دانلود بررسی رابطه ی بین راهبردهای یادگیری و راهبردهای انگیزشی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان متوسطهی شهرستان لامرد در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی رابطه ی بین راهبردهای یادگیری و راهبردهای انگیزشی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان متوسطهی شهرستان لامرد در فایل ورد (word) دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی رابطه ی بین راهبردهای یادگیری و راهبردهای انگیزشی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان متوسطهی شهرستان لامرد در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود بررسی رابطه ی بین راهبردهای یادگیری و راهبردهای انگیزشی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان متوسطهی شهرستان لامرد در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسی رابطه ی بین راهبردهای یادگیری و راهبردهای انگیزشی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان متوسطهی شهرستان لامرد در فایل ورد (word) :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس سالانه رويکردهاي نوين پژوهشي در علوم انساني

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف بررسی ارتباط راهبردهای یادگیری )مرور ذهنی، بسط دهی، سازماندهی و راهبردهای یادگیری فراشناختی، تفکر انتقادی و خود نظم دهی فراشناختی( و راهبردهای انگیزشی )جهتگیری هدفهای پیشرفت و خودکارآمدی واضطراب امتحان( با پیشرفت تحصیلی دانشآموزان متوسطهی شهرستان لامرد انجام گرفت. جامعهی این پژوهش 1224 نفر از دانشآموزان پایه های اول، دوم و سوم مدارس متوسطهی نظری شهرلامرد بودند که 812 نفرپسر و 208 نفر دختر که به نمونهگیری به روش خوشه ای تصادفی چند مرحله ای انجام شد . داده های تحقیق با استفاده از پرسشنامهی راهبردهای انگیزشی برای یادگیری پینتریچ و همکاران حاصل شد و نتایج پژوهش با بهره گیریاز آمار توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل گردید . یافتههای تحقیق نشان داد که میانگین پیشرفت تحصیلی دانش آموزان با مقیاس جهتگیری بیرونی نسبت به هدف و کارآمدی به ترتیب0/138و0/134 درسطح 0/05 برای ازمون دو دامنه معنیدار است. همچنین رابطهی بین میانگین پیشرفت تحصیلی با ارزش تکلیف0/142درسطح 0/01 معنی دار است و همچنین بین اضطراب امتحان با پیشرفت تجصیلی نیز رابطهی منفی اما غیر معنی دار وجود دارد و بین خود نظم دهی فرا شناختی و نظمدهی به تلاش به ترتیب0/116و0/129با پیشرفت تحصیلی درسطح 0/05 رابطه ی معنی دار وجود دارد و بین مرور ذهنی و بسط دهی با پیشرفت تحصیلی رابطهی معنی داری وجود ندارد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید