دانلود مقاله در مورد بررسی موانع استقرار سیستم آمار های دولت در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله در مورد بررسی موانع استقرار سیستم آمار های دولت در فایل ورد (word) دارای 60 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله در مورد بررسی موانع استقرار سیستم آمار های دولت در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله در مورد بررسی موانع استقرار سیستم آمار های دولت در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله در مورد بررسی موانع استقرار سیستم آمار های دولت در فایل ورد (word) :

چکیده :
سیستم آمارهای مالی دولت ( GFS ) یک نظام هماهنگی بین المللی برای گزارش گری فعالیتهای مالی و بودجه ای دولت است که توسط صندوق بین المللی پول برای کشورهای عضو از جمله جمهوری اسلامی ایران الزامی شده است . اعمال این سیستم در حسابداری دولتی و بودجه ای باعث به وجود آمدن شاخص های تحلیلی مورد نیاز برای بررسی های اقتصاد کلان میشود . همچنین شفافیت بودجه ای ، پاسخگوئی بهتر و بهبود بررسی عملکرد مدیران از نتایج استقرار این سیستم است .
هدف این تحقیق شناسائی موانع استقرار سیستم یاد شده در دستگاههای دولتی ایران و سپس ارائه پیشنهاد برای رفع این موانع است . برای پاسخگوئی به مسئله تحقیق و دستیابی به هدف فرضیه های به این شرح تدوین شد :
1 کمبود نیروی انسانی متخصص و کارآزموده در زمینه حسابداری مانع عمده ای در ارجای سیستم GFS است .
2 استفاده محدود از گزارش های مالی دولتی در تصمیم گیری مدیران و سایر تصمیمات کلان اقتصادی انگیزه عمومی برای استقرار سیستم های جدید از جمله GFS را کاهش میدهد .
3 سیستم GFS به دلیل مغایرت با قوانین مالی دولتی در برخی موارد نیازمند اصلاح و تطبیق است .

در این پژوهش گردآوری اطلاعات توسط ارسال پرسشنامه به جامعه آماری تحقیق ، شامل ذیحسابان و حسابرسان سازمان امور اقتصادی و دارائی ، حسابداران دولتی ، حسابرسان دیوان محاسبات و معاونین مالی دستگاههای دولتی که در محدود جغرافیائی استان فعالیت میکنند انجام شده است . تجزینه وتحلیل های آماری شامل آزمون فرضیات و آزمون فریدمن روی اطلاعات 80 پرسشنامه تکمیل و با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شده است .
پس از تجزیه و تحلیل داده ها هر سه فرضیه در سطح 95% اطمینان پذیرفته شده اند . آزمون فریدمن نشان میدهد که برتری و ارجحیتی بین فرضیه ها وجود دارد و به ترتیب فرضیه سوم ، دوم و اول در اولویت تاثیر هستند . در پایان براساس یافته های پژوهش پیشنهادها و راهکارهائی ارائه شده است .

واژه های کلیدی :
سیستم GFS ، حسابداری ، بودجه ، صورت های مالی دولتی

مقدمه :
حسابداری را زبان واحدهای تجاری خوانده اند . به عبارت دیگر اطلاعات سیستم های مالی نشان دهنده چگونگی وضعیت اقتصادی واحد گزارش شونده است . و رنون کام 1 ( 2000 ) در کتاب نظریه خود ، تولد حسابداری و رشد و پیچیده شدن آن را همگام با رشد و گسترش فعالیتهای اقتصادی می داند . هرگاه نوع جدیدی از داد و ستد و معاملات اقتصادی شروع میشود ، حسابداری در واکنش ، شکل جدیدی از عملیات مالی را برای خدمت به آن ارائه میدهد .
اطلاعات لازم برای بررسی های اقتصادی در سطح خرد ( یک بنگاه اقتصادی ) را میتوان از طریق تجزیه و تحلیل گزارش های سیستم حسابداری به دست آورد . ولی این مسئله در بررسی های اقتصادی در سطح کلان صدق نمی کند و سیستم هالی مالی ( که در این جا حسابداری دولتی بیشتر مد نظر است ) اطلاعات مورد نیاز تحلیل گران اقتصاد کلان را تامین نمی کند و در صورتی که بخواهیم بین بخش های مختلف اقتصاد یا بین اقتصاد چند کشور مقایسه انجام دهیم صورت های مالی دولتی قابل استفاده نیست .
البته اطلاعاتی که مورد نیاز تصمیم گیرندگان و تحلیل اقتصادی است ، قابل دسترسی و جمع آوری توسط سیستم های حسابداری دولتی است ولی الگوی تهیه گزارش ها ، به شکل حسابهای مستقل ، باعث می شود صورت های مالی دولتی در این زمینه قابل استفاده نباشد .

این موضوع سازمانهای جهانی ، مانند صندوق بین المللی پول ، که احتیاج به اطلاعات و آمار مقایسه ای بین کشورهای مختلف دارد را به این فکر انداخت که به ابداع نظام های هماهنگ گزارش گری بپردازد ، تا از طریق این نظام ها اطلاعات لازم برای بررسی های کلان اقتصادی فراهم شود .
از جمله این نظام ها سیستم آمارهای مالی دولت GFS و نظام حساب های ملی ( SNA ) و طبقه بندی هزینه ها بر مبنای وظائف دولت ( COFOG ) است . از طریق اعمال این نظام ها آمارهای مورد نیاز تحلیل های اقتصادی در سطح کلان توسط سیستم های مالی دولتی تهیه و قابل استفاده میشود .

هدف نظام آمارهای مالی دولت GFS تدوین و ارائه گزارش های مورد نیاز سیاستگزاران ، تصمیم گیرندگان ، مدیران بخش های دولتی ، نمایندگان مجلس و آحاد مردم است . نظام یاد شده برحسب اصطلاحات استانارد حسابداری تعریف شده است و نقش مهمی در طراحی سیاستها ، شناسائی نحوه تخصیص منابع به بخش های مختلف ، معرفی فعالیتهای دولت وارزیابی عملکردها ایفا می کند و همچنین مبنائی برای پاسخگوئی دستگاههای اجرائی نسبت به عملکرد خود و سرانجام تحلیل های مالی ، اقتصادی و اجتماعی عملیات اجرای بودجه به شمار می رود . پژوهش گران در این پژوهش سعی بر معرفی این سیستم و بررسی موانع اجرای آن در ایران نموده اند.

مفاهیم و روش های حسابداری ناظر بر سیستم GFS

مفاهیم مالی :
همان طور که ذکر شد نظام آمارهای مالی دولت آمارهای اقتصادی خود را از سیستم حسابداری استخراج می کند . در این قسمت به شرح اصول و روش های حسابداری مورد استفاده در GFS پرداخته میشود و معادل هائی که برای مفاهیم حسابداری در نظام GFS وجود دارد بررسی میشود .
در سیستم GFS از دارائی ها و تعهدات یک واحد نهادی تحت عنوان « انباشت » یاد میشود و رویدادهای مالی تعبیر به « جریان » میشود . با ثبت دو طرفه جریان ها ، انباشت ها در ارتباط با یکدیگر قرار می گیرند به صورتی که ثبت جریان مرتباً انباشت ها را تغییر میدهد و میتوان گفت ارزش هر انباشت برابر ارزش تجمعی تمام جریان هائی است که روی این انباشت ها اثر میگذارند . جریان ها به دو نوع معاملات و عملیات ( داد و ستد ) و سایر جریان ها تقسیم میشوند . تغییراتی که در ارزش دارائیها و بدهی ها ایجاد میشود و ناشی از داد و ستد نیست تحت عنوان سایر جریان های اقتصادی طبقه بندی میشود .
مبنای حسابداری پذیرفته شده در دستورالعمل GFS سال 1986 مبنای نقدی بود . تنها برخی داد و ستد های غیرپولی انتخابی بعنوان اقلام یادداشتی نیاز به ثبت داشت . امام در نظام GFS تجدید نظر شده جریان ها براساس روش تعهدی ثبت میشوند . بنابراین داد و ستدهای غیرپولی به طور کامل به ثبت میرسند .

مزایائی که باعث انتخاب مبنای تعهدی شده است عبارتند از :
1 در روش تعهدی زمان ثبت با زمان واقعی رویدادها هماهنگ است ، در صورتی که در روش نقدی رویدادهای غیرپولی تا زمان مبادله وجه نقد با تاخیر ثبت روبرو میشوند .
2 روش تعهدی اطلاعات جامع تری ارائه میدهد ، درمبنای نقدی تنها اطلاعات رویدادهای نقدی و پولی در سیستم موجود است اما در روش تعهدی هم اطلاعات رویدادهای نقدی و هم رویدادهای غیرنقدی در اخیتار قرار می گیرد .

3 روش تعهدی وضعیت مالی را بهتر افشاء میکند ، برخی فعالیت های غیرنقدی به ویژه هزینه های معوقه پیش از آن که در گزارش های بر مبنای نقدی گزارش شوند ، آثار اقتصادی دارند و مبنای نقدی به علت تاخیر در ثبت این آثار را نشان نمی دهند . درحالی که در گزارش های تعهدی این گونه موارد و آثار اقتصادی آن ها لحاظ میشود . رهنمود کمیته بخش عمومی انجمن بین المللی حسابداران ( IFAC – PSC ) نیز نظام حسابداری دولتی را مطلوب میداند که بتواند گزارش های قابل اعتمادی از دیون معوقه ارائه کند . همچنین دستورالعمل شفاف سازی بودجه صندوق بین المللی پول در پاراگراف 128 مربوط به ارزیابی بدهی های معوقه عنوان میدارد ، ناکامی در شناسائی مطالبات معوقه چه در طرف بدهکار و چه در طرف بستانکار علاوه بر این که نشانه ای است جدی از سوء مدیریت بودجه ای ، میتواند مانعی جدی برسر راه شفافیت بودجه ای هم به حساب آید . هر چقدر تعداد بدهی های معوقه گزارش نشده بیشتر باشد . تصویری مخدوش تر از آستانه تامین مالی کسر بودجه یا مالیات ستانی ارائه میشود . هر اندازه میزان پرداختهای معوقه دولت ( برای مثال به عرضه کنندگان کالا و خدمات و کارمندان و مستمری بگیران ) بنیادی تر و دائمی تر باشد به همان اندازه حسابداری نقدی دولتی کسری بودجه واقعی دولت را کم تر از حد برآورد می کند .

4 مبنای تعهدی کاربرد بیشتری در مدیریت نقدینگی دارد زیرا تعیین قدرت پرداخت و جریانهای نقدی آتی در مبنای نقدی به دلیل از دست رفتن اطلاعات مربوط به تاخیرات مشکل تر است .
5 ایجاد تفاوت بین هزینه و بهای تمام شده تحصیل دارائی در روش نقدی متداول در حسابداری دولتی مخارج مربوط به تحصیل دارائی به محض پرداخت هزینه تلقی میشوند . در صورتیکه در روش تعهدی این هزینه ها سرمایه ای شده و با استهلاک سالانه طی چند دوره هزینه میشوند .

6 هماهنگ شدن با سایر نظام های آمار اقتصادی و بودجه ای به جز GFS نظام های آماری دیگران مانند حساب های ملی ، تر از پرداخت و آمارهای مالی و پولی ، از روش تعهدی استفاده میکنند . بنابراین استفاده از روش تعهدی در GFS باعث هماهنگی و یکپارچگی بیشتر میشود .

7 سنجش عملکرد مدیران ، در صورتیکه از مبنای نقدی استفاده شود تاثیر رویدادهای غیرنقدی در گزارشهای مالی از زمان ایجاد در یک دوره مالی تا زمان دریافت و پرداخت نقدی در دوره های مالی بعدی به تعویق می افتد . در نتیجه ممکن است تاثیر فعالیت مدیر در یک دوره به حساب عملکرد مدیران دوره های بعدی گذاشته شود . مبنای تعهدی ، اثرات هر رویداد را در زمان ایجاد در گزارشها وارد میکند و سنجش عملکرد مدیران بر مبنای گزارش های مالی را تسهیل میکند .

با عنایت به مزایای مترتب بر مبنای تعهدی در حسابداری دولتی ، میتوان گفت یکی از ویژگیهای اساسی نظام GFS مبنای حسابداری منتخب آن است که چشم پوشی و حذف آن میتواند کارائی نظام GFS را تا حد زیادی تحت الشعاع قرار دهد .
به طور کلی میتوان گفت GFS تمامی روش های ارزش گذاری متداول در حسابداری را پذیرفته است ولی نزدیک بودن به ارزش های جاری و منصفانه و واقعی بودن ارزش ها را توصیه کرده است . حالت ویژه عملیات و فعالیت های دولتی اغلب ارزیابی دقیق ارزش داد و ستدها در حسابداری دولتی را نسبت به حسابداری انتفاعی مشکل و گاهی غیرممکن می سازد . در نتیجه با در نظر گفتن مفاهیم اهمیت و صرفه و صلاح اقتصادی باید حداکثر تلاش برای ارزش گذاری صحیح صورت گیرد .

صورت های مالی اساسی در سیستم GFS
گزارش های مالی مورد نیاز برای اهداف سیستم GFS باید به گونه ای باشد که تجزیه و تحلیل مالی و اقتصادی را امکان پذیرد کند . به عبارت دیگر شاخص هالی مالی مختلف برای بررسی و مقایسه عملکرد دستگاهها و دولت ها فراهم آورد . بدیهی است گزارش های سنتی حسابداری دولتی براساس گروه حساب مستقل نمی تواند چنین زمینه ای ایجاد کند . به همین دلیل GFS تمایل به استفاده از گزارش هائی شبیه به صورت های مالی حسابداری انتفاعی دارد تا بتواند شاخص های مورد نظر خود که از آن ها بعنوان معیارهای تحلیلی یاد می کند ، بدست آورد .

صورت های مالی اساسی در سیستم GFS عبارتند از :
1 صورت وضعیت عملیات دولت
2 صورت وضعیت سایر جریان های اقتصادی
3 ترازنامه
4 صورت وضعیت منابع و مصارف وجوه نقد
سه صورت وضعیت اول در تلفیق با یکدیگر نشان دهنده کلیه تغییر در انباشت ها ( دارائی و بدهی ها ) ناشی از جریان ( رویدهای مالی ) هستند . صورت وضعیت چهارم ورودی و خروجیهای نقدی را با استفاده از طبقه بندی مشابه صورت وضعیت عملیات دولت ثبت میکند .

صورت وضعیت عملیات دولت :
این گزارش تغییرات در انباشت ها ناشی از داد و ستدهای کل بخش دولت را نشان میدهد داد و ستدها بیشترین سهم از اجرای سیاست بودجه ای را تشکیل می دهند . بنابراین چنین گزارشی میتواند نشان دهنده اثر سیاست بودجه ای بر ارزش ویژه کل بخش دولت باشد.
نکته قابل توجه در مورد صورت وضعیت عملیات دولتی این است که سود و زیان های ناشی از تغییرات سطح قیمت ها و سایر تغییرات مقدار دارائی ها را به حساب نمی آورد زیرا اجزای تغییر در ارزش ویژه داد و ستدها میتواند به طور مستقیم به سیاستهای دولت منتسب شود چرا که دولت میتواند داد و ستدها را کنترل نماید ولی در مورد سایر جریان های اقتصادی اعمال کنترل امکان پذیر نیست .
خالص وام دهی ( + ) وام گیری ( ـ ) معیاری است که نشان میدهد دولت چه میزان از منابع مالی خود را در اختیار سایر بخش های اقتصادی قرار داده یا چه میزان از منابع ایجاد شده توسط بخشهای دیگر استفاده کرده است . از این رو میتواند در تحلیل اثرگذاری مالی فعالیت دولت بر بقیه اقتصاد از آن بهره گرفت .

خالص / ناخالص تراز عملیاتی :
تفاوت در خالص و ناخالص در این است که خالص تراز عملیاتی مصرف سرمایه ثابت را نیز بعنوان هزینه لحاظ میکند ولی در ناخالص تراز عملیاتی این هزینه آورده نمیشود .
به هر حال استفاده از تراز خالص مرجع است ولی در صورتی که برآورد صحیحی از مصرف سرمایه ثابت در دست نباشد میتوان از ناخالص تراز استفاده کرد .

صورت وضعیت سایر جریان های اقتصادی :
این گزارش تاثیر رویدادهای اقتصادی غیر از داد و ستد ها را بر ارزش ویژه بخش دولت نشان میدهد . این رویدادها یا باعث تغییر در ارزش دارائی ها و بدهی میشوند یا در مقدار آنها تغییر ایجاد میکنند . قلم تراز کننده این صورت حساب « تغییر در ارزش ویژه حاصل از سایر جریانهای اقتصادی » است .
تغییرات در ارزش دارائی و بدهی میتواند ناشی از تغییرات سطح عمومی قیمت ها یا تغییر نرخ ارز باشد .
تغییر در مقدار دارائی و بدهی میتواند حاصل رویدادهای طبیعی ، حوادث غیرمترقبه و طبقه بندیهای مجدد باشد .

ترازنامه :
الگوی تهیه ترازنامه در سیستم GFS بشرح زیر است :
ترازنامه ، انباشت ها ( دارائی ها و بدهی ) را در انتهای دوره مالی نشان میدهد . ارزش ویژه نیز که بعنوان مجموع دارائی ها منهای بدهی تعریف میشود در تراز نامه آورده میشود تغییر در ارزش ویژه معیار مناسبی برای ارزیابی ثبات فعالیت های مالی است . ممکن است رسیدن به ارزش بازار برخی دارائی های غیرمالی دولت دشوار باشد بنابراین برخی تحلیل های ویژه به جای کل دارائیها تنها بر دارائی های مالی بخش دولت تمرکز دارند . در نتیجه ارزش ویژه مالی که در الگوی ترازنامه آمده است بعنوان کل دارائی های مالی منهای کل بدهی ها تعریف شده است .

طلای پولی و حق برداشت مخصوص
طلای پولی شامل سکه ها و شمش های طلا و نقره است که پشتوانه پول کشور و در اختیار بانک مرکزی است . حق برداشت مخصوص ، دارائی های ذخیره بین المللی است که توسط صندوق بین المللی پول ایجاد شده است .
طلای پولی و حق برداشت مخصوص دارائی هائی هستند که معادل آن ها هیچ بدهی نظیری وجود ندارد .

صورت وضعیت منابع و مصارف نقدی :
با این که ثبت جریان ها با روش تعهدی مطلوب است اطلاعات منابع و مصارف نقدی نیز برای ارزیابی نقدینگی کل بخش دولت مهم است . صورت وضعیت منابع و مصارف نقدی کل مبلغ نقدی ایجاد شده یا جذب شده توسط ( 1 ) عملیات جاری ( 2 ) داد و ستد در دارائی های غیرمالی ( 3 ) دادو ستدهائی که مستلزم دارائی ها و بدهی های مالی به جز وجوه نقد خود است را نشان میدهد . خالص تغییر در وضعیت نقدینگی دولت مجموع خالص وجوده دریافتی آن از این سه منبع است .
اعمال مبنای نقدی در تهیه صورت وضعیت منابع و مصارف نقدی باعث تفاوت هائی بین صورت حساب و صورت وضعیت عملیات دولت شده است . که مقایسه تحلیلی این موارد مغایرت اطلاعات اضافی مفیدی به دست میدهد .

این موارد بر دو دسته اند :
داد و ستد هائی که در آینده بصورت نقدی تسویه میشود .
داد و ستد هائی که ماهیت نقدی ندارد ( مانند مصرف سرمایه ثابت و داد و ستدهای پایاپای ) .

معیارهای تخلیلی GFS :
معیارهای تحلیلی قابل استخراج از گزارش مالی GFS که در تحلیل اقتصاد کلان و بررسی سیاست بودجه ای کاربرد دارند شامل سه دسته ترازها ، وضعیت ثروت و بدهی و سایر متغیرهای اقتصاد کلان هستند .

ترازها  :                                                                                                                                                                                                                                                                         تراز عملیاتی خالص / ناخالص :نشان دهنده میزان درآمد زائی عملیات جاری دولت است و برابر با درآمد منهای هزینه های مربوطه است . وقتی به صورت ناخالص ذکر شود منظور لحاظ نشدن هزینه مصرف سرمایه ثابت است .

خالص وام دهی / وام گیری :تراز عملیاتی خالص منهای خالص دارائی های غیرمالی کسب شده است . همچنین با تالخص کسب دارائی های مالی منهای خالص ایجاد بدهی ها برابر است .

مازاد / کسری نقدی : خالص جریان نقدی ناشی از فعالیتهای عملیاتی منهای خالص برداشت نقدی از سرماه گذاری در دارائی های غیرمالی است .

ترالی مالی کلی : خالص وام دهی / وام گیری تعدیل شده از طریق تنظیم مجدد داد و ستد در دارائی ها و بدهی ها که به نظر میرسد برای اهداف تحلیلی اقتصاد کلان مفید است . و به این ترتیب است که کلیه عواید خصوصی سازی به طور قابل توجهی در اقلام مالی ( شامل فروش دارائی ثابت ) بعنوان اقلام مالی منظور می شوند و یارانه های داده شده به شکل وام ، بعنوان هزینه ثبت میشود .

تراز کلی مقدماتی : تراز مالی کلی منهای خالص هزینه بهره ، تراز کلی مقدماتی نامیده میشود . به وسیله این معیار تاثیر هزینه بهره قابل بررسی میشوند .

تراز عملیاتی مقدماتی : خالص تراز عملیاتی منهای خالص هزینه بهره است .

تراز مالی کلی تعدیل شده : تراز مالی کلی ( یا خالص وام گیری / وام دهی ) برای مستثنی کردن برخی یا همه درآمدها کمکهای بلاعوض ، برخی فعالیت های انحصاری و معین نظیر درآمد نفت یا داد و ستدهای بزرگ و نادر که میتوانند موجب انحراف تحلیل های مالی شوند تعدیل میشود .

پس انداز ناخالص :
تراز عملیات ی ناخالص منهای خالص انتقالات سرمایه ای دریافتی شامل خالص کمکهای بلاعوض سرمایه ای و مالیاتهای سرمایه ای پس انداز ناخالص نامیده میشود .

وضعیت ثروت و بدهی :
وضعیت خالص ثروت : ارزش ویژه که برابر کل ذخایر دارائی ها منهای بدهی ها است .
وضعیت خالص ثروت مالی : کل ذخایر دارائی های مالی منهای تعهدات است .
وضعیت بدهی ناخالص : ذخیره کلیه تعهدات به استثنای سهام و سایر حقوق صاحبان سهام و مشتقات مالی است .

بدهی های مشروط :
ذخیره ضمانتنامه های صریح دولتی ( بخش عمومی ) به علاوه خالص ارزش حال تعهدات طرحهای تامین اجتماعی است .

سایر متغیرهای اقتصاد کلان

بارمالی :
درآمد مالیاتی به علاوه حق بیمه های تامین اجتماعی اجباری ( به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی ) بار مالی نامیده میشود که قابل استخراج از صورت وضعیت است .

مخارج کل : هزینه به علاوه خالص کسب دارائی های غیرمالی مخارج کل نامیده میشود .
ترکیب مخارج کل : عبارت است از تفکیک مخارج کل از طریق طبقه بندی هزینه ای

ترکیب مخارج کل :
کسب دارائی های مالی منهای واگذاری آن ها ، سرمایه گذاری ناخالص نامیده میشود .

سایر شاخص های قابل تجزیه تحلیل :
بعنوان نمونه شاخص های زیر هم قابل استخراج از صورت وضعیت عملیات دولت است . ( پایگاه اینترنتی بانک جهانی )
1 نسبت درآمد مالیاتی به درآمد کل به ترتیب سازمانها و ایالت ها
2 نسبت هزینه های تامین اجتماعی به هزینه های کل
3 نسبت هزینه های سوخت و انرژی به هزینه کل
4 نسبت هزینه به GDP به تفکیک نوع هزینه ودستگاه
5 نسبت درآمدها به GDP به تفکیک نوع درآمد ، دستگاه و ایالت

مقایسه بیانه شماره 34 هیئت تدوین استانداردهای حسابداری دولتی با سیستم GFS
بیانیه شماره 34 یک تحول بزرگ در حسابداری دولتی محسوب میشود تا قبل از این بیانیه گزارش گری مالی دولتی تنها منحصر به ارائه صورت های مالی حسابهای مستقل میشد .
بیانیه جدید بر یک « جنبه دوگانه » تاکید کرده است . به این صورت که هر دستگاه دولتی باید دو مجموعه مجزا از صورت های مالی را تهیه و ارائه کند . یک مجموعه مرتبط با کل واحد دولتی است و مبتنی بر جریان منابع اقتصادی است و با استفاده از مبنای تعهدی کامل تهیه و ارائه میشود و مجموعه دیگر در سطح حسابهای مستقل تهیه شده و مبتنی بر جریان منابع اقتصادی است و با استفاده از مبنای تعهدی کامل تهیه و ارائه میشود و مجموعه دیگر در سطح حسابهای مستقل تهیه شده و مبتنی بر جریان منابع مالی و با استفاده از مبنای تعهدی تعدیل شده یا مبنای نقدی است . بیانیه یاد شده ابتدا در سال 1997 به صورت متن پیشنهادی صادر و به نظرخواهی گذاشته شد و پس از بحث و بررسی و پاره ای تعدیلات در سال 1999 با عنوان « صورت های مالی اساسی و گزارش بررسی ها و تحلیل های مدیریت در واحدهای دولتی » تائید و منتشر شد .

34 ـ GASB اجزاء صورت های مالی جدید را در قالب سه گزارش زیر معرفی میکند :
صورت های مالی اساسی شامل صورت های مالی حساب های مستقل و صورت های مالی جامع دولت
بررسی ها و تجزیه تحلیل های مدیریت ( MD&A )
اطلاعات مکمل ( اضافی ) مورد نیاز ( RSI )

به طور کلی اهم تشابهات 34 ـ GASB و GFS عبارتند از :
1 در نظر گرفتن واحدهای دولتی یا کل دولت بعنوان شخصیت حسابداری به جای در نظر گرفتن و جوه مستقل بعنوان شخصیت واحد گزارش گر در تهیه گزارش های مالی دولتی
2 تاکید بر مبنای تعهدی برای پاسخ گوئی بهتر
3 هر دو دستورالعمل الگوهای مورد استفاده در حسابداری انتفاعی را برای حسابداری دولتی به کار می برند .
4 تهیه ترازنامه برای واحدهای دولتی و کل بخش دولتی در GFS به شکل « صورت خالص دارائی ها » در 34 ـ GASB توصیه شده است .
5 « صورت وضعیت عملیات دولت » در GFS هم تراز « صورت فعالیت ها » در 34 ـ GASB است .
6 بکارگیری « رویکرد خالص » که باعث ایجاد معیارهای تحلیلی میشود در تهیه صورتهای مالی هر دو دستورالعمل تاکید شده است .
7 گزارش گری دارائی های سرمایه ای به ویژه دارائی های زیربنائی در هر دو دستورالعمل الزامی شده است .
8 رویکرد هر دو دستورالعمل در مورد استهلاک دارائی های سرمایه ای به ویژه دارائیهای زیربنائی یکسان است .
9 فرایند تلفیق در GFS مشابه « فعالیت خدماتی درون واحدی » در 34 ـ GASB است .
10 GFS و 34 ـ GASB در مورد گزارش گری بدهی های واحد دولتی رویکرد مشابه دارند .
11 اعمال هر دو سیستم باعث ترکیب شدن اطلاعات فعالیت های انتفاعی و غیرانتفاعی دولت و ارائه آن ها به صورت یک جا میشود .
12 چارچوب نظری مبتنی بر پاسخگوئی اساس هر دو دستورالعمل را تشکیل میدهد .

اگر چه در بیان اهداف GFS به فراهم آوردن مبنائی بهتر برای تصمیم گیری نیز اشاره شده ولی مسئله پاسخگوئی در همه موارد تاثیر عمده داشته است .
مشابهت ها و وجوه انطباق باعث میشود کشورهائی که استاندارد 34 ـ GASB در آن ها اعمال میشود مشکل کم تری در اجرای سیستم GFS داشته باشند . زیرا آشنائی با اهداف و مفاهیم مورد نظر GFS قبلاً به وجود آمده است . از طرف دیگر مغایرت کم تری بین GFS و قوانین مالی حاکم بر بخش دولتی آن کشورها به وجود خواهد آمد .

مروری بر تحقیقات انجام شده
پژوهشی تحت عنوان « ساختار مالی ، حسابدهی و حسابداری در جمهوری اسلامی ایران » در دانشگاه ولنگنگ استرالیا در سال 1996 میلادی انجام شده است . این تحقیق عناصر مدیریت و کنترل های مالی دولتی در ایران را مورد بررسی قرار میدهد . عناصری که مشخص کننده چگونگی و میزان حسابدهی مدیر اجرائی ایرانی است . همچنین به بررسی نقش سیستم حسابداری در این حسابدهی می پردازد .
پژوهش یاد شده نشان میدهد که حسابداری بخش عمومی در ایران در حد کشورهای پیشرفته صنعتی توسعه نیافته است و بر این اساس لزوم تغییر در سیستم حسابداری دولتی ایران را مورد تاکید قرار میدهد . از دیگر نتایج پژوهش این است که اعمال فرایندها و تکنیک های حسابداری دولتی فعلی ایران در زمینه مدیریت مالی بخش دولتی نمی تواند اهداف متعدد برنامه ملی مربوط به امور ملای بخش عمومی را پوشش دهد .

پژوهش دیگری که در سال 1378 تحت عنوان « بررسی موانع موثر در تهیه و ارائه به موقع گزارش تفریغ بودجه کل کشور » انجام گرفته نتایج بشرح ذیل میباشد :

بی توجهی مدیران و مسئولین دستگاههای اجرائی بهامر مهم کنترل بودجه ای
کمبود نیروی متخصص حسابداری در دستگاههای دولتی
وجود قوانین مالی دولتی متعدد در مورد مصرف اعتبار

پیشنهادهای وی استفاده از نیروی متخصص مالی ، توجه بیشتر به موضوع بودجه در دستگاهها ، اصلاح قوانین و هماهنگ کردن مقررات مالی دولت ، اصلاح سیستم حسابداری دولتی و نگهداری حساب اموال دولتی براساس استانداردهای بین المللی است .

فرضیه پژوهش
استقرار سیستم GFS یک اصلاح و تغییر اساسی در نظام مالی دولتی ایران محسوب میشود . اصلاحات و تغییرات در هر زمینه ای نخست نیاز به وجود انگیزه کافی و اعتقاد به انجام تغییرات دارد . پس از آن افرادی که مجری این اصلاحات هستند تاثیر اساسی در چگونگی انجام و به نتیجه رسیدن آن دارند .
در حسابداری دولتی ، اصل تقدم قوانین و مقررات باعث شده است هر استاندارد یا سیستم جدید تنها در صورت هم خوانی با مقررات دولتی قابلیت اجرا بیاید .
با توجه به مطالب پیش گفته و براساس سئوالات پژوهش فرضیه های زیر در مورد موانع استقرار سیستم GFS در ایران تدوین شده است .
1 کمبود نیروی انسانی متخصص و کار آزموده در زمینه حسابداری دولتی مانع عمده ای در اجرای سیستم GFS است .
2 استفاده محدود از گزارش های مالی دولتی در تصمیم گیری مدیران و سایر تصمیمات کلان اقتصادی انگیزه عمومی برای استقرار سیستم های جدید از جمله GFS را کاهش میدهد .
3 سیستم GFS بدلیل مغایرت با قوانین مالی دولتی در برخی موارد نیازمند اصلاح و تطبیق است .

روش پژوهش
این پژوهش از نوع کاربردی است و روش انجام آن شیوه میدانی است . اجرای پژوهش بصورت قیاسی ـ استقرائی صورت پذیرفته است . پیشینه و چارچوب نظری آن از ظریق مطالعات کتباخانه ای ، اینترنت ، مقالات و دستورالعمل ها در راستای قیاسی بوده و جمع آوری اطلاعات برای اثبات یا رد فرضیه ها به صورت استقرائی است .
ابزار جمع آوری اطلاعات ، پرسش نامه بسته است که در آن پاسخ ها بصورت درجه بندی پنج گزینه ای ، طیف لیکرت مشخص شده است . برای کم کردن گزینه ها ، ارزش های عددی از 1 ( بسیار کم ) تا 5 ( بسیار زیاد ) در نظر گرفته شده اتس .
قلمرو زمانی پژوهشی مربوط به سالهای 1381 ( شروع تغییر در نظام بودجه ریزی کشور ) تا 1383 است و قلمرو مکانی آن به دستگاههای اجرائی مستقر در حوزه جغرافیائی استان محدود میشود .

جامعه آماری
جامعه آماری تحقیق با توجه به موضوع و اهداف پژوهش شامل افرادی است که حرفه آنها حسابداری دولتی و بودجه نویسی است و در یکی از دستگاههای دولتی یا نهادهای مشمول قانون بودجه فعالیت یا به حسابرسی از این واحدها اشتغال دارند . و به طور کامل در جریان تغییرات اخیر حسابداری دولتی کشور هستند .
در نتیجه این جامعه شامل ذیحسابان ، معاونین مالی ، حسابداران دولتی ، حسابرسان وزارت اموراقتصادی و دارائی و حسابرسان دیوان محاسبات کشور خواهد بود .
بدیهی است در صورتی که جمعیت نمونه از میان جامعه آماری یاد شده انتخاب شود حجم بسیار بالائی را شامل میشود که با عنایت به محدودیت های زمانی ، مکانی و منابع این پژوهش انجام آن میسر نخواهد بود . یکی از راههای منطقی حل این معضل محدودتر کردن جامعه آماری به یک جمعیت و محدوده کوچک تر است ، از این رو پژوهش گران جامعه آماری خود را در محدوده استان تعیین کردند .
با توجه به موارد یاد شده تعداد افراد جامعه آماری 400 نفر و حجم نمونه بالغ بر 80 نفر و از شیوه زیر تعیین شد :

Nt 2 s 2
N =
Nd 2 = t 2 s 2

که در آن N = حجم کل جامع
S 2 = میزان پراگندکی متغییرهای مورد نیاز یا واریانس
t = مقدار آماده t در سطح اطمینان 95%
d = تقریب برآوردن یا میزان دقت نتایج

برای بدست آوردن واریانس یک نمونه آزمایشی از جامعه براساس سمت افراد انتخاب و پاسخ نامه های مربوطه در حضور پژوهش گران تکمیل شد . با قرار دادن در فرمول واریانس ( فرمول زیر ) محاسبه شده است :
E x 2 – ( E x ) 2
S 2 =
N – 1

با قراردادن داده های لازم در فرمول نمونه گیری تعداد نمونه آماری نمونه 80 پاسخگو به ترتیب زیر محاسبه شد :
883 × 2 ( 196 ) × 400
N =
8.83 × 2 ( 196 ) + 2 ( 05850 ) × 400

جمع آوری اطلاعات :
ابراز جمع آوری اطلاعات در این پژوهش پرسش نامه است . این امر از طریق تنظیم پرسشنامه بسته انجام شده است . در این روش پاسخ ها بصورت درجه بندی پنج گزینه ای مشخص شده که افراد پاسخ مناسب را با علامت گذاری انتخاب میکنند .
پرسش نامه حاوی 20 سئوال است برای هر سئوال تعداد 5 گزینه برحسب شدت تاثیر یعنی براساس مقیاس فاصله ای یا نسبی به عنوان پاسخ در نظر گرفته شده است .

ابراز اندازه گیری اطلاعات :
در این پژوهش برای اندازه گیری اطلاعات از طیف لیکرت استفاده شده است .
میزان خطا 05/0 = a تعیین شده که برای مسائل اقتصادی و اجتماعی پذیرفته شده است . میزان قضاوت یا سطح اطمینان 95% و ملاک آزمون کننده در این پژوهش آمار X 2 ( کای مربع ) است .

نگاره 1 = نحوه توزیع پرسش نامه ها

سمت شغلی تعداد توزیع شده تعداد برگشت شده
حسابدار 40 30
حسابرس 20 10
بودجه ریز 10 6
معاون ذیحساب 15 13
ذیحساب و معاون مالی 30 21
جمع 115 80

تجزیه وتحلیل نتایج :
تجزیه و تحلیل اطلاعات ، فرضیه های پژوهش را تائید کرده است . بنابراین میتوان نتیجه گرفت سه عامل کمبود نیروی کار آزموده و متخصص ، فقدان انگیزه عمومی کارکنان و مغایرت با سایر مقررات مالی و دولتی مانع استقرار سیستم GFS در ایران است .
آزمون فریدمن : با استفاده از این آزمون فرضیه های تحقیق بررسی و رتبه بندی شدند .

نگاره 2 = مقایسه میانگین رتبه ها و تعیین ارجحیت فرضیه ها

فرضیه ها میانگین رتبه ها
فرضیه اول 84/1
فرضیه دوم 89/1
فرضیه سوم 28/2

نگاره 3 = آماره های آزمون فریدن من

آماره مقادیر
N 80
Chi – Square 585/22
Df 2
Asymp . Sig 0.000

با توجه به اینکه مقدار عددی ملاک آزمون کننده ( 585/22 ) از مقدار بحرانی نگاره در سطح اطمینان 95% ( 99/5 ) بزرگ تر است . تفاوت مشاهده شده بین میانگین رتبه ها از لحاظ آماری معنی دار است .
یعنی از نظر پاسخ گویان بین فرضیه ها برتری و اولویت قابل توجهی وجود دارد . آن ها به ترتیب فرضیه سوم ، دوم و اول را در اولویت می دانند .

رتبه بندی پرسش های مربوط به هر فرضیه :
نگاره شماره ( 4 ) نتایج حاصل از آزمون فریدمن در مورد پرسش های فرضیه اول را نشان میدهد .
نگاره 4 = رتبه بندی سئوالات فرضیه اول

سئوالات میانگین رتبه ها
1 10/4
2 89/3
3 14/5
4 69/3
5 75/4
6 29/3
7 71/4
8 43/6

چنان که مشاهده میشود بالاترین رتبه مربوط به سئوال 8 و کمترین رتبه مربوط به سئوال 6 است .
نگاره 5 = رتبه بندی سئوالات فرضیه دوم

سئوالات میانگین رتبه ها
9 27/4
10 38/4
11 15/3
12 64/3
13 16/3
14 4/2

نگاره 6 = رتبه بندی سئوالات فرضیه سوم

سئوالات میانگین رتبه ها
15 74/2
16 94/2
17 69/3
18 51/4
19 86/2
20 29/4

از رتبه بندی سئوالات مربوط به هر فرضیه در هنگام نتیجه گیری و ارائه پیشنهاد در مورد مفاد هر سئوال استفاده میشود .

رتبه بندی سئوالات پرسشنامه
نتایج آزمون در سطح سئوالات پرسشنامه بشرح نگاره شماره ( 7 ) میباشد .

نگاره 7 = رتبه بندی سئوالات پرسشنامه

سئوالات میانگین رتبه ها
1 13/9
2 72/8
3 50/11
4 26/8
5 74/10
6 45/7
7 60/10
8 73/14
9 68/12
10 04/13
11 87/8
12 21/10
13 63/8
14 26/6
15 18/9
16 48/9
17 18/12
18 89/14
19 32/9
20 14/14
نگاره 8 = آماره های آزمون فریدمن

مقادیر آماره
80 N
546/310 Chi – Square
19 df
000/0 Asymp . Sig

چنان که نتایج آزمون فریدن نشان میدهد سئوال هائی وجود دارد که توجه بیشتری به آن ها شده است . به عبارت دیگر تعدادی از سئوال ها بر سئوالات دیگر برتری دارند . پاسخ دهندگان بالاترین اولویت را به سئوال 18 با میانگین رتبه 89/14 و کم ترین اولویت را به سئوال 14 با میانگین رتبه 26/6 داده اند .

نتیجه گیری و پیشنهاد
کارآزمودگی و تخصص کارکنان مالی در سه زمینه تحصیلات عالیه ، آموزش های ضمن خدمت و تجربه علمی ، بررسی شده است . آزمون فریدمن نشان میدهد تاثیر آموزش های ضمن خدمت از دید پاسخگویان در درجه اول اهمیت قرار دارد . پس از آن تجربه عملی و سپس داشتن تحصیلات عالیه در درجات بعدی قرار می گیرند .
نتایج حاصل از سئوالات یک نشان میدهد ، اجرای سیستم جدید برای پرسنل فعلی از لحاظ فنی مشکل است . پاسخ های مربوط به سئوال دوم نشان میدهد ، بکارگیری نیروی متخصص در رفع این معضل موثر است . همچنین بررسی ها نشان میدهد برای نگهداری حساب اموال و اعمال مبنای تعهدی نیاز به کارکنان متخصص تشدید خواهد شد .
چنان که بررسی پاسخ های پرسش هشتم نشان میدهد ، فقدان تخصصی باعث توجیه نشدن کارکنان در مورد اهداف نهائی سیستم میشود . ابهام در اهداف نیز مساعی کارکنان در استقرار سیستم را تحت تاثیر قرار میدهد

.
نتایج مربوط به آزمون فرضیه دوم نشان میدهد عدم اعتقاد مدیران دولتی به استفاده از اطلاعات حسابداری در تصمیم گیری ها انگیزه کارکنان در برای ایجاد تغییر و بهینه سازی کیفیت اطلاعات را تحت تاثیر قرار میدهد .
بی توجهی به گزارش عملکرد بودجه و عدم پیگیری نتایج حاصل از اجرای بودجه نیز انگیزه کارکنان مالی را تحت الشعاع قرار میدهد .
همچنین عدم استفاده از صورت های مالی که توسط ذیحسابی ها تهیه میشود برای مقایسه عملکرد دستگاه اجرائی ، از لحاظ انگیزش تاثیر منفی دارد و عدم استفاده از گزارش های مالی در برای پاسخگوئی و حسابدهی نیز باعث کاهش انگیزه کارکنان مالی در برای استقرار سیستم جدید میشود .
به علاوه ، کارکنان مالی سازمان های دولتی نسبت به توجه یابی توجهی مردم نسبت به گزارش های تهیه شده توسط آنها بی تفاوت نیستند .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله در مورد رابطه‌ بین شیوه‌های تأمین مالی و درصد تغییرات هزینه‌ سرمایه در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله در مورد رابطه‌ بین شیوه‌های تأمین مالی و درصد تغییرات هزینه‌ سرمایه در فایل ورد (word) دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله در مورد رابطه‌ بین شیوه‌های تأمین مالی و درصد تغییرات هزینه‌ سرمایه در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله در مورد رابطه‌ بین شیوه‌های تأمین مالی و درصد تغییرات هزینه‌ سرمایه در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله در مورد رابطه‌ بین شیوه‌های تأمین مالی و درصد تغییرات هزینه‌ سرمایه در فایل ورد (word) :

چكیده:
هدف اصلی از این مقاله، بررسی این موضوع است كه آیا بین شیوه‌های تأمین مالی و درصد تغییرات هزینه‌ سرمایه رابطه معناداری وجود دارد یا خیر. در راستای این هدف به تعریف مفاهیم هزینه‌ سرمایه، میانگین موزون هزینه سرمایه،اقلام تشكیل دهنده‌ میانگین موزون هزینه‌ سرمایه، آماره‌ آزمون t ، آماره‌‌ آزمون f و ضریب همبستگی پرداخته و به تبع آن نحوه‌ محاسبات هر یك توضیح داده می‌شود. اطلاعات مورد نیاز برای یك دوره‌ زمانی چهارساله از شركت‌های فعال در بورس اوراق بهادار تهران از صنایع مختلف جمع‌آوری شده است. پس از محاسبات میانگین موزون هزینه‌ سرمایه شركت‌های مورد مطالعه، ارقام به دست آمده با میانگین موزون هزینه‌ سرمایه دو كشور هند و آمریكا در یك برهه‌ زمانی مشخص (سال 2003 میلادی) به صورت اجمالی مقایسه می‌شود. با استفاده از روشهای آماری معرفی شده فرضیات تحقیق آزمون می‌شود. نتایج به دست آمده حاكی از این است كه در اكثر موارد بین شیوه‌های تأمین مالی و درصد تغییرات هزینه‌ سرمایه رابطه خطی وجود دارد ولی معنادار بودن این رابطه بسته به نوع شیوه‌ تأمین مالی و سال مورد رسیدگی متفاوت می‌باشد

Faculty of Admin. Sciences & Econ. Journal,
University of Isfahan.
Vol.17, No.3 , 2005

The Relationship Between Financing Methods & Percentage of Change in Cost of Capital
Case Study: Accepted Companies in ‘Tehran Stock Exchange’

I. Noravesh, Ph.D.
S. Abedi

Abstract

The main objective of this paper is assessing whether there is any significant relation between financing methods and percentage of change in cost of capital. First, some concepts such as Cost of Capital, Weighted Average of Cost of Capital (WACC), Components of Weighted Average of Cost of Capital, T-Statistics, F-Statistics, Coefficient of Correlation are defined and the method for their calculation is dealt with. The necessary data has been collected from ‘Tehran Stock Exchange’ companies of different industries for a 4 year period. After calculating the companies’ WACC the results are compared with WACC calculated in U.S & India in 2003. The results of this study show that in most cases there is a liner relationship between financing methods & percentage of change in cost of capital but this relationship may be meaningful or not, depending on financing methods and(or) the study year.Keywords: Financing, Weighted Average of Cost of Capital, Coefficient of correlation, ‘Tehran Stock Exchange’

مقدمه
یکی از مهمترین روشهای افزایش ارزش کلی یک شرکت انتخاب بهترین راه کارها برای سرمایه گذاری وجوه وتشکیل مناسب ترین ساختار سرمایه می باشد.تامین مالی به اشکال مختلف صــورت می گیرد که عبارتنـــد از:اســتقراض،صدور سهام و انباشته کردن سود شرکت.انتخاب بهترین گزینه تامین مالی حتما باید با مدنظر گرفتن مخارج تامین مالی صورت گیرد که در ادبیات مالی از آن تحت عنوان هزینه سرمایه یاد می شود(فاوفرنچ ،1999).وجوهی که به وسیله شرکت کسب می شود باید در جهت یک سرمایه گــذاری بالقوه، بازده کافی برای تامین کننـدگان این وجوه ایجاد کند. بازده مورد انتظار تامین کنندگان منابع مالی یکسان نمی باشد. درجایی که بستانکاران شرکت به دنبال یک نرخ بهره ثابت ومطمئن هستند،سهامداران پذیرفته اند بازدهی که آنها از شرکت دریافت می کنند بسته به نحوه عمل شرکت متفاوت می باشد(همپتون ،1990).همچنین انتظارات سرمایه گذاران بــسته به شرایط سیاسی،اقتصــادی،بازده جاری بازار،ریسک بازار،کیفیــت ونحوه مدیریت وتعداد دیگری از فاکتورها تغییر می کند.

انتظارات وسلیقه های تامین کنندگان مختلف وجوه نقد باید توسط شــرکت شناسایی شود که بتواند به نحو مطلوبی هزینه سرمایه خود را مدیریت کند(کاون ،1976).در واقع هزینه سرمایه عبارت است از حداقل نرخ بازدهی که واحد اقتصادی باید به دست آورد تابازده مورد انتظار سرمایه گذاران تامین شود.اگر نرخ بازده سرمایه گذاران یک شرکت از هزینه سرمایه اش بیشتر باشد واین افزایش بازده بدون بالا رفتن درجه ریسک صورت گرفته باشد،نتیجه این خواهد بود که ثروت سهامداران افزایش خواهد یافت(مایرز ،1981).به عبارت دیگر اگر شرکت هزینه سرمایه یا نرخ مورد انتظار سرمایه گذاران را برآورده نسازد، قیمت اوراق بهادار شرکت کاهش خواهد یافت. باتوجه به مطالب بالا، درادامه مقاله این هدف دنــبال می شود که آیا شیوه های تامین مالی منجر به تغییر در نرخ هزینه سرمایــه شرکتها گردیــده است و در صورتی که منجر به تغــییر گردیده است، ارتباط خطی و سهم هر یک از این شیوه ها دررابطه باهزینه سرمــایه چگونه است.

مدلهای هزینه سرمایه:
در خصوص هزینه سرمایه مدلهای مختلفی تاکنون مطرح ودر بازارهای مالی مورد استفاده قرار گرفته است.هر کدام از این مدلها در مقطعی از زمان ودر یک یا چند بازار مشخــص دارای کارایـی لازم بــرای برآورد هزینه سرمایـــه بوده اند وبه مــرور زمان از کارایی آنها کاسته شده وجایگزین یکدیگر شده اند.این مدلها عبارتند از:

نرخ بازده متوسط تحقق یافته :
طبق این مــدل سرمایه گذاران در سهــام عادی،انتظاری که از سـرمایه گذاری خود دارند، معادل همان بازدهی است که دردوره یا دوره های گذشته عاید آنها شده است.بازدهی که عاید سهامدار عادی مــی شود به دو شکل ظــاهر مــی شود: یکی سود نقــدی تقسیم شده ودیگری تغییر قیمت سهام نسبت به ابتدای دوره است.محاســبه هزینه سرمایه از طریق این مدل هر چند در مقاطعی از زمان مورد اعتراض قرار گرفت اما به نحو گستــرده ای بعنوان روشی جهت تخمین هزینه سرمایه به کار گرفته شده است(لانگ ولاندهلم ،1993).

مدل نرخ بازده متوسط تحقق یافته تعدیل شده:

این مدل همان مدل نرخ بـــازده تحقق یافته است که بابت رشد سود تقسیمی تعدیل شده است.طبق این مدل نرخ بازده مورد انتظار صاحبان سـهام عادی، تحت تاثیر دو متغیر دیگر قرار می گیرد که عبارتند از: نرخ رشد سودهای آتی ودرصد سود تقسیمی.ایرادی که به این مدل وارد است این است که اول نرخ رشد ثابت نیست وقابلیت پیش بینی آن همانند خود هزینه سرمایه مشکل است و دوم درصد سود تقسیمی در بسیاری از واحدهای اقتصادی ثابت نیست وباتوجه به تصمیمات شرکتها جهت انجام سرمایه گذاری واستفاده از منــابع داخلی می تواند دستخوش تغییر شود.

مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای :
بطور خلاصه این مدل نشان می دهد که نرخ بازده مورد انتظار سهام عادی مساوی نرخ بازده اوراق بهادار بدون ریسک بعلاوه صرف ریسکی است که سهامداران به خاطــر تقبل سطح معینی از ریسک می طلبند.هرچه درجه ریسک سیستماتیک بیشتر باشد بازدهی که سهـامداران روی ورقه سهام طلب می کنند بیـشتر خواهد بود.مفروضات این مدل عبارتند از:
وجود بـــازار کامـــل سرمایه ـــ تـــنها ریسک سیــستماتیک وجود دارد و ریـــسک غـیر سیستماتیک را میتوان از طـــریق تنوع بخشی از بــین برد ـــ ریسک سیستماتیک در طـول دوره پروژه ثابت است(فراهان ،1981).

مدل رشد سود تقسیمی
این مدل مبتنی بر مفروضات زیر است:
1- سود سهام تنها درآمدی است که سهامداران از سرمایه گــذاری خود در سهام به دست می آورند.
2- سود سهام سالانه پرداخت می شود.
3- میزان سود تقسیمی بر اساس نرخ مرکب رشد ثابت سالانه افزایش می یابد.
4- نرخ رشد سود تقسیمی از نرخ بازده مورد انتظار سهامداران کمتر است.

فرض اساسی در این مدل آن است سودهای مورد انتظار با نرخ ثابت رشد می کند،بـــنابراین کاربرد این مدل محدود به شرکتهایـی می شود که جریان سود تقسیمی آینده آنها بر اساس چنین فرضی قرار گرفته باشد.نقطـــه ضعف این مدل درآن است که فرض می ـشود می توان سهام را در یک مقطع مشخص زمانی در آینده به فروش رسانید،ولی معمولاً خریداران سهام در زمان خرید اینـــگونه قضاوت نــمی کنند وحتی درصورت صحت فرض مزبور ممـکن است در آن زمان مشخص در آینده خریداری برای سهام آنها وجود نداشته باشد.

فرضیه های پژوهش
فرضیه اصلی تحقیق به صورت زیر بیان می شود:
– بین درصد تغییرات شیوه های تأمین مالی ودرصــــــد تغییرات هزینه سرمــــایه شركتهارابطه معنا داری وجوددارد.
فرضیات فرعی كه اهداف فرضـــــــیه اصلی را دنبال می نماید به صـــــورت زیر می باشد:
– بین درصد تغییرات بدهیــــــهای بلند مدت ودرصد تغییرات هزینه سرمایه رابطه معكوس معناداری وجوددارد.
– بین درصد تغییرات سرمایه ودرصد تغییرات هزینــــــه سرمـایه رابطه معناداری وجوددارد.
– بین درصد تغییرات مجموع سود انباشته واندوخته ها با درصــــد تغییرات هزینه سرمایه رابطه معنا داری وجوددارد.

روش تحقیق:
این تحقیق مـیـدانی وكاربردی اســـــت. جامعـــــه آماری تحقیـــــق شامل34 شركت از شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشـــد كه برای یك دوره زمانی چهار ساله (ازسال1379تاسال1382) بررسی شده اند.انتخاب این شركـتها به صورت رندمی واز بین شرکتهایی که در دوره زمانی مذکور در بورس اوراق بهادار مشغول به فعالیت بوده اند انجام شده اســت.داده های مورد استفاده جــــهت انجام این تحقیق مبلغ بدهیهای كوتاه مدت وبلند مدت،ســـهام عادی،سهام ممتازو ســـود انباشته برای شركتهـــای مذكور در جامعه آماری می باشد.در مرحله بعد تأثیر شیوه هــای تأمین مالی بر هزینه سرمایه این شركتها بررسی می شود.

برای بررسی این تأثیر ابتدا به محاسبه هزینــــه وبازده بدهیها،سهام وسود انباشته پرداخته وسپس بااستــفاده از آزمون فرضیه H0 ومحاسبه ضریب همبــستگی پیرسون معنـاداربودن یا نبودن ضریب همبستگی وبه تبع آن وجـــود یا عدم وجود ارتباط معناداربین متغـیرهای فرضیه سنجیده می شود.به منظور آزمون فرضیه های تحقیق مراحل زیر اجرا می گردید:

1- محاسبه آماره آزمون f (توزیع فیشر)واسـتفاده از جدول اســـــتانداردfدرسطح اطمینان 95%
2- درصد تغییرات سه شــیوه تأمیـــن مالی(بدهیها،سرمــایه وسودانباشته)به عنوان متغیرهای مستقل X1,X2,X3ودرصد تغییرات نرخ هزینه سرمایـــه به عنوان متغیر وابسته Yدرنظر گرفته شده است.
(آزمون فرضیات فرعی با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون انجام شده است)

میان X1,X2,X3 با Y رابطه خطی وجود ندارد : H0
میانX1,X2,X3 باY رابطه خـطی وجود دارد: H1
3- محاسبه ضریب همبستگی
4- آزمون معنی دار بودن ضریب همبستگی با استـفاده از جدول اســــتانداردt در سطح اطمینان 95%
ابتدا به معرفی یكسری از مفاهیم مورد استفاده وشیوه محاسبــه آنها پرداخته،سپس نتایج نهایی محاسبات انجام شده برروی داده ها بر مبــنای این شیوه های محاسباتی و تحلیل نهایی آنها بیان می گردد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود آیین‌نامه معاملات در بورس اوراق بهادار تهران در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود آیین‌نامه معاملات در بورس اوراق بهادار تهران در فایل ورد (word) دارای 45 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود آیین‌نامه معاملات در بورس اوراق بهادار تهران در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود آیین‌نامه معاملات در بورس اوراق بهادار تهران در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود آیین‌نامه معاملات در بورس اوراق بهادار تهران در فایل ورد (word) :

قسمت اول: مقررات عمومى

ماده 1 تعاریف‏

(الف) منظور از “عرضه”، عبارت است از، اعلام فروش اوراق بهادار از طرف كارگزار فروشنده.

(ب) “تقاضا”، عبارت است از اعلام آمادگى كارگزار خریدار نسبت به خرید اوراق بهادار.

(ج) “قیمت”، عبارت است از نرخى كه براى هر واحد اوراق بهادار از طرف كارگزاران عنوان می‏شود.

(د) “قیمت باز”، در مواقعى كه خریدار یا فروشنده تعیین قیمت را به كارگزار واگذار مینماید، كارگزار داراى دستور معامله با قیمت باز میباشد.

(ه) “قیمت محدود”، در مواقعى كه خریدار یا فروشنده، حداكثر یا حداقل قیمتى را براى معامله‏هاى سهام خود تعیین مینماید، كارگزار داراى دستور معامله با قیمت محدود است.

(و) “قیمت معین”، در مواقعى كه خریدار یا فروشنده، قیمت ثابتى را براى انجام معامله سهام خود تعیین مینماید، كارگزار داراى دستور معامله با قیمت معین است.

(ز) “قیمت مقطوع”، عبارت است از قیمت ثابتى كه كارگزار براى خرید یا فروش اوراق بهادار تعیین مینماید.

(ح) منظور از “سازمان”، در این آیین‏نامه، سازمان كارگزاران بورس اوراق بهادار تهران است.

ماده2 در صورتى كه كارگزارى اوراق بهادارى را براى فروش با قیمت مقطوع عرضه كند، خود وى نمی‏تواند قیمتى كمتر از قیمت مقطوع براى خرید اعلام نماید، اوراق بهادارى كه به قیمت مقطوع براى فروش عرضه می‏گردد، به نخستین كارگزارى كه آمادگى خود را به خرید به قیمت مزبور اعلام نماید، فروخته خواهد شد. در صورتى كه قیمت‏هاى پیشنهاد شده، كمتر از قیمت مقطوع باشد، معامله انجام نخواهد شد. در صورت آمادگى فروشنده به فروش به بالاترین قیمت پیشنهاد شده، كارگزار فروشنده، پس از ابطال پیشنهاد اولیه، پیشنهاد جدیدى ارائه می‏دهد.

 ماده 3 در صورتى كه چند تن از كارگزاران، در آن واحد، هر یك تعدادى از سهام یك شركت یا اوراق قرضه یا مشاركت از یك سرى را براى فروش به قیمت معین عرضه نمایند و تقاضاى خرید تمام اوراق عرضه شده به قیمتى كمتر از قیمت پیشنهاد شده شود، معامله فقط در مورد اوراق كارگزار یا كارگزارانى كه آمادگى خود را به فروش اوراق عرضه شده به قیمت مورد تقاضا اعلام نمایند، قطعیت مییابد.

 ماده 4 در صورتى كه كارگزار فروشنده، اوراقى را براى فروش عرضه نماید، و كارگزار خریدار، قیمتى را براى خرید اعلام كند و در صورتى كه كارگزار فروشنده، پیش از پرداختن به معامله‏هاى دیگر یا اعلام تنفس، صراحتاً اعلام ننماید كه در قیمت پیشنهادى حاضر به فروش اوراق عرضه شده نیست، كارگزار خریدار، متعهد است كه قیمت پیشنهادى خود را حفظ نماید و اوراق را، در صورت موافقت كارگزار فروشنده به فروش به قیمت مزبور، خریدارى نماید. عدول از خرید به قیمت پیشنهادى جایز نیست.

 ماده 10 در صورتى كه كارگزارى نسبت به خرید تعدادى از اوراق به نرخ معینى، اعلام آمادگى نماید، معامله در مورد اوراق نخستین كارگزار یا كارگزارانى كه حاضر باشند تمام یا قسمتى از اوراق را به قیمت مزبور به فروش رسانند، قطعیت مییابد.

 ماده 11 در صورتى كه عرضه یا تقاضاى كارگزاران فروشنده یا خریدار در قیمت‏هاى معین اعلام گردد، و در هر مورد، خریدار یا فروشنده‏اى در این نرخ‏ها وجود نداشته باشد، عرضه و تقاضاى مزبور، پس از پرداختن به معامله دیگر، به خودى خود، ابطال میگردد و در صورت تمایل كارگزار، این عرضه و یا تقاضا، دوباره در همان جلسه تكرار می‏شود.

 ماده 12 در مواردى كه كارگزارى نسبت به تضمین فروش یا اداره امور مربوط به فروش مبلغ متنابهى اوراق تعهد نموده و نسبت به بازاریابى براى این اوراق اقدام نموده باشد، مراتب باید قبلاً به اطلاع دبیركل سازمان برسد تا وى بتواند با توجه به هزینه و زحمتى كه كارگزار ذیربط در این زمینه متحمل گردیده است، حق تقدمى براى وى در نظر گیرد. در این موارد، سازمان طى جلسه‏اى كه با حضور كارگزاران تشكیل خواهد شد، نسبت به تعیین سهمیه براى هر كارگزار اقدام لازم را به عمل آورده و سهمیه هر یك از كارگزاران را كه در هر صورت، از میزان مورد درخواست آنها بیشتر نخواهد بود، به هر یك از آنها ابلاغ مینماید و كارگزاران موظفند میزان فروش تعیین شده را در روزى كه اوراق براى فروش عرضه میگردد، مراعات كنند و براى فروش سهمیه خود اقدام نمایند.

 ماده 13 وجوه مربوط به سهام معامله شده در بورس همراه با وكالت‏نامه فروش سهام و اصل سهام باید حداكثر تا 72 ساعت از تاریخ معامله بین كارگزاران خریدار و فروشنده رد و بدل گردد. كارگزار فروشنده، موظف است تشریفات مربوط به انتقال سهام معامله شده را ظرف هفت روز از تاریخ معامله انجام داده و سهام را تحویل خریدار نماید. در صورتى كه علل یا توافقى دیگر در مورد تحویل بعد از مهلت‏هاى تعیین شده، وجود داشته باشد، مراتب باید قبلاً به اطلاع دبیركل سازمان برسد. در هر صورت، معامله انجام شده، قطعى به شمار میرود.

 ماده 14 وجوه مربوط به معامله‏هاى اوراق قرضه و مشاركت، باید حداكثر ظرف 24 ساعت از تاریخ معامله، واریز شود. بهره گذشته اوراق تا روز دریافت وجوه، به نفع فروشنده، محاسبه و اخذ میگردد. بنابراین، در موقع معامله باید توافق لازم بین كارگزاران خریدار و فروشنده در مورد زمان پرداخت وجوه و تحویل اوراق به عمل آید تا بهره گذشته محاسبه گردد. در صورتى كه وجوه اوراق قرضه پس از 24 ساعت پرداخت نشود، كارگزار فروشنده میتواند نسبت به ابطال معامله یا اخذ بهرهاى از قرار 12 درصد در سال براى هر روزى كه وجه دیرتر پرداخته شود، اقدام نماید. در هر صورت، كارگزار خریدار نمیتواند معامله انجام شده را ابطال نماید و در صورت مطالبه خسارت از طرف كارگزار فروشنده، موظف به پرداخت آن است. تبصره: خریدار باید خسارت‏هاى تأخیر قانونى ناشى از تأخیر پرداخت و وصول وجه اوراق را به كارگزار خود بپردازد. تسلیم اوراق به خریدار، موكول به انجام تعهدات خریدار، از جمله پرداخت خسارت تأخیر تأدیه قانونى است.

 ماده 15 معامله‏هاى اوراق قرضه و مشاركت طبق مندرجات راهنماى معامله‏هاى اوراق قرضه* و مشاركت در بورس كه جزء لاینفك این آیین‏نامه است، انجام خواهد شد. *براى اطلاع از مندرجات این راهنما، به سازمان كارگزاران بورس اوراق بهادار تهران مراجعه كنید.

  ماده 17 در صورتى كه كارگزارى، تعدادى اوراق بهادار براى فروش عرضه نماید، و كارگزاران دیگر، خریدار قسمتى از آن باشند، كارگزار عرضه كننده، مكلّف است پس از قطعى شدن معامله، اوراق را تفكیك نموده و آن قسمت از اوراق را كه نسبت به آنها تعهد خرید شده است، به خریداران انتقال دهد. در صورتى كه كارگزار بخواهد این گونه اوراق را به طور یكجا به فروش برساند، باید در موقع عرضه، این موضوع را مطرح نماید. ماده 18 در مواقعى كه اعلام خرید كارگزاران یا قطعیت معامله مورد تردید باشد، رأى دبیركل سازمان یا نماینده وى در حل اختلاف، قطعى است و باید از آن پیروى كنند.

 ماده 19 در موارد زیر، معامله قطعى شناخته می‏شود: )الف( در صورتى كه عرضه اوراق به قیمت مقطوع صورت گیرد، نخستین كارگزارى كه آمادگى خود را براى خرید به قیمت مزبور اعلام نماید، خریدار اوراق عرضه شده، خواهد بود. اگر چند كارگزار، اعلام خرید خود را همزمان اعلام نمایند، اوراق عرضه شده، به نسبت تقاضا، به كارگزارانى كه همزمان اعلام خرید نموده‏اند فروخته می‏شود و اگر در تقدم یا تأخر اعلام خرید اختلاف باشد، باید از اظهارنظر و اعلام دبیركل سازمان یا نماینده وى پیروى كنند. )ب( در صورتى كه عرضه به قیمت رقابتى صورت گیرد، كارگزارى را كه عرضه كننده به عنوان خریدار به بالاترین قیمت مخاطب قرار میدهد، خریدار اوراق شناخته می‏شود. اگر مورد ابهامى در این زمینه پیش آید، رأى دبیركل سازمان یا نماینده وى باید اجرا شود. )ج( اگر دبیركل سازمان یا نماینده وى تشخیص دهد كه كارگزارى صراحتاً با انجام معامله‏اى موافقت نموده است، معامله مزبور تمام شده به شمار میرود.

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود ملاحظات‌ خاص‌ در بكارگیری‌ استانداردهای‌ حسابرسی‌ بخش‌ 105:حسابرسی‌ واحدهای‌ اقتصادی‌ كوچك‌ در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود ملاحظات‌ خاص‌ در بكارگیری‌ استانداردهای‌ حسابرسی‌ بخش‌ 105:حسابرسی‌ واحدهای‌ اقتصادی‌ كوچك‌ در فایل ورد (word) دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود ملاحظات‌ خاص‌ در بكارگیری‌ استانداردهای‌ حسابرسی‌ بخش‌ 105:حسابرسی‌ واحدهای‌ اقتصادی‌ كوچك‌ در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود ملاحظات‌ خاص‌ در بكارگیری‌ استانداردهای‌ حسابرسی‌ بخش‌ 105:حسابرسی‌ واحدهای‌ اقتصادی‌ كوچك‌ در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود ملاحظات‌ خاص‌ در بكارگیری‌ استانداردهای‌ حسابرسی‌ بخش‌ 105:حسابرسی‌ واحدهای‌ اقتصادی‌ كوچك‌ در فایل ورد (word) :

فهــرســت‌:
كلیات‌ 3 – 1
ویژگیهای‌ واحدهای‌ اقتصادی‌ كوچك‌ 13 – 4
تاثیر ویژگیهای‌ واحدهای‌ اقتصادی‌ كوچك‌ بر حسابرسی‌ 22 – 14
تاریخ‌ اجرا 23
پیوست‌ 1 : نمونه‌ گزارش‌ مشروط‌ حسابرس‌
پیوست‌ 2 : نمونه‌ گزارش‌ عدم‌ اظهارنظر حسابرس‌

استانداردهای حسابرسی:
بخش‌ 105 : حسابرسی‌ واحدهای‌ اقتصادی‌ كوچك‌ كلیــات‌
كلیات

1 . هدف‌ این‌ بخش‌، ارائه‌ راهنماییهای‌ لازم‌ درباره‌ حسابرسی‌ واحدهای‌ اقتصادی‌ كوچك‌ است‌.
2 . استانداردهای‌ حسابرسی‌، در موردحسابرسی‌ اطلاعات‌ مالی‌ كلیه‌ واحدهای‌ اقتصادی‌، صرفنظر از اندازه‌ آنها، كاربرد دارد. ویژگی‌ واحدهای‌ اقتصادی‌ كوچك‌ به‌ گونه‌ای‌ است‌ كه‌ حسابرس‌ را ناگزیر می‌سازد رویكرد و طرح‌ كلی‌ حسابرسی‌ را متناسب‌ با شرایط‌ حاكم‌ بر هر واحد كوچك‌ مورد رسیدگی‌، تعدیل‌ كند.
3 . واحد اقتصادی‌ كوچك‌ در این‌ بخش‌، به‌ واحدی‌ اطلاق‌ می‌شود كه‌ تعداد كاركنان‌ آن‌ كم‌ یا میزان‌ فروش‌ یا جمع‌ داراییهای‌ آن‌، پایین‌ است‌. این‌ گونه‌ واحدهای‌ اقتصادی‌ معمولایك‌ یا هر دو ویژگی‌ زیر را دارند :
• تفكیك‌ محدود وظایف‌ .
• تسلط‌ مدیر یا صاحب‌ سرمایه‌ بر تمام‌ جنبه‌های‌ اساسی‌ فعالیتهای‌ واحد اقتصادی‌ .
ویژگیهای‌ واحدهای‌ اقتصادی‌ كوچك‌
تفكیك‌ محدود وظایف‌
4 . واحدهای‌ اقتصادی‌ كوچك‌ در مقایسه‌ با واحدهای‌ اقتصادی‌ بزرگ‌، معمولا منابع‌ كمتری‌ را به‌ اجرای‌ وظایف‌ امور مالی‌ تخصیص‌ می‌دهند؛ زیرا، استخدام‌ كاركنان‌ مالی‌ با تخصص‌ بالا ممكن‌ است‌ برای‌ آنها مقرون‌ به‌ صرفه‌ نباشد. اگرچه‌ حصول‌ اطمینان‌ از حفاظت‌ داراییها و استقرار سیستم‌ مناسب‌ حسابداری‌ از مسئولیتهای‌ مدیریت‌ است‌، اما مدیران‌ واحدهای‌ اقتصادی‌ كوچك‌ معمولا تلاش‌ خود را بیشتر در زمینه‌های‌ عملیاتی‌، مانند فروش‌ و بازاریابی‌، متمركز می‌كنند.

5 . كمبود منابع‌ و امكانات‌ امور مالی‌ و حسابداری‌ به‌ یكی‌ از دو حالت‌ زیر منجر می‌شود:
• امور دفترداری‌ ممكن‌ است‌ نامناسب‌ یا ناكافی‌ باشد. بنابراین‌ خطر ناقص‌ یا نادرست‌ بودن‌ صورتهای‌ مالی‌ بیشتر می‌شود.
• از آنجا كه‌ در تهیه‌ مدارك‌ حسابداری‌ و صورتهای‌ مالی‌، احتمال‌ می‌رود به‌ حسابرس‌ اتكای‌ بیشتری‌ شود، مدیران‌ این‌ واحدها ممكن‌ است‌ به‌ اشتباه‌ تصور كنند كه‌ دیگر نسبت‌ به‌ اطلاعات‌ مالی‌ مسئولیتی‌ ندارند.
6 . نظر به‌ اینكه‌ تعداد كاركنان‌ حسابداری‌ در واحدهای‌ اقتصادی‌ كوچك‌ معمولا اندك‌ است‌، تفكیك‌ وظایف‌ گوناگون‌ بین‌ كاركنان‌ مختلف‌، به‌ شكلی‌ كه‌ در واحدهای‌ اقتصادی‌ بزرگ‌ اجرا می‌شود، امكانپذیر نیست‌.
7 . به‌ دلیل‌ تفكیك‌ محدود وظایف‌ شاید نتوان‌ برای‌ كشف‌ تقلب‌ یا اشتباه‌، بر سیستم‌ كنترل‌ داخلی‌ اتكا كرد؛ برای‌ مثال‌، تعداد اندك‌ كاركنان‌ در واحدهای‌ اقتصادی‌ كوچك‌ می‌تواند محیطی‌ را به‌ وجود آورد كه‌ در آن‌، كارمند مسئول‌ ثبت‌ و ضبط‌ مدارك‌ حسابداری‌ به‌ داراییهایی‌ نیز دسترسی‌ داشته‌ باشد كه‌ به‌ آسانی‌ قابل‌ پنهان‌ كردن‌، بیرون‌ بردن‌ از واحد اقتصادی‌ یا فروختن‌ است‌. به‌ همین‌ ترتیب‌، در مواردی‌ كه‌ تعداد كاركنان‌ اندك‌ است‌، برقراری‌ سیستمی‌ كه‌ كارهریك‌ از آنان‌ را به‌ طور مستقل‌ كنترل‌ كند، احتمالا امكانپذیر نخواهد بود و در نتیجه‌، خطر كشف‌ نشدن‌ اشتباهات‌، بیشتر می‌شود.
8 . علاوه‌ بر این‌، به‌ دلیل‌ تفكیك‌ محدود وظایف‌، استفاده‌ از تسهیلات‌ رایانه‌ای‌ توسط‌ واحد اقتصادی‌ كوچك‌ ممكن‌ است‌ خطركنترل‌ را افزایش‌ دهد؛ برای‌ مثال‌، در واحدهایی‌ كه‌ از رایانه‌های‌ كوچك‌ استفاده‌ می‌كنند، اجرای‌ دو یا چند وظیفه‌ زیر در سیستمهای‌ حسابداری‌ توسط‌ استفاده‌ كنندگان‌ از رایانه‌، بسیار متداول‌ است‌:

• تهیه‌ و تصویب‌ مدارك‌ اولیه‌.
• وارد كردن‌ اطلاعات‌ به‌ سیستم‌.
• تصدی‌ عملیات‌ رایانه‌.
• ایجاد تغییر در برنامه‌ها و پرونده‌های‌ اطلاعاتی‌.
• استفاده‌ از گزارشهای‌ خروجی‌ رایانه‌ یا توزیع‌ آنها.
• تعدیل‌ سیستمهای‌ عامل‌.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود در مورد بررسی کلی کارخانه تولید شیر کنترل بخاری گازی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود در مورد بررسی کلی کارخانه تولید شیر کنترل بخاری گازی در فایل ورد (word) دارای 45 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود در مورد بررسی کلی کارخانه تولید شیر کنترل بخاری گازی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود در مورد بررسی کلی کارخانه تولید شیر کنترل بخاری گازی در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود در مورد بررسی کلی کارخانه تولید شیر کنترل بخاری گازی در فایل ورد (word) :

پیشگفتار
بنده مرتضی باقری دانشجوی رشته حسابداری هستم با توجه به اینكه در پایان دوره‌آموزشی پروژه ای با عنوان تحقیق باید تحویل می دادم تصمیم به تحقیق و بررسی حسابداری یك كارخانه شیر كنترل بخاری را گرفتم كه هم اكنون با عنوان شركت توان كاران در شهر مشهد مشغول به فعالیت می باشد. در ضمیمه خاطر نشان می كنم آب و هوای سرد سیری استان و كشور و نیاز به گرما و در نتیجه نیاز به وسایل گرما از قبیل بخاری . . . و نیز رقیب كمتر در سطح استان نسبت به محصول تولیدی در امر انتخاب موضوع شیر كنترل سهیم بوده اند. مطالبی كه پیش روی شماست حاصل تلاش بنده و همكاری و مشاوره با شركت مذكور است.بدیهی است مطالب ذیل با توجه به اطلاعات مهندسین شركت می باشد. در پایان از همكاری ایشان و آن شركت محترم كمال تشكر را می نمایم.

فصل اول
1-1 – مقدمه :
شیر كنترل گاز بخاری دستگاهی است در بخاری جهت تنظیم فشار گاز و وسیله ای است جهت روشن و خاموش كردن بخاری های گاز سوز،‌جهت اینكه شیر كنترل وظیفه خود را بخوبی انجام دهد نیازمند قطعاتی مكمل همچون ترموكوپل و پیلوت می باشد. در داخل شیر كنترل وسیله ای وجوددارد بنام مگنت كه به جهت خاصیت مغناطیسی آن جهت تولید جرقه برای روشن كردن بخاری استفاده می شود. همچنین در بعضی مواقع كه گاز شهری دارای ناخالصی می باشد. در داخل شیر كنترل فیلتری وجود دارد كه ناخالصی های گاز شهری را جذب می نماید. پیچ تنظیمی درروی شیر وجود دارد كه اگر آن را به سمت پایین فشار دهیم جریان گاز برقرار می گردد و درجاتی در روی آن می باشد كه برای زدن جرقه و خاموش و روشن كردن شمعك از آن استفاده می شود.

1-2- معرفی محصول:
كشور ما دارای منابع عظیم سوخت های فسیلی و گاز می باشد. امروزه در اكثر مناطق كشور،‌گاز رسانی به شهرها انجام یافته و به همین دلیل استفاده از وسایل گاز سوز افزایش یافته است. محصول تولیدی مادر بخاری های گاز سوز مورد استفاده قرار می گیرد. این وسیله وظیفه هدایت و كنترل گاز به درون بخاری به میزان مناسب بر عهده دارد. همچنین وسیله ای است جهت روشن و خاموش نمودن بخاری جهت انجام بهینه این وظیفه از قطعات مكمل همچون ترموكوپل و پیلوت استفاده می شود. ترموكوپل از جنس مفتولی است كه از یك طرف بوسیله ای به نام مگنت متصل می گردد و از طرف دیگر به پیلوت متصل شده،‌و وظیفه آن هدایت جرقه ای است كه توسط مگنت تولید شده و جهت روشن نمودن بخاری عمل مینماید.

1-3- بررسی های اقتصادی طرح :
قیمت تمام شده جهت تولید یك دستگاه شیر كنترل مبلغ 40000 ریال می باشد و قیمت فروش ان در بازار 70000 ریال می باشد بنابراین سود حاصل از تولید یك شیر كنترل مبلغ 30000 ریال برآورد می گردد. جهت احداث كارخانه در مرحله اول نیاز به یك میلیارد تومان سرمایه می باشد كه می بایست در مراحل بعدی جهت توسعه خطوط تولید این میزان سرمایه گذاری افزایش یابد.

1-4-كاربرد محصول:
كاربرد محصول در بخاری های گازسوز می باشد. البته جهت شومینه های گازسوز و وسایل گازسوز دیگر همچون سماور، گازهای پایه دار جهت آشپزخانه ها نیز كاربرد دارد.

1-5- کالاهای رقیب محصول:
در حال حاضر این محصول هیچ گونه كالای رقیبی و جانشین ندارد. اما در آینده ممكن است چنین موردی اتفاق بیفتد.

1-6-ظرفیت تولید:
ظرفیت تولید متوسط كارخانه با توجه به توقف هایی كه ممكن است در خط تولید بوجود آید حدود 12000 دستگاه می باشد.

فصل دوم
2-1- بررسی بازار:
كل تعداد كارخانه هایی كه در این زمینه در كشور فعالیت می نمایند 5 كارخانه می باشد همانند نگهبان گاز ـ‌توانكاران و . . . به همین دلیل سرمایه گذاری در این زمینه می تواند سود آور باشد.
2-2- بررسی اقتصادی
مساحت زمین كارخانه و بخشهای داخل آن
مساحت زمین مورد نیاز در كارخانه بیش از 48000 متر مربع می باشد كه بهتر است در ابعاد 80*60 متر مربع باشد.
A نگهبان 20متر مربع B جوشكاری 60متر مربع
C دایكبت 60متر مربع D اداری 15متر مربع
E فنی مهندسی 75متر مربع Fفرزكاری 30متر مربع
G آشپزخانه 90متر مربع H دستشویی 50متر مربع

I كپرسور خانه 24متر مربع J رختكن 40متر مربع
K انباردر جریان ساخت 225متر مربع L خط تولید پیلوت 40متر مربع
M ماشینكاری 30متر مربع N خط تولید شیر 40متر مربع
O طراحی و مركز كامپیوتر 20متر مربع P پاركینگ متر مربع
Q واحد آزمایشگاه و كنترل كیفیت 80متر مربع R CNC 60متر مربع

S انبار 450متر مربع T واحد تعمیرات 20متر مربع
2-3- بررسی های فنی (انتخاب تكنولوژی مناسب)
جهت تولید این محصول از تكنولوژی مكانیكی و با كمك نیروی انسانی تولید می گردد. استفاده از قالب جهت تولید قطعات اولیه كه با استفاده از دستگاه های دابكست و استفاده از ماشین آلات ماشینكاری، سری تراش ، CNC و فرزكاری صورت می گیرد البته در سالهای آینده در طرح توسعه میتوان از تكنولوژی ربات نیز استفاده نمود.
2-3- مشخصات ماشین آلات و خط تولید

الف : ماشین آلات دابكست : جهت واحد دایكست نیاز به كوره ذوب آلومینیوم ود ستگاه پرس تحت فشار روی می باشد. قالب پوسته شیر بر روی یك دستگاه و قالب كفی شیر نیز بر روی دستگاه دایكست دیگر نصب می گردد و جهت تولید پوسته و كفی استفاده می گردد.
ب : واحد CNC : جهت عملیات ماشینكاری و قلاویز كاری پوسته و كفی نیاز به یك دستگاه CNC مارك Chiron می باشد.
ج : واحد پرسكاری : از 5 دستگاه پرس با قدرتهای مختلف بسته به نوع قطعه ای كه نیاز به پرسكاری دارد می توان استفاده كرد.
د‌‌: واحد سری تراش : استفاده از دستگاههای تراش اتومات و نیمه اتومات جهت تولید قطعاتی كه نیاز به سری تراشی دارند همانند پیچ تنظیم شعله زیاد،‌شعله كم میله محور و . . .
البته از دستگاههای روسی نیز كه دارای برنامه تولید بوده و به صورت اتومات كاری كنند نیز می توان استفاده نمود. همچنین از دستگاههایی سری تراش را می توان از شركت صنایع ماشین افزار خراسان در مشهد كه در زمینه تولید این دستگاه ها فعالیت می نمایند تهیه نمود.

هـ) در تحت فرزكاری می توان از دستگاههای فرز روسی به تعداد 2 دستگاه استفاده نمود كه هر یك جهت انجام عملیات بر روی یك قطعه استفاه شود.
و) در قسمت تراشكاری: میتوان از دستگاههای تراش بتعداد 2 دستگاه استفاده نمود در این قسمت با توجه به نقشه و قطعات قالب آن جهت تولید انبوه ساخته شود.
1ـ دستگاه جوشكاری : جهت جوشكاری و اتصال تكه ها به یكدیگر
2ـ دستگاه برش ورق : جهت ورق با ضخامتهای متفاوت
3ـ دستگاه پرس تحت فشار دایكست : این دستگاه جهت قالب گیری پوسته مورد استفاده قرار می گیرد.
4ـ كوره ذوب فلز : جهت ذوب كردن آلومینیوم مورد نیاز برای قالب گیری پوسته می باشد. باید تا دمای –C 2000 باشد.

5ـ دستگاه تراش : جهت تراشكاری قطعات
6ـ دستگاه فرز : جهت فرز كاری برخی قطعات
7ـ دریل برقی كوچك : جهت سوراخكاری قطعات ظریف
8 ـ دریل برقی قدی ـ ‌اتومات : جهت سوراخكاری قطعات بزرگ
9ـ سنگ : جهت پرداخت سطوح
موارد (9ـ8ـ7ـ6ـ5) در قسمت قالبسازی كارخانه مورد استفاده قرار می گیرد.

10ـ دریل اتومات : این دستگاه در خط تولید جهت اسیجاد سطحی بهتر در پوسته ریخته گری شده مورد استفاده قرار می گیرد و هر دستگاه دارای 5 لیتر می باشد.
11ـ دستگاههای ماشین كاری : این دستگاهها چند منظوره بوده و جهت قلاوسیز كاری ، سته زدن،‌حدیده و . . بر روی پوسته در خط تولید مورد استفاده قرار میگیرد.
12ـ دستگاههای سری تراش : جهت انجام كارهای سری مورد استفاده قرار می گیرد.
13ـ دستگاه CNC : جهت انجام عملیات ماشینكاری پایانی و سوراخكاری كه باید دقیقا بر اساس اندازه های تعریف شده صورت پذیرد.
14ـ لیفتراك : جهت حمل و نقل در داخل كارخانه و بارها تا وزن 2 تن
15ـ دستگاه پرس : جهت پرسكاری قطعاتی مانند : انواع واشرهای فلزی،‌دستگاه بالا و پایین پیلوت و. . .
16ـ دستگاه نقطه جوش : جهت اتصال بولك بالا و پایین پیلوت

17ـ دستگاه كمپرسور : جهت تولید بار برای پیچ گوشتی های باری و كمپرس باد جهت تمیز كاری
18ـ كامپیوتر : در قسمتهای طراحی،حسابداری، انبار مورد استفاده قرار می گیرد.
19ـ پرینتر لیزری : در قسمت حسابداری و طراحی مورد استفاده قرار می گیرد.
20ـ دستگاه كنترل دبی : جهت بدست آوردن میزان فشار گاز در داخل شیر با معیارهای استاندارد
21ـ دستگاه سنجش میزان Co2 خروجی شیر : همان طوری كه از نامش پیداست جهت اندازه گیری میزان گاز Co2 كه از شیر خارج می شود مورد استفاده قرار می گیرد.
22ـ ترازوی دیجیتال : جهت بدست آوردن وزن واقعی قطعات.

23ـ پارچه اندازه گیری : جهت كالیبراسیون اندازه گیرها و اندازه گیری دقیق
24ـ دستگاه شات پلاست : جهت پرداخت كردن سطح پوسته و كفی شیر
25ـ پیچ گوشتی بادی شینانو : جهت سفت كردن سریع پیچ های تنظیم در خط تولید
26ـ دستگاه تست شمعك پیلوت : جهت تنظیم شمعك پیلوتها
27ـ دستگاه تست پیچ تنظیم شیر : این دستگاه جهت اندازه گیری مقدار گاز خروجی با توجه به چرخش پیچ تنظیم شیر مورد استفاده قرار می گیرد.
28ـ دستگاه تست میل محور : جهت تست میل محورهای پیچ تنظیم

29ـ آكواریوم شیشه : جهت جلوگیری از ورود گردوغبار هنگام گریسكاری بولكهای شیر كنترل
30ـ ساعت كارت زن : این دستگاه برای تامین زمان ورود و خروج پرسنل وهمچنین تامین حقوق هر یك از آنها وب رای كمك به بخش حسابداری مورد استفاده قرار می گیرد.
31ـ دستگاه لوله بر : برای برش لوله های فلزی و پلاستیكی مورد استفاده قرار می گیرد.

2-4- توضیحات در مورد زمین:
زمین مورد نظر برای كارخانه در شهرك صنعتی می باشد و می بایست مساحت آن بی شاز 4800 M2 باشد كه ترجیحا بهتر است ابعاد آن به صورت 80*60 m باشد.قیمت واحد در شهرك صنعتی 000/000/1 ریال در متر مربع می باشد قیمت كل برای 800/4 هزار ریال می باشد.مساحت (مترمربع) قیمت واحد(ریال) قیمت كل (هزار ریال)بیش از 4800 m2 000/000/1 000/800/4

2-5- توضیحات در مورد زمین:
مساحت زمین می بایست بیش از 4800 m2 می باشد قیمت واحد هر m2 100000 ریال بوده و كل هزینه آن 480000 هزار ریال می باشد.
حصار كشی : تعداد كار 280 M می باشد قیمت واحد هر متر 300000 ریال می باشد و كل هزینه آن 84000 هزار ریال می باشد.
آسفالت و پیاده رو سوزی : تعداد كار 800 m2 می باشد قیمت واحد آن 50000 ریال می باشد و كل هزینه ی برآوردی 40000 هزار ریال می باشد.
ایجاد فضای سبز ،‌روشنایی وغیره : تعداد كار 600 m2 می باشد و قیمت واحد آن 70000 ریال می باشد و كل هزینه مورد نیاز 42000 هزار ریال می باشد.
جمع كل هزینه مورد نیاز قسمت محوطه سازی 64600 هزار ریال می باشد.

2-6- ساختمان سازی :
سالن تولید : مساحت این قسمت 2600 m2 می باشد قیمت واحد آن 1000000 ریال در هر m2 است و هزینه برآوردی آن 26000000 هزار ریال می باشد.
انبار مواد اولیه : مساحت این قسمت 250 m2 می باشد. قیمت واحد آن 1000000 ریال بوده و كل هزینه برآوردی این قسمت 250000 هزار ریال می باشد.
انبار محصول : مساحت آن 200 m2 می باشد قیمت واحد آن 1000000 ریال در هر m2 می باشد و كل هزینه ی برآوردی این قسمت 200000 هزار ریال می باشد.
ساختمان اداری : مساحت این قسمت 140 m2 می باشد. قیمت واحد آن 70000 ریال بوده قیمت كل آن 98000 هزار ریال می باشد.
ساختمان نگهبانی : مساحت این قسمت 30 m2 میب اشد قیمت واحد جهت ساخت این قسمت 1000000 ریال می باشد و قیمت تمام شده ی آن 60000 هزار ریال می باشد.
كمپرسورخانه : مساحت آن 24 m2 می باشد قیمت واحد این قسمت 70000 ریال می باشد و قیمت تمام شده ی آن16800 هزار ریال می باشد.

جوشكاری : مساحت این قسمت 12 m2 می باشد. قیمت واحد آن 70000 ریال بوده و كل هزینه ی مورد نیاز 8400 هزار ریال می باشد.
وسائل حمل و نقل : یك عدد لیفتراك به قیمت 125000000 ریال و همچنین یك كمپرس 10 تن به قیمت 500050000 ریال و چهار عدد مینی بوس كه به طور كل 1000000 و كل هزینه این قسمت 1625000 هزار ریال می باشد.

سالن تولید : در این سالن خط تولید قرار می گیرد كه نوع ساختمان آن به صورت سوله بود. و ساخت آن 2600 m2 است كه قیمت واحد برای ساخت آن 000/000/1 می باشد و كل هزینه ی برآورد این قسمت 2600000 هزار ریال می باشد.

ـ انبار مواد اولیه : در این قسمت مواد اولیه ساخت نگهداری می شود ساختمان آن به صورت سوله بوده و مساحت آن 250 m2 می باشد قیمت واحد ساخت آن 1000000 ریال و كل هزینه ی برآوردی برای این قسمت 250000 هزار ریال می باشد.

ـ ساختمان اداری و سرویس : ساختمان اداری مخصوص رئیس شركت و حسابداری می باشد سرویسها مخصوص سرویسهای بهداشتی و رختكن می باشد مساحت كل این دو قسمت 140 متر مربع می باشد. ساختمان این قسمت به صورت آجری بوده قیمت واحد مساحت این قسمت ها در هر متر مربع 70000 ریال می باشد كه به صورت كلی 98000 هزار ریال برآورد می شود.

ـ ساختمان نگهبانی : این بخش مخصوص نگهبانی بوده و كنترل ورود و خروج كاركنان می باشد. مساحت این قسمت 30 متر مربع است . قیمت واحد جهت ساخت این بخشدر هر متر مربع 7000 ریال می باشد، كل هزینه ی برآوردی این قسمت 21000 هزار ریال می باشد.

دایكست : قسمت قالب گیری پوسته بوسیله قالبهای دایكست می باشد نوع ساختمان به صورت سوله است مساحت آن 60 متر مربع می باشد. قیمت واحد جهت ساخت این قسمت 100000 ریال می باشد و كل هزینه ی برآوردی این قسمت 60000 هزار ریال می باشد.

‌كمپرسور خانه : در این قسمت كمپرسور جهت تولید باد پیچ گوشتی های شینانو در خط تولید قرار م یگیرد نوع ساختان این قسمت آجری می باشد. مساحت آن 24 متر مربع
است. قیمت واحد برای ساخت این قسمت در هر متر مربع 70000 ریال می باشد و مساحت آن 24 متر مربع است وكل هزینه ی برآوردی این قسمت 16800 هزار ریال می باشد.
جوشكاری : این بخش جهت برش ورقها و جوشكاری مورد استفاده قرار می گیرد.ساختمان آن آجری می باشد مساحت آن 12 متر مربع است قیمت واحد جهت مساخت هر مترمربع آن 70000 ریال می باشد و كل هزینه ی برآوردی جهت ساخت ساختمان این بخش 8400 هزار ریال می باشد.‌جمع كل هزینه ی برآوردی برای قسمت ساختمان سازی 200/254/3 هزار ریال می باشد.

2-7- برق رسانی و آب رسانی:
برق مورد نیاز كارخانه از شركت توزیع برق تامین می گردد كه معادل با kw 200 می باشد قیمت هر kw 350 ریال می باشد كه با توجه به میزان برق مصرفی ماهیانه kw 16000 تعداد آن در حدود 5600 هزار ریال می شود.

2-8- آب رسانی:
آب مورد نیاز كارخانه از شركت آب و فاضلاب تامین می شود كه برای مصارف تمیز كاری بهداشتی خنك كردن قطعات تحت ماشینكاری و سری تراش مورد استفاده قرار می گیرد و ماهیانه در حدود 10000 m3 مصرف می شود كه با توجه به قیمت واحد آن كه هر مترمكعب 13 ریال می باشد قیمت برآوردی آب در هر ماه در حدود 130 هزار ریال می باشد.خاكبرداری و تسطیح : به دلیل وجود پرسهای سنگین در كارخانه می بایست خاكبرداری و كف سازی دقیق و محكمی صورت پذیرد.

2-8- محوطه سازی
تعداد خاكبرداری 4800 متر مربع می باشد كه قیمت واحد آن در هر متر مربع 100000 ریال است و كل هزینه ی برآورد شده برای این قشسمت 480000 هزار ریال می باشد.
حصاركشی : می بایست كل محیط كارخانه حصار كشی به صورت دیوار آجری باشد كه با توجه به ابعاد كارخانه 260 m حصاركشی لازم است قیمت واحد هر متر حصاركشی 300000 ریال می باشد و كل هزینه برآوردی برای این قسمت 84000 هزار ریال می باشد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله مقررات مالیاتی گروه شرکتها و کنسرسیوم در انگلستان در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله مقررات مالیاتی گروه شرکتها و کنسرسیوم در انگلستان در فایل ورد (word) دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله مقررات مالیاتی گروه شرکتها و کنسرسیوم در انگلستان در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله مقررات مالیاتی گروه شرکتها و کنسرسیوم در انگلستان در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله مقررات مالیاتی گروه شرکتها و کنسرسیوم در انگلستان در فایل ورد (word) :

مقدمه

تعاریف و اشکال ترکیب
انگیزه‌های اقتصادی برای ترکیب واحدهای انتفاعی
جایگاه قانونی موضوع در ایران
چشم‌انداز مقررات جدید مالیاتی
پیشنهاد و زمینه‌های رفع اشکالات
منابع

مقدمه:

مدتی است اصطلاحاتی چون هلدینگ، شرکتهای مادر و خواهر ، اصلی و فرعی،ادغام، ترکیب و تجزیه شرکتها در محیط تجاری در سطوح مدیریت و مالکیت، مورد توجه روزافزونی قرار گرفته و کارشناسان را نیز به‌تفکر در زمینه‌های شناسایی ساختار، تجزیه و تحلیل آثار اقتصادی و مالی، ارزیابی جایگاه قانونی خودو… واداشته است. در بسیاری از موارد، اصطلاحات یادشده درمانی شکلی برای رهایی از بندهای بوروکراسی اداری و حذف ستادهای گسترده در سازمانها و نهادهای غیرخصوصی محسوب می‌شود و یا طرفهای تجاری خارجی دارای این عنوانها موجب جلب توجه طرف ایرانی به ساختارهای مدیریتی آن می‌شود. در برخی موارد نیز آثار ترکیب و ادغام شرکتها و گروه شرکتها با بررسیهای دقیق کارشناسی ارزیابی شده، و بعضا” تحت شرایطی ساختار مورد نظر اعمال شده و یا به‌واسطه وجود موانع و ابهاماتی عملی نشده است.

طرح موضوعات فوق به هر دلیلی که باشد به علت نیاز به توجه و ارزیابی دقیق جوانب آن درسطوح مربوط، رو به عمومیت‌یافتن است. اما نبود جایگاه روشن و تعریف‌شده در قانون تجارت برای گروه شرکتها و کنسرسیوم و تعلق مالیاتهای سنگین در صورت به‌کارگیری موارد ادغام و ترکیب، از مهمترین موانع و باعث ایجاد ابهام است. در این راستا توجه به سیر تکاملی شرکتها در کشورهای پیشرفته می‌تواند شکل‌گیری ساختارهای مورد لزوم را سرعت بخشد.

.
در این مقاله کوشش خواهد شد با تمرکز بر بخش مقررات مالیاتی ساختارهای مالکیتی شرکتها، انگیزه‌های اقتصادی ترکیب در واحدهای تجاری به‌طور مختصر تشریح شود و موانع و ابهامات حقوقی در مقررات موجود ارزیابی گردد. از آنجا که اصلاحات اخیر قانون مالیاتها و به‌طور مشخص ماده 111 تا حدودی بخشی از موانع مالیاتی مربوط را مرتفع خواهد کرد، ضمن ارزیابی این اصلاحات، مقررات مالیاتی کشور انگلستان در زمینه گروه شرکتها و کنسرسیوم به‌عنوان نمونه‌ای با قدمت و پشتوانه غنی به‌منظور مقایسه و شناسایی نقاط‌ضعف موجود در ایران ارائه شده است. حاصل این مقایسه می‌تواند پیشزمینه‌ای باشد تا توجه مراجع ذیربط را در صدور احکام مالیاتی جلب کرده و شاید در اصلاحات دیگری که پس از گسترش تشکلهای مورد بحث ضرورت یابد، مفید واقع شود.

تعاریف و اشکال ترکیب:
ترکیب واحدهای تجاری عبارت است از اجتماع واحدهای تجاری جداگانه در چارچوب یک شخصیت اقتصادی که براثر اتحاد یک واحد با واحد دیگر یا در نتیجه کسب کنترل خالص داراییها و عملیات واحد دیگر، پدید می‌آید. کنترل در همین تعریف عبارت است از توانایی هدایت سیاستهای مالی و عملیاتی یک واحد تجاری به‌منظور کسب منافع اقتصادی از فعالیتهای آن.
ترکیب واحدهای تجاری به دلایل مختلف و به شیوه‌های گوناگون صورت می‌پذیرد. ترکیب می‌تواند:

از نظرمورد معامله: 1) حقوق مالکانه (سهام یا سهم‌الشرکه) و یا 2) خالص داراییهای یک واحد تجاری توسط واحد دیگر باشد،
ازنظر مابه‌ازای معامله:
1) صدور سهام جدید،
2) پرداخت وجه نقد و یا
3) سایر داراییها باشد،

ازنظر طرفین معامله بین:
1) سهامداران واحدها و یا
2) مدیران یک واحد تجاری و سهامداران واحد تجاری دیگر صورت گیرد، و

از نظر شخصیتهای حقوقی متضمن:
1) ایجاد یک واحد جدید برای کنترل واحدهای ترکیب شونده،
2) انتقال خالص داراییهای یک یا چند واحد ترکیب‌شونده به واحد تجاری دیگر و یا
3) انحلال یک یا چند واحد ترکیب‌شونده باشد.

ترکیب واحدهای تجاری ممکن است از طریق تحصیل ، به رابطه اصلی و فرعی منجر شود که در آن، تحصیل‌کننده، واحد تجاری اصلی و تحصیل‌شونده، واحد تجاری فرعی نامیده می‌شود.

ترکیب واحدهای تجاری ممکن است به ادغام واحدها منجر شود. ادغام معمولا” ممکن است به یکی از دو شکل زیر صورت پذیرد:
الف) داراییها و بدهیهای یک واحد تجاری به واحدهای تجاری دیگر انتقال یابد و واحد تجاری اول منحل شود .
ب ) داراییها و بدهیهای هر دو واحد تجاری به واحد تجاری جدیدی منتقل و هر دو واحد منحل شوند .

انگیزه‌های اقتصادی برای ترکیب واحدهای انتفاعی
در ترکیب واحدهای انتفاعی به شکل تحصیل سهام عادیِ سایر واحدها، خالص داراییهای آن واحدها تحت کنترل واحد خریدار قرار می‌گیرد. سهام عادی یک شرکت، معرف حق مالی دارندگان آن نسبت به خالص داراییهای آن شرکت است. انگیزه ترکیب واحدهای انتفاعی، عموما” افزودن ارزش واحدهاست. انگیزه‌هایی که به‌دنبال آثار پدیده هم‌افزایی به معنای فزونی ارزش یک مجموعه نسبت به مجموع ارزش اجزای متشکله آن است. مهمترین دلایلی را که به تصمیم‌گیری برای ترکیب واحدهای انتفاعی می‌شود می‌توان چنین برشمرد:

الف) در مواردی که دو شرکت با فرایند تولید مشابه ترکیب می‌شوند می‌توان انتظار داشت که برخی از هزینه‌های ثابت و سربارها و فعالیتهای تکراری حذف شود. این دلیل در ادغامهای افقی از اهمیت بیشتری برخوردار است.
ب) در مواردی که یک شرکت محصول شرکتی دیگر را به‌عنوان نهاده تولید، مصرف می‌کند هماهنگی مراحل ساخت در فرایند تولید به‌سهولت انجام می‌گیرد. بسیاری از ادغامهای عمودی به‌همین انگیزه صورت می‌گیرد.
پ) در برخی موارد با تحت کنترل درآوردن واحدی که به‌دلیل ناکارآمدی مدیریت ظرفیتهای بلااستفاده دارد، می‌توان با اعمال مدیریت کارآمد میزان بهره‌وری داراییها را افزایش داد.
ت) گاهی به‌منظور اجرای سیاستهای توسعه‌ای و با فرض در اختیاربودن منابع مالی مورد نیاز، تحصیل یک واحد موجود منطبق با هدفهای خریدار، صرفه‌جویی زمانی مهمی را در مقایسه با عملیات ایجاد واحد و نصب ماشین‌آلات و تأسیسات به‌وجود می‌آورد.

ث) در مواردی، تصمیمگیری برای ترکیب واحدهای انتفاعی با انگیزه کاهش ریسک و مخاطرات در محیط تجاری صورت می‌گیرد.
ج) ترکیب واحدها ممکن است موجب دستیابی سریعتر به منابع مالی، به‌کارگیری وجوه مازاد، کاهش هزینه‌های مالی و یا افزایش اعتبار گردد.
چ) گاهی دو یا چند واحد انتفاعی با اتحادی استراتژیک به‌منظور توسعه محصولات و خدمات جدید، ورود به بازارهای جدید منطقه‌ای و بین‌المللی و یا بهبود فرایندهای تبدیل منابع ترکیب می‌شوند.
ح) در مواردی یک شخصیت حقوقی به‌منظور افزایش بهره‌وری واحدهای عملیاتی تحت اداره خود، و فراغت از فرایند تصمیم‌گیری در سطوح عملیاتی و توجه ویژه و تخصصی به سطح استراتژیک، با برقراری روابط قانونی به‌جای ارتباط درون‌سازمانی و تجزیه شخصیتهای عملیاتی آنها را به شخصیتهای حقوقی مستقل تبدیل می‌کند.

علاوه بر موارد فوق، افزایش سود هر سهم به‌واسطه انتظارات نتایج مثبت در اثر هم‌افزایی و همچنین مزایا و صرفه‌جوییهای مالیاتی در ردیف انگیزه‌های ترکیب واحدها مطرح شده است.

درخصوص مزیتهای مالیاتی هر چند سوابق تاریخی اشاراتی به انگیزه اقدام به ترکیب دارد، لیکن اصولا” دلایل برشمرده شده، انگیزه‌های اولیه و اصلی برای تصمیمگیری به ترکیب واحدهای انتفاعی است و احکام خاص مالیاتی و به‌عبارت دیگر مزیتهای مالیاتی مربوط، تسهیل‌کننده انگیزه‌های فوق است. چه در غیاب مزیتهای مزبور، مقررات مالیاتی خود مانعی در به‌کارگیری مکانیزمهای ترکیب است که در بخشهای بعدی به آن اشاره خواهد شد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسی نقش بازاریابی در توسعه صنعت گردشگری در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله بررسی نقش بازاریابی در توسعه صنعت گردشگری در فایل ورد (word) دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی نقش بازاریابی در توسعه صنعت گردشگری در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسی نقش بازاریابی در توسعه صنعت گردشگری در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسی نقش بازاریابی در توسعه صنعت گردشگری در فایل ورد (word) :

چكیده:
بازاریابی شامل فعالیت هایی می شود كه در رابطه با رساندن خریدار و فروشنده به یكدیگر برای انجام معامله ، صورت می گیرد. بازار جهانگردی بر مبنای منطقه جغرافیایی ، تركیب جمعیتی ، نوع رفتار یا بر مبنای روان‌نگاری بخش بندی می شود. در آمیخته بازاریابی عوامل گوناگون كه بر تلاش ها ی بازار یابی اثر می‌گذارند به چهار گروه اصلی طبقه بندی می شوند كه عبارتند از: محصول، توزیع، قیمت و ترویج یا گسترش محصول (سیاستهای تشویقی).

برای اطمینان یافتن از اینكه همه تلاش ها در راه تأمین هدفهای كوتاه مدت و بلند مدت سازمان انجام شود باید برای بازاریابی خدمات ، برنامه هایی تهیه كرد. كار تهیه یك برنامه موفق بازار یابی با تجزیه و تحلیل عوامل محیطی شروع می شود و باید به عوامل اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی توجه كرد . در این راه باید روند بازار و روند رقابت را تجزیه و تحلیل نمود. در برنامه بازار یابی شیوه بخش بندی بازار ، هدفهای كوتاه مدت و استراتژیك و سرانجام برنامه های عملی برای تأمین هدف های مورد نظر مشخص می شود.

مقدمه : ایران دهمین كشور از نظر جاذبه‌های تاریخی،مذهبی وطبیعی برای جذب گردشگری شناخته شده است.در صورتی كه توریسم ایران در جهان جایگاه پایینی دارد به گونه ای كه در سال های پایانی قرن بیستم كمتر از نیم درصد از سهم بازار گردشگری را به خود اختصاص داده یعنی از هر 1000 گردشگر فقط 2 نفر ایران را انتخاب می كنند. و این نشان می دهد كه ایران هنوز در مرحله‌ی اكتشاف قرار دارد و برای بسیاری از گردشگران ناشناس است. تعداد گردشگران خارجی در ایران محدودند ، غالباً انفرادی و مراوده‌ی مردم محلی با گردشگران در سطح مطلوبی است. این مطلب به وضوح روشن می كند كه جهانیان هنوز ایران را نمی شناسند. در سال‌های اخیر شركت در نمایشگاه های بین المللی و شبكه‌ تلویزیونی كه جذابیت های گردشگری را برای خارجیان نمایش می دهد توانسته در شناساندن جاذبه های كشورمان تا حدی موثر باشد؛ اما متأسفانه در امر بازاریابی نه تنها سرمایه گذاری كافی انجام نگرفته بلكه سیاست های روشنی نیز تدوین نگردیده است؛ همچنین فعالیت های انجام شده غیر علمی و پراكنده بوده اند.

در این صنعت كالاها و خدمات متفاوتی از طریق عرضه كننده گان مختلف هر روز وارد بازار می‌شوند و همه در پی رقابت با یكدیگر هستند. در این میان جلب نظر گردشگر به خرید یكی از این خدمات و مهمتر از آن ایجاد رضایت مندی در او بسیار دشوار است. تقاضا یك گردشگر علاوه بر سلایق شخصی به مد ، پیشنهاد اطرافیان همچنین فصل سفر ، بستگی دارد. مقصود از بازاریابی ، فعالیت های است كه برای گرد هم آوردن خریدار و فروشنده انجام می شود.«باتلر» فرضیه ی چرخه ی عمر مقصد گردشگری را مطرح كرد.(1980 )او گفت كه خدمات گردشگری هم مانند سایر خدمات وكالاها چرخه ی عمر دارد وبازاریاب باید آن مرحله ومرحله‌ی بعد را شناسایی وبرنامه ریزی های لازم را انجام دهد.

چرخه ی عمر گردشگری به این تریب است :
1- اكتشاف exploration) :(تعداد گردشگران محدود ،به صورت انفرادی گردشگر سفر می كند، گردشگر زبان مردم مقصد را نمی داند ، مردم محلی از گردشگر استقبال می كنند، مراوده ، با گردشگران مردم محلی را خوشحال می‌كند.
2- مرحله مشاركت :(involvement) تعداد گردشگران اضافه می شوند، مردم از آثار مثبت ورود گردشگران سود می برند، مرد برای گردشگران تسهیلات رفاهی فراهم می‌كنند(اجاره منازل خود به آنها ) ، رابطه میزبان و مهمان هماهنگ و خوب است.
3- مرحله توسعه (development): رفتار مردم بومی تغییر می كند، سرمایه گذاری خارجی آغاز می شود، شكل و فضای منطقه تغییر می كند، بازار تخصصی می شود.

4- مرحله تثبیت (consolidation): به صورت انبوه جذب گردشگر داریم، شركت های مهم حاكمیت یافته و در آمده سرانه همچنین نرخ افزایش تعداد گردشگر ورودی كاهش می یابد.
5- ركود (Institutionalism): مقصد گردشگری شهرت می یابد، از مد می افتد ، مشكلات اجتماعی ، فرهنگی، زیست محیطی بروز می كند، سرمایه گذاران خارجی باز می گردند، شاید هتل‌ها و تسهیلات دیگری اجباراً پدید آیند.
6- افول و تجدید حیات (decline- rejuvenation) : اگر تجدید حیات صورت نگیرد و كالا و خدمات جدید ایجاد نشود ، امكانات گردشگری نو نگردد ، كم كم فقط خاطره‌ای از دوران شكوفایی در اذهان می ماند.

ویژگی های بازاریابی خدمات جهانگردی و گردشگری:
تا سال هایی قبل بازاریابی فقط ویژه كالا ها بود. امروزه بازاریابی خدمات گردشگری نیز جایگاه مهمی یافته و در حال پیشرفت می باشد. مهمترین ویژگی های این خدمات ناهویدا بودن آنها است. این ناملموس بودن خدمات گردشگری سطح عظیمی از عدم اطمینان را در خرید خدمات ایجاد می‌كند. خریدار پیش از خرید و استفاده نمی تواند آن چه خواهد خرید را آزمایش كند. چون هر انسانی با انسان دیگر متفاوت است و گردشگر خود كلیدی ترین عنصر در بازاریابی گردشگری است. پدیده‌ی عدم اطمینان مهمترین مطلبی است كه گردشگران را در خرید خدمات آزار می دهد؛ آنها دقیقاً نمی دانند كه چه می‌خرند؟ آیا همان چیزی هست كه می خواهند؟ و بازایاب موفق كسی است كه این اطمینان را در مشتریان خود بوجود بیاورد . همین موارد است كه این نوع بازاریابی را دشوار ،متفاوت و پیچیده می كند.

یك گردشگر برای خرید خدمات از مدت‌ها پیش برنامه ریزی كرده همچنین محل سفر و مكان اقامت را رزرو می كند. ممكن است در آینده هنگامی كه قصد انجام سفر را دارد،با زمان تصمیم گیری احساس متفاوتی داشته باشد. خدمات گردشگری در زمان تولید به مصرف می رسند و چون در این نوع خدمات روابط فرد با فرد بسیار دارای اهمیت است و رضایتمندی نقش مهمی را بازی می كند، كیفیت خدمات شاید حتی به دقیقه هم قابل تغییر باشد برای مثال یك گارسون هنگامی كه خسته شده با مهمان خوب رفتار نمی كند، یك راهنمای آثار تاریخی در اثر شرایط روحی نا مناسب پاسخگوی خوبی نیست ، و البته ممكن است كه چند دقیقه پیش یك گردشگر دیگر در شرایط كاملاً متفاوت با این افراد ملاقات كرده، وتجربه متفاوتی را كسب كرده باشد.

در این صنعت با تغییرات تقاضا ، عرضه را نمی توان تغییر داد . افزایش ظرفیت عرضه خدمات گردشگری به زمان نیاز دارد و از آنجا كه خدمات گردشگری در زمان تولید، به مصرف می رسد فشارهای زیادی را به عرضه كنندگان وارد می كند،.همان طور كه گفته شد بازاریابی خدمات ویژگی های خود رادارد،كریستفر لاولاك ولارن رایت در كتاب خود تحت عنوان “اصول بازاریابی وخدمات”می نویسد: كه بازاریابی خدمات 7 ویژگی داردكه عبارتند از :نامحسوس بودن،متغییر بودن،غیر قابل تفكیك بودن ،غیر قابل ذخیره بودن،قابلیت ارزیابی دشوارتر ، اهمیت زمان وكانال های توزیع متفاوت.

آمیخته بازاریابی جهانگردی((Tourism Marketing Mix:
1price)-) قیمت گذاری.2-(product) تولید. 3-(people): شامل خریداران، مصرف كنندگان،وتمام نیروهای انسانی كه به طور مستقیم وغیر مستقیم ارتباط با خدمات گردشگری عمل می كنند می‌شود 4-promotion and education) ):انوا ع تبلیغات و فعالیت های ترغیبی وآموزشی را در بر می گیرد. 5-(( place and time: مكان و موقعیت، كانال های توزیع(زمان ومكان عرضه رامشخص می كند) 6- (evidence physical): وضعیت فیزیكی (دكور داخلی اتاق ها در هتل ،ظاهر ساختمانها،وضع ظاهری شهرها).

7- ((processes: فرآیند تعیین سیاست های عرضه خدمات 8-((productivity and quality: تمام فعالیت هایی كه برای با لا بردن كیفیت كالا وخدمات ،موثر بودن ویافتن توانهای بالقوه انجام می‌گیرد.9-packaging) ) همه اجناس،توانایی ها وتولیدات موجود ،باید درجهت حمایت از تولید جدید پیش وپس از ارائه آن به بازار، استفاده شوند.

تقسیم بازار(market segmentation )واستراتژیهای حاكم بر آن:
انسانها متفاوتند و سلایق آنها نیز با یكدیگر فرق دارد.تقسیم بازار دقیقا‌ًِ به همین دلیل صورت می‌گیرد و سعی میكند نیازهای متفاوت مشتریان را كشف كرده ،تولیدات و سرویسهای خدماتی را بر آن اساس ارائه كند.این تقسیم بندی براساس جغرافیاgeographic))،جمعیت شناسی(demographic)،روانشناسی psychographic)) صورت می گیرد.از جمله فواید آن یافتن پتانسیل های بازار،طراحی تولیدات بر طبق نیاز مشتری و ایجاد رضایت در او است. استراتژیهای تقسیم بندی بازار هدف:1)بازاریابی انبوه و پرهیز از محدود كردن بازار 2)تمركز یافتن بر روی یك بازار مشخص و حمله به آن به صورت تهاجمی.

اهمیت گسترش صنعت جهانگردی در ایران:
جهانگردی در زمان كنونی مجموعه‌ای از تمایلات و حركت است. دسترسی یافتن به امكانات و توانایی های مالی بیشتر مسافرت توده های مختلف را امكان پذیر ساخته است. تكنولوژی های نوین مثل خطوط هواپیمایی، كامپیوتر آدم آهنی و ارتباطات ماهواره‌ای موجب شده كه در سده‌ی بیستم شیوه‌ی زندگی، كار و بازی همچنین تفریح افراد دگرگون شود، همچنین موجب شد، كه به دلایل متعدد بر میزان مسافرت، گردش ، و جهانگردی افزوده گردد. در نتیجه موجب افزایش زمان تفریح و اوقات بیكاری گشت . امروزه جهانگردی به صنعتی پر درآمد مبدل شده و در برخی از كشورها ، مهمترین منبع درآمد را همین صنعت تشكیل داده است. كشورمان در شرایطی جایگاه پایینی را در این صنعت دارد كه ظرفیت های بالقوه آن، بر همگان مشهود است.

برخی از كشور های مسلمان در امر جذب گردشگری در چند ساله اخیر بسیار موثر عمل كرده و شاهد نتایج مطلوبی بوده اند به گونه‌ای كه تركیه در سال 2001 ، درآمدی 2/8 میلیارد دلاری را در این صنعت كسب كرده همچنین شاهد پیشرفت تونس، سوریه، امارات متحده عربی و مالزی نیز هستیم. برای پیشرفت كشورمان در این امر نیازمند به بهبود وضعیت زیر ساخت ها و مسائل زیر بنایی این صنعت هستیم. همچنین برنامه ریزی اصولی ، مدیران برجسته و دانا ، فرهنگ سازی و آموزش، و بازاریابی در توسعه‌ی این صنعت می توانند هر یك به نوبه‌ی خود موثر باشند.

در كشورما نسبت به 40 سال گذشته گروه سنی 24-15 سال نزدیك به 5 برابر افزایش یافته و نسبت آنها به كل جمعیت حدود %21 است ، در سال 1385 جمعیت گروه سنی 25- 20 ساله به شدت افزایش یافته است (سازمان ملی جوانان 1381). این افزایش در قسمت های بالایی هرم سنی جمعیت جوان به معنای تقاضای بیشتر برای اشتغال می باشد. با این تفاسیر اهمیت توسعه‌ی این صنعت در كشورمان كاملاً مشهود است. و چه بهتر است كه دولت مردان با پژوهش و تحقیق بیشتر، مدیرانی آموزش دیده و تخصص، زمینه را برای توسعه‌ی این صنعت فراهم كنند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله اوراق بهادار استصناع در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله اوراق بهادار استصناع در فایل ورد (word) دارای 44 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله اوراق بهادار استصناع در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله اوراق بهادار استصناع در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله اوراق بهادار استصناع در فایل ورد (word) :

چكیده
نظر به ممنوعیت و الغای بهره در اقتصاد اسلامی و به تبع آن تغییر قانون عملیات بانكی ایران، عملكرد سیاست بازار باز كه بر خرید و فروش مبتنی است، كارایی نداشته و اساسی‌ترین ابزار سیاست پولی برای كنترل نقدینگی از اختیار بانك مركزی خارج شد.

اوراق بهادار استصناع می‌تواند ابزاری جایگزین برای اوراق قرضه تلقی شود و بانك مركزی می‌تواند با خرید و فروش این اوراق در بازار اولیه و ثانویه و با اعمال سیاست‌های پولی مناسب، به اهدافی نظیر ایجاد اشتغال، تثبیت سطح عمومی قیمت‌ها، بهبود موازنه پرداخت‌های خارجی و رشد اقتصادی دست یابد. مقاله حاضر ضمن تبیین عقد استصناع و بیان ماهیت آن از نظر فقهی به تصحیح آن پرداخته، سپس كیفیت به‌كارگیری آن در اقتصاد كشور و چگونگی به‌كارگیری بانك مركزی از اوراق استصناع برای اهداف اقتصادی را تبیین می‌كند.

مقدمه

یكی از مهم‌ترین وظایف نظام بانكی كنترل و هدایت متغیرهای اساسی اقتصاد كلان از طریق اجرای خردمندانه سیاست‌های پولی و تنظیم عرضه پول است. قانون عملیات بانكی بدون ربا نیز بر سامان‌دهی، كنترل و هدایت گردش پول و اعتبار به‌عنوان وظیفه نظام بانكی تأكید دارد. بانك‌های مركزی برای اجرای سیاست‌های پولی و دستیابی به اهدافی نظیر دستیابی به رشد و اشتغال و تثبیت سطح عمومی قیمت‌ها و بهبود بخشیدن به موازنه پرداخت‌های خارجی ابزارهای متفاوتی چون عملیات بازار باز، تغییر نرخ ذخیره قانونی، تغییر نرخ تنزیل مجدد در اختیار دارند.

با الغای بهره در اقتصاد اسلامی و به تبع آن، تغییر قانون عملیات بانكی ایران، ابزارهای مبتنی بر بهره نظیر اوراق قرضه به‌طور طبیعی کاربرد ندارد. حال این پرسش مطرح می‌شود كه آیا ابزارهای دیگری مطابق با قانون عملیات بانكی بدون ربا می‌توان مطرح کرد كه مشكل حقوقی اوراق قرضه را نداشته و در عین حال از كارایی مطلوبی بهره‌مند باشد.

مقاله در صدد است اوراق بهادار استصناع، را به‌صورت ابزاری مناسب برای اعمال سیاست پولی به‌وسیله بانك مركزی مطرح کند بدین معنا كه دولت، بانك‌ها یا مؤسسه‌ها و نهادهای مالی و اعتباری می‌توانند با انعقاد قراردادهای مربوط به تولید كالای خاص یا احداث طرح و پروژه‌های ویژه، اوراق بهادار استصناع را با سررسید مشخص در اختیار پیمانكار یا سازنده بگذارند و این اوراق ابتدا در بازار اولیه و سپس در بازار ثانویه با مجوز بانك مركزی قابل خرید و فروش باشد و بانك مركزی بتواند با خرید و فروش این اوراق در بازار، سیاست‌های پولی موردنظر را برای تنظیم حجم نقدینگی اعمال کند.

این مقاله به مباحثی نظیر معنای استصناع، ماهیت عقد استصناع، اوراق استصناع، چگونگی ابزارسازی با این عقد، بازار اولیه و ثانویه اوراق استصناع، چگونگی كاركرد آن در جهت سیاست پولی و عملیات بازار باز و ; می‌پردازد و در صدد است این ابزار را در چارچوب عملیات بانكی بدون ربا مطرح کند و نظام بانكی كشور را یك گام به جلو برد، و تا حدودی از محدودیت‌های پیش‌رو بكاهد و اهداف موردنظر سیاست‌های پولی منطبق با فقه اسلامی را تا حدّ امكان عملی سازد.

معنای استصناع
استصناع در لغت از ماده صنع و بر وزن استفعال به معنای طلب احداث یا انجام كاری است. ابن‌منظور در لسان العرب ذیل ماده صنع می‌گوید:
و استصنع الشی: دعا الی صنعه (ج 7، ص 420).
در اصطلاح، معانی گوناگونی برای آن ذكر شده است. برخی استصناع را توافق با صاحبان صنایع برای ساختن شی‌ء معیّن دانسته (هاشمی شاهرودی، 1378: ص3) و برخی به جای كلمه استصناع از عقد استصناع سخن به میان آورده و گفته‌اند:
مراد از عقد استصناع یا قرارداد سفارش ساخت این است كه كسی به نزد صنعتگر بیاید و از او بخواهد كه تعدادی از كالاهایی را كه می‌سازد، به ملكیت او در آورد. در عین حال، قراردادی میان این‌دو به امضا می‌رسد كه صاحب صنعت تعداد مورد توافق را برای وی بسازد و قیمت آن‌ را دریافت دارد (مومن، 1376: ص 201).

زرقا نیز در تعریف استصناع گفته است:
استصناع خرید چیزی است به قیمت معین كه طبق ویژگی‌های مورد توافق در زمان آینده ساخته یا احداث می‌شود، به بیان دیگر، موضوعی كه عقد استصناع درباره آن منعقد می‌شود. غالباً در زمان عقد موجود نیست؛ ولی توسط سازنده یا پیمانكار در آینده ساخته می‌شود (زرقا، 1380: ص 121).

گرچه در تعاریف پیشین برخی كلمات وجود دارد كه قلمرو استصناع را محدود می‌كند، به‌نظر می‌رسد برخی قیدها، قیدهای مصادیق است و ماهیت استصناع فراتر از آن قرار دارد. در تعریف اوّل، توافق با «صاحبان صنایع» ذكر شده است؛ ولی در ماهیت استصناع مطمئناً این قید نیست. این قرارداد می‌تواند با صاحبان صنایع یا واسطه‌هایی كه با صاحبان صنایع در ارتباطند منعقد شود. همچنین می‌توان گفت مقصود از شی‌ء فقط كالا نیست و خدمت هم می‌تواند مورد عقد استصناع قرار گیرد. با این نگاه می‌توان پروژه تحقیقاتی و مطالعاتی كه كار خدماتی و تولید كالا به معنای اقتصادی آن است نیز در قالب این عقد قابل توافق باشد. همچنین می‌توان عقد استصناع را از حالت قرارداد بین دو طرف حقیقی درآورد و طرفین قرارداد را اعم از افراد حقیقی و حقوقی قلمداد کرد.

با توجه به ملاحظات پیشین، استصناع را به‌صورت ذیل می‌توان تعریف کرد:
استصناع یا قرارداد سفارش ساخت، قراردادی بین دو شخص حقیقی یا حقوقی مبنی بر تولید كالایی خاص یا احداث طرح ویژه است كه در آینده ساخته و قیمت آن نیز در زمان یا زمان‌های توافق شده به‌صورت نقد یا اقساط پرداخت شود.

با توجه به این تعریف، دامنه عقد استصناع بسیار گسترده خواهد بود و شامل سفارش ساخت كالاهای بی‌شمار نظیر فرش، خانه، خودرو، كشتی، هواپیما و طرح‌ها و سفارش احداث شركت‌های كوچك و بزرگ و حتی احداث شهرك‌ها و مجموعه‌های بزرگ صنعتی و طراحی یك پروژه یا اصلاح ساختار یك تشكیلات و ; می‌شود.

عقد استصناع عقد مستحدث و جدیدی نیست؛ بلكه از گذشته‌های دور این عقد مطرح بود و فقیهان بزرگوار بعضی از احكام فقهی آن‌ را نیز مطرح کرده‌اند. شیخ طوسی در الخلاف (طوسی، 1411ق: ج 3، ص 215) و المبسوط ( همان، بی‌تا: ج2، ص194) و شافعی در الام (شافعی، 1388ق: ج 3، ص 116) و سرخسی در المبسوط (سرخسی، 1406ق: ج 12، ص 139) عقد استصناع را مطرح و درباره جواز یا عدم جواز آن مباحثی را آورده‌اند؛ گرچه موضوعات مورد استصناع در گذشته محدود و فقط شامل سفارش ساخت اشیایی نظیر چكمه، كفش، ظروف چوبی و رویی و آهنی و; بوده است.

ماهیت عقد استصناع
آیا این عقد در چارچوب حقوقی عقدهای متعارف نظیر بیع، اجاره، جعاله، سلم و; قرار می‌گیرد یا این‌كه عقد مستقلی است؟ اگر در چارچوب عقدهای متعارف بگنجد، طبیعی است که احكام همان عقود بر این عقد نیز بار می‌شود و اگر عقد مستقلی شمرده شود. چارچوب‌هایی كه عقلا برای آن عقد در نظر می‌گیرند و بدان عمل می‌كنند، مادامی كه با حكمی از احكام اسلام مخالفتی نداشته باشند، به‌طور کامل مورد پذیرش است.

در این زمینه كلام آیت‌الله مؤمن را به اختصار از مقاله او نقل می‌كنیم:
عقد استصناع آن‌گونه كه در دنیای واقعی تحقق می‌یابد به سه صورت ذیل است:
أ. گاهی پس از گفت‌و‌گوهای لازم میان طرفین قراردادی امضا می‌شود كه مطابق آن، سازنده مقداری از مصنوعات خود را به ازای قیمت مشخص به ملكیت سفارش‌دهنده در می‌آورد و سفارش‌دهنده هم این ملكیت را می‌پذیرد. در این‌صورت، تملیك و تملك قطعی و بدون حالت انتظار صورت می‌گیرد.

در این مورد، تفاوتی بین این قرارداد و بیع ملاحظه نمی‌شود، جز این‌كه آن كالای مورد معامله، ساخته نشده و خریدار شرط كرده است كه فروشنده آن ‌را بسازد و تحویل دهد و انضمام این شرط باعث خارج‌شدن قرارداد از حقیقت آن یعنی بیع نمی‌شود؛ زیرا حقیقت بیع گسترده است و نمی‌توان خالی‌بودن از این شروط را در آن شرط دانست؛ پس مفهوم بیع بر آن منطبق می‌شود و باید تمام شرایط درستی بیع را دارا باشد. خواه شرایط خود عقد باشد و خواه شرایط عوضین و یا شرایط فروشنده و خریدار؛ بنابراین، اگر كالای مورد سفارش، موضوعی جزئی باشد، نظیر سفارش ساخت كشتی مشخصی كه مقداری از آن ساخته شده است، این سفارش در حقیقت فروختن كالای موجود است مشروط بر این‌كه مقدار باقی بدان ضمیمه شود.

این نوع معامله بیع است؛ البته به شرط این‌كه خصوصیات مشخص باشد. نظیر این‌كه سفارش‌دهنده شرط كند كه سازنده باید ساخت آن كشتی را با خصوصیات معّین به اتمام برساند؛ اما اگر كالای مورد سفارش امری كلّی باشد، مصداق بیع سلم خواهد بود كه طبق نظر مشهور فقیهان، تمام شرایط بیع سلم از جمله دریافت قیمت پیش از متفرق‌شدن فروشنده و خریدار از مجلس عقد در این قرارداد نیز باید موجود باشد؛ اما اگر تمام قیمت در مجلس و پیش از متفرق‌شدن طرفین پرداخت نشود گرچه عنوان سلم بر آن صدق نمی‌كند، باعث باطل‌شدن این قسم از عقد نمی‌شود؛ زیرا با صدق عنوان بیع بر این معامله و اطلاق آیه «احل الله البیع» بر آن، حكم صحت عقد بار می‌شود.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله مفاهیم اصلی و روشهای استهلاك در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله مفاهیم اصلی و روشهای استهلاك در فایل ورد (word) دارای 165 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله مفاهیم اصلی و روشهای استهلاك در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله مفاهیم اصلی و روشهای استهلاك در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله مفاهیم اصلی و روشهای استهلاك در فایل ورد (word) :

تعریف استهلاك :
استهلاك را به كاهش فایده یك قلم یا یك نوع دارایی ثابت بر اثر عواملی چون مرور زمان، فرسای ناشی از كار و نابابی تعریف كرده اند.

قانون تجارت، پایین آمدن ارزش دارایی ثابت را كه در نتیجه استعمال، تغییرات فنی و یا علل دیگر حادث شود موجب استهلاك دانسته است، و در قانون مالیاتهای مستقیم آن قسمت از دارایی ثابت كه بر اثر استعمال یا گذشت زمان یا سایر عوامل بدون توجه به تغییر قیمتها تقلیل می یابد قابل استهلاك تشخیص شده است. ولی مفهوم و تعریف استهلاك در حسابداری دقیق تر و مشخص تر است. در عرف حسابداری، سرشكن كردن و تخصیص دادن بهای تمام شده دارایی ثابت را به طریقی معقول و منظم بر دوره های استفاده از آن استهلاك می نامند. بهای تمام شده معمولاً در طول مدت استفاده از دارایی، ثابت می ماند، بطوری كه در پایان عمر مفید دارایی، مجموع اقلامهای استهلاك دوره های استفاده از آن برابر می شود بابهای اولیه منهای ارزشی كه برای دارایی اسقاط در نظر گرفته شده است.

در تعریف، دو شرط معقول و منظم بودن روش استهلاك كافی تشخیص داده شده است. مراد از معقول آن است كه روش استهلاك با فواید حاصل از دارایی در مدت بهره برداری از آن رابطه داشته باشد و شرط دوم حكایت از این می كند كه روش مورد استفاده از نظم و ترتیبی منطقی برخوردار باشد.

بنابر توضیح بالا، حسابداری استهلاك به روشی اطلاق می شود كه بر اساس آن بهای تمام شده دارایی ثابت، منهای ارزش اسقاط آن، بر مدتی كه عمر مفید آن برآورد می شود به طریقی معقول و منظم سرشكن شود. به این تعبیر، منظور از هدف استهلاك، سرشكن كردن و تخصیص بهای تمام شده است و نه تعیین ارزش دارایی.

ماهیت استهلاك
بهای تمام شده اموال، ماشین آلات و تجهیزات یعنی اقلام مختلف دارایی را می توان در حكم پیش پرداختی بلند مدت تلقی كرد كه بابت استفاده ای كه در آینده از آنها خارج خواهد شد قبلاً تادیه و مانند سایر پیش پرداختها ابتدا به عنوان دارایی قلمداد می شود و به تدریج كه از عمر مفید یا عمر اقتصادی مال كاسته می گردد استهلاك آن منظمناً به صورت هزینه به عملیات واحد اقتصادی تخصیص می یابد.

در صورت سود و زیان استهلاك بر اساس ماهیت و مورد استفاده از مال به یكی از سه عنوان هزینه فروش، هزینه اداری و یا هزینه ساخت كالای فروش رفته ارائه می شود. در واقع، استهلاك از دو طریق بر صورت سود و زیان اثر می گذارد: یكی آن كه مستقیماً به بدهكار حساب هزینه منظور و سبب افزایش آن می شود مانند هزینه استهلاك خودروهایی كه مورد استفاده دایره فروش كالا قرار می گیرد و طبعاً به شكل هزینه فروش انعكاس پیدا می كند، دیگر استهلاك ماشین آلات كارخانه كه به صورت قسمتی از بهای تمام شده كالا ثبت و پس از فروش كالا به بدهكار حساب بهای تمام شده كالای فروش رفته منظور می گردد. بدیهی است آن قسمت از استهلاك كه در بهای كالا فروش نرفته باقی می ماند مادام كه كالا موجود است به عنوان دارایی (موجودی كالا) محسوب می شود. به بیان دیگر، این نوع استهلاك یعنی استهلاك ماشین آلات تولیدی، درآمد دوره مالی را تا آن حد می كاهد كه از حساب بهای كالای موجود به حساب بهای تمام شده كالای فروش رفته، انتقال یابد.

انواع استهلاك :

در حسابداری استهلاك به دو نوع كلی تقسیم كرده اند:

1 – استهلاك به معنای اعم حكایت از تخصیص بهای تمام شده داراییها به دوره های مختلف استفاده از آنها می كند. به این ترتیب، هزینه استهلاك در مقابل درآمد هر دوره به حساب منظور می گردد. چون در عمل، این نوع استهلاك به مراتب بیش از نوع دوم آن دیده می شود، تعریفی كه معمولاً برای استهلاك می آورند ناظر بر این مورد است. استهلاك در این مفهوم، خود به دو گروه زیر تقسیم می شود: 

الف: استهلاك داراییهای مشهود یعنی داراییهای كه وجود خارجی دارند مانند اموال، ماشین آلات و تجهیزات.
ب: استهلاك داراییهای نامشهود كه موجودیت مادی ندارند مانند حقوق طبع، اختراع و امتیاز.

2 – نوع دوم استهلاك كاهش منابع طبیعی است مانند انواع معادن كه در نتیجه استخراج از مقدار ذخیره آنها كاسته می شود و وجه افتراق آن با نوع قبلی در این است كه گذشت زمان و كاربرد اموال، ماشین آلات و تجهیزات از ارزش آنها می كاهد در حالی كه استهلاك منابع طبیعی با كاهش مقدار (و نه لزوماً كاهش كیفیت) آنها ملازمه دارد.
در مباحث آینده هر جا اصطلاح استهلاك بدون ذكر نوع آنها بكار برود، مراد استهلاك داراییهای مشهود است كه بیش از سایر انواع دیده می شود.

علل استهلاك :
علل استهلاك را می توان به شرح زیر طبقه بندی كرد:
عوامل فیزیكی عوامل كاربردی
1 – فرسودگی ناشی از استعامل 1 – عدم كفایت
2 – گذشت زمان 2 – نابابی كه تعویض  زودرس را هم در بر می گیرد.
3 – پوسیدگی و زنگ زدگی
توجه كنید كه در بالا، تغییر ارزش دارایی در بازار در زمره علل استهلاك منظور نشده است.
عوامل سه گانه فیزیكی مرتباً بر داراییهای مشهود اثر می گذارند و از عمر مفید آنها می كاهند. ولی وقوع دو عاملی كه زیر عنوان عوامل كاربردی آمده است كمتر مورد پیدا می كند. عدم كفایت از آن ناشی می شود كه گسترش فعالیت موسسه ای موجب آن گردد كه وسیله تولید اگر به حداكثر گنجایش هم بكار افتد نتواند پاسخگوی تقاضا باشد.

در واقع، در كار آن نقص و كاهشی از آنچه به هنگام خرید انتظار می رفت دیده نمی شود ولی اكنون به حد كافی كارآئی ندارد.

نابابی ممكن است به این علت حادث شود كه پیشرفتهای تكنولوژی سبب كهنه شدن ماشین آلات و طرز كار آنها و كاهش و یا از بین رفتن تقاضا برای محصولات و خدمات گردد.

تعویض زودرس به هنگامی ضرورت می یابد كه ماشین آلات جدیدی ابداع كنند كه خدمات بهتری عرضه نماید و سبب انصراف از كاربرد نوع قدیمی موجود شود.
در حسابداری استهلاك، كلیه عوامل قابل پیش بینی كه موجب محدودیت فایده اقتصادی دارایی می گردد مورد بحث واقع می شود. سرشكن كردن بهای تمام شده یا بهای تحصیل مال بر ادوار مختلف استفاده از آن بر اساس عوامل فیزیكی و عوامل كاربردی هر دو صورت می گیرد. ولی باید گفت در حسابداری استهلاك بدواً توجه معطوف به عواملی می شود كه بطور پیوسته و مداوم بر مال اثر می گذارند. نسبت به رویدادهای غیرمترقبه و پیش بینی نشده مانند طوفان، سیل، تغییر ناگهانی در تقاضای محصول و از مد افتادگی شدید اموال می باید به ترتیبی خاص عمل كرد. مثلاً پیش آمد آتش سوزی كه منجر به بستن حساب دارایی سوخته و روزمره صورت می گیرد و ارتباطی با طرز عمل استهلاك پیدا نمی كند. تنها استهلاك انباشته تا بروز آتش سوزی در تعیین مبلغ خسارت موثر واقع می شود.

همچنین خط مشی موسسه نسبت به تعمیر و نگهداشت اموال بر عمر مفید آنها اثر می گذارد. طبعاً صرفه جویی در تعمیر و نگهداشت موقتاً از هزینه می كاهد ولی ممكن است عمر مفید مال را كوتاه كند و مآلاً موجب افزایش هزینه استهلاك گردد.

بر اموالی كه موقتاً بدون استفاده افتاده اند و یا پیش بینی می شود كه در آینده به كار آینده كماكان استهلاك تعلق می گیرد زیرا عوامل فیزیكی و كاربردی استهلاك كه سرانجام موجب كاهش فایده اقتصادی آنها می شود همچنان تاثیر می گذارند.

ارزش آن دسته از داراییها كه انتظار نمی رود از آنها دیگر بار استفاده شود می باید برابر پیش بینی آنچه از فروش آنها حاصل خواهد گردید و آن را اصطلاحاً ارزش خالص بازیافتنی می نامند، تقلیل می یابد. اموال بدون استفاده را می یابد در حساب خاصی، جزء داراییها، نگهداری كرد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله حسابداری پیمان های بلند مدت در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله حسابداری پیمان های بلند مدت در فایل ورد (word) دارای 49 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله حسابداری پیمان های بلند مدت در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله حسابداری پیمان های بلند مدت در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله حسابداری پیمان های بلند مدت در فایل ورد (word) :

مقدمـه
پیمانكاری حسابداری پیمان های بلند مدت:

فعالیتی گسترده است كه حوزه‌های متنوعی مانند سد سازی، راه‌سازی، ساختمان سازی، تاسیسات نفت و گاز و خدمات را پوشش می‌دهد. فرآیند پیمانكاری دارای جزئیات فنی زیادی است كه از تهیه اسناد مناقصه شروع می‌شود و تا تحویل قطعی كار به كار فرما ادامه می‌یابد.
مهم‌ترین مسئله حسابداری برای پیمانهای بلند مدت زمان شناسایی درآمد و سود و یا به عبارت دیگر تخصیص درآمدها و هزینه‌های پیمان به دوره‌هایی است كه در آن دوره‌ها عملیات موضوع پیمان اجرا می‌شود.

اجرای یك پیمان توسط پیمانكار ممكن است در دوره‌های حسابداری مختلف واقع شود اگر پیمانكار درآمد پیمان را پس از تمكیل پیمان شناسایی كند و در طول اجرای پیمان از شناسایی درآمد خودداری كند صورت سود و زیان پیمانكار در دوره اجرای پیمان، نتایج عملكرد را متناسب با كار انجام شده نشان نمی‌دهد.
استاندارد حسابداری شماره 9 برای حسابداری پیمان‌های بلند مدت در صورت‌های مالی پیمانكار بكار گرفته می‌شود و برای حسابداری در صورت‌های كارفرما كاربرد ندارد. كارفرما برای حسابداری دارایی در جریان ساخت معمولاً از ضوابط استاندارد حسابداری شماره 11 (داراییهای ثابت مشهود) و شماره 8(موجودی مواد و كالا) تبعیت می‌كند. اگر چه به عنوان استاندارد«پیمان بلند مدت» است و به طور معمول پیمان بلند مدت بیش از یكسال به طول می‌انجامد. اما الزامات استاندارد برای پیمانهای كه مدت آن از یك سال كمتر است نیز كاربرد دارد.

تعـاریف:
پیمان بلند مدت: پیمانی است كه برای طراحی، تولید یا ساخت یك دارایی منفرد قابل ملاحظه یا ارائه خدمات منعقد می‌شود و مدت زمان لازم برای تكمیل پیمان چنان است كه فعالیت پیمان در دوره‌های مالی متفاوت قرار می‌گیرد.
پیمان مقطوع: پیمان بلند مدتی است كه به موجب آن پیمانكار با یك مبلغ مقطوع برای كل پیمان یا یك نرخ ثابت برای هر واحد موضوع پیمان كه در برخی موارد ممكن است بر اساس مواردی خاص مشمول تعدیل قرار گیرد توافق می‌كند.

پیمان امانی (پیمان با حق‌الزحمه مبتنی بر مخارج): پیمان بلند مدتی است كه به موجب آن مخارج قابل قبول یا مشخص شده در متن پیمان به پیمانكار تادیه و درصد معینی از مخارج مزبور یا حق‌الزحمه ثابتی نیز به پیمانكار پرداخت می‌شود.
صورت وضعیت: صورتحسابی است كه وضعیت كارهای انجام شده را، از ابتدای كار تا تاریخ صورت وضعیت، به صورت انباشته نشان می‌دهد و به طور ادواری (معمولاً ماهانه) برای كارفرما فرستاده می‌شود.
تعدیل قرارداد: تعدیل قرار داد اولیه به گونه‌ای كه شرایط آن بدون افزودن شرط جدیدی تغیر می‌یابد.
ادعاها: مبالغ مازاد بر مبلغ قرارداد كه پیمانكار به دلیل تاخیر كارفرما، اشتباه در تعیین مشخصات و طراحی، تغییرات توافق شده در كار یا در سایر رخدادهایی كه ادعا می‌شود عامل مخارج پیش‌بینی نشده است، از كارفرما مطالبه می‌كند.
پیمان در جریان پیشرفت: حسابی كه برای انباشت مخارج ساخت پروژه استفاده می‌شود.

روش درصد پیشرفت كار: یك روش حسابداری است كه درآمد قرارداد متناسب با پیشرفت كار شناسایی می‌شود.
روش كار تكمیل شده: یك روش حسابداری است كه درآمد قرارداد در هنگام تكمیل پیمان شناسایی می‌شود.
مخارج پیش از قرارداد: مخارجی كه قبل از انعقاد قرار داد انجام می‌شود(مانند تهیه نقشه، خرید تجهیزات خاص، 😉
مركز سود: واحد انباشت درآمدها و هزینه‌ها برای اندازه‌گیری عملكرد قرارداد
پیمانكار جزء: شخص حقیقی یا حقوقی است كه تخصص در انجام كارهای اجرایی دارد و پیمانكار برای اجرای بخشی از عملیات پیمان با او قرارداد می‌بندد.
تكمیل اساسی: مقطعی كه در آن كارهای مهم قرارداد تكمیل شده است و تنهامخارج و خطرات بالقوه اندكی باقی مانده است.
پیش دریافت پیمان: بخشی از مبالغ دریافتنی توسط پیمانكار است كه كار مربوط به آن تا تاریخ ترازنامه انجام نشده است.
مبالغ دریافتنی بابت پیشرفت كار عبارت است از:
الف. علی الحسابها: مبالغی است كه به طور موقت در قبال صورت حسابهای صادره در دست بررسی دریافت می‌شود.
ب. سایر دریافتها: عبارت است از اقلامی كه ماهیت علی الحساب نداشته، لیكن در قبال پیشرفت كار دریافت می‌شود و نیز در برگیرنده آن بخش از مبالغ پیش دریافت پیمان است كه كار مربوط به آن تا تاریخ‌ترازنامه انجام شده است.
زیانهای قابل پیش‌بینی: زیانهایی است كه انتظار می‌رود در طول مدت پیمان ایجاد شود(با احتساب مبالغ برآوری هزینه كارهای اصلاحی و تضمینی و هر گونه هزینه‌های مشابهی كه تحت شرایط پیمان قابل بازیافت نیست، مبلغ زیان مذكور بدون توجه به موارد زیر برآورد می‌شود:
الف. شروع یا عدم شروع كار پیمان
ب. حصه‌ای از كار كه تا تاریخ ترازنامه انجام شده است.
ج. میزان سودی كه انتظار می‌رود از پیمانهای دیگر (به استثنای پیمانهای كه پیمان واحد تلقی می‌شود) حاصل شود.
دستگاه نظارت ( مهندس مشاور): عبارت است از شخص حقیقی یا حقوقی كه كارفرما به منظور اجرای تعهداتی كه پیمانكار بر طبق مفاد پیمان به عهده گرفته، تعیین و به پیمانكار كتباً معرفی می‌نماید.
رئیس كارگاه: رئیس كارگاه، شخصی است كه از طرف پیمانكار به منظور اجرای عملیات موضوع پیمان در كارگاه به كارفرما یا دستگاه نظارت معرفی می‌شود.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید