دانلود مقاله قانون گمرکات در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله قانون گمرکات در فایل ورد (word) دارای 129 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله قانون گمرکات در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله قانون گمرکات در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله قانون گمرکات در فایل ورد (word) :

شماره (611)
تاریخ: 11/ 1/ 1384
محترم سرور دانش وزیر عدلیه!
قانون گمرکات که از طرف مجلس عالی وزرأ بداخل (16) فصل و (194) ماده تصویب و از جانب ما ذریعه فرمان شماره (3) مورخ 10/ 1/ 1384 منظور گردیده است، بشما ارسال شد تا به نشر آن د ر جریده رسمی اقدام نمائید.

حامد کرزی
رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان

فرمان
رئیس جمهور جمهوری اسـلامی افغانستان در بار انفـاذ قـانون گــمرکـات

شماره (3)
تاریخ: 10/ 1/ 1384
ماده اول :
قانون گمرکات را که به اساس مصوب شماره (15) مؤرخ 30/ 12/1383 از طرف مجلس عالی وزراء بداخل (16) فصل و (194) ماده تصویب گردیده، توشیح میدارم.
ماده دوم:
این فرمان از تاریخ توشیح نافذ و در جرید رسمی نشر گردد.

حامد کرزی
رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان

قانون گمرکات
فصل اول
احکام عمومی
مبنی
ماد اول:
این قانون در روشنی حکم ماد چهل و دوم قانون اســاسی ، به منظور تــامین جمـع آوری عواید دولت از طریق گمرکات کشور ، تنظیم تـشـکیلات گمرکی، تعیین حدود صلاحیت کارکنان مربوط ، طرز نظـارت وبازرسـی از انتقال امـوال به داخــل یا خــارج از افغانستان و جــلوگیری از تـخلفات گمرکی وضع گردیده است.
مرجع مسوؤل
ماد دوم:
وزارت مالیه مسؤول جمع آوری عواید گمرکات کشور و تطبیق احکام این قانون و سایر اسناد تقنینی گمرکی مربوط می باشد.
تعریفات
ماد سوم:
اصطلاحات آتی در این قانون دارای مفاهیم ذیل می باشند:
1- شخص : عبارت است از:
شخص حقیقی.
شخص حکمی.
2- شخص مقیم عبارت است از:
شخص حقیقی که برای مدت بیشتر از (یکصدوهشتاد وسه) روز در سال در افغانستان سکونت داشته باشد.
شخص حکمی ایکه دفتر مرکزی یا نمایندگی دایمی تجـارتی ثبت شده در افغانستان داشته باشد.
3- گمرک : عبارت از ادار دولتی است که امور گمرکی امـوال صادراتی ، وارداتی ، ترانزیتی ، محموله مسافرین ، محموله مـؤظـفین و پار سل های پسـتی را مطــابق اســناد تقنینی گمرکی اجرا و کنترول می نماید.
4- اسناد تقنینی گمرکی : عبارت است از این قانون ، سایر اسناد تقنینی نافذه ، میثاق ها و معاهدات بین المللی حاوی احکام گمرکی ایکه افغانستان به آن الحاق نموده، لوایح و
طرزالعمل های مربوط می باشد.
5- ساحات گمرکی : عبارت از ساحاتی است که کارکنان گمرکی در آن فعالیت نموده و یا طور مستقیم و یا غیر مستقیم از امور مربوط بازرسی یا نظارت را انجام می دهند.
6- تصمیم گمرکی : عبارت از هدایت رسمی مامورین گمرک در مورد تطبیق احکام اسناد تقنینی گمرک بالای یک قضی بخصوص بوده که بر یک یا چندین شخص معین و یا قابل تشخیص ، اثر وارد می نماید.
7- قرار گمرکی: عبارت از تصمیم ادار حـکـمیت گـمرکی است که در خصوص قضایای متنازع فیها اتخاذ می شود.
8- تصنیف گمرکی : عبارت از تفکیک نمودن امـوال به افغانی و غیر افغانی می باشد.
9- امـوال افغانی : عبارت است از:
امـوالیکه بصورت کامل در قلمرو گمرکی کـشورمطابق احکام منـدرج ماد بیست ونهم این قانون استحصال یا تولید گردیده باشد.
امـوالیکه از کشورهای خارجی وارد و در قلمرو گمرکی کشور به دوران آزاد مرخص گردیده باشد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی و مقایسه شین های آلومینیومی و کاربرد آنها در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی و مقایسه شین های آلومینیومی و کاربرد آنها در فایل ورد (word) دارای 60 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی و مقایسه شین های آلومینیومی و کاربرد آنها در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود بررسی و مقایسه شین های آلومینیومی و کاربرد آنها در فایل ورد (word)

فصل اول
   
تحلیل و بررسی و مقایسه خواص هادیها ی مس و آلومینیوم
1-1-    مقدمه
1-2-    بررسی و مقایسه خواص هادیهای مس و آلومینیوم
1-3-    مقایسه فرمولی خواص هادیهای مس و آلومینیوم
1 -3-1- از نظر مشخصات الكتریكی
1 -3-2- از نظر مشخصات مكانیكی

فصل دوم
                              محاسبات اتصال كوتاه در سیستم
2-1-تعیین سطح مقطع شینها
2-2- مطالعه اثرات اتصال كوتاه
       2-2-1-اثر حرارتی
      2 -2-2-اثر مكانیكی

 2-3-محاسبه شبكه از نظر استقامت مكانیكی
         2-3-1-نیروی وارده به شین و تكیه گاهها در اثر عبور جریان اتصال كوتاه
          2-3-2-استقامت مكانیكی در اتصال كوتاه
          2-3-3-محاسبه نیروی وارده بر تكیه گاه
2-4-استقامت حرارتی شینها در مقابل جریانهای اتصال كوتاه
         2-4-1-روش اول ،استفاده از فرمول تجربی
         2-4-2- روش دوم ،استفاده از منحنی

فصل سوم
محاسبات الكتریكی ، مكانیكی و برودتی
یك شبكه فرضی و یك شبكه واقعی

3-1-مطالعات الكتریكی ، مكانیكی و حرارتی بر روی یك شبكه فرضی
     3-1-1- مقایسه الكتریكی شین CU و AL باهم
     3-1-2-مقایسه وزنی CU با  AL
     3-1-3- مقایسه استقامت مكانیكی CU با AL
              3-1-3-1-حالت نصب عمودی شینها
              3-1-3-2-حالت نصب افقی شینها
     3-1-4-محاسبه سطح مقطع بر اساس استقامت حرارتی در مقابل جریانهای اتصال كوتاه
     3-1-5-نتیجه گیری
3-2-مطالعات الكتریكی ، مكانیكی و حرارتی بر روی یك شبكه نمونه واقعی
       3-2-1-محاسبات الكتریكی
              3-2-1-1-محاسبه سطح مقطع بر اساس جریان مجاز
              3-2-1-2-محاسبه مقاومت الكتریكی شینها
      3-2-2-محاسبه وزن شینها
     3-2-3-محاسبه مكانیكی
              3-2-3-1-محاسبه برای شین آلومینیومی
              3-2-3-2-محاسبه برای شین آلومینیومی
    3-2-4-محاسبات حرارتی

فصل چهارم
نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات
 

 

 مقدمه

شینها معمولا" از مس( e-al) ساخته می شوند. در حال حاضر در سطوح ولتاژ kv20 33kv , و 0.4kv اغلب از شینهای مس استفاده میشود.از آنجائیكه در جداول استاندارد ارائه شده در استانداردهای مختلف هم برای هادیهای مسی هم برای هادیهای آلومینیومی مقاطع استاندارد ارائه شده است بنابراین لازم است كه مطالعه و بررسی جهت مقایسه خواص الكتریكی  مكانیكی و حرارتی مس و آلومینیوم انجام شودتا بتوان در صورت امكان و اقتصادی بودن از شینهای آلومینیومی بجای شینهای مسی استفاده كرد.
     در این پروژه تحقیقاتی- اجرایی در ابتدا مهمترین خواص عمومی مواد این هادیها را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهیم آنگاه فرمولهایی جهت مقایسه خواص دو هادی استخراج كرده سپس پارامترهای مؤثر در باردهی شین را بیان می كنیم.و در ادامه اثرات اتصال كوتاه را مورد مطالعه قرار میدهیم و در پایان محسبات الكتریكی مكانیكی و حرارتی را بر روی یك سیستم فرضی و یك سیستم واقعی برای دو حالت استفاده از شین مسی و استفاده از شی آلومینیومی انجام می دهیم.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله پرندگان در منطق الطیر در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله پرندگان در منطق الطیر در فایل ورد (word) دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله پرندگان در منطق الطیر در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله پرندگان در منطق الطیر در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله پرندگان در منطق الطیر در فایل ورد (word) :

پرندگان منظومه منطق الطیر عطار
منطق الطیر
: مأخوذ است از آیه شریفه: «و ورث سلیمان داود و قال یا ایها الناس علمنا منطق الطیر واوتینا من کل شی ء ان هذا لهو الفضل المبین» (سوره نمل آیه 16)- در تفاسیر قرآن کریم از مرغان مختلفی که با سلیمان (ع) سخن گفته اند و او گفتار آنان را برای پیروان خود ترجمه فرموده است. اسم برده اند و جهت مزید اطلاع ر. ک. : تفاسیر فخررازی ج 6 ص 556 و بیضاوی ج 2 ص 194 و کشف الاسرار ج 7 ص 189 و ابوالفتوح ج 4ص 153- این کلمه را شعرای فارسی زبان به همین معنی در اشعار خود بسیار آورده اند.

هدهد
: در فارسی پویک و شانه سر را گویند. (برهان) – مرغیست بدبو که بر زباله آشیان سازد، بر بدنش خطوط و رنگهای فراوان است و کنیه او ابوالاخبار و ابوثمامه و ابوالربیع و ابوروح و ابوسجاد و ابوعیاد است. گویند که از بالای آسمان آب را در زیر زمین ببیند همانطور که آدمی آنرا در شیشه ببیند. (دمیری) – گفته اند که هدهد راهنمای سلیمان بود بر آب و آن چنان بود که سلیمان هرگاه که خواستی نماز گزارد هدهد او را ره نمودی به آب و در بیابان زمین را می کندند و به آب می رسیدند تا سلیمان با آن غسل می کرد یا وضو می ساخت. (جهت مزید اطلاع ر. ک. : قصص انبیا ذیل قصه سلیمان و بلقیس و حیاه الحیوان جا حظ ج 4 ص 77 و حیاهالقوب ج1 ص264)

بلبل
: نمونه مردمان جمال پرست وعاشق پیشه است.

طوطی
: حیوانیست ثاقب الفهم ونرم خو که قوه تقلید اصوات و قبول تلقین را بسیار داراست. ارسطا طالیس گوید برای تعلیم طوطی او را جلوی آینه نهید و از پس آن صحبت کنید تا او خوب تقلید کند (دمیری ذیل ببغاء)- در اینجا نمونه آن دسته از مردمان اهل ظاهر و تقلید است که به دنیای باقی و حیات جاوید اعتقاد دارند و به آن سخت پابندند.

طاوس
: پرنده ایست عزیز و جمیل و عفیف الطبع و اهل ناز و تبختر است و بر خویش سخت معجب است (دمیری)- در مثنوی نمونه ای از مردم منافق و دو رنگ است که برای نام و ننگ جلوه گری می کند و همّ خود را صرف صید خلق و شکار آنها می نماید و از نتیجه عمل خود نیز بی خبر است (ر. ک. ج 5 نی ص 28). ولی در این جا نموه اهل ظاهر است که تکالیف مذهب را به امید مزد یعنی به آرزوی بهشت و رهایی از عذاب دوزخ انجام می دهد.

بط
: مرغابیست و این کلمه عربی محض نیست (جوالیقی ص 64) و مُعرّب بت است (آنندراج) – در تفاسیر قرآن (ذیل آیه 120 واقع در سوره بقره راجع به مرغ خلیل الله (ع) آنرا ضمن چهار مرغ خلیل نام برده اند (ابوالفتوح ج 1ص 458)- و در مثنوی کنایه است از حرص و آز که یکی از عوامل شیطان رجیم و نفس عاقبت سوز است (ج 5 نی س 37)- در اینجا نمونه مردمان عابد و زاهد است که همه عمر گرفتار وسواس طهارت و شستشواند.

کبک
: نمونه مردم جواهر دوست که همه عمر خود را صرف جمع آوری انواع جواهرات و احجار کریمه و یا اشیاء قیمتی و عتیق می نمایند.

همای
: مرغیست افسانه ای که گویند استخوان خورد و جانوری نیازارد و بر سر هر کس سایه افکند پادشاه شود (انندراج)- و در افسانه ها بسیار از او نام برده اند از جمله باین صورت که در شهرها و ممالک هنگام انتخاب پادشاه این مرغ را به پرواز می آورده اند و بر هر کس که می نشست او را شاه می کردند- در اینجا نمونه ایست از مردان جاه طلب که از زهد و عبادت برای جلب حطام دنیوی استفاده می کنند و از راه عزلت و عبادت ظاهری درصدد بر می آیند که ارباب مملکت و سیاست را بخود جلب نمایند و برای خود دستگاهی داشته باشند. خواجه حافظ اینگونه زهاد را “واعظ شحنه شناس” اصطلاح کرده است:
و اعظ شحنه شناس این عظمت گو مفروش زانکه منزلگه سلطان دل مسکین من است (حافظ قزوینی ص 37)

کوف
: پرنده ایست بنحوست مشهور و آن دو قسم می باشد کوچک و بزرگ؛ کوچک را جغد و بزرگ را بوم خوانند (برهان) –این پرنده را که به نامهای جغد و بوم و کوف و بوف و مانند آن خوانند در ادبیات زرتشتی بهمن مرغ نامیده شده است و مرغیست اهورایی و بدون نحوست (ر. ک: ح- برهان ص 318)- کنیه او در عربی ام الخراب و ام الصیبان و غراب اللیل است. مرغیست که شب نمی خوابد و پرهایش بد پوست. طائریست منزوی و منفرد و حرام گوشت (دمیری ذیل بوم)- قدما برای این مرغ احکام و خواصی ذکر کرده اند که شرح آنهمه در اینجا میسر نیست (ر. ک. نفائس الفنون ج2 ص 151 و حیاه الحیوان جاحظ و دمیری ذیل کلمه بوم)- در اینجا کنایه است از مردم زاهد و منزوی که گنج مقصود را در انزوا و خلوت وانعزال (گوشه گیری و عزلت نشینی) و گوشه گیری و بریدن از خلق و اجتماع می جویند.

باز
: قدما باز را حیوانی متکبر و تنگ خُـلق تصور می کردند (دمیری ذیل البازی)- در اینجا نمونه مردم درباری و اهل قلم است که بعلت نزدیکی به شاه همیشه بر دیگران فخر و مباهات می نمایند و تکبر می فروشند و از سپهداری و کله داری خویش سوء استفاده می نمایند.

بوتیمار
: نام مرغیست که بر لب آب نشیند و آب نخورد و گویند تشنه است و آب نخورد مبادا آب تمام شود آنرا مرغ «غم خوراک» گفته اند (آنندراج)- آنرا بعربی یمام گویند (برهان)- و حال آنکه «یمام» در عربی به کبوتر دشتی (منتهی الارب) یا کبوتر وحشی اطلاق می شود (دمیری) – در اینجا نمونه ای از آندسته از مردم خسیس است که مواهب زندگانی را از خود و دیگران دریغ می دارند، نه خود از آن متمتع می شوند و نه می توانند از تمتع دیگران لذت برند.
منطق الطیر با ستایش آفریننده ی جان بلند پرواز آسمانی آغاز می شود، و از سر ستایش و شگفتی، آفرین می گوید بر آن كه آسمان را در زبر دستی، در برابر زمین به غایت پست برافراشته و چونان خیمه ای بی ستونش بر زمین استوار ساخته ، سپس مرغ جان آدمی را آفریده كه چونان پرنده ای سبكبال و بلند اوج بر فراز گنبد سپهرین هستی در طیران و پرواز است:
آفرین جان آفرین پاك را
آن كه جان بخشید و ایمان خاك را
آسمان را در زبر دستی بداشت
خاك را در غایت پستی بداشت
آسمان چون خیمه ای بر پای كرد
بی ستون كرد و زمینش جای كرد
دام تن را مختلف احوال كرد
مرغ جان را خاك پر و بال كرد
از دیدگاه منطق الطیر، جان آدمی آشیانه و فرازگاه هزاران مرغ آشنا و ناشناس است كه از عالم علوی بر آن فرود آمده، چند صباحی آنجا را مقامگاه خویش ساخته، تا پس از لختی آسودن و دانه چیدن، و نفسی تازه كردن، دوباره از آن قفس تنگ به پرواز درآیند و اوج گیرند، و آفاق رفیع وجود را یكی از پی دیگری به زیر پرو بال كشند و آنگاه، به آشیان نخستین خود، در ملكوت اعلا باز گردند.

 

این پرندگان آشیان گزیده در گلشن جان آدمی، از همه دست و همه گونه اند و هركدام قدرت پرواز معینی دارند،صعود را تا ارتفاع معینی تاب می آورند، اوجشان سقفی دارد و پروازشان دارای بردی ویژه است، و وقتی خوب در رفتار و كردارشان دقیق می شویم، ملاحظه می كنیم، كه هر كدام از این پرندگان نماینده و نماد روحیه ای خاص و منشی ویژه از روحیات و منش های گوناگون نهفته در جان آدمی هستند.

در آغاز داستان، برخی از مهم ترین این پرندگان معرفی می شوند و شرحی مختصر در باره مهم ترین جنبه های شخصیت جذاب و رنگارنگشان داده می شود تا خواننده با این مرغان پران در صحن جان آدمی آشنایی مختصر و موجزی پیدا كند.
هدهد هادی مقام، رهبر مرغان و رهنمای دیگران است. او به دلیل هم نشینی با سلیمان و هم كلامی با او، به مقام راز داری سلیمان و صاحب اسراری او رسیده، به همین سبب مقامش والا تر و منزلتش شامخ تر از سایر پرندگان است. او مرغی ست ممتاز،صاحب رفعت و مرتبت، و در حقیقت شخصیت شاخص داستان عطار است، و رهنمای مرغان دیگر در سفر روحانی به سوی آسمان جان و زیارت سیمرغ والامقام، برفراز قاف حقیقت.

موسیچه موسی صفت است و موسیقار نواز بزم معرفت. او جانی نوا شناس دارد و لحن موسیقی را از آهنگ خلقت اقتباس كرده است.
طوطی طوبی نشین، حله پوش است و آتشین طوق. توان آن دارد كه چون ابراهیم خلیل خویشتن از بند نمرود نفسانیات و شهوات برهاند و خوش در آتش نشیند.
كبك خرامان كوه عرفان است. باز تیز چشم و تیز خشم و تیز پرواز است. دراج در آرزوی عروج به معراج الست است. عندلیب مرغ باغ عشق است و در ناله سرخوشانه از سوز و درد داغ عشق. طاوس بهشت نشین از بخت بد درگیر زخم مار هفت سر است و اغوای فریبكارانه این همنشین مكار از بهشت عدنش بیرون افكنده و تا مار نفس مكار و فریبكار خویش هلاك نگرداند، اجازت بازگشت به بهشت مینوی ندارد. تذرو دوربین است و چشمه بینای دلش غرق بحر نور معرفت. قمری تنگدل در خون مانده، گرفتار سرگشتگی ماهی لغزان نفس است، و تا ماهی بدخواه نفس سركوب و منكوب نكند، مونس یونس جان نگردد. فاخته طوق وفا بر گردن دارد و كمال وفای او ترك وجود است و گذشتن از جان. شاهین تیز پرواز سر آن دارد كه از دنیا و عقبی مغرورانه درگذرد تا لایق دست ذوالقرنین غرور شود. مرغ زرین آتشین نهاد است و با سوزاندن خویش در آتش اشتیاق، قابلیت وقوف بر اسرار حق می یابد و نزل حق هر دمش پیش می آید.

مجمع مرغان جان در جستجوی رهبری نظم بخشنده اند تا آن پراكندگان را متحد سازد و پروازشان را هماهنگ گرداند، و از مجموع جان های چندگانه آنان جانی یگانه، تیز پرواز و بلند اوج گرد آورد.
مرغ معرفت- هدهد هادی صفت – آن تیز فهم و دانای اسرار كه به روشنی بر رازهای نهان جان آگاه است، به مرغان سلطان اندیش بشارت می دهد كه نیازی به جستجو نیست، زیرا رهبر یگانگی بخش آنان- سیمرغ بلنداوج- در جایگاه رفیع و دور دستش، واقع بر فراز قاف جان، در حریم عزت آرمیده است و آشیانش مستور در صد هزار پرده است و مقدم بر نور و ظلمت.

هدهد شعله اشتیاق سفر به سوی سیمرغ را در جان آن مرغان اوج اندیش برمی افروزد، و در عین حال، به آنان هشدار می دهد كه راه رسیدن به قاف جان و درك محضر سیمرغ آرمانی ،بسیار دشوار و پر خطر است،و آنان را از خطرات مرگبار این راه سخت گذر و دشوار آگاه می كند.
جایگاه این سیمرغ یگانگی بخش كه مظهر كمال مطلق جان بلند پرواز است، آن چنان رفیع است كه حتی فهم طایر نیز بدان راه ندارد، و علم و خرد، هر چقدر هم بلند پرواز باشند، به آستان او نمی رسند. صد هزاران خلق سودا زده ی او هستند، اما افسوس كه بضاعت و سرمایه ی ادراك او ندارند. جان و عقل با چشمان تیره بین خویش، خیره می مانند در نور كور كننده ی نگاه او:

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق سیر تحول تاریخچه زندانها در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق سیر تحول تاریخچه زندانها در فایل ورد (word) دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق سیر تحول تاریخچه زندانها در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیق سیر تحول تاریخچه زندانها در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق سیر تحول تاریخچه زندانها در فایل ورد (word) :

در زمانهای گذشته ، مجازاتها با قساوت و شقاوت اجراء و مجازاتهائی از قبیل زنده به گور کردن – سوزاندن – طعمه حیوانات درنده ساختن – کور کردن و انواع شکنجه های بدنی رواج داشته است .
زندان محلی بوده که متهم را در آنجا نگهداری می کردند تا در روز دادرسی در دادگاه حاضر نمایند . معمولا زندانها در زیر قصرها و یا در قلاع بنا می شد و جایی تاریک و ناسالم بود . زندانیان وضع تأثرانگیز داشته و اکثرا محکومین در زندانها جان می سپردند .

روحانیون مذهب مسیح ، اول کسانی بودند که با ابراز تنفر از خونریزی ، خواستار تعدیل مجازات شده و مجازات حبس را به جای کیفر اعدام توصیه کردند و برای اصلاح و تربیت زندانیان اقدام و از زندانها بازدید به عمل آوردند .
در سال 817 میلادی در مجمع روحانیون مسیحی در رم ، مقررات مربوط به اداره زندانها تصویب و تأکید شد که زندانها باید جنبه اصلاحی و تربیتی داشته باشند و برای نیل به این هدف ، زندانیان باید به روش انفرادی نگهداری شده و به آنان کار دستی آموخته شود . اجازه خواندن کتب مذهبی را داشته و روحانیون در زندانها ، زندانیان را ملاقات و با نصایح سودمند آنان را به راه راست هدایت کنند . در اجرای تصمیمات مذکور در همان سال اولین زندان به روش انفرادی در رم بنا گردید .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق در مورد طراحی مدار رگولاتور 5+ ولت بر اساس مدل سوئیچینگ در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق در مورد طراحی مدار رگولاتور 5+ ولت بر اساس مدل سوئیچینگ در فایل ورد (word) دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق در مورد طراحی مدار رگولاتور 5+ ولت بر اساس مدل سوئیچینگ در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیق در مورد طراحی مدار رگولاتور 5+ ولت بر اساس مدل سوئیچینگ در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق در مورد طراحی مدار رگولاتور 5+ ولت بر اساس مدل سوئیچینگ در فایل ورد (word) :

طراحی مدار رگولاتور 5+ ولت بر اساس مدل سوئیچینگ

فهرست بخش های این پروژه :

1 شماتیك مداری و نقشه این رگولاتور
2 توصیف مربوط به خود مدار
3 توصیف مربوط به قطعات
4 گرماسنجی مدار
5 اندازه گیری راندمان مدار

I. شماتیك برد مدار :
همان طور كه در این شكل ملاحظه میكنید چگونگی اتصال واقعی قطعات مختلف مدار رگولاتوررا از سمت سیم بندی شده
به تصویر كشیده ایم.

II. توصیف عملكرد مدار رگولاتور
بررسی و مقایسه یك مدار رگولاتور با توان تلفا تی با یك رگولاتور خطی :
رگولاتور خطی :
رگولاتوری با 3 خروجی نظیر LM317 در اصطلاح رگولاتور خطی یا رگولاتور سری نامیده میشود .
برای چنین رگولاتوری , جریان الكتریكی ورودی با جریان خروجی تقریبا برابرند. با توجه به این موضوع تفاوت ما بین توان ورودی كه حاصلضرب ولتاژ ورودی در جریان ورودی است و توان خروجی كه حاصلضرب ولتاژ خروجی در جریان خروجی است , در رگولاتور به عنوان حرارت مصرف می گردد .
نموداری كه در زیر مشاهده میكنید نرخ خروجی و تلفات آن را در وضعیتی كه ولتاژ ورودی 12 ولت میباشد نمایش میدهد . در این حالت ولتاژ خروجی 5 ولت , جریان خروجی 025 آمپر ,05 آمپر و 1 آمپر میباشد تقربا 58 درصد توان ورودی بصورت حرارت در سیستم مصرف میگردد كه ما را ملزم به بستنheatsink بزرگی روی رگولاتور میكند .

 

رگولاتور سوئیچینگ :
یك رگولاتور سوئیچینگ توان ورودی را به صورت پالس هایی در خروجی تولید میكند كه به این عمل , عملیات سویتچینگ میگویند.عرض این پالس ها با توانی كه در خروجی نیاز داریم تغییر میكند .زمانیكه در خروجی توان كمی نیاز است عرض پالس ها باریك هستند و زمانیكه در خروجی به توان بالایی نیاز داریم پالس ها عریضتر میشوند .در حقیقت مدار در حال تشخیص توان خروجی نیست .بلكه زمان پالس ها را برای ثابت نگه داشتن ولتاژ خروجی كنترل میكند.
رگولاتور سوئیچینگ توانی را كه نمیتواند در خروجی ظاهر كند را به صورت گرما مصرف نمیكند برخلاف یك رگولاتور خطی كه مشاهده كردیم . بنابراین دیگر نیازی به یك heatsink بزرگ وجود ندارد .

اگر بخواهیم یك مثال خاص بزنیم , با عبور جریان 1 آمپری در ولتاژ 12 ولت راندمان ما 77 درصد خواهد شد كه تنها 5/1
وات توسط رگولاتور مصرف میگردد.

از آنجا كه توان ورودی وقتی كه ما محاسبه نمودیم6 وات است تنها 1 وات در رگولاتور تلف میگردد.در این صورت راندمان ما 83 درصد میشود.در حالی كه رگولاتور خطی در همین شرایط 7 وات را مصرف میكند .

نحوه عملکرد رگولاتور سوئیچینگ :

نمودار بالا ترکیب ساختمان داخلی LM2575-5.0. را نمایش میدهد .این ترکیب دارای یک مدار نوسان ساز برای سوئیچینگ 52 کیلو هرتز میباشد. برای ایجاد یک ولتاژ مرجع برای ثابت نگه داشتن ولتاژ , از ولتاژ 23/1 ولت استفاده کرده ایم.این ولتاژ

عرض پالس ها را با توجه به ولتاژ مرجع و ولتاژ خروجی کنترل می کند. و در کنار همه اینها مدار تشخیص حرارت و محدود کننده جریان خروجی و غیره در آن وجود دارند. در صورتی که به پنجمین پین آن ولتاژ 5+ بدهیم خروجی ما به حالت standby (حالتی که خروجی متوقف میشود) میرود. در این صورت جریان ورودی ما به 50 میکرو آمپر و ما کمترین توان مصرفی را خواهیم داشت.
مدار فیلتر کننده ریپل :
برای یک رگولاتور سوئیچینگ وجود یک فیلتر کننده ریپل در سمت خروجی واجب می باشد.از آنجا که مدار در فرکانس بالا سوئیچ می کند, ما باید مشخصات سلف و دیود و خازن را در نظر بگیریم.ما در شکل های زیر نحوه کار فیلتر را بازگو کرده ایم :
1 وقتی که ترانزیستور رگولاتور روشن می شود , جریان در سلف و خازن و بار خروجی جاری میگردد. انرژی
الکتریکی در سلف و خازن ذخیره میگردد.

2 وقتی که ترانزیستور رگولاتور خاموش می شود , جریان همچنان تمایل دارد در بار خروجی جریان داشته باشد بنابراین از طریق انرژی ای که در سلف و خازن ذخیره شده است در بار جریان می یابد. این جریان که ناشی از انرژی ذخیره شده در این دو است از طریق دیود مدار جریان مییابد. توجه کنید که LM2575 دارای فرکانس 52 کیلو هرتزی می باشد. به همین خاطر ما از یک دیود شاتکی و یا دیودی با زمان بازیافت کم در مدارمان استفاده کردیم.چنین دیودی که در مدارات سوئیچینگ استفاده می شود به دیود آزاد رو معروف است.

3 در صورتی که یک ولتاژ معکوس در وضعیتی به مدار وارد شود,که جریانی در جهت مستقیم از میان دیود میگذرد , در یک آن جریان عبور می کند. در این لحظه, عملیات یکسو سازی انجام نمی شود و

این شبیه سیم مسی است.زمانیکه آن بصورت یک دیود عمل می کند, (یعنی اجازه عبور جریان درجهت معکوس را نمیدهد),از این لحظه زمان بازیافت معکوس شروع می شود.وقتی که عملیات با فرکانس بالا انجام می شود این مشخصات اهمیت ویژه ای دارد.وقتی که دیود در وضعیت روشن است,(یعنی وضعیتی که جریان سلف بصورت مستقیم در دیود جاری است) و زمانیکه ترانزیستور از وضعیت خاموش به روشن بودن تغییر وضعیت میدهد , انرژی از ترانزیستور به زمین منتقل میگردد .نه اینکه از مدارخروجی عبورکند.

ولتاژی که در بار خروجی ایجاد میگردد در نمودار
روبرو نمایش داده شده است.در این نمودار ما ریپل

را از اندازه واقعی بیشتر نمایش داده ایم.وقتی که
ما آن را اندازه گیری میکردیم, تقریبا 70 میلی ولت
بود (یعنی تقریبا 4/1 درصد ).

ولتاژ این ریپل به سلف و ظرفیت خازن بستگی دارد.جریان شارژ کننده ظرفیت و دشارژ کنندهآن, از خازن میگذرد.به همین خاطر ما از خازنی با ESR کم استفاده کردیم تا میزان ریپل به مینیمم برسانیم.

نکته مهم در مورد رگولاتور سوئیچینگ :
رگولاتور سوئیچنگ در فرکانس بالا سوئیچ می کند. بنابراین, شما این توصیه ها را نیاز دارید تا در خروجی تا آنجا که ممکن است اثر نشتی را کاهش دهید.
1 سیم پیچی سلف تان تا آنجا که ممکن است کوچک باشد.زیرا عاملپیدایش نویز به شمار آید.
2 تنها از یک زمین استفاده کنید. سیم بندی لازم برای زمین زمانی که طولانی باشد از عوامل مهم تولید نویز در خروجی است.بنابراین همان طور که در شکل زیر نمایش دادهایم سیم بندی خازن را طوری انجام دهید که زمین شما تا حد امکان یک نقطه باشد.

 

3 خازنی با ESR مینیمم استفاده کنید.از آنجا که جریان بسیار زیادی از خازن عبور میکند, این انتخاب در یک رگولاتور سوئیچنگ انتخاب درستی است.
4 از نوعی سلف استفاده کنید که شار مغناطیسی آن در یک سطح, بسته باشد به عبارت دیگر از سلف حلقوی استفاده کنید زیرا جریان نشتی آن بسیار کم است و توان کمتری را هدر میدهد.

III. توصیف قطعات مورد اسفاده در این مدار :
یک رگولاتور کاهش دهنده ولتاژ (LM2575) :
این شکل رگولاتور مبدل 12 ولت به 5 ولت را
نمایش می دهد.که برای تدارک توان مثبت استفاده
شده است.توجه کنید که از این سری رگولاتور ها
, مدل های دیگری از رنج 3/1 ولت تا 37 ولت
وجود دارند که ما از نوع 5 ولتی آن استفاده نمودیم.

HeatSink: (گرما گیر)
در مورد یک رگولاتور سوئیچینگ میدانید که بطور
نسبی اتلاف توان آن کم است.بطور تقریبی توان اتلافی

آن زمانیکه 1 آمپر در خروجی جریان میدهد. 5/1
وات است. در نمونه ای که ساخته ایم این اتلاف 1 وات
است که میبینید به همین خاطر هیچ مشکلی پیش نمی آید
اگر از heatsink استفاده نکنیم اما برای اطمینان ما از

یک heatsink کوچک در مدارمان استفاده نموده ایم.
سایز آن دارای 25 mm طول, 23mm عرض و10mm
عمق هر پره آن میباشد.

لاستیک سیلیکون :
برای ایزوله کردن قسمت پشتی رگولاتور با heatsink
برای جلوگیری از اتصال الکتریکی آن با رگولاتور, ما از یک
ایزوله مننده در میان آنها استفاده کردیم. که نیاز به یک پیچ

3 mm برای اتصال heatsink به رگولاتور دارد .اما در
رگولاتور یک سوراخ 4 mm ایجاد کردیم.برای اینکه پیچ
نباید با رگولاتور تماسی نداشته باشد, ما از یک بخش دایرهای
شکل برای نصب , در سوراخ رگولاتور قرار دادیم.

گریس سیلیکون:
از این خمیر برای بهبود بخشیدن هدایت گرمایی بهتر میان heatsink و رگولاتور استفاده میکنیم.این گریس ترکیبی از گریس سفید است.که اکسید فلزی با آن ترکیب شده تا هدایت گرمایی را بهبود بخشد.
که باید به هر دو طرف لاستیک سیلیکون مالیده شود.
البته نیاز به استفاده زیاد از آن نیست. تاثیر چندانی هم
در بخشی که بیرون از لاستیک است ندارد.

دیود شاتکی :
با توجه به اینکه رگولاتور سوئیچینگ در فرکانس
52 کیلو هرتز کار میکند ما در این فرکانس نمیتوانیم از

یک دیود معمولی استفاده کنیم چرا که دارای زمان بازیافت

بالایی است.از لحاظ میزان حمل جریان آن تقریبا 5/1 برابر
هر جریان خروجی را استفاده میکند.دیودی که ما در اینجا
استفاده کردیم , دیود ERB81-004 باVRRM=40v و
Io=1.7A است که ساخت شرکت Fuji Electric است.

سلف :
ما از یک سلف حلقوی برای این کار استفاده کردیم که با
استفاده از یک سیم مسی که دور یک استونه حلقوی
پیچیده شده , ساخته شده است.که باعث کم شدن فوق العاده
شار نشتی ایجاد شده توسط سیم پیچ, به خارج می شود. که

کارآیی سیم پیچ را بهتر میکند و اثر آن را بر سایر قطعات
کاهش میدهد.
در datasheet آی سیLM2575 نموداری که نشان دهنده مقدار سلف باشد نمایش داده شده است.زمانیکه خروجی 1 آمپر است در ولتاژ ورودی 12 ولت ,سلف مقدار 220 میکرو هانری را دارد .که ما از یک سلف 125 میکرو هانری و 2 آمپری استفاده کردیم. که ریپل آن ممکن است کمی کاهش یابد.

Barghiran.Persianblog.com
Powered by: Amir Hossein Akbari

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله تاریخ مشهد در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله تاریخ مشهد در فایل ورد (word) دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تاریخ مشهد در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله تاریخ مشهد در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله تاریخ مشهد در فایل ورد (word) :

مقدمه:
سرزمین ایران از اعصار پیش از تاریخ چون پلی عظیم میان مشرق و مغرب قرار داشت و در آن راه‌های مهمی می‌گذشت و تمدن‌های دو سوی جهان را به هم مربوط می‌ساخت. ایرانیان فرهنگ‌ها و تمدن‌های ملل دیگر جهان را دریافت می‌كردند و از آن بهره‌مند می‌شدند. آنگاه این فرهنگ‌ها را با آنچه خود داشتند می‌آمیختند و تكامل به دیگران منتقل می‌كردند.

ایران از 60 قرن پیش منبع افكار و فنونی بود كه موجب ترقی و رشد بشر گردید. هنر نوشتن ارقام كشاورزی و استخراج، استعمار فلزات و … از همین افكار بودند. ایران دارای 28 استان است كه مشهد مقدس یكی از این استان‌هاست.

اماكن زیارتی
• حرم مطهر
• خواجه ربیع
• خواجه اباصلت
• خواجه مراد
• گنبد خشتی
• میامی

خواجه اباصلت
«اباصلت هروی» مشهور به «خواجه اباصلت» خادم حضرت رضا (ع) بوده است، وفات خواجه را سال 236 ه.ق نوشته‌اند. آرامگاه وی در كنار جاده مشهد، فریمان در فاصله 10 كیلومتری مشهد واقع شده است. این بنا را هم حاج محمد علی درویش احداث كرده است كه اینكه توسط اداره اوقاف و امور خیریه خراسان اداره می‌شود.

خواجه ربیع
در شمال غربی مشهد در انتهای خیابان خواجه ربیع آرامگاه با شكوه خواجه ربیع واقع است. نام خواجه ربیع در تاریخ (ربیع بن خثیم) است. وی از اصحاب پیغمبر اسلام و نیز از سرداران سپاه 11 حضرت علی (ع) بوده است.

این بنا به توصیه شیخ بهایی به شاه عباس صفوی در نیمه اول قرن هجری ساخته شد. طرح آرامگاه در نمای بیرونی هشت ضلعی ودر درون چهار ایوانی است. از انتهای ایوانهای اضلاع بزرگ راهروهایی به درون باز شده‌اند. برفراز بنا گنبد فیروزه‌ای رنگ قرار گرفته است كه ارتفاع گنبد تا كف 18 متر می‌باشد. بقعه خواجه ربیع از نظر هنری نیز جایگاه والایی دارد زیرا كاربرد كاشی‌های الوان در نمای خارجی، نقاشی‌های طلایی رنگ بر رویه دیواره داخلی و نیز دو كتیبه به خط

(علیرضا عباسی) در سالهای 1026 و 1029 ه.ق جلوه خاصی به آن بخشیده است. كاشی‌كاری بنا از نوع یك رنگ و معرق و زیررنگی است كه نقش‌های زیبای هنری و گیاهی و كتیبه‌ها را شكل داده‌اند. آرامگاه خواجه ربیع یك از ابنیه زیبا، دیدنی و متبرك است كه به همین علل همه وقت مورد توجه و مراجعه اهالی مشهد و زائران و مسافرانی است كه به مشهد مشرف می‌شوند.

خواجه مراد
«هرثمه بن اعین» مشهور به خواجه مراد از یاران امام رضا (ع) بوده است كه در سال 210 ه.ق وفات یافته. و اكنون مقبره وی در 14 كیلومتری جنوب شرقی مشهد در بلندیهای مشرف بر بینالود قرار گرفته است. حاج محمد علی درویش ملقب به نور علیشاه این محل را در زمان معاصر ساخته و هم تحت مراقبت و حفاظت خود قرار داده. و تعمیر نموده است. وی با این كار موجبات رفاه مسافرین را فراهم آورد. این بنا اكنون توسط اداره اوقاف و امور خیریه خراسان اداره می‌شود.

گنبد خشتی
این آرامگاه در كوچه نوغان خیابان طبرسی، نزدیك به فلكه طبرسی واقع است. در این مكان «امامزاده محمد» مدفون است. نسبت این امامزاده با هجده واسطه به «امام سجاد (ع)» می‌رسد. گنبد این آرامگاه اجری است و به همین علت به «گنبد خشتی» مشهور شده است. سبك معماری آرامگاه به بناهای دوره صفویه شباهت دارد و بنای آن در زمان شاه عباس صفوی ساخته شده است.

میامی «امامزاده یحیی»
امامزاده یحیی یكی از فرزندان زید، و نواده امام زین‌العابدین (ع) است. مادرش ریطه دختر ابی هاشم عبداله بن محمد حنیفه می‌باشد. وی در سال 107 ه.ق متولد شد. یحیی برای ادامه مبارزات خود علیه بنی‌امیه چون امنیت جانی نداشت از نینوا «كربلا» به مدائن و از آن جا به خراسان هجرت كرد. سرانجام در جوزجان از توابع خراسان قدیم (واقع در افغانستان كنونی) در سال 125 ه.ق به سن 18 سالگی به شهادت رسید. بقعه مباركه امامزاده یحیی با نام «میامی» در جاده سرخس و به فاصله 50 كیلومتری مشهد می‌باشد. این آرامگاه در دامنه كوهی به فاصله یك كیلومتر از قریه میامی واقع شده است. بنای ساختمان متعلق به قرن دهم ه.ق است.

تاریخچه مشهد
مهمترین عاملی كه در طول تاریخ در شكل گرفتن محل سكونت كنونی مشهد مؤثر بوده است، موقعیت طبیعی حوضه كشف رود و رودخانه اترك می‌باشد. با در نظر گرفتن این عامل به عنوان امری نسبتاً ثابت برای جذب جمعیت، می‌توان تأثیر عوامل تاریخی و سیاسی و اجتماعی و مذهبی را در دوره‌های مختلف بررسی نمود.

حوضه رودخانه كشف‌رود در تمام دوره اسلامی و حتی در دوره پیش از اسلام از مراكز عمده سكونت در خراسان شمالی بوده است. در دوره اسلامی مهمترین و پرجمعیتی‌ترین سكونتگاه، حوضه كشف رود ولایت توس بوده كه مركز آن شهر تابران بوده است. به مرور زمان از اهمیت شهرهای تابران و نیشابور كاسته و آبادیهای جدیدی به اسامی نوغان و سناباد رشد نمودند. سناباد در 2 كیلومتری نوغان قرار داشته و كاخ حمید بن قحطبه طلائی واقع در خراسان كه اكنون عمارت آستانه شهر مقدس مشهد است در میان باغ بزرگی در این دهكده قرار داشته است.

در بهار سال 193 ه.ق هنگامی كه هارون جهت سركوب شورشی در سمرقند به نوقان رسید مریض و سپس فوت نمود وی وصیت نموده بود پس از مرگ او را در باغ مجاور محل اقامتش دفن نمایند. مآمون جانشین هارون پس از گذشت چند سالی از خلافتش در اثر طغیانی كه علیه وی در عراق پدید آمد به قصد آنكه تمایل شیعیان را به خود جلب كند «حضرت رضا (ع)» را به ولایت عهدی نامزد كرد. حضرت رضا (ع) پس از یكسال اقامت در مرو عازم بغداد شد.

مشهد از شهریور 1320 كه مصادف با اشتعال ایران توسط نیروهای متفقین به دلیل وجود ناامنی در مناطق روستایی و امنیت مناسب در مشهد به علت وجود پادگانها و مراكز نظامی و نیز خشك‌ سالی‌های جنوب خراسان بویژه در سال زراعی 1326-27 و تأسیس دانشگاه مشهد در سال 1326 ه.ش پذیرای جمعیت زیادی بود كه در رشد جمعیت نقش داشته‌اند. به دنبال دگرگونیهای سیاسی، اقلیمی و آموزشی فوق، تحولات تكنیكی به ویژه مجهز شدن شبكه حمل و نقل

درون شهری به وسایل نقلیه جدید (افزایش اتوبوسها از 3 دستگاه به 77 دستگاه، ورود تعداد 10 دستگاه تاكسی در سال 1328 كه تا سال 1324 به 200 دستگاه افزایش یافت) و از همه مهمتر برقراری ارتباط بین مشهد و تهران از طریق شبكه راه‌آهن در سال 1336 ه.ش و نیز پرداخت وام به دارندگان زمینهای واقعی توسط بانك رهنی در سال 1336 ه.ش از عواملی بودند كه دست به دست یكدیگر داده و جمعیت شهر مشهد در سال 1335 ه.ش به 241989 نفر رسانده است بطوریكه رشد سالیانه جمعیت در طول 16 سال (1319-1335 ه.ش) به طور متوسط 2% بوده است.

از حدود سال 1335 ه.ش به دلیل تغییرات اساسی در ساخت اقتصادی كشور به ویژه درآمد حاصل از فروش نفت، مستحكم شدن سیاست‌های تجاری – اقتصادی و فرهنگی، گسستگی نظام ارباب رعیتی به دنبال اجرای اصلاحات ارضی در سال 1342 ه.ش، رشد جمعیت نیز دچار تغییر و تحولاتی اساسی گردید به طوری كه جمعیت شهر از 241998 نفر در سال 1335 ه.ش به 409616 نفر در سال 1345 رسید مه نرخ رشد سالانه‌ای در حدود 5/4 درصد داشته است.
همچنین وسعت شهر نیز از 16 به 33 كیلومتر مربع یعنی بیش از 2 برابر افزایش یافت. توسعه شبكه حمل و نقل هوایی، تأسیس كارخانجات و توسعه فعالیتهای بهداشتی نیز از جمله مواردی بودند كه در توسعه فیزیكی شهر مشهد موثر واقع شدند.

مشكلات ناشی از رشد جمعیت، بی‌توجهی به نحوه استفاده از اراضی، توسعه نامنظم شهر و سایر مشكلات عمومی باعث گردید كه تهیه طرح جامع شهر در سال 1346 به مهندسین مشاور ابلاغ گردد. این طرح برای یك دوره 25 ساله (1345-70) در پنج مرحله 5 ساله تنظیم و در سال 1350 به شورای عالی شهر سازی تسلیم و پس از تصویب مراحل اجرایی آن، در سال 1352 به شهرداری ابلاغ گردید.

در طرح جامع سمت توسعه آینده شهر به صورت پیوسته در غرب شهر با توجه به پیش‌بینی افزایش جمعیت 409616 نفر در سال 1345 به 1465000 در سال 1370 پیش‌بینی گردید. در این طرح وسعت شهر از 33/4 به 170 كیلومتر مربع افزایش می‌یافت.

همگام با مراحل تهیه طرح جامع، تفضیلی شهر از نظر فیزیكی و جمعیتی به رشد ادامه می‌داد بطوریكه جمعیت مشهد در سال 1355 به 667770 نفر (با نرخ رشد سالانه بین 1345-55 حدود) افزایش یافت. در طرح جامع، الگوی مداخله در بافت قدیم شهر و به ویژه اطراف حرم مطهر نیز تهیه و نقشه پیشنهادی ارائه گردید ولی به مرحله اجرا در نیامد. در سال 1354 طرح توسعه حرم اجرا شد كه تعداد زیادی از بازارچه‌ها، مساجد، مدارس قدیمی، واحدهای تجاری و مسكونی تخریب و بازار رضا (ع) نیز به منظور واگذاری به صاحبان مغازه‌های تخریبی در مشرق میدان آب ساخته شد.

تحولات مشهد در دوره رضاخان (1300-1320 ه.ش)
وقتی به قریه نوقان رسیدند به منزلامیر سناباد وارد و آن حضرت در آنجا مسموم و در سال 202 یا 203 ه.ق پس از سه روز وفات یافته و پیكر مطهرشان در باغ حمیدبن قحطیه در 1/5 كیلومتری قریه سناباد مدفون شد. از همان زمان نقطه مذكور به نام مشهد‌الرضا و بعد به اختصار مشهد نام گرفت.
عده‌ای از متخصصین مسایل شهری، مقطع زمانی 1300 یا پایان حكومت قاجاریه و آغاز حكومت رضاخان را شروع تحولات اساسی در روند «شهرنشینی» و «شهرگرایی» در ایران دانسته و بافت فیزیكی ماقبل 1300 را بافت تاریخی و گسترش‌های بعدی را كه در فراسوی حصار و دیوارهای قدیمی شهرها اتفاق افتاده «بافت جدید» می‌دانند كه روند شكل‌گیری آن در طول زمان تغییر كرده است.

دخالت در بافت كالبدی آن نیز با كشیده شدن خیابانهای جدید بر بافت كالبدی آن نیز با كشیده شدن خیابانهای جدید بر بافت تاریخی مثل خیابانهای طبرسی، امام رضا، بهار و غیره آغاز گردید.

علاوه بر دخالتهای فیزیكی فعالیت‌های دیگری نیز در زمان رضاخان در شهر مشهد انجام گرفت و زمینه رشد فیزیكی شهر را فراهم نمود كه مهمترین آنها عبارتند از: تأسیس بیمارستان امام رضا (ع) در سال 1313، تأسیس كارخانه قند آبكوه در سال 1314، تأسیس دانشكده پزشكی در سال 1318 و غیره.

خریداری اولین كارخانه برق در سال 1315 و نصب آن در خیابان طبرسی ورود ماشین به شبكه حمل و نقل درون شهری با 2 دستگاه اتوبوس در سال 1318، جایگزینی تدریجی آن به جای درشكه از اقداماتی است كه در طی سالهای (1300-1320) در شهر مشهد انجام گرفت و نقش مهمی در رشد فیزیكی شهر داشت. مشهد در اولین سرشماری عمومی كشور كه در سال 1318 از چند كشور به عمل آمد دارای 76471 نفر جمعیت بوده است.

تحولات شهر مشهد در دوره محمدرضا پهلوی (1320-1357 ه.ش)

شهر مشهد مركز استان خراسان، در شمال شرقی ایران، به فاصله 966 كیلومتری تهران قرار گرفته است. مشهد در 59 درجه و 15 دقیقه تا 60 درجه و 36 دقیقه طول جغرافیایی و 35 درجه و 43 دقیقه تا 37 درجه و 8 دقیقه عرض جغرافیایی گسترده شده است. این شهر بین دو رشته كوه بینالود و هزار مسجد واقع گردیده و ارتفاع آن از سطح دریا 985 متر، وسعت آن حدود 204 كیلومترمربع و جمعیت آن حدود 2200 هزار نفر می‌باشد. شهر مشهد به لحاظ موقعیت مذهبی، صنعتی و اقتصادی بعد از تهران دومین شهر پرجمعیت ایران محسوب می‌شود كه هرساله میلیونها زائر از سراسر ایران و كشورهای اسلامی برای زیارت مرقد مطهر حضرت امام رضا (ع) به این شهر مشرف می‌شوند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله برشکاری قوسی پلاسما در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله برشکاری قوسی پلاسما در فایل ورد (word) دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله برشکاری قوسی پلاسما در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله برشکاری قوسی پلاسما در فایل ورد (word)

برشکاری قوسی پلاسما
دلایل استفاده از PAC
سرعت های برشکاری
تجهیزات قوسی پلاسما
مشعل پلاسما
کنترل کننده های برشکاری پلاسما
منابع قدرت برشکاری پلاسما
عملیات قوس پلاسما
تغییرات یا اصلاحات فرایند پلاسما
برشکاری پلاسما با دوبله جریان گاز
برشکاری پلاسما با محافظ آب
برشکاری پلاسما با تزریق آب
گازهای تشکیل دهنده پلاسما
ایمنی
روشهای بهره برداری
کیفیت برش

برشکاری قوسی پلاسما

برشکاری قوسی پلاسما (PAC) برای برش هر نوع فلزی استفاده می شود ، برشکاری قوس پلاسما غالباً برای برشکاری فولاد کربنی ، آلومینیوم و فولادهای ضد زنگ بکار می رود ، این فلزات از پر مصرف ترین و متداول ترین فلزاتی هستند که در کارگاه جوشکاری استفاده می شوند علاوه بر این فرایند جوشکاری استفاده می شوند علاوه بر این فرایند PAC بر روی هر فلز هادی مانند مس برنج ، و برنز ، نیکل و آلیاژهای آن فلز ، زیرکونیم بنحو دقیقی موثر واقع می گردد ، و حتی برشکاری PAC ،برای برش اورانیم نیز بکار می رود

دلایل استفاده از PAC

فرایند برشکاری PAC برای برش ورقهای روی هم انباشته ، پخ زدن ورق ، برشکاری شکل گیری (الگو بری) و سوراخ کاری استفاده می شود . در حقیقت مشاهده خواهید کرد که برشکاری های PAC نسبت به شعله اکسی سوخت با ورود حرارت کمتری (با توجه به اینکه پلاسما بسیار داغ تر است ) انجام خواهد گرفت ،چون مشعل پلاسما تا اندازه ای سریع تر از شعله اکسی استیلن کار می کند وسوختی یا اکسید شدگی در مسیر برشکاری و داخل فلز بوجود نمی آید ولی عوض ذوب خواهد شد و بعضی مواقع ، فلز داخل شکاف به طور یکنواخت تبخیر می گردد . نتیجتاً مسایل به طور و مشکلات کاری همراه با تغییر شکل و پیچیدگی فلز اصلی وجود دارد . غالباً مشعل های PAC در برشکاری شکلی (الگوبری) و در ماشین های شیار زنی و در آوردن شیارهای چهار گوش با سرعت زیاد بکار می رود . برشکاری قطعات نسبتاً کوچک به علت وجود جریان برق و OCV زیاد کمی پیچیده و قابل بحث می باشد . سطح صدای جریان شدید گاز پلاسما با سرعت زیاد بسیار است و در حین عمل ، بر اثر سوختن و تبخیر ذرات فلزی ، مقدار کمی دوده فلزی تولید می گردد

صدا و دودهای حاصل از مشعل دستی با اشکال زیاد کنترل می شود ولی کنترل صدا و دودهای حاصل از مشعل اتوماتیکی که بر روی ماشین برشکاری شعله ای مناسب نصب گردیده هیچ مشکلی ندارد .چرا که دودها و حرارت و صدای حاصل از مشعل پلاسما که بر روی ماشین برشکاری بزرگ نصب گردیده با گذاشتن ورق  برشکاری بر رویمیز پر از آب به راحتی قابل کنترل هستند چون آب درست به ته ورق تماس پیدا می کند . باعث می شود دودها و سرباره همانطور که از ته شکاف بیرون آید ،/ در همان جا غوطه ور گردد و صدای جریان شدید پلاسما که در نازل (گلکی)مشعل بوجود آمده با آب خفه شود

در صورت لزوم می توانید از لباسهای مقاوم صنعتی همانند خفه کن های گوش استفاده نمائید

سرعت های برشکاری

با استفاده از ماشین برشکاری مناسب (ماشینی که برای فرایند پلاسما ،‌سرعت های زیاد بدون اتلاف وقت برش و تلرانس بوجود می آورد) می توان فلزاتی که با استفاده از مشعل اکسی سوخت نیاز به سرعت های 25 IN.MIN تا 20 دارند با سرعت های 150 IN. min تا 100 برش داد . برشکاری تعدادی از فلزات نازک از سرعت های تا حدود 300 in/min استفاده می گردد . برای کارگر برشکاری دستی امکان ادامه برشکری با مشعل برشکاری پلاسما با سرعت موثر وجود نخواهد داشت

چنانچه ضخامت فلز در حدود 3in و از جنس ورق فولاد کربنی باشد چنین فلزی با فرایند اکسی استیلن سریعتر از فرایند PAC بریده می شود ،به هر حال در برشکاری فلزات با ضخامت زیر 1in PAC تا پنچ برابر سریعتر از فرایند برشکاری اکسی استیلن موثر می باشد . تصیمیم گیری درباره استفاده از PAC برای فولادهای کربنی که        می توان با اکسی استیلن برید ، بر اساس سودمندی با کارآئی PAC در مقابل هزینه بالای تجهیزات انجام می گیرد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله در مورد مكانهای گردشگری و صنایع دستی استان زنجان در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله در مورد مكانهای گردشگری و صنایع دستی استان زنجان در فایل ورد (word) دارای 23 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله در مورد مكانهای گردشگری و صنایع دستی استان زنجان در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله در مورد مكانهای گردشگری و صنایع دستی استان زنجان در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله در مورد مكانهای گردشگری و صنایع دستی استان زنجان در فایل ورد (word) :

مكانهای گردشگری و صنایع دستی استان زنجان

امكان گردشگری

سلطانیه :
سلطانیه شهری است كه در 57 كیلومتری شمال غربی شهرستان ابهر واقع شده از نظر تسیمات كشود جزو استان زنجان واز شهرهای اقماری ابهر است. كه دارای 50102 نفر جمعیت است.
بنای اولیه شهر سلطانیه فعلی در سال 704 هجری بدست ارغون خان بن آباقا خان بن هولاكو خان مغول نهاده شده است. و با همت سلطان الجایتو معروف به خدابنده در سال 710 هجری به پایان رسیده است . انتخاب سلطانیه به پایتختی ناشی از عوامل زیر بوده نخست آنكه دره با صفای ابهر در سرراه آذربایجان واقع شده وبه همدان نیز كه به جاده بغداد منتهی می شد نزدیك بود.

دوم دشت سبز و خرم سلطانیه و حوالی ابهررود و كوههای جنوبی این سامان از حیث وفور نعمت و زیادی آب و علوفه ، واز لحاظ تغذیه احشام و گله داری قوم مغول نقطه بسیار مناسبی بود به این علت مهاجرین قوم مغول از آذربایجان رویگرد شده خیمه و خرگاه خان مغول را در چمن همیشگی سلطانیه برپا كردند و بعدها به پایتختی انتخاب شد. به استناد متون تاریخی این منطقه قبل ازمغول شهر ویاژنامیده می شد. پس از استقرار مغولان اولین بتایی كه ساختند قونقور آلانك نامیده می شد. وبعدها گنبد عظیم سلطانیه پی ریزی واحداث گردیده كه ما تفصیل بنای آنرا می نگاریم.
تفضیل بنای گنبد عظیم سلطانیه

این گنبد مرتفع كه اخل باروی سلطانیه قرار گرفته بنایی است مثمن { هشت گوش } كه طول هر ضلع آن برابر هشتاد گزبوده و كنبد فراز این بنا 120 گز ارتفاع دارد. كه اعجاب و تحسین ارباب فن را بر می انگیزاند. الیاروس كه از طرف فردریك پادشاه نروژ بعنوان سفیر به دربارپادشاه ایران شاه عباس ثانی آمده از سلطانیه عبو.د كرده و حالت مسجد جانع سلطانیه را به این شرح توصیف می نماید . از سه درب به این مسجد وارد می شوند زیرا كه مثل درهای كلیساهای ما از چدان ویا از

آهن نیست . بلكه ازفولاد جوهری بسیار ممتاز است درب بزرگ مسجد كه روبه میدان است. میان اهالی معروف است كه اگر صد نفر به قوت بخواهند آن را بگشایند باز نمی شود ولیكن اگر طفلی این عبارت را بگوید به عشق علی ( ع) باز شو به یك جزئی اشاره باز می شود. از جنب مسجد بواسطه یك پنجره مس مطلایی كه فاطله شده مقبره سلطان مغول دیده می شود.

قرآنهای متعدد در این مقبره است كه با قلم های بسیار جالبی بعرض دو انگشت بوده نوشته شده این در و پنجره از جمیع اشیاء نفیس كه مادر ایران دیده ایم ممتاز و نفیس تر اسیت و طوری آلات این پنجره را به هم وصل كرده اند كه یكپارچه بنظر می آید مدت هفت سال تمام صنعت كارهای متعددی وماهری روی این سه درو پنجره كار كرده اند. (1)

تپه تاریخی نور
از دیگر آثار تاریخی سلطانیه تپه نور است كه در 1500 متری جنوب شرقی گنبد قرار دارد ووسعت آن 12*120 متر مربع و ارتفاع آن 15 متر می باشد در كاوشهای باستان شناسی وجود بنای قدیمی در اعماق آن تپه مشخص و محرز شده . نمونه های از كاشیهای تزیینی زرین فام از این تپه استخراج شده است . این تپه كه گویا قبر ارغون شاه زمانیب در بالای آن بوده استحقاق كاوش و بررسی تحقیقاتی دارد.

نكاتی چند در مورد سلطانیه
گنبد عظیم سلطانیه پس از گنبد مسجد جامع مریم مقدس در فلورانس ایتالیا و مسجد ایاصوفیه استانبول تركیه سومین بنای تاریخی جهان و اولین با عظمت در ایران است . قید این نكته ضرورت دارد كه این بنا در دوران برپایی خود قرن هفتم اولین بنای عظیم در جهان بوده ، معماری گنبد از نظر عظمت و ابعاد منحصر به فرد بوده و نمونه بدیعی از یك آزمایش موفق معماری بوده است . مادام

دیولافوا ارتفاع گنبد سلطانیهرا از نوك آن تاكف داخل 51 متر ذكر كرده است. این بنا دارای 5/48 متر ارتفاع و 60/26 متر دهانه قوس گنبد می باشد به عبارت دیگر سنگینی عظیم گنبد 200 تنی و كلیه فشارهای ناشی از قوسها و المانهای معماری را جرزهای هشت گانه تحمل می نمایند. واین خود عجیب است . (1)
برگی از تاریخ معماری ایران
اشاره :
تاثیر متقابل معماری ایران ودنیای مسیحی
یكی از موارد جالب در تاریخ معماری ایران بررسی تاثیر متقابل معماری ایران بر دیگر مناطق جهان است كه این جا به بررسی یكی از این موارد میپردازیم .
گنبد سلطانیه ، یكی از بناهای شاخص معماری قدیم ایران و شاهكار سبك آذری (1) است. ( قرن 8) . ساخت این بنا را به الجایتو نسبت میدهند و میگویند وی قصد داشت آرامگاه امامان شبعه را به این مكان منتقل كند كه به آرزوی خود نرسید.
تصویر: گنبد سلطانیه
مجموعه این بنا شامل خانقاه مدرسه و مسجد و صحن بزرگی بوده است كه اكنون تنها فضای كنبد خانه و مقبره الجایتو باقی مانده است . كنبد این بنا دوپوش (2) بوده ، قطر آن حدود 5/25 متر است. به روایتی ، صحن (3) این مجموعه دو برابر میدان نقش جهان اصفهان بوده است.
پروفسور سن پائولوزی ، یكی از روسای سابق دانشكده معماری فلورانس ، عقیده داشت كه ساختار گنبد كلیسای سانتا ماریا دل فیوره در شهر فلورانس از كنبد سلطانیه اقتباس شده است.
تصویر : گنبد كلیسای سانتا ماریا دل فیوره

وی فرم ودوپوش بودن و نیز ویژگیهای ساختار هر دو كنبد را كه آجری بوده ، بدون استفاده از مهار یا اسكلت در درون خود – به صورت خود ایستا – اجرا شده است ، یكسان دانسته ، معتقد است نه تنها تا قبل از آن ، ساخت چنین گنبدی در ایتالیا و استان تسكانا و فلورانس انجان نشده ، بل كه رولنسكی معمار كلیسا این گنبد رااز بنای سلطانیه اقتباس كرده است. وی در این زمینه كتابی به نام« تاثیر كنبد سلطانیه در گنبد كلیسای سانتا ماریا دل فیوره

پینوشت :
(1) سبك آذری یكی از سبكهای معماری سنتی ایرانی است .

(2) كنبد دو پوش : گنبد دو پوسته . این نوع گنبد كه نمونه های فراوانی از آن در سراسر ایران وجود دارد از دو كنبد درون هم تشكیل شده است. بیان ویژگیهای این نوع كنبد فرصت جداگانه ای میطلبد .
(3) حیاط مركزی كه فضاهای اصلی مجموعه بنا دور آن شكل میگرفت.
گنبد سلطانیه
معروفی بنای گنبد سلطانیه
گنبد عظیم سلطانیه در حال حاضر در بین خانه های خشتی سلطانیه همچون نگینی نی درخشد و گوشه ای از هنر و معماری را به عالمیان عرضه می دارد. در قسمت جنوب غربی ارگ سلطنتی ( كهندژ) شهر سلطانیه ، آرامگاه سلطان محمد خدابنده اولجایتو به مثابه یكی از عظیم ترین آرامگاههای اسلامی و شاید با شكوهترین آنها موسوم به گنبد سلطانیه قرار گرفته است.

تعدادی از محقیقن اسم قدیمی سلطانیه را ( شرویاز) دانسته اند، هم چنانكه قبلا مذكور افتاد شرویاز كه امروزه ( ویار ) و ( ویر) نامیده می شود . نام دیگر منطقه سلطانیه ( قنغوراولانگ ) است. این كلمه نیز مورد تجزیه و تحلیل پژوهشگران قرار گرفته ودر رابطه با كلمه ( قتغور ) اظهار نظرهای متعددی به عمل آمده . تاریخ احداث آرامگاه اولجایتو به طور مشسخص در حد فاصل سالهای 704- 712 وبه دستور سلطان محمد خدابنده وبا تولیت و نظارت خواجه رشید الدین ف

ضل الله همدانی ساخته شده است .
سبب ایجاد گنبد سلطانیه
درمورد علل احداث این بنا در تواریخ چنین آمده است :
اولجایتو پس از طرح سلطانیه تصمیم گرفت كه به تقلید از آرامگاه برادرش غازان خان ، آرامگاه دفیع وبا شكوهی برای خود بسازد به همین جهت برای بر پایی این آرامگاه ، هنرمندان از هر سو به سلطانیه آمدند تا یكی از شاهكارهای عظیم دوره مغول را به عرصه ظهور برسانند
بنای گنبد سلطانیه در سال 5702 ( به روایتی ) براساس طرح آرامگاه غازان خانكه آن نیز از بنای آرامگاه سلطان سنجر در ( مرو) الهام گرفته ، ساخته شده بود با این تفاوت كه پلان آرامگاه سلطان سنجر مربع ، و پلان گنبد سلطانیه هشت ضعلی است . اگر چه تا حد زیادی معماری آرامگاه سلطان سنجر در بنای سلطانیه تاثیر گذاشته بود لیكن حیزهای ابتكاری در بنای اخیر بحدی است كه آنرا بصورت یكی از شاهكارهای هنر و معماری ایران در آورده است كه بعدها نمونه و الگوئی برای احداث تعداد زیادی از انبیه این دوره شد. همچنین معماری گنبد سلطانیه را شخصی به نام سید علی شاه انجام داده است.
ظاهرا هنگامی كه اولجایتوامر به احداث آرامگاه خود كرد هنوز یكی از مذاهب اسلام را به عنوان مذهب رسمی انتخاب ننموده بود . وی تقریبا در سال 5709 یعنی موقعیكه كار ساختمان گنبد روبه اتمام بود سفری به عراق نمود و تربت پاك امام حسن (ع) و حضرت علی (ع) را در كربلا و نجف زیارت كرد.

بنا به قولی ، براثر تشویق و ترغیب علما و روحانیون بزرگ شیعه كه در آن زمان در دستگاه حكومتی صاحب منزلتی بودند ، اولجایتو مذهب تشیع را به عنوان مذهب رسمی پذیرفت و بعداز مدتی تصمیم گرفت كه آرامگاه خود را به ائمه اطهار اختصاص دهد. بدین منظور قصد انتقال اجساد مطهر آنان ( حضرت علی (ع) و امام حسین (ع) را به سلطانیه داشت تا بر رونق تجاری و اهمیت مذهبی پایتخت جدید التایس خود بیفزاید . لذا دستور داد تاتزئینات داخلی بنا كه تا آن روز انجام نگرفته بود طوری بپردازند كه در آن شعائر مذهب تشیع بخوبی مورد استفاده قرار گیرد. بهمین جهت بود كه كلمه ( علی ) به طور مكرر با كاشی در متن آجر نوشته شده است.

در همین اوان سلطان محمد خدابنده دستور ساختن آرامگاهی ساده برای خود در جنب گنبد اصلی را صادر كرد كه به گفته مورخین این بنای آجری ظرف چند هفته به اتمام رسید
انتقال اجساد مطهر ائمه بخاطر مخالفت شدید علمای شیعه یا بقولی خواب سلطان كه حضرت علی بن ابیطالب را نارضی دیده بود و آن حضرت از این عمل ناراضی بود، انجام نگرفت و منصرف شد.
بنابراین سلطان ایلخانی مصمم شد كه دوباره این بنا را به آرامگاهی برای خود اختصاص دهد. به نظر می رسد كه در همین ایام از مذهب تشیع برگشت و مذهب اهل سنت را اختیار كرد. شاید به همین منظور بود كه دستورداد تمام تزئینات معرق كاری كه كلمه (علی ) (ع) بر آن نقش بسته بود، و تمام تزرئینات آجری كاشی كاری وگره سازی را با پوشش از گچ اندودند وروی آن پوشش را با كتیبه و اشكال مختلف هندسی طرحهای گل و بوته دار با رنگ آبی بر زمینه سفید گچبری كردند كه این عمل احتمالا در سال 5713 رخ داده . اولجایتو در سال 5716 . یعنی تقریبا چهار سال بعداز

اتمام بنا در سن 36 سالگی در گذشت و جسد وی در تابوتی از زرناب در آرامگاه ابدیش دفن شد.
گنبد سلطانیه یكی از برجسته ترین كاشی كارهای دوره ایخانی را به نمایش می گذارد . این گنبد بنای خاصی بود و برای یك شاهزاده ساخته شد. بالاترین سطح هنرهای تزئینات وابسته به

معماری در آن دیده می شود. ساعد كاشانی مسئول مرمت گنبد سلطانیه است واز سال 78 تا امروز در این بنای تاریخی كار می كند . او سلطانیه را از اداعات معماری دوره ایلخانی می داند: « پادشاهان دوره ایلخانی با ساختن بناها و ساختمان هایی كه در آنها تزئینات معماری زیبایی به كار می بردند قدرت و شكوه خود را به نمایش در می آوردند. در كاشی كاری های این بنای تاریخی سبك های معقلی ، معرق ، زرین فام به كار رفته است كه هر كدام ساختار ویژگی های متفاوتی دارد. رنگ كاشی ها عموما فیروزه ای ولاجوردیست كه در این دوره بیش از هر رنگ دیگری به كار

رفته است. اما نكته ای كه آن را با آثار دیگر متمایز می كند تركیب این دو رنگ با رنگ بادمجانی و سفید است. در دوران ساخت این بنا هنوز فرمول مشخصی برای ساخت رنگ سفید پیدا نشده بود . اما رنگ سفیدی كه در این كاشی ها به كار رفته ، بسیار زیبا وبادام است.» كاشانی كه در حال حاضر با تیم مرمت گردر سلطانیه به سر می بردند : « این بنا چهار بار مرمت شده است . بار اول

درهمان دوره ایلخانی ، بار وم در دوره صفوی ، زمانی كه قرار بود از این بنا به عنوان حوزه علمیه استفاده شود و قرار بود طلاب در آن ساكن شوند ، بار سوم در دورهپهلوی توسط ایتالیایی ها و چهارم در همین سال های اخیر . متاسفانه مرمتی كه ایتالیایی ها در آخرین بار انجام داده اند ، در فصل سرد زمستان و توسط گچ و خاك انجام وبه همین خاطر ملات نامناسب به كار رفته به سرعت یخ زده و مقاومت خود را از دست داده . طوری كه حلا پس از مدت كوتاهی بیشتر آن كاشی ها فروریخته اند. » به گفته كاشانی گروه مرمت مستقر درسلطانیه برای دسترسی به لعاب مناسب ، بیش از سه هزار نمونه لعاب ساخته اند تا به فرمولا سیونی برای مرمت كاشی ها برسند . مرمت این بنا به شیوه كاملا سنتی انجام وتا حد امكان سعی شده تا از موادی كه در ساخت خود بنا به كار رفته ، استفاده شود. كاشانی درباره مرمت كاشی های فیروزه ای می گوید : « از شواهد می توان فهمید كه در همان زمان ساخت نیز هنرمندان اصرار زیادی برای استفاده از بهترین مواد و بهترین لعاب برای كاشی داشته اند . كارنشان می دهد كه صنعت ساخت این بنا چیزی فراتر از تكنولوژی آن روز بوده است. در تولید به جایی رسیده بودند كه كاشی ها از مقاومت و استحكام بالایی بهره می بردند . همین امر كارما را مشكل تر می كرد و باید برای 700 متری كه كاشی

هایش ریخته از جایگزین خوبی استفاده می كردیم . از نظر هنرمندان آنت دوران كاشی كاری و رسیدن به رنگ ها و فرم های زیبا نوعی كیمیاگری بوده است. پس از اسلام هنرمندان از ساخت مجسمه ها و طلا كاری دست كشیدند و برای خلق آثار به نقش ها و رنگ های در كاشی كاری رو آوردند .»
مرمت كاشی های این بنا آخرین مراحل خود را سپری می كند و تا پایان امسال بخش بیرونی به پایان می رسد. بنای این گنبد كه متعلق به دوران ایلخانی و یكی از بلندترین بناهای آرامگاهی د

و دوران اسلامی است. این بنا بعد از كلیسای جامع مریم مقدس در فلورانس ایتالیا و مسجد ایاصوفیه استانبول سومین بنای مرتفع عظیم آجری جهان به شمار می رود . این گنبد تجلی گاه هنر و معماری دوران ایلخانی است كه در اواخر قرن هشتم به دستور سلطان محمد خدابنده ساخته شده است . این بنا به علت گرایشات شیعی سلطان محمد و با هدف انتقال مقبره حض

رت علی (ع) به سلطانیه ساخته شده است. گنبد سلطانیه كه در سلطانیه در نزدیكی زنجان قرار دارد ، روز 24 تیر ماه 1384 در فهرست میراث جهانی یونسكوثبت شد.
بنای تاریخی داش كسن
یكی دیگر از بناهای تاریخی كه در سال 1352 شمسی بوسیله اداره كل حفاظت آثار باستانی مورد مطالعه و شناسایی قرار گرفته بنای تمام سنگی داش كسن می باشد. این اثر در 17 كیلومتری جنوب شرقی سلطانیه بالای روستای ویر قرار گرفته و با ابهر حدودا 57 كیلومتر فاصله دارد. بنای نامبرده در دل كوه كنده شده و هیچ گونه مصالح ساختمانی جز سنگهای تراش یافته طبیعی در آن دیده نمی شود . مردم محل آنجا را شیرین و فرهاد هم می خوانند این بنا خصوصیات ویژه ای دارد. نقوش برجسته آن برروی سنگ ها طبیعی حجاری شده . گرچه به دوره اسلامی نسبت داده می شود اما تفاوتهای بسیاری با آثار بجا مانده از آن دوران دارد. مثلا در بناهای باستانی مانند تخت سلمان اژدها را روی كاشی كنده اند.

تقریبا در ایران تنها مكانی است كه اژدها را روی سنگ كنده اند . در تزیینات قبل از دوره اسلامی حجازی نقش عمده ای داشت . بر فراز ابنیه و دیوار شهر و برجها و دروازهها اغلب مجسمه حیوانات را قرار می دادند و احتمالا این سمبل ها بعنوان طلسم برای محافظت از شر دشمنان و نیروهای اهریمنی بكار می رفته . و نقش اژدها در بیشتر موارد بكار رفته است . (2)
علاوه بر نقش اژدها تزیینات دیگری بر روی دیواره های این سنگی دیده می شود. این حج

اری ها شامل نقوشی مانند درخت و گل و بوته و همچنین نقش درخت گلابی است. این نقوش نیز جهت آنكه نمونه های گچبری نظیر آن زیاد شناخته شده ولی حجاری روی سنگ آنها كانلا استثنایی است و اهمیت فراوان دارد.
مشخصات بنا
این بنا در محوطه ای به مساحت 614 متر مربع ساخته شده ، بوسیله دیوارهای سنگی كه اطراف را محصور كرده از سایر بناهای اطراف محل مجزا می گردد. در بررسیهایی كه انجام گرفته از دید افقی سه غار سنگی به چشم سنگی به چشم می خورد كه این سه غار روی یك نیم دایره به قطر 90/39 متر واقع است.
دو غار در طرفین بنا ویك غار مابین این دو غار به فاصله 75/26 متری آنها واقع است. در سمت راست محرابی به طول 50/2 و عرض 15/ 1 متر دیده می شود كه حجاری شده ودر داخل این مكعب مستطیل اژدهایی كنده شده در درون سنگ نمایان است. تعدادی ستونها تزینی هم در این محل بدست آمده كه حائز اهمیت است. در داخل محوطه استخری كه با سنگهای حجاری شده تزیین واحداث گشته دو غار در طرین بنا ویك غار مابین این دو غار به فاصله 75/26 متری آنها واقع است. درسمت راست محرابی به طول 50/2 و عرض 15/1 متر دیده می شود كه حجاری شده ودر داخل این مكعب مستطیل اژدهایی كنده شده در درون سنگ نمایان است. تعدادی ستونهای تزینی هم در این محل بدست آمده مه حائز اهمیت است. در داخل محوطه استخری كه با سنگهای حجاری شده تزیین و احداث گشته دیده می شود. هم اكنون نیز در هنگام بهار آب داخل جمع می شود.

نظریه كارشناسی
بررسیهایی كه از این محل انجام گرفته از نظر سابقه تاریخی و تعیین تاریخ تاسیس بنا با خصوصیات فوق می توان تخمین زد كهبنای نامبرده دارای سابقه و قدمت زیادی است. و احتمالا در دوره پیش از هخامنشیان در دل كوه بصورت غار كنده شده است. در دوره مغول قرن هفتم بصورت خانقاهی در آمده است و تزیینات حجاری شده موجود در دوره سلطنت سلطان محمد خدابنده { 704-716} هجری بوده است. گورستانی در اطراف محل هست ، نشان میدهد كه قبل ازمغول هم این محل مكان مقدسی بوده و اهمیت زیادی داشته در هر صورت برای روشن شدن سابقه اصلی این بنا استحقاق بررسی و كاوش بیشتری را دارد. (1)
زیارتگاه امامزاده یعقوب (ع)
این امامزداه در بالای یك تپه مرتفع در حوالی یك روستا بنام شكین قرار گرفته و سرنوشت زندگی ایشان با امامزاده یحیی صایین قلعه در ارتباط مستقیم بوده یعنی هر دوی این شخصیتها حدود سال 202 هجری بطور اضطراری در معیب تعداد زیادی از بنواعمام ووابستگان و طرفداران حضرت امام رضا (ع) از مدینه به ایران آمده اهد و امامزاده یعقوب در جنگی كه بین او واشعت نامی در گرفته بدرجه شهادت نایل گردیده ودر كنار روستای شكین مدون شده این روستا امروزه بكلی از بین رفته فقط یك مزرعه به این نام در آن حوالی نامیده می شود. شیخ ابوسعید خوارزمی می

نویسد: « موقعی كه علی بن موسی الرضا در مرو بود برادران و عمو زادگان او در مدینه بودند چون زمان مفارقت به طول انجامید آرزوی ملازمت آن حضرت كردند و متوجه مملكت ایران شدند حدود دوازده هزار نفر ازاولاد موسی بن جعفر وبنی اعمامش روانه مرو شدند مامون خلیفه از حركت این

كاروان عظیم برخود بترسید كه مبادا بمحض ورود به ایران از خبر شهادت مولایشان علی بن موسی الرضا آگاه شوند و به دارالخلافه روی آورند فرمان قتل این دوازده هزار تن را صادر كرد. ولی چون عده زیادی از این كاروان به ایران سرازیر شده بودند خبر شهادت امام رضا (ع) را شنیدند متالم شدند به انتقام خونخواهی امام علم مخالفت برافراشتند از جمله كسانی كه از مدینه با این كاروان

به ایران وارد شد امامزاده یعقوب (ع) بود. كه از راه بغداد وارد قم شده بعد از چند روز توقف به جانب ابهر عزیمت نموده وبه طرف قهود عازم بود ، در راه با چند نفر از جوانان ترك مجهز به سلاح مواجه شد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پایدار سازی و تثبیت خاک زیر پی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود پایدار سازی و تثبیت خاک زیر پی در فایل ورد (word) دارای 73 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پایدار سازی و تثبیت خاک زیر پی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پایدار سازی و تثبیت خاک زیر پی در فایل ورد (word)

چکیده

۱-مقدمه

۲-موقعیت و ابعاد منطقه تزریق

۳-ملاحظات اجرائی

۳-۱-آرایش گمانه ها

۳-۲-فشار تزریق

۳-۳-مواد تزریق

۴-مطالعات موردی

۴-۱-بهسازی پی ایستگاه راه آهن اصلی کلگن آلمان جهت ساخت راه آهن زیرزمینی

۵-نتیجه گیری

۱-مقدمه

۲-آزمایشگاه رویه ها

۲-۱-طبقه بندی خاک ها

حدود سفتی

۳-نسبت رطوبت- چگالی

۴-مقاومت فشاری محدوده نشده (USC)

5-نتیجه گیری

چکیده

۱-مقدمه

۲-فرضیات تحلیل

۳-جدول های ویژگی های مصالح (خاک-سازه)، بارهای دینامیکی، شکل ها و نمودارها

۴-تفسیر کلی نتایج

۵-نتیجه گیری

چکیده

۱-مقدمه

۲-روشهای پیش تیرزنی

۲-۱-تزریق فواره ای کم شیب

۲-۲-روش Spilling

2-3-روش لوله گذاری سقفی

۲-۴-پیش تیرزنی توسط سرمته ها فرورفته در زمین

۳-سیستم پیش آسترزنی

۳-۱-تکنیک پیش برش

۳-۲-تکنیک پیش تونل زنی

۴-نتیجه گیری

 

مقدمه
 
تزریق در خاك، از جمله مباحث مهم در بهسازی پی های خاكی و كم عمق است. بعضی از خاكها به علت نسبت تخلخل زیاد و عدم پیوستگی دانه ها در برابر بارهای وارده بسیار تغییر شكل پذیر هستند. به منظور استحكام این نوع خاكها روش های بسیار متعدد و پیشرفته ای وجود دارد. روش های لرزشی تحكیم خاك، تراكم دینامیكی، زهكشی و.. از جمله روش های بهبود شرایط ژئوتكنیكی خاك است. تزریق دوغاب نیز می تواند به عنوان یك روش بهسازی بكار گرفته شود كه بسته به شرایط، دارای تكنولوژی اجرایی مختلفی نیز می باشد. البته شرایط خاص خاك، بویژه چسبندگی ذرات، وجود رس، نفوذپذیری كم در خاك های ریزدانه و.. باعث می گ تا عملیات تزریق در خاك، بسادگی تزریق در سنگ نباشد. همین امر باعث بوجود آمدن تكنیك های متنوع تزریق در خاك می شود كه بعضا آنان را از هدف اصلی تزریق، یعنی جانشینی دوغاب به جای سیال موجود در ناپیوستگی ها جدا میسازد. در برخی از روش ها، دوغاب به جای نفوذ در محیط، به عنوان ابزاری جهت فشرده سازی، تحكیم و یا برداشت خاك بكار می رود. تزریق پركنندگی را می توان نزدیك ترین روش بهسازی ی به تزریق تحكیمی در سنگ دانست. در این فرایند، دوغاب با نفوذ به محیطهای ناپیوسته و پركردن فضای متخلخل، باعث افزایش مقاومت محیط می گردد. این عمل می تواند در خاكهای درشت دانه و غیرچسبنده بسیار مفید واقع گردد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله نگرشی به برج پیزا در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله نگرشی به برج پیزا در فایل ورد (word) دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله نگرشی به برج پیزا در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله نگرشی به برج پیزا در فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله نگرشی به برج پیزا در فایل ورد (word) :


نگرشی به برج پیزا

مقدمه
برجی را فرض کنید که بر روی زمینی نهاده شده است که شامل مواد انسجام یافته ای از ژله و یا اسفنج می باشد و این مواد در عمق زمین با یکدیگر سایش دارند. انحراف برج به طور بی امان به سوی محلی که در نهایت خواهد افتاد، در حال افزایش است. هر پارازیتی در زمین در سمت انحراف برج باعث واژگونی برج خواهد شد. از این بدتر اینکه مصالحی که برای ساخت برج بکار گرفته شده آنقدر شکننده است که هر فشاری که به سبب انحراف برج بوجود می آید باعث فرو ریختگی ساختاری برج می شد این تصویر وضعیت انحراف برج پیزا را نشان می دهد و اینکه چرا تثبیت آن کنکاش مهندسین عمران را برانگیخته است.

جزئیات برج و تاریخچه زمین
تصویر شماره 1، برش عرضی (یابرش مقطعی) از برج 14500 تنی را نشان می دهد که یک برج ناقوس در مجاورت کلیسای جامع است. برج تقریباً 60 متر ارتفاع داردو قطر پی آن 6/19 متر است پی ها در حدود 5/5 درجه به سمت جنوب شیب دارند و قرنیز هفتم در زمین در حدود 5/4 متر آویزان است.

سطوح درونی و بیرونی برج استوانه ای با مرمر پوشانده شده است اما فضای بین این پوشش با خرده سنگ و گل و آهک که در میان آنها خلل و خرج بسیاری دیده می شود، پر شده است. یک پلکان مارپیچی، انحناء یافته در این دوایر وجود دارد.
زمین زیر برج (تصویر شماره2) از سه لایه متمایز تشکیل شده است. لایه A در حدود 10 متر ضخامت دارد و عمدتاً از رسوبات نرم شنی دهانه رودها و گل و لای رسی که از حالات جزر و مدی به جا مانده اند، تشکیل شده است. بر اساس گونه های نمونه برداری شده و آزمایشهای مخروط به نظر می رسد.
جنس مواد جنوب برج نسبت به شمال برج که تراکم بیشتری دارد بیشتر از جنس رس باشد.
لایه B خاک رس نرم و حساسی است که به طور طبیعی با خاک رس دریایی آمیخته شده است. خاک رسی که با نام پانکون شناخته می شود و حدوداً تا عمق 40 متری گسترش یافته است.
این مواد بسیار حساس هستند و اگر دچار آشفتگی شوند استحکام خود را از دست می دهند. لایه C، شن متراکم است که تا عمق قابل توجهی گسترش یافته است. سفره آب در گستره لایه A بین 1 تا 2 متر زیر سطح زمین قرار دارد.
سطح روی خاک رس پانکون که در زیر برج به شکل مقعر شده است نشان می دهد که میانگین نشست بین 5/2 و 3 متر است. که دلیل معتبری است که نشان می دهد چقدر زمین زیر برج نرم است.

تاریخچه برج:
کار بر روی برج در تاریخ 9 آگوست سال 1173 آغاز شد. تا سال 1178 کار ساخت تا حدود کل کار تا طبقه چهارم پیش رفته بود که کار متوقف شد دلیل توقف کار مشخص نشد، اما می بایست بیش از این ادامه می یافت و توانایی تحمل برج بر روی خاک رس پانکون مورد آزمایشی قرار می گرفت. کار دوباره در سال 1272 زمانیکه استحکام خاک رس به واسطه تحکیم رس زیر وزن برج افزایش یافته بود. در حدود سال 1278 هنگامی کار ساخت به هفتمین قرنیز رسید شاید به دلیل فعالیت ارتشی دوباره کار متوقف شد. جای هیچ شکلی وجود نداشت که کار باید ادامه می یافت، سرانجام برج سقوط می کرد. در سال 1360 کار بر روی اتاقک زنگ آغاز شد و در سال 1370 تقریباً 200 سال بعد از شروع کار کامل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید