دانلود مقاله ارزیابی کیفیت مدیریت ارشد، دانشکده و گروه آموزشی دانشگاه اصفهان ( با تاکید بر روابط انسانی) در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله ارزیابی کیفیت مدیریت ارشد، دانشکده و گروه آموزشی دانشگاه اصفهان ( با تاکید بر روابط انسانی) در فایل ورد (word) دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله ارزیابی کیفیت مدیریت ارشد، دانشکده و گروه آموزشی دانشگاه اصفهان ( با تاکید بر روابط انسانی) در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله ارزیابی کیفیت مدیریت ارشد، دانشکده و گروه آموزشی دانشگاه اصفهان ( با تاکید بر روابط انسانی) در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله ارزیابی کیفیت مدیریت ارشد، دانشکده و گروه آموزشی دانشگاه اصفهان ( با تاکید بر روابط انسانی) در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1385

محل انتشار: هفتمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت

تعداد صفحات: 14

نویسنده(ها):

سیدعلی سیادت – استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه اصفهان
رضا همایی – مدرس دانشگاه پیام نور
مهدی سبحانی نژاد – استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه شاهد

چکیده:

پژوهش حاضر، به ارزیابی کیفیت مدیریت دانشگاه اصفهان پرداخته است . به همین منظور، در کنار هدف اصلی پژوهش مبنی بر » تعیین ارزیابی کیفیت مدیریت دانشگاه در سطوح مدیریت ارشد، مدیریت دانشکده ها و مدیریت گروه ها با تاکید برروابط انسانی « ، یک هدف فرعی، دیگر در راستای سنجش نظرات دانشجویان به تفکیک جنسیت مطرح و بررسی شد .
روش انجام پژوهش توصیفی از نو ع پیمایشی و جامعه آماری نیز شامل کلیه دانشجویان دانشگاه دولتی اصفهان در سال تحصیلی 1383-84بوده است . همچنین به منظور نمونه گیری، پس از برآورد آماری و مشخص شدن حجم نمونه، تعداد 525 نفر از دانشجویان با بهره گیری از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند . ابزار اندازه گیری، پرسشنامه 53 سوالی محقق ساخته بود که روایی آن با بهره گیری از نظرات متخصصان و پایایی آن نیز طی مطالعه مقدماتی و با محاسبه ضریب الفای کرونباخ، ضریب 68 / 0 بدست آمد . پس از گردآوری داده ها، به منظور تجزیه و تحلیل آماری داده ها نیز از روشهای آم اری چون؛ t تک متغیره، آزمون t مقایسه دو گروه میانگین مستقل و آزمون f استفاده شد . مهمترین نتایج پژوهش به شرح زیر بوده است :
– میانگین نظرات دانشجویان نسبت به مدیرت ارشد دانشگاه در سه حیطه رابطه مستقیم ، برقراری رابطه آسان و رابطه مستمر پایینتر از سطح متوسط و در حیطه برخورد انسانی بالاتر از سطح متوسط بوده است.
– میانگین نظرات دانشویان نسبت به مدیریت دانشکده ها در سه حیطه ، برخورد انسانی، رابطه مستقیم و برقراری رابطه آسان بالاتر از سطح متوسط و در حیطه رابطه مستمر پایینتر از سطح متوسط بوده است
– میانگین نظرات دانشجویان نسبت به مدیریت گروه های آموزشی در چهار حیطه، برخورد انسانی، رابطه مستقیم ، برقراری رابطه آسان و رابطه مستمر بالاتر از سطح متوسط بوده است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید