دانلود اثر تنش کمبود آب و نیتروژن در دوران رویشی و زایشی بر رشد و عملکرد دو رقم ذرت در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود اثر تنش کمبود آب و نیتروژن در دوران رویشی و زایشی بر رشد و عملکرد دو رقم ذرت در فایل ورد (word) دارای 123 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود اثر تنش کمبود آب و نیتروژن در دوران رویشی و زایشی بر رشد و عملکرد دو رقم ذرت در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود اثر تنش کمبود آب و نیتروژن در دوران رویشی و زایشی بر رشد و عملکرد دو رقم ذرت در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود اثر تنش کمبود آب و نیتروژن در دوران رویشی و زایشی بر رشد و عملکرد دو رقم ذرت در فایل ورد (word) :

اثر تنش کمبود آب و نیتروژن در دوران رویشی و زایشی بر رشد و عملکرد دو رقم ذرت

به منظور ارزیابی اثر نیتروژن و تنش کم­آبی در دوران رشد رویشی و زایشی بر رشد و عملکرد دو رقم ذرت، آزمایشی به صورت فاکتوریل اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه پژوهشی دانشگاه بوعلی­ سینا در سال زراعی 1387 انجام گرفت. سطوح نیتروژن (100 و 200 کیلوگرم در هکتار) و سطوح آبیاری (تنش کم­آبی در مرحله 10-8 برگی، تنش کم­آبی در مرحله شیری تا خمیری دانه و آبیاری کامل) بصورت فاکتوریل در کرت­های اصلی و ارقام ذرت (سینگل­کراس 500 و 647) در کرت­های فرعی قرار گرفتند. بیشینه شاخص سطح برگ، دوام شاخص سطح برگ از کاکل­دهی تا رسیدگی، دوام شاخص سطح برگ، سرعت خطی رشد محصول، سرعت رشد گیاه در گلدهی و در گلدهی به ازای دانه، سرعت رشد گیاه در دوره پرشدن دانه، سرعت جذب خالص، عملکرد بیولوژیک، عملکرد اقتصادی و شاخص برداشت، عدد اسپاد پس از 10 برگی و خمیری دانه، کارایی مصرف آب و نور اندازه­گیری شد. همچنین، اجزاء عملکرد شامل تعداد ردیف بلال، تعداد دانه در ردیف بلال، تعداد دانه در بلال و وزن دانه اندازه­گیری شد. کمترین مقادیر شاخص­های رشد در دور رشد رویشی با مصرف 100 کیلوگرم نیتروژن در هکتار و تنش کم­آبی در مرحله رویشی بدست آمد. ضمن اینکه منجر به افزایش فاصله زمانی کاشت تا کاکل­دهی و کاهش سرعت رشد گیاه در گلدهی گردید و بصورت کاهش دوره پرشدن دانه ادامه یافت. بیشترین مقادیر سرعت رشد گیاه در گلدهی و سرعت رشد گیاه در گلدهی به ازای دانه با مصرف 200 کیلوگرم در هکتار نیتروژن و هر دو آبیاری کامل و تنش درمرحله زایشی بدست آمد. ضمن اینکه بیشترین مقدار سرعت رشد گیاه در دوره پرشدن دانه به ازای دانه درهر دو رقم مورد مطالعه با مصرف 200 کیلوگرم نیتروژن در هکتار و تنش کم­آبی در مرحله رویشی بدست آمد. تعداد دانه بیشتری با مصرف 200 کیلوگرم نیتروژن در هکتار و هر دو آبیاری کامل و تنش کم­آبی درمرحله زایشی بدست آمد و سینگل کراس 647 در این صفت بر سینگل­کراس 500 برتری داشت. مصرف 200 کیلوگرم نیتروژن در هکتار و همچنین آبیاری کامل وزن دانه بیشتری نسبت به سایر سطوح مصرف نیتروژن و آبیاری نشان دادند. بیشترین مقدار کارایی مصرف نور به مقدار 87/3 گرم بر مگاژول در سینگل کراس 647 با مصرف 200 کیلوگرم نیتروژن در هکتار و آبیاری کامل بدست آمد. بیشترین کارایی مصرف آب با مصرف 200 کیلوگرم نیتروژن در هکتار و تنش کم­آبی در مرحله زایشی بدست آمد. بیشترین عملکرد دانه به تیمار مصرف 200 کیلوگرم نیتروژن در هکتار با آبیاری کامل تعلق داشت. در مقابل، مصرف 100 کیلوگرم نیتروژن در هکتار و تنش کم­آبی در مرحله رویشی کمترین عملکرد دانه را نشان داد. مصرف 200 کیلوگرم نیتروژن در هکتار و تنش کم­آبی در مرحله زایشی متحمل کمترین کاهش عملکرد در اثر تنش کم­آبی شد. رقم سینگل­کراس 500 در کلیه تیمارها عملکرد بیشتری نسبت به رقم سینگل­کراس 647 داشت که به خاطر برتری در عملکرد بیولوژیک، وزن دانه و شاخص برداشت بیشتر نسبت به سینگل کراس 647 بود.

کلمات کلیدی: تنش­کم­آبی، نیتروژن، ذرت، شاخص­های­رشد، عملکرد و اجزاء عملکرد، ،کارایی مصرف آب و نور.

دانلود اثر تنش کمبود آب و نیتروژن در دوران رویشی و زایشی بر رشد و عملکرد دو رقم ذرت در فایل ورد (word)
فهرست مطالب

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………1

فصل اول: بررسی منابع

1-1- تاریخچه، تولید و مصرف گیاه ذرت…………………………………………………………………………………………………….4

1-2- سطح زیر کشت ذرت در ایران و استان همدان……………………………………………………………………………………….4

1-3- رده بندی و ریخت شناسی………………………………………………………………………………………………………………….5

1-4- مراحل رشد گیاه ذرت …………………………………………………………………. ………………….. ……………………………6

1-5- آب و گیاه ذرت………………………………………………………………….. …………………………………………………………7

1-5-1- پتانسیل آب در گیاه…………………. …………………………………………………………………………………………….8

1-5-2- پتانسیل آب در خاک……………………………………………………………………….9

1-6- نیتروژن و گیاه ذرت…………………………………………………………………………..13

1-7.- اهداف …………………………………………………………………….23

فصل دوم: مواد و روش‌ها

2-1- موقعیت محل اجرا ی طرح………………………………………………………………………………………………………………..24

2-2- طرح آزمایشی………………………………………………………………………….. ……………………………………………………24

2-3- آماده­سازی زمین و کوددهی……………………………………………………………………………………………………………..25

2-4- کاشت و مراقبت­های زراعی………………………………………………………………………………………………………………25

2-5- آبیاری و تعیین نیاز آبی…………………………………………………………………………………………………………………….25

2-6- نمونه برداری در طول فصل رشد…………………………………………………………………………………….. ………………..26

2-7- اندازه­گیری عملکرد و اجزای عملکرد ………………………………………………………………………………………………..26

2-8- محاسبات……………………………………………………………………………………………………………………………………….27

2-8-1- درجه روزهای رشد………………………………………………………………………………………………………………..27

2-8-2- آنالیزهای رشد……………………………….. …………………………………. ……………………………………………….27

2-8-3- کارایی مصرف آب و شاخص برداشت…… ……………………………………………………………………………….29

2-8-4- سرعت و دوره پرشدن دانه ………………………………………………… ………………………………………………….29

2-8-5- دریافت و کارایی مصرف نور………………………………. ………… …………………………………………………….30

2-8-6- اعداد کلروفیل متر (اسپاد) و جذب نور…………………………………… ……………………………………………….30

فصل سوم: نتایج و بحث

3-1- مراحل فنولوژیکی …………………………………………….. …………………………………………………………………………32

3-2- شاخص­های رشد……………………………………………………………………………………………………………………………35

3-2-1- روند شاخص سطح برگ……………………………………………………………………………………………………….35

3-2-2- بیشینه شاخص سطح برگ………………………………………………………………………………………………………35

3-2-3- دوام سطح برگ کل……………………………………………………………………………………………………………..39

3-2-4- دوام سطح برگ بعد از کاکل­دهی……………………………………………………………………………………………39

3-2-5- روند تغییرات سرعت رشد محصول………………………………………………………………………………………….40

3-2-6- سرعت خطی رشد محصول…………………………………………………………………………………………………….41

3-2-7- سرعت رشد گیاه در گلدهی……………………………………………………………………………………………………43

3-2-8- سرعت رشد گیاه در گلدهی به ازای دانه…………………………………………………………………………………..44

3-2-9- سرعت رشد گیاه در زمان پر شدن دانه به ازای دانه……………………………………………………………………..47

3-2-10- سرعت جذب خالص…………………………………………………………………………………………………………..50

3-2-11- روند تجمع ماده خشک……………………………………………………………………………………………………….52

3-2-12- عملکرد بیولوژیک……………………………………………………………………………………………………………..54

3-2-13- عملکرد دانه…………………………………………………………………………………………………………………….. 56

3-2-14- شاخص برداشت…………………………………………………………………………………………………………………59

3-3- سایر صفات مرفولوژیکی…………………………………………………………………………………………………………………60

3-3-1- ارتفاع بلال از سطح زمین……………………………………………………………………………………………………….60

3-3-2- قطر ساقه……………………………………………………………………………………………………………………………..62

3-3-3- ارتفاع گیاه………………………………………………………………………………………………………………………….63

3-4- همبستگی صفات و شاخص­های رشد با عملکرد دانه…………………………………………………………………………….64

3-5- صفات مرفولوژیکی بلال…………………………………………………………………………………………………………………66

3-5-1- طول بلال…………………………………………………………………………………………………………………………….66

3-5-2- قطر بلال……………………………………………………………………………………………………………………………..68

3-6- اجزاء عملکرد دانه ………………………………………………………………………………………………………………………..69

3-6-1- تعداد ردیف دانه در بلال……………………………………………………………………………………………………….69

3-6-2- تعداد دانه در ردیف بلال……………………………………………………………………………………………………….69

3-6-3- تعداد دانه در بلال ………………………………………………………………………………………………………………..71

3-6-4- وزن دانه……………………………………………………………………………………………………………………………..73

3-7- روند پر شدن دانه ………………………………………………………………………………………………………………………….75

3-7-1- سرعت پرشدن دانه ………………………………………………………………………………………………………………75

3-7-2- دوره موثر پرشدن دانه ………………………………………………………………………………………………………….76

3-8- قرائت عدد اسپاد……………………………………………………………………………………………………………………………78

3-8-1- قرائت عدد اسپاد پس از تنش کم آبی در مرحله رویشی…………………………………………………………….78

3-8-2- قرائت عدد اسپاد پس از تنش کم آبی در مرحله زایشی……………………………………………………………..79

3-9- صفات و شاخص­های مرتبط با نور……………………………………………………………………………………………………81

3-9-1- دریافت نور ………………………………………………………………………………………………………………………81

3-9-2- دریافت تششع فعال فتوسنتزی در محدوده گلدهی……………………………………………………………………..83

3-9-3- جذب نور………………………………………………………………………………………………………………………….84

3-9-4-کارایی مصرف نور………………………………………………………………………………………………………………86

3-10- کارایی مصرف آب…………………………………………………………………………………………………………………….88

3-11- همبستگی صفات با عملکرد دانه……………………………………………………….90

3-12- نتیجه ­گیری نهایی………………………………………………………………………………94

3-13- پیشنهادات…………………………………………………………………………..95

منابع…………………………………………………………….96

جدول 1-1- مراحل رشد گیاه ذرت بر اساس تقسیم بندی امام و ثقه الاسلامی . ……………………………………….

6

جدول 1-2- مراحل رشد و نمو گیاه ذرت بر اساس تقسیم­بندی ریچی و همکاران ……………………………………

7

جدول 3-1- مراحل مهم رشد و نمو گیاه ذرت براساس روزهای پس از کاشت ……………………………………….

34

جدول 3-2- خلاصه تجزیه واریانس بیشینه شاخص سطح برگ، دوام شاخص سطح برگ کل و دوام شاخص سطح برگ بعد از کاکل­دهی …………………………………………………………………………………………………….

36

جدول 3-3- ضرایب معادله شاخص سطح برگ ارقام ذرت در سطوح مختلف مصرف نیتروژن و آبیاری …….

37

جدول 3-4- خلاصه تجزیه واریانس شاخص­های سرعت خطی رشد محصول، سرعت رشد گیاه در گل­دهی، سرعت رشد گیاه در گل­دهی به ازای دانه و سرعت رشد گیاه در پرشدن دانه به ازای دانه در ارقام ذرت در شرایط متفاوت نیتروژن و آبیاری ………………………………………………………………………………………………..

42

جدول 3-5-ضرایب معادله سرعت جذب خالص ارقام ذرت در سطوح متفاوت نیتروژن و آبیاری ………………

51

جدول 3-6- ضرایب معادله روند تجمع ماده خشک ارقام ذرت در سطوح متفاوت نیتروژن و آبیاری ………….

54

جدول 3-7- خلاصه تجزیه واریانس صفات عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه و شاخص برداشت ارقام ذرت در سطوح متفاوت نیتروژن و آبیاری ……………………………………………………………………………………………

55

جدول 3-8- خلاصه تجزیه واریانس صفات ارتفاع بلال، قطر ساقه و ارتفاع گیاه ارقام ذرت در سطح متفاوت نیتروژن و آبیاری …………………………………………………………………………………………………………………….

61

جدول 3-9- ضرایب همبستگی بین صفات و شاخص­های مورد ارزیابی …………………………………………………

65

جدول 3-10- خلاصه تجزیه واریانس صفات طول بلال، قطر بلال، تعداد ردیف دانه در بلال و تعداد دانه در ردیف بلال ارقام ذرت در سطح متفاوت نیتروژن و آبیاری . ……………………………………………………………

66

جدول3-11- خلاصه تجزیه واریانس صفات و شاخص­های تعداد دانه در بوته، وزن دانه، سرعت پرشدن دانه و دوره موثر پرشدن دانه ارقام ذرت در سطوح متفاوت نیتروژن و آبیاری . ……………………………………………

71

جدول3-12- خلاصه تجزیه واریانس عدد اسپاد پس از تنش در مرحله رویشی، عدد اسپاد پس ازتنش در مرحله زایشی و دریافت نور در محدوده گل­دهی ارقام ذرت در سطوح متفاوت نیتروژن و آبیاری …………

78

جدول 3-13- ضرایب معادله دریافت نور در تیمار های مورد بررسی …………………………………………………….

82

جدول 3-14- خلاصه تجزیه واریانس شاخص­های جذب نور پس از تنش کم­آبی درمرحله رویشی، جذب نور پس از تنش کم­آبی در مرحله زایشی، کارایی مصرف نور و کارایی مصرف آب در ارقام ذرت در سطوح متفاوت نیتروژن و آبیاری ………………………………………………………………………………………………..

84

جدول 3-15- ضرایب همبستگی بین صفات مورد مطالعه …………………………………………………………………….

93

شکل 2-1- ساعت­های آفتابی و بارندگی، تبخیر و تعرق گیاه مرجع، نیاز آبی ذرت و متوسط دمای هوا .

24

شکل 3-1- مقایسه میانگین بیشینه شاخص سطح برگ …………………………………………………………………………..

36

شکل3-2- روند شاخص سطح برگ ارقام ذرت در سطوح مختلف مصرف نیتروژن و آبیاری . …………………….

37

شکل 3-3- مقایسه میانگین دوام سطح برگ کل . ………………………………………………………………………………..

39

شکل 3-4- مقایسه میانگین دوام شاخص سطح برگ بعد از کاکل­دهی . ………………………………………………….

40

شکل 3-5- روند سرعت رشد محصول ارقام ذرت در سطوح مختلف نیتروژن و آبیاری ……………………………..

41

شکل 3-6- مقایسه میانگین سرعت خطی رشد محصول ………………………………………………………………………..

43

شکل 3-7- مقایسه میانگین سرعت رشد گیاه در گل­دهی ……………………………………………………………………..

44

شکل 3-8- مقایسه میانگین سرعت رشد گیاه در گل­دهی به ازای دانه ……………………………………………………..

46

شکل 3-9- مقایسه میانگین سرعت رشد گیاه در محدوده شیری شدن تا رسیدگی دانه ………………………………..

49

شکل3-10- روند شاخص سرعت جذب خالص ارقام ذرت در سطوح مختلف نیتروژن و آبیاری . ………………..

50

شکل 3-11- روند تجمع ماده خشک کل ارقام ذرت در سطوح مختلف مصرف نیتروژن و آبیاری . ……………..

53

شکل 3-12- مقایسه میانگین عملکرد بیولوژیک …………………………………………………………………………………

55

شکل 3-13- مقایسه میانگین عملکرد دانه …………………………………………………………………………………………..

57

شکل 3-14- مقایسه میانگین شاخص برداشت ……………………………………………………………………………………..

60

شکل 3-15- مقایسه میانگین ارتفاع بلال از سطح زمین…………………………………………………………………………..

61

شکل 3-16- مقایسه میانگین قطر ساقه ……………………………………………………………………………………………….

62

شکل 3-17- مقایسه میانگین ارتفاع گیاه …………………………………………………………………………………………….

63

شکل 3-18- مقایسه میانگین طول بلال ………………………………………………………………………………………………

67

شکل 3-19- مقایسه میانگین قطر بلال ……………………………………………………………………………………………….

68

شکل 3-20- مقایسه میانگین تعداد دانه در ردیف بلال …………………………………………………………………………

70

شکل 3-21- مقایسه میانگین تعداد دانه در بلال …………………………………………………………………………………..

72

شکل 3-22- مقایسه میانگین وزن هزار دانه ………………………………………………………………………………………..

74

شکل 3-23- مقایسه میانگین سرعت پرشدن دانه …………………………………………………………………………………

75

شکل 3-24- مقایسه میانگین دوره موثر پرشدن دانه …………………………………………………………………………….

77

شکل 3-25- مقایسه میانگین قرائت عدد اسپاد پس از تنش کم­آبی در مرحله رویشی …………………………………

79

شکل 3-26- مقایسه میانگین قرائت اسپاد درمرحله خمیری دانه ……………………………………………………………..

80

شکل 3-27- روند دریافت نور ارقام ذرت در شرایط مختلف مصرف نیتروژن و آبیاری ………………………………

82

شکل 3-28- مقایسه میانگین نور دریافتی در محدوده کاکل­دهی ذرت ……………………………………………………

83

شکل 3-29- مقایسه میانگین درصد جذب نور پس از تنش رویشی …………………………………………………………

85

شکل 3-30- مقایسه میانگین درصد جذب نور پس از تنش کم­آبی در مرحله زایشی . ………………………………..

86

شکل3-31- مقایسه میانگین کارایی مصرف نور …………………………………………………………………………………

88

شکل3-32- مقایسه میانگین کارایی مصرف آب ………………………………………………………………………………….

89

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید