1-2-ظرفیت خازنی…………………………………………………………………. 23

3-1-3-یون زدایی خازنی……………………………………………………………. 32

2-

3-

3-1-

3-1-4-انرژی مورد نیاز……………………………………………………………. 33

3-1-5-الكترود های كربن ایروژل……………………………………………. 34

3-1-6- خواص الکتریکی…………………………………………………… 35

3-1-7- خواص فیزیکی……………………………………………………. 36

3-2- غشای واسط كربن فعال………………………………………………….. 37

2-

3-

3-2-

3-2-1-تولید و بررسی خواص کربن فعال …………………………………. 37

3-2-2-مقدمه…………………………………………………………………… 37

3-2-3-مراحل تولید…………………………………………………………… 38

3-2-3-1- موادخام……………………………………………………………… 38

3-2-3-2-کربونیزاسیون……………………………………………………….. 39

3-2-3-3- فعال‌سازی…………………………………………………………… 39

3-2-4-کربن‌های فعال پیشرفته………………………………………………. 40

3-2-4-1- غربال‌کننده‌های مولکولی کربنی (CMS) …………….. 40

3-2-4-2- الیاف کربن فعال…………………………………………………… 41

3-3- دلایل استفاده از كربن فعال……………………………………………. . 41

3-4- ساختن كربن فعال………………………………………………………. 42

فصل چهارم مواد و روشها

4-1- مراحل انجام این پژوهش……………………………………………….. 45

3-

4-

4-1-

4-1-1-راه اندازی سیستم پایش عملکرد پمپ سانتریفوژ ……………. 45

4-1-2-طراحی و ساخت دستگاه نمك زدا …………………………… 45

4-1-2-1- طرح های موجود……………………………………………… 45

4-1-2-1-1- طرح (1)………………………………………………………. 46

4-1-2-1-2- خلاصه طرح……………………………………………………. 46

4-1-2-1-3- بررسی طرح……………………………………………….. 48

4-1-2-2-طرح شرکت CO SAMSUNG ELECTRONICS……… 48

4-1-2-2-1- خلاصه طرح………………………………………………. 48

4-1-2-3- طرح پیشنهادی……………………………………………………. 52

4-1-2-2-1- مزایا و معایب طرح(2)………………………………….. 52

4-1-3- ساختن الكترودهای با پوشش كربن فعال………………………… 55

4-1-4- آزمایش الكترودهای ساخته شده و یافتن حالت بهینه………. 55

4-1-5- آزمایش الكترودها بر روی پوسته ساخته شده………………… 55

4-2- راه اندازی دستگاه پایش عملكرد پمپ P6250 (دستگاه تست همكاره) 55

4-3- روش ساختن الكترودهای كربن فعال……………………………… 55

4-3-1- روش ایجاد تشكل ورقگونه میان ذرات پودر شده كربن………………… 56

4-3-2- روش آزمایش مقاومت مكانیكی الكترودهای كربن فعال……………… 62 4-4-روش آزمایشات انجام شده:)……………………………………………………….. 62

4-4-1- آزمایش مقدار تخلخل نسبی كربن فعال تولید شده از فعال سازی پوست پسته 62

4-4-2- روش اندازه گیری معیار pH ………………………………………………… 68

4-4-3- روش اندازه گیری معیارEC (هدایت الکتریکی آب )………………………….. 69

4-4-4- چگونگی آزمایش تیتراسیون رسوبی كلر به روش موهر……………………….. 71

4-4-5- روش اندازه گیری میزان تغییر سدیم در محلول بر حسب زمان با استفاده از دستگاهFlame photometer 75

فصل پنجم آزمایشات و نتایج آن

5-1- نتایج آزمایشات انجام شده بر روی سیستم P6270………………………… 82

5-1-1- نتایج ادعایی شركت سازنده…………………………………………………… 82

5-1-2- نتایج به دست آمده در آزمایشات انجام شده ………………………………. 82

5-2-نتایج آزمایش عدد یدی كربن فعال1………………………………………………….. 85

5-3- آزمایش اندازه گیری كیفیت رسانایی الكترودهای ساخته شده………….. 86

5-3-1- اندازه گیری آمپراژ و ولتا‍ژ…………………………………………………. 86

5-3-2-آزمایش و بررسی تغییرات فاكتورهای EC وpH محلول بین دو الكترود در زمانهای مختلف89

5-3-2-1-نتایج آزمایش اندازه گیری تغییرات pH بر حسب زمان………………. 89

5-3-3-آزمایش و اندازه گیری توام EC وpH بر حسب زمان همراه با تغییر جنس فلزات 90

5-3-4-آزمایش و اندازه گیری توام EC وpH بر حسب زمان همراه با تغییر جنس الكترود به آلومینیوم 91

5-3-5- آزمایش و اندازه گیری توام EC وpH بر حسب زمان همراه با الكترود آلومینیوم وچسب 50% 94

5-3-6- آزمایش و اندازه گیری توام EC وpH بر حسب زمان همراه با الكترود آلومینیوم وچسب 50% 96

5-4-1-آزمایش و مقایسه الكترودهای دوطرفه و یكطرفه از نظر جذب یون كلر نمك 99 NaCl

5-4-2-آزمایش تیتراسیون كلرمحلول محتویNaClالكترودهای دوطرفه……… 100

5-4-3-آزمایش و بررسی اثر حجم بر كار كرد یون زدایی الكترودهای دو طرف كربن دار 101

5-4-4-آزمایش و بررسی عملكرد یك الكترود به تعادل رسیده با تازه كردن محلول 101

5-4-5-آزمایش و بررسی بازگشت یون نمك به محلول در صورت معكوس كردن قطبهای الكترود 102

5-4- 6- تحلیل نتایج آزمایشات قبل…………………………………………… 103

5-5- آزمایش و بررسی اثر ولتاژ بر كار كرد یون زدایی الكترودها همراه با اندازه گیریpHو EC103

5-5-1- تحلیل و نتیجه گیری…………………………………………… 106

5-6- آزمایش اندازه گیری مقدار سدیم در زمانهای مختلف پس از آغاز نمك زدایی به روش فلیم فوتومتری 106

فصل ششم نتیجه گیری و پیشنهادات

6-1- نتیجه گیری……………………………………………………………. 109

6-2-پیشنهادات…………………………………………………………….. 109

پیوست……………………………………………………………………….. 111

دانلود طراحی و ساخت و بررسی عملکرد سیستم نمک زدایی از آب کشاورزی به روش یون زدایی خازنی در یک سیستم آبیاری مجهز به پمپ سانتریفیوژ با غشاء واسط کربن فعال در فایل ورد (word)
فهرست جداول

جدول (1-1)میزان استفاده از منابع آب در ایران …………………………………. 4

جدول (2-1) مقایسه روشهای نمك زدایی موجود………………………………… 26

جدول (2-2) جدول انرژی موردنیاز روشهای نمك زدایی……………………….. 29

جدول (5-1) نتایج آزمایش الكترود( 20%) دو طرف پوشش كربنی برای غلظت (5%) نمك در ولتاژ v6 داخل ظرف فلزی 87

جدول (5-2) نتایج آزمایش الكترود( 20%) دو طرف پوشش كربنی برای غلظت (5%) نمك در ولتاژ v6 داخل ظرف عایق 87

جدول (5-3) نتایج آزمایش الكترود( 20%) یك طرف پوشش كربنی برای غلظت (5%) نمك در ولتاژ v6 داخل ظرف عایق 87

جدول (5-4) نتایج آزمایش اندازه گیری تغییرات pH بر حسب زمان 89

جدول (5-5) نتایج آزمایش اندازه گیری توام EC وpH بر حسب زمان همراه با تغییر جنس الكترود به آلومینیوم 92

جدول(5-6) نتایج آزمایش توام EC وpH بر حسب زمان ، الكترود( 50%) برای غلظت (5%) نمك 94

جدول (5-7) نتایج آزمایش توام EC وpH بر حسب زمان الكترود( 50%) یك طرفه برای غلظت (5%) نمك 96

جدول (5-8) نتایج آزمایش توام EC وpH بر حسب زمان الكترود( 50%) دو طرفه برای غلظت (5%) نمك 96 جدول(5-9) نتایج آزمایش الكترودهای دوطرفه و یكطرفه از نظر جذب یون كلر نمك NaCl 99 جدول (5-10) نتایج آزمایش تیترا سیون كلر محلول محتوی NaCl الكترودهای دوطرفه 100 جدول (5-11) نتایج آزمایش و بررسی اثر حجم بر كار كرد یون زدایی الكترودهای دو طرف كربن دار 101 جدول (5-12) نتایج آزمایش بررسی عملكرد یك الكترود به تعادل رسیده با تازه كردن محلول 101 جدول( 5-13) نتایج آزمایش بررسی بازگشت یون نمك به محلول در صورت معكوس كردن قطبهای الكترود 102 جدول (5-14) مقدار نیترات مصرفی درتیتراسیون كلر با تغییر ولتاژ…………….. 104

جدول(5-15) مقدار pH در زمانهای متفاوت با تغییر ولتاژ……………………….. 104

جدول (5-16) مقدار (ms/cm) EC در زمانهای متفاوت با تغییر ولتاژ………….. 105

جدول (5-17)نتایج نمایش داده شده بر روی كاغذ ثبات دستگاه Flame Photometer 107

دانلود طراحی و ساخت و بررسی عملکرد سیستم نمک زدایی از آب کشاورزی به روش یون زدایی خازنی در یک سیستم آبیاری مجهز به پمپ سانتریفیوژ با غشاء واسط کربن فعال در فایل ورد (word)
فهرست اشكال

شکل (2-1) تبخیر،تقطیرچندمرحله ای(MSF)………………………………………. 10

شکل (2-2) نقشه ونمایی از کارخانه آب شیرین کنی……………………………. 12

شکل (3-2) فرایند اسمز معکوس …………………………………………. ……. 12

شکل (4-2 )طریقه کار میکروفیلتر……………………………………………………… 13

شکل (2-5) طیف ذرات تصفیه شده توسط فیلترهای غشایی…………………… 14

شکل (2-6 ) طرحی شماتیک از ساختار غشای تبادل یونی کاتیونی………. 15

شکل( 2-7) طرحی شماتیک اصول نمک زدا یی توسط فرایند الکترودیالیز 16

شکل(2-8) طرح شماتیک الکترودیالیز توسط غشا های دوقطبی…………. 18

شکل (2-9)طرح شماتیک اصول یون زدا یی الکتریکی پیوسته…………… 19

شکل( 2-10) طرح شماتیک نفوذ دیالیزی جهت بازیابی اسید از مخلوط نمک در یک غشای تبادل یونیآنیونی 20

شکل(2-11) طرح شماتیک فرایند دیالیز دنان جهت جا بجایی یون های Na+ و Ca2+ دریک غشای تبادل یونی 21

شکل (2-12) طرح شماتیک فرایند یون زدا یی خازنی……………………. 22

شکل (2-13) طرح شماتیک فرایند یون زدا یی خازنی همراه با غشاهای تبادل یونی. 24

شکل (2-14) شکل شماتیک یک الکترود دو قطبی ……………….MCDI25

شکل (2-15) مدل شماتیك روش یون زدایی خازنی……………………….. 25

شکل(3-1) سلول پایه الكتروشیمی…………………………………………….. 30

شکل (3-2)نسخه ساده ازنظریه استرن دو لایه……………………………………. 32

شکل (3-3 ) شكل پایه یون زدایی خازنی………………………………………… 33

شكل (3-4)تصویر الكترونی ساختار كروی ایروژل كربن………………………. 34

شكل (3-5 )تصویر بزرگنمایی شده از فیبر اضافه شده به كربن…………………….. 35

شکل(3-6) رسانایی گرمایی ایروژلها……………………………………………. 37

شکل (4-1) تصویر شماتیكی از طرح 1………………………………………. 46

شکل (4-2) طریقه عبور آب یون دار در دستگاه طرح 1…………………… 47

شکل( 4-3)طرح شماتیك یك الكترود دستگاه یون زدایی خازنی……… 49

شکل(4-4)مرحله اول كار دستگاه جذب یونهای نا همبار………………….. 49

شکل (4-5) مرحله تغییر بار الكترود……………………………………………. . 50

شكل (4-6) غشای یكطرفه از برگشت یونهای همنام به جریان آزاد جلوگیری میكند 51

شکل (4-7)مرحله تخلیه………………………………………………………………….. 51

شکل (4-8)طرح شماتیكی از یك واحد 3 الكترود……………………………… 52

شکل (4-9) نمای داخلی پوسته دستگاه پیشنهادی……………………………. 53

شكل (4-10) نمای بالای اجزائ داخلی پوسته دستگاه…………………….. . 54

شكل (4-11)نمای خارجی دستگاه طرح پیشنهادی………………………….. 54

شکل (4-12) الكترود یك طرفه ساخته به روش بیان شده در بخش 4-3-4-4 61

شکل(4-13) یك دستگاهflame photometer …………………………………………… 76

شکل (4-14)نمای شماتیک یک دستگاه فلیم فتومتر Flame photometer 76

شکل (4-15) شكل تفاوت انرژی امواح ساطع شده از عناصر………………. 76

شکل(4-16) شعله حاصل از اشتعال عناصر…………………………………. ……… 77

شكل(5-1) نتایج اندازه گیری عدد یدی نمونه مورد نظر…………………… 85

شکل( 5-2 )طریقه قرار گیری مدار اعمال ولتاژ و الکترودها……………….. 86

دانلود طراحی و ساخت و بررسی عملکرد سیستم نمک زدایی از آب کشاورزی به روش یون زدایی خازنی در یک سیستم آبیاری مجهز به پمپ سانتریفیوژ با غشاء واسط کربن فعال در فایل ورد (word)
فهرست نمودارها

نمودار (2-1)روشهای استفاده نمك زدایی در جهان تا سال 1998…………………………… 28

نمودار (4-1) نتایج آزمایش دستگاه طرح1 در مورد یون سدیم…………………………….. 47

نمودار (5-1)نمودار H-Q ادعایی شركت سازنده پمپ گریز از مركز……………………. 82

نمودار (5-2)نمودار H-Q پمپ سانتریفیوژ مورد آزمایش………………………………… 83

نمودار (5-3)نمودار P-Q توان مصرفی به دبی پمپ سانتریفیوژ مورد آزمایش………… 83

نمودار (5-4) نمودار نسبت راندمان به افزایش دبی پمپ سانتریفیوژ مورد آزمایش…… 84

نمودار (5-5) نمودار H-Q پمپ سانتریفوژ مورد آزمایش در دورهای متفاوت………… 84

نمودار (5-6) خط ترسیم شده برکاغذ لگاریتمی برای هر دز کربن مقادیر X/M(محور عمودی) نسبت به c 85

نمودار (5-7) مقایسه ولتاژهای مصرفی مدار آزمایش در 3 آزمایش 5-3-3-1 …… 88

نمودار (5-8) مقایسه جریان مصرفی مدار آزمایش در 3 آزمایش 5-3-3-1…….. 88

نمودار (5-9) نمودار مقدار تغییرات pH بر حسب زمان آزمایش 5-3-2-1…….. 90

نمودار(5-10) نمودار مقدار تغییرات pH بر حسب زمان آزمایش 5-3-3……….. 91

نمودار( 5-11) نمودار مقدار EC بر حسب زمان در آزمایش 5-3-4 ……………… 92

نمودار( 5-12)نمودار مقدار تغییرات pH بر حسب زمان آزمایش 5-3-4……… 93

نمودار( 5-13)نمودا ر مقدار تغییرات غلظت نمك محلول برحسب زمان آزمایش 5-3-4 93

نمودار(5-14) نمودار مقدار EC بر حسب زمان آزمایش 5-3-5 ……………….. 94

نمودار( 5-15) نمودار مقدار تغییرات pH بر حسب زمان آزمایش 5-3-5….. 95

نمودار( 5-16) نمودا ر مقدار تغییرات غلظت نمك محلول برحسب زمان 5-3-5 95

نمودار (5-17)نمودار مقدار EC بر حسب زمان الكترود یك طرفه آزمایش 5-3-6 97

نمودار( 5-18)نمودار مقدار تغییرات pH بر حسب زمان الكترود یك طرفه آزمایش 5-3-6 97

نمودار (5-19)نمودار مقدار EC بر حسب زمان الكترود دو طرفه آزمایش 5-3-6 98

نمودار (5-20)نمودار مقدار تغییرات pH بر حسب زمان در آزمایش الكترود دو طرفه 5-3-6 98

نمودار (5-21)نمودار مقدار تغییرات كلر بر حسب زمان الكترود یك طرفه آزمایش 5-4-1 99

نمودار (5-22) نمودار مقدار تغییرات كلر بر حسب زمان الكترود 2 طرفه آزمایش 5-4-2 100 نمودار (5-23) نمودار مقدار تغییرات عملكرد یك الكترود به تعادل رسیده با تازه كردن محلول آزمایش 5-4- 102

نمودار(5-24)نمودار مقدار تغییرات كلر در صورت معكوس كردن قطبهای الكترود آزمایش5-4-5 103

نمودار(5-25) مقدار نیترات مصرفی درتیتراسیون كلر با تغییر ولتاژ آزمایش 5-5 104

نمودار(5-26)مقدار pH در زمانهای متفاوت با تغییر ولتاژ آزمایش 5-5……… 105

نمودار( 5-27) روند تغییر( ms/cm)EC در زمانهای متفاوت و ولتاژهای مختلف آزمایش 5-5 106

نمودار(5-28) كاهش تراكم سدیم در محلول در زمانهای متفاوت آزمایش 5-6 107

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پژوهش در مورد آبیاری قطره ای در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود پژوهش در مورد آبیاری قطره ای در فایل ورد (word) دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پژوهش در مورد آبیاری قطره ای در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود پژوهش در مورد آبیاری قطره ای در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود پژوهش در مورد آبیاری قطره ای در فایل ورد (word) :

دانلود پژوهش در مورد آبیاری قطره ای در فایل ورد (word)

مقدمه :

اگر به تاریخ طولانی آبیاری در جهان نظر افكنیم مشاهده می شود كه در سالهای اخیر روشهای متعدد جدید در زمینه آبیاری ابداع گردیده و در اكثر كشورها به سرعت گسترش یافته است هر چند این روشها در ظاهر با یكدیگر متفاوتند اما وجوه مشتركی نیز دارند كه ازآن جمله می توان موارد زیر را نام برد:

ـ در این روش مقدار آبی كه در سطح زمین پخش می شود اندك است.

ـ نیاز این روشها به نیروی انسانی كم است.

ـ از آب موجود به بهترین وجه استفاده می شود.

ـ فقط قسمتی از سطح زمین خیس می شود.

تاكنون سه كنگره جهانی در زمینه مسائل مربوط به آبیاری قطره ای برگزار شده است كه آخرین آنها در سال 1985 و در شهر فرزنو در ایالت كالیفرنیای آمریكا بوده است. سیستمهای آبیاری قطره ای در طی سالهای 1950 در انگلستان و اسرائیل بتدریج تكامل یافت بطوری كه در سالهای 1960 در كشتزارهای مناطق بیابانی خشك به طور گسترده به كار گرفته شد. تكامل این سیستم همیشه در این جهت بوده است تا بتوان آب و كودهای شیمیایی محصول را نیز توسط آن در اختیار گیاه قرار داد.

آبیاری قطره ای :

جنبه های مثبت و منفی در آبیاری قطره ای :

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی امكان ساخت تخته خرده چوب از كاه گندم و تراشه روكش راش در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی امكان ساخت تخته خرده چوب از كاه گندم و تراشه روكش راش در فایل ورد (word) دارای 120 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی امكان ساخت تخته خرده چوب از كاه گندم و تراشه روكش راش در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود بررسی امكان ساخت تخته خرده چوب از كاه گندم و تراشه روكش راش در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسی امكان ساخت تخته خرده چوب از كاه گندم و تراشه روكش راش در فایل ورد (word) :

بررسی امكان ساخت تخته خرده چوب از كاه گندم و تراشه روكش راش

مقدمه

با افزایش رشد جمعیت و افزایش تقاضای محصولات مرکب چوبی در جهان، کشورهای پیشرفته و حتی کشورهای غنی از جنگل به فکر استفاده کردن از منابع لیگنوسلولزی و غیر چوبی در تولید محصولات مرکب چوبی می باشند. در کشور ما «ایران» صنایع کاغذ و اوراق فشرده چوبی هنوز به طور سنتی از جنگل برای تامین الیاف و مواد اولیه استفاده می کنند.

در صورتی که با توجه به عواملی نظیر افزایش رشد جمعیت و متعاقب آن افزایش تقاضای جامعه برای محصولات مرکب چوبی، فقیر بودن پوشش جنگلی در ایران و محدودیت بهره برداری از جنگل های شمال، ممنوعیت واردات گرده بینه با پوست، لزوم توجه به سایر منابع لینگوسلولزی نظیر پسماندهای کشاورزی و جایگزینی گیاهان غیر چوبی مثل نی، باگاس، کاه گندم و کاه برنج امری اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.

ایران از نظر پوشش جنگلی فقیر می باشد و فقط 7% از اراضی کل کشور از جنگل پوشیده شده است. میزان چوب هیزمی مورد نیاز صنایع تخته خرده چوب و تخته فیبر1077200 مترمکعب در سال، و میزان هیزمی که هر ساله از جنگل های شمال برداشت می شود 661250 مترمکعب
می باشدكه بخشی از این منابع به وسیله صنایع كاغذمصرف می گردد ، ملاحظه می شود که صنایع فوق الذکر برای دست یابی به ظرفیت های تولید با کمبود بیش از نیم میلیون متر مکعب مواد اولیه مواجه است که باید به طریقی تامین گردد. در حال حاضر مساله مواد اولیه یکی از چالش های بسیار بزرگ صنایع اوراق فشرده چوبی و سایر صنایع سلولزی کشور می باشد.

با توجه به محدودیت بهره برداری چوب از جنگل های شمال به نظر می رسد بیشترین خطر کمبود مواد اولیه متوجه صنایعی نظیر صنایع تخته خرده چوب که از چوبهای درجه سه و گرده بینه های کم قطر به عنوان ماده اولیه در تولید محصول استفاده می کنند، باشد. زیرا سازمان حفظ نباتات اجازه واردات چوب به همرا پوست و همچنین هیزم به دلیل آفات و امراضی که ممكن است به همراه داشته باشند،نداده است. به دلیل اینکه در گذشته این صنایع در نزدیک جنگل ها بوده اند و به طور سنتی از جنگل برای تامین مواد اولیه استفاده می کنند، جهت تامین مواد اولیه مورد نیاز خود در آینده با مشکل جدی روبرو خواهند شد. اما از طرف دیگر بر خلاف صنایع دیگر، صنعت تخته خرده چوب قادر است طیف وسیعی از مواد لیگنوسلولزی را مورد مصرف قرار دهد. در این راستا شناسایی منابع لیگنوسلولزی جدید و بررسی امکان استفاده از این منابع به صورت خالص و یا به صورت مکمل با خرده چوبهای صنعتی به منظور تغذیه واحدهای تولید تخته خرده چوب از اهمیت حیاتی خاص برخوردار است.

در حال حاضر با توجه به موارد استفاده متعدد از چوب و محدودیت منابع تولید چوب، بازیابی ضایعات چوبی امری ضروری به نظر می رسد. بطوریکه مصرف فراورده های مرکب مهندسی شده چوبی در موارد مختلف مانند ساختمان سازی در حال جایگزین شدن بجای چوب ماسیو می باشد. فراورده های لایه ای[1] تخته خرده چوب[2] ، تخته فیبر[3] تخته تراشه[4] تخته ویفر[5] و مواد ساخته شده از ترکیبات آنها از جمله فراورده های مرکب چوبی هستند که توانسته اند جایگزین چوب ماسیو گردند. فرآورده های مرکب چوبی، محصولاتی هستند که از چند جزء به نسبت مشخص شامل چوب، اتصال دهنده و مواد مکمل تشکیل شده اند. تخته خرده چوب از جمله فرآورده های مرکب چوبی است که به عنوان ماده ساختمانی و صنعتی مصرف آن روبه افزایش است. تخته خرده چوب یک محصول صفحه ای[6] چوبی متشکل از خرده چوب و چسب می باشد که از رزین های گرما سخت استفاده می شود و در تولید آن فاکتورهای متعددی از جمله فشار پرس، دما، زمان پرس، درصد رزین، درصد مواد اولیه دخالت دارند.

بنابراین با توجه به مسائل گفته شده، استفاده از مواد لیگنوسلولزی دیگر به عنوان ماده اولیه، امری لازم و ضروری به نظر می رسد، گندم یكی از محصولات عمده كشاورزی ایران می باشد كه در سالهای اخیر تولید آن به 12 میلیون تن در سال رسیده است . این پتانسیل عظیم میتواند تحولی بزرگ درصنایع خرده چوب و فیبری كشورایجاد نماید ، دانسیته پایین كاه گندم شاید باعث كاهش خواص مكانیكی تخته های تولیدی گردد ، به منظور پیشگیری ازاین عامل نقصان دهنده می توان از روشهای مختلف جهت تقویت تخته های تولیدی استفاده كرد . در این فایل استفاده از تراشه های روكش راش در لایه های سطحی به عنوان عامل تقویت كننده مورد مطالعه قرار گرفته است.

1- کلیات

1-1- تخته خرده چوب:

طبق تعریف سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی (FAO) به ورقهای فشرده چوبی که از استعمال ذرات چوب یا مواد لیگنوسلولزی به کمک چسب های مصنوعی و تحت فشار و حرارت بوجود می آیند. تخته خرده چوب گفته می شود. مهمترین ماده اولیه ای که برای تخته خرده چوب به کار می رود چوب است که به طور متوسط 90% وزن خشک تخته را تشکیل می دهد و همچنین مهمترین ماده ای که برای ساخت تخته خرده چوب از نظر هزینه مهم می باشد چسب می باشد که تولید کنندگان تخته خرده چوب را به تلاش در جهت کاهش مصرف چوب
وا می دارد.

1-2- تاریخچه صنعت تخته خرده چوب در جهان:

تاریخچه تولید اوراق فشرده چوبی در جهان، نشانگر آن است که صنایع تخته خرده چوب (نئوپان) در مقایسه با صنایع تخته فیبر و تخته لایه از قدمت کم تری برخوردار است بطوریکه از قدمت صنعت مدرن تخته خرده چوب، بیش از نیم قرن نمی گذرد. نخستین تلاشها برای تولید تخته خرده چوب از اواخر قرن نوزدهم و در عمل به دهه های اول قرن بیستم باز می گردد.

در ابتدا از چسب های طبیعی (گیاهی و حیوانی) برای ساخت تخته خرده چوب استفاده می شد که میزان تولید بسیار کم بود ولی با پیشرفت تکنولوژی و استفاده از چسبهای مصنوعی سرعت تولید رو به افزایش نهاد و اولین کارخانه بزرگ تولید تخته خرده چوب در آلمان بنا گذاشته شد که نقطه عطفی در روند رشد این صنعت به شمار می آید، بعد از این زمان در صنعت جهش بزرگی به وجود آمد. تنوع کاربردها و افزایش مصرف تخته خرده چوب در صنایع مختلف به افزایش تولید این کالا کمک زیادی کرده است و تولید جهانی آنرا از 24 میلیون متر مکعب در سال 1970 به حدود 45 میلیون متر مکعب در سال 1980 و به دنبال آن حدود 51 میلیون متر مکعب در سال 1988 افزایش داده است.

1-3- تاریخچه صنعت تخته خرده چوب در ایران:

در ایران برای اولین بار صنعت تخته خرده چوب با احداث کارخانه ای با ظرفیت سالانه 12000 متر مکعب پا به عرصه وجود نهاد. پس از آن در سال 1341برای استفاده از مازاد کارخانجات کبریت سازی واحدهای دیگر تولید تخته خرده چوب در کنار این کارخانه احداث گردید. سپس بدلیل سهولت تولید این محصول و همچنین به منظور استفاده از ضایعات حاصل از بهره برداری و استحصال چوب در جنگل و کاربرد گسترده تر آن واحدهای دیگری در ایران استقرار یافتند. بعلاوه در سالهای اخیر جهت استفاده از منابع سلولزی دیگر از قبیل مازاد تولیدات کشاورزی مانند باگاس (تفاله نیشکر) و هرس باغهای میوه نظیر پسته و تولید تخته خرده چوب، واحدهای جدیدی در استانهای خوزستان، کرمان، زنجان تاسیس گردید.در ایران صنعت تخته خرده چوب آهنگ رشد چشمگیری داشته است. در حال حاضر جمعاً 13 واحد تخته خرده چوب، با ظرفیت اسمی معادل 449000 مترمکعب در سال، مشغول به تولید هستند. ظرفیت تولید کارخانجات تولید کننده نئوپان در سال 1377 بالغ بر 424462 مترمکعب بوده است


[1]- Laminated Products

[2]- Particle board

[3]- Fiber board

[4]- Flack board

[5]- Wafer board

[6]- Panel

دانلود بررسی امكان ساخت تخته خرده چوب از كاه گندم و تراشه روكش راش در فایل ورد (word)
فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول : مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………….

1- كلیات …………………………………………………………………………………………………………………………………………

1-1 تعریف تخته خرده چوب ……………………………………………………………………………………………………………..

1-2 تاریخچه صنعت تخته خرده چوب در جهان …………………………………………………………………………………..

1-3 تاریخچه صنعت تخته خرده چوب در ایران …………………………………………………………………………………….

1-4 مصرف تخته خرده چوب دركشور ………………………………………………………………………………………………..

1-5 نحوه ساخت تخته خرده چوب …………………………………………………………………………………………………..

1-6 مشخصات گیاه شناسی كاه گندم …………………………………………………………………………………………………..

1-7 ساختمان فیزیكی و خصوصیات شیمیایی كاه گندم ………………………………………………………………………….

1-8 اهداف انجام این مطالعه ………………………………………………………………………………………………………………

فصل دوم : سابقه فایل ………………………………………………………………………………………………………………………..

فصل سوم : مواد و روشها ……………………………………………………………………………………………………………

3-1 عوامل متغیر ………………………………………………………………………………………………………………………………

3-2 عوامل ثابت ……………………………………………………………………………………………………………………………….

ارائه تجزیه و تحلیل نتایج ……………………………………………………………………………………………………………

3-3 مراحل ساخت تخته های آزمایشگاهی ……………………………………………………………………………………………

3-3-1 تهیه ماده اولیه ……………………………………………………………………………………………………………………………..

3-3-2 تعیین درصد رطوبت خرده چوب و كاه گندم …………………………………………………………………………………

3-3-3 تعیین ابعاد كاه گندم …………………………………………………………………………………………………………………….

3-3-4 نوع چسب ………………………………………………………………………………………………………………………………….

3-4 بررسی خصوصیات رزین ……………………………………………………………………………………………………………..

3-4-1 گرانروی رزین …………………………………………………………………………………………………………………………..

3-4-2 PH محلول رزین ………………………………………………………………………………………………………………………

3-4-3 درصد مواد جامد رزین …………………………………………………………………………………………………………….

3-4-4 تعیین وزن مخصوص چسب …………………………………………………………………………………………………….

3-4-5 تعیین زمان انعقادچسب ……………………………………………………………………………………………………………

3-5 آنالیز شیمیایی كاه گندم …………………………………………………………………………………………………….

3-5-1 تعیین مقدار لیگنین ………………………………………………………………………………………………………………

3-5-2 تعیین مقدار سلولز ……………………………………………………………………………………………………………………..

2-5-3 تعیین مقدار خاكستر……………………………………………………………………………………………………………………

3-6 چسب زنی تراشه های روكش راش و كاه گندم………………………………………………………………………………

3-7 هاردنر(كاتالیزور)…………………………………………………………………………………………………………………………..

3-8 تشكیل كیك ……………………………………………………………………………………………………………………………..

3-9 پرس كردن ………………………………………………………………………………………………………………………………

3-10 كلیماتیزه كردن تخته ها ………………………………………………………………………………………………………………

3-11 تهیه نمونه های آزمونی …………………………………………………………………………………………………………………

3-12 اندازه گیری خصوصیات فیزیكی و مكانیكی تخته ها…………………………………………………………………………

3-12-1 اندازه گیری دانسیته و رطوبت تخته ها ……………………………………………………………………………………..

3-12-2 آزمایش اندازه گیری مدول گسیختگی (MOR ) و مدول آلاستیسیته(MOE ) ……………………………..

3-12-3 آزمایش اندازه گیری مقاومت چسبندگی داخلی ( IB ) ………………………………………………………………

3-12-4 آزمایش تعیین میزان واكشیدگی ضخامت و جذب آب ( 2و24 ساعت ) ………………………………………

3-12-5 آزمایش مقاومت به ضربه …………………………………………………………………………………………………………

فصل چهارم : نتایج ……………………………………………………………………………………………………………………

4-1 مقاومت خمشی (MOR ) ………………………………………………………………………………………………………..

4-1-1 تاثیر مستقل درصد اختلاط بر مقاومت خمشی (MOR ) ……………………………………………………………….

4-1-2 تاثیر مستقل درجه حرارت پرس بر مقاومت خمشی ( MOR ) ……………………………………………………..

4-1-3 تاثیر متقابل درصد اختلاط ودرجه حرارت پرس بر مقاو.مت خمشی ( MOR ) ……………………………..

4-2 مدول آلاستیته(MOE ) ………………………………………………………………………………………………………

4-2-1 تاثیر مستقل درصد اختلاط بر مدول الاستیسیته(MOE ) ………………………………………………………………..

دانلود بررسی امكان ساخت تخته خرده چوب از كاه گندم و تراشه روكش راش در فایل ورد (word)
فهرست مطالب

عنوان صفحه

4-2-2 تاثیر مستقل درجه حرارت بر مدول آلاستیته(MOE ) ……………………………………………………..

4-2-3 تاثیر متقابل درصد اختلاط ودرجه حرارت بر مدول آلاستیته( MOE ) …………………………………………

4-3 مقاومت به ضربه (IBS ) …………………………………………………………………………………………………………….

4-3-1 تاثیر مستقل درصد اختلاط بر مقاومت به ضربه ( IBS ) …………………………………………………………………..

4-3-2 تاثیر مستقل درجه حرارت پرس بر مقاومت به ضربه ( IBS ) …………………………………………………….

4-3-3 تاثیر مستقل درصد اختلاط و درجه حرارت بر مقاومت به ضربه (IBS )………………………………..

4-4 چسبندگی داخلی …………………………………………………………………………………………………………………………….

4-4-1 تاثیر مستقل درصد اختلاط بر چسبندگی داخلی ( IB ) …………………………………………………………………..

4-4-2 تاثیر مستقل حرارت پرس بر چسبندگی داخلی ( IB ) ……………………………………………………………………

4-4-3 تاثیر متقابل درصد اختلاط و درجه حرارت بر چسبندگی داخلی ( IB ) …………………………………………..

4-5 جذب آب بعد از 2 ساعت غوطه وری در آب ( WA2 ) ………………………………………………………….

4-5-1 تاثیر مستقل درصداختلاط برجذب آب بعد از 2 ساعت غوطه ور شدن در آب ( WA2 ) ………………..

4-5-2 تاثیر مستقل درجه حرارت پرس برجذب آب بعد از 2 ساعت غوطه ور شدن در آب ( WA2 )

4-5-3 تاثیر مستقل درصد اختلاط وحرارت برجذب آب بعد از2 ساعت غوطه ور شدن در آب(WA2)

4-6 جذب آب بعد از 24 ساعت غوطه وری در آب (WA24 ) ……………………………………………………….

4-6-1 تاثیر مستقل درصد اختلاط برجذب آب بعد از 2 ساعت غوطه ور شدن درآب(WA24 ) ……………….

4-6-2 تاثیر مستقل حرارت پرس برجذب آب بعد از 2 ساعت غوطه ور شدن درآب(WA24 ) …………………

4-6-3 تاثیرمتقابل درصد اختلاط وحرارت پرس برجذب آب بعد از2ساعت غوطه ور شدن درآب(A24)

4-7 واكشیدگی ضخامت بعد از 2 ساعت غوطه وری در آب (TS2 ‌) …………………………………………………

4-7-1 تاثیر مستقل درصد اختلاط برواكشیدگی ضخامت بعد از2ساعت غوطه وری در آب( TS2 )………………..

4-7-2 تاثیر مستقل حرارت پرس برواكشیدگی ضخامت بعد از2ساعت غوطه وری در آب( TS2 )…………………..

4-7-3 تاثیر متقابل درصد اختلاط و حرارت پرس بر وا كشیدگی ضخامت بعد از 2 ساعت غوطه وری در

آب ( TS2 ) ……………………………………………………………………………………………………………………………..

4-8 واكشیدگی ضخامت بعد از 24 ساعت غوطه وری در آب ( TS24 ) ………………………………………….

4-8-1 تاثیر مستقل درصد اختلاط بر واكشیدگی ضخامت بعد از 24 ساعت غوطه وری در آب(TS24 )………

4-8-2 تاثیر مستقل حرارت پرس بر واكشیدگی ضخامت بعداز 24 ساعت غوطه وری در آب ( TA24 ) ………

4-8-3 تاثیر متقابل درصداختلاط و حرارت پرس بر واكشیدگی ضخامت بعد از 24 ساعت غوطه وری در

آب (TS24 ) ………………………………………………………………………………………………………………………….

دانلود بررسی امكان ساخت تخته خرده چوب از كاه گندم و تراشه روكش راش در فایل ورد (word)
فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………..

پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………………………….

منابع …………………………………………………………………………………………………………………………………………

ضمایم ………………………………………………………………………………………………………………………………………

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پاورپوینت فرایند تولید ماکارونی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 دانلود پاورپوینت فرایند تولید ماکارونی در فایل ورد (word) دارای 53 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت دانلود پاورپوینت فرایند تولید ماکارونی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي دانلود پاورپوینت فرایند تولید ماکارونی در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود پاورپوینت فرایند تولید ماکارونی در فایل ورد (word) :

دانلود پاورپوینت فرایند تولید ماکارونی در فایل ورد (word)

•اعضاء کمیته راهبری در مجتمع غذایی رشته به رشته به شرح زیر می باشند . •1ـ مدیر عامل ـ رئیس کمیته راهبری •2ـ مدیر داخلی •3ـ مسئول کنترل کیفی •4ـ اداری •5ـ مالی •6ـ فروش •7ـ سرپرست تولید •8ـ سرپرست بسته بندی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله زراعت غلات در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله زراعت غلات در فایل ورد (word) دارای 33 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله زراعت غلات در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله زراعت غلات در فایل ورد (word)

مقدمه

تقسیم بندی اقلیمی ایران

فیزیو گرافی ایران

اقلیم شناسی

اقلیم های ایران از نظر بارندگی

مناطق اکولوژیکی زراعی ایران

پیشنهاد جهت بهبود  تولید گیاهان زرعی در این منطقه

برنج

سابقه کشت و کار برنج در ایران

مناطق مهم کشت و تولید برنج در جهان

مناطق کشت برنج در ایران

مقدار تولید برنج

مشخصات گیاه شناسی

جو

موارد استعمال جو

سیب زمینی

اکولوژی سیب زمینی

عوامل تعیین کننده تولید

غلات;

گندم

اهمیت اقتصادی

سطح زیر کشت و مقدار تولید در دنیا

سطح زیر کشت و تولید گندم در ایران

فهرست  منابع

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله زراعت غلات در فایل ورد (word)

– خواجه پور ، محمد ر ضا ، 1380 ، اصول و مبانی زر اعت ، انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی اصفهان

– محلاتی ، مرعشی ، خیر آبادی ، 1376، اصلاح گیاهان زراعی ،انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

– خدابنده ، ناصر ، 1374، زراعت گیاهان صعتی ، انتشارات  سپهر

– کریمی ، هادی ، 1369، زراعت و اصلاح گیاهان علوفه ای ، انتشارات دانشگاه تهران

– کوچکی عوض  خلقانی ، جواد ، 1374، شناخت مبانی تولید محصولات زراعی ، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

– کوچکی عوض ، نصیری محلاتی ، مهدی ، 1373، اکولوژیکی گیاهان زراعی جلد اول ، انتشارات جهاد  دانشگاهی مشهد

– مهندس سلطنت خویی، 1371  ، اصول تغذیه مرکبات ، انتشارات سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

–ترجمه، رضایی، عبد المجید ، سلطنتی ، افشین ، 1375، زراعت سیب زمینی ، اتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

– خدابنده ، ناصر ، 1368 ، زراعت غلات ، انتشارات نشر سپهر تهران

مقدمه

         علم زراعت فعالیتهایی از انسان  را در بر می گیرد که به منظور تامین نیازهای بعضی از گیاهان  و در نتیجه بهره گیری از حداکثر قدر ت تولیدی آنها انجام می شود . این فعالیتها علاوه بر کاشتن ، داشتن محصول و حفاظت آن در مقابل آفات ، امراض و علفهای هرز می تواند عموما شامل تغییر در عوامل محیطی باشد . عوامل موثر بر رشد گیاهان عبارتند از : هوا ، حرارت ، باد ، آب ، نور ، خاک و مواد غذایی . انسان قادر است بعضی از این عوامل را مستقیما تغییر د هد ولی غالبا مجبور است شرایط را برای بهره وری بیشتر و بهتر مناسب سازد . استفاده صحیح و دراز مدت از عوامل محیطی می بایست به عنوان دو هدف اصلی زراعت مورد توجه قرار گیرد .ثبات تولید در کشاورزی یکی از جنبه های مهم کشاورزی پایدار است . گرچه مفاهیم پایداری تولید در کشاورزی دیدگاههای همه جانبه ای را در بر می گیرد و جنبه های مختلفی را شامل می شود اما اقلیم و خاک از مهمرین عوامل تولید می باشند و بهره برداری از  زمین عمدتا“ بر اساس کیفیت این دو عامل استوار است

پراکنش و توزیع گیاهان در عرضهای جغرافیایی مختلف و همچنین در ارتفاعات متفاوت در  ر ابطه با عوامل محیطی و به خصوص بارندگی و درجه حرارت و در مرحله بعد شرایط فیزیکی و شیمیایی خاک می باشد . ای موضوع در ارتباط با گیاهان زراعی نیز صادق است . بدین ترتیب شناخت عوامل مختلف محیطی و انتخاب گیاهان مناسب برای شرایط متفاوت از مهمترین عوامل موثر در تولید است .بدین ترتیب به منظور بهره گیری هر بیشتر از منابع محیطی و کاهش خسارت وارده به محیط از طریق به کار گیری اصول صحیح اکولوژیکی در اکوسیستم های زراعی و نیز کاربرد روشهای منطقی تولید ، بحث اکولوژیکی گیاهان زراعی مطرح می شود

         با پیشرفت دانش هواشناسی ، دانشمندان بر حسب نوع و هد ف مطالعات خود ، یک یا دو یا چند عامل اقلیمی را مبنای تقسیم قرار داده و به این ترتیب سیستم های مختلف طبقه بندی اقلیم ها را به وجود آورده اند . بطور کلی می توان این مناطق را اینگونه تقسیم بندی نمود

مناطق بسیار مرطوب جنگلی

 مناطق جنگلی نسبتا مرطوب

استپ های جنگلی یا مناطقی که رطوبت آنها متوسط است

 مناطقی که رطوبت آنها کافی نیست ( استپ ها )

 مناطقی که رطوبت آنها کم است ( بیابانها )

 مناطقی که رطوبت آنها بسیار کم است ( صحراها )

با توجه به تقسیم بندی فوق : کشور ایران با توجه به عرض جغرافیایی فیزیوگر افی اقلیم و خاک به 7 منطقه اکولوژیکی زراعی قابل تقسیم است . هر منطقه بر حسب فیزیوگرافی اقلیم و خاک تعریف شده و بر این اساس استفاده مناسب از اراضی و محصولات زراعی ، سیستم کاشت مربوط به خود ر ا  دارد که در این تحقبق به شناخت این مناطق و نوع محصولات کشاورزی در این نواحی می پردازیم

 تقسیم بندی اقلیمی ایران

فیزیو گرافی ایران :

         کشور ایران فلاتی کوهستانی است و در حدود 78 درصد از مناطق آن دارای ارتفاعی بیش از 500 متر می باشد . در زیر توزیع مناطق بر حسب ارتفاع آنها آورده شده است

مناطق دارای ارتفاع بیش از 2000 متر از سطح دریا          7/15 درصد

مناطق دارای ارتفاع 2000-1000  متر از سطح دریا         3/25 در صد

مناطق دارای ارتفاع 1000- 500   متر از سطح دریا         3/9   در صد

مناطق دارای ارتفاع 500  –  28    متر از سطح دریا         1/20 درصد

مناطق دارای ارتفاع کمتر از 28    متر از سطح دریا         6/1   درصد

منطقه کوهستانی : این ناحیه شامل رشته کوههای البرز در شمال و ر شته کوههای زاگرس درجنوب غربی است . این دو رشته کوه در شمال غربی به یکدیگر می پیوندند . رشته کوه البرز دیواری را در شمال کشور تشکیل می دهد که از شرق تا غرب امتداد دارد . مر تفع ترین قله آن 5866 متر از سطح دریا ارتفاع دارد . رشته کوه زاگرس از مرز ترکیه در شمال غربی تا خوزستان در جنوب شر قی کشیده شده است . این رشته کوه 1000 کیلومتر طول و حدود 200 کیلومتر عرض داردو قله مرتفع آن 4500  متر از سطح دریا ارتفاع دارد. این رشته کوه در جنوب کرمان به دو شاخه تقسیم می شود.آتشفشان تفتان بخشی از شاخه شمالی را تشکیل می دهد و شاخه جنوبی در امتداد دریای عمان به طرف مرز پاکستان امتداد دارد

ناحیه فلات : منطه فلات بین رشته کوههای زاگرس و البرز واقع شده و مثلثی را در مرکز ایران تشکیل میدهد . ارتفاع این ناحیه بین 500 تا 2500 متر متغیر می باشد . مرتفع ترین نقاط در شمال شرقی و شرق واقع بوده و با حرکت به سمت غرب از ارتفاع آن کاهش می یابد .کوههای این ناحیه شیب تند و لخت دارند و تنها دردامنه های آنها خاکـهای آبرفتـی که معمولا دارای سنگ و قلوه سنگ مـی باشد ، وجــود دارد . رودخانه های این نواحی کم عمق بوده و تنها بعد از بارندگی مدتی دارای آب هستند

دشت خوزستان و نواحی سواحل جنوبی : این ناحیه شامل بیابان وسیع خوزستان در جنوب غربی ایران و بیابانهای پست واقع در امتداد سواحل خلیج فارس و دریای عمان می باشد . این منطقه دارای تپه های کم ارتفاع و بیابان هایی است که بخشی از آنها شور می باشد . خوزستان بیابان وسیعی است که حدود 30000 کیلومتر مربع وسعت دارد

ناحیه سواحل شمالی : این نواحی نوار باریکی با عرض 50 کیلومتر می باشد و رود خانه های متعددی که از کوههای البرز منشاء گرفته اند در آن جریان دارند . شیب عمومی این ناحیه از جنوب به شمال است و رودخانه های اصلی آن ، گرگان ، دشت مغان و سفید رود می باشند 

 اقلیم شناسی        

              قسمت عمده کشور ایران دارای اقلیم خشک و نیمه خشک است ولی بسته به اختلافات درجه حرارت و میزان تاثیر بارندگی بر حسب ارتفاع از سطح دریا تغییرات اقلیمی مشاهده میشود . بنابراین ارتفاع عامل مهمی است که بر تغییرات اقلیمی تاثیر گذار می باشد

اقلیم های ایران از نظر بارندگی 

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی اصول تكثیر، نگهداری و پرورش كاكتوس در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی اصول تكثیر، نگهداری و پرورش كاكتوس در فایل ورد (word) دارای 169 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی اصول تكثیر، نگهداری و پرورش كاكتوس در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست

اصول نگهداری، تكثیر و پرورش كاكتوس
چكیده
مقدمه
تاریخچه
فصل 1 گیاه شناسی
1-1 آشنایی با كاكتوسها و مرفولوژی آنها
2-1 تفاوت كاكتوسها با گیاهان گوشتی
3-1 فیزیولوژی و متابولیسم گیاه
4-1 سیستم ریشه
5-1 خاك
6-1 آبیاری مناسب
7-1 نور و حرارت
1-7-1 چگونگی كاربرد نور مصنوعی
8-1 كود
9-1 به گل نشاندن
10-1 هوای مناسب
11-1 خواب زمستانی (استراحت گیاهی)
12-1 گزینش گلدان مناسب برای كاكتوسها
فصل 2 روشهای تكثیر و ازدیاد
1-2 انواع تكثیر
2-2 روش جنسی
1-2-2 نشاء كردن گیاهان دانه زاد كاكتوس و گیاهان گوشتی
3-2 دلایل استفاده روش غیر جنسی
4-2 قلمه زدن
5-2 پیوند زدن
1-5-2 پیوند سطحی
2-5-2 پیوند شكافی
3-5-2 پیوند مورب
4-5-2 پیوند خواب
فصل 3 اصول نگهداری و مراقبت
1-3 روش نگهداری در جایگاه سرپوشیده (فضای بسته)
2-3 روش نگهداری بیرون از جایگاه سرپوشیده (فضای باز)
1-2-3 روش نگهداری و پرورش كاكتوس در فروردین ماه
2-2-3 روش نگهداری و پرورش كاكتوس در اردیبهشت ماه
3-2-3 روش نگهداری و پرورش كاكتوس در خرداد ماه
4-2-3 روش نگهداری و پرورش كاكتوس در تیر ماه
5-2-3 روش نگهداری و پرورش كاكتوس در مرداد ماه
6-2-3 روش نگهداری و پرورش كاكتوس در شهریور ماه
7-2-3 روش نگهداری و پرورش كاكتوس در مهر ماه
8-2-3 روش نگهداری و پرورش كاكتوس در آبان ماه
9-2-3 روش نگهداری و پرورش كاكتوس در آذر ماه
10-2-3 روش نگهداری و پرورش كاكتوس در دی ماه
11-2-3 روش نگهداری و پرورش كاكتوس در بهمن و اسفند ماه
فصل 4 برخی بیماریها و آفات مضرر كاكتوس
1-4 نشانه ها و علل بیماریها
2-4 روشهای پیشگیری و درمان
3-4 حشرات و آفات مضرر
1-3-4 شته
2-3-4 شپشك های سپردار
3-3-4 شپشك های آردآلود
4-3-4 تریپیس ها و كندها
5-3-4 حلزونهای صدفدار و بی صدف
4-4 خفاشها و كاكتوسها – رشته های نامرئی توازن
فصل 5 طبقه بندی كاكتوسها و آشنایی با چند جنس از آنها
1-5 طبقه بندی كاكتوس
2-5 زیر خانواده سرئه
1-2-5 سرئنه Cereanae
2-2-5 هلیوسرئنه Hylocereus
3-2-5 اكینوسرئنه Echinocereanae
4-2-5 اكینوكاكتانه Echinocactanea
5-2-5 كاكتانه Cactanae
6-2-5 كوری فانتانه Coryphanthanae
7-2-5 اپی فیلانه Epiphyllanae
8-2-5 ریسپالیدانه Rhipsalidanae
3-5 جنس فرشته (بشقابی) Aeonium WEBB. crassulaceae
4-5 جنس فرشته (درختی) Aeonium arboretum WEBB.
5-5 جنس زبانك ها Adromischus LEM. (crassulaceae)
6-5 اپونتیا Opungtia
7-5 پرسیكا Pereskia
8-5 سرئوس Cereus
9-5 برزی كاكتوس Borzi cactus
10-5 تلوكاكتوس Thelo cactus
11-5 زیگوكاكتوسZygo cactus
12-5 فروكاكتوس Fero cactus
13-5 نوتوكاكتوس Noto cactus
14-5 لوبی ویا Lobivia
فصل 6
نتیجه گیری
خلاصه

چكیده

در حدود ده هزار گونه از گیاهان گلدار یعنی حدود 3 درصد كل گونه های شناخته شده و 12 درصد از كل خانواده های گیاهی تحت عنوان گیاهان گوشتی معرفی شده اند. یكی از گروههای جذاب و مورد توجه گیاهان گوشتی را كاكتوسها تشكیل می دهند.
كاكتوسها به دلیل تنوع زیاد در شكل ظاهری، طرز آرایش خارها و تیغ ها، گوناگونی رنگ و اندازه گلها، رشد كند و نامحسوس به عنوان گیاهان گلخانه ای و پرورشی مورد توجه بسیاری از كلكسیونرها می باشند و به طور كلی شرایط گرم و خشك را می پسندند.
سعی شد با ایجاد شرایط مناسب گلخانه ای مجموعه ای از گیاهان گوشتی و كاكتویها از نظر مشخصات مورفولوژیكی و روش كشت و پرورش و تكثیر مورد مطالعه قرار گیرد. به خصوص گونه هایی از جنس Mammillaria كه به خوبی در شرایط گلخانه ای رشد نموده و در بیشتر مواقع سال به گل بودند از نظر مورفولوژیكی و آناتومی مورد مطالعه قرار گرفتند.
 

مقدمه

كاكتوس از واژه یونانی آن Kaktos به معنای گیاه خاردار یا سوزش دار گرفته شده است. كاكتوسها از گروه گیاهان گوشتی و از رده دو لپه ایهای جدا گلبرگ كه سر دسته تیره ویژه ای بنام CACTACEAE می باشند و با تیره های دیگر دو لپه ایها، تفاوتهای كلر دارند. زیرا ساقه این گیاهان بسیار ضخیم و از حالت استوانه خارج و برگها نیز شكل اصلی خود را از دست داده اند و بصورت خارها و تیغهای كوچك در نقاط گوناگون درآمده اند.
كاكتوسها در زبان فارسی از دیدگاه شكل ساقه ها به نامهایی چون: گل مار، زبان مادر شوهر و … نیز معروف هستند. زادگاه و رویشگاه آنها قاره آمریكاست و پس از رده اركیده ها، بزرگترین تیره گیاهان را پدید آورده اند.
كاكتوسها تیره بزرگی از گیاهان را تشكیل می دهند كه از آمریكا منشاء گرفته اند و بعدا در سایر نقاط پرانده گردیده اند. برخی بومی گستره گرم و سوزان آمریكای مركزی و جنوبی و در پاره ای پهنه های جهان كه آب و هوایی همانند آمریكا دارند، نیز دیده می شوند. در دشتهای بزرگ و جنگلهای آفریقای جنوبی، استرالیا، مكزیك، پاراگوئه كه در بیشتر سال دارای آب و هوای خشك هستند نیز كاكتوسها را در گستره های بزرگی می توان دید.
كاكتوسها در اندازه و شكلهای گوناگون دیده می شوند. برخی بسیار كوتاه و در ماسه های بیابانی پنهان بوده و از برخی گونه های آن نیز درختان غول پیكری پدید می آید كه بلندی آنها گاه به 15-20 متر هم می رسد.

منابع

1- خلیقی، احمد (1376)، گلكاری، پرورش گیاهان زینتی ایران، دانشگاه تهران. دانشكده كشاورزی
2- حكمتی، جمشید. (پاییز 1369). به گل نشاندن مجدد گلهای آپارتمانی و روش ازدیاد آنها. (جلد اول). تهران. دانشكده كشاورزی.
3- جاهدی، آژنگ. (1376). كاكتوس Cactus. مجله زیتون. شماره 134.
4- والا معتمد، بهناز. عزیزیان، دنیا. (1374). بررسی شرایط كشت و پرورش كاكتوسها با تأكید بر مورفولوژی و آناتومی آنها. پژوهش و سازندگی. سال 8. شماره 28
5- طباطبائی، محمد. (1367) كاشت و پرورش كاكتوسها. مجله باغبان. شماره 26 و 25 و 24 و 23 و 22.
6- روحانی، غزاله. (1362). روش ازدیاد گیاهان گوشتی و كاكتوس ها. مجله باغبان. شماره 42
7- مرلین. دی، تاتل. (1375). خفاشها و كاكتوسها-رشته های نامریی توازن.
(عطاءا… جعفرآبادی، مترجم). دانشمند. سال 34. شماره 2.
8- كاكتوس نعمت پر خار طبیعت. (1372). مجله دامدار. شماره 29.
9- دی ترهوبل. (1361). (احمد مرعشی، مترجم). مجله دانستنیها. سال 4. شماره 10.
10- مطلق زاده، رویا. (1380). جهان كاكتوس. انتشارات فرهنگ جامع
11- خوشخوی، مرتضی. (مهر ماه 1370). روشهای تكثیر گیاهان زینتی. (جلد دوم). انتشارات دانشگاه شیراز.
12- فضل ا… قنادی، باغبانی و گلكاری در خانه و آپارتمان. انتشارات گلها.
13- هوسه سان ست بوك. (1361). كاكتوس و گیاهان زینتی. (متقی، حسین. مترجم) تهران: چاپ مظاهری.
14. dang Schuster. The world of cacti-1990-Factsonfile

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید