دانلود سنتز و مشخصهسازی کاتالیست ZSMدر5 به منظور استفاده در فرایندهای کاتالیستی در صنایع پتروشیمی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود سنتز و مشخصهسازی کاتالیست ZSMدر5 به منظور استفاده در فرایندهای کاتالیستی در صنایع پتروشیمی در فایل ورد (word) دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود سنتز و مشخصهسازی کاتالیست ZSMدر5 به منظور استفاده در فرایندهای کاتالیستی در صنایع پتروشیمی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود سنتز و مشخصهسازی کاتالیست ZSMدر5 به منظور استفاده در فرایندهای کاتالیستی در صنایع پتروشیمی در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود سنتز و مشخصهسازی کاتالیست ZSMدر5 به منظور استفاده در فرایندهای کاتالیستی در صنایع پتروشیمی در فایل ورد (word) :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سمينار پتروشيمي و انرژي

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

در این مطالعه کاتالیست ZSM-5 ، با موفقیت و بدون استفاده از قالب سنتز شد. در حقیقت هدف از سنتز بدون قالب، اقتصادیتر کردن سنتز و همچنین از بین بردن آلودگیهای ناشی از حذف قالب در سنتز این کاتالیست بود. سنتز کاتالیستZSM-5 به روش هیدروترمال و در دمای 915 درجه سلسیوس و به مدت 84 ساعت انجام شد. سپس خواص نمونهها از قبیل کریستالینیتی، مساحت سطح، حجم حفرات، اندازه کریستال و … با استفاده از آنالیزهای XRD ، BET و FT-IR مورد بررسی قرار گرفت و نتایج با یک کاتالیست تجاری مورد مقایسه قرار گرفت

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله تخمین عددی اثر نیروی کوریولیس بر سرعت جریان موازی ساحل (مطالعه موردی مصب رودخانه بهمنشیر) در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله تخمین عددی اثر نیروی کوریولیس بر سرعت جریان موازی ساحل (مطالعه موردی مصب رودخانه بهمنشیر) در فایل ورد (word) دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تخمین عددی اثر نیروی کوریولیس بر سرعت جریان موازی ساحل (مطالعه موردی مصب رودخانه بهمنشیر) در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله تخمین عددی اثر نیروی کوریولیس بر سرعت جریان موازی ساحل (مطالعه موردی مصب رودخانه بهمنشیر) در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله تخمین عددی اثر نیروی کوریولیس بر سرعت جریان موازی ساحل (مطالعه موردی مصب رودخانه بهمنشیر) در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1388

محل انتشار: هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات:10

نویسنده(ها):

شهرام ورناصری قندعلی – کارشناسی ارشد مهندسی سازه های دریایی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد م
محمد جواد کتابداری – استادیار دانشکده مهندسی کشتی سازی و صنایع دریایی دانشگاه صنعتی امیرک

چکیده:

مطالعات هیدرولیکی و هیدرودینامیکی جریانات دریایی بدلیل دخالت پارامترهای متعدد بسیار دشوار بوده و هرگونه اظهار نظر کلی راجع به آنها مستلزم ش ناسایی دقیق آن متغیرها می باشد . رودخانه بهمنشیر یکی از انشعابات رودخانه کارون بوده که در منتهی الیه جنوب غربی ایران واقع شده است و پس از طی هشتاد کیلومتر به ناحیه شمال غربی خلیج فارس منتهی می شود . در این پژوهش با استفاده از داده های میدانی و مدل HD از بسته نرم افزاری MIKE21 اثر نیروی کوریولیس بر مولفه سرعت جریان موازی ساحل در مصب رودخانه بهمنشیر مدل سازی عددی شده و نتایج حاصل از آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته شده اند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله مروری بر تکنیک های گیاه پالایش منابع خاک و آب آلوده در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله مروری بر تکنیک های گیاه پالایش منابع خاک و آب آلوده در فایل ورد (word) دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله مروری بر تکنیک های گیاه پالایش منابع خاک و آب آلوده در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله مروری بر تکنیک های گیاه پالایش منابع خاک و آب آلوده در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله مروری بر تکنیک های گیاه پالایش منابع خاک و آب آلوده در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: اولین همایش ملی گیاه پالایی

تعداد صفحات:5

نویسنده(ها):

فاطمه ری پور – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم زیستی
فاطمه زرین کمر – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم زیستی

چکیده:

فرآوردههاینفتیازپرمصرفترینموادشیمیاییدردنیایمدرنامروزمحسوبمیشوند؛آلودگینفتیسبباز بینرفتنپوشش وتنوعگیاهی-جانوریخاک می شود. ازطرفدیگرگسترش آلودگیوانتقالآنازطریق شستشوباآببارانموجبآلودهشدنمناطقکشاورزی وآب هایزیرزمینی می گردد . به ویژهکهایندستهازآلاینده هایآلی دوامبالاییدرخاکدارند ووجودآن هادرخاک،خطر بیماریبرایانسانو سایرموجوداتزندهرابهدنبالدارد .مطالعات چندی روشن ساخت که برخی از گیاهانبعد از اینکه با موفقیت در خاک آلوده مستقر شدند، هیدروکربن های نفتی را از طریق ریشه گرفته و ممکن است مقادیری از آن ها را در ریشه یا ساقه های شان انباشته سازند . بسته به روش پاکسازی آلاینده هاتوسط گیاهان، تکنیک های مختلف گیاه پالایی مطرح می شود که آن ها را شرح خواهیم داد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مطالعه تاثیر تاغ زارهای طبیعی و دست کاشت بر حفظ و تثبیت خاک و کنترل فرسایش بادی محاسن در معایب در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مطالعه تاثیر تاغ زارهای طبیعی و دست کاشت بر حفظ و تثبیت خاک و کنترل فرسایش بادی محاسن در معایب در فایل ورد (word) دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مطالعه تاثیر تاغ زارهای طبیعی و دست کاشت بر حفظ و تثبیت خاک و کنترل فرسایش بادی محاسن در معایب در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مطالعه تاثیر تاغ زارهای طبیعی و دست کاشت بر حفظ و تثبیت خاک و کنترل فرسایش بادی محاسن در معایب در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مطالعه تاثیر تاغ زارهای طبیعی و دست کاشت بر حفظ و تثبیت خاک و کنترل فرسایش بادی محاسن در معایب در فایل ورد (word) :

سال انتشار : 1389

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش ملي فرسايش بادي

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

در مقابله با اثرات مخرب فرسایش بادی انچه که در توان بشر فعلی است حفاظت از خاک و جلوگیری از عوامل زیان بار به آن می باشد زیرا در برابر عوامل فرسایش زا به خصوص باد نمی توان آنچنان که باید و شاید تاثیر گذار بود. هدف از تحقیق پیش رو بررسی تاثیر تاغ زارها چه در توده های طبیعی و چه در مناطقی که اقدام به ایجاد پوشش شده بر تثبیت خاک و کنترل فرسایش بادی می باشد بدین منظور به جستجو در منابع مختلف کتابخانه ای، فضای مجازی و سایر منابع قابل استناد پرداخته شد. نتایج بیانگر این واقعیت است که کاشت گونه های گیاهی نه تنها به تثبیت و تقویت خاک و جلوگیری از فرسایش به خصوص از نوع فرسایش بادی کمک می نمایند بلکه با ایفای نقش پرستار برای سایر گونه ها، بسترساز تنوع گونه ای، چه گونه گیاهی و چه گونه جانوری و در یک کلام تنوع زیستی می شوند. همچنین مشاهده شد تاثیر تاغ زارهای طبیعی برروی خاک به مراتب بیشتر از تاغ زارهایی است که بصورت دست کاشت و مصنوعی ایجاد شده باشند که از جمله محاسن این گونه به شمار می اید همچنین درمطالعات انجام شده مشخص گردید مقاومت سازگاری سیاه تاغ در برابر شرایط نامساعد محیطی بیشتر از سفید تاغ می باشد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله ارائه ی روش تحلیلی جهت محاسبه ی دامنه های پراکندگی فرمول بندی سه جسمی در تقریب مرتبه ی اول بورن برای گذارهای s به s اتم هیدروژن در برخورد با پروتون در انرژیهای میانی و بالا در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله ارائه ی روش تحلیلی جهت محاسبه ی دامنه های پراکندگی فرمول بندی سه جسمی در تقریب مرتبه ی اول بورن برای گذارهای s به s اتم هیدروژن در برخورد با پروتون در انرژیهای میانی و بالا در فایل ورد (word) دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله ارائه ی روش تحلیلی جهت محاسبه ی دامنه های پراکندگی فرمول بندی سه جسمی در تقریب مرتبه ی اول بورن برای گذارهای s به s اتم هیدروژن در برخورد با پروتون در انرژیهای میانی و بالا در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله ارائه ی روش تحلیلی جهت محاسبه ی دامنه های پراکندگی فرمول بندی سه جسمی در تقریب مرتبه ی اول بورن برای گذارهای s به s اتم هیدروژن در برخورد با پروتون در انرژیهای میانی و بالا در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله ارائه ی روش تحلیلی جهت محاسبه ی دامنه های پراکندگی فرمول بندی سه جسمی در تقریب مرتبه ی اول بورن برای گذارهای s به s اتم هیدروژن در برخورد با پروتون در انرژیهای میانی و بالا در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1388

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1388

تعداد صفحات:5

نویسنده(ها):

رضا فتحی – گروه فیزیک، دانشگاه شهید باهنر کرمان، گروه فیزیک، دانشگاه آزاد اسلام
محمدآقا بلوریزاده – گروه فوتونیک، دانشگاه صنعتی تحصیلات تکمیلی کرمان
ابراهیم قنبری عدیوی – گروه فیزیک، دانشگاه اصفهان
فریده شجاعی – گروه فیزیک، دانشگاه اصفهان

چکیده:

این کار به منظور درک سهم جمله ی اول ما تریس گذار دو جسمی بر هم کنش کولنی نزدیک پوسته انرژی در دامنه های پراکندگی مرتبه ی اول الکترونی و هسته ای که به صورت پتانسیل برهمکنشی ظاهر می گردد و همچنین پیشنهاد یک روش حل تحلیلی در قالب پراکندگی های سه جسمی در کانال تهییج انجام پذیرفته است. محاسبات برای برخورد پرو تون با اتم هیدروژن در محدوده ی انرژی 100keV-1MeV انجام شده است. سطح مقطع دیفرانسیلی و کل در این تقریب و درمحدوده ی انرژی یاد شده در گذار از حالتهای s به s اتم هیدروژن محاسبه گردید. در نهایت نتایج کار انجام شده با نتایج تجربی وتئوری موجود مقایسه شده است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود ارزیابی نتایج آزمایشهای میدانی توان سیستم های تولید مشترک برق و حرارت CHP در ایران و مقایسه آن با نمونه خارجی وتاثیر آن برمحیط زیست شهری در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود ارزیابی نتایج آزمایشهای میدانی توان سیستم های تولید مشترک برق و حرارت CHP در ایران و مقایسه آن با نمونه خارجی وتاثیر آن برمحیط زیست شهری در فایل ورد (word) دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود ارزیابی نتایج آزمایشهای میدانی توان سیستم های تولید مشترک برق و حرارت CHP در ایران و مقایسه آن با نمونه خارجی وتاثیر آن برمحیط زیست شهری در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود ارزیابی نتایج آزمایشهای میدانی توان سیستم های تولید مشترک برق و حرارت CHP در ایران و مقایسه آن با نمونه خارجی وتاثیر آن برمحیط زیست شهری در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود ارزیابی نتایج آزمایشهای میدانی توان سیستم های تولید مشترک برق و حرارت CHP در ایران و مقایسه آن با نمونه خارجی وتاثیر آن برمحیط زیست شهری در فایل ورد (word) :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي پژوهش هاي نوين در عمران، معماري و شهرسازي

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

امروزه مسئله انرژی یکی از مسائل مهم جهان به شمار می رود.محدودیت سوخت های فسیلی باعث شده که بشر به انرژی های نو رو آورد که دراین میان سیستم های تولید مشترک برق و حرارت ازاهمیت بسیاری برخوردار است.طبق تئوری های موجودCHPها باعث کاهش انرژی مصرفی و افزایش راندمان و کاهش آلودگی محیط می شود.ما دراین مقاله با استفاده از روش های میدانی درخصوص تفاوت این سیستم ها در ایران و اروپا این بحث را بررسی کرده ایم

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی اثر ضایعات کمپوست قارچ دکمه ای سیلو شده بر برخی فراسنجه های خونی در بره های نر مهربان در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی اثر ضایعات کمپوست قارچ دکمه ای سیلو شده بر برخی فراسنجه های خونی در بره های نر مهربان در فایل ورد (word) دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی اثر ضایعات کمپوست قارچ دکمه ای سیلو شده بر برخی فراسنجه های خونی در بره های نر مهربان در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود بررسی اثر ضایعات کمپوست قارچ دکمه ای سیلو شده بر برخی فراسنجه های خونی در بره های نر مهربان در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسی اثر ضایعات کمپوست قارچ دکمه ای سیلو شده بر برخی فراسنجه های خونی در بره های نر مهربان در فایل ورد (word) :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين همايش ملي گياهان دارويي و کشاورزي پايدار

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

به منظور دانلود بررسی اثر ضایعات کمپوست قارچ دکمه ای سیلو شده بر برخی فراسنجه های خونی در بره های نر مهربان در فایل ورد (word) آزمایشی به صورت طرح کاملاً تصادفی با 6 تکرار انجام شد. تعداد 18 راس بره به طور تصادفی به 3 گروه تقسیم شدند. تیمارها شامل: 1)شاهد (جیره پایه)، 2)جیره پایه که در آن 7/2 درصد سیلوی ضایعات کمپوست قارچ دکمه ای جایگزین یونجه شد و 3) جیره پایه که در آن 15/9 درصد سیلوی ضایعات کمپوست قارچ دکمه ای جایگزین یونجه شد. در روزهای صفر، 30 و 60 آزمایش از هر بره قبل از نوبت غذایی صبح خون گیری به عمل آمد. نتایج به دست آمده نشان داد که استفاده از سیلوی ضایعات کمپوست قارچ دکمه ای تأثیر معنی داری بر غلظت گلوکز، HDL و LDL سرم نداشت.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود Feature dimensionality reduction for recognition of Persian handwritten letters using a combination of quantum genetic algorithm and neural network در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود Feature dimensionality reduction for recognition of Persian handwritten letters using a combination of quantum genetic algorithm and neural network در فایل ورد (word) دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود Feature dimensionality reduction for recognition of Persian handwritten letters using a combination of quantum genetic algorithm and neural network در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود Feature dimensionality reduction for recognition of Persian handwritten letters using a combination of quantum genetic algorithm and neural network در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود Feature dimensionality reduction for recognition of Persian handwritten letters using a combination of quantum genetic algorithm and neural network در فایل ورد (word) :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : هفتمين کنفرانس ملي مهندسي برق و الکترونيک ايران

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

Curse of dimensionality is one of the biggest challenges in classification problems. High dimensionality of problem increases classification rate and brings about classification error. Selecting an effective subset of features is an important point in analyzing correlation rate in classification issues. The main purpose of this paper is enhancing characters recognition and classification, creating quick and low-cost classes, and eventually recognizing Persian handwritten characters more accurately and faster. In this paper, to reduce feature dimensionality of datasets a hybrid approach using artificial neural network, genetic algorithm and quantum genetic algorithm is proposed that can be used to distinguish Persian handwritten letters. Implementation results show that proposed algorithms are able to reduce number of features by 19% to 49%. They also show that recognition and classification accuracy of resulted subset of features has risen, by 7/31%, comparing to primitive dataset.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسی تطبیقی محرمیت در خانه های کاشان و رشت (مورد مطالعه: خانه های عباسیان، بروجردیها، طباطبائیها در کاشان و سمیعی، قدیری و ابریشم در رشت) در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله بررسی تطبیقی محرمیت در خانه های کاشان و رشت (مورد مطالعه: خانه های عباسیان، بروجردیها، طباطبائیها در کاشان و سمیعی، قدیری و ابریشم در رشت) در فایل ورد (word) دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی تطبیقی محرمیت در خانه های کاشان و رشت (مورد مطالعه: خانه های عباسیان، بروجردیها، طباطبائیها در کاشان و سمیعی، قدیری و ابریشم در رشت) در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسی تطبیقی محرمیت در خانه های کاشان و رشت (مورد مطالعه: خانه های عباسیان، بروجردیها، طباطبائیها در کاشان و سمیعی، قدیری و ابریشم در رشت) در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسی تطبیقی محرمیت در خانه های کاشان و رشت (مورد مطالعه: خانه های عباسیان، بروجردیها، طباطبائیها در کاشان و سمیعی، قدیری و ابریشم در رشت) در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
تعداد صفحات:12
نویسنده(ها):
امین شفی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات بروجرد، گروه معماری، بروجرد، ایران
دکتر یداله احمدی دیسفانی – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن

چکیده:
هدف از پژوهش حاضر، بررسی تطبیقی شباهت ها و تفاوت های موجود در سلسه مراتب محرمیت در خانه های مسکونی در دو شهر کاشان و رشت می باشد. لذا در این راستا 3 خانه عباسیان، بروجردیها و طباطبائیها در کاشان و خانه های سمیعی و قدیری، ابریشم در رشت مورد تحلیل قرار گرفته است. روش تحقیق در این مقاله براساس روش توصیفی تحلیلی، به تجزیه و تحلیل قسمت های ورودی، اندرونی و بیرونی و نحوه دستیابی و سلسله مراتب این فضاها در این خانه ها مورد بررسی قرار گرفته است، که نهایتاً همانطور که ملاحظه خواهد شد، نتایج بدست آمده حاکی از تفاوت های عمده موجود در خانه های این دو شهر از نظر محرمیت می باشد، که قسمت عمده مربوط به این تفاوت ها، در درونگرایی شهر کاشان و برونگرایی شهر رشت (ناشی از اقلیم گرم و خشک شهر کاشان از یک سو و معتدل و مرطوب شهر رشت از سوی دیگر) می باشد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله مدلسازی رآکتور تولید استایرن مونومر در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله مدلسازی رآکتور تولید استایرن مونومر در فایل ورد (word) دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله مدلسازی رآکتور تولید استایرن مونومر در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله مدلسازی رآکتور تولید استایرن مونومر در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله مدلسازی رآکتور تولید استایرن مونومر در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی

تعداد صفحات:14

نویسنده(ها):

محمودرضا رحیمی – گروه مهندسی شیمی, دانشکده مهندسی, دانشگاه یاسوج
سالار عزیزی –
زهره علی پور –

چکیده:

در این تحقیق به بررسی و ارائه ی نتایج بدست آمده از مدلسازی رآکتور تولید استایرن مونومر پرداخته شده است. مدل توسط نرم افزار کامسول و با لحاظ کردن معادلات هیدرودینامیک، غلظت و انرژی ارائه شده است. با توجه به شرایط عملیاتی حاکم، این فرایند تحت تاثیر عوامل متعددی می باشد. با بررسی نتایج بدست آمده از مدل سازی رآکتور فرایندی چگونگی تاثیر این عوامل بر فرایند مذکور بررسی شده است. آدیاباتیک بودن راکتور باعث کاهش افت فشار و افزایش میزان انتخاب پذیری می شود. مدل ارائه شده توانایی تحلیل هیدرودینامیک، انتقال حرارت و انتقال جرم در این راکتور را دارا بوده و نتایج بدست آمده با واقعیت های فیزیکی تطابق داشته و جنبه های مختلف پدیده های موجود را به خوبی نشان می دهد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید